Деф нег 1-8 апта


Дефектология негіздері
Пән туралы мәліметтер
Мақсаты: Студенттерге дамуында ерекше психоденелік ақаулықтары бар негізгі категориядағы балалардың ерекшеліктері, қажеттіліктері, оларды оқыту мен тәрбиелеу және түзету жұмыстарының мазмұны жөнінде білім беру.
Курстың міндеті: ғылымның бір саласы дефектология жөнінде оның тарихы, қазіргі жағдайы және дамуы бағыты туралы түсінік беру;мүмкіндігі шектелген негізгі топ балаларына психологиялық сипаттама беру; білім беру жүйесіндегі әртүрлі типтегі арнаулы мекемелердегі оқыту мазмұнын, принциптерін, формалары мен әдістерін ашу; ерекше қажеттілікті қажет ететін тұлғаларды байланысты оқыту моделін ашу; мүмкіндігі шектелген тұлғалар мен балаларды әлеуметтік еңбек ортасына бейімдеу жолдарын көрсету; қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларын қалыптастыру. студенттерді ғылыми көзқрасқа тәрбиелеу; мүмкіндігі шектелген балаларды оқытуда және олардың нәтижесіне жетуде студенттердің болашаққа сеніммен қарау көзқарасына тәрбиелеу; психологиялық – педагогикалық тапсырмаларды шешуде теориялық білімдерін қолдана білу іскерліктерін қалыптастыру.
Пререквизиттер: «Педагогика», «Арнайы педагогика», «Арнайы психология» курстары.
Постреквизиттер: Бұл пәнді оқу барысында студенттер төмендегідей біліктіліктер мен дағдыларды меңгеруі тиіс: дефектология және логопедия пәні бойынша ұғымдар мен анықтамалардың мәнін түсіну; арнайы оқытудың мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістерін қолдана білу; оқу курсы бойынша кәсіби мәдениеттің негіздерін игере білу; тұлғаның кәсіби-педагогикалық-психологиялық іс-әрекеттерде іскерлік, дағдыларды өз бетімен жүзеге асыру.
3.Студенттерге қойылатын талаптар: Курс соңында студенттер педагогика ғылымының даму тарихы, жүйесі, басқа ғылымдармен байланысы, методологиялық негіздерін, педагогикалық процесстің мәнін, заңдылықтарын, кезеңдерін, ҚР “Білім туралы” және т.б. заңдарын, тұлға дамуының факторларын, оның дамуының жас және жеке ерекшеліктерін, тәрбие заңдылықтарын, принциптерін, тәрбиенің отандық және шетелдік үлгілерін, тәрбиенің әдіс-тәсілдерін, ұжымдық тәрбие негіздерін, тәрбие түрлерін, отбасы тәрбиесінің негіздерін меңгеріп шығуы тиіс.
Сабаққа қатысу: Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.
Аудиториядағы тәртіп: Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.
Үй тапсырмасы: Үй тапсырмасы міндетті түреде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.
Жеке тапсырмалар: Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.
Бақылау жұмысы: Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.
Пікірлесу: Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізіледі.Курстың мазмұны
Бірінші апта
№1дәрістің тақырыбы: Дефектология-ғылым ретінде.
Дефектология ғылымының мақсаты, міндеттері.
Дефектологияның салалары.
Терминдер мен анықтамалар: дефектология, олигофренопедагогика тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия
1-СОӨЖ тақырыбы: Дефектологияның ғылымдармен байланысы.
Тапсырмалар:
Дефектологияның басқа ғылымдармен байланысы.
СӨЖ тапсырмалары:
ҚР- ның «Білім туралы» Заңы.
№2 дәрістің тақырыбы: Дефектологияның пайда болуы, зерттелу тарихы
Дәріс мазмұны:
Дефектологияның пайда болуы.
Дефектологияның зерттелу тарихы.
Терминдер мен анықтамалар: дефектология тарихы, дамуы, қалыптасуы, қорғау, көмек ету
2-СОӨЖ тақырыбы: Арнайы білім беру жүйесінің дамуы және қалыптасуы
Тапсырмалар:
Арнайы білім беру жүйесінің дамуы және қалыптасуы
СӨЖ тапсырмалары:
Дамуында бұзылыстары бар балаларды қорғау шаралары
№1 практикалық сабақтың тақырыбы: Дефектологияның міндеттері, әдістері және принциптері
Практикалық сабақтың мазмұны:
Дефектологияның негізгі міндеттері
Дефектологияның әдістері
Дефектологияның принциптері
3- СОӨЖ тақырыбы: Ақаулығы бар балаларды зерттеу
Тапсырмалар:
Ақаулығы бар балаларды зерттеу
Педагогикалық- психологиялық әдістер
СӨЖ тапсырмалары:
ҚР-ның «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы.
Әдебиеттер
Негізгі:
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері,– Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.
Екінші апта
№3 дәрістің тақырыбы: Ақаулығы бар балалар
Дәріс мазмұны:
«Ақаулық» туралы ұғым.
Ақаулығы бар балалардың даму ерекшеліктері.
Терминдер мен анықтамалар:кемістік, кеміс балалар, ақаулық, ауытқушылық, мүмкіндігі шектеулі.
4-ОЖСӨЖ тақырыбы: Ақаулығы бар балалар категорияларына жалпы сипаттама
Тапсырмалар:
Ақаулығы бар балалар категорияларына жалпы сипаттама
Ақаулықтың болу себептері, даму сипаты
СӨЖ тапсырмалары:
Физикалық және сенсорлы бұзылыстар
№4дәрістің тақырыбы: Арнайы психологиялық ғылыми негіздері
Дәріс мазмұны:
Арнайы психологияның міндеттері
Арнайы психологияның негізгі түсініктері, мәселелері.
Терминдер мен анықтамалар: арнайы психология, психикалық функцияның компенсациясы.
5-СОӨЖ тақырыбы: Арнайы педагогиканың клиникалық негіздері
Тапсырмалар:
Арнайы педагогикадағы клиникалық негіздің мазмұны мен маңызы
Бала организмінің дамуы.
СӨЖ тапсырмалары:
Медициналық абилитация және реабилитация түсініктерін талдаңыздар.
№2 практикалық сабақтың тақырыбы: Дефектологияның құрылуына және оның дамуына
Л.С. Выготскийдің ролі.
Практикалық сабақтың мазмұны:
Л.С Выготскийдің өмірі мен еңбегі
Л.С Выготскийдің дефектологияның құрылуына және оның дамуына қосқан үлесі.
Л.С.Выготскийдің биологиялық және әлеуметтік бірлігі теориясы
6-ОЖСӨЖ тақырыбы: Л.С.Выготский: Арнайы психология және дефектология
Тапсырмалар:
Л.С.Выготский: Арнайы психология және дефектология
СӨЖ тапсырмалары:
Л.С.Выготскийдің педагогикалық психология ғылымына қосқан үлесі
Әдебиеттер
Негізгі:
Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, М., 1983.
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері, Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.
Үшінші апта
№5 дәрістің тақырыбы: Ақыл-ойы баяу дамыған балалар
Дәріс мазмұны:
Ақыл-ойдың кемістігі және оның деңгейлері.
Ақыл-ойы баяу дамыған балаларға жалпы сипаттама
Терминдер мен анықтамалар: ақыл-ойдың кемістігі (олигофрения), деменция
7-ОЖСӨЖ тақырыбы: Түзету жұмыстарының негізгі кезеңдері және оның бағыттары
Тапсырмалар:
М.С.Певзнер: Олигофренияның формалары
Түзету жұмыстарының негізгі кезеңдері және оның бағыттары
СӨЖ тапсырмалары:
Г.Е.Сухарева, В.В.Ковалев: Олигофренияның формалары
№6 дәрістің тақырыбы: Зияты бұзылған балаларды оқыту және тәрбиелеу
Дәріс мазмұны:
Зияты бұзылған балаларды оқыту
Зияты бұзылған балаларды тәрбиелеу
Терминдер мен анықтамалар: зияты бұзылған балалар, оқыту, тәрбиелеу, бейімдеу, түзету
8-ОЖСӨЖ тақырыбы: Оқыту үдерісін ұйымдастыру
Тапсырмалар:
Оқыту үдерісін ұйымдастыру
Оқыту әдістері
СӨЖ тапсырмалары:
Зияты бұзылған балаларды еңбекке үйрету
№3 практикалық сабақтың тақырыбы: Дефектологияның педагогикалық категориялары
Практикалық сабақтың мазмұны:
Дамудың алғашқы және туынды кемістігі.
Дефектологияның педагогикалық категориялары.
9-ОЖСӨЖ тақырыбы: Л.С.Выготский: «Жақын даму аймағы»
Тапсырмалар:
Л.С.Выготский: «Жақын даму аймағы»
Дамуында бұзылуы бар балаларды зерттеу
СӨЖ тапсырмалары:
Дамуында психико-физикалық бұзылуы бар балаларды зерттеу әдістері
Әдебиеттер
Негізгі:
Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, М., 1983.
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері,– Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.
Төртінші апта
№7 дәрістің тақырыбы: Психикалық дамуы тежелген балалар
Дәріс мазмұны:
Психикалық дамуы тежелген түсінігі.
Психикалық дамуы тежелген балаларға психологиялық-педагогикалық сипаттама.
Терминдер мен анықтамалар: ПДТ, психикалық дамуы тежелген балалар
10-ОЖСӨЖ тақырыбы: В.В.Лебединский: Психикалық дамудың бұзылу типтерінің параметрлері
Тапсырмалар:
В.В.Лебединский: Психикалық дамудың бұзылу типтерінің параметрлері
Психикалық дамуы баяу балаларды оқыту-тәрбиелеу жұмыстары
СӨЖ тапсырмалары:
Психикалық дамуы тежелген балаларды зерттеу әдістері
№8 дәрістің тақырыбы: Психикалық дамуы тежелген балаларға кешенді көмек ету жүйесі.
Практикалық сабақтың мазмұны:
Психикалық дамуы тежелген баяу балаларға көмек ету міндеттері
Психикалық дамуы тежелген балаларға ерте және кешенді көмек ету бағыттары
Терминдер мен анықтамалар: ПДТ, түзету, тәрбиелеу, көмек ету кешенді көмек ету
11-ОЖСӨЖ тақырыбы: Психикалық дамуы тежелген балалардың ата-аналарымен жұмыс
Тапсырмалар:
Психикалық дамуы тежелген балалардың ата-аналарымен жұмыс
Коррекциялық-тәрбиелеу жұмыстарының ұйымдастыру
СӨЖ тапсырмалары:
Психикалық дамуы тежелген балаларды түзету әдістері
№4 практикалық сабақтың тақырыбы: Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту және тәрбиелеу
Практикалық сабақтың мазмұны:
Психикалық дамуы тежелген балаларды оқытыту және тәрбиелеу
Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту әдістері
12-ОЖСӨЖ тақырыбы: Психикалық дамуы тежелген балалардың ата-аналарымен жұмыс
Тапсырмалар:
Психикалық дамуы тежелген балалардың ата-аналарымен жұмыс
Коррекциялық-тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыру
СӨЖ тапсырмалары:
Психикалық дамуы баяу балаларды тәрбиелеу әдістері
Әдебиеттер
Негізгі:
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері,– Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. /Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.
Бесінші апта
№9 дәрістің тақырыбы: Естуі бұзылған балалар
Дәріс мазмұны:
Сурдопедагогиканың мақсаты мен міндеттері
Есту бұзылысының жіктелу түрлері
Терминдер мен анықтамалар: сурдопедагогика, есту бұзылысы, саңырау, нашар еститіндер.
13-ОЖСӨЖ тақырыбы: Естуі бұзылған балаларға арнайы білім беру
Тапсырмалар:
Нашар еститін балаларға арналған арнайы мектеп жұмысының мазмұны
Естуі бұзылған балалардың сөйлеу тілдерінің даму ерекшеліктері
СӨЖ тапсырмалары:
Естуі бұзылған балаларды зерттеу әдістері
№10 дәрістің тақырыбы: Естуі бұзылған балаларға арнайы білім беру.
Дәріс мазмұны:
Есту қабілеті бұзылған балаларға арнайы білім беру мазмұны
Есту бұзылуының зерттелу тарихы.
Терминдер мен анықтамалар: Есту қабілеті бұзылған балалар, арнайы оқыту, тәрбиелеу
14-ОЖСӨЖ тақырыбы: Естуі бұзылған балалардың ата-аналарымен жұмыс
Тапсырмалар:
Естуі бұзылған балалардың ата-аналарымен жұмыс
Коррекциялық-тәрбиелеу жұмыстарының ұйымдастырылуы
СӨЖ тапсырмалары:
Естуі бұзылған балаларды арнайы оқыту әдістері
№5 практикалық сабақтың тақырыбы: Естуі бұзылған балалардың психикалық даму ерекшеліктері
Практикалық сабақтың мазмұны:
Естуі бұзылған балалардың тілдік бұзылыстары
15-ОЖСӨЖ тақырыбы: Естуі бұзылған балалардың психикалық даму ерекшеліктері
Тапсырмалар:
Естуі бұзылған балалардың психикалық даму ерекшеліктері
СӨЖ тапсырмалары:
Саңырауларға арналған арнайы техникалық құралдар.
Әдебиеттер
Негізгі:
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері,– Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. /Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.
Алтыншы апта
№11 дәрістің тақырыбы: Көруі бұзылған балалар
Дәріс мазмұны:
Тифлопедагика пәні, міндеттері
Көру бұзылысының түрлері
Терминдер мен анықтамалар: тифлопедагогика, нашар көретіндер, арнайы оқыту, тәрбиелеу.
16-ОЖСӨЖ тақырыбы: Тифлопедагогика тарихына шолу
Тапсырмалар:
Тифлопедагогика тарихына қысқаша шолу
СӨЖ тапсырмалары:
Көру бұзылысының болу себептері
№12 дәрістің тақырыбы: Көру бұзылыстары бар балаларды мектепте оқыту
Дәріс мазмұны:
Арнайы мектептің негізгі міндеттері
Арнайы мектеп сатылары
Терминдер мен анықтамалар: Көру бұзылыстары бар балалар, оқыту, тәрбиелеу, түзету, дамыту
17-ОЖСӨЖ тақырыбы: Көру бұзылыстары бар балаларды оқыту әдістері
Тапсырмалар:
Көру бұзылыстары бар балаларды оқыту әдістері
Соқырлар мен нашар көретіндерге арналған оқыту құралдары
СӨЖ тапсырмалары:
Брайль әліппесіне түсініктеме беріңдер
№6 практикалық сабақтың тақырыбы: Көруі бұзылған балалардың психикалық даму ерекшеліктері
Практикалық сабақтың мазмұны
Бала өмірінде көрудің маңыздылығы
Соқырлар мен нашар көретіндердің қабылдау, есте сақтау ерекшеліктері
18-ОЖСӨЖ тақырыбы: Көруі бұзылған балалардың психикалық даму ерекшеліктері
Тапсырмалар:
Көруі бұзылған балалардың ойлау және зейін ерекшеліктері
СӨЖ тапсырмалары:
Көруі бұзылған балалар балаларға кәсіби бағдар беру және еңбекке даярлау
Әдебиеттер
Негізгі:
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері,– Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. /Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.
Жетінші апта
№13 дәрістің тақырыбы: Тірек–қимыл аппараты бұзылған балалар
Дәріс мазмұны:
Тірек-қимыл аппараты бұзылыстарының түрлері
Тірек-қимыл аппараты бұзылыстарының болу себептері
Терминдер мен анықтамалар:тірек-қимыл аппараты бұзылысы, балалардың церебральдық параличі (БЦП).
19-ОЖСӨЖ тақырыбы: Тірек–қимыл аппараты бұзылған балаларды оқыту
Тапсырмалар:
Тірек –қимыл аппараты бұзылған балаларды оқыту
Тірек –қимыл аппараты бұзылған балаларды оқыту әдістері
СӨЖ тапсырмалары:
БЦП кезінде сөйлеудің бұзылуы
№14 дәрістің тақырыбы: Тірек–қимыл аппараты бұзылған балалардың әлеуметтенуі
Дәріс мазмұны:
Әлеуметтік бейімделу бағыттары
Түзету -тәрбиелеу жұмыстарының жүзеге асырылуы
Терминдер мен анықтамалар: әлеуметтендіру, әлеуметтік бейімделу, түзету, тәрбиелеу.
20-ОЖСӨЖ тақырыбы: Тірек–қимыл аппараты бұзылған балаларды дамыту
Тапсырмалар:
БЦП белгілері бар балалардың сөйлеуін дамыту
БЦП белгілері бар балалардың қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.
СӨЖ тапсырмалары:
Кешенді түзету шараларын ұйымдастыру
№7 практикалық сабақтың тақырыбы: Тірек–қимыл аппараты бұзылған балалармен педагогикалық-психологиялық көмек ұйымдастыру.
Практикалық сабақтың мазмұны:
Тірек–қимыл аппараты бұзылған балалар түзету-тәрбиелеу.
Тірек –қимыл аппараты бұзылған балаларды тәрбиелеу әдістері
21-ОЖСӨЖ тақырыбы: Тірек–қимыл аппараты бұзылған балаларға көмек ету
Тапсырмалар:
Ұжымдық қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыру.
Отбасымен психологиялық-педагогикалық-түзетушілік жұмыс.
СӨЖ тапсырмалары:
Кеңес беру жұмыстары.
Әдебиеттер
Негізгі:
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері,– Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. /Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.
Сегізіші апта
№15 дәрістің тақырыбы: Ерте балалық шақтағы аутизм
Дәріс мазмұны:
Ерте жастағы балалар аутизм синдромы туралы түсінік.
Балалардағы аутизм синдромның негізгі қасиеттері.
Терминдер мен анықтамалар: аутизм, ерте балалық шақтағы аутизм, ЕЖБА, аутизм белгілері.
22-ОЖСӨЖ тақырыбы: Аутизмнің пайда болу себептері.
Тапсырмалар:
Аутизмнің пайда болу себептері.
СӨЖ тапсырмалары:
Аутизм белгілері
№16 дәрістің тақырыбы: Аутизм белгілері бар балаларға клиникалық-психологиялық-педагогикалық сипаттама.
Дәріс мазмұны:
Аутизм белгілері бар балаларға клиникалық-психологиялық-педагогикалық сипаттама.
Білім беру мен әлеуметтенудің даму мүмкіндікткрі.
Терминдер мен анықтамалар: аутизм белгілері бар балалар, клиникалық-психологиялық-педагогикалық сипаттама.
23-ОЖСӨЖ тақырыбы: Аутизм балаларды оқыту және тәрбиелеу
Тапсырмалар:
Аутизм балаларды оқыту және тәрбиелеу
Ерте балалық шақтағы аутизм белгілері бар балаларды оқыту технологиясы
СӨЖ тапсырмалары:
Аутизм белгілері балаларды оқыту әдістері
№8 практикалық сабақтың тақырыбы: Ерте балалық шақтағы аутизм балалар
Практикалық сабақтың мазмұны:
Ерте балалық шақтағы аутизм балалардың психологиялық даму ерекшеліктері
Ерте балалық шақтағы аутизм белгілері бар балаларға психологиялық-педагогикалық көмек ету
24-ОЖСӨЖ тақырыбы: Аутизм балаларды психологиялық түзету бағыттары
Тапсырмалар:
Аутизм балаларды психологиялық түзету бағыттары
Аутизм белгілері балаларды түзету әдістері
СӨЖ тапсырмалары:
Ерте балалық шақтағы аутизм балалармен коррекциялық көмек ету ұйымдастыру тәсілдері
Әдебиеттер
Негізгі:
Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.- 2000.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.- 1990.
Муханбетчина А.Г. Дефектология негіздері,– Орал: 2014. – 98 б.
Қосымша:
Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс, 2006.
Дефектология: словарь – справочник. /Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996

Приложенные файлы

  • docx 11415337
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий