Українська мова для знз із навчанням російською мовою — підручник для 4 класу авт. Гавриш Н.В. Маркотенко Т.С.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
– ïîïðàöþéòå â ïàðàõ
– ïîïðàöþéòå ðàçîì
– òâîð÷å çàâäàííÿ
– äîìà
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
В 3 КЛАСІ
Усне й писемне мовлення.
Звуки та букви
І. Прочитай вірш Анатолія Загрудного аРідна моваб.
Мово ж моя, мово, Розквітай під небом
Ти моя казкова А любов до тебе
Пісня солов’їна. В серденьку не згасне.
ІІ. Із чим автор порівнює українську мову? Яка мова найкра
ща? Чому треба шанувати й вивчати інші мови? Які мови спо
ріднені з українською?
ІІІ. Знайди в тексті окличне речення, прочитай його з від-
повідною інтонацією. Яка різниця у вимові виділеного слова
в українській і російській мовах? Знайди в тексті слова, у яких
буква аяб позначає два звуки.
ІV. Які ще вірші про мову ти знаєш?
І. Прочитай текст.
Ніхто не пам’ятає, коли лелека подружився з
лю дьми. Було це дуже давно.
Люди дуже дорожать дружбою з лелеками. Вони че
кають, коли птахи поселяться на даху хати, пильно
ІІ. Як люди ставляться до лелек? Яке повірня існує в народі?
Які ще птахи поселяються біля людей? Як ти розумієш вислів
дорожити дружбою
ІІІ. Які звуки позначає буква
в словах
памнятає, повірня
Скільки звуків у слові
щастя
IV. Чи однакові звуки позначає буква
в словах
? У яких ще словах буква
передає звуки [йу]?
V. Знайди в тексті спільнокореневі слова.
І. Розгляньте малюнок.
ІІ. Уявіть, що це ви проводите для гостей з іншої країни
екскурсію в музеї побуту України. Що ви розкажете про Україну,
про українську мову? Що спільного є в українській та російській
мовах? Які звуки характерні тільки для української мови? Як
вони передаються на письмі?
ІІІ. Побудуйте діалог. Розпитайте в екскурсовода про Україну.
I. Прочитай і відгадай загадки.
Як смичок струни
Дуже ніжну душу
2. Сіла зграйка пташенят
ІІ. Які звуки позначає на письмі буква
у виділених словах?
ІІІ. Яка звукова модель відповідає слову
Розглянь малюнки. Вимов слова и нáзви предметів. Чи
однаково вимовляються й пишуться слова російською й україн
ською мовами?
І. Прочитай слова, правильно вимовляючи звук [ч]. Чим від-
різняється вимова цих слів російською й українською мовами?
Чай, чайка, дача, качан, жучок, черепаха, чудо, чек,
ІІ. Чи однаково в словах
ключі
ключик
вимовляється звук
[ч]? У якому слові помнякшений звук?
І. Зміни кожне слово так, щоб стало на один склад більше.
ЖЮЯжнй.
КІфсЯЮ – кІфсЯЮІ.
Міст, стіл, єнот, жолудь, буквар, дощ, клен, брат,
ІІ. Підкресли букви, що позначають два звуки.
ІІІ. З двома словами (на вибір) склади речення.
І. Спиши чистомовку.
ІІ. Підкресли звертання. Які звуки позначає буква
в словах
тексту?
Норми української літературної
вимови
І. Прочитай слова українською й російською мовами. По
рівняй їх вимову.
ІІ. Продовж речення: аУ спільних для обох мов словах укра
їнському мнякому звуку [ц
Прочитай загадки, дотримуючись правил української
вимови. Відгадай їх.
І. Прочитай слова, правильно вимовляючи звуки [дж],
[дз]. У яких словах два звуки и [д] і [з], а не один звук [дз], звуки
[д] і [ж], а не один звук [дж]?
Джемпер, дзиґа, джем, дзеркальце, джерело, дзві
ночки, підживлення, надзвичайний, ходжу, підземний.
ІІ. Спиши слова, підкресли букви, що позначають один звук.
11.
І. Прочитай скоромовку спочатку повільно, а потім швидко.
ІІ. У якому слові дві букви позначають один звук?
ІІІ. Виділені слова зміни або добери до них спільнокореневі.
Які приголосні звуки можуть змінюватися (чергуватися)?
Знєднай сполучення слів так, щоб утворилися при слівня.
та виганяє птиць із гаю.
Восени день блисне, а весна з’їдає.
ІІ. Підкресли в словах букви, що позначають один звук.
Уживання мнякого знака
Прочитай. Скажи, що позначає
у виділених словах.
1. Зміни слова за зразком. Змінені слова запиши в рядок.
Прапорці — …, бійці — …, ковалі — …, тіні — …,
хлопці — …, дні — …, молодці — …, комірці — …, ба
2. Знайди й підкресли в словах букви, що позначають мнякі
приголосні звуки.
1. Спиши слова, уставляючи, де потрібно, мнякий знак.
Сил..ний, річен..ка, вос..мий, тонен..кий, тіс..ний,
бат..ко, близен..ко, радіс..ний, малесен..кий, тін..,
2. Поясни, чому в одних словах уживається мнякий знак,
а в інших й не вживається.
Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Підкресли букви,
що позначають мнякі приголосні звуки. Усно поясни, як на письмі
позначається мнякість приголосних.
Спиши, уставляючи пропущені букви.
Неділя — це с..омий день тижня. Музиканти загра
ли бад..орий марш. Трет..окласники с..огодні йдуть до
музею. Ц..огорічні зимові канікули Л..оня проведе в
Переклади слова українською мовою. Переклад запи
ши. Побудуй звукову схему одного слова (на вибір).
Раннего, домашнего, летнего, соседнего, ледок, слІ-
Спиши слова, уставляючи пропущену букву.
Переклади й запиши українською мовою. Поясни пра
вопис виділених слів.
, долгая
дней, река
, но
, белый
, настенный
Прочитай слова. Обнєднай їх у дві групи й з мняким зна
ком і без нього й запиши в дві колонки. Поясни правопис слів.
Степ, заєць, осінь, швець, насип, олівець, фестиваль,
календар, молодець, друг, мідь, товариш, тінь, прапо
1. Доповни речення словами з довідки.
Я. УтскьЮ, бнЮнсЯЮ, хтйнЮ, йЯпзЮ, одйЯЮ,
2. Запиши утворені речення. Поясни, чому в словах з довід
ки не вживається мнякий знак.
1. Переклади українською мовою.
2. Перекладені слова запиши.
Апостроф
І. Прочитайте текст.
горами, над величною вершиною
Говерли пропливають рожеві хмари. У цей час над без
степом у тихому
небі виспівують срібним дзвоном жайворонки. У виш-
невих садах Полтавщини
невгамовні
солов’ї. Таємниче шумлять предковічні ліси над зача
рованою Десною, і розкотистий клич трембіт лунає над
зеленими полонинами Карпат… Над Україною світає
ІІ. Поясніть правопис мнякого знака у виділених словах.
ІІІ. Знайдіть слово, у якому дві букви позначають один звук.
Цей звук твердий чи мнякий?
IV. У якому слові вжито апостроф? Чому?
І. Прочитай слова, розподіли їх на дві групи.
Ател..є, кав..ярня, с..огодні, л..он, здоров..я, в..юн,
узгір..я, с..омий, солов..ї, м..язи, л..отчик, ц..огоріч
ІІ. Запиши спочатку слова, що пишуться з мняким знаком,
а потім и слова з апострофом.
позначає роздільну вимову між тверди
ми приголосними звуками та звуками [йа], [йу], [йе],
позначає роздільну вимову між тверди
ми приголосними звуками та звуками [йа], [йу], [йе],
Запиши слова, змінюючи звуковий запис буквеним.
Ма[йо]р, хлоп[йа], ра[йо]н, зна[йо]мий, в[йе]ться,
Прочитай і відгадай загадку. У яких словах вимовляємо
звук [т], а в яких и [т
Пригадай!
В українській мові приголосні звуки [б], [п], [в],
[м], [ф] та [р] у кінці слів вимовляються
Переклади слова українською мовою.
Библиотекарь, аптекарь, сухарь, ночь, печь, пятни
ца, репей, хомяк, палец, молодец, голубь, любовь, кровь,
Чому так кажуть
ЙзгЯсз пкнбЯ мЯ бІсдЮ
– даремно, марно говори
Деякі люди полюбляють давати обіцянки, не ду
маючи про подальше їх виконання. Такі слова, не
зафіксовані на папері, не мають ваги, їх до справи не
прикріпиш. Вони, як підхоплене вітром листя, від
літають і забуваються. і навпаки,
мд йзгЯсз пкІб мЯ
означає бути господарем свого слова, викону
І. Поясни, як ти розумієш народну мудрість.
1. Що знаєш, що вмієш, те за плечима не носити.
ІІ. Порівняй вимову й правопис виділених слів в українській
і російській мовах.
В українській мові приголосні звуки [б], [п], [в],
[м], [ф] та [р] у кінці слів вимовляються
ЙзгЯсз пкнбЯ мЯ бІсдЮ
– даремно, марно говори
Деякі люди полюбляють давати обіцянки, не ду
маючи про подальше їх виконання. Такі слова, не
зафіксовані на папері, не мають ваги, їх до справи не
прикріпиш. Вони, як підхоплене вітром листя, від
літають і забуваються. і навпаки,
мд йзгЯсз пкІб мЯ
означає бути господарем свого слова, викону
Спиши вірш, уставляючи пропущені букви.
Подовження та спрощення
приголосних. Ненаголошені

в корені слова
Прочитай слова, правильно вимовляючи подовжені
приголосні. Спиши. Підкресли букви, що позначають подовжен
ня. Скільки звуків і букв у поданих словах? Склади речення з
виділеним словом.
Волосся, дозвілля, заняття, вугілля, обличчя, вражен
Утвори слова від поданих слів за зразком.
ЖЮЯжнй. езсз — езссь.
Читати, малювати, горіти, змагатися, мислити,
взути.
Переклади українською мовою. Перекладені словоспо
лучення запиши. Поясни, які зміни відбулися з мнякими приго
лосними.
Приятное занятие, сложное задание, чІрный уголь,
объяснение правила, новая обувь, красивое лицо, урок
Допиши прислівня, використовуючи слова з довідки.
1. Маленька праця краща за велике… . 2. Яке корін
ня, таке й… . 3. Без учителя, навмання, важко здобува
ти… .
ГнбІгйЯ.
Спиши, змінюючи слова в дужках або добираючи спо
На тому (тиждень), виписати (область) газету, у цей
(радість) день, (щастя) звістка, дитячі (радість) оченя
Прочитай. Переклади українською мовою. Переклад за
1. Совершить хорошее дело никогда не поздно. 2. Са-
мый счастливый человек тот, кто дарит счастье другим
людям. 3. Честный человек всегда выполняет свои обе
Прочитай слова. Переклади українською мовою, пере
клад запиши. Поясни правопис перекладених слів.
Класс, суббота, группа, аллея, касса, коллектив,
Від слів
пасажир, клас, субота
утвори слова, що відпо
відають на питання
? Склади й запиши речення із цими
словами.
Спиши слова, постав знак наго лосу. Підкресли букви,
що позначають ненаголошені голосні [е] та [и].
Озеро, сестра, крикливий, верховина, серпи, зима,
книжковий, листочки, земля, кленовий, синочок, селя
Прочитай слова лівої колонки. Добери до них з правої
колонки перевірні слова. Запиши слова парами. Постав знак
наголосу.
Çðàçîê.
Ст..бло пень
Ш..рокий жити
Гр..бний стебла
Ж..ття гриб
П..ньок лис
Л..сячий спечений
І. Прочитай речення. Спиши, розкриваючи дужки.
1. У гарну погоду і смутний в(е/и)селим буває. 2. Ста-
резні куч(е/и)ряві в(е/и)рбички п(е/и)шалися біля ста
ву, замріяно ш(е/и)потіли поміж собою. 3. За ставом у
саду в(е/и)днілися два будинки школи. А праворуч від
них на пагорбах за с(е/и)лом махали в(е/и)летенськими
кр(е/и)льми два вітряки, мололи борошно людям
ІІ. Вивчи вірш. Запиши його з памняті. Підкресли слова, у яких
є подовжені мнякі приголосні звуки.
ЕКСТ
Тема та основна думка тексту.
Типи текстів
Розглянь таблицю й пригадай, які є типи текстів.
ОписМіркування
(що робить особа
Прочитайте тексти.
У яблуневому саду літають джмелі. Вони прилетіли
до яблука, що впало з дерева й лежить на землі. З яблу
ка тече солодкий сік. Обліпили яблуко джмелі. Смаку
Сосни стоять вільно – прямі, як колони. Стовбури
їхні знизу гладенькі, без сучків. Тільки ближче до вер
хівки видно бічні гілки, що утворюють крону. У сосни
хвоя тримається на гілках два, рідше три роки, а потім
опадає. Сосни потребують багато світла й не переносять
Будь-кого сосновий ліс вразить своєю могутністю й
У кожного виду птахів дзьоб
сформувався під впливом того чи
іншого способу живлення. Дзьоб
шишкарів пристосований видобу
вати насіння із шишок хвойних
рослин. Дзьоб папуги – це «кусач
ки» для подрібнення насіння. Най
тонший і найслабший дзьоб у
дрібних куликів. Зовсім інші дзьоби в дятлів, сойок і
кедрівок. Вони тверді й сильні. А
як же інакше? Ці
Отже, дзьоб у кожного птаха своєрідний. А призна
ІІ. Який із текстів є розповіддю, який и описом, який и мірку
ванням?
ІІІ. Назвіть у текстах зачин, основну частину й кінцівку.
ІV. У тексті-міркуванні визначте твердження, доказ (дове
дення) та висновок.
V. Спишіть один текст (на вибір).
В українській мові, як і в російській, кожну час
тину тексту починаємо писати з
, тобто з ново
І. Продовж ланцюжок порівнянь.
українській мові, як і в російській, кожну час
тину тексту починаємо писати з
, тобто з ново
ІІ. Розглянь малюнок. Склади текст-розповідь. Використай
порівняння. Поміркуй, чи може в тексті-розповіді бути опис чо
гось.
І. Вибери слова, які можна вживати для опису осінньої
природи. Які з них підходять для зображення ранньої осені,
Ліс – таємничий, безлистий, золотистий, мальовни
чий, мокрий, різнокольоровий, молодий, зачарований,
Листя – жовте, червоне, опале, яскраве, різнобарвне.
Погода – ясна, сонячна, дощова, вітряна, снігова,
Небо – неозоре, голубе, безхмарне, захмарене, сіре,
ІІ. Опиши осінній день однокласнику так, щоб він визначив и
це рання осінь чи пізня.
ІІІ. Поясни, чим відрізняється опис від міркування.
Чому так кажуть
ЖнкнсІ Ютйз

про того, хто вміло й майстерно
Золоті руки
руки, яким немає ціни, такі вони
майстерні. Поступово так почали називати самого
майстра. Вислів уживається схвально. Подібний за
значенням вислів
мЯ бпІ Ютйз лЯипсдЮ
– позначає
людину, яка вміє все робити, вправна в будь-якій
І. Розглянь малюнок. Які кольори на ньому переважають?
ІІ. Прочитай слова. Які з них допомагають описати прихід
Фарбує, туман, малює, листопад, вбрання, намисто,
одягає, фарби, стрічки, прийшла, мандрує, дарує, зби
рає, вишиває, дощ, розбудила, уквітчала, засніжила,
ІІІ. Склади текст-міркування на тему аОсінній деньб.
ЖнкнсІ Ютйз
про того, хто вміло й майстерно
Золоті руки
руки, яким немає ціни, такі вони
майстерні. Поступово так почали називати самого
майстра. Вислів уживається схвально. Подібний за
значенням вислів
мЯ бпІ Ютйз лЯипсдЮ
– позначає
людину, яка вміє все робити, вправна в будь-якій
І. Прочитай. Чи можна назвати це текстом? Знайди за
чин, основну частину й кінцівку. Чи правильно їх розташовано?
Побудуй текст правильно й запиши його.
Він не знав, що дерева в лісі тільки на перший по
гляд живуть у мирі та злагоді. Насправді ж вони по
стійно змагаються між собою за ділянку, простір,
Проте осика не виживає юного сусіда. Вона турбот-
ІІ. Поміркуй: це текст-розповідь, опис чи міркування?
ІІІ. Що означає вислів
живуть у мирі та злагоді
? Як ще на
зивається дубок у тексті?
Види речень за метою
висловлювання
Прочитай. Поміркуй, у якому випадку записано речення.
а в якому и слова чи словосполучення.
1. Я люблю березовий сік! Я п’ю сік з насолодою.
не зроню бодай краплинки. 2. Цілющий сік. Сік з
В українській мові, як і в російській, речення за
метою висловлювання бувають
(повест во
(вопросительные),
У кінці речень може ставитися крапка, знак пи
І. Прочитайте текст. Визначте, скільки в ньому речень.
Спишіть, розставляючи розділові знаки.
У лісах Америки водиться дуже рідкісний і незви
чайний водяний птах пікапаре він носить своїх пташе
нят у спеціальних «кишенях» так переносять своїх
дітей і кенгуру кишені пікапаре знаходяться під крила
ми птаха на відміну від кенгуру, пташенят носить не
ІІ. Сформулюйте декілька запитань за змістом тексту.
Побудуйте діалог: один запитуватиме, інший відповідатиме.
І. Прочитай текст. Спиши. Зверни увагу на розділові зна
ки в кінці речень. Які з них розповідні, спонукальні, питальні?
Добрі стосунки між людьми залежать від уміння
спілкуватися, говорити. А від чого залежить уміння го
ворити? Від вибору слів. Люди, які мало читають і мало
говорять, мають дуже бідний словниковий запас. Вони
В українській мові, як і в російській, речення за
метою висловлювання бувають
(повест
(вопросительные),
У кінці речень може ставитися крапка, знак пи
Збагачуйте свій словниковий за
пас! Прочитайте
якийсь невеликий твір, а потім спробуйте його перека

Дай пораду людині, у якої бідний словниковий запас.
Побудуй спонукальні речення.
Прочитай текст. Які речення за метою висловлювання в
ньому вжито? Зверни увагу на розділові знаки в кінці речень.
Спиши розповідні речення.
Дуже я хотів літо побачити. Яке воно? Дідусь обіцяв
показати. Цілими днями я ходив сам не свій. Коли це
вже дід мені літо покаже? Та ось одного разу дід нака
зав збиратися. Вирушили тією дорогою, що вела в поле.
Яку ж красу я побачив! Тут і лан квітучих соняхів, і
густа кукурудза, і зелений горох, і біла гречка, і море
Прочитай текст. Спиши, ставлячи в кінці кожного речен
ня потрібний знак. Поясни їх використання.
У якої комахи органи слуху розміщені на ногах Зга
дали Ану подумайте Так, це наш звичайний коник Його
Звертання в спонукальних
реченнях
Прочитай вірш. Випиши спонукальне речення. Підкрес
ли звертання.
Прочитай текст. Доповни його спонукальним реченням і
реченням зі звертанням. Запиши текст.
А хто там стрибає серед сухого бур’яну? Та то ж
заєць пухнастий шукає собі куточок для відпочинку!
Стрибнув до молодої дикої груші, з’їв трохи кори й
В українській мові форми звертання такі:
Нкдцйн,
ГЯмзкйт, лЯстпю, ВЯкзмн УдгнЮІбмн, жЯицзйт, фкноцз
йт, ОдсЮзйт, АмгЮІю ПдЮвІинбзцт
. Після звертання став
Прочитай вірш Галини Кирпи аЯк я кажу в своєму садуб.
Спробуй дописати вірш. Уживай правильно звертання.
І. Розгляньте ілюстрацію на с. 23. Дайте дітям імена.
Пограйте в гру.
Побудуйте діалог: один запитуватиме від
імені дитини
чи достатньо рослинам водички, сонця, чи достиг-
ли вони, чи не заважають їм бджоли, а
інший відповідатиме від
імені рослини. Правильно вживайте імена дітей. Розповідь
може бути такою, як у народній пісні аХодить гарбуз по городуб.
В українській мові форми звертання такі:
Нкдцйн,
ГЯмзкйт, лЯстпю, ВЯкзмн УдгнЮІбмн, жЯицзйт, фкноцз
йт, ОдсЮзйт, АмгЮІю ПдЮвІинбзцт
. Після звертання став
Прочитай текст. Постав до нього запитання й дай відпо
віді. Спочатку запиши питальне речення, а потім и розповідне.
Невеличка пташка крутиголовка видає звуки, схожі
на шипіння змії. Лякаючи ворога, вона загрозливо кру
тить головою, роззявляє рота й шипить, як змія. Така
Головні та другорядні члени речення
Пригадай!
Які члени речення є його основою? Який член ре
І. Прочитай текст. Скільки в ньому речень?
Квасоля належить до ліан. Ліани не мають міцного
стовбура. Вони чіпляються за найближчі дерева вуси
Які члени речення є його основою? Який член ре
Квасоля буває різних сортів. У Японії та Кореї росте
дрібненька квасоля. Її мелють на борошно. З такого бо
рошна люди роблять пиріжки, цукерки, пудру, шам
ІІ. Спиши текст. У кожному реченні підмет підкресли однією
рискою, а присудок и двома.
І. Прочитай текст. Добери заголовок.
На волі жирафи живуть в Африці. Завдяки своїй
довгій шиї вони дістають смачненькі листочки з верхі
вок дерев. У себе вдома жирафи без упину мандрують
по безмежних висушених сонцем рівнинах у пошуках
їжі. За гарної погоди жирафи бігають зі швидкістю до
п’ятдесяти кілометрів на годину. А от по болотистих
ІІ. Спиши. Підкресли головні члени речення. Поясни, як ти їх
визначаєш.
ІІІ. Познач будову слів
смачненькі, безмежних
(подлежащее) і
(сказуемое) –
головні члени речення
. Усі інші слова –
І. Прочитай текст. Які речення за метою висловлювання
в ньому використано?
Сьогодні в лісі справжній жовтневий листопад. Кле
ни обсипаються від найменшого подиху вітерця. Гас
нуть осінні вогневі барви. Деякі листочки, засихаючи,
скручуються в дудочку. Коли обережно розгорнути та
кий листок, усередині в ньому тремтить кришталева
ІІ. Продовж і запиши текст так, щоб він відповідав заго-
ловку.
ІІІ. Поміркуй, з яких слів утворилося слово
листопад
(подлежащее) і
(сказуемое) –
головні члени речення
. Усі інші слова –
І. Прочитай скоромовку спочатку повільно, а потім
швидко.
ІІ. Визнач, які слова є головними членами речення, а які и
другорядними.
Вивчи вірш. Запиши його з памняті. У першому реченні
підкресли головні члени речення.
Звнязок слів у реченні
Прочитайте текст. Поміркуйте, що треба зробити зі сло
вами, поданими в дужках.
Ліс особливо красивий у (сонячний морозний) дні.
(Сріблясті) сніг переливається під промінням сонця.
Над (лісові) стежками мереживними білими арками зі
гнулися під вагою інею стовбури (молоді) дерев. Ялин
ки одягли (ошатний білий) шапки. Раптом зірветься
така біла шапка з верхівки (висока) ялинки й розсип-
У реченні слова пов’язуються
за змістом
і поєдну
ються між собою за допомогою
. Зв’язок
між словами можна встановити, поставивши питан
У реченні слова пов’язуються
за змістом
і поєдну
ються між собою за допомогою
. Зв’язок
між словами можна встановити, поставивши питан
Прочитай словосполучення. За допомогою запитань
установи звнязок між словами.
Їхати по слизькій дорозі, промені осіннього сонця,
голосно розмовляти з подругою, подарунок для старшої
Çðàçîê.
Чому так кажуть
ВЮЯсз одЮчт пйЮзойт
– бути головним у якій-не
будь справі. Перша скрипка завжди ведуча, основна
в оркестрі.
ОдЮчЯ пйЮзойЯ
– найважливіша роль у
Прочитай речення. Випиши всі можливі словосполу-
чення. Поясни, за допомогою чого в них повнязуються слова.
Розпочинай розповідь з головних членів речення.
У великих заповідниках живуть благородні олені.
Люди охороняють оленів. Узимку в лісі лісники став
І. Прочитай. Доповни речення, уставляючи замість кра
пок слова з довідки. На які питання вони відповідають, з якими
словами в реченнях повнязані?
Налетіла … гроза. Вдарила … стріла в стовбур дуба.
Затремтіли гілки. Загорілося верховіття. Лив дощ, а
Але дуб не загинув. Через рік зазеленіли … пагони.
Укрився … дуб … листям. А вершина була суха. Летіли
з … краю лелеки. Сіли на … верховіття й змостили там
ГнбІгйЯ. ПзкымЯ, йтцдЮьбзл, бнвмьмЯ, псЯЮзи, птфд,
ІІ. Визнач у реченнях першого абзацу підмет і присудок, під
кресли їх. Які речення складаються тільки з підмета й присудка?
ВЮЯсз одЮчт пйЮзойт
– бути головним у якій-не
будь справі. Перша скрипка завжди ведуча, основна
в оркестрі.
ОдЮчЯ пйЮзойЯ
– найважливіша роль у
Спиши. Усно встанови звнязок між членами речення за
допомогою питань. Підкресли підмет і присудок.
Восени діти знайшли в кущах журавля. У нього було
поламане крило. Діти принесли журавля додому. Вони
добре доглядали птаха. Птах одужав, став ручним. При
йшла весна. Журавель ходив по подвір’ю, поглядав
угору. і ось у небі він побачив журавлину зграю.
Наш журавель замахав крильми й полетів доганяти
Однорідні члени речення
Прочитай текст. На які питання відповідають виділені
слова? Які це члени речення и головні чи другорядні?
листячко,
між гілками і
м’яким шаром на подвір’я. Яка
ковдра! Під цією ковдрою оселяться на зиму
В українській мові, як і в російській, члени ре
чення, що відповідають на одне й те саме питання,
(однородными). Однорідни
ми можуть бути підмети, присудки й другорядні чле
І. Прочитай речення. Виділені слова заміни однорідни
ми членами речення.
ЖЮЯжнй. Бнпдмз т бзЮІи бІгкІсЯюсы
журавлі, лас
Восени у вирій* відлітають
перелітні птахи
. У на
ших краях зимують
різні птахи
Четверо хлопців
ли для птахів годівничку. Щоранку перед уро
троє дівчат
насипають у годівничку
різні зернят
– теплі південні краї, куди відлітають на зиму
В українській мові, як і в російській, члени ре
чення, що відповідають на одне й те саме питання,
(однородными). Однорідни
ми можуть бути підмети, присудки й другорядні чле
. Цілий день біля годівнички ласують зернятками
ІІ. Розкажи, як ти допомагаєш птахам пережити зиму.
І. Прочитай текст. Добери влучний заголовок. Знайди
речення з однорідними членами. Зверни увагу, які розділові
знаки стоять між ними.
Біля великих проїжджих шляхів, біля стежок, на
широких зелених луках раннього літа цвітуть кульбаб
ки. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золоти
ми промінчиками. Від цього в літній день лісова
галявина здається золотою. Увесь день услід за сонцем
кульбабки повертають свої голівки. Сонце сховалося.
м’я кульбабки зібране в пухнасту кульку. Дмух
неш на кульку – і попливе в повітря легке сі
м’я, поле
ІІ. Поміркуй: це текст-розповідь чи текст-опис? Доведи свою
думку. Чи знаєш ти інші рослини, що повертають свої голівки за
сонцем?
Чому так кажуть
ьй жЯ йЯл’ьмню псІмню
– перебувати під надій
У давнину для захисту від ворогів навколо міст
мурували стіни. Особливо надійними були стіни з ка
меню або цегли, які дозволяли боронитися від воро
Прочитай текст. Знайди речення з однорідними члена
ми. Зверни увагу, як знєднані однорідні члени речення, які розді
лові знаки стоять між ними.
Змахнув вітер своєю прозорою накидкою. Налетів
суховієм на широку соснову смугу, почав протискува
тися крізь колючі зелені гілки. Охолонув вітерець, по
ьй жЯ йЯл’ьмню псІмню
– перебувати під надій
У давнину для захисту від ворогів навколо міст
мурували стіни. Особливо надійними були стіни з ка
меню або цегли, які дозволяли боронитися від воро
свіжів і помчав до місцевого водосховища. Жили у
водосховищі золотаві коропи, окуні, зубасті щуки,
лящі, усяка дрібнота й озерні раки. Течії нема. Вода за
літо нагрілася. Підводним мешканцям без повітря хоч
погибай. Та приспів прохолодний вітер вчасно, пере-
мішав застояну воду і вдихнув повітря в глибоко-
водний шар. Рибам – привілля. Дихай тепер скільки
І. Прочитай. Знайди речення з однорідними членами.
Постав до них запитання.
Наступає зимова пора. Річки, ставки й озера вкрива
ються першою кригою. Ви готові зустріти зиму? У вас
Та не забувайте, що в перші дні зими крига ще тон
ка, хоч це й непомітно. Людину вона не витримає. Без
печною крига буде лише тоді, коли її товщина досягне
ІІ. Спиши, підкресли однорідні члени речення.
Поєднання однорідних членів
речення
І. Прочитай текст. Знайди однорідні члени речення.
14 серпня в Україні відзначають день Маковія.
У церкві святять воду й мак. Уся церква заквітчана.
Жінки несуть жовті нагідки чорнобривці жоржини
айстри макові голівки. А безсмертники, зірвані в цей
ІІ. Спиши. Постав, де треба, коми.
В українській мові, як і в російській, однорідні
члени речення вимовляються з
перелічувальною ін
. На письмі між однорідними членами ста
В українській мові, як і в російській, однорідні
члени речення вимовляються з
перелічувальною ін
. На письмі між однорідними членами ста
Однорідні члени можуть з’єднуватися за допомо
гою слів
і (й)
, перед ними
кома не ставиться
, якщо
ці слова перед однорідними членами не повторюються.
Прочитай речення. Знайди в кожному однорідні члени
речення. Зверни увагу на розділові знаки.
Білочка сушить на зиму сироїжки, і опеньки, і мас
Якщо слова
(у значенні
) поєднують
кілька однорідних членів речення, то
ставиться
після першого та кожного наступного однорідного
І. Прочитай вірш уголос.
ІІ. Знайди однорідні члени речення, поясни розділові знаки.
Якщо однорідні члени речення поєднуються сло
а, але, та
(у значенні
), то перед ними
І. Прочитай речення. Як ти розумієш їх зміст? Які речен
ня можна вважати прислівнями?
1. Сама баба сметану злизала а на кота сказала. 2.
З
ба зорі хватає а під носом не бачить. 3. Осіннє сонце
ІІ. Спиши. Розстав розділові знаки. Доведи правильність їх
уживання.
Однорідні члени можуть з’єднуватися за допомо
гою слів
і (й)
, перед ними
кома не ставиться
, якщо
ці слова перед однорідними членами не повторюються.
Якщо слова
(у значенні
) поєднують
кілька однорідних членів речення, то
ставиться
після першого та кожного наступного однорідного
Якщо однорідні члени речення поєднуються сло
а, але, та
(у значенні
), то перед ними
І. Прочитай текст. Які речення за метою висловлювання
в ньому використано?
Прийшла зима. Білим пухом укрила землю. Михай
лик радів зимі. Хлопчик катався з гірки на санчатах,
грав у сніжки. Одного разу з-під яблуні викотився бі
лий клубочок снігу й зупинився прямо перед Михайли
ком. Дивиться Михайлик, а то не клубочок. А то заєць.
ІІ. Що могло статися далі? Придумай кінцівку. Знайди одно
рідні члени речення.
Відгадай загадки. Спиши одну з них (на вибір). Розстав,
де треба, розділові знаки.
Спиши вірш. Розстав розділові знаки.
І. Відгадай загадку-добавлянку. Спиши.
ІІ. Підкресли однорідні члени речення.
СЛОВО
и ЧАСТИНА МОВИ
Поняття про частини мови
І. Прочитайте текст.
Старезні кучеряві верби пишалися над водою біля
ставу. За ставом на пагорбах махали велетенськими
крильми два вітряки. Вони із жита й пшениці мололи
ІІ. Поставте питання до слів. До яких слів питання поставити
не можна? Яке слово в тексті замінює іменник
вітряки
? Назвіть
відомі вам частини мови.
ІІІ. Чи доводилося вам бачити справжні вітряки? У наш час
вони виробляють електроенергію, а старі вітряки можна поба
чити в музеях під відкритим небом.
І. Прочитай вірш.
ІІ. Знайди в тексті іменники й дієслова. Поясни, за якими
ознаками ти їх розпізнаєш.
ІІІ. Пригадай, які звуки позначає буква
в словах
зеленіють, розмовляють, росою.
ІV. Знайди в тексті слова, у яких звуки [йе] передано на пись
мі однією буквою. Скільки таких слів ти нарахував?
V. Які ще вірші Т. Шевченка тобі відомі? Як ти розумієш ви
країна повита красою
І. Прочитай текст.
В Україні є різні види глини. З білої глини виготов
ляють фарфоровий і фаянсовий посуд. Глини жовтого,
рожевого й червоного кольорів ідуть на виготовлення
цегли, черепиці, гончарного посуду. Глину застосову
ІІ. Спиши, підкресли в тексті хвилястою лінією слова, до яких
можна поставити питання
яка?, який?, які?.
До якої частини
мови вони належать?
ІІІ. Чи знаєш ти, люди якої професії працюють з глиною?
І. Прочитай слова, постав до них питання. Розподіли їх
на групи й запиши.
Зелений, зеленіти, зелень; праця, працювати, пра
цьовитий; будівельний, будівельник, будувати; казати,
ІІ. Поясни правопис слів з апострофом.
ІІІ. З трьома словами (на вибір) склади речення.
І. Знайди азайвеб слово.
ІІ. Добери до виділеного слова спільнокореневі. До яких
частин мови вони належать?
І. Прочитай текст. Спиши.
Розпочинався чудовий літній ранок. Перші промені
сонця купалися в рясних
. На кінчиках зелених
травинок висіли краплинки і сяяли веселковими барвами.
ІІ. Усно визнач частини мови.
ІІІ. До виділеного слова добери спільнокореневі, запиши
й познач у них корінь. До яких частин мови належать дібрані
слова?
Іменник (Имя существительное)
Прочитайте текст.
Їжачок жив край городу. Під розлогим кущем кали
ни була в нього глибоченька й тепла нірка. У ній літу
вав і зимував їжачок. Та найбільше весну любив.
ІІ. Назвіть іменники. За якими ознаками ви віднесли слова
до цієї частини мови? Якими членами речення вони є?
ІІІ. Спишіть. Підкресліть підмети однією рискою.
– це частина мови, що означає назву
предмета і відповідає на питання
Íà-
: чйнкьЮ (фсн?), чйнкЯ (шн?)
. іменники
можуть називати ознаки або дії, але при цьому від
повідати на питання
. Наприклад:
І. Прочитай слова. Спочатку запиши іменники, що озна
чають якість, а потім и ті, що означають дії.
Хоробрість, крик, радість, відважність, читання, ма
ІІ. З 2и3 словами (на вибір) склади й запиши речення.
І. Прочитай текст.
Олімпійські ігри заснували в Греції. Проводилися
вони один раз на чотири роки. Під час їхнього прове
У наш час популярність Олімпійських ігор зростає
кожним днем. Вони зміцнюють дружні
між
народами. Під час ігор відбуваються спільні трену-
вання. Спортсмени живуть разом в олімпійському міс
течку, ходять один до одного в гості,
дружбу.
ІІ. Визнач у тексті іменники.
– це частина мови, що означає назву
предмета і відповідає на питання
: чйнкьЮ (фсн?), чйнкЯ (шн?)
. іменники
можуть називати ознаки або дії, але при цьому від
повідати на питання
. Наприклад:
ІІІ. Знайди спільнокореневі слова. До яких частин мови вони
належать?
IV. Пригадай, які звуки позначає на письмі буква
у виділе
них словах.
V. Чи знаєш ти, де проходили останні Олімпійські ігри, хто з
українських спортсменів став переможцем?
І. Прочитай текст. Випиши іменники, що відповідають на
питання
хто?
, а потім ті, що відповідають на питання
ставлячи їх у початковій формі.
Надзвичайно цікаве захоплення: слухати різних
птахів і записувати на магнітофонну плівку їхні мело
дії. Першість серед птахів-співців утримує соловей. Але
в полі ніхто не зрівняється з жайворонком. У лісі без
ІІ. Випиши спільнокореневі слова. Додай власні приклади.
До яких частин мови належать ці слова?
Чому так кажуть
АІкЯ бнЮнмЯ
– той, хто виділяється серед інших
У природі дуже рідко трапляються тварини білої
масті. Їх називають альбіносами, а саме явище –
альбі нізмом. Альбіноси бувають і серед ворон, але це
Згрупуй слова в синонімічні ряди й запиши їх.
Абетка, мир, оголошення, азбука, спокій, країна,
І. Запиши повне імня. Які імена можуть належати і хлоп
чикам, і дівчаткам?
ЖЮЯжнй. ПЯчйн – НкдйпЯмгЮ.
ІІ. Як звуть твого найкращого друга (твою подругу)? Запиши
його (її) пестливе та повне імня.
Рід іменників
Прочитайте слова. Про які з них можна сказати
він мій,
вона моя, воно моє
будинок хата
малюнок картина зображення
ведмідь ведмедиця ведмежа
В українській мові, як і в російській, іменники
(женский) і
(средний)
. Деякі іменники різняться за
родом. Наприклад: російською
лнь онгозпы (е. Ю.),
лни лдк (л. Ю.),
лІи оІгозп (ц. Ю.), лнь
АІкЯ бнЮнмЯ
– той, хто виділяється серед інших
У природі дуже рідко трапляються тварини білої
масті. Їх називають альбіносами, а саме явище –
нізмом. Альбіноси бувають і серед ворон, але це
В українській мові, як і в російській, іменники
(женский) і
(средний)
. Деякі іменники різняться за
родом. Наприклад: російською
лнь онгозпы (е. Ю.),
лни лдк (л. Ю.),
лІи оІгозп (ц. Ю.), лнь
І. Прочитай словосполучення. Визнач рід іменників ро
сійською й українською мовами.
сильная боль сильний біль
широкая степь широкий степ
богатая Сибирь багатий Сибір
хорошее зрение гарний зір
чІрный котІнок чорне кошеня
далІкий путь дальня путь
высокий тополь висока тополя
большой костІр велике вогнище
барабанная дробь барабанний дріб
высокая степень високий ступінь
ІІ. Запиши словосполучення українською мовою. У дужках
ІІІ. З одним словосполученням (на вибір) склади речення.
Чому так кажуть
ЛІе гбнф бнвмІб
– опинитися між двома небезпе
Вогонь часто несе загрозу для життя людини, тому
лІе гбнф бнвмІб
образно означає подвій
І. Прочитай лічилку. Визнач рід іменників.
ІІ. Зроби звуко-
квений розбір слова
Çàâàæ
ЛІе гбнф бнвмІб
– опинитися між двома небезпе
Вогонь часто несе загрозу для життя людини, тому
лІе гбнф бнвмІб
образно означає подвій
Переклади словосполучення українською мовою. Ко
ристуйся за потреби російсько-українським словником.
Новая посуда, колючий шиповник, домашний адрес,
красивое название, маленький телІнок, жІлтенький
Спиши текст. Визнач рід іменників.
Падав лапатий сніг. З дніпровських очеретів біле по
кривало покотилося ген у далекий степ.
Холодний ві
тер пронизував тіло й сірим табуном гнав хмари в
Спиши речення, у яких немає помилок.
1. Дівчина відчула страшенну біль. Дівчина відчула
страшенний біль. 2. На конверті було написано домаш
ній адрес бабусі. На конверті була написана домашня
адреса бабусі. 3. Наш путь пролягав через село. Наша
Число іменників
Прочитайте вірш. Які іменники вжито в однині, а які и
у множині?
В українській мові іменники змінюються за
. Наприклад: в однині –
ймзейЯ, оЯЮсЯ
; у множині –
ймзейз, оЯЮсз, шнгдммзйз
слова, які вживаються тільки в однині або тільки
в множині. Наприклад:
лнкнйн, ЮЯгІпсы, гЮтеаЯ

бнЮнсЯ, йнбжЯмз, кІйз

В українській мові іменники змінюються за
. Наприклад: в однині
ймзейЯ, оЯЮсЯ
; у множині
ймзейз, оЯЮсз, шнгдммзйз
слова, які вживаються тільки в однині або тільки
в множині. Наприклад:
лнкнйн, ЮЯгІпсы, гЮтеаЯ
бнЮнсЯ, йнбжЯмз, кІйз
Прочитай слова. Спиши їх, розподіляючи на дві групи.
Канікули, сталь, тиша, штани, шахи, гроші, волос
Деякі слова в українській і російській мовах ма
ють неоднакову форму. Наприклад: російською
І. Вивчи скоромовку.
ІІ. Знайди в тексті іменники. Які з них можуть вживатися в
однині й множині, а які мають тільки одну форму?
Прочитай слова. Чи можуть вони мати форму множини?
Поміркуй, у яких рослин їстівними є коріння, а в яких и вер-
шечки.
Редька, редиска, пшениця, морква, овес, кукурудза.
РнжлІЮйнбти сЯй: ь жмЯю, шн т … їпсІбмд йнЮІм
мь, ан лз внстілн ж мдї … . Аан : ь гтлЯю, шн т … їпсІбмІ
104.
Відгадай загадки. Запиши відгадки, визнач число іменників.
1. Сидить панна у світлиці,
2. У темниці виростає
Деякі слова в українській і російській мовах ма
ють неоднакову форму. Наприклад: російською
І. Прочитай і відгадай загадки.
1. Ми стоїмо завжди при вході, нас у хаті кілька є.
Хто входить і виходить, той першим нам руку подає.
2. Рідке*, а не вода, біле, а не сніг. 3. Бурячок в землі
дрімає, я швиденько виростаю. Свіжий борщик зварять
ІІ. Запиши загадки й слова-відгадки, визнач число іменників.
I. Прочитай вірш у голос.
II. Вивчи вірш. Запиши його з памняті.
III. Визнач рід і число іменників.
Відмінювання іменників.
Прочитайте словосполучення. Спишіть, ставлячи на
місці крапок питання до іменників у дужках.
Приніс … води, поїхати … до бабусі, подарував …
матусі, радію … сонцю, прочитати … вірш, побачити …
брата, писати … олівцем, стати … героєм, грати … на
В українській мові іменники, зв’язуючись у ре
ченні з іншими словами, змінюють свої закінчення,
тобто вживаються в різній формі. Зміна закінчень
іменників називається
(склонением),
або змінюванням
(по падежам). Постав-
лені до іменників питання називаються відмінковими.
В українській мові, на відміну від російської,
. Форма називного відмінка однини є
(именительный)
– хто?, що?
чйнкьЮйЯ,
(родительный)
– кого?, чого?
чйнкьЮйз,
(дательный)
– кому?, чому?
хІ, чйнкІ
(винительный)
– кого?, що?
чйнкьЮйт,
(творительный) – ким?, чим? –
(предложный) на/в/по кому?, на/у
– не відповідає на питання, використо
Прочитай і відгадай загадку. Постав до іменників запи
тання, визнач відмінок.
І. Прочитай і вивчи скоромовку. Запиши її.
В українській м
ові іменники, зв’язуючись у ре
ченні з іншими словами, змінюють свої закінчення,
тобто вживаються в різній формі. Зміна закінчень
іменників називається
(склонением),
або змінюванням
(по падежам). Постав
лені до іменників питання називаються відмінковими.
В українській мові, на відміну від російської,
. Форма називного відмінка однини є
(именительный)
– хто?, що?
чйнкьЮйЯ,
(родительный)
– кого?, чого?
чйнкьЮйз,
(дательный)
– кому?, чому?
хІ, чйнкІ
(винительный)
– кого?, що?
чйнкьЮйт,
(творительный)
– ким?, чим?
(предложный) на/в/по кому?, на/у
– не відповідає на питання, використо
ІІ. Визнач, у якому відмінку вжито виділені слова.
Чому так кажуть
ЖЯкзбЯісыпь лнб пнкнбдийн мЯ йЯкзмІ
– людина
Соловейко – маленький перелітний птах, який чу
дово співає. Тому людину, яка має гарний голос, на
110.
Спиши текст, розкриваючи дужки.
Їжачок вслухався в ніжну (мелодія). Уже й місяць
зійшов. і зорі на (небо) засвітилися. Наче самі ту (мело
дія) слухали. А вона над (ліс), над (поле), над (город)
пливла. Листя на (дерева) заслухалося – не шелесне.
Трави до (земля) припали – завмерли від того пісенного
чару. Верби над (став) не ворухнуться. Усіх і все диво-
111.
Склади речення зі слів кожного рядка.
Відмінювання іменників
(продовження)
112.
І. Прочитай скоромовку, визнач відмінок виділених слів.
Ð
ЖЯкзбЯісыпь лнб пнкнбдийн мЯ йЯкзмІ
– людина
– маленький перелітний птах, який чу
дово співає. Тому людину, яка має гарний голос, на
ІІ. Зроби звуковий аналіз слів
щавлик
113.
І. Прочитай словосполучення. Спиши, розкриваючи
дужки.
ІІ. Склади й запиши речення з одним зі словосполучень (на
114.
Знєднай початок і кінець прислівнїв. Запиши їх. Помір
куй, у якій ситуації їх можна вжити.
Хто з собою хліб носить, що в коморі.
той їсти не просить.
то буде й пісня.
Чому так кажуть
ОЮнпзлн фкІаЯ-пнкІ пйтчстбЯсз
– уживається як
ПоЯпзаІ жЯ фкІа І пІкы
– уживається як традиційне
ЛдЮшІ
и –
великий круглий хліб із прикрасами з тіста
ОЮнпзлн фкІаЯ-пнкІ пйтчстбЯсз
– уживається як
ПоЯпзаІ жЯ фкІа І пІкы
– уживається як традиційне
115.
І. Розгляньте малюнки з життя класу. Поміркуйте, що
можуть сказати один одному зображені на малюнках діти. Дай
те їм імена. Побудуйте діалоги, уживаючи імена в кличному від
мінку.
ІІ. Дії якого хлопчика вам сподобалися? Чому?
ІІІ. Яка дівчинка виявилася ввічливою?
116.
І. Поміркуй над запитаннями.
ІІ. Склади розповідь за одним з поданих початків.
1. Я вважаю себе не зовсім… 2. Я думаю, що в мене
багато… 3. Я буду брати приклад з…, тому що…
117.
І. Спиши прислівня, розкриваючи дужки.
1. Як мед, то ще й (ложка). 2. Не візьмешся за (ро
бота), так вона сама не зробиться. 3. Грудень рік кінчає,
а (зима) починає. 4. За дурною (голова) і ногам важко.
ІІ. У яких словах відбувається чергування звуків?
ІІІ. Знайди слова-антоніми й підкресли їх.
Відмінювання іменників
чоловічого та жіночого роду
із закінченням
-а (-я)
в однині
118.
Розгляньте таблицю. Простежте, які закінчення мають
йнлт? цнлт?
йнлт? цнлт?
119.
Прочитай імена хлопчиків і дівчаток. Поміркуй, корис
туючись таблицею з попередньої вправи, за яким зразком по
трібно відмінювати ці імена.
Микола, Софія, Микита, Галина, Кузьма, Лідія,
Прочитай вірш. Визнач, у якому відмінку вжито іменники.
Чому так кажуть
ВЯЮмЯ, ьй йбІсйЯ б онкІ, вЯЮмЯ, ьй йбІсйЯ мЯбдп
Вивчи мирилку-примовлянку й запиши її. Після виді-
лених іменників у дужках напиши рід і відмінок.
І. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.
Населення Карпат називає смереку вічнозеленою кра
Ялинка – «музичне» дерево. З неї виготовляють піа
ніно, скрипки, гітари, балалайки, мандоліни. З хвої до
ІІ. Спиши текст, визнач рід і відмінок іменників. Чи в усіх
іменників можна визначити рід? Який іменник має лише форму
множини, а які и лише однини?
ІІІ. Які слова використано в тексті, щоб не повторювати імен
IV. Які слова можна обнєднати спільною назвою амузичні ін
струментиб?
V. Поміркуй, що виражає останнє речення: прохання, запро
шення, заклик чи пораду. Чи доводилося тобі брати участь у
саджанні дерев? Розкажи.
ВЯЮмЯ, ьй йбІсйЯ б онкІ, вЯЮмЯ, ьй йбІсйЯ мЯбдп
Відгадай загадки. Запиши ту, яка тобі сподобалася.
дужках біля іменників запиши рід і відмінок.
1. Є сусідонька в морквиці,
2. У малини є сестричка,
Правопис іменників чоловічого
та жіночого роду із закінченням
в родовому відмінку
Прочитай російські та українські словосполучення. По
рівняй закінчення іменників у родовому відмінку.
гость из Одессы
гість з Одеси
Москвы
Москви
Молдовы
приехал из евпатории приїхав з Євпаторії
яблони
яблуні
груши
груші
Спиши вірш. Визнач, у якому відмінку стоять іменники
жіночого роду, з якими прийменниками вживаються, познач за
Спиши, розкриваючи дужки та ставлячи іменники у від
повідній формі, познач закінчення.
Перед дощем квіти (мальва), (гвоздика), (фіалка),
білої (лілія) закриваються. Блищить листя (ліщина) –
на дощ. З’явилися крапельки на листі (верба), осокора,
каштана – буде дощ. Квіти заячої (капуста) на ніч за
Перебудуй словосполучення за зразком. Виділи закін
чення в іменниках.
ЖЮЯжнй. Кзонбзи цЯи – цЯи ж кзоз.
Малиновий кисіль, ожинове варення, бавовняна сук
ня, бібліотечна книжка, сестрина хустина, бабусина
розповідь, матусин шарф, синиччине гніздечко, березо
І. Розглянь малюнки.
ІІ. Назви яких речей є іменниками жіночого роду?
ІІІ. Розкажи, без якого одягу взимку не можна вийти на
вулицю. У якому відмінку ти вживатимеш іменники у своїй роз
Ëîç
Спиши вірш. Визнач, у якому відмінку стоять іменники
жіночого роду, познач закінчення.
Правопис іменників чоловічого
та жіночого роду із закінченням
в родовому відмінку
(продовження)
Спиши. Визнач, у якому відмінку стоять іменники жіно
чого роду, з якими прийменниками вживаються, познач закін
1. Калина – це символ рідної землі, отчого краю,
батькової хати. 2. У народній вишивці втілено чудеса
народної вигадки. 3. В усьому світі хліб став символом
Випиши словосполучення з іменниками жіночого роду
в родовому відмінку однини.
Підійти до площі, йти через площу, компот із че
решні, достиглі черешні, співати колядку*, борщ із
квасолею, борщ без сметани, джем з вишні, червоні
вишні , книжки з бібліотеки, повернувся зі столиці, на
Спиши прислівня та приказки, уставляючи замість кра
пок потрібні закінчення іменників.
1. Треба нахилитися, щоб з криниц.. вод.. напитися.
2. Колос повний до земл.. гнеться, а порожній угору
пнеться. 3. Без господаря двір плаче, а без господин.. –
хата. 4. У хаті гульки, а на городі ані цибульк.. 5. Доки
Добери до поданих іменників антоніми и іменники жі
ночого роду із закінченням -а(-я). Постав слова в родовому від
мінку однини.
ЖЮЯжнй.
ПодйЯ – фнкнгмдцЯ, подйз – фнкнгмдцІ.
Прочитай і відгадай загадку. Знайди і випиши сино німи.
Іменники жіночого роду, які в називному відмінку мають закін
чення -а(-я), постав у родовому відмінку однини.
Відгадай загадку. Знайди іменники жіночого роду, що
стоять у родовому відмінку, познач закінчення.
З кожної пари слів утвори словосполучення за зраз
ком, написавши перше слово в називному відмінку однини, а
друге и у родовому однини.
ЖЮЯжнй.
Жнчзс, МЯгІь – жнчзс МЯгІї.
Столиця, Україна; розв’язання, задача; нірка, миша;
обговорення, телепередача; центр, площа; гілка, горо
Правопис іменників чоловічого
та жіночого роду із закінченням
(-я) в давальному та місцевому
І. Порівняйте закінчення іменників у давальному й міс
цевому відмінках в українській та російській мовах.
играет на скрипк
ІІ. Спишіть словосполучення українською мовою.
У давальному відмінку іменники вживаються без
У давальному відмінку іменники вживаються без
Прочитай лічилку. Спиши, познач закінчення іменників
у давальному й місцевому відмінках однини.
Розглянь малюнки й розкажи, хто де працює.
Утвори словосполучення, використовуючи подані сло
ва. Визнач відмінок іменників.
ЖЮЯжнй. ОЯл’ьсмзй, Кдпь ТйЮЯїмйЯ – оЯл’ьсмзй
Побачити, на, дорога; грати, на, скрипка; подарувати,
Оксана; малюнок, у, книга; знаходиться, в, Україна; на
Чому так кажуть
Вислів з’явився на основі народних спостережень.
Горох зазвичай сіяли при дорозі. При цьому кожен
Вислів з’явився на основі народних спостережень.
Горох зазвичай сіяли при дорозі. При цьому кожен
І. Прочитай і відгадай загадки. Випиши іменники з при
йменниками в місцевому відмінку.
1.із малої цибулини2.У Австралії, дитино,
Чудернацька є тварина,
і куди б не йшла гуляти

Та на грядці запишався.
З нею в сумочці малята.
По травичці він стрибає,
4.Хтось на біле полотно
і сюркоче, і співає.Чорне висипав пшоно.
Заливається, як дзвоник,
Зможеш книжку
ІІ. Знайди в загадках синоніми й антоніми.
Прочитай лічилку. Спиши. Знайди іменники, які в на
зивному відмінку однини мають закінчення
Визнач, у яко
му відмінку їх ужито в тексті. Познач їхні закінчення.
Чергування приголосних
в основах іменників жіночого
роду в давальному та місцевому
відмінках однини
Прочитайте словосполучення. Які приголосні звуки
річка Волга на річці Волзі
цікава книга цікавій книзі
нова аптека у новій аптеці
шкільна бібліотека шкільній бібліотеці
маленька комаха маленькій комасі
ІІ. Зробіть висновок про те, перед яким звуком відбувається
чергування приголосних.
В українській мові при відмінюванні іменників
жіночого роду приголосні звуки основи [
], [
], [
Спиши словосполучення, уживаючи іменники в дужках
у потрібній формі. Визнач відмінок іменників.
Працювати на (фабрика), квіти на (черемха), у
солом’яній (корзинка), ліки в (аптека), на лівій (нога),
у правій (рука), розповісти (подруга), на тонкій (крига),
Чому так кажуть
ОдЮчЯ кЯпсІбйЯ
– перші ознаки чого-небудь або
Ластівка однією з перших повертається з вирію.
Перша ластівка стала не тільки прикметою початку
весни, а й у переносному значенні ознакою наближен
ня чогось радісного, переміни на краще. Проте не
варто поспішати з радісними передбаченнями, тому й
Відгадай загадки. Запиши слова-відгадки в називному
та місцевому відмінках.
1.Прилетіла цокотуха,
щось торочить понад
Всім набридла байка ця
2.Тут і там вона літає
і на хвіст плітки збирає.
В українській мові при відмінюванні іменників
жіночого роду приголосні звуки основи [
], [
], [
ОдЮчЯ кЯпсІбйЯ
– перші ознаки чого-небудь або
Ластівка однією з перших повертається з вирію.
Перша ластівка стала не тільки прикметою початку
весни, а й у переносному значенні ознакою наближен
ня чогось радісного, переміни на краще. Проте не
варто поспішати з радісними передбаченнями, тому й
Розглянь малюнки й скажи, що де виготовляють чи
продають.
Спиши словосполучення, уживаючи іменники в дужках
у потрібній формі.
Записати на (дошка), на (сторінка) журналу, дякува
ти (Оленка), нитка в (голка), на (каска) шахтаря, бути
в (напруга), прикраси на (ялинка), вибачати (Софійка),
Правопис іменників жіночого роду
із закінченням
-а (-я)
орудному
І. Прочитайте словосполучення російською та укра-
їнською мовами. Порівняйте закінчення іменників в орудному
відмінку.
äðóæèòü ñ Îëåñ
товаришувати з Олес
ІІ. Запишіть словосполучення українською мовою.
іменники жіночого роду на
-а (-я)
в орудному від
Закінчення
пишеться в іменниках з основою
на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]

– в іменниках з основою на м’який приголос-
ний і [ж], [ч], [ш]
(йткдю, кзпзхдю, лдедю, йЮтцдю,

– в іменниках з основою на [й]
(кІмІію, лЮІію,
Запиши іменники в орудному відмінку, виділи закінчен
ня. Які звуки на письмі позначає в поданих словах буква
ЖЮЯжнй.
АйЯхІь – ЯйЯхІію.
Армія, лілія, колонія, конвалія, філармонія, Соло
Розподіли імена на дві групи, звертаючи увагу на кінце
вий приголосний основи (твердий чи мнякий). Запиши іменники
в орудному відмінку, виділи закінчення.
Харитина, Орися, Василина, Світлана, Валя, Миро-
іменники в орудному відмінку вживаються як без
прийменника, так і з прийменниками:
ж, жЯ, Іж, оІг,
Утвори словосполучення, уживаючи іменники в дужках
у потрібній формі. Визнач відмінок іменників, виділи закінчення.
Поставити під (сосна), розмовляти з (Лідія), майдан
чик за (школа), милуватися (акація), квіти під (хата),
листуватися з (бабуся), зустрітися з (подруга), з вечір
ньою (зоря), з солодкою (диня), думати над (задача),
познайомитися з (Євгенія), народитися під щасливою
іменники жіночого роду на
-а (-я)
в орудному від
пишеться в іменниках з основою
на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]
– в іменниках з основою на м’який приголос
ний і [ж], [ч], [ш]
(йткдю, кзпзхдю, лдедю, йЮтцдю,
– в іменниках з основою на [й]
(кІмІію, лЮІію,
іменники в орудному відмінку вживаються як без
прийменника, так і з прийменниками:
ж, жЯ, Іж, оІг,
Чому так кажуть
МЯЮнгзсзпь оІг шЯпкзбню жІЮйню (жнЮдю)
Здавна люди намагалися розкрити таємниці Сон
гороскопи, за якими передбачали події у світі й долі
окремих людей, визначали сприятливе розташуван
ня зірок, що вважалося щасливим. Того, хто наро
джувався на світ під такою зіркою, чекали щасливе
І. Прочитай і відгадай загадку.
ІІ. Знайди іменники жіночого роду, визнач їх відмінок, виділи
Спиши, вставляючи замість крапок потрібні закінчення
І. Прочитай прислівня та приказки. Поясни, як ти їх ро
зумієш.
1. Задер носа – і палицею не дістанеш. 2. Дружба
дружбою, служба службою. 3. Правдою світ пройдеш, а
неправдою ані до порога. 4. Апетит з їдою прибуває.
5. Кожен жучок своєю доріжкою тягне. 6. Дивиться
ІІ. Спиши, визнач іменники в орудному відмінку. Виділи за
МЯЮнгзсзпь оІг шЯпкзбню жІЮйню (жнЮдю)
Здавна люди намагалися розкрити таємниці Сон
гороскопи, за якими передбачали події у світі й долі
окремих людей, визначали сприятливе розташуван
ня зірок, що вважалося щасливим. Того, хто наро
джувався на світ під такою зіркою, чекали щасливе
Узагальнення вивченого
про відмінювання іменників
І. Прочитай лічилку. Біля іменників жіночого роду в
дужках скорочено запиши число й відмінок.
ІІ. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.
Знайди атретє зайвеб в кожній групі слів, звертаючи
увагу на число іменників.
Визнач, у якому рядку всі іменники можуть вживатися
лише у множині.
Визнач, у якому рядку всі іменники відповідають на пи
тання
хто?
Визнач, у якому рядку всі іменники у словосполучен
нях стоять у місцевому відмінку.
1. Привітала свою подругу, лист бабусі, писати руч
2. Допомога сусідці, лист від сестри, друкує на ма
3. У рідній Україні, на старенькій хаті, на пришкіль
І. Прочитай текст. Спиши. У дужках після виділених
іменників запиши скорочено рід, число й відмінок.
У цього свята давня й цікава
. Пов’язана вона
Анни Джервіс. Вона рано втрати
На її клопотання 1914 року в Сполучених Штатах
Америки встановили свято День матері. Невдовзі його
узаконило ще чимало країн. Тепер це свято урочисто
ще з часів Київської Русі в цей день від
ІІ. Поясни, як ти розумієш вислів
на клопотання
. Що тобі
відомо про відзначення Дня матері в Україні?
ІІІ. У яких словах подовжений приголосний передається на
письмі двома однаковими буквами?
IV. Знайди в тексті синонім до слова
незабаром
Прочитай і відгадай загадку. Вивчи її напамнять, запи
ши з памняті. В іменниках жіночого роду визнач відмінок, виділи
Чому так кажуть
ВнбнЮзсы, мЯцд осЯчйЯ шдадцд,
– безтурботно, ве
БдпдкЯ, ьй осЯчйЯ,
– так говорять про веселу,
Багато птахів гарно співають і цим звеселяють
людей, тому часто веселу дівчину порівнюють із пташ
кою.
Відмінювання іменників
чоловічого роду з нульовим
закінченням і закінченням
І. Розгляньте таблицю. Простежте, які закінчення ма
ють іменники.
йнвн?
йнлт?
(мЯ/т)
йнлт?
(на) дуб
еві,
,
еві,
ІІ. У яких відмінках іменники мають паралельні форми вжи
вання? У яких відмінках в іменниках однакові закінчення?
ВнбнЮзсы, мЯцд осЯчйЯ шдадцд,
– безтурботно, ве
БдпдкЯ, ьй осЯчйЯ,
– так говорять про веселу,
Багато птахів гарно співають і цим звеселяють
людей, тому часто веселу дівчину порівнюють із пташ
ЗМІСТ
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 3 КЛАСІ
Усне й писемне мовлення. Звуки та букви
Норми української літературної вимови
...............
Уживання мнякого знака
............................
......................................
Подовження та спрощення приголосних.
Ненаголошені
в корені слова
...................
Тема та основна думка тексту. Типи текстів
..........
Види речень за метою висловлювання
Звертання в спонукальних реченнях
Головні та другорядні члени речення
................
Звнязок слів у реченні
.............................
11.
Однорідні члени речення
..........................
Поєднання однорідних членів речення
СЛОВО и ЧАСТИНА МОВИ
Іменник (Имя существительное)
....................
....................................
Число іменників
.................................
Відмінювання іменників. Відмінки
...................
Відмінювання іменників (продовження)
..............
Відмінювання іменників чоловічого та жіночого
роду із закінченням
в однині . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Правопис іменників чоловічого та жіночого роду
в родовому відмінку
............
Правопис іменників чоловічого та жіночого роду
в родовому відмінку
(продовження)
Правопис іменників чоловічого та жіночого роду
в давальному та місцевому
відмінках
.......................................
Чергування приголосних в основах іменників жіночого
роду в давальному та місцевому відмінках однини
....
Правопис іменників жіночого роду із закінченням
в орудному відмінку
Узагальнення вивченого про відмінювання
.......................................
Відмінювання іменників чоловічого роду
з нульовим закінченням і закінченням
.............
Правопис іменників чоловічого роду з нульовим
в давальному
та місцевому відмінках
...........................
Правопис іменників чоловічого роду
з нульовим закінченням і закінченням
в давальному та місцевому відмінках
...............
Правопис іменників чоловічого роду в орудному
відмінку однини
Відмінювання іменників середнього роду
Правопис іменників середнього роду
в орудному відмінку
..............................
Відмінювання іменників жіночого роду з нульовим
закінченням та іменника
.....................
Правопис іменників жіночого роду з нульовим
закінченням та іменника
в орудному відмінку
....
Відмінювання іменників и назв маленьких істот
та іменників типу
.............................
Кличний відмінок
................................
Відмінювання іменників у множині. Правопис іменників
у називному та знахідному відмінках множини
........
Правопис іменників у родовому відмінку множини
.....
Правопис іменників у місцевому відмінку множини
Узагальнення вивченого про іменник
................
Прикметник (Имя прилагательное)
..................
Узгодження прикметників з іменниками
..............
Творення прикметників
...........................
Відмінювання прикметників чоловічого та середнього
роду в однині
Відмінювання прикметників жіночого роду.
Родовий відмінок
................................
Давальний і місцевий відмінки
.....................
Орудний відмінок
................................
Відмінювання прикметників у множині
...............
Узагальнення вивченого про прикметник
............
Числівник (Числительное)
........................
Кількісні та порядкові числівники
..................
Узагальнення вивченого про числівник
.............
Займенник (Местоимение)
Відмінювання особових займенників
...............
110
Узагальнення вивченого про займенник

............
Дієслово (Глагол)
...............................
113
Часи дієслова
..................................
115
Творення дієслів минулого часу
...................
117
Змінювання дієслів теперішнього та майбутнього часу
за особами i числами
118
Чергування приголосних при зміні форм дієслова
....
Правопис дієслів другої особи
....................
Правопис дієслів третьої особи
...................
Правопис дієслів на
..........................
Неозначена форма дієслова
......................
.....................................
Узагальнення вивченого про дієслово
..............
Прислівник (Наречие)
...........................
Правопис найуживаніших прислівників
.............
ПОВТОРЕННЯ
УЗАГАЛьНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
РОСІйСьКО-УКРАїНСь
КИ
й СЛОВНИЧОК
.............

 \t\b\b
\r

 \t\b\b

Приложенные файлы

  • pdf 11376763
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий