1178_oz_1171_ysh_tinder


Қозғыш тіндер
!Деполяризация фазасы қандай ионның өтуiне байланысты
* К+ клеткаға кiруiне
* К+ клеткадан шығуына
*+Na+ клеткаға кiруiне
* Na+ клеткадан шығуына
* Nа+ қозғалысының тоқталуына
!Тез деполяризация кезеңіне сәйкес қозғыштықтың өзгеруі:
*+ Абсалюттік рефрактерлік кезең
* Субнормалды қозғыштық
* Салыстырмалы рефрактерлік кезең
* Супернормальды қозғыштық – экзальтация
* Жергілікті жауап
!Қозудың В типтi жүйке талшығы бойымен қозғалыс жылдамдығы қанша?
* 1-3 м/сек
*+3-18 м/сек
* 15-40 м/сек
* 40-70 м/сек
* 70-120 м/сек
!Ұзақ уақыт тұрақты токпен әсер еткенде катодтағы қозғыштықтың төмендеуі:
*+Катодтық депрессия
* Анодтық экзальтация
* Катэлектротон
* Катпериэлектротон
* Анэлектротон
!Бiрыңғай салалы бұлшықет қасиетiн сипаттайтын кєрсеткiштер:
* қозғыштығы жоғары
*+қозғыштығы төмен
* өткiзгiштiгi жоғары
* синапстық кідіріс 5-10 м/сек
* Лабильдiгi жоғары
!Бұлшық ет талшықтарының ұзындығы өзгермей, тонусының өзгеруі
* Изотониялық
* Ауксотониялық
*+Изометриялық
* Тетанустық
* Фазалық
!Миелиндi жүйке талшықтарының iшiндегi қозуды жай өткiзетiн талшық типi
* А – альфа
* А – бетта
* А – гамма
* В
*+С преганглионарлық талшықтар
!Синапстың физиологиялық қасиетi:
* Қажымау
* Реверберация
* Қозуды жеке єткiзу
* Оқшаулап өткiзу
*+Қозуды бiр бағытта өткiзу
!Жекеленген жүйке талшығы бойымен қозу өту заңы:
* Бiр бағытта өту
* Қозудың жинақталуы
* Қозудың бiр жүйке талшығынан екiншi талшыққа өту қабiлетi
*+Екi бағытта өткiзу
* Тiтiркендiру ырғағы мен күшiн трансформациялау қабiлетi
!Бұлшықет жиырылуында негiзгi роль атқаратын ион:
* Na`
* K`
* Cl`
*+Ca`2`
* Mg`2`
!Парабиоз немен түсiндiреледi?
*+лабильдiлiктiң төмендеуiмен
* лабильдiлiктiң жоғарылауымен
* қозғыштықтың өзгермеуiмен
* қозғыштықтың жоғарылауымен
* өткiзгiштiктiң жоғарылауымен
!Жергілікті жауап кезінде қозғыштықтың өзгеруі?
* Қозғыштық өзгермейді
* Қозғыштық төмендейді (субнормалды)
*+Аздап жоғарылайды
* Қозғыштық 0-ге тең – абсалюттік рефрактерлік кезең
* Қозғыштық жоғарылап бұрынғы қалпына жетеді – салыстырмалы рефрактерлік кезең
!Тiндi қоздыратын бiр ребозаға тең ток әсерiнің ең қысқа уақыты
*+Пайдалы уақыт
* Лабильдiлiк
* Реобаза
* Қозу табалдырығы
* Тiтiркендiру кезiнде кернеуi мен формасынының өзгерiсi
!Катодта қозу пайда болады
*+тұйықталғанда
* Ажыратылғанда
* пайда болмайды
* тұрақты ток әсер еткенде
* айнымалы ток әсер еткенде
!Анодта қозу үрдісі пайда болады:
* Ток тұйықталғанда
*+Ток ажыратылғанда
* Қозу пайда болады
* Тұрақты токпен әсер еткенде
* Айнымалы токпен әсер еткенде
!Қаңқа бұлшықеттерiнде қозудың өту жылдамдығы:
*+3,5-14 м/сек
* 2-3,5 м/сек
* 0,5-1 м/сек
* 5-10 см/сек
* 0,5-3 см/сек
!Тегіс еттерде қозудың өту жылдамдығы тең:
* 3,5-14 м/сек
* 2-3,5 м/сек
*+0,5-1 м/сек
* 5-10 см/сек
* 0,5-3 см/сек
!Натрий-калий насосы:
*+Жасушадан натрийдiң шығуы және калий ионының жасушаға кiруi
* Жасушадан калийдiң шығуы және натрий ионының жасушаға кiруi
* Жасушадан натрий мен калидiң шығуы
* Жасушаға калий мен натридiң кiруi
* Жасушадан тек калидi шығарады, ал натрий ионына әсер етпейдi
!Бұлшықет жиырылуы үшiн қажеттi бiрiншiлiк энергия көзi, бұл:
* Креатинфосфат
* Аденилатциклаза
*+АҮФ
* АДФ
* Гликоген
!Ересек адамның жүйкесiнiң лабильдiлiгi:
* 100-125 имп. Мин
*+500- 1000имп. Мин
* 250-330 имп. Мин
* 30-50 имп. Мин
* 350-400 имп. Мин
!Қозғыш тіндер абсалюттік рефрактерлік кезеңінде:
* Табалдырық күшіне жауап береді
* Табалдырықтан жоғары күшке жауап береді
* Табалдырықтан төмен күшке жауап береді
*+ Ешқандай тітіркендіргішке жауап бермейді
* Барлық тітіркендіргішке жауап береді
!Парабиоздың теңестіру кезеңінің пайда болу себебі:
* Тұрақты тежелу
* Тұрақты қозу
*+ Лабилділіктің төмендеуі
* Одан әрі лабилділіктің төмендеуі
* Қозғыштықтың жоғарылауы
!Химиялық синапстардың қасиетіне жатпайды:
* Бір жақты өткізу
*Лабилділіктің төмендеуі
*+ Синапстық кідірістің болмауы
* Потенциал пайда болуы
* Із салу
!Бұлшықет жиырылғанда, оның тонусы мен ұзындығы өзгередi
* Изотониялық
*+Ауксотониялық
* Изометрлiк
* Эксцентрлiк
* тетанустық
!Реполяризация кезеңi мына иондардың қозғалысына байланысты
* Na+ жасушаға өтуiне
*+ К+ жасушадан шығуына
* Na+ жасушадан шығуына
* Ca+ жасушаға өтуiне
* K+ жасушаға өтуiне
!Екi реобаза ток күшiмен әсер еткендегi уақыт
* Пайдалы уақыт
*+Хронаксия
* Лабилдiк
* Аккомодация
* Табалдырық уақыты
!Химиялық синапстың физиологиялық қасиетіне жатпайды:
*+ Қозуды екі жақты өткізу
* Қозуды бір жақты өткізу
* Тез қажу
* Уақытша жинақталу
* Медиатордың таусылуы
!Химиялық синапстан медиатордың босап шығуына маңызды роль атқаратын ион:
* натрий
* калий
*+кальций
* Натрий және калий
* Кальций және натрий
!Жүйке талшығының абсолюттiк рефрактерлiк кезеңнің ұзақтығы
* 0.3-1.5 мсек
*+ 1.0-2.0 мсек
* 0.5-2.0 мсек
* 1.5-3.0 мсек
* 2.0-3.5 мсек
!Бұлшықеттiң жиырылуы, нәтижесiнде жүзеге асады:
*+Актин және миозин жiпшелерiнiң бiр-бiрiнiң арасына жылжып енуi
* Актинмен жасуша мембранасының өзара әсерленiсi
* Актин мен тропониннiң әсерленiсi
* Тропониннiң жасуша мембранасымен өзара әсерленiсi
* Тропонин мен актиннiң қысқаруы
!Қозуды тудыратын тiтiркендiргiштiµ минимальды кЅшi
* пайдалы уақыт
* хронаксия
* аккомодация
*+қозу табалдырығы
* Лабильдiк
!АТФ қатысуымен электрохимиялық градиетке қарсы жасушалық мембранадан заттардың АТФ энергия шығынымен тасымалдануы:
* Осмос
* жәй диффузия
* Фильтрация
* Пассивтi тасымалдау
*+ Бірінші-белсендi тасымалдау
!Бұлшық еттi қозу табалдырығына тең күшпен, 1 Гц жиiлiкпен тiтiркендiргенде туатын жиырылу:
* Сiресiп жиырылу
* Изометрлiк
*+Дара жиырылу
* Ауксотониялық
* Концентрлiк
!Қозудың жүйке талшықтарынан өту заңдары
* Қозудың жүйке талшықтарынан өту заңдары
* Қозудың жинақталуы
* Қозудың бiр талшықтан келесi талшыққа өтуi
* Қозудың ырғағы мен күшнiң өзгеру
*+Жүйке талшығының морфологиялық және физиологиялық тұтастығы
!Синапстың физиологиялық қасиетi
*+оттегiнiң жетiспеушiлiгiне сезiмталдығы
* қозуды екi жақты өткізу
* қозуды жеке өткiзу
* лабильдiлiктiң жоғары болуы
* қажымау
!Қозудың жекеленген жүйке талшықтарынан өту заңдары
* Қозуды бiр жақты өткiзу
* Қозудың жинақталуы
* Қозудың бiр талшықтан келесi талшыққа өтуi
* Қозудың ырғағы мен күшінiң өзгеруi
*+Қозуды екi жақты өткiзу
!Қозудың жекеленген жүйке талшықтарынан өту заңдары
* Қозуды бiр жақты өткiзу
* Қозудың жинақталуы
* Қозудың бiр талшықтан келесi талшыққа өтуi
*+ Қозуды жеке өткізу
* Қозудың ырғағы мен күшінiң өзгеруi
!Ұзақ уақыт тұрақты токпен әсер еткенде анодтағы қозғыштықтың төмендеуі:
*+ Анодтық экзальтация
* Катодтық депрессия
* Катэлектротон
* Катпериэлектротон
*Анэлектротон
!Натрий-калий насосы мембрана арқылы заттарды тасымалдайды:
* Энергия шығынын пайдаланбай градиент концентрациясы бойынша
* Тасымалдаушылар көмегімен, градиент концентрациясына қарсы
*+АТФ энергиясының қатысуымен электрохимиялық градиентке қарсы заттардың тасымалдануы
* Градиент концентрациясына қарсы
* Энергия шығынын пайдаланып, градиент концентрациясы бойынша
!Тірі тіннің тітіркендіргіштің күшіне бейімделуі:
* трансформация
*+аккомодация
* конвергенция;
* лабилдік
* хронаксия
!Актин және миозин кешенінің ажыратылуын қамтамасыз етеді:
*+ Миозин АТФ-азасының, АТФ молекуласын ыдыратқанда
* Актин АТФ-азасының, АТФ молекуласын ыдыратқанда
* Тропонин АТФ-азасының, АТФ молекуласын ыдыратқанда
* Тропомиозин АТФ-азасының, АТФ молекуласын ыдыратқанда
* Саркомер АТФ-азасының, АТФ молекуласын ыдыратқанда
!Иондар тасымалдаудың екiншiлiк-белсендi механизмi:
* Na
* К
* Na, К
* Са
*+ глюкоза , аминқышқылы
!Миелиндi жүйке талшығымен қозудың өту механизмi:
* Реверберациялық
* Аритмиялық
* Үздiксiз
*+Сальтоторлық
* Сканирлiк
!Миелинсiз жүйке талшығымен қозудың өту механизмi:
* Реверберациялық
* Аритмиялық
*+Үздiксiз
* Сальтоторлық
* Сканирлiк
!Супернормальды қозғыштық кезеңдi көрсетiңiз
* 1
* 2
*+3
* 4
* 5

!Субнормальды қозғыштық кезеңдi көрсетiңiз
* 1
* 2
* 3
*+4
* 5

!Қозғыштық өзгерiсiнiң салыстырмалы рефрактерлiк кезеңiн көрсетiңiз
* 1
*+2
* 3
* 4
* 5

!Қозғыштық өзгерiсiнiң абсолюттiк рефрактерлiк кезеңiн көрсетiңiз
*+1
* 2
* 3
* 4
* 5

!Иондар тасымалдаудың бiрiншiлiк-белсендi механизмi:
* градиент концентрациясымен энергия шығынысыз
* градиент концентрациясына қарсы, тасымалдаушылардың қатысуымен
*+градиент концентрациясына қарсы, АҮФ энергия шығынымен
* градиент концентрациясына қарсы
* градиент концентрациясымен энергия шығынымен
!Жүйке талшығында абсалюттік рефрактерлік кезеңнің ұзақтығы:
*+0,5-2,0 миллисек
* 3-4 миллисек
* 8-10 миллисек
* 10-12миллисек
* 12-15миллисек
!Жеңілдетілген диффузия механизмі:
* энергия шығынын пайдаланбай градиент концентрациясы бойынша
* энергия шығынын пайдаланып, градиент концентрациясы бойынша
* АТФ энергиясының қатысуымен электрохимиялық градиентке қарсы заттардың тасымалдануы:
* градиент концентрациясына қарсы
*+белок тасымалдаушы көмегімен, градиент концентрациясы бойынша
!Тітіркендіргіш әсерінен тіннің, қозу жағдайына келуі:
* Өткізгіштік
* Жиырылғыштық
* Эластикалық
* Пластикалық
*+ Қозғыштық
!Заттардың пассивтік тасымалдану механизмі:
*+ энергия шығынын пайдаланбай градиент концентрациясы бойынша
* энергия шығынын пайдаланып, градиент концентрациясы бойынша
* АТФ энергиясының қатысуымен электрохимиялық градиентке қарсы заттардың тасымалдануы:
* градиент концентрациясына қарсы
* белок тасымалдаушы көмегімен, градиент концентрациясы бойынша
!Электрлік синапстың физиологиялық қасиетіне жатады:
*+ Қозуды екі жақты өткізу
* Қозуды бір жақты өткізу
* Синапстық кідіріс
* Тез қажу
* Төмен лабилдік
!С типті жүйке талшықтарынан қозудың өту жылдамдығы:
*+1-3 м/сек
* 3-18 м/сек
* 15-40 м/сек
* 40-70 м/сек
* 70-120 м/сек
!В типті жүйке талшықтарынан қозудың өту жылдамдығы:
* 1-3 м/сек
*+3-18 м/сек
* 15-40 м/сек
* 40-70 м/сек
* 70-120 м/сек
!Актин - миозин кешенiнiң түзiлуiне кедергi жасайтын белок:
* актин, тропомиозин
* миозин, тропомиозин
*+ тропомиозин, тропонин
* актомиозин
* тропонин, актомиозин
!Цитоплазма мен жасушадан тыс сұйықтықтағы натрий және калий иондарының концентрациясының айырмашылығын қамтамасыз етедi
* натрий таңдамалы канал
* арнайы емес натрий-калий каналы
*+натрий - калий насосы
* мембраналық потенциал
* потенциалға тәуелсiз натрий каналы
!Жүйке талшығы бойымен қозудың сальтаторлы өткізу механизмі:
*+ Қозудың жоғары жылдамдықпен таралуы
* Қозудың төменгі жылдамдықпен таралуы
* Қозудың үздіксіз жылдамдықпен таралуы
* Қозудың баяу таралуы
* Қозу таралмайды
!Синапстың физиологиялық қасиетiне жатады:
*+Тез қажу
* Реверберация
* Қозуды екі жақты өткізу
* Қозуды жеке өткiзу
* кері байланыс
!Ca`2`+ мына затпен байланысып, бұлшықеттің жиырылу механизмінде басты роль атқарады:
*+Тропонин * Тропомиозин * Актин
* Миозин
* Актомиозин
!Натрий-калий насосының механизмі болып табылады:
* Жеңілдетілген диффузия
* Екінші-белсенді тасымалдау
*+ Бірінші-белсендi тасымалдау
* Пиноцитоз
* Пассивті тасымалдау
!Тітіркендіргіштің жиілігіне сәйкес тірі тінде пайда болатын қозудың максималды саны:
* реобаза
* пайдалы уақыт
* хронаксия
* аккомодация жылдамдығы
*+лабилдік
!Белок-тасымалдаушылар қатысуымен электрохимиялық градиетке қарсы жасушалық мембранадан заттардың энергия шығынымен тасымалдануы:
* Осмос
* Жәй диффузия
* Фильтрация
* Пассивтi тасымалдау
*+Екiншiлiк-белсендi тасымалдау
!Динамометрия - әдiсi
*+бұлшықет күшiн анықтайды
* Бұлшықет жұмысын анықтайды
* Бұлшықет биопотенциалын тiркейдi
* Бұлшықет жиырылуын тiркейдi
* Бұлшықет хронаксиясын анытайды
!Жасуша мембранасының сыртқы және ішкі жағындағы потенциал айырмашылығы аталады:
*+Тыныштық потенциал
* Әрекет потенциалы
* Іздік потенциал
* Жергілікті жауап
* Генераторлық потенциал
!Жасушаны тiтiркендiру кезiнде пайда болатын мембраналық потенциалдың тез тербелiсiн атайды:
* Жергiлiктi потенциал
*+Әрекет потенциалы
* Іздiк потенциал
* Тыныштық потенциалы
* Генераторлы потенциал
!Қандай концентрациялық градиент ионы, мембраналық потенциал мөлшерін анықтайды:
* Натрий
*+Калий, натрий
* Хлор
* Магний
* Кальций
!Қозудың сальтаторлы механизмі жүйке талшығының қай жерінде пайда болады:
* Гольджи жасушасында
* Шванн жасушасында
*+ Ранвье үзілісінде
* Пуркинье жасушасында
* Глиалды жасушада
!Толық емес жинақталуды тудыру үшiн кезектi тiтiркендiру бұлшықет жиырылуының қай кезеңiне сәйкес келуi керек?
*+ Босаңсу кезеңiне
* Жасырын кезеңiне
* Қысқару кезеңiне
* Реполяризация кезеңiне
* Қозғыштықтың супернормальды кезеңiне
!Цитоплазма мен жасушадан тыс сұйықтықтағы натрий және калий иондарының концентрациясының айырмашылығын қамтамасыз етедi
* натрий таңдамалы канал
*+натрий - калий насосы
* арнайы емес натрий-калий каналы
* мембраналық потенциал
* потенциалға тәуелсiз натрий каналы
!Нейрон мембранасының қай жерінде әрекет потенциалы пайда болады:
* Денесінде
* Пресимпатикалық
*+ Аксонның бастапқы сегменті – аксон төмпешігінде
* Дендритте
* Постсинапстық
!Гоорвег-Вейс күш-уақыты қисық сызығындағы әсердің пайдалы уақытын белгілеңіз:
* ОF
* OD
* OD
* OA
*+ОC

!Гоорвег-Вейс күш-уақыты қисық сызығындағы реобазаны белгілеңіз:
* ОF
* OD
* OD
*+OA
* FC
+ОА
!Гоорвег-Вейс күш-уақыты қисық сызығындағы хронаксияны белгiлеңiз:
*+ОF
* OD
* OD
* OA
* FC

!Әрекет потенциялының қисық сызығындағы жай локальды(жергiлiктi)
деполяризацияны көрсетiңiз:
*+1
* 2
* 3
* 4
* 5

!Әрекет потенциялының қисық сызығындағы тез деполяризацияны көрсетiңiз:
* 1
*+2
* 3
* 4
* 5

!Әрекет потенциялының қисық сызығындағы тез реполяризацияны көрсетiңiз:
* 1
* 2
*+3
* 4
* 5

!Әрекет потенциялының қисық сызығындағы терiс iз потенциялын көрсетiңiз:
* 1
* 2
* 3
*+4
* 5

!Әрекет потенциялының қисық сызығындағы оң iз потенциялын көрсетiңiз:
* 1
* 2
* 3
* 4
*+5

!Оптимум құбылысы пайда болуының себебi:
* тiтiркендiру импульсiнiң салыстырмалы кезеңге сәйкес келуi
* тiтiркендiру импульсiнiң субнормальды кезеңге сәйкес келуi
* тiтiркендiру импульсiнiң нормальды кезеңге сәйкес келуi
*+ тiтiркендiру импульсiнiң қозғыштығы жоғары кезеңге сәйкес келуi
* тiтiркендiру импульсiнiң абсолюттiк рефрактерлiк кезеңге сәйкес келуi
!Бұлшықеттiң дара жиырылуын көрсетiңiз
* 1
* 2
*+3
* 4
* 5

!Толық жинақталуды көрсетiңiз
* 1
*+2
* 3
* 4
* 5

!Толық емес жинақталуды көрсетiңiз
* 1
* 2
* 3
* 4
*+5

!Тiстi тетанус схемасын көрсетiңiз
*+1
* 2
* 3
* 4
* 5

!Тегiс тетанус схемасын көрсетiңiз
* 1
* 2
* 3
*+4
* 5

!Парабиоздың теңестiрiлу кезеңiн көрсетiңiз
* 1
* 2
* 3
*+4
* 5

!Парабиоздың парадоксальдық кезеңiн көрсетiңiз
*+1
* 2
* 3
* 4
* 5

!Парабиоздың тежелу кезеңiн көрсетiңiз
* 1
*+2
* 3
* 4
* 5

!Күш заңының схемасын көрсетіңіз:
* 1
*+2
* 3
* 4

!Физиологиялық тыныштық кезеңде қозғыш жасуша мембранасының iшкi бетi
қалай зарядталған:
* оң
* мембрананың сыртқы бетiндей
* +терiс
* заряды жоқ
* заряды бар
!Жасуша мембранасыныµ iшкi бетiнiµ терiс заряды байланысты:
*+жасушадан К+ диффузиясы және CL- - дың K+ артынан жылжуы
* жасушаға Na+ диффузиясы
* Жасушада СL- диффузиясы
* Жасушаға Са^2^+ диффузиясы
* Са^2^+ және СL- диффузиясы
!Оптимум және пессимум схемасын көрстiңiз
* 1
* 2
*+3
* 4

!Әрекет потенциалының схемасын көрсетiңiз
*+1
* 2
* 3

!Қозғыштық кезеңiнің схемасын көрсетiңiз
* 1
*+2
* 3

!Гоорвег-Вейсс қисық сызығы схемасын көрсетiңiз
* 1
* 2
*+3

!Абсолюттiк рефрактерлiк кезеңi схемасын көрсетiңiз
*+1
* 2
* 3
* 4
* 5

!Реобаза - бұл:
*+қозу тудыратын (Вт) ең төменгi тоқ күшi
* минимальды уақытта, екi реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* минимальды уақытта, бiр реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* қозу тудыратын (Вт) жоғарғы ток күшi
* бiрлiк уақыт iшiндегi берiлген ырғақ импульстердiң максимальды саны
!Салыстырмалы рефрактерлiк кезеңi схемасын көрсетiңiз
* 1
*+2
* 3
* 4
* 5

!Қозу табалдырығы - бұл:
*+қозу тудыратын минимальды ток күшi
* минимальды уақытта, екi реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* минимальды уақытта, бiр реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* қозу тудыратын (Вт) жоғарғы тоқ күшi
* бiрлiк уақыт iшiндегi берiлген ырғақ импульстердiң максимальды саны
!Экзальтация кезеңi схемасын көрсетiңiз
* 1
* 2
*+3
* 4
* 5

!Пайдалы уақыт - бұл:
*+минимальды уақытта, бiр реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* қозу тудыратын (Вт) төменгi тоқ күшi
* минимальды уақытта, екi реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* қозу тудыратын (Вт) жоғарғы ток күшi
* бiрлiк уақыт iшiндегi берiлген ырғақ импульстердiң максимальды саны
!Субнормальды кезеңнің схемасын көрсетiңiз
* 1
* 2
* 3
*+4
* 5

!Хронаксия - бұл:
*+минимальды уақытта, екi реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* қозу тудыратын (Вт) төменгi тоқ күшi
* минимальды уақытта, бiр реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* қозу тудыратын (Вт) жоғарғы ток күшi
* бiрлiк уақыт iшiндегi берiлген ырғақ импульстердiң максимальды саны
!Лабильдiк өлшемi - бұл:
*+бiрлiк уақыт iшiндегi берiлген ырғақ импульстердiң максимальды саны
* бiрлiк уақыт iшiндегi берiлген ырғақ импульстердiң максимальды саны
* қозу тудыратын (Вт) төменгi ток күшi
* минимальды уақытта, бiр реобазаға тең ток күшi қозу тудырады
* қозу тудыратын (Вт) жоғарғы ток күшi
!Парабиоздың парадоксальды кезеңi сипатталады:
*+ Тiтiркендiргiштiң күшi мен жиiлiгiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң төмендеуiмен
* Тiтiркендiргiш күшiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң артуымен
* Тiтiркендiргiшке жауаптың болмауымен
* Тiтiркендiргiштiң күшi мен жиiлiгiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң өзгермеуiмен
* Тiтiркендiргiш жиiлiгiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң артуымен
!Парабиоздың парадоксальды кезеңі жүйке талшығында қалыптасады:
* Тұрақты тежелу
* Тұрақты қозу
* Лабилдіктің жоғарылауы
*+Лабилдіктің тез төмендеуі
* Қозғыштықтың жоғарылауы
!Парабиоздың тежелу кезеңі жүйке талшығында қалыптасады:
* Тұрақты тежелу
*+Тұрақты қозу
* Лабилдіктің жоғарылауы
* Лабилдіктің өте қатты жоғарылауы
* Қозғыштықтың жоғарылауы
!Әрекет потенциалы пайда болатын мембрана деполяризациясының деңгейi
* субаумалы деңгей
*+аумалы деңгей
* тыныштық потенциал
* нолдiк деңгей
* аумалы деңгейден төмен
!Актин жiпшесiнен миозиннiң босап шығуы жүзеге асады:
* кальций ионы
* калий ионы
*+АҮФ энергиясы
* Тропонин
* натрий ионы
!Бұлшықеттің жиырылуын қамтамасыз етеді:
*+Кальций ионы
* АТФ
* Екінщілей тасымалдаушы
* Натрий ионы
* Тропонин
!Тітіркендіргіштің күші ұлғайған сайын жауаптың жоғарылау заңдылығы:
* «түгел не түк жоқ» заңы
* Катодтық депрессия
*+«күш» заңы
* Физиологиялық электротон
* Қозғыштық
!Ырғақты игеру дегеніміз:
* Ырғақты тітіркендіру кезінде тінде лабилділіктің төмендеуі
* Ырғақты тітіркендіру кезінде тінде қозғыштықтың төмендеуі
*+Ырғақты тітіркендіру кезінде тінде лабилділіктің жоғарылауы
* Ырғақты тітіркендіру кезінде тінде қозғыштықтың жоғарылауы
* Ырғақты тітіркендіру кезінде тінде қозғыштық пен лабилділіктің жоғарылауы
!Қозу кезінде саркоплазма ретикулумнан қандай иондар шығады:
*+Кальций
* Калий
* Хлор
* Натрий
* Кальций және хлор
!Пессимум құбылысы пайда болады:
* Келесі импульс салыстырмалы рефрактерлік кезеңіне тап болғанда
* Келесі тітіркендіргіш қозғыштықтың экзальтация кезеңіне тап болғанда
* Әрбір келесі тітіркендіргіш қозғыштықтың супернормалды кезеңіне тап болғанда
* Әрбір келесі тітіркендіргіш қозғыштықтың жергілікті жауап кезеңіне тап болғанда
*+Кейбір импульстердің абсалюттік рефрактерлік кезеңіне тап болғанда
!Парабиоз дегеніміз:
* Химиялық тітіркендіргіштің әсерінен, жергілікті ұзық тежелудің пайда болуы
*+Химиялық тітіркендіргіштің әсерінен, жергілікті ұзақ қозудың пайда болуы
* Тітіркендіргіштің күші мен әсер ету уақытының байланысы
* Арнайы құрылымдар арқылы пасссивтік тасымалдау
* Арнайы құрылымдар арқылы белсенді тасымалдау
!Қандай ауырлықтарда бұлшықет максималды қызмет атқарады
* Максималды
* Минималды
*+Орташа
* Бұлшықет жұмысы ауырлықтарға байланысты емес
* Ауыспалы
!Бұлшықеттің босаңсуы неге айланысты:
* Саркоплазма ретикулумнан Са2+ шығуымен
*+Саркоплазма ретикулум цистернасына Са2+ белсенді тасымалдануымен
* Са2+ саркоплазма ретикулум цистернасына пассивті тасымалдануымен
* Актин жіпшелерінің миозин аралығына жылжуы
* Миозин жіпшелерінің актин аралығына жылжуы
!Са2+ иондарының депосы:
* Т жүйесінде
*+Саркоплазмалық ретикулум цистернасында
* Саркоплазмада
* Сарколеммада
* Митохондрияда
!Бұлшықеттің қажуы дегеніміз:
* Контрактура (құрысу)
* Бұлшықеттің жұмыстан кейін жұмысқа қабілетінің қайтымсыз төмендеуі
*+Бұлшықеттің жұмысқа деген қабілетінің уақытша төмендеуі,демалыстан кейін жұмысқа қабілеттілігі қалпына келуі
* Жұмысқа қабілеттіліктің уақытша төмендеуі
* Тетанус
!Бұлшықеттің жұмысқа қабілетін қалпына келтіретін оптимальды жағдай:
* Толық тыныштық жағдай
* Қосымша жүктеме
* Орта t°-сы +20°
* Белсенді демалыс
* Стресс жағдай

Приложенные файлы

  • docx 11435854
    Размер файла: 182 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий