КЗОВС-РНП-2012-2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ


Кафедра кримінального права та кримінології
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни
кваліфікація злочинів,
підслідних органам внутрішніх справ
Дніпропетровськ–2011
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
на засіданні Вченої ради університету
(протокол № 1 від 29.09.2011 р.)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ»
з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
за напрямом «Правознавство»
С Х В А Л Е Н О
на засіданні Науково-методичної ради університету
(протокол № 1 від 12.09.2011 р.)Дніпропетровськ–2011
Робоча навчальна програма з дисципліни «Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ» / Укладачі: заслужений юрист України Терещенко А.І., кандидат юридичних наук Людвік В.Д., кандидат юридичних наук Примаченко В.Ф. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 32 с.
Рецензенти:

Дудоров О.О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Савченко О.В., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри кримінального права Київського національного університету внутрішніх справПрограма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології 14.06.2010 р., протокол №19
Програма затверджена на засіданні Навчально-наукового комплексу «Кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права» 15.06.2010 р., протокол № 4

Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології 31.08.2011 р., протокол № 14

Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології 16.08.2012 р., протокол № 12.


Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології «___»__________ р., протокол № ____.
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Роль і значення навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС» в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця
Навчальна дисципліна «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС» відноситься до дисциплін спеціалізації навчального плану підготовки фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня спеціаліст і є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін за переліком програми, які в своїй сукупності складають фаховий стандарт.
За своїм змістом «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС» є спеціальним курсом стосовно до навчальної дисципліни «Кримінальне право», який має певну міру інтегративного характеру і тому вивчається на старших курсах з урахуванням набутих знань з кримінального процесу, криміналістики, адміністративного права тощо і передбачає відпрацювання завдань (фабул) конкретних казусів.
2. Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис
Предмет дисципліни: врегульовані нормами кримінального права суспільні відносини, що виникають в діяльності органів внутрішніх справ під час розслідування кримінальних справ.
Структура дисципліни: „Кваліфікація злочинів підслідних ОВС” як навчальна дисципліна складається із 6 тем, які поділені на два модулі.
З першої теми «Теорія і практика кваліфікації злочинів» проводиться лише лекційне заняття на якому даються загальні правила кваліфікації злочинів. При вивченні наступних тем «Кваліфікація попередньої злочинної діяльності», «Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті», «Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм», «Кваліфікація множинності злочинів», «Помилки в кваліфікації злочинів» проводяться лише практичні заняття які дозволяють майбутнім практичним працівникам набути навичок практичного застосування норм кримінального права при злочинів.
Визначення переважної кількості аудиторних занять у вигляді практичних обумовлюється тим, що курс має суто практичну спрямованість, а установча лекція містить не інформаційно-пізнавальний, а установчо-методичний та довідковий характер.
Міждисциплінарні зв'язки Дисципліна «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС» вивчається після опанування дисципліни «Кримінальне право».
Вона має тісні структурно-логічні зв’язки з такими навчальними дисциплінами, як «Кримінальний процес», «Криміналістика» тощо.
Дисципліна ґрунтується на положеннях Конституції України, Кримінальному кодексі, міжнародних договорах.
3 Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС», пов’язані з усвідомленням та розумінням працівниками міліції прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі та гідності як найважливіших соціальних цінностей, забезпечення яких є їх повсякденним обов’язком.
Складовими мети цієї навчальної дисципліни є:
освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого кваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;
виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.
4. Завдання вивчення дисципліни «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС». Завдання дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити:
– поглиблене вивчення положень чинного кримінального законодавства та його застосування в практичній діяльності правоохоронця;
– придбання навичок правильного, глибокого кримінально–правового аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів;
– опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, що забезпечує знання існуючих проблем кримінального законодавства, шляхів розв’язання спірних положень, самовдосконалення фахового рівня;
– формування досконалих навичок щодо прийняття обґрунтованих і законних рішень при кваліфікації злочинів;
– розвиток правової свідомості як передумови для опанування національним законодавством, а також досвідом кримінального законодавства та права інших держав;
– формування правової культури фахівця української держави в сфері правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством та державою.
По завершенню навчання курсант повинен:
Знати:
1) на понятійному рівні: основні положення та принципи кваліфікації злочинів.
2) на фундаментальному рівні: особливості кваліфікації злочинів при попередній злочинній діяльності, при вчиненні злочинів у співучасті, при конкуренції кримінально-правових норм, при множинності злочинів.
3) на практично-творчому рівні: основи організації діяльності підрозділів міліції при розслідуванні злочинів, направлених на вірну їх кваліфікацію та збір відповідної доказової бази.
Вміти:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність кваліфікації злочинів.
2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час розслідування злочинів, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму.
3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативно-слідчої обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час розслідування злочинів.
4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових змін, що відбуваються в кримінальному законодавстві держави; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.
5. Форми організації навчання. Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням лекційних і практичних занять з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.
6. Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС» містять поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль.
Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок курсантів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань під час семінарських і практичних занять; б) якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Рубіжний (модульний) контроль проводиться за результатами вивчення модулів. Він визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного модулю та виставляється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну роботу та складений модуль-контроль (позитивна оцінка якого є обов’язковою).
Підсумковий контроль виставляється як сума оцінок з усіх модулів та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Підсумковим контролем якості вивчення навчального курсу «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС» є складання заліку.
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Кваліфікація злочинів підслідних ОВС»
(за вимогами ЕСТS )

КУРС
Напрям,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчального курсу

Кількість кредитів відповідних ECTS: 2,5

Модулів: 2

Змістових модулів:1

Загальна кількість
годин: 90Шифр

Правознавство
(6.030401)
бакалавр
Семестр: 7

Лекції
(теоретична підготовка): 8 год.

Семінари: -

Практичні: 28 год.

Самостійна робота та індивідуальна робота
(доповіді, реферати, інші навчально-дослідницьке завдання): 54 год.

Вид контролю: ПМКМета: набуття та поглиблення знань щодо правил, сутності та особливостей кваліфікації злочинів підслідних ОВС.
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни «Кримінальне право».
Є дисципліною спеціалізації при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

Змістовий модуль 1 (Теми 1–6)

Тема №1. Теорія і практика кваліфікації злочинів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта
Ключові слова: «Кваліфікація злочинів підслідних ОВС», «підстави кваліфікації», «принципи кваліфікації».
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів.
Вміти: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність кваліфікації злочинів; використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників міліції; переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»

Тема № 2. кВАЛІФІКАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта
Ключові слова: «стадії злочину», «готування до злочину», «голий умисел», «закінчений злочин», «закінчений замах», «незакінчений замах».
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при попередній злочинній діяльності.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:
- постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

Тема № 3. кВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта
Ключові слова: «співучасть у злочині», «виконавець», «підбурювач», «пособник», «організатор», «група осіб», «організована група», «злочинна організація», «ексцес виконавця», «причетність до злочину».
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при співучасті.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:
- постанова про порушення кримінальної справи.

Тема № 4. Помилки в кВАЛІФІКАЦІї злочинів

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта
Ключові слова: «помилка в кримінальному праві», «відхилення в дії», «юридична помилка», «фактична помилка», «помилка в об’єкті», «помилка в предметі», «помилка в розвитку причинного зв’язку», «помилка в наслідках», «помилка в потерпілому», «помилка в злочинності діяння».
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при фактичній або юридичній помилках.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:
- постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

Тема №5. кВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта
Ключові слова: «конкуренція загальної та спеціальної норми», «конкуренція частини та цілого», «конкуренція між привілейованим і кваліфікованим складами злочину».
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:
- постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

Тема № 6. кВАЛІФІКАЦІЯ множинності злочинів

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта
Ключові слова: «одиничний злочин», «сукупність злочинів», «реальна сукупність злочинів», «ідеальна сукупність злочинів», «рецидив злочинів», «повторність злочинів».
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при множинності злочинів.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:
- постанова про порушення кримінальної справи.
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема
Лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Самостійна та
індивідуальна робота

Змістовий модуль I.

1. Теорія і практика кваліфікації злочинів.
2
-
-
8

2. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності
2
-
4
6

3. Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті
2
-
6
6

4. Помилки в кваліфікації злочинів
-
-
4
6

Модуль II.

5. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм
-
-
6
16

6. Кваліфікація множинності злочинів
2
-
8
12

Усього годин
8
-
28
56


Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може змінюватися залежно від змісту навчального курсу.
Теми практичних занять

Модуль 1: Теми № 1-4.

Тема 2. . Кваліфікація попередньої злочинної діяльності

Практичне заняття № 1
2 год.

Задача №1
Косолапов і Волченко знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за грошима, і, коли він повертався, на перехресті доріг зупинили автомашину і погрожуючи пістолетом поставили вимогу віддати гроші. Бухгалтер відповів, що грошей не одержав. Тоді Косолапов і Волченко обшукали потерпілого і, не знайшовши грошей, зняли з нього піджак і наручний годинник.
Кваліфікуйте дії винних.

Задача №2
Умнова підробила 2 білета державної лотереї на виграшну суму 740 грн. Волнова вирізала цифри із одних лотерейних білетів і наклеїла їх на цифрові позначення інших, фальсифікуючи номери, на які випали виграш. Підроблені білети вона пред’явила в ощадбанк. Однак касир помітила підробку, і Умова була затримана. Під час обшуку в квартирі Умнової були знайдені ще 3 підроблених білета, на які випали виграші на суму 1700 грн.
Кваліфікуйте дії Умнової.

Задача №3
Викулов зберігав у себе вдома алебарду. Під час розпиття спиртних напоїв із своїм сусідом Качаном між ними виникла сварка. Викулов схопив алебарду, що висіла на стіні і вдарив Качана лезом алебарди по голові сусіда, але останній закрив голову рукою і удар прийшовся по ній. При повторній спробі нанести удар Качан відхилив голову і удар прийшовся по правому передпліччю. Тоді Викулов зупинився, надав першу медичну допомогу та визвав швидку допомогу.
Кваліфікуйте дії Викулова.

Задача №4
Ірський цікавився хімією та зброєю. Ознайомившись із методами виготовлення простих вибухівок, Ірський через свої рідних і знайомих придбав усі необхідні йому речовини для виготовлення вибухового пристрою, але не зміг реалізувати свій намір, бо був затриманий працівниками міліції.
Кваліфікуйте дії Ірського.

Практичне заняття № 2
2 год.

Задача №1
Чертаков посварився з Барсовим та розізлившись на нього в присутності декількох громадян сказав, що він йому «відплатить». При цьому він пояснив, що потопить катер Барсова, який той залишає без нагляду на березі річки Дніпро. З цією метою Чертаков попросив у одного із присутніх сокиру, але той відмовив в його проханні. Тоді Чертаков заявив, сьогодні він знайде необхідний йому інструмент і здійснить свій намір. Через день працівники міліції затримали Черткова у нього вдома та вилучили там кинджал, яким він хотів зробити пробоїни в днищі катера Барсова. В той момент , коли працівники міліції входили до квартири Чертакова, він сховав кинджал під пальто і направився до виходу з квартири.
Кваліфікуйте дії Чертакова.

Задача №2
Шофер Владиченко, перебуваючи в стані сп’яніння, пізно у вечері, 10 листопада 2011 року вчинив на Петренка наїзд, заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. З метою приховати цей злочин повіз потерпілого за місто і, маючи намір вбити його, кинув у полі, а сам зник. Після затримання Владиченко пояснив, що він дійсно в стані сп’яніння вчинив наїзд на Петренка, потім, з метою приховати цей злочин, вивіз його в поле і, припускаючи настання його смерті, залишив в небезпечному для життя стані.
Кваліфікуйте діяння Владиченка

Задача №3
Виноградов з помсти вирішив вбити Комова. З цією метою він, зустрівши Комова одного в полі, наніс йому два ножових удари. Комов намагався захиститися рукою, і удари ножем прийшлися у кисть та передпліччя. Вид крові та крики пораненого зупинили злочинця. Комов почав просити пощади і в той же час нагадав, що про їх ворожнечу знає все село і що Виноградову не минути відповідальності за вбивство. Виноградов надав Комову необхідну допомогу. За висновком судово-медичної експертизи, Комову були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії Виноградова.

Задача №4
Вчитель фізкультури Уханов в кімнаті, де зберігався спортінвентар, намагався зґвалтувати вчительку Дмитренко. В цей час зазвонив дзвоник на перерву, учні вийшли з класів, проходячи мимо двері кімнати спортінвентару. Уханов припинив домагання, хоча потерпіла вже не могла чинити опір. Їй були спричинені легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Допитаний у якості обвинуваченого Уханов пояснив, що він відмовився від завершення злочину добровільно. Відмова була викликана шкільним дзвінком, який нагадав йому про необхідність йти на урок після перерви. Потерпіла визнала, що Уханов міг би довести злочин до кінця. Вона не кричала і не звала на допомогу, оскільки на її думку, це позбавило б її можливості продовжувати працювати в цій школі.
Кваліфікуйте дії Уханова.

Тема 3. Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті

Практичне заняття № 1
2 год.

Задача №1
Абабій, Ботя і Павличенко на цілий день підводою поїхали до сусіднього села, вживати спиртні напої. Повертались додому пізно у ночі. Павличенко був сильно п’яним і лежав на підводі. Абабій, згадавши про те, що той раніше звинувачував його в крадіжці винограду, декілька разів вдарив Павличенка по обличчю, а потім направив підводу до колодязя. Побачивши це, Ботя здогадався про наміри Абабія, зіскочив з підводи і відбіг в бік, а Абабій під’їхав до колодця, стягнув з підводи Павличенка і кинув його в колодязь. Після цього Абабій запропонував Боті нікому про це не казати. З метою приховати сліди злочину вони поїхали до дому своїх знайомих, і, стривожено сказали, що Павличенко втік від них. Далі вони організували уявний пошук Павличенко. Через день труп Павличенка було вилучено із колодязя місцевими жителями.
Кваліфікуйте дії Абабія та Боті.

Задача № 2
Між подружжям Петренків склалися надзвичайно неприязні стосунки. Особливо вони загострилися після приїзду Рибальченко, матері дружини Петренка, яка також сварилася із зятем з приводу його пияцтва. Крім того, зять неодноразово бив її. У зв’язку з цим Рибальченко вирішила позбавитися Петренка. З цією метою вона купила у неустановленої особи пістолет і домовилась з Сидоровим про вбивство зятя. Про це вона повідомила свою дочку, але та не побажала втручатися в цю справу і пообіцяла матері не повідомляти нікому про її наміри та знаючи про час вчинення злочину, виїхала за межі міста. Невдовзі після її від’їзду до квартири прийшов Сидоров. Рибальченко разом з ним зайшла до кімнати, де спав Петренко і коли Сидоров підійшов до ліжка, на якому той спав, вона передала Сидорову пістолет, з якого він вбив Петренка.
Кваліфікуйте дії Рибальченко, дружини Петренка та Сидорова.

Задача № 3
Шершньов після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за виготовлення та збут підроблених грошей, організував групу, до якої залучив Яцину і неповнолітнього Гризлова. Група на цвинтарях у селах Калинівка та Річище вночі розкопувала могили, де шукала цінні речі, виривала у мерців золоті коронки тощо. Усього було розрито п'ять могил. Здобуті в такий спосіб два мости із золотими коронками Шершньов продав зубному техніку Губерману. Взятими з гробів цінними речами поділилися між собою Яцина й Гризлов.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача № 4
Захарченко з метою наживи, шляхом вчинення нападів на громадян, а також підприємства торгівлі та інші установи, вступив у зговір з Туренком і Кравченком. Втрьох вони здійснили напад на міліцейський пост, вбивши при цьому міліціонера та заволоділи автоматом АКС-74У. Протягом року вони скоїли 17 нападів на будинки і квартири громадян, АЗС, магазини, де під загрозою застосування зброї заволодівали грошима, коштовностями та іншими дорогими речами. Всього за вказаний період вони викрали індивідуального та державного майна на суму, що в 1500 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Під час останнього нападу на АЗС Захарченко вбив оператора АЗС, який вчинив опір нападникам.
Кваліфікуйте дії Захарченка, Кравченка та Туренка.

Практичне заняття № 2
2 год.

Задача № 1
Арендаренко та Юркович з метою заволодіння зброєю напали на працівника міліції Грищенка, який повертався з нічного чергування. Юркович вдарив його по голові уламком труби, а Арендаренко забрав з кобури пістолет і магазин з патронами. Внаслідок удару Грищенко через 2 доби помер у лікарні.
Після цього Арендаренко і Юркович вчинили чотири розбійних напади на квартири громадян, відбираючи у них гроші та цінні речі, на загальну суму 100 мінімальних розмірів заробітної плати, а також вчинили 3 зґвалтування. Одній із потерпілих, Шевченко, виповнилось 13 років.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача № 2
Дільничний інспектор Лагода та міліціонер Клочко намагалися затримати на ринку трьох п’яних громадян. Один із них, Трубник, під час посадки в міліцейський автомобіль став чинити опір, його дружина зняла галас і вимагала звільнити чоловіка. На крики збіглося багато людей, які вимагали звільнення затриманихі. Громадяни Скеля, Паньков, Соколов і Корабльов, за підтримкою натовпу, зупинили машину, звільнили затриманих і почали бити працівників міліції, перекинувши машину. Захищаючись, Лагода зробив два постріли, поранивши Соколова. Безладдя продовжувалось кілька годин, протягом яких хулігани чинили опір працівникам міліції та працівникам спецпідрозділу «Беркут», які прибули на ринок для відновлення громадського порядку.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача № 3
Карпенко прийшов додому до свого сусіда Никольського і, побачивши, що господар свариться з дружиною і тещею, запропонував йому припинити нецензурно лаятися. У відповідь Никольський зажадав, щоб Карпенко не втручався в його справи. Карпенко пішов з двору. Вже за хвірткою його наздогнали Никольський з дружиною. Остання кинула в обличчя Карпенка жменю піску, а Никольський швайкою наніс удар у руку і сідницю, а потім кулаками у живіт, від чого потерпілий впав на землю. Після цього Никольський ще декілька разів ударив потерпілого ногою у живіт, заподіявши йому ушкодження у вигляді розриву селезінки та перелому ребра.
Кваліфікуйте дії подружжя Никольських.

Задача № 4
Савенко виготовляв вибухові суміші і з них збирав саморобні вибухові пристрої, які за незначну плату віддавав своєму знайомому Говоркову. Говорков, який був членом організованої групи, використовував ці пристрої для того, щоб залякувати підприємців, які не сплачували йому “податки” на контрольованій ним території. Савенко знав про це.
Коли в черговий раз Говорков звернувся до Савенка, він попросив приготувати потужний пристрій, який повинен спрацювати у певний час. Савенко виготовив такий пристрій, а через тиждень він побачив по телевізору у новинах, що відбувся вибух на станції метро у час пік, від якого загинуло 12 чоловік і 34 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Савенко зрозумів, що цей пристрій було виготовлено ним.
Кваліфікуйте дії Савенка.

Практичне заняття № 3
2 год.

Задача № 1
Неодноразово судимий Шведов підмовив неповнолітніх Крупника та Ганжу вчинити ряд крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При цьому Крупник або Ганжа влазили через кватирку вікна і передавали викрадені речі Шведову. На час крадіжок Крупнику та Ганжі не виповнилося по 14 років.
Кваліфікуйте дії винних.

Задача № 2
Федоров вирішив організувати группу, яка б займалася викраденнями. Він підшукав виконавців вчиненя злочинів Мороза, Блохіна, Лаверова та Ніколаєва. Ввів в групі жорстку дисципліну. Для прикриття своєї діяльності «домовився» з керівником карного розшуку району про інформування його про заходи, що будуть вживати працівники міліції по розкриттю злочинів вчинених його групою.
Для вчинення першого викрадення Федоров наказав слідкувати за підприємцем Хоркиним зметою встановлення коли він буває дома, чи мешкає з ним хтось, чи має його дом сигналізацію. На розробку «клієнта» та підготовку плану група витратила місяць. В момент виносу цінних речей з дому Хоркина, останній раптово повернувся додому. Зав’язалася бійка. Завдяки чисельній перевазі група Федорова змогла здолати потерпілого, вбивши його.
Федоров вирішив озброїти группу. З цією метою він придбав обріз мисливсьої рушниці, яку завжди носив з собою під час викрадень. Так вони протягом року викрали цінні речі ще у 10 потерпілих при цьому жодного разу не застосовуючи зброю. Федоров боячись викриття під час обшуку працівниками міліції викинув обріз і ще на протязі 3 місяців група здійснювала викрадення без зброї. Вирішивши, що зброя в групі все таки повинна бути Федоров наказав Морозу та Блохіну «знайти» травматичну зброю. Мороз та Блохін з цією метою напали на гр. Кучкіна в якого, як їм було відомо є пістолет травматичної дії, та заволоділи ним заподіявши потерпілому легкі тілесні пошкодження без розладу здоров’я. В подальшому група завжди під час викрадень мала при собі даний пістолет. Всього група, яка діяла на протязі 3 років вчинила 50 викрадень.
Кваліфікуйте дії учасників злочинної групи.

Задача № 3
Пташков втягнув у розпивання спиртних напоїв Мальцева, Федорцова, і Ковальова, яким ще не було по 14 років. А коли ті вже були в нетверезому стані, запропонував їм на автобусній зупинці зірвати з голови Левченка хутряну шапку, що вони і зробили, а шапку передали Пташкову. При цьому Мальцев, Федорцов, і Ковальов сильно побили потерпілого, заподіявши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вказівки бити потерпілого Пташков не давав.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Тема 4. Помилки в кваліфікації злочинів

Практичне заняття № 1
2 год.

Задача №1
Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись. У себе на квартирі він облив дружину окропом, що спричинило їй опіки 1-2 ступеня, після чого завдав численних ударів гайковим ключем по голові. Від крику потерпілої прокинулись діти. Коли 15-річний старший син Олег намагався умовити батька, той завдав йому кілька ударів тим самим ключем по голові, заподівши поранення від яких Олег помер у лікарні. Не бажаючи мати свідка, Корнієнко ключем завдав також кілька ударів по голові й молодшому сину Миколі, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння. Побачивши, що дружина ворухнулася, Корнієнко завдав їй ще три удари гайковим ключем. Потерпілій були спричиненні середньої тяжкості тілесні ушкодження. Вважаючи всіх трьох убитими, Корнієнко викликав швидку допомогу, порізавши собі вену і стимулюючи психічне захворювання.
Кваліфікуйте дії Корнієнко.

Задача №2
А. з метою вбивства дав отруту Г. Отрута повинна була почати діяти через 6 годин. Г. внаслідок власної неуважності потрапив у ДТП і загинув.
Кваліфікуйте дії А.

Задача №3
Романенко після дискотеки вирішив зґвалтувати незнайому йому 19-річну Давидюк. В парку він наздогнав дівчину в темному безлюдному місці за фігурою схожою на Давидюк та зґвалтував її. Як зясувалося це була17-літня Новикіна.
Кваліфікуйте дії Романенко.

Практичне заняття № 2
2 год.

Задача №1
Громадянин К. на замовлення (за грошову винагороду) вчинив вбивство з автомата Калашникова бізнесмена П. При цьому загинули охоронець та стороння особа, які в момент пострілів знаходилися біля бізнесмена.
Кваліфікуйте дії К.

Задача №2
Котурга з метою викрадення вогнепальної зброї проник до райвідділу та відчинив кімнату для зберігання зброї. Проникнувши до кімнати Котурга схопив автомат, що лежав зверху на сейфі та втік. Як з’ясувалося пізніше автомат лежав на сейфі, оскільки в нього був зламаний бойок і з ранку його повинні були відвезти до ремонту. З’ясувавши, що автомат не в робочому стані Котурга викинув його у річку.
Кваліфікуйте дії Котурги.

Задача №3
Семенов, перебуваючи в стані сильного наркотичного сп’яніння, проник вночі до аптеки з метою викрадення наркотичних засобів, які він бачив там вдень на полиці. Провізор Сидорова перед закриттям аптеки сховала наркотичні засоби до сейфу, а замість них поставила на полиці схожі за упакуванням вітаміни.
Семенов їх викрав.
Кваліфікуйте дії Семенова.

Задача №4
К. вважаючи, що його діяння кваліфікується за частиною 1 ст. 296 КК, яка не містить такого покарання як позбавлення волі, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю, розбив пляшку з під пива та «розочкою» наніс тяжкі тілесні пошкодження потерпілому В.
Кваліфікуйте дії Корвіна. Як впливає на кваліфікацію впевненість К., що він вчиняє злочин передбачений ч.1 ст.296 КК?

Задача №5
О. організував собачі бої. Бої проводилися кожну суботу, протягом півроку, на пустирі. За час проведення боїв практично кожній собаці було нанесено багато рваних ран, 5 собак загинуло. Після затримання О. заявив, що собачі бої не є злочином.
Кваліфікуйте дії О. Як на кваліфікацію буде впливати його впевненість, що собачі бої не є злочином?

Модуль 2: Теми № 5-6

Тема 5. . Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм

Практичне заняття № 1
2 год.

Задача №1
К. і Ж. перебуваючи в нетверезому стані з хуліганських спонукань побили незнайомих їм раніше Ч.і Г. При цьому Ч були заподіяні середньої тяжкості тілесні пошкодження, а Г. – тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких через тиждень останній помер у лікарні.
Кваліфікуйте дії К. і Ж. Визначте вид конкуренції.

Задача №2
Абдуруманов, що був членов Ісламської армії звільнення вирішив вчинити вибух на залізничному вокзалі з метою ослаблення держави та залякування населення. Він найняв невідомих, які виготовили вибуховий пристрій та особисто встановив його на залізничному вокзалі. Внаслідок вибуху випадково (проводилось тренування по боротьбі з тероризмом і всіх людей вивели з приміщення вокзалу) ніхто не поостраждав.
Варінт. Внаслідок вибуху загинуло 5 осіб.
Кваліфікуйте дії Абдурухмана.

Задача №3
20 річний Овідієв вирішив зайнятися «бізнесом» по наданню сексуальних послуг. З цією метою він розказуючи про переваги життя повій втягнув у цей «бізнес» 5 неповнолітніх дівчат.
Кваліфікуйте дії Овідієва.

Практичне заняття № 2
2 год.

Задача №1
Горбунов будучи релігійним фанатиком створив організацію з метою залякування населення шляхом вчинення вибухів, підпалів, щоб показати близькість та неминучість настання Судного дня. За час існування даної організації було знищено шляхом вибуху 20 атомобілів, підпалено 100 будинків. Горбунов керував діяльністю даної організації до моменту її ліквідації правоохоронними органами. За результатами експертизи Горбунов хворіє на клептоманію.
Кваліфікуйте дії Горбунова.

Задача №2
Р., перебуваючи у стані сп’яніння, на зупинці чіплявся до неповнолітніх Х. і Т., ображав їх, нецензурно лаявся у присутності громадян і дітей, потім став демонстративно справляти свої потреби. Капітан міліції П., який у цей час підійшов, знаходився поза службою і у цивільному одязі, представився Р. і показав службове посвідчення, після чого зажадав від нього припинення хуліганських дій і проїхати з ним до райвідділу. У відповідь Р. намагався вибити з рук П. посвідчення, нанести йому удари руками і ногами, але той ухилився і, застосувавши прийоми рукопашного бою, присік дії Р., зв’язав ременем його руки та доставив у райвідділ. Через кілька годин, після складання матеріалів дослідчої перевірки, Р. відпустили з зобов’язанням з’явитися за першим викликом.
Ввечері Р., з метою помститися П., підстеріг його, коли той повертався з роботи і наніс йому удар ножем у груди, але у результаті контрприйому П. вдалося блокувати удар та обеззброїти і затримати Р.
Варіант. Під час затримання на зупинці Р. завдав П. смертельне ножове поранення.
Кваліфікуйте дії Р.

Задача №3
15-річний Оборський познайомився з раніше судимим Косенком, який запропонував допомогти групі його “добрих знайомих” розібратися з одним боржником. Оборський погодився лише після довгих умовлянь і обіцяння вільного, веселого життя. Він у складі групи вчинив декілька нападів на інкасаторів, під час яких двох з них було вбито і викрадено грошей на суму, яка становить 350 тис. грн.
Кваліфікуйте дії Оборського.

Практичне заняття № 3
2 год.
Задача №1
Шевченко та Петренко, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі, розробили план втечі з виправної колонії та почали його здійснювати. Вони напали на лікаря медичної частини виправної колонії Коваленко і медсестру Макаренко, зв’язали їх, забарикадувались у приміщенні медчастини, під загрозою позбавити життя медпрацівників фінськими ножами (ними ж виготовленими), зажадали від адміністрації виправної колонії надати в їх розпорядження заправлену автомашину. Їх вимоги було задоволено. Після виїзду з виправної колонії, втікачів вдалося затримати та знезброїти.
Кваліфікуйте дії Шевченко Та Петренко.

Задача №2
Жорненко взяв у свою автомашину 8-річного хлопчика, що йшов до школи, й разом з Кравченко завіз його на віддалену дачу останнього, щоб вимагати потім від батька хлопчика викуп.
Вони зачинили дитину в підвал, лишили йому їжу та закрили люк, а самі почали обдумувати деталі майбутньої «операції». Уранці Жорненко і Кравченко виявили, що хлопчик задихнувся від нестачі повітря.
Кваліфікуйте дії Жорненко і Кравченко.

Задача №3
Вночі на громадянина Перкова напав неповнолітній. Перебуваючи в стані сильного душевного хвилювання, перевищуючи заходи необхідної оборони, він його вбив.
Кваліфікуйте дії Перкова.

Тема 6. Кваліфікація множинності злочинів

Практичне заняття № 1
2 год.

Задача №1
Мажаров, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керував автобусом, яким перевозив людей з поля у село. Незважаючи на заборонні звуковий та світловий сигнали, Мажаров намагався проїхати залізничний переїзд, але допустив зіткнення з електропоїздом. В результаті зіткнення загинуло сім пасажирів, що їхали в автобусі, та ще 12 з них отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. 3 вагони електропоїзду зійшли з рейок, загинув помічник машиніста, а мотоцикліст та шестеро пасажирів отримали тяжкі тілесні ушкодження, кілька десятків пасажирів отримали середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження. Затримка руху поїздів на дільниці склала 14 год.
Кваліфікуйте дії Мажарова.

Задача №2
Жаченко протягом 2-х років здійснював вибухи в містах Суми, Тернопіль, Запоріжжя. Внаслідок таких дій державі було заподіяно значної майнової шкоди, загинуло 3 особи, а 5 отримали тяжкі тілесні ушкодження.
Під час обшуку у Жаченка були вилучені 10 кг вибухівки, 11 метрів бікфордового шнура, 17 капсул-детонаторів, а також листівки із закликами до збройної боротьби проти існуючого державного устрою, які він неодноразово нелегально розповсюджував у вказаних містах.
У минулому Жаченко був неодноразово судимий за хуліганство.
Під час розслідування було встановлено, що Жаченко є членом нелегальної організації, яка метою своєї діяльності визначала повалення конституційної влади в державі.
Кваліфікуйте дії Жаченка.

Задача №3
Каратаєв з метою помсти адміністрації залізниці вирішив вчинити вибух у швидкому поїзді, для чого виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під вигляд посилки, після чого звернувся до своєї знайомої Сафарової з проханням передати “посилку” у Москву через провідників поїзду сполученням Дніпропетровськ-Москва, на що та дала згоду. На станції Дніпропетровськ Сафарова, не знаючи про зміст посилки, умовила провідника вагону Іванченка взяти посилку і дала йому у якості винагороди 100 грн.
На перегоні між станціями Орел та Курськ Російської Федерації спрацював таймер. Під час вибуху загинув провідник вагону та двоє пасажирів, декілька отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження, значних пошкоджень зазнав вагон поїзду і на 10 годин було перервано сполучення.
Кваліфікуйте дії Каратаєва та Сафарової.

Задача №4
Придко разом зі своїм сином Михайлом протягом трьох місяців 2011 року скоїли на залізничній станції Синельникове чотири крадіжки кришок колісних пар залізничних вагонів, вкравши відповідно 6, 8, 8, і 12 кришок, кожна з яких була вартістю в 2 мінімальні розміри встановленої заробітної плати, які здавали потім на пункт прийому металобрухту.
12 березня вони знову з метою вчинення крадіжки пішли на залізничну станцію, де зняли 12 штук кришок з вагонів потягу, що зупинився на станції. Вдвох вони двічі відносили зняті кришки додому у гараж, де потім очистили їх від змащення, а потім вирішили знову піти на станцію, щоб викрасти додатково кришки, але при підході до станції вони були затримані співробітниками міліції.
У зв’язку з розукомплектуванням колісних пар вагонів, потяг, відправлений зі станції, було поставлено під загрозу аварії.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Практичне заняття № 2
2 год.

Задача №1
Тупчак протягом кількох місяців «розважався» тим, що з медичного шприца, заправленого сірчаною кислотою, обливав ззаду молодих жінок і дівчат, від чого одяг розповзався і потерпілі виявлялися напівоголеними на людних вулицях. Усього потерпіли понад двадцять осіб, кожній з яких була заподіяна матеріальна шкода на суму від 200 до 500 грн. Деякі потерпілі зазнали хімічних опіків, віднесених експертизою до легких тілесних ушкоджень без розладу здоров'я. Одна потерпіла перебувала на лікуванні від опіків у лікарні протягом 23 днів.
Кваліфікуйте дії Тупчака.

Задача №2
Собко, котра ніде не працювала і зарекомендувала себе жінкою легкої поведінки, запрошувала до себе додому неповнолітніх, яким дозволяла грати в карти, танцювати, розпивати спиртне, вступати у статеві зносини. Сама вона неодноразово пригощала їх спиртними напоями, показувала і продавала предмети порнографічного характеру. Зупинивши свій вибір на 15-річному хлопцеві, вона вступала з ним у статевий зв'язок та задовольняла статеву пристрасть неприродним способом.
Кваліфікуйте дії Собко.

Задача №3
Чуриков, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив уночі в будинку свого тестя сварку, нецензурно лаявся, погрожував розправою дружині, побив посуд, шибки у вікнах, а потім кочергою заподіяв тілесні ушкодження середньої тяжкості дружині.
Мешканці села викликали працівника міліції Васькова, який зажадав від Чурикова припинити свої дії. Проте той у відповідь наніс удар кочергою по руці Васькова, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження. Не припиняючи своїх дій, Чуриков схопив сокиру і наніс удар по голові сусідові Охріменку, який умовляв його не бешкетувати.
Кваліфікуйте дії Чурикова.

Задача №4
Євстратенко у тролейбусі таємно викрав у Савіної гаманець з грошима у сумі 270 грн. На викрадені гроші “скупився”, придбавши 10 гр. анаші, після вживання якої на дискотеці почав нецензурно лаятися, чіплятися до дівчат, а потім намагався пошкодити аудіоапаратуру, але в результаті дій працівників міліції та персоналу Євстратенка було затримано. При ньому виявили 5,5 гр. анаші.
Кваліфікуйте дії Євстратенко.

Практичне заняття № 3
2 год.

Задача №1
Коваленко прийшовши в нетверезому стані на дискотеку, почав чіплятися до Соснової. Її знайомий Пічур зробив йому зауваження. За це Коваленко вдарив його в обличчя, заподіявши легке тілесне пошкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, і, щоб уникнути затримання пішов з дискотеки. На зупинці, побачивши незнайомих йому неповнолітніх Сердюка і Саленка, він підійшов і запитав, звідки вони. Дізнавшись, що хлопці не місцеві, Коваленко побив їх, заподіявши одному легкі тілесні пошкодження з розладом здоровя, а іншому середньої тяжкості тілесні пошкодження.
Кваліфікуйте дії Коваленко.

Задача №2
Арендаренко, Юркоч, Петін, Ківанов та Угорський з метою заволодіння зброєю напали на працівника міліції Грищенка, що повертався з нічного чергування. Юркоч вдарив його по голові уламком труби, а Арендаренко забрав пістолет та дві обойми патронів. Інші знаходилися неподалеку від місця нападу готові в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Внаслідок удару Грищенку було заподіяно тяжке тілесне пошкодження.
Після цього Арендаренко, Юркоч, Петін, Ківанов та Угорський вчинили 5 розбійних нападів на квартири громадян,забираючи цінні речі. Під час одного із нападів вони зґвалтували малолітню Зелінську.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача №3
Дроботун був затриманий під час замаху на зґвалтування неповнолітньої Леонової. Під час обшуку в його квартирі було знайдено 2 пістолета «Вальтер» в неробочому стані, кулемет «Максим» в робочому стані, 1 бойову гранату та 5 штик-ножів часів 2 Світової війни. Як з’ясувалося Дроботун у вільний від роботи час займався «чорною археологією».
Крім того він зізнався, що до замаху на зґвалтування він спочатку невдало намагався задовольнити статеву пристрасть неприродним способом з повнолітньою Ілюхіною, а потім зґвалтував неповнолітніх Швачко, Продан, Шевчук та вчинив замах на зґвалтування повнолітньої Осики. Його показання були підтверджені під час досудового слідства. Крім того було встановлено, що долаючи опір Продан, Дроботун наніс їй декілька ударів в живіт, внаслідок яких була перервана її вагітність (вона була на 8 місяці вагітності).
Кваліфікуйте дії Дроботуна.

Задача №4
Ланенко та раніше судимий за незаконне зберігання без мети збуту наркотичних засобів Циганюк за попередньою домовленістю удвох вчинили крадіжку чоловічого костюму в ЦУМі м. Дніпропетровська. Повертаючись вдвох додому, у тролейбусі Ланенко намагався витягти гаманець з кишені Кошикової, але був помічений одним із пасажирів і разом з Циганюком був затриманий. Під час особистого обшуку у Ланенка було вилучено 3 жіночих гаманця, а у Циганюка 100 гр. гашишу.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Практичне заняття № 4
2 год.

Задача №1
Ливанов незаконно зберігав пістолет ТТ. Одного разу колі він чистив його, зламав бойву пружину, внаслідок чого зброя перестала бути придатною до стрільби. Через рік Ливанов придбав бойову пружину та полагодив ТТ.
Кваліфікуйте дії Ливанова.

Задача №2
Раніше судимий за бандитизм К. разом з І. таємно проникли до кафе. Викравши три пляшки горілки вони пішли в дитячий садок та розпили їх. Через 2 години вони знову повернулися до кафе та заволоділи 2 пляшками коньяку, печивом та магнітофоном. При виході з приміщення їх спробував затримати член громадського формування з охорони громадського порядку П., заподіявши останньому середньої тяжкості тілесні ушкодження, злодії втекли.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача №3
Колитвинцев, перебуваючи на посаді директора заводу будматеріалів, підписав заяву свого зятя Рогова на продаж йому з заводу 20 тис. штук цегли оздоблювальної некондиційної по ціні, що становить 30% від вартості цегли стандартної. При цьому вони домовилися, що в дійсності Колитвинцев зробить відповідну вказівку начальнику відділу збуту про відпуск стандартної цегли в кількості не 20, а 40 тис. штук.
Рогов вніс гроші у сумі 4 тис. грн. у касу заводу і отримав документи на право вивозу 20 тис. штук. некондиційної цегли, після чого, діючи з начальником відділу збуту, який дав вказівку начальнику складу готової продукції загрузити 40 тис. штук стандартної цегли, вивезли її на земельну ділянку Рогова для будівництва дому.
Кваліфікуйте дії винних осіб.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Модуль 1: Теми № 1-6.

Тема 1. Теорія і практика кваліфікації злочинів.

Питання для самостійного вивчення:
Принципи кваліфікації злочинів.
Етапи та стадії кваліфікації злочинів.
Юридичне закріплення результатів кваліфікації злочинів.
Поняття і ознаки відмежування злочинів та його роль у процесі кваліфікації.
Поняття, функції і межі тлумачення, стандарти кримінально-правових оціночних понять.

Тема 2. . Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.

Питання для самостійного вивчення:
Поняття закінченого злочину.
Поняття та види попередньої злочинної діяльності.
Кваліфікація деяких видів готування до злочину.
Кваліфікація готування до злочину та замаху на злочин при альтернативному й неконкретизованому умислі.
Поняття добровільної відмови від вчинення злочину та її ознаки.
Кваліфікація посткримінальної поведінки особи (дійове каяття). Відмежування від добровільної відмови.

Тема 3. Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті.

Питання для самостійного вивчення:
Кваліфікація злочину вчиненого у співучасті.
Кваліфікація дій виконавця.
Кваліфікація дій організатора, пособника та підбурювача.
Кваліфікація дій учасників організованої групи та злочинної організації.
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця при співучасті.
Кваліфкація дій співучасників при ексцесі виконавця.
Кваліфікація посереднього виконавства.
Кваліфікація співучасті зі спеціальним суб’єктом.
Кваліфікація вчиненого при провокації злочину.
Кваліфікація причетності до злочину, її відмінність від співучасті.

Тема 4. Помилки в кваліфікації злочинів.

Питання для самостійного вивчення:
Кваліфкація при юридичній помилці.
Кваліфікація при помилці в об’єкті та предметі.
Кваліфікація при помилці в потерпілому.
Кваліфікація замаху з непридатними засобами.
Кваліфікація при помилці в розвитку причинного зв’язку.
Кваліфікація при помилці в суспільно-небезпечних наслідках.
Кваліфікація посягання при «відхиленні в дії».

Тема 5. . Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.

Питання для самостійного вивчення:
Поняття та види конкуренції кримінально-правових норм. Відмінність конкуренції від колізії.
Кваліфікація злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норми.
Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого.
Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікуючих або пом’якшуючих ознак складу злочину.

Тема 6. Кваліфікація множинності злочинів.

Питання для самостійного вивчення:
Загальні правила кваліфікації множинності злочинів.
Кваліфікація повторності злочинів.
Кваліфікація сукупності злочинів.
Кваліфікація рецидиву злочинів.
Кваліфікація триваючих, продовжуваних і складених злочинів, їх відмінність від множинності злочинів.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ:

Модулі 1-2: Теми № 1-6.

Завдання для індивідуальної роботи по модулям 1-2 (теми 1-6).
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте предмет злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти життя та здоров’я особи.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти життя та здоров’я особи.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти життя та здоров’я особи.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте предмет злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти волі, честі та гідності особи.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Визначте предмет злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте предмет злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти громадського порядку та моральності.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти громадського порядку та моральності.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти громадського порядку та моральності.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти громадської безпеки.
Визначте предмет злочинів проти громадської безпеки.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти громадської безпеки.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти громадської безпеки.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти громадської безпеки.
Підготувати доповіді:
Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.
Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали.
Порушення вимог законодавства про охорону праці.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобами.
Незаконне заволодіння транспортним засобом.
Порушення чинних на транспорті правил. Зміст суб’єктивних ознак співучасті та їх значення в діяльності міліції громадської безпеки.
Зміст об’єктивних ознак співучасті та їх значення в діяльності міліції громадської безпеки.
Види ексцесу виконавця.
Невдале підбурювання та пособництво. Спеціальні питання відповідальності співучасників.
Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом.
Причетність до злочину та її види.
Відповідальність близьких родичів злочинця за недонесення про вчинення злочину або приховування злочину.
Теми рефератів по модулям 1-2 (теми 1-6):
Крадіжка: вплив розміру викраденого на кваліфікацію.
Грабіж. Види грабежу.
Розбій. Відмінність від насильницького грабежу і вимагання, бандитизму.
Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання.
Вимагання. Відмінність від розбою і насильницького грабежу.
Шахрайство. Відмінність від крадіжки та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відмінність від крадіжки і від зловживання владою чи службовим становищем.
Умисне або необережне знищення або пошкодження майна.
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Відмінність від самоправства.
Юридична помилка та її вплив на кримінальну відповідальність.
Фактична помилка та її вплив на кримінальну відповідальність. Кримінально-правове значення множинності злочинів.
Відмінність одиничного злочину від множинності злочинів.
Відмінність сукупності від конкуренції норм.
Значення повторності для кримінальної відповідальності злочинів і призначенні покарання.
Наслідки ексцесу виконавця.
Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників.
Причетність до злочинів.
Особливості добровільної відмови співучасників злочину.
Масові заворушення. Відмінність від групових порушень громадського порядку.
Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського порядку.
Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Кваліфікація діянь, пов’язаних з ввезенням, виготовленням, збутом або розповсюдженням творів, що пропагують культ насильства і жорстокості або порнографічних предметів, а також створення або утримання місць розпусти і звідництво.
Створення злочинної організації.
Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.
Бандитизм. Відмінність від розбою та вимагання.
Терористичний акт.
Втягнення у вчинення терористичного акту.
Публічні заклики до вчинення терористичного акту.
Створення терористичної групи чи терористичної організації.
Сприяння вчиненню терористичного акту.
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
Вимоги до оформлення рефератів:
При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен становити 8-10 сторінок друкованого тексту та список використаної літератури. Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що застосовуються до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 14, інтервал 1,5.
Методи навчання:
методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні, роботи з книгою, відеометод);
методи стимулювання і мотивації учіння (індуктивні та дедуктивні);
методи контролю і самоконтролю у навчанні (репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький);
бінарні методи навчання (робота курсантів з викладачем, та/або практичним працівником).


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ КУРСАНТАМ:

Модуль 1

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

т.1
т.2
т.3
т.4
30
40

30100


Модуль 2

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

т.5
т.6
30
40

30100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
різноманітних видів навчальної роботи
(поточний контроль; письмові роботи; тестування; індивідуально-дослідні завдання; самостійні завдання; практичні завдання тощо).
кількість модулів по дисципліні – 2
кількість модулів в 7 семестрі – 2


з/п
Тема
ВИД ТА ЗМІСТ РОБОТИаудиторна робота
самостійна та індивідуальна роботавідповіді на питання та вирішення практичних завдань
тестування
відповідь на контрольні питання
конспектування навчального матеріалу
підготовка реферату
підготовка доповіді чи наукової статі
огляд судової практики
огляд наукових публікацій

1
Теорія і практика кваліфікації злочинів
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5

2
Кваліфікація попередньої злочинної діяльності при вчиненні злочинів
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5


3
Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5
пз-3
0-5
0-5
0-5


4
Помилки в кваліфікації злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
№ 1 (теми 1-4)
аудиторна – 12-30 балів
самостійна, індивідуальна – 12-30 балів

5
Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм
пз-1
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5пз-2
0-5
0-5
0-5
пз-3
0-5
0-5
0-5


6
Кваліфікація множинності злочинів
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5
пз-3
0-5
0-5
0-5
пз-4
0-5
0-5
0-5


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
№ 2 (теми 5-6)
аудиторна – 12-30 балів
самостійна, індивідуальна – 12-30 балів


ПМК (теми 1-6)
ПМК – 40 балів


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ
курсанта

За шкалою ECTS
За національною шкалою
За шкалою навчального закладу

А
відмінно
90–100

В
добре
83–89

С

75–82

D
задовільно
68–74

E

60–67

FX
незадовільно
35–59

F

1–34ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року.
Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2005 року
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
Підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):
Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Рішення та постанови судів (Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України, Верховного Суду України):
Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Олександр Смирнов проти України» від 15 липня 2010 р., остаточне від 15жовтня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – №15.
Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – Х.: “Одіссей”, 2009. – 460 с.
Підручники:
Кузнецов В. В. Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. (2-ге вид., перероб.); За заг. ред. професорів Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи, наук. ред. к. ю. н, доц. І. А. Вартилецька. - К: КНТ, 2007. - 300 с.
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. – Вид. 3-тє, пререробл. та допов./ Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - X.: Право, 2007. - 496 с.
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. – Вид. 4-те, пререробл. та допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти – Вид. 3-тє, пререробл. та допов./ За ред. професорів В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2007. – 402 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.).- Вид. 2-ге, переробл. та допов. / За ред.. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 712 с.
Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.
Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 672 с.
Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:
Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. (Посібник для підготовки до іспитів) / За заг. ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2003. – 228.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.
Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормативні документи та коментарі).
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: Форум, 2001, у 2-х ч.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – у 2 т.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-ме вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К. : Юридична думка, 2011.
Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть / А.А. Пинаев. – Харьков: «Харьков юридический», 2005. – 664 с.
Сучасне кримінальне право України; нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005- С. 346-347.
Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. Ю.А.Кармазина и Е.Л.Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 960 с.
Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. – 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с.
Монографії, наукові статті та наукові видання:
Бабанін С.В. Деякі питання вдосконалення системи транспортних злочинів // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. - № 1. – С. 181-187.
Бабанін С.В. Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. - № 22. – С. 126-131.
Бабанін С.В. Удосконалення кримінального законодавства, регулюючого охорону безпеки руху на транспорті: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 20 червня 2003 р.) / М-во внутрішніх справ України, Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – С. 43-45.
Бабанін С.В. Проблеми практики застосування деяких норм про транспорті злочини: Актуальні проблеми кримінального, кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування: збірник тез доповідей Регіонального круглого столу (м. Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.) / М-во освіти і науки України, Хмельницький ін-т регіонального управління та права. – Хмельницький, 2003. – С. 121-124.
Бабанін С.В. Проблеми кваліфікації порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК України) на досудовому слідстві: Теоретичні та практичні проблеми організації досудового слідства. Частина 2. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20-21 травня 2005 р.) / М-во внутрішніх справ України, Запорізький юридичний інститут МВС України. – Запоріжжя, 2005. – С. 3-6.
Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
Мисливий В.А. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту у новому Кримінальному кодексі України // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - № 2. - С. 68.
Мисливий В.А. Удосконалення кримінально-правової охорони безпеки дорожнього руху // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2003. - № 1. – С. 203.
Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія. -. Дніпропетровськ, 2004. – 380 с.
Мисливий В.А. Злочини пов’язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту і ситуаційний аналіз // Науковий вісник ДДУВС - 2006 - №1 с. 208–214
Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) // Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – С. 62-68.
Терещенко А.І., Шалгунова С.А. Науково-практичний коментар до IV розділу КК України “Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2003. – 52 с.
Терещенко А.І., Титаренко О.О. Кримінальна відповідальність за приховування злочину (ст.396 КК): деякі проблеми застосування та шляхи їх усунення// Влада, людина, закон. – 2007. - №1. – С.35-37
Терещенко А.І., Бублейник В.А. Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки // Науковий вісник ДДУВС. – 2008. - №2. – С.221-233
Шалгунова С.А., Терещенко А.І. Науково-практичний коментар до ст.153 КК України “Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом” // Науковий Вісник Юридичної академії МВС. – 2003. -№ 2. – С. 184-191.
Інші джерела:
Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.
Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред.. В.В. Сташиса. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 880 с.
Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах за 2008-2009 роки / За ред.. П.П. Пилипчука. – К.: Істина, 2011. – 736 с.
Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В. Савченко та ін.; За заг. ред. В.В. Кузнецова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 496 с.


13PAGE 149715


13PAGE 143115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 13795582
    Размер файла: 367 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий