Emtikhan_s_1201_ra_1179_tary_zh_1241_ne_esepter_FAN


Емтихан сұрақтары және есептер (функционалдық талдау пәні)
В-санақты, ал К оның ақырлы немесе санақты бөлігі, онда В - К
Е жиынының оқшауланған нүктесінің анықтамасы
3. жиынының шектік нүктелерінің жиыны ...
4. жиынының шектік нүктелерінің жиыны ...
5. кеңістігінде эквивалентті нормаларды көрсетіңіз.
6. Эквивалентті норманың анықтамасы
6. кеңістігіндегі норма...
7. комплекс функциялар кеңістігінде түйіндес сызықты функционалды таңда
8. =0 , -рационал сандар, n- натурал сан болғанда, осындай теңдеулердің жиынының қуаты...
9.Нақты сандар жиынының қасиеттері
10. нүктелер тізбегі кеңістігінде фундаментальды болама?( бөлшектерінің саны n болады)
11. Сызықты емес операторды таңда
12.grad(div)=r операторы арқылы a=x3i +y3j + z k векторының бейнесі ...
13.егер х рационал, егер х иррацианал болса (Дирихле функциясы). Осы функцияның Риман интегралы неге тең?
14. z=x3y2+y4 функциясына операторының әрекеті ...
15.А операторының Х жиынында шенелгендігінің анықтамасы
16. Мұндағы K(t,s) - квадратында үзіліссіз функция. Егер болса, онда ...
17.Дұрысын таңда ...
; ; ;
18.Түзудегі кемел жиындар ...
19.Нормаланған кеңістігінде шардың анықтамасы.
20.Метрикалық кеңістіктің аксиомалары.
21. Кеңістіктің әрбір элементін соның өзіне көшіретін оператор қалай аталады
22.(5,6) немесе (7,8) интевалдарының қуатын салыстыр
23. операторының анықталу облысы ...
24.Нормаланған кеңістігінде тұйық шардың анықтамасы
25. Rn кеңістігінің базисінің қасиеті
26.Гиперконтинуум жиынның қуаты
27. Топологиялық кеңістік компакты деп аталады...
28. А операторының нормасы.
29. Натурал және бүтін сандар жиыны арасындағы өз ара бір мәнді сәйкстіктік
30. кеңістігінде сызықты функционалдың жалпы жазылуы және нормасы

31. Алгебралық сандар жиынының қуаты
32. Саналмайтын жиын.
33. Иррационал сандар жиынының қуаты
34. Е жиынының барлық шектік нүктелер жиыны
35. Ашық жиын.
36. (20;25) интервалының өлшемі неге тең?
37. А=, В= болса, А және В жиындарының қиылысуының ішкі жиынын тап.
38. (а;в)-ның өлшемі
39. жиыны жоғарыдан қай санымен шектелген
40. (тұйықтамасын табу керек)
41. Саналатын жиынды тап:
1. бүтін сандар жиыны 2. рационал сандар жиыны 3. алгебралық сандар жиыны
42. кесіндісін кесіндісіне өзара бірмәнді бейнелеу.
43. S-барлық түріндегі нүктелердің жиыны ?
44. кеңістігінде норма
45. () кеңістігінде сызықты функционалдың формуласы
46. Сепарабель кеңістік
47. Элементар жиын
48. Егер Х жиынының n элементі болса, оның барлық ішкі жиындарының жиынының қуаты
49. сәйкестігі қандай жиындардың арасында эквиваленттілік орнатады?
50. Дұрысын таңда...
А) В)
С) Д)
Е) Ғ)
51. нүктелер тізбегі кеңістігінде фундаменталды болама?( бөлшектерінің саны болады)
52. кеңістігінде 1. , 2., 3. функционалдырының қайсысы үзіліссіз?
53. кеңістігінде 1. , 2., 3. функционалдырының қайсысы сызықты болмайды?
54. Алгебралық сан
55. Лаплас операторы қалай жазылады?
56. Қайсысы дұрыс?
А) В)
С)
Д) Е)
Ғ)
57. Екінші ретті дифференциалдық операторы функциясын ... бейнелейді
58. Қысылу бейнелеуінің анықтамасы
59. жиынының қуаты неге тең , егер n,m – натурал сандар болса ?
60. Дифференциал D1 операторды үзіліссіз дифференциалданатын функциялар кеңістігінен кеңістігіне түрлендіретін оператор ретінде қарастыруға да болады және оның кеңістігіндегі нормасы неге тең
61. Саны саналатын санақты жиындардың қосындысы қандай жиын болады
62. Жиынның қуаты
63. , (жиынның шектік нүктелерінің жиыны)-?
64. . А және В жиындарының қиылысуының ішкі жиынын тап.
65. жиыны төменнен қай санымен шектелген
66. Саналатын жиынның кез келген ақырсыз ішкі жиыны қандай жиын болады
67. М жиыны 4 элементтен, Р жиыны 2 элементтен тұрады. М - ді Р - ға және керісінше бейнелейтін неше бейнелеу болады?
68. ?
69. () кеңістігінде норма
70. кеңістігіндегі норма...
71. Толық кеңістік анықтамасы
72. m кеңістігінде дөңес функционалды таңда
73. нүктелер тізбегі кеңістігінде фундаменталды болама?
74. Е-санақсыз жиын, М-ақырлы жиын. Қайсысы дұрыс
А) В) С) Д) E) F)
75. Кез келген шектелген жиынның қасиеттері
76. жиынының өлшемін есептеңіз
77. Коши – Буняковский теңсіздігі
78. Екінші ретті дифференциалдық опеаторды жаз
79. Қайсысы дұрыс?
А) В) С) Д) E) F)
80. rot(rot) операторы арқылы a=x(y2+z2) i +y(x2 +z 2 )j +z(x2 +y 2 ) k векторының бейнесі табыңыз
81. Жиынның тұйықтамасына қандай нүктелер кіреді
82. Метрикалық кеңістікте анықталған сығылу бейнелеуінің қасиеті
83. Аралықта шенелмеген функцияның Риман интегралы неге тең?
84. Анықталған интегралдың қасиеттері
85. функциясының (0; 1) интервалында интегралы ...
86. сегментінде үзіліссіз функциялар кеңістігінде метрика болама?
87. Сызықты кеңістікте орындалатын амалдар
88. Нақты сандар жиынына эквивалентті жиын
89. Үзіліссіз функциялар кеңістігінде мынадай оператор қарастырайық. , мұндағы - таңдап алынған үзіліссіз функция. осы оператор қандай
90. X жиынында берілген және метрикаларының эквиваленттілік анықтамасы
91. Саналатын жиынның анықтамасы дегеніміз-
92. ЕІ - Е жиынының ішкі жиындарының жиыны. =n болса, -?
93. Жалғастыр: саны ақырлы саналатын жиындардың қосындысы...
94. (рационал және бүтін сандар жиының бірігуі)
95. (жиынның шектік нүктелерінің жиынын табу керек)
96. Банах кеңістігінің мысалдлары
97. [0,1] сегментінде берілген үзіліссіз функциялардың қуаты неге тең?
98. (0,1)интервалының ішкі нүктесін табыңыз?
99. () кеңістігінде сызықты функционалды және оның нормасын анықта
100. кеңістігінде сызықты функционалды көрсет
101. Нормаланған кеңістіктің аксиомалары
102. сегментінде анықталған барлық нақты айнымалы функциялардың жиынының қуаты
103. Жәй сандардың жиынына эквивалентті жиын
104. кеңістігінде 1. , 2., 3. функционалдырының қайсысы сызықты?
105. жиынының өлшемін есептеңіз, Q-рационал сандар жиыны
106. Гёльдер теңсіздігі қай шартпен орындалады?
107. Гамильтон операторы
108. n -ші ретті дифференциалдық операторы функциясын ... бейнелейді
109. grad(div) операторы арқылы a=x5 i + y3 j + z3 k векторының бейнесі
110. Ұзындығы 1-ге тең С шеңбері және иррационал саны берілген. Осы шеңберді , n - ,бүтін сан, бұрышына бұрғанда бір бірінің бейнесі болатын нүктелер бір класқа тиісті болсын.Ол кластардың әрқайсысы қандай жиын болады?
111. Липшиц шарты қандай?
112. М кеңістігін N кеңістігіне бейнелейтін А бейнелеуі сығылатын бейнелеунің анықтамасы
113. Е кеңістігінде сызықты функционалыдың анықтамасы
114. кеңістігінің элементтері қандай, осы кеңістік қалай аталады
115. кеңістігінің элементтері қандай, осы кеңістік қалай аталады?
кеңістігінің элементтері қандай, осы кеңістік қалай аталады?
кеңістігінің элементтері қандай, осы кеңістік қалай аталады?
кеңістігінің элементтері қандай, осы кеңістік қалай аталады?
кеңістігінің элементтері қандай, осы кеңістік қалай аталады?
кеңістігінің элементтері қандай, осы кеңістік қалай аталады?
116. Төбелерінің координаталары натурал сандар болатын үшбұрыштар жиынының қуаты
117. A - сызықты оператор болсын және ол n- өлшемді Rn кеңістігін базисі бар m- өлшемді базисі бар Rm кеңістігіне бейнелейді делік. Егер x - Rn кеңістігінің кез келген векторы болса ( ), онда векторларының жіктелуін табыңыз
118. кеңістігінде элементі нормасы
119. Ақырлы жиын мен санақсыз жиынның қосындысы
120. Түзуде еш жерде тығыз емес жиынды көрсет
121. Метрикалық кеңістікте тұйық жиынның анықтамасы
122. (0;1) интервалын барлық сан түзуіне сәйкес қоятын өзара бірмәнді сәйкестікті табыңыз
123. N натурал сандар жиыны мен оң бүтін тақ сандар жиыны арасындағы өзара бірмәнді сәйкестікті табыңыз?
124. , -?(жиынның тұйықтамасын табу керек)
125.
126. Саналатын жиыннан ақырлы жиынды алсақ қандай жиын қалады
127. Алымы мен бөлімі бүтін коэффициентті барлық рационал функциялар жиынының қуаты неге тең?
128. А/В - ?
129. Тақ сандар жиыны
130. , түріндегі рационал сандар жиыны. Осы жиынның шектік нүктесін табыңыз?
131. кеңістігінде норма
132. () кеңістігінде сызықты функционалдың формуласын анықта
133. сызықты кеңістігінде анықталған норманың анықтамасы
134. функционал Е кеңістігінде сызықты, егер ...
135. Егер Х қуаты a-ға тең ақырсыз жиын болса, оның барлық ішкі жиындарының жиынының қуаты ...
136. нүктесі жиынының оқшауланған нүктесінің анықтамасы
137. Дұрысын таңда...
А)
В)

С)

Д)
E)
F)

138. жиынының өлшемін есептеңіз
139. үшін элементтерінің жиынының қуаты140. Екінші ретті дифференциалдық операторы функциясын ... бейнелейді
141. grad(div) операторы арқылы a={x2; y2; z2} векторының бейнесі ...
142. Сепарабельді кеңістіктік мысалдары
143. Коши-Буняковский теңсіздігі
145. Минковскийдің интегралдық теңсіздігі
146. Минковскийдің теңсіздігі
147. Гельдер теңсіздігі
148. кеңістігінде метрика
149. Дұрысын таңда ...
А)
В)
С)
Д)
E)
F)
150. Толық метрикалық кеңістіктік мысалдары
Бақылау жұмысы
операторының кеңістігінде сызықты оператор болатынын дәлелдеу және осы кеңістікте нормасын табу керек .
сегментінде анықталған көпмүшеліктер кеңістігінде метрика: . Осы кеңістіктің толық болмайтынын дәлелдеңіз.
3. нүктелер тізбегі (түріндегі бөлшектер саны) кеңістігінің элементі және жинақты болмайтынын дәлелдеңіз
4. функционалы кеңістігінде сызықты, бірақ үзіліссіз болмайтындығын дәлелдеңіз.
5. - тізбектер жиыны, элементеріне
санын сәйкестікке қояды. Осы сәйкестік арқылы-толық метрикалық кеңістік болатынын дәлелдеңіз.
6. нүктелер тізбегі (түріндегі бөлшектер саны)
7. жиыныныңкеңістігінде түйық болатынын дәлелдеңіз.
8.Шектелген тізбектер m кеңістігі метрикасы бойынша толық кеңістік болатынын дәлелдеңіз.
9. нүктелер тізбегі (түріндегі бөлшектер саны)кеңістігінің элементі және жинақты болмайтынын дәлелдеңіз.
10. операторының кеңістігінде сызықты оператор болатынын дәлелдеу және осы кеңістікте нормасын табу керек .
11. кеңістігінің сепарабелді болатынын дәлелдеңіз.
12. нүктелер тізбегі кеңістігінің элементі және жинақты болатынын дәлелдеңіз
13.функционалы кеңістігінде сызықты болатынын дәлелдеңіз және оның нормасын табыңыз.
14. сегментінде үзіліссіз функциялар жиынының қуаты континуум болатынын дәлелдеңіз.
15. операторы кеңістігінде қысылу бейнелеуі болатынын дәлелдеңіз және қозғалмайтын нүктесін табыңыз.

Приложенные файлы

  • docx 11361226
    Размер файла: 313 kB Загрузок: 9

Добавить комментарий