Адебиеттер тизими ТХА


Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар
1.Түркі халықтар әдебиетінің өзіндік ерекшеліктері.
2.Әзербайжан әдебиетінің көрнекті өкілдері
3.Низами – азербайжан халқының ұлы классигі
4.Низами "Хамса" үлгісінің негізін салушы
5.Романтикалық дастаны
6.Мұхаммед Физули өмірі, шығармашылығы
7.М.Ф.Ахундов шығармашылығы
8.М.Ф.Ахундов драмасы. Жанрлық сипаты
9.М.Ф.Ахундов прозасы. "Алданған жұлдыздар" повесі
10.М.А.Сабыр. Сатиралық өлеңдері
11. С.Вургунның әзербайжан әдебиетінен алатын орны
12. Башқұрт әдебиетінің көрнекті өкілдері
13. Сайфи Фатах Құдаш шығармашылығы
14. Қарақалпақ әдебиетінің ауыз әдебиеті
15. Бердақ. Өмірі жайлы мәлімет
16. Бердақ дастандары: "Амангелді", "Шежіре", "Ерназар".
17. Лирикалық поэмасы. /"Халық үшін"/. Ақынның арман, тілегі
18. Жиен жырау Тағайұлының дастандары
19. Ж.аймурзаевтың қарақалпақ әдебиетінің туу, жанрлар. қалыптасуына қосқан үлесі.
20."Поезд", "Сандық завод" өлеңдері
21."Манас" жыры. Манасшылар, "Манас" жырының зерттелуі
23.Тоғалақ Молда. Жоқтау өлеңдері
24.Аалы Тоқамбаев өмірі мен жазушылық қызметі
25.Ш.Айтматов. Өмірі мен шығармашылық қызметі
26."Алғашқы ұстаз", "Ақ кеме" шығармалары
27."Боранды бекет" тарих- роман
28.Өзбек әдебиетінің көрнекті өкілдері
29.З.М.Бабыр. Өмірі жайлы мәлімет.
30.Лирикалық өлеңдері
31."Бабырнама" кітаптарындағы ой-пікірлер
32.Ә.Науаи өмір сүрген кезеңдегі тарихи жағдай
33.Айбек. Өмірі мен шығармашылық қызметі
34.Татар әдебиетінің аса көрнекті жазушысы Ғ.Ибрагимов
Пайдалануға ұсынылатын әдебиет:
Әзербайжан әдебиеті
Негізгі әдебиет
Түркі халықтары әдебиетінің тарихы. Хрестоматия. – Түркістан, 2005. – 190 б.
Түркі халықтары әдебиеті. Оқу құралы. Б.Әбдіғазиұлы, Т.Тебегенов, Г.Асқарова т.б. – Алматы: Арыс, 2010. – 224 б.
Низами. Пять поэм. – М.: Правда, 1988. - 480.
Низами жеті ару. – Алматы: Жазушы, 1980. - 488 б.
Низами. Стихотворения и поэмы. – Ленинград: Совет.писатель, 1981. - 792.
Низами Г. Лирика. – Баку: Языгы, 1991, - 310.
Низами Г. Собрание сочинении. Том 1. – Баку. 1991, - 860.
Низами Г. Собрание сочинении. Том 2. – Баку. 1991, - 686.
Низами Г. Собрание сочинении. Том 3. – Баку. 1991, - 757.
Ахундов М.Ф. Избранное – М., 1966.
Ахундов Мирза Фатали. Комедии. Проза. Поэзия. – Баку: Азернешр, 1987. – 292.
Вургун С. Таңдамалы өлеңдері мен поэмалары. – Алматы, 1959.
Ибрагимов М . Туады күн. Роман. – Алматы, 1954.
Ибрагимов М. Избранные произведения в 2-х томах. Рассказы и пьесы. М.: Худож. литер. 1972.
Қосымша әдебиет
Антология азербайджанской поззии в позии в 3-х томах – М 1960.
Алиев Х. Избранные труды. Низами и Физули. Т. II – М 1962.
Бабаев Р. СамедВургун: Очерк творчества. М.: Советский писатель, 1981, - 272.
Әзіз Ә. Өмір: Өлең // Кентавр. – 2008, 16 мамыр (№11) 9 бет.
Анар. Түсіме жиі кірмеші / Ауд. Ш.Бейсенова // Әлем әдебиеті, - 2007, №6. 85-119 б.б.
Зия Көкалып. Түрікшілдік негіздері / Ауд. Фадли Али // Әлем әдебиеті, - 2007, №4. 39-109 б.б.
Асан Бахти. Шумерлер, скифтер, қазақтар. Түркі халқының ежелгі шығу тегі. Алматы: Көшпенділер, 2003, - 216 б.
Башқұрт әдебиеті
Негізгі әдебиет
Түркі халықтары әдебиетінің тарихы. Хрестоматия. – Түркістан, 2005. – 190 б.
Түркі халықтары әдебиеті. Б.Әбдіғазиұлы, Т.Тебегенов, Г.Асқарова т.б. – Алматы: Арыс, 2010. – 224.
М.Бейсенова. Түркі халықтары әдебиеті. – Шымкент, 2006, - 344 б.
Ғафури Мәжит. Кедейлер. Повестер. – Алматы, 1960.- 344 б.
Карим Мустай. Біздің үйдің қуанышы. – Алматы, 1955. – 108 б.
Карим Мустай. Өмір бұлағы. – Алматы: Жазушы, 1981. – 224.
Кәрім Мустай. Көкейден ыстық болған шақ. Үштаған. Кешірім. Ауыл адвокаттары. Тастама отты, Прометей. – Астана: Аударма, 2007. - 648.
Кәрім Мустай. Талтүс. – Алматы: Жазушы, 1972. – 152 б.
Кәрім Мустай. Үш таған. Повесть. – Алматы, 1965. – 111 б.
С.Құдаш. Көктемді қарсы алғанда. Алматы, – 1959. – 268 б.
С.Құдаш. Жастық шақтың ізімен. – Aлматы, 1984, - 608 б.
Қосымша әдебиет
Ағады Ақеділ. Башқұрт жазушыларының әңгімелері. – Алматы: Жазушы, 1976, - 287 б.
Башқұрт әңгімелелері. – Алматы, 1958. – 330 б.
Башқұрт ертегілері. - 1960. – 123 б.
Ысқақов Б. Қазақ және Еділ бойы халықтары әдебиеттерінің идялық–творчестволық байланысы: шығу тегі мен жолдары. – Алматы: Арыс, 2007. – 276 б.
Сайра сандуғаш. Башқұрт ақындарының өлеңдері. – Алматы, 1976. – 208.
Өркениеттер диалогындағы түркі әлемінің рөлі. Халықаралық ғылыми симпозиум материалдары. – Алматы: МСӨИ, 2009. – 344 б.
Қарақалпақ әдебиеті
Негізгі әдебиет
Түркі халықтары әдебиетінің тарихы. Хрестоматия. – Түркістан, 2005. – 190 б.
Түркі халықтары әдебиеті. Б.Әбдіғазиұлы, Т.Тебегенов, Г.Асқарова т.б. – Алматы: Арыс, 2010. 224.
М.Бейсенова. Түркі халықтары әдебиеті. – Шымкент, 2006, - 344 б.
Бердақ (Бердімұрат) Қарғабайұлы. Өлеңдер. – Алматы: Жалын, 1976, - 40
Бердақ. Әмудария әуендері. – Алматы: Жазушы, 1973, - 112 б.
Жиен жырау. Қырық қыз: Қарақалпақ халқының қаһармандық дастаны. – Алматы: ҚМКӘБ, 1959, - 572 б.
Қайыпбергенов Т. Қарақалпақнама. – Алматы: Жалын, 1988, - 353 б.
Қайыпбергенов Т. Рахмет саған ұстазым. – Алматы, Жалын, 1983, - 182 б.
Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дастаны. –Астана: Аударма, 2008, - 504 б.
Қайыпбергенов Т. Бақытсыздар. Роман. 1971.
Қосымша әдебиет
Р.Бердібай. Байқалдан Балқанға дейін. – Алматы: Қазақстан, 1996. – 256.
Абай және қарақалпақ әдебиеті. – Алматы: Рауан, 1995, - 80 б.
Қарақалпақ поэзиясының антологиясы. – Алматы: Жазушы, 1979. – 368 б.
Ақбаев А. Достық аясында. – Алматы: Жазушы, 1950. – 144 б.
Сейітжанов С. Дос мерекесі [Қарақалпақ әдебиетінің қайраткері Ж.Аймырзаев 50 жаста] //Қазақ әдебиеті. 1962, 14 қыркүйек.
Аймырзаев Ж. Қазақ қызына: Өлең // Лениншіл жас, 1962. 15 мамыр.
Түркі әлемі: Тіл, қоғам, мәдениет. Профессор Б.Сағындықұлының 70 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: Қазақ университеті, - 677 б.
Қырғыз әдебиеті
Негізгі әдебиет
Түркі халықтары әдебиетінің тарихы. Хрестоматия. – Түркістан, 2005. – б.
Түркі халықтары әдебиеті. Б.Әбдіғазиұлы, Т.Тебегенов, Г.Асқарова т.б. – Алматы:
Арыс, 2010. – 224.
М.Бейсенова. Түркі халықтары әдебиеті. Оқулық-хрестоматия. – Шымкент, 2006, - 344
Манас: Елдік пең ерлік эпосы. – Алматы: Жазушы, 1995. – 264 б.
Ә.Марғұлан. Шоқан және «Манас». – Алматы: Жазушы, 1971. – 164 б.
Адамзаттың «Манасы» – Алматы: Рауан, 1995. – 256 б.
Манас. Қырғыз халқының батырлық дастаны. 1 кітап. - Алматы: ҚМКӘБ, 19961. – 276.
Манас. Қырғыз халқының батырлық дастаны. 2 кітап. –Алматы: ҚМКӘБ, 19962. – 268.
Манас. Семетей. 3 кітап. – Алматы: ҚМКӘБ, 19962. – 284 б.
Манас. Сейтек. 4 кітап. – Алматы: ҚМКӘБ, 19962. – 228 б.
М.Әуезов. Жиырма томдық шығар. жинағы. 19-том. – Алматы, 1985.
Марғұлан Ә. Шоқан және «Манас». – Алматы: Жазушы, 1971. -164 б.
Ш.Қ.Сәтбаева. Шоқан – филолог. – Алматы: Ғылым, 1985. – 224 б.
Р.Бердібаев. Эпос – ел қазынасы. – Алматы: Рауан, 1995. – 350 б.
Р.Мылтықбаев. Шыңғыс Айтматов. – Алматы: Жазушы, 1978. - 88 б.
Қосымша әдебиет
Ш.Айтматов. Ғасырдан да ұзақ күн. Роман, повесть. – Алматы: Атамұра. 2005. – 312
Ш.Айтматов, М.Шаханов. Құз басындағы аңшының зары. – Алматы: Рауан, 1997. - 352 б.
Қырғыз ертегілері. – Алматы: Жазушы, 1973. – 47 б.
Қырғыз жырлары. – Алматы: Көркемәдеббас, 1951.
Дандай Ысқақұлы. Айтматов айдыны // Жалын, 2008, № 11.
Ш.Айтматов. Ақ кеме. Повестер. – Алматы: Атамұра. 2005. – 368 б.
Айтматов Ш. Жәмилә. Повестер. – Алматы: Атамұра. 2005. – 312 б.
Айтматов Ш. Қызыл алма. Әңгімелер, повестер мен пьеса. – Алматы: Атамұра. 2005. – 288 б.
Айтматов Ш. Жан пида. – Алматы, 1988. – 480 б.
История киргизской советской литературы. М., Изд. Наука. 1970. – 544.
Тоқамбаев А. Таңдамалы. - Алматы: Жазушы, 1975. - 184 б.
Сыдықбеков Т. Тау балалары. – Алматы: Көркемәдеббас, 1956, - 183 б.
Сыдықбеков Т. Әйелдер. – Алматы: Жазушы, 1987. - 78 б.
Тоқамбаев А. Өлеңдер. – Алматы: ҚМКӘБ, 1960. – 204 б.
Тоқтағұл Сатылғанов. Өлеңдер. Алматы: Жазушы, – 1968, - 48 б.
Қырғыз поэзиясы туралы ойлар // Қирабаев С. Көп томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Қазығұрт, 2007. – Т. 1. 362-374 б.б.
Тюркские народы. – Алматы: Қазақ энциклопдиясы , 2004. – 384.
Есназарова Ұ.А., Темірбеков А.Т. Түркі тілдес елдер географиясы. – Анкара, 1999. – 180 б.
Өзбек әдебиеті
Негізгі әдебиет
Түркі халықтары әдебиетінің тарихы. Хрестоматия. – Түркістан, 2005. – б.
Түркі халықтары әдебиеті. Б.Әбдіғазиұлы, Т.Тебегенов, Г.Асқарова т.б. – Алматы: Арыс, 2010. – 224.
М.Бейсенова. Түркі халықтары әдебиеті. Оқулық-хрестоматия. – Шымкент, 2006, - 344 б.
Ә.Науаи. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: ҚБ.Мемлекет баспасы, 1948. – 222 б.
2. Ә.Науаи. Ескендір қорғаны дастаны. Ғазалдар. – Астана: Аударма, 2008. – 408 б.
3. Ә.Науаи. Ғазалдар. - Алматы: Жазушы, 1968. – 47 б.
4. Ә.Науаи. Ескендір қорғаны. Дастан. - Алматы: Жазушы, 1989. – 400.
Лутфи. Гуль и Навруз. – Ташкент, 1959.
Бабыр. Бабырнама. Аударған Б. Қожабек. – Алматы: Ататек, 1993.
Мукими. Лирика и сатира. – Ташкент, 1943.
Фуркат. Избранные произведения. – Ташкент, 1951.
Айни С. Мектеп. – Алматы: ҚМКӘБ, 1954. – 64
Айбек. Низами. Роман. – Алматы, 1949. – 400 б.
Ғұлам Ғафур. Таңдамалылар. – Алматы: ҚМКӘБ. 1963. – 144 б.
Ғұлам Ғафур. Әңгімелер жинағы. – Ташкент: Өзбекмембас. 1934.- 58.
Қосымша әдебиет
Өзбек әңгімелері. Алматы: ҚМКӘБ, 1955, - 208 б.
Өзбек халқының ертегілері. – Алматы: ҚМКӘБ, 1957. – 106 б.
Өзбек өлеңдері. Құрастырқан Қ. Қайырысов. – Алматы, 1960.
Өзбек пьесалары. Жинақ. – Алматы: ҚМКӘБ, 1961. – 512 б.
Ғұлам Ғ. Таңдамалы шығармалары. – Алматы, 1963.
Хамза Х.Н. Бай мен батырақ. Пьеса. – Алматы, 1956.
Хамза Х.Н. Шаян мен бака. – Алматы, 1960.
Айбек. Сочинения в 5-ти томах. – М., 1958.
Айбек. Киелі қан. Роман. – Алматы, 1963. - 327 бет.
Айбек. Науаи. Роман. – Алматы, 1949 жыл. - 400 бет.
Айбек. Балалық шақ. – Алматы: Жазушы, 1975 жыл. - 240 бет.
Айбек. Цветы. – Ташкент. 1934. - 40 бет.
Қаһхар А. Анар. – Алматы: ҚМКӘБ. 1961. – 122 б.
Қаһхар А. Қыстақ сын астында. – Ташкент: Өзбекмембасп. 1934. – 42 б.
Қаһхар А. Өзбек пьесаларының жинағы. – Алматы, 1961.
Қадыри А. Мешіттегі бүйі. Роман. – Алматы: Жазушы, 1982. – 272 б.
Қадыри А. Өткен күндер. Тарихи роман. – Алматы, 1963. – 383 б.
Қадыров Пірімқұл. Жұлдызды түндер: Роман. – Астана: Аударма, 2008, - 536 б.
Якубов Ә. Мұқаддас: Повесть. Алматы: ҚМКӘБ, 1961. – 131 б.
Якубов Ә. Ұлықбек қазынасы: Роман. Алматы: Жазушы, 1983. – 328 б.
Яшин К. Менің Бұхарам: Пьесалар. Алматы: Жалын, 1980. – 268 б.
Өзбек әдебиетінің классигі // Абай журналы. 2005. - №4-5.
Татар әдебиеті
Негізгі әдебиет
Ғ.Тоқай. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Жазушы, - 336 б.
Т. Ғабдулла. Көңіл жұлдызы. - Алматы: Жазушы, 1986, - 184 б.
Т. Ғабдулла. Таңдамалы өлеңдер. –Астана: Аударма, 2007. – 320 б.
Ибрагимов Ғ. Қазақ қызы. –Алматы: 1961.
Ибрагимов Ғ. Біздің күндер. Роман.- Алматы: Жалын, 1971, - 432 б.
Жалил Мұса. Жыр ерлігі. Өлеңдерә мен поэмалары. – Алматы: Жазушы, 1976, - 336 б.
Юлаев Салауат. Жорық жырлары. Алматы: Жазушы, 1983. – 44 б.
Ысқақов Б. Қазақ-татар әдеби байланысы. –Алматы,1976.
Бердібаев Р. Гүлістанның бұлбұлдары. – Алматы: Жазушы, 1970. – 210.
Бердібаев Р. Достық кемесінде. – Алматы: Қазақстан, 1976. – 144 б.
Р.Бердібай. Байқалдан Балқанға дейін. – Алматы: Қазақстан, 1996. – 256.
Қосымша әдебиет
Татар әңгімелері. Алматы: Жазушы, 1954. – 263 б.
Татар әзілдері. Алматы: Жазушы, 1988. – 191 б.
Татар ертегілері. Алматы: Жазушы, 1961. – 208 б.
Татар повестері. Алматы: Жазушы, 1979. – 488 б.
Ә.Қоңыратбаев, Т.Қоңыратбаев. Көне мәдениет жазбалары. – Алматы: Қазақ университеті, 1991. – 400 б.
С.Сейітов. Сөз зергерлері. – Алматы: Қазақстан, 1966. - 450 б.
Түркімен әдебиеті
Негізгі әдебиет
Мақтымқұлы. Таңдаулы өлеңдері. – Алматы: ҚМКӘБ, 1947, - 124 б.
Мақтымқұлы. Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 1968, - 55 б.
Мақтымқұлы. Таңдамалы. – Алматы: Білім, 2000. – 132 б.
Мақтымқұлы. Таңдамалы. – Алматы: Жазушы, 1983, - 144 б.
1959, - 160 б.
Молда-Напес. Таһир-Зухра. Роман. –М.,1959.
Кербебеаев Б. Алып адам. Роман. – Алматы: Жазушы, 1963, - 316 б.
Кербебаев Б. Күніміз туды оңынан. Повестер. – Алматы: Жазушы, 1975, - 220 б.
Кербебаев Б. Ақ алтынды аймақтың Айсұлтаны. – Алматы, 1952.
Кербебаев Б. Избранные произведения. В 6 т. – Ашхабад, 1973.
Кербебаев Б. Капля воды – крупица золота. Роман.- Харьков, 1981.
Карягив. П. Мақтымқұлы. Роман. –М., 1979.
Худайназаров Б. Люди песков. Роман. –М., 1981.
Худайназаров Б. Глаза следопыта. Повесть. –М., 1979.
Сейтақов Б. Поэт. Роман. –М., 1961.
Қосымша әдебиет
Әзербайжан, түрік, түркімен халықтарының жұмбақтары. – Алматы: Ана тілі. 1997. 50.
Түркімен жырлайды. Алматы: Жазушы, 1963, - 207 б.
Түркімен өлеңдері. Алматы: Жазушы, 1961, - 156 б.
Сейтақов Б. Братия. Роман. 1,2,3 кн. –М., 1960; 1962; 1968.
Қаушітов А. Қандым мергеннің семьясы, – Алматы, 1969.
Қаушітов А. Копет-Дагтың баурайында. – Алматы,1972.
Ұйғыр әдебиеті
Негізгі әдебиет
Абдуллин Х. Гүлстан. – Алматы: ҚМКӘБ. 1954. - 53 б.
Абдуллин Һ. Анай-эт : Тарихи поэма. – Алматы: Қазақстан, 1958. 112.
Абдуллин Х. Тас түйін: Повестер, әңгімелер. –Алматы: Жазушы, 1974, - 296 б.
Біләл Назым. Ұйғыр өрнектері. – Алматы: Жазушы, 1985.
Моллаудов С. Тарихи дастандар. –А., 1980
Низарий А. Талланма әсәрләр. –А.,1960
Рози А. Екі ғасыр жыршысы // «Жұлдыз», 1975. № 7.
Хамраев М. Кейінгі жылд. ұйғыр әдебиеті // Жұлдыз, 1963. №12.
Сәмәди З. Майымхан. Роман. –А., 1984
Әбдірахман М. Ұйғыр әдебиеті // Уақыт және қаламгер. –А., 1973
Қосымша әдебиет
Ұйғыр жырлары. – Алматы, 1957, - 132 б.
Ұйғыр халқының жырлары: Өлеңдер // Таңшолпан. 2001. № 2. 51-56 .
Ибатов А. Қутбтың «Хусрау уа Шірін» поэмасының сөздігі. – Алматы, 1974. – б.
М. Сабыр. Құтыптың «Хұсрау мен Шырын» поэмасы және оның тілі. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 166 б.
Нұрсейіт М. Ақын тойы: ұйғыр ақыны Омар Мұхамадидің туғанына - 100 жыл // Жетісу. 2006. 20 сәуір. – 4 б.
Нұрсейіт М. Өлеңі барда өшпейді. Ұйғыр ақыны Хелил Хамраев - 80 жаста // Жетісу. 2008. 29 сәуір (№ 48). – 3 б.

Приложенные файлы

  • docx 11338727
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий