Горное дело


ЛОТ № 11
ЦОРы по специальности "Горное дело" (на казахском и русском языках)
Количество ЦОР: 464 из них: на казахском языке - 232, на русском языке - 232
Қазақша
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5747 1 Ашық кен жұмыстары жәйлі жалпы мәліметтер. Құндылықтары және кемшіліктері.
5748 2 Ашық тәсілмен қазылатын кенорындары жатысының жағдайлары
5749 3 Тілік (карьер) элементтері және негізгі кен-техникалық түсініктер
5750 4 Ашық тәсілмен пайдалы қазбаларды өндіру технологиялары туралы жалпы мәліметтер.
5751 5 Тілікті (карьерді) салудың және пайдаланудың негізгі кезеңдері
5752 6 Ашық қазу тәсілі экономикасының негіздері. Тіліктердегі (карьерлердегі) қауіпсіздік техникасының негіздегі ережелері
5753 7 Кен машиналары туралы жалпы мәліметтер
5754 8 Жер асты кен қазбаларын үңгілеу туралы жалпы мәліметтер
5755 9 Біршөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
5756 10 Көпшөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
5757 11 Біршөмішті тиегіштердегі қолданудағы кен жұмыстары
5758 12 Жер қазу-көлікті және шнекті-бұрғылау машиналарын қолданудағы кен жұмыстары
5759 13 Тіліктің (карьердің) тереңдігі және техникалық шекаралары
5760 14 Тіліктің (карьердің) өндірістік қуаттылығы
5761 15 Кен жұмыстарының режимі және күнтізбелік жоспары туралы түсінік
5762 16 Орлар және орларды өткізу тәсілдері
5763 17 Кенорындарын ашу тәсілдері
5764 18 Үйінділеу жәйлі жалпы деректер. Үйінділер параметрлері
5765 19 Үйінді жұмыстарын механикаландыру
5766 20 Үйінділерді қайта өндеу тәсілдері
5767 21 Терең тіліктердің (карьерлердің) тоқырау аймақтарын желдету тәсілдері
5768 22 Қазу жүйесінің элементтері
5769 23 Ашық қазу жүйелері
5770 24 Көмір тіліктеріндегі (карьерлеріндегі) кен жұмыстарын жүргізудің типтік технологиялық сзхемалары
5771 25 Гидромехандикаландыру процестерінің мәні және оның қолданылу аймағы
5772 26 Гидромехандикаландыру кезіндегі қазу сұлбасы. Жұмыстарды өндіру
5773 27 Гидроқондырғыларды сумен жабдықтау
5774 28 Жыныстардың гидрокөлігі және үйінділерге топырақты гидравликалық түрде салу
"Геодезия және маркшейдер ісі негіздері" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5775 29 Жердің фигурасы туралы мәліметтер. Координаталар жүйелері
5776 30 Сызықтар бағыттарын табу
5777 31 Топографиялық пландар және карталар
5778 32 Геодезиялық жерлер
5779 33 Бұрыштық өлшемдер
5780 34 Сызықтық өлшемдер
5781 35 Теодолиттік түсірілім
5782 36 Биіктіктерді анықтау әдістері
5783 37 Топографиялық түсірілімдер
5784 38 Топографиялық план бойынша шығарылатын техникалық есептер
5785 39 Маркшейдерлік қызметті ұйымдастыру
5786 40 Карьерлер мен тіліктердегі маркшейдерлік жұмыстар
5787 41 Маркшейдерлік графикалық құжаттама
5788 42 Оларды, ауыспаларды үнгірлеу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар
5789 43 Бұрғыжарылыс жұмыстарының маркшейдерлік қамтамасыз етілуі және құжаттамасы
5790 44 Транспорттық коммуникацияны құруда маркшейдерлік қызмет көрсету
5791 45 Алынған кен массасының көлемдерін анықтау тәсілдері
5792 46 Кертпештер қиябеттерінің және карьерлер, тіліктер беткейлерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша маркшейдерлік жүмыстар
5793 47 Ашық қазу кезінде жерлерді қайта өңдеу бойынша маркшейдерлік жұмыстар
"Гидрогеология" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5794 48 Кен жыныстарының физикалық және су қасиеттері, жыныстағы су түрлері
5795 49 Су балансы элементтерінің сипаттамасы
5796 50 Сулылы деңгейжиектердің жалпы сипаттамасы
5797 51 Жерасты және кенішті су құрамы, қасиеттері, олардың сапаларын бағалау
5798 52 Жерасты сулары жеке типтерінің сипаттамасы
5799 53 Жерасты сулары динамикасының негіздері
5800 54 Топырақтану және топырақ механикасы
5801 55 Геологиялық және инженерлі-геологиялық үрдістер мен құбылыстар
5802 56 Кен-кеніштік гидрогеология
5803 57 Ашық кен жұмыстары кезінде кенорындарды құрғату тәсілдері
5804 58 Гидрогеологиялық және инженерлі-геологиялық зерттеулер
5805 59 Гидрогеологиялық ортаны қорғау
"Геология негіздері" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5806 60 Күн жүйесі және Жер
5807 61 Жердің пішіні және өлшемдері. Жердің физикалық қасиеттері
5808 62 Жердің құрылымы. Жер сфераларының құрамы мен құрылымы
5809 63 Жер қыртысының даму тарихы
5810 64 Экзогенді геологиялық процестер
5811 65 Кзогенді геологиялық процестер
5812 66 Кабат, оның бірінші және екінші қайта жатысы туралы ұғым
5813 67 Интрузиялы және эффузиялы жыныстар жатыстарының пішіндері
5814 68 Қабаттың жазық және ылди жатысы
5815 69 Кен жыныстары жатыстарының қатпарлы пішіндері
5816 70 Кен жыныстарының үзілімді бұзылымдары
5817 71 Жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері
5818 72 Геологиялық карталар, тіліктер, колонкалар
5819 73 Кристаллографияның элементтері
5820 74 Минералдардың табиғатта болу формалары
5821 75 Минералдың сипаттамасы
5822 76 Минералдар пайда болуының процестері
5823 77 Минералдардың жіктелуі
5824 78 Петрографияның мазмұны мен міндеттері
5825 79 Магмалық кен жыныстары
5826 80 Шөгінді кен жыныстары
5827 81 Метаморфиялық кен жыныстары
5828 82 Пайдалы қазбалар туралы жалпы деректер
5829 83 Пайдалы қазбалар кенорындары пайда болуының геологиялық және физика-химиялық жағдайлары
5830 84 Қара және ілгерленуші металдар кенорындары
5831 85 Түсті металдар кенорындары
5832 86 Асыл, сирек, шашыранды металдар мен радиоактивті элементтердің кенорындары
5833 87 Бейметалл пайдалы қазбалар кенорындары
5834 88 Жанармай пайдалы қазбалар кенорындары
5835 89 Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау
5836 90 Пайдалы қазбалар қазбалар қорларын сынамалау және есебін жасау
5837 91 Гидрогеология және инженерлік геология негізері
5838 92 Гидрогеология негіздері
5839 93 Инженерлік геология негіздері
"Карьерлік көлік" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5840 94 Теміржол жолы
5841 95 Рельстік жолтабанының құрылымы
5842 96 Жолдарды қосу
5843 97 Жол жұмыстары
5844 98 Вагондар, олардың жіктелуі және типтері
5845 99 Локомотивтер. Көліктің электрленген түрі
5846 100 Локомотивтік және вагондық шаруашылық
5847 101 Пойыздар қозғалысының теориясы
5848 102 Тартымды есептеу
5849 103 Тартым желісі
5850 104 Тартым желісін пайдалануды ұйымдастыру
5851 105 Пойыздар қозғалысын реттеу
5852 106 Локомотив-құрамдар қозғалысын ұйымдастыру
5853 107 Пайдалану есептері
5854 108 Карьерлік автожолдар
5855 109 Автокөліктің жылжымалы құрамы
5856 110 Автокөліктің тартым есептері
5857 111 Автокөлік жұмысын ұйымдастыру, пайдалану
5858 112 Автомобильдік - теміржол көлігі
5859 113 Конвейерлі көлік сұлбалары
5860 114 Конвейерлер құрылымы
5861 115 Таспалы конвейерлерді есептеу
5862 116 Таспалы конвейерлерді пайдалану
5863 117 Автомобильдік - конвейерлік көлік
"Кен машиналары мен кешендері" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5864 118 Гидравликалық жетек
5865 119 Пневматикалық жетек
5866 120 Кен жыныстарының физика-механикалық қасиеттері. Бұрғы машиналарының жіктелуі
5867 121 Бұрғылау уатқыш балғалары мен бұрғы станоктарының әрекет ету қағидасы
5868 122 Бұрғы станоктарының конструкциясы
5869 123 Пайдалану мен қауіпсіздіктің негізгі ережелері
5870 124 Экскаваторлардың әрекет ету қағидасы, жіктелуі
5871 125 Біршөмішті экскаваторлардың жұмыс жабдықтары
5872 126 Көпшөмішті экскаваторлардың жұмыс және тасымалдау жабдықтары
5873 127 Экскаваторлардың жүріс жабдықтары
5874 128 Экскаваторлардың қуатты жабдықтары
5875 129 Экскаваторларды пайдалану
5876 130 Қазып алу машиналарының конструкциясы мен әрекет ету қағидасы
5877 131 Жұмыс органдарды басқару жүйелері. Қазып алу машиналарының өнімділігі және пайдалануы
5878 132 Гидромеханикаландыру жабдықтары
5879 133 Ашық кен жұмыстарына арналған кешендер
"Жарылыс жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5880 134 Бұрғыжарылыс жұмыстарының даму тарихы және маңызы
5881 135 Кен жыныстарыныц физика-механикалык қасиеттерi және жіктелуі
5882 136 Теспелерді бқрғылау тәсілдері
5883 137 Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері
5884 138 Жарылыс теориясыньң негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың қасиеттері
5885 139 Жарылыс теориясыньң негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың дүмпүтуі
5886 140 Жарылгыш заттардың тиімділігін және сапасын бағалау әдістері
5887 141 Жарылғыш заттардың жіктелуі, жарылғыш заттарға қойылатын талаптар, негізгі компоненттер
5888 142 Өнеркәсіптік жарылғыш заттар
5889 143 Отпен жару
5890 144 Электрлі жарылыс
5891 145 Электрлі-отпен жару
5892 146 Дүмпіткіш пілтемен жару
5893 147 Жарылыс жұмыстары мен жарылыс қауіпсіздігін сақтау, тасымалдау, сынау және жою
5894 148 Жарылыс заттардың оқтамдарын жеке және сериялы жару кезіндегі жыныстардың бұзылу процесі
5895 149 Оқтамдарды есептеудің жалпы қағидалары
5896 150 Жарылыспен кен жыныстарын ұсатудың дәрежесін реттеу әдістері
5897 151 Ұңғымалық оқтамдар әдісі
5898 152 Теспелік оқтамдар әдісі
5899 153 Қазандық оқтамдар әдісі
5900 154 Камералық оқтамдар әдісі
5901 155 Шойтастарды екінші қайта ұсату
5902 156 Жарылыс жұмыстарын механикаландыру
5903 157 Бұрғыжарылыс жұмыстарын ұйымдастыру
5904 158 Бұрғыжарылыс жұмыстарын ұйымдастыружобалаудың негізгі ережелері, сапаны бақылау және жарылыстың экономикалық тиімділігі
5905 159 Жарушы жұмысын ұйымдастыру
5906 160 Бұзу әдістерінің жіктелуі
5907 161 Қондырғылардың қысқаша сипаттамасы
"Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5908 162 Кеніштік электромеханикалық жабдықтарын пайдалану мен конструкциялық орындалуының ерекшеліктері
5909 163 Төменвольтты электр аппаратурадағы қорғаныш элементтері
5910 164 Қолмен және автоматты басқарудың төменвольтты электр аппаратурасы
5911 165 Кен машиналары мен механизмдерді қашықтан басқарудың электр сұлбалары
5912 166 Кен кәсіпорындарын электржабдықтау
5913 167 Қосалқы станциялардың электржабдықтары. Қуатты трансформаторлар, олардың конструкциялары, құрылғылары
5914 168 Қосалқы электр станциялары мен тарату пунктерінің құрылымы
5915 169 Қосалқы станцияларының қорғаныш аппаратурасы
5916 170 Тіліктерді (карьерлерді) электрлендірудің ерекшеліктері
5917 171 Карьерлік жоғарывольтты мен төменвольтты ауа және ішексымды желілер
5918 172 Кен машиналары мен қондырғыларының электржетегі мен электр жабдықтары
5919 173 Электровоз көлігін электржабдықтау
5920 174 Жарықтың элект көздері
5921 175 Электр жарықтандыру, жарық желісін есептеу
5922 176 Қорғаныш жерге қосулар. Жерге қосуды есептеу
5923 177 Қуат коэффициенті. Электр шаруашылығының негізгі энергетикалық көрсеткіштері
5924 178 Электрбайланыс түрлері
5925 179 Сигнализация
"Кен механикасы" пәні
Мамандығы 0706000 "Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық өңдеу"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5926 180 Сұйықың физикалық қасиеттері
5927 181 Гидростатика
5928 182 Гидродинамика негіздері
5929 183 Сорғы мен желдеткіш қондырғыларының құрылымдары мен пайдалануы
5930 184 Турбомашиналар теориясының негіздері
5931 185 Сутөкпе қондырңыларының жіктелуі мен құрылымы
5932 186 Сорғылардың жіктелуі
5933 187 Сутөкпе қондырңыларының сорғы станциялары
5934 188 Сутөкпе қондырңыларын пайдалану
5935 189 Гидрокөлік қондырғылары
5936 190 Тіліктерді (карьерлерді) және құрғатым шахталарды желдету туралы жалпы мағлұматтар
5937 191 Желдеткіштердің конструкциясы
5938 192 Желдеткіш қондырғыларының жабдықтары мен пайдалануы
5939 193 Пневматикалық энергияны пайдалану
5940 194 Піспекті компрессорлер теориясының негіздері
5941 195 Піспекті компрессорлер конструкциясы
5942 196 Бұрандалы, тақташалы компрессорлер; турбокомпрессорлер
5943 197 Компроссорлық қондырғылардың жабдықтары мен пайдалануы
5944 198 Компрессорлық қондырғыларды жобалау
5945 199 Көтергі қондырғылардың арналуы мен ерекшеліктері
5946 200 Көтнергі өондырғылардың механикалық жабдықтары
5947 201 Көтергі қондырғылардың тұрақты жабдықтары
5948 202 Арқанды көтергі теориясының негіздері
5949 203 Көтергі қондырғыларын пайдалану
"Еңбекті қорғау" пәні
Мамандығы 0709000 "Пайдалы қазбаларды байытушы (кенбайыту)"
№ ЦБР № п/п Тақырыптар
5950 204 Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері
5951 205 ҚР негізгі еңбекті заңнамасы. Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі
5952 206 Кәсіпорындарда еңбекті ұйымдастыру
5953 207 Жастар және әйелдер еңбегін қорғау. Зиянды жұмыс жағдайларына женілдік беру
5954 208 Қауіпсіз еңбек әдістеріне үйрету. Нұсқамалар
5955 209 Кәсіпорындағы өзін- өзі ұстау және жұмысқа барар жолдағы жылжу ережелері
5956 210 Өндірістік жарақаттылық және кәсіптік ауру
5957 211 Еңбек заңнамасын және қауіпсіз ережелерін орындауын қадағалау
5958 212 Жалпы тазалық сақтау ережелері
5959 213 Өндірістік жайына және кәсіпорын территориясына деген талаптар
5960 214 Өндірістік жайларды жылыту және желдету
5961 215 Өндірістік жайларға жарық түсіру
5962 216 Өндірістік шудан, дірілден, өте жоғары дыбыстан және радиоактивті сәулеленуден қорғау
5963 217 Жеке қорғану құралдары
5964 218 Адамдардың электр тоғымен жарақаттану себептері
5965 219 Электр тоғымен жарақаттанудан қорғану құралдары және техникалық әдістері
5966 220 Статикалық электрдің әсерінен қорғану шаралары. Найзағайдан қорғау
5967 221 Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері
5968 222 Арнайы электр қондыргыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері
5969 223 Заттардың жанғыштығы, өрт- жарыластың қауіпті қасиеттері.
5970 224 Өндірісте өртті болдырмау бойынша алдын алу іс-шаралары
5971 225 Кәсіпорында өрттен қорғауды ұйымдастыру. Өрт сөндіру құрылғылар құралдары
5972 226 Апатты жою жоспары
5973 227 Сәтсіз оқиға кезінде жарақаттанғандарға бірінші көмекті көрсетудің негізгі ережелері
5974 228 Өндірістік жабдықтың қауіпсіздігі
5975 229 Фабрика ішіндегі көлікті пайдалану кезіндегі еңбектің қауіпсіздік талаптары.
5976 230 Өндірістік процестің қауіпсіздігі
5977 231 Реагенттермен жұмыс жасау кезіндегі еңбек кауіпсіздігінің талаптары
5978 232 Ауыр- үрлеу қондырғыларды, агломерациялық, күйдіру машиналарын пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігінің талаптары
На русском языке
"Горное дело"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
5979 233 Общие сведения об открытых горных работах. Достоинства и недостатки
5980 234 Условия залегания месторождений, разрабатываемых открытым способом
5981 235 Элементы разреза (карьера) и основные горнотехнические понятия
5982 236 Общие сведения о технологии добычи полезных ископаемых открытым способом
5983 237 Основные этапы строительства и эксплуатации разреза (карьера)
5984 238 Основы экономики открытого способа разработки. Основные правила техники безопасности на разрезах (карьерах)
5985 239 Общие сведения о горных машинах
5986 240 Общие сведения о проходке подземных горных выработок
5987 241 Горные работы с применением одноковшовых экскаваторов
5988 242 Горные работы с применением многочерпаковых экскаваторов
5989 243 Горные работы с применением одноковшовых погрузчиков
5990 244 Горные работы с применением землеройно-транспортных и шнекобуровых машин
5991 245 Глубина и технические границы разреза (карьера)
5992 246 Производственная мощность разреза (карьера)
5993 247 Понятие о режиме и календарном плане горных работ
5994 248 Траншеи и способы их проведения
5995 249 Способы вскрытия месторождений
5996 250 Общие сведения об отвалообразовании. Параметры отвалов
5997 251 Механизация отвальных работ
5998 252 Способы рекультивации отвалов
5999 253 Способы проветривания застойных зон глубоких разрезов (карьеров)
6000 254 Элементы системы разработки
6001 255 Системы открытой разработки
6002 256 Типовые технологические схемы ведения горных работ на угольных разрезах (карьерах)
6003 257 Сущность процессов гидромеханизации и область ее применения
6004 258 Схема разработки при гидромеханизации. Производство работ
6005 259 Водоснабжение гидроустановок
6006 260 Гидротранспорт пород и гидравлическая укладка грунта в отвалы
"Основы геодезии и маркшейдерского дела"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
    Основы геодезии
6007 261 Сведения о фигуре Земли. Системы координат
6008 262 Ориентирование линий
6009 263 Топографические планы и карты
6010 264 Геодезические сети
6011 265 Угловые измерения
6012 266 Линейные измерения
6013 267 Теодолитная съемка
6014 268 Методы определения высот
6015 269 Топографические съемки
6016 270 Технические задачи, решаемые по топографическому плану
6017 271 Организация маркшейдерской службы
6018 272 Маркшейдерские работы на карьерах и разрезах
6019 273 Маркшейдерская графическая документация
6020 274 Маркшейдерские работы при проходке траншей, съездов
6021 275 Маркшейдерское обеспечение и документация буровзрывных работ
6022 276 Маркшейдерское обслуживание создания транспортных коммуникаций
6023 277 Способы определения объемов вынутой горной массы
6024 278 Маркшейдерские работы по обеспечению устойчивости откосов уступов и бортов, карьеров, разрезов
6025 279 Маркшейдерские работы по рекультивации земель при открытых разработках
"Гидрогеология"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
6026 280 Физические и водные свойства горных пород, виды воды в породах
6027 281 Характеристика элементов водного баланса
6028 282 Общая характеристика водоносных горизонтов
6029 283 Состав, свойства подземных и рудничных вод, оценка их качества
6030 284 Характеристика отдельных типов подземных вод
6031 285 Основы динамики подземных вод
6032 286 Грунтоведение и механика грунтов
6033 287 Геологические и инженерно-геологические процессы и явления
6034 288 Горно-рудничная гидрогеология
6035 289 Способы осушения месторождений при открытых горных работах
6036 290 Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования
6037 291 Охрана гидрогеологической среды
"Гидрогеология"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
6038 292 Солнечная система и Земля
6039 293 Форма и размеры Земли. Физические свойства Земли
6040 294 Строение Земли. Состав и строение сфер Земли
6041 295 История развития земной коры
6042 296 Экзогенные геологические процессы
6043 297 Эндогенные геологические процессы
6044 298 Понятие о слое, его первичном и вторичном залегании
6045 299 Формы залегания интрузивных и эффузивных пород
6046 300 Горизонтальное и наклонное залегание слоя
6047 301 Складчатые формы залегания горных пород
6048 302 Разрывные нарушения горных пород
6049 303 Основные структурные элементы земной коры
6050 304 Геологические карты, разрезы, колонки
6051 305 Элементы кристаллографии
6052 306 Формы нахождения минералов в природе
6053 307 Характеристика минералов
6054 308 Процессы минералообразования
6055 309 Классификация минералов
6056 310 Содержание и задачи петрографии
6057 311 Магматические горные породы
6058 312 Осадочные горные породы
6059 313 Метаморфические горные породы
6060 314 Общие сведения о полезных ископаемых
6061 315 Геологические и физико-химические условия образования месторождений полезных ископаемых
6062 316 Месторождения черных и легирующих металлов
6063 317 Месторождения цветных металлов
6064 318 Месторождения благородных, редких, рассеянных металлов и радиоактивных элементов
6065 319 Месторождения неметаллических полезных ископаемых
6066 320 Месторождения горючих полезных ископаемых
6067 321 Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
6068 322 Опробование и подсчет запасов полезного ископаемого
6069 323 Основы гидрогеологии
6070 324 Основы инженерной геологии
"Карьерный транспорт"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
6071 325 Железнодорожный путь
6072 326 Устройство рельсовой колеи
6073 327 Соединение путей
6074 328 Путевые работы
6075 329 Вагоны, и их классификация и типы
6076 330 Локомотивы. Локомотивное и вагонное хозяйство
6077 331 Электрифицированный вид транспорта
6078 332 Теория движения поездов
6079 333 Тяговые расчеты
6080 334 Тяговая сеть
6081 335 Организация эксплуатации тяговой сети
6082 336 Регулирование движения поездов
6083 337 Организация движения локомотивосоставов
6084 338 Эксплуатационные расчеты
6085 339 Карьерные автодороги
6086 340 Подвижной состав автотранспорта
6087 341 Тяговые расчеты при автотранспорте
6088 342 Организация работы, эксплуатация автотранспорта
6089 343 Автомобильно-железнодорожный транспорт
6090 344 Схемы конвейерного транспорта
6091 345 Устройство конвейеров
6092 346 Расчеты ленточных конвейеров
6093 347 Эксплуатация ленточных конвейеров
6094 348 Автомобильно-конвейерный транспорт
"Горные машины и комплексы"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
6095 349 Гидравлический привод
6096 350 Пневматический привод
6097 351 Физико-механические свойства горных пород. Классификация буровых машин
6098 352 Принцип действия бурильных отбойных молотков и буровых станков
6099 353 Конструкция буровых станков
6100 354 Основные правила эксплуатации и безопасности
6101 355 Классификация, принцип действия экскаваторов
6102 356 Рабочее и транспортирущее оборудование многоковшовых экскаваторов
6103 357 Опорно-поворотные устройства экскаваторов
6104 358 Ходовое оборудование экскаваторов
6105 359 Силовое оборудование экскаваторов
6106 360 Эксплуатация экскаваторов
6107 361 Конструкция и принцип действия выемочно-транспортирующих машин
6108 362 Системы управления рабочими органами. Производительность и эксплуатация выемочно-транспортирующих машин
6109 363 Оборудование гидромеханизации
6110 364 Комплексы для открытых горных работ
"Технология и безопасность взрывных работ"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
6111 365 История развития и значение буровзрывных работ
6112 366 Физико-механические свойства и классификация горных пород
6113 367 Способы бурения шпуров
6114 368 Способы бурения скважин
6115 369 Основные теории взрыва и детонации взрывных веществ
6116 370 Методы оценки эффективности и качества взрывчатых веществ
6117 371 Классификация взрывчатых веществ, требования к ним, основные компоненты
6118 372 Промышленные взрывчатые вещества
6119 373 Огневое взрывание
6120 374 Электрическое взрывание
6121 375 Электроогневое взрывание
6122 376 Взрывание детонирующим шнуром
6123 377 Хранение, перевозка, испытание и уничтожение взрывчатых веществ и средст взрывания
6124 378 Процесс разрушения пород при одиночном и серийном взрывании зарядов взрывчатых веществ
6125 379 Общие принципы расчета зарядов
6126 380 Методы рекгулирования степени дробления горных пород взрывом
6127 381 Метод скважинных зарядов
6128 382 Метод шпуровых зарядов
6129 383 Метод котловых зарядов
6130 384 Метод камерных зарядов
6131 385 Вторичное дробление негабарита
6132 386 Механизация взрывных работ
6133 387 Организация буровзрывных работ
6134 388 Основные положения проектирования буровзрывных работ, контроль качества и экономическая эффективность взрыва
6135 389 Организация работы взрывника
6136 390 Классификация методов разрушения
6137 391 Краткое описание установок
"Электрооборудование и электроснабжение горных предприятии"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
6138 392 Особенности эксплуатации и конструктивного выполнения рудничного электромеханического оборудования
6139 393 Элементы защиты в низковольтной электрической аппаратуре
6140 394 Низковольтная электрическая аппаратура ручного и автоматического управления
6141 395 Электрические схемы дистанционного управления горными машинами и механизмами
6142 396 Электроснабжение горных предприятий
6143 397 Электрическое оборудование подстанций. Силовые трансформаторы их конструкции, устройства и распределительные устройства
6144 398 Устройство электрических подстанций.
6145 399 Силовые трансформаторы, их конструкции, устройства
6146 400 Устройство электрических подстанций и распределительных пунктов
6147 401 Аппаратуры защиты на подстанциях
6148 402 Особенности электрификации (карьеров)
6149 403 Карьерные высоковольтные и никовольтные воздушные и кабельные линии
6150 404 Электропривод и оборудование горных машин и установок
6151 405 Электроснабжение электровозного транспорта
6152 406 Электрические источники света
6153 407 Электрическое освещение, расчет освети тельной сети
6154 408 Защитные заземления. Расчет зазаемления
6155 409 Коэффициент мощности. Энергетические показатели электрохозяйства
6156 410 Виды электросвязи
6157 411 Сигнализация
"Охрана труда, окружающей среды и рационального природопользования"
Специальность: 0709000 "Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)"
№ ЦОР № п/п Темы
6158 412 Общие вопросы охраны труда
6159 413 Основные трудовые законодательства РК. Система стандартов безопасности труда.
6160 414 Организация труда на предприятии
6161 415 Охрана труда женщин и молодежи. Льготы за вредные условия труда
6162 416 Обучение безопасным методам труда. Инструктажи
6163 417 Правила передвижения и поведения на предприятии и в пути на работу
6164 418 Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость
6165 419 Надзор за выполнением правил безопасности и трудового законодательства
6166 420 Общие санитарные правила
6167 421 Требования к производственным помещениям и территории предприятия
6168 422 Вентиляция и отопление производственных помещений
6169 423 Освещение производственных помещений
6170 424 Защита от производственного шума, вибрации, ультразвука и радиоактивных излучений
6171 425 Средства индивидуальной защиты
6172 426 Причины поражения людей электрическим током
6173 427 Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током
6174 428 Меры защиты от воздействия статического электричества. Молниезащита
6175 429 Правила безопасности при эксплуатации электрических установок
6176 430 Правила безопасности при эксплуатации специальных электрических установок
6177 431 Горючесть. Пожаро- взрывоопасные свойства веществ
6178 432 Профилактические мероприятия по предотвращению пожаров на производстве
6179 433 Организация пожарной охраны на предприятии. Средства устройства пожаротушения
6180 434 План ликвидации аварий
6181 435 Основные правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях
6182 436 Безопасность производственного оборудования
6183 437 Требования безопасности труда при эксплуатации внутрифабричного транспорта
6184 438 Безопасность производственного процесса
6185 439 Требования безопасности при работе с реагентами
6186 440 Требования безопасности труда при эксплуатации обжиговых, агломерационных машин и тяго-дутьевых установок
"Горная механика"
Специальность: 0706000 "Открытая разработка месторождений поленхных ископаемых"
№ ЦОР № п/п Темы
6187 441 Физические свойства жидкости
6188 442 Гидростатика
6189 443 Основы гидродинамики
6190 444 Общее устройство и эксплуатация
6191 445 Основы теории турбомашин
6192 446 Классификация и устройство водоотливных установок
6193 447 Классификация насосов
6194 448 Насосные станции водоотливных установок
6195 449 Эксплуатация водоотливных установок
6196 450 Гидротранспортные установки
6197 451 Общие сведения о проветривании разрезов( карьеров) и дренажных шахт
6198 452 Конструкция вентиляторов
6199 453 Оборудование и эксплуатация вентиляторных установок 6200 454 Применение пневматической энергии
6201 455 Основы теории поршневых компрессоров
6202 456 Конструкция поршневых компрессоров
6203 457 Винтовые и пластинчатые компрессоры, турбокомпрессоры
6204 458 Оборудование и эксплуатация компрессорных установок
6205 459 Проектирование компрессорных установок
6206 460 Назначение и особенности подъёмных установок
6207 461 Механическое оборудование подъёмных установок
6208 462 Стационарное оборудование подъёмных установок
6209 463 Основы теории канатного подъёма
6210 464 Эксплуатация подъемных установок

Приложенные файлы

  • docx 14397319
    Размер файла: 91 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий