1 блок Қаз.экол


<question1> «Экология» термині бірінші рет қай жылы енгізілді:
<variant> 1866
<variant> 1860
<variant> 1729
<variant> 1805
<variant> 1952
<question1> «Экология » терминін бірінші болып енгізген ғалым:
<variant> Э.Геккель
<variant> Э.Зюсс
<variant> В.Н.Вернадский
<variant> Радкевич К
<variant> Фридерикс
<question1> Экология ғылымы келесі топтарға жіктеледі:
<variant> Аутэкология, демэклогия және синэкология
<variant> Эргэкология, демэкология және геоэкология
<variant> Цитэкология , аутэкология және синэкология
<variant> Микроэкология, синэкология және макроэкология
<variant> Миниэкология, синэкология және максиэкология
<question1> Биосфера дегеніміз, бұл:
<variant> Тіршілік иелерінің, көздерінің жер бетіндегі белгілі бір қабаты
<variant> Адамзат қоғамы жэне оның өндірісінің белгілі бір қабаты
<variant> Жер қабатының сыртқы қатты беті
<variant> Тірі организмдердің ең тығыз орналасқан белгілі бір қабаты
<variant> Өсімдіктер және жан-жануарлар дүниесі
<question1> Литосфера түсінігі:
<variant> Жер қабатының сыртқы қатты беті
<variant> Планетамыздың су ресурстары
<variant> Жер шарының газ күйіндегі қабаттары
<variant> Өсімдіктер және жан-жануарлар дүниесі
<variant> Адамзат қоғамы және оның өндірісі
<question1> Атмосфера бұл:
<variant> Жер шарының газ күйіндегі қабаттары
<variant> Планетамыздың су ресурстары
<variant> Өсімдіктер және жан-жануарлар дүниесі
<variant> Жер қабатының сыртқы қатты беті
<variant> Адамзат қоғамы және оның өндірісі
<question1> Эволюция дегеніміз:
<variant> Биосфераның даму процесі
<variant> Тіршіліктің пайда болуы
<variant> Органикалық заттардың пайда болуы
<variant> Органикалық заттардың алғашқы айналымы
<variant> Бейорганикалық заттардың айналымы
<question1> Экологиялық факторлар жіктелуі:
<variant> Биотикалық және абиотикалық
<variant> Биогенездық және абиогенездық
<variant> Биологиялық және химиялық
<variant> Экологиялық және экологиялық емес
<variant> Факторлы және факторсыз
<question1> Абиотикалық факторлар классификациясы :
<variant> Климаттық, эдафогенді, орографикалық, химиялық
<variant> Орографиялық, химиялық, зоогенді, антропогенді
<variant> Фитогенді, микробиогенді, антропогенді, зоогенді
<variant> Фитогенді, химиялық, антропогенді, климаттық
<variant> Микробиогенді, зоогенді, климаттық, антропогенді
<question1> Биотикалық факторлар классификациясы:
<variant>Фитогенді,зоогенді,микробиогенді,антропогенді
<variant> Климаттық,эдафогенді,орографикалық, химиялық
<variant> Химиялық,эдафогенді,антропогенді, зоогенді
<variant> Антропогенді, орографикалық,эдафогенді, химиялық
<variant>Эдафогенді,зоогенді,фитогенді,микробиогенді
<question1> «Минимум» заңының авторы
<variant> Ю. Либих
<variant> Э. Геккель
<variant> В. Шельфорд
<variant> Б. Коммонер
<variant> Х. Броун
<question1> Казақстандағы алып жатқан территориясы бойынша ең үлкен мемлекеттік қорықты атаңыз
<variant> Ақсу Жабағлы
<variant> Алматы
<variant> Қаратау
<variant> Алтын емел
<variant> Батыс Алтай
<question1> Экологияның үш негізгі бағыттары:
<variant> Аут-, син-, демэкология
<variant> Гидро-, атмо-,литоэкология
<variant> Зоо-, фито-,антропоэкология
<variant> Био- ,гидро-, демэкология
<variant> Физикалық, химиялық,биологиялық
<question1> Организм топтарының экологиясы бұл:
<variant> Синэкология
<variant> Аутэкология
<variant> Демэкология
<variant> Жер экологиясы
<variant> Геоэкология
<question1> Биосфера ғылымының авторы:
<variant> В.Вернадский
<variant> Э.Геккель
<variant> Зюсс
<variant> Дарвин
<variant> Тунелли
<question1> Ноосфера дегеніміз не:
<variant> Адамзат негізгі рөлін атқаратын биосфераның жаңа даму сатысы
<variant> Биосфера туралы ілім
<variant> Жануарлар негізгі роль аткаратын биосфера бөлімі
<variant> Атмосфера бөлігі
<variant> Литосфераның өсімдіктер дүниесін қамтитын жаңа даму сатысы
<question1> Экологиялық факторлар 2 категорияға бөлінеді:
<variant> Биотикалық және абиотикалық
<variant> Климаттық және химиялық
<variant> Эдафогенді және орофогенді
<variant> Фитогенді және зоогенді
<variant> Антропогенді және климаттық
<question1> Тірі табиғат факторлары:
<variant> Организмдердің жиынтығын айтамыз
<variant> Организмдердің зоогенді жиынтығын айтамыз
<variant> Организмдердің фитогенді жиынтығы айтамыз
<variant> Организмдердің микроорганизм түрі
<variant> Антропогенді жиынтығын айтамыз
<question1> Организм таралу шегі немесе облысы дегеніміз:
<variant> Ареал
<variant> Экологиялық ниша
<variant> Популяция
<variant> Экологиялық фактор
<variant> Зоогенді фактор
<question1> Бір терминмен ортаға экологиялық жүйе ішіндегі тіршілік шарттарының жиынтығын талап етуі дегеніміз:
<variant> Экологиялық ниша
<variant> Адаптация
<variant> Ареал
<variant> Экологиялық фактор
<variant> Биогеоценоз
<question1> Организмдердің үйренуінің келесі түрлері бар:
<variant> Морфологиялық, этологиялық, физиологиялық
<variant> Организмдердің физиологиялық ,морфологиялық
<variant> Организмдердің құқылық қасиеттері
<variant> Этологиялық түрінің қосындылар
<question1> Өзіндік қөректенетін организмдер бұл:
<variant> Автотрофтар
<variant> Биофагтар
<variant> Санпрофагтар
<variant> Биоценоздар
<variant> Экожүйе
<question1> Кім «экологиялық жүйе» терминін енгізген:
<variant> Тенсли
<variant> Вернадский
<variant> Зюсс
<variant> Геккель
<variant> Дарвин
<question1> Биогеоценоздың экологиялық жүйеден айырмашылығы:
<variant> Анық шекарасы бар
<variant> Бір неше экологиялық жүйеден тұрады
<variant> Анық шекарасы жоқ
<variant> Ауыспалы аумағы бар
<variant> Ортақ құрастырушылары бар
<question1> Экотоп бұл:
<variant> Абиотикалық факторлар жиынтығы
<variant> Тірі организмдер жиынтығы
<variant> Топырақ қабаты
<variant> Биотикалық факторлар жиынтығы
<variant> Зооценоз
<question1> Биоценоз бұл:
<variant> Тірі организмдер жиынтығы
<variant> Өсімдіктер дүниесі
<variant> Жануарлар дүниесі
<variant> Абиотикалық факторлар жиынтығы
<variant> Микроорганизм жиынтығы
<question1> Продуценттерге келесілер жатады:
<variant> Өсімдіктер жиынтығы
<variant> Өсімдік жегіш жануарлар
<variant> Жыртқыш жануарлар
<variant> Микроорганизмдер
<variant> Жануарлар жиынтығы
<question1> Барлық тірі ағзалардың жиынтығын қалай атайды:
<variant> Биомасса
<variant> Биокостық зат
<variant> Биогенді зат
<variant> Органикалық зат
<variant> Барлық жауаптар дұрыс
<question1> Таусылатын табиғи ресурстарға келесілер жатады:
<variant> Флора,фауна,топырақ
<variant> Космостық, радиациялық нүкте
<variant> Атмосфералық ауа
<variant> Дүниежүзілік мұхит сулары
<variant> Күн сәулесінің радиациясы
<question1> Таусылмайтын табиғи ресурстарға <variant> келесілер жатады:
<variant> Космостық, климаттық, су
<variant> Жер асты байлықтары
<variant> Өсімдіктер дүниесі
<variant> Жануарлар дүниесі
<variant> Топырақ, су, қазба байлықтар
<question1> В.И.Вернадский бойынша нооэкология дегеніміз не
<variant> Адам мен табиғаттың байланысын тиімді реттеу кезеңі
<variant> Адам қызметінің нәтижелерінің жиынтығы
<variant> Адам еңбегімен құрылған өндірісті тиімді реттеу кезеңі
<variant> Өндірістер, ауыл шаруашылығы, энергетика
<variant> Өндіріс және ауыл шаруашылығы, энергетика
<question1> Табиғатты пайдалану түрлері:
<variant> Жалпы және арнайы
<variant> Жалпы және жеке
<variant> Мемлекеттік және жеке
<variant> Мемлекеттік және арнайы
<variant> Жалпы және мемлекеттік
<question1> Тұрақты даму бағдарламасы қабылданған мерзім:
<variant> 1992 жыл
<variant> 1990 жыл
<variant> 1995 жыл
<variant> 1999жыл
<variant> 2000 жыл.
<question1> Объектілердің тікелей ластануы:
<variant> Көздерден тікелей шығып жатқан өзіндік заттармен ластану
<variant> Атмосфера арқылы өзіндік заттармен және шығындармен ластану
<variant> Гидросфера арқылы өзіндік заттармен ластану
<variant> Литосфера арқылы өзіндік заттармен ластану
<variant> Биосфера арқылы өзіндік заттармен ластану
<question1> Физикалық ластану былай бөлінеді:
<variant> Ортаның физикалық параметрінің өзгеруіне байланысты
<variant> Жылулық параметрлеріне байланысты
<variant> Шулы параметрлеріне байланысты
<variant> Жарықтық параметрлеріне байланысты
<variant> Электромагниттік параметрлеріне өзгеруіне байланысты
<question1> Антропогендік ластаушылар былай бөлінеді
<variant> Адам қызметімен араласу арқылы
<variant> Биологиялық ластану арқылы
<variant> Механикалық заттармен ластануы
<variant> Химиялық қоспаларымен ластануы
<variant> Физикалық ластану арқылы
<question1> Топырақ -күрделі табиғи дене, келесі <variant> факторлар әсерінен пайда болған:
<variant> Жердің рельефі, климат, өсімдік қабаты
<variant> Жерлердің рельефі. , жануарлар ағзасы
<variant> Климат, өсімдік қабаты, жануар ағзасы
<variant> Өсімдік қабаты, жануар ағзасы, климат
<variant> Жануарлар ағзасы, өсімдік қабаты
<question1> Топырақтың ластану көздері:
<variant> Кез келген көзден шығатын заттармен ластану
<variant> Тұрғын үйлер, ауыл-шаруашылық ластану көздері
<variant> Өндірістік - өнеркәсіптер ластану көздері
<variant> Жылу энергетикасы және су шаруашылық көздері
<variant> Транспорт және орман шаруашылығы
<question1> Топырақтың құнарлы қабаты және грунттардың еріген және жаңбырлы сулармен, желмен бұзылу процесін қалай атаймыз:
<variant> Эрозия
<variant> Аридизация
<variant> Улануы
<variant> Тұздану
<variant> Техногендік улануы
<question1> Табиғи ластануға жатады:
<variant> Жер сілкінісі, су алу және т.б.
<variant> Өндіріс қалдықтары
<variant> Атомдық станциялар шығындары
<variant> Шулық ластану,су алу және т.б.
<variant> Химиялық ластану
<question1> Биосфераны құрайтын атмосфера қабаты:
<variant> Тропосфера
<variant> Стратосфера
<variant> Мезосфера
<variant> Ионосфера
<variant> Магнитосфера
<question1> Озонды қабаты ненің құрамына кіреді:
<variant> Стратосфера
<variant> Ионосфера
<variant> Тропосфера
<variant> Магнитосфера
<variant> Мезосфера
<question1> Жерден ең алшақ жатқан (орналасқан):
<variant> Экзосфера
<variant> Стратосфера
<variant> Ионосфера
<variant> Тропосфера
<variant> Мезосфера
<question1> Өндірістік қалдықтар ұйымдастыруына байланысты қалай бөлінеді:
<variant> Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
<variant> Периодтық жэне периодсыз
<variant> Қыздырылған және суытылған
<variant> Тазаланбай тасталынатын
<variant> Тазаланып тасталынатын, ұйымдастырылмаған
<question1> Өндірістік қалдықтар тазалануына байланысты қалай бөлінеді:
<variant> Тазаланатын және тазаланбайтын
<variant> Тазаламай тасталынатын
<variant> Периодты және периодсыз
<variant> Қыздырылған және суытылған
<variant> Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
<question1> Атмосферада біріншілік ластанулардан пайда болатын өнім:
<variant> Екіншілік ластанулар
<variant> Қосалқы қалдықтар
<variant> Бір мезгілде
<variant> Бір мезетте
<variant> Біріншілік ластанулар
<question1> Атмосфераға үлкен көлемде аз уақыт ішінде тасталынатын қалдықтар:
<variant> Бір мезгілді
<variant> Бір мезетті
<variant> Периодты
<variant> Үздіксіз
<variant> Периодсыз
<question1> Атмосфераға тасталынатын секунд бірлігіндегі үлкен көлемді қалдықтар:
<variant> Бір мезетті
<variant> Бір мезгілді
<variant> Периодтық
<variant> Үздіксіз
<variant> Локолизацияланған
<question1> Мұздықтарды еріту үшін қолданылады:
<variant> Майда дисперсті көміртек ұнтағы
<variant> Қатты көмір қышқылылы ұнтағы
<variant> Йод тұздары
<variant> Қорғасын хлориді
<variant> Қышқылдар
<question1> Су ортасындағы МШК-ң өлшем бірлігі:
<variant> мг/л
<variant> мг/м3
<variant> мг/кг
<variant> мг/г
<variant> кг/кг
<question1> Атмосфера ластауышы заттардың МШК ( мүмкіндік шектік концентрациясы) өлшем бірлігі:
<variant> мг/м3
<variant> кг/тәу
<variant> тон/жыл
<variant> мг/жыл
<variant> м'/тәу
<question1> Су қолдану мына түрлерден тұрады:
<variant> Ауыз су, мәдени , балық шаруашылық
<variant> Ауыз су, техникалық, ауылшаруашылық
<variant> Балық шаруашылық өндірістік
<variant> Өндірістік, ауыз су
<variant> Тұрмыстық іркінді су көздері
<question1> Су ресурстарына жатады:
<variant> Құрамында су бар барлық ресурстар
<variant> Жер беткі су көздері ғана су ресурстарына жатады
<variant> Жер асты су көздері бар су қоймалары жатады
<variant> Атмосфералық және топырақтық ылғал түрлері
<variant> Мұздықтардағы су ресурстары ғана
<question1> Қазақстанда ерекше қорғалатын мемлекеттік територрияларға қайсысы жатады?
<variant> Қорықтар, ұлттық саябақтар
<variant> Егіс алқаптары
<variant> Алма баулары
<variant> Батпақтар,бұлақтар
<variant> Жүзім бақтары
<question1> Планетаның қанша пайызын гидросфера қабаты алып жатыр?
<variant> 70%-71%
<variant> 60%-61%
<variant> 90%-95%
<variant> 50%-20%
<variant> 10%-12%
<question1> Гидросфераның қанша пайызын тұщы су қоры түзеді?
<variant> 3%
<variant> 4%
<variant> 5%
<variant> 15%
<variant> 12%
<question1> Планетадағы тұщы су қоры қайда шоғырланған
<variant> Мұздықтарда,жерасты суларында
<variant> Мұхиттарда,теңіздерде
<variant> Көлдерде,ашық мұхиттарда
<variant> Теңіздерде, мұхиттарда
<variant> Ашық мұхиттар мен теңіздерде
<question1> Су сапасының физикалық көрсеткіштеріне жатады:
<variant> Судың физикалық параметрлерінің өзгерулеріне байланысты
<variant> Температура байланысты көрсеткіштер
<variant> Дәміді салыстыру қасиетінің көрсеткіштеріне де байланысты
<variant> Түсі өзгермейтін су көрсеткіштері
<variant> Иісі өзгермейтін су көрсеткіштері
<question1> Су сапасының химиялық көрсеткіштері:
<variant> Химиялық қасиеттерінің өзгерісі
<variant> рН түріндегі көрсеткіштер
<variant> Тұз қүрамының өзгерілуі
<variant> Кермектігі бұзылған жағдайларда
<variant> Негіздігі
<question1> Ағынды суларға жатады:
<variant> Өндірістік, шаруашылық, ағын, атмосфералық су
<variant> Техникалық және ауыз су,ауыл-<variant> шаруашылық су
<variant> Жер асты сулары
<variant> Жауын
<variant> Тұрмыстық-шаруашылық, ағын және ауыз су
<question1> Жер қыртысының жоғарғы бөлігі не деп аталады:
<variant> Литосфера
<variant> Биосфера
<variant> Атмосфера
<variant> Ноосфера
<variant> Гидросфера
<question1> Абиотикалық факторларға жататындар:
<variant> Климатты, эдафогенді,орографиялық, химиялық
<variant> Фитогенді, эдафогенді, орографиялық, зоогенді
<variant> Клиамтты, зоогенді, антропогенді
<variant> Антропогенді, химиялық, зоогенді
<variant> Орографиялық, фитогенді, эдафогенді
<question1> Ылғал қажет ететін өсімдіктер:
<variant> Гидрофильді
<variant> Ксерофильді
<variant> Мезофильді
<variant> Термофильді
<variant> Гидрофобты
<question1> Дүние жүзінде ең таза көл:
<variant> Байкал
<variant> Онега
<variant> Балхаш
<variant> Эрн
<variant> Арах
<question1> Атмосфераның антропогендік ластануы:
<variant> Адам араласу арқылы атмосфера ауасының ластануы
<variant> Белгіленген тәртіп бойынша атмосфера <variant> құрамында ластайтын заттардың болуы
<variant> Адамға әсер ететін дәрежені анықтайтын физикалық ,химиялық атмосфера қасиетінің жинағы
<variant> Атмосфера құрамының қоспалар арқылы өзгерілуі
<variant> Табиғи процесстердің әсері арқылы атмосфераның ластануы
<question1> Экология қандай факторға бөлінеді:
<variant> Тірі және өлі табиғатқа
<variant> Қабылдау факторы
<variant> Жағдай факторы
<variant> Әсер ету факторы
<variant> Температура және қысым
<question1> Табиғаттың жаңа жағдайы.
<variant> Ноосфера
<variant> Литосфера
<variant> Техносфера
<variant> Биотехносфера
<variant> Биосфера
<question1> Су пайдалану:
<variant> Су пайдаланушыға су беру
<variant> Су көзінен су байлығын қайтарымсыз пайдалану
<variant> Су көзінен алмай пайдалану
<variant> Белгілі ауданнан жер беті суларды пайдалану
<variant> Белгілі ауданда жер асты суын беру
<question1> Фоналық ластану:
<variant> Ауа атмосферасының табиғи ластануы
<variant> Адам қызметімен ластану денгейі
<variant> Өндіріс арқылы ластануы
<variant> Ауыл-шаруашылығы арқылы ластануы
<variant> Көлік шаруашылығы арқылы ластануы
<question1> Таусылғаннан кейін қайта қалпына келмейтін қорларға қайсысы жатады?
<variant> Отын -энергетикалық қорлар
<variant> Биологиялық қорлар
<variant> Климаттық қорлар
<variant> Топырақ қорлары
<variant> Су қорлары
<question1> Толеранттық заңы қашан құрылған?
<variant> 1913 ж
<variant> 1813 ж
<variant> 1713 ж
<variant> 1885 ж
<variant> 1915ж
<question1> Мониторинг дегеніміз не:
<variant> Әр түрлі бағыттағы информациялық жүйе
<variant> Химиялық анализдеу әдісі
<variant> Термикалық анализдеу әдісі
<variant> Физикалық анализдеу әдісі
<variant> Минералды заттардың тотығуындағы жүйе
<question1> Мониторингтің негізгі мақсаты:
<variant> Биосфера жағдайын бақылау
<variant> Иносфера жағдайын бақылау
<variant> Мезосфера жағдайын бақылау
<variant> ропосфера жағдайын бақылау
<variant> Атмосфера жағдайын бақылау
<question1> Пестицид дегеніміз не:
<variant> Өсімдіктерді қорғауға керекті химиялық қосылыстар
<variant> Жоғары беткі активті синтетикалық заттар қосылыстары
<variant> Негізінен азот және фосфор
<variant> Жалғыз ғана фософор
<variant> Жалғыз ғана азот
<question1> Тыңайтқыш дегеніміз не:
<variant> Негізінен фосфор, азот
<variant> Жоғарғы беткі активті синтетикалық заттар
<variant> Өсімдікті қорғауға керекті химиялық заттар
<variant> Фосфор
<variant> Азот
<question1> Атмосфераның ең төменгі қабаты:
<variant> Тропосфера
<variant> Стратосфера.
<variant> Озонды қабат
<variant> Ионосфера
<variant> Мезосфера
<question1> Агрегаттық күйіне қарай атмосфераны ластаушы заттар келесідей жіктеледі:
<variant> Суйық, қатты, газды және аралас
<variant> Органикалық және бейорганикалық
<variant> Қатты, газды және аэрозольды
<variant> Ыстық және салқын
<variant> Үйлестірілген және үйлестірілмеген
<question1> Биосферадағы заттар айналымын көрсетіңіз
<variant> Азот, фосфор,көміртегі, сутегі,оттегі
<variant> Калий, натрий, мырыш,сынап
<variant> Алюминий, алтын,хлор, сутегі
<variant> Қышқыл, сілті, бор, оттегі
<variant> Аммиак, негіз, азот,хлор
<question1> В.И.Вернадский биосферадағы бос <variant> энергияны тасушы деп білген:
<variant> Тірі органикалық заттар
<variant> Микроорганизмдер
<variant> Адамзат
<variant> Өсімдіктер, жануарлар
<variant> Жан-жануарлар
<question1> Ионосфера мынадай қашықтықта орналасқан:
<variant> 150-250 км<variant> 50-200 км<variant> 50-800 км<variant> 250-500 км<variant> 800 км жоғары
<question1> Дұрыстамақтану тізбегін анықтаңыз:
<variant> Шөп-қоян-қасқыр-арыстан
<variant> Қоян-арыстан-құс, шөп
<variant> Шөп-қасқыр-арыстан
<variant> Шөп-құс-қасқыр
<variant> Қоян-қасқыр-арыстан
<question1> Төмендегі аталған факторлардың қайсысы жасанды ластану көздеріне жатады:
<variant> Автомобиль газдары, смог
<variant> Вулкандар
<variant> Шаңды дауылдар
<variant> Жер сілкіну
<variant> Селдер, тұмандар, газдар
<question1> Тропосфера шекарасы мына аралықта жатыр:
<variant> 8-14 км<variant> 2-4 км<variant> 14-18 км<variant> 6-9 км<variant> 1-2 км<question1> Атмосфераны ластаушы көздер былай бөлінеді:
<variant> Жасанды және табиғи
<variant> Табиғаттық және антропогендік
<variant> Тұрмыстық және ауылшаруашылық
<variant> Газдық және қатты
<variant> Ұйымдасқан және ұйымдаспаған
<question1> Ақыл-ой сферасы деп мына сфераны айтқан:
<variant> Ноосфера
<variant> Биосфера
<variant> Гидросфера
<variant> Атмосфера
<variant> Тропосфера
<question1> Ортаның микробиогендік биотикалық факторларына мыналар жатады:
<variant> Микробтар, вирус
<variant> Жасыл өсімдіктер
<variant> Адамзат
<variant> Жан-жануарлар
<variant> Қоршаған орта
<question1> Ортаның фитогендік биотикалық факторына мыналар жатады:
<variant> Жасыл өсімдіктер
<variant> Жан-жануарлар
<variant> Адамзат
<variant> Вирустар, бактериялар
<variant> Қоршаған орта
<question1> Ортаның зоогендік факторына мыналар жатады:
<variant> Жан-жануарлар
<variant> Жасыл өсімдіктер
<variant> Адамзат
<variant> Бактериялар
<variant> Вирус-бактериялар
<question1> Экологиялық негіз дегеніміз не:
<variant> Қоршаған ортаны қорғау
<variant> Физика
<variant> Химия
<variant> Жалпы химиялық технология
<variant> Қолданбалы математика
<question1> Су қоры қалай аталады:
<variant> Гидросфера
<variant> Биосфера
<variant> Стратосфера
<variant> Ноосфера
<variant> Литосфера
<question1> Топырақ дегеніміз не:
<variant> Литосфера
<variant> Гидросфера
<variant> Биосфера
<variant> Стратосфера
<variant> Ноосфера
<question1> Ақыл-ой қабаты дегеніміз не:
<variant> Ноосфера.
<variant> Гидросфера.
<variant> Биосфера.
<variant> Стратосфера.
<variant> Литосфера.
<question1> Адамдардың болашағы үшін шикізаттардын көздері мен қоршаған ортаны сақтауды қамтамасыз етуге бағытталган даму
<variant> Экологиялық тұрақты даму
<variant> Деггрессия
<variant> Тұрақсыздық
<variant> Әлеуметтік даму
<variant> Тұрақты әлеуметтік даму
<question1> Адам әрекеті нәтижесінде бұзылған аумақты табиғи қалпына келтіру
<variant> рекультивация
<variant> дефляция
<variant> деградация
<variant> дегазация
<variant> эвтрофикация
<question1> Атмосфераның қай қабатында озон қабаты орналасқан:
<variant> Стратосфера
<variant> Мезосфера
<variant> Тропосфера
<variant> Магнитосфера
<variant> Ионосфера
<question1> Нейтрализация су тазалаудың келесі әдісіне жатады:
<variant> Химиялық
<variant> Биохимиялық
<variant> Физико-химиялық
<variant> Термиялық
<variant> Қыздыру арқылы
<question1> Ауыз судың кермектілігі қанша болуы керек, мг-экв/л:
<variant> 7
<variant> 5
<variant> 10
<variant> 2
<variant> 15
<question1> Озондық қабат мынадай биіктікте орналасқан:
<variant> 25-40 км<variant> 12-25км
<variant> 10-12 км<variant> 40-50 км<variant> 50-120 км<question1> Жер бетіндегі басты климаттық белдеулер саны қанша:
<variant> 6
<variant> 7
<variant> 2
<variant> 9
<variant> 0
<question1> Атмосфералық жер бетінен 9-15 км қашықтықта орналасқан аумағы:
<variant> Тропосфера
<variant> Стратосфера
<variant> Гидросфера
<variant> Мазосфера
<variant> Ионосфера.
<question1> Сутегі мен оттегінің химиялық қосылысы, тіршілік көзі не:
<variant> Су
<variant> Топырақ
<variant> Ауа
<variant> Күн нұры
<variant> Химиялық қоспалар
<question1> Литосфераның ең үстіңгі қабаты:
<variant> Топырақ
<variant> Су
<variant> Ауа
<variant> Қара шірік
<variant> Қоспалар
<question1> Мына төмендегілердің қайсысы климаттық белдеуге жатады:
<variant> Экваторлық
<variant> Биогеохимиялық
<variant> Географиялық
<variant> Табиғи
<variant> Химиялық
<question1> Ауа құрамындағы ең мөлшері көп элемент:
<variant> Азот
<variant> Оттегі
<variant> Сутегі
<variant> Алтын
<variant> Аргон
<question1> Негізгі климаттық факторлардың бірін атаңыз:
<variant> Температура
<variant> Бәсекелестік
<variant> Жыртқыштық
<variant> Селбестік
<variant> Паразиттік
<question1> Озон қабатының қалыңдығы қанша:
<variant> 2-3 мм<variant> 2-3 км<variant> 2-3 м<variant> 10 мм<variant> 10 км<question1> Жануарлар қауымдастығы қалай аталады:
<variant> Зооценоз
<variant> Микоценоз
<variant> Биогеоценоз
<variant> Микробиоценоз
<variant> Биоценоз
<question1> Өнімділігі ең төмен экожүйе:
<variant> Далалық жайылым
<variant> Қайыңды орман
<variant> Тропиктік орман
<variant> Өзен
<variant> Мухит
<question1> Жануарлардың мінез-қүлығының заңдарын зерттейтін ғылым қалай аталады:
<variant> Этология
<variant> Экология
<variant> Зоология
<variant> Биология
<variant> Токсикология
<question1> Адамзат тіршілігіне қажетті табиғи қорлар:
<variant> Азық-түлік
<variant> Энергетикалық
<variant> Шикізаттық
<variant> Экологиялық
<variant> Орман
<question1> Абиотикалық факторды тап:
<variant> Орографиялық
<variant> Зоогенді
<variant> Фотогенді
<variant> Микробиогенді
<variant> Антропогенді
<question1> Алғаш рет «Биосфера» деген сөз мына ғалымның жұмыстарында жарық көрген:
<variant> 1875 жылы ғалым Э.Зюсстің
<variant> 1878жылы ғалым В.И.Тенсидің
<variant> 1856 жылы Ч.Дарвиннің
<variant> 1766 жылы ғалым Г.Д.Тороның
<variant> 1776 жылы Ч.Дарвиннің
<question1> Атмосфералық ауаның химиялық құрамына не кіреді:
<variant> 78,08% азот, 20,94% оттегі, 0.93% аргон
<variant> 50% азот, 27,25% оттегі, 1,2% аргон
<variant> 24% азот, 52%оттегі, 2,6% аргон
<variant> 65%азот, 14% оттегі, 0,03% аргон
<variant> 21% азот, 79% оттегі
<question1> Геоэкология дегеніміз не:
<variant> Экологиялық жүйелерді биосфералық деңгейді қарастырады
<variant> Табиғи және табиғи іс -әрекетпен туындайтын биосфера шегі
<variant> Ауыл, село, қала тұрғындары мен дүние жүзілік халықаралық қарым-қатыныстарын үйрестіру
<variant> Экологиялық жүйелерді атмосфера деңгейінді қарастырады
<variant> Тіршілік иелерінің, көздерінің жер бетіндегі белгілі бір қабаты
<question1> Озон қабатының жұқаруына әсер ететін факторларды атаңыз:
<variant> Фреондар
<variant> Шаң-тозаң.
<variant> Ғарыштан түскен заттар.
<variant> Вулкандар
<variant> Механикалық майда бөлшектер.
<question1> Қай жылы мониторинг пайда болды:
<variant> 1972
<variant> 1984
<variant> 1965
<variant> 1991
<variant> 1994
<question1> Экологиялық мониторинг деңгейлері келесілер:
<variant> Глобальді және ұлттық
<variant> Глобальді және экспериментальді
<variant> Ұлттық және зерттеулік
<variant> Экспериментальдік және зерттеулік
<variant> Зерттеулік және аймақтық
<question1> Биосфералық мониторингке мыналар жатады:
<variant> Глобальды
<variant> Аймақтық
<variant> Локальды
<variant> Ұлттық
<variant> Жергілікті
<question1> Бөлек мемлекет шегіндегі мониторинг:
<variant> Ұлттық
<variant> Локальды
<variant> Глобальды
<variant> Аймақтық
<variant> Жүйелік
<question1> Халықаралық байланыс деңгейінде орындалатын мониторинг:
<variant> Глобальды
<variant> Локальды
<variant> Ұлттық.
<variant> Аумақтық
<variant> Болжамдық
<question1> Қышқыл жауындары- терминін енгізген адам:
<variant> Р. Смит.
<variant> Г. Крутцен
<variant> Ш. Раулапь
<variant> К.Тенсли
С.Исаченко.
<question1> Қай жылдары "Экологиялық тұрақты даму" дами бастады?
<variant> 70-90жж ХХғ.
<variant> 0-65жж ХХ ғ
<variant> 95-2000 жж
<variant> 90-2005 жж
<variant> 90-95 жж
<question1> Мыстың судағы нормативтік көрсеткіштің асуы мынаған әкеліп соғады:
<variant> Балықты ұйықтату
<variant> Балықтардың қырылуы
<variant> Қабықшаның пайда болуы
<variant> Балықтың есту қабілетін төмендету
<variant> Барлық жауаптар дұрыс емес
<question1> Қазақстанда қанша ұлттық саябақтар бар
<variant> 12
<variant> 6
<variant> 7
<variant> 8
<variant> 15
<question1> Тұрғын мекендер үшін суды пайдалану нормасының өлшем бірлігі:
л/тәул
м3/жыл
л/жыл
м3/ тәул
м'/мин
<question1> 1986ж ТД стратегиясымен қатар қандай мәселеде өзгертулер қарастырылды?
<variant> Глобалдық
<variant> Әлеуметтік
<variant> Рухани
<variant> Моральдық
<variant> Ұлттық
<question1> Мұнайды өңдеу өнеркәсіптері қауіптіліктің қай класына жатады:
<variant> I
<variant> V
<variant> Ш
<variant> II
<variant> IV
<question1> “Homo sapiens” деген пікір нені көрсетеді:
<variant> Епті адам
<variant> Маймыл адам
<variant> Синантроп
<variant> Питеконтроп
<variant> Маймыл
<question1> Атмосфераның ластануын антропоген бөлігі мынаны құрайды , %:
<variant> 5
<variant> 10
<variant> 2
<variant> 20
<variant> 1
<question1> Орны толмайтын байлыққа не жатады?
<variant> Минералды байлықтардың барлық түрі
<variant> Өсімдіктер мен жануарлар
<variant> Биологиялық байлықтар
<variant> Жануарлар,топырақтар
<variant> Ауыл шаруашылық байлықтар
<question1> Қазақстанның солтүстігінде таралған орманды дала топырағы?
<variant> Сұр
<variant> Күлгін
<variant> Қызғылт
<variant> Сазды
<variant> Сары
<question1> 1ркінді суды тазалаудын қандай әдісінде активті лаймен ластаушы заттардың сорбциялануы жүреді:
<variant> Биохимиялық
<variant> Механикалық
<variant> Физико-хитмиялық
<variant> Нейтрализация
<variant> Ион алмасу
<question1> ХХ-ғасырдағы адамзат санының жылдам артуы
<variant> демографиялық жарылыс
<variant> демографиялық дағдарыс
<variant> демографиялық мәселе
<variant> демографиялық процесс
урбанизация
<question1> 1ркінді суды биологиялық тазалағанда не қолданылады:
<variant> Аэротенк
<variant> Нейтрализатор
<variant> Адсорбер
<variant> Катионит
<variant> Абсорбенттер
<question1> Ластанудың жанама объектілеріне жатады:
<variant> Биоценоз құраушылары
<variant> Өсімдіктер дүниесі
<variant> Жануарлар дүниесі
<variant> Микроорганизмдер
<variant> Адамзат
<question1> Рекультивация -қандай маңызды шараларға жатады:
<variant> Жер өнімділігін қорғау және сақтау
<variant> Топырақ тұздандырылғандығын жою
<variant> Топырақ эрозиясын болдырмау шаралары
<variant> Топырақ улануын болдырмау шаралары
<variant> Топырақ ылғалдылығын болдырмау
<question1> Тазарту белгісі бойынша өндірістік қалдықтар келесілерге бөлінеді:
<variant> Тазартуға жіберілмейтін тазартуға жіберілетін
<variant> Периодтты және периодсыз
<variant> Ыстық және салқын
<variant> Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
<variant> Тазартудан соң шығаралатын
<question1> Экологиялық жүйе дегеніміз не?
<variant> Организмдердің өзара қатынасы
<variant> Организмнің физикалық ортамен қатынасы
<variant> Табиғи жүйе мен табиғи байлықтың жұмыс істеу жүйесі
<variant> Популяцияны реттеу саны.
<variant> Зиянды затпен күресу үшін химиялық шараны қолдану жүйесі
<question1> ШМК жоғарғы (бір мезгілдегі жоғарғы):
<variant> Зиянды заттардың қауіптілігінің мәні
<variant> Концентрацияланған зиянды заттар мәні
<variant> Қаныққан зиянды заттар мәні
<variant> Тәулік мезгілдегі атмосферадағы қоспалар
<variant> Атмосферадағы қоспаның ең жоғарғы концентрациясы
<question1> Ландшафттың антропогендік өзгерілуі:
<variant> Антропогендік әрекет әсерінен ландшафтың өзгеруі
<variant> Ландшафтың антропогендік әсеріне тұрақтылығы
<variant> Табиғи әсердің ландшафтқа тигізетін зияндылығы
<variant> Антропогендік және табиғи әсердің арқасында ландшафттың өзгерілуі
<variant> Антропогендік объект, ландшафтқа, компоненттеріне тигізетін әсері
<question1> Белгілі бір жерде белгілі бір уақытта мекен ететін бір түрге жататын ағзалар жиынтығы:
<variant> Популяция
<variant> Түр
<variant> Климакс
<variant> Поликлимакс
Ареал
<question1> Урбанизация процессі дегеніміз не:
<variant> Қала санын көбеюі, үлкеюіне керекті заңды объектілі процесстер
<variant> Қалалардың азаюы
<variant> Қаладағы адам санының азаюы
<variant> 500- мың халқы бар қала керек емес
<variant> Қала санын азайтуға,кішіреюге керекті емес заңды ететін процестер
<question1> Ағынды суларды физика-химиялық тазарту процестері:
<variant> Флотация, экстракция
<variant> Тұндыру, сүзу
<variant> Нейтрализация, озондау
<variant> Тұндыру, сорбция
<variant> Сүзу, озондау
<question1> Организмдер арасындағы қарым- қатынас типін көрсетіңіз
<variant> Мутуализм
<variant> Аэробты
<variant> Анаэробты
<variant> Метаболизм
<variant> Антропогенді
<question1> Тұрақты даму түсінігі нені білдіреді?
<variant> Қолдаушы;тұрақты;үздіксіз
<variant> Табиғатты қорғау
<variant> Табиғи қорлар
<variant> Қорлар
<variant> Қалыпты,үздіксіз,қорлар
<question1> Тұрақты даму аспектілері қаншаға бөлінеді
<variant> 5
<variant> 6
<variant> 4
<variant> 7
<variant> 8
<question1> Дүниежүзілік табиғатты қорғау стратегиясы баяндамасы қай жылы пайда болды?
<variant> 1980
<variant> 1979
<variant> 1982
<variant> 1983
<variant> 1975
<question1> Су экожуйесі дегеніміз не?
<variant> Көлдің биотикалык және абиотикалык жиынтығы
<variant> Көлдің өсімдіктер бірлестігі
<variant> Көлдің жануар бірлестігі, абиотикалык жиынтығы
<variant> Фитопланктон
<variant> Зоопланктон
<question1> Экожүйенің өсімдігі шектеулі <variant> факторларға тәуелді екені белгілі.Орман белдеуінің шектеуші факторларын атаныз?
<variant> Жауын-шашын мөлшері
<variant> Жылудын мөлшері
<variant> Жапырактагы минералдын элементтерд1н болуы
<variant> Жауын-шашын, жылудың мөлшері
<variant> Барлык аталған факторлар
<question1> Экожүйелердің кайсысы биомассасы тек өсімдігінің жоғары болуымен сипатталады
<variant> Мұхит
<variant> Тропиктік орман
<variant> Жалпақ жапырақты орман
<variant> Шөл
<variant> Тундра
<question1> Коректену тізбегіндегі кандай буынның жойылуы биоценоз үшін зиянды нәтижиге әкеліп соктыруы мумкін
<variant> Редуценттер
<variant> 1-ші ретті редуценттер
<variant> 2-ші ретті редуценттер
<variant> 3-ші ретті редуценттер
<variant> Продуценттер
<question1> 1-ші ретті консументтерге кайсысы жатады
<variant> Шөпқоректілер
<variant> Жырткыштар
<variant> Қорек талғамайтындар
<variant> Еткоректілер
<variant> Паразиттер
<question1> Экожүйе ұғымын енгізген ғалым
<variant> Тенсли
<variant> Вернадский
<variant> Сукачев
<variant> Шретер
<variant> К.Мебиус
<question1> Биогеоценоз ұғымын кай жылы ұсынган?
<variant> 1940
<variant> 1935
<variant> 1930
<variant> 1945
<variant> 1950
<question1> Адам әрекеті нәтижесіндегі ластану былай аталады:
<variant> Антропогендік
<variant> Табиғи
<variant> Техникалық
<variant> Физикалық
<variant> Екіншілік
<question1> Зат және энергия айналымы жүретін, барлық организмдер бірге қызмет ететін, бір-бірімен және қоршаған ортамен әрекеттесетін орта келесідей аталады:
<variant> Экологиялық жүйе
<variant> Экологиялық ниша
<variant> Ареал
<variant> Биоценоз
<variant> Биогеоценоз
<question1> Судың агрегаттық түрлері:
<variant> Сұйық, қатты, газды
<variant> Аралас, қатты емес.
<variant> Сұйық және аралас емес.
<variant> Сұйық және қатты, аралас емес.
<variant> Аралас емес, газды
<question1> Өндірістік қалдықтар тасталу режиміне байланысты қалай бөлінеді:
<variant> Периодтық және периодтық емес
<variant> Қыздырылған және суытылған
<variant> Ұйымдастырылған жэне ұйымдастырылмаған
<variant> Тазаланбай тасталынатын
<variant> Тазаланып тасталынатын
<question1> Су көздеріне бақылау створын не үшін орнатылады:
<variant> Судың құрамы мен қасиетін бақылау
<variant> Судың санитарлы көрсеткішін бақылау
<variant> Құрамында ауыр металл ионның тексеруі
<variant> Қалқыма заттарды анықтау
<variant> Судағы вирус және бактериялардың барын анықтау
<question1> Су ресурстарын реттеу мынадай жолдармен іске асырылады:
<variant> Тікелей және жанама
<variant> Тікелей
<variant> Жанама және қысқаша
<variant> Мұздықтарға әсер ету
<variant> Өзен ағындарын бөлу
<question1> Су ресурстарын тікелей реттеудің көп тараған түрі:
<variant> Су қоймаларын салу
<variant> Еріген ағынды жинақтау
<variant> Каналды салу
<variant> Өзен ағынын аудару
<variant> Сорғыштар көмегімен су алу
<question1> Табиғи судын сапасы келесі көрсеткіштермен бағаланады:
<variant> Физикалық, химиялық, санитарлық-биологиялық
<variant> Физикалық ластану арқылы болжамдау
<variant> Химикалық ластану арқылы болжамдау
<variant> Санитарлық-биологиялық ластануына байланысты
<question1> Физико-химиялық ластану көрсеткіші
Жер өнімділігінің түрлері:
<variant> Кәдімгі,жасанды,экономикалық
<variant> Жасанды,кәдімгі
<variant> Экономикалық
<variant> Экологиялық табиғи және жасанды
<variant> Кәдімгі,экологиялық
<question1> Түрдің бөлек факторларға үйрену қасиеті:
<variant> Экологиялық валенттілік
<variant> Пластикалық абиотты
<variant> Қылықты валенттілік
<variant> Ареалды
<variant> Ниша
<question1> Ауыл-шаруашылығында су объектісін ластайтын қайнар көздер:
<variant> Тынайтқыштар
<variant> Пайдалы казбалар
<variant> Әр түрлі газдар
<variant> Ауа құрамындағы газдар
<variant> Көмірқышқыл газы
<question1> Озон қабатының жойлуына тікелей әсер ететін химиялық қосылысты көрсетіңіз
<variant> Фреон газдары
<variant> Оттегі,сутегі,азот
<variant> Фосфор, мыс, сынап
<variant> Алтын,мырыш, күл
<variant> Хром, оттегі,қорғасын
<question1> Атмосфера ластануы:
<variant> Түрлі көздерден ластаушы заттар шығару нәтижесі
<variant> Атмосфераны оттегімен ластану нәтижесі
<variant> Атмосфераның фреонмен ластануы
<variant> Өндірістік аумақтардың ластануы нәтижесі.
<variant> Құрылыстардың ластануы нәтижесінде
<question1> Мемлекеттерде табиғи орта жағдайына өте қауіпті белдеу мен нүктелерге жүргізілетін мониторинг
<variant> ұлттық
<variant> базалық
<variant> мемлекеттік
<variant> импактылық
<variant> жергілікті
<question1> Ортаның климаттық абиотикалық факторларына мынадай факторлар жатады:
<variant> Жарық, температура, ылғалдылық, қысым
<variant> Ауаның газдық құрамы, тұздылық, ауа қысымы
<variant> Су тұздылығы, теңіз бетінен биіктік, тұшылық
<variant> Температура, ауа жібергіштік, су құрамы
<variant> Ауа температурасы, ауа қысымы
<question1> Экологиялық ортаның биотикалық факторлары мынадай болып бөлінеді:
<variant> Фитогендік, микробиогендік, зоогендік
<variant> Климаттық, антропогендік, зоогендік, микробиогендік
<variant> Фитогендік, эдафогендік, химиялық, зоогендік
<variant> Антропогендік, зоогендік, химиялық, эдафогендік
<variant> Эдафомды, микробиогендік, зоогендік, антропогендік
<question1> Планета су қорлары мынадан құралады:
<variant> Жердің беткі, жер асты сулары, мұздықтар атмосфераның және жердің ылғалдылығынан
<variant> Теңіз, өзен, су қоймалары
<variant> Жер асты бұлақтар, теңіздер, мұхиттар, өзен , су қоймалары, космос, планета сулары
<variant> Мұздықтар, атмосфералық ылғалдылық
<variant> Жер ылғалдылығынан, беткі сулардан
<question1> 1рі дисперсті ерімейтін және қалқыма қоспаларының бөлінуі мынау тазалау әдісінде жоғарлайды:
<variant> Механикалық тазалау
<variant> Биохимиялық тазалау
<variant> Физико-химиялық тазалау
<variant> Термиялық тазалау
<variant> Өртеу.
<question1> ХХ1 ғасырдың күн тәртібі кұжаттары осы Конференцияда қабылданды
<variant> Рио-де-Жанейро
<variant> Мәскеу
<variant> Астана
<variant> Вена
<variant> Берн
<question1> Иониттер көмегімен іркінді суды тазалау қалай аталады:
<variant> Ион алмасу
<variant> Нейтрализация.
<variant> Коагуляция
<variant> Тотығу
<variant> Тұну процессі
<question1> Тазалаудын электрохимиялық әдісі нені қолдануға негізделген:
<variant> Электртогын
<variant> Катиониттерді
<variant> Аниониттерді
<variant> Әк сүтін
<variant> Аниониттер мен катиониттерді
<question1> Адамдардың демалуына арналған қалалық саябақтар, аумағы аталады
<variant> рекреациялық белдеу
<variant> селитебтик белдеу
<variant> өндірістік белдеу
<variant> Индустриялды белдеу
<variant> транспорттық белдеу
<question1> Биосфераға техносфера қысымының ең маңызды көрінісі
<variant> биоалуантүрліліктің кемуі
<variant> Жаңа түрлердің кемуі
<variant> биоалуантүрліліктің жоғарлауы
<variant> рекультивация
<question1> Б. Коммонердің бірінші заңы
<variant> барлығы барлығымен байланысты
<variant> бәрін бір жерге жарату керек
<variant> Бәрін жан жаққа тарату керек
<variant> тегін ешнәрсе жок
<variant> материя жойылмайды, жоқтан пайда болмайды
<question1> Қазастанда мемлекеттік қорықтар саны қанша?
<variant> 10
<variant> 20
<variant> 15
<variant> 7
<variant> 5
<question1> Жылулық баланстың өзгеруі нәтижесінде жер шарының температурасының ғаламдық артуы қалай аталады
<variant> парниктік эффект
<variant> дезинфекция
<variant> дегзация
<variant> деградация
<variant> электромагниттік өріс
<question1> «Қышқылдық жаңбырлар» алғаш қай жылы, қай қалада байқалған
<variant> Англияда 1907-1908 жж
<variant> Францияда 1907-1908 жж
<variant> Қазақстанда 1907-1908 жж
<variant> Ресейде 1907-1908 жж
<variant> АҚШ 1907-1908 жж
<question1> Қазақстанда қай жылдар аралығында ядролық қарулар сыналды:
<variant> 1949-1989 жж
<variant> 1839-1987 жж
<variant> 1991-1998 жж
<variant> 1945-2000 жж
<variant> 1942-1999 жж
<question1> Қазақстандағы ядролық қарулар сыналған аймақтар
<variant> Азғыр, Тайсойған
<variant> Арал, Алакөл
<variant> Сарыарқа, Жаңаөзен
<variant> Жаңатас,Тараз
<variant> Устірт,Бетпақдала
<question1> Мына анықтама нені түсіндіреді: «Бұл даму қазіргі шақтың қажеттіліктерін қанағаттандырады, бірақ болашақ ұрпақтың өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін қатерге тігеді»
<variant> тұрақты даму
<variant> бастапқы өсу
<variant> экотопия
<variant> прогресс
<variant> экологиялық даму
<question1> Экологияның қай заңы өндірістік процессте іске асады.
<variant> барлығы бір жаққа жоғалып кету керек
<variant> табиғат өзі біледі және өзі шешеді
<variant> толеранттық заңы
<variant> минимум заңы
<variant> бәрі бірінен байланысты
<question1> Үлкен көлемде қазба байлықтарды табуды экологиялық салдарға әкеледі
<variant> табиғи ландшафтың бұзылуы
<variant> табиғат өзі біледі және өзі шешеді
<variant> бастапқы өсу
<variant> шектен тыс балық аулауды тоқтату
<variant> бәрі бірінен байланысты
<question1> Бүкіл мемлекеттер басқаруында қандай пункт Гринпистің 10 сұранысына кірмейді
<variant> жердегі халық тұрғындарын қысқарту
<variant> генетикалық өзгерілген өнімдерсіз – ауылшаруашылық
<variant> шектен тыс балық аулауды тоқтату
<variant> ескі ормандарды сақтау
<variant> киттерді аулау ж/е теңіз жануарларының <variant> жойылып кетуіне тиым салу
<question1> Биотикалық факторға не жатады
<variant> тірі организмдердің бір-бірінен қарым қатынасы
<variant> тірі организмдердің қоршаған ортамен байланысы
<variant> су массасының ауада қозғалысы
<variant> топырақта биохимиялық процестердің сипаты
<variant> атмосфера – қабатында тепе-теңдіктің өзгеруі
<question1> Өте таза судың ластану көрсеткіші қанша болуы керек
<variant> 0,5
<variant> 1
<variant> 2,5
<variant>10
<variant> 3
<question1> РИО-92 негізгі қорытындылары:
<variant> ХХΙ ғ. арналған күн тәртібі
<variant> ХХ ғ. арналған күн тәртібі
<variant> ХΙХ ғ. арналған күн тәртібі
<variant> Қарусыздандыру бағдарламасын қабылдау
<variant> ХVIII ғ арналған күн тәртібі
<question1> РИО-92 негізгі қорытындылары
<variant> тұрақты дамудың концепциясын қабылдау
<variant> бастапқы көтерілуі
<variant> экотоптың концепциясын қабылдау
<variant> қарусыздандыру бағдарламасын қабылдау
<variant> бәрі дұрыс
<question1> РИО-92 негізгі қорытындылары
<variant> климаттың өзгеруіне байланысты рамалық конвенциясын қабылдау
<variant> бастапқы көтерілуі
<variant> экотоптың концепциясын қабылдау
<variant> қарусыздандыру бағдарламасын қабылдау және протоколын өзгерту
<variant> бәрі дұрыс
<question1> ТД кіреді:
<variant> кедейшілік пен жоқшылықты жою
<variant> экономиканың өспеуі
<variant> қаруларды сақтау ж/е күшейтпеу
<variant> экологиялық экономикалық мәселелерге саяси деңгейге көтерілмеуі
<variant> әлеуметтік және мәдени өспеу
<question1> ТД кіреді:
<variant> экологиялық экономикалық мәселелерді <variant> саяси деңгейге көтеру
<variant> экономиканың өспеуі
<variant> қаруларды сақтау ж/е күшейтпеу
<variant> экологиялық экономикалық мәселелерге саяси деңгейге көтерілмеуі
<variant> әлеуметтік және мәдени өспеу
<question1> Табиғи қорлар дегеніміз не?
<variant> адамның өмір сүруіне қажетті құралдар
<variant> адамның өмір сүруіне қажетті емес құралдар
<variant> адамның өз еңбегі арқылы жасалған өміршендік құралдар
<variant> адамның өмірінің негізі емес
<variant> адамның материалдық ж/е мәдени қажеттілігін нығайту емес
<question1> Қазба байлықтар дегеніміз не?
<variant> жер бетіндегі негізгі материалдық байлықтың қайнары
<variant> адамның өмір сүруінің пайда болуы
<variant> жер бетінде энергияның пайда болуы
<variant> жер бетіндегі негізгі материалдық байлықтың қайнары емес
<variant> сарқылмайтын табиғи байлықтар
<question1> Табиғи қорларды тиімді пайдалану
<variant> ақылды пайдалану
<variant> барынша оларды пайдалану
<variant> өңдеу кезінде табиғи қорлардың барлығын шығару
<variant> қолданудан бас тарту
<variant> бәрі дұрыс
<question1> Сарқылмайтын табиғи байлықтарға не жатады?
<variant> күн радияциясы
<variant> табиғи қазбалар
<variant> металлдар
<variant> көмір
<variant> мұнай
<question1> Биосфера қандай қабаттардан тұрады?
<variant> тропосферада литосфера ж/е гидросфера
<variant> гидросфера, литосфера ж/е ионосфера
<variant> литосфера, атмосфера ж/е гидросфера
<variant> биосфера, атмосфера ж/е гидросфера
<variant> атмосферада, тропосфера ж/е ионосфера
<question1> Абиотикалық факторға не жатады
<variant> жарық, температура, қысым, ылғалдылық
<variant> микробиогенді, климаттық, ауаның газдың құрамы
<variant> антропогенді, зоогенді
<variant> биологияның алуан түріне
<variant> барлық жауабы дұрыс
<question1> Озон қабаты биосферада қандай қызмет атқарады
<variant> ультракүлгін сәуледен қорғайтын қабат
<variant> су буларын қорғау қабаты
<variant> мембрана биосфераға қажетті заттарды кедергі келтіретін лигурация
<variant> органикалық заттардың құрылу аймағы
<variant> барлық жаубы дұрыс
<question1> Радиациялық ластанумен белгілі қала
<variant> Семей
<variant> Алматы
<variant> Москва
<variant> Астана
<variant> Бішкек
<question1> Қай қала атом жарылысынан экологиялық апатқа ұшырады?
<variant> Чернобыль
<variant> Семипалатинск
<variant> Обииск
<variant> Челябинск
<variant> Магнитогорск
<question1> Гидросфера дегеніміз не
<variant> теңіздер, өзендер, жер асты сулары, мұхиттар
<variant> ормандар, джунглилер, жасыл арматуралар
<variant> егістің ахуалы, таулар, далалар
<variant> метосфераның төменгі қабаты
<variant> атмосфералық ылғалдылық
<question1> Табиғи қорларды тиімді пайдалану үшін <variant> теріс экологиялық аппаттардың қысқару жолдары
<variant> аз қалдықсыз технология
<variant> орманды жою
<variant> жануарлардың саның қысқарту
<variant> қорларды шексіз қолдану
<variant> қалдықтарды көбейту
<question1> Адамның тыныс алуына қауіпті көміртек оксиді бұл...
<variant> СО
<variant> СО2
<variant> NO3
<variant> SO2
<variant> NO
<question1> Табиғи ресурстардың қай түрі сарқылатын қалпына келетін ресурстар қатарына жатады
<variant> жердің өсімдік ресурстары
<variant> атмосфералық жауын-шашындар
<variant> ғарыштық радиация
<variant> жаңбыр
<variant> жел
<question1> Аэрозоль – бұл дисперсті жүйе, келесі түрден құралады
<variant> газы ортадағы микроскопиялық қатты және сұйық бөлшектер
<variant> сұйықты ортадағы микроскопиялық қатты және сұйық бөлшектер
<variant> сұйық ортадағы газдың ұсақ көпіршіктері
<variant> бір сұйықтықтан екіншісіне микроскопиялық бөлшектер
<variant> барлығы дұрыс
<question1> Вернадский ноосфераны не деді
<variant> жердегі биосфералық даму этапы
<variant> жердегі өмірдің даму этапы
<variant> бір жасушалы ағзалардың пайда болу кезеңі
<variant> көп жасушалы ағзалардың пайда болу кезеңі
<variant> адамның жер бетінде пайда болуы кезеңі
<question1> Тропосфера дегеніміз не
<variant> жердің газ түріндегі төменгі қабаты
<variant> жердегі литосфераның жоғары қабаты
<variant> жердегі гидросфераның төменгі қабаты
<variant> жердегі газ түріндегі бұлттың жоғары қабаты
мдұрыс жауабы жоқ
<question1> Литосфера дегеніміз не
<variant> жер қыртысының қатты қабатының жоғары бөлігі
<variant> жердің литосфераның жоғары қабаты
<variant> жердегі газ түріндегі бұлттың жоғары қабаты
<variant> жердің гидросфераның төменгі қабаты
<variant> жердің сұйық түріндегі қабаты
<question1> Геологиялық қорғалатын объект, құнды ағаштар ерекше бұлақ – олар:
<variant> табиғат ескерткіші
<variant> қорық
<variant> заказник
<variant> тарихи құндылықтар
<variant> жасанды ескерткіш
<question1> КР «Экологиялық кодекс» шыққан жылы:
<variant> 2007ж
<variant> 2002ж
<variant> 1995ж
<variant> 2005ж
<variant> 2006ж
<question1> Қазақстандағы ұлттық саябақтарды көрсетіңіз
<variant> Бурабай, Қарақаралы,Шарын
<variant> Алматы, Қорғалжын,Марқакөл
<variant> Наурызым, Алакөл,Устірт
<variant> Барсакелмес, Алматы,Ақбастау
<variant> Дендропарк, зоопарк, Арал
<question1> Жануарлар мен өсімдіктердің жойылуға жақын түрлерін тіркейтін құжат:
<variant> қызыл кітап
<variant> орман кодексі
<variant> кадастр
<variant> қара кітап
<variant> жасыл
<question1> Табиғи ескерткіштер деп есептеуге болады
<variant> үңгірлер, сирек кездесетін табиғи объектілер
<variant> үңгірлер, сирек кездеспейтін табиғи объектілер
<variant> геологиялық жалаңаштану
<variant> үңгірлер, көбірек кездесетін табиғи объектілер
<variant> ғасырлар бойы өсіп келе жатқан ағаштар
<question1> Топырақтану ғылымының қалыптасуы орыстың аса дарынды табиғаттанушы ғалымы есімімен тығыз байланысты
<variant> В.В.Докучаев
<variant> М.А. Глазовская
<variant> Р. Вильямс
<variant> В.В. Ковда
<variant> В.Г. Розанов
<question1> Қандай жағдайларға байланысты Семей облысын ҚР Үкіметі экологиялық апат аймағына жатқызады
<variant> барлық факторды қосып алғанда
<variant> ауру түрлерінің өршуі
<variant> өлім жағдайларының өршуі
<variant> онкологиялық ауруларының өршуі
<variant> ауру патологияларының өршуі
<question1> Атмосфера ауасының сапасы әсер етеді
<variant> халықтың денсаулығына
<variant> космосқа
<variant> киімге
<variant> адамның сытқы киіміне
<variant> шалбарға
<question1> Каспидегі ит балықтардың қырылуының ресми нұсқасы
<variant> созылмалы токсикоз
<variant> иммундық жүйеннің төмендеуі
<variant> инфекциялық арулар
<variant> паразитарлық аурулар
<variant> табиғи аномалиялар
<question1> Каспий теңізінің ластану көздері
<variant> бұрғылау шламдарының тасталынуы
<variant> иммундық жүйеннің төмендеуі
<variant> сұрғылау шламдарының тасталынбауы
<variant> онкологиялық ауруларының өршуі
<variant> ауру потологияларының өршуі
<question1> Каспийдегі бекіре балықтардың санының күрт төмендеу себептері
<variant> броконъерлік
<variant> каспий суларының мұнай өнімдерімен ластануы
<variant> теңіздегі су деңгейінің көтерілуінен жойылу
<variant> каспий суларының бұрғылау шламдарымен ластануы
<variant> балықтарды нормадан асырып аулануы
<question1> Каспийдегі бекіре балықтарын қорғау әрекеті:
<variant> құқық қорғаушылардың броконъерлермен күресуі
<variant> құқық қорғаушылардың күресуі
<variant> лицензиясыз балықтармен уылдырық сатқан үшін айып санкцияларын жоғарлатпауы
<variant> зиянды заттардың нольдік ласталыну принципін қатаң түрде сақталмағаны
<variant> үкіметтен тыс экологиялық ұйымдастырудың белсенділігін жоғарлатпауы
<question1> Топырақтың негізгі маңызы
<variant> құнарлығы
<variant> күрделі құрамы
<variant> аз қозғалуы
<variant> қайта жаңғыруы
<variant> деградацияға бейімділігі ұшырауға
<question1> Ұзақ мерзімге көмілген қауіпті зиянды заттарды бар материалдардың жинақтаушылары
<variant> могильник
<variant> полигондар
<variant> қоқыс
<variant> жинақтаушы-сақтаушы
<variant> рекуперациялық шығарылуы
<question1> Автокөліктер қалалардың ластаушылардың жалпы мөлшерінің неше % құрайды
<variant> 60-80
<variant> 40-60
<variant> 20-40
<variant> 1-20
<variant> 10 дейін
<question1> Топырақтың табиғи эрозиясының <variant> түрі
<variant> жел
<variant> улы
<variant> техногендік
<variant> тұзды
<variant> ауылшаруашылық
<question1> Су бетінің жарықты шағылыстыру қабілеті қалай аталады
<variant> Альбедо
<variant> Гидрометр
<variant> Биосфера
<variant> Дегезация
<variant> Гигроскопия
<question1> Эвтрофикация қандай мағына береді
<variant> Судың органикалық заттарға бай болуы
<variant> Бейорганикалық заттардың суда көп болуы
<variant> Судың ластануы
<variant> Су тығыздылығының төмендеуі
<variant> су тығыздығының жоғарылауы
<question1> Шөлейттенумен күресудің тиімді әдісін таңдаңыз:
<variant> тоғайлар
<variant> минералды тыңайтқыштарды енгізу
<variant> солондық топырақтарды гипстеу
<variant> суландыру және гидромелиорация
<variant> егістер
<question1> Теңіздің көтерілуі мен кері кетуінің себебі неде?
<variant> ай мен жердің өзара тартылуы
<variant> жердің айналуы
<variant> жердің геотермальды энергиясы
<variant> су бетіндегі ауа қабатының қозғалысы
<variant> климаттың өзгерісі
<question1> Қала экожүйесінің ең маңызды бөлігі
Екпе ағаштар мен бұталар
Өсімдіктермен жануарлар
Жаман жабдықталған тұрғын үйлер
Халыққа қызмет көрсету орталықтары
Тұрмыстық қызмет көрсету және көңіл көтеру орындары
<question1> Төменде келтірілгендердің қайсысы глобалдық экологиялық проблема қатарына жатады
<variant> Әлемдік мұхиттың ластануы
<variant> Жаңбырлардың қышқылдануы
<variant> ҚО-ның ластануы
<variant> Ормандарды қорғау
<variant> Атом-электр станцияларын салу
<question1> Қандай табиғи қор планета климатын анықтайды
<variant> күн радиациясы
<variant> атмосфералық ауа
<variant> су
<variant> топырақ құнарлығы
<variant> тіршілік ету кеңістігі
<question1> Орман өрттерінің экологиялық салдары:
<variant> атмосферадағы оттегі теңгеруліуінің бұзылуы
<variant> өсімдіктердің қарқынды өсуі
<variant> ауылшаруашылық жерлерінің көбеюі
<variant> пайдалы жануарлар түрлерінің өсуі
<variant> табиғаттағы биологиялық алуан түрлердің өсуі
<question1> Қоршаған ортаға әсер етеудің қайсысы физикалық ластануға жатады?
<variant> радиациялық ластану
<variant> шаңның өнеркәсіптік шығарылуы
<variant> химиялық ластанған ағындылар
<variant> көлік шығарылымдары
<variant> тұрмыстық қатты қалдықтар
<question1> Қоршаған ортаға әсер етудің қайсысы физикалық ластануға жатады?
<variant> электромагниттік өріс
<variant> шаңның өнеркәсіптік шығарылуы
<variant> химиялық ластанған ағындылар
<variant> көлік шығарылымдары
<variant> тұрмыстық қатты қалдықтар
<question1> Қазакстанның территориясынын канша пайызы шөлейт экожүйесінен тұрады
<variant> 60-70%
<variant> 30-35%
<variant> 25-20%
<variant> 35-40%
<variant> 15-20%
<question1> Қоршаған ортаға әсер етудің қайсысы физикалық ластануға жатады?
<variant> Шулық
<variant> шаңның өнеркәсіптік шығарылуы
<variant> химиялық ластанған ағындылар
<variant> көлік шығарылымдары
<variant> тұрмыстық қатты қалдықтар
<question1> Қоршаған орта туралы 1-ші дүниежүзілік конференция қай жылы, қай жерде болды?
<variant> Стокгольм,1972ж
<variant> АҚШ,1989ж
<variant> Жапония,1980
<variant> Алматы,1990
<variant> Санкт-Петербург,1979ж
<question1> Тұрақты даму концепциясы қандай ойды білдіреді?
<variant> Экодаму туралы
<variant> Биология туралы
<variant> Табиғатты қорғау туралы
<variant> Қоғам туралы
<variant> Саясат туралы
<question1> Тұрақты даму туралы түсінік қашан баяндалды?
<variant> 1980ж
<variant> 1979ж
<variant> 1990ж
<variant> 1993ж
<variant> 1999ж
<question1> Биотикалық фактор нешеге бөлінеді?
<variant> 3
<variant> 1
<variant> бөлінбейді
<variant> 10
<variant> 5
<question1> Бір қалыпты дамудың кейін қарай шегінуі?
<variant> Деградация
<variant> Демография
<variant> Экодаму
<variant> Қоғам
<variant> Саясат
<question1> Ортаға әсердің қайсысы физикалық ластануға жатады
<variant> Өндірістік шу
<variant> Биологиялық қалдықтар
<variant> Химиялық қалдықтар
<variant> Улы газдар
<variant> Химиялық ластанаған ағын
<question1> Атмосфераның төменгі қабаты,гидросфераны түгелдей,литосфераның жоғарғы қабатын қамтитын;
<variant> Биосфера
<variant> Ноосфера
<variant> Тропосфера
<variant> Стратосфера
<variant> Гидросфера
<question1> Өркениеттің экономикалық өсу потенциалын қажет ететін аспект?
<variant> Экономикалық
<variant> Мәдени
<variant> Болжамды
<variant> Экологиялық
<variant> Әлеуметтік
<question1> Өркендеудің ұлттық, аймақтық, мәдени ерекшеліктері туралы аспект
<variant> Мәдени
<variant> Экологиялық
<variant> Экономикалық
<variant> Әлеуметтік
<variant> Болжамды
<question1> Тұрақты даму түсінігі қай жылдары кеңінен тарала басталды
<variant> ХХғ. 80-90жж
<variant> ХХ1 ғ
<variant> 1990ж
<variant> ХХғ.90-95жж
<variant> ХХ-ХХ1 ғ
<question1> Тұрақты даму түсінігі қай тілден алынды?
<variant> Ағылшын
<variant> Араб
<variant> Грек
<variant> Латын
<variant> Қазақ

Приложенные файлы

  • docx 12548138
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий