Вікова і пед психол.укр.мова.мс.нова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н - 3.04
_ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»_
(повне найменування вищого навчального закладу)
Кафедра (циклова комісія)______психології_______

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор (заступник директора)
з навчальної роботи

________________________________
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_____________Вікова і педагогічна психологія___________________________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки__________0203 Гуманітарні науки _________________
(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність 6.020303. Філологія. Українська мова і література
(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення____ФМЛ____________________________________
(назва інституту, факультету, відділення)
__2012 – 2013__ рік
Робоча програма ____із Вікової і педагогічної психології_______________________для студентів
(назва навчальної дисципліни)
за напрямом підготовки _ 0203 Гуманітарні науки _6.020303. Філологія. Українська мова і література) ______. „___” ________, 20__ року- __ с.


______ Гуріна З.В._ к.психол.н., доцент _______________________
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________
_______________________________________________________________________________

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ (__________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________
(шифр, назва)
Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)


(__________, 20__ рік
( __________, 20__ рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Галузь знань
(шифр і назва)
НормативнаНапрям підготовки
0203 Гуманітарні науки
(шифр і назва)


Модулів – 3
Спеціальність (професійне
спрямування):
_Мова і література_

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й
3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 108

6-й
6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 30
самостійної роботи студента - 78
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

20 год.
10 год.Практичні, семінарські6 год.
4 год.Лабораторнігод.
год.Самостійна робота78 год.
98 год.Індивідуальні завдання: год.Вид контролю: екзамен


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 30/78
для заочної форми навчання – 10/98
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання курсу “ Вікова та педагогічна психологія ” полягає, перш за все, у формуванні в студентів адекватного уявлення про предмет і завдання вікової психології як науки на етапі розбудови Української держави, її основні галузі, можливості практичного застосування. Таке уявлення вкрай необхідне кожному випускникові педагогічного вузу. Воно дасть змогу творчо застосовувати психологічні знання в педагогічній, навчальній та науковій діяльності. Програма з вікової та педагогічної психології побудована з урахуванням найновіших досягнень у галузі психології й суміжних наук.
Основне завдання програми – розкрити закономірності психічного розвитку і його зв’язку з вихованням і навчанням, дати розуміння найважливіших етапів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей психіки людини.
Завдання курсу:
показати онтогенетичний шлях людини як соціального індивіда й особистості;
виявити загальні закономірності розвитку, життя, діяльності людини в плані її психічної активності;
показати закономірності проявів і переживань людини в повсякденному житті, в екстремальних ситуаціях.
Вікова та педагогічна психологія є однією з базових дисциплін при формуванні психолого-педагогічної культури студента педагогічного університету. Основний зміст програми визначається теорією психічного розвитку, яка спирається на положення про «соціальне наслідування» психічних властивостей і здібностей, про активне «освоєння» індивідом матеріальної та духовної культури, створеної людством.
У ході вивчення модулю ІІІ «Педагогічна психологія» студенти ознайомляться із галуззю психологічної науки, яка досліджує психологічні проблеми виховання й навчання особистості – основних механізмів спрямованої соціалізації людини.
Загальною вимогою й перевіркою ефективності засвоєних знань, сформованих умінь і навичок є результативність їх застосування в процесі власного навчання та в ході психолого-педагогічної практики.


Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Феноменологія розвитку
Тема 1. Предмет вікової психології як науки
Тема 2. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки
Тема 3. Фактори, що визначають психічний розвиток
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика онтогенезу психіки
Тема 1. Пренатальний розвиток. Психічний розвиток у немовлячому періоді
Тема 2. Психічний розвиток у ранньому віці
Тема 3. Психічний розвиток дитини дошкільного віку.
Тема 4. Психологічна готовність дитини до вступу в школу
Тема 5. Психічний розвиток молодшого школяра
Тема 6. Умови та характеристика життя підлітка. Особливості спілкування у підлітковому віці
Тема 7. Розумовий розвиток у підлітковому періоді. Особистість підлітка.
Тема 8. Умови та характеристика життя в періоді юності. Особистість в юності
Змістовий модуль 3. Педагогічна психологія
Тема 1. Предмет, завдання і методи педагогічної психології
Тема 2. Закономірності та динаміка психічного й особистісного розвитку в онтогенезі
Тема 3. Поняття про учіння.
Тема 4. Учбова діяльність учнів як одна з форм учіння
Тема 5. Психологія навчання
Тема 6. Психологічні основи виховання та самовиховання школярів
Тема 7. Психологія педагогічної діяльності
Тема 8. Психологія особистості вчителя

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


денна форма
Заочна форма


усього
у тому числі
усього
у тому числіл
п
лаб
інд
с.р.

л
п
лаб
інд
с.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Феноменологія розвитку

Тема 1. Предмет вікової психології як науки
4,75
0,5
0,25


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 2. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки
4,75
0,5
0,25


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 3. Фактори, що визначають психічний розвиток
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Разом за змістовим модулем 1
15
2
1


12
16,8
1,2
0,6


15

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика онтогенезу психіки

Тема 1. Пренатальний розвиток. Психічний розвиток у немовлячому періоді
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 2. Психічний розвиток у ранньому віці
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 3. Психічний розвиток дитини дошкільного віку.
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 4. Психологічна готовність дитини до вступу в школу
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 5. Психічний розвиток молодшого школяра
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 6. Умови та характеристика життя підлітка. Особливості спілкування у підлітковому віці
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 7. Розумовий розвиток у підлітковому періоді. Особистість підлітка.

5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 8. Умови та характеристика життя в періоді юності. Особистість в юності
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Разом за змістовим модулем 2
44
8
4


32
44,8
3,2
1,6


40

Змістовий модуль 3. Педагогічна психологія

Тема 1. Предмет, завдання і методи педагогічної психології
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 2. Закономірності та динаміка психічного й особистісного розвитку в онтогенезі
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 3. Поняття про учіння.
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 4. Учбова діяльність учнів як одна з форм учіння
5,5
1
0,5


4
5,8
0,4
0,2


5

Тема 5. Психологія навчання
5,5
1
0,5


4
5,8
0,5
0,2


5

Тема 6. Психологічні основи виховання та самовиховання школярів
5,5
1
0,5


4
5,8
0,5
0,2


5

Тема 7. Психологія педагогічної діяльності
8
2
1


5
5,9
0,5
0,3


5

Тема 8. Психологія особистості вчителя
8
2
1


5
5,9
0,5
0,3


6

Разом за змістовим модулем 3
49
10
5


34
46,4
3,6
1,8


41

Усього годин
108
20
10


78
108
6
4


98

Модуль 2

ІНДЗ


-
-

-


-
-
-


Усього годин


5. Теми семінарських занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин

12...

6. Теми практичних занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1
Предмет вікової психології як науки
0,25

2
Загальна характеристика онтогенезу людської психіки
0,25

3
Фактори, що визначають психічний розвиток
0,5

4
Пренатальний розвиток. Психічний розвиток у немовлячому періоді
0,5

5
Психічний розвиток у ранньому віці
0,5

6
Психічний розвиток дитини дошкільного віку.
0,5

7
Психологічна готовність дитини до вступу в школу
0,5

8
Психічний розвиток молодшого школяра
0,5

9
Умови та характеристика життя підлітка. Особливості спілкування у підлітковому віці
0,5

10
Розумовий розвиток у підлітковому періоді. Особистість підлітка.
0,5

11
Умови та характеристика життя в періоді юності. Особистість в юності
0,5

12
Предмет, завдання і методи педагогічної психології
0,5

13
Закономірності та динаміка психічного й особистісного розвитку в онтогенезі
0,5

14
Поняття про учіння.
0,5

15
Учбова діяльність учнів як одна з форм учіння
0,5

16
Психологія навчання
0,5

17
Психологічні основи виховання та самовиховання школярів
0,5

18
Психологія педагогічної діяльності
1

19
Психологія особистості вчителя
1


Разом
107. Теми лабораторних занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин

12...
8. Самостійна робота

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1
Предмет вікової психології як науки
4

2
Загальна характеристика онтогенезу людської психіки
4

3
Фактори, що визначають психічний розвиток
4

4
Пренатальний розвиток. Психічний розвиток у немовлячому періоді
4

5
Психічний розвиток у ранньому віці
4

6
Психічний розвиток дитини дошкільного віку.
4

7
Психологічна готовність дитини до вступу в школу
4

8
Психічний розвиток молодшого школяра
4

9
Умови та характеристика життя підлітка. Особливості спілкування у підлітковому віці
4

10
Розумовий розвиток у підлітковому періоді. Особистість підлітка.
4

11
Умови та характеристика життя в періоді юності. Особистість в юності
4

12
Предмет, завдання і методи педагогічної психології
4

13
Закономірності та динаміка психічного й особистісного розвитку в онтогенезі
4

14
Поняття про учіння.
4

15
Учбова діяльність учнів як одна з форм учіння
4

16
Психологія навчання
4

17
Психологічні основи виховання та самовиховання школярів
4

18
Психологія педагогічної діяльності
5

19
Психологія особистості вчителя
5


Разом
78
9. Індивідуальні завдання
Змістовий модуль 1. Феноменологія розвитку
Тема 1.1. Предмет вікової психології як науки.
Теми доповідей та рефератів
Особливості вивчення особистості природним експериментом в процесі навчання в школі.
Проективне дослідження індивідуально-психологічних особливостей дітей різного віку.
Тема 1.2., 1.3. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки. Фактори, що визначають психічний розвиток.
Теми доповідей та рефератів
Роль біологічного і соціального у становленні особистості.
Особливості вікової періодизації.
Основні критерії вікової періодизації.
Поняття розвиток і психічний розвиток людини.
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика онтогенезу психіки
Тема 2.1., 2.2.Пренатальний розвиток. Психічний розвиток у немовлячому періоді. Психічний розвиток у ранньому віці.
Теми доповідей та рефератів
Розвиток мови в ранньому віці.
Особистісне становлення в ранньому віці.
Виникнення предметно-опосередкованого спілкування і спільної предметної діяльності дорослих і дітей.
Розвиток контактів із однолітками, розширення кола спілкування дітей в кінці раннього віку.
Тема 2.3. Психічний розвиток дитини дошкільного віку.
Теми доповідей та рефератів
Формування емоційно-вольової сфери дошкільника.
Основні особистісні якості дошкільника.
Виникнення взаємних симпатій і антипатій з орієнтацією на окремі якості особистості та манеру поведінки людей.
Тема 2.4. Психологічна готовність дитини до вступу в школу. (2 год. практ.)
Теми доповідей та рефератів
Особливості розумової діяльності дошкільника.
Особливості міжособистісних стосунків з однолітками дошкільника.
Методики вивчення готовності дошкільника до навчання в школі.
Проблема адаптації дитини до школи.
Тема 2.5. Психічний розвиток молодшого школяра.
Теми доповідей та рефератів
Особливості адаптації першокласників до навчання в школі.
Способи стимулювання інтелектуального розвитку дітей.
Умови прискореного розвитку та удосконалення мови молодших школярів.
Тема 2.6. Умови та характеристика життя в підлітковому віці. Особливості спілкування в підлітковому віці.
Теми доповідей та рефератів
Соціально-психологічна ситуація особистісного розвитку підлітка.
Особливе значення підліткового віку для становлення особистості.
Невідповідність між домаганнями на дорослість і дійсною поведінкою підлітка.
Виникнення нової внутрішньої позиції в основі якої є намагання бути дорослим.
Прояви дорослості в підлітковому віці.
Тема 2.6. Розумовий розвиток у підлітковому періоді. Особистість підлітка.
Теми доповідей та рефератів
Причини появи важких підлітків.
Особливості роботи з важковиховуваними дітьми.
Принципи роботи з важковиховуваними.
Формування ідеалів у школярів підліткового віку.
Робота з батьками важковиховуваних підлітків.
Тема 2.7. Умови та характеристика життя в періоді юності. Особистість в юності.
Теми доповідей та рефератів
Ставлення до діяльності - важливий фактор становлення і формування соціальне - зрілої особистості.
Основні напрямки розвитку свідомості особистості в юнацькому віці.
Криза юності. Проблема вибору: "ким бути", "яким бути".
Змістовий модуль 3. Педагогічна психологія
Тема 3.1., 3.2. Предмет, завдання, методи педагогічної психології. Закономірності та динаміка психічного й особистісного розвитку дитини в онтогенезі.
Теми доповідей та рефератів
Виникнення і розвиток педагогічної психології.
Сутність педології як науки.
Значення педагогічної психології для теорії і практики, засоби підвищення ефективності навчання.
Основні напрямки в розвитку сучасної педагогічної психології.
Тема 3.3, 3.4. Поняття про учіння. Учбова діяльність учнів як одна з форм учіння.
Теми доповідей та рефератів
1. Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно.
2. Джерела розумового розвитку.
3. Причини відставання в учінні дітей молодшого шкільного віку.
Тема 3.5., 3.6. Психологія навчання. Психологічні основи виховання й самовиховання школярів.
Теми доповідей та рефератів
І. Виховання як формування цілісної гармонійно розвинутої особистості.
Роль сім'ї у вихованні дітей.
Сімейні відносини, їх вплив на виховання.
Психолого-педагогічні прийоми виховання.
Вплив культури і моди і на виховання молоді.
Виховання в процесі спілкування з дорослими та однолітками.
Психологічне забезпечення навчання учнів.
Особливості активізації і інтенсифікації навчання на сучасному етапі.
Спрямованість навчання на максимальний розвиток самостійності та
творчого мислення учнів.
Формування у дитини уміння вчитися.

Тема 3.7, 3. 8. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості вчителя.
Теми доповідей та рефератів
1. Критерії і показники ефективної діяльності педагога.
2. Попередження конфліктів.
3. Міжособистісні взаємини в педагогічному колективі.
4. Організація творчої роботи педагога.

10. Методи навчання
лекції, практичні дослідження, розв’язування психологічних задач або творчих завдань, робота в Інтернет.

11. Методи контролю
поточне тестування; оцінка за навчальний проект; підсумковий тест.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Екзамен

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)
Пояснювальна записка
Ілюстративна частина
Захист роботи
Сума

до ___
до ___
до ___
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90 – 100
А
відмінно


зараховано

82-89
В
добре


74-81
С64-73
D
задовільно


60-63
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
1. опорні конспекти лекцій; нормативні документи; ілюстративні матеріали.

14. Рекомендована література
Базова
Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, 2003. – 704с.
Абрамова Г.С. Практическая психология. Учебник для студентов вузов. – Изд-е 6-е, перераб.и доп. – М.: Академический Проект, 2001. – 480 с.
Айсмонтас Б. Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты. М., 2004.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Редакція журналу “Дошкільне виховання”, 1999. – 62 с.
Баранова Э.А. Введение в детскую психологию: Курс лекций. Учеб.пособие / Сост. Э.А. Баранова. – СПб.: Речь, 2006. – 176 с.
Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с.
Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 344с.
Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с.
Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 344с.
Власова О.І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.
Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для студентов пединститутов/ М.В.Матюхина, Т.С.Михальчик, Н.Ф.Прокина и др.; Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – 256с.
Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для студентов пединститутов/ М.В.Матюхина, Т.С.Михальчик, Н.Ф.Прокина и др.; Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – 256с.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. Психическое развитие ребёнка до поступления в школу. Научный редактор Б.С. Волков. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 144с.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. – М.: Гуманитарно-издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 256с.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии. – М.: Просвещение, 1991. – 144с.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследований в психологии. Учебно-практическое пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 144с.
Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1993.
Габай Т. В. Педагогическая психология. М., 2003.
Дарвиш О.Б. Возрастная психология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / О.Б. Дарвиш; под ред. В.Е.Клочко. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 264с.
Детская практическая психология: учебник / под ред.проф. Т.Д.Марцинковской. – М.: Гардарики, 2007. – 253 с.
Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.
Забродський М. М. Педагогічна психологія. К., 2000.
Зауш-Гордон Ш. Социальное развитие ребёнка. – СПб.: Питер, 2004. – 123с.
Зимняя И. А. Педагогическая психология. М., 1999.
Зязюн І. А. Основи педагогічної майстерності. К., 1998.
Ильясов И. Структура процесса учения. М., 1986.
Казьмин А.М., Казьмина Л.В. Дневник развития ребёнка от рождения до трёх лет. – 4-е изд., стереотипное (Серия “СТУПЕНИ”) – М.: “Когито-Центр”, 2006. – 74 с.
Ковшев А. Г., Бодалев А. А. Психология и педагогика самовоспитания. – М., 1989.
Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция. – СПб.: Питер, 2004. – 480с.
Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л.Кононко. – К.: Редакція журналу “Дошкільне виховання”, 2003. – 243с.
Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 464 с.
Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку). – К.: Нора-прінт, 1996. – 108 с.
Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для вузов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр “Академия”, 1998. – 456с.
Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: Навч.посіб. – К.: Академвидав, 2008. – 432 с. (Альма-матер).
Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети ранного возраста в дошкольных учреждениях. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. – 172 с.
Права дитини: від витоків до сьогодення: Збірник текстів, методичних та інформаційних матеріалів. – К.: “Либідь”, 2002. – 278с.
Практикум по возрастной психологии Учеб. пособие / Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006. – 688 с.: ил.
Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999. – 205 с.
Проскура О.В., Шибицька Л.О. Як учити найменших. – К.: Радянська школа, 1982. – 88с.
Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей. Под редакцией члена-корреспондента РАО А.А.Реана – СПб.: “прайм-ЕВРОЗНАК”, 2003. – 224с. – (Серия „Мэтры психологии”).
Психология детства. Учебник. /Под редакцией А.А.Реана. – СПб.: “прайм-ЕВРОЗНАК”, 2003. – 368с.
Психология дошкольника: Хрестоматия: Для студентов средних педагогических учебных заведений / Сост. Г.А.Урунтаева. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 408с.
Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития./ Под ред. А.А.Реана. – СПб.: “пройм-ЕВРОЗНАК”, 2003. – 416с.
Савчин М.В. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1998. – 142с.
Савчин М.В. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1998. – 142с.
Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав,2005. – 360с.
Семінарські та лабораторно-практичні заняття з курсу вікової і педагогічної психології: Методичні рекомендації. – Переяслав-Хмельницький, 1993. – 27с.
Скребец В.А. Психологическая диагностика: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
Смирнова Е.О. Детская психология. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с.
Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. /Под общей ред. С.Ю.Циркина. – СПб.: Издательство “Питер”, 1999. – 752с.
Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. М., 1998, 2004.
Тестирование детей /Автор-составитель В.Богомолов. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 2005. – 352с.
Тесты для всех./ Сост. Т.В.Орлова; Предисл. А.Н.Добророднева – К.: Издательство “Довіра”,1994. – 222 с.
Титаренко Т.М. Такие разные дети. – К.: Рад.шк., 1989. – 144с.
Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192с.
Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 336с.
Флейк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Мир входящему: Развитие ребёнка и его отношений с окружающими: Пер. с англ. / Обш.ред. И предисл. М.С. Мацковского. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992. – 511с.
Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты./ Пер. с англ. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 608с.
Фридман Л. М., Кулагина Й. Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991.
Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка. Учебное пособие / Ред.-сост.к.психол.н. Г.В.Бурменская / Изд. 2-е, расш. – М.: Московский психолого-социальный інститут, 2005. – 656 с.
Шаграева О.А. Детская психология: Теоретический и практический курс: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 368с.

Допоміжна
Акимова Г.Е. Расту, играю, развиваюсь!: Занятия с ребёнком от рождения до шести лет. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 368 с.
Амонашвили Ш. Воспитательная й образовательная функция оценки учения школьника. М., 1984.
Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента к характеру и типологии личности. – М.: Гуманитарно-издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 256.
Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие – СПб.: Питер, 2005. – 431с.
Бех І. Д. Психологія виховання. У 2 кн. К., 2004.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 351с.
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2004. – 520с.
Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство/ А.Л. Венгер. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 159с.
Використання іграшки у вихованні дітей раннього віку: методичні рекомендації. – К.: радянська школа, 1973. – 55 с.
Воспитание и обучение детей раннего возраста: Кн. для воспитателя детского сада / А.М.Фонарёв, С.Л.Новосёлова, Л.И.Каплан и др.; Под ред. Л.Н.Павловой. – М.: Просвещение, 1986. – 176с.
Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 93с.
Гиппенрейтер Ю. Б. Воспитывать ребенка. Как? М., 1999.
Голубева Л.Г. и др. Развитие и воспитание детей раннего возраста: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.Г.Голубева, М.В.Лещенко, К.Л.Печора; Под ред. В.А.Доскина, С.А.Козловой. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002. – 192с.
Готовность к школе. Руководство практического психолога./ Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Наука. ACADEMIA, 1995. – 120с.
Гусева Т.И. Психология личности. Конспект лекций. – Ростов н /Д.: “Феникс”, 2004. – 160с.
Диагностика в детском саду. Содержание и организация диагностической работы в дошкольном образовательном учреждении. Методическое пособие. Изд. 2-е. – Ростов н /Д.: “Феникс”, 2004. – 288с.
Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку: Методичні рекомендації /Укл. Н.В.Карпенко-Сашньова. – К.: ІЗМН, 1996. – 60с.
Єремєєва В., Хрізман Т. Хлопчики та дівчатка: два різних світи. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2003. – 112с.
Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. – СПб.: Издательство “Речь”, 2002. – 160с.
Кононко Е.Л. Чтобы личность состоялась. – К.: Рад.шк. , 1991. – 221 с.
Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Освіта, 1998. – 255с.
Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младших школьников. Методические рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы. – М.: ЦГЛ, 2005. – 128 с.
Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 940с.
Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения – М.: Педагогика, 1986. – 144с.
Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.
Максименко С.Д. Основи генетичної психології. – НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с.
Марцинковская Т.Д. История детской психологии: Учебник для студентов педагогических вузов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 272с.
Масару Ибука После трёх уже поздно. – М.: Издательство “Олта”, 2003. – 64 с.
Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: Общество “Знание”, 1978. – 47с.
Монтессори М. Помоги мне это сделать самому/ Сост., вступ.статья М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов. – М.: Изд. дом “Карапуз”, 2000. – 272 с.
Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитарно-издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 192с.
Непомнящая Н.И. Становление личности ребёнка 6-7 лет. – М.: Педагогика, 1992. – 160 с.
Опыт системного исследования психики ребёнка /Под ред. Н.И.Непомнящей. – М.: Педагогика, 1975. – 232с.
Развитие личности ребёнка / Н. Ньюкомб. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.
Развитие общения дошкольников со сверстниками./Под ред. А.Г. Рузской. – М.: Педагогика, 1989. – 216с.
Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / А.А.Реан. – М.: АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 407, [9] с.
Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного учреждения. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 2004. – 576 с.
Стеценко І.Б.Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 4-го року життя. – К.: “Редакція загально педагогічних газет”, 2004. – 111с.
Стеценко І.Б.Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 5-го року життя. – К.: “Редакція загально педагогічних газет”, 2004. – 111с.
Стеценко І.Б.Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 6-го року життя. – К.: “Редакція загально педагогічних газет”, 2004. – 127с.
Субботский Е.В. Ребёнок открывает мир. – 2-е изд., испр.и доп. – М.:Смысл; СПб.:Питер, 2005. – 334 с.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 607с.
Цікава психологія/ Упорядник Т.Гончаренко. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2003. – 128с.
Шапарь В.Б. В лабиринтах психологии личности /Серия “Х-файлы”. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 512 с.
Шапарь В.Б. Рабочая книга практического психолога / Виктор Шапарь, Александр Тимченко, Валерий Швыдченко. – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2005. – 672с.
Я хочу, я можу, я буду добре вчитись / Упорядник Т.Гончаренко. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2003. – 128с.


15. Інформаційні ресурси

Система оцінювання з навчального курсу «Загальна психологія. Вікова та педагогічна психологія»
Спеціальність «Мова і література» 2 семестр
Модуль І (практичний)
Модуль ІІ (теоретичний)
Модуль ІІІ (самостійна робота)


Зм.мод.1
Всього за модуль 1
Зм.мод.2
Всього за модуль 2
Зм.мод.3
Всього за модуль 3
Всього за практичний модуль
Атестація 2
Всього за теоретичний модуль
Реферат, повідомлення
Підготовка діагностичного матеріалу
Робота у модульному середовищі
Самостійне опрацювання матеріалу
Всього за модуль ІІІ
Всього балів

Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняттяТ1
Т2,3

Т4,5
Т6
Т7
Т8
Т9,10
Т11

Т12,13
Т14,15
Т16,17
Т18,19Заняття 1

Заняття 2
Заняття 3

Заняття 43,1
3,1
3,1
3,1
6,2
3,1
3,1
12,4
30
30
1
3
3
3
10
53

Ваговий коефіцієнт – 0,6; максимальна кількість балів за одне заняття – 6,9Критерії оцінювання:
Відповідь на практичному занятті – 2,1 бала Максимальна кількість балів «5» - 4,2
Реферат, повідомлення – 1 бал Середня кількість балів «4» - 3,1
Виконання письмового завдання – 0,4 бала Мінімальна кількість балів «3» - 2,1
Доповнення на практичному занятті – 0,5 бала
Робота у модульному середовищі – 1-3 бали
Підготовка діагностичного матеріалу – 1-3 бал
Самостійне опрацювання матеріалу – 1-3 бали

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4#ђ Заголовок 5 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 13596427
    Размер файла: 264 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий