Сычова_Дзіцячая літаратура_1 курс_ ФФ

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Загадчык кафедры
беларускай літаратуры і культуры
___________ І.М. Гозіч
пратакол № 3 ад 21.10.2017 г.

Пералік тэарэтычных пытання да заліку
па вучэбнай дысцыпліне «Дзіцячая літаратура»
(філалагічны факультэт)
Дзіцячая літаратура як мастацтва слова. Спецыфіка літаратуры для дзяцей. Узроставая прыналежнасць дзіцячай кнігі. Беларускія пісьменнікі XIX – пачатку XX ст. пра выхаванне дзяцей сродкамі мастацкай літаратуры.
Вершаваныя жанры дзіцячага фальклору (калыханкі, забалянкі( заклічкі( прыгаворкі, песні, лічылкі, скорагаворкі, загадкі). Іх паходжанне, жанравыя асаблівасці, выкарыстанне педагагічна-выхавачай рабоце.
Вершаваныя жанры дзіцячага фальклору (калыханкі, пацешкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі) у апрацоцы Васіля Віткі (зб. «Дударык», «Чытанка-маляванка», «Ладачкі-ладкі»). Асаблівасці паэтыкі твора. Прачытаць верш на памяць.
Беларускія народныя казкі як жанр дзіцячай літаратуры. Іх класіфікацыя, паэтыка і стыль. Роля казак у жыцці народа, у выхаванні дзяцей.
Літаратура для дзяцей ((( ст. Значэнне твора П. Багрыма( Ф. Багушэвіча( А. Гурыновіча развіцці беларускай дзіцячай літаратуры.
Першыя навучальныя кнігі «Беларускі лемантар» К. Каганца, «Першае чытанне для дзетак беларуса» Цёткі. Іх структура, змест, асветніцкае і выхавачае значэнне.
Творы Цёткі пра лёс дзяцей («Сірата», «Міхаська»).
«Другое чытанне для дзяцей беларуса» Якуба Коласа. Ідэйна-тэматычнае і жанравае багацце, гуманістычны пафас твора чытанкі.
Максім Багдановіч – дзецям. Ідэйны змест казкі «Мушка-зелянушка і камарык – насаты тварык». Фальклорныя традыцыі творы.
Драматургія для дзяцей пачатку (( ст. Казачны сюжэт п'есы К. Лейкі «Снатворны мак». Павучальны змест твора. Выяленне гуманiстычных iдэала атара. «Жывыя казкi для дзiцячага тэатру» А. Гаруна.
Беларуская дзіцячая літаратура 20–30-х гадо (( ст. Выданне беларускіх часопіса( газет для дзяцей. Дыскусія пра казку.
Праблематыка твора Янкі Купалы для дзяцей («Сын і маці»( «У школу», «А зязюлька кукавала», «Песня і казка»( «Мароз»( «Бай»( «Хлопчык і лётчык»( «Дзіцячае» і інш.). Спалучэнне некаторых вершах мажорных інтанацый з рытарычнасцю. Прачытаць верш Янкі Купалы на памяць.
Жанр вершаванай казкі творчасці Якуба Коласа. Пазнавальна-выхавачае і эстэтычнае значэнне казкі «Рак-вусач».
Тэма дзяцінства паэме Якуба Коласа «Міхасёвы прыгоды». Майстэрства пісьменніка: сюжэт( мастацкія дэталі( тропы. Функцыя пейзажных малюнка.
Дзіцячы свет у прозе Якуба Коласа (апавяданні «Дзеравеншчына»( «Сірата Юрка»( «У старых дубах»( «Страшнае спатканне»).
Пейзажныя вершы Якуба Коласа для дзяцей. Сатырычны верш «Савось-распуснік». Прачытаць верш Якуба Коласа на памяць.
Рэалістычныя апавяданні З. Бядулі пра лёс дзяцей «Малыя дрывасекi», «Велiкодныя яйкi», «Дзе канец свету?», «Пяць лыжак зацiркi» і інш. Глыбіня псіхалагічнага аналізу творах.
Беларускі фальклор у творчасці З. Бядулі. Выхавачае значэнне казак «Скарб», «Музыка». Паэзiя З. Бядулi для дзяцей: «Мае забавы», «Гаспадарка», «Дудачка», «Калыханка», «Сняжынкi» i iнш. Гармонiя чалавека i прыроды.
Творчасць У. Дубокі для дзяцей. Гуманістычная накіраванасць, маральна-этычная праблематыка вершаваных казак «Як Сінячок да сонца лёта»( «Чые рукі прыгажэйшыя»( «Хто дужэйшы?», «Цудоная знаходка», «Як унук дзеду дапамог» і інш. Асаблівасці паэтыкі.
Маральна-этычная праблематыка казак У. Дубокі «Прадзівы хлопчык»( «Сквапныя мядзведзікі», «Пузыр, Саломіна і Лапаць», «Айога», «Вожыка суд», «Казка пра зачараваную Лілю», «Кветкі – Сонцавы дзеткі» і інш. Асаблівасці паэтыкі. Афарыстычныя выслоі, іх павучальны сэнс.
Тэма «чалавек і прырода» прыгодніцкай аповесці У. Дубокі «Як Алік у тайзе заблудзіся». Асаблiвасці падачы пазнавальнага матэрыялу.
Жыццёвы і творчы шлях Янкі Мара. Жанравая і тэматычная разнастайнасць творчасці. Апавяданні 20-х гг. пра лёс дзяцей («Слёзы Тубі», «Лацароні», «Незвычайная прынада»).
Жанр прыгодніцкай аповесці творчасці Янкі Мара («У краіне райскай птушкі», «Сын вады»).
Навукова-пазнавальная аповесць Янкі Мара «Чалавек ідзе». Улік дзіцячага светаспрымання пры выкладанні навуковых звестак.
Вобразы дзяцей у псіхалагічных апавяданнях Янкі Мара 30-х гадо і пасляваеннага часу «Шчасце»( «Падарожжа вакол дома»( «Максімка».
«Палескія рабінзоны» Янкі Мара. Творчая распрацока сюжэта аповесці-падарожжа.
Жыццёвы і творчы шлях Алеся Якімовіча. Апрацока пісьменнікам беларускіх народных казак. Аналіз казак (зб. «Каток – залаты лабок», «Бацька дар», «З рога сяго многа», «Людзей слухай, а свой розум май», «Андрэй за сіх мудрэй»). Ідэйна-мастацкія вартасці казкі «Каваль Вярнідуб».
Тэматычная i жанравая разнастайнасць творчасцi Эдзi Агняцвет (зб. «Мы сур'ёзныя, мы вясёлыя», «Ад зярнятка да вясёлкi», «Хто пачынае дзень?», «Пад сінім небасхілам» і інш.). Тэма аховы прыроды вершах (зб. «Рэчка( рэчанька мая», «Хай часцей смяюцца дзеці»). Выхавачае значэнне гумарыстычных верша (зб. «Доктар Смех»).
Творчасць Максіма Танка для дзяцей. Ідэя жыватворнай сілы мастацтва «Казцы пра Музыку». Народная легенда пра музыку апрацоцы Я. Коласа, З. Бядулi, У. Дубокi i М. Танка. Услаленне смеласцi i самаахвярнасцi казцы «Сказ пра Вяля».
Паэтычная апрацока Максімам Танкам народных казак «Конь i Ле», «Галiнка i верабей», «Еха казачнiк Бай», «Журавель i чапля» і інш., маральна-этычныя праблемы творах.
Маральна-этычныя праблемы і прыёмы іх увасаблення казках Максіма Танка «Мухамор»( «Жук і Слімак»( «Казка пра Мядзведзя», «Сярод лясо наднёманскіх» і інш., праблемы таварыскасцi, сцiпласцi іх.
Спалучэнне рэальнага i неверагоднага, напаненне традыцыйнага казачнага сюжэта сучасным зместам – «Быліна пра касмічнае падарожжа Мураша Бадзіні» Максіма Танка. Асаблівасці «Лемантара». Верш на памяць.
Прырода і дзеці творчасці С. Шушкевіча. Майстэрства паэта як казачніка. Вобразы беларускай фаны і флоры як скразныя кнігах для дзяцей «Лясная калыханка», «Сарочы церамок», «Колькі кіпціка у кошкі», «Казёл на верталёце» і інш. Спалучэнне займальнасці і пазнавальнасці творах паэта.
Выхавачае значэнне апавядання Б. Сачанкі «Хлеб», «Кошык малін», «Насцечка», «Бабка Адарка», В. Хомчанкі «Клава і Лянота», В. Гарбука «Горад без папугайчыка», «Не было б і сонца», М. Янчанкі «Хай зажды будзе».
Адзінства дзіцяці і прыроды апавяданнях Я. Брыля «Жы-бы вожык»( «Сняжок і Волечка»( «Ліпа і клёнік», «Чым накармілі Мішутку?», П. Кавалёва «Жыві сабе, зайчык», В. Гарбука «Такіх кветак не бывае», П. Рунца «Лёнева таполька».
Жанр вершаванай казкі творчасці Васіля Віткі. Творчае выкарыстанне народных матыва, сюжэта, вобраза, мона-выяленчых сродка у казках «Вавёрчына гора», «Буслінае лета», «Азбука Васі Вясёлкіна», «Казкі і краскі», «Дударык» і інш. Гісторыя напісання казак.
Майстэрства Васіля Віткі як апавядальніка. Маральна-этычная праблематыка твора «Трывога Ельнічах»( «Стасева падарожжа»( «Абнова», «Зайчык-вадалаз»( «Першая пяцёрка». Вобразы дзяцей у іх.
Васіль Вітка аб праблемах выхавання дзяцей у кнігах «Дзеці і мы», «Урокі», «Азбука душы», «Дом, дзе жывуць словы». Васіль Вітка і ідэі наватарскай педагогікі. Агляд кнігі «Урокі роднага слова». Прачытаць верш на памяць.
Гуманістычныя матывы творчасці Алены Васілевіч. Вобразы дзяцей, раскрыццё іх унутранага свету апавяданнях «Вернісаж»( «Сябры»( «Геша», «Браты-артысты», «Бабуліны кватаранты», «Калінавая рукавічка».
Фальклорныя матывы і жанры паэзіі Ніла Гілевіча (зб. «Сiнi домiк, сiнi дом», «3агадкi»). Свет прыроды i дзяцiнства вершах «Вiтаю вясну», «Калi рана станеш», «Дождж-грыбасей», «Добры чалавек», «Казачная зямля» i iнш. (зб. «Шчаслівыя хвіліны»). Прачытаць верш на памяць.
Гісторыя, народ, Радзіма кнігах «Зямля пад белымі крыламі», «Белавежская пушча» У. Караткевіча, «Зямля бацько нашых» Я. Пархуты. У. Караткевіч – казачнік («Жабкі і чарапаха», «Кацёл з каменьчыкамі» і інш.).
Народныя iдэалы дабрынi, сумленнасцi, прыгажосцi вершах, казках Васіля Зуёнка (кн. «Хата, поная гасцей», «Сонечны клубочак», «Рэха»).
Жанравая і тэматычная разнастайнасць паэзіі Уладзіміра Карызны, Авяр'яна Дзеружынскага, Міколы Чарняскага, Міхася Пазнякова, Віктара Гардзея, Уладзіміра Палава для дзяцей. Верш на памяць (на выбар).
Навукова-пазнавальная літаратура для дзяцей. Краязначыя кнігі В. Вольскага «Падарожжа па краіне беларуса», «Палессе», У. Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі». Цыклы прыродазначых нарыса «Па лясных сцежках», «У лясах над Бярозай», «Месяц за месяцам».
Жанравая і тэматычная разнастайнасць паэзіі Анатоля Грачанікава, Сяргея Грахоскага, Алега Лойкі, Валянціна Лукшы, Кастуся Кірэенкі, Аляксея Пысіна для дзяцей. Верш на памяць (на выбар).
Наватарскiя пошукi А. Вольскага галiне тэм i жанра. Аналiз кнiг «Чарнiчка», «Лясныя мастакi», «Еду госцi да слана», «Карусель», «Адэльчыны ручнікі». Спалучэнне паэзii, прозы i драматургii творах А. Вольскага.
Свет дзяцінства апавяданнях У. Лiпскага (зб. «Рыгоркавы прыгоды», «Марынчына казка», «Каралева белых прынцэс» і інш.). Псіхалагізм, жыццёвасць сітуацый, адметнасць вобраза.
Арыгiнальныя сюжэты, казачная плынь, прыгоднiцкiя элементы аповесцях У. Лiпскага. Элементы гульні казцы-забалянцы «Вясёлая азбука».
Жанравая разнастайнасць паэзii Р. Барадулiна (вершы, калыханкi, пацешкi, жарты, скорагаворкi, лiчылкi, задачкi, загадкi, казкi). Прыёмы стварэння займальнасці твора. Асаблiвасцi азбук «Азбука не забака», «Азбука – вясёлы вулей». Прачытаць верш на памяць.
Выхавачы патэнцыял апавядання П. Місько «Добры чалавек», «Лясныя дарункі» і інш. Пазнавальны характар і паэтыка аповесця П. Місько «Прыгоды Бульбоба», «Эрпіды на планеце Зямля», «Навасёлы».
Зварот да вядомых фальклорных сюжэта, матыва, вобраза, пераасэнсаванне іх у п’есах-казках У. Ягодзіка, П. Васючэнкі, С. Кавалёва і інш. Выкарыстанне сюжэтна-кампазіцыйных прынцыпа будовы народнай казкі, шырокае жыванне рэалій сучаснай рэчаіснасці.
Жанравая і тэматычная разнастайнасць паэзіі для дзяцей на сучасным этапе. Прачытаць верш на памяць.
Сучасная літаратурная казка і яе асаблівасці.
Тэма «дзеці і вайна» беларускай дзіцячай літаратуры. Дакументальныя кнігі «Ніколі не забудзем» і С. Алексіевіч «Апошнія сведкі». Творчасць пісьменніка – «дзяцей вайны»: Б. Сачанкі, І. Сяркова, В. Казько.
Жанр фантастычнай аповесці творчасці Р. Баравіковай («Казкі астраната» і інш.), спалучэнне пазнавальнага і казачнага.
Перыядычны друк для дзяцей на сучасным этапе. Агляд часопіса «Вясёлка»: асноныя рубрыкі, тэматыка, жанравая разнастайнасць твора сучасных пісьменніка.


Складальнік С.А. Сычова

Приложенные файлы

 • doc 11402076
  Размер файла: 65 kB Загрузок: 5

Добавить комментарий