Вступні Іспити для маг ТБВ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Дисципліна: Технологія будівельного виробництва

Розділ 1. Основні положення будівельного виробництва


§ 1
.
Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура

1
-
й рівень

1. .Де використовуються автоматизовані процеси будівельного виробництва:


а) безпосередньо на будівельному майданчику;


+ б) на заводах будівельної індустрії;


в) в полігонних умовах;


г) при виконанні оздоблювальних робіт;


д) при влаштуванні котлованів.


2.Собівартість виконання

робіт складається:

+

а)накладних витрат;

б)трудомісткості;

в)тривалості;

г)кошторисної вартості;

д)немає відповіді.


3.Варіантне проектування комплексної механізації здійснюється:


а)в одну стадію;

+

б)у дві стадії;


в)у три стадії;


г)у чотири ст
адії;


д)немає відповіді.


4.Що включає трудомісткість?


а)собівартість;


б)комплект машин;


в)кількість варіантів;

+

г)витрати праці робітників і машин;д)немеє відповіді.


5.Що таке основні техніко
-
економічні показники?


а)контроль якості робіт;

+

б)собівартість;


в)норми часу;


г)норми викробітку;


д)технологічна документація.


2
-
й рівень

1.При якій температурі зовнішнього середовища умови роботи вважаються зимовими:


а)
-
10
0
С;


б)
-
5
0
С;


в) 0
0
С;

+ г) +5
0
С;


д) +10
0
С.


2.Що та
ке продуктивність праці робітника:


а)тарифна ставка;

+

б)виробіток;


в)кооперація праці;


г)спеціалізація бригад;


д)немає відповіді.

3.Чим характеризується рівень механізації:


а)собівартістю робіт;

+

б)об‱ємом виконаних механізованих робіт;


в)о
б‱ємом виконаних немеханізованих робіт;


г)заданим темпом виконання робіт;


д)трудомісткістю.


§ 2.

Технічне


нормування
: суть і склад

1
-
й рівень

1.Норма часу робітника вимірюється в:


а)годинах;


б)в м
2
, м
3
/ година, зміна;


+

в)людино
-
година, людино
-
зміна;


г)грн.;


д)змінах.


2.Чим визначається фах робітника:


а) видом бригади;


б) розрядом робітника;

+

в) видом роботи;


г) ступенем механізації;


д)немає відповіді.


3.Що таке тарифна сітка:


а) тарифна

ставка;


б) технічна норма;

+

в )тарифний коефіцієнт;


г) мінімальна зарплата;


д) максимальна зарплата.


4.Що таке відрядна система оплата праці?


а) за відроблений час;

+

б)за виконаний об‱єм роботи;


в)за годину роботи;


г)за ефективність роботи;д)немає відповіді.


2
-
й рівень

1. Що таке норма часу:


+

а) кількість часу;б) кількість продукції;


в) нормокомплект робітників;


г) захватка для бригади;


д) ділянка для ланки.


2.Що таке норма виробітку?


а) Н
вир

= Н
ч
/Т;

+

б) Н
вир

= 1/Н
ч
;


в) люд
-
год;


г) люд
-
зм;


д) немає відповіді.§ 3.

Будівельні роботи. Індустріалізація будівельного виробництва


1
-
й рівень

1
.Захваткою називається простір, що надається:


а) одному робітнику;


б) ланці робітників;


+

в) бригаді робітників;


г) трьом робітникам;


д) спеціалізованій бригаді робітників.


2.Ділянкою називається простір, що надається:


+ а) одному робітнику;


б) комплексній бригаді;


в) бригаді робітникі
в;


г) немає відповіді;


д) спеціалізованій бригаді робітників


2
-
й рівень

1.Робоча операція це:

а)складний комплексний процес;

б)простий проес;

+

в)технологічнооднорідно та організаційно неподілений елемент;

г)заготівельний про
ц
ес;

д)немає

відповіді.


§ 4.
Нормативна документація будівельного виробницта

1
-
й рівень

1.Основним нормативним і законодавчим документом в будівництві є:а) технічні умови (ТУ);б) державні стандарти (ДеСТ);


+

в) державні будівельн
і норми (ДБН).г) відомчі технологічні норми проектування (ВНТП);д) технологічні карти.


2.Що встановлює ДБН?

а) технічні норми виконання робіт;

+

б) правила організації, управління, виконання та приймання робіт;

в) тарифні н
орми;

г) технічні та тарифні норми;

д) техніко
-
економічні показники.


2
-
й рівень

1.Допуски у будывельному виробництвы встановлюють:

+

а)інтервал;

б)тарифні норми;

в)технічні норми;

г)собівартість;

д)трудомісткість§ 5.
Основи системи управління якістю бу
дівельно
-
монтажних робіт

1
-
й рівень

1
.Схеми операційного контролю якості (СОКЯ) включають:

а)норми витрат;

+

б)допуски;

в)собівартість продукції;

г)трудомісткість продукції;

д)немає відповіді.


2
.Авторський нагляд у будівельному виробництві полягає:

+

а
)контроль проектної організаці;


б)контроль виробничої організації;


в)технічні норми виконання робіт;


г)технічні та тарифні норми;


д)немає відповіді.


2
-
й рівень

1.Допуском в будівництві називають:


а)максимальний розмір конструктивного ел
ементу;


б)мінімальний розмір конструктивного елементу;

+ в) допустиме відхилення між найбільшим і найменшим розміром елементу або його
положення в просторі.


г)максимальні відхилення конструкцій в просторі;


д)мінімальні
відхилення конструкцій в просторі.


2.Недотримання допусків у будівництві приводить до:

+

а)порушення міцності та стійкості будівель;


б)зміни карт трудових процесів;


в)збільшення накладних витрат;


г)появою складних комплексних процесів;


д)немає ві
дповіді.§ 6. Будівельні вантажі та їх транспортування. Технологічне проектування
будівельних процесів

1
-
й рівень

1
.Технологічне проектування в будівництві для складних об‱єктів здійснюється:

а)в одну стадію;

+б)в дві стадії;

в)в три стадії;

г)в чотири с
тадії;

д)немає відповіді.


2
. Проект організації будівництва це?

а)нормативна документація;

+б)технологічне проектування;

в)технічне нормування;

г)тарифне нормування;

д)немає відповіді.


3
. Проект виконання робіт у свій склад включає обов‱язково:

+а)календ
арний план виконання робіт;

б)карти трудових процесів;

в)проект організації будівництва;

г)немає відповіді;

д)накладні витрати.


2
-
й рівень

1.Технологічні карти виконання робіт входять в:

а)проект організації будівництва;

+б)проект виконання робіт;

в)карти

трудових процесів;

г)архітектурно
-
будівельну документацію;

д)немає відповіді.


2.Проект організації будівництва включає:

+а)технічний проект;

б)архітектурно
-
будівельний проект;

в)санітарно
-
технічний проект;

г)теплопостачання та вентиляцію об‱єкту;д)немає відповіді


3
.Карти трудових процесів розробляють для:

а)нетипових будівельних об‱єктів;

+б)типових будівельних об‱єктів;

в)індивідуальних будівельних об‱єктів;

г)проектів організації будівництва;

д)проектів виконання робіт


4.Який нахил під‱
їздних доріг для транспортування будівельних вантажів:


а)не більше 3
-
5%;


б)більше 2
-
4%;


+ в)не більше 6
-
9%;


г)не більше 3%;


д)більше 9%.


3
-
й рівень


1.Визначити необхідну кількість транспор
тних засобів для перевезення бетонної суміші на
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=300 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А,
Б


1 км, В, Г, Д


3 км; розподілення змінної
потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=1:1:1:2:2; перевезення автосамоскидом КамАЗ
-
5541;

(
V
б

=1,9
м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).а) 10; 3;


б) 8;

2;

+ в) 3; 10;


г) 4; 7;


д) правильної відпові
ді немає.


2.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=400 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонува
нні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А, Б, В


1,5 км, 1,5 км, 3,5 км; Г, Д


3,5 км, 1,5 км;
розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:2:2:1:1; перевезення
автосамоскидом КамАЗ
-
5541;

(
V
б

=1,9
м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).
а) 10; 12;

+ б) 7;

7;


в) 3; 10;


г) 4; 9;


д) правильної відповіді немає.


3.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба
в бетоні
Q
=450 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А, Б, в


1 км, Г, Д


3,5 км; розподілення змінної
потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:1:2:2:2; перевезення автосамоскидом К
амАЗ
-
5541;

(
V
б

=1,9
м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).


+ а) 7; 10;


б) 8;

11;


в) 6; 9;


г) 7; 9;


д) правильної відповіді немає.


4. Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші
на групу об‱єктів А, Б, Г
, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=360 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А, Б


2 км; Г, Д


4 км; розподілення змінної
потреби в бетонній суміші А:Б
:Г:Д=2:1:2:1; перевезення автосамоскидом КамАЗ
-
5541;

(
V
б

=1,9
м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).а)
6
;
7
;

+

б)
6
;

9;


в) 9; 6;


г) 8; 7;


д) правильної відповіді немає.


5.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення

бетонної суміші на
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=500 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А, Б, В


2,5 км, Г, Д


1,5 к
м; розподілення змінної
потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=1:1:1:2:2; перевезення автосамоскидом КамАЗ
-
5541;

(
V
б

=1,9
м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).а) 1
3
;
5
;


б)
6
;

12;


в) 11; 7;


+ г) 12; 6;


д) правильної відповіді немає.Розділ 2.

Технологі
чні процеси переробки грунту і влаштування паль


§ 1.
Основні положення по технології процесів переробки грунту

1
-
й рівень

1.До постійних земляних споруд відносяться:


а)котловани;


б)траншеї;


+ в) вертикальне плануванн
я майданчиків;


г)нагірні канави;


д)правильної відповіді немає.

2.Мокрими називають грунти, що мають вологість:


а)до 10%;


б)10
-
20%;


в) до 30%;


+ г)більше 30%;


д)правильної відповіді нема
є.


3.Закладання укосів виїмок визначається в величинах:


а)метрах;


б)сантиметрах;


+ в) безрозмірна величина;


г)в кілограмах;


д)в тоннах.


4. Обсяги земляних робіт визначаються з врахуванням:

а) природньої щ
ільності;

+б) коефіцієнта початкового розпушування;

в) коефіцієнта залишкового розпушування;

г)вологості грунту;

д)відповіді немає.
2
-
й рівень

1.Зчеплення грунту залежить:


а)від крутизни укосу;


+ б)виду грунту його вилогості;в) від розпушуваності грунту;


г)об

ємної маси грунту;


д)вологості грунту.

2.Кут природнього укосу визначається:


+ а)силою зчеплення;


б)щільністю;


в) коефіцієнтом залишкового розпушування;


г)коеф
іцієнтом попереднього розпушування;


д)об

ємною масою грунту

3.При вертикальному плануванні майданчиків об

єми визначають з врахуванням:.


а)щільності грунту;


+ б)умови нульового балансу;


в) вологості грунту;г)щільності грунту;


д)немає відповіді.


3
-
й рівень

1.Визначити об

єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 48х94 м, глибиною
h
k
=2,8

м, крутизна укосу 1:
m

=
1:0,5.


а)10292,3 м
3
;


+ б) 13197,2 м
3
;


в) 14390,5 м
3
;


г) 12451,3 м
3
;


д) 13925,5 м
3
.2.Визначити об

єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 4
0
х
88

м, глибиною
h
k
=
4
,
2

м, крутизна укосу 1:
m

=
1:0,
2
5.


+

а)1
5345
,
2

м
3
;
б) 13197,2 м
3
;


в) 1
5
390,5 м
3
;г) 12
952
,3 м
3
;


д) 13
7
25,5 м
3
.


3.Визначити об

єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ =
55
х
70

м, глибиною
h
k
=
3
,
5

м, крутизна укосу 1:
m

=
1:0,
7
5.


а)

1
4
292,3 м
3
;б) 1
2
197,2 м
3
;


+

в) 14
655
,
4

м
3
;г) 12451,3 м
3
;


д) 1
5
925,5 м
3
.


4.Визначити об

єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ =
63
х
75

м, глибиною
h
k
=2,8

м, крутизна укосу 1:
m

=
1:0,
67
.


а)10
9
92,3 м
3
;


+ б) 139
68

м
3
;


в) 1
7
39
8
,5 м
3
;


г) 1
5
45
1,3 м
3
;


д) 13925,5 м
3
.


5.Визначити об

єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 4
5
х
65

м, глибиною
h
k
=
3
,
2

м, крутизна укосу 1:
m

=
1:0,
7
5.


+

а)102
2
9


м
3
;
б) 1
5
19
8
,2 м
3
;


в) 1
6
390,5 м
3
;


г) 1
1
451,3 м
3
;


д) 1
2
925,5 м
3
.§ 2.
Розробка грунту механічним методом. Основні положення методу


1
-
й рівень

1.При якій схемі вертикального найменування майданчиків продуктивність скреперів
найвища:


а)по спіралі;


б)по еліпсу;


+ в)

©вісімкаª;


г)траншейний;


д)боковий.

2.Одноковшові екскаватори з прямою лопатою розробляють грунт:


+ а)вище рівня стоянки;


б)нижче рівняч стоянки;


в) для глибоких виїмок;


г)невеликих але глибоких
виїмок;


д)для планувальних робіт.

3.Грейдери і автогрейдери виконують:


а)розробку котлованів;


б)розробку граншей;


в) влаштування насипів;


+ г)планувальні роботи;


д)ущільнення грунту.


4
. Лобова пр
оходка застосовується екскаваторами з робочим обладнанням:

+
а) пряма лопата;

б) зворотна лопата;

в) драглайн

г) грейфер;

д) грейдер
.


2
-
й рівень

1. В залежності від яких факторів приймається схема розробки грунту одноківшевими
екскаваторами в нескельних ґр
унтах?

а) технічні параметри екскаватора;

+б) співвідношенням між радіусом різання машини та розмірами виїмки;

в) співвідношенням між довжиною та глибиною виїмки.

г) в залежності від продуктивності екскаватора і об‱єму виїмки;

д)немає відповіді.


2. Як виз
начається переміщення ґрунту землерийними машинами на відстань до 50 м

+а) бульдозером;


б) скрепером;


в) навантажувачем


г) грейдером;


д) екскаватором.


3.Причепні тракторні скрепери з ковшом 15 м
3

транспортують грнут на відстані:


а)до
300 м;


б)до 500 м;


в) до 700 м;


+ г)до 1000 м;


д)немає відповіді.

4.Трамбувальні плити масою до 3,5 т ущільнюють грунт на глибину до:


а)0,25 м;


б)0,5 м;


+ в) 0,8 м;


г)0,7 м;д)0,3 м.§ 3. Розробка грунту гідромеханічним методом. Розробка грунту буруванням.
Вибуховий метод розробки грунту. Розробка грунту безтраншейним методом.


1
-
й рівень

1
. Який вибуховий спосіб розпушування грунту земляних виїмок (котлованів, траншей
найбільш ефективний?):


а)котлових зарядів;


+ б)щілинних зарядів;


в)камерних зарядів;


г)малокамерних зарядів;


д)шпурових зарядів.


2.В яких умовах використиовують гідромоніторні установки
:


а)
під водою
;


+ б)
на суходолі
;


в)
в котлованах
;


г)в насипах;


д)в траншеях.


3
.До безтраншейних методів розробки грунту відносять:


а)метод електроосмосу;


+ б)метод проколювання і продавлювання


в)мет
од насування;


г)метод підрощування;


д)метод підточування.

4.Бризантні вибузові речовини мають:


+ а)
високу швидкість хімічних перетворень
;


б)
невисоку швидкість хімічних перетворень
;в)
велику чутливість до

зовнішнього впливу
;


г)
високу небезпеку використання
;


д)
немає відповіді
.

5.Метальні вибухові речовини мають:


а)високу швидкість хімічних перетворень;


+ б)невисоку швидкість хімічних перетворень;


в) велику чу
тливість до зовнішнього впливу;


г)високу небезпеку використання;


д)немає відповіді.


2
-
й рівень

1.Від чого залежить вид горну при
проведенні вибухових робіт:


а)від радіусу вибуху
R
;


+ б)від показника дії вибуху
n
;в)від значення ліній найменшого опору
W
;


г)від розташування вибухових зарядів;


д)від виду вибухових речовин.


2.Легкі голкофільтрові пристрої служать:


+ а)для пониження рівня грунтових вод;


б)для штучного закріплен
ня грунту;


в)
для выдкритого водовыдливу
;


г)
для влаштування свердловин
;


д)немає відповіді.§ 4. Особливості технології процесів переробки грунту в екстремальних умовах.


1
-
й рівень

1. Для яких видів ґрунтів застосову
ється термічний спосіб закріплення:


а) піщаних;


+б) лесових;


в) глинистих


г )мерзлих;


д) суглинистих.


2
-
й рівень

1.При якій температурі зовнішнього середовища земляні роботи вважаються зимовими:


а)
-
10
0
С;


б)
-
5
0
С;


в) 0
0
С;

+ г)

+5
0
С;


д) +10
0
С.

2.Розпушування грунту навісними тракторними розпушувачами одним шаром
застосовують на глибину:


а) 1,2…1,3 м;


+ б) 0,8…1,2 м;


в)
1,4 м
;г)
1,5 м
;


д)
1,6
.


3. У яких будівельних процесах використовується явище „еле
ктроосмосу ?

а) при електрообігріванні забетонованої конструкції під час зимового бетонування;

б) при зварюванні арматурних сіток і каркасів;

+в) при використанні електрохімічного способу закріплення слабких ґрунтів
;

г)

при використанні
заморожувального

сп
особу закріплення слабких ґрунтів
.

Д)немаэ выдповыды
§ 5. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль.

1
-
й рівень

1.Як влаштовують набивні палі:


а)на заводах будівельної індустрії;


б)безпосередньо на будівельному майданчи
ку;


+ в)на будівельному майданчику в проектному положенні;


г) на будівельному майданчику в горизонтальному положенні;


д)на укрупнювальних стендах біля проектного місця.


2.Пневмонабивні палі влаштовують в умовах:


а) відсутнос
ті грунтових вод;


+б) при великому притоці грунтових вод;


в) в лесовидних грунтах


г )в мерзлих грунтах;


д)немає відповіді.2
-
й рівень

1.Вантажопід

ємність набивних паль можна збільшити шляхом:


+ а)камуфлектного вибуху;


б)
з викор
истанням електрофосмосу
;в)
зменшенням п‱
яти основи палі;


г )заморожуванням;


д)немає відповіді.

2.При розташування буронабивних паль на відстані менше 1,5 м одна від іншої, їх
влаштовують:

+ а)через одну пропущену;


б)через дві
пропущених;


в) через три пропущених;


г )поряд;


д)немає віжповіді.Розділ 3. Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону


§ 1. Основні положення по технології процесів монолітного бетону та
залізобетону

1
-
й рівень

1.Які оптим
альні умови твердіння бетонної суміші на будмайданчику (середньодобова
температура і вологість):


а) 10
0
С, 50%;


+ б) 18
0
С, 60%;


в) 25
0
С, 80%;


г) 20
0
С, 90%;


д) більше 25
0
С, 50%.


2. Для чого використовується бетонування конструкцій спос
обом торкретування?


а) для підводного бетонування конструкції;

+б) для бетонування тонкостінних конструкцій (оболонок, армоцементних конструкцій,
тощо);


в) для бетонування підземних споруд „стіна в ґрунті ;


г) для бетонування конструкцій в опалубці
-
оболонці;


д) для бетонування колон .


3. Як розуміти бетонування конструкцій роздільним способом?

+ а) нагнітання в порожнини між крупним заповнювачем цементного розчину;


б) бетонування конструкцій з перервами з влаштуванням робочих швів;


в
) укладання бетонної суміші за допомогою стрічкових транспортерів.


г) для підводного бетонування;


д)відповіді немає.2
-
й рівень

1. Що впливає на вибір методу подавання бетонної суміші при влаштуванні монолітних
бетонних та залізобетонних конструкці
й?


а) легкоукладанність бетонної суміші та крупність заповнювачів;

+б) темп бетонування та склад бетону;


в) склад бетону та метеорологічні умови праці;


г) темп бетонування та сукупність виробничих факторів;


д) немає відповіді.


2.Торкретуванням нан
осять одноразовий шар товщиною:


а)не більше 10 мм;


б)не більше 15 мм;


+ в) не більше 25 мм;


г)більше 25 мм;


д)більше 30 мм.


2.При торкретування відстань між соплом і поверхнею

при нанесенні бетонної суміші
становить:


а)не більше 0,7м;


б)не більше 0,5 м;


+ в) не більше 1,2 м;


г)більше 1,2 м;


д)не більше 1,5 м.
3
-
й рівень


1.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші н
а
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=
55
0 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А, Б
3

км, В, Г


2,5

км; розподілення змінно
ї
потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=
2
:1:1:
1
:2; перевезення автосамоскидом КамАЗ
-
5541;

(
V
б

=1,9
м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).а) 1
4
;
8
;


б)
22
;

8
;

+ в)
17
;
6
;


г)
17
;
10
;


д) правильної відповіді немає.


2.Визначити необхідну кількість

транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=
30
0 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱
єктів А, Б


2
,
0

км;
В,
Г, Д


2
,5 км, 1,5 км; розподілення
змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=
1
:
1
:
1
:
2
:
2
; перевезення автосамоскидом
ЗИЛ
-
55
5
;

(
V
б

=1,
6

м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).а)
5
;
8
;б)
6
;
13
;


в)
11
;
4
;

+

г) 4;
11
;


д)

правильної відповіді немає.


3.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=4
0
0 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномі
рності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А,
В
,
Д3

км,
Б,
Г


2

км; розподілення змінної
потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:
2
:2:
1
:
1
; перевезення автосамоскидом
ЗИЛ
-
55
5
;

(
V
б

=1,
6

м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).


+ а)
16
;
5
;б)
10
;
7
;


в)
15
;
6
;


г)
10
; 9;


д) правильної відповіді немає.


4. Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші
на групу об‱єктів А, Б, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=3
5
0 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А, Б
, В5

км; Г, Д


2,5

км; розподілення змінної
потреби в бетонній суміші А:Б:Г:Д=2:1:2:
2:2
; перевезення автосамоскидом З
ИЛ
-
55
5
;

(
V
б

=1,
6

м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).+

а)
7
;
10
;б)
10
;
7
;


в)
5
; 6;


г)
6
;
5
;


д) правильної відповіді немає.


5.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на
групу об‱єктів А, Б, В, Г, Д при наступ
них виробничих умовах: змінна потреба в бетоні
Q
=
3
50 м
3

на всю групу об‱єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні
K
=1,2,
відстань транспортування до об‱єктів А, Б,
Г1

км,
В
, Д


2

км; розподілення змінної
потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=
2
:
2
:1:
1
:
1
; перевезення автосамоскидом З
ИЛ
-
55
5
;

(
V
б

=1,
6

м
3
;
V
сер
=

23км/год;

K
в
=0,84).а) 1
2
;
4
;


б)
11
;
8
;


в) 1
0
;
4
;


+ г) 1
1
; 6;


д) правильної відповіді немає.§ 2. Процес опалублення


1
-
й рівень

1
.Розбірно переставна опалубка для бето
нування конструкцій поділяється:


а)на підіймально
-
переставну і опалубку облицювання;


+ б)на дрібно, крупнощитову і блок
-
форми;


в)на перекочувальну і підіймально
-
переставну;


г)на ковз
ь
ку і опалубку облицювальну;


д)відповіді немає2.

Які конструкції можна бетонувати у ковзькій опалубці?

а) фундаменти, колони ригелі;

+ б) висотні споруди з незмінною по висоті формою плану;

в) купольні і склепінні конструкції.

г) висотні споруди із змінною по висоті формою плану;

д) для бетонування

колекторів.


3.Опалубка у вигляді блок
-
форм є різновидом:


а)ковзької опалубки;


б)підіймально
-
переставної;

+ в)розбірно
-
переставної;


г)перекочувальної;


д)відповіді немає4. Для чого використовується ванне зварювання?

а) для зварювання

арматурних сіток;

б) для зварювання об‱ємних каркасів;

+в) для стикування по довжині стержнів арматури великих діаметрів у виробничих
умовах.

г)для зв

язування арматурних сіток;

д)відповіді немає.


5. Які конструкції можна бетонувати в підіймально
-
пере
ставній опалубці?


а) фундаменти, колони ригелі;

+б) висотні споруди конічної або прямокутної форми із змінним перетином у плані;


в) купольні і склепінні конструкції.


г) висотні споруди конічної або прямокутної форми з постійним перетином у плані;


д
)відповіді немає.


2
-
й рівень

1.Домкратні стержні для ковзької опалубки мають діаметр:


а)8
-
12 мм;


б)12
-
16 мм;


в)16
-
18 мм;


г)20
-
22 мм;

+ д)25
-
32 мм.


2.Днища щитів дрібнощитової опалубки мають товщину:


а)19
-
25

мм;


б)
25
-
30

мм;в)
30
-
35

мм;


+

г)
35
-
40

мм;д)
40
-
45

мм.


3.Великощитова опалубка маэасу:


а)
100 кг
;


б)
200 кг
;


в)
300 кг
;


г)
400 кг
;

+ д)
500 кг
.§ 3. Армування конструкцій

1
-
й рівень

1.Арматура класу А
-
ІІ має профіль у вигляді:


+ а)

тризахідної гвинтової лінії;


б) ялиночки;

в) гладкий;

г) з зеленим маркуванням;

д) з червоним маркуванням.

2.Контактно
-
точкове зварювання використовують:


а) для нарощування стержнів;


+ б) для виготовлення с
іток;

в) для дугового зварювання;

г) для швів внакладку;


д) немає відповіді


2
-
й рівень

1.Вязальний дріт для арматурних виробів має діаметр:


а)0,6
-
0,8 мм;

+ б)0,8
-
1 мм;


в)1,2
-
1,4 мм;


г)1,4
-
1,6 мм;


д)1,6
-
1,8 мм.2.Ванн
е зварювання арматури застосовують при діаметрах:


а)6
-
8 мм;


б)8
-
12 мм;


в)12
-
14 мм;


г)14
-
16 мм;

+ д)більше 20 мм.§ 4.Бетонування конструкцій. Витримування бетону і розопалубка конструкцій.


1
-
й рівень

1.Віброрейки застосовують у випа
дках ущільнення бетону:


а) колон;


б)фундаментів;


в)балок;


г)ферм;


+ д)підлог і плит.


2.Зовнішні вібратори застосовують у випадках ущільнення:


а)фундаментів;


б)підлог і плит;


в)
ферм;


+ г)густоармованих вертикальних конструкцій;


д)немає відповіді.

3.Рухомість бетонної суміші вимірюється в:


а) у відсотках;


б) безрозмірна величина;

+ в) в сантиметрах;


г) в секундах;д) у хвилинах.


2
-
й рівень

1
.


Для яких конструкцій можна використовувати вакуумний спосіб ущільнення бетонної
суміші?а
) для масивних фундаментів під технологічне обладнання;

+
б
) для тонкостінних конструкцій товщиною до 30 см;

в
) для густ
о армованих конструкцій товщиною більше 30 см;

г
) для стрічкових фундаментів;

д
) для бетонування монолітних стін.


2. Мінімальна критична міцність бетону до моменту часткового замерзання повинна бути:

+а)не менше 5 МПа;


б) не менше 15 МПа;


в) не менше
70% проектної міцності;


г) не менше 60% проектної міцності;


д) не менше 20 МПа.


3. Скільки часу необхідно ущільнювати бетонну суміш глибинним внутрішнім вібратором
на одній позиції?

+а) залежно від рухливості бетонної суміші в межах 20

50 секунд;


б)

залежно від рухливості бетонної суміші в межах 50

60 секунд;


в) незалежно від рухливості бетонної суміші в межах 90 секунд.


г) незалежно від рухливості бетонної суміші в межах 120 секунд.


д)відповіді немає

4
. Висота граничного вільного скидування б
етонної суміші на портландцементі складає
до:

+
а) 3 м;


б) 7 м;


в) 15 м


г) 5 м;


д) 9 м
.


§ 5. Особливості технології в екстремальних умовах


1
-
й рівень

1.Дальність транспортування бетонної суміші в зимових умовах скорочують в часі на:а) 20%;


б) 30%;

в) 40%;

+ г) 50%;

д) 70%.


2
-
й рівень


1
.Як розуміти бетонування в зимових умовах способом „термоса ?

а) влаштування над конструкцією, що бетонується, тимчасово тепляка;

б) використання при бетонуванні проти м
орозних доповнень;

в)бетонування конструкцій бетоном, підігрітим до температури +5
о
С і
витримування бетону в теплій опалубці;

+г)бетонування конструкцій бетоном, підігрітим до температури +25
о
С і
витримування бетону в теплій опалубці.


д)елек
тропрогрівання бетонної суміші
.


2.Бетонування в зимових умовах вважають при середньодобовый температуры повытря
:


а)
-
10
0
С;


б)
-
5
0
С;


в) 0
0
С ;


+ г) +5
0
С;


д) +10
0
С.
Розділ 4. Технологія процесів мурування

§ 1. Основні положення по техн
ології процесів мурування

1
-
й рівень

1.Для мурування простінків і стовпів використовують:


а) багаторядну систему перев‱язування швів;


+ б) чотирирядну систему перев‱язування швів;


в) двохрядну систему перев‱язування швів;г) ланцюгову систему перев‱язування;


д) п‱ятирядну систему перев‱язуванні


2.Прикладання навантаження до рядів кам‱яного мурування складає:

а)10
о
-
12
о
;

б) 8
о
-
10
о
;

+в) 15
о
-
17
о
;

г) 20
о
-
25
о
;

д)немає відповіді
.


3
. Для бутової кладки застосов
уються


а) цегла;

+
б) природній камінь;


в) піноблоки
;


г)керамзит;


д)бетон.


2
-
й рівень

1.Вапняні розчини використовуються:


а) в вологих місцях для мурування, розрахованого на невеликі навантаження;


б) в сухих пісках для муру
вання, розрахованого на значні навантаження;


+ в) в сухих місцях для мурування, розрахованого на невеликі навантаження.


г) при муруванні цоколів будівель;


д) при полегшеному муруванні.


§ 2. Процеси і способи мурування

1
-
й р
івень

1.Ряди кам‱яного мурування починаємо і закінчуємо:

а)ложковим рядом;

+б)тичковим рядом;

в)чергуванням тичкового і ложкового радів;

г)влаштуванням монолітного поясу;

д) немає відповіді.


2
-
й рівень

1.Віконні і дверні отвори до 4х м влаштовують:а) рядовими перемичками;


+ б) арковими перемичками;


в) клинчастими перемичками;


г) комбінованими перемичками;


д) перемичками з використанням арматурних стержнів


§ 3. Особливості технології мурування в
екстремальних умовах

1
-
й рівень

1.При якій температурі зовнішнього середовища умови технологія мурування вважаються
зимовими:


а)
-
10
0
С;


б)
-
5
0
С;


в) 0
0
С;

+ г) +5
0
С;


д) +10
0
С.


2
-
й рівень

1.

Які протиморозні хімічні доповнення використов
ують при муруванні в зимових умовах
при температурі зовнішнього повітря в межах
-
25
о


-
30
о
С? (р.3,§ 4)

А) карбонат калію (поташ);

Б) нітрит натрію + поташ;

В) хлористий кальцій;

Г) хлористий натрій;

Д)суміш рідкого скла і хлористого кальцію.

Правильна

відповідь


БРозділ 5. Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій


§ 1.
Загальні

положення по технології

процесів

м
онтажу будівельних конструкцій

1
-
й рівень

1. В чому полягає суть диференційного методу монтажу будівельних конструкцій?


а)
послідовне встановлення всіх однотипних конструкцій у межах ділянки чи
захватки;


б) монтаж споруди окремими блоками;

+в) послідовний монтаж різнотипних конструкцій у межах однієї або декількох
суміжних чарунок споруди;


г) монтаж споруди із переміщення

машин та механізмів вздовж прольоту.


д) немає відповіді.

2. В чому полягає суть послідовного методу монтажу будівельних конструкцій?


а) монтаж споруди з переміщенням машин та механізмів вздовж прольоту;


б) монтаж споруди окремими блоками;


г) пос
лідовний монтаж різнотипних конструкцій у межах однієї або декількох суміжних
чарунок споруди;


д) немає віжповіді.


2
-
й рівень

1. Кондуктори застосовуються при монтажі:

+ а) колон;


б) стрічкових фундаментів;


в) круглопустотних панелей перекриття;


г)ферм і плит покриття;


д) підкранових балок.

.


§ 2.
Транспортні та підготовчі

проц
ес
и

1
-
й рівень

1
.До підготовчих процесів монтажу конструкцій відносять:


а) вкладання конструкцій на приоб‱єктних складах;


+ б) посилення і поперед
нє оснащення конструкцій;


в) вивірювання і тимчасове закріплення конструкцій;


г) кінцеве закріплення конструкцій;


д) транспортування конструкцій.


2.Збірні конструкції на складах зберігають в положенні близькому до проек
тного, за
винятком:а) рандбалок;


б) підкранових балок;

+
в)
колон;


г) ферм;


д) плит покриття
.2
-
й рівень

1.Ширина проходів при складуванні збірних конструкцій на приоб

єктних складах
повинна бути не менше:


а) 0,5 м;


+
б) 0,7 м;


в) 0,9 м


г) 1,1 м;


д) 1,2 м
.§ 3.
Т
ехнологі
я

процесів м
онтажного циклу

1
-
й рівень

1
. Максимальна вантажопідйомність стрілових кранів визначається на вильоті гаку:

+а) мінімальному;

б) максимальному;

в
) середньому
;

г)
оптимальному;

д)відповіді немає.


2.В
горизонтальному напрямку монтують:


а)
фундаменти;


б)
колони
;

+
в)
елементи мостів;


г) ферми;


д) плити покриття
.2
-
й рівень


1. При горизонтальному переміщенні вантаж повинен бути піднятий над перешкодою не
менше ніж на:

+а) 0,5 м;

б) 0,2 м;

в
) 1,5 м;

г) 1 м;

д)немає відповіді.


2.Фрикційні монтажні пристосування використовують для монтажу:


а)
фундаментів
;


б)
рандбалок
;

+
в)
колон;


г) ферм;


д) плит покриття
.§ 4. Ос
обливості монтажу залізобетонних елементів

1
-
й рівень

1
.Способом п
овороту можна монтувати:


а) балки;


б) плити покриття;


в) плити перекриття;


+ г) колони;


д) ферми.

2
-
й рівень


1. Для монтажу яких конструкцій використовується рамно
-
шарнірний індикатор?


а) для стрічко
вих фундаментів;


б) для монтажу ферм покриття прольотом 24 м і більше;

+в) для монтажу колон каркасних багатоповерхових будинків.


г) для монтажу каркасів одноповерхових будинків;


д) для монтажу стінових панелей.§ 5.
Особливості монтажу елементів ме
талевих конструкцій

1
-
й рівень

1.Металеві колони висотою до 15 м при монтажі додатково кріплять:


а)
розпірками
;


б)
чотирма розчілками
;


в)
трьома розчілками;

+ г) двома розчілками в площині найменшої стійкості;


д) двома розчілками в площині найб
ільшої стійкості
.2
-
й рівень


2. При монтажі металевих ферм їх стропують:


а) в вузлах нижнього поясу в трьох точках;


б) в прогонах верхнього поясу не менше ніж в трьох точках;


+ в) в вузлах верхнього поясу не менше ніж в дв
ох точках.


г) в вузлах нижнього поясу в п‱яти точках;


д) в прогонах верхнього поясу не менше ніж в чотирьох точках.
§ 6.
Особливості монтажу деревяних конструкцій і виробів


2
-
й рівень

1.При виготовлення і монтажі дерев

яних кон
струкцій для захисту від гниття
використовують:


а)рідке скло, буру;


+ б)антисептики;


в)інсектициди;


г)сполуки миш

яку, фтору;


д)сполуки барію.


§ 7.

Особливості монтажу конструкцій в екстремальних умов
ах


2
-
й рівень

4.Робота кранів повинна бути призупинена при вітрі силою більше:

+а) 6 балів;

б) 4 бали;

в) 5 балів.

г) 7 балів

д) 8 балів


Розділ 6. Технологія процесів влаштування захисних, ізоляційних та
опоряджувальних покрить


§ 1. Технологія процесів

влаштування захисних покрить

1
-
й рівень

1. При транспортуванні бітумних захисних покрить використовують:

а)автосамоскиди;

б)транспортери;

в)стрічкові конвеєри;

+г)автогудранатори;


д)бурові автомобілі


2.
Фольгоізол відноситься до матеріалів
:

+
а)
напла
влювальних
;


б)
напильвальних
;


в)
ненапилювальних
;


г)
мастикових
;д)
немає відповіді


2
-
й рівень

1. Матеріали для ін‱єкційної гідроізоляції мають довговічність не менше:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;


г) 7 років;

+ д) 10 років.§
2. Протикорозійні покриття неметалевих конструкцій

1
-
й рівень

1. Газополум

яне напилення наносять термопластом на поверхню, нагріту до температури:

а) 30
0

С;

б) 50
0

С;

в) 70
0

С;


г)
9
0
0

С;

+

д)
10
0
0

С

і більше
.2
-
й рівень

1.При виготовлення і монтажі
дерев‱яних конструкцій для захисту від гниття
використовують:


а)рідке скло, буру;


+ б)антисептики;


в)інсектициди;


г)сполуки миш‱яку, фтору;


д)сполуки барію.§ 3. Види покрить, умових їх застосування

1
-
й рівень

1
. Флюатуванням для антикорозійного захисту будівельних конструкцій називають:

а)розпилювання розплавленого цинку струменем повітря;

+б)послідовне просочування поверхонь спеціальними розчинами з допомогою
розпилювачів;

в) облицювання поверхонь
штучним матеріалом;

г) торкретування поверхонь цементним розчином;

д) немає відповіді.


2.У водних фарбах використовують наступні види в

яжучого:


+ а) мінеральні;


б) немінеральні;


в) епоксидні;


г) фенолформальдегі
дні;


д) неорганічні.

3. Фарб
-
лаки це пігменти у вигляді:


а) тонкомелених порошків;


б) наповнювачів;


в) грунтівок;


+ г) анілінових барвників на білій основі;


д) немає відповіді.


2
-
й рівень


1. При влаштуванні покрівлі з азбестоцементних листів на яку основу необхідно
вкладати кожен лист?

а) на суцільну обрешітку;

б) на два бруски обрешітки;

+в) на три бруски обрешітки;

г) в залежності від профілю об решітки;

д) немає відповіді.

2. При влаш
туванні захисних ізоляційних покрить футеруванням необхідно виконати:

а)природню і штучну вентиляцію;

б)пониження рівня ґрунтових вод;

в)просочення конструкції гідрофобними складами;

+г)облицювання поверхні мастиковими і штучними матеріалами;


д)підвищ
ити стійкість матеріалів спеціальними добавками.§ 4. Технологія процесів влаштування ізоляційних покрить

1
-
й рівень

1.
Дисперсійність фарб визаначають
:


а) за вологістю;


б) за температурою;


+ в) за ступенем подрібнення пігмен
ту;


г) за ступенем подрібнення наповнювача;


д) за ступенем подрібнення в

яжучого.2
-
й рівень

1.Альфрейні роботи включають:


а) накатування;


б) фарбування;


в) імітацію;


+ г) аерографію;д) немає відповіді.§ 5. Технологія процесів влаштування оздоблювальних покрить

1
-
й рівень

1
. При оздоблення фасадів в якості допоміжних пристроїв використовують:


а)самохідні стрілові крани;


б) баштові крани;

+

в)риштування;


г)домкрати;д
)лебідки


2
-
й рівень

1. Перхлорвінілові фарби використовують для фарбування:


а) внутрішніх приміщень;

+ б) фасадів;


в) металевих конструкцій;


г) дерев

яних конструкцій;


д) немає відповіді.


Приложенные файлы

  • pdf 11467966
    Размер файла: 326 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий