Тема №7. Ціна,ціноутворення. Цінова політика фармацевтичних підприємств.

7. Ціна,ціноутворення. Цінова політика фармацевтичних підприємств.

Значення цінової політики підприємства. Чинники, що впливають на цінову політику підприємства.

Розроблення цінової політики є важливим завданням служби маркетингу фармацевтичного підприємства, оскільки від цін залежать прибуток, ефективність збутово-виробничої діяльності, конкурентоспроможність підприємства.
Процес ціноутворення починається з аналізу чинників, що впливають на цінову політику піддприємства.
Внутрішні чинники:
1) цілі ціноутворення (одержання максимального поточного прибутку, збільшення частки ринку, завоювання лідерства за якістю лікарського засобу, забезпечення виживання фірми-виробника);
2) витрати (визначають нижню межу ціни, яка має покривати всі витрати на виробництво та надати можливість отри мати певну норму прибутку);
3) етап життєвого циклу лікарського засобу (гнучка цінова політика забезпечує продовження терміну перебування лі карського засобу на ринку).
Зовнішні чинники:
попит (при визначенні вихідної ціни слід встановити взаємозв'язок між ціною і попитом на нього і визначити ці нову еластичність попиту. Між ціною і величиною попиту є обернено-пропорційна залежність, тобто при зниженні ціни величина попиту зростає. Однак ступінь чутливості попиту на зміну ціни для різних лікарських засобів відрізняється).
Еластичність попиту - ступінь зміни попиту залежно від динаміки цін.
Якщо при зростанні цін обсяг попиту падає, попит на товар є еластичним.
Якщо зміни цін не впливають на обсяги збуту потреба не чутлива до зміни цін, попит нееластичний.
Попит, коефіцієнт еластичності якого дорівнює одиниці, є унітарним.
На еластичність попиту впливають такі чинники, як взає мозамінність препаратів, важливість лікарських засобів для споживачів, питома вага лікарського засобу в бюджеті спожи вача, фактор часу.
Пропозиція - сумарний обсяг товарів, які продавці готові запропонувати в конкретний час у конкретному місці за альтернативними цінами. Закон пропозиції характеризує залежність пропозиції від ЦІНИ.
Із зростанням ціни виробники збільшують обсяги виробництва.
2) конкуренція (фармацевтичне підприємство повинно мати інформацію про ціни і якість лікарських засобів конкурентів);
3) учасники продуктового руху (система товаропросування);
4) державне регулювання ціноутворення (фіксування цін на лікарські засоби підприємств-монополістів або введення граничних торгових надбавок.
Нині для лікарських засобів та виробів медичного призначення, які віднесені постановою КМУ від 25.03.2099 №333 до Переліку основних, при відпуску їх населенню і організаціям, що закуповують лікарські засоби за рахунок бюджетних коштів, встановлена гранична торгова надбавка. На сучасному етапі є актуальним питання державної реєстрації цін на основні лікарські засоби. Мета її проведення - сприяння розвитку вітчизняного виробництва цих засобів та їх імпорту за цінами, що погоджені з державними органами. Державній реєстрації підлягають оптові ціни виробника (митна вартість) на лікарські засоби, що включені до Переліку основних лікарських ·засобів залежно від лікарської форми, дозування, кількості в споживчій упаковці. Ціни мають бути реальними, обrрунтованими, покривати витрати на їх вироб ництво, а для імпортних лікарських засобів - покривати ви трати на операції, пов' язані з імпортом, а також приносити прибуток, достатній для розвитку підприємства.

2.Моделі і методи ціноутворення.

Ціна на товари аптечного асортименту має бути такою, щоб вона створювала прибуток для підприємства і водночас надавала можливість споживачам задовольняти свої потреби. Основними моделями ціноутворення є такі, що базуються на витратах, ринковому попиті і на конкуренції. Кожна модель передбачає наявність різних кількох методів, кожен з яких має свої переваги і недоліки.
Модель, заснована на витратах .
Метод надбавок полягає в додаванні певної надбавки до витрат на виробництво і збут. Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований каптіал дає змогу отримати певний прибуток
Модель, заснована на ринковому попиті.
Метод максимізації поточного прибутку використовується для лікарських засобів з еластичним попитом. Шляхом тестування та оброблення даних визначають ціну, за якої прибуток від реалізації є максимальним.
Метод, заснований на підставі думки споживачів про товар. Уразі встановлення ціни більшої, ніж на препарат-аналог, слід переконати споживачів у його перевагах і довести економію від купівлі даного лікарського засобу.
Метод договірних цін використовується в різних варіантах залежно від інфляції. Ціна узгоджується під час укладання угоди між підприємствами оптової та роздрібної торгівлі. Ціна може встановлюватись на певну дату, чи застосовується базова ціна з урахуванням індексу інфляції або в еквіваленті до твердої валюти.
Модель, заснована на конкуренції.
Метод поточних цін застосовують при незначних коливаннях ціни на однорідні засоби і орієнтований на ціни конкурентів, слідування за ціновим лідером з .урахуванням цін на препарати-аналоги.
Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможнос ті застосовують для нових лікарських засобів. Використовують показник конкурентоспроможності цих засобів з урахуванням попиту і витрат на виробництво.
Метод тендерного ціноутворення застосовують у разі проведення тендера - конкурсу на постачання продукції.


15

Приложенные файлы

  • doc 14182980
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий