1 апта тест


1. Екінші (негізгі) деңгей Бағдарламасы бойынша күтілетін нәтижелердің бірі
a) мектепте мұғалімдердің кәсіби білім беру қауымдастығын құру
b) әрбір пән бойынша электрондық оқулықтар жасау
c) әрбір мұғалімді электрондық оқулықпен қамтамасыз ету
d) нақты пәндерді ағылшын тілінде оқыту
e) қазақстантық мектептеріндегі пән бағдарламаларына сәйкес келетін ағылшын тілді мектептеріндегі оқу бағдарламасымен ара қатынасын белгілеу
2. Мұғалімнің ұстанымы оның көзқарастарын, белгілі бір шешімдердің
қабылдануы мен сыныптағы іс-əрекеттерін нығайтады (Пажарес, 1992).
Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту құралдары мыналардан тұруға тиіс:
a) Білім, білік жəне дағдылар жиынтығынан
b) Сенім, білім жəне болжамдар жиынтығынан
c) Мұғалімнің жаңа идеяларды қабылдауынан
d) Өз оқытуын түсінуінен
e) Өмірдегі өз орнын түсінуінен
3. Қай білім беру теориясы «оқушылардың ойлауын дамыту олардың
бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек
көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан жəне достарынан алған білімдерімен
астастырыла жүзеге асады» деген тұжырымға негізделеді?
a) Құзыреттілікке бағдарланған оқыту
b) Тұлғалық бағдарлы оқыту теориясы
c) Сындарлы оқыту теориясы
d) Гуманистік оқыту теориясы
e) Дамыта оқыту теориясы
4. Мұғалім тұлғасының «білім беру сызбаларының» қайсысы оқыту стилін таңдауға көбірек ықпал етеді?
a) Білімдер
b) Болжамдар
c) Сенімдер
d) Əкімшіліктің ықпалы
e) Барлығы бірдей
5. Қай жағдайда балалардың жеке тəжірибесінің мəдениеті мен құндылығы оқу үдерісінің тиімділігін елеулі түрде айқындайтын маңызды мəнмəтін деп қабылданады?
a) «Жағдаяттық (ситуациялық) тануда»
b) «Ормандар өсіруде»
c) Қалай оқу керектігін үйретуде
d) Диалогтік оқытуда
e) Өздігінен реттелетін оқытуда
6. Қай авторлар өз оқуын бақылау мен мониторингі үдерісінде
метатанудың маңызды аспектісі ретінде балалардың дербестігін
қалыптастыруға баса назар аударады?
a) Шанк пен Циммерман
b) Флейвелл мен Шанк
c) Перри мен Циммерман
d) Дью мен Шон
e) Шон мен Флейвелл
7.Қай тұжырымдама оқудың «ішкі» немесе жеке тұлғалық аспектісіне
бағдарланған?
a) Оқу білімнің сандық ұлғаюы ретінде
b) Оқу білімді есте сақтау жəне қайта жаңғырту ретінде
c) Оқу ақпарат алу жəне пайдалану ретінде
d) Оқу білімді қайта жаңғырту жəне қолдану ретінде
e) Оқу білімді түсіну жəне басқаша түсіндіру ретінде
8.Сындарлы оқыту бағдарламасы құзырлы мұғалімнің алдына қандай
нақты міндеттеме қойып отыр?
a) Оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу
b) Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы
c) Оқушы тұлғасының дамуына қолайлы орта жасау
d) Оқушыны өз оқуына жауапты болатындай оқу үдерісіне тарту
e) Барлық жауаптары дұрыс
9. 80-жылдардың басында Г.Виммер мен Дж.Пернер қанша жасқа жеткенге дейін зерде теориясы толыққанды дамымайтынын көрсетті:
a) 4–8 –жасқа
b) 3–4 –жасқа
c) 5–6 –жасқа
d) 4–6 –жасқа
e) 2–4 –жасқа
10. «Жоғарырақ деңгейге өту тек төмен орналасқан қажеттіліктер
орындалған жағдайда ғана мүмкін болады» деген идея оқытудың қай
тəсілінде көрініс тапқан:
a) Бихевиористік
b) Когнитивтік
c) Конструктивистік
d) Гуманистік
e) Əлеуметтік-жағдаяттық
11. Рефлексия дегеніміз:
a) Тұлғаның зейінін қоршаған ортасына аудару
b) Қоршаған ортаның іс əрекетін өзіне өлшеу
c) Тұлғаның зейінін өзіне аудару жəне оны ой толғауынан өткізу
d) Бір проблеманың көптеген шешімін іздестіру
e) Заттар мен өзгерістерді сараптау жəне негізделген шешімін шығару
12. Мұғалім көшбасшылығы:
a) Жаңашылдығымен ерекшеленетін іс-əрекет өнімдерін алуға мүмкіндік
беретін қабілеттер жиынтығы
b) Өз тəжірибесін жетілдіру мақсатында зерттеу қажет болатын сұрақтар
мен мəселелерді мұғалім анықтайтын үдеріс
c) Мəселе қойып, оның шарттары мен оны шешу əдістерін талқылау
d) Өзіндік сападағы тұлғалық қабілеттердің ұштасуы
e) Мұғалімнің өз əрекеттері мен оны пайымдауға назар аударуы
13. Метатаным – бұл:
a) Асқын білім
b) Танымдық үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы
ойлау, қатесін танып-білу жəне ойлауды реттеу
c) Бірнеше зерттеулердің нəтижесін біріктіруге мүмкіндік беретін жəне
оларда құнды тенденциялардың айқындалмайтындығын анықтайтын,
статистикалық тəсіл
d) Когнитивті процестер
e) Проблемалар шешімінің алгоритмдерін құра білу
14. Төменде келтірілгендердің қайсысы ақпаратты есте сақтауға жақсы
ықпал етеді.
a) Ақпараттарды көп қайталап оқу
b) Түйінді сөздерді есте сақтау
c) Накты деректермен акпаратты байланыстыру
d) Ақпаратты бірнеше рет қайталап айту
e) Ақпаратты басқаға айтып беру
15. Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту мен оқу неге мүмкіндік береді:
a) Оқу үдерісін саралауға
b) Əлемдік білім беру кеңістігіне шығуға
c) Мектепте оқу мерзімін едəуір қысқартуға
d) Мектепті қаржыландыруды қысқартуға
e) Оқытылатын пəндер санын көбейтуге
16. Гуманистік тəсілдің негізін салушылар:
a) А.Бандура
b) Маслоу и Роджерс
c) Хаген мен Хейл
d) Роджерс пен Хаген
e) Дұрыс жауабы жоқ
17. Көшбасшылықты дамыту бойынша жұмыстың алғашқы кезеңін
көрсетіңіз
a) Əрекеттерді жоспарлау
b) Құндылықтарды анықтау
c) Кəсіби міндеттерді анықтау
d) Даму бағдарламасын құруға арналған келісім мен кеңестер
e) Зерттеуге негізделген көшбасшылықты дамыту жұмыстары
18. Құзырлы оқытудың маңызды факторын атаңыз.
a) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастың нығаюы
b) Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін мұғалімнің
зерттеуі мен бағалауы
c) Оқушының оқудағы жауапкершілікті сезінуі, түсінуі
d) Мұғалімнің оқушы оқу жетістігін бағалау үрдісі
e) Мұғалімнің оқушы жан дүниесін түсінуі
19. «Субъектілер көп қырлы зияткерлікке (КҚЗ) ие» деп есептеген ғалым кім?
a) Говард Гарднер
b) Джон Саймонс
c) Жан Пиаже
d) Авраам Маслоу
e) Джон Дьюи
20. Тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?
a) Жұмысты оқулықтан көшіріп жазу
b) Есепті шығару алгоритмін ұстану
c) Практикалық тапсырманы орындау үшін оқулықты қолдану
d) Мұғалім көмегімен оқушының тапсырманы орындауы
e) Мұғалімнің есепті шығару алгоритмін түсіндіруі
21. Мидың артқы бөлімінің желке тұсы ... жауап береді.
a) Ауызша жəне тұжырымдалық білімнің сақталуына
b) Визуалды бейнелерді қабылдау мен жадыда сақтауға
c) Қол жəне дене рецепторларына
d) Сөйлеуге
e) Ойлауға
22. Карл Роджерстің дамытқан тұжырымдамасы:
a) «Мен» тұжырымдамасы жеке тұлғамен, оның тəжірибесімен қарым-
қатынас жасау маңыздылығы туралы
b) Мидың қызметі туралы зияткерлік қырларының тұжырымдамасы
c) «Үштік модель» теориясы
d) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер
e) «Субъектілер көп қырлы зияткерлікке (КҚЗ) ие»
23. Чиксентмихаи бойынша «өзіндік мақсатты» қалыптастыруға арналған зерігу жағдайы қандай аймақта болуы мүмкін?
a) Əлсіз дағды, төмен талап
b) Күшті дағды, төмен талап
c) Жоғары талап, əлсіз дағды
d) Күшті дағды
e) Ешқайсысы да келмейді
24. Ұзақ мерзімді жадының үш компонентін атаңыз.
a) Жұмыстық, эпизодтық, семантикалық
b) Рəсімдік, эпизодтық, семантикалық
c) Жедел, рəсімдік, эпизодтық
d) Рəсімдік, эпизодтық, тұрақты
e) Эпизодтық, семантикалық, жұмыстық
25. «Адами зияткерлік – бұл «жеке тұлға өміріне қатысты шынайы ортаны бейімдеуге, іріктеуге жəне құруға бағытталған ой əрекеті» жолдарының авторы:
a) Мерсер, Александер
b) Роберт Стернберг
c) Дж. Дьюи
d) Ж. Пиаже
e) Выготский, Вуд
26. Когнитивті даму дегеніміз не?
a) Баланың оқу жəне проблеманы шешу қабілеті
b) Баланың ойлау қабілеті
c) Баланың жетістікке жету мотивациясы
d) Баланың қабылдауы, зейіні
e) Баланың ынтасы
27. Қажеттіліктер иерархиясын дұрыс реттілікпен көрсетіңіз:
a) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздік,
сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі
құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білу
b) Махаббатқа жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі
құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білуі
c) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздік, өзін-өзі
жүзеге асыра білу
d) биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қарым-қатынасқа
деген қажеттілік, өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі
басқару
e) биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, өзін-өзі құрметтеуге
деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білу
28. Ұзақ мерзімді жадының қай түрінде біз эпизодтарды немесе оқиғаларды, біздің белгілі бір тəжірибемізден шығатын ойларымызды, идеяларымызды, жалпы қағидаларды, тұжырымдамаларды есте сақтаймыз.
a) Рəсімдік жады
b) Семантикалық жады
c) Эпизодтық жады
d) Қысқа мерзімді жады
e) Стратегиялық жады
29. оқыту мақсаттарының деңгейлерін Блум таксономиясы бойынша дұрыс реттіліктілікпен оратыңыз (өсу ретімен)
a) қолдану
b) жинақтау
c) білу
d) талдау
e) түсіну
30. Баланың метатану өлшеудің құрылымы (өлшемдері) олардың мазмұны арасындағы сәйкестікті анықтаңыз
1) өзін оқушы деп білу a) оқушылардың басқалардан көмек сұрауы
2) мақсаттар мен тапсырмаларды b) жеке мақсатын белгілей алады
білу, түсіну және бағалау
3) тапсырманы орындауға қажетті c) өзінің мықты және әлсіз жақтарын стратегияларды білу және оның сезіну
мониторингі
d) түрлі тәсілдердің салыстырмалы түрдегі тиімділігі салыстырылады
e) тапсырманы талдайды және бағалайды, күрделілік деңгейін салыстырады
1. Одним из ожидаемых результатов по Программе второго (основного) уровня является
a) создание профессионального сообщества учителей в школе
b) создание электронных учебников по каждому предмету
c) обеспечение каждого учителя электронным устройством
d) преподавание точных дисциплин на английском языке
e) соотнесение программ по предметам в казахских школах с соответствующими программами в английских школах
2. Убеждения учителя укрепляют установки, принятие решений и действия (Пажарес, 1992). Согласно этому, обучающий арсенал любого учителя представляет собой:
a) Совокупность знаний, умений и навыков
b) Совокупность убеждений, знаний и предположений
c) Восприимчивость учителя к новым идеям
d) Понимание своего преподавания
e) Понимание своего места в жизни
3. Какая образовательная теория базируется на утверждении о том, что «развитие мышления учащихся происходит в условиях взаимодействия имеющихся знаний – с новыми, либо со знаниями, полученными в классе из различных источников: от учителя, сверстников, из учебников»?
a) Компетентностно – ориентированное обучение
b) Личностно – ориентированная теория обучения
c) Конструктивистская теория обучения
d) Гуманистическая теория обучения
e) Теория развивающего обучения
4. Какой элемент «обучающей схемы» личности учителя имеет большее влияние на выбор стиля преподавания?
a) Знания
b) Предположения
c) Убеждения
d) Влияние администрации
e) Все влияют одинаково
5. Культура и ценности личного опыта детей выступают значимым
контекстом, существенным образом определяющим успешность процесса обучения:
a) При «ситуативном познании»
b) При «возведении лесов»
c) При обучении тому, как обучаться
d) При диалогическом обучении
e) При саморегулируемом обучении
6. Кто из авторов делает акцент на формировании самостоятельности детей в процессе мониторинга и контроля своего обучения, т.е. Желание самостоятельно работать и развиваться как важный аспект метапознания?
a) Шанк и Циммерман
b) Флейвелл и Шанк
c) Перри и Циммерман
d) Дьюи и Шон
e) Шон и Флейвелл
7. Какая концепция ориентирована на «внутренний» или личностный аспект обучения?
a) Обучение как количественное увеличение знаний
b) Обучение как запоминание и воспроизведение знаний
c) Обучение как получение и использование информации
d) Обучение как воспроизведение и применение знаний
e) Обучение как понимание и иное толкование знаний
8. Какие чёткие обязательства устанавливает конструктивистская Программа перед компетентным учителем?
a) Быть восприимчивым к личности ученика
b) Исследовать и оценивать самостоятельное постижение смысла
учеником
c) Создавать среду для развития личности ученика
d) Вовлекать ученика в процесс учения, что делает его ответственным за
своё обучение
e) Все ответы верны
9. В начале 1980-х годов психологи Г.Виммер и Дж. Пернер
продемонстрировали, что теория разума не развивается до достижения детьми:
a) 4–8 –летнего возраста
b) 3–4 –летнего возраста
c) 5–6 –летнего возраста
d) 4–6 –летнего возраста
e) 2–4 –летнего возраста
10. Идея о том, что переход на более высокий уровень возможен только в случае удовлетворения потребностей более низкого порядка, отражена в подходе к обучению:
a) Бихевиористическом
b) Когнитивном
c) Конструктивном
d) Гуманистическом
e) Социально-ситуативном
11. Рефлексия – это:
a) Обращение внимания субъекта на действия окружающих
b) «перенос» внешних действий окружающих на себя
c) Обращение внимания субъекта на свои действия и их переосмысление
d) Поиск множества решений одной и той же проблемы
e) Анализ вещей и событий с формулированием обоснованных выводов
12. Лидерство учителя:
a) Совокупность таких способностей, которые дают возможность
получить продукт деятельности, который отличается новизной
b) Процесс, при котором учитель определяет вопросы и проблемы, которые необходимо исследовать с целью улучшения своей практики
c) Постановка проблемы, обсуждение условий и методов ее решения
d) Качественно своеобразное, личностное сочетание способностей
e) Обращение внимания учителя на свои действия и их переосмысление
13. Метапознание – это:
a) Сверхзнание
b) Знание, понимание и регулирование когнитивных процессов или размышлений о них, включая возможность распознавать ошибки и регулировать мышление
c) Статистическая методика, которая позволяет объединить результаты ряда исследований и определять, не выявляются ли в них важные тенденции
d) Когнитивные процессы
e) Умение построить алгоритм решения проблем
14. Что из нижеизложенного более всего способствует запоминанию информации?
a) Многократное прочтение информации
b) Запоминание ключевых слов
c) Соотнесение информации со связанными фактами
d) Многократное проговаривание информации
e) Пересказ информации другому лицу
15. Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями учеников Позволяют:
a) Дифференцировать учебный процесс
b) Выйти в мировое образовательное пространство
c) Значительно сократить срок обучения в школе
d) Сократить финансирование школ
e) Увеличить число изучаемых предметов
16. Основатели гуманистического подхода:
a) А.Бандура
b) Маслоу и Роджерс
c) Хаген и Хейл
d) Роджерс и Хаген
e) Нет правильного ответа
17. Укажите первый этап работы по развитию лидерства учителя:
a) Планирование действий
b) Определение ценностей
c) Определение профессиональных задач
d) Согласование и консультации для выяснения программы развития
e) Работа по развитию лидерства, основанная на исследовании
18. Назовите важный фактор компетентного обучения.
a) Укрепление отношения между учителем и учеником
b) Исследование и оценивание учитeлeм самостоятельного постижения учеником смысла изучаемого
c) Понимание ответственности учеником в обучении
d) Процесс оценивания учителем учебных достижений ученика
e) Понимание учителем внутреннего мира ученика
19. Ученый который считал, что субъекты обладают множественными интеллектами (ТМИ).
a) Говард Гарднер
b) Джон Саймонс
c) Жан Пиаже
d) Авраам Маслоу
e) Джон Дьюи
20. Какое задание является образцом когнитивной поддержки («мост»)?
a) Переписать работу с учебника
b) Придерживаться алгоритма решения задачи
c) Использование учебника для выполнения практического
задания
d) Выполнение учеником задания с помощью учителя
e) Объяснение учителем алгоритма решения задачи
21. Затылочная доля заднего отдела мозга отвечает за...
a) Хранение устного и концептуального знания
b) Восприятие и хранение в памяти визуальных изображений
c) Рецепторов рук и тела
d) Речь
e) Мышление
22. Концепция, которую развивал Карл Роджерс:
a) Концепция «я», о важности взаимодействия с личностью в целом, с его опытом
b) Концепция граней интеллекта о работе мозга
c) Теория «троичной модели»
d) Биологические и физиологические потребности
e) «Субъекты обладают множественными интеллектами (ми)»
23. В какой зоне ученик при формировании собтвенных целей может подвергнуться состоянию скуки по Чиксентмихаи. В зоне:
a) Слабых навыков, слабого вызова
b) Сильных навыков, слабого вызова
c) Сильного вызова, слабых навыков
d) Сильных навыков
e) Ни один не подходит
24. Назовите три компонента долгосрочной памяти:
a) Рабочая, эпизодическая, семантическая
b) Процедурная, эпизодическая, семантическая
c) Быстрая, процедурная, эпизодическая
d) Процедурная, эпизодическая, стабильная
e) Эпизодическая, семантическая, рабочая
25. Кто является автором данного высказывания: «Человеческий интеллект представляет собой умственную деятельность, направленную на адаптацию, отбор и формирование реальной среды, относящейся к жизни индивида»?
a) Мерсер, Александер
b) Роберт Стернберг
c) Дж. Дьюи
d) Ж. Пиаже
e) Выготский, Вуд
26. Что такое когнитивное развитие?
a) Способности ребенка учиться и решать проблемы
b) Способность ребенка мыслить
c) Мотивация детей в достижении поставленных целей
d) Восприятие и внимание ребенка
e) Мотивация ребенка
27. Укажите правильную последовательность иерархии потребностей
a) Биологические и физиологические потребности, потребность в
безопасности, потребность в любви и понимании, взаимоотношении, самоуважении и самореализации
b) Потребность в любви и взаимоотношениях, самоуважении и
самореализации
с) Биологические и физиологические потребности, безопасность,
потребность во взаимоотношениях, самоуважении и самореализации
d) Биологические и физиологические потребности, потребность во
взаимоотношениях, в самоуважении и самоуправлении
e) Биологические и физиологические потребности, нужда в самоуважении и самореализации
28. Наиболее неравнозначный аспект долгосрочной памяти, поскольку зависит от нашей способности воспроизведения символами, наиболее часто демонстрируемого в нашем развитии и речи
a) Процедурная память
b) Семантическая память
c) Эпизодическая память
d) Краткосрочная память
e) Стратегическая память
29. Определите правильную последовательность уровней учебных целей по таксономии Блума (по возрастанию)
A) применение
B) синтез
C) знания
D) анализ
E) понимание
30. Установите соответствие между компонентами (измерителями) детского метапознания и их содержанием
1) знания о себе, как об обучающейся личности
2) знания, понимания и
оценивание целей и заданий
3) знания и мониторинг стратегий, необходимых для выполнения заданий
A) обращение ученика за помощью к другим
B) способность к постановке личных целей
C) осознание своих сильных и слабых сторон
D) оценивание относительной эффективности разных стратегий
Е) анализ и оценивание задания или сравнение их сложности
КІЛТІ / КЛЮЧ
А
B
C
C
A
A
E
E
B
D
C
B
B
C
A
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
A
A
A
С,Е,А,Д,В
1-С,В,2-Е,3-А,Д

Приложенные файлы

  • docx 11414181
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий