Практика Омега 2

.
РОЗДІЛ 1. Галузь діяльності підприємства ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега», ринок, місія підприємства, економічні умови діяльності..
РОЗДІЛ 2. Організаційні засади діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. Маркетингова діяльність підприємства
РОЗДІЛ 4. Виробнича програма та її матеріально-технічне забезпечення
РОЗДІЛ 5. Ресурсне забезпечення підприємства
РОЗДІЛ 6. Виробничий процес на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»
РОЗДІЛ 7. Доходи і витрати на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»
РОЗДІЛ 8. Фінансово-економічна та інвестиційна діяльність
РОЗДІЛ 9. Діяльність підприємства у сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих.
РОЗДІЛ 10. Плани і перспективи розвитку підприємства
РОЗДІЛ 11. Формування конкурентних переваг національної економіки..
РОЗДІЛ 12. Охорона праці на підприємстві.
Висновки
Список використаних джерел..
Додатки

3


5
11
19

32
43

62

67
80

85
89

96
99
104
106
108
ВСТУП

Метою проходження виробничої практики на підприємстві ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега», є ознайомлення із сучасними формами ведення господарської діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в мінливих ринкових умовах. При цьому необхідно поєднати набуті теоретичні знання із практичними навичками управління економікою підприємства в цілому,а також окремими її елементами.
Основними завданнями виробничої практики на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» є:
ознайомитись із місією (призначенням) підприємства, особливостями і умовами розвитку галузі, яку воно представляє, дослідити ринок на якому працює підприємство і оцінити його перспективність;
вивчити організаційну структуру підприємства,призначення окремих структурних підрозділів, склад, функції і завдання економічної служби підприємства;
дослідити механізм формування виробничої програми підприємства і її економічного обґрунтування з боку можливостей ринку, маркетингу, ресурсного забезпечення;
оцінити кількісний і якісний склад основних фондів,обігових коштів,персоналу, а також фінансових ресурсів;
ознайомитися із особливостями виробничого процесу на даному підприємстві;
розглянути порядок формування і методику розрахунку прямих витрат по окремих видах продукції,накладних витрат на здійснення виробничо-господарської діяльності,собівартості та обов’язкових платежів до бюджету;
ознайомитись із організацією праці на підприємстві та формуванням фонду оплати праці;
оцінити фінансово-господарський стан підприємства;
вивчити ефективність діяльності підприємства і перспективи її підвищення за рахунок впровадження інновацій, диверсифікації діяльності, технічного переозброєння тощо.
Інформаційною базою для дослідження діяльності підприємства служить документація ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега». Для здійснення оцінки ефективності господарювання заводу на ринку використовуємо такі основні документи: , статут підприємства, баланс, звіт про фінансові результати, примітка до річної фінансової звітності, звіт з праці, звіт про рух грошових коштів, звіт про виробництво промислової продукції, калькуляція на вироби, тощо.


РОЗДІЛ 1
ГАЛУЗЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПрАТ «САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА», РИНОК, МІСІЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» спеціалізується на виробництві і реалізації продукції виробничо-технічного призначення, у тому числі складних електронних приладів вимірювання та контролю для атомної енергетики, нафтопереробної, металургійної, хімічної та м’ясомолочної промисловості, а також товарів народного споживання.
Найголовнішим органом управління на ПрАТ «Омега» являються загальні збори акціонерів. До складу правління входить: голова правління, заступник голови, два члени правління, головний бухгалтер. Керівництво здійснює директор. Відділ кадрів на підприємстві виконує функції обліку особового складу заводу, його підрозділів, веде документацію по кадрах, оформлює прийом, перевід і звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства.
Відділ збуту виконує роботу по забезпеченню замовлень на продукцію, яку виготовляє підприємство, укладає договори на її поставку, складає заявки, відомості замовлень та номенклатурні плани поставок.
Відділ постачання здійснює розробку проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, визначає потребу підрозділів і підприємства в цілому в матеріальних ресурсах, складає баланси матеріально-технічного забезпечення, встановлює календарні терміни поставки матеріалів у відповідності до вимог виробництва.
Фінансовий відділ організує фінансову діяльність підприємства, яка направлена на забезпечення фінансовими ресурсами завдань плану збереження і ефективного використання основних фондів і оборотних засобів, трудових і фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів по зобов’язаннях в державний бюджет, постачальникам та установам банків.
Планово-економічний відділ здійснює роботу по економічному плануванні на підприємстві, яке направлене на організацію раціональної господарської діяльності, виявленню і використанню резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.
Виробнича структура підприємства складається з виробничих цехів та допоміжних служб.
На підприємстві є три основні цехи:
механічний, до його складу входять дільниця холодної штамповки і литва металу та пластмас під тиском, дільниця металообробки деталей;
складальний цех;
гальванічний цех, до складу якого входять гальванічна та фарбувальна дільниці.
На даному підприємстві існує ряд допоміжних служб, які виконують роботи по обслуговуванні основного виробництва. До цих служб належить ремонтна і енергетична дільниці, метрологічна служба, транспортне господарство, які відповідно виконують роботи по забезпеченню своєчасного ремонту; перевірки технічного стану обладнання; забезпечують підприємство електроенергією, енергією стислого повітря, пари; здійснюють внутрішньозаводські та зовнішні перевезення вантажів.
На підприємстві використовуються наступні види обладнання:
токарні і токарно-револьверні верстати;
фрезерні верстати,
свердлильні верстати,
автомати та напівавтомати,
різьбонарізні верстати,
установки контактної зварки,
гідравлічні преси,
ливарні машини та інші.
Парк обладнання зношений на 49%, коефіцієнт завантаження обладнання 0.36. Обладнання використовується для виробництва не в повному об’ємі через не високі обсяги виробництва в порівнянні з виробничими потужностями.
Промислова продукція – це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства, виражений у формі продуктів або у формі послуг.
Промислова продукція на ПрАТ «Омега» виготовляється відповідно до розробленої технології. Виробляється продукція серійно. Процес виробництва продукції здійснюється за такою схемою. З виробничих складів підприємства сировина, матеріали та готові комплектуючі вироби надходять в механічний цех, який займається заготівельними роботами. В складі цеху є дільниці холодної штамповки, литва металів та пластмас під тиском, дільниця гарячої пресовки, та дільниця металообробки деталей.
Із механічного цеху незавершена продукція поступає в складальний цех, до якого входять складальна та гальванічна дільниця. Готова продукція проходить контроль якості в ВТК і поступає на склад готової продукції. На заводі використовуються прогресивні технологічні процеси такі як, холодна штамповка, пресування пластмас та резини, литво металів під тиском, пайка радіоелементів.
Середньооблікова кількість штатних працівників на 1.01.2014р. - 83 чоловік.
Загальна площа приміщення заводу складає 6129м2 із яких виробничих приміщень (цехів) 4175м2. ефективність використання приміщень та площ не є високою, так як ПрАТ «Омега» не працює на повну виробничу потужність, коефіцієнт використання виробничих потужностей 0.40 і на одного працівника припадає виробничої площі 44.89м2, фондоозброєність виробничої площі 0.819 тис.грн/чол.. Загальна сума основних фондів станом на 1.01.2013р. складає 853 тис.грн.
Основні види продукції підприємства :
Прилади контролю та електровимірювання: А-80, ПК-1АС, ППМКАС, ЕП-4703, РПЦ, ПВЦ-01/3Р, РПЦ 01/МП - використовуються в атомній енергетиці.
Прилади геофізики: КЦ-3, КЦ-5, ВМ-6, центратори - використовуються в газовій та нафтовій промисловості.
Товари народного споживання: туристичний ліхтар, автомобільний вулканізатор, вентиляційна решітка, засови дверні та віконні, настільні ігри : шашки, шахи, доміно.
Прилади контролю за технологічними процесами – використовуються в м'ясо молочній промисловості.
Прилади підприємства витримують конкуренцію з відомими американськими фірмами і не мають рівних на всій території колишнього Союзу. На Всеукраїнському конкурсі, який проводив Держспоживстандарт України під гаслом “До якості в житті разом”, цифровий виріб підприємства отримав пам’ятну медаль і Диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу “100 кращих товарів України”. Це велике досягнення підприємства і підтвердження того, що орієнтація на якість дозволяє конкурувати на жорсткому ринку приладобудування.
ПрАТ приладобудівний завод «Омега» на протязі 2010-2012року намагається нарощувати обсяги виробництва продукції, освоює випуск нових видів продукції, завойовує ринки збуту не лише українські а й сусідніх держав.
Аналіз показників виробничо-господарської діяльності за останні роки подано в таблиці 1.1. на основі додатків Е, К.

Таблиця 1.1.
Динаміка та аналіз показників виробничо-господарської діяльності
ПрАТ «Омега»
Показники
Роки
2013 в % до 2011


2011
2012
2013


1. Обсяг реалізованої продукції (тис. грн.)без ПДВ
2. Собівартість реалізованої продукції (тис.грн.)
3. Валовий прибуток (тис.грн.)
4. Чистий прибуток (збитки) (тис.грн.)
5. Рентабельність (%)
6. Середньо облікова чисельність працівників (чол.)
7. Фонд оплати праці персоналу (тис. грн.)
8. Середньорічний виробіток (тис. грн./чол.) (р.1/р.6)
9. Середньомісячна зарплата одного працівника (грн.)
3115

2388

727
-25

-1,05
90

1389

31,10

1286,11

3300

1800

1500
+214

+11,9
93

1770

25,60

1586,02
6249

3980

2269
+766

+19,2
83

2185,8

75,29

2194,58
200,61

166,67

37,00
-3064

-
97,78

157,37

242,09

170,64


Аналіз показників виробничо-господарської діяльності ПрАТ «Омега» за три попередні роки дає можливість зробити наступні висновки.
У 2012 р. спостерігається тенденція до підвищення обсягів реалізації продукції порівняно з 2011 роком. Цей показник зріс на 5,94% при зменшенні собівартості продукції на 24,62%. Підприємство одержало валовий прибуток в розмірі 1500 тис.грн., тобто більше на 106,32% від попереднього року. Але за результатами операційної та фінансової діяльності підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 214 тис.грн.
Продуктивність праці в 2013 році збільшилась на 142,09%, і середньомісячна заробітна плата зросла на 70,64%.
В 2013 році підприємство досягло найкращих результатів діяльності в порівнянні з 2011 та 2012 роками. Вперше за останні десять років підприємство одержало чистий прибуток у розмірі 766 тис.грн. Було реалізовано найбільший обсяг продукції, який на 100,61% перевищував обсяг реалізації 2011 року. Збільшення собівартості дало можливість одержати валовий прибуток у розмірі 2269 тис.грн., що майже в 4 рази більше ніж у 2011 році. Рентабельність виробництва в цілому становила 19,2%. У 2013 році фонд заробітної плати зріс на 57,37%, і продуктивність праці збільшилась проти 2010 року.
Покращення виробничо-господарської діяльності ПрАТ «Омега» в 2013 році пов’язане із суттєвим збільшенням замовлень складних електронних приладів вимірювання та контролю для атомних станцій України. За рахунок вчасно проведеного аналізу ринкової ситуації та раціонально сформованого портфелю замовлень вдалося спланувати оптимальну виробничу програму та забезпечити їх необхідними обсягами матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів.

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Основні положення установчих документів суб’єктів господарювання

Організація управління повинна володіти великою гнучкістю і повинна бути пристосований до особистих особливостей людей
Принципи, забезпечуючи належну організацію управління, можуть бути зведені до наступних: ефективність; обмеження числа підлеглих у одного керівника; розподіл праці; необхідність визначення функцій; принцип східчастої управління; принцип винятковості; єдність підкорення; єдність управління; відповідальність керівних працівників; рівновага (забезпечення правильного співвідношення між централізацією і децентралізацією, а також між функціями); гнучкість; безперервність; зручність управління.
Принцип винятковості: начальник повинен мати право приймати рішення, що відносяться до оперативного управління, передавати на більш високий рівень системи управління рішення питань, що носять виключно важливий принциповий характер.
Цей перелік не повинен розглядатися як вичерпний, так як, мабуть, завжди є можливість знаходження яких-небудь нових принципів. В той же час ми маємо намір дотримуватися догматизму в проблемах, що ми розглядаємо, що не відносяться точних наук.
Правильна організація управління повинна, зрозуміло, забезпечити належне здійснення зв'язків на підприємстві. Вона повинна створити умови для досягнення мети підприємства при найменших витратах. Організація управління повинна володіти великою гнучкістю і повинна бути пристосований до особистих особливостей людей.
Організація управління може ставити перед собою мету досягнення добрих взаємостосунків на підприємстві з точки зору будівлі людських відносин. Дуже важливо мати на увазі, що проблема добрих взаємостосунків надає достатньо значення впливу на проблеми структури управління.
Залежно від розмірів, мети, характеру керівництва організація управління повинна бути централізованою чи ні, може вимагати створіння дослідницьких служб або обійтися без них, може відрізнятися строгою дисципліною або більш гнучкою системою.
У статуті підприємства ПрАТ «Омега» (додаток А) містяться дані про місце знаходження юридичної особи, вид діяльності, предмет діяльності, мету діяльності. Чітко подану інформацію про статутний капітал підприємства, його розмір, а також прізвища та ініціали його засновників. Статут ПрАТ «Омега» є основним первинним документом,завдяки якому підприємство здійснює свою діяльність.
Метою діяльності товариства є підвищення ефективності виробництва, прибутковості, рентабельності ПрАТ “Омега” та на цій основі більш повне задоволення матеріальних та соціальних потреб акціонерів.
Предметом діяльності товариства відповідно до статутних положень є: виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, у т.ч. протипожежного призначення і продукції для об'єктів атомної енергетики; виробництво і реалізація товарів народного споживання; надання побутових, інформаційних, транспортних та інших видів послуг населенню та юридичним особам; зовнішньоекономічна діяльність; проведення науково-дослідних та конструкторських робіт; здійснення інвестиційної діяльності; проведення робіт з дорогоцінними металами та камінням; здійснення операцій з цінними паперами в межах діючого законодавства; утримання бази відпочинку, пасіки для працівників АТ; здійснення харчування (у тому числі безкоштовно) для працівників АТ; надання спонсорської допомоги, благочинна діяльність; здійснення іншої не забороненої чинним законодавством діяльності.

Управління товариством здійснюють:
вищий орган товариства – загальні збори акціонерів;
правління товариства;
ревізійна комісія.

2.2.Організаційна структура підприємства

ПрАТ «Омега» в залежності від масштабів діяльності, виробничо-технологічних особливостей, стратегічних і поточних завдань діяльності відноситься до першого типу організаційних структур управління – лінійної організаційної структури управління.
Процес управління є невід'ємною частиною виробничо-господарської діяльності, одним з важливих чинників зростання ефективності виробництва. Але, для того, щоб грамотно і ефективно працювати, необхідно мати в своєму розпорядженні потрібну інформацію, методи її збору і обробки для аналізу.
Найвищим органом управління на ПрАТ «Омега» є загальні збори акціонерів. До складу правління входить: голова, заступник голови, головний бухгалтер (додаток Б). До його виняткової компетенції ставляться такі питання: внесення зміни й доповнення до статуту суспільства, реорганізація суспільства, ліквідація суспільства, твердження річних звітів, бухгалтерських балансів і збитків суспільства, розподіл його прибутків і збитків, інші запитання, передбачені Законом.
Рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю суспільства, виробляє стратегічних завдань. Члени Ради директорів у кількості осіб обираються річним загальними зборами акціонерів терміном однією рік.
Керівництво поточної діяльністю здійснюється директором. Директор: керує усіма видами діяльності підприємства, організує роботи й ефективну взаємодію структурних підрозділів підприємства, посилає їх діяльність досягнення високих темпів розвитку і вдосконалення виробництва, підвищення продуктивність праці, ефективності виробництва та якості продукції. Забезпечує виконання зобов'язань бюджетам усіх рівнів, постачальниками, замовниками і кредиторами. Організовує виробничо-господарську діяльність. Приймає заходи підприємства кваліфікованими кадрами, створенню безпечних і сприятливих умов їхнього праці, забезпечує розробку, ухвалення й дотримання колективного договору. Вирішує всі питання у межах наданих йому повноважень й доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам.
Перший заступник директора - виробляє технічну політику підприємства, перспективи розвитку та шляху реалізації комплексних програм на усіх напрямах чинного виробництва. Забезпечує підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності та скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт (послуг), високий рівень їхнього якості. Відповідність продукції стандартам, технічних умов та санітарним вимогам. Здійснює контроль над проектною, конструкторською і технологічною дисципліною. Забезпечує своєчасну підготовку проектної документації. Приймає заходи для вдосконаленню організації виробництва, праці та управління на суворо науковій основі. Керує діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати його роботи. Є головного інженера підприємства.
Заступник директора із виробництва: забезпечує поточну організацію робіт, ритмічність і підвищення ефективності виробництва, введення на дію потужностей та об'єктів виробництва, у встановлених термінів за високого ролі виконуваних робіт.
Заступник директора з економіки - виробляє економічну політику підприємства, перспективи розвитку й основні економічними інтересами. Здійснює контроль над упорядкуванням кошторисної документації, наданням фінансової звітності органам державного нагляду, наданням керівництву даних про економічний стані фірми. Координує та здійснює керівництво економічними службами підприємства міста і бухгалтерією.
Заступник директора з кадрів - займається питаннями кадровому забезпеченню компанії. Відповідальний за надання різноманітних матеріальних допомогів співробітникам організації.
Виробничий відділ – забезпечує поточну організацію робіт, ритмічність і підвищення ефективності виробництва, набрання нею чинності потужностей та об'єктів в встановлених термінів, підвищення продуктивність праці та зниження собівартості продукції.
Матеріально-технічний відділ - здійснює за своєчасним надходженням, комплектністю і якістю технічної документації і наявністю узгодження й затвердження їх у відповідному порядку. Забезпечує технічну документацією виробничого управління і субпідрядні організації. Розробка плану технічного розвитку підприємства, а як і заходів щодо впровадження нової техніки; контролює дотримання (посадові обов’язки представлені в додатку В).
На відділ контролю за якістю покладається: контроль якості випуску продукції; перевірка відповідності стандартам, технічних умов, технічним паспортами і сертифікатам, вступників виробництва сировини і матеріалів; підготовка актів.
На працівників служби техніки безпеки покладається: здійснення контроль над дотриманням майстрами, виробниками робіт, керівниками ділянок та інших підрозділів інструкцій та інших нормативних актів органів державного нагляду; за правильним використанням коштів, асигнованих на заходи щодо охорони праці; за забезпеченням працюючих спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, за організацією їх збереження, прання і ремонту; підготовка проектів наказів з питань техніки безпеки та виробничої санітарії.
Основні завдання бухгалтерії: організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності. Контроль над витрачанням матеріальних, трудових ресурсів. Забезпечення організації обліку та звітності у підприємства і підрозділах. Організовує облік вступників і основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, здійснює над виконанням встановленого порядку оформлення первинних фінансових документів розрахунків і платіжних зобов'язань. Здійснює забезпечення своєчасного складання бухгалтерської звітності, уявлення їх у установленому порядку до відповідних органів; надання методичної допомоги працівникам підприємства з питань бухгалтерського обліку. Також займається нарахуванням зарплати.
Цей тип організаційної структури був в умовах панування планового господарства економіки країни, головним є можливість економії на масштабах виробництва та універсальність. Але така організаційна структура має низку недоліків під час роботи за умов невизначеності ринкової економіки, головне з яких можна назвати високу чутливість до зміни обсягу виробництва: за незначного зниження обсягу виробництва починає зростати частка накладних витрат у структурі собівартості; за її довгостроковому зростанні починає відбуватися зниження керованості. До того ж, через низьку розвиненості економічного блоку під управлінням організацією й відсутності у ній інформації про стан ринку, організація характеризується уповільненою реакцією до зміни ринкової кон'юнктури. Іншими важливими вадами дивизиональной організаційної структури є: низька формалізація бізнес-процесів, низька спроможність до освоєння нових технологій, високий рівень дублювання операцій.

2.3. Структура та функції економічної служби

Економічний відділ на даному підприємстві виконує функції обліку основного складу фабрики, його підрозділів, веде документацію по праці (“Звіт з праці”), а також визначає основні показники кількості працівників та робочого часу, організовує ефективність використання фондів основних і оборотних засобів.
До обов'язків відділу економіки, організації праці та кадрів входить: складання штатного розкладу адміністративно-управлінського персоналу та кошторису адміністративно-господарських витрат; розробка нормативів на зарплату й визначення фонду зарплати; контролю над дотриманням термінів уявлення та якості статистичної і оперативної звітності; здійснення оперативного обліку та аналізу економічних результатів діяльності; підготовка кошторису фонду споживання і фонду накопичення; контролю над організацією праці та заробітної плати у системі підприємства; розробка раціональних режимів роботи бригад і заходів із підрахунку трудомісткості робіт, контролю над їх здійсненням.
На даному підприємстві учасниками економічної служби виступають бухгалтери та касири.
Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” всі підприємства повинні вести бухгалтерський облік. За даними цього обліку складається вся звітність: фінансова, податкова та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник.
Організація бухгалтерського обліку на ПрАТ «Омега» ведеться бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. За відсутності головного бухгалтера його обов’язки та відповідальність покладаються на його заступника. Загальні положення, функції, службові обов’язки, права, відповідальність та взаємовідносини на ПрАТ «Омега» наведені в посадові інструкції головного бухгалтера
Основними завданнями бухгалтерії є:
організація своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку та контроль всіх господарських операцій відповідно до чинної нормативно – законодавчої бази;
здійснення разом з відповідними службами економічного аналізу фінансово господарської діяльності та підготовка пропозицій з підвищення ефективності роботи;
забезпечення облікового процесу необхідними бланками первинних документів, бланками суворої звітності тощо.
Облік господарських операцій на ПрАТ «Омега» здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, що затверджений наказом Міністерства фінансів України. Нові рахунки до робочого плану рахунків можуть вводитися у міру виникнення такої потреби.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених методологічних принципів бухгалтерського обліку, упорядковує та надає у встановлені терміни фінансову звітність на основі бухгалтерського обліку з допомогою журнально-ордерної форми.
РОЗДІЛ 3
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг) на підприємстві

Важливе завдання кожної фірми в умовах ринкової економіки виживання на конкурентному ринковому середовищі, тому керівництво фірми формуючи ціну на власну продукцію орієнтується на такі важливі фактори: прибуток, попит, становище на ринку.
Для того, щоб бути конкурентоспроможним і випускати конкурентоспроможну продукцію, підприємство повинне мати конкурентні переваги. Існує багато шляхів їх отримання, ми розглянемо три, на нашу думку, основні шляхи: стати краще самому, безпосередньо послабити конкурентів або змінити ринкове середовище.
У першому випадку підприємство ПрАТ «Омега» застосовує сукупність заходів, спрямованих на удосконалення власної діяльності. Використовує всі свої кореневі компетенції та перетворює їх на переваги.
У другому випадку – діяльність підприємства спрямована на безпосереднє послаблення конкурентів. За різноманітних заходів, що широко застосовуються у вітчизняній практиці, це можуть бути й легальні методи: переманювання найдосвідченіших кадрів, створення перепон конкурентам у доступі до каналів розповсюдження товарів через укладання угод на ексклюзивну дистрибуцію тощо.
У випадку неможливості використання двох перших шляхів або їх вичерпності підприємства часто, особливо останнім часом, як в Україні, так і на Заході, намагаються змінити саме середовище, в якому вони конкурують.
Для отримання конкурентних переваг підприємству ПрАТ «Омега» спочатку потрібно визначитись з підходами, які будуть застосовуватися для цього. Так існують: підхід, орієнтований на споживачів; підхід, орієнтований на конкурентів. Основним методом посилення конкурентних позицій, який застосовується в межах даного підходу, є диференціація товару, інструментом якої є позиціювання, яке проводиться, насамперед, за рахунок комплексу маркетингових комунікацій та стратегій просування.
Диференціація передбачає відокремлення торгівельної марки у свідомості споживача з-поміж марок-конкурентів, створення асоціації з певними перевагами чи вигодами. Диференціація може базуватися на об’єктивних чи суб’єктивних властивостях товару. У даному випадку носієм конкурентних переваг може стати комплекс маркетингу підприємства, як основний інструмент впливу на поведінку споживача з боку підприємства та на свідомість споживача.
Саме завдяки реструктуризації свідомості споживача, його семантичного простору, під час проведення позиціювання створюється конкурентна перевага, яка полягає у спрощенні процесу прийняття рішення споживачем під час купівлі товару на користь марки підприємства. Формуються преференції та лояльність споживачів, що, у свою чергу, дозволяє зменшити цінову еластичність та збільшити прибутковість бізнесу.
Для ефективної реалізації стратегії диференціації від підприємства вимагається низка взаємопов’язаних дій, а саме: своєчасні маркетингові дослідження, адекватні сегментації та позиціювання, активна інноваційна політика підприємства (передусім, продуктова інновація), розробка правильної продуктової політики (товарної та цінової стратегії, стратегії розповсюдження та просування).
На противагу попередньому, підхід, орієнтований на конкурентів, заснований на стратегії і тактиці протидії конкурентам. У межах даного підходу може використовуватися два способи досягнення конкурентних переваг: лідерство за витратами та сукупність дій із погіршення якості конкурентного середовища.
Зменшення витрат є традиційним, найпростішим та найбільш дослідженим методом посилення конкурентних переваг на ПрАТ «Омега». На відміну від диференціації, лояльності та прихильності споживачів до товарів підприємства немає, а конкурентна перевага формується лише за рахунок збільшення маржі між ціною продажу та собівартістю продукції. Носієм конкурентної переваги в даному випадку є продукція підприємства, яка завдяки комплексу заходів досягає менших, ніж у конкурентів, витрат. Проте утримати таку конкурентну перевагу в сучасних умовах достатньо важко. Реалізація даного методу вимагає скоординованої роботи персоналу підприємства з удосконалення технології виробництва, НДДКР та логістики, організаційної структури управління, менеджменту персоналу. Компанії, що обирають такий шлях посилення конкурентних позицій постійно займаються аналізом витрат на всіх стадіях розробки, випуску та реалізації продукції.
Керівництво підприємства ПрАТ «Омега», як правило, надає перевагу одному з підходів. Проте утримання конкурентоспроможності в довгостроковому періоді вимагає дотримання балансу між цими підходами. В іншому випадку, підприємство неминуче потрапляє до стратегічної пастки.
Наявна ситуації в ПрАТ «Омега» досить типова для українських підприємств. Серед загальних недоліків в організації маркетингової діяльності можна назвати наступні:
-відсутність єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції компанії;
-орієнтацію керівництва компанії на застарілі маркетингові концепції «інтенсифікації комерційних зусиль» і «удосконалення виробництва»;
-відсутність єдиної служби маркетингу на підприємстві і цілеспрямованій діяльності в області управління маркетинговою діяльністю;
-відсутність ясних стратегічних цілей і планів компанії та лінійних підрозділів;
-недостатня діяльність компанії в області реклами і стимулювання збуту;
-відсутність налагодженої системи «зворотного» зв'язку з покупцями товарів і послуг компанії;
-відсутність єдиної політики в області розвитку й удосконалення товарів і послуг компанії, а також їх торгових марок.
З методологічної точки зору, причиною усіх вище приведених недоліків  є нерозуміння й ігнорування керівництвом компанії ролі і місця маркетингу та маркетингу-менеджменту в управлінні підприємством. Головним і вирішальним заходом щодо подолання сформованої ситуації повинно бути формування єдиної служби маркетингу, що складається із фахівців-маркетологів досить високої кваліфікації.
При підборі фахівців у знов сформовану службу маркетингу, варто звернути досить велику увагу на професійну підготовку й універсальність навичок нових співробітників. Створеній службі маркетингу крім чисто маркетингових проблем прийдеться вирішувати питання, пов'язані з перерозподілом функціональних обов'язків і структурних взаємин усередині компанії, вести роз'яснювальну роботу серед співробітників про роль і місце маркетингу в сучасній ринковій економіці.
Застосування SWOT-аналізу дає змогу встановити зв'язки між силою і слабкістю і зовнішніми погрозами і можливостями. Такі зв'язки в подальшому використовуються для розробки стратегії маркетингу на ПрАТ «Омега».
У процесі вироблення стратегії для ПрАТ «Омега» необхідно враховувати, що можливості і загрози можуть переходити в свої протилежності.
У таблиці 3.1. представимо матрицю можливостей та загроз підприємства ПрАТ «Омега».
Значення потенційних можливостей ПрАТ «Омега» дасть змогу використати їх для ефективної діяльності, а своєчасне вивчення загроз сприятиме запобіганню кризи даного підприємства.

Таблиця 3.1.
Матриця можливостей та загроз підприємства ПрАТ «Омега»
Чинники зовнішнього середовища
Можливість
Загроза

Зменшення попиту на м’ясну продукцію
+


Вигідний процент банківського кредиту
+


Зменшення кількості потенційних покупців

-

Збільшення частки більш платоспроможних споживачів
+


Розширення сегменту ринку
+


Політична та законодавча нестабільність

-

Підприємства галузі практично не застосовують нововведення у виробничому процесі

-

Зростання рівня конкуренції в галузі
+


Зменшення кількості каналів збуту продукції

-


Після визначення можливостей та загроз за межами підприємства ПрАТ «Омега» проводиться оцінка його сильних та слабких сторін, щоб мати уявлення про внутрішні потенційні можливості та недоліки (табл.3.2.).
Силою підприємства ПрАТ «Омега» є те, що що дає змогу успішно розвивати його діяльність, створити конкурентні переваги (навички персоналу, потужна матеріально-технічна база, раціональна інвестиційна політика).
Таблиця 3.2.
Матриця сильних та слабких сторін підприємства ПрАТ «Омега»
Чинники внутрішнього середовища
Сила
Слабкість

Знання ринку споживачів та їх потреби
+


Наявність мережі фірмових магазинів
+


Висока собівартість продукції
+


Можливість входження у нові сегменти ринку

-

Новітня технологія

-

Застосування безвідходного виробництва

-

Потужна матеріально-технічна база
+


Увага дослідженням і розробкам нових моделей
+


Фінансова стабільність
+


Зниження прибутковості

-

Продовження табл.3.2.

Короткострокові перспективи розвитку

-

Недостатньо ефективна система стимулювання праці

-


Слабкість – це те, що ПрАТ «Омега» здійснює недостатньо або зовсім неефективно: використання ресурсів, інноваційну політику, маркетингові дослідження, цінову політику. Слабкі сторони обумовлюють його конкурентну вразливість.
Для успішного застосування SWOT-аналізу оточення підприємства важливо вміти не тільки розкрити загрози і можливості, але й спробувати оцінити їх з точки зору того, наскільки важливим для підприємства є врахування в стратегії своєї поведінки кожної з виявлених загроз і можливостей.
Для такої оцінки найчастіше застосовують метод позиціонування на матрицях можливостей і загроз (див. таблицю 3.3.).
Для підприємства ПрАТ «Омега» після проведеного аналізу найбільш значущими та ймовірними виявилися можливості зменшення потиту, вигідний процентний банківський кредит, зменшення частки платоспроможних споживачів і т.д.
Після позиціонування загроз було виявлено, що:
- До критичного стану підприємство можуть призвести зменшення кількості потенційних покупців та кількості каналів збуту продукції;
- До руйнації підприємства або її виходу з галузі може призвести обмежувальна політика державних органів, наприклад, збільшення митних зборів і зборів, зростання транспортних тарифів, зміна правил торгівлі.
Розроблена стратегія повинна бути спрямована на максимальне використання наданих можливостей і максимально можливий захист від загроз.Таблиця 3.3.
Матриця SWOT-аналізу на ПрАТ «Омега»

Можливості:
Загрози:


1.Зменшення попиту на продукцію.
2.Вигідний процент банків-ського кредиту.
3.Зменшення частки більш платоспроможних споживачів.
4.Розширення сегменту ринку.
5.Зростання рівня конкурен-ції в галузі
1.Зменшення кількості потенційних покупців.
2.Політична та законодавча нестабільність.
3.Підприємства галузі практично не застосовують нововведення у виробничому процесі.
4.Зменшення кількості каналів збуту продукції

Сильні сторони:1. Знання ринку споживачів та їх потреби.
2.Наявність мережі
фірмових магазинів.
3.Висока собівартість продукції.
4.Потужна матеріально-технічна база.
5.Увага дослідженням і розробкам нових моделей.
6. Фінансова стабільність
СіМ:
1 та 5
5 та 4
6 та 3 і т.д.
СіЗ:
2 та 1
4 та 3
1 та 4 і т.д.

Слабкі сторони:1. Можливість входження у нові сегменти ринку.
2. Новітня технологія.
3.Застосування безвідхо-дного виробництва.
4. Зниження прибутковості.
5.Короткострокові перспе-ктиви розвитку.
6. Недостатньо ефективна система стимулювання праці.
СлМ:
1 та 4
5 та 2 і т.д.
СлЗ:
2 та 3
6 та 4 і т.д.


Таки чином, розглянувши можливості підприємства ПрАТ «Омега», її слабкі та сильні сторони, провівши аналіз загроз, що виходять із зовнішнього середовища, і ознайомившись з основними принципами вироблення стратегії, можна визначити стратегію підприємства, при цьому спираючись на цілі організації.
Так як компанія працює на ринку, що розвивається з сильною конкуренцією, то для неї найкращою буде комбінована стратегія, націлена на вирішення своїх конкурентних переваг і передбачає більш глибоке проникнення і географічний розвиток ринку, з подальшою вертикальною інтеграцією вгору.
Це можна сформулювати наступним чином: спочатку мінімізувати витрати і тим самим зміцнити свою конкурентну позицію, при цьому освоїти продаж у вже наявних магазинах супутніх товарів, потім вийти на нові ринки, уклавши договори в регіонах, потім закріпитися в них, шляхом купівлі існуючих торгових меблевих підприємств, а надалі прагнути до придбання частки акцій виробляють підприємств.
Визначення сильних і слабких сторін діяльності конкурентів - це кінцевий підсумок маркетингового дослідження конкуренції на ринку, в якому концентрується результат аналізу всіх аспектів виробництва, фінансів, збуту, і стратегії підприємств-конкурентів і формуються висновки про можливі способи протистояти їм.

3.2. Збутова та цінова політика

Збутову діяльність підприємство ПрАТ “Омега” здійснює на основі угод та договорів. Реалізація продукції, в тому числі на основі бюджетних угод як на території України, так і за її межами, здійснюється на підставі діючого законодавства.
Пройшовши всі етапи, ПрАТ “Омега” може приступити до визначення ціни на товар. Оптимально можлива ціна повинна цілком відшкодовувати всі витрати на виробництво, розподіл і збут товару, а також забезпечувати одержання певної норми прибутку. Можливі три варіанти встановлення рівня ціни: мінімальний рівень, зумовлений витратами; максимальний рівень, сформований попитом; оптимальний рівень ціни з обліком як витрат виробництва, так і споживчого попиту.
Залежно від особливостей товару, розмірів і фінансової міцності фірми-продавця, а також завдань, які вона ставить, для формування ціни можуть бути використані різні методи.
Встановлення кінцевої ціни – завершальний етап ціноутворення. Зупинивши свій вибір на одній із зазначених методик, фірма може приступити до розрахунку (встановленню) ціни, яка повинна враховувати психологічне сприйняття покупцем товару фірми. Наприклад, для багатьох споживачів єдина інформація про якість товару міститься в ціні, і вона є показником якості. Головне завдання фірми – продати всю вироблену продукцію. Для цього звичайно спочатку встановлюється ціна для споживачів – нееластичного попиту (на який не дуже впливає рівень цін), а потім за допомогою диверсифікації цін «відловлюються» покупці еластичного попиту.
Виробництво та реалізація продукції на ПрАТ завод «Омега» здійснюється відповідно до укладених договорів поставок. Коло основних постачальників підприємства є досить стабільним, адже існує потреба в великій кількості тих самих матеріалів. Господарські відносини будуються на основі укладених договорів, що регламентують всі умови постачання: кількість, якість, ціну, термін доставки, форму розрахунків, відповідальність за порушення договору. Якщо план з договорів поставок не виконується, це негативно впливає на обсяг виторгу, а також на обсяг виробництва продукції, на собівартість, прибуток та фінансовий план підприємства. Саме тому на підприємстві здійснюється оцінка виконання договірних зобов’язань із поставок продукції, що представлена в таблиці 3.4. (додаток П).
З таблиці 3.4 можна зробити висновки про те, що ПрАТ завод «Омега» досягло перевиконання договірних зобов’язань на 9,00 тис.грн або на 0,36%. Перевиконання договірних зобов’язань пов’язано із додатковою потребою в продукції основного постачальника. Неритмічність поставок продукції за ці місяці пов’язана з графіком роботи підприємства, в якому передбачено велику кількість вихідних днів; чергові та масові відпустки в літній період (червень-серпень); ремонт основного обладнання в лютому місяці протягом десяти днів.
Таблиця 3.4.
Аналіз виконання договірних зобов’язань ПрАТ завод «Омега» за 2013 рікПеріод
Виробництво продукції (виконання договорів за планом) тис.грн.
Не до поставлено продукції за договірними зобов’язаннями, тис.грн.
Виконання
договірних зобов’язань та поставок продукції


За звітний місяць
За період з початку року
За звітний місяць
З початку року
За звітний місяць
За період з початку року


тис. грн.
%
тис. грн.
%

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
208
220
200
190
200
205
180
193
205
208
245
246
208
428
628
818
1018
1223
1403
1596
1801
2009
2254
2470
-
-10
+5
-5
+10
-10
+5
+14
+8
-7
-5
+4
-
-10
-5
-10
-
-10
-5
-9
-1
-8
-13
-9
208
210
205
185
210
195
185
207
213
201
240
250
100.00
95.45
102.50
97.37
105.00
95.12
102.80
107.25
103.90
96.63
97.96
101.63
208
418
623
808
1018
1213
1398
1605
1818
2019
2259
2489
100.00
97.66
99.20
98.78
100.00
99.18
99.64
100.56
100.94
100.50
100.22
100.77

Всього
-
2500
+9
+9
2509
-
15876
-


Основні постачальники сировини, матеріалів та комплектуючих для виготовлення продукції підприємства представлені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4.
Основні постачальники сировини, матеріалів та комплектуючих
ПрАТ «Омега»
Назва матеріалу
Постачальник
Адреса

Слюда прокладочна
ВАТ “Прометей”
м. Санкт-Петербург

Прес-порошок
ВАТ “Прогрес”
м. Свердловськ (Росія)

Капель
Завод “Октябрь”
м. Камінець-Уральський

Хромель
Завод “Октябрь”
м. Камінець-Уральський

Листовий алюміній
Завод “Оріан”
м. Біла Калитва

Полістирол
ВАТ “Стірол”
м. Горлівка (Донецька обл.)

Продовження табл.3.4.

Прокат
Маріупольський металургійний комбінат

м. Маріуполь

Листові метали
“Запоріжсталь”
м. Запоріжжя

Хімічні вироби
ВАТ “Полярон”
м. Львів, м. Одеса

Лакофарбові вироби
“Дніпрохімкомбінат”
м. Київ, м. Дніпропетровськ

Світлодіоди
“Світлана-напівпровідники”
м. Орел (Росія)

Мікросхеми
ВО “Онтрон”
м. Санкт-Петербург (Росія)

Мікросхеми
Завод “Квазар”
м. Київ

Оптрони
Завод “Старт”
Завод “Іртиш”
м. Москва
м. Іркутськ

Реле
ОАО “Напівпровідник”
м. Порохов (Росія)

Стабілітрони
Завод “Авангард”
м. Саранськ (Росія)

Транзистори
Завод “Комплекс”
м. Мінськ (Білорусія)

Конденсатори
-//-
-//-

Резистори
Завод “Опір”
м. Сєверодонецьк


Щорічні обсяги поставок сировини, матеріалів та комплектуючих на підприємство здійснюються на суму близько 32,3 тис. грн.
Прилади підприємства витримують конкуренцію з відомими американськими фірмами і не мають рівних на всій території колишнього Союзу. На Всеукраїнському конкурсі, який проводив Держспоживстандарт України в 2010 році під гаслом “До якості в житті разом”, цифровий виріб підприємства отримав пам’ятну медаль і Диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу “100 кращих товарів України”. Це велике досягнення підприємства і підтвердження того, що орієнтація на якість дозволяє конкурувати на жорсткому ринку приладобудування.

3.3. Рекламна діяльність

Реклама на ПрАТ “Омега” – це оплачена форма не персональної презентації та просування товарів із чітко визначеним джерелом фінансування. Планування рекламної кампанії на ПрАТ “Омега” передбачає наступні етапи:
визначення цілей та об’єктів рекламної кампанії;
визначення цільової аудиторії реклами;
вибір засобів реклами;
підготовка рекламного звернення;
розробка графіків виходу реклами;
складання бюджету просування товару;
попередня оцінка ефективності реклами.
Для ефективного просування виробів на ринку ПрАТ “Омега” використовує ті види реклами, які визначені згідно комунікаційної політики заводу. Це і виготовлення буклетів, і розміщення інформації про продукцію в журналах, спеціалізованих по напрямку діяльності, і оголошення про радіо та телебаченні, і власна Web-сторінка.
У таблиці 3.5 проаналізовано щомісячні витрати на рекламу ПрАТ “Омега”.
Таблиця 3.5.
Середньомісячні витрати на рекламу ПрАТ “Омега” в 2013 р.
Складові витрат
Сума,
грн.
Питома вага,
%

1. Реклама у пресі (2 рази)
280,00
3,88

2. Участь у спеціалізовану ярмарку
3350,00
46,46

3. Реклама на телебаченні (ефір 4 рази в місяць)
1730,00
23,99

4. Оголошення по радіо (3 рази)
550,00
7,63

5. Публікація у журналі “Промисловість” (1 раз)
300,00
4,16

6. Виготовлення бігборду
800,00
11,10

7. Реклама в інтернеті
200,00
2,78

Бюджет витрат на рекламу
7210
100,00


Згідно таблиці 3.5 бюджет ПрАТ “Омега” на рекламу щомісяця становить 7210 грн. Це зумовлене тим, що підприємство для ефективного збуту своєї продукції використовує багато видів реклами. Завдяки такій роботі, ПрАТ “Омега” є широко популярним підприємством як в Україні, так і за її межами.
Найбільше коштів підприємство сконцентровує на свою участь у спеціалізованих ярмарках – 3350 грн. щомісяця, що становить 46,46% від усіх витрат на рекламу. Це дає змогу ПрАТ “Омега” легко і швидко продавати свою продукцію. Найменшу частку витрат на рекламу займає реклама в інтернеті – 200 грн. (2,78% від усіх витрат на рекламу).
Це пояснюється тим, що такий вид реклами на даний час є порівняно дешевий, через що витрати на цей вид реклами у процесі на ПрАТ “Омега” мають найменшу питому вагу. Велике значення ПрАТ “Омега” надає можливим способам стимулювання продажу. Для цього використовує такі заходи просування товарів:
інформування споживачів через рекламу;
надання знижки з ціни при великих гуртових закупках (до 5%);
надання товарного кредиту постійним споживачам;
організація поставки продукції до місцезнаходження споживача.
Отже, ПрАТ “Омега” функціонує на ринку машинобудування України спеціалізується на випуску електронних приладів теплового контролю, приладів для нафтопереробної галузі і товарів народного споживання. Постійна співпраця з науковцями, науковими центрами дають змогу підприємству розширити асортимент продукції, забезпечити високу надійність та конкурентну здатність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Незважаючи на кризові явища у політичному та економічному житті країни підприємство зберегло власний виробничий та кадровий потенціал, підтримує партнерські стосунки на взаємовигідних умовах з постачальниками сировини, матеріалів та комплектуючих із країн СНД та Росії, які сформувалися ще за часів існування Союзу.
Основні принципи роботи підприємства: це висока якість, помірні ціни та мінімальний термін постачання продукції.
РОЗДІЛ 4
ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ЇЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для забезпечення ефективності функціонування будь – якого підприємства спеціальні служби розробляють виробничу програму або план виробництва та реалізації продукції.
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо. Цей розділ плану тісно пов’язаний із планом праці і заробітної плати, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності, фінансовим планом.
На ПрАТ завод «Омега» виробнича програма підприємства визначає склад, кількість і обсяг продукції, яка повинна бути виготовлена у плановий період і поставлена споживачам. Відображаючи головне завдання господарської діяльності, вона є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання. Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку.
На ПрАТ завод «Омега» обґрунтування виробничої програми виробничими потужностями здійснюється в такому порядку:
Аналізується портфель замовлення.
Проводиться перерахунок асортименту портфеля замовлень на один вид продукції, прийнятий як виріб представник. Коефіцієнт перерахунку визначається як співвідношення трудомісткості кожного типу розміру продукції на трудомісткість виробу-представника.
Аналізується використання середньорічної виробничої потужності в звітному періоді. Планується коефіцієнт використання виробничої потужності в плановому періоді.
Визначається можливий випуск продукції на основі діючих виробничих потужностей.
Проект виробничої програми порівнюється з виробничою потужністю по кожному виробу-представнику, після досягнення балансу між виробничою потужністю та проектом програми дається економічна оцінка проекту плану виробництва. Ця робота проводиться у планово-економічному відділі.
З метою більш повної ув’язки проекту виробничої програми з виробничою потужністю підприємства розробляють баланс виробничих потужностей .
На основі балансу виробничих потужностей та в ході його розробки здійснюється:
уточнення можливостей виробничої програми;
визначення коефіцієнта використання виробничих потужностей;
виявлення внутрішньовиробничих диспропорцій та можливостей їх усунення;
визначення потреби в обладнанні або виявлення надлишків обладнання.
Для аналізу забезпечення виробничої програми виробничими потужностями проаналізуємо баланс виробничих потужностей ПрАТ завод «Омега».
Коефіцієнт використання виробничих потужностей у 2011 році зменшився на 0,493 (0,40-0,893). Ці дані свідчать про те, що на 2012 рік створився надлишок виробничих потужностей, що призвело до неефективного використання наявних на підприємстві виробничих потужностей, їх вибуття з виробництва.
У 2013 році виробничі потужності з виробництва товарної продукції зросли на 5% порівняно з 2012 роком. А саме: виробничі потужності з виробництва електровимірювальних приладів зросли на 5,1% приладів геофізики на 7,7%, товарів, литва кольорового на 14,1%, виробів з пластмас на 0,9%. Зниження середньорічної вартості виробничих потужностей мало місце у виробництві приладів контролю на 23,8% та у виконанні замовлень на 7,7%.
Для виконання виробничого завдання на ПрАТ «Омега» при виконанні механічних робіт використовуються токарні, фрезерні, координатно-розточні, свердлильні, шліфувальні верстати.
Токарні верстати використовуються для обробки переважно тіл обертання шляхом зняття з них стружки при точінні. На цих верстатах кваліфікованими робітниками виконуються різні види токарної обробки: обточування циліндрових, конічних, фасонних поверхонь, підрізування торців, відрізка, розточування, а також свердління і розгортання отворів, нарізування різьблення і накатка рифлень, притирання і тому подібне Використовуючи спеціальні пристосування, на цих верстатах можна здійснювати фрезерування, шліфування, нарізування зубів і ін. види обробки. На спеціалізованих токарних верстатах обробляють муфти, труби і ін. вироби.
На підприємстві є такі моделі токарних верстатів в яких верхня каретка також переміщається автоматично. У механізмі фартуха передбачено блокування, що виключає одночасне включення подачі від ходового валика і ходового гвинта і одночасне включення каретки і поперечних санчат. Для швидкого ходу супорта служить додатковий привід ходового валика від електродвигуна через обгінну муфту.
Невід’ємною частиною виробничого процесу на ПрАТ «Омега» є механічні роботи при яких активно використовуються фрезерні верстати . Це устаткування призначене для обробки різанням за допомогою фрези, зовнішніх і внутрішніх плоских і фасонних поверхонь, пазів, уступів, поверхонь тіл обертання, резьб, зубів зубчастих коліс і т.п.
У виробничому процесі підприємства використовуються фрезерні верстати універсально-, карусельно-, барабанно-фрезерні. Головний рух у цих верстатах здійснюється фрезою, рух подачі (поступальне) заготівкою; в деяких випадках (наприклад, при обробці громіздких великих виробів – це в основному прилади геофізики для нафтопереробної , металургійної та хімічної промисловості ) рух подачі може повідомлятися фрезі.
Універсально-фрезерний верстат консольної конструкції характеризується горизонтальним розташуванням осі шпинделя, має хобот з підвіскою для кріплення облямовування фрези і призначений для роботи з різними типами фрез. Верстат має поворотний (у горизонтальній площині) стіл, що дозволяє фрезерувати гвинтові канавки; стіл може переміщатися в подовжньому, поперечному і вертикальному напрямах. Карусельно-фрезерний верстат служить для безперервного фрезерування поверхні литих, кованих і штампованих заготовок торцевими фрезами. Стіл верстата має кругову подачу. Барабанно-фрезерний верстат призначений для одночасної обробки двох торцевих поверхонь заготовок (шатунів, валів, вилок і т.п.), а також фрезерування пазів.
Для здобуття отворів в деталях відносно невеликого розміру в умовах виробничого процесу підприємства використовуються свердлильні верстати. Вони центрують, служать для здобуття в торцях заготовок центрових отворів. Інколи верстати, що центрують, оснащуються відрізними супортами з різанням для відрізки заготівки перед центруванням (щовідрізний верстат). Для одночасної обробки (головним чином свердління) декількох отворів застосовують багатошпіндельні свердлильні верстати з свердлувальними голівками, електродвигунами і редукторами. На підприємстві використовуються агрегатні свердлильні верстати одно-, двох- і трибічні, з вертикальними, горизонтальними і похилими свердлувальними і візенарізальними шпинделями. Для комбінованої обробки деталей застосовують верстати: свердлувально-розточувальні (одно- і двосторонні), свердлувально-нарізні (зазвичай багатошпіндельні, з реверсуванням різенарізальних шпинделів), свердлувальні автомати.
Відповідно до прийнятої технології обробки на підприємстві для металоріжучих операцій використовують кругло- і внутрішньошліфувальні верстати. Специфіка використовуваного інструменту пред'являє до конструкції і конструкційних матеріалів деякі додаткові вимоги: вібростійка, зносостійкість, інтенсивне відведення абразивного пилу.
При проведенні електронно-вимірювальних робіт для регулювання та перевірки приладів на ПрАТ «Омега» використовуються наступні види устаткування: вольтметри універсальні Щ68, Щ31; компаратор напруги Р3003, магазин опору РЧ841, осцилограф С1-76, калібратор напруги МК 4700, блок живлення БП-5, автотрансформатори. Дане устаткування дозволяє вимірювати параметри напруги та струму, перевіряти продукцію підприємства на відповідність технічним параметрам, нормативним положенням, Державним стандартам (ДСТУ) і комплектно-технічній документації, що розробляється конструкторським відділом підприємства.
Аналіз використання виробничих потужностей можна доповнити аналізом стану та ефективності використання основних фондів ПрАТ завод «Омега», бо вони найбільш повно відображають змістовний склад виробничих потужностей, особливо активна частина основних виробничих фондів підприємства. Оцінка наявності основних фондів здійснюється на основі даних статистичної звітності «Примітка до фінансової річної звітності»(Додаток Ж).
Аналіз наявності основних фондів та їх динаміки в 2012 році представлена в таблиці 4.1.
Як свідчать дані таблиці 4.1. основні фонди на кінець 2013 року збільшились на 197 тис. грн. або на 5,27%, в основному за рахунок збільшення невиробничих основних фондів.

Таблиця 4.1.
Аналіз зміни наявності основних фондів та їх динаміки в
2013 р. (тис. грн.)
Основні фонди
Наявність на початок року
Надійшло за рік
Вибуло за рік
Наявність на кінець року
Зміна за рік (+,-)
Темпи зроста-ння, %Всього
В т.ч. введено в дію
Всього
В т.ч. ліквідовано
1.Промислово-виробничі основні фонди:
в т.ч.:
активна частина промислово-виробничих основних фондів
2.Виробничі основні фонди інших галузей
3.Невиробничі основні фонди
1698


1635


218


1819
47


47


58


130
-


-


-


-
36


33


2


-
-


-


-
1709


1649


274


1949
11


14


56


130
100,65


100,86


125,69


107,15

Всього:
3735
235
-
38
-
3932
197
105,27


Забезпечення виробництва продукції необхідними матеріальними ресурсами передбачається в спеціальному розділі поточного плану ПрАТ завод «Омега» – плані матеріально-технічного забезпечення.
Виходячи з обсягів виробничої програми відділ постачання визначає потребу по кожному виду матеріальних ресурсів та складає заявки на необхідну кількість матеріалів. Після цього складаються матеріальні баланси по всіх видах матеріалів, сировини, палива, покупних та комплектуючих виробів.
Відділ матеріально-технічного забезпечення проводить роботу по вивченню ринку постачальників та вибирає постачальників матеріально-технічних ресурсів, з кожним з яких укладається договір на поставку певного виду матеріальних ресурсів.
Матеріально-технічне забезпечення цехів ПрАТ «Омега» здійснюється на основі централізованої системи постачання.
На основі лімітно-комплектуючої відомості, в якій відображається потреба цеху в тих чи інших матеріалах на виріб на місяць проводиться погашення цієї потреби на певну дату.
Вкінці місяця в цій відомості підбивається підсумок по кожному виду матеріальних ресурсів на предмет погашення їх лімітної кількості.
Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на ПрАТ завод «Омега» використовують показники матеріаломісткості та матеріаловіддачі.
Матеріаловіддача визначається відношенням вартості продукції до матеріальних затрат, вона характеризує віддачу матеріалів, а саме вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів.
Матеріаломісткість визначається відношенням суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції і показує скільки матеріальних витрат припадає на кожну гривню випущеної продукції.
Оцінку показників матеріаломісткості продукції на ПрАТ завод «Омега» проведено в таблиці 4.2.(додаток Е)
Таблиця 4.2.
Оцінка показників матеріаломісткості за 2012-2013 роки

Показники
2012
2013


За планом
Фактично
Відхилення
За планом
Фактично
Відхилення
+-
%


+-
%

Обсяг виробництва
продукції, тис. грн.
2985,6

2800,0
-185,6
-6,22
3637,7
2519,32
-1118,38
-30,74

Матеріальні витрати, тис. грн.
597,12
512,0
-85,12
-14,26
1091,31
807,5
-283,38
-26,01

Матеріаломісткість
0,20
0,18
-0,02
-10,0
0,30
0,32
+0,02
+6,70

Матеріаловіддача
5,0
5,47
+0,47
+9,4
3,33
3,12
-0,21
-6,30


З наведених даних в таблиці 4.2. видно, що у 2012 році матеріаломісткість знизилась на 0,02 грн. або на 10,0%, а матеріаловіддача зросла на 9,4%. Зниження матеріаломісткості та зростання матеріаловіддачі матеріальних ресурсів є позитивним фактором діяльності підприємства.
У 2013 році матеріаломісткість зросла на 0,02 грн. або на 6,7%, а матеріаловіддача знизилась на 6,3%. Зміни матеріаломісткості були спричинені такими факторами:
зміна структури випущеної продукції;
зміни норм витрат на одиницю продукції;
зміни цін на матеріальні ресурси;
зміни цін на випущену продукцію.
Для виконання виробничої програми підприємства велике значення має забезпеченість трудовими ресурсами. Від забезпеченості підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежить організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, всі економічні показники діяльності.
Виконання виробничої програми залежить не лише від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, але і від продуктивності праці працівників. Вплив трудових факторів на виконання виробничої програми можна дослідити на основі даних таблиці 4.3.
Таблиця 4.3.
Вплив трудових факторів на обсяг продукції в 2011-2013 роках
Показники
2011
2012
2013
Відхилення 2013 до 2011 року

(+/-)
%

Обсяг виробництва продукції
Середньоспискова чисельність працюючих (чол.)
Середньорічний виробіток (т.грн/чол.)
3115

90


34,61
3300

93


35,48
6249

83


75,29
3134

-7


40,68
200,61

92,22


217,54


Наведені в таблиці дані показують, що у 2013 р. обсяг випущеної продукції у порівнянні з 2011 р. збільшився на 3134 тис.грн. і становив 6149 тис.грн. у порівнянні з 2011р., середньорічний виробіток збільшився на 117,54% у порівнянні з 2011 роком і становив 75,29 тис.грн./чол.
Чисельність працівників у 2013р. становила 83 особи, що було менше, ніж чисельність працівників у 2011р. на 7 осіб.
Показником, що характеризує ефективність використання ресурсів є продуктивність праці. Наведені в таблиці дані свідчать, що продуктивність праці на підприємстві з року в рік збільшується. Так, у 2011р. продуктивність праці становила 34,61 тис.грн./особу, у 2012 – 35,48 тис.грн/особу, а у 2013р. – 75,29 тис.грн/особу. Збільшення продуктивності праці є позитивним явищем у роботі аналізованого підприємства.
На зміну обсягу випуску продукції впливає 2 основних фактори: зміна чисельності працівників і зміна їх продуктивності праці. Вплив названих факторів на зміну обсягу виробництва продукції обчислюється факторними прийомами аналізу:
Визначаємо вплив зміни чисельності працівників на зміну обсягу випуску продукції
-7*35,48=-248,36 тис.грн.
Внаслідок зменшення чисельності працівників на 7 осіб валова продукція зменшилася на 248,36 тис. грн..
Визначаємо вплив зміни продуктивності праці на зміну обсягу випуску продукції
40,68*83=3376,44 тис.грн.
Внаслідок збільшення продуктивності праці 1 працівника на 40,68 тис.грн. випуск продукції збільшився на 3376,44 тис.грн.
Отже, на аналізованому підприємстві обсяг випуску продукції нарощують екстенсивним шляхом – збільшенням чисельності працівників, а для перспективного розвитку потрібно збільшувати інтенсивним шляхом – підвищенням продуктивності праці.
Кожен суб’єкт господарювання для здійснення своєї діяльності повинен мати фінансові ресурси, які формуються за рахунок власних і прирівняних до них джерел і позичених коштів. За рахунок цих джерел здійснюється фінансове забезпечення процесу кругообороту засобів підприємства.
Концентрованим вираженням ефективності використання фінансових ресурсів є фінансовий стан підприємства, який характеризує раціональність використання грошових коштів, які надходять за реалізовану продукцію, роботи та послуги, кредитів та позичок банків, тимчасово залучених засобів.
З переходом на ринкові умови господарювання ПрАТ «Омега» постійно знаходиться в пошуку шляхів фінансового оздоровлення підприємства з метою створення нормальних умов його роботи. Тому фінансова діяльність ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» спрямована на забезпечення систематичного і ефективного використання фінансових ресурсів, фінансової стабільності з метою ефективного функціонування підприємства. Ефективність діяльності підприємства залежить від забезпеченості виконання виробничої програми оборотними коштами, які відображені в балансі підприємства (Додаток Д).
Для оцінки забезпеченості виконання виробничої програми підприємства потрібно проаналізувати наявність власних оборотних коштів підприємства в таблиці 4.4.
З таблиці 4.4 видно, що власний оборотний капітал в 2012 році зменшився на 500 тис. грн., така тенденція до зменшення суми власного оборотного капіталу призвела до того, що в 2010 році підприємство ПрАТ «Омега» не виконав планових завдань з випуску продукції і одержав збитки. В 2011 році власний оборотний капітал зріс на 12 тис.грн., що є позитивним фактором у діяльності підприємства.


Таблиця 4.4.
Аналіз власного оборотного капіталу за 2012-2013 роки, тис. грн.
Показники
2012 рік
2013 рік


На поч. року
На кін
року
На поч. року
На кін
року

Власний капітал
(І розділ пасиву)
Довгострокові зобов’язання
(ІІІ розділ пасиву балансу)
769


598

983


654
983


654
1749


401

Всього
1367
1637
1637
2150

Основні необоротні активи
997
987
987
1126


Також дані таблиці показують, що у 2012 та 2013 роках – скоротилась сума довгострокових зобов’язань відповідно на 56 тис.грн. та 253 тис.грн.
Виробнича програма ПрАТ завод «Омега» потребує обґрунтування необхідними виробничими потужностями, матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами.


РОЗДІЛ 5
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Виробничі фонди та нематеріальні активи

Ефективність функціонування та розвитку підприємств досягається через оптимізацію складу і обсягів ресурсів, що формують фактори виробництва. Сукупність ресурсів підприємства створює базу для формування його ресурсного забезпечення, оскільки система ресурсів більшою мірою належить до опису потоків ресурсів, що використовуються у виробничому процесі, тоді як ресурсне забезпечення передбачає насамперед наявність джерел ресурсів.
Ресурсне забезпечення розвитку підприємства можна визначити як сукупність певних видів ресурсів (матеріальних, технологічних, трудових, фінансових, інформаційних, інтелектуальних) і джерел їх формування, що безпосередньо беруть участь у процесах розвитку підприємства або можуть бути мобілізовані з метою забезпечення широкомасштабного використання його потенційних можливостей та переходу підприємства до якісно нового стану. Ресурсне забезпечення враховує спрямування, розширення, поповнення і відтворення джерел ресурсів і лише через можливість участі ресурсів у функціонуванні та розвитку підприємств створюється його ресурсний потенціал.
Цілі формування компонентів ресурсного забезпечення повинні знаходитьсь у відповідності до обраної стратегії розвитку підприємства, до цілей внутрішніх бізнес-процесів і бути інтегрованими з кожною з них. Матеріальні ресурси підприємства слід формувати невід’ємно від потенціалу інтелектуальних активів та інших неосяжних ресурсів, тобто не створювати незалежні можливості, які не мають синергізму.
Сучасні умови розвитку підприємств вимагають зміни оцінки ефективності використання ресурсів підприємства.

Велике значення мають показники руху та технічного стану основних засобів підприємства, які розраховуємо на основі даних ф-5 «Примітка до фінансової річної звітності» (дод.Ж). Усі розрахунки оформимо в таблиці 5.1. Проведемо оцінку також активної частини основних засобів.
Таблиця 5.1.
Показники руху та технічного стану на підприємстві ПрАТ завод «Омега»
Показники
2012 рік
2013 рік
Відхилення
+,-

Коефіцієнт оновлення, %
1,52
6,26
4,74

Коефіцієнт вибуття, %
-
1,02
1,02

Коефіцієнт оновлення активної частини, %
5,25
9,62
4,37

Коефіцієнт вибуття активної частини,%
-
0,16
0,16


Розрахунки проведені в таблиці 5.1. показують, що інтенсивність оновлення є вищим за вибуття основних засобів підприємства ПрАТ завод «Омега», що є позитивним для діяльності підприємства. Проте оновлення у 2013 році є вищим за 2012 рік на 4,74%, проте вибуття у 2011 році не відбулося. Позитивним для роботи підприємства ПрАТ завод «Омега» є високе оновлення активної частини основних засобів і відповідно у 2013 році даний коефіцієнт становить – 9,62%, у 2012 році – 5,25%. Це означає, що для виконання плану випуску продукції підприємство у даному періоді достатньо забезпечене машинами та обладнанням.
Наступним етапом аналізу забезпечення ПрАТ завод «Омега» основними засобами буде оцінка їх технічного стану за 2012 – 2013 роки.
Проведені розрахунки показують, що знос основних засобів на підприємстві є досить високим і знос постійно накопичується, при цьому придатність основних засобів на ПрАТ завод «Омега» постійно знижується.
Підприємству необхідно обрати нову політику зміцнення (забезпечення) виробничими потужностями.
Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості підприємства основними засобами виробництва є фондоозброєність і технічна озброєність праці.
Показник загальної фондоозброєності праці розраховують за відношенням середньорічної вартості промислово-виробничих основних засобів до середньооблікової чисельності робітників у найбільшу зміну.
Таблиця 5.2.
Оцінка технічного стану основних засобів на
ПрАТ завод «Омега» за 2012 – 2013 рр.
Показник
Роки
Відхилення


2012
2013
+,-
%

1.Первісна вартість основних засобів, т.грн.
3735
3932
197
105,27

2.Знос, т.грн.
2882
2941
59
102,05

3.Коефіцієнт зносу (п.2 : п.1), %
77,16
74,79
-2,37
-

4.Коефіцієнт придатності (100 – п.3), %
22,84
25,21
2,37
-

5.Первісна вартість машини та обладнання, т.грн.
1635
1649
14
100,86

6.Знос машини та обладнання, т.грн.
1586
1575
-11
99,31

7.Коефіцієнт зносу (п.6 : п.5), %
97,00
95,51
-1,49
-

8.Коефіцієнт придатності (100 – п.7), %
3,00
4,49
1,49
-


Рівень технічної озброєності праці визначають за відношенням вартості виробничого обладнання до середньооблікового числа робітників у найбільшу зміну. Темпи його зростання зіставляють з темпами зростання продуктивності праці. Бажано, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання технічної озброєності праці. У протилежному разі відбувається зниження фондовіддачі. Це усе розглянемо у наступному питанні.
На основі даних форми 5 «Примітка до фінансової річної звітності» проведено аналіз показників ефективного використання основних засобів підприємства ПрАТ завод «Омега».
Таблиця 5.3.
Аналіз показників ефективного виконання основних засобів
ПрАТ завод «Омега»
Показники
2012 рік
2013 рік
Відхилення, +, -

Товарна продукція (тис.грн)
3300
6249
2949

Середньорічна вартість (тис.грн)
основних засобів
активної частини основних виробничих фондів

3735
1698

3932
1709

197
11

Питома вага активної частини основних фондів, %
45,46
43,46
-2

Фондовіддача (грн):
основних засобів
активної частини основних виробничих фондів

0,88
1,94

1,59
3,66

0,71
1,72

Фондомісткість (грн):
основних засобів
активної частини основних виробничих фондів

1,13
0,51

0,63
0,27

-0,50
-0,24


Як свідчать дані таблиці 5.3 ефективність використання основних засобів у тому числі їх активної частини зросла на кожну гривню вартості основних засобів випуск продукції збільшився на 0,71 коп., у тому числі на кожну гривню активної частини основних виробничих фондів збільшився на 1,72 коп.
Фондомісткість основних засобів та їх активної частини зменшилась, що також свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві ПрАТ завод «Омега» у 2013 році.
Після вивчення забезпечення діяльності підприємства ПрАТ завод «Омега» основними фондами, вивчимо забезпечення капіталом.
Таблиця 5.4.
Аналіз складу та структури власного та позикового капіталу ПрАТ завод «Омега» за 2012-2013 рік
Показники
За 2012 рік
За 2013 рік
Відхилення, +; -


т.грн
ПВ,%
т.грн
ПВ,%
т.грн
ПВ,%

1.Власний капітал:
- зареєстрований капітал;
- додатковий капітал;
- нерозподілений прибуток.
983
163

2233
-1413
25,41
4,21

57,73
-36,53
1749
163

2233
-647
50,35
4,69

64,29
-18,63
766
-

-
-2060
24,94
0,48

6,56
-55,16

2.Довгострокові зобов’язання і забезпечення:
-пенсійні зобов’язання;
-довгострокові кредити банків.
654


92
562
16,90


2,38
14,52
401


92
309
11,54


2,65
8,89
-253


-
-253
-5,36


0,27
-5,63

2.Поточні зобов’язання:
- короткострокові кредити банків;
- поточні зобов’язання:
* за товари, роботи, послуги;
* з бюджетом;
* зі страхування;
* з оплати праці;
* за одержаними авансами;
* із внутрішніх розрахунків;
* інші поточні зобов’язання.
2232
40


889

243
75
153
497

125

210
57,69
1,03


22,98

6,28
1,94
3,95
12,85

3,23

5,43
1324
-


1168

-
5
-
35

56

60
38,11
-


33,62

-
0,14
-
1,01

1,61

1,73
-908
-40


279

-243
-70
-153
-462

-69

-150
-19,58
-1,03


10,64

-6,28
-1,80
-3,95
-11,84

-1,62

-3,70

Разом
3869
100
3474
100
-395
-


Як свідчать дані таблиці 5.4. власний капітал, у тому числі нерозподілений прибуток збільшився на 24,94%, що в абсолютному значені становить 1749 т.грн. Проте поточні зобов’язання зменшилися на 908 тис.грн.

5.2. Оборотні активи

Оборотні активи (П(С)БО 2) - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Значну частку оборотних активів на підприємствах складають запаси.
Запаси – предмети праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві для господарських потреб, а також засоби праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Запаси – це активи, які:
а) зберігаються для продажу за умов звичайної господарської діяльності, або
б) знаходяться в процесі виробництва для такого продажу, або
в) призначені для споживання у виробничому процесі чи при наданні послуг.
Запаси включають:
товари, що були придбані та зберігаються для перепродажу, до складу яких відносять землю та іншу нерухомість, придбану для перепродажу;
готову вироблену продукцію;
незавершене виробництво підприємства;
основні та допоміжні матеріали для використання у процесі виробництва та надання послуг.
Розглядаючи дане питання необхідно розкрити склад та структуру оборотних активів підприємства (додаток Д).
Таблиця 5.5.
Оцінка складу, структури та динаміки оборотних активів
підприємства ПрАТ завод «Омега» за 2012-2013 рік
Показники
За 2012 рік
За 2013 рік
Відхилення, +; -


т.грн
ПВ,%
т.грн
ПВ,%
т.грн
ПВ,%

1.Запаси
2069
71,79
1527
65,03
-542
-6,76

2.Виробничі запаси
903
31,33
945
40,24
42
8,91

3.Незавершене виробництво
625
21,69
215
9,16
-410
-12,53

4.Готова продукція
541
18,77
367
15,73
-174
-3,04

5.Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги
157
5,45
107
4,56
-50
-0,89

6.Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
-
-
21
0,89
21
0,89

7.Інша поточна дебіторська заборгованість
599
20,78
599
25,51
-
4,73

8.Поточні фінансові інвестиції
28
0,97
28
1,19
-
0,22

9.Грошові кошти та їх еквіваленти
-
-
24
1,02
24
1,02

10.Інші оборотні активи
29
1,01

42
1,80
13
0,79

Всього оборотних активів
2882
100
2348
100
-534
-


Як показують дані таблиці 5.5. за 2012 рік та 2013 рік відбулися суттєві зміни в наявності та структурі основних засобів. У 2013 році вартість виробничих запасів відповідно до 2012 року збільшилася на 42 тис.грн., або на 4,65%. У 2013 році низька дебіторська заборгованість за розрахунками ніж у 2012 році.5.3. Персонал і організація праці

Всі кадри на ПрАТ завод «Омега» поділяються на промислово – виробничий персонал і непромисловий персонал. До промислово – виробничого персоналу належать зайняті в основних і допоміжних підрозділах підприємства, працівники охорони. До непромислового персоналу належать заняті у невиробничій сфері підприємства.
Так станом на 01.01.2014р. на підприємстві працювало 83 особи. Середньооблікова кількість жінок склала 40 осіб та 3 зовнішні сумісники. Аналіз чисельності і структури працюючих на підприємстві ПрАТ завод «Омега» проведено з оцінки їх відповідності трудомісткості виробничої програми та встановлення відхилень фактичної чисельності проти розрахункової чи проти минулого періоду (додаток К).
Таблиця 5.6.
Аналіз зміни чисельності персоналу за 2011-2012 роки
Категорії персоналу
2012 р
2013 р
Відхилення


К-сть чол.
ПВ (%)
К-сть чол.
ПВ %
+,-
%

Всього в т.ч.
93
100
83
100
-10
-

а) промислово-виробничий персонал, з них
робітники
спеціалісти
керівники
службовці
90


61
13
4
12
96,77


65,60
13,98
4,30
12,89
80


47
13
3
17
96,39


56,63
15,66
3,61
20,49
-10


-14
-
-1
5
-0,38


-8,97
1,68
-0,69
7,60

б) непромисловий персонал
3
3,23
3
3,61
-
0,38


Дані таблиці 5.6 свідчать: питома вага промислово-виробничого персоналу становить 100% за період 2012-2013 років. Питома вага робітників у 2013 році скоротилася відповідно до 2012 року на 8,97% і становить 56,63%. У 2013 році зросла питома вага спеціалістів і становить 15,66%. В порівнянні з 2012 роком у 2013 році питома вага керівників знизилась на 0,69% і становила відповідно 3,61% . Питома вага службовців у 2013 році збільшилась проти 2012 року (7,60%) і становила у 2013 році – 20,49%. Зниження питомої ваги робітників свідчить про зниження виробничого потенціалу підприємства.
Аналіз професійного складу кадрів здійснюється зіставленням необхідної інформації і фактичної чисельності робітників за кожною професією, спеціальністю (додаток Л).
Таблиця 5.7.
Характеристика забезпечення підприємства робітниками
за видами виконуваних робіт
Показники
Види робіт
Усього


Робітники
Контролер
Слюсар


Потреба у робітниках з урахуванням фактичної трудомісткості робіт і виконання норм виробітку

53

3

5

61

Фактична наявність робітників
47
2
7
56

Надлишок чи нестача робітників
-6
+1
+2
-


Дані свідчать, що надлишок контролерів на 1 чоловіка є негативним явищем, оскільки всякий надлишок робочої сили призводить до неповного завантаження робітників, може викликати простої в роботі, зниження виробітку. Для усунення цих недоліків надлишкову робочу силу необхідно використовувати на інших ділянках виробництва.
Нестача робітників на 6 чоловік також є ненормальним явищем, оскільки нестача робочої сили може призвести до невиконання виробничого завдання, надурочних робіт, переплат. У результаті виявляють найбільш незабезпечені робочою силою ділянки виробництва і невідповідність кваліфікації робітників кваліфікації виконуваних робіт. Ураховуючи неможливість чіткої комплектації виробничих підрозділів кадрами заданої кваліфікації застосовують різні форми оволодіння суміжними професіями. Невідповідність між кваліфікацією робітників і характером виконуваних ними робіт погіршує техніко – економічні показники роботи підприємства чи його підрозділів. При перевищенні кваліфікації робітників над розрядністю робіт нераціонально використовуються кваліфіковані кадри, зростає собівартість продукції за рахунок непродуктивних доплат, знижується стимул до високопродуктивної праці. В іншому випадку збільшується брак, погіршується використання виробничого устаткування та інструменту, зменшується обсяг виробництва продукції.
Однією з важливих умов успішної роботи підприємства є постійний склад робочих кадрів. Склад працюючих постійно змінюється, що характеризується коефіцієнтами обороту.
Для їх аналізу використовують такі облікові дані.
Таблиця 5.8.
Рух кадрів на підприємстві
Показник
Кількість, чол.

Спискові робітники на початок звітного року
85

Робітники, яких прийнято протягом року
2

Переведено в робітники з інших категорій персоналу і непромислових служб
-

Робітники, що вибули протягом року усього, в тому числі:
12

Змін в організації виробництва і праці
1

Плинності кадрів
11

Переведено робітників в інші категорії
-

Робітники, за списком на кінець звітного року
83

Робітники, які мали прогул з початку року
-

Випадки прогулів з початку року
-

Робіники, які перебували в списковому складі протягом року
83


Рух робочих кадрів на підприємстві ПрАТ завод «Омега» характеризується такими коефіцієнтами:
1. Коефіцієнт обороту з прийому визначається як відношення числа всіх прийнятих робітників до їх середньоспискової чисельності:
ССЧ = (85+83) / 2 = 84 чол.
Кп = (2 * 100) / 84 = 2,38 %
 2. Коефіцієнт обороту зі звільнення визначається як відношення числа звільнених робітників до середньоспискової їх чисельності:
Кз = (12 * 100) / 84 = 14,29 %
3. Коефіцієнт загального обороту визначається як відношення чисельності прийнятих і звільнених до середньоспискової чисельності:
Ко = ((2 + 12) / 84) * 100 = 16,67 %
4. Коефіцієнт плинності робочої сили визначається відношенням робітників звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни та з причин службової невідповідності до середньоспискової чисельності:
Кпл = (11 + 0) *100 / 84 = 13,10 %
Плинність кадрів є особливим об’єктом дослідження. Оскільки це основний резерв підвищення продуктивності праці. Для того, щоб передбачити заходи щодо скорочення плинності і закріплення кадрів, необхідно виявити причини звільнення робочих кадрів. Ці дані можна отримати при проведенні соціологічних обстежень.
Вивчивши оцінку використання персоналу на підприємстві бачимо, що віддача працівників є дуже висока, заробітна плата на сьогодні працівників на ПрАТ завод «Омега» є дуже низькою і становить 1218 грн. Тому відбувається плинність кадрів на підприємстві.
Отже, від формування персоналу підприємства, його кількісної і якісної збалансованості та рівня використання значною мірою залежать ефективність використання всіх інших складових виробничих ресурсів, забезпечення високих результатів діяльності підприємства, його динамічний науково-технічний і соціальний розвиток.
Кожне підприємство здійснює свою діяльність для загальної мети - одержання прибутку. Проте, як би успішно не працювало підприємство. Воно мусить удосконалювати свою діяльність на кожному підрозділі.
Якщо говорити про шляхи удосконалення управління персоналом у ПрАТ завод «Омега», то першим з них є комп’ютеризація відділу кадрів. Даний крок полегшить роботу з працівниками управління. Щоб, наприклад, зробити річний звіт, необхідно піднімати багато матеріалів у папках, журналах, інших документаціях, що дуже затягується у часі і практично паралізує роботу відділу. Якщо проведеться комп’ютеризація, то робота буде набагато простішою, всі дані введуться в комп’ютер і непотрібно буде шукати документи в архіві і затрачати на це час.
Набагато легша буде співпраця з персоналом підприємства. При написанні любих заяв, треба буде тільки вставити необхідні дані у вже зроблений бланк, таких прикладів може бути багато. Завдяки такому покращенню робота буде виконуватися швидше, якісніше і буде сприяти загальному добробуту підприємства.
Наступними шляхами удосконалення управління персоналом є збільшення заробітної плати. Через це досвідчені кравчині їдуть працювати за кордон, у зв’язку з цим набирають молодих недосвідчених працівників, яких пізніше навчають на курсах ( це додаткові витрати). Відбувається плинність персоналу на підприємстві, а однією з важливих умов успішної роботи підприємства є постійний склад робочих кадрів.
Також, для покращення роботи персоналу необхідно застосовувати різні системи матеріального заохочення (премії, надбавки); необхідно проводити навчання персоналу, підвищувати кваліфікації кравчинь, швей; закупляти нове сучасне обладнання, технології.
На підприємстві спостерігається великий розрив у заробітній платі окремих категорій працівників. Це свідчить про те, що необхідно вдосконалювати систему соціально-економічного регулювання заробітної плати і доходів всіх категорій персоналу, яка б забезпечувала справедливу винагороду за працю і компенсувала особисті трудові витрати.
Аналіз використання фонду оплати праці на підприємстві ПрАТ завод «Омега» зобразимо у таблиці 5.9. (додаток Е,К).
Таблиця 5.9.
Аналіз фонду оплати праці на ПрАТ завод «Омега»

Показники
2012 р
2013 р
Відхилення

+,-
%

1

2

3

4
5

6

7
8
Обсяг продукції у порівняльних цінах, тис.грн.
Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу
Середньоспискова чисельність робітників, чол.
ФОП працівників, тис.грн.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, грн.
Середньорічна заробітна плата 1 робітника, грн.
ФОП робітників, тис.грн.
Кількість годин відпрацьованих одним робітником.
3300

90


61

1770
1586,02

1412

1033,58
2030,97
6249

80


47

2185,8
2194,6

1518

856,15
2635,94
2949

-10


-14

415,8
608,58

106

-177,43
604,97
189,36

88,89


77,05

123,49
138,37

107,51

826,56
129,79Проведені розрахунки в таблиці показали, що кількість працюючих у звітному році зменшилась на 10 чол., або 11,11%, робітників – 14 чол. або 22,95%. Середньорічна заробітна плата працівників зросла на 38,37%, а робітників – 7,51%.
При оцінці фонду робочого часу слід враховувати, що у загальну кількість відпрацьованих людино-годин увійшли години, відпрацьовані надурочно, які доцільно виділяти як окремий фактор зростання фонду робочого часу.
Вивчивши втрати робочого часу, необхідно визначити непродуктивні витрати праці, що складаються з витрат робочого часу на виготовлення бракованої продукції та виправлення браку, а також в зв’язку з відхиленням від технологічного процесу. Однак треба мати на увазі, що втрати робочого часу не завжди ведуть до зменшення обсягів виробництва продукції, оскільки можуть бути компенсовані підвищенням інтенсивності праці персоналу. Тому при аналізі виконання трудових ресурсів велику увагу необхідно приділити вивченню показника продуктивності праці.
Аналіз продуктивності праці розпочнемо оцінкою її рівня і динаміки. Для аналізу використовуємо аналітичну таблицю.
Таблиця 5.10.
Аналіз продуктивності праці на підприємстві
ПрАТ завод «Омега»
Показники
За 2012 рік
За 2013 рік
% до попе-реднього періоду

1. Товарна продукція у порівняльних цінах, тис.грн.
3300
6249
189,36

2. Середньорічна чисельність працюючих, чол.
93
83
88,89

3. У тому числі робітників, чол.
61
47
77,05

4. Середньорічний виробіток, тис.грн.:
Одного працюючого
35,48
75,29
212,20

Одного робітника
54,09
132,96
245,81

5. Питома вага робітників в середньосписковій чисельності працюючих, %
65,60
56,62

-8,98


З таблиці видно, що у звітному році порівяно з попереднім виробіток фактично зріс на 112,20%. Інтенсивність виробництва полягає в тому, що основна частка приросту його обсягу забезпечується за рахунок зростання продуктивності праці.
Плинність кадрів є особливим об’єктом дослідження. Оскільки це основний резерв підвищення продуктивності праці. Для того, щоб передбачити заходи щодо скорочення плинності і закріплення кадрів, необхідно виявити причини звільнення робочих кадрів. Ці дані можна отримати при проведенні соціологічних обстежень.
В таблиці 5.11. проведемо аналіз формування фонд оплати праці на підприємстві ПрАТ завод «Омега».

Таблиця 5.11.
Аналіз складу та структури заробітної плати на підприємстві ПрАТ завод «Омега» за 2013 рік
Показники
Сума за рік
Т.грн.
В розрахунку на одного працюючого, грн..В рік
В місяць
ПВ, %

Фонд оплати праці, всього
2185,8
26334,94
2194,58
100

Основна заробітна плата
1695,8
20431,33
1702,61
77,58

Додаткова заробітна плата
392,0
4722,89
393,58
17,93

Заохочувальні та компенсаційні виплати
98,0
1180,72
98,39
4,49

Оплата за невідпрацьований час
187,5
2259,04
188,25
8,58


Представлені дані в таблиці 5.11. показують, що заробітна плата на підприємстві складається з основної (це за фактично відпрацьований час) на 77,58%, додаткової – 17,93% та заохочувальні та компенсаційні виплати – 4,49%.
Заробітна плата як економічна категорія належить до числа найскладніших, її сутність в сучасних економічних умовах зводиться до таких критеріїв.Форми заробітної плати охоплюють декілька систем оплати праці для різних організаційно-технологічних умов виробництва. Ці системи оплати праці робітників виробничих підприємств (підрозділів організацій) показані на рис. 5.12.
Рис.5.3.1. Форми та основні системи оплати праці

5.4. Фінансові ресурси

Для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів і накопичень підприємство ПрАТ завод «Омега» використовує різні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також кошти. При цьому матеріальні ресурси є основою виробничого процесу. Вони формуються, як правило, за рахунок різних джерел: власних, позичених та залучених.
При цьому власні джерела фінансування підприємства формуються за рахунок власного капіталу, тобто частини капіталу в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань.
Позичені джерела фінансування підприємства ПрАТ завод «Омега» формуються в основному за рахунок довго- та короткострокових кредитів банку.
Залучені джерела фінансування підприємства формуються за рахунок усіх видів кредиторської заборгованості.
Усі перелічені джерела беруть участь як у формуванні активів підприємства, так і у здійсненні його виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку.
Отже, фінансові ресурси підприємств - це їх власний, позичений та залучений грошовий капітал, який вони використовують для формування власних активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку.
Таким чином, фінансові ресурси підприємств - це не грошові кошти підприємств, як це стверджують деякі економісти, а джерела підприємств, спрямовані на формування активів.
Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, - у активі балансу (Додаток Д).
Зв'язок між фінансовими ресурсами і грошовими коштами виявляється у тому, що грошові кошти є матеріальним вираженням фінансових ресурсів.
Сума джерел формування активів підприємства, зафіксована у пасиві балансу, є капіталом підприємства.
На основі даних додатку В проведемо аналіз використання власних та залучених коштів ПрАТ завод «Омега» та ознайомимось із їх структурою (табл. 5.13.).
Таблиця 5.13.
Структура власних та залучених коштів ПрАТ завод «Омега»
Показники
За 2012 рік
За 2013 рік
Відхилення


Тис.грн.
ПВ,%
Тис. грн..
ПВ,%
Тис.грн
ПВ,%

Зареєстрований капітал
163

4,21

163

4,69

-

0,48


Додатковий капітал
2233

57,73

2233

64,29

-

6,56


Нерозподілений прибуток
-1413
-36,53
-647
-18,63
-2060
-55,16

Усього власний капітал
983

25,41

1749

50,35

766

24,94


Пенсійні зобов’язання
92

2,38

92

2,65

-

0,27


Довгострокові кредити банків
562
14,52
309
8,89
-253
-5,63

Усього довгострокові зобов’язання і забезпечення
654

16,90

401

11,54

-253

-5,36


Короткострокові кредити банків
40

1,03

-

-

-40

-1,03


Поточні зобов’язання:* за товари, роботи, послуги;
889

22,98

1168

33,62

279

10,64


* з бюджетом;
243
6,28
-
-
-243
-6,28

* зі страхування;
75
1,94
5
0,14
-70
-1,80

* з оплати праці;
153
3,95
-
-
-153
-3,95

* за одержаними авансами;
497

12,85

35

1,01
-462

-11,84


* із внутрішніх розрахунків;
125

3,23

56

1,61

-69

-1,62


* інші поточні зобов’язання.
210
5,43
60
1,73
-150
-3,70

Усього поточні зобов’язання
2232

57,69
1324

38,11

-908
-19,58


Разом
3869
100
3474
100
-395
-


Дані таблиці 5.13. показують, що структура власного капіталу у 2013 році збільшилася на 766 тис.грн. Проводячи оцінку позикового капіталу, слід підкреслити,що у 2013 році кредиторська заборгованість відсутня, хоч у 2012 році вона становила 40 тис.грн.. Також відсутні поточні зобов’язання з бюджетом, з оплати праці. В загальному позиковий капітал підприємства ПрАТ завод «Омега» скоротився на 908 тис.грн., і відповідно баланс підприємства зменшився на 395 тис.грн., або на 10,21%.
РОЗДІЛ 6
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС НА ПрАТ «САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА»

Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію.
В залежності від призначення продукції всі виробничі процеси діляться на:
основні
допоміжні
обслуговуючі
Виробничий процес - це складний [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] первинних процесів: основних, допоміжних і обслуговуючих підрозділів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що забезпечують своєчасний випуск заданої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Основні процеси  - це технологічні процеси, в ході яких відбуваються зміни геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей продукції.
Допоміжні процеси  - це процеси, які забезпечують безперебійний перебіг основних процесів (виготовлення і ремонт інструментів і оснащення, ремонт устаткування, забезпечення всіма видами енергій (електроенергією, теплом, парою, водою, стисненим повітрям і т. д.)).
Обслуговуючі процеси  - це процеси, пов'язані з обслуговуванням як основних, так і допоміжних процесів, котрі не створюють продукцію (зберігання, транспортування, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і тощо).
В залежності від технічної оснащеності, тобто в залежності від виду та ступеня участі людини виробничі процеси поділяються на ручні, ручні механізовані, машинно-ручні, машинні, автоматизовані та апаратурні.

Виробничий процес на ПрАТ «Омега» – це дуже складний процес і тому його розподіляють на стадії, фази. Кожна фаза складається з часткових процесів, які характеризуються визначеною закономірністю етапу виробництва продукції.
Часткові процеси розділяються на технологічні операції, які являють собою частину технологічного процесу і виконуються робочими або групою робочих на одному робочому місці при незамінних знаряддях праці і без переналадки обладнання.
Основна структурна одиниця виробничого циклу на ПрАТ «Омега» є операції, які діляться на основні – в результаті яких змінюється форма, розміри, властивості, взаємне розміщення деталей. Допоміжні – зв’язані з переміщенням предметів праці з одного робочого місця на інше, складування на складі і контроль якості.
Представимо технологічний процес виготовлення пружини ЦП-001.00.01/-002.00.01.
Матеріальна полоса 13 EMBED Equation.3 1415
А 05 Відрізна ІОП 90-86
Б Н3118
1.Різати полосу на заготовки
4х40х767
Т Лінійка
А 10 Фрезерна
Б 676П
О 1.Фрезерувати 4 тези 5х51 за 4 установки деталі
t=5 мм, S = 64 мм/хв, n = 500об/хв, i=1, L=80мм
Т Фреза кінцева Ш20 Z=6
А 15 Фрезерна
Б 676П
О 1. Фрезерувати 4 фаски 5х450 за 4 установки деталі
t=5 мм, S = 64 мм/хв, n = 500об/хв, i=1, L=8х4=32мм
Т Фреза кінцева Ш20 Z=6
А 20 Фрезерна
Б 676П
О 1. Фрезерувати 2 фаски по радіосу R50±2
t=5 мм, S = 64 мм/хв, n = 500об/хв, i=1, L=52х2=104мм
Т Фреза кінцева Ш20 Z=6
А 25 0109 Зачисна ІОП 162-90
Б Верстак
О Зачистити гострі кромки l=3068
Т Напильник
А 30
Б Верстак
О Виконати 6 гібок за 6 установок
Т Пристосування цехове
А 35 Слюсарна
Б Верстак
О Провести рихтовку деталі згідно креслення по шаблону
Т Шаблон, молоток
А 40 Термічна
Б Термопіч
О 1. Укріпити деталь в пристосуванні.
2.Провести термообробку деталі.
3.Зняти деталь з пристосування.
Т Пристосування цехове
А ВТК 0201 Контроль
Б Стіл
О 1. Контроль розмірів згідно креслення і діаграми пружності.
2. Клеймити деталь клеймом ВТК
Т ШЦ-І-125-0,1 ГОСТ 166-80, лінійка, стенд спеціальний
Матеріал ст.3 лист 2
ст.3 лист 3
А 05 2101 Відрізна ІОП 90-86
Б Н1318
О Різати лист 2,0х1000х2000 на заготовки згідно креслення
Т Лінійка
А 10 2109 Вирубка ІОП 163-90
Б КД 2128
О Вирубати 4 паза 36х10, витримуючи R5 і 2 паза 19х46 за 2 установки деталі 2 удара пуансона
Т Штамп
А 15 0109 Зачистка ІОП 162-90
Б Верстак
О 1.Опиляти на деталі 6 фасок 2х450
2.Зачистити гострі кропки l=1300/1450
А 20 Гнуття
Б Т-т-к Тестогібочний
О 1.Гнути деталь по радіусу R згідно креслення
Т Лінійка
А 35 2129 Гнуття ІОП 163-90
Б КД 2128
О 1.Виконати в деталі 2 догібки до Ш6 за 2 установки деталі за 2 удари пуансона
Т Штамп, пінцет
А 40 Зварювальна
Б Ел.звар.апарат
О Виконати зварку згідно креслення з обох сторін деталі l=90х2=180
Т Електроди Ш2,5, щиток
А 45 Зачистка
Б Верстак
О Зачистити місця зварки
А 50 Слюсарна
Б Верстак
О 1. Зібрати 2 обічайки за допомогою 2 технологічних шкварнів Ш6
Т Молоток
А 55 Термічна
Б Термопіч
О 1.Встановити деталь на оправку
2. Провести терморихтовку деталі для дотримання R згідно креслення Т0=7000С.
3.Зняти деталь з оправки.
Т Молоток, кліщі
А ВТК 2101 Контроль
Б Стіл
Т ШЦ-ІІ-250-0,05 ГОСТ 166-80, лінійка
РОЗДІЛ 7
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НА ПрАТ «САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА»
7.1. Валові доходи

Валовий доход підприємства (чистий продукт) - це виручка від реалізації продукції, за виключенням матеріальних затрат. Він становить грошову форму чистої продукції підприємства. В масштабах суспільства валовий доход (чистий продукт) являє собою національний доход.
Складовими валового доходу є змінний капітал (оплата праці) і додаткова вартість (прибуток). Тобто його структура безпосередньо зачіпає інтереси безпосередніх виробників, власника підприємства і суспільство в цілому. Тому вкрай важливою проблемою є проблема розподілу валового доходу.
В розподілі валового доходу можна виділити два етапи: 1) розподіл валового доходу на фонд оплати праці і прибуток; 2) розподіл прибутку.
Розподіл валового доходу на фонд оплати праці і прибуток має важливе значення в тому плані, що необхідно встановити такий фонд оплати праці, який давав би можливість встановити рівень заробітної плати не нижче визначеного чинним законодавством. Причому цей рівень має бути достатнім і для відтворення робочої сили, і для стимулювання високоефективної праці. В таблиці 7.1. представимо аналіз формування чистого прибутку підприємства ПрАТ «Омега».
Проведені розрахунки в таблиці 7.1. показали, що на сьогодні підприємство ПрАТ «Омега» є прибутковим (це показали результати дослідження за 2012 рік та 2013 рік). Проте у 2013 році валовий прибуток збільшився на 769 тис.грн. та зменшилися операційні доходи на 272 тис.грн., або 59,91%, що призвело до збільшення чистого прибутку на 525 тис.грн., або на 257,94% і у 2013 році становив 766 тис.грн.

Таблиця 7.1.
Аналіз чистого прибутку підприємства ПрАТ «Омега», тис.грн.
Показники
2012 рік
2013 рік
Відхилення
+,-
%

1.Валовий прибуток від реалізації продукції
1500
2269
769
151,27

2.Операційні доходи та витрати
454
182
-272
40,09

3.Фінансовий результат від операційної діяльності
323
955
632
295,67

4. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
-
-
-
-

5.Чистий прибуток
214
766
525
357,94


З наведених даних у таблиці 7.1. показали, що доцільно вивчити аналіз формування валового прибутку даного підприємства.
На відхилення від прибутку впливає низка факторів, основними з яких є:
зміна обсягу реалізації продукції;
структурні зрушення в складі реалізованої продукції;
зміна собівартості продукції;
зміна цін:
а) на готову продукцію;
б) на сировину, матеріали, електроенергію.
Слід мати на увазі, що зміна обсягу реалізації продукції може впливати на прибуток як позитивно, так і негативно. Збільшення обсягу продажу рентабельної продукції сприяє збільшенню прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.
Як позитивний, так і негативний вплив на прибуток може мати і зміна структури продукції. Якщо збільшується питома вага більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації, то сума прибутку збільшується, і навпаки, - при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшується.
Собівартість продукції і прибуток перебувають в оберненій залежності: зниження собівартості сприяє зростанню суми прибутку, і – навпаки.
Зміна рівня цін і прибуток перебувають у прямій пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку збільшується, і навпаки.
Обчислимо вплив зміни названих чинників на відхилення з прибутку представимо в таблиці 7.2.
Таблиця 7.2.
Оцінка впливу факторів на відхилення валового прибутку від реалізації продукції на ПрАТ «Омега»
Показники
Фактично за 2012 р
Реалізація 2013 р за цінами, структурою та собівартістю 2012 р
Фактична реалізація 2013 р за структурою та собівартістю 2012 р.
Фактично за 2013 р

1. Виручка від реалізації продукції без ПДВ, тис.грн.
3300
6248,88*
6243
6249

2. Затрати на виробництво, тис.грн.
3790
7176,74**
4484,28***
4748

3. Прибуток від реалізації, тис.грн.
1500
1620
1845
2269

4. Затрати на 1 грн реалізованої продукції, коп..
1,15
1,49
0,72
0,78


Дані таблиці показують, що затрати на 1 грн реалізованої продукції у 2013 році зменшилися на 0,37 коп., або 29,09%.
Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді (2013 р.) становить 189,36% (6249/3300*100%) до 2012 року.
*3300*189,36=6248,88 тис.грн.
**3790*189,36=7176,74 тис.грн.
***6249*0,7176=4484,28 тис.грн.
Прибуток від реалізації продукції у 2013 році на підприємстві ПрАТ «Омега» збільшився порівняно з попереднім роком на 51,27% (2269/1500*100%-100%).
Підвищення собівартості продукції та збільшення в загальному обсязі реалізованої продукції низькорентабельних виробів призвело до збільшення прибутку.

7.2. Витрати прямі, накладні, валові. Собівартість продукції

Важливим елементом формування виробничої програми на наступний рік є дослідження виробничої програми на предмет оцінки виконання плану з номенклатури та асортименту, яке здійснюється на основі річної статистичної звітності за формою 1П – НПП “Звіт про виробництво промислової продукції”(Додаток М). Аналіз виробництва продукції з номенклатури та асортименту по видах профільної продукції на ПрАТ завод «Омега» відображено в таблиці 7.3.
Таблиця 7.3
Оцінка випуску виробів, що відноситься до профільної продукції за асортиментом за 2013 р.

Вид продукції
Од. вим
Випуск продукції

Відхилення від
завдання
Виконання завдання,
%
Зарахування у виконанні плану
За зав-данням
Фактично за звітом

Прилади контролю
А-80
ПК -1АС
ППМКАСшт.
шт.
шт.10
130
1538
126
146-2
-4
-780.0
96.9
95.48
126
146

Продовження таблиці 7.3.

Прилади електро-вимірювання
ЕП – 4703
РПЦ
ПВЦ – 01/3Р
РПЦ 01/1мг


шт.
шт.
шт.
шт.


4
122
504
7


4
86
449
6


-
-36
-55
-1


100.0
70.5
89.1
85.7


4
86
449
6

Прилади геофізики
КЦ-5
КЦ-3
ВМ-6
Центратор


шт.
шт.
шт.
шт.


3
2
2
80


2
3
2
76


-1
+1
-
-4


66.7
150.0
100.0
95.0


2
2
2
76

Всього:

1017
908
-109
89.3
907


З таблиці 7.3 видно, що в 2013 р. відсоток виконання плану по профільній продукції ПрАТ «Омега» становить 80% (за способом найменшого відсотка) та 89,28% (908:1017 * 100) – за середнім відсотком. Середній відсоток називають коефіцієнтом асортиментності.
План випуску за асортиментом продукції виконано лише по трьох позиціях. Такі недоліки асортиментної продукції, що випускається є однією з причин невиконання плану виробництва продукції в 2013 р. на 4,63%.
Калькуляція на вироби ПрАТ завод «Омега» представлено в таблиці 7.4. (додаток Н)
Таблиця 7.4.
Собівартість одиниці продукції на ПрАТ завод «Омега»

Назва статті затрат
Собівартість в грн.КЦ-5
ЛМР-01

1
Закуплені комплектуючі вироби
4707,36
3066,48

2
Транспортні витрати
66,20
43,13

3
Паливо і електроенергія в технологічних цілях
97,40
63,46

4
Всього матеріальних затрат
4870,96
3173,07

5
Основна зарплата виробничих робіт
2154,40
1631,52

6
Додаткова зарплата виробничих робіт
215,44
163,15

7
Відрахування на соц.страхування
891,06
674,79

Продовження табл.7.4.

8
Витрати на експлуатацію обладнання
2154,0
1631,52

9
Цехові витрати
2154,40
1631,52

10
Загальнозаводські витрати
2154,40
1631,52

11
Виробнича собівартість
14595,06
10537,09

12
Невиробничі витрати
291,90
210,74

13
Загальна собівартість
14886,96
10747,83

14
Прибуток
2233,04
1612,17

15
Ціна без ПДВ
17120,00
12360,00

16
ПДВ
3424,00
2472,00

17
Ціна
20544,00
14832,00


Аналіз витрат продукції проводять із вивчення динамики загальної суми операційних витрат у цілому і за основними елементами. Проведемо оцінку зміни витрат по діяльності підприємства по ПрАТ завод «Омега».
Таблиця 7.5.
Динаміка зміни витрат на виробництво продукції підприємства ПрАТ завод «Омега» за 2011-2013 р.
Елементи витрат
2012 рік
2013 рік
Відхилення


т.грн
%
т.грн
%
+,-
%

Матеріальні витрати
845
22,29
1208
25,44
363
3,15

Витрати на оплату праці
1840
48,55
2347
49,43
507
0,88

Відрахування на соц.заходи
643
16,96
869
18,30
226
1,34

Амортизація
81
2,14
107
2,25
26
0,11

Інші операційні витрати
381
10,06
217
4,58
-164
-5,48

Разом:
3790
100
4748
100
958
-


Проведені обчислення показують, що на ПрАТ завод «Омега» сума витрат на виробництво продукції зростає. Наприклад, у порівнянні з 2012 роком зросла на 958 тис.грн., або на 25,28%.
Найбільшу частку у складі витрат займають витрати на оплату праці.
Загальна сума витрат може змінюватись на підприємстві ПрАТ завод «Омега» через:
Обсяг випуску продукції в цілому по підприємству ;
Рівень зміни витрат на одиницю продукції ;
Зміни суми постійних витрат на весь випуск продукції .

7.3. Прибуток і рентабельність

Прибуток – найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і зрештою свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, інтенсивності виробництва за будь-якої форми власності.
Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки. Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.
Головна вимога, яка пред’являється сьогодні до системи розподілу прибутку, що залишається на підприємстві, полягає в тім, що вона повинна забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на основі встановлення оптимального співвідношення між засобами, що направляються на споживання і накопичення.
При розподілі прибутку, визначенні основних напрямків його використання насамперед враховується стан конкурентного середовища, що може диктувати необхідність істотного розширення і відновлення виробничого потенціалу підприємства. Відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань від прибутку у фонди виробничого розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, забезпечення науково-дослідної діяльності, упровадження нових технологій, переходу на прогресивні методи праці і т.п.
Для кожної організаційно-правової форми підприємства законодавчо установлений відповідний механізм розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, заснований на особливостях внутрішнього пристрою і регулювання діяльності підприємств відповідних форм власності.
Законодавство обмежує розмір резервного фонду підприємства, регулює порядок формування резерву по сумнівних боргах. Порядок розподілу і використання прибутку підприємства фіксується в його статуті і визначається положенням, що розробляється відповідними підрозділами економічних і фінансових служб і затверджується керівним органом підприємства.
В таблиці 7.6. проведемо аналіз формування прибутку на підприємстві ПрАТ завод «Омега».
Таблиця 7.6.
Аналіз формування прибутку на підприємстві
ПрАТ завод «Омега» за 2012-2013 роки
Показники
За 2012 рік (т.грн.)
За 2013 рік (т.грн.)
Відхилення
+;-
%

Чистий дохід від реалізації продукції
3300
6249
2949
189,36

Собівартість реалізації продукції
1800
3980
2180
221,11

Валовий прибуток
1500
2269
769
151,27

Продовження табл.7.6.

Інші операційні доходи
38
38
-
-

Адміністративні витрати
737
1089
352
147,76

Витрати на збут
119
62
-57
52,10

Інші операційні витрати
416
144
-272
34,62

Фінансові результати від операційної діяльності
323
955
632
295,67

Фінансові витрати
92
135
43
146,74

Інші витрати
17
54
37
317,65

Чистий прибуток
214
766
552
243,95


Як бачимо у 2013 році чистий дохід від реалізації продукції підприємства ПрАТ завод «Омега» зріс, а також і валовий прибуток зріс на 769 т.грн. В цілому у 2013 році фінансовий стан підприємства покращився і чистий прибуток склав 766 тис.грн., що на 552 тис.грн. є більший від 2012 року.
У фінансовій політиці підприємства ПрАТ завод «Омега» важливе місце займає розподіл і використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників (інвесторів).
Із загального прибутку сплачується податок згідно з умовами, передбаченими законодавством про оподаткування прибутку підприємств. Прибуток, що залишився після оподаткування (чистий прибуток), поступає в повне розпорядження підприємства та використовується згідно з його статутом і рішеннями власників.
Відповідно до принципових (головних) напрямів використання цей прибуток можна розділити на дві частини:
прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохочувальний захід), на соціальну підтримку тощо (розподілений прибуток);
прибуток, що залишається на підприємстві є фінансовим джерелом його розвитку (нерозподілений прибуток).
В таблиці 7.7. відобразимо використання чистого прибутку на підприємстві ПрАТ завод «Омега». Підприємство ПрАТ завод «Омега» здійснює ефективний розподіл свого прибутку. Частину ресурсів використовує у фонд нагромадження – з метою подальшого розвитку виробництва (придбання нового обладнання), а також направляє у фонд споживання - чим стимулює працівників до підвищення продуктивності праці. Проте у звітному періоді робота заводу дещо погіршилась, що позначилось на прибутковості підприємства.
Таблиця 7.7.
Використання чистого прибутку на ПрАТ завод «Омега»
Показники
2012 р.
2013 р.
Відхилення (+,-)

1. Чистий прибуток
214
766
552

2. Використання прибутку
- фонд споживання
154,08
551,52
397,44

- фонд нагромадження
59,92
214,48
154,56


Розрахунки даної таблиці свідчать,що керівництву потрібно вжити певних заходів для покращення діяльності підприємства в цілому,оскільки дана ситуація в майбутньому може принести негативні наслідки.
Проведемо аналітичне дослідження динаміки рентабельності ПрАТ завод «Омега» за даними таблиці 7.8.
Таблиця 7.8.
Оцінка динаміки рентабельності ПрАТ завод «Омега»
Показники
2012 рік
2013 рік
Відхилення (+,-)

1. Чистий прибуток, тис.грн.
214
766
552

2. Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.
853
991
138

3. Виторг від реалізації продукції, тис.грн.
3300
6249
2949

4. Рентабельність фабрики, %
6,49
12,26
5,77

5. Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, копійок.
3,87
6,31
2,44

6. Прибуток на 1 грн. реалізації, копійок
0,07
0,12
0,05

Проведене аналітичне дослідження, щодо динаміки рентабельності ПрАТ завод «Омега» свідчить про те, що у 2013 році чистий прибуток збільшився на 552 тис.грн., це характеризує підприємство з позитивної сторони. Середньорічна вартість основних фондів у 2013 році збільшилась на 138 тис.грн. і становить 991 тис.грн., а у 2012 році становила 853 тис.грн. Позитивне відображення має виторг від реалізації продукції у порівнянні з 2012 роком зріс на 2949 тис.грн. Відносний показник рентабельності склав у 2013 році 12,26%, що є вижчим ніж у 2012 р. на 5,77%. Реалізація на 1 гривню виробничих фондів збільшилася у 2013 році на 2,44 копійки. Прибуток у 2013 році на 1 гривню реалізації становив 0,12 коп., а у 2012 році – 0,07, тобто збільшився на 0,05 коп.
7.4. Грошові потоки

Формування фінансового грошового потоку, як правило, не характеризується стабільністю. Перманентність формування позитивного грошового потоку від фінансової діяльності свідчить про стійку залежність підприємства від зовнішнього фінансування.
Чистий грошовий потік (Cash Flow). Ключовим елементом структурування грошових потоків суб’єкта господарювання є розрахунок чистого (сукупного) грошового потоку, що являє собою зміну абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства, за певний період.
Для оцінки операційного грошового потоку на практиці на ПрАТ завод «Омега» використовується один із двох методів – прямий або непрямий метод. У результаті коригування отриманої абсолютної величини операційного грошового потоку на суму інвестиційного та фінансового грошових потоків отримують чистий грошовий потік підприємства за звітний період.
Для відображення інформації щодо операційних грошових потоків у фінансовій звітності здійснюється зведення окремих грошових потоків у розрізі основних груп, які пояснюють суттєву інформацію про операційну діяльність підприємства. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) №7 рекомендує використовувати саме прямий метод розрахунку операційного грошового потоку, що дає змогу забезпечити більшу інформаційну прозорість і використовувати елементи такого розрахунку для потреб фінансового моделювання. Приклад визначення Cash Flow на основі розрахунку операційного грошового потоку прямим методом на прикладі ПрАТ завод «Омега» наведений у таблиці 7.9. (додаток О)
Таблиця 7.9.
Розрахунок операційного Cash Flow на основі прямого методу на підприємстві ТДВ «ПрАТ завод «Омега»
Стаття
Сума
Відхилення, +,-


2012 р
2013 р


Рух грошових коштів від операційної діяльності, тис.грн.

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3886
7421
3535

Інші надходження
923
489
-434

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)
-1335
-1704
-369

Витрачання на оплату праці
-1495
-2317
-822

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи
-786
-1074
-288

Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів
-803
-1649
-846

Інші витрачання
-390
-614
-224

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності
109
552
443

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності, тис.грн.

Надходження від реалізації
-
-
-

Витрачання на придбання необоротних активів
-
-235
-235

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
-
-235
-235

Рух грошових коштів від операційної фінансової діяльності, тис.грн.

Продовження табл.7.9.

Отримання позик
740
445
-295

Погашення позик
852
738
-114

Чистий рух грошових коштів за звітний період
-3
24
21

Залишок коштів на кінець року
-
24
24


Непрямий метод розрахунку операційного грошового потоку передбачає проведення коригування абсолютної величини прибутку підприємства до оподаткування (ЕВТ) на величину впливу негрошових (немонетарних) операцій у рамках операційної діяльності суб’єкта господарювання.
Як показують дані таблиці 7.9. на ПрАТ завод «Омега» чистий рух грошових коштів збільшився у 2013 році на 21 тис.грн. і становить 24 тис.грн.
Грошові кошти є головною складовою всіх фінансових операцій підприємства ПрАТ завод «Омега». Вони беруть участь в забезпеченні всіх видів господарської діяльності, зокрема, фінансових операцій. Внаслідок кругообігу господарських засобів між підприємствами виникають відносини, які називаються розрахунками. Розрахунки можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі, а безготівкові розрахунки поділяються на товарні та нетоварні. Грошові обороти, як готівкові так і безготівкові органічно пов»язані між собою і переходять з однієї форми в іншу.
РОЗДІЛ 8
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Інвестиційна діяльність підприємства

Успіх інноваційної діяльності значною мірою визначається способами забезпечення грошовими коштами інноваційних проектів. Основним джерелом фінансування інновацій на ПрАТ завод «Омега» є їх власні кошти. Але власну ресурсну базу підприємств-інноваторів не можна вважати головним джерелом фінансового забезпечення їхінноваційної діяльності, тому виникає необхідність використання коштів як вітчизняних, так і іноземних інвесторів, у тому числі й банків. Центральне місце у комплексі заходів щодовизначення обґрунтованості інвестування (фінансування) інноваційного проекту чи надання позички на ПрАТ завод «Омега» посідає аналіз кредитоспроможності потенційного позичальника, що набуває особливої важливості в контексті забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств.
Класифікація підприємств, що впроваджують інноваційні заходи в залежності відступеня ризику, може відбуватися за чотирма групами ознак. Перша група складається з ознак, що характеризують специфічні риси діяльності підприємства (табл. 8.1.).
Таблиця 8.1.
Група класифікаційних ознак,що характеризують специфічні риси інноваційної діяльності ПрАТ завод «Омега»
Групи ознак
Риси інновацій та інноваційних процесів

К

1.За змістом нововведення
Нова ідея
8


Новий продукт
7


Нова технологія
6


Нова послуга
5


Новий регламент
4


Нове рішення
3

Продовження табл.8.1.

2.Сфера створення новизни
Виробничі фірми і відділення
7


Науково-технічні організації і відділення
6


Маркетингові підрозділи і фірми
4


Споживачі інновацій і їх організації
3

3.Тип новаторства.

Техніка і технологія
8


Природознавство та екологія
7


Виробництво
6


Фінанси та економіка
5


Соціальна і суспільна сфера
4


Юриспруденція
3


Організація і управління
2


Консультанти
1

4.Тип новатора
Науково-технічна сфера
7


Промислова сфера
6


Фінансова,маркетингова і комерційні сфери
5


Експлуатаційна і обслуговуюча сфери
4


У цій групі виділено чотири підгрупи класифікаційних ознак: за змістом нововведення; сфера створення новизни; тип новаторства (область знань і функцій); тип новатора (сфера нововведення: фірми, служби).
Ознаки, що віднесені до другої групи поєднані за масштабністю інноваційної діяльностіпідприємства у наступні підгрупи: ієрархічний рівень новатора; територіальний масштабнововведення та масштаб розповсюдження нововведення (табл. 8.2.).
Таблиця 8.2.
Група класифікаційних ознак ,що характеризують масштабність інноваційної діяльності ПрАТ завод «Омега»
Групи ознак
Риси інновацій та інноваційних процесів
К

5.Ієрархічний рівень новатора
Фірма
8


Підрозділ фірми
7


Продовження табл.8.2.


Концерн, корпорація
6


Галузь,група галузей
5

6.Територіальний масштаб нововведення
Міжнародний рівень
7


Україна
6


Область,район
5


Район,місто
4

7.Масштаб розповсюдження нововведення
Широка реалізація
7


Обмежена реалізація
6


Одинична реалізація
5


8.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства

Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансовий показників і розподіляються на такі аналітичні блоки, як: структурний аналіз активів і пасивів підприємства; аналіз фінансової стійкості; аналіз платоспроможності, здатності (ліквідності); аналіз необхідного прирості власного капіталу. Для оцінки фінансового стану підприємства використовують систему показників, яка характеризує зміни: структури капіталу за його розміщенням і джерелами утворення; ефективного використання капіталу; платоспроможності і кредитоспроможності підприємства; фінансової стійкості; рівня прибутковості (рентабельності) підприємства.
Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язання.
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів і короткострокової заборгованості.
Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.
Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.
Щоб визначити, чи вистачить у підприємства грошей для погашення його зобов’язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов’язань перед бюджетом та цільовими фондами, а також виплати дивідендів.
Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона стійкою, чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.
Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності (додаток Д).
В таблиці 8.3. проведемо аналіз оцінки показників ліквідності.
Таблиця 8.3.
Оцінка динаміки основних показників ліквідності на підприємстві ПрАТ завод «Омега»

Показник
2012 рік
2013 рік
Відхилення +,-

1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,29
0,30
-0,1

4
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,36
0,62
0,26

9
Коефіцієнт автономії
0,25
0,50
0,25

10
Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу
2,93
0,99
-1,94

11
Коефіцієнт фінансової незалежності
3,93
1,99
-1,94


Дані таблиці 8.3. показують, що коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що він є в нормі на ПрАТ завод «Омега». Теоретичне значення показника повинно коливатися в межах 20-35%. На підприємстві фактичне його значення є в нормі. Коефіцієнт швидкої ліквідності на підприємстві ПрАТ завод «Омега» показує у 2012 році він становив 0,36; у 2013 р.- 0,62. Коефіцієнт автономії на підприємстві є високим і він характеризує, що у 2013 році частка власного капіталу у майні підприємства зросла на 0,25% і незалежність ПрАТ завод «Омега» від займаних джерел становить 75.
Отже, підприємство ПрАТ завод «Омега» є фінансово міцним і кредитори вкладають кошти більш охоче у підприємства з високою часткою власного капіталу, оскільки воно з більшою ймовірністю погасити борги за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової незалежності показує, що підприємство ПрАТ завод «Омега» майже повністю фінансується за рахунок власних коштів.
Усі проведені розрахунки показали, що підприємство є фінансово міцним, але економічна криза негативно вплинула на його діяльність.
Отже, підприємство ПрАТ завод «Омега» за 2013 рік покращив фінансовий стан, що дає змогу надалі залишається стійким та незалежним з певним запасом фінансової стійкості.
В цілому підприємство працює успішно. Реалізовує свою продукцію не лише на національному, але і на міжнародному ринку товарів. ПрАТ завод «Омега» використовує усі методи для забезпечення потреб споживачів і одержанню вищих прибутків у поточному році розрахунковому періоді, а також в процесі свого розвитку завжди старається покращити організацію виробництва та шукає нові ринки збуту.

РОЗДІЛ 9
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ

Згідно нового Податкового Кодексу України суб’єкти господарювання спалують екоподаток, як компенсацію за забруднення навколишнього середовища.
Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.
Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:
до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;
здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.
Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.
Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.
Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.
До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:
здійснюють оптову торгівлю паливом;
здійснюють роздрібну торгівлю паливом.
Об'єктом та базою оподаткування є:
обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;
обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;
обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;
обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу.
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу.
Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів.
Суми податку, який справляється за розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів.
Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку - експлуатуючими організаціями (операторів) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (оператори) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку.
Інші платники податку - суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії обчислюють суми податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів їх виробниками, пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання (купівлі-продажу) цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 року радіоактивних відходів для таких суб'єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.
Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку, та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк.
РОЗДІЛ 10
ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Для забезпечення високих результатів виробничо-господарської діяльності, утримання завойованого сегменту ринку, виходу на нові сегменти ПрАТ «Омега» повинно удосконалювати всі сфери своєї діяльності.
Основні зусилля підприємству необхідно спрямувати на :
освоєння нової і модернізацію існуючої продукції підприємства,
впровадження у виробництво нових машин, обладнання, інструменту, нових матеріалів,
використання нових технологій і способів виробництва продукції,
удосконалення і застосування нових прогресивних методів, засобів та правил організації та управління виробництвом,
покращення кадрового забезпечення.
Виходячи із вказаних напрямків діяльності підприємство планує найближчим часом освоїти випуск нової техніки, зокрема:
створити температурні перетворювачі для управління технологічними процесами в енергетиці в тому числі атомній з використанням найсучаснішої мікропроцесорної техніки, що дасть можливість одномоментно отримувати інформацію від первинних давачів, порівнювати їх середнє значення між собою, мати можливість точного калібрування давачів в певному діапазоні вимірювання і отримувати всю цю інформацію як в числовому значенні на передніх панелях цих приладів, так і в цифровому сигналі з видачею в інформаційно-обчислювальну систему;
впровадити одно-, дво- і трьохканальні пристрої компенсаційні призначені для автоматичної компенсації впливу зміни температури вільних кінців перетворювачів термоелектричних з номінальними статичними характеристиками перетворення, котрі в комплекті забезпечують постійним струмом пристрої компенсаційні;
цифровий реєструючий прилад РПЦ-01АС, який призначений для вимірювання, відображення та захисту інформації, що поступає від первинних термоелектричних термоперетворювачів, термоелектричних перетворювачів опору, уніфікованих сигналів струму та напруги;
Дані прилади призначені для експлуатації в автоматизованих системах управління технологічними процесами атомних електростанцій.
Всі найкращі відомі світові напрацювання будуть втілені в цих приладах. Якщо підприємство запустить ці вироби у виробництво, воно зможе завоювати стабільні конкурентні позиції на світовому ринку приладобудування.
Працівники конструкторського та технологічного відділів підприємства
розробили модифікації, режими роботи, типи і умовні позначення номінальних статичних характеристик термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору згідно до діючих державних стандартів.
До кінця поточного року ПрАТ «Омега» планує провести модернізацію приладів для визначення параметрів тампонажних розчинів типу КЦ-3, УС-1М1, УВЦ-1М2, ПЦК-1 та впровадити у виробництво коробку клемну з’єднуючу ККЗ-1/30-3/15-24
На даних приладах буде встановлена нова система обчислення, реєстрації, архівування, зберігання інформації, що видається даними приладами. Дана система дасть можливість працювати із автоматизованими системами управління, технологічними процесами (АСУ ТП) атомних електростанцій. По своїх технічних характеристиках дані прилади не будуть поступатися відомим світовим взірцям найвищого рівня якості.
Особливу увагу підприємство приділяє випуску та розширенню асортименту товарів широкого вжитку. Найближчим часом планується освоїти і поставити на серійне виробництво 7 різновидів механізмів трансформування для виготовлення м’яких меблів.
Починаючи з 2014 року планується впровадження у виробництво стабілізаторів напруги потужністю від 100Вт до 2 кВт як для побутового так і для промислового призначення.
Завдання вдосконалення техніки і організації виробництва безпосередньо пов’язані з потребами ринку. Ці питання на підприємстві вирішують інженери і економісти, які розробляють програми інноваційної та інвестиційної діяльності ПрАТ «Омега».
На ПрАТ «Омега» у 2013 році розпочато процес удосконалення приладів, які застосовуються для нафтогазопромислового комплексу, які надзвичайно складні за технічними параметрами.
В даний час конструкторська та технологічна служби підприємства проводять розробки та освоюють нові вироби для нафтогазової промисловості, зокрема:
продавочні пробки,
башмаки колонні,
скребки,
колібратори.
Вказані вироби планується запустити у виробництво до кінця поточного року.
Всі матеріали, необхідні для виробництва вказаних приладів, підприємство планує закуповувати на тендерній основі у підприємств-виробників, з якими є добре налагоджені партнерські відносини та залучати до співпраці нових постачальників.
Вся продукція підприємства розробляється конструкторським та технологічним відділами заводу за власні кошти. Частково проводиться співпраця з Львівським національним університетом “Львівська політехніка”. Підготовка виробництва і виготовлення форм, штампів та пристосувань здійснюється в тісній кооперації з ТзОВ «Кінескопмаш» міста Львова. Активну участь в розробці виробничої програми заводу приймає торговий дім «Омега-Київ» та виробниче підприємство «Південно-Українська атомна електростанція» впливаючи на формування портфелю замовлень.
У виробничих планах підприємства передбачається будівництво приміщення нової фарбувальної дільниці, що дасть можливість проводити фарбування виробів двома методами: порошковим напиленням і камерним фарбуванням.
Керівництво ПрАТ «Омега» проводить активну роботу по вивченню можливостей закупівлі нового обладнання для впровадження лінії по СМД – монтажу радіоелементів. Таке обладнання дасть можливість різко підвищити якість продукції і зменшити виробничі затрати на її виготовлення. До кінця поточного року планується:
закупівля нового обладнання для термічної обробки деталей інструментальної дільниці,
вимірювальної апаратури для складального цеху;
переоснащення дільниці гальванічного покриття деталей методом цинку, нікелю, оксидування.
На підприємстві проходить повна заміна обчислювальної бази, установка нового програмного забезпечення персональних комп’ютерів .
Інвестиційна діяльність ПрАТ «Омега» здійснюється на основі використання власних джерел інвестування. На підприємстві проведено будівництво нової прохідної, ремонт складального цеху, зведено шатрові дахи над всіма корпусами.
Підприємство працює активно над інноваційними процесами. При проведенні інноваційних проектів виникає ряд завдань, які необхідно вирішити до їх впровадження:
вивчення попереднього ринку реалізації продукції;
вивчення ринку обладнання, яке дасть можливість виконувати даний інноваційний проект;
вирішення суто технологічних питань, що дасть можливість виготовляти в майбутньому продукцію, яка буде конкурентоздатною як по якості, так і по ціні;
екологічна складова є дуже важливою при розробці екологічного проекту (які умови утилізації, які комплектуючі);
особлива проблема – висококваліфіковані кадри технічних спеціальностей;
необхідність застосування сучасної інноваційної техніки, вартість якої є висока.
Для впровадження інноваційних процесів ПрАТ Самбірський приладобудівний завод «Омега» планує закупити:
зварювальне обладнання;
лазерні зварки;
аргонні зварки для високолегованих металів;
оброблювальні центри для токарних і фрезерних робіт;
контрольно-вимірювальне обладнання для контрольно-здавальних операцій.
Основна продукція підприємства - це вимірювальні прилади для атомної енергетики, тому особлива увага приділяється їх розвитку та вдосконаленню.
ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» веде активну зовнішньоекономічну діяльність, яка складає третину в загальному обсязі реалізації продукції.
На даний час підприємство витримує жорстку конкуренту боротьбу на зовнішньому ринку приладобудування. Географія збуту передбачає реалізацію продукції в основному в країни СНД: Росія, Казахстан , Туркменія, Узбекистан.
На зовнішньому ринку найбільший попит спостерігається на прилади підприємства, що використовуються при бурінні нафтових і газових свердловин. Підприємство пропонує дві групи даної продукції:
прилади для визначення параметрів бурових розчинів;
прилади для визначення параметрів тампонажних(цементних) розчинів.
Термін придатності цих приладів 20 і більше років. Останні два роки спостерігається тенденція до закупівлі запасних частин до даних приладів. Тому підприємство розвиває свою товарну політику, пропонуючи таку продукцію.
Не зважаючи на загострення конкурентної боротьби на зовнішніх ринках, підприємство нарощує обсяги збуту своєї продукції. До цього спричинились такі основні чинники:
тривалий час роботи на ринку;
стабільна ціна (останні 3 роки ціна не змінюється незважаючи на підвищення цін на комплектуючі та на енергоносії);
висока якість та надійність виробів.
Прилади, що випускає ПрАТ «Омега» це суто технічна продукція, яка має вузьке профільне застосування і тому не є обов’язковою для сертифікації, що є великим плюсом, хоча щороку проводиться метрологічна перевірка в системі державних органів стандартизації кожної країни.
В 2014 році буде укладено угоду на поставку продукції для атомної станції м. Маховці, Республіка Словаччина.
З метою розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємство уклало договір про співпрацю на взаємовигідних умовах із словацьким ТзОВ «Алкаст-Сніна». Предметом договору є виробництво виробів із алюмінієвих сплавів, виготовлених методом литва під тиском; металообробне виробництво та реалізація власної продукції шляхом оптової та роздрібної торгівлі на території України, Словаччини та інших держав. Така діяльність розкриває перед підприємством нові перспективи: можливість самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність; проводити експортно-імпортні операції та відкривати за кордоном свої філії та представництва. В найближчих планах підприємства організація спільних проектно-конструкторських та експериментальних робіт, участь в міжнародних виставках, семінарах. Все це дасть можливість налагоджувати нові господарські зв’язки, розширювати ринки збуту власних виробів.
Економічні успіхи, які прагне досягнути завод «Омега» не можуть відбутися, якщо не переорієнтувати його діяльність на структурні зміни у виробництві продукції, впровадження інновацій та залучення потенційних інвесторів.
РОЗДІЛ 11
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Проблема формування конкурентної переваги стосується практично всіх сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує підприємства постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів.
Нові тенденції в розвитку світової торгівлі останніми десятиріччями потребували перегляду ряду ортодоксальних поглядів на проблему стратегічного менеджменту. Найбільш значними в 90-і роки були дослідження професора Гарвардської школи бізнесу М. Портера, який розробив теорію конкурентної переваги. Аналізуючи різні підходи до пояснення природи конкурентоспроможності фірми й національної економіки, він дійде висновку, що конкурентна перевага як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках залежить від наявності й ефективності використання ресурсів, що перебувають у розпорядженні фірми.
Разом з тим деякі автори зазначають, що можливості появи нових способів конкуренції звичайно виникають із якого-небудь «розриву» або зміни в структурі галузі. І бувало так, що можливості, що з’явилися при таких змінах, довго залишалися непоміченими.
Отже, виходячи з зазначеного конкурентна перевага підприємства являє собою рівень ефективного використання наявних у його розпорядженні всіх видів ресурсів.
Вважаємо, що основними чинниками, які впливають на формуваня конкурентних переваг підприємства ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» є:
нові технології. Зміна технології може створити нові можливості для розроблення товару, нові способи маркетингу, виробництва або доставки й поліпшення супутніх послуг. Саме воно найчастіше передує стратегічно важливим нововведенням;
нові або змінені запити покупців. Часто конкурентна перевага виникає або переходить із рук у руки тоді, коли в покупців з’являються зовсім нові запити або ж їхні погляди на те, «що таке добре й що таке погано», різко змінюються. Ті фірми, які вже закріпилися на ринку, можуть цього не помітити або виявитися не в змозі відреагувати належним чином, тому що для того, щоб відповісти на ці запити, потрібно створити новий ланцюжок цінності;
поява нового сегмента галузі. Ще одна можливість одержання конкурентної переваги з’являється, коли утвориться зовсім новий сегмент галузі або відбувається перегрупування, існуючих сегментів. Отут є можливість не тільки вийти на нову групу покупців, а й знайти новий, більш ефективний спосіб випускати деякі види продукції або нові підходи до певної групи покупців;
зміна вартості або наявності компонентів виробництва. Конкурентна перевага часто переходить із рук у руки через зміну абсолютної або відносної вартості компонентів, таких як робоча сила, сировина, енергія, транспорт, зв’язок, засоби інформації або устаткування. Фірма домагається конкурентної переваги, пристосовуючись до нових умов, у той час як конкуренти зв’язані капіталовкладеннями й тактикою, пристосованими до старих умов;
зміна урядового регулювання. Зміна політики уряду в таких областях, як стандарти, охорона навколишнього середовища, вимоги до нових галузей і торговельні обмеження, – ще один поширений стимул для новацій, що тягнуть за собою конкурентну перевагу. Існуючі лідери ринку пристосувалися до певних «правил гри» з боку уряду, і коли ці правила раптом змінюються, вони можуть виявитися не в змозі відповісти на ці зміни.
На даний час підприємство витримує жорстку конкуренту боротьбу на зовнішньому ринку приладобудування. Географія збуту передбачає реалізацію продукції в основному в країни СНД: Росія, Казахстан , Туркменія, Узбекистан.
Отже, конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності підприємства ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега», які можна виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяг продаж). Необхідно особливо підкреслити, що конкурентну перевагу не можна ототожнювати з потенційними можливостями компанії. На відміну від можливостей, – це факт, що фіксується в результаті реальних й очевидних переваг покупців. Саме тому в практиці бізнесу конкурентні переваги є головною метою й результатом господарської діяльності.

РОЗДІЛ 12
ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.
Основними заходами щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення наявного рівня охорони праці на 2012-2013 роки ПрАТ завод «Омега» є наступні :
ефективно задіювати економічні стимули функціонування системи управління охороною праці;
провести реконструкцію санітарно-побутових приміщень в цеху №1;
провести реконструкцію електропроводки на 380 Вт в цеху №1 до пресів холодної штамповки;
провести зміну опору заземлення і ізоляції електроустановок на заводі;
придбати нормативно-правові акти з охорони праці;
кабель КЛ-04 КВ електропостачання цеху №1 прокласти від ТП №354 до приміщення цеху з використанням несучої конструкції;
завершити реконструкцію даху над гаражами АТС, електродільниці, дільниці різки металів;
завершити реконструкцію та ремонт приміщень інструментальної дільниці;
провести оплату ТзОВ «НДВП» «Екологія» за проведення замірів шкідливих факторів на робочих місцях на заводі;
провести атестацію робочих місць працівників заводу;
провести медичні огляди працівників певних категорій;
провести навчання і перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;
придбати для автомашин аптечки і вогнегасники ВВ-2 – 2 штуки.
Документація при організації служби охорони праці на ПрАТ завод «Омега» буде оформлена відповідними документи:
Наказ про створення комісії з питань охорони праці;
Типові положення про комісію з питань охорони праці підприємства (ДНАОП 03.08.93 №72);
Закон України Про охорону праці;
Кодекс законів про працю України;
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці, стандарти підприємства;
Положення про відділ з охорони праці.
Особливої уваги заслуговує інструкція з охорони праці на ПрАТ завод «Омега», що повністю відповідає всім нормам та законам України.
У колективному договорі ПрАТ завод «Омега» передбачено забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці, а також комплексні заходи щодо досягнень встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.
Економічний механізм управління охороною праці на підприємстві передбачає систему заохочень для тих працівників, які сумлінно дотримуються вимог охорони праці, не допускають порушень правил та норм особистої та колективної безпеки, беруть активну творчу участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві. Колективний договір закріплює різного роду моральні і матеріальні заохочення таких працівників: оплата праці, премії (у тому числі спеціальні заохочувальні премії за досягнення високого рівня охорони праці), винагороди за винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці. Велику користь дає преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за тривалу роботу без порушень правил охорони праці, без травм і аварій. У випадку наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що постійно загрожують здоров'ю працівника, йому рекомендується виплачувати надбавку за підвищену обережність. Крім матеріального заохочення, велике значення має також і моральне стимулювання, яке активно використовується керівництвом підприємства ПрАТ «Омега». Форми морального стимулювання різноманітні: від оголошення подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків для працівників, що досягли найкращих результатів з охорони праці.
Обов'язковим медичним попереднім та періодичним оглядам підлягають працівники, які приймаються на роботу або працюють у контакті з шкідливими речовинами та несприятливими виробничими чинниками; працівники усіх професій, що, додаються до Положення про медичний огляд працівників певних категорій.
Додержання правил техніки безпеки і виробничої санітарії залежить не тільки від виконання власником або уповноваженим ним органом своїх обов'язків, а й від того, наскільки кожний працівник знає і виконує їх під час роботи.
Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і провадиться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності.
Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві організуються заняття, лекції, семінари та консультації. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства. Результати перевірки знань працівників ПрАТ завод «Омега» з питань охорони праці оформляються протоколом. Особам, які при перевірці знань показали задовільні результати, видаються посвідчення. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань, забороняється.
Примірник інструкції з охорони праці повинен бути виданий працівникові за його професією або вивішений на його робочому місці.
Для створення заходів щодо охорони праці ПрАТ завод «Омега» щорічно витрачає значні грошові та матеріальні кошти. Порядок і мета використання цих коштів визначаються в колективних договорах.
На підприємстві ПрАТ завод «Омега» функції СОП покладено на начальника з ОП, ПБ, ОНС та ЦО Мицак М.І., який має відповідну підготовку. Чисельність робітників на підприємстві станом на 01.01.2013 р. становить 93 особи. На підприємстві проводиться також організація навчання, проведення інструктажів і перевірки знань; паспортизація робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці; організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.
З метою забезпечення виконання вимог законів та нормативно-правових актів з охорони праці в Україні на ПрАТ завод «Омега» створена система державного нагляду, відомчого і громадського контролю з цих питань.
Інспектори Держгірпромнагляду мають право:
безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти); виробництва, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань;
притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці.
Дослідження свідчать, що основні витрати на підприємстві відповідають всім виплатам та нормам згідно законодавства України.
Всі виплати зосереджені на попередження виробничого травматизму та захворюваності, на нормалізацію умов праці, а також на пільги й компенсації, пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці.
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до Закону «Про охорону праці» здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
ПрАТ «Омега» проводить регулярні перевірки стану охорони праці та виносить рішення про відповідність системи охорони праці державним стандартам.
Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на господарські організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється відповідними службами охорони праці підприємств, об'єднань, корпорацій, а також галузевих міністерств і відомств, на які покладені функції державного управління охороною праці.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.
Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Керівництво виділяє кошти щорічно в розмірі 75 тис.грн. на придбання спецодягу, взуття та приладів безпеки відповідно до вимог охорони праці. Це є свідченням того, що підприємство ПрАТ завод «Омега» дуже відповідально ставиться до охорони праці.
ВИСНОВКИ

Виробнича практика здійснювалась на підприємстві ПрАТ «Самбірський приладобудівничий завод «Омега». Дане підприємство є складовою частиною машинобудівного комплексу України.
У сучасних умовах машинобудування є однією з найважливіших галузей економіки будь-якої країни, яка забезпечує економічне зростання, соціальний розвиток та науково-технічний прогрес.
Сучасний стан машинобудівної галузі України засвідчує, що вона виявилась нездатною протистояти світовій фінансово-економічній кризі. Фінансові наслідки кризи для вітчизняних машинобудівних підприємствах проявляються в зростанні боргів та нездатності здійснювати фінансове забезпечення виробничо-господарської діяльності, зменшенні обсягів продажів тощо. Криза призвела до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств у галузі, що пояснюється не лише об’єктивними причинами, а й нездатністю керівництва здійснювати ефективне управління підприємством, своєчасно виявляти проблеми та вживати необхідних заходів для усунення загрозливих впливів з боку зовнішнього середовища.
У цій галузі у широких масштабах продовжують використовуватися характерні для радянської економіки затратні технології, що веде до зростання ресурсомісткості її продукції та перешкоджає скороченню затрат виробництва та випуску інноваційної продукції в інших галузях економіки. Одним з основних напрямів машинобудування в Україні є енергетичне та нафтогазове машинобудування, яке не постраждало від кризи, а ряд провідних підприємств підгалузі навіть показали невелике зростання. Енергетичне машинобудування включає виробництво устаткування для електростанцій і підстанцій: турбін, казанів, трансформаторів. До продукції нафтогазового машинобудування відносяться насоси, турбіни, агрегати, що перекачують газ та компресори. 
Ефективна діяльність підприємств машинобудівної галузі виявляється передусім у здатності підприємства своєчасно та конструктивно реагувати на зміни, що загрожують його нормальному функціонуванню, намагатися переналагодити внутрішній економічний механізм так, щоб забезпечити ефективну діяльність навіть в умовах кризи.
Керівництво ПрАТ «Омега» проводить активну роботу по вивченню можливостей закупівлі нового обладнання для впровадження лінії по СМД – монтажу радіоелементів. Таке обладнання дасть можливість різко підвищити якість продукції і зменшити виробничі затрати на її виготовлення. До кінця поточного року планується:
закупівля нового обладнання для термічної обробки деталей інструментальної дільниці,
вимірювальної апаратури для складального цеху;
переоснащення дільниці гальванічного покриття деталей методом цинку, нікелю, оксидування.
На підприємстві проходить повна заміна обчислювальної бази, установка нового програмного забезпечення персональних комп’ютерів.
Для впровадження інноваційних процесів ПрАТ Самбірський приладобудівний завод «Омега» планує закупити:
зварювальне обладнання;
лазерні зварки;
аргонні зварки для високолегованих металів;
оброблювальні центри для токарних і фрезерних робіт;
контрольно-вимірювальне обладнання для контрольно-здавальних операцій.
Економічні успіхи, які прагне досягнути завод «Омега» не можуть відбутися, , якщо не переорієнтувати його діяльність на структурні зміни у виробництві продукції, впровадження інновацій та залучення потенційних інвесторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Амосов О.Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства / О.Ю. Амосов // Проблеми економіки – 2011. - №3 – С. 79-83.
Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник. – К.: ДВ “Професіонал”, 2004. – 240 с.
Вихрущ В.П. Бізнес-план – основа успіху. Тернопіль.: Лілея, 1996.
Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
Гура В.Л. Аналіз трактувань поняття «потенціал підприємства» / В.Л. Гура // Вісник ХНУ. Економічні науки – 2007. - №2 – С.49-53.
Загородній А.Г., Коваль З.О. Управління взаємозв'язками підприємства зі споживачами продукції: Монографія. - Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. - 364с.
Мокроусова Т. О. Фактори підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів / Т. О. Мокроусова // Формування ринкових відносин в Україні – 2005. - №10 – С. 91-100.
Нагірна Л.В. Конкурентний потенціал підприємства – основа забезпечення його конкурентних переваг / Л.В.Нагірна // Зб. наук. пр. «Економіка: проблеми теорії та практики». – 2010. – Випуск 262. – С. 444–448.
Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посібник. – 2-ге вид. – К.:КНЕУ, 2005.
Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: монографія / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. - Л.: ЗУКЦ, ПП НВФ "Біарп", 2011. - 200 с.
Плікус І.Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація / І. Й. Плікус // Фінанси України-2012. - №4 - С. 91 – 104.
Покропивний С.Ф., Колот В.М., “Підприємництво: стратегія, організація, ефективність”: Навчальний посібник.- Київ, КНЕУ, 1998р.
Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. “Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування”, КНЕУ, 2002.
Попович П.Я. «Економічний аналіз та аудит на підприємстві», Тернопіль. Економічна думка, 2000.
Поповіченко Ю.А. Моделі аналізу потенціалу конкурентоспроможності суб'єктів господарювання / Ю.А. Поповіченко // Наукові праці МАУП-2010.-№3 (26)-С. 50-55.
Прохорова В.В., Чобіток В.І. Потенціал конкурентоспроможності підприємства в умовах розвитку транспортної системи України: теоретичний аспект / В.В. Прохорова, В.І. Чобіток //Економіка і управління. – 2011. - №6. – С. 26-34.
Тарасенко Н.В. “Економічний аналіз”, Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.
Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч.посібник. – К.: «Каравела», 2003.
Філімоненков О. С., Дема Д. І. Фінанси підприємств. Підручник. – К.: “Алерта”, 2009. – 496 с.
Чобіток В. І. Інтегрований підхід щодо моделювання процесу управління потенціалом конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / В.І. Чобіток // Проблеми системного підходу в економіці. Електронне наукове фахове видання. - 2011. - №4.13 PAGE \* MERGEFORMAT 149315


Оплата праці

Системи

Форми

Пряма відрядна

Відрядна

Непряма відрядна

Відрядно-преміальна

Відрядно-прогресивна

Акордна

Проста почасова

Почасова

Почасово-преміальна

За посадовими окладами

Приложенные файлы

  • doc 11347514
    Размер файла: 975 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий