Кукык Сож


88-бап
1. Мәслихаттар өз құзыретiндегi мәселелер бойынша шешiмдер, ал әкiмдер - тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң аумағында орындалуға мiндеттi шешiмдер мен өкiмдер қабылдайды.
2. Мәслихаттардың жергiлiктi бюджет кiрiсiн қысқартуды немесе жергiлiктi бюджет шығысын ұлғайтуды көздейтiн шешiмдерiнiң жобалары әкiмнiң оң қорытындысы болған кезде ғана қарауға енгiзiлуi мүмкiн.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес келмейтiн мәслихат шешiмдерiнiң күшi сот тәртiбiмен жойылуы мүмкiн.
4. Әкiмдердiң шешiмдерi мен өкiмдерiнiң күшiн тиiсiнше Қазақстан Республикасының Президентi, Үкiметi не жоғары тұрған әкiм жоюы мүмкiн, сондай-ақ олардың күші сот тәртiбiмен жойылуы мүмкiн.
89-бап
1. Қазақстан Республикасында жергiлiктi маңызы бар мәселелердi тұрғын халықтың өзi шешуiн қамтамасыз ететiн жергiлiктi өзiн-өзi басқару танылады.
2. Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды тұрғын халық тiкелей жүзеге асырады, сондай-ақ ол мәслихаттар және халық топтары жинақы тұратын аумақтарды қамтитын жергiлiктi қоғамдастықтардағы басқа да жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары арқылы жүзеге асырылады.
Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру заңға сәйкес берілуі мүмкін.
3. Қазақстанда жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды ұйымдастыру мен олардың қызметі заңмен реттеледі.
4. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының дербестiгiне олардың заңмен белгiленген өкiлеттiгi шегiнде кепiлдiк берiледi.
90-бап
1. Республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы референдум нәтижелерi ресми түрде жарияланған күннен бастап күшiне енедi, сол мезгiлден бастап бұрынғы қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының күшi жойылады.
2. Республикалық референдумда Конституция қабылданған күн мемлекеттiк мереке - Қазақстан Республикасының Конституциясы Күнi деп жарияланады.
93-бап
Конституцияның 7-бабын жүзеге асыру мақсатында Үкiмет, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар, арнаулы заңға сәйкес, Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мемлекеттiк тiлдi еркiн әрi тегiн меңгеруi үшiн қажеттi ұйымдастырушылық, материалдық және техникалық жағдайдың бәрiн жасауға мiндеттi.
94-бап
1. Конституция күшiне енген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сайланған Қазақстан Республикасының Президентi Конституция белгiлеген Қазақстан Республикасы Президентiнiң өкiлеттiктерiне ие болады және оларды 1995 жылғы 29 сәуiрде республикалық референдумда қабылданған шешiм бойынша белгiленген мерзiм iшiнде жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Президентiнiң келiсiмiмен Республика Президентi өкiлеттiгiнiң қазiргi мерзiмi Республика Парламентi Палаталарының бiрлескен отырысында Палаталардың әрқайсысының депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусымен қабылданған Республика Парламентiнiң қаулысымен қысқартылуы мүмкiн. Мұндай жағдайда Парламент Мәжiлiсi бiр ай iшiнде Қазақстан Республикасы Президентiнiң сайлауын тағайындайды. Осы сайлаудың қорытындылары бойынша сайланған Республика Президентi сайлау қорытындылары жарияланған күннен бастап бiр ай iшiнде ант бередi және жетi жылдан кейiн желтоқсанның бiрiншi жексенбiсiнде өткiзiлуге тиiс кезектi Президент сайлауында сайланған Республика Президентi қызметiне кiрiскенге дейiн өз өкiлеттiгiн жүзеге асырады.
2. Конституция күшiне енген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сайланған Қазақстан Республикасының Вице-Президентi өзi сайланған мерзiм аяқталғанға дейiн өкiлеттiгiн сақтайды..
94-1-бап
Конституцияның 41-бабы 1-тармағының Республика Президентінің өкілеттік мерзімін белгілейтін ережесі 2005 жылғы 4 желтоқсандағы сайлауда сайланған Республика Президентінің жеті жылдық өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты өткізілетін президенттік сайлау қорытындысы бойынша Республика Президенті болып сайланған адамға қолданылатын болады.
95-бап
1. Бiрiншi сайланған Сенат депутаттарының жартысы төрт жыл мерзiмге, депутаттардың екiншi жартысы екi жыл мерзiмге конституциялық заңмен белгiленген тәртiппен сайланады.
2. Қазақстан Республикасы Конституциясының Парламент Мәжiлiсi депутаттарын партиялық тiзiмдер негiзiнде сайлау туралы ережелерi екiншi шақырылатын Парламент Мәжiлiсi депутаттарын сайлаудан бастап қолданылады.
96-бап
Конституция күшiне енген күннен бастап Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi онда белгiленген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құқықтарына, мiндеттерi мен жауапкершiлiгiне ие болады.
97-бап
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiнiң бiрiншi құрамы былайша құрылады: Республика Президентi, Парламент Сенатының Төрағасы мен Парламент Мәжiлiсiнiң Төрағасы Конституциялық Кеңестiң мүшелерiнен бiр бiрден үш жыл мерзiмге, ал Конституциялық Кеңестiң мүшелерiнен бiр бiрден алты жыл мерзiмге тағайындайды, Конституциялық Кеңестiң Төрағасын Республика Президентi алты жыл мерзiмге тағайындайды.
98-бап
1. Конституцияда көзделген сот төрелiгi мен тергеу органдары тиiстi заңдарда көзделген тәртiп пен мерзiмде құрылады. Олар құрылғанға дейiн жұмыс iстеп тұрған сот төрелiгi мен тергеу органдары өз өкiлеттiктерiн сақтайды.
2. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының және Жоғары Төрелiк Сотының, жергiлiктi соттардың судьялары Конституцияда көзделген соттар құрылғанға дейiн өз өкiлеттiктерiн сақтайды. Судьялардың бос орындары Конституцияда белгiленген тәртiппен толықтырылады.

1Madde 88 Düzenleme
Kendi yetki konularında ve ilgili idari-toprak biriminin valilerin Konferanslar kararların topraklarında bağlayıcı kararlar ve kararlarını vermekte.
Yerel bütçe gelirlerinin azalması ya da projeler için yerel bütçe kararlarının üretimde bir artış sadece belediye başkanlarının olumlu görüş ile değerlendirilmek üzere teslim edilebilir.
Maslihat Anayasasının ve Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak hukuk mahkemesinin kararlarına tabi olabilir değil.
akims kararlar ve sırasıyla Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararları, Hükümet mahkeme tarafından da etkileri iptal edilebilir, vali ya da daha yüksek kaldırabilir.
Madde 89
Yerel sorunları sağlamak için Kazakistan Cumhuriyeti yerel özyönetim halkı tarafından bağımsız olarak karara bağlanır tanınacaktır.Yerel doğrudan seçimler yoluyla halkın öz-yönetim, yanı sıra bir alanı kapsayan kırsal ve kentsel yerel topluluklarda yaşayan insanların gruplar seçilmiş ve yerel özyönetim organları tarafından yürütülen kompakt. Yerel özyönetim organlarının ve hizmetlerinin teşkilat kanunu prosedürü tespit edilen sınırlar dahilinde vatandaşlar kendileri tarafından belirlenir.
Yerel özyönetim organlarının bağımsızlığı kanunla kurulmuş kendi yetkileri dahilinde garanti edilecektir.
Madde 90 Düzenleme
Ulusal referandumla kabul edilen Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası referandumu resmi sonuçların yayımı tarihinde yürürlüğe girer, daha önce eş zamanlı etkisi Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası silinecektir kabul etti.
ulusal referandumda Anayasanın kabulünden Günleri Kazakistan Cumhuriyeti'nin Anayasa Günü, resmi tatil ilan edilmesi
Madde 93
Için gerekli tüm organizasyonel, malzeme ve teknik şartları yapmak Kazakistanı özgür ve ücretsiz Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının devlet dili mastering özel bir yasa uyarınca Anayasa'nın, Hükümet, yerel temsilcisi ve yürütme organları 7 ci uygulanması için
Madde 94 Düzenleme
Kazakistan Cumhuriyeti mevcut yasalara uygun olarak seçilen Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kararıyla kurulan süre içinde yürütülen, 29 Nisan 1995 tarihinde Anayasası ile kurulan Cumhurbaşkanı ve ulusal referanduma yetki verilecektir. Her odanın toplam üyelik oyçokluğuyla kabul edilen Houses of Parliament Kazakistan, modern ortak toplantısında Cumhurbaşkanı onayı ile Cumhurbaşkanı görev süresi Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından kısalabilir. Böyle bir durumda, seçimlerin bir ay içinde Kazakistan Cumhuriyeti, Parlamentosu Mazhilis Başkanı. Seçim sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde andiçerler Cumhurbaşkanı seçildi bu seçimlerin sonuçlarına göre Aralık ayının ilk Pazar günü yapılmalıdır, önceki Cumhurbaşkanının görev girmesinden yedi yıl sonra, bir sonraki başkanlık seçimlerinde egzersiz yetkileri seçildi.
Kazakistan Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı tarafından seçilen Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan kanunlara göre sürenin bitiminden önce seçilmiş yetkilerini korur.
Senato seçilmiş üyeleri ilk yarısında dört yıllık bir süre için, milletvekillerinin diğer yarısı iki yıllık bir süre için anayasa hukuku uyarınca seçilecektir.
Anayasanın Meclis Mazhilis milletvekilleri, parti listelerine dayanarak seçim kuralları, Parlamento Mazhilis milletvekili seçilmesinden itibaren adı verilen diğer.
Madde 95 Düzenleme
Senato seçilmiş üyeleri ilk yarısında dört yıllık bir süre için, milletvekillerinin diğer yarısı iki yıllık bir süre için anayasa hukuku uyarınca seçilecektir.
Anayasanın Meclis Mazhilis milletvekilleri, parti listelerine dayanarak seçim kuralları, Parlamento Mazhilis milletvekili seçilmesinden itibaren adı verilen diğer.
Madde 96 Düzenleme
Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Bakanlar hakları, yükümlülükleri kurulmuş ve sorumlulukları olabilir
Madde 97 Düzenleme
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi'nin ilk kompozisyonu aşağıdaki gibi olacaktır:
Cumhuriyeti ve bir ila üç yıllık bir süre için Anayasa Konseyi üyelerinin Parlamento Macilis Başkanı Başkanı Parlamentosu Senato Başkanı ve Anayasa Konseyi'nin bir üyesi tayin her altı yıllık bir süre için atanır, Cumhurbaşkanı Anayasa Konseyi'nin, Başkan altı yıllık bir süre için atanırlar
Madde 98 Düzenleme
Bir şekilde ve yasa ile öngörülen süreler içinde Anayasa'nın öngördüğü adalet ve soruşturma organları oluşturulacak. Onlar adalet ve soruşturma organlarının kurulması öncesinde görevde kalacak mevcut bulundu.Kazakistan Cumhuriyeti ve Yüksek Hakem Mahkemesi ve Anayasa tarafından öngörülen yerel mahkemelerin Yargıtay mahkemelerin oluşumuna kadar görevde kalacaktır. Yargıçların boş Anayasası ile kurulan prosedüre uygun olarak desteklenmiş

Приложенные файлы

  • docx 13174125
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий