Lab_GIS_DB_2_3_V1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
М
ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИОСНОВИ

ГІС

ТА БАЗ І БАНКІВ ДАНИХ

ЧАСТИНА 2. БАЗИ
І БАНКИ
ДАНИХ

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальност
ей

6.080101
«Геоінформаційні системи і технології», «Геодезія»,
«Землевпорядкування та кадастр»Лабораторна робота № 2.
3
:

Формування
SQL
-
запитів до бази кадастрових
данихЛященко А. А., д.т.н., професор
Київ 201
6


2


Лабораторна робота № 2.
3
:
Формування
SQL
-
запи
тів до бази
кадас
т
рових даних

Мета роботи
:

набути навички із завантаження
кадастрових даних до
бази геопросторових даних в ОР СКБД

PostgreSQL/PostGIS

та формування
SQL
-
запитів
в середовищі
СКБД

до бази кадастрових даних на множині
атрибутів таблиц
ь об’єкті
в навчального набору даних
.

Вихідні дані для роботи
.

Для виконання ЛР № 2.
3 як вхідні дані
використовуються
шейп
-
файли
навчального набору
геопросторових

даних
об’єктів земельного кадастру (НГД
ОЗК)
у такому складі
:

Таблиця 1: Перелік просторових об’єктів
навчального
набору кадастрових
даних в папці
Lab
2_3_
SHP


з/п

Назва шару
класу

Призначення класу об’єктів

Тип
просторової
локалізації

1.

cad
_
block


Кадастрові квартали

Полігональний

2.

Buildings


Будівлі

Полігональний

3.

Address


Реєстр

адрес

міста (фра
гмент)


Точковий

4.Реєстр

вулиць

міста (фрагмент)

Лінійний

5.

Parcels


Земельні ділянки

Полігональний

6.
Кладовища як
приклад
підклас
у

режимоутворюючих об’єктів

Полігональний

7.

zones
_
prc


Економіко
-
планувальні зони

нормативної гро
шової оцінки земель
міста (фрагмент)

Полігональний

8.

zlf

Зони поширення дії локальних факторів
для нормативної грошової оцінки
земельних ділянок

(фрагмент)

Полігональний

9
.

agrogrupЗони поширення агровиробничих груп
ґрунтів

(фрагмент)

Полігональний


На рис. 1 зображено узагальнену UML
-
діаграму класів навчального
набору кадастрових даних
.

Рис. 2 дає загальну уяву про просторове поширення та співвідношення
територій класів об’єктів навчального набору даних. На рис. 3 зображено у
збільшеному масштабі фр
агменту з основними об’єктами кадастрового плану:
кадастрових кварталів, земельних ділянок, будівель тощо.Рис.

1
. Узагальнена діаграма класів геопросторових даних начального набору

4Рис.2. Загальний план геопросторових об’єктів навчального набору

даних


Рис. 3. Фрагмент плану навчального набору даних з трьома кадастровими
кварталами, земельними ділянками та будівлями


Тематичні зони
локальних факторів
та агровиробничих
груп ґрунтів

Економіко
-
планувальні
зони

Кадастров
ий план
(
ква
ртали, земельні
ділянки, будівлі,
адреси
)

5

Докладніше розглянемо склад атрибутів класів геопросторових об’єктів
навчального набору даних. Для кожного класу в таблицях вказан
о назва поля
атрибута, тип даних та коментарі, щодо змісту та домену значень атрибутів, що
мають відповідати класифікаторам, які визначені в Порядку
ведення державного
земельного кадастру
, затвердженого

Постанов
ою

Кабінету Міністрів України від
17.10. 2012

№ 1051

(далі Порядку)
.

В таблицях посилання на додатки Порядку з класифікаторами, що
використовуються в навчальному наборі даних виділено жирним курсивом. З
цими додатками рекомендується
ознайомитися
в процесі підготовки до виконання
лабораторної

роботи.

В таблицях для просторових класів вказано лише основні атрибути, що є
загальними для усіх
лабораторних

робіт, в яких використовується
навчальний
набір геопросторових даних.

cad
_
blockКадастрові квартали

Назва
атрибута

Тип даних

Зміст атрибута

KOATUU


Ch
ar
(10)


Код КОАТУУ населеного пункту як частина
номеру кадастрової зони, що застосовувався в
процесі кадастрового зонування за тимчасовими
методиками до 2012 року

cad
_
block


Char
(5)


Номер кадастрового кварталу за структурою
ЗЗККК, де: ЗЗ


два останні зн
аки номеру
кадастрової зони, ККК


номер кадастрового
кварталу


Докладніше структура номерів кадастрових зон та кадастрових кварталів
розглядається в
п. 34 Порядку
.


Buildings

-

Будівлі

Назва
атрибута

Тип даних

Зміст атрибута

OBJECTID


Integer

Унікальний

ідентифікатор об’єкта

type


Char(40)

Назва типу забудови

area_s

Decimal

(19, 11)

Площа будинку в плані, кв. м


6

ParcelsЗемельні ділянки

Назва
атрибута

Тип даних

Зміст атрибута

OBJECTID

Integer


Унікальний ідентифікатор об’єкта

cadnum

Char(9)


К
адастровий номер земельної ділянки за
структурою ЗЗКККДДДД , де:

ЗЗ


два останні
знаки номеру кадастрової зони, ККК


номер
кадастрового кварталу,
ДДДД


номер земельної
ділянки в межах кадастрового кварталу

ownership_


Smallint

Код форми власності на
земельну ділянку за
класифікатором ДЗК (
додаток 18 до ”Вимог до
змісту, структури і технічних характеристик
електронного документа”, що додаються в
додатку 1 до Порядку
):
100


приватна
власність;

200


комунальна власність;

300


державна власність.;


category

Smallint

Код категорії земель за основним цільовим
призначенням за класифікатором ДЗК (
додаток 3
до Порядку
). В наборі даних має значення
200


землі житлової та громадської забудови


purpose_fu

Char(5)

Код виду цільового призначення земель за

класифікатором ДЗК
*1)

str_type

Char(10)

Тип вулиці як елементу вулично
-
дорожньої
мережі міста (вул., бульвар, проспект, провулок,
тощо)

str_name

Char(40)

Назва вулиці

adr_number

Char(10)

Номер адреси

area

Float

Площа ділянки, кв. м


Примітка *
1)

Класифікатор видів цільового використання земель (КВЦПЗ),
затверджено наказом Держкомзему України №548 від 23.07.2010, зареєстровано
в Мін’юсті України за №1011/18306 від 01.11.2010. У навчальному наборі даних
використано такі коди видів цільового викор
истання земель:


7

Таблиця 2
: Витяг з класифікатора видів цільового використання земель
(КВЦПЗ)

Код за
КВЦПЗ

Назва виду цільового використання земель

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

01.03

Для ведення особистого селянського го
сподарства


01.04

Для ведення підсобного сільського господарства


02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку


03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування


03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів

освіти


03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціал
ьної допомоги


03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних
організацій


03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі


03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та
закладів гро
мадського харчування


03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури


03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування


03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської заб
удови


14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергіїzones
_
prcЕкономіко
-
планувальні зони нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів

Назва атрибута

Тип

даних

Зміст атрибута

ObjId


Integer

Унікальний ідентифікатор об’єкта

TerzonCod


Char
(3)

Код територіальної зони за класифікатором ДЗК
(
додаток 2 до Порядку
), значення:
003


Економіко
-
планувальні зони (ЕПЗ)

ZonNumber


Integer

Номер економіко
-
планувальн
ої зони за проектом
нормативної грошової оцінки земель міста. В наборі
8

даних є чотири ЕПЗ з номерами: 126, 129, 130, 132

ZonPrcVal


Float


Грошова оцінка 1 кв. м земель в економіко
-
планувальній зоні , гривень

KM
2

Float


Значення коефіцієнту КМ2 для ЕПЗ

ZonName


Char
(50)

Назва економіко
-
планувальної зони

area


Float

Площа економіко
-
планувальної зони, кв. м


zlf
_ХХ


Зони впливу локальних факторів для нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів
*2)


Назва атрибута

Тип даних

Зміст атрибута

Obj
Id


Integer

Унікальний ідентифікатор об’єкта

TerzonCod

Char
(3)

Код зони за класифікатором ДЗК (
додаток 2 до
Порядку
), значення:
021


Інші територіальні зони

zlf
Cod

Integer

Код виду локального фактора за проектом
нормативної грошової оцінки земель міста

ZONVAL


Float

Не обов’язкове числове значення, що уточнює
характеристику зони локального фактора

ZonCoef

Float

Значення локального коефіцієнту зони

ZonName


Char
(60)


Назва зони впливу локального фактора

Примітка *2)
В навчальному наборі даних є сі
м підкласів зон впливу локальних
факторів за видами локальних факторів (див.

значення атрибута
zlfcod

в таблиці
нижче )

Значення
zlf
C
od

Назва типу зони локального фактора

Значення локального
коефіцієнта в наборі
даних

11

Зони пішохідної доступності до гро
мадських
центрів

1.1

1
4

З
они пішохідної доступності до лісопарків

1.1

21

Зони вулиць без твердого покриття

0.95

32

Зони ґрунтів з несучою спроможністю менше
1

кг/кв.м

0.9

33

Зони залягання ґрунтових вод менше 3 м

0.925

51

Зони природних заповідників,
лісопарків тощо

1.07

61

Санітарно
-
захисні зони підприємств

0.85

9

Значення коефіцієнта
ZonCoef

використовується для збільшення/зменшення
нормативної грошової оцінки 1 кв. м земель ЕПЗ для земельної ділянки, що
перетинається з зоною впливу локального фактор
а.


agrogrupЗони поширення агровиробничих груп ґрунтів для нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь

Назва атрибута

Тип даних

Зміст атрибута

ObjId


Integer

Унікальний ідентифікатор об’єкта

TerzonCod


Char
(3)

Код територіальної зон
и за класифікатором ДЗК
(
додаток 2 до Порядку
), значення:
004


Зони
агровиробничих груп ґрунтів

GrupCod


Char
(5)

Код агровиробничої групи ґрунтів за класифікатором
ДЗК (
додаток 5 до Порядку
)
*3)

area


Float

Площа зони, кв. м


Примітка *3)

У навчальном
у наборі даних використано такі коди
агровиробничої групи ґрунтів:

Код групи ґрунтів

Назва групиДерново
-
підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто
-
піщані
ґрунти на піщаних відкладах

145

Торфово
-
болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені

1
78б

Дернові глибокі глейові глинисто
-
піщані ґрунти та їх опідзолені
відміни


AddressАдреси поштові

Назва атрибута

Тип даних

Зміст атрибута

IND


Integer

Унікальний ідентифікатор об’єкта

str
_
type


Char
(10)

Тип вулиці як елементу вулично
-
дорожньої
мере
жі міста (вул., бульвар, проспект тощо)

str
_
name


Char
(40)

Назва вулиці

adr
_
number


Char
(10)

Номер адреси

STATUS


Char
(7)

Службовий атрибут статусу адреси (чинна, в
проекті, змінена та інше)10
Ділянки осьових ліній вулиць міста

Назва атрибута

Тип даних

Зміст атрибута

SYS
_
COD
_
SG


Integer

Унікальний ідентифікатор ділянки (сегменту) вулиці

COD
_
STR


Integer

Унікальний код вулиці

COD
_
TYPE


Integer

Код типу вулиці як елементу вулично
-
дорожньої мережі
міста (1
-

вул., 2
-

бульвар, 3
-

проспект, 4
-

провулок,
тощо)

STR
_
TYPE


Char
(10)

Тип вулиці як елементу вулично
-
дорожньої мережі
міста (вул., бульвар, проспект, провулок, тощо)

STR
_
NAME


Char
(50)

Назва вулиці українською

LAT
_
NAME


Char
(50)

Назва вулиці латиницею

NODE
_
BEGIN


Integer

Номер вузла ву
лично
-
дорожньої мережі міста, в якому
починається ділянка (сегмент) вулиці

NODE
_
END


Integer

Номер вузла вулично
-
дорожньої мережі міста, в якому
закінчується ділянка (сегмент) вулиці

STATUS


Char
(3)

Службовий атрибут статусу назви вулиці (чинна,
змінена

та інше)


Основні етапи виконання завдання
лабораторної роботи № 2.3

При в
иклад
і

методики виконання
ЛР

№ 2.3
врахов
ано
, що в результаті
виконання
попередніх лабораторних робіт студенти

уже отримали базові знання і
певні навички зі створення баз
гео
просто
рових даних в середовищі СКБД
PostgreSQL/
PostGIS
, зокрема:використання програми
pgAdminII
I

та
SQL

для створення нової бази
просторових даних, таблиць непросторових даних та виду (
View
) для об’єднання
таблиць просторових і непросторових даних;використання

програми
pgShapeLoader

для завантаження шейп
-
файлів в
таблиці бази просторових даних;з’єднання системи
QGIS

з сервером бази просторових даних та
використання об’єктів таблиць просторових даних для візуалізації в шарах
електронної карти QGIS;основні прин
ципи використання графічних інтерфейсів застосованих
програмних засобів.

Зважаючи на це, в методиці виконання
ЛР № 2.3

окремі базові операції
розглядаються уже не так докладно, як це зроблено в
попередніх лабораторних
роботах
. Увага приділяється прикладно
му змісту завдання та особливостям
11

застосування
SQL

для формування запитів до бази кадастрових даних
за такими
основними етапами
:
.

1.

Створення нової бази просторових даних
parcel
_
ГРП
ХХ

в середовищі
СКБД
PostgreSQL/PostGIS з в
икористанням pgAdminIII та завант
аження в базу
parcel
_
ГРП
ХХ

шейп
-
файлів
навчального набору кадастрових даних
засобами
програми

pgShapeLoader
.

Примітка.

Під назвою бази даних
parcel
_
ГРП
ХХ

розуміється варіанти
назви в залежності від об’єднання слова
parcel

з цифровим кодом вашого
ідентифіка
тор студента
-
виконавця

ГРП
ХХ
, в якому
ГРП

утворюється від
умовного шифру групи (зокрема
,
GD

-

для геодезист
ів,
GISдля
геоінформатиків,

ZIKдля землеустрою й кадастру;

OZNдля оцінки землі й
нерухомості),
ХХпорядковий номер студента в списку груп
и. Таким чином, для
студента групи землеустрою й кадастру з порядковим номером 2 у списку групи
створювана в ЛР № 2.3 база даних має називатися
parcel
_
ZIK
02
,
аналогічно для
студента групи з оцінки землі й нерухомого майнаparcel
_
OZN
02
.

В цьому
розділі по
сібника ми будемо застосовувати для узагальнення ім’я бази даних
parcel
.

2.

Запуск системи

QGIS
,
під’єднання системи

до сервера бази даних

PostgreSQL, візуалізація в просторових
об’єктів

бази даних
parcel

в
QGIS
.

3.

Використання
програми
pgAdminIII

для ф
ормуван
ня

типових
SQL
-
запитів до бази кадастрових даних на множині атрибутів таких таблиць: земельн
і
ділян
ки

parcels
, адрес
и

address

та вулиц
і

streets
.

4.

Документування результатів
SQL
-
запитів до бази кадастрових даних за
варіантами завдань та підготовка звітів
.

Да
лі докладніше розглянемо виконання
цих етапів
.

Запуск програми pgAdminIII та з’єднання
і
з сервером PostgreSQL

Для початку виконання роботи запустіть pgAdminIII, скориставшись одним
із варіантів піктограми виклику програми. Якщо це перший запуск програми
pgAdminIII на вашому комп’ютері, то необхідно виконати процедуру реєстрації
(вибору) з’єднання із сервером СКБД PostgreSQL. Після повторних запусків
pgAdminIII у вікні програми необхідно вибрати подвійним «кліком» мишки ім’я
сервера PostGIS (localhost 5432
), яке в браузері об’єктів СКБД PostgreSQL
помічено хрестиком червоного кольору
:

12На запрошення програми введіть
пароль для під’єднання до обраного
серверу. У нашому випадку це
пароль за умовчанням

postgres
.


Стартове вікно pgAdmin III


Доступ до сер
вера буде розблоковано і можна працювати з його об’єктами.
У нашому випадку, коли ми лише розпочинаємо виконання першого завдання цієї
практичної роботи, то маємо перейти до наступного обов’язкового кроку.


Створення нової бази просторових даних
parcel

В
дереві браузера об’єктів
для групи Databases
стандартно для подібних
інтерфейсів (”кліком” правої кнопки мишки)
викликаємо контекстне меню

та

вибираємо
опцію New

Database…
У формі вікна
New

Database


вводимо ім’я створюваної бази. В прикладі,
що нижч
е, це
parcel
,
але ви маєте задати індивідуальне ім’я вашої бази даних
13

доповнивши слово

parcel

цифровим кодом вашого
ідентифікатор студента
-
виконавця
ГРПХХ


Зверніть увагу, що

в браузері об’єктів
pgAdmin

після натискання кнопки
Ok

форми
New

Database

з’явив
ся новий об’єкт створюваної бази даних
.
У вікні
SQL
-
панелі, що праворуч у формі
pgAdmin
, відображено послідовність
SQL
-
команд,
яку автоматично згенеровано
pgAdmin
, а в результаті її виконання на сервері
СКБД
PostgreSQL

була створена початкова схема нової б
ази даних
parcel

та інші
її компоненти. Для розуміння результату наступного кроку звернемо увагу, що
серед складових нової бази даних є одне розширення, про що свідчить елемент
Extension

(1
)

в під
-
дереві бази даних

parcel

.

До бази даних
parcel

необхідно
підключит
и

розширення PostGIS для роботи
з просторовими даними.
Для цього
виберемо базу даних
parcel

та
використа
ємо

для неї
елемент контекстного меню
(див. рисунок нижче)
долучення нового
об’єкта

New

Object

�=
New

Extension

.
У
формі
New

Extension

виб
ираємо ім’я
postgis
,

натискаємо кнопку

Ok
:

показано на рисунках нижче

14


Приклад підключення до бази даних розширення PostGIS

Іншим варіантом підключення розширення
PostGIS

до бази даних є введення
та виконання
відповідної
SQL
-
команд

Для цього в браузері о
б’єктів
pgAdmin

необхідно вибрати базу даних
parcel
,

та викликати

форму введення й виконання

SQL
-
команд, вибравши засіб

у верхній панелі засобів

pgAdmin
.


Ввести
SQL
-
команду
CREATE

EXTENSION

postgis
, як показано на
зображенні, та натиснути функціональн
у клавішу
F
5 для виконання цієї команди.
Розширення
PostGIS

буде підключено до БД.

За будь
-
якого варіанту, п
ісля виконання операції підключення розширення

postgis

в структурі під
-
дерева бази даних
parcel

зміни
ть
ся значення елемента
Extension

з
Extension

(1
) на
Extension

(2
).

Завантаження шейп
-
файлів
кадастрових даних

в базу
parcel

Ми знаємо, що шейп
-
файли
ArcGIS

уже стали стандартом де
-
факто для
обміну даних між різними ГІС
-
платформами. Зважаючи на це
,

в складі
програм
15

СКБД
PostgreSQL
/
PostGIS

постачається з
ручна утиліта
pgShapeLoader

для
завантаження шейп
-
файлів в базу просторових даних
PostGIS
. Завантажувач
pgShapeLoader

для кожного вхідного шейп
-
файл
а

автоматично виконує такі
основні операції:розпізнає тип класу просторових об’єктів у вихідному шейп
-
файлі
;створює таблицю бази даних з іменем
та структурою атрибутів
вихідного шейп
-
файла
;створює в цій таблиці спеціальний стовпчик
geom

з типом даних

або
geography

в залежності від вибраної користувачем системи
координат;реєструє в схемі бази даних п
араметри референцної системи

координат із заданим користувачем ідентифікатором
SRID
;завантажує
атрибути та координатні описи просторових об’єктів
вихідних шейп
-
файлів як записи створеної таблиці бази даних.

Необхідно зауважити, що запуск та використання
завантажувача
pgShapeLoader

повинно здійснюватися при активному додатку
pgAdmin
,
з’єднаного з базою даних, в яку завантажуються шейп
-
файли
.

Основні кроки завантаження шейп
-
файлів:

1)

Запуск
аємо

програм
у

pgShapeLoader

-

стандартним способом з
використанням ві
дповідних іконок на робочому столі екран
а.


2)

П
ідключ
аємося

до сервера бази даних

у формі
PostGIS

Shapefile

Import
/
Export

Manager
,
приклад якої подано нижче, вибирається кнопка

View

connection


...


3)

Вводимо

параметри

сервера

та

ім’я цільо
вої
бази дан
их

( в прикладі

ukraine

ви маєте ввести

ім’я своєї бази даних

parcel
_ХХХХХ
)
:


16


У нашому випадку вводимо як логін користувача та пароль по умовчуванню
слово
postgres

та
натискаємо

клавішу

Ok
.
У вікні
Log

Window

pgShapeLoader

виводить повідомлення про успіш
ність з’єднання із сервером цільової бази даних
parcel
.

4)

Вводимо параметри завантаження

у формі
Import

Options
, яка викликається
натисканням кнопки

Options
...

форми
PostGIS

Shapefile

Import
/
Export

Manager
.

В параметрах
імпорту

(
Options
)
необхідно вказати ко
дування вихідних даних
(
UTF
-
8)


5)

Переходимо в режим вибору та завантаження шейп
-
файлів
, вибравши
кнопку

Add

File

форми
PostGIS

Shapefile

Import
/
Export

Manager
.

Переходимо в папку
Lab
2_3_
SHP

з
вихідними шейп
-
файлами. У формі
Select

a

Shape

File

вибираємо
ус
і шейп
-
файли та
натисніть кнопку
Open
.
17

Перелік з усіма вибраними шейп
-
файлами відобразиться у вікні форми

PostGIS

Shapefile

Import
/
Export

Manager
.


В п
оле
SRID
, що після вибору файлів

має значення 0
, введіть значення
3857

як на рисунку вище.

Нати
кає
мо

кнопку
Import

для завершення завантаження
шейп
-
файлів

в базу даних
parcel
.

Заверш
уємо

роботу з програмою
pgShapeLoader

та пере
ходимо

до

вікн
а

pgAdmin
.

Для бази даних
parcel

поновіть зміст браузера об’єктів, натиснувши
функціональну кнопку
F
5 на клавіату
рі комп’ютера або вибравши опцію

Refresh

в
групі

View

головного меню форми

pgAdmin
.

Зверніть увагу, що якщо розкрити елемент
Tables

для бази даних
parcel

в
браузері об’єктів
pgAdmin
, то можна побачити, що в результаті роботи
завантажувача
pgShapeLoader

в б
азі даних
створено таблиц
і

з просторовими
об’єктами та одна таблиця
spatial
_
ref
_
sys

з метаданими референцної системи
координат цих об’єктів:18

Рекомендуємо почергово вибрати таблиці в дереві браузера об’єктів та
застосувати для них засіб

для перегляду з
місту таблиць в окремому вікні.


З
верніть увагу на стовпчик
geom
, в якому зберігаються геометричні
елементи просторових об’єктів. Подумайте над

відповіддю на за
питанням, в якому
форматі вони зберігаються
.


Візуалізація об’єктів бази
геод
аних в QGIS

Залишіт
ь активним процес програми

pgAdmin

та запустіть систему
QGIS,
скориставшись піктограмою

програми
.

Графічний інтерфейс системи QGIS за структурою та набором засобів
є
типовим для повно функціональної геоінформаційної системи.
К
ро
ки

формування
електронної ка
рти
об’єктів бази геопросторових даних
parcel

в
QGIS
аналогічні
стандартним крокам підготовки візуалізації набору шейп
-
файлів в ГІС, а саме:

1) включення файлів класів просторових об’єктів в список шарів
електронної карти
;

2)

налаштування графічних власт
ивостей об’єктів, що визначають вид їх
відображення на електронній карті
;

3) налаштування властивостей візуалізації на електронній карті значень
певних атрибутів об’єктів (за потреби) тощо.


Особливості картографічної візуалізації класів просторових об’єк
тів, що
зберігаються в базах просторових даних є налаштування з’єднання ГІС із сервером
бази даних для вибору просторових об’єктів безпосередньо з таблиць бази даних.
Розглянемо виконання цих операцій в системі

QGIS в режимі підключення до
сервер
f

СКБД Postgre
SQL
/
PostGIS

з базою просторових

даних
parcel
.

Включення класів
бази
просторових даних безпосередн
ьо в список шарів
електронної карти

виконується з використанням засобів, що показано на рисунку

нижче
:19

В групі
Layer

(
Шар
)
головного меню QGIS
вибираємо операцію
Add

Layer

(
Д
олучення
шару
) з опцією
Add

PostGIS

Layers


олучення

шарів
PostGIS
..).
Першим запускається процес з’єднання із сервером бази даних і далі, власне,
процес вибору таблиць просторових об’єктів для їх підключення як шарів
електр
онної карти.


У формі
Create

a

New

PostGIS

connection

(
Створення нового PostGIS
з’єднання
) вводимо значення уже знайомих нам параметрів з’єднання з сервером
бази даних по умовчуванню та ім’я бази просторових даних.


Приклад заповнення форми параметрів з’
єднання з сервером PostGIS для доступу
до таблиць бази геопросторових даних
parcel

Після натискання кнопки
Ok

система QGIS з’єднується із сервером бази
даних
parcel

т
а запропонує перелік усіх таблиць бази даних для вибору поміж них
таблиць
-
джерел для шарі
в електронної карти.

Утримуючи
клавішу
«
ctrl
»
клавіатури, послідовно мишкою вибираємо потрібні таблиці із переліку (як файли
в провіднику):

20


У нашому випадку вибираємо усі таблиц
і

бази просторових даних
, що
доступні для вибору,

та натискаєм
о

кнопку

Add


одати). У вікно карти системи
QGIS виведеться зображення просторових об’єктів, що зберігаються в базі даних
parcel

з варіантом використання довільних стилів розфарбування. В браузері
шарів
(
середня панель ліворуч
)

виводиться перелік шарів з їх картографічн
ими
легендами
,
що встановлені програ
м
ою випадковим чином
.


Автоматична візуалізація об’єктів бази просторових даних
ukraine

в системі QGIS
з довільними стилями розфарбування

21

Налаштування стилів картографічного відображення просторових об’єктів
в системі Q
GIS

Виклик засобів налаштування стилів картографічного
відображення просторових об’єктів в системі QGIS здійснюється
у стандартний для ГІС
-
програм спосіб:

a)

подвійним «кліком» мишкою на назві класу об’єктів у
браузері шарів карти;

b)

вибором елемента
Properti
es(
Властивості
) в групі
Layer

(
Шар
) головного меню системи або в
контекстному меню, що викликається натисканням правої
кнопки мишки на назві класу об’єктів у браузері шарів
карти, що проілюстровано ліворуч в цьому абзаці.

Засоби графічного інтерфейсу ф
орми
Layer

Properties

(
Властивості шару
), зображення якої наведено нижче,
інтуїтивно зрозумілі та досить типові для геоінформаційних
систем. Ми не будемо докладно їх розглядати, оскільки це
другорядна справа в контексті основного завдання нашої
практичної
роботи.
Виберіть самостійно стилі для зображення шарів класів просторових
об’єктів бази даних
parcel

на електронній карті в системі QGIS, не витрачаючи на
це багато часу, але щоб мати більш
-
менш прийняте зображення її шарів в
контексті типів просторо
вих об’єктів. Приклад наведеного нижче зображення
електронної карти з точки зору завдання практичної роботи можна вважати цілком
прийнятним.

22


Е
лектронн
а

карт
а

земельних ділянок з підписами кадастрових номерів в QGIS

За наведеним вище прикладом спробуйте с
формувати підписи
кадастрових
номерів земельних ділянок
.

Збережіть зображення екрану з електронним планом
як
Скрін_2_3_1

для включення його в звіт про виконання роботи.

Збережіть проект налаштованого плану в
QGIS та завершіть роботу із
системою. В цій робо
ті в подальшому ми будемо використовувати лише програму
pgAdmin

для
формування

SQL
-
запитів до навчальної бази кадастрових даних.


Формування
SQL
-
запитів до бази кадастрових даних в СКБД
PostgreSQL

Це основна частина ЛР № 2.3, в якій ми ознайомимося з викор
истанням
мови структурованих запитів

SQL

(
Structured Query Language
)
для
маніпулювання даними навчальної бази кадастрових даних.

Із лекцій курсу вам уже відомо, що в
SQL

виділяють дві основні групи
команд:

1)
опису даних

(
Data

Definition
)
,
щоб задати влас
тивості бази даних та
структури її таблиць
;

2)
маніпулювання даними

(
Data Manipulation
),

які
дозволяє доповнювати,
вилучати та змінювати
вміст таблиць бази даних та отримувати вибірки із них.

23

З основними командами першої групи типу
CREATE

DATABASE

(
з англ.
:

Створити базу даних
)

та
CREATE TABLE

(
з англ.:

Створити таблицю
)

ми
ознайомилися в двох попередніх лабораторних роботах
.

В ЛР № 2.3 ми
познайомимося з основними синтаксичними конструкціями двох основних команд
маніпулювання даними, а саме
SELECT

(
Вибрати
)

та
UPDATE
(Оновити)
.

Команда SELECT

має багато синтаксичних схем в залежності від
застосування та кількості таблиць, що використовуються в запиті.

Найчастіше Для
вибірки даних з однієї таблиці застосовується така схема запиту
SELECT
:

SELECT <вираз

цілі
> FROM <таблиця>


[
WHERE <умова

вибірки

]


[
ORDER BY <вираз для сортування>
]

[
SC|;ÞSC;ASC|DESC
]

У цій схемі позначення

використано в такому сенсі
:

SELECT (вибрати), FROM (із), WHERE (де), ORDER BY (впорядкувати)ключові слова
SQL
, що задають назву та син
таксичну структури команди вибірки
із таблиці за умови та упорядкування результату. Ці слова можуть вводитися як
великими, так і малими літерами, але зазвичай їх подають великими літерами, щоб
виокремити в тексті команди ці та інші ключові слова мови
SQL
;

кутові дужки

тане належать тексту команди
SELECT
, а позначають
лінгвістичні змінні в синтаксичній схемі команди на мові
SQL
;

<вираз

цілізадає
перелік полів, які ми хочемо отримати в результаті
запиту
, в тому числі це можуть бути нові поля, значенн
я яких обчислюються за
значеннями полів таблиці
;

<таблиця>


ім’я таблиці бази даних, з якої здійснюється вибірка;

<умова вибірки>


логічна умова вибірки записів (рядків) із таблиці із
застосуванням операцій порівняння та логічних операцій типу
AND
,
OR

та

NOT
(
І
,
АБО

та НІ, як заперечення в сенсі протилежного значення)

для зв’язування
кількох порівнянь в одній умові вибірки (предикаті)
;вираз для сортування
задає умову для сортування, зазвичай з
використанням одного або кількох полів
;


ASC
|
DESC
сор
тувати за зростанням (
ASC
) або за зменшенням (
DESC
), за
умовчанням передбачено за зростанням (ASC)
;

квадратні дужки не належать тексту команди
SELECT
, а вказують на
опціональність (тобто необов’язковість)
певного елемента команди. Наприклад
найпростішою бу
де команда за схемою:

SELECT <вираз> FROM <таблиця>

В ЛР № 2.3
ми послідовно будемо вивчати особливості команди
SELECT

від
цієї найпростішої до складніших форм, вводячи нові ключові слова для
підвищення ефективності виконання запиту та зручного подання рез
ультатів
вибірки.
Робота складається із кількох загальних та варіантних завдань. Загальні
24

завдання однакові для усіх студентів та призначені для ознайомлення із загальною
методикою формування
SQLкоманд в програмі
pgAdmin

до таблиці земельних
ділянок. Ва
ріантні завдання призначені для закріплення навичок
шляхом
формування запитів з виразами за номерами варіантів (всього 30 варіантів).

Конкретні номери варіантів студенти отримують у викладача.

Для формування запитів використовується програма
pgAdmin
, зокре
ма її
засіб автоматичного формування попереднього тексту запиту для обраної таблиці
бази даних. Доступ до цього засобу здійснюються з використанням елемента
контекстного меню
групи
Scripts

для обраної

таблиці
. У нашому випадку для
таблиці
parcels

елемент м
еню

SELECT

Script

як на рисунку нижче:Етап 1: Виконання з
агальн
их

з
авдан
ь

1)

Вибрати всі дані із таблиці
parcels


Виконайте

запит:

SELECT * FROM parcels;


Примітка.

Зверніть увагу, що текст запиту завжди закінчується
роздільником

;

<крапка з комою

, а

окремі елементи запиту розділяються
прогалинами та іншими роздільниками в залежності від виду виразу

(як правило,

це кома або знак операції
).


Зірочка ( * ) у виразі цілі запиту вказує на вибірку
усіх полів таблиці
.

25

Виконайте запит:

SELECT
COUNT
(*)

FROM p
arcels;

В цьому запиті

ключове слово

COUNT
(*)

у цільовому виразі

дозволяє
отримати кількість записів (рядків) у таблиці
parcels
.Результат запиту SELECT * FROM parcels

Зверніть увагу на значення у формі з результатом запиту, що на рисунку
позначені че
рвоним еліпсом. Це кількість вибраних записів та час виконання
запиту
. Таблиця parcels має 856 записів.


2) Виконайте запит:

SELECT DISTINCT * FROM parcels;

У цільовому виразі цього запиті ми вжили ключове слово

DISTINCT


англ.: індивідуальний, окремий,

відмінний від інших
, унікальний
),

що вказує на
формування вибірки лише із записів, що не повторюються
, оск
ільки
SQL
-

бази
даних на відміну від строгої реляційної моделі допускають наявність записів з
однаковими значеннями усіх атрибутів.

26

Порівняйте

кільк
ість записів
,

отриманих в результаті попередн
іх

запит
ів

і
цього запиту.


Запитання 1:

Який висновок можна зробити з цього порівняння
?


3) Вибірка
вказаних

полів із таблиці parcels

Виконайте запит:

SELECT
cadnum,ownership_,category,purpose_fu,area,geom
FROM

parcels
;

Приклад результату за цим запитом
:Виконайте запит:

SELECT ALL purpose_fu FROM parcels;

27

Використання ключового слова
ALL

у цільовому виразі
дозволяє отримати
значення вказаних полів для усіх записів таблиці, у нашому випадку це поле
purpose
_
fu

з кодом цільового використання земельних ділянок:Виконайте запит для цього ж поля, але з ключовим словом
DISTINCT
:

SELECT DISTINCT purpose_fu FROM parcels;

28


В результаті отримаємо унікальні значення кодів цільового використання
земельних ділянок в

таблиці
parcels

навчального набору кадастрових даних.

Запитання
2
:

Як
називається множина унікальних значень поля в
таблиці реляційної бази даних
?


4)

Використання запитів для контролю коректності значень поля

Виконайте запит:

SELECT DISTINCT str_type,

st
r_name

FROM parcels;


29


Згідно цільовому виразу
запиту з ключовим словом
DISTINCT

ми повинні
отримати унікальні значення
полів зі значеннями типів
вулиць та їх назвами.

Якщо проаналізувати поле з
іменами вулиць, то можна
виявити, що має місце
дублювання н
азви вулиць
«Сірка» та «Підлісна».

Чим це можна пояснити
?

Має місце досить поширена
помилка введення
україномовних текстових
значень.

Ймовірно при вводі назв
вулиць «Сірка» та «Підлісна»
літери «і» набиралися як з
україномовної (кирилиця), так
і

латинськ
ої розкладки
клавіатури.

Вони візуально
однакові, але мають різні коди
в цифровому поданні тексту.


30

Перевірими нашу
робочу
гіпотезу шляхом виконання таких запитів:

SELECT * FROM parcels

WHERE str_name='Сірка';
--
Назва вулиці з українською
літерою і

Резуль
тат: 1 запис

_______________________________________________________________________

SELECT * FROM parcels

WHERE str_name='Сiрка';
--

Назва вулиці з літерою і
на латиниці

Результат: 6 записів

________________________________________________________________
_______

Виконайте
аналогічні запити для назви вулиці «Підлісна».

Запитання 3:

Скільки записів в таблиці
parcels

містять значення поля

str_name='Підлісна' з українською «і» str_name='Підлісна' з літерою і на латиниці?

Отже наша
робоча гіпотеза підтвердилася
.

Для коректної роботи з базою даних необхідно відкорегувати поля з
помилковими значеннями назв вулиць.

Для подібних операцій використовують
команду

UPDATE

(оновити)
, яка

дозволяє користувачам змінювати дані, наявні в
рядках
-
записах бази даних
, та
має так
у синтаксичну форму:

UPDATE


таблиця
атрибут1
� =
значення
�,


атрибут
�2 =
значення
�,
і т.

д
.[
WHERE


вираз для умови
�]

Для виправлення виявлених помилок в

полі
str_name

таблиці
parcels

виконаємо такі запити для команди оновлення даних
UPDATE

з у
мовою:

UPDATE parcels


SET str_name='Сірка'
--

Назва вулиці з
українською літерою

іWHERE str_name='Сiрка';
--

Назва вулиці з
літерою

і


на латиниці

_____________________________________________________________________

31

UPDATE parcels


'Підлісна'
--

Назва вулиці з
українською літерою

іWHERE str_name='Пiдлiсна';
--

Назва вулиці з
літерою

і


на латиниці

___________________________________________________


Для перевірки
результатів оновлення назв вулиць виконаємо запит

для
отримання до
мена значень поля
str
_
name
:


SELECT DISTINCT str_name FROM parcels;

Для підтвердження результату у звіті з
бережіть зображення екрану з
формою відповіді
як
Скрін_2_3_
2

та

включ
іть

його в звіт про виконання роботи.


5)

Виконання з
апитів з використанням значе
нь атрибутів, що
встановленні за замовчуванням зі значенням NULL
.

Запити зі значеннями атрибутів
NULL

мають специфіку, пов’язану з тим, що
у базі даних значення за замовчуванням часто не дорівнює самому собі в
розумінні

використання

терм
у

NULL

у виразах по
рівняння. Наприклад, для
визначення земельних ділянок, в яких відсутня або неповна адреса, можна
сформувати запит:

SELECT * FROM parcels

WHERE str_type=N
ULL

OR

str_name

=

N
ULL

OR

adr_number=
NULL
;

Але ми отримаємо нульову вибірку. Натомість, якщо застосува
ти спеціальну
функцію
COALESCE (коальясис)
для тимчасового явного перевизначення
значення NULL в контексті певного типу даних, то отримаємо реальний результат.
Для запиту, що вище це буде мати такий вид:

WHERE COALESCE(str_type,'N')='N' or
COALESCE(str_n
ame,'N')='N' or
COALESCE(adr_number,'N')='N';

(
Результат:
98 записів в таблиці
parcels
)

32

Виконайте а
налогічно запит для вибірки земельних ділянок, нормативна
грошова оцінка яких ще не виконувалася, синтаксично вірним буде запит:

SELECT * FROM parcels

WHERE

prc_value = NULL;

Але знову ж таки
ви отримаєте нульовий

результат, натомість запит:

SELECT * FROM


parcels

WHERE COALESCE(prc_value, 0) = 0;

дає вибірку
не порожню вибірку
із таблиці
parcels
.

Запитання
4
:

Для скількох земельних ділянок, відомості про

які містяться в
навчальній базі кадастрових даних, не виконувалася нормативнв грошова оцінка
земель
?


6
) Виконання запитів з простими та складеними умовами

Виконайте запит з простою умовою

для

вибірки земельних ділянок з
кодом цільового використання земел
ьних ділянок

03.01

:

SELECT * FROM parcels

WHERE purpose_fu='03.01';Виконайте запит
і
з
складеною

умовою

для

вибірки земельних ділянок з
кодами цільового використання земельних ділянок

03.01

,

03.02


та

03.03

:

SELECT * FROM parcels

WHERE purpose_fu
='03.01'
or purpose_fu='03.02' or purpose_fu='03.03';

33Етап2.
Виконання запитів з умовами за варіантами

Варіантні завдання
SQL
-
запитів грунтуються на останньому запиті і
з складеною
умовою для значень поля
purpose_fu

за такими варіантами:

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значення
для
умови
запиту

01.01,
01.03

01.01,
01.04

01.03,
01.04

02.01,
02.03

03.01,
03.02

03.01,
03.03

03.01,
03.04

03.01,
03.07

03.01,
03.08

03.01,
03.10


Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Значення
для
умови
запиту

03.01,
03.12

03.01
,
03.15

03.02,
03.03

03.02,
03.04

03.02,
03.07

03.02,
03.08

03.02,
03.10

03.02,
03.12

03.02,
03.15

03.03,
03.04


Варіант

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Значення
для
умови
запиту

03.03,
03.07

03.03,
03.08

03.03,
03.10

03.03,
03.12

03.03,
03.15

03.04,
03.07

03.04,
03.08

03.04,
03.10

03.04,
03.12

03.04,
03.15

Результат
и усіх

запит
ів

за варіант
ами

задокументуйте скрін
-
шотом форм

з
результат
а
м
и

запит
ів

подібно наведеному вище
.

Завдання
1:

Виконайте запит
і
з
складеною

умовою

для

вибірки
земельних ділянок з кода
ми цільового використання земельних ділянок

для
вашого варіанту значень в умові запиту

(
див. попередній запит в п. 6
).
Задокументуйте
та подайте у звіті
результат запиту як
Скрін_2_3_3
.

34

Завдання 2
:

Використання статистичних функцій в
SQL
-
запитах

Виконайте
запит із статистичними функціями для отримання суми
значень стовпчика таблиці
,
його середнього, мінімального та максимального
значення:

SELECT sum(area), avg(area), min(area), max(area)


FROM parcels;


Виконайте запит, що нижче, але для свого варіанту зн
ачень

в умові
WHERE
:

SELECT sum(area), avg(area), min(area), max(area) FROM
parcels


WHERE
purpose_fu='03.01'or purpose_fu='03.03'or
purpose_fu='03.04'
;


Задокументуйте
та подайте у звіті
результат запиту як
Скрін_2_3_
4.

Запишіть мінімальне та середнє зн
ачення площі ділянок у вашому варіанті для
використання в умові наступного запиту.

35

Завдання
3:

Виконайте запит
для

вибірки земельних ділянок за

складеною

умовою

з використанням двох полів
-

коду цільового використання
земельних ділянок

для вашого варіанту
значень
та обмеження за площею
земельних

ділянок в інтервалі від мінімального до середнього значення за
результатом попереднього (завдання 2) варіантного запиту в
икористання
статистичних функцій
.

Приклад запиту для завдання 3, який ви маєте модифікувати дл
я свого
варіанту:

SELECT * FROM parcels


WHERE (purpose_fu='03.01'or purpose_fu='03.03'or
�purpose_fu='03.04') and (area=755.321 and area=2509.467);


Задокументуйте
та подайте у звіті
результат запиту як
Скрін_2_3_
5.

Для умови з інтервалом значень можна

використовувати не тільки
оператори порівняння як в попередньому запиті, але й спеціальний оператор
BETWEEN

(з англ.: між, від …до )
. Наприклад, попередній запит може бути
подано як:

SELECT * FROM parcels

WHERE (purpose_fu='03.01'or
purpose_fu='03.03'or p
755.321 and 2509.467);


Виконати запит

з використанням оператор
BETWEEN

для
вашого

варіанту

значень.

Задокументуйте та подайте у звіті результат запиту як
Скрін_2_3_6.

36

Завдання 4:
Сортування вибірки

Ми можемо сортувати

результати будь
-
якої вибірки, використовуючи вираз
ORDER

BY
.

Цей вираз може доповнюватися в кінці будь
-
якого запиту
SELECT

і
має таку форму:

SELECT <вираз> FROM <таблиця>


WHERE <умова>


ORDER BY <вираз для сортування>


вираз для сортуван
ня
задає умову для сортування, зазвичай з
використанням одного або кількох полів
;


ASC
|
DESC


сортувати за зростанням (
ASC
) або за зменшенням
(
DESC
), за умовчанням передбачено за зростанням (ASC)
.

Приклад

1
:

SELECT * FROM parcels


WHERE purpose_fu='03.0
1'or purpose_fu='03.03'or
purpose_fu='03.04'


ORDER BY area ASC;

Приклад
2
:

SELECT * FROM parcels


WHERE purpose_fu='03.01'or purpose_fu='03.03'or
purpose_fu='03.04'


ORDER BY area DESC;


Приклад
3
:

SELECT * FROM parcels


ORDER BY str_name;

Викона
ти
з
апити
прикладів 1, 2 та 3
для
вашого

варіанту

значень.

Задокументуйте
та подайте у звіті результат
и

запит
ів


відповідно
як
Скрін_2_3_
7,
Скрін_2_3_
8 та
Скрін_2_3_
9.

37

Зав
д
ання
5
:

SQL
-
запити
типу «
З’єднання»

З’єднання


це встановлення зв’язку між записами

двох окремих таблиць.
В
попередніх роботах ми
уже використовували з’єднання для поєднання записів у
непросторових таблицях із записами просторових об’єктів на основі рівності
значень у спільних полях двох таблиць. Це відношення


”Первинний ключ


Зовнішн
ій ключ”
.

В цій лабораторній роботі м
и використовуватимемо з’єднання для
вибирання даних з більш ніж однієї таблиці одночасно. Ми
з’
єднуємо дві таблиці,
додаючи вираз WHERE з умовою рівності значень в обох полях (можливо полях
первинного та зовнішнього кл
ючів). В команді SELECT з’єднання задається за
таким синтаксисом:

SELECT <вираз
FROM <таблиця1>, < таблиця2>, < таблиця3>


WHERE

<умова>

Викона
йте

два
запити З’єднання

таблиць

parcels

та

address:

SELECT parcels.gid, parcels.cadnum, parcels.owner
ship_,
parcels.category, parcels.purpose_fu, parcels.str_type,
parcels.str_name,


parcels.adr_number, parcels.area, gender,parcels.
geom, parcels.prc_value


FROM
parcels, address


WHERE parcels.str_name=address.str_name and
parcels.adr_number=addr
ess.adr_number


ORDER BY parcels.str_name, adr_number;


SELECT
DISTINCT

parcels.gid, parcels.cadnum,
parcels.ownership_, parcels.category, parcels.purpose_fu,
parcels.str_type, parcels.str_name,


parcels.adr_number, parcels.area, gender,parcels.
ge
om, parcels.prc_value


FROM
parcels, address


WHERE parcels.str_name=address.str_name and
parcels.adr_number=address.adr_number


ORDER BY parcels.str_name, adr_number;


38

Запитання
5
:

Яке число записів ви отримали в результаті запитів З’єднання
таблиць
pa
rcels та address з умовою
DISTINCT

та без неї
?

Чому число записів цих
двох запи
т
ів відрізняється?


Виконайте два запити З’єднання таблиць

parcels

та
streets

SELECT parcels.gid, parcels.cadnum, parcels.ownership_,
parcels.category, parcels.purpose_fu, parc
els.str_type,
parcels.str_name, parcels.adr_number, parcels.area,
gender,parcels. geom, parcels.prc_value


FROM
parcels,

ORDER BY parcels.str_name, adr_number;

_________________________________________
___________________________

SELECT
DISTINCT

parcels.gid, parcels.cadnum,
parcels.ownership_, parcels.category, parcels.purpose_fu,
parcels.str_type, parcels.str_name,


parcels.adr_number, parcels.area, gender,parcels.
geom, parcels.prc_value


FROM
ORDER BY parcels.str_name, adr_number;

Запитання
6
:

Яке число записів ви отримали в результаті запитів З’єднання
таблиць
parcels,

та
streets з умовою
DISTINCT

та без неї
? Чому число записів цих

двох запи
т
ів відрізняється?


Оформлення звіту про виконання лабораторної роботи № 2.3.

У звіті подайте:

a)

т
ему роботи

та номер вашого варіанту
;

b)

м
ету роботи

c)

п
ерелік шарів навчального набору кадастрових даних;

d)

с
крін
-
шоти від
№ 2_3_
1

до № 2_3_9
;

e)

відповіді на

усі шість питань, що поставлені в тексті цих методичних
вказівок до ЛР № 2.3.


Приложенные файлы

  • pdf 11359824
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий