Сборник задач Шаповал 1 семестр


ВНЗ „ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА”
Полтавський коледж
Циклова комісія з правознавства

ЗОШИТ
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з курсу «Трудове право»
студента(ки) 2 курсу
2_ПР__ групи
П.І.Б. студента
галузь знань______________0304 право___________________________
напрям підготовки_________030401 право_________________________
(шифр і назва напряму підготовки
спеціальність _____________5.03040101___правознавство______________
(шифр і назва спеціальності)
І семестр
Полтава - 2013

Загальні положенняВивчення студентом будь-якої галузі права починається з вивчення предмета та ролі цієї галузі. Трудове право регулює поведінку людей в суспільних відносинах в надзвичайно важливій сфері - в праці на виробництві. Тому трудове право є однією з провідних галузей права, воно визначає міру праці та винагород) у відповідності з кількістю та якістю праці, забезпечує контроль над мірою праці та мірою споживання, сприяє зростанню виробничих показників та вихованню громадян. Цей предмет займає важливе місце серед юридичних дисциплін на факультеті правознавства та виноситься на державні екзамени.
В процесі навчання студенти отримують теоретичні знання та набувають практичні навички застосування правових норм, що сприяє вирішенню завдань по курсу трудового права.
Починати вивчення трудового права слід з вивчення норм Конституції України, які визначають основні права громадян відносно праці.
При вивченні джерел трудового права слід звернути увагу на поняття та види джерел трудового права: закон, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів, акти Державного комітету колишнього СРСР щодо праці і соціальних питань, нормативні акти профспілок, акти міністерств і державних комітетів України, акти органів державної влади і управління місцевих Рад народних депутатів та їх виконання, постанови пленуму Верховного Суду . локальні нормативні акти.
Важливе місце займає Кодекс законів про працю України, який регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню пращ на благо суспільства в життєву потребу кожної працездатної людини.
Реалізація цих завдань важлива тільки на підставі основних принципів трудового права. Принципами трудового права:
рівність сторін трудового договору;
підлеглість загальним умовам виробництва;
участь працівників в регулюванні відносин, що виникають в процесі
трудової діяльності;
сталість трудових правовідносин;
забезпеченість нормальної дисципліни праці;
забезпечення оплати праці відповідно до її кількості та якості;
гарантованість трудових прав працівників.
Реалізують громадяни своє право на працю шляхом укладення трудового договору, який є основою трудових правовідносин. Трудові правовідносини займають значне місце в системі правовідносин, урегульованих нормами трудового права.
Під трудовими правовідносинами слід розуміти юридичні відносини між працівником і підприємством установою, організацією незалежно від форм власності, по якому одна сторона працівник зобов'язана виконувати відповідну роботу з дотриманням внутрішнього розпорядку власника (представника власника), а інша сторона (підприємство, установа, організація) зобов'язана оплачувати його працю за кількістю і якістю, створювати необхідні для здоров'я умови.
Складовими елементами трудових правовідносин є:
суб'єкти правовідносин. їх права та обов'язки;
юридичні факти, що тягнуть за собою виникнення, зміну і припинення трудових правовідносин.
Для реалізації трудових правовідносин необхідна воля суб'єктів, підстави та наявність закону. В трудових правовідносинах обов'язкова наявність правоздатності та дієздатності громадян, так як громадяни мають виконувати доцільно визначати трудову діяльність таким чином, предметом регулювання трудового права є трудові відносини працівників з приводу їх безпосередньої участі в праці. Ці відносини, які складаються між двома сторонами працівником і підприємством, є основною частиною предмета «Трудове право». Але трудовими відносинами не вичерпується предмет «Трудове право». У нього входять і інші відносини, тісно пов'язані з трудовими.
Відносини щодо участі трудових колективів і інших громадських організацій в управлінні підприємством, установою, організацією.
Відносини по працевлаштуванню.
Відносини по нагляду і контролю за виконанням законодавства про працю.
Відносини по державному соціальному страхуванню.
Відносини по розгляду трудових спорів та інші.
Під методом трудового права слід розуміти спосіб впливу держави через правові норми на відносини, що регулюються. Метод тісно пов'язаний з особливостями суспільних відносин, які складають предмет «Трудове право». Найбільш яскрава риса методу трудового права - участь працівників через трудові колективи і профспілки у врегулюванні трудових та інших відносин, які входять в предмет «Трудове право».
Слід звернути особливу увагу на вивчення прав та обов'язків профспілок, їх положення в Україні, розуміння трудового колективу, визначення його цілей та завдань. Тільки після засвоєння теоретичних положень можливе вирішення наведених нижче практичних завдань.
Вирішення завдань необхідно починати з з'ясування змісту, умови здачі. Далі підібрати до фактичної ситуації необхідні нормативні акти, якими регулюються відносини, що виникають по умові задачі. І відповісти на поставлені до неї питання. Зроблений висновок слід обґрунтувати з посиланням на відповідну норму права, статтю, пункт і пояснити, чому застосована ця норма в даному випадку. Тому не слід відповідь викладати в формі «так» або «ні». При посиланні на нормативний акт слід вказати, ким він прийнятий (яким органом влади або управління), дату видання, повне його найменування, номер статті. пункту чи частини або параграфа.
Тема: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
Задача 1
Фірма «Орізон» уклала договір з будівельним кооперативом «Фасад» на будівництво складських приміщень. У складі будівельної бригади, крім членів кооперативу, працювали Марчук і Петренко, з якими кооператив «Фасад» уклав трудовий договір на період будівництва складських приміщень.
Які відносини с предметом трудового права?
Що виникають між фірмою «Орізон» і кооперативом «Фасад»?
Між членами будівельної бригади і фірмою «Орізон»?
Між кооперативом «Фасад» і його членами?
Між кооперативом «Фасад» і найманими працівниками Марчуком та Петренком?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Член колективного сільськогосподарського підприємства Олексієнко, який в період жнив працював по 10-12 годин на добу, став вимагати додаткової оплати праці за роботу в надурочний час та за роботу в святкові і неробочі дні. посилаючись на відповідні норми законодавства про працю.
Чи правомірні його вимоги? Чи в цьому випадку трудові відносини є предметом трудового права?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача З
Голова селянського (фермерського) господарства Ткаченко найняв на роботу ветлікаря і став вимагати, щоб той дотримувався режиму роботи, який встановлений для працюючих членів селянського (фермерського) господарства.
Чи правомірні вимоги Ткаченка? Які відносини в сфері діяльності селянського (фермерського) господарства у цьому випадку
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4
ТОВ «Крокус» уклало з художником Гордійчуком трудову угоду терміном на шість місяців. Згідно з цією угодою Гордійчук зобов'язався оформити вітрину магазину відповідно до наданих ескізів, за що ТОВ «Крокус» зобов'язалось виплатити йому винагороду в сумі 600 грн.. виплачуючи її частинами щомісячно по 100 грн. По закінченню роботи та остаточному розрахунку Гордійчук зажадав, щоб крім обумовленої суми йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і надали оформлену належним чином трудову книжку.
Чи правомірні вимоги Гордійчука? Чи його відносини і ТОВ «Крокус» є предметом трудового права?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
До батьків приїхали на свято п’ятеро їхніх дітей і за столом почали з’ясовувати, на кого з них поширюється трудове законодавство. Батько – механік електростанції, мати працює в колективному сільськогосподарському підприємстві, син Олександр – капітан річкового пароплава, донька Марія працює продавцем у торговій палатці свого чоловіка, донька Катерина – вільний художник й продає свої картини, син Володимир – військовослужбовець, а син Іван – фермер, його жінка – домогосподарка.
На кого із перелічених осіб поширюється трудове законодавство? Аргументуйте відповідь.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
На державному підприємстві між генеральним директором і виборним органом первинної профспілкової організації виникли суперечності з приводу встановлення тарифних ставок та посадових окладів. Генеральний директор заявив, що вони встановлюються методом державного регулювання заробітної плати. Голова первинної профспілкової організації вважав, що розмір заробітної плати у вигляді тарифних ставок та посадових окладів визначається методом локального регулювання трудових відносин.
Чия думка є правильною з точки зору особливостей методу трудового права?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7
Підприємство Укртелеком побудувало багатоквартирний будинок і вселило в нього своїх працівників. Серед працівників, що поселилися, виявилося декілька осіб, які своєчасно не сплачують квартирну плату, оплату комунальних послуг. З метою наведення порядку в утриманні будинку генеральний директор підприємства, пославшись на ст. 136 КЗпП України, дав розпорядження бухгалтерії проводити стягнення заборгованості із заробітної плати боржників.
Група працівників звернулась за юридичною консультацією.
Дайте мотивовану консультацію з даного питання.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
Задача 1
Під час вирішення колективного трудового спору, що виник у ТОВ “Схід”, виявилось, що в колективному договорі зазначеної організації була закріплена умова, не передбачена чинним законодавством України про працю: розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у всіх випадках має проводитися за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації.
Чи законне включення вказаного положення до колективного договору? Аргументуйте відповідь з посиланням на чинне законодавство.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Під час розгляду трудового спору в місцевому суді виявилось, що рішення Управління праці та соціальної політики районної державної адміністрації 1998 року, яке стосувалося працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-тех-нічних закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, не було зареєстроване в районному управління юстиції.
Чи є чинним дане рішення Управління праці та соціальної політики районної державної адміністрації ? Дайте обґрунтовану відповідь.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Задача 1
Сімнадцятирічний учень ПТУ Романов мав намір влаштуватись на роботу в період літніх канікул на завод «Азот». Але у відділі кадрів йому в цьому відмовили, посилаючись на неповноліття та відсутність дозволу батьків на працевлаштування.
Чи правомірна відмова? З якого віку та ш яких умов громадяни можуть бути суб'єктом трудового права?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Працівник заводу «Аргон» Потапов звернувся до голови профспілкового комітету заводу з проханням здійснити представництво та захист його інтересів в районному суді з приводу трудового спору.
Але голова профспілкового комітету відмовив йому у цьому, посилаючись на те. що Потапов не є членом профспілкової організації.
Чи правомірна така відмова? Яким нормативним актом регулюються ці питання?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3
Профспілковий комітет державного підприємства «Спецзв'язок». роз глянувши матеріали щодо систематичних порушень трудових обов'язків водієм підприємства Гриньом. поставив перед директором підприємства вимоги щодо звільнення водія Гриня з роботи.
Чи правомірні вимоги профспілкового комітету та чи зобов'язаний директор їх виконати?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4
Група працівників ЗАТ «Стріла» звернулась до профспілкового комітету підприємства зі скаргою на тривалу затримку виплати заробітної плати. В зв'язку з цим головою профкому був зроблений запит на адресу правління ЗАТ про наявність коштів на рахунках підприємства.
Чи зобов'язаний роботодавець надати інформацію на такий запит? З яких питань та в який термін роботодавці зобов'язані надавати інформацію на запити профспілки?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
Випускник ПТУ Сергієнко був направлений на роботу в РБУ-5 і за наказом начальника РБУ був зарахований у бригаду мулярів.
Але більшістю голосів члени бригади не дали згоди на зарахування в бригаду нового працівника і вимагали від начальника РБУ скасувати наказ.
Чи правомірні вимоги членів бригади мулярів?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
У зв'язку зі звільненням за власним бажанням бригадира ремонтників Дяченка, всупереч волі членів бригади, наказом директора підприємства бригадиром бригади ремонтників був призначений Мельник, який раніше працював техніком, але посада техніка була скорочена.
Чи правомірні дії директора підприємства?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7
Директор автотранспортного підприємства звернувся до профкому підприємства з поданням про дачу згоди на розірвання трудового договору з водієм Красюком за систематичне невиконання покладених на нього трудових обов'язків.
Але профком про прийняте рішення в установлений законом термін письмово не повідомив директора, після чого директор видав наказ про звільнення водія Красюка.
Чи правомірні дії директора? Який порядок надання профкомом згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 8
У зв’язку зі змінами, внесеними до законодавства про працю, директор заводу доручив робочій групі переробити Правила внутрішнього трудового розпорядку. Підготовлений проект Правил було узгоджено з виборним органом первинної профспілкової організації і після цього затверджено на засіданні ради трудового колективу.
Голова виборного органу первинної профспілкової організації вважає, що рада трудового колективу не має права приймати рішення про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку і що цей проект треба винести на обговорення загальних зборів чи конференції трудового колективу.
У якому порядку затверджуються Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 9
На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації заводу “Центроліт”, який розглядав питання щодо згоди на звільнення електрика Волкова за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро. Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова.
Чи законне рішення виборного органу первинної профспілкової організації?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 10
На зборах колективу Запорізького інструментального заводу було оголошено про порушення працівником заводу Морозом правил дорожнього руху. Збори вирішили не платити йому місячну премію за це правопорушення.
Чи законне рішення загальних зборів?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 11
На Харківському авіаційному заводі на конференції трудового колективу обговорювалося питання про прийняття Положення про збори (конференцію) трудового колективу. Під час обговорення виник спір щодо можливості розгляду деяких питань на зборах структурних підрозділів заводу.
Вирішіть даний спір.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 12
Під час розгляду позову Клімової про поновлення на роботі було встановлено, що її звільнення проведено без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації “Харчовик”, яка, на думку позивачки, діяла на підприємстві і профорганізатором якої було її обрано. У судовому засіданні встановлено, що наказ про звільнення Клімової за п. 1 ст. 40 КЗпП було видано 1 квітня 2002 р.; заснована профспілкова організація 11 березня, первинна організація була прийнята на облік у Обласному комітеті профспілок 15 березня, легалізована районним управлінням юстиції 3 квітня 2002 р. Посада Клімової дійсно була скорочена.
Яке рішення має прийняти суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема: ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА
Задача 1
Бригадир Воронов від імені бригади уклав угоду з селянським господарством про те, що бригада зобов’язується відремонтувати токарний верстат, обладнання насосної станції, а також вентиляцію в клубі. Вся робота оцінена в 5000 грн. Угоду підписали бригадир і голова селянського господарства.
Які відносини виникли між бригадиром Вороновим та головою селянського господарства?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Дегтяренко працював водієм у НДІ. За дорученням директора інституту він виїхав у відрядження в Богодухівський район, де скоїв аварію, в результаті якої автомашину було пошкоджено. Вартість її ремонту становила 1926 грн. На цю суму інститут подав позов до Дегтяренка. Московський районний суд м. Харкова позов задовольнив повністю на підставі ст. 1166 ЦК України. Дегтяренко оскаржив рішення суду в апеляційному суді. У скарзі він посилався на важкі умови поїздки по бездоріжжю і просив зменшити суму стягнення.
Чи підлягає скарга задоволенню?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3
Петрушенко, працюючи столяром-маляром, у селищній раді ремонтував будівлі. Під час ремонту школи, закріплюючи рейки до стелі, він поранив ліве око цвяхом. У зв’язку з нещасним випадком потерпілому надано допомогу за листком непрацездатності під час перебування в лікарні. Петрушенка визнали інвалідом 2-ї групи. Оскільки селищна рада відшкодувати шкоду відмовилася, він звернувся з позовом до суду. Суд у позові відмовив через те, що Петрушенко у трудових відносинах зі школою не перебував, ремонт школи виконував за договором підряду. Крім того, у штатному розписі селищної ради його не було. Ні керівництво ради, ні директор школи не знають, на яких умовах Петрушенко працював, і наказ про його прийняття на роботу не видавали. Петрушенко вимагав задовольнити позов на тій підставі, що прийнятий до селищної ради на тимчасову роботу на строк ремонту, який відбувався за участю прораба селищної ради. Акт про нещасний випадок було підписано директором школи і прорабом селищної ради.
Чи правомірне рішення суду? Аргументуйте свою відповідь.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4
Столяри Семенко і Карпенко були запрошені директором школи для ремонту даху будівлі школи. З ними укладено трудову угоду, за якою Семенко і Карпенко зобов’язувались замінити протягом липня весь дах, працюючи у вечірній час з 16 до 22 год, а дирекція повинна щомісячно виплачувати їм заробітну плату в розмірі місячної тарифної ставки столяра. Після закінчення роботи Семенко і Карпенко почали вимагати виплати грошової компенсації за невикористану відпустку, а Карпенко, крім того, оплати йому листка непрацездатності.
Чи законні вимоги цих працівників? Які правовідносини виникли в даному випадку?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
Начальник верстаторемонтного цеху Рижко запросив на роботу наладчика Коваленка для виконання тимчасової роботи по налагодженню верстатів, а також водія Сомова для роботи за сумісництвом. Наладчик Коваленко і водій Сомов пропрацювали з 2 листопада по 30 грудня 2012 р. Однак бухгалтерія відмовилася сплачувати їм заробітну плату і мотивувала це тим, що начальник верстаторемонтного цеху не користується правом найму і звільнення працівників і тому їх не можна вважати працівниками підприємства. Коваленко і Сомов були не згодні з цим і звернулися до суду з позовом до підприємства про стягнення заробітної плати з 2 листопада по 30 грудня 2012 р.
Які правовідносини виникли в цьому випадку?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
Івченка було прийнято на роботу у фермерське господарство будівельником. Фактично ж він копав колодязі для фермерського господарства та інших організацій за вказівками керівництва фермерського господарства. 15 вересня 2011 р. між головою сільради і керуючим відділенням № 2 фермерського господарства, з одного боку, та Івченка – з другого, був укладений договір, за яким Івченко зобов’язувався викопати колодязь у с. Ясне, відділення № 2 – доставити матеріал для зрубу, а сільрада – оплатити роботу.
11 листопада 2011 р., коли Івченко копав колодязь, з ним стався нещасний випадок, унаслідок чого він став інвалідом. Від відшкодування шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я фермерське господарство відмовилось, вважаючи, що нещасний випадок стався не при виконанні Івченком трудових обов’язків.
Які правовідносини виникли в даному випадку? Як вирішити цей спір?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема: КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ
Задача 1
На приватному підприємстві «Озон» немає колективного договору. На вимогу працівників укласти такий договір, директор підприємства заявив, що колективний договір не можебути укладений із-за відсутності на підприємстві профспілкової організації.
Чи правомірна заява директора підприємства? Хто може бути сторонами колективного договору? Чи передбачена відповідальність за ухилення від укладення трудового договору?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
На новоствореному підприємстві робота щодо укладення колективного договору не була проведена своєчасно, в зв'язку з цим колективний договір не було укладено. Завідуючий відділом Рудан подав заяву про надання йому щорічної відпустки, при цьому він вимагав, щоб крім основної відпустки йому була надана додаткова, оскільки йому встановлений ненормований робочий день. Але у відділі кадрів йому відмовили в наданні додаткової відпустки, посилаючись на відсутність документа, що визначає конкретну тривалість такої відпустки. Дайте правову оцінку цій ситуації.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3
Директор авторемонтного підприємства і голова профспілкового комітету склали і підписали колективний договір, після чого наказом по підприємству було оголошено про набрання його чинності.
Чи правомірні дії директора і голови профкому автопідприемства? Який порядок укладення колективного договору?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4
При укладенні колективного договору у ТОВ “Кишеня” роботодавець запропонував профспілці внести положення про те, що заробітна плата буде виплачуватися один раз на місяць – 16 числа кожного місяця. Усі працюючі погодились з цим.
Органи місцевої виконавчої влади, які реєструють колективні договори, відмовили в реєстрації колективного договору і запропонували це положення привести у відповідність до вимог ст. 115 КЗпП України.
Ваша думка?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
Бухгалтерія відповідно до колективного договору утримує профспілкові внески з працюючих і перераховує їх на розрахунковий рахунок профспілки.
Голова профспілки відмовляється доплачувати бухгалтеру за цю роботу, мотивуючи відсутністю такої норми в законодавстві.
Як бути в такій ситуації?
Чи можна зазначену доплату встановити у колективному договорі?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
Водій Матвієнко тимчасово на автомобілі не працював у зв’язку з ремонтом.
Він цікавиться, чи має він право отримувати надбавку за класність за ті робочі дні, коли на автомобілі не працював. Між бухгалтером і юрисконсультом виникла суперечка: бухгалтер вважав, що надбавку не слід виплачувати за ці робочі дні, а юрисконсульт роз’яснив, що надбавку за класність слід виплачувати. Несплачувати її можна лише у разі, якщо водія буде переведено на іншу роботу, наприклад, слюсарем.
Чи можна ці питання вирішити в колективному договорі?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7
У зв’язку з початком роботи по укладенню колективного договору в акціонерному підприємстві у профорганах трьох професійних спілок, утворених на цьому підприємстві, виникли запитання, пов’язані з проведенням колективних переговорів, зокрема, чи повинен кожний профспілковий орган відокремлено вести переговори від імені своїх працівників чи необхідно утворити спільну комісію?
Вирішіть дане питання, аргументуючи свою відповідь.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 8
У результаті перевірок, які проводили органи прокуратури, було виявлено, що в багатьох організаціях колективні договори або не укладалися через відмову власників чи уповноважених ними органів їх укладати, або мали формальний характер.
У деяких колективних договорах передбачалася можливість власника або уповноваженого ним органу направляти працівників у довгострокові відпустки без збереження заробітної плати на період призупинення роботи у зв’язку з відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.
Чи обов’язкове укладення колективного договору власником або уповноваженим ним органом? У чому особливості колективно-договірних угод і яка їх відповідність нормам законодавства про працю? Чи законне включення до колективного договору вказаної умови?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 9
У колективному договорі ВАТ “Харківський завод тракторних двигунів” закріплено, що у разі заподіяння ВАТ шкоди внаслідок допущеного прогулу або запізнення на роботу притягати винних до матеріальної відповідальності.
Чи законні включення вказаних положень до колективних договорів? Аргументувати відповідь посиланням на чинне законодавство.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 10
Власник і профспілка універмагу “Україна”, ураховуючи пропозиції, що надійшли від працівників магазину, розробили проект колективного договору.
Після обговорення проекту договору на загальних зборах колективу магазину було укладено колективний договір, до якого включені такі положення:
1) надавати працівникам соціальні відпустки (весілля – 3 дні, похорон – 3 дні). Проводити виплату допомоги на обрядові послуги за наявності необхідних документів і грошових коштів;
2) контролювати виконання працівниками магазину трудової дисципліни, застосовувати до її порушників адміні-стративні засоби впливу згідно із законом про працю;
3) заробітну плату виплачувати за місцем роботи по мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок магазину;
4) усі працівники зобов’язалися без дозволу адміністрації не знаходитись у приміщенні магазину в неробочій час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати на робочі місця сторонніх осіб.
Чи законні дані положення? Аргументувати свою думку, посилаючись на закон.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема: ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Задача 1
Денисенко був прийнятий на роботу в конструкторське бюро інженером-конструктором з випробувальним строком на один місяць. За два дні до закінчення цього строку його попередили у відділі кадрів, що випробувальний строк йому продовжили ще на місяць, а через тиждень він був звільнений, як такий, що не витримав випробування. Денисенко звернув ся з позовом до суд) про поновлення на роботі.
Яке рішення має винести суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Іванова було прийнято в автогосподарство водієм і за ним була закріплена легкова автомашина. Але згодом наказом по автогосподарству Іванова було переведено для роботи на автобусі. При цьому режим роботи та заробітна плата залишились без зміни. Та Іванов відмовився працювати на автобусі, за що був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, після чого він звернувся до комісії по трудових спорах.
Яке рішення повинна винести КТС?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3
Директором ТОВ «Орізон» Власенком було відмовлено в прийнятті на роботу на посаду касира громадянці Шовковій, оскільки її сестра на цьому ж підприємстві працює головним бухгалтером.
Чи правомірні дії директора ТОВ «Орізон»?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4
Слюсар пивзаводу Майстренко вчинив дрібне розкрадання 3-х пляшок пива і був затриманий працівником охорони. На підставі пояснення Майстренка та доповідної записки начальника охорони директор заводу видав наказ про звільнення Майстренка за п. 8 ст. 40 КЗпП України без звернення до профспілкового комітету за згодою на звільнення.
Чи правильно звільнений Майстренко?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
Магазин «Продтовари» перейшов у приватну власність. Новим власником магазина було звільнено трьох працівників, які на його думку не належним чином обслуговували покупців, і на їх місце було прийнято інших продавців.
Чи правомірні дії нового власника магазину?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
Слюсар-сантехнік ЖЕКу Соколов, перебуваючи в нетверезому стані на танцювальному майданчику вчинив хуліганські дії, за що був засуджений за ст. 296 КК України до умовної міри покарання. За наказом начальника ЖЕКу Соколова було звільнено з роботи за п. 7 ст. 36 КЗпП України. Соколов звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.
Яке рішення мас винести суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7
30 вересня начальника інструментального цеху Шевчука було попереджено, що з 1 грудня в зв'язку зі змінами в організації виробництва його посада буде називатись «завідувач майстернею», а посадовий оклад буде зменшено на 10%. З цим Шевчук не погодився і цього ж дня подав заяву про звільнення, в зв'язку з чим він був звільнений 14 жовтня відповідно до ст. 38 КЗпП України. Але Шевчук" не погодився з таким формулюванням підстав звільнення і вимагав, щоб його звільнили за п. 6 ст. 36 та виплатили вихідну допомогу.
Чи правомірні вимоги Шевчука?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 8
Водій автотранспортного підприємства Цимбал був затриманий працівником ДАІ у вільний від роботи час за керування власним автомобілем у нетверезому стані, за що був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
Чи є цей факт підставою для розірвання з Цимбалом трудового договору? Якщо так, то за яких умов?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 9
Гринчук працював за сумісництвом електромонтером турбази «Смерека». За наказом директора турбази він був звільнений без попередження і без звернення до профкому про дозвіл на звільнення в зв'язку з прийняттям на цю посаду працівника, який не є сумісником.
Чи правомірно був звільнений Гринчук?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 10
Молодий спеціаліст Нестерчук - випускник Національного аграрного університету - отримав направлення на роботу до Полтавської птахофабрики. Згідно з укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язувався протягом шести місяців забезпечити сім'ю Нестерчука житлом. Однак навіть через рік роботи Нестерчука житла його сім'ї надано не було. Крім того, за останні два місяці йому не виплачувалась зарплата. В зв'язку з цим Нестерчук подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але директор птахофабрики відмовив йому у звільненні, заявивши, що Нестерчук, як молодий спеціаліст, зобов'язаний відпрацювати не менше трьох років.
Чи правомірна така відмова?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 11
Приймаючи Михайлова на роботу завскладом, власник зажадав від нього такі документи:
1) паспорт;
2) трудову книжку;
3) диплом про закінчення вузу;
4) характеристику з місця роботи;
5) довідку про забезпечення Михайлова та його сім’ї житлом;
6) довідку про стан здоров’я.
Чи правомірна дана вимога власника (необхідно посилатися на відповідні нормативні акти)?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 12
Серпенко, який працював техніком на заводі, був призваний на військову службу 11 травня. На його місце прийняли Новікову. У зв’язку зі звільненням з військової служби за станом здоров’я Серпенко 9 серпня повернувся на завод і почав вимагати, щоб його направили на попереднє місце роботи. Власник відмовив йому, посилаючись на те, що прийнята на його посаду Новікова вагітна, до того ж вона справляється з покладеними на неї трудовими обов’язками. Серпенко звернувся до юридичної консультації.
Яка буде відповідь юриста? Чи зберігається за Серпенком його робоче місце? Чи існують у цьому випадку у Новікової які-небудь гарантії?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 13
Механік Сергєєв 3 квітня подав заяву про звіль-нення за власним бажанням. У зв’язку з цим 10 квітня з Івановим було укладено трудовий договір про те, що він прийнятий механіком і повинен розпочати роботу з 18 квітня.
18 квітня Іванов дізнався, що напередодні Сергєєв відкликав свою заяву про звільнення за власним бажанням, отже, роботи для нього немає. Оскільки Іванов уже залишив попереднє місце роботи, він подав позов до районного суду з вимогою надання йому роботи на підставі трудового договору від 10 квітня.
Чи правомірне укладення трудового договору з Івановим? Чи підлягає його позов задоволенню?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 14
Смирнова була тимчасово прийнята на роботу вихователькою дитячого садка без зазначення строку з 21 червня, а 23 липня цього ж року була звільнена у зв’язку із закінченням строку тимчасової роботи. Смирнова звернулася до суду із заявою про поновлення її на роботі, вказуючи, що при прийнятті на роботу вона домовилась із власником про роботу до вересня. На час звільнення Смирнова була вагітна. Представник власника позову не визнав, зазначаючи, що Смирнова не має спеціальної освіти для роботи вихователем у дитячому садку і могла бути прийнята на посаду тільки як тимчасовий працівник. Під час розгляду спору встановлено, що посада, на яку була прийнята Смирнова, вакантна, а її звільнення викликане прийняттям на цю посаду Яковлєвої, яка має спеціальну педагогічну освіту.
Чим регулюються умови праці тимчасових працівників? У чому їх особливості? Чи можна приймати працівника на тимчасову роботу, якщо ця робота є постійною? Які пільги при звільненні встановлені для вагітних жінок і чи застосовані вони в даному випадку? Чи законне звільнення Смирнової?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 15
Семенець прийнято на роботу лаборантом в НДІ з окладом 1800 грн. Через 4 місяці вона дізналася, що за схемою посадових окладів для працівників установлено оклади від 1800 до 1930 грн. У зв’язку з цим Семенець вимагала встановити їй оклад 1930 грн і виплатити різницю за чотири місяці. Представник власника проти цього заперечував, зазначаючи, що Семенець не має спеціальної освіти і достатнього досвіду роботи.
Як вирішити даний спір? Чи є правомірною ця умова трудового договору? Чи обгрунтовані вимоги Семенець?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 16
Робітника Леонтьєва прийняли на завод слюсарем VI розряду з місячним випробувальним строком. Після трьох тижнів роботи його перевели в інший цех. При цьому керівник повідомив Леонтьєва, що результати його випробування в першому цеху незадовільні і йому необхідно пройти випробування в іншому. Після того як Леонтьєв і в цьому цеху пропрацював три тижні, директор звільнив його як такого, що не витримав випробування. Леонтьєв звернувся до суду з позовом. Суд визнав дії директора правильними й обгрунтував це рішення тим, що Леонтьєв проходив випробування у двох виробничих цехах, у кожному з них працював менше місяця, крім того, про незадовільні результати випробування в першому цеху Леонтьєв був повідомлений.
Який порядок установлення випробування у разі прийняття на роботу і якими є його строки? Чи правильне рішення суду?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема: ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Задача 1
Вименець працював в автобусному парку шофером-кондуктором автобуса в автоколоні № 4, яка обслуговувала міжміські перевезення. За отримання грошей з двох пасажирів і невидачу їм квитків наказом директора автобусного парку йому було винесено догану. Одночасно Вименець був переміщений в автоколону № 2, яка обслуговує внутрішньоміські перевезення. Вименець звернувся у КТС з вимогою скасування наказу, але отримав відмову. Суд, що розглянув позов Вименця, задовольнив його частково: накладене дисциплінарне стягнення визнав необгрунтованим, оскільки, як було з’ясовано судом, гроші з пасажирів брав не Вименець, а його напарник, проте переміщення в автоколону № 2 визнав обгрунтованим. Вименець оскаржив рішення в апеляційному суді. У своїй скарзі він посилався на те, що в даному випадку мало місце не переміщення, а переведення на іншу роботу, яке не могло бути здійснене без його згоди, бо змінилися режим та умови праці, зменшився розмір премії.
Що мало місце в даному випадку: переведення чи переміщення? Що є підставою для переведення, переміщення і зміни істотних умов праці? Як повинен вирішити справу обласний суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Лук’янова працювала медичною сестрою в терапевтичному відділенні санаторію “Барвінок”. У зв’язку з переходом на нові умови організації та оплати праці наказом головного лікаря вона була переведена медсестрою в дитячі ясла того ж санаторію. Вважаючи рішення керівництва неправомірним, бо характер праці й режим роботи на новому місці відрізнявся від попередніх, Лук’янова звернулася з позовом до суду про поновлення на попередній роботі.
Чи має тут місце переведення на іншу роботу? Чи вправі керівник вимагати від Лук’янової стати до роботи в дитячих яслах? Яким повинно бути рішення суду?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3
Наказом від 14 січня директор ЗАТ “Красуня” перевів майстра чоловічої перукарні № 91 Анішенко в перукарню № 55 того ж ЗАТ, розташовану в іншому районі міста. Це рішення мотивоване тим, що Анішенко неодноразово сварилася з колегами і загальні збори трудового колективу перукарні № 91 прийняли рішення про її переміщення в інше місце з метою нормалізації соціально-психологічного клімату колективу. Анішенко від переміщення відмовилась і звернулася до суду з позовом про поновлення на попередній роботі. У заяві позивачка зазначила, що перукарня № 55 розташована в іншому районі міста і знаходиться в малолюдній місцевості, отже, вона багато часу має витрачати на дорогу до роботи, крім того, і заробіток значно нижчий (мали поток клієнтів).
Що має місце в даному випадку: переведення чи переміщення? Яке правове значення має рішення трудового колективу? Як повинен вирішити справу суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4
Кисіль звернувся 5 січня з письмовою заявою до власника підприємства, де працював економістом, із проханням звільнити його з роботи, бо він має намір перейти в іншу установу на посаду бухгалтера. 25 березня власник видав наказ про звільнення Кисіля за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України). Кисіль оскаржив звільнення, при цьому пояснюючи, що посада, на яку він збирався перейти в січні, вже зайнята.
Який порядок звільнення за власним бажанням? Чи підлягає вимога задоволенню?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
26 серпня Черкашина, яка працювала інженером дванадцять років, була попереджена, що у зв’язку з реорганізацією підприємства її буде звільнено за скороченням штату. 18 вересня за згодою виборного органу первинної профспілкової організації її звільнили з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України з виплатою місячної вихідної допомоги. Визнаючи звільнення незаконним, оскільки вона – студентка заочного відділення технікуму, має на утриманні двох малолітніх дітей, а залишений на роботі Гущин, який хоч і має вищу освіту, працює на підприємстві один рік і два місяці, самотній, має дисциплінарне стягнення. До того ж це питання не узгоджувалося з трудовим колективом відділу. Черкашина звернулася з позовною заявою до суду.
Хто має переважне право, а хто – перевагу на залишення на роботі при звільненні за скороченням штату? Чи дотримано порядок звільнення Черкашиної? Як повинен вирішити справу суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
Гончаренко працювала маляром-штукатуром ЗАТ “Інвестбуд”. Вона часто хворіла і ЛКК дійшла висновку, що ця робота протипоказана за станом її здоров’я. Перейти на іншу роботу вона відмовилась і за згодою виборного органу первинної профспілкової організації була звільнена за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Гончаренко звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свої вимоги тим, що доручену їй роботу вона виконувала, ніяких зауважень не мала, а на іншу роботу переходити не бажає, бо там менша заробітна плата, а на її утриманні двоє дітей, яким один і чотири роки.
Чи обов’язковий висновок ЛКК для директора? Чи вправі Гончаренко відмовитися від переведення на іншу роботу? Як суд повинен вирішити справу?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7
Програміста Лугіна було звільнено з роботи за п. 3 ст. 40 КЗпП України за неодноразове порушення трудової дисципліни. У наказі про звільнення зазначалося, що Лугін останнім часом мав три дисциплінарних стягнення і тому заслуговує на звільнення. Вважаючи звільнення необгрунтованим, Лугін звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі і стягнення заробітної плати за вимушений прогул. Свої вимоги він мотивував тим, що від нього жодного разу не вимагали пояснень, про попередні стягнення він нічого не знав, а за останнє порушення йому винесли сувору догану і звільнили з роботи (це стягнення занесено в трудову книжку).
Розкрити поняття систематичного порушення трудової дисципліни. Чи має значення для правильного звільнення Лугіна та обставина, на яку він посилається? Як повинен вирішити справу суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 8
Слюсар ЖБК-4 Іванов у нетверезому стані вчинив сварку з хозяїном квартири, де ремонтував водяне опалення. За ці дії його було засуджено судом за ст. 208 КК до одного року умовно. У зв’язку з відсутністю на роботі в період слідства його звільнили за прогул за п. 4 ст. 40 КЗпП України. Іванов подав до суду позов про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за вимушений прогул.
Чи обґрунтоване звільнення Іванова з роботи? Яким повинно бути рішення суду?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 9
Скичко працювала в КСП на посаді інженера з техніки безпеки. У листопаді 2010 р. вона була обрана звільненим головою виборного органу первинної профспілкової організації КСП і на її посаду прийняли Ячко. У жовтні 2012 р. Скичко від своїх обов’язків була звільнена у зв’язку із закінченням строку повноважень і знову приступила до виконання своїх попередніх обов’язків. Наказом директора КСП від 12 жовтня 2012 р. Ячко звільненао з роботи за п. 6 ст. 40 КЗпП України. Не погодившись із звільненням і вважаючи дії директора КСП незаконними, вона звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі на посаді інженера з техніки безпеки та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Чи законне звільнення Ячко? Яке рішення повинен винести суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 10
Сичко прохворіла 4 місяці й 3 дні. Директор супермаркету звільнив її за п. 5 ст. 40 КЗпП України. У позовній заяві про поновлення на роботі Сичко повідомила, що вона – єдиний працездатний член сім’ї і на її утриманні після смерті чоловіка знаходяться двоє малолітніх дітей. При розгляді справи встановлено, що під час хвороби Сичко її заміняла інша продавщиця того ж супермаркету.
Чи є підстави для звільнення Сичко? Як повинен вирішити справу суд?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 11
Стешина – касирка з продажу квитків на залізничному вокзалі – була звільнена за грубе поводження з покупцями. Вона звернулася зі скаргою до виборного органу первинної профспілкової організації про поновлення на роботі, оскільки раніше до дисциплінарної відповідальності не притягалась, у Кодексі законів про працю України такої підстави для звільнення немає, згоди на звільнення профком не давав.
Наскільки обгрунтовані доводи Стешиної? Яка буде відповідь на її скаргу?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 12
1 вересня 2012р. сантехнік Носов, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив скандал у квартирі, куди його запросили для ремонту пошкодженого стояка. За це він був засуджений до обмеження волі на строк до 3 років. Вирок постановлено 20 жовтня 2012 р. Після постановлення вироку Носов приступив до роботи, оскільки він оскаржив його в апеляційному порядку. 27 жовтня 2012 р. Носов не виконав завдання власника по ремонту гідранту. Власник, одержавши згоду виборного органу первинної профспілкової організації, звільнив його з роботи за п. 3 ст. 40 КЗпП України з урахуванням того, що в ньому є система порушень трудової дисципліни: за перебування в нетверезому стані 1 вересня 2012р. йому було оголошено догану. Носов не погодився із звільненням і звернувся до суду. Суд, розглядаючи справу, поновив його на роботі, оскільки не вбачав у його діях підстав для звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП України.
Чи допустив Носов невиконання своїх трудових обов’язків? Чи були підстави для застосування до нього п. 3 cm. 40 КЗпП України? Дайте аргументовану відповідь.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 13
З вини Кулік, завідувачки відділу обліку та розподілу тари бухгалтерії торгу, мали місце грубі порушення під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у крамниці № 27. Головний бухгалтер зажадав від неї пояснень і, вважаючи, що вона подає поганий приклад підлеглим, підготував проект наказу про її звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП України. Юрисконсульт відмовився завізувати цей проект, пояснюючи, що Кулік не може бути звільнена на цій підставі.
Хто і за що може бути звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП України?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 14
Громова працювала бібліотекаркою в школі. Під час інвентаризації було встановлено, що вона замінила книжки, які мають великий попит, на інші книжки такої ж вартості. За згодою виборного органу первинної профспілкової організації її було звільнено за п. 2 ст. 41 КЗпП України. Звернувшись до суду з позовом про поновлення її на роботі, Громова не заперечувала факту підміни книжок, зазначила, що договір про повну матеріальну відповідальність з нею не укладався, матеріального збитку школі вона не завдала.
Що є підставою для звільнення за п. 2 ст. 41 КЗпП України? Чи є такі підстави в діях Громової? Як вирішити справу?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 15
Завідуюча відділенням дитячої поліклініки Амосова грубо поводилася з хворими дітьми та їх батьками. На неодноразові скарги головний лікар ніяких заходів не вживав. Про все це було надруковано в статті місцевої газети. Обком профспілки медичних працівників почав вимагати від головного лікаря звільнення Амосової. Вона була звільнена за ст. 45 КЗпП України після чого звернулася до юридичної консультації,оскільки була не згодна із звільненням.
Яка професійна спілка вправі вимагати розірвання трудового договору? Який порядок розірвання трудового договору на цій підставі? Яка буде відповідь юриста?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема: РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Задача 1
Сімнадцятирічний учень ПТУ Петренко протягом року у вільний від навчання час працював кур'єром у фірмі «Світанок»
Якої тривалості має бути його робочий час?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Колективним договором на заводі «Харчпроммаш» встановлений 36-годинний робочий тиждень.
На заводі «Хімволокно» працівникам фарбувального цеху, де шкідливі умови пращ, встановлено 3 6-го динний робочий тиждень.
На заводі «Електрон» за угодою між директором і групою працівників, останнім установлено 36-годинний робочий тиждень.
Які види робочого часу встановлені на цих підприємствах?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3
Наказом директора шинного комбінату за узгодженням з профспілковим комітетом з метою виконання планових завдань були залучені до надурочних робіт працівники гумового цеху.
Чи правомірне таке залучення до надурочних робіт? Яка тривалість надурочних робіт допускається законодавством? Яка категорія працівників не може залучатися до надурочних робіт?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4
Головний бухгалтер заводу «Аргон» Любченко з метою своєчасного складання та здачі річного звіту протягом тижня залишалась працювати після закінчення робочого дня на підприємстві.
Чи буде ця робота вважатися надурочною?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
Робітниці шовкопрядильного комбінату Машковській, яка працювала на комбінаті 5 місящв. була надана відпустка у зв'язку з
вагітністю і пологами, після закінчення якої Машковська подала заяву про надання їй щорічної відпустки. Але їй було відмовлено з посиланням на те, що фактично вона пропрацювала на підприємстві менше шести місящв.
Яким чином має бути вирішене це питання?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
Матвієнко був прийнятий на роботу слюсарем-сантехніком з оплатою прані в розмірі 0.5 тарифної ставки. Відповідно, тривалість його робочого часу складала 50% від тривалості робочого часу на підприємстві. В зв'язку з цим. щорічна відпустка йому була надана тривалістю у 12 календарних дні.
Чи правомірно це?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7
Керівництво годинникового заводу за згодою виборного органу первинної профспілкової організації установила при п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи 8 год 30 хв, а перед вихідними – 7 год.
Чи правильно діяла адміністрація? Що потрібно розуміти під тривалістю щоденної роботи? Який порядок установлення щоденної роботи?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 8
Група працівників авіаційного заводу, яка часто працювала в другу зміну, звернулася з проханням скоротити їм робочий час на 1 год із збереженням заробітної плати у зв’язку з тим, що у вечірній та нічний час погано працює громадський транспорт. Директор порадив працівникам звернутися до виборного органу первинної профспілкової організації заводу.
Як вирішити дане питання?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 9
Бухгалтер Семко повернулася із відпустки по вагітності й пологах. Тривалість відпустки – 126 календарних днів. Того ж дня вона подала заяву про надання їй чергової відпустки. Адміністрація відмовила Семко на тій підставі, що в цілому вона працювала на заводі менше 6 місяців.
Чи правомірна така відмова?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 10
Бойко працює на книжковій фабриці різчиком паперу з режимом неповного робочого часу. У зв’язку з тим, що другу половину дня верстат для різання паперу простоює, а фабрика не виконує свого плану, виникла необхідність у переведенні Бойка на режим нормального часу.
Що повинен зробити роботодавець? Який порядок установлення неповного робочого часу? Для кого встановлюється неповний робочий час?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 11
За штатним розписом оклад товарознавця становить 1790 грн на місяць. Приймаючи на цю посаду Семенова, директор організації установив йому оклад у розмірі 1770 грн, мотивуючи це тим, що останній не має вищої освіти. Через 6 місяців Семенов почав вимагати призначення йому окладу відповідно до штатного розпису. Семенов звернувся до комісії з трудових спорів.
Який порядок установлення посадових окладів? Чи залежить розмір окладу від бажання сторін? Яким повинно бути рішення КТС?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 12
Двойніков працював сторожем на Харківському промкомбінаті з помісячним обліком робочого часу. Йому доручали також розвантаження різних матеріалів, окрім того, він працював у свято 1 січня. Два місяця йому не оплачували понаднормової роботи, хоча він працював цілодобово з розрахунку: 1 день роботи, 2 дні відпочинку.
Чи має право Двойніков на оплату часу, витраченого на вантажно-розвантажувальні роботи, за тарифною ставкою вантажника? Чи працював він понаднормово і скільки годин?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 13
Михайлов, який працював оператором газового обладнання сауни, звернувся з позовом про стягнення заробітної плати за понаднормову роботу. Вовчанський місцевий суд відмовив йому в позові на тій підставі, що позивач та інші працівники працюють за графіком, який вони самі склали.
Чи правильне рішення суду? Яка робота вважається понаднормовою? Як вона оплачується?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 14
На нараді працівників бухгалтерії постало питання про те, які види доходів охоплює поняття “заробітна плата”? Чи належить матеріальна допомога до заробітної плати ?Головний бухгалтер підприємства вважає, що заробітна плата – це валова, за відрахуванням податків, винагорода, нарахована, як правило, грошима або видана натурою найманим працівникам за місцем роботи відповідно до кількості та якості праці за відпрацьований час або за виконану роботу, а також за невідпрацьований час (щорічні й інші оплачувані відпустки тощо), стимулюючі доплати й надбавки, компенсаційні виплати, пов’язані з режимами та умовами праці. Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11.12.1995 р. № 323, визначено структуру та склад фонду оплати праці, в якому окремо виділяється: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а тому матеріальна допомога належить до заробітної плати.
Юрисконсульт підприємства не погоджується з думкою головного бухгалтера і вважає, що матеріальна допомога не включається до фонду оплати праці й не належить до заробітної плати.
Вирішіть цей спір.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 15
У Правилах внутрішнього трудового розпорядку Харківського заводу самохідних шасі адміністрації надано право знижувати терміном до 3-х місяців кваліфікаційні розряди і категорії робітникам за грубе порушення технологічної дисципліни, що призводило до зниження якості продукції, а за неякісні деталі, не прийняті відділом технічного контролю, звільняти з роботи.
Чи законний такий припис Правил? Чи має право власник своїми актами (наказами) брати участь у регулюванні внутрішнього трудового розпорядку? Яким може бути таке регулювання?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 16
За узгодженням власника з виборним органом первинної профспілкової організації у Правила внутрішнього трудового розпорядку заводу транспортного обладнання було включено пункт про те, що власнику надається право звільняти працівників за одноразове грубе порушення своїх трудових обов’язків, у тому числі за застосування при збиранні кранів забракованих деталей або деталей, які не прийняті відділом технічного контролю.
Чи мали право власник або уповноважений ним орган і виборний орган первинної профспілкової організації включати вказане доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку? Чи законне по суті таке доповнення?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 17
Директор меблевої фабрики видав наказ такого змісту: “Столяру ІУ розряду Сліпченку за невідвідування вечірнього відділення технікуму понизити на один розряд присвоєну йому кваліфікацію і позбавити додаткової заробітної плати”.
Чи правомірний даний наказ директора? Чи має право директор застосовувати подібні заходи в даному випадку? Якими можуть бути ці заходи?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 18
За дві години до закінчення робочого дня Галкін та Кірко залишили робочі місця і пішли в кафе відзначити свято. Через одну годину Галкін пішов додому, а Кірко повернувся на робоче місце, щоб закінчити, як він пояснив, почату роботу. Через п’ять днів після дачи письмових пояснень Галкін був звільнений за п.4 ст.40 КЗпП України, а Кірко – за п.7 ст.40 КЗпП України.
Чи законне звільнення вказаних працівників?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 19
Районний суд м. Кременчука відмовив у задоволенні позову Сніжка про поновлення на роботі на посаді лікаря-терапевта поліклініки на тій підставі, що перед звільненням до позивача двічі застосовувалися стягнення: спочатку дисциплінарне – за прогул, потім громадське – товариське зауваження за передчасне залишення роботи, тому за вчинене третє порушення – неуважність до хворого – власник мав право звільнити його за п. 3ст. 40 КЗпП України. Вважаючи таке рішення неправильним, Сніжко звернувся з позовом до суду. У позовній заяві він зазначив, що дійсно мав порушення трудової дисципліни, але перше з них (прогул) мало місце під час роботи в іншій організації, трудові відносини з якою були припинені у зв’язку з переведенням на роботу в поліклініку (до відповідача), і що після другого стягнення, яке було застосоване до нього в поліклініці, трудової дисципліни не порушував.
Чи має місце в даному випадку систематичність порушення трудової дисципліні? Яким повинно бути рішення суду?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 20
20 березня 2007 р. слідчий районної прокуратури Петров з’явився на роботу в стані алкогольного сп’яніння.
Після проведення службового розслідування, яке було закінчено 15 травня 2007 р., прокурор Кіровоградської області видав наказ 18 травня 2007 р. про звільнення Петрова з посади слідчого з позбавленням класного чину.
Чи законні дії прокурора Кіровоградської області? Які особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 21
Тимошенко працював газозварником на заводі. За брак у роботі йому було оголошено догану й виплачено половину премії, передбаченої в Положенні про преміювання, з його зарплати утримали половину середньомісячного заробітку в часткове відшкодування завданої ним шкоди. Тимошенко звернувся до КТС зі скаргою, в якій вимагав визнати неправильним застосування до нього за одне порушення одразу декількох стягнень.
Які засоби впливу можуть бути застосовані до Тимошенка за брак у роботі? Чи справедлива скарга Тимошенка? Яке рішення повинна винести КТС?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 22
Давидов працював у технікумі викладачем фізкультури. Наказом директора від 19 січня 2012 р. його було звільнено за прогули, вчинені, на думку адміністрації, з 10 грудня 2011 р. Давидов вважав звільнення неправильним: прогули він вчинив у 2011 році. Давидов звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі і виплату зарплати за вимушений прогул. Директор технікуму не заперечував, що йому стало відомо про здійснені позивачем прогули без поважних причин після подання ним 19 грудня 2005р. своїх лікарняних листків, але вважав, що він має право звільнити Давидова, оскільки той здійснив декілька прогулів і за це повинен нести відповідальність.
Чи законні дії директора? Чи має правове значення час їх здійснення? Як вирішити справу?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 23
Виконроб Усенко не розпорядився і не забезпечив бригаду цементом, внаслідок чого бригада (22 чоловіки) не працювала повний робочий день. За час простою робітникам було виплачено 3000 грн. Директор тресту видав наказ про відрахування із зарплати Усенка всієї суми, виплаченої робітникам. Місячна ставка Усенка становить 2900 грн, а середній заробіток – 3120 грн. Усенко звернувся до КТС.
З’ясувати, чи є підстава та умови для матеріальної відповідальності Усенка. Вирішіть справу.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 24
На меблевій фабриці “Зоря” неодноразово мали місце випадки простою робітників з вини слюсаря-наладчика Олексенка. Часто Олексенко, одержавши заявку на наладку, цю роботу не виконував, прогулювався територією заводу, передчасно йшов на перерву. Власник був змушений виплатити робітникам за простій не з їх вини 2250 грн. За несвоєчасну наладку, в результаті якої допущено простій і заподіяна фабриці шкода, власник відрахував із зарплати Олексенка 50 відсотків суми, виплаченої за простій працівникам.
Чи є підстави та умови притягнення Олексенка до матеріальної відповідальності? Чи правомірні дії адміністрації?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 25
Сільгосппідприємство ім. Чубенка пред’явило позов до агронома Кушніра про стягнення вартості дерев, які загинули з його вини за таких обставин: агроном Кушнір прочитав у журналі “Сад і город” про спосіб збереження дерев шляхом обмазки їх сумішшю негрола із солом’яною золою. Кушнір обмазав дерева сумішшю, а навесні вони загинули. Заперечуючи проти позову, Кушнір пояснив, що він намагався врятувати дерева від потрави їх зайцями, які кожної зими знищували до чверті саду.
Чи є вина Кушніра в загибелі саду? Чи нанесена матеріальна шкода сільгосппідприємству? Як повинен бути вирішений спір?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 26
Дояр СТОВ “Східний” Мазур 24 травня був на роботі в нетверезому стані і не доїв корів. У зв’язку з цим підприємство не одержало 274 л молока. Наказом директора Мазура було притягнуто до матеріальної відповідальності і з його зарплати відраховано вартість неодержаного молока з розрахунку 0,85 грн за літр. Мазур оскаржив наказ директора в КТС.
Чи є умови для притягнення до матеріальної відповідальності? Яким повинно бути рішення КТС?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 27
Водій сільгосппідприємство “Першотравневий” Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину в особистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала 860 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерно вартістю 7800 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 8660 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 28
Севрюк працював бджолярем фермерського господарства. Протягом року на пасіці загинуло десять бджолосімей, чим господарству заподіяно шкоду на суму 1950 грн. У суді, який розглядав позов, представник господарства вимагав стягнути всю суму заподіяної Севрюком шкоди, бо після зимівлі він несвоєчасно виконав пересадку бджіл в оброблені й продезинфіковані вулики, не забезпечив належного догляду за бджолами. Суд позов задовольнив і стягнув із Севрюка 1950 грн, мотивуючи це тим, що з ним було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.
Чи є в бездіяльності Севрюка склад трудового майнового правопорушення? Якщо так, то в якому розмірі Севрюк може нести матеріальну відповідальність? Чи правильне рішення суду?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 29
У глядача Тарасенка в театрі зникла з гардероба шуба, оцінена у 4900 грн. Адміністрація виплатила Тарасенку вартість шуби і запропонувала гардеробнику Мелешку внести цю суму. Мелешко визнав свою вину, але заявив, що отримує 2700 грн на місяць, тому не може сплатити 4900 грн, тим більше, що договір про повну матеріальну відповідальність не було укладено. Адміністрація театру пред’явила позов до Мелешка.
Чи підлягає позов задоволенню? Хто і в якому обсязі повинен нести матеріальну відповідальність?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 30
Торговельно-закупівельна база, до складу якої входять 4 фабрики з переробки овочів та фруктів, пред’явила в суд позов до директора фабрики № 1 Федорченка та комірника цієї фабрики Старченка про стягнення 940 грн. Позивач указав, що відповідачі – Федорченко й Старченко – не вжили заходів щодо забезпечення збереження яблуневого пюре в кількості 8, 23 т. Оскільки шкода завдана з вини відповідачів, то, на думку позивача, Старченко як комірник несе матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, а Федорченко як директор фабрики, де не вжито заходів збереження ввіреної продукції, – у розмірі середнього місячного заробітку. Під час розгляду справи в суді Федорченко та Старченко заперечували свою вину і вказували, що відповідачем повинен бути Борисов – директор торговельно-закупівельної бази, до якого вони неодноразово звертались з проханням вжити заходів і виділити приміщення для збереження бочок з пюре, оскільки на території фабрики не було для цього відповідних умов. Борисов на їх прохання не реагував і допомоги фабриці в цьому не надав. Судом встановлено, що на фабриці не створено необхідних умов для збереження великих партій продукції, яка швидко псується, не вистачає холодильних камер, не обладнані приміщення для схову, через відсутність необхідних потужностей переробка значної кількості сировини неможлива. Незважаючи на це, керівництвом торговельно-закупівельної бази закуплено партію яблуневого пюре (1374 бочки), яку й доставили на територію фабрики, хоча було очевидно, що збереження цієї продукції забезпечено не буде. Однак ніяких заходів щодо усунення заподіяної шкоди для підприємства керівництво бази не вжило.
Вирішіть справу по суті.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 31
Кульченко працювала завідуючою складом і допустила помилку при складанні акта приймання одержаного товару щодо його кількості. Унаслідок цього база не змогла пред’явити постачальнику претензію на суму 1750 грн нестачі посуду для їдальні. Оскільки з Кульченко укладено договір про повну матеріальну відповідальність, до неї був пред’явлений позов на цю суму.
Чи має місце майнова шкода? Як суд повинен вирішити справу?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 32
Наладчик Онопенко 25 березня через недбалість вивів із ладу верстат, ремонт якого склав 1143 грн. Через два місяці 27 травня Онопенко загубив електродриль вартістю 1625 грн. Коли він 18 вересня у нетверезому стані перекинув бочку машинного мастила вартістю 3050 грн, директор пред’явив позов про стягнення з нього 3818 грн. До позовної заяви в числі інших документів було додано довідку про заробітну плату Онопенка за рік: січень – 1610, лютий – 1632, березень – 1725 (з них 1220 грн – нагорода за підсумками роботи за рік), квітень – 1645, травень – 1641, червень – 1650, липень – 1635, серпень – 1653 ( з них 1320 – допомога по тимчасовій непрацездатності), вере сень – 1660, жовтень – 1655, листопад –1665, грудень – 1670 грн.
Чи підлягає позов задоволенню і в якому розмірі?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 33
28 жовтня директор заводу звільнив за прогул Мороза, Пархоменка, Дудніка. Вони звернулися з позовом до суду про поновлення на роботі. У ході засідання виявилося, що працівники були відсутні на роботі у зв’язку з тим, що вони як донори здавали кров, а згоду на звільнення дав голова виборного органу первинної профспілкової організації. Суд поновив позивачів на роботі та стягнув за три місяці вимушеного прогулу на користь Мороза – 2861 грн, Пархоменка – 2906 грн, Дудніка – 2822 грн. Директор заводу був притягнутий до справи як третя особа на стороні відповідача.
Чи є підстава та умови для притягнення директора до матеріальної відповідальності? Якщо так, то в якому розмірі?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 34
У зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці директор ТОВ „Шлях” 01.07.2012р. у письмовій формі повідомив працівника Голохватова щодо зміни в останнього режиму роботи та переходу на нову систему оплати. Голохватов не погодився на продовження роботи в нових умовах і 1 серпня 2012 р. був звільнений за п.6 ст.36 КЗпП. У день звільнення директор повідомив Ґолохватова, що у ТОВ „Шлях” в цей момент на рахунку підприємства не має коштів і запевнив останнього, що виплатить йому заборгованість за два місяці із заробітної плати протягом вересня 2012 р., а компенсацію за ненадану відпустку за 2011 р. – протягом жовтня 2011 р. Керівник порушив свої зобов’язання і в зазначені строки не розрахувався з працівником.
Голохватов звернувся до юридичної консультації із за питаннями: чи можна притягти керівника ТОВ “Шлях” до матеріальної відповідальності? У якому розмірі йому повинні провести відшкодування? Чи має він право на відшкодування моральної шкоди? Яку відповідь необхідно надати ?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року: Станом на 1 січня 2012 року. – 64 с.
Кодекс законів про працю: Прийнятий Верховною Радою України 10 грудня 1971 року: Станом на 08.09.2011 року // www.rada.gov.ua - № 322-VIII
Бойко, Микола Дмитрович Трудове право України : Навчальний посібник для студентів вузів / М. Д. Бойко - К. : Атіка, 2008. - 316 с.
Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 860 с.
Болотіна, Нінель Борисівна, Гончарова, Галина Степанівна Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. М. Прилипко - Х : Одіссей, 2011. - 280 с.
Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2006. — 382 сВенедиктов B.C., Мельник К.Ю. Основи трудового права України: Навч. посіб. — X.: Консум, 2007. — 170 с.
Дмитренко, Юрій Павлович Трудове право України : Підручник для студентів вузів / Ю. П. Дмитренко - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 622 с.
Павлик П.М. Трудове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2009. – 466 с.
Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 14-те вид., допов. та переробл. - К., Алерта; ЦУЛ, 2011. - 672с.
Теліпко, Владислав Едуардович Трудове право України : Навчальний посібник для студентів вузів / В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 455 с.
Трудове право України : навчальний посібник для студентів вузів : практикум / ред. Г. І. Чанишева - Х. : Одіссей, 2011. - 287 с.
Трудове право України : Підручник для студентів вузів / Н. Б. Болотіна - К. : Знання, 2008. - 861 с.
Трудове право України. Академічний курс : підручник для студентів вузів / ред. П. Д. Пилипенко - К. : Ін Юре, 2010. - 537 с.
Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2011. – 564 с.
Трудове право України: підручник //Ю. П. Дмитренко. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 624 сІнформаційні джерела нормативно-правових актів на електронних носіях та в Інтернеті
Електронні бази законодавства України: Інфодиск: "Законодательство Украины" (нормативно-правова база українською мовою — понад 80 000 документів); ЛИГА: ЗАКОН; Нормативні акти України; Парус-Консультант; Юрист+Закон.
Верховна Рада України — http:// www.rada.gov.uaПрезидент України — http:// www.president.gov.uaКабінет Міністрів України — http:// www.kmu.gov.uaКонституційний суд України — http:// www.ccu.gov.uaВерховний суд України — http:// www.scourt.gov.uaВищий адміністративний суд України — http:// www. vasu.gov.uaУповноважений Верховної Ради України з прав людини" http:// www.ombudsman.kiev.uaМіністерство освіти і науки України — http:// www.mon. gov.uaМіністерство праці та соціальної політики України — http:// www.mlsp.gov.uaМОП — http:// www.ilo.orgРада Європи — http:// www.coe.intПрава людини — http:// www.humanrights.coe.intЄвропейський суд з прав людини — http:// www.echr.coe.intУкраїнський портал практики Європейського суду з прав людини — http:// www.eurocourt.org.uaЄвропейська соціальна хартія — http:// www.charteso-ciale.coe.int
Європейський Союз — http:// europa.eu.int/index-en.htm
База законодавства ЄЄ — EUR-Lex — http:// europa.eu. int/eur-lex/

Приложенные файлы

  • docx 11431039
    Размер файла: 87 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий