ФИФ 2009 lingua latina

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л.І. ЯрцеваЛАТИНСЬКА МОВА

Методичні рекомендації до організації та
контролю самостійної роботи
(для студентів І курсу факультету іноземної філології
денної форми навчання)


Затверджено
вченою радою ЗНУ
Протокол №4
від “27” жовтня 2009


Запоріжжя
2009

УДК 811.124’ 243 (076)
ББК Ш 146-923

Латинська мова. Методичні рекомендації до організації та контролю самосттійної роботи для студентів І курсу факультету іноземної філології денної форми навчання / Уклад.: Л.І. Ярцева. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 54 с.

Методичні рекомендації призначені для організації та контролю самостійної роботи студентів факультету іноземної філології. Збірка містить вказівки з організації самостійної роботи студентівб 4 контрольні самостійні роботи у 15 варіантах, завдання з перевірки техніки читання, 4 поточні контрольні роботи, вислови ділової та наукової мови, наприкінці уміщені питання, що виносяться на екзамен з латинської мови.Рецензент кандидат філологічних наук О.О. Павлюк
Коректор Л.І. Ярцева
Відповідальний за випуск Т.А. Третякова
Кредитно-модульна технологія навчання запроваджується з метою подальшої гуманізації й демократизації навчального процесу, організації найраціональнішого й найефективнішого засвоєння студентами знань з максимальним використанням індивідуальних, індивідуально-групових форм навчання; стимулювання студентів до систематичної навчальної праці, самостійної роботи, створення найсприятливіших умов для модульного контролю.
Самостійна робота студентів має бути чітко спланована і тривати протягом семестру. Ці методичні вказівки призначені для упорядкування виконання та контролю самостійної роботи з латинської мови студентами філологічного факультету. Для того, щоб досягти успіху у вивченні латинської мови, необхідно приступати до роботи над мовою з перших днів її вивчення й займатися нею систематично. Оскільки на аудиторне вивчення дисципліни “Латинська мова” відведено 34 години, а на самостійну роботу – 74, паралельно з аудиторними заняттями студент повинен займатися самостійно 3-4 години на тиждень.
Збірка містить 4 контрольні самостійні роботи у 15 варіантах. Перша контрольна робота включає такий граматичний матеріал: прикметники І-ІІ відмін; займенникові прикметники; присвійні займенники; особові займенники; зворотний займенник. Для виконання другої контрольної роботи необхідно опрацювати такі граматичні теми: синтаксис простого речення; прийменники; часи системи інфекта пасивного стану; синтаксис простого речення; прийменники; часи системи інфекта пасивного стану; синтаксис пасивної конструкції; дієслова, складені з esse.
Для виконання третьої самостійної роботи необхідно засвоїти наступний граматичний матеріал:
Числівник.
Відкладні та напіввідкладні дієслова.
Неправильні дієслова.
Виконання четвертої контрольної роботи вимагає опрацювання граматичних тем: словотвір, синтаксичні функції відмінків.
Збірка містить також 4 поточні контрольні роботи у 16 варіантах.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ модуля /
№ нав-х тижнів

теми
Теми лекцій, види інших аудиторних занять та самостійної роботи
Обсяг, годин
Вид модульного і підсумкового контролю та їх рейтингова оцінка (РО)

1-й півмодуль
1
1
Тема 1. Із історії латинської мови. Фонетика і графика.
Практичне заняття:


2
Відвідування – 4б. за модуль;
лексичний мінімум – 2 б.за один; 2х 2 л.м.= 4б.за модуль;
25 латинських крилатих висловів за модуль – 2б.;
виконання домашнього завдання + робота на занятті – 4б. за модуль; поточні контрольні роботи + контроль самостійної роботи = 6б. за модуль; рейтингова контрольна робота 10б.2
2
Тема 2. Іменник. Загальні відомості. Іменники I і II відмін.
Практичне заняття:


2
3
Тема 3. Прикметники I-II відмін.
Самостійна робота:

23
4
Тема 4. Дієслово. Загальні відомості. Наказовий спосіб. Нерегулярне дієслово Esse.
Практичне заняття:2
5
Тема 5. Займенники.
Самостійна робота:

44
6
Тема 6. Часи системи інфекта активного стану.
Практичне заняття:


2
7
Тема 7. Часи системи інфекта пасивного стану. Синтаксис пасивної конструкції.
Самостійна робота:2
8
Тема 8. Прийменники. Префікси. Дієслова, складені з Esse.
Самостійна робота:


25
9
Тема 9. Іменники III відміни.
Практичне заняття:

2
10
Тема 10. Синтаксис простого речення. Прикметники ІІІ відміни.
Самостійна робота:


46
11
Тема 11. Ступені порівняння прикметників.
Практичне заняття:


2
12
Тема 12. Прислівник.Ступені порівняння прислівників.
Самостійна робота:


47
13
Тема 13. Часи системи перфекта активного стану.
Практичне заняття:


2
14
Тема 14. Утворення основ перфекта і супіна.
Самостійна робота:


48

Рейтингова робота №1
2


1-8 тижні
(1-й півсеместр)
1 півмодульний контроль
(разом за 1-й півмодуль)
38
30 балів

2-й півмодуль
9
15
Тема 15. Часи системи перфекта пасивного стану.
Практичне заняття:


2
Відвідування – 4б. за модуль;
лексичний мінімум – 2 б.за один; 2х 2 л.м.= 4б.за модуль;
25 латинських крилатих висловів за модуль – 2б.;
виконання домашнього завдання + робота на занятті – 4б. за модуль; поточні контрольні роботи + контроль самостійної роботи = 6б. за модуль; рейтингова контрольна робота 10б.
16
Тема 16. Відкладні і напіввідкладні слова.
Самостійна робота


2
17
Тема 17. Числівники.
Самостійна робота:

410
18
Тема 18. Іменники IV і V відмін. Узагальнення латинської системи відміннювання.
Практичне заняття:2
19
Тема 19. Узагальнення латинської системи займенникового відмінювання.
Самостійна робота:411
20
Тема 20. Неособові форми дієслова: дієприкметники, інфінітиви, герундій, герундив.
Практичні заняття:2
21
Тема 21. Заміна герундія герундивом. Герундивна конструкція
Самостійна робота:212
22
Тема 22. Ускладнене речення. Синтаксичні звороти Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo.
Практичне заняття:
2
23
Тема 23. Взаємоперехід синтаксичних конструкцій Accusativus cum infinitivo та Nominativus cum infinitivo.
Самостійна робота:
213
24
Тема 24. Синтаксичний зворот Ablativus absolutus.
Практичні заняття:


2
25
Тема 25. Нерегулярні дієслова.
Самостійна робота:

614
26
Тема 26. Coniunctivus. Утворення часів.
Практичне заняття:


2
27
Тема 27. Словотвір.
Самостійна робота:

615
28
Тема 28. Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях.
Практичне заняття:


2
29
Тема 29. Синтаксичні функції відмінків.
Самостійна робота:


616
30
Тема 30. Вживання кон’юнктива у підрядних реченнях. Consecutio temporum.
Практичне заняття:2
31
Тема 31. Узагальнення синтаксиса складного речення в латинській мові.
Самостійна робота:6
32
Тема 32. Умовні підрядні речення.
Самостійна робота:

217
33
Тема 33. Рейтингова контрольна робота № 2
Практичне заняття:


2
34
Тема 34. Основи античного віршування.
Самостійна робота:


6
35
Тема 35. Переклад латиномовних текстів з граматичними коментарями.
Самостійна робота:6


9-17 тижні
(2-й півсеместр)
2 півмодульний контроль
(разом за 2-й модуль)
70
30 балів


Разом за два півмодулі
108
60 балів


Індивідуальне завдання

20 балів


Підсумковий модульний (семестровий) контроль

20 балів


Разом

100 балів


*** - участь у науково-дослідній роботі, олімпіадах, конкурсах тощо (не більше 5 балів, які входять у 30 балів за 1 модуль).
Завдання з перевірки техніки читання
(Вправи)

Прочитайте латинські слова, визначте довготу або короткість другого складу від кінця слова, поставте наголос:

Варіант 1
Oecon
·mus, coaedific
·re, defectio, Thessalia, reliquiae, discussio, or
·go, quod, glossa, cuius, pulchrum, eventus, impossib
·lis, odiosus, fictio, permanens, refriger
·re, concursus, occasio, exequat
·ra

Варіант 2
Aeturnus, socius, eius, ration
·lis, multiplex, hab
·lis, variatio, thermae, quadratum, soci
·tas, integr
·re, inventarium, test
·la, Suebi, Ianuarius, docens, tut
·la, div
·de, stipulatio, usu
·lis

Варіант 3
Antonius, foedus, externus, architectus, quinque, nescio, iudex, socialis, pab
·lum, paenins
·la, confidentia, ambitio, occultus, integr
·re, debit
·res, voluntas, authent
·cum, caelum, mach
·na, amplific
·re

Варіант 4
Anti
·chus, nasus, aeger, equus, spatium, quis, patricius, rhombus, tyrannus, pag
·na, aquaeductus, autographum, testamentum, voluntarius, genet
·vus, lacrim
·lis, Lucretius, Concordia, po
·tica, incendo

Варіант 5
Ariovistus, Rhodus, praetor, as
·nus, secundus, cognosco, univers
·tas, quasi, iudicium, caerimonia, nox
·lis, exemplum, proverbium, atroc
·ter, robustus, ux
·res, intervallum, coher
·des, vindicatio, cel
·bre

Варіант 6
Aristoph
·nes, rhythmus, art
·fex, nauta, iuv
·re, nob
·lis, quaestor, prox
·mus, musc
·lus, successor, usus, curia, aera, serv
·tus, inspectio, conven
·re, Mar
·thon, Attius, sententia, sanguis

Варіант 7
Maec
·nas, Vergilius, unquam, stim
·lus, remedium, rust
·cus, nuntium, rhetorica, Lucretius, caerula, sentio, aestimatio, ingentis, Leon
·das, leg
·tus, basil
·ca, mai
·res, suav
·ter, human
·tas, cogitati
·nes

Варіант 8
Athenienses, temp
·ra, quanto, difficili
·ra, ancilla, lucus, incautus, Cyprus, incogn
·tus, valentis, frequens, ephippium, Alesia, cui, cel
·res, pensio, inertis, incorpor
·lis, Carthaginiens
·bus, sicut
Варіант 9
Athenae, Lycia, cibus, charta, aet
·tis, laudatio, att
·men, quo, Ovidius, clepta, deb
·tor, Nas
·ca, patienter, quidem, pulchrit
·do, eundem, hom
·nes, miserior, Arist
·des, magistri

Варіант 10
Auctor, peior, hum
·lis, pueritia, propinquus, Carthago, Pyrrhus, prox
·mus, proficiscor, quos, aliquando, Hann
·bal, sev
·rus, an
·mus, vae victis, quando, Rom
·lus, cresco, lamentab
·lis, e
·dem

Варіант 11
Al
·cer, arces, mediocr
·tas, Pyrenaeus, temp
·ra, repell
·re, Polyph
·mi, caeci, Cer
·ris, comes, ver
·tas, harmonia, generatio, sequester, revisio, arb
·ter, trib
·tum, quid, eiusdem, athleta

Варіант 12
Aemilius, beneficium, actuarius, curric
·lum, Tac
·tus, matrimonium, prytanium, quaestio, confusio, Themis, plumbat
·ra, plerumque, munimentum, quam, illud, max
·mum, dulcior, coniuratio, foederatio, thronus

Варіант 13
Accusator, symposium, mun
·tus, pietas, Gaius, circenses, possession, occid
·re, vinc
·lum, pretium, praeamb
·la, antiqu
·tas, quodl
·bet, Camillus, iuramentum, neuter, concessio, nihil, cet
·ra, labori
·sus

Варіант 14
Aquilia, quer
·la, bellic
·sus, Chaldaeus, fixus, phyl
·ca, scambum, simil
·ter, quae,it
·que, delictum, mythos, talio, tabul
·rum, obliviscor, impub
·ris, vix, caedes, quaestus, sagittarius

Варіант 15
Usurpatio, Sextius, Tarquinius, undique, Vocontii, aerius, quisquam, Aesculapius, ciconia, authent
·cum, exceptio, tabellarium, syngr
·pha, usucapio, vestib
·lum, Zaporoviensis, princip
·lis, relictus, collect
·rius, mens
·ra

Варіант 16
Experientia, bibliothecarius, vacantes, rhytmus, obiectum, complexus, oc
·lus, epist
·la, Torqu
·tus, ulciscor, vehementer, Rhenus, Pont
·cus, Mae
·nia, iuvencus, Corinthus, qu
·rum, hymnus, appell
·re, adulescetia
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Для виконання контрольної роботи №1 необхідно повторити наступний граматичний матеріал:
1. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Основи і основні форми дієслова.
2. Теперішній час дійсного способу активного стану (Praesens ind. act.)
3. Наказовий спосіб теперішнього часу активного стану (Imperat
·vus praes.act.)
4. Граматичні категорії іменника.
5. Іменники І відміни.

Питання для самоконтролю:
Які граматичні категорії має латинське дієслово ?
Які словникові форми має дієслово у латинській мові ?
Як визначають дієвідміну латинського дієслова ?
Як утворюється неозначена форма дієслова (infinit
·vus) ?
5. Як утворюється рraesens indicat
·vi act
·vi ?
Назвіть особливості при відмінюванні дієслів у теперішньому часі.
Як утворюється imperat
·vus рraesentis act
·vi ?
Які граматичні категорії має іменник у латинській мові?
Яку словникову форму має іменник?
Які іменники належать до І відміни?

Завдання:
І. Утворіть від форми 1-ї особи однини неозначену форму дієслів. Визначте основу інфекта.
Зразок виконання:
dico, 3 dic
·re – говорити; dic - основа інфекта
ІІ. Визначте за інфінітивом дієвідміну наступних дієслів:
labor
·re - 1 дієвідміна
ІІІ. Провідміняйте дієслова у Praesens indicat
·vi act
·vi:
Зразок виконання:
labor
·re - 1- працювати
S: 1 labor-o Pl: 1 labor
· - mus
2 labora-s 2 labor
· - tis
3 labora-t 3 labora - nt
ІV. Утворіть форми іmperat
·vus praesentis act
·vi:
Зразок виконання:
cred
·re 3 Заперечна форма
Sing. Pl. Sing. Pl.
cred
· ! cred
·te ! noli cred
·re ! nol
·te cred
·re !
V. Визначте граматичні форми дієслів. Перекладіть на рідну мову.
Зразок виконання:
legis – II особа однини, Praesens indicat
·vi act
·vi; ти читаєш.
VІ. Перекладіть: Bene legis. Ти добре читаєш.

Варіант І

І. stimulo 1, praesideo 2
II. pet
·re, ven
·re
III. lustro 1, concurro 3
IV. dirig
·re, defin
·re
V. ten
· ! nesc
·mus, noli err
·re !
VI. 1. Multis pugnis et multis victoriis Roma clara est.
2. St
·mus et tac
·mus !
3. Quis in vita nunquam errat? Qui nihil agit.

Варіант ІI

I. cognosco 3, sentio 4
II. numer
·re, exerc
·re
III. guberno 1, intell
·go 3
IV. tac
·re, cant
·re
V. noli respond
·re! accusas, bell
·!
VI. 1. Redde, quod debes.
2. Statuas albas de
·rum cor
·nis ornant.
3. Tullia et Iulia puellae Rom
·nae sunt.

Варіант ІII

I. laudo 1, valeo 2
II. ed
·re, mun
·re
III. gusto 1, colo 3
IV. aug
·re, import
·re
V. dubitas, noli cap
·re! ag
·!
VI. 1. Quaer
·te et inveni
·tis.
2. Frustra veniunt.
3. Tun
·cae puell
·rum albae sunt.

Варіант ІV

I. mitto 3, invenio 4
II. consult
·re, lic
·re
III. restauro 1, vivo 3
IV. inspect
·re, oppon
·re
V. imper
·! facit, nol
·te clam
·re!
VI. 1. Si nihil credis, male est.
2. Noli ad me ven
·re hodie.
3. Puellae in silvam prop
·rant, in silv
· cantant et saltant.

Варіант V

I. corono 1, studeo 2
II. compon
·re, reper
·re
III. exporto 1, instruo 3
IV. praedic
·re cur
·re
V. vetant, noli scrib
·re, termin
·te !
VI. 1. Non iubet, sed su
·det.
2. Pecuniae imper
·re oportet, non serv
·re.
3. Syra puellas vocat: “Tullia! Iulia! Proper
·te! Cena par
·ta iam
est!”

Варіант VI

I. consentio 4, expono 3
II. monstr
·re, del
·re
III. disp
·to 1, defendo 3
IV. reg
·re, mon
·re
V. rog
·te ! noli err
·re ! ger
·mus
VI. 1. Dic fab
·lam antiquam.
2. Syra puellam rogat: “Cur, Tullia, fles?”
3. Dom
·na ancillam malam non laudat.

Варіант VII

I. cog
·to 1, m
·veo 2
II. propon
·re, vest
·re
III. fabrico 1, debeo 2
IV. volv
·re, dorm
·re
V. deb
·mus, noli laud
·re ! cur
·te !
VI. 1. Si dorm
·mus, nihil aud
·mus.
2. Tullia: “Poenam timeo, - inquit, - nam tun
·ca nova iam
sord
·da est”.
3. Non est fac
·le nat
·ram mut
·re.

Варіант VIII

I. corrumpo 3, punio 4
II. firm
·re, prohib
·re
III. reclamo 1, gigno 3
IV. compens
·re, duc
·re
V. nol
·te aud
·re! agis, defend
·!
VI. 1. Ita scribo, ut sentio.
2. Syra ridet et puellam nov
· tunic
· ornat.
3. Disc
·te. Non scholae, sed vitae disc
·mus.

Варіант IX

I. comparo 1, sedeo 2
II. proteg
·re, erud
·re
III. fundo 1, exerceo 2
IV. nesc
·re, occup
·re
V. voc
·! petit, nol
·te corrig
·re!
VI. 1. “O, quam bona es, Syra!” – puellae ancillam laudant.
2. Nihil semper floret.
3. Columba form
·cam in aqua videt.

Варіант X

I. confisco 3, repr
·mo 1
II. pet
·re, par
·re
III. nom
·no 1, permaneo 2
IV. proteg
·re, sper
·re
V. definis, noli imper
·re! port
·!
VI. 1. Syra puella tun
·cam albam dat.
2. Quod dant, cap
·tis.
3. Si iudicas, cognosce, si regnas, iube!

Варіант XI

I. canto 1, moveo 2
II. trad
·re, exped
·re
III. do 1, conv
·nio 4
IV. st
·re, pell
·re
V. petunt, fac! noli respond
·re!
VI. 1. Tum columba herbam form
·cae dat.
2. Sedeo et canto.
3. Bene scrib
·te quod scrib
·tis.

Варіант XII

I. ord
·no 1, vendo 3
II. provoc
·re, fin
·re
III. custodio 4, dirigo 3
IV. enumer
·re, possid
·re
V. cap
·! d
·mus! nol
·te fac
·re!
VI. 1. In scholam cum am
·c
· vado.
2. Si narras, aud
·re debeo.
3. Vita incol
·rum Italiae antiquae dura est.

Варіант XIII

I. propago 1, defendo 3
II. separ
·re, doc
·re
III. caveo 2, dormio 4
IV. fac
·re, fatig
·re
V. numer
·! faciunt, cantas
VI. 1. Nol
·te tac
·re, cant
·re deb
·tis.
2. Quod nocet, docet.
3. Agric
·lae silvam in ins
·l
· spectant.
Варіант XIV

I. curo 1, vivo 3
II. serv
·re, incol
·re
III. expedio 4, exigo 3
IV. salv
·re, sent
·re
V. iur
·! vivimus, noli aud
·re!
VI. 1. Intra, si intr
·re debes.
2. Si nihil credis, male est.
3. Aen
·ae patria est Troia.

Варіант XV

I. placeo 2, sto 1
II. inven
·re, pet
·re
III. servo 1, praedico 3
IV. super
·re, vinc
·re
V. nol
·te voc
·re! cedunt, capis
VI. 1. Nol
·te dic
·re qujd nesc
·tis.
2. Saepe in silv
· ambulo et bestias observo.
3. Honesta vita beata est.

Варіант XVI

I. reformo 1, investio 4
II. explor
·re, em
·re
III. significo 1, rep
·to 3
IV. aud
·re, leg
·re
V. proteg
·mus, fac
·te! noli dic
·re!
VI. 1. Nunquam desper
·re oportet, simper sper
·re licet.
2. Tace et ora!
3. Eloquentia movet an
·mas nostras.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Для виконання контрольної роботи №2 необхідно повторити наступний граматичний матеріал:
Іменники ІІ відміни.
Прикметники І-ІІ відміни.
Imperfectum indicat
·vi act
·vi.
Futurum I indicat
·vi act
·vi.
Часи системи інфекта пасивного стану.
Відмінювання дієслова esse (бути) у часах системи інфекта активного стану

Питання для самоконтролю:
Які іменники належать до ІІ відміни?
Як утворюється іmperfectum indicat
·vi act
·vi?
Як утворюється futurum I indicat
·vi act
·vi?
Як відмінюється дієслово esse в іmperfectum indicat
·vi act
·vi і futurum I indicat
·vi act
·vi?
Як утворюються часи системи інфекта пасивного стану?
Синтаксис пасивної конструкції.

Завдання:
І. Визначте відмінкові форми іменників, напишіть їх словникові форми, перекладіть.
Зразок виконання: аm
·cam-Acc.s.
am
·ca, ae (f); кого?-подругу
ІІ. Визначте граматичні категорії дієслів:
Зразок виконання:
videb
·mus – 1 ос. множ., Imperfectum indicat
·vi act
·vi, ми бачили.
ІІІ. Перекладіть.

Варіант І

І. statuam, otia, numer
·rum, lib
·ros
II. amabis, scribeb
·mus, eratis, capiar.
III. 1. Multi dom
·ni sev
·ri sunt, servos saepe vitup
·rant et puniunt.
2. In terr
· simper frig
·da hiems erat, plantae non flor
·bant, agri
non arab
·ntur.
3. Laudab
·ris, si probus eris.
4. Am
·cus diu quaer
·tur, vix invenitur, diffic
·le serv
·tur.

Варіант ІI

I. vestimenta, magistras, pop
·lo, fori
II. timebam, puniar, erit, scribeb
·ris
III. 1. De terries et opp
·dis vobis narrabo.
2. Postea Proserp
·na ad mar
·tum suum sub terram veni
·bat et in
terr
· autumnus et hiems errant, et tota nat
·ra dormi
·bat.
3. Discip
·li magna cum cura laborant, nam magister saepe dicit: fugit hora, fugiunt anni; fugiet hora, fugient anni.
4. Nihil recte sine exempl
· doc
·tur aut disc
·tur.

Варіант ІII

I. silvas, templa, arm
·rum, muri
II. dabuntur, agebant, veni
·mus, eras
III. 1. Post longum bellum in Asia Aen
·as cum am
·cis ab Asia ad
Italiam nav
·gat.
2. Rust
·cus, qui parvum agrum hab
·bat, magna cura labor
·re
deb
·bat et lib
·ros quoque ar
·re doc
·bat.
3. In peric
·lis semper patriam defend
·mus.
4. In bello portae templi Iani Romae non claudebantur.

Варіант IV

I. diligentiam, oppid
·rum, malo, morae.
II. finient, hab
·bas, doceb
·tur, videb
·mus
III. 1. Cum meo parvo filio et fem
·na Creusa in opp
·do meo
habit
·bam.
2. Rom
·ni antique unum verum Deum ignor
·bant et multis deis
supplic
·bant.
3. Qui mendax est, is nunquam am
·cos sibi compar
·bit.
4. Minerva dea pugn
·rum put
·tur et litt
·ras amat.

Варіант V

I. fabrum, praemia, tab
·las, filiae.
II. videbor, stud
·bant, erit, laudab
·ris
III. 1. Locus, ubi Iupp
·ter sedet et mundi imperium tenet, est
Olympus altus, stellis vic
·nus.
2. Dei inf
·ri sub terr
· habitabant. Ad eos an
·mae mortu
·rum
migr
·bant.
3. Frustra erit consilium domi, si non erunt arma foris.
4. Rom
·ni multa bella ger
·bant, post victoriam multi capt
·vi pro servis Romam ducebantur.

Варіант VI

I. columbae, negoti
·rum, gladii, vesp
·ro.
II. clam
·bant, vinc
·mus, manebis, laudabimur
III. 1. Unde deus de
·rum, dom
·nus caeli et mundi tonat et fulm
·nat;
equi rap
·di dei per totum mundum volant.
2. Erat in atrio focus, locus sacer, ubi tota familia deis domesticis sacrificabat.
3. Si ad nat
·ram vives, nunquam eris pauper; si ad opini
·nes,
nunquam eris dives (Sen.)
4. Minerva a Graecis Athen
·rum patr
·na put
·tur.

Варіант VII

I. de
·rum, studiis, domicilia, campi.
II. fini
·bat, spectab
·mus, dic
·mur, manebo
III. 1. Si clipeo quatit, ventos et procellas in terram mittit.
2. Sub praecipua tut
·la Vestae vita domest
·ca erat. Ei in multis
locis rotunda templa Rom
·ni aedific
·bant.
3. Nuntii bellum nunti
·bant: “Graeci ad Asiam navigabunt”.
4. Petronius a Rom
·nis arbiter eleganti
·rum nominab
·tur.

Варіант VIII

I. tauros, experientiam, agric
·lis, negotia.
II. mitt
·bat, capientur, eritis, aedificabam
III. 1. Rom
·ni multa bella ger
·bant, post victoriam multi capt
·vi
pro servis Romam ducebantur.
2. Ex ostio intro
·tus erat in magnum et latum atrium, ubi servi et am
·ci mane salutabant dom
·num.
3. Si inim
·ci appropinquabunt, vicos nostros cremab
·mus et e
patria migrab
·mus.
4. Troia ab inim
·cis non expugnab
·tur, sed a nobis Graeci
introducentur.
Варіант IX

I. studia, pop
·lum, oc
·los, potentiam.
II. colebam, puni
·ris, ornabunt, vinc
·tis
III. 1. Theatra antiqua Ath
·nis saec
·l
· sext
· ante aeram nostrum
aedificabantur.
2. Hom
·rus et Hesi
·dus multas fab
·las de deis deabusque
narrabant.
3. Si robusti eritis, ad arma vocabim
·ni et si peric
·lum erit,
patriam defend
·tis.
4. Patria nostra pop
·lis ru
·nae exemplum dab
·tur.

Варіант X

I. pugnae, peric
·la, campum, oppidis.
II. delebuntur, curabas, capi
·mur, erant
III. 1. Primum theatrum apud fanum Dionysii dei erat.
2. Dei, inc
·lae caeli, primum locum inter deos ten
·bant;
summum autem imperium Iupp
·ter hab
·bat.
3. Quando ad me venies aut epist
·lam scribes.
4. Matr
·nae cum lib
·ris ab inim
·cis malis in Graeciam pro servis ducentur.

Варіант XI

I. dom
·no, industriam, mundis, astra.
II. errabo, faci
·tis, duc
·bant, edam
III. 1. Loca, ubi inc
·lae Athen
·rum sed
·bant et tragoedias
spect
·bant, theatrum appellabantur.
2. Miltis viris Rom
·nis lingua Graeca nota erat, sed non omnes
litt
·ris Graecis magno studio se dabant.
3. Amica mihi epist
·las scrib
·bat, ei epist
·lam mittam.
4. Mercurius et Bacchus a Rom
·nis adorabantur.

Варіант XII

I. servas, bella, libris, industriam.
II. muni
·bam, narrabantur, accusab
·ris, erit
III. 1. Graeci in templis simulacra de
·rum colloc
·bant.
2. Domus Roman
·rum non multas et parvas fenestras hab
·bant,
sed magnam lacunam in medio testo.
3. Itaque bella vitab
·mus iustitiam atque amicitiam inter pop
·los col
·mus, pacem defend
·mus.
4. Itaque multae arae Mercurii in viis collocabantur.

Варіант XIII

I. patriam, magistri, officia, loco.
II. docebam
·ni, audi
·bar, visitabis, sciam
III. 1. Rom
·ni etiam gladios et scuta, praeda belli, in templis deis
praeb
·bant et consecr
·bant.
2. Antiqu
·rum sapientia magna est, itaque libros antiquos leg
·te!
3. Ignor
·mus, sed non ignorab
·mus.
4. Amicitia hum
·na max
·me negotiis bonis cap
·tur.

Варіант XIV

I. agri, discip
·las, exempla, silvis.
II. eras, puniet, pingentur, vocab
·tis
III. 1. Olim Proserp
·na, puella pulchra, in agris pratisque Siciliae
ambul
·bat, cum am
·cis suis lud
·bat et flores leg
·bat.
2. Monstr
·te, lib
·ri, am
·co hortum et aedificia nostra!
3. Pop
·lus Rom
·nus saepe bellat et vicos finitim
·rum delet et
occ
·pat.
4. Etiam sine magistro vitia discuntur.

Варіант XV

I. puellis, filios, bella, discip
·lo.
II. servab
·tis, eras, colent, dabit
III. 1. Sub
·to Proserp
·na equos nigros et vehic
·lum aureum videt. In vehic
·l
· deus Pluto, rex infer
·rum sed
·bat.
2. Lib
·ris meis et pueris am
·ci mei de vita pop
·li Rom
·ni narro.
3. Si fort
·ter pugnabitis, patriam servab
·tis.
4. Labyrinthum a saevo monstro Minotauro custod
·tur.

Варіант XVI

I. epist
·lam, magistro, scuta, veris.
II. audi
·tis, eramus, punientur, salutabas
III. 1. Pluto Proserp
·nam rapit et sub terram in regnum suum
Tart
·rum portat et reg
·nam infer
·rum facit.
2. Persis equi pulchri erant, Scythae equos non ita pulchros, sed
bonos hab
·bant.
3. Sum felix felixque manebo.
4. Theseus ut intrat labyrinthum, all
·gat id filum ad portam, et ita certa via in labyrintho serv
·tur.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

Для виконання контрольної роботи №3 необхідно повторити наступний граматичний матеріал:
Характеристика іменників ІІІ відміни.
Три типи відмінювання іменників ІІІ відміни:
а) приголосний
б) голосний
в) мішаний
3. Прикметники ІІІ відміни.
4. Іменники IV відміни.
5. Іменники V відміни.
6. Часи системи перфекта активного стану.

Питання для самоконтролю:
Які іменники належать до ІІІ відміни?
На які типи діляться іменники ІІІ відміни?
Які іменники належать до приголосного типу?
Що таке рівноскладові і нерівноскладові іменники?
Які іменники належать до голосного типу?
Які іменники належать до мішаного типу?
Які прикметники належать до ІІІ відміни?
Як відмінюються прикметники ІІІ відміни?
Як визначається основа перфекта?
Які способи утворення основ перфекта Ви знаєте?

Як утворюється Perfectum indicat
·vi act
·vi? Яку дію він виражає?
Як утворюється Plusquamperfectum indicat
·vi act
·vi?
Як утворюється Futurum II indicat
·vi act
·vi?
Які іменники належать до IV відміни?
Які іменники IV відміни є винятком із правил?
Які іменники належать до V відміни?

Завдання:
І. Визначте відмінкові форми іменників, тип відміни, напишіть їх словникові форми, перекладіть.
Зразок виконання: scriptores – N.V. Acc.pl., приголосний тип,
scriptor,
·ris(m) – письменники.
ІІ. Перекладіть.

Варіант І

І. mil
·tum, osse, exerc
·tu,re
II. 1. Mores Graec
·rum non erant sine culpis vitiisque.
2. Non solum Graeci, sed etiam externae nati
·nes orac
·lum
Delph
·cum saepe consulu
·runt.
3. Voluptas sens
·bus iucunda, an
·mo saepe perniciosa est.
4. Pulchra facies non simper est spec
·lum boni an
·mi.

Варіант ІI

I. corp
·ra, fontis, consens
·, diebus
II. 1. Roma ob virtutem civium, ut antea commemorav
·mus, cito
floruit et septem montes occup
·vit.
2. Silenti nocte Galli Capiolium expugn
·re constitu
·runt, sed
clamor ans
·rum cust
·des defatig
·tos e somno excit
·vit.
3. Variae nati
·nes varios usus hab
·bant.
4. Res parva saepe rerum magn
·rum initium erat.

Варіант ІII

I. duc
·bus, iuris, progressum, rem
II. 1. Apud vet
·res Rom
·nos primis rei publ
·cae tempor
·bus
agricult
·ra in magno hon
·re fuit.
2. Mil
·tes Rom
·ni partem navium hostium depress
·runt, alias
naves cum homin
·bus dedux
·runt.
3. Imperator Nero dom
· aure
· habit
·bat.
4. Am
·cis fidem serv
·te non solum in rebus secundis, sed etiam in rebus adversis.

Варіант IV

I. homines, ossa, domuum, rebus
II. 1. Civis ipsi arabant, etiam clariss
·mi duces ab armis ad aratrum
acced
·bant, interdum senatus duces ab aratro ad bellum voc
·vit.
2. Mil
·tes Caes
·ris montem cep
·runt et ibi prope hostes castra
posu
·runt.
3. Et in dextro et in sinistro corn
· exerc
·tus Rom
·ni auxilia erant.
4. Vir bonus nullum peric
·lum pro re publ
·ca, nullum
incomm
·dum pro patria vitat.

Варіант V

I. mores, vuln
·rum, exercituum, fidei
II. 1. Sed postquam divitiae et luxuria mores mutav
·runt, cives
Rom
·ni agricult
·ram neglex
·runt. Tum omnia op
·ra rust
·ca in
servos imposu
·runt.
2. Semiramis Babylonem urbem altis et firmis muris cinxit.
3. Appius Cladius magnum et longum aquaeductum aedific
·vit.
4. Fidem vir
·rum Roman
·rum po
·tae saepe laud
·bant.

Варіант VI

I. capita, temporibus, rit
·, diem
II. 1. In lit
·re Afr
·cae contra Italiam sita erat Carthago, urbs antiqua et nob
·lis.
2. Homo quidam interrog
·vit servum, gen
·re
Lacedaemonium: «Probusne eris, si te emero?» Ille: «Etiam si
non em
·ris».
3. Pop
·lus Rom
·nus descriptus est in tribus, exerc
·tus in
centurias.
4. Pauci in rebus secundis aequam mentem, in rebus adversis
fortem an
·mam servant.
Варіант VII

I. pec
·ra, sene, eventum, rei
II. 1. Id fuit caput rei publ
·cae Carthaginiensium, qui praecipue
mercatur
· marit
·m
· max
·mas divitias et potentiam sibi parav
·runt.
2. Herc
·les, Jovis filius, multos annos tyranno Eurystheo serv
·vit.
3. Medium diem Rom
·ni meridiem nomin
·bant.
4. Non solum cives, sed etiam magistr
·tus leg
·bus par
·re debent.

Варіант VIII

I. hostes, op
·ra, fructuum, spei
II. 1. Script
·res antiqui in oper
·bus suis multa exempla virt
·tis
vir
·rum clar
·rum praebent.
2. In pugna apud Marath
·nem innumerab
·le Persae cecid
·runt.
3. Velut de domo Caes
·ris unus ex po
·tis Roman
·rum scribit:
“Una domus urbs est”.
4. In nonnulis part
·bus Asiae et Africae dierum et noctium
longit
·do aequa est.

Варіант IX

I. auct
·res, foed
·ra, sens
·bus, rebus
II. 1. Origines fontium et fluminum saepe in vertic
·bus montium
sunt.
2. Galli, postquam in urbem intrav
·runt eamque cremav
·runt,
omnes senes trucidav
·runt Capitolium oppugnav
·runt.
3. Nulla res est tam necessaria omni generi hom
·num, quam
medic
·na.
4. Post domum Rom
·nam hortus erat, ubi pulchrae et multae
plantae cresc
·bant.

Варіант X

I. dedecoris, op
·ra, audit
·, die
II. 1. Rom
·ni Publium Cornelium Scipi
·nem, ducem clarissimum,
filium eius Scipi
·nis, qui primus cis Alpes cum Hannib
·le cert
·vit, in Africam mis
·runt.
2. Manlius, dux e
·rum, statim mil
·tes ad arma voc
·vit et hostes
rep
·lit.
3. Felix, qui potuit rerum cognosc
·re causas.
4. Eventus est magister stult
·rum.

Варіант XI

I. cap
·ta, lab
·res, situm, fidei
II. 1. Pop
·li German
·rum sumunt reges ex nobilit
·te, duces ex
virtute.
2. Caesar novas legi
·nes in Itali
· conscripsit et cum iis in Galliam advenit.
3. Nat
·ra inc
·pit, ars dir
·git usus perf
·c
·t.
4. Vitae cursus brevis est, gloriae sempiternus.

Варіант XII

I. nom
·na, mil
·tes, gust
·bus, diei
II. 1. Erat apud Rom
·nos vetus mos, quo hom
·nes pauperi
·res
patr
·nos sibi inter nob
·les sum
·bant et e
·rum fidei se
commend
·bant.
2. Divitiae apud sapientem virum in servit
·te sunt, apud stultum
in imperio.
3. Is est am
·cus, qui in re dubia re iuvat.
4. Mare verb
·rum, gutta rerum.

Варіант XIII

I. legem, opera, usui, sp
·i
II. 1. Clientes patrono in rebus adversis multa official praest
·bant;
quin etiam quotidie mane dom
·num salut
·bant et in Forum eum
deduc
·bant.
2. In pace artes et litt
·rae florent, indirco pax mater artium
appell
·tur.
3. Per risum multum pot
·ris cognosc
·re stultum.
4. Spe victoriae mil
·tes fortes ad pugnam inflammabantur.

Варіант XIV

I. equites, mentem, intellect
·, re
II. 1. Erat etiam inter lib
·ros cives et servos vestitus discrimen. Nam servi modo tun
·cam, lib
·ri super tun
·cam togam indu
·bant qui erat insigne civis Rom
·ni.
2. Primo reges pop
·lum Rom
·num reg
·bant, deinde Rom
·ni
cons
·les cre
·bant, postr
·mo imperat
·res Romam reg
·bant.
3. Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis
convalesc
·re.
4. Lucretius, philosophus et po
·ta Rom
·nus clarus, est auctor
po
·matis “De rerum nat
·ra”

Варіант XV

I. imag
·ne, fun
·ra, effect
·, spem
II. 1. Tum clientes alius post alium in atrium intrav
·runt, ubi
dom
·nus in sell
· sed
·bat.
2. Omnes bestiae regem habebant: quadrup
·des le
·nem, aqu
·lam aves, solae ranae nondum hab
·bant.
3. Spes fidei auxiliique de
·rum apud pop
·los antiquos magna erat.
4. Meridi
·i tempus in omn
·bus terrae part
·bus diversum est.

Варіант XVI

I. repetiti
·nem, gen
·ra, met
·, rerum
II. 1. Olim Albae Longae, in urbe Latii, fuit rex nom
·ne Num
·tor. Is fratrem Amulium pep
·lit et se regem declaravit.
2. Fort
·na Philippo, Maced
·num regi, uno die tres iucundas res
dedit.
3. In exerc
·tu Rom
·no pedit
·tus equit
·tum num
·ro super
·bat.
4. Concordia Graec
·rum in rebus adversis admirab
·lis erat.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

Для виконання контрольної роботи №4 необхідно повторити наступний граматичний матеріал:

Часи системи перфекта активного стану:
Perfectum indicat
·vi act
·vi
Plusquamperfectum indicat
·vi act
·vi
Futurum II indicat
·vi act
·vi
2. Participium perfecti pass
·vi.
3. Часи системи перфекта пасивного стану:
Perfectum indicat
·vi pass
·vi;
Plusquamperfectum indicat
·vi pass
·vi;
Futurum II indicat
·vi pass
·vi.
4. Відкладні та напіввідкладні дієслова.

Питання для самоконтролю:
Як визначається основа перфекта?
Які способи утворення основ перфекта Ви знаєте?
Як утворюється Perfectum indicat
·vi act
·vi?
Яку дію він виражає?
Як утворюється Plusquamperfectum indicat
·vi act
·vi?
Як утворюється Futurum II indicat
·vi act
·vi?
6. Від якої основи утворюється рarticipium perfecti pass
·vi?
7. Як утворюється реrfectum indicat
·vi pass
·vі?
8. Як утворюється рlusquamperfectum indicat
·vi pass
·vi?
9. Як утворюється futurum II indicat
·vi pass
·vi?

Завдання:
I. Визначте час, особу і число дієслів, перекладіть:
Зразок виконання:
motus eram – I особа однини. Plusquamperfectum indicat
·vi
pass
·vi – Я був збуджений
ІІ Перекладіть.

Варіант І

I. liber
·tus est, adducti erant, loquim
·ni, bellav
·runt, duxit, fu
·mus
II. 1. Daed
·lus arte sua e carc
·re Regis Minois se et Ic
·rum, filium
suum, quem secum hab
·bat, liberavit.
2. Saec
·lo autem tertio post Christum natum novus murus magni circu
·tus aedific
·tus est.
3. Cum Gaius adulescentulus erat, pater eius mortuus est.

Варіант ІI

I. interfectus est, facta erant, loc
·ti estis, putav
·runt, dixisti, fu
·ram
II. 1. Theseus Minotaurum nec
·vit et suos com
·tes liber
·vit,
Ariadnamque secum ux
·rem duxit, quae libenter e Creta auf
·git.
2. In locus paulatim multis et pulchris aedificiis publ
·cis orn
·tus erat.
3. Tum a Plinio matris fratre adoptatus est.

Варіант ІII

I. educ
·ti sunt, accepta erat, ut
·tur, revocavisti, nesciv
·rant, censu
·mus
II. 1. Rex Lat
·nus Aen
·am in hospitium acc
·pit et filiam Laviniam
in matrimonium ei dedit.
2. Sicilia ins
·la olim fertilit
·te agr
·rum clariss
·ma fuit et a
scriptor
·bus Rom
·nis saepe horreum rei publ
·cae appell
·ta est.
3. Ad Philippum Macedonum regem, Atheniensium legati ventrant. Inter quos Demochares erat.

Варіант IV

I. nutr
·ti erant, iacta est, sequuntur, vixit, fu
·rant, egisti
II. 1. Aeneas opp
·dum lavinium (condidit) et filius eius, Ascanius,
Albam Longam cond
·dit.
2. Hann
·bal in Hispaniam ductus a patre, qui ibi bellum ger
·bat,
in castris educ
·tus est.
3. Proximo anno Romam adducti sunt; ibi Caesar eos triumpho duxit; deinde miseros capite damnavit.

Варіант V

I. pos
·tae sunt, visus erat, persequ
·mur, mutavit, afu
·mus, puniv
·rant
II. 1. Puer, custos ovium, saepe per iocum auxilium rog
·vit magna
voce clamans: “Auxilium mihi date”.
2. Scipio, Romam reverses, magno cum gaudio civium victoriam celebr
·vit et ob eam Afric
·nus appellatus est.
3. Hannibal ad Alpes venit, quas nemo unquam ante eum cum exercitu transierat.

Варіант VI

I. missus erat, nata sum, loc
·ti sunt, eg
·mus, potu
·rant, affuistis
II. 1. Tum vic
·nus eius ad fluvium proper
·vit, sec
·rim sua sponte in aquam demisit et ad fluvium sedens lament
·vit.
2. It
·que bellum Carthaginiens
·bus indictum est, et magna classis cum exerc
·tu in Afr
·cam contra eos missa.
3. Castra extra moenia a Romanis posita sunt et oppidum extero
muro cinctum est.

Варіант VII

I. occ
·sa est, rem
·tae erant, profectus est, profuit, scripsisti,
ha
·Tellum Atheniensem feliss
·mum puto, nam filios bonos
honestosque educ
·vit et ipse pro patria pugnans morte
honestiss
·ma vitam finivit.
2. Octavi
·nus, Iuliae, Gai Caes
·ris sor
·ris nepos, ab avo
adopt
·tus est eiusque heres in testamento scriptus.
3. Ei, qui et armis capi non poterant, fame victim sunt.

Варіант VIII

I. lecta est, aedific
·ti erant, loqu
·ris, delev
·rant, interfuisti,
misistis
II. 1. Cito montes Pyrenaeos super
·vit, Rhod
·num, flumen
rapidiss
·mum, transmisit, exerc
·tum ad Alpes perduxit.
2. Lib
·ri cives in negotiis publ
·cis totum fere diem consum
·bant, Forum et alia loca frequentantes, in servos autem omnes difficiles lab
·res impos
·ti erant.
3. Hannibal itinera munivit, suas copias traduxit et in Italiam
pervenit.


Варіант IX

I. passus sum, nascuntur, scripta erat, dedistis, coluisti
II. 1. Ibi cum exerc
·tu suo eas copias iunxit, quae in eam regi
·nem
antea erant missae, flumen trasmitt
·re proper
·vit.
2. Sicilia prim
· provinci
· Rom
·na appellata est.
3. Ulixes, fame et frig
·re confectus, ad Phae
·cum ins
·lam actus est, qui eum bene accep
·runt et Paulo post in patriam mis
·runt.

Варіант X

I. depos
·tum est, loquuntur, gesta erant, affuisti, cucurrit, muniv
·rant
II. 1. Theseum autem adi
·vit Ariadna, quae eum am
·bat et ei filum atque gladium ded
·rat.
2. Nemo immortalis factus est. Carthago et Numantia a Scipi
·ne Min
·re deletae sunt.
3. Xerxes, ubi cum copiis Ath
·nas intr
·vit, omnes fere sacerd
·tes, qui in arce Athen
·rum mans
·rat et ab eo inventi erant, nec
·vit urbemque incendi
· del
·vit.

Варіант XI

I. dicti sunt, arb
·tror, occ
·sus erat, fugisti, affu
·rant, exegistis
II. 1. Ipsi dei immortales nos adiuvabunt: hi punient Hannib
·lem,
furiosum iuv
·nem, qui in pace sine ull
· caus
· Saguntum
expugnavit et cives occidit.
2. Brutus in liberanda patria interfectus est. Nobis autem bella
odi
·sa sunt.
3. Mult
·rum gentium urbes ab Herod
·to, script
·re Graeco, visae et mores e
·rum ab eo descripti sunt.

Варіант XII

I. condemn
·ti estis, victus erat, patior, vetu
·mus, habuerat, statuistis
II. 1. Graeci Troiam delev
·runt, sed memoriam Troiae po
·ta
Hom
·rus serv
·vit.
2. In magno campo proelium commissum est.
3. Leg
·ti ad Caes
·rem ab iis nation
·bus, quae trans Rhenum
inc
·lunt, missi sunt pacem rog
·tum.

Варіант XIII

I. usus est, aud
·ti erant, orn
·tus erit, complevit, potuistis,
muniv
·runt
II. 1. Milites Rom
·ni multa opp
·da in Gallia expugnav
·runt et
magnum e
·rum num
·rum delev
·runt.
2. Socii Ulixis boves sacras Solis dei interfec
·runt et ad cenam
parav
·runt; e
· de caus
· in alto mari omnes naves Ulixis fractae et socii eius nec
·ti sunt.


Варіант XIV

I. nata est, prob
·tum erat, facta sunt, potuit, misisti, respondet,
II. 1. Dareus, rex Pers
·rum, Graeciam in potest
·tem suam redig
·re
cup
·vit.
2. Ulixes ad ins
·lam Ogygiam perv
·nit, ubi nympham Calypso
septem annos vixit.
3. Postquam Calypso, a deis admon
·ta, eum in patriam rem
·sit,
navis eius a Nept
·no deo fracta est.

Варіант XV

I. missi sunt, accus
·tus erat, hortor, ris
·runt, potueramus, lavistis
II. 1. Herod
·tus, scriptor Graec
·rum, qui pater historiae appell
·tur,
mult
·rum gentium urbes vidit et mores e
·rum descripsit.
2. Nihil sine rati
·ne faciendum est.
3. Macaed
·num regnum post Alexandri mortem distractum est in multa regna.
САМОСТІЙНА РОБОТА №1

Для виконання самотійної роблти №1 необхідно повторити наступний граматичний матеріал:
Прикметники І-ІІ відміни.
Займенникові прикметники.
Займенники: особові і зворотній, присвійні, вказівні.
Синтаксис простого речення.

Питання для самоконтролю
1. Які прикметники належать до І – ІІ відміни?
2. Як відмінюються прикметники І –ІІ відміни?
3. Які особливості вживання мають особові, зворотній, присвійні, вказівні займенники у латинській мові? Вивчить правила їх відмінювання.
4. Запам’ятайте особливості відмінювання займенникових прикметників.
5. Запам’ятайте особливості відмінювання питальних, неозначених займенників.

Завдання
І. Узгодьте займенники з іменниками, перекладіть.
Зразок виконання: meus, mea, meum amicus, i (m)
amicus meus – мій друг.
ІІ. Визначте відмінкові форми словосполучень на рідну мову.
Зразок виконання: a pop
·lo Rom
·no – Abl.s.,
словникова форма: pop
·lus Rom
·nus
переклад: римским народом
ІІІ. Перекладіть.

Варіант І

І. hic, haec, hoc ins
·la,ae (f)
iste, ista, istud templum, i (n)
noster, nostra, nostrum exemplum, i (n)
a dom
·no malo, facta perfecta, eius vitae
III. 1. Meum mihi, tuum tibi, suum cuique carum est.
2. Vita e
·rum lib
·ra est, nam e pu
·ris nullum officium aut
discipl
·na eius imp
·dit.
3. Cui nostrum sunt ign
·tae fab
·lae po
·t
·rum nostr
·rum?
4. Sunt duo po
·tae antiqui, qui saepe fab
·las de lupo narrant:
unus po
·ta Graec
·rum, Aes
·pus nom
·ne, alter Phaedrus, po
·ta
Roman
·rum.

Варіант ІI

I. is, ea id proelium, I (n)
idem, e
·dem,
·dem pers
·na, ae (f)
meus, mea, meum liber, bri (m)
II. vitam mis
·ram, hi viri, eis fem
·nis
III. 1. T
· metuunt, Catil
·na, omnes civis tui.
2. E
·rum finit
·mi Ubii, qui in rip
· fluvii Rheni hab
·tant, vitam
mis
·ram agunt.
3. Magistri amant discip
·los, qu
·bus studium placet.
4. Gaius Iulius Caesar vitam popul
·rum antiqu
·rum describit. In quatro eius Commentari
·rum libro de Suebis leg
·mus.

Варіант ІII

I. ipse, ipsa, ipsum magistra, ae (f)
ille, illa, illud servus, i (m)
vester, vestra, vestrum negotium, I (n)
II. eosdem pop
·los, ab am
·cis fidis, huic dono
III. 1. Nemo nostrum semper est felix.
2. Pater amat lib
·ros suos et e
·rum vitia reprehendit.
3. Aedific
·bat autem Wlodimirus primam ecclesiam in loco, quo prius idolis thura accendebantur, et eam Beato Basilio dic
·ri ord
·nat.

Варіант ІV

I. is, ea id registrum, i (n)
hic, haec, hoc rubr
·ca,ae (f)
suus, sua, suum ager, gri (m)
II. ipsum leg
·tum Rom
·num, ei fabro, causae obiectivae
III. 1. Nostrae copiae magnum opp
·dum Gall
·rum occupant.
2. In idem flumen bis non descend
·mus.
3. Cras flebunt, qui hodie rident.
4. Suebi cibus durum edunt et cotidie se exercent.
Варіант V

I. iste, ista, istud villa, ae (f)
ille, illa, illud vir, i (m)
noster, nostra, nostrum aedificium, i (n)
II. ab inim
·cis odi
·sis, ill
·rum serv
·rum, columnae altae
III. 1. Discip
·lus meus fab
·lam nobis narrat.
2. Erat olim Graecus quidam; ei duae filiae erant; eae erant
pulchrae atque form
·sae.
3. Quod vol
·mus et cred
·mus libenter, et quae sent
·mus ipsi,
rel
·quos sent
·re sper
·mus.
4. Nullus visit
·re tabernas vel celaria in qu
·bus vinum vel
cerevisia praesumat.

Варіант VI

I. noster, nostra, nostrum puella, ae (f)
hic, haec, hoc institutum, i (n)
is, ea, id candid
·tus, i (m)
II. ea experimenta, a pers
·n
· expert
·, agr
·rum privat
·rum
III. 1. Filius am
·ci nostri aegr
·tus est; med
·cum ad illum
advoc
·mus.
2. Sed Rom
·ni ei respondent: “Contra viros arma hab
·mus,
nunquam ea contra pu
·ros capi
·mus.
3. Beneficium non in eo consistit, quod datur, sed in dantis
an
·mo.
4. Qui totum vult, totum perdit.

Варіант VII

I. idem, eadem, idem faber,bri (m)
ille, illa, illud fem
·na, ae (f)
tuus, tua, tuum donum, i (n)
II. ipsi servi, a pu
·ris parvis, negotiis vestris
III. 1. Quae tua sunt – tibi habe, quae mea – redde mihi.
2. In eum locum leg
·ti totius Galliae conveniunt.
3. Neque bene facit, qui cito credit, praecipue homo negocians.
4. Multos annos iam Romam non venio.

Варіант VIII

I. vester, vestra, vestrum cura, ae (f)
is, ea, id pactum, i (n)
hic, haec, hoc gladius, i (m)
II. exempl
·rum bon
·rum, ab ancillis miseris, hunc locum
III. 1. Sibi parant malum, qui alt
·ri parant.
2. Eis aemul
·mur, qui ea habent, quae hab
·re cup
·mus.
3. Rom
·ni variis ludis delectabantur, ad qu
·bus circi et
amphitheatra aedificabantur.
4. Aliquando matr
·na quaedam Corneliam visitat et pulcherrima ornamenta sua ostendit.

Варіант IX

I. meus, mea, meum filius, i (m)
hic, haec, hoc documentum, i (n)
ille, illa, illud pugna, ae (f)
II. illae reliquae, ab e
· captiv
·, domicilia nostra
III. 1. Da mihi librum tuum mi fili!
2. Rom
·ni e
·rumque socii in idoneo loc
· castra ponunt.
3. Gladiat
·res per multos annos in discipl
·na apud magistros
erant, qui eos variis modis pugn
·re doc
·bant.
4. Rom
·ni luxuriam am
·bant, magnificas domos sibi
aedific
·bant.

Варіант X

I. tuus, tua, tuum praemium, i (n)
ille, illa, illud leg
·tus, i (m)
is, ea, id tab
·la, ae (f)
II. sine auxilio vestro, ipsis inc
·lis, captiv
·rum mult
·rum
III. 1. Filia mea illi viro epist
·lam mitt
·re debet.
2. Solum praedii erat fecundum; id servi ar
·bant aratris ferreis.
3. Gladiat
·res in Circum Max
·mum adduceb
·ntur, ubi multi
cives cum matr
·nis et pu
·ris spectac
·lo gaud
·bant, in quo
gladiat
·res cert
·bant.
4. In multis terris templa aur
· argentoque pulchre ornab
·ntur.

Варіант XI

I. suus, sua, suum am
·ca, ae (f)
hic, haec, hoc fragmentum, i (n)
ipse, ipsa, ipsum deus, i (m)
II. in proelium internum, filio tuo, eius potentiae magnae
III. 1. Magister de vita ill
·us po
·tae nobis narrat.
2. Graeci cum Troi
·nis pugn
·bant, hi pro patri
·, illi pro glori
·.
3. Qui aliis auxilium praebebit, is etiam ab aliis auxilium
praebeb
·tur.
4. Christiani autem unum deum Iesum Christum usque ad
tempus nostrum colunt.

Варіант XII

I. noster, nostra, nostrum pop
·lus, i (m)
is, ea, id concilium, i (n)
unus, una, unum am
·ca, ae (f)
II. cum naut
· prim
·, eius oppidi vestri, castr
·rum magn
·rum
III. 1. Scuta et arma nostra auxilium et praesidium tibi sunt.
2. Pater ad concordiam eos revoc
·bat et mon
·bat: „Filii mei! obtemper
·te mihi et concordiam col
·te!”
3. Parva vitia ali
·rum rid
·tis, sed magna, quae vos dedecorant, non vid
·tis.
4. In familia Rom
·na primum locum vir obtin
·bat qui pater familiae appellab
·tur.

Варіант XIII

I. ipse, ipsa, ipsum adversarius, i (m)
meus, mea, meum scutum, i (n)
totus, tota, totum terra, ae (f)
II. apud am
·cum nostrum, huic doctr
·nae incertae, ill
· instrument
·
III. 1. Nemo nostrum idem est in senect
·te, qui erat iuv
·nis.
2. Duo
·orum Capitol
·nus et Palat
·nus max
·me ex cet
·ris
em
·nent: in illo templum summi dei erat in hoc Rom
·lus Romam aedific
·bat.
3. Apud Sparti
·tes erat genus quoddam hom
·num, quod Hil
·tae
appellab
·tur, qu
·rum magna multit
·do agros col
·bat.
4. Alii dei Roman
·rum lib
·ri Iovis putabantur, in num
·ro e
·rum Mercurius, Apollo, Mars, Di
·na, Venus, Minerva etc.

Варіант XIV

I. idem, eadem, idem factum, i (n)
tuus, tua, tuum locus, i (m)
solus, sola, solum magister, tri (m)
II. inter alios pop
·los, ipsae dom
·nae, signa sua
III. 1. Ali
·na nobis, nostra plus aliis placent.
2. Terentii fab
·las pu
·ri av
·de legunt, magnop
·re admirantur
adulti et senes ipsi non sine magna laetiti
· rel
·gunt.
3. Qui,dicit, quod vult, saepe audit, quod nolit.
4. Nam si quis sub
·to advenit, cum de eo colloquium est,
conv
·vae dig
·tus eum monstrant et “lupus in fab
·lis” clamant.

Варіант XV

I. is, ea, id pugna, ae (f)
suus, sua, suum ultimatum, i (n)
hic, haec, hoc antiquarius, i (m)
II. post bellum longum, hunc clipeum, puellae vestrae
III. 1. Ignosce saepe alteri, nunquam tibi.
2. Huic peric
·lo hae duae res erant auxilio: scentia et pax.
3. Quis me vocat?
4. Fab
·lae e
·rum lupum, ut bestiam saevam et feram pingunt.САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

Для виконання самостійної роботи № 2 необхідно засвоїти наступний граматичний матеріал:
Часи системи інфекта пасивного стану.
Синтаксис пасивної конструкції.
Прийменники.
Дієслова, складені з esse.


Питання для самоконтролю:
Як утворюється рraesens indicat
·vi pass
·vi ?
Як утворюється іmperfectum indicat
·vi pass
·vi?
Як утворюється futurum I indicat
·vi pass
·vi?
Яких правил слід дотримуватися при заміні активної
конструкції пасивною? Синтаксис пасивної конструкції.
Запам’ятайте: дієслова, складені з esse.

Завдання
І. Визначте граматичні категорії дієслів:
Зразок виконання:
videb
·mur – 1 ос. множ., Imperfectum indicat
·vi pass
·vi, нас бачили.
ІІ. Замініть активну конструкцію пасивною, перекладіть:
Зразок виконання:
Magister fab
·lam narrat. Вчитель розповідає байку.
Fab
·la a magistro narr
·tur. (букв.: Байка розповідається вчителем).
ІІІ. Перекладіть

Варіант І

І. punientur, salut
·bas, audieb
·tur, aderam, poterit
ІІ. Probos viros semper honorant.
ІІІ. 1. Alius nunc sum, atque ante eram.
2. Apud Rom
·nos pu
·ri a servis Graecis educab
·ntur, qui
paedag
·gi appellab
·ntur.
3. “Quot servi, tot hostes”, – in proverbio est, quod capt
·vi ad
servit
·tem adduceb
·ntur.
4. Nunc multa possumus, quae olim non poter
·mus.

Варіант ІІ

І. eras, pingentur, ades, diceb
·tur, oberit
ІІ. Rom
·ni mortuos crem
·bant.
III. 1. Probi viri semper honorantur.
2. Inim
·ci iam ad
·rant ad portas opp
·di.
3. Contra verb
·sos noli contendere verbis: sermo d
·tur cunctis,
an
·mi sapientia – paucis.
4. Apud Rom
·nos in principio convivi
·rum ova, in fine mala
apponeb
·ntur.

Варіант ІІІ

І. docebam
·ni, audi
·bar, pot
·rat, abestis, legetur
ІІ. Magistri discip
·los laudant.
III. 1. Servi lib
·ri non erant.
2. Tu
· prudenti
· oppidum conservab
·tur.
3. Saepe in nav
·bus longis turres erant, unde tela in hostes iactab
·ntur.
4. Nulla contraversia mihi tecum erit.

Варіант ІV

І. eratis, capiar, adsumus, poterunt, amab
·tur
ІІ. Hom
·rus bellum troi
·num describit.
ІІІ. 1. Omnia mutabantur, mutantur, mutabuntur.
2. Beatus est, qui prodest, qu
·bus potest.
3. Copiae ad proelium parantur.
4. A vobis, o Troiani, ru
·nae et lacr
·mae non videb
·ntur – vos enim, viri interficiem
·ni – sed a pu
·ris et a fem
·nis.

Варіант V

І. puniar, erit, scribeb
·ris, poter
·tis, ader
·mus
ІІ. Pu
·ri verba magistri audiunt.
ІІІ. 1. Laudab
·ris, si probus eris.
2. In libris po
·tarum nostr
·rum multae et verae sententiae insunt.
3. Troia ab inim
·cis non expugnab
·tur sed a nobis Graeci introducentur et equus ligneus, ru
·nae causa, intra muras includ
·tur.
4. Pulsat et aperi
·tur.

Варіант VІ

І. dab
·ntur, veni
·mus, eras, aderant, vocab
·tur
II. Celtas Rom
·ni lingu
· su
· Gallos appellant.
III. 1. Vici popul
·rum antiqu
·rum saepe incendiis delebantur.
2. Nisi labor
·tis, vobis ipsis obestis.
3. Tunc domicilia, templa incendentur destruenturque, de
·rum signa detrahentur matronaeque cum lib
·ris ab inim
·cis malis in Graeciam pro servis ducentur.
4. Consilia saepe commutantur.

Варіант VІІ

І. doceb
·tur, videb
·mus, ades, poterunt, exerceb
·ntur
ІІ. Rom
·ni in proeliis Gallos vincunt.
ІІІ. 1. Servi pro instrumentis habebantur.
2. Capt
·vi a Rom
·nis sub iugum mitteb
·ntur.
3. Dominus sev
·rus non lacrimis molli
·tur.
4. Bona exempla lib
·ris semper prodesse possunt, mala saepe
obsunt.

Варіант VІІІ

І. laudab
·ris, mittetur, potestis, aderis, audieb
·mur
ІІ. Tarquinius Romam muris cing
·bat.
ІІІ. 1. Mortui a Rom
·nis cremabantur.
2. Quis vestrum hodie abest.
3. In schola nostra bon
·rum libr
·rum fab
·lae legentur, mirabilia carm
·na discentur.
4. In Foro Rom
·no erant multae tabernae bibliopol
·rum; inde libri in ult
·mas terras imperii Rom
·ni dimitteb
·ntur.

Варіант ІX

І. ad
·ram, possunt, laud
·ris, laudab
·mur, vinc
·mini,
ІІ. Dom
·nus servos saepe punit.
ІІІ. 1. In usu quotidiano erant tab
·lae cer
·tae, in qu
·bus litt
·rae stilo
exarabantur.
2. Cui liber dab
·tur.
3. Qui verbis non prohibentur, poen
· non deterrentur.
4. Si peric
·lum erit, ad arma vocabim
·ni.

Варіант X

І. ades, pot
·rit, puni
·mur, doc
·bar, dic
·mur
ІІ. Magister puellam ad tab
·lam vocat.
ІІІ. 1. Luna circum terram vert
·tur.
2. Ante portas est bellum; si unde non pell
·tur, iam intra moenia erit, et arcem et Capitolium scandet, et in domos vestras vos persequetur (Livius).
3. Quis vestrum in Germania erat et de oppidis German
·rum nobis narr
·re potest ?
4. Apud Rom
·nos multi servi in ludis gladiatoriis exercebantur.

Варіант XІ

І. pot
·ris, ades, aedificab
·ntur, capientur, er
·tis,
ІІ. Puellae statuam ornant.
ІІІ. 1. Theatra antiqua Ath
·nis saec
·l
· sext
· ante aeram nostram aedificab
·ntur.
2. Malo ali
·no saepe doc
·mur.
3. Vesta, dea foci, a fem
·nis adorab
·tur.
4. Poetae audiuntur, leguntur, ediscuntur.

Варіант XІІ

І. absunt, vinc
·tur, debendeb
·ris, puni
·ris, orn
·bunt
ІІ. Viri patriam in peric
·lis defendunt.
ІІІ. 1. In orchestra tragoediae agebantur et chori cant
·bant, in scaena autem variae mach
·nae habebantur.
2. Vir bonus nunquam deest am
·cis.
3. Cons
·les Rom
·ni quotannis craeb
·ntur.
4. Apud Rom
·nos pu
·ri a servis Graecis educab
·ntur.

Варіант XІІІ

І. poterit, scribeb
·tur, delebuntur, capi
·mur, erant
ІІ. Stellae viam monstrant.
ІІІ. 1. Libri sacri antiqui a viris doctis scribeb
·ntur.
2. Is copiis prae
·rit.
3. In terr
· semper frig
·da hiems erat, plantae non flor
·bant, agri ab arator
·bus non arab
·ntur.
4. Inim
·ci a Rom
·nis vincebantur.

Варіант XІV

І. potestis, ducebam
·mi, narrab
·ntur, accusab
·ris, erit
ІІ. Rom
·ni multa castra ponunt
ІІІ. 1. Itaque nunc per sex menses Proserpina in terr
· viv
·re pot
·rat,
et mater Ceres laeta erat.
2. Petronius a Rom
·nis Arb
·ter elegantiae nominab
·tur.
3. Tu
· prudenti
· opp
·dum conservab
·tur.
4. Nunquam peric
·lum sine peric
·lo vinc
·tur.


САМОСТІЙНА РОБОТА №3

Для виконання самостійної роботи № 3 необхідно засвоїти наступний граматичний матеріал:
Числівник
Відкладні та напіввідкладні дієслова.
Неправильні дієслова

Питання для самоконтролю:
Які групи числівників у латинській мові ви знаєте?
Як утворюється кількісні числівники від 11 до 17?
Як утворюється складені числівники з останньою цифрою 8 або 9?
Як позначаються двозначні числа від 21 до 99?
Як утворюються кількісні числівники від 200 до 900?
Як відмінюються кількісні числівники?
Як утворюються порядкові числівники?
Як відмінюються порядкові числівники?
Які дієслова називають відкладними?
Які дієслова називають напіввідкладними?
Запам’ятайте відмінювання дієслів volo – хотіти, nolo – не хотіти, fero, tuli, latum ferre – нести, ire – йти.
Завдання
І. Визначте граматичні категорії дієслів:
Зразок виконання:
arbitrabar – 1 ос. од., Imperfectum indicat
·vi pass
·vi, я думав
ІІ. Перекладіть

Варіант І

I. gaud
·bat, aggred
·mur, secutus sum
II. 1. Legion
·bus in hibernac
·la eductis, Caesar in Italiam profectus est.
2. Galli Mercurium ad mercat
·ras hab
·re vim max
·mam
arbitrabantur.
3. Duas tantum res pop
·lus Rom
·nus optat: panem et circenses.
4. Nolo de usu serv
·rum disput
·re, in quos superbiss
·mi et
crudelissimi sumus.

Варіант ІI

audeb
·mus, locutus est, utor
II. 1. Virt
·tem clar
·rum vir
·rum non solum admir
·ri, sed etiam
imit
·ri deb
·mus.
2. Medicament
·rum acti
·nem viri docti in animal
·bus primo
experiuntur.
3. Onus, quod dequo an
·mo fertur, levius fit.
4. Cond
·ta est Carth
·go septuaginta duobus annis ante, quam
Roma.

Варіант ІII

І. fassum eram, utebam
·mi, confides
II. 1. Aud
·re disce, si nescis loqui.
2. Ego recte operam meam facio, tu autem semper solum pollic
·ris.
3. Non raro ex du
·bus am
·cis alter vult, quod alter non vult.
4. Citharista quidam, straton
·cus nom
·ne, in schol
· su
· novem illus
·rum simulacra et Apollinis statum hab
·bat, discip
·los vero duos.

Варіант ІV

І. soleb
·mus, arbitrati er
·mus, progred
·tur
II. 1. Belgae ab extr
·mis fin
·bus Galliae oriuntur.
2. Mihi erat in an
·mo proficisci in Graeciam.
3. Parrhasius tab
·lam tulerat in qua pu
·rum pinxit.
4. Rom
·lus septem et triginta annos regn
·bat.

Варіант V

I. fassus eras, proficisc
·tur, fidam
II. 1. Sub terr
· nascuntur metalli lapidesque.
2. Hom
·nes aegr
·ti aqu
· frigid
· interdum pro medicamento
utuntur.
3. Apud veteres Rom
·nos agric
·lae fi
·bant cons
·les.
4. In sen
·tu Rom
·no primum centum viri, illustres et sapientes
erant, deinde trecenti, postr
·mo sescenti.

Варіант VI

I. solebit, sec
·ti sumus, loqu
·tur
II. 1. Non moriuntur op
·ra po
·t
·rum clar
·rum.
2. Quod omnia ausi sunt, multa adepti sunt.
3. Imper
·tor leg
·tis hostium: “Si iterum, inquit, mecum congredi vultis, ego par
·tus sum pugn
·re, si pacem hab
·re mavultis, abicite arma”.
4. Regnum Rom
·num ducentos quadraginta quattuor annos viguit.

Варіант VII

I. imit
·ti sunt, experieb
·tur, gaudeb
·mus
II. 1. Orat
·res fiunt, po
·tae nascuntur.
2. Galli silentio ex castris egressi ad campestres muniti
·nes
acc
·dunt.
3. Quae volumus id libenter cred
·mus.
4. Antiquissimis autem tempor
·bus apud Rom
·nos annus fuit
decem mensium.

Варіант VIII

I. hortab
·tur, falsi estis, gaudebo
II. 1. Vinc
·re scis, Hann
·bal, victori
· uti nescis.
2. Servius Tullius Etrusc
·rum iniurias ultus est.
3. Bellum nolumus sed omnes impetus hostium propulsab
·mus.
4. In toto corp
·re hum
·no numerantur ossa ducenta sexaginta.

Варіант IX

I. polliciti sumus, sequeb
·tur, gaudeb
·tis
II. 1. Malus miles est, qui imperat
·rem gemens sequitur.
2. Germ
·ni cum armis e castris exi
·runt et ad flumen
proficisceb
·ntur plerique vi flum
·nis oppressi peri
·runt.
3. Idem velle atque idem nolle – ea demum est firma amicitia.
4. Duo milia equitum in pugna cecid
·runt.

Варіант X

I. aggred
·tur, largiti er
·mus, audebit
II. 1. Sim
·lis sim
·li gaudet.
2. Alexander Dareum persequens v
·nit in Ciliciam.
3. Hoc est dictum notum: “Fer patienter onus fac sapienter opus”.
4. In legi
·ne Rom
·na decem cohorts, in cohorte tres manip
·li in manip
·lo duae centuriae; centuria centum mil
·tes hab
·bat, deinde quinquaginta.

Варіант XI

I. larg
·tus eram, hort
·ris, soluti sumus
II. 1. Amor, ut lacrima, ab oc
·lo or
·tur, in cor cadit.
2. Nat
·ram sequentes nunquam a vi
· rect
· aberr
·b
·mus.
3. In illo libro, qui Corpus iuris civ
·lis inscrib
·tur, leg
·mus haec:
“Servi aut nascuntur aut fiunt”.
4. In legi
·ne Rom
·na Caesaris tempor
·bus sex milia militum
erant.


Варіант XII

I. vereb
·ris, larg
·tus ero, gaudeb
·mus
II. 1. Maria montesque polliceri.
2. Philippus, rex Macedonum, valde gavisus est Graec
·rum
discordia.
3. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio.
4. Homo viginti annorum est adulescens, homo sexaginta annos
natus est senex.

Варіант XIII

I. sec
·ti er
·tis, gaudebunt, aggredimur
II. 1. Qui iure ut
·tur, nem
·ni facit iniuriam.
2. Nihil fit sine volunt
·te.
3. Tertius rex erat Tullius Hostilius Alb
·ni urbem Albam Longam Tullo tradid
·runt.
4. Cras ad urbem ibo.

Варіант XIV

I. sequeb
·mur, progressi sumus, fisus erat
II. 1. Parturiunt montes, nascetur ridic
·lus mus.
2. Vir fortis omni peric
·lo it obviam.
3. Duo cum faciunt idem, non est idem.
4. Annos numer
·bant Rom
·ni ab anno Urbis conditae, qui fuit
ante aeram nostram septingentesimus quinquagesimus tertius.

Варіант XV

I. ausus sum, largiris, regressi erant
II. 1. Facta loquuntur.
2. Ex bono an
·mo proficiscuntur bonae volunt
·tes et ex bonis
voluntat
·bus nascuntur bonae acti
·nes.
3. Esto, quod parentes tibi parent.
4. Duos qui sequ
·tur lep
·res, neutrum capit.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

Для виконання самостійної роботи №4 необхідно засвоїти наступний граматичний матеріал:
1. Словотвір.
2. Синтаксичні функції відмінників.

Питання для самоконтролю:
1. Які способи словотворення характерні для латинської мови?
2. Вивчіть найуживаніші словотворчі суфікси іменників.
3. Вивчіть найуживаніші словотворчі суфікси прикметників.
4. Вивчіть найуживаніші префікси та їх значення.
5. Словоскладання як засіб словотворення у латинській мові.
6. Вивчіть основні функції відмінників у латинській мові.

Завдання
І. Утворіть від основи супіна наступних дієслів іменники І відміни (за допомогою суфікса -
·r та закінчення -а). Доберіть відповідники у рідній та іноземних мовах, які ви вивчаєте.
Зразок виконання:
scribo, scripsi, scriptum 3 – писати
script-
·r-a, ae (f) – твір
англ. – scripture; фр. – йcriture; нім. - Signatur
ІІ. Утворіть від основи супіна наступних дієслів іменники ІІІ відміни жіночого роду із суфіксом –іо та чоловічого роду із суфіксом – оr. Доберіть відповідники у рідній та іноземних мовах, які ви вивчаєте.
Зразок виконання:
ago, egi, actum 3 – діяти
actio,
·nis (f) – дія укр: акція
англ. – action; фр. – action; нім. – Aktion
actor,
·ris (m)
ІІІ. Утворіть від основи супіна наступних дієслів іменники IV відміни. Доберіть відповідники у рідній та іноземних мовах, які ви вивчаєте.
Зразок виконання:
curro, cucurri, cursum 3 – бігти, поспішати
cursus, us (m) – біг, напрямок, курс
англ. – cours; фр. – cours; нім. – Kursus
IV. Утворіть від основи інфекта наступних дієслів іменники ІІ відміни. Доберіть відповідники у рідній та іноземних мовах, які ви вивчаєте.
Зразок виконання:
orno 1 – orn
·re – orna-mentum – прикраса
V. Утворіть від основи супіна наведених дієслів прикметники І-ІІ відміни за допомогою суфікса – iv.
Зразок виконання:
impero,
·vi,
·tum,
·re
imperat-um – imperat
·vus, a, um
VI. Перекладіть. Визначте функцію відмінників у наступних реченнях.

Варіант І

І. aspiro,
·vi,
·tum,
·re – намагатися досягнути
II. deformo,
·vi,
·tum,
·re – викривляти, спотворювати
compilo,
·vi,
·tum,
·re – викрадати
III. moveo, movi, motum,
·re – рухати
IV. arguo, ui, itum 3 – доводити, виявляти
V. nego,
·vi,
·tum,
·re – заперечувати
VI. 1. Multi sunt corp
·re validi, mente infirmi.
2. Themist
·cles incredib
·lis memoriae fuit.
3. Pericles agros suos dono rei publicae dedit.

Варіант ІI

І. pingo, nxi, pictum,
·re – малювати
II. restituo, restitui, restit
·tum 3 – відновлювати
narro,
·vi,
·tum,
·re – говорити, оповідати
III. ago, egi, actum,
·re – робити, діяти
IV. fundo, fundi, fusum 3 – лити, виливати
V. indico,
·vi,
·tum,
·re – називати, оцінювати
VI. 1. Epaminondas die uno Graeciam liber
·vit.
2. Non sum tantae scientiae, quantae videor.
3. Ratio omn
·bus homin
·bus comm
·nis est.Варіант ІII

І. ordino,
·vi,
·tum,
·re – упорядковувати, розподіляти
II. committo, misi, missum,
·re – доручати
reformo,
·vi,
·tum,
·re – перетворювати
III. video, vidi, visum,
·re – бачити
IV. instruo, struxi, structum, 3 – будувати, готувати
V. efficio, f
·ci, fectum 3 – зробити
VI. 1. Magna cum dol
·re de ea re loquor
2. Mult
·rum mensium labor vi tempest
·tis dir
·tus est.
3. Ciceronem universus pop
·lus consulem declar
·vit.

Варіант ІV

І. facio, feci, factum,
·re – робити
II. corrumpo, rupi, ruptum,
·re – шкодити, псувати
ag
·to,
·vi,
·tum,
·re – рухати, збуджувати
III. utor, usus sum, uti 3 – вживати, користуватися
IV. compleo, pl
·vi, pl
·tum – виповнювати, доповнювати
V. do, dedi, datum 1 – давати
VI. 1. Galli mobilit
·te et levit
·te an
·mi novis rebus stud
·bant.
2. Gravissimum est imperium consuetud
·nis.
3. Tarquinius fratrem habuit Aruntem mitis ingenii iuvenem.

Варіант V

І. nascor, natus sum, 3 – народжуватись
II. compenso,
·vi,
·tum,
·re – відшкодувати
provoco,
·vi,
·tum,
·re – викликати, волати
III. efficio, feci, fectum 3 – робити, створювати
IV. ingredior, gressus, gredi – вступати, входити
V. nomino,
·vi,
·tum,
·re – називати
VI. 1. Concordi
· parvae res crescunt, discordia maximas dirui.
2. Socrates a Graecis sapientissimus omnium appell
·tus est.
3. Hamilcar secum in Hispaniam duxit filium Hannibalem
ann
·rum novem.

Варіант VІ

І. tempero,
·vi,
·tum,
·re – бути помірним
II. conservo,
·vi,
·tum,
·re – зберігати
informo,
·vi,
·tum,
·re – повідомляти
III. intellego, lexi, lectum 3 – розуміти, пізнавати
IV. experior, pertus sum, 4 – досліджувати
V. obicio, i
·ci, iectum 3
VI. 1. Dux castra eo loco movit.
2. Gravis fuit ira pop
·li contra hostes.
3. Semper fibula partem veri habet.

Варіант VІI

І. creo,
·vi,
·tum,
·re – творити
II. instituo, tui, tutum 3 – установлювати, призначати
occupo,
·vi,
·tum,
·re – займати, захоплювати
III. sto, steti, statum 1 – стояти
IV. testor,
·tus sum,
·ri – свідчити, завіряти
V. ago, egi, actum 3 – діяти
VI. 1. Arist
·des patri
· expulsus est.
2. Opt
·mus hom
·num am
·cus meus est.
3. Hann
·bal, primo vere ex Hispania profectus, extr
·ma aestat
· in Italiam adv
·nit.

Варіант VІІI

І. procuro,
·vi,
·tum,
·re – турбуватися, піклуватися
II. prostituo, stitui, stitutum 3 – виставляти для розпусти
usurpo,
·vi,
·tum,
·re – захоплювати
III. sentio,
·vi,
·tum 1 – відчувати
IV. medico,
·vi,
·tum,
·re – лікувати
V. pono, posui, pos
·tum 3 – ставити
VI. 1. Locus ab hom
·ne orn
·tur, non homo loc
·.
2. Caligula crudelissimus omnium imperat
·rum Roman
·rum
fuit.
3. Gloria virt
·tem tamquam umbra sequitur.
Варіант IX

І. colo, colui, cultum 3 – шанувати, обробляти
II. nomino,
·vi,
·tum,
·re – називати, іменувати
curo,
·vi,
·tum,
·re – піклуватися, турбуватися
III. progredior, progressus sum, progredi – йти вперед
IV. moneo, ui, itum 2 – нагадувати
V. sto, steti, statum 1 – стояти
VI. 1. Ferrum hominibus auro utilius est.
2. Pueri Lacedaemoni
·rum usque ad septimum annum sub cura manebant matrum.
3. Romulus urbem ex nomine suo Romam voc
·vit.

Варіант Х

І. dicto,
·vi,
·tum,
·re – диктувати
II. numero,
·vi,
·tum,
·re – називати, іменувати, лічити, рахувати
restauro,
·vi,
·tum,
·re – відновлювати
III. colo, colui, cultum 3 – шанувати, обробляти
IV. frango, fregi, fractum 3 – дробити, ламати
V. comparo,
·vi,
·tum,
·re – порівнювати
VI. 1. Tres leg
·ti Rom
· missi sunt.
2. Pulcherrima omnium femin
·rum soror tua est.
3. Orat
·res Demosthenem imit
·ti sunt.

Варіант ХI

І. sculpo, sculpsi, sculptum 3 – вирізувати, висікати
II. degusto,
·vi,
·tum,
·re – пробувати
spondeo, spopondi, sponsum 2 – ручатися, обіцяти
III. regredior, regressum sum, regr
·di – відходити, відступати
IV. munio,
·vi,
·tum 4 – зміцнювати, укріплювати
V. praerogo,
·vi,
·tum,
·re –
VI. 1. Mare Rubrum col
·re a cet
·ris non differt.
2. Cic
·ro max
·mum num
·rum frumenti Romam misit.
3. Post Rom
·lum Rom
·ni Numam regem creav
·runt.


Варіант ХIІ

І. censeo, sui, censum 2 – оцінювати, думати
II. trado, tradidi, traditum 3 – передавати
doceo, docui, doctum 2 – навчати
III. deficio, feci, factum 3 – не вистачати
IV. vestio,
·vi,
·tum 4 – одягати
V. infinio,
·vi,
·tum 4 –
VI. 1. Apes non sunt, solitari
· natur
·, ut aquilae, sed ut homines.
2. Nemo nostrum idem est in senect
·te, qui fuit iuvenis.
3. Demaratus fugit Tarquinios Corintho.

Варіант ХIІІ

І. procuro,
·vi,
·tum,
·re – піклуватися, турбуватися
II. rego, rexi, rectum 3 – правити
lustro,
·vi,
·tum,
·re – очищати
III. exerceo, cui,
·tum 2 – виконувати, тренувати
IV. seco, secui, sectum 3 – ділити, зрізувати
V. amplifico,
·vi,
·tum,
·re – збільшувати
VI. 1. Similia similibus curantur.
2. Magni amimi est multa ignoscere, sibi nihil
3. Dionysius tyrannus Corinthi pueros doc
·bat.

Варіант ХIV

І. struo, struxi, structum 3 – будувати
II. dico, dixi, dictum 3 – говорити
dirigo, rexi, directum 3 –
III. consentio, sensi, sensum 4 – погоджуватися
IV. diverto, verti, versum 2 – розходитися
V. administro,
·vi,
·tum,
·re – управляти
VI. 1. Alexander Magnus corpore parvus est.
2. Vir
·rum fortium est toleranter dol
·rem pati.
3. Primum a trib
·no locus capiebantur.

Варіант ХV

І. armo,
·vi,
·tum,
·re – озброювати
II. illustro,
·vi,
·tum,
·re – освітлювати
administro,
·vi,
·tum,
·re – керувати
III. audio,
·vi,
·tum 4 – слухати
IV. alo, alui, alitum 3 – годувати
V. voco,
·vi,
·tum,
·re – кликати
VI. 1. Romae duo consules quotannis creabantur
2. Iudicis est semper in causis verum loqui
3. In corporibus Cyclopum robur mirum erat.

Варіант ХVІ

І. рraeficio, feci, factum 3 – ставити на чолі
II. consulto,
·vi,
·tum,
·re – радитися
corrigo, rexi, rectum 3 –
III. dissentio, sensi, sensum 4 – розходитися в поглядах
IV. compleo, pl
·vi, pl
·tum,
·re – виповнювати, наповнювати
V. subjicio, j
·ci, jectum 3
VI. 1. Saepe homines excellenti ingenio gloriae student.
2. Dol
·rum remedium est oblivio.
3. Vir
·rum fortium et prudentium praecepta saepe utilia sunt.
ЛІТЕРАТУРА:
Гончарова Н.А. Латинский язык. Учебник. 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ТОО Остожье, 1999. – 352 с.
Дворецкий И.Х. – Латино-русский словарь. – М.: Рус.язык, 1998. – 846 с.
Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – К.: Вища школа, 1990. – 247 с.
Маслюк В.П., Сенів М.Г. Латинська мова. – Харків: Основа, 1992. – 303 c.
Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. – М.: МГУ, 1985. – 287 с.
Оленич Р.М. Латинська мова: Підручник для студ.ф-тів ін.філології. – Львів: Світ, 2001. – 352с.
Подосинов А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть IV. Книга 1. Хрестоматия латинских текстов. – М.: Прогресс, 1995. – 304 с.
Покровская З.А., Кацман Н.Л. Латинский язык: Учеб. для вузов. 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высш.школа, 1987. – 368 с.
Ревак Н.Г., Cулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 415с.
Скорина Л.П. Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л.П. Скорина, О.А.Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448 с.
Соболевский С.И., Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. Морфология и синтаксис. – СПб.: Летний сад. – 1999. – 431с.
Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам (Латинское предложение: форма и смысл). – М.: ВЛАДОС, 1997. – 176 с.
Яковенко Н.М., Трипуз В.М. Латинська мова: Підручник для студентів-істориків. – К.: Вища школа, 1993. – 360 с.
Ярхо В.Н., Покровская З.А., Кацман Н.Л. Латинский язык: Учебник для пед.ин-тов по спец. «Иностр.яз.». – 4-е изд., испр.и доп./ Под ред В.Н.Ярхо и В.И. Лободы. – М.: Высш. школа, 1995. – 384 с.

Методичне видання
Ярцева Лідія Іванівна


Латинська мова. Методичні рекомендації до організації та контролю самосттійної роботи для студентів І курсу факультету іноземної філології денної форми навчання
Рецензент кандидат філологічних наук О.О. Павлюк
Коректор Л.І. Ярцева
Відповідальний за випуск Т.А. Третякова
Підписано до друку 1.11.2009 р. Формат 60х90 1/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Умов.друк.л.7,75. Наклад 50. Заказ №


Видавництво Запорізького ЦНТЕІ

Свідоцтво про реєстрацію сер. ДК №1299 від 26.03.2003
69002, м. Запоріжжя, пр.. Леніна, 77
Тел. 764-41-02

13 PAGE 143615


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 11431447
    Размер файла: 534 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий