ЗІРКИ Екз. білети ОСНОВИ МАРК ТТАТ-1

Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
*4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Промисловий ринок – це сукупність економічних відносин між суб’єктами ринку, що виникають під час обміну промисловими товарами і послугами з метою:
1 використання промислових товарів і послуг для виробництва інших промислових товарів і послуг
2 перепродажу, оренди або передачі іншим особам
3 для кінцевого споживання суб’єктами ринку
*4 правильними є відповіді 1 і 2
Комплексне дослідження промислового ринку – це:
1 вивчення ринку і його кон’юнктури;
2 вивчення фаз життєвого циклу товарів;
3 вивчення структури товарних ринків;
*4 вивчення ринку, його кон’юнктури і оцінка потенційних можливостей товаровиробників.
Вибір постачальників сировини та укладання угод з ними – це функція:
1 виробничого відділу;
2 планового відділу;
*3 відділу матеріально-технічного постачання;
4 бухгалтерії.
Фактичні обсяги продажу товарів за даний проміжок часу конкретній групі споживачів – це:
1 кон’юнктура ринку;
*2 реальна місткість ринку;
3 потенційна місткість ринку;
4 збалансованість ринку.
Комплексна порівняльна характеристика, яка відображує ступінь переваг даного підприємства над підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників на певних ринках за певний проміжок часу – це:
1 конкурентоспроможність продукції;
2 конкурентоспроможність покупців;
3 конкурентоспроможність середовища;
*4 конкурентоспроможність підприємства.
Приклади товарів споживчого призначення:
1 продукти харчування, одяг, сировина і матеріали;
2 сировина, матеріали, виробничі будівлі і споруди, обладнання;
3 продукти харчування, одяг, складські приміщення;
*4 продукти харчування, одяг, медикаменти.
Група товарів, схожих між собою за призначенням, діапазоном цін, за спрямованістю на певний сегмент ринку, - це:
1 сегментування товарів;
*2 товарний асортимент підприємства;
3 товарна номенклатура підприємства;
4 позиціювання товару.
Ціна складає 20 грн. 99 коп. за одиницю певного товару. До якої категорії відноситься така ціна:
1 стандартна ціна;
2 прейскурантна ціна;
3 змінна ціна;
*4 незаокруглена ціна.
Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну виходячи з рівня цін підприємств-конкурентів називається:
1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості;
2 середні витрати плюс прибуток;
*3 ціноутворення на основі рівня поточних цін;
4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів.
На етапі ЖЦТ «зрілість» використовується такий вид реклами:
1 інформативна;
2 запобіжна;
*3 нагадувальна;
4 комерційна.
Повідомлення про товар, джерелом якого є друзі, колеги або сусіди, – це:
*1 особисті комунікації;
2 реклама;
3 неособисті комунікації;
4 правильними є відповіді 1 і 2.
Маркетингова політика розподілу передбачає:
1 створення мережі власних магазинів, складів, пунктів технічного обслуговування і виставочних залів;
2 визначення маршрутів товароруху;
3 стимулювання збуту товарів;
4 правильними є відповіді 1, 2, 3;
*5 правильними є відповіді 1, 2.
Стратегія формування каналу розподілу, яка спрямована на формування у споживачів сприятливого відношення до торговельних марок фірми, щоб споживачі змусили посередників працювати саме з цією фірмою, - це:
1 стратегія вштовхування;
*2 стратегія втягування;
3 змішана стратегій ;
4 селективна стратегія.
Використання сітки власних збутових філій і дочірніх компаній, незалежних збутових посередників - це:
1 дуже проста система збуту;
2 проста система збуту;
3 дуже складна система збуту;
*4 складна система збуту.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
Постачальники пропонують товари за однаковою ціною - 38 гривень за одиницю. Вихідні дані щодо результатів оцінки постачальників наведені в таблиці:
Ключові критерії вибору товару
Оцінка постачальників


Постачальник № 1
Постачальник № 2
Постачальник № 3

І. Якісні параметри
1) питома вага дефектів
-2%
0
-1%

2) відповідність галузевим нормам і стандартам
-1%
+1%
-2%

ІІ. Умови постачання.
1) надійність постачання
+3%
0
+3%

2) швидкість виконання замовлення
+1%
-1%
+1%

ІІІ. Умови оплати
-1%
-3%
-3%

IV. Рівень обслуговування
+1%
-1%
+1%


Використовуючи метод співвідношення затрат, визначте “справжню ціну ” товару.
Порекомендуйте: до послуг якого постачальника доцільно звернутись промисловому підприємству. Обґрунтуйте свій вибір.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Вивчення споживачів – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Проведення обґрунтованої цінової політики підприємства – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Сукупність баз даних, банку методів, банку моделей і комунікаційної системи, що в сукупності надають актуальну, достовірну, вичерпну інформацію про клієнтів, постачальників і посередників, – це:
1 маркетингова адаптивна система;
*2 маркетингова інформаційна система;
3 маркетингова комерційна система;
4 маркетингова комп’ютерна система.
Політика модифікації існуючих виробів підприємства – це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
*4 товарна політика.
Яке з тверджень є найбільш правильним:
1 конкурентоспроможність продукції залежить від конкурентоспроможності підприємства;
2 конкурентоспроможність підприємства залежить від конкурентоспроможності його продукції;
*3 правильними є твердженні 1 і 2;
4 немає жодного правильного твердження.
Ринок, на якому незалежні організації-споживачі вільно змагаються за право продавати свій товар незалежному покупцеві – це:
*1 конкурентне середовище;
2 предмет конкуренції;
3 конкуренція;
4 об’єкт конкуренції.
Перелік товарів, які виробляє підприємство з метою продажу (сукупність запропонованих покупцям асортиментних груп) – це:
1 сегментування товарів;
2 асортиментна політика підприємства;
*3 товарна номенклатура підприємства;
4 позиціювання товару.
Девіз підприємства – це:
*1 фірмовий лозунг;
2 фірмовий знак;
3 товарний знак;
4 торговельна марка.
Запропонуйте підприємству стратегію ціноутворення, якщо продаються товари-новинки, захищені патентами:
1 стратегія диференційованих цін;
*2 стратегія високих цін;
3 стратегія пільгових цін;
4 стратегія конкурентних цін.
Етап перший процесу ціноутворення – це:
1 визначення попиту;
*2 постановка завдань ціноутворення;
3 аналіз цін і товарів конкурентів;
4 оцінка власних затрат підприємства.
Будь-яке повідомлення, що використовується підприємством для інформації, переконання чи нагадування споживачам про товар, про підприємство та його діяльність – це:
1 реклама;
*2 просування товару;
3 формування попиту;
4 стимулювання збуту.
Спеціалізовані виставки – це засіб:
*1 стимулювання збуту;
2 реклами;
3 неособистих і особистих комунікацій;
4 правильними є відповіді 1 і 2.
Стратегія формування каналу розподілу, яка базується на створенні для посередників сприятливих умов, щоб спонукати їх до добровільного співробітництва, - це:
*1 стратегія вштовхування;
2 стратегія втягування;
3 змішана стратегій ;
4 селективна стратегія.
Метою політики розподілу є:
1 задоволення потреб споживачів;
2 досягнення власних цілей підприємства (цільовий прибуток, цільова прибутковість діяльності);
3 задоволення потреб торгових посередників;
*4 правильними відповідями є 1 і 2;
5 правильними відповідями є 1, 2, 3.
Селективна щільність розподілу характеризується:
1 розміщенням товарів в максимально доцільній кількості торгових підприємств;
2 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах анного регіону;
*3 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах анного регіону, причому одному з цих підприємств можуть надаватися переваги або пільги;
4 розміщенням товарів лише на одному торговому підприємстві анного регіону.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Існуючий вид прокладок при регулярному використанні вимагає щоквартальної заміни. Ціна придбання прокладок існуючого (старого) зразка 0,90 грн. за одиницю, а нового - 4,40 грн. за одиницю. Кількість прокладок, що необхідна для одного технічного обслуговування - 150 одиниць. При заміні прокладок котельня змушена призупиняти діяльність, внаслідок чого недотримується дохід в розмірі 700 грн. (збитки від призупинки У порівнянні зі старим зразком прокладки новий вид прокладок має удвічі довший термін експлуатації
Завдання
Обґрунтуйте доцільність придбання нового виду прокладок за запропонованою ціною.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Твердження, що споживачі не купуватимуть товари підприємства в достатній кількості, якщо не докласти значних зусиль у сфері стимулювання збуту, є ознакою побудови відносин між виробниками і споживачами за концепцією:
1 удосконалення товару
2 удосконалення виробництва
*3 інтенсифікації комерційних зусиль
4 соціально-етичного маркетингу
Промисловий маркетинг – це:
*1 маркетинг засобів виробництва
2 маркетинг споживчих товарів
3 маркетинг сировини і матеріалів
4 маркетинг товарів, продукції, робіт і послуг
Товарна спеціалізація відділів матеріально-технічного постачання характерна для:
*1 великих підприємств;
2 невеликих підприємств;
3 для всіх підприємств;
4 для підприємств промисловості.
Політика встановлення оптимальної ціни на товари і послуги – це:
*1 цінова політика;
2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
SWOT – аналіз відноситься до наступних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства:
1 структурний та функціональний методи;
2 метод інтегральної оцінки;
3 метод бальної оцінки;
*4 матричні методи.
Обсяги продажу товарів на конкретному ринку конкретній групі споживачів даного регіону за певний проміжок часу – це:
*1 місткість ринку;
2 структура ринку;
3 динаміка ринку;
4 кон’юнктура ринку
Загальна кількість асортиментних груп у складі товарної номенклатури - це:
*1 ширина товарної номенклатури;
2 глибина товарної номенклатури;
3 насиченість товарної номенклатури;
4 гармонійність товарної номенклатури.
Швидке збільшення обсягів продажу, ціни тримаються в певному діапазоні, конкуренція зростає, реклама переконує (створює прихильність), попит швидко зростає – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
*3 етап зростання;
4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Етап четвертий процесу ціноутворення – це:
1 визначення попиту;
2 постановка завдань ціноутворення;
*3 аналіз цін і товарів конкурентів;
4 оцінка власних затрат підприємства.
Ціни, які встановлені державою і які не можуть бути змінені підприємством, називаються:
*1 фіксовані;
2 регульовані;
3 вільні;
4 постійні.
Поставка безкоштовно або на пільгових умовах обладнання, знижки з реалізаційної ціни, відшкодування частини затрат на рекламну діяльність – це:
1 система СТИЗ, що спрямована на покупців;
2 система СТИЗ, що спрямована на продавців;
*3 система СТИЗ, що спрямована на посередників;
4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців.
До каналів просування товарів відносяться:
1 особисті комунікації, неособисті комунікації;
2 реклама, персональний продаж, ФОПСТИЗ;
*3 правильними є відповіді 1 і 2;
4 правильної відповіді немає.
Інтенсивна щільність розподілу характеризується:
*1 розміщенням товарів в максимально доцільній кількості торгових підприємств;
2 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах даного регіону;
3 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах даного регіону, причому одному з цих підприємств можуть надаватися переваги або пільги;
4 розміщенням товарів лише на одному торговому підприємстві даного регіону.
Виробник продає свою продукцію безпосередньо споживачам при застосуванні наступного методу збуту:
*1 прямого;
2 непрямого;
3 комбінованого;
4 виробничого.
Угода між виробником, оптовою, сервісною організаціями і роздрібними точками - це:
1 ланцюг роздрібних торговців;
*2 роздрібні франшизи;
3 орендований відділ;
4 кооператив.
2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
ТзОВ "Зіко" виробляє верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Задані наступні дані по галузі:
кількість підприємств-споживачів верстатів з ЧПУ D = 852;
середній розмір річного прибутку одного підприємства Пр=196 тис.грн.;
частка прибутку, яка в середньому витрачається підприємством галузі на технічне переоснащення і реконструкцію власного виробництва, к1= 10%;
питома вага витрат на машини і обладнання в частці прибутку, що визначається коефіцієнтом к1, к2 = 19%;
питома вага витрат на металообробне обладнання в сумі витрат, які визначаються коефіцієнтом к2, к3 = 60%;
питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, які визначаються коефіцієнтом к3, к4 = 37%.
Завдання
Визначте місткість ринку з числовим програмним управлінням за допомогою методу ланцюгових підстановок

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Маркетинг - це:
1 форма конкурентної боротьби
2 методика аналізу конкурентоспроможності підприємства
*3 система управління підприємством, яка забезпечує його конкурентоспроможність
4 форма організації збутової діяльності підприємства
Вивчення внутрішнього середовища підприємства – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Маркетингове дослідження починають зі збору:
*1 вторинної маркетингової інформації;
2 первинної маркетингової інформації;
3 інформації з незалежних джерел;
4 інформації з зацікавлених джерел.
Кабінетні маркетингові дослідження мають за мету одержання:
*1 вторинної маркетингової інформації;
2 первинної маркетингової інформації;
3 інформації з незалежних джерел;
4 інформації з зацікавлених джерел.
Некількісні методи прогнозування збуту – це:
1 експертна оцінка керівників підприємства;
2 метод екстраполяції, метод множинної регресії;
3 опитування споживачів;
*4 правильними є відповіді 1 і 3.
Товар, за допомогою якого конкуренти прагнуть завоювати споживача, – це:
1 конкурентне середовище;
*2 предмет конкуренції;
3 конкуренція;
4 об’єкт конкуренції.
Зареєстроване графічне зображення для виділення товару серед товарів інших підприємств – це:
1 фірмовий лозунг;
2 фірмовий знак;
*3 товарний знак;
4 торговельна марка.
Товари повсякденного попиту – це:
*1 товари, які купують часто з мінімальними затратами часу на процес купівлі;
2 товари з класичним життєвим циклом;
3 товари з сезонним життєвим циклом;
4 товари, для котрих характерними є п’ять фаз життєвого циклу.
Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну, що складається з собівартості товару, цільового прибутку і податку на додану вартість називається:
1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості;
*2 середні витрати плюс прибуток;
3 ціноутворення на основі рівня поточних цін;
4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів.
Підприємство встановлює ціни, які відшкодовують затрати і забезпечують одержання максимального поточного прибутку. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
1 забезпечення процесу виживання;
*2 максимізація поточного прибутку;
3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
4 завоювання лідерства за показниками якості.
Залежно від призначення реклама буває:
1 інформативна, конкурентоспроможна, нагадувальна;
*2 інформативна, запобіжна, нагадувальна;
3 інформативна, агресивна, запобіжна;
4 інформативна, випереджувальна, запобіжна.
Грошові заохочення, надання додаткових днів відпустки, нагородження цінними подарунками – це:
1 система СТИЗ, що спрямована на покупців;
*2 система СТИЗ, що спрямована на продавців;
3 система СТИЗ, що спрямована на посередників;
4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців.
Канал розподілу, що наведений на рисунку,
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
це:
1 канал нульового рівня;
*2 однорівневий канал;
3 дворівнений канал;
4 трирівневий канал.
Наявність в збутовому ланцюгу двох ланок – виробника і споживача - це:
1 дуже проста система збуту;
*2 проста система збуту;
3 дуже складна система збуту;
4 складна система збуту.
Магазини з різноманітним асортиментом товарів, які мають різні відділи для здійснення закупівель, просування, обслуговування і керування; пропонують багато асортиментних груп товарів, кожною з яких займається спеціальний відділ, що має власних закупівельників, - це:
1 супермаркет;
2 спеціалізований магазин;
3 магазин різноманітного асортименту;
*4 універмаг:
5 торгівельний комплекс.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
На ринку кабельно-провідникової продукції в певному географічному регіоні функціонують три виробничих підприємства – «Еней», «Ельта» та «Омега». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи відповідно 11000 грн., 5000 грн., 12500 грн. за рік. Доходність витрат на маркетингові заходи складає відповідно 3,9; 4,2; 5,75.
Завдання
Визначте частку ринку, яку контролює кожне з підприємств, враховуючи, що частка ринку розподіляється пропорційно витратам на маркетинг та ефективності їх використання.Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Твердження, що споживачі надають перевагу товарам, що широко розповсюджені та доступні за ціною, є ознакою побудови відносин між виробниками і споживачами за концепцією:
1 удосконалення товару
*2 удосконалення виробництва
3 інтенсифікації комерційних зусиль
4 соціально-етичного маркетингу
Твердження, що споживачі надають перевагу товарам високої якості з надійними експлуатаційними характеристиками, є ознакою побудови відносин між виробниками і споживачами за концепцією:
*1 удосконалення товару
2 удосконалення виробництва
3 інтенсифікації комерційних зусиль
4 соціально-етичного маркетингу
Двома підсистемами маркетингу є:
*1 маркетингові дослідження + розробка і реалізація маркетингової конкурентної стратегії;
2 маркетингова стратегія + товарна політика;
3 товарна політика + збутова політика;
4 логістика + маркетинг-мікс;
Політика вибору каналів збуту - це:
1 цінова політика;
*2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Бенчмаркінг (бенчмаркетинг) – це:
1 спосіб оцінки конкурентоспроможності продукції;
*2 виявлення, вивчення, удосконалення і застосування інноваційних, прогресивних методів роботи інших організацій;
3 спосіб оцінки конкурентного середовища;
4 правильними є відповіді 1 і 3.
Споживач, за прихильність якого борються конкуренти, – це:
1 конкурентне середовище;
2 предмет конкуренції;
3 конкуренція;
*4 об’єкт конкуренції.
Витрати дуже високі, прибутки від’ємні (збитки), конкуренція відсутня, реклама відсутня – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
*1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Витрати високі, незначні обсяги продажу товарів, прибутки від’ємні (збитки), конкуренція низька, реклама інформує про товар – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
*2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Підприємство встановлює підвищену ціну на товари, щоб відшкодувати підвищені затрати на забезпечення високої якості своїх товарів. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
1 забезпечення процесу виживання;
2 максимізація поточного прибутку;
3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
* 4 завоювання лідерства за показниками якості.
Ціна – це:
1 собівартість товару плюс прибуток;
*2 собівартість товару плюс прибуток плюс податок на додану вартість;
3 собівартість товару плюс податок на додану вартість;
4 собівартість товару плюс прибуток мінус податок на додану вартість.
Надання знижок за обсяг придбаної партії товару і за періодичність купівлі - це:
*1 система СТИЗ, що спрямована на покупців;
2 система СТИЗ, що спрямована на продавців;
3 система СТИЗ, що спрямована на посередників;
4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців.
На етапі ЖЦТ «зростання» використовується такий вид реклами:
1 інформативна;
*2 запобіжна;
3 нагадувальна;
4 комерційна.
Маркетингова політика розподілу передбачає:
1 організацію персональних продажів;
2 організацію транспортування продукції, робіт по відвантаженню і навантаженню;
3 визначення маршрутів товароруху;
4 правильними є відповіді 1,2,3;
*5 правильними є відповіді 2 і 3.
Канал розподілу, який включає в себе одного посередника, - це:
1 канал нульового рівня;
*2 однорівневий канал;
3 дворівнений канал;
4 трирівневий канал.
Спільне володіння низкою роздрібних точок - це:
*1 ланцюг роздрібних торговців;
2 роздрібні франшизи;
3 орендований відділ;
4 кооператив.
2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
Відомі наступні дані про діяльність ПАТ "Азмол" на певному сегменті:
1) місткість даного сегменту складає М = 82 тис. грн.;
2) фактичний обсяг збуту товарів на підприємстві у звітному році О1 = 10,7 тис. грн.;
3) запланований обсяг збуту у наступному році О2 = 16,2 тис. грн.;
4) ціна продажу товару у звітному і наступному роках складає Ц = 10 грн./один.;
5) собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи витрати на маркетинг) у звітному і наступному роках не змінюється і складає С = 6,3 грн./один.;
6) щоб досягти запланованих обсягів збуту у наступному році необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 4 тис. грн., а у звітному році витрачалось на маркетинг лише В1 = 1,1 тис. грн.;
7) підприємство реалізує маркетингову політику максимізації поточних прибутків.
Завдання
1) Визначте частку ринку, яку контролює підприємство "Азмол" у звітному році та частку ринку, яку планується контролювати у наступному році.
2) Визначте фактично отриманий загальний прибуток та очікуваний прибуток у наступному році.
3) Зробити висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є максимізація поточних прибутків.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингуЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Вивчення товарної структури ринку – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Організація контролю маркетингової діяльності – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
*4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Польові маркетингові дослідження мають за мету одержання:
1 вторинної маркетингової інформації;
*2 первинної маркетингової інформації;
3 інформації з незалежних джерел;
4 інформації з зацікавлених джерел.
Функціональна спеціалізація відділів матеріально-технічного постачання характерна для:
1 великих підприємств;
*2 невеликих підприємств;
3 для всіх підприємств;
4 для підприємств промисловості.
Зміна властивостей продукції – це інструмент:
1 цінової конкуренції;
*2 нецінової конкуренції;
3 міжгалузевої конкуренції;
4 внутрішньогалузевої конкуренції.
Чутливість виробників до зміни прибутків споживачів – це:
*1 цінова еластичність пропозиції;
2 цінова еластичність ринку;
3 цінова еластичність попиту;
4 цінова еластичність конкурентів.
Товар – це:
1 продукт праці, призначений для продажу;
2 результат праці для внутрішнього споживання на підприємстві;
3 продукція, роботи, послуги;
*4 продукт праці, призначений для продажу і здатний задовольнити певні потреби споживачів.
Політика формування та удосконалення товарного асортименту і товарної номенклатури підприємства – це:
1 сегментування товарів;
*2 асортиментна політика підприємства;
3 збутова функція промислового маркетингу;
4 позиціювання товару.
Ціни, які підприємство встановлює цілком самостійно, без регулюючого впливу держави, називаються:
1 фіксовані;
2 регульовані;
*3 вільні;
4 постійні.
Цінова еластичність попиту характеризує:
*1 на скільки відсотків знижується попит при підвищенні ціни на один відсоток;
2 на скільки відсотків підвищується попит при підвищенні ціни на один відсоток;
3 на скільки відсотків знижується попит при стабілізації ціни товару;
4 на скільки відсотків знижується попит при стабілізації ціни товару.
До основних засобів стимулювання збуту відносяться:
1 особисті комунікації;
2 реклама;
*3 розповсюдження зразків товару;
4 правильними є відповіді 2 і 3.
Основними етапами створення рекламних звернень є:
1 стратегічне планування, тактичні дії, розміщення у ЗМІ, підготовка звернень;
2 стратегічне планування, тактичні дії, підготовка звернень;
*3 дослідження, стратегічне планування, тактичні дії, підготовка звернень;
4 дослідження, стратегічне планування, тактичні дії, розміщення у ЗМІ, підготовка звернень.
Магазин, в якому продається різноманітний асортимент продовольчих і непродовольчих товарів, - це:
*1 супермаркет;
2 спеціалізований магазин;
3 магазин різноманітного асортименту;
4 універмаг:
5 торгівельний комплекс.
Кількість наявних в каналі розподілу проміжних ланок – посередників, які наближають товар і право власності на нього до кінцевого споживача, - це:
*1 довжина каналу розподілу;
2 ширина каналу розподілу;
3 щільність каналу розподілу;
4 рівень каналу розподілу.
Канал розподілу, що наведений на рисунку,
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
це:
1 дворівнений канал;
2 дворівневий канал для товарів виробничого призначення;
*3 дворівнений канал для товарів споживчого призначення;
4 трирівневий канал.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Портфель видів діяльності виробника електронної апаратури виробничого призначення охоплює 3 стратегічних види товарів (А, Б, В).Дані про продаж цих товарів у підприємства та його трьох головних конкурентів наведені нижче.

Товари
Продажі
(в млн. шт.)
Кількість конкурентів
Продажі трьох головних конкурентів
Темп росту ринку (%)

А
1,0
7
1,4/1,2/1,0
15

Б
3,6
18
3,2/3,2/2,0
7

В
0,7
9
3,0/2,5/2,0
4


Завдання
Проаналізуйте портфель підприємства за допомогою матриці Бостон Консалтинг Груп (БКГ). Обґрунтуйте стратегію для кожного виду товарів.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Організація виробництва нових, інноваційних товарів – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
*2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Організація матеріально-технічного постачання – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
*2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Суб’єкти промислового ринку – це:
1 підприємства і організації, які купують товари і послуги для використання у виробництві;
2 підприємства, організації, населення, які купують товари кінцевого споживання;
3 підприємства і організації, які купують товари і послуги для їх використання у виробництві або для перепродажу;
*4 підприємства і організації, які купують товари і послуги для їх використання у виробництві, для перепродажу або здачі в оренду.
Дослідження ринку сировини і матеріалів – це функція:
1 виробничого відділу;
2 планового відділу;
*3 відділу матеріально-технічного постачання;
4 бухгалтерії.
Реальна економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом і пропозицією, рівень і динаміка цін та інші показники – це:
1 місткість ринку;
2 структура ринку;
3 динаміка ринку;
*4 кон’юнктура ринку.
Створення інноваційної продукції, що задовольняє потреби споживача, - це інструмент:
1 цінової конкуренції;
*2 нецінової конкуренції;
3 міжгалузевої конкуренції;
4 внутрішньогалузевої конкуренції.
Обсяги продажу товарів досягають максимуму, ціни знижуються, конкуренція велика, реклама нагадує про товар, зростання попиту уповільнюється – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
*4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Оболонка, тара для зберігання та транспортування продукції – це:
1 товарний знак;
2 сервісне обслуговування;
*3 упаковка;
4 асортиментна одиниця.
Підприємство поширює програми цінових поступок і встановлює ціни, які покривають витрати і забезпечують певний мінімальний прибуток. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
*1 забезпечення процесу виживання;
2 максимізація поточного прибутку;
3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
4 завоювання лідерства за показниками якості.
Запропонуйте підприємству стратегію ціноутворення в умовах цінової війни:
1 стратегія диференційованих цін;
2 стратегія високих цін;
3 стратегія пільгових цін;
*4 стратегія конкурентних цін.
Персональний продаж – це інструмент:
1 особистих комунікацій;
2 реклами;
*3 неособистих комунікацій;
4 правильними є відповіді 2 і 3.
Повідомлення, яке пропагує некомерційну діяльність підприємства і формує сприятливу громадську думку щодо підприємства, це:
1 соціальна реклама;
2 «паблік-рілейшнз»
3 зв’язки з громадськістю;
*4 правильними є відповіді 2 і 3.
Магазини, що торгують широким набором товарів за низькими і середніми цінами, - це:
1 супермаркет;
2 спеціалізований магазин;
*3 магазин різноманітного асортименту;
4 універмаг:
5 торгівельний комплекс.
Сукупність посередників, які виконують функції наближення товару і права власності на нього до кінцевого покупця, - це:
1 довжина каналу розподілу;
2 ширина каналу розподілу;
3 щільність каналу розподілу;
*4 рівень каналу розподілу.
Об’єднання незалежних роздрібних торговців, які мають спільні закупівельні і транспортні служби, склади, спільно ведуть рекламу тощо, - це:
1 ланцюг роздрібних торговців;
2 роздрібні франшизи;
3 орендований відділ;
*4 кооператив.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

За даними останніх місяців промислове підприємство "Озом" відмічає значне скорочення обсягів збуту своєї продукції, ціна на яку становить 13 EMBED Equation.3 1415 грн./один. Аналіз ринку показав, що конкуренти за цей період ціни не змінювали. Дослідження впливу цінового фактору на динаміку попиту, проведені службою маркетингу, дозволили визначити еластичність попиту від ціни на рівні 13 EMBED Equation.3 1415. За останній місяць підприємством було продано продукції 13 EMBED Equation.3 1415 одиниць товару. Змінні витрати на одиницю товару складають 13 EMBED Equation.3 1415 грн./один., а постійні витрати становлять 13 EMBED Equation.3 1415 грн. Метою підприємства є одержати цільовий прибуток в розмірі 20% від собівартості продукції.
Завдання.
Обґрунтуйте, чи варто підприємству за даних умов знижувати ціну на продукцію на 2 грн./один від встановленої.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Проведення цільоспрямованої товарної політики - це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Організація системи товароруху – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Специфічною складовою комплексу маркетингу на промисловому підприємстві є:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
*3 матеріально-технічне постачання;
4 товарна політика.
Політика формування товарного асортименту – це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
*4 товарна політика.
Зниження ціни продукції – це інструмент:
*1 цінової конкуренції;
2 нецінової конкуренції;
3 міжгалузевої конкуренції;
4 внутрішньогалузевої конкуренції.
Чутливість споживачів до зміни цін на продукцію – це:
1 цінова еластичність пропозиції;
2 цінова еластичність ринку;
*3 цінова еластичність попиту;
4 цінова еластичність конкурентів.
Обсяги продажу товарів зменшується, конкуренція послаблюється, попит різко падає, реклама майже відсутня – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
4 етап зрілості;
*5 етап спаду.
Товари пасивного попиту – це:
1 товари імпульсної торгівлі;
2 товари, про які споживач не знає;
3 товари, про які споживач знає, але не замислюється про їх купівлю;
*4 правильними є відповіді 2 і 3.
Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну на основі визначення точки беззбитковості називається:
*1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості;
2 середні витрати плюс прибуток;
3 ціноутворення на основі рівня поточних цін;
4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів.
Ціни, за якими держава встановлює обов’язкові для всіх підприємств мінімальний і максимальний рівні, називаються:
1 фіксовані;
*2 регульовані;
3 вільні;
4 постійні.
На етапі ЖЦТ «виведення товару на ринок» використовується такий вид реклами:
*1 інформативна;
2 запобіжна;
3 нагадувальна;
4 комерційна.
Повідомлення про товар, джерелом якого є засоби масової інформації, – це:
1 особисті комунікації;
2 реклама;
*3 неособисті комунікації;
4 правильними є відповіді 2 і 3.
Торгові підприємства з вільним вибором товарів повсякденного попиту, які мають менші експлуатаційні витрати і тому часто надають покупцям знижки, - це:
*1 магазини самообслуговування;
2 спеціалізовані магазини;
3 магазини з обмеженим обслуговуванням;
4 магазини з повним обслуговуванням.
Характеристиками вертикальної договірної маркетингової системи є:
1 послідовні етапи виробництва і розподілу знаходяться в одиничному володінні;
*2 маркетингова система складається з незалежних фірм, які пов'язані договірними відносинами і координують програми своїх дій для спільного досягнення більших комерційних результатів, ніж це було б можливо поодинці;
3 учасники маркетингової системи координують діяльність ряду послідовних етапів виробництва і розподілу завдяки розмірам і могутності одного з учасників;
4 правильними є відповіді 2, 3.
Форма непрямого збуту, коли виробник реалізовує товари за допомогою великої кількості торгових підприємств:
*1 інтенсивний розподіл;
2 розподіл на правах ексклюзивності;
3 селективний розподіл;
4 змішаний розподіл.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Оцініть, хто з точки зору витрат є вигіднішим для підприємства: власний працівник відділу збуту чи промисловий агент.
Умови їх оплати праці:
зарплата працівника складає Зп = 3800 грн. в місяць та премія у розмірі Пп = 2% від обсягу реалізації;
оплата послуг промислового агента складає Па = 6% від обсягу реалізації.
Очікується місячний обсяг продажу у розмірі О = 180000 грн.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Вивчення фірмової структури ринку – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
*2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Політика обґрунтування форм оптової торгівлі – це:
1 цінова політика;
*2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Складання плану закупівель – це функція:
1 виробничого відділу;
2 планового відділу;
*3 відділу матеріально-технічного постачання;
4 бухгалтерії.
Кількісні методи прогнозування збуту – це:
1 експертна оцінка керівників підприємства, опитування споживачів;
*2 метод екстраполяції, метод множинної регресії;
3 метод створення сценаріїв майбутнього розвитку обсягів збуту;
4 правильними є відповіді 1 і 3.
Максимально можливі обсяги продажу товарів за даний проміжок часу конкретній групі споживачів – це:
1 кон’юнктура ринку;
2 реальна місткість ринку;
*3 потенційна місткість ринку;
4 збалансованість ринку.
Марка підприємства-продавця товару у поєднанні з маркою товару – це:
1 фірмовий лозунг;
2 фірмовий знак;
3 товарний знак;
*4 торговельна марка.
Оригінальний напис повної або скороченої назви підприємства – це:
1 фірмовий лозунг;
*2 фірмовий знак;
3 товарний знак;
4 торговельна марка.
Підприємство максимально, з врахування ринкової кон’юнктури, знижує ціни на свої товари з метою заволодіння більшою часткою ринку і збільшення за рахунок цього прибутків в перспективі. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
1 забезпечення процесу виживання;
2 максимізація поточного прибутку;
*3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
4 завоювання лідерства за показниками якості.
Суть закону попиту:
1 чим вища ціна, тим вищий попит;
*2 чим вища ціна, тим нижчий попит;
3 чим вища ціна, тим вища еластичність попиту;
4 чим вища ціна, тим нижча еластичність попиту.
До основних засобів стимулювання збуту відносять:
1 особисті комунікації;
2 купони, премії, упаковка за пільговими цінами;
3 розповсюдження зразків товару;
*4 правильними є відповіді 2 і 3.
Сертифікати, які надають право на певну знижку, це -
*1 купони;
2 премії;
3 залікові талони;
4 пільгові сертифікати.
Форма непрямого збуту, коли статус дилера можуть отримати два або більше посередників:
1 інтенсивний розподіл;
2 розподіл на правах ексклюзивності;
*3 селективний розподіл;
4 змішаний розподіл.
Кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу - це:
1 довжина каналу розподілу;
*2 ширина каналу розподілу;
3 щільність каналу розподілу;
4 рівень каналу розподілу.
Частка торгових підприємств від загальної кількості торговців в певному регіоні, на яких розміщуються товари, - це:
1 довжина каналу розподілу;
2 ширина каналу розподілу;
*3 щільність каналу розподілу;
4 рівень каналу розподілу.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
Мале приватне промислове підприємство “Дан” протягом місяця має здійснити поставку продукції багатьом організаціям-споживачам і подолати для цього вантажівкою близько L = 2000 км на місяць. Підприємство повинно вирішити: придбати новий транспортний засіб чи укласти угоду з транспортним підприємством.
Оплата послуг транспортного підприємства складає О = 1,95 грн. за 1 км.
При використанні власного транспорту виникають наступні витрати:
1) придбання нового транспортного засобу - Ц = 22000 грн., вартість якого буде амортизована при нормі амортизації ( = 25% річних;
2) купівля нової вантажівки буде здійснена на 50% за рахунок кредиту терміном 2 роки, ставка кредитування 3% щомісяця;
3) на податки та страхування вантажівки буде втрачатися С = 200 грн. в рік;
4) витрати на оплату праці водія З = 480 грн. в місяць;
5) витрати на бензин, технічне обслуговування та ремонт складають V = 0,75 грн. на 1 км;
6) загальна відстань перевезень на підприємстві 2000 км на місяць як власним транспортом, так і сторонньою транспортною організацією.
Завдання
Обґрунтуйте, яка альтернатива є вигіднішою: придбати новий транспортний засіб чи укласти угоду з транспортним підприємством?

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Організація сервісного обслуговування – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Стратегічне , тактичне та оперативне планування маркетингу - це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
*4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Політика, що визначає організаційно-методичні засади рекламної діяльності підприємства, - це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
*3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Політика, що визначає організаційно-методичні засади зв’язків з громадськістю, – це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
*3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Відповідність товару умовам ринку і вимогам споживачів – це:
*1 конкурентоспроможність продукції;
2 конкурентоспроможність покупців;
3 конкурентоспроможність середовища;
4 конкурентоспроможність підприємства
Змагання між окремими господарськими суб’єктами за можливість одержати максимальний прибуток – це:
1 конкурентне середовище;
2 предмет конкуренції;
*3 конкуренція;
4 об’єкт конкуренції.
Визначення особливих характеристик і параметрів товару, що відрізняють його від аналогічних товарів конкурентів – це:
1 сегментування товарів;
2 асортиментна політика підприємства;
3 збутова функція промислового маркетингу;
*4 позиціювання товару.
Приклади товарів виробничого призначення:
1 продукти харчування, одяг, сировина і матеріали;
*2 сировина, матеріали, виробничі будівлі і споруди, обладнання;
3 продукти харчування, одяг, складські приміщення;
4 продукти харчування, одяг, медикаменти.
Етап третій процесу ціноутворення – це:
1 визначення попиту;
2 постановка завдань ціноутворення;
3 аналіз цін і товарів конкурентів;
*4 оцінка власних затрат підприємства.
Етап другий процесу ціноутворення – це:
*1 визначення попиту;
2 постановка завдань ціноутворення;
3 аналіз цін і товарів конкурентів;
4 оцінка власних затрат підприємства.
Повідомлення про товар, джерелом якого є торговий персонал підприємства, – це:
*1 особисті комунікації;
2 неособисті комунікації;
3 реклама;
4 правильними є відповіді 1 і 3.
Талони, які споживачі можуть обміняти в спеціальних обмінних пунктах для одержання спеціального виду премії у разі покупки товару, - це
1 купони;
2 премії;
*3 залікові талони;
4 пільгові сертифікати.
Ексклюзивна щільність розподілу характеризується:
1 розміщенням товарів в максимально доцільній кількості торгових підприємств;
2 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах даного регіону;
3 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах даного регіону, причому одному з цих підприємств можуть надаватися переваги або пільги;
*4 розміщенням товарів лише на одному торговому підприємстві даного регіону.
Існує три основних методи збуту:
1 прямий, непрямий і виробничий;
2 прямий, непрямий і посередницький;
*3 прямий, непрямий і комбінований;
4 прямий, непрямий і брокерський.
Угода між покупцем і продавцем, яка передбачає систему безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та послуги, що побудована на врахуванні взаємних зобов’язань та вимог між сторонами угоди, - це:
1 лізинг;
*2 кліринг;
3 бартер;
4 традиційна угода.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Приватне промислове підприємство “Сапсан” закуповує для власних виробничих потреб 190 мішків цементу на місяць. Ціна кожного мішка складає 18 грн. Закупівельні та транспортні витрати на виконання одного замовлення складають 175 грн. на одну поставку. Постійні складські витрати складають 261 гривня на місяць. Змінні складські витрати складають 5% від середньої вартості складського запасу цементу. Враховуючи особливості технологічного процесу, цемент повинен зберігатися на складі підприємства не довше, ніж 1 місяць.
Завдання
Обґрунтуйте оптимальний варіант частоти замовлень цементу (один, два або три рази на місяць), який дозволить підприємству мінімізувати сумарні логістичні затрати (тобто суму закупівельних, транспортних і складських витрат).


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11
1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Організація сервісного обслуговування – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Маркетинг - це:
1 форма конкурентної боротьби
2 методика аналізу конкурентоспроможності підприємства
*3 система управління підприємством, яка забезпечує його конкурентоспроможність
4 форма організації збутової діяльності підприємства
Суб’єкти промислового ринку – це:
1 підприємства і організації, які купують товари і послуги для використання у виробництві;
2 підприємства, організації, населення, які купують товари кінцевого споживання;
3 підприємства і організації, які купують товари і послуги для їх використання у виробництві або для перепродажу;
*4 підприємства і організації, які купують товари і послуги для їх використання у виробництві, для перепродажу або здачі в оренду.
Маркетингове дослідження починають зі збору:
*1 вторинної маркетингової інформації;
2 первинної маркетингової інформації;
3 інформації з незалежних джерел;
4 інформації з зацікавлених джерел.
Бенчмаркінг (бенчмаркетинг) – це:
1 спосіб оцінки конкурентоспроможності продукції;
*2 виявлення, вивчення, удосконалення і застосування інноваційних, прогресивних методів роботи інших організацій;
3 спосіб оцінки конкурентного середовища;
4 правильними є відповіді 1 і 3.
Ринок, на якому незалежні організації-споживачі вільно змагаються за право продавати свій товар незалежному покупцеві – це:
*1 конкурентне середовище;
2 предмет конкуренції;
3 конкуренція;
4 об’єкт конкуренції.
Зареєстроване графічне зображення для виділення товару серед товарів інших підприємств – це:
1 фірмовий лозунг;
2 фірмовий знак;
*3 товарний знак;
4 торговельна марка.
Обсяги продажу товарів зменшується, конкуренція послаблюється, попит різко падає, реклама майже відсутня – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
4 етап зрілості;
*5 етап спаду.
Ціни, які встановлені державою і які не можуть бути змінені підприємством, називаються:
*1 фіксовані;
2 регульовані;
3 вільні;
4 постійні.
Запропонуйте підприємству стратегію ціноутворення в умовах цінової війни:
1 стратегія диференційованих цін;
2 стратегія високих цін;
3 стратегія пільгових цін;
* стратегія конкурентних цін.
До каналів просування товарів відносяться:
1 особисті комунікації, неособисті комунікації;
2 реклама, персональний продаж, ФОПСТИЗ;
*3 правильними є відповіді 1 і 2;
4 правильної відповіді немає.
Поставка безкоштовно або на пільгових умовах обладнання, знижки з реалізаційної ціни, відшкодування частини затрат на рекламну діяльність – це:
1 система СТИЗ, що спрямована на покупців;
2 система СТИЗ, що спрямована на продавців;
*3 система СТИЗ, що спрямована на посередників;
4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців.
Маркетингова політика розподілу передбачає:
1 організацію персональних продажів;
2 організацію транспортування продукції, робіт по відвантаженню і навантаженню;
3 визначення маршрутів товароруху;
4 правильними є відповіді 1,2,3;
*5 правильними є відповіді 2 і 3.
Стратегія формування каналу розподілу, яка спрямована на формування у споживачів сприятливого відношення до торговельних марок фірми, щоб споживачі змусили посередників працювати саме з цією фірмою, - це:
1 стратегія вштовхування;
*2 стратегія втягування;
3 змішана стратегій ;
4 селективна стратегія.
Магазини з різноманітним асортиментом товарів, які мають різні відділи для здійснення закупівель, просування, обслуговування і керування; пропонують багато асортиментних груп товарів, кожною з яких займається спеціальний відділ, що має власних закупівельників, - це:
1 супермаркет;
2 спеціалізований магазин;
3 магазин різноманітного асортименту;
*4 універмаг:
5 торгівельний комплекс.
2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
Постачальники пропонують товари за однаковою ціною - 38 гривень за одиницю. Вихідні дані щодо результатів оцінки постачальників наведені в таблиці:
Ключові критерії вибору товару
Оцінка постачальників


Постачальник № 1
Постачальник № 2
Постачальник № 3

І. Якісні параметри
1) питома вага дефектів
-2%
0
-1%

2) відповідність галузевим нормам і стандартам
-1%
+1%
-2%

ІІ. Умови постачання.
1) надійність постачання
+3%
0
+3%

2) швидкість виконання замовлення
+1%
-1%
+1%

ІІІ. Умови оплати
-1%
-3%
-3%

IV. Рівень обслуговування
+1%
-1%
+1%

Використовуючи метод співвідношення затрат, визначте “справжню ціну ” товару.
Порекомендуйте: до послуг якого постачальника доцільно звернутись промисловому підприємству. Обґрунтуйте свій вибір.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Твердження, що споживачі надають перевагу товарам, що широко розповсюджені та доступні за ціною, є ознакою побудови відносин між виробниками і споживачами за концепцією:
1 удосконалення товару
*2 удосконалення виробництва
3 інтенсифікації комерційних зусиль
4 соціально-етичного маркетингу
Проведення обґрунтованої цінової політики підприємства – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Двома підсистемами маркетингу є:
*1 маркетингові дослідження + розробка і реалізація маркетингової конкурентної стратегії;
2 маркетингова стратегія + товарна політика;
3 товарна політика + збутова політика;
4 логістика + маркетинг-мікс;
Комплексне дослідження промислового ринку – це:
1 вивчення ринку і його кон’юнктури;
2 вивчення фаз життєвого циклу товарів;
3 вивчення структури товарних ринків;
*4 вивчення ринку, його кон’юнктури і оцінка потенційних можливостей товаровиробників.
Реальна економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом і пропозицією, рівень і динаміка цін та інші показники – це:
1 місткість ринку;
2 структура ринку;
3 динаміка ринку;
*4 кон’юнктура ринку.
SWOT – аналіз відноситься до наступних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства:
1 структурний та функціональний методи;
2 метод інтегральної оцінки;
3 метод бальної оцінки;
*4 матричні методи.
Політика формування та удосконалення товарного асортименту і товарної номенклатури підприємства – це:
1 сегментування товарів;
*2 асортиментна політика підприємства;
3 збутова функція промислового маркетингу;
4 позиціювання товару.
Витрати високі, незначні обсяги продажу товарів, прибутки від’ємні (збитки), конкуренція низька, реклама інформує про товар – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
*2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Ціна – це:
1 собівартість товару плюс прибуток;
*2 собівартість товару плюс прибуток плюс податок на додану вартість;
3 собівартість товару плюс податок на додану вартість;
4 собівартість товару плюс прибуток мінус податок на додану вартість.
Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну, що складається з собівартості товару, цільового прибутку і податку на додану вартість називається:
1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості;
*2 середні витрати плюс прибуток;
3 ціноутворення на основі рівня поточних цін;
4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів.
Залежно від призначення реклама буває:
1 інформативна, конкурентоспроможна, нагадувальна;
*2 інформативна, запобіжна, нагадувальна;
3 інформативна, агресивна, запобіжна;
4 інформативна, випереджувальна, запобіжна.
На етапі ЖЦТ «зростання» використовується такий вид реклами:
1 інформативна;
*2 запобіжна;
3 нагадувальна;
4 комерційна.
Спільне володіння низкою роздрібних точок - це:
*1 ланцюг роздрібних торговців;
2 роздрібні франшизи;
3 орендований відділ;
4 кооператив.
Фірма або агент промислового підприємства, які здійснюють реалізацію продукції й виступають як торгівці за договором на основі угоди про право на продаж в окремому регіоні:
*1 дистриб’ютор;
2 дилер;
3 торговий посередник;
4 правильними є відповіді 1, 2.
Угода між покупцем і продавцем, яка передбачає систему безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та послуги, що побудована на врахуванні взаємних зобов’язань та вимог між сторонами угоди, - це:
1 лізинг;
*2 кліринг;
3 бартер;
4 традиційна угода.


2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Існуючий вид прокладок при регулярному використанні вимагає щоквартальної заміни. Ціна придбання прокладок існуючого (старого) зразка 0,90 грн. за одиницю, а нового - 4,40 грн. за одиницю. Кількість прокладок, що необхідна для одного технічного обслуговування - 150 одиниць. При заміні прокладок котельня змушена призупиняти діяльність, внаслідок чого недотримується дохід в розмірі 700 грн. (збитки від призупинки У порівнянні зі старим зразком прокладки новий вид прокладок має удвічі довший термін експлуатації
Завдання
Обґрунтуйте доцільність придбання нового виду прокладок за запропонованою ціною.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Стратегічне , тактичне та оперативне планування маркетингу - це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
*4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Вивчення внутрішнього середовища підприємства – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Політика формування товарного асортименту – це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
*4 товарна політика.
Дослідження ринку сировини і матеріалів – це функція:
1 виробничого відділу;
2 планового відділу;
*3 відділу матеріально-технічного постачання;
4 бухгалтерії.
Комплексна порівняльна характеристика, яка відображує ступінь переваг даного підприємства над підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників на певних ринках за певний проміжок часу – це:
1 конкурентоспроможність продукції;
2 конкурентоспроможність покупців;
3 конкурентоспроможність середовища;
*4 конкурентоспроможність підприємства.
Максимально можливі обсяги продажу товарів за даний проміжок часу конкретній групі споживачів – це:
1 кон’юнктура ринку;
2 реальна місткість ринку;
*3 потенційна місткість ринку;
4 збалансованість ринку.
Обсяги продажу товарів досягають максимуму, ціни знижуються, конкуренція велика, реклама нагадує про товар, зростання попиту уповільнюється – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
*4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Визначення особливих характеристик і параметрів товару, що відрізняють його від аналогічних товарів конкурентів – це:
1 сегментування товарів;
2 асортиментна політика підприємства;
3 збутова функція промислового маркетингу;
*4 позиціювання товару.
Етап другий процесу ціноутворення – це:
*1 визначення попиту;
2 постановка завдань ціноутворення;
3 аналіз цін і товарів конкурентів;
4 оцінка власних затрат підприємства.
Етап перший процесу ціноутворення – це:
1 визначення попиту;
*2 постановка завдань ціноутворення;
3 аналіз цін і товарів конкурентів;
4 оцінка власних затрат підприємства.
Спеціалізовані виставки – це засіб:
*1 стимулювання збуту;
2 реклами;
3 неособистих і особистих комунікацій;
4 правильними є відповіді 1 і 2.
Персональний продаж – це інструмент:
1 особистих комунікацій;
2 реклами;
*3 неособистих комунікацій;
4 правильними є відповіді 2 і 3.
Характеристиками горизонтальної маркетингової системи є:
1 один з членів каналу виступає в головній ролі (володіє іншими учасниками) і контролює діяльність членів каналу розподілу;
2 кожний член каналу є окремим підприємством, яке намагається забезпечити собі максимально можливий прибуток, навіть за рахунок збитків інших учасників каналу. Жоден учасник не має достатнього контролю за діяльністю інших;
*3 співробітництво між членами каналу розподілу здійснюється на тимчасових чи постійних засадах, може створюватися спільна компанія;
4 правильними є відповіді 1, 2.
Канал розподілу, що наведений на рисунку,
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
це:
1 дворівнений канал;
2 дворівневий канал для товарів виробничого призначення;
*3 дворівнений канал для товарів споживчого призначення;
4 трирівневий канал.
Метою політики розподілу є:
1 задоволення потреб споживачів;
2 досягнення власних цілей підприємства (цільовий прибуток, цільова прибутковість діяльності);
3 задоволення потреб торгових посередників;
*4 правильними відповідями є 1 і 2;
5 правильними відповідями є 1, 2, 3.
2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
ТзОВ "Зіко" виробляє верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Задані наступні дані по галузі:
кількість підприємств-споживачів верстатів з ЧПУ D = 852;
середній розмір річного прибутку одного підприємства Пр=196 тис.грн.;
частка прибутку, яка в середньому витрачається підприємством галузі на технічне переоснащення і реконструкцію власного виробництва, к1= 10%;
питома вага витрат на машини і обладнання в частці прибутку, що визначається коефіцієнтом к1, к2 = 19%;
питома вага витрат на металообробне обладнання в сумі витрат, які визначаються коефіцієнтом к2, к3 = 60%;
питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, які визначаються коефіцієнтом к3, к4 = 37%.
Завдання
Визначте місткість ринку з числовим програмним управлінням за допомогою методу ланцюгових підстановок
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Організація матеріально-технічного постачання – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
*2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Промисловий ринок – це сукупність економічних відносин між суб’єктами ринку, що виникають під час обміну промисловими товарами і послугами з метою:
1 використання промислових товарів і послуг для виробництва інших промислових товарів і послуг
2 перепродажу, оренди або передачі іншим особам
3 для кінцевого споживання суб’єктами ринку
*4 правильними є відповіді 1 і 2
Політика вибору каналів збуту - це:
1 цінова політика;
*2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Політика, що визначає організаційно-методичні засади зв’язків з громадськістю, – це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
*3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Кількісні методи прогнозування збуту – це:
1 експертна оцінка керівників підприємства, опитування споживачів;
*2 метод екстраполяції, метод множинної регресії;
3 метод створення сценаріїв майбутнього розвитку обсягів збуту;
4 правильними є відповіді 1 і 3.
Фактичні обсяги продажу товарів за даний проміжок часу конкретній групі споживачів – це:
1 кон’юнктура ринку;
*2 реальна місткість ринку;
3 потенційна місткість ринку;
4 збалансованість ринку.
Оригінальний напис повної або скороченої назви підприємства – це:
1 фірмовий лозунг;
*2 фірмовий знак;
3 товарний знак;
4 торговельна марка.
Оболонка, тара для зберігання та транспортування продукції – це:
1 товарний знак;
2 сервісне обслуговування;
*3 упаковка;
4 асортиментна одиниця.
Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну на основі визначення точки беззбитковості називається:
*1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості;
2 середні витрати плюс прибуток;
3 ціноутворення на основі рівня поточних цін;
4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів.
Етап третій процесу ціноутворення – це:
1 визначення попиту;
2 постановка завдань ціноутворення;
3 аналіз цін і товарів конкурентів;
*4 оцінка власних затрат підприємства.
Повідомлення про товар, джерелом якого є засоби масової інформації, – це:
1 особисті комунікації;
2 реклама;
*3 неособисті комунікації;
4 правильними є відповіді 2 і 3.
Повідомлення, яке пропагує некомерційну діяльність підприємства і формує сприятливу громадську думку щодо підприємства, це:
1 соціальна реклама;
2 «паблік-рілейшнз»
3 зв’язки з громадськістю;
*4 правильними є відповіді 2 і 3.
Концентрований ринок споживачів є однією з умов на користь використання наступної системи збуту:
1 дуже простої;
*2 простої;
3 дуже складної;
4 складної.
Кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу - це:
1 довжина каналу розподілу;
*2 ширина каналу розподілу;
3 щільність каналу розподілу;
4 рівень каналу розподілу.
Угода між покупцем і продавцем, яка є комплексом господарських операцій, пов’язаних з передачею товару споживачеві у тимчасове користування на різних умовах, - це:
*1 лізинг;
2 кліринг;
3 бартер;
4 традиційна угода.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

На ринку кабельно-провідникової продукції в певному географічному регіоні функціонують три виробничих підприємства – «Еней», «Ельта» та «Омега». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи відповідно 11000 грн., 5000 грн., 12500 грн. за рік. Доходність витрат на маркетингові заходи складає відповідно 3,9; 4,2; 5,75.
Завдання
Визначте частку ринку, яку контролює кожне з підприємств, враховуючи, що частка ринку розподіляється пропорційно витратам на маркетинг та ефективності їх використання.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
*2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Організація системи товароруху – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Кабінетні маркетингові дослідження мають за мету одержання:
*1 вторинної маркетингової інформації;
2 первинної маркетингової інформації;
3 інформації з незалежних джерел;
4 інформації з зацікавлених джерел.
Польові маркетингові дослідження мають за мету одержання:
1 вторинної маркетингової інформації;
*2 первинної маркетингової інформації;
3 інформації з незалежних джерел;
4 інформації з зацікавлених джерел.
Споживач, за прихильність якого борються конкуренти, – це:
1 конкурентне середовище;
2 предмет конкуренції;
3 конкуренція;
*4 об’єкт конкуренції.
Яке з тверджень є найбільш правильним:
1 конкурентоспроможність продукції залежить від конкурентоспроможності підприємства;
2 конкурентоспроможність підприємства залежить від конкурентоспроможності його продукції;
*3 правильними є твердженні 1 і 2;
4 немає жодного правильного твердження.
Приклади товарів споживчого призначення:
1 продукти харчування, одяг, сировина і матеріали;
2 сировина, матеріали, виробничі будівлі і споруди, обладнання;
3 продукти харчування, одяг, складські приміщення;
*4 продукти харчування, одяг, медикаменти.
Марка підприємства-продавця товару у поєднанні з маркою товару – це:
1 фірмовий лозунг;
2 фірмовий знак;
3 товарний знак;
*4 торговельна марка.
Ціни, які підприємство встановлює цілком самостійно, без регулюючого впливу держави, називаються:
1 фіксовані;
2 регульовані;
*3 вільні;
4 постійні.
Ціна складає 20 грн. 99 коп. за одиницю певного товару. До якої категорії відноситься така ціна:
1 стандартна ціна;
2 прейскурантна ціна;
3 змінна ціна;
*4 незаокруглена ціна.
На етапі ЖЦТ «виведення товару на ринок» використовується такий вид реклами:
*1 інформативна;
2 запобіжна;
3 нагадувальна;
4 комерційна.
Талони, які споживачі можуть обміняти в спеціальних обмінних пунктах для одержання спеціального виду премії у разі покупки товару, - це
1 купони;
2 премії;
*3 залікові талони;
4 пільгові сертифікати.
Угода між виробником, оптовою, сервісною організаціями і роздрібними точками - це:
1 ланцюг роздрібних торговців;
*2 роздрібні франшизи;
3 орендований відділ;
4 кооператив.
Стратегія формування каналу розподілу, яка базується на створенні для посередників сприятливих умов, щоб спонукати їх до добровільного співробітництва, - це:
*1 стратегія вштовхування;
2 стратегія втягування;
3 змішана стратегій ;
4 селективна стратегія.
Форма непрямого збуту, коли виробники надають виключні права на розподіл своїх товарів обмеженому числу посередників на певному територіальному ринку:
1 інтенсивний розподіл;
*2 розподіл на правах ексклюзивності;
3 селективний розподіл;
4 змішаний розподіл.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Відомі наступні дані про діяльність ПАТ "Азмол" на певному сегменті:
1) місткість даного сегменту складає М = 82 тис. грн.;
2) фактичний обсяг збуту товарів на підприємстві у звітному році О1 = 10,7 тис. грн.;
3) запланований обсяг збуту у наступному році О2 = 16,2 тис. грн.;
4) ціна продажу товару у звітному і наступному роках складає Ц = 10 грн./один.;
5) собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи витрати на маркетинг) у звітному і наступному роках не змінюється і складає С = 6,3 грн./один.;
6) щоб досягти запланованих обсягів збуту у наступному році необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 4 тис. грн., а у звітному році витрачалось на маркетинг лише В1 = 1,1 тис. грн.;
7) підприємство реалізує маркетингову політику максимізації поточних прибутків.
Завдання
1) Визначте частку ринку, яку контролює підприємство "Азмол" у звітному році та частку ринку, яку планується контролювати у наступному році.
2) Визначте фактично отриманий загальний прибуток та очікуваний прибуток у наступному році.
3) Зробити висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є максимізація поточних прибутків.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Вивчення споживачів – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Організація контролю маркетингової діяльності – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
*4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Товарна спеціалізація відділів матеріально-технічного постачання характерна для:
*1 великих підприємств;
2 невеликих підприємств;
3 для всіх підприємств;
4 для підприємств промисловості.
Складання плану закупівель – це функція:
1 виробничого відділу;
2 планового відділу;
*3 відділу матеріально-технічного постачання;
4 бухгалтерії.
Створення інноваційної продукції, що задовольняє потреби споживача, - це інструмент:
1 цінової конкуренції;
*2 нецінової конкуренції;
3 міжгалузевої конкуренції;
4 внутрішньогалузевої конкуренції.
Некількісні методи прогнозування збуту – це:
1 експертна оцінка керівників підприємства;
2 метод екстраполяції, метод множинної регресії;
3 опитування споживачів;
*4 правильними є відповіді 1 і 3.
Товар – це:
1 продукт праці, призначений для продажу;
2 результат праці для внутрішнього споживання на підприємстві;
3 продукція, роботи, послуги;
*4 продукт праці, призначений для продажу і здатний задовольнити певні потреби споживачів.
Приклади товарів виробничого призначення:
1 продукти харчування, одяг, сировина і матеріали;
*2 сировина, матеріали, виробничі будівлі і споруди, обладнання;
3 продукти харчування, одяг, складські приміщення;
4 продукти харчування, одяг, медикаменти.
Підприємство поширює програми цінових поступок і встановлює ціни, які покривають витрати і забезпечують певний мінімальний прибуток. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
*1 забезпечення процесу виживання;
2 максимізація поточного прибутку;
3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
4 завоювання лідерства за показниками якості.
Суть закону попиту:
1 чим вища ціна, тим вищий попит;
*2 чим вища ціна, тим нижчий попит;
3 чим вища ціна, тим вища еластичність попиту;
4 чим вища ціна, тим нижча еластичність попиту.
Основними етапами створення рекламних звернень є:
1 стратегічне планування, тактичні дії, розміщення у ЗМІ, підготовка звернень;
2 стратегічне планування, тактичні дії, підготовка звернень;
*3 дослідження, стратегічне планування, тактичні дії, підготовка звернень;
4 дослідження, стратегічне планування, тактичні дії, розміщення у ЗМІ, підготовка звернень.
На етапі ЖЦТ «зрілість» використовується такий вид реклами:
1 інформативна;
2 запобіжна;
*3 нагадувальна;
4 комерційна.
Форма непрямого збуту, коли статус дилера можуть отримати два або більше посередників:
1 інтенсивний розподіл;
2 розподіл на правах ексклюзивності;
*3 селективний розподіл;
4 змішаний розподіл.
Виробник користується послугами посередника, в капіталі якого він має власну частку, при застосуванні наступного методу збуту:
1 прямого;
2 непрямого;
*3 комбінованого;
4 виробничого.
Канали розподілу без посередників - це:
1 прямі канали;
2 опосередковані канали;
3 канал нульового рівня;
*4 правильними є відповіді 1, 3.
2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Портфель видів діяльності виробника електронної апаратури виробничого призначення охоплює 3 стратегічних види товарів (А, Б, В).Дані про продаж цих товарів у підприємства та його трьох головних конкурентів наведені нижче.

Товари
Продажі
(в млн. шт.)
Кількість конкурентів
Продажі трьох головних конкурентів
Темп росту ринку (%)

А
1,0
7
1,4/1,2/1,0
15

Б
3,6
18
3,2/3,2/2,0
7

В
0,7
9
3,0/2,5/2,0
4


Завдання
Проаналізуйте портфель підприємства за допомогою матриці Бостон Консалтинг Груп (БКГ). Обґрунтуйте стратегію для кожного виду товарів.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
*4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Організація виробництва нових, інноваційних товарів – це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
*2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Політика встановлення оптимальної ціни на товари і послуги – це:
*1 цінова політика;
2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Політика, що визначає організаційно-методичні засади рекламної діяльності підприємства, - це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
*3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Товар, за допомогою якого конкуренти прагнуть завоювати споживача, – це:
1 конкурентне середовище;
*2 предмет конкуренції;
3 конкуренція;
4 об’єкт конкуренції.
Обсяги продажу товарів на конкретному ринку конкретній групі споживачів даного регіону за певний проміжок часу – це:
*1 місткість ринку;
2 структура ринку;
3 динаміка ринку;
4 кон’юнктура ринку
Витрати дуже високі, прибутки від’ємні (збитки), конкуренція відсутня, реклама відсутня – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
*1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
3 етап зростання;
4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Швидке збільшення обсягів продажу, ціни тримаються в певному діапазоні, конкуренція зростає, реклама переконує (створює прихильність), попит швидко зростає – це характеристики наступної фази ЖЦТ:
1 етап розробки товару;
2 етап впровадження товару на ринок;
*3 етап зростання;
4 етап зрілості;
5 етап спаду.
Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну виходячи з рівня цін підприємств-конкурентів називається:
1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості;
2 середні витрати плюс прибуток;
*3 ціноутворення на основі рівня поточних цін;
4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів.
Підприємство максимально, з врахування ринкової кон’юнктури, знижує ціни на свої товари з метою заволодіння більшою часткою ринку і збільшення за рахунок цього прибутків в перспективі. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
1 забезпечення процесу виживання;
2 максимізація поточного прибутку;
*3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
4 завоювання лідерства за показниками якості.
До основних засобів стимулювання збуту відносяться:
1 особисті комунікації;
2 реклама;
*3 розповсюдження зразків товару;
4 правильними є відповіді 2 і 3.
Надання знижок за обсяг придбаної партії товару і за періодичність купівлі - це:
*1 система СТИЗ, що спрямована на покупців;
2 система СТИЗ, що спрямована на продавців;
3 система СТИЗ, що спрямована на посередників;
4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців.
Наявність в збутовому ланцюгу двох ланок – виробника і споживача - це:
1 дуже проста система збуту;
*2 проста система збуту;
3 дуже складна система збуту;
4 складна система збуту.
Частка торгових підприємств від загальної кількості торговців в певному регіоні, на яких розміщуються товари, - це:
1 довжина каналу розподілу;
2 ширина каналу розподілу;
*3 щільність каналу розподілу;
4 рівень каналу розподілу.
Характеристиками вертикальної корпоративної маркетингової системи є:
*1 послідовні етапи виробництва і розподілу знаходяться в одиничному володінні;
2 маркетингова система складається з незалежних фірм, які пов'язані договірними відносинами і координують програми своїх дій для спільного досягнення більших комерційних результатів, ніж це було б можливо поодинці;
3 учасники маркетингової системи координують діяльність ряду послідовних етапів виробництва і розподілу завдяки розмірам і могутності одного з учасників;
4 правильними є відповіді 2, 3.
2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
За даними останніх місяців промислове підприємство "Озом" відмічає значне скорочення обсягів збуту своєї продукції, ціна на яку становить 13 EMBED Equation.3 1415 грн./один. Аналіз ринку показав, що конкуренти за цей період ціни не змінювали. Дослідження впливу цінового фактору на динаміку попиту, проведені службою маркетингу, дозволили визначити еластичність попиту від ціни на рівні 13 EMBED Equation.3 1415. За останній місяць підприємством було продано продукції 13 EMBED Equation.3 1415 одиниць товару. Змінні витрати на одиницю товару складають 13 EMBED Equation.3 1415 грн./один., а постійні витрати становлять 13 EMBED Equation.3 1415 грн. Метою підприємства є одержати цільовий прибуток в розмірі 20% від собівартості продукції.
Завдання.
Обґрунтуйте, чи варто підприємству за даних умов знижувати ціну на продукцію на 2 грн./один від встановленої.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Твердження, що споживачі не купуватимуть товари підприємства в достатній кількості, якщо не докласти значних зусиль у сфері стимулювання збуту, є ознакою побудови відносин між виробниками і споживачами за концепцією:
1 удосконалення товару
2 удосконалення виробництва
*3 інтенсифікації комерційних зусиль
4 соціально-етичного маркетингу
Твердження, що споживачі надають перевагу товарам високої якості з надійними експлуатаційними характеристиками, є ознакою побудови відносин між виробниками і споживачами за концепцією:
*1 удосконалення товару
2 удосконалення виробництва
3 інтенсифікації комерційних зусиль
4 соціально-етичного маркетингу
Сукупність баз даних, банку методів, банку моделей і комунікаційної системи, що в сукупності надають актуальну, достовірну, вичерпну інформацію про клієнтів, постачальників і посередників, – це:
1 маркетингова адаптивна система;
*2 маркетингова інформаційна система;
3 маркетингова комерційна система;
4 маркетингова комп’ютерна система.
Вибір постачальників сировини та укладання угод з ними – це функція:
1 виробничого відділу;
2 планового відділу;
*3 відділу матеріально-технічного постачання;
4 бухгалтерії.
Чутливість виробників до зміни прибутків споживачів – це:
*1 цінова еластичність пропозиції;
2 цінова еластичність ринку;
3 цінова еластичність попиту;
4 цінова еластичність конкурентів.
Змагання між окремими господарськими суб’єктами за можливість одержати максимальний прибуток – це:
1 конкурентне середовище;
2 предмет конкуренції;
*3 конкуренція;
4 об’єкт конкуренції.
Девіз підприємства – це:
*1 фірмовий лозунг;
2 фірмовий знак;
3 товарний знак;
4 торговельна марка.
Загальна кількість асортиментних груп у складі товарної номенклатури - це:
*1 ширина товарної номенклатури;
2 глибина товарної номенклатури;
3 насиченість товарної номенклатури;
4 гармонійність товарної номенклатури.
Цінова еластичність попиту характеризує:
*1 на скільки відсотків знижується попит при підвищенні ціни на один відсоток;
2 на скільки відсотків підвищується попит при підвищенні ціни на один відсоток;
3 на скільки відсотків знижується попит при стабілізації ціни товару;
4 на скільки відсотків знижується попит при стабілізації ціни товару.
Підприємство встановлює ціни, які відшкодовують затрати і забезпечують одержання максимального поточного прибутку. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
1 забезпечення процесу виживання;
*2 максимізація поточного прибутку;
3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
4 завоювання лідерства за показниками якості.
До основних засобів стимулювання збуту відносять:
1 особисті комунікації;
2 купони, премії, упаковка за пільговими цінами;
3 розповсюдження зразків товару;
*4 правильними є відповіді 2 і 3.
Будь-яке повідомлення, що використовується підприємством для інформації, переконання чи нагадування споживачам про товар, про підприємство та його діяльність – це:
1 реклама;
*2 просування товару;
3 формування попиту;
4 стимулювання збуту.
Характеристиками вертикальної маркетингової системи є:
*1 один з членів каналу виступає в головній ролі (володіє іншими учасниками) і контролює діяльність членів каналу розподілу;
2 кожний член каналу є окремим підприємством, яке намагається забезпечити собі максимально можливий прибуток, навіть за рахунок збитків інших учасників каналу. Жоден учасник не має достатнього контролю за діяльністю інших;
3 співробітництво між членами каналу розподілу здійснюється на тимчасових чи постійних засадах, може створюватися спільна компанія;
4 правильними є відповіді 1, 2.
Ексклюзивна щільність розподілу характеризується:
1 розміщенням товарів в максимально доцільній кількості торгових підприємств;
2 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах даного регіону;
3 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах даного регіону, причому одному з цих підприємств можуть надаватися переваги або пільги;
*4 розміщенням товарів лише на одному торговому підприємстві даного регіону.
Канал розподілу, який включає в себе трьох посередників, - це:
1 канал нульового рівня;
2 однорівневий канал;
3 дворівнений канал;
*4 трирівневий канал.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Оцініть, хто з точки зору витрат є вигіднішим для підприємства: власний працівник відділу збуту чи промисловий агент.
Умови їх оплати праці:
зарплата працівника складає Зп = 3800 грн. в місяць та премія у розмірі Пп = 2% від обсягу реалізації;
оплата послуг промислового агента складає Па = 6% від обсягу реалізації.
Очікується місячний обсяг продажу у розмірі О = 180000 грн.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Промисловий маркетинг – це:
*1 маркетинг засобів виробництва
2 маркетинг споживчих товарів
3 маркетинг сировини і матеріалів
4 маркетинг товарів, продукції, робіт і послуг
Вивчення фірмової структури ринку – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Специфічною складовою комплексу маркетингу на промисловому підприємстві є:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
*3 матеріально-технічне постачання;
4 товарна політика.
Політика обґрунтування форм оптової торгівлі – це:
1 цінова політика;
*2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
4 товарна політика.
Відповідність товару умовам ринку і вимогам споживачів – це:
*1 конкурентоспроможність продукції;
2 конкурентоспроможність покупців;
3 конкурентоспроможність середовища;
4 конкурентоспроможність підприємства
Зміна властивостей продукції – це інструмент:
1 цінової конкуренції;
*2 нецінової конкуренції;
3 міжгалузевої конкуренції;
4 внутрішньогалузевої конкуренції.
Група товарів, схожих між собою за призначенням, діапазоном цін, за спрямованістю на певний сегмент ринку, - це:
1 сегментування товарів;
*2 товарний асортимент підприємства;
3 товарна номенклатура підприємства;
4 позиціювання товару.
Товари пасивного попиту – це:
1 товари імпульсної торгівлі;
2 товари, про які споживач не знає;
3 товари, про які споживач знає, але не замислюється про їх купівлю;
*4 правильними є відповіді 2 і 3.
Ціни, за якими держава встановлює обов’язкові для всіх підприємств мінімальний і максимальний рівні, називаються:
1 фіксовані;
*2 регульовані;
3 вільні;
4 постійні.
Підприємство встановлює підвищену ціну на товари, щоб відшкодувати підвищені затрати на забезпечення високої якості своїх товарів. Це ознака наступної стратегії ціноутворення:
1 забезпечення процесу виживання;
2 максимізація поточного прибутку;
3 завоювання лідерства за показником частки ринку;
* 4 завоювання лідерства за показниками якості.
Грошові заохочення, надання додаткових днів відпустки, нагородження цінними подарунками – це:
1 система СТИЗ, що спрямована на покупців;
*2 система СТИЗ, що спрямована на продавців;
3 система СТИЗ, що спрямована на посередників;
4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців.
Сертифікати, які надають право на певну знижку, це -
*1 купони;
2 премії;
3 залікові талони;
4 пільгові сертифікати.
Характеристиками вертикальної договірної маркетингової системи є:
1 послідовні етапи виробництва і розподілу знаходяться в одиничному володінні;
*2 маркетингова система складається з незалежних фірм, які пов'язані договірними відносинами і координують програми своїх дій для спільного досягнення більших комерційних результатів, ніж це було б можливо поодинці;
3 учасники маркетингової системи координують діяльність ряду послідовних етапів виробництва і розподілу завдяки розмірам і могутності одного з учасників;
4 правильними є відповіді 2, 3.
Виробник користується послугами незалежних посередників при застосуванні наступного методу збуту:
1 прямого;
*2 непрямого;
3 комбінованого;
4 виробничого.
Виробник продає свою продукцію безпосередньо споживачам при застосуванні наступного методу збуту:
*1 прямого;
2 непрямого;
3 комбінованого;
4 виробничого.
2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.
Мале приватне промислове підприємство “Дан” протягом місяця має здійснити поставку продукції багатьом організаціям-споживачам і подолати для цього вантажівкою близько L = 2000 км на місяць. Підприємство повинно вирішити: придбати новий транспортний засіб чи укласти угоду з транспортним підприємством.
Оплата послуг транспортного підприємства складає О = 1,95 грн. за 1 км.
При використанні власного транспорту виникають наступні витрати:
1) придбання нового транспортного засобу - Ц = 22000 грн., вартість якого буде амортизована при нормі амортизації ( = 25% річних;
2) купівля нової вантажівки буде здійснена на 50% за рахунок кредиту терміном 2 роки, ставка кредитування 3% щомісяця;
3) на податки та страхування вантажівки буде втрачатися С = 200 грн. в рік;
4) витрати на оплату праці водія З = 480 грн. в місяць;
5) витрати на бензин, технічне обслуговування та ремонт складають V = 0,75 грн. на 1 км;
6) загальна відстань перевезень на підприємстві 2000 км на місяць як власним транспортом, так і сторонньою транспортною організацією.
Завдання
Обґрунтуйте, яка альтернатива є вигіднішою: придбати новий транспортний засіб чи укласти угоду з транспортним підприємством?

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)

Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)

Форма № Н-5.05
Національний університет водного господарства та природокористування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Семестр VІ
Навчальна дисципліна Основи маркетингу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1. Теоретична частина. Дайте відповіді на тестові завдання 1-15.
Вивчення товарної структури ринку – це:
*1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Проведення цільоспрямованої товарної політики - це:
1 аналітична функція промислового маркетингу
2 виробнича функція промислового маркетингу
*3 збутова функція промислового маркетингу
4 функція управління маркетингом і контролю маркетингу
Функціональна спеціалізація відділів матеріально-технічного постачання характерна для:
1 великих підприємств;
*2 невеликих підприємств;
3 для всіх підприємств;
4 для підприємств промисловості.
Політика модифікації існуючих виробів підприємства – це:
1 цінова політика;
2 збутова політика;
3 комунікаційна політика;
*4 товарна політика.
Чутливість споживачів до зміни цін на продукцію – це:
1 цінова еластичність пропозиції;
2 цінова еластичність ринку;
*3 цінова еластичність попиту;
4 цінова еластичність конкурентів.
Зниження ціни продукції – це інструмент:
*1 цінової конкуренції;
2 нецінової конкуренції;
3 міжгалузевої конкуренції;
4 внутрішньогалузевої конкуренції.
Товари повсякденного попиту – це:
*1 товари, які купують часто з мінімальними затратами часу на процес купівлі;
2 товари з класичним життєвим циклом;
3 товари з сезонним життєвим циклом;
4 товари, для котрих характерними є п’ять фаз життєвого циклу.
Перелік товарів, які виробляє підприємство з метою продажу (сукупність запропонованих покупцям асортиментних груп) - це:
1 сегментування товарів;
2 асортиментна політика підприємства;
*3 товарна номенклатура підприємства;
4 позиціювання товару.
Етап четвертий процесу ціноутворення – це:
1 визначення попиту;
2 постановка завдань ціноутворення;
*3 аналіз цін і товарів конкурентів;
4 оцінка власних затрат підприємства.
Запропонуйте підприємству стратегію ціноутворення, якщо продаються товари-новинки, захищені патентами:
1 стратегія диференційованих цін;
*2 стратегія високих цін;
3 стратегія пільгових цін;
4 стратегія конкурентних цін.
Повідомлення про товар, джерелом якого є друзі, колеги або сусіди, – це:
*1 особисті комунікації;
2 реклама;
3 неособисті комунікації;
4 правильними є відповіді 1 і 2.
Повідомлення про товар, джерелом якого є торговий персонал підприємства, – це:
*1 особисті комунікації;
2 неособисті комунікації;
3 реклама;
4 правильними є відповіді 1 і 3.
Магазин, в якому продається різноманітний асортимент продовольчих і непродовольчих товарів, - це:
*1 супермаркет;
2 спеціалізований магазин;
3 магазин різноманітного асортименту;
4 універмаг:
5 торгівельний комплекс.
Характеристиками вертикальної керованої маркетингової системи є:
1 послідовні етапи виробництва і розподілу знаходяться в одиничному володінні;
2 маркетингова система складається з незалежних фірм, які пов'язані договірними відносинами і координують програми своїх дій для спільного досягнення більших комерційних результатів, ніж це було б можливо поодинці;
*3 учасники маркетингової системи координують діяльність ряду послідовних етапів виробництва і розподілу завдяки розмірам і могутності одного з учасників;
4 правильними є відповіді 2, 3.
Використання сітки власних збутових філій і дочірніх компаній, незалежних збутових посередників - це:
1 дуже проста система збуту;
2 проста система збуту;
3 дуже складна система збуту;
*4 складна система збуту.

2. Практична частина. Виконайте практичне завдання.

Приватне промислове підприємство “Сапсан” закуповує для власних виробничих потреб 190 мішків цементу на місяць. Ціна кожного мішка складає 18 грн. Закупівельні та транспортні витрати на виконання одного замовлення складають 175 грн. на одну поставку. Постійні складські витрати складають 261 гривня на місяць. Змінні складські витрати складають 5% від середньої вартості складського запасу цементу. Враховуючи особливості технологічного процесу, цемент повинен зберігатися на складі підприємства не довше, ніж 1 місяць.
Завдання
Обґрунтуйте оптимальний варіант частоти замовлень цементу (один, два або три рази на місяць), який дозволить підприємству мінімізувати сумарні логістичні затрати (тобто суму закупівельних, транспортних і складських витрат).


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від «22» квітня 2015 року

Завідувач кафедри __________ (М.В. Мальчик)


Екзаменатор _____ _____ ( Н.А.Гонтаренко)


В

ОТП

С

В

ОТ

РТ

С

В

ОТ

РТ

СRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 13170839
    Размер файла: 357 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий