Відповіді та вказівки до завдань І етапу олімпіади з фізики


Відповіді та вказівки до завдань І етапу олімпіади з фізики7 клас
Завдання 1. 1.1, 1.2, 1.3 виконуємо самостійно, вказуємо правильний варіант відповіді
Дану фігуру «розбити» на 3 прямокутника. Знайти площі кожного з цих прямокутників, попередньо виразивши всі розміри в см та м загальну площу фігури S.
V = S×h.
V = ……..см3, ………. м3.

Завдання 2.
Дано:
h = 5 мм = ?см =? ма = 25 см=? м
abcdnk b = 1 м =? см
с =300 мм= ?см =? м
d = 200 мм= ?см=? м
k = 40 см= ? м
n = 3 дм= ?см= ?м
V  -?Знайти ціну поділки шкали мензурки С =? .
Для цього об’єм мензурки ділимо на кількість поділок.
Знаходимо об’єм тіла, зануреного у воду, V= ?,
потрібно кількість поділок (3 поділки – це поділки на скільки піднялась рідина) помножити на ціну поділки.
Завдання 3.
Дано:
V мензурки = 500 млN поділок = 20
V тіла - ?Знайти площу земельної ділянки, яку може захопити скрепер (товщину грунту помножити на ширину)
З формули об’єму V = l ·S, S = h×a знайти довжину (відстань, яку повинен пройти скрепер, щоб наповнити ківш землею)
l = V/(h×a)
Завдання 4.
Дано:
V = 14 м3
а = 30 дм = ? м
h = 150 мм = ? м
l - ?
Завдання 5 . Думаємо самостійно!!! Підказка подивитись формулу для обчислення площі тіла, що має неправильну форму, спираючись на цю формулу дати відповідь на поставлене запитання.
Дякую за увагу! Обов’язково подивитись як підписати листок
(зразок підпису в кінці)
Відповіді та вказівки до завдань І етапу олімпіади з фізики
8клас
Як знайти масу кульки?
Pкульки = mкульки · g; g = 9,8 Н/кг; mкульки = Pкульки : g
[mкульки] = (виконати дії над одиницями вимірювання)
ρ кульки = mкульки : Vкульки ;
[ρ кульки] = (виконати дії над одиницями вимірювання)
порівняти отримане значення з табличним даним, яке наводиться в задачі. Виявити, що кулька має порожнину
Задача 1.
Дано:
Vкульки = 120 см3 = ? м3
Pкульки = 8,5 Н
ρміді = 8900 кг/м3

ρ кульки - ?
1409700149860Задача 2.l (А) = 5 м
t (А) = 12 с
l (В) = 5 м
t (В) = 22 с
Знайти швидкість руху тіла: ν = l: t.
Середню швидкість для кожного з тіл А і В, користуючись графіком
ЗНАЙТИ за формулою νсер = l1 + l2 + l3+ l4 + l5 + l6/ t1 + t2 + t3 + t4 + t5+ t6
Наприклад, l1 (А) = 1 м, t1 (А) = 2 с, l2 (А) =1,5 м, t2 (А) = 4 с….і т.дГрафік залежності швидкості від часу ПОБУДУВАТИ САМОСТІЙНО (замість осі l написати ν, розставити значення швидкості та за даними швидкості і часу побудувати графік )
3. Задача. З олівця та лінійки складають важіль, на якому врівноважують бруски. Лінійка дає можливість визначити плечі сил тяжіння, які діють на кожен із брусків. Сили тяжіння визначають через відповідні густини та об’єм. Записавши правило моментів, можна дійти до такого результату………………………………………………………………………
4. Задача.
РОЗВ’ЯЗУЄМО САМОСТІЙНО, задачі на тепловий баланс розглядали в класі


5. Задача
Дано:
m =50 кг

F - ?
Дякую за увагу! Обов’язково подивитись як підписати листок
(зразок підпису в кінці)
Відповіді та вказівки до завдань І етапу олімпіади з фізики
9клас
Задача 1. Дуже проста на закон Кулона, такі розв’язували в класі, отже виконуємо самостійно
На кульку діє Архімедова сила: Fарх = ρрідgVтіла,
Vтіла = Vкулі = 4/3 π R3
На кульку діє сила тяжіння: Fтяж = mg = Мg

Задача 2.
Дано:
М – маса кульки
R – радіус кульки
ρ – густина води
m – маса 1 м ланцюга

l - ?
Записати умову рівноваги сил, діючих на кульку, виразити невідому величину. Остаточно:

Задача 3.
Самостійно записати умову задачі. Записати рівняння теплового балансу з урахуванням кількості теплоти, що йде на нагрівання калориметра. Отримаємо: потрібно гарячої води на 2,4 г більше.
ККД (коефіцієнт корисної дії) η = Qк /Qп
Знаходимо корисну кількість теплоти: Qк = η Qп
Qп = q m; Qк = η q m; Qк = А (робота виконана автомобілем на подолання заданого шляху)
N = А /t
N = η q m/як знайти час-? t = S/ υ, отже
N = η q m/ S/ υ

Задача 4.
Дано:
m (бензину) = 5,67 кг
S = 50 км = ? м
υ= 80 км/год = ? м/с =
= 80·1000/3600
η = 22 % = 0,22
q = 46 · 106 Дж/кг·°С

N - ?
Задача 5. Для визначення густини потрібно виміряти об’єм та масу шматочка пластиліну: ρ=m/V Об’єм пластиліну вимірюють, зануривши пластилін у воду та потім відкачавши шприцом той об’єм води, який витіснив пластилін.
Для визначення маси потрібно виготовити з пластиліну човник та покласти його на воду. Визначивши за допомогою шприца об’єм витісненої води, можна розрахувати масу ( потрібно скористатися законом Архімеда): m=ρводVзанур.
Дякую за увагу! Обов’язково подивитись як підписати листок
(зразок підпису в кінці)
Відповіді та вказівки до завдань І етапу олімпіади з фізики
10 клас
Задача 1. 1. Початкова швидкість тіла на початку 8-ї секунди дорівнює швидкості тіла в кінці 7-ої секунди: υ7 = υ08 = at1, де t1= 7 с.
Шлях, пройдений тілом за 8-му секунду S8 = υ08· t2+ at222 = at1· t2 +at222, де t2 = 1с.
Отже, S8 =7a+a2 = 15 a2. Звідси, a = 2S815 = 4 ( м/с2 ).
Шлях, пройдений за вісім секунд, S = at322 =128 м.ОБОВЯЗКОВО ЗАПИСАТИ СКОРОЧЕНИЙ ЗАПИС ЗАДАЧІ
(ЩО ДАНО? ЩО ЗНАЙТИ?)
Задача 2. Для визначення густини невідомої рідини потрібно знайти масу mx та об’єм Vx певної кількості цієї рідини.
Спочатку, набравши в шприц досліджувану рідину, можна відразу записати її об’єм Vx. Потім покласти цей шприц у посудину з водою та з умови плавання тіла знайти масу шприцу та досліджуваної рідини: . Отже, де V – об’єм зануреної частини шприцу з досліджуваною рідиною, m шпр - маса порожнього шприцу. Об’єм V визначають другим шприцом, а m шпр - на підставі умови плавання тіл ( вимірюється V1 – об’єм води, яку витіснено порожнім шприцом).
Шукане співвідношення має вигляд: , де , а V1 - об’єм пустого шприцу, Vх - об’єм досліджуваної рідини, V – об’єм води , що витиснена шприцом з рідиною.
Задача 3.
Для рівноприскореного руху рівняння руху має вид x= x0+ ϑ0xt+axt22, тоді маємо для даного руху: x0=40 м, ϑ0x= -10 м/с, ax=1 м/с2. Залежність швидкості від часу має вид vx=v0x+axt; vx=-10+t. Залежність переміщення від часу має вид Sx=x-x0=-10t+0,5t2.

Задача 4 і 5 виконуємо самостійно
Дякую за увагу! Обов’язково подивитись як підписати листок
(зразок підпису в кінці)
Робота
учасника І етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики
учня (учениці) класу
Прізвище, імя, по батькові (в родовому відмінку)
Дата народження (число, місяць, рік)
Домашня адреса

Приложенные файлы

  • docx 14133242
    Размер файла: 296 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий