Комплекс до екзамену з ООП МС-ФС

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заст.директора
з навчальної роботи
Першого Київського медичного коледжу

_______________Пасічник Н.С.

«____»____________201__р.


МАТЕРІАЛИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
для студентів зі спеціальності

5.12010101 «Лікувальна справа»

на 2012 – 2013 навч.рік

Розглянуто на засіданні циклової комісії ВМП та медицини надзвичайних ситуацій.
Протокол №_____ від ____________
Голова циклової комісії

_________________Т.В.Петриченко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заст.директора
з навчальної роботи
Першого Київського медичного коледжу

_______________Пасічник Н.С.

«____»____________201__р.

Розглянуто на засіданні циклової комісії ВМП та медицини надзвичайних ситуацій.
Протокол №_____ від ____________
Голова циклової комісії

_________________Т.В.ПетриченкоПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»


1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Служба охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я України. Служба охорони праці підприємства.
3. Навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці.
4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
6. Перелік професійних шкідливостей при виконанні професійних обов’язків медичних і фармацевтичних працівників.
7. Правила виробничої санітарії, протиепідемічного режиму та особистої гігієни працівників дезінфекційних установ і підрозділів.
8. Техніка безпеки персоналу кабінетів і відділень променевої діагностики і терапії. Особливості впливу сучасних лазерних апаратів.
9. Охорона праці у патологоанатомічних установах
10. Правила техніки безпеки у клініко-діагностичних лабораторіях, фізіотерапевтичних відділеннях, при роботі із стерилізаційними установками.
11. Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках.
12. Біоетичні проблеми в роботі колективу лікувально-профілактичних закладів.
13. Поняття про значення ВІЛ-інфекції та захворювання на СНІД у практиці медичного працівника. . Можливі шляхи потрапляння біологічного матеріалу від ВІЛ-інфікованого до організму медичного працівника.
14. Медико-етичні та правові проблеми профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих.
15. Поняття про „виробничу аварію“ та подальші заходи. Антиретровірусна програма.
16. Профілактика інфікування та імунопрофілактика при контакті медичного працівника з біологічними матеріалами хворого на вірусний гепатит.
17. Туберкульоз в Україні та світі. Потенційна професійна небезпека медичного працівника туберкульозного диспансеру та профілактичні заходи. Національна програма боротьби з туберкульозом в Україні.
18. Сфера дії Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
19. Правила безпеки при роботі з електрообладнанням.
20. Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці, та порядок їх проходження.
21. Забезпечення пожежної безпеки. Мета і завдання пожежної охорони.
22. Основні вимоги електробезпеки до працівників.
23. Охорона праці жінок, інвалідів та молоді.
24. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.
25. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
26. Дії працівників при виявленні в приміщенні чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі.
27. Правила безпеки при роботі з електромедичним обладнанням.
28. Інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, їх види та терміни проведення.
29. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План евакуації з приміщень у разі аварії
30. Дія небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заст.директора
з навчальної роботи
Першого Київського медичного коледжу

_______________Пасічник Н.С.

«____»____________201__р.

Розглянуто на засіданні циклової комісії ВМП та медицини надзвичайних ситуацій.
Протокол №_____ від ____________
Голова циклової комісії

_________________Т.В.ПетриченкоПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Уміння користуватися законодавством України про охорону праці;
Уміння користуватися Положенням про медичний огляд працівників певних категорій;
Уміння користуватися Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 4 квітня 1994 р., за №30;
Дотримання вступного, первинного інструктажу з безпеки праці, виробничої санітарії у виробничому середовищі;
Уміння складати інструкції з охорони праці під час роботи лаборантів у кабінетах і лабораторіях відповідно до типових інструкцій та методичних вказівок МОЗ України.
Дотримання правил безпеки під час роботи зі шкідливими та небезпечними речовинами;
Уміння користуватися збірниками нормативних документів;
Уміння оформляти акт про розслідування нещасного випадку на виробництві.
Виконання правил пожежної безпеки;
Повідомлення в пожежну охорону про виникнення пожежі;
Використання первинних засобів пожежогасіння;
Вживання заходів щодо рятування людей та майна.
Дотримання правил безпеки під час роботи в фізіотерапевтичному кабінеті;
Дотримання правил безпеки під час роботи в клініко-діагностичній лабораторії;
Дотримання правил безпеки під час роботи з балонами зі зрідженими газами;
Дотримання правил безпеки під час роботи з потенційно небезпечним матеріалом.
Користування правилами та інструкціями під час роботи з інфекційним матеріалом;
Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних установах.ТЕСТИ З ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
ВАРІАНТ № 1
1. Документ, який регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні, називається:
A. Закон України “Про охорону праці”
B. Кодекс законів про працю
C. Державний стандарт України
D. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
E. ДБН “Природне і штучне освітлення”
2. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?
A. Якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування
B. Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється
C. Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 1-х тижня
D. Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 2-х тижнів
E. Якщо працівник не буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування
3. Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:
A. 40 годин
B. 36 годин
C. 30 годин
D. 26 годин
E. 24 годин
4.Індивідуальна угода між окремим виконавцем та роботодавцем - це:
A. Колективний договір
B. Трудовий договір
C. Інструкція з охорони праці
D. Наказ “Про охорону праці”
E. Об’єктова інструкція з протипожежної безпеки
5. Порушники трудової дисципліни можуть нести таку відповідальність:
A. Дисциплінарну, матеріальну
B. Кримінальну, преміальну
C. Адміністративну, присвоєння почесного звання
D. Нагородження орденами, медалями
E. Присвоєння кращого працівника за даною професією
6. Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?
A. Керівник
B. Служба охорони праці
C. Помічник керівника з техніки безпеки
D. Комісії профспілки з охорони праці
E. Комісія з питань охорони праці
7. Ким здійснюється відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівника, або нещасного випадку, передбаченого законодавством?
A. Службою охорони праці
B. Інженером з техніки безпеки
C. Фондом соціального страхування від нещасних випадків
D. Професійною спілкою
E. Трудовим колективом
8. Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?
A. Накладення догани, звільнення з посади
B. Стягнення у вигляді грошових штрафів
C. Притягнення до судового розгляду, до судової відповідальності
D. Відшкодування збитків заподіяних підприємствами працівникам
E. Позбавлення премії
9. Письмова нормативна угода між власником і трудовим колективом це:
A. Колективний договір
B. Трудовий договір
C. Інструкція з охорони праці
D. Наказ “Про охорону праці”
E. Об’єктова інструкція з протипожежної безпеки
10. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, проводиться :
A. У міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років
B. Один раз на 15 років
C. Не менше одного разу на 5 років, а для професій з підвищеною небезпекою не менше одного разу на 3 роки
D. Один раз на 3 роки
E. Щорічно
11. Закон України “Про охорону праці” ухвалила Верховна Рада України зі змінами та доповненнями :
A. 10 жовтня 1994 р.
B. 14 жовтня 1992 р.
C. 24 жовтня 1996 р.
D. 14 жовтня 2000 р.
E. 11 жовтня 1982 р.
12. До основних функцій управління охороною праці не належать:
A. Прогнозування і планування робіт, їх фінансування
B. Організація та координація робіт
C. Облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці
D.Організація лікувально-профілактичного та санітарно-побутового обслуговування працівників
E. Контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП
13. Яким органом управління є комісія з питань охорони праці на підприємстві?
A. Організаційно-управлінським
B. Контрольно-управлінським
C. Інженерно-технічним
D. Консультативно-дорадчим
E. Громадським
14. Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:
A. 30 год
B. 42 год.
C. 40 год.
D. 38 год.
E. 36 год.
15. При роботі з електровідсмоктувачем Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?
A. Не вважається нещасним випадком
B. Так, вважається, складається акт за формою Н-1
C. Так, вважається, складається акт за формою Н-2
D. Так, вважається, складається акт за формою Н-4
E. Так, вважається, складається акт за формою НТ-1
16. Під час операції кров хворої потрапила в очі медичному працівнику. Що необхідно використати для ВІЛ-профилактики?
A. Альбуцид
B. Йод
C. Спирт
D. Нафтизин
E. Фурацилін
17. В яких медичних закладах установлюється остаточний діагноз гострого професійного захворювання (отруєння)?
A. У спеціалізованих клініках
B. В обласних лікарнях
C. У клініках професійних захворювань, закладах охорони здоров’я, затверджених МОЗ України
D. В амбулаторно-поліклінічних установах усіх типів і стаціонарах різного профілю
E. Лікарями з гігієни праці обласних санепідемстанцій
18. Який наказ МОЗ України регламентує роботу медперсоналу з ВІЛ- інфікованими паціентами:
A. № 720
B. № 916
C. № 120
D. № 167
E. № 48
19. Основою статистичного методу аналізу виробничого травматизму є :
A. Аналіз та вивчення нещасних випадків, що вже сталися, за документами і звітами
B. Визначення на планах цехів місць, де сталися нещасні випадки
C. Детальне обстеження комплексу умов праці, технологічного процесу тощо
D. Вивчення та аналіз втрат, спричинених виробничим травматизмом
E. Експертні висновки щодо умов праці
20. Яку медичну документацію заповнюють в разі травми на виробництві:
A. Екстренне повідомлення про профзахворювання
B. Акт розслідування профотруєнь і профзахворювань
C. Акт про нещасний випадок на виробництві
D. Акт санітарного обстеження виробництва
E. Протокол порушення санітарно гігієнічних норм і правил
21. За яких причин буває найбільша кількість нещасних випадків на виробництві:
A. Технічних
B. Психофізіологічних
C. Організаційних
D. Санітарно – гігієнічних
E. Психофізіологічних і технічних
22. Медичні працівники, які за своєю професійною діяльністю мають контакт із кров’ю та її компонентами, під час прийому на роботу підлягають обстеженню на наявність
A. Вірусного гепатиту В
B. Аскаридозу
C. Сальмонельозу
D. Шигельозу
E. Лептоспірозу
23. Яка з професій медичних працівників пов’язана з дією шкідливих виробничих чинників?
A. Лікар-терапевт
B. Лікар-невропатолог
C. Ендокринолог
D. Гастроентеролог
E. Працівник рентгенкабінету
24. Загальне керівництво системою внутрішньолікарняного контролю за санітарно-гігієнічним і протиепідемічним режимом лікарні забезпечує:
A. Головний лікар СЕС
B. Головний лікар лікарні
C. Заступник головного лікаря з адміністративно-господарської роботи
D. Старша медична сестра
E. Інженер з охорони праці
25. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?
A. 10-20 %
B. 20-40 %
C. 40-60 %
D. 60-80 %
E. 80-100 %
26. Боротьба з розливом великої кількості ртуті та її парів називається:
A. Знезараженням
B. Демеркуризацією
C. Дератизацією
D. Дезінсекцією
E. Дезінфекцією
27. Які умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні справляти несприятливий вплив на організм працюючого та його потомство?
A. Оптимальні
B. Допустимі
C. Шкідливі
D. Небезпечні (екстремальні)
E. Шкідливі, небезпечні
28. При встановленні нового, модернізованого, медичного обладнання для медичних сестер відділення буде проведено інструктаж з охорони праці:
A. Первинний
B. Цільовий
C. Вступний
D. Повторний
E. Позаплановий
29. Роботи в газонебезпечних місцях (ємкостях, бункерах, колодязях каналізації) проводиться за:
A. Власним рішенням робітника
B. Усним розпорядженням керівника
C. Наряд-допуском
D. Дозволом директора
E. Дозволом профкому
30. Несприятливий вплив інфразвуку на організм людини не залежить від :
A. Кліматичних умов
B. Рівня звукового тиску
C. Тривалості впливу
D. Діапазону частот
E. Тривалості впливу та діапазону частот
31. За даними медичного нагляду, дія шуму не може спричинити наступні захворювання
A. Нервові хвороби
B. Серцево-судинні захворювання
C. Виразкову хворобу
D. Порушення функціонування органів слуху
E. Захворювання суглобо-рухового апарату
32. Газорозрядні лампи, електродугове зварювання – це джерела випромінювань:
A. Електромагнітних
B. Ультрафіолетових
C. Лазерних
D. Інфрачервоних
E. Іонізуючих
33. Рівень шуму на робочому місці становить 121 дБА. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у працюючих ?
A. Подразнююча дія
B. Ризик отримання акустичної травми
C. Втрата слуху
D. Галопуючий перебіг хронічних захворювань
E. Ризик підвищення виробничого травматизму
34. Хворому М. 50р. у спеціалізованому відділенні професійної патології поставлено діагноз вібраційна хвороба. До якої групи професійних захворювань відноситься дана патологія?
A. Захворювання, що виникають під впливом хімічних факторів
B. Захворювання викликані дією біологічних факторів
C. Захворювання викликані впливом промислових аерозолів
D. Алергічні захворювання
E. Захворювання, що виникають під впливом фізичних факторів
35. Найчастіше ультрафіолетовому опромінюванню підлягають особи, які працюють:
A. Маляром
B. Шахтарем
C. Клепальником
D. Швачкою
E. Електрозварювальником
36. Який прилад використовують для вимірювання шуму на робочому місці ?
A. Вольтметр
B. Амперметр
C. Манометр
D. Шумомір-1
E. Кататермометр
37. Який орган найчутливіший до лазерного випромінювання ?
A. Головний мозок
B. Статеві органи
C. Орган зору
D. Нирки
E. Печінка
38. Який метал входить до складу засобів захисту працівників рентгенкабінетів?
A. Свинець
B. Ртуть
C. Марганець
D. Залізо
E. Мідь
39. Аварійне освітлення використовують для:
A. Для продовження роботи під час раптового вимикання освітлення в операційних, акушерсько-гінекологічних відділеннях
B. Для евакуації людей з приміщень при аваріях та пожежі
C. Для освітлення коридорів
D. Для освітлення робочого місця чергового медичного персоналу
E. Для освітлення підвальних приміщень
40. Назвіть ефективний метод захисту від ультрафіолетового випромінювання :
A. Екранування джерел випромінювання
B. Одягання захисного фартуха
C. Одягання марлевої пов’язки
D. Одягання респіратора
E. Одягання протигаза
41. На скільки ступенів поділяються електричні опіки в залежності від глибини ураження?
A. На два ступеня
B. На три ступеня
C. На чотири ступеня
D. На п’ять ступенів
E. На шість ступенів
42. .Яким чином слід виходити із зони розтікання струму замикання на землю?
A. Стрибками
B. Широким кроком
C. Швидко бігти
D. Пересуваючи ступні ніг по землі і не відриваючи їх одна від одної
E. Пересуваючи ступні ніг по землі, широко розсунув ноги
43. Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що не перевищує:
A. 380 В
B. 220 В
C. 127 В
D. 42 В
E. 12 В
44. Для захисту органів зору від дії електричної дуги застосовують:
A. Окуляри
B. Маски (щитки)
C. Каски
D. Шоломи
E. Контактні лінзи
45. Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла.
A. Біологічна
B. Механічна
C. Термічна
D. Електролітична
E. Фізична
46. Плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місці її контакту зі струмопровідними частинами, - це:
A. Гіперкератоз
B. Опіки першого ступеня
C. Електричні знаки
D. Меланома
E. Папілома
47. Проходячи через організм людини, електричний струм не справляє на нього наступної дії :
A. Термічної
B. Психологічної
C. Електролітичної
D. Механічної
E. Біологічної
48. На протязі 5 днів у паразитологічному відділенні СЕС не працювала витяжна шафа, не вистачало - 4 підноси, 28 предметних скелець. Недоліки були виявлені при обстеженні комісією з охорони праці місцевої адміністрації. Який вид відповідальності застосує головний лікар СЕС до завідуючої паразитологічним відділенням?
A. Адміністративну
B. Дисциплінарну
C. Матеріальну
D. Кримінальну
E. Цивільну
49. Відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) захисне заземлення належить виконувати в електроустановках, що знаходяться у приміщеннях з підвищеною небезпекою за напруги змінного струму:
A. 12 В і вище
B. 24 В і вище
C. 36 В і вище
D. 42 В і вище
E. 110 В і вище
50. Пацієнт отримав електротравму. Об’єктивно: хворий блідий, дихання немає, пульс відсутній, АТ не визначається. Які ваші першочергові дії?
A. В/в ввести серцеві засоби
B. В/в ввести дихальні засоби
C. В/в ввести серцеві та дихальні засоби
D. Терміново приступити до серцево-легеневої реанімації
E. Терміново транспортувати пацієнта до лікарні
51. Електричний удар це:
A. Часткове ураження електричним струмом
B. Ураження електричним струмом, при якому наступає фібриляція і зупинка серця та дихання
C. Ураження електричним струмом при якому людина отримує термічний опік
D. Ураження електричним струмом при якому людина отримує механічну травму
E. Ураження електричним струмом при якому скорочуються м’язи
52. Безпечність роботи автоклава визначається правильністю монтажу парового стерилізатора, що здійснюється спеціалістами:
A. “Медтехніки”, які потім вводять його в експлуатацію і перевіряють на практиці знання та вміння медичного працівника, який працюватиме на цьому апараті
B. Лікарні, що займаються ремонтом електроприладів
C. Заводу, який виготовляє автоклави
D. Які мають технічну освіту і працюють у цьому закладі
E. Сервісного центру з ремонту електроапаратури
53. Після закінчення фізіотерапевтичної процедури апарат необхідно:
A. Вимкнути в порядку, зворотному увімкненню , зняти електроди з хворого
B. Вимкнути в порядку включення приладу
C. Зняти електроди з хворого
D. Залишити ввімкненим для наступного пацієнта
E. Усе перераховане вище правильно
54. Стоматологічні відділення і кабінети забороняється організовувати у:
A. Звичайних поліклініках
B. Амбулаторіях
C. Підвальних приміщеннях
D. Лікарнях
E. Санаторіях та навчальних закладах
55. Робота з яких перерахованих медичних працівників найменше зв’язана з дією шкідливих виробничих чинників :
A. Працівники фізіотерапевтичного кабінету
B. Працівники рентген кабінету
C. Працівники терапевтичних відділень
D. Працівники мікробіологічний лабораторій
E. Помічники епідеміолога
56. Промисловість нашої країни складається з багатьох галузей. Яка з них, на вашу думку, є найголовнішим забруднювачем повітря?
A. Сільські населені пункти
B. Сільське господарство
C. Металургійна промисловість
D. Місто-курорт
E. Легка промисловість
57. Співробітниками санепідемстанції проводиться інструментальний та лабораторний контроль в лікарні на наявність і ступінь забруднення кишковою паличкою:
A. Інструментальні дослідження параметрів мікроклімату
B. Дослідження повітря на бактеріальне дослідження
C. Дослідження повітря на вміст вуглекислоти
D. Дослідження повітря на вміст кисню
E. Дослідження змивів з рук персоналу
58. Результати технічного опосвідчення посудин, що працюють під тиском, та термін наступного записують :
A. В інструкцію з експлуатації посудини
B. На корпусі посудини
C. У припис для підприємства
D. У паспорт посудини
E. В сертифікат відповідності
59. В який колір необхідно фарбувати балони, що містять азот?
A. Чорний
B. Жовтий
C. Білий
D. Червоний
E. Голубий
60. Балони з газом повинні знаходитися від джерел відкритого вогню на відстані не менше :
A. 1 м
B. 2 м
C. 3 м
D. 4 м
E. 5 м
61. Відвідування хворих інфекційного відділення родичами
A. Як правило забороняється
B. Дозволяється без обмежень
C. Дозволяється тільки батькам
D. Дозволяється тільки бабусям і дідусям
E. Дозволяється тільки колегам по роботі
62. Пожежні відра і діжки з водою, ломовий інструмент розміщений на пожежному щиті, ящики та відро з піском, ручні вогнегасники всіх типів,- це:
A. Первинні засоби гасіння пожежі
B. Індивідуальні засоби захисту
C. Колективні засоби захисту
D. Предмети побуту
E. Предмети для захисту рослин
63. При пожежі водою не можна гасити:
A. Легкозаймисті рідини (бензин, нафта)
B. Електорообладнання під напругою
C. Корбід, селітра
D. Цінні папери та устаткування
E. Всі відповіді вірні
64. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на:
A. Профспілки
B. Державу
C. Власника
D. Фонд соціального страхування від нещасних випадків
E. Пожежні дружини
65. Із зазначених речовин виберіть горючі:
A. Вода, слабкі водні розчини спиртів, азот, соляна кислота
B. Водень, окис вуглецю, природний газ, бензин, деревина
C. Сульфати, хлориди металів, хлор
D. Перекис натрію, фосфати, вода, пісок
E. Азбест
66. Світлові сповіщувачі пожежі спрацьовують при :
A. Появі диму
B. Підвищеній температурі оточуючого середовища
C. Перетині інфрачервоних променів
D. Появі відкритого полум’я
E. При зміні частоти коливання
67. У випадку невдалого гасіння пожежі вогнегасником та за умови щільного задимлення приміщення потрібно :
A. Відкрити кватирки та двері з метою провітрювання
B. Негайно залишити приміщення
C. Виносити із приміщення дороге устаткування
D. Користуватися респіратором
E. Використати інший вогнегасник
68. Чим потрібно гасити палаючі електричні проводи й електроприлади:
A. Порошковим вогнегасником, азбестовою тканиною або зрідженими інертними газами
B. Азбестовою тканиною або зрідженими інертними газами
C. Водою
D. Вуглекислотним вогнегасником
E. Хімічним пінявим вогнегасником
69. Основними причинами пожеж на виробництві слід відзначити :
A. Порушення режимів технологічних процесів
B. Порушення трудової дисципліни
C. Невиконання вимог виробничої санітарії
D. Необережне поводження з вогнем
E. Невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки
70. Що передусім потрібно зробити, надаючи першу допомогу при термічних ураженнях?
A. Ввести антибіотики
B. Припудрити опікову рану ксероформом
C. Місцева гіпотермія холодною водою 10-15 хв.
D. Ввести сульфаніламіди
E. Накласти мазеву пов'язку
71. В відділ кадрів звернулася жінка з заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних. Має двох дітей. До якого віку дітей надається така відпустка?
A. 17 років
B. 16 років
C. 15 років
D. 18 років
E. 19 років
72. Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (старша медсестра, зав.відділення)?
A. Первинний, повторний, позаплановий, цільовий
B. Вступний
C. Первинний
D. Позаплановий
E. Цільовий
73. Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?
A. Встановлення стану здоров’я населення
B. Виявлення ранніх ознак захворювань
C. Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретною спеціальністю, запобігання виникненню та розповсюдження інфекційних та паразитарних хвороб
D. Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів
E. Виявлення хворих для встановлення інвалідності
74. Евакуаційне освітлення призначене для:
A. продовження роботи у випадках при раптовому порушенні нормального обслуговування обладнання; B. забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному вимкненні робочого освітлення;
C. охорони в нічний час спеціальним персоналом;
D. освітлення у неробочий час;
E. Усе перераховане вірно.
75. Значення червоного кольору безпеки:
A. Заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;
B. Попередження, можлива небезпека;
C. Припис, знаки пожежної безпеки, інформація;
D. Безпека, знак „Виходити тут”;
E. Місце для паління.
ТЕСТИ З ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
ВАРІАНТ № 2
1. При виникненні ситуації, небезпечної для здоров'я працівника, він може не виконувати роботу:
A. Згідно колективного договору
B. Згідно розпорядження адміністрації
C. Згідно Закону "Про охорону праці"
D. Згідно Кримінального кодексу
E. Згідно Нормативно-правових актів з охорони праці
2. Неповнолітні проходять медичні огляди:
A. Щотижнево
B. Щомісячно
C. Щорічно
D. Перед виконанням важких робіт
E. Не проходять
3. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?
A. Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці
B. Професійні спілки
C. Служби охорони праці підприємств
D. Комісії з питань охорони праці підприємств
E. Спеціально вповноважений державний орган з питань охорони праці
4. При виникненні ситуації, що небезпечна для здоров'я працівника, він може не виконувати роботу:
A. З дозволу директора
B. Самостійно вирішити.
C. З дозволу керівника підрозділу
D. З дозволу трудового колективу.
E. З дозволу профспілкового комітету
5. На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?
А. На профспілки та технічну інспекцію
B. На органи прокуратури
C. На керівників підприємства
D. На службу охорони праці
E. На Держпромгірнагляд
6. Якими заходами підвищується рівень знань з техніки безпеки?
A. Шляхом позапланових перевірок
B. Консультаціями, семінарами, курсовими роботами, бесідами
C. Роботою постійних гуртків
D. В основному самоосвітою
E. Шляхом планових перевірок
7. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються:
A. Протоколом
B. Наказом
C. Інструкцією
D. Договором
E. Розпорядженням
8. Який встановлено мінімальний розмір вихідної допомоги при звільненні працівника за власним бажанням, якщо власником порушено законодавство про охорону праці?
A. Не менше місячного заробітку
B. Не менше двомісячного заробітку
C. Не менше тримісячного заробітку
D. Не менше шестимісячного заробітку
E. Не менше річного заробітку
9. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків?
A. З 14 років
B. З 16 років
C. З 17 років
D. З 19 років
E. З 20 років
10. Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці становить :
A. 14 календарних днів за відпрацьований робочий рік
B. 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік
C. 36 календарних днів за відпрацьований робочий рік
D. 47 календарних днів за відпрацьований робочий рік
E. до 35 календарних днів
11. Відповідно до Закону України “Про охорону праці” державне управління охороною праці не здійснюють :
A. Кабінет Міністрів України
B. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
C. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади
D. Місцева державна адміністрація, органи місцевого самоврядування
E. Служба охорони праці підприємств.
12. Відомчий контроль за станом охорони праці здійснюють:
A.Посадові особи міністерства, центрального органу виконавчої влади, асоціації, корпорації, концерну, об’єднання підприємств
B. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
C. Представники виборних органів, профспілок та інших громадських організацій
D.Експерти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
E. Посадові особи та громадські інспектори підприємства
13. За якої мінімальної кількості працюючих на підприємствах, установах і організаціях створюється служба охорони праці :
A. 20 працівників
B. 35 працівників
C. 45 працівників
D. 50 працівників
E. 60 працівників
14. Хто приймає рішення про створення комісії з питань охорони праці на підприємстві?
A. Територіальне відділення Держгірпромнагляду
B. Керівництво підприємства
C. Власник підприємства або уповноважена ним особа
D. Міністерство, до складу якого відноситься підприємство
E. Трудовий колектив
15. Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої допомоги. При доставці хворих трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав лише лікар обласної лікарні. Яка організація зобов’язана розслідувати, скласти акт за формою Н-1 та взяти на облік цей нещасний випадок?
A. Обласна лікарня
B. Автопідприємство
C. Інспекція з охорони праці
D.Профспілковий комітет
E. Фонд соціального страхування від нещасних випадків
16. В обов’язки санітарки входить генеральне прибирання відділення. Через який проміжок часу воно проводиться?
A. 1 раз в день
B. 2 рази в день
C. 1 раз в місяць
D. 2 рази на місяць
E. 1 раз в 7 днів
17. Що потрібно мати згідно з нормативним наказом № 120 МОЗ України?
A. Набір медикаментів для надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах
B. Аптечку для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам у разі поранення
C. Запас предметів індивідуального захисту від кро’яних інфекцій
D. Набір антисептичних засобів, які повинні обов’язково використовуватись
E. Набір перев’язного матеріалу для використання уразі поранення
18. Медпрацівники у відділеннях постійно контактують з кров'ю, що становить небезпеку виникнення кров'яних інфекцій. Що є найефективнішим у профілактиці кров'яних інфекцій?
A. Дезинфікуючі розчини
B. Хіміопрепарати
C. Щеплення
D. Антибіотики
E. Засоби індивідуального захисту
19. Термічна дія струму на організм людини проявляється:
A. у вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм;
B. у розкладі органічної рідини, у тому числі крові та порушенні її фізико-хімічного складу;
C. у розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту,
D. у вигляді миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові;
С. у небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м’язів;.
20. Заходи з надання першої допомоги залежать від:
A. Стану потерпілого
B. Мікрокліматичних умов
C. Виду виконуваних робіт потерпілим
D. Кваліфікації потерпілого
E. Дії виробничого чинника
21. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить до:
A. Покращення працездатності
B. Травмувань
C. Матеріальних затрат
D. Захворювань, або зниження працездатності
E. Зниження працездатності
22. Об’єктами дослідження під час проведення санітарно-бактеріологічного контролю є :
A. Взуття
B. Респіратори
C. Вогнегасники
D. Кисневі балони
E. Перев’язувальний та шовний матеріал
23. До санітарно-гігієнічних причин нещасних випадків відносять:
A. Підвищений рівень шуму
B. Технічна несправність устаткування
C. Хворобливий стан
D. Порушення трудової дисципліни
E. Порушення режиму праці
24. Для визначення температурного режиму приміщень використовуються:
A. Термометри, психрометри
B. Психрометри, гігрометри
C. Термометри, термографи
D. Гігрометри, термометри
E. Кататермометри, гігрографи
25. Оптимальні мікрокліматичні умови такі:
A. T=16 – 30 °С, вологість 40 – 60 %, швидкість руху повітря 0,1 – 0,5 м/с;
B. T=18 – 20 °С, вологість 40 – 60%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,2 м/с;
C. T=10 – 20 °С, вологість 30 – 40%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,3 м/с.
D. T=10 – 25 °С, вологість 40 – 60 %, швидкість руху повітря 0,1 – 0,5 м/с;
E. T= 10 – 20 °С, вологість 30 – 40%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,3 м/с.
26. За яких умов праці зберігається не лише здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності :
A. Оптимальні
B. Допустимі
C. Шкідливі
D. Небезпечні (екстремальні)
E. Шкідливі, небезпечні
27. Які умови праці характеризуються такими рівнями чинників виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя ?
A. Оптимальні
B. Допустимі
C. Шкідливі
D. Небезпечні (екстремальні)
E. Шкідливі, небезпечні
28. Яку вогнегасну речовину Ви рекомендуєте для гасіння устаткування під напругою?
А. Вода;
В. Всі види пін;
С. Азот;
D.Хладони, порошки;
E.Всі відповіді вірні.
29. Дія ЗУ „Про охорону праці” поширюється на:
А. усі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів діяльності;
В. підприємства, установи, організації державної форми власності;
С. промислові підприємства;
D. жодної правильної відповіді;
E. На комерційні підприємства.
30. В операційному залі пологового будинку в кінці робочого дня значно погіршилися показники температурного режиму. Вкажіть систему запобіжних заходів з метою покращення мікроклімату в приміщенні:
A. Ефективна робота примусової припливно-витяжної вентиляції
B. Використання засобів індивідуального захисту
C. Застосування медичних заходів
D. Правильне влаштування комунікацій
E. Своєчасне прибирання операційного блоку
31. До засобів колективного захисту від шуму не відносяться :
A. Зменшення шуму в самому джерелі
B. Зменшення шуму на шляху його поширення
C. Соціально-психологічні заходи
D. Організаційно-технічні заходи
E. Лікувально-профілактичні заходи
32. Дія шуму якого рівня, зазвичай, не справляє шкідливого впливу на людину у процесі її трудової діяльності?
A. До 50 дБ
B. 50 – 60 дБ
C. 65 – 90 дБ
D. 91 – 119 дБ
E. 120 дБ і вище
33. Вплив шуму на організм людини можна зменшити:
A. Правильним розташуванням обладнання
B. Застосуванням засобів індивідуального захисту
C. Збільшенням площі виробничих приміщень
D. Заміною будівельних матеріалів
E. Надання додаткової відпустки
34. Які з перелічених шкідливих факторів виробничого середовища не є характерними для зубних техніків.
A. Пил
B. Шум
C. Вібрація
D. Підвищений атмосферний тиск
E. Патогенні мікроорганізми
35. Яке основне завдання вентиляції ?
A. Вилучити із приміщення забруднене, вологе або нагріте повітря
B. Подати чисте і свіже повітря
C. Вилучити із приміщення забруднене та подати чисте і свіже повітря
D. Подати нагріте повітря
E. Вилучити повітря із шкідливими домішками
36. Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?
A. Альфа
B. Бета
C. Гамма
D. Корпускулярне
E. Нейтроне
37. Назвіть засоби захисту голови:
A. Захисні окуляри відкритого та закритого типів
B. Шоломи, антифони, вкладники
C. Фільтрувальні та ізолювальні респіратори і протигази
D. Герметичні та металізовані окуляри, захисні маски
E. Каски загального призначення, для роботи під землею, спеціального призначення, шоломи
38. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу ЕМП на організм вагітної медсестри, яка працює у фізіотерапевтичному кабінеті?
A. Зменшення часу дії ЕМП
B. Зменшення тривалості робочого дня
C. Перевід на роботу, що не пов’язана з дією шкідливих чинників
D. Надання додаткових вихідних днів
E. Збільшення кількості регламентованих перерв
39. До індивідуальних заходів захисту від несприятливої дії лазерного випромінювання відносяться :
A. Організаційні
B. Інженерно-технічні
C. Планувальні
D. Санітарно-гігієнічні
E. Окуляри, спеціальні маски, спеціальний захисний одяг та рукавички
40. Чому в середньому дорівнює опір тіла людини?
A. 10 Ом
B. 50 Ом
C. 100 Ом
D. 500 Ом
E. 1000 Ом
41. В яких випадках можна допускати працівників до роботи в електроустановках?
A. За відсутності посвідчення про перевірку знань з техніки безпеки
B. За наявності посвідчення з простроченим терміном перевірки знань
C. Якщо працівник склав іспит з питань охорони праці
D.Осіб з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання
E. Працівники, що припустили порушення вимог правил техніки безпеки
42. Напруга між двома точками електричного кола, що знаходиться одна від одної на відстані кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина називається:
A. Зоною розтікання струму
B. Напругою дотику
C. Замиканням на землю
D. Напругою кроку (кроковою напругою)
E. Напругою дотику та замиканням на землю
43. Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму?
A. 12 В
B. 15 В
C. 30 В
D. 42 В
E. 220 В
44. Самий безпечний метод звільнення потерпілого від дії електричного струму – це:
A. Вимкнути напругу рубильником або вимикачем
B. Перерубати дріт
C. Відтягнути за одяг
D. Відтягнути за ноги
E. Відкинути дріт сухою палицею або дошкою
45. Система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, - це:
A. Безпека життєдіяльності
B. Електробезпека
C. Охорона праці
D. Гігієна праці
E. Електрофізика
46. Який ступінь ураження електричним ударом характеризується судомними скороченнями м’язів без утрати свідомості?
A. І
B. ІІ
C. ІІ, ІІІ
D. ІІІ,
E. ІV
47. Для ручних переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування та електрифікованого ручного інструменту у приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається напруга живлення:
A. 12 В
B. 24 В
C. 36 В
D. 42 В
E. 54 В
48. До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші :
A. 14 років
B. 16 років
C. 18 років
D. 21 року
E. 25 років
49. Що робиться в першу чергу при враженні електрострумом?
A. Розпочати ШВЛ
B. Розпочати закритий масаж серця
C. Ввести знеболюючі засоби
D. Припинити дію вражаючого фактору
E. Дати оцінку стану постраждалого
50. Назвіть колір і текст напису балона з киснем медичним:
A. Голубий, “Кисень”
B. Голубий, “Кисень медичний”
C. Сірий, “Кисень”
D. Сірий, “Кисень медичний”
E. Білий, “Кисень медичний”
51. Наповнення балонів газами необхідно здійснювати:
A. Згідно вимог інструкції щодо наповнення балонів газами
B. За замовленням власника
C. За підписом особи, яка раніше наповнювала балон
D. За заявою заводу, де виготовлявся балон
E. За місцем експлуатації балонів
52. У приміщеннях операційного блока щомісячно для здійснення бактеріологічних посівів повітря, шовного та перев’язувального матеріалів, змивів з інструментів проводиться:
A. Інфекційний контроль
B. Бактеріологічний контроль
C. Санітарно-гігієнічний контроль
D. Технічний контроль
E. Адміністративний контроль
53. При вивченні умов праці робітників, зайнятих на виробництві ртутних термометрів, в повітрі робочої зони виявлено пари ртуті в концентраціях, які перевищують гранично допустимі. Вкажіть основний можливий шлях надходження ртуті в організм працюючих :
A. Через слизові оболонки
B. Через шлунково-кишковий тракт
C. Через ушкоджену шкіру
D. Через органи дихання
E. Через неушкоджену шкіру
54. З домішок, що надходять в атмосферне повітря з відпрацьованими газами автотранспорту, на організм людини найбільш негативно впливають :
A. Окис вуглецю
B. Окис азоту
C. Аміак
D. Альдегіди
E. Кетони
55. Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони відносятьтся до 1 класу небезпеки:
A. Свинець, ртуть
B. Бензин
C. Ацетон
D. Спирт етиловий
E. Всі відповіді вірні
56. Який пристрій встановлюють у випадку, коли посудина при’єднана до джерела живлення, в якому тиск є більшим за робочий тиск в посудині?
A. Пружинні запобіжні клапани
B. Важільно-вантажні запобіжні клапани
C. Поворотний зворотний клапан
D. Покажчик рівня води
E. Редукційний клапан
57. В який колір необхідно фарбувати балони, що містять закис азоту?
A. Чорний
B. Жовтий
C. Сірий
D. Червоний
E. Голубий
58. Чим повинно бути обов’язково обладнане приміщення, в якому використовуються чи зберігаються кріогенні продукти?
A. Системою опалення
B. Припливно-витяжною вентиляцією
C. Аварійними виходами
D. Засобами пожежогасіння
E. Системою аварійного освітлення
59. У разі виникнення пожежі необхідно телефонувати:
A. 102
B. 101
C. 103
D. 104
E. 105
60. У поліклінічному відділенні лікарні сталася пожежа. При евакуації відвідувачів відділення, на медичній сестрі загорівся одяг. Яким способом якнайшвидше припинити горіння?
A. Облити водою
B. Засипати людину піском
C. Швидко загорнути людину в палаючому одязі в ковдру
D. Бігти якомога швидше
E. Направити на потерпілого струмінь вогнегасника
61. Стан об’єкта, при якому із встановленою вірогідністю виключається можливість виникнення і розвиток пожежі, дія на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей,- це :
A.Пожежна небезпека
B. Пожежна безпека
C. Організаційні заходи
D. Технічні заходи
E. Експлуатаційні заходи
62. На що вказують цифри, що знаходяться на вуглекислотних вогнегасниках (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8)?
A. Місткість балону
B. Час дії вогнегасника
C. Тип
D. Напругу
E. Клас пожежі
63. Вуглекислотні вогнегасники застосовують для гасіння:
A. Матеріалів, що тліють
B. Спиртів, ацетонів
C. Електричних двигунів та обладнання, що знаходяться під напругою до 1000 В
D. Речовин, які можуть горіти без доступу повітря ( целулоїд, перекиси)
E. Лужних металів
64. Вогнегасник це :
A. Пристрій для зберігання легкозаймистих рідин
B. Пристрій для зберігання паливних рідин
C. Пристрій для зберігання отруйних та сильнодіючих речовин
D. Пристрій для зберігання газу
E. Пристрій для гасіння пожеж вогнегасною речовиною
65. Знак пожежної безпеки, який розміщений біля входу до приміщення :
A. Стосується прилеглої території
B. Стосується приміщення і прилеглої території
C. Стосується всього приміщення
D. Стосується певного відділення
E. Вказує де знаходяться первинні засоби пожежогасіння
66. Чи можна виливати легкозаймисті і горючі речовини у каналізацію?
A. Ні, не можна
B. Так, можна
C. Можна лише після розбавлення водою
D. Можна лише після їх змішуванняї
E. Можна, тільки повільно виливати
67. Хімічна реакція, яка супроводжується виділенням тепла і полум’я, називається :
A. Самозагорянням
B. Вибухом
C. Горінням
D. Тлінням
E. Спалахом
68. Медичний працівник при гасінні пожежі 30 хв тому отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Турбує пекучий біль. При огляді: почервоніння передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповнені світло-жовтою рідиною. Яка площа опіку та його ступінь?
A. 2%, І ступінь
B. 5%, ІІІ А ступінь
C. 9%, ІІ ступінь
D. 15%, ІІІ Б ступінь
E. 25%, ІV ступінь
69. При отруєнні чадним газом потерпілому призначають :
A. Гемодіаліз
B. Гіпербаричну оксигинацію
C. Переливання плазми крові
D. Автогемотрансфузію
E. Промивання шлунка
70. Під час заліку студент дав відповідь на запитання “ Хто відповідно до ст.. 37 закону України “Про охорону праці” здійснює державне управління охороною праці?
A. Верховна Рада
B. Кабінет Міністрів України
C. Методичний кабінет
D. Обласний відділ освіти
E. Інженер з охорони праці
71. Які обов’язки керівника виробництва (інженера з техніки безпеки) при прийнятті на роботу нового працівника?
A. Ознайомити з працівниками підприємства
B. Розповісти історію створення підприємства
C. Провести екскурсію по підприємству
D. Провести вступний інструктаж з техніки безпеки
E. Ознайомити з планом евакуації
72. Випускнику медколеджу відмовлено в працевлаштуванні після прибуття до зазначеного місця роботи за призначенням. Яку компенсацію передбачено трудовим законодавством випускнику:
A. Надання особливих гарантій на подальше працевлаштування
B. Відшкодування витрат, що пов’язані з подальшим працевлаштуванням
C. Виплата матеріальної допомоги по безробіттю
D. Компенсація витрат, що пов’язані з переїздом і поверненням
E. Компенсація не передбачена
73. З ким проводиться вступний інструктаж?
A. Зі всіма працівниками, хто поступає на роботу
B. При аваріях на підприємстві
C. При переводі на роботу з одного цеху в інший
D. При зміні технологічного процесу
E. Працюючими з небезпечними умовами праці
74. Вкажіть види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до медичного працівника за порушення норм охорони праці:
A. Попередження, штраф, звільнення
B. Відсторонення від роботи, догана, звільнення
C. Зменшення посадового окладу, догана, звільнення
D. Зменшення щорічної відпустки, штраф, відсторонення від роботи
E. Переведення на іншу роботу, догана, штраф
75.Закон України Про пожежну безпеку зі змінами і доповненнями набув чинності:
A. 5 листопада 1987 р.
B. 12 травня 1999 р.
C. 5 листопада 1997 р
D. 25 вересня 2007 р.
E. 15 листопада 1999 р.


ТЕСТИ З ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
ВАРІАНТ № 3
1. На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?
A. На підприємства й організації державної форми власності
B. Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності
C. На підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності
D. На всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності
E. На підприємства виробничої сфери залежно від виду діяльності
2. Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?
A. Жінки, що мають дітей у віці до 16 років
B. Особи, що не досягли віку 18 років
C. Всі працюючі, якщо це обумовлено колективним договором
D. Всі працюючі на робочих місцях з важкими й шкідливими умовами праці
E. Інваліди
3. До часу відпочинку належать усі, окрім:
A. Перерви протягом робочого дня чи зміни
B. Щоденний відпочинок між робочими днями (змінами)
C. Відпочинок на робочому місці
D.Щотижневі вихідні дні, щорічні св’яткові та неробочі дні
E.Щорічні відпустки
4. Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з техніки безпеки на робочих місцях?
A. Після кожного порушення правил з техніки безпеки
B. Після порушення правил або технологічної дисципліни, які викликали нещасний випадок
C. Після порушення технологічної дисципліни, яке спричинило поломку чи аварію
D. Якщо на робочому місці стався нещасний випадок
E. Проводиться у разі перерви в роботі до 30 календарних днів
5. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?
A. Держава
B. Власник
C. Начальник служби охорони праці
D. Безпосередній керівник працівника (підрозділу)
E. Інженер з охорони праці
6. В яких випадках з перелічених проводиться позачергова перевірка знань з охорони праці?
A. Перед направленням на робоче місце
B. Після тривалого відрядження
C. По вимозі вище стоячого органу
D. Після тривалої відпустки
E. При переведенні з одного цеху виробництва до іншого
7. Які пільги і компенсації передбачено законодавством за важкі та шкідливі умови праці?
A. Лікувально-профілактичне харчування
B. Безкоштовний проїзд у міському транспорті
C. Видача безкоштовної путівки на санаторно-курортне лікування
D. Безкоштовний проїзд у приміському транспорті
E. Грошова премія
8. Чи може (має право) власник укласти трудовий договір з особою, якій за медичними показниками протипоказана запропонована робота?
A. Ні
B. Так
C.Так, якщо найманий працівник підпише зобов’язання про відсутність вимог до власника
D.Так, після додаткового медичного обстеження
E. Так, але після проведеного курсу лікування
9. Інструкції з охорони праці поділяються на:
A. Інструкції, що діють на приватних підприємствах
B. Інструкції з експлуатації медичних приміщень
C. Інструкції із застосуванням лікарських засобів
D. Інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці
E. Інструкції з експлуатації транспортних мастил
10. Молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю:
A. 7 календарних днів
B. 14 календарних днів
C. 20 календарних днів
D. 30 календарних днів
E. 5 календарних днів
11. Який інструктаж проводиться  з працівниками  при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, при зміні технологічного процесу, модернізації обладнання?
А. позаплановий;
В. вступний;
С. цільовий; D.повторний;
E. черговий.
12. Згідно плану, у вересні місяці, на підприємстві робітники повинні пройти медичний огляд. Назвіть контингент працюючих, який підлягає обов’язковим періодичним медоглядам :
A. Жінки
B. Особи з хронічними захворюваннями
C. Ті, що працюють в шкідливих умовах праці
D. Робітники із загальним професійним стажем більше 10 років
E. Усі працюючі
13. Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н–1:
A. 10 діб
B. 5 діб
C. 3 діб
D. 2 діб
E. 1 доби
14. Засоби індивідуального захисту діляться на:
A. Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, медичні засоби захисту
B. Респіратори, ізолювальні протигази, фільтрувальні цивільні та промислові протигази
C. Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, сховища
D. Фільтрувальні цивільні та промислові протигази
E. Респіратори, ізолювальні протигази
15. Основні законодавчі акти в галузі охорони праці, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці на підприємствах та установах подані в:
A. Конституція України
B. Закон України “Про охорону праці”
C. Кодекс законів про працю
D. Закон України “Про пожежну безпеку”
E. Законодавство України про охорону праці
16. Які захворювання можуть виникнути в медпрацівника у випадку пошкодження засобів захисту рук (рукавичок) при контакті з кров’ю хворого?
A. Артрит
B. Туберкульоз
C. Гіпотонія
D. СНІД
E. Алергія
17. У медичного працівника після 2-х років роботи з лікарськими препаратами, виник дерматит. Який фактор вплинув на організм?
A. Психофізіологічний
B. Фізичний
C. Біологічний
D. Хімічний
E. Механічний
18. В якому разі найімовірніше інфікування медичного працівника ВІЛ:
A. При випадковому уколі під час операції із порушенням шкіри рук операційної сестри
B. При проведенні фізіотерапевтичних процедур
C. При проведенні термометрії
D. При зміні білизни тяжкохворого
E. При харчуванні тяжкохворого
19. Зв’язок професійного захворювання з умовами праці потерпілого встановлюється на підставі:
A.Висновків керівника лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство
B. Свідчень потерпілого
C. Інформації керівника підприємства
D. Клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці
E. Установити неможливо
20. При закритому переломі необхідно:
A. Місце перелому туго забинтувати
B. Накласти джгут
C. Накласти шину
D. Накласти давлячу пов’язку
E. Не виконувати попередньо запропонованих дій, а відправити потерпілого в лікарню
21. Який колір безпеки використовують для позначення різних видів пожежної безпеки?
A. Жовтий
B. Червоний
C. Зелений
D. Синій
E. Білий
22. Спеціальне розслідування за фактом нещасного випадку на підприємстві проводять протягом:
A. 5 днів
B. 10 днів
C. 15 днів
D. 20 днів
E. 30 днів
23. Попереджувальні знаки безпеки праці призначені :
A. Для інформування про місце знаходження пункту медичної допомоги
B. Для заборони працівникам певних дій
C. Для попередження про можливу небезпеку
D. Для дозволу на виконання певних дій
E. Для заборони користуватись відкритим вогнем
24. Хто зобов’язаний забезпечити безпечні умови проведення навчально – виховного процесу, зокрема виробничого навчання?
A. Профспілковий комітет
B. Інженер з охорони праці
C. Власник
D. Майстер виробничого навчання
E. Виконавчий директор
25. Які умови праці характеризуються такими рівнями чинників виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць?
A. Оптимальні
B. Допустимі
C. Шкідливі
D. Небезпечні (екстремальні).
E. Шкідливі, небезпечні
26. Який з наведених нижче показників не характеризує мікроклімат у виробничих приміщеннях?
A. Температура повітря
B. Шум
C. Вологість повітря
D. Швидкість руху повітря
E. Температура поверхонь, що оточують людину
27. Вкажіть, яку систему штучної вентиляції необхідно передбачити та запланувати під час проектування операційного блоку лікарні.
A. Припливно-витяжна вентиляція з перевагою притоку повітря
B. Припливно-витяжна вентиляція з перевагою витяжки повітря
C. Витяжна вентиляція
D. Припливна вентиляція
E. Обмінна вентиляція
28. Внаслідок негативної дії на організм людини ультразвук не може викликати :
A. Головний біль
B. Загальну втому
C. Розлад серцево-судинної системи
D. Розлад шлунково-кишкового тракту
C. Розлад нервової системи
29. До засобів індивідуального захисту від шуму не відносяться :
A. Навушники
B. Протишумові вкладки
C. Шумозаглушувальні шоломи
D. Використання джерел шуму зі зворотним направленням дії
E. Навушники та протишумові вкладки
30. Дія шуму якого рівня, зазвичай, справляє психологічний вплив, що проявляється у погіршенні розумової діяльності, послабленні уваги, швидкості реакції у людини у процесі її трудової діяльності?
A. До 50 дБ
B. 50 – 60 дБ
C. 65 – 90 дБ
D.91 – 119 дБ
E.120 дБ і вище
31. Яку ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з приміщення забрудненого повітря?
A. Природну, механічну, змішану
B. Технічну
C. Технічну, санітарно-гігієнічну
D. Санітарно-гігієнічну
E. Ергономічну
32. Шум, вібрація, знижений та підвищений атмосферний тиск це:
A. Фізичні уражаючі фактори
B. Хімічні уражаючі фактори
C. Біологічні уражаючі фактори
D. Соціально-політичні фактори
E. Енергетичні уражаючі фактори
33. У разі систематичного контакту з джерелами ультразвуку у працівників можуть розвиватися професійні захворювання:
A. Міокардит
B. Бронхіт
C. Гепатит
D. Нефрит
E. Парез кисті і передпліччя
34. До індивідуальних заходів боротьби з вібрацією відносяться :
A. Спеціальне віброзахисне взуття
B. Огорожувальні захисні засоби
C. Віброгасильні і вібропоглиначі засоби
D. Позначення вібруючих поверхонь знаком або фарбою
E. Засоби автоматичного контролю дистанційного керування
35. Люди, які працюють з джерелами радіоактивних випромінювань повинні:
A. Пройти спеціальний інструктаж
B. Мати певні знання з техніки радіаційної безпеки
C. Пройти спеціальний інструктаж та мати певні знання з техніки радіаційної безпеки
D. Бути не старше 20 років
E. Бути не старше 25 років
36. З якими захворюваннями заборонено працювати особам з електромагнітними установками?
A. Нервово-психічними
B. Ендокринно-вегетативними
C. Серцево-судинними
D. Захворюваннями шлунково-кишкового тракту
E. Нервово-психічними, ендокринно-вегетативними та серцево-судинними
37. .Чи можна відтягнути постраждалого від джерела струмоведучих частин за одяг?
A. Не можна
B. Можна, якщо він сухий та відстає від тіла
C. Можна, якщо він не відстає від тіла
D. Можна, якщо одяг мокрий не відстає від тіла
E. Можна, якщо одяг мокрий і відстає від тіла
38. В яких випадках не забороняється працювати на лініях електропередач, які перебувають під напругою?
A. При тумані, дощі, снігопаді
B. В темний час доби
C. У вітряну погоду
D. При алкогольному сп’янінні
E. Працівнику у віці 25 років
39. Електричні травми бувають:
A. Місцеві
B. Небезпечні
C. Загальні
D. Електричні удари
E. Місцеві, загальні, електричні удари
40. Який пристрій застосовують для уникнення дії атмосферної електрики?
A. Огороджувальні пристрої
B. Захисні пристрої
C. Запобіжні пристрої
D. Захисне відімкнення
E. Блискавковідвід
41. Електроофтальмія – це:
A. Плями сірого кольору
B. Плями жовтого кольору
C. Запалення рогівки ока
D. Просочування шкіри частинками металу
E. Розрив шкіри, кровоносних судин, живої тканини
42. Проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляються внаслідок дії електричної дуги, - це:
A. Металізація шкіри
B. Електричні знаки
C. Механічні ушкодження
D. Електричний удар
E. Електрофтальмія
43. Вироби, що переносяться та перевозяться і слугують для захисту людей (діалектричні рукавички, ізолювальні підставки), які працюють з електроустановками, від ураження електричним струмом називаються:
A. Медичними засобами захисту
B. Електрозахисними засобами
C. Колективними засобами захисту
D.Транспортними засобами
E. Ізолювальними засобами
44. Який ступінь ураження електричним ударом характеризується настанням клінічної смерті?
A. І
B. ІІ
C. ІІ, ІІІ
D. ІІІ,
E. ІV
45. До технічних способів та засобів захисту при переході на нормально неструмопровідні частини електроустановок відноситься :
A. Ізоляція струмопровідних частин
B. Забезпечення недосяжності неізольованих струмопровідних частин
C. Захисне заземлення
D. Попереджувальна сигналізація
E. Мала напруга
46. Потерпілий 23-х років отримав електротравму. Виникло судомне скорочення м’язів, втратив свідомість. З чого необхідно розпочати невідкладну допомогу?
A. Звільнити потерпілого від джерела струму
B. Розпочати непрямий масаж серця
C. Розпочати ШВЛ
D. Викликати бригаду ШМД
E. Оцінити загальний стан потерпілого
47. При проведенні серцево-легеневої реанімації одним рятівником яка частота вдувань у рот чи ніс та натискань на грудну клітку?
A. 1:5
B. 1:10
C. 1:15
D. 2:10
E. 2:30
48. Категорично забороняється при роботі з автоклавом:
A. Включати автоклав при недостатньому рівні води у водопаровій камері
B. Залишати працюючий автоклав без нагляду
C. Заливати воду в автоклав, коли він знаходиться під тиском
D. Випускати пару в стерилізаційну камеру при неповністю закріпленій кришці
E. Усе перераховане вище, правильно.
49. Під час проведення фізіотерапевтичної процедури медична сестра повинна:
A. Обслуговувати пацієнтів, які знаходяться в інших кабінках
B. Знаходитись у кабінці і контролювати самопочуття хворого, показники індикаторів апарата
C. Виконувати різні види ін’єкцій
D. Контролювати роботу інших медичних сестер відділення
E. Проводити взяття крові на різні види досліджень
50. Санітарно-побутові приміщення для працюючих безпосередньо на виробництві проектуються, виходячи з:
A. Груп виробничих процесів
B. Рекомендацій або вказівок територіальної санепідстанції
C. Сезону року
D. Побажань замовника
E. На розсуд проектувальника
51. Назвіть шкідливі виробничі чинники, які належать до біологічних:
A. Аерозолі
B. Мікро- і макроорганізми
C. Пари
D. Радіоактивне випромінювання
E. Запилення і загазованість повітря
52. Під час санітарної експертизи проектної документації міської лікарні виявлено розміщення всіх лікувальних відділень в одному корпусі. Вкажіть, для якого відділення необхідний окремий корпус?
A. Хірургічного
B. Неврологічного
C. Інфекційного
D. Дитячого
E. Терапевтичного
53. До основних причин аварій (вибухів) балонів зі зрідженими, стисненими та розчиненими газами відносяться :
A. Заниження тиску в балоні внаслідок його неповного заповнення
B. Надмірне охолодження балонів
C. Дефекти та неточності, допущені при виготовленні балонів
D. Транспортування пустих балонів
E. Зберігання пустих балонів
54. Для транспортування яких речовин трубопровід фарбують у жовтий колір?
A. Вода
B. Пара
C. Горючі і негорючі гази
D. Кислоти
E. Горючі і негорючі рідини
55. Балони з газом повинні знаходитися від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів на відстані не менше :
A. 1 м
B. 2 м
C. 3 м
D. 4 м
E. 5 м
56. Назвіть види інструкцій про заходи пожежної безпеки:
A. Загальнодержавного рівня
B. Загально об’єктові, для окремих цехів
C. Примірні
D. Для окремих видів закладів
E. Для приватних підприємців
57. При виникненні пожежі на другому поверсі почалась евакуація людей відповідно до графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути, не менш ніж :
A. 0,5 м
B. 1м
C. 2 м
D. 3 м
E. 4 м
58. Обов’язки підприємств, установ та організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки регламентовані:
A. КЗпП
B. Галузевими нормативними актами
C. Рішеннями органів виконавчої влади
D. Законом України “Про пожежну безпеку”
E. Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”
59. Від чого залежить вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж?
A. Джерела тепла
B. Особливостей горіння речовин та матеріалів
C. Ізоляції реагуючих речовин від зони горіння
D. Хімічного гальмування реакції горіння
E. Вогнестійкості будівлі
60. Термін дії вогнегасника ВХП– 10 :
A. 5хв
B. 30 с
C. 10 хв
D. 15 хв
E. 60 с
61. Евакуаційні виходи мають бути позначені світловими покажчиками з написом:
A. “Вихід” білого кольору на зеленому фоні
B. “Вихід” жовтого кольору на зеленому фоні
C. “Вихід” синього кольору на зеленому фоні
D. “Вихід” білого кольору на синьому фоні
E. “Вихід” зеленого кольору на жовтому фоні
62. У який колір фарбують пожежні щити і роблять написи на них?
A. Червоним і жовтим
B. Червоним і чорним
C. Червоним і білим
D. Червоним і синім
E. Червоним і зеленим
63. До причин необережного поводження з вогнем належать :
A. Статистична електрика
B. Використання відкритого полум’я
C. Самозагоряння
D. Несправність електрообладнання і порушення правил експлуатації
E. Неправильне зберігання паливно-мастильних матеріалів
64. Яким має бути загальний запас ЛЗР, які одночасно зберігають у кожному робочому приміщенні :
A. Не має перевищувати половини добової потреби
B. Не має перевищувати добової потреби
C. Не має перевищувати подвійної добової потреби
D. Не має перевищувати потрійної добової потреби
E. Не має перевищувати 50 л.
65. Спеціальне навчаня з пожежної безпеки повинні проходити :
A. Працівники інженерно технічного складу
B. Особи, які працюють на роботах з підвищеною пожежною небезпекою
C. Головні спеціалісти
D. Керівники установ та закладів
E. Тільки нічні сторожі
66. За глибиною ураження тканин при опіках судять про :
A. Площу опіків
B. Ступінь опіків
C. Вид опіків
D. Ураження внутрішніх органів
E. Наявність опікової хвороби
67. Неповнолітній працівник звернувся із заявою надати йому щорічну відпустку в літній час на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?
A. Один календарний місяць
B. 15 календарних днів
C. 20 календарних днів
D. 24 календарні дні
E. 26 календарних днів
68. Ви прийняті на роботу в лікарню. Який вид інструктажу повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?
A. Цільовий
B. Первинний
C. Вступний
D. Повторний
E. Позаплановий
69. Основою всього трудового законодавства держави є:
A. Конституція України
B. Закон України „Про охорону праці”
C. Кодекс законів про працю
D. Закон України „Про пожежну безпеку”
E. Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування
випускників ВНЗ”
70. Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці, відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні встановлює:
A. Конституція України
B. Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та
небезпечних роботах”
C. Кодекс законів про працю
D. Указ Президента України
E. Закон України „Про охорону праці”
71.Технолог вищої категорії прийнятий на роботу однієї з фірм, де чітко визначені умови праці, час роботи. Незручності і надурочна робота було компенсовано додатковою відпусткою, оплатою. Який вид договору укладений у фірмі працюючим?
A. Трудовий договір
B. Колективний договір
C. Контрактна система найму
D. Тимчасовий договір
E. Договір на сезонну роботу
72.Інвентаризація медикаментів у хірургічному відділенні лікарні виявила надлишок медичного спирту та нестачу одноразових шприців. Вкажіть особу, котра несе матеріальну відповідальність у даному випадку:
A. Головний лікар
B. Головна медична сестра лікарні
C. Завідувач відділенням
D. Старша медична сестра відділення
E. Заступник головного лікаря
73. Який із видів інструктажів проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою, ліквідації аварії, стихійного лиха, при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск?
A. Повторний
B. Вступний
C. Первинний
D. Цільовий
E. Позаплановий
74. Значення зеленого кольору безпеки:
A. заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;
B. попередження, можлива небезпека;
C. припис, знаки пожежної безпеки, інформація;
D. безпека, знак „Виходити тут”;
E. місце можливої евакуації.
75. За якою формою складається акт про нещасний випадок на підприємстві пов’язаний з виробництвом: A. Н-1;
B. Н-5;
C. НПВ;
D.П-5;
E. НВ.


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заст.директора
з навчальної роботи
Першого Київського медичного коледжу

_______________Пасічник Н.С.

«____»____________201__р.

Розглянуто на засіданні циклової комісії ВМП та медицини надзвичайних ситуацій.
Протокол №_____ від ____________
Голова циклової комісії

_________________Т.В.ПетриченкоЗАДАЧІ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ
З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
спеціальність 5.12010101 «Лікувальна справа»

для груп 1-3 ФН ІІІ курсу та ФС ІІ курсу

на 2012-2013 навч.рік

Викладачі Хмара Ф.М., Голуб С.В.


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Медсестра при підготовці апарату для дачі наркозу виявила, що одне із з'єднань газової магістралі для закису азоту пропускає газ. З метою герметизації газової трубки, медсестра обмотала місце з'єднання лейкопластирем, після чого витоку газу (закису азоту) візуально не було відмічено і апаратура була готовою для дачі наркозу пацієнту.
Які порушення допустила медсестра при підготовці апаратури для дачі наркозу?
Які Ваші дії при виявленні вказаних несправностей апаратури для наркозу?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

Маніпуляцїйна медсестра онкологічного відділення під час розведення цитотоксичного препарату для ін'єкцій пацієнту допустила розбризкування невеликої кількості розчину в палаті під час приготування ліків: при введенні розчинника голкою у флакон з порошком лікувального препарату.
Яких порушень припустилася маніпуляційна медсестра при приготуванні цитотоксичних лікувальних ін'єкційних розчинів?
Яких заходів необхідно вжити до порушниці правил приготування ін'єкційних розчинів?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

Медсестра приймального відділення дитячої лікарні для проведення дезінфекції використаного медичного інструментарію готувала 1% робочий розчин хлорного вапна з маточного 10% розчину. При приготуванні маточного розчину, його краплі потрапили на шкіру ніг та рук медсестри, вона витерла краплі дезрозчину ватним тампоном і продовжила свою роботу.
Яких порушень припустилась медсестра при роботі з хлоромісткими дезрозчинами?
Яких заходів необхідно вжити при попаданні концентрованих дезрозчинів на шкіру?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Медсестра травматологічного відділення разом із санітаркою на транспортувальній каталці доставили пацієнта в рентген-діагностичний кабінет для проведення знімків травмованих кісток хребта та тазової ділянки. Лікар-рентгенолог попросив медсестру при проведенні знімків перевернути пацієнта в зручне для зйомки положення.
Як повинна діяти медична сестра в даній ситуації?
Чи має право лікар рентгенкабінету залучати медсестру до роботи при проведенні дослідження пацієнта?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Медична сестра відділення щелепно-лицьової хірургії при проведенні лікувальних процедур за допомогою лазерної генераторної установки пацієнтам після закінчення робочої зміни помітила гіперемію шкіри кистей рук та ще й появу пухирців з ексудатом.

Що трапилося з медичною сестрою?
Які порушення були допущені при роботі з лазерною установкою?

Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Медсестра діагностичного кабінету при підготовці апарату УВЧ-терапії до роботи помітила, що контрольна лампочка на панелі перемикання режимів не горить. Оглядаючи електрошнур та вилку помітила, що ізоляція на шнурі пошкоджена (обгоріла).

Яких помилок припустилася медсестра фізіотерапевтичного кабінету?
Як необхідно діяти в ситуації, що склалась?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

Медсестра фізіотерапевтичного кабіету та санітарка підчас проведення прибирання кабінету помітила, що один із проводів апарату електрофорезу вільно лежить на підлозі. Медпрацівники вирішили, що це провід заземлення і прикрутили його до труби водяного опалення, що знаходилась поруч.

Які правила порушили працівники фізіотерапевтичного кабінету?
Що необхідно вчинити в даному випадку?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Під час обідньої перерви до рентген-лаборанта Ніни С. завітала її однокурсниця - медсестра маніпуляційного кабінету Марина К. Зачинившись в лабораторії, подруги випили кави з цигаркою та продемонстрували свої запаси косметичних засобів: помади, тональних кремів, кремів для рук.

Які правила та вимоги порушили зазначені медпрацівники?
Які заходи впливу до них можуть бути застосовані?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Під час роботи в кабінеті терапії онкодиспансера, вийшов з ладу штатив з кріпленням для джерела
·-променів: перестав рухатись в заданих медперсоналом напрямках.

1) Які дії повинні провести медпрацівники кабінету в ситуації, що склалася?
Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Медична сестра при заборі крові з вени у пацієнта випустила пробірку з кров'ю на підлогу, пробірка розбилася. Медсестра кинулась збирати уламки скла і порізала палець правої руки, вона зняла з порізаної руки гумову рукавичку і промила ранку водою з-під крана та обробила розчином йоду.

Які порушення допустила медсестра при заборі крові та ліквідації наслідків події, що сталася?
Що треба робити і в якій послідовності в ситуації, що трапилася з медсестрою?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Під час пересування до хворого на мотоциклі завідуючий ФАПом Павлюк І.В. отримав закритий перелом гомілки та забиття грудної клітки справа (садна та гематоми).

1) Чи можна вважати дані обставини травмування фельдшера нещасним випадком на виробництві ?
2) Які документи необхідно оформити при розслідуванні вказаного випадку?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 рокуГолова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

Фельдшер бригади швидкої допомоги супроводжує хворого з підозрою на дифтерію зіва в інфекційне відділення лікарні, дав команду водієві санітарної машини зупинитись біля продовольчого магазину, вийшов із машини, купил лимонаду та печива і автомобіль поїхав далі за призначенням.
1) Дайте оцінку вчинку фельдшера швидкої допомоги.
2) Які режимні моменти (вимоги) порушив вказаний медичний працівник?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Фельдшер сільської медамбулаторії прийшов на роботу з чисельними подряпинами та неглибокими порізами кистей рук (у лісі заготовлював дрова), через відсутність маніпуляційної сестри по хворобі головний лікар зобов'язав фельдшера провести всі маніпуляції (ін'єкції, забір крові для аналізів і т.д.), заплановані на робочий день.
1) Як оцінити правомірність дій головного лікаря медамбулаторії?
2). Які рекомендації з техніки безпеки можна запропонувати фельдшеру?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 рокуГолова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Фельдшер-прозектор патолого-анатомічного відділення при проведенні підготовчого розтину тіла чоловіка, що помер від туберкульозу, порізав великий палець лівої руки. Фельдшер зняв з лівої руки латексну рукавичку, промив різану ранку під проточною водою, витер руку марлевою серветкою, заклеїв ранку лейкопластиром, одягнув другу рукавичку і продовжив розтин тіла.
1) Які порушення з ТБ були допущені прозектором при розтині?
2) Чи можна вважати даний випадок виробничою травмою?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


При наданні медичної допомоги постраждалому в автомобільній аварії краплі крові постраждалого потрапили на шкіру обличчя фельдшера швидкої допомоги, на спецодяг та взуття.
1) Які міри треба вжити фельдшеру для безпеки свого здоров'я?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 рокуГолова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Фельдшер рентген-кабінету (рентген-технік) при підготовці апарату для проведення знімків виявив порушення цілісності електросилового кабеля, що йде від електричного щитка до рентген-апарата.
1) Який порядок дій рентген-техніка при виявленні технічної несправності апаратури?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Фельдшер медичного пункту автобусного парку одержав нову сухожарову шафу, розпакувавши ящик установив прилад на стіл, неподалік від електричної розетки, увімкнув вилку шнура живлення та повернув ручку регулятора на відмутку - 1, але індикаторна лампочка не загорілась .
1) Яких порушень припустився фельдшер при установці та підключенні сухожарової шафи?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Фельдшер реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги при підготовці системи подачі кисню до апарату штучного дихання почув характерне шипіння витоку газу (кисню) через вентиль балону. Фельдшер відкрутив вентиль балону до повного відкриття та закрив його до нижнього положення - шипіння припинилось.
1) Які порушення допустив фельдшер при підготовці кисневої апаратури до роботи?
2) Що і як потрібно було вчинити в описаній вище ситуації?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


В приймальному відділенні при надходженні на лікування психічно хворого пацієнта, він був оглянутий фельдшером. Фельдшер відібрав у хворого поясний ремінь, кулькову ручку, металевий гребінець, а залишив наручний годинник та зв'язку ключів. Після чого хворого доправили до плати (у супроводі санітара).
1) Які вимоги порушив фельдшер приймального відділення при надходженні хворого до психоневрологічного відділення?
2) Які міри покарання можна застосувати до порушника?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Фельдшер медичного профілактичного птахокомплексу під час відпуску фізіотерапевтичних процедур пацієнтам, розмістив поруч особу для проведення електрофорезу з новокаїном та особу для УВЧ прогрівання вуха. Облаштувавши обох пацієнтів, увімкнув апарат УВЧ та апарат електрофорезу, після пішов у бухгалтерію по особистих справах.
1) Які порушення роботи ФТК допустив фельдшер профілакторію?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Лаборант токсичної лабораторії при проявленні хроматографічних пластин для визначення залишків отрутохімікатів у воді періодично використовувала захисні окуляри при роботі з ультрафіолетовою лампою-опромінювачем. Через 8 годин потому, лаборант відчула різі в очах, головний біль, світлобоязнь, сльозотечу, почервоніння слизових оболонок очей.
1) Що призвело до ураження органів зору у лаборанта?
2) Які вимоги ТБ вона порушила в процесі роботи?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


При проведенні визначення вмісту жиру в коров'ячому молоці лаборант допустив розбризкування сірчаної кислоти на поверхню робочого столу, халат та рукавички. Взявши марлеву серветку, лаборант витер краплі кислоти зі столу та рукавичок і викинув серветку в відро для сміття.
1) Яких помилок в своїх діях припустився лаборант?
2) Які дії повинні бути вжиті до лаборанта за порушення техніки безпеки при роботі з агресивними рідинами?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


При дослідженні сироватки крові на фракції гамаглобулінів лаборант упустила пробірку з біоматеріалом на підлогу - пробірка розбилась. Прибираючи уламки пробірки лаборант порізала гумову рукавичку та проколола палець лівої руки. Знявши пошкоджену рукавичку, промила палець (поранений] під проточною водою, витерла сухою ватною кулькою, заклеїла поріз лейкопластирем, надягла нову рукавичку та продовжила дослідження.
1)Оцініть поведінку лаборанта по дотриманню ТБ при роботі з біоматеріалом.
2) Які запобіжні заходи необхідно використати для профілактики зараження кров'яними інфекціями?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


При розвантаженні автоклава, щоби прискорити час зниження тиску пари, лаборант відкрила вентиль запобіжного клапана і почала відкручувати затяжні гвинти кришки автоклава, струменем пари, що вирвалась з-під кришки обпекла кисті рук.

Чи можна вважати отримані опіки рук виробничою травмою?
Які міри впливу необхідно застосувати до вказаного лаборанта?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


Лаборанту клініко-діагностичної лабораторії необхідно провести забір крові із вени на біохімічне дослідження у хворого з підозрою на гепатит "С".
Який комплект захисного одягу необхідно застосувати при виконанні вказаної маніпуляції?
Які застереженні заходи повинен виконати лаборант при заборі крові?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праці

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________В дитячому садку, де зареєстровано хворого на дифтерію зіва, необхідно взяти у контактуючих дітей та персоналу мазки слизу зіва на бактеріологічне дослідження, забір матеріалу буде проведено бак лаборантами територіальної санепідемстанції.

Який захисний комплект одягу та засобів повинні мати лаборанти?
Які заходи безпеки при заборі та транспортуванні відібраного біоматеріалу?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

При експлуатації сухожарової шафи в лабораторії виникло коротке замкнення в розетці та вилці кабеля електроживлення, почала горіти ізоляційна обмотка кабеля, загрожуючи виникненням та поширенням пожежі.

Оцініть обстановку, що виникла при роботі сухожарової шафи?
Які дії медперсоналу по ліквідації вогнища займання в лабораторії?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

При роботі з лабораторною центрифугою, лаборант, не дочекавшись повної зупинки обертового блоку, відкрив захисний ковпак, та намагався рукою пригальмувати блок з пробірками. Рука лаборанта ковзнула по блоку і йому перебило фалангу вказівного пальця.
1) Які порушення допустив лаборант при експлуатації центрифуги?
2) Яких заходів необхідно вжити до порушника техніки безпеки?Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________


При вивантаженні чашок Петрі з поживним середовищем, де виросли колонії збудників туберкульозу (паличка Коха) із термостатної шафи, одна з чашок зісковзнула на підлогу лабораторії і розбилась.
1) Які протиепідемічні заходи необхідно провести в бак лабораторії в тому числі по відношенню до персоналу?


Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)Вищий навчальний заклад
«Перший Київський медичний коледж»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1201 Медицина

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа Семестр VІ

Навчальна дисципліни Основи охорони праціЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________Під час проведення дезінфекції посудини з вмістом відпрацьованого біоматеріалу в паразитологічній лабораторії стався прикрий випадок - дезрозчин хлоромісткого препарату потрапив на шкіру обличчя та в очі лаборанта.
1) Як повинна діяти лаборант в ситуації, що склалась?
2) Який об'єм медичної допомоги необхідно надати постраждалій?

Затверджено на засіданні
циклової комісії Охорони праці та військово-медичної підготовки

Протокол № 7 від « 20 » березня 2013 року
Голова циклової комісії ____________________ Петриченко Т.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Хмара Ф.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Приложенные файлы

  • doc 11265568
    Размер файла: 592 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий