spp_ekz

Об'єкт та предмет дисципліни соціально-політичні процеси
Об’єкт дисципліни «Соціальна політика» це сукупність соціальних потреб людини, які вона має реалізувати в різних сферах свого життя і які повинні бути захищені з боку держави і суспільства.
Предметом дисципліни є досліджувані характеристики, властивості, закономірності формування та виникнення соціальних потреб людини на різних рівнях їх прояву і складна система способів їх забезпечення в соціально-політичному житті суспільства на певних ступенях його розвитку.
Предмет і метод тісно пов’язані між собою.
Методи: формально логічних; економіко-математичних; статистичних; структурно-функціональних; порівняльного аналізу; функціонально-вартісного аналізу та інших.
Категорії дисципліни соціально-політичні процеси
Категорії політології.Категорії – це загальні, фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні, закономірні зв'язки й відносини реальної дійсності та пізнання. Їхня специфіка полягає в тому, що вони розкривають різні сторони процесу здійснення влади у суспільстві. Це такі категорії: 1) політична влада; 2) політична система суспільства (поєднує в собі решту категорій - політичні інститути -державу та її структурні елементи, політичні партії, групи інтересів, органи місцевого самоврядування); 3) політична культур і її складові (політична свідомість, політична поведінка, політичні цінності, політичні норми, політична соціалізація); 4) політичний процес (відносно однорідні серії політичних явиш, пов'язаних між собою причиновими або структурно-функціональними залежностями); 5) політичне явище (сукупність усіх чинників і явищ, пов'язаних із здійсненням політики).
Основні сучасні напрямки досліджень соціально-економічних і політичних процесів
Найбільш поширеними в сучасному світі є ліберальне, консервативне, соціал-демократичний і марксистське напрямки досліджень. Вплив кожного з них постійно змінювалося і змінюється - головним чином у зв'язку зі зміною кон'юнктури в області економічного і політичного життя суспільства і в розвитку самої науки. Як уже зазначалося, наукові передумови дослідження соціально-економічних і політичних процесів тісно переплітаються з соціальними передумовами, що кореняться в характері взаємодії різних соціальних сил, в кінцевому рахунку у змісті сформованих суспільних відносин.Представники кожного із зазначених напрямків у своїх працях виходять з властивого їм теоретичного бачення сучасних соціально-економічних і політичних процесів і відповідної методології їх дослідження.


Загальнонаукові та конкретно предметні методи дослідження спп
Загально методи дослідження можна розділити на дві великі групи: емпіричні та мисленнєвого-логічні методи.
Емпіричні: спостереження,вимір,експеримент,опис.
Спостереження - це метод дослідження, спрямований на фіксацію і реєстрацію властивостей і зв'язків досліджуваного об'єкта в природних умовах. Відмінною рисою є безпосередність і систематичність візуального сприйняття досліджуваного об'єкта, що дозволяє досліднику у своєму розпорядженні дані про властивості і динаміці об'єкта в рамках певного часового періоду.
Вимірювання - це метод фіксації і реєстрації кількісних характеристик досліджуваного об'єкта. Вимірювати можна все, але існує дві категорії вимірювань: Загальноприйняті прийоми і способи вимірювання об'єктів (вік - в роках); Вимірювання об'єктів, для яких не існує загальноприйнятих критеріїв (думки людей).
Експеримент - це метод дослідження об'єкта в реальних або штучно створених умовах для отримання необхідної інформації. Метою експерименту є перевірка гіпотез, наприклад, про причинного зв'язку між розглянутими явищами.
Всі соціально-економічні експерименти можна розділити за наступними критеріями:
1 )За характером предмета дослідження: - економічні; - соціологічні; - правові; - психологічні.
2) В залежності від об'єкта дослідження: - натурний; - уявний експеримент.
3) По позиції суб'єкта експериментування: - штучний; - природний.
4) За специфікою поставленого завдання: - фундаментальний експеримент (придбання нових знань); - Прикладної експеримент (рішення конкретної виробничої задачі).
Опис - це метод дослідження, сутність якого полягає в характеристиці досліджуваного об'єкта на основі виділення його основних ознак.
2. Розумово-логічні методи: формалізація (дослідження об'єктів, коли їх зміст пізнається за допомогою виявлених елементів його форми);
аналогія (схожість предметів в будь-яких властивості або ознаки, причому, в цілому ці предмети різні); абстрагування (процес уявного виділення визначених властивостей, ознак і відносин деяких об'єктів, явищ і процесів);
доказ (процес встановлення істинності судження за допомогою його виведення з інших суджень);
моделювання (дослідження будь-яких об'єктів на моделях на основі аналогії);
аналіз (уявне розкладання, поділ об'єкта на складові частини);
синтез (уявне з'єднання частин предмета в єдине ціле);
індукція (умовивід від часткового до загального);
дедукція (умовивід від загального до конкретного);
порівняння (встановлення подібності або відмінності явищ в цілому або в якихось ознаках);
узагальнення (уявне виділення будь-яких властивостей, що належать деякому класу об'єктів і, розповсюджуваних на кожен окремий предмет даного класу)
Саме предметні методи - Ці методи можна поділити на дві групи: соціологічні методи та експертні та евристичних (творчих) методів.
1. Соціологічні методи поділяються на кількісні і якісні методи збору даних. кількісні методи збору: метод аналізу документів, опитування та тестування. якісні методи ще тільки формуються, і немає чіткої класифікації методів збору інформації. Види: кейс-стаді (занурення в дослідницьке поле), етнографічне дослідження, усна історія, історія життя, історія сім'ї, фокус-група
2. Основу методології експертних оцінок складають експертні методи аналізу-це дослідження параметрів досліджуваного об'єкта, засноване на принципах організації колективної розумової діяльності з використанням технології експертного опитування. Мета експертного аналізу - попереднє тестування об'єкта дослідження, спрямоване на виявлення в ньому внутрішніх властивостей і зв'язків, приховані від дослідника. Можна виділити дві групи експертних оцінок: 1) індивідуальні - засновані на використанні думок експертів, незалежних один від одного; 2) колективні - є найбільш ефективними з точки зору досягнення максимальної об'єктивності експертної оцінки, оскільки передбачає використання широкого і представницького кола фахівців.
Моделювання соціально політичних процесів
Моделювання в соціології - це науковий метод пізнання соціальних явищ та процесів за допомогою відтворення їхніх характеристик на інших обєктах - спеціально створених з цією метою моделях. Потреба в моделюванні у соціології зумовлена необхідністю вдосконалення технологій управління соціальною сферою, подолання труднощів у галузі соціального проектування та прогнозування, запобігання негативним наслідках певних управлінських рішень.
Моделювання в соціології у широкому розумінні може розглядатися як моделювання будь-яких суспільних процесів (політичних, економічних, соціальних, культурних) та у вузькому сенсі як вивчення власне соціальних процесів за допомогою побудови відповідних моделей. Успішність моделювання в соціології багато в чому залежить від наявності соціологічної теорії, що описує явище, яке підлягає моделюванню, а також від міри формалізованості положень цієї теорії

Системний аналіз соціально політичних процесів
 Системний аналіз, або системний підхід. Використання системного підходу в політичному дослідженні має свій ряд переваг,адже від дозволяє найбільш повно і послідовно розкрити соціально-політичну природу суспільства, принципи організації влади, існуючі політичні відносини, інститути та норми . Системний підхід допомагає виділити фактори, які забезпечують механізм узгодження інтересів населення, дозволяє зрозуміти мотиви і механізми здійснення владних дій держави, а це має дуже важливе практичне значненя.
Системний аналіз у політології надає можливість дослідити не тільки зв'язки та елементи системи, але й розглядати проблему в її взаємодії із зовнішнім середовищем. Центральною процедурою в системному аналізі є побудова узагальненої моделі (або моделей), що відображає всі фактори та взаємозв'язки реальної ситуації, що можуть проявитися під час здійснення політичного рішення.

Метод порівняльного аналізу соціально-політичних процесів
Суть цього методу відносно проста: зіставлення окремих соціальних явищ і процесів з метою виявлення їх схожості та відмінностей. На основі виявленого подібності робиться гаданий або достатньо обґрунтований висновок, наприклад про їх соціальної однорідності, більш-менш аналогічному змісті, загальної спрямованості їх розвитку і т.д. У цьому випадку відомі дані про одного з порівнюваних явищ або процесів можуть бути використані для вивчення інших. Виявлені ж у ході порівняльного аналізу розходження досліджуваних явищ і процесів вказують на їх специфіку і, можливо, унікальність деяких з них.

Структурно-функціональний аналіз соціально-політичних процесів
Дослідження політичних процесів за допомогою даного методу починається з аналізу політичної діяльності - окремих осіб, соціальних груп, політичних партій і т.д. Даний аналіз теоретично і методологічно базується на теорії соціальної дії, яку Т. Парсонс, один з її головних розробників, слідом за М. Вебером і П. Сорокіним розвинув досить докладно.
Досліджуються об'єктивні умови політичної діяльності людей, роль у ній різних політичних інститутів та інших соціально-політичних чинників. Однак вихідною ланкою політичної діяльності будь-яких суб'єктів називаються відповідні системи цінностей, насамперед політичних, на які вони орієнтуються. Дані цінності і є, на думку Парсонса, основними спонукальними силами політичної діяльності суб'єктів, їх політичної поведінки і встановлення політичних відносин між ними.

Експертні методи дослідження соціально-політичних процесів
Експертні методи використовуються в дослідженні соціально-економічних і політичних явищ і процесів у тих випадках, коли не вистачає достовірної статистичної інформації про досліджуване явище або є вельми невизначені уявлення про умови його функціонування, що буває досить часто, а також при дефіциті часу для дослідження даного явища або при проведенні його в екстремальних ситуаціях .
Експертні методи дослідження найчастіше мають форму експертних опитувань (усних бесід (інтерв'ю) або письмових анкетних опитувань). При усному опитуванні дослідник вступає в безпосередній контакт з експертом (респондентом), фіксує його ставлення до обговорюваної проблеми, контролює і направляє бесіду. При цьому він повинен уникати будь -або психологічного тиску на експерта, не заважаючи йому вільно висловлювати свої судження. При письмовому опитуванні респонденти заповнюють анкету, розроблену дослідником, і повертають її йому. В окремих випадках анкети можуть доводитися до експертів за допомогою ЗМІ - газет, журналів, радіо, телебачення. В якості експертів залучаються висококваліфіковані фахівці в галузі економіки, політики чи іншої сфери діяльності. Їм дається якась первісна інформація про досліджуване явище або процесі і в разі необхідності повідомляється додаткова інформація про нього.
Сутність політики
Існують різні розуміння політики:
1. Історично перше визначення політики як управління суспільством актуальне і в сучасній політології.
2. Субстанціональний підхід, вказуючи на сутність політики, підкреслює її прямий зв'язок із владою.
3. Інституційний підхід робить акцент на організації, в якій матеріалізується влада
4. Соціологічний підхід пов'язаний з розглядом суспільства як структури, що складається з різних груп, що мають власні інтереси і потреби, головним важелем реалізації яких є влада.
5. Теологічний підхід трактує політику як особливу форму людського існування, пов'язану з ціледосягненням і організацією.
6. Згідно з консенсусним підходом політика - це сфера об'єднання всіх членів суспільства.
7. Конфліктний підхід розглядає політику як сферу боротьби, в якій перемагає найсильніший.
11. Форми реалізації та напрямки політики.
Форми реалізації правової політики можна визначити як сукупність об'єктивно виражених, взаємозалежних відносин, урегульованих на основі права за допомогою політичних засобів, прийомів для досягнення конкретних цілей формування й розвитку правової, соціальної, демократичної держави, правління права та верховенства закону.  На нинішньому етапі розвитку Української держави можна виділити такі форми реалізації правової політики в Україні: правотворча, правозахисна, правове забезпечення органів державної влади, доктринальна, правове виховання, розвиток юридичної науки.
Розрізняють політику [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] охоплює основні напрямки діяльності [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], її структур і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з регулювання взаємодії людей усередині країни. Залежно від сфери суспільних відносин, яка є об'єктом[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] можна класифікувати на:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] являє собою науково обґрунтовану система заходів, спрямованих на реалізацію національних інтересів, розв'язання суперечностей у сфері етнонаціональних відносин[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  діяльність [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] на міжнародній арені, що регулює її стосунки з іншими суб'єктами зовнішньополітичної діяльності: державами, зарубіжними партіями, іншими громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями. Зовнішньополітичний курс будь-якої держави визначається, головним чином, характером її[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], і в водночас істотно впливає на внутрішню політику. Зрештою і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] політика вирішують одну задачу  збереження і зміцнення існуючої в державі системи суспільних відносин.
12. Основні функції політики.
У вітчизняній [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  виділяють такі функції політики:
керівництво та управління суспільством, збереження організованості й загального порядку;
забезпечення захисту основних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
управлінська (політичне керівництво суспільством);
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що забезпечує [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], досягнення стабільності суспільства в цілому і складових його частин, систем;
регулятивна, що сприяє упорядкуванню, регламентації політичної поведінки та політичних відносин;
теоретико-прогностичну, мета якої  вироблення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], курсу розвитку суспільства;
сприяння виявленню інтересів різних груп суспільства та узгодження цих інтересів;
нормативна, пов'язана з виробленням і затвердженням системи норм і цінностей у суспільстві;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  функція залучення, включення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в суспільне життя, певне політичне середовище;
забезпечення суспільства дієвим принципом розподільчої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
забезпечення наступності та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] соціального розвитку як суспільства в цілому, так і окремої особи;
гарантування як усередині самої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], так і поза її межами безпеки для всіх груп і верств [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
13. Моделі соціального та політичного розвитку
1. Модель соціального захисту в плановій економіці органічно вписувалася в комплекс взаємовідносин між державою та субґєктами господарювання, державою та окремою особою, субґєктом господарювання та працюючими. Вона характеризувалася рядом ознак, несумісних із ринковою економікою. Це, по-перше, переважання в доходах громадян трудового доходу, отриманого в державному секторі економіки. Державне регулювання оплати праці розглядалося як інструмент уникнення нерівності в розподілі доходів. Пенсійна система також орієнтувалася на перерозподіл трудового доходу між поколіннями.
По-друге, політика заробітної платні спрямовувалася на загальну зайнятість населення. Частка активного населення була досить високою.
По-третє, держава заохочувала колективні форми споживання (дошкільні дитячі установи, освіта, відпочинок), робила акцент на натуральні форми споживання (безкоштовні житло, охорона здоровґя, освіта тощо).
По-четверте, основним - каналом, перерозподілу зароблених благ були державні підприємства.
Таким чином, держава забезпечувала певні соціальні гарантії з дотримання певного стандарту рівня життя. В процесі переходу до ринку всі ці елементи виявилися практично ліквідованими. Оскільки нова модель знаходиться ще в стадії формування, то утворився соціальний вакуум, упродовж якого значна частина населення виявилася без належного захисту і допомоги. Бідність за роки переходу до ринку стала розповсюдженим явищем. Стала чітко прослідковуватися нерівність у доходах, рівень якої різко зростав. Виокремилася нова група населення - "нові бідні", це ті громадяни, які раніше належали до середнього класу. Це, як правило, працюючі бідні, частка яких в Україні сягає 38,8 % . Причина такого стану серед працюючих - низька реальна заробітна платня в багатьох секторах економіки, яка в стані утримати лише одну особу.
2.Модель ліберальної соціальної політики характерна для американського суспільства. Вона базується на відокремленні соціального захисту від функцій ринкового господарювання; обмеженому, але досить високому захисті лише тих верств населення, які не мають, окрім, соціальних, інших доходів. Ця модель забезпечує високий рівень і якість життя основної частини населення, стимулює членів суспільства до самовдосконалення.
3.Скандинавська модель соціальної політики вважається найбільш соціалізованою, оскільки найбільшою мірою працює на задоволення потреб суспільства. В Швеції, Норвегії, Фінляндії та інших північноєвропейських країнах соціальна політика виступає як мета економічного розвитку держави.Характерними ознаками цієї моделі є:
висока частка ВВП, яка розподіляється через бюджет;
значні фінансові ресурси акумульовані "в руках" держави;
домінування ідей рівності, справедливості, солідарності при здійсненні соціальної політики;
жорстка державна політика доходів;
соціальний захист населення за рахунок державних фінансових ресурсів.
4. Західноєвропейська модель (Франція, Австрія, Німеччина, Італія) соціальної політики базується на ефективній системі соціального захисту, в основі якої лежать значні державні (понад 50 %) та недержавні кошти.
Певними особливостями характеризується соціальна політика в інших країнах світу - Великій Британії, Японії тощо. Слід зазначити, що кожна країна має свої особливості формування та здійснення соціальної політики, які відображають національні традиції та менталітет, історичний досвід, соціально-економічний рівень розвитку економіки, фінансові можливості держави.
У політології розроблено кілька теоретичних моделей функціонування політичних систем:
системна;
структурно-функціональна;
інформаційно-кібернетична.
1. Системна модель вперше була розроблена Д.Істоном. Сутність політичної системи, за тлумаченням вченого, розкривається в її функції - авторитарному розподіленні цінностей у суспільстві. Процес функціонування системи описується через відносини обміну з зовнішнім середовищем. Вона зберігає стійкість, якщо знайдений певний баланс між імпульсами, що "входять", проникаючими у середовища, і імпульсами, що "виходять", що є реакцією системи на отриману інформацію. "Вхід" виражений двома видами імпульсів: вимога громадськості (підвищення заробітної плати, розширення соціальних програм, права і свободи громадян) і підтримка. Підтримка може проявлятися як у матеріальній формі (сплата податків, військова служба), так і у вигляді дотримання законності, повага до органів влади, до державної символіки, активної участі у політичному житті. Переробивши інформацію, політична система приймає конкретні рішення (закони, накази) і здійснює все для їх реалізації ("вихід"). "Вхід" і "вихід" складають безперервний цикл, який називається "петлею зворотного зв'язку".
Якщо імпульси, що "виходять", відповідають оцінюванням населення, то суспільна підтримка політичної системи посилюється. Підтримка з боку народу рішень і дій системи є умовою її легітимності.

Істон виділяє два види легітимності:
дифузна (емоційна) легітимність є більш стійкою і може проявлятися у підтримці системи навіть в умовах криз;
інструментальна (специфічна) легітимність більш короткочасна і орієнтована на результат і заохочення.
І навпаки, відсутність підтримки може призвести до кризи політичної системи. Дестабілізуючим фактором можуть стати помилкові рішення влади, прийняті або в результаті досить слабких імпульсів (система не має достатньої інформації для прийняття оптимальних рішень), або в результаті досить високих вимог, що викликає перенасиченість системи інформацією.
2. Структурно-функціональну модель політичної системи розробив Г.Алмонд. Політична система, на його думку, є типами дій, що стосуються прийняття політичних рішень. Головна функція системи - забезпечення легітимного примусу, що дозволяє зберегти суспільну стабільність.
Аналіз системи повинен здійснюватися на двох рівнях:
інституціональному (дослідження політичних інститутів);
орієнтаційному (дослідження політичної культури).
У структурному плані вона включає в себе формальні (урядові органи) і неформальні інститути (групові об'єднання), поведінницькі аспекти цих інститутів, активність окремих громадян.
3. Інформаційно-кібернетичну модель політичної системи запропонував К.Дойг. Використовуючи положення і термінологію, розроблені в кібернетиці, автор розглядає політичну систему через потоки інформації. Функція системи полягає в координації зусиль людей для досягнення поставлених завдань.
Процес функціонування системи складається з кількох етапів:
етап перший: отримання інформації і формування блоку даних;
етап другий: селекція інформації - відбір і оцінка отриманої інформації;
етап третій: прийняття рішень;
етап четвертий: реалізація поставленої мети.
14. Політика як суспільне явище
У найзагальнішому вигляді політологію, як правило, трактують як науку про політику. У Стародавній Греції під словом "політика" розумілося все те, що відносилося до державної діяльності. В.І.Ладь підкреслював, що "політика" - це наука державного управління, види, настрої, цілі государя, образ його дії, нерідко приховує мети. Політик - це розумний, спритний (не завжди чесний) державний діяч, що вміє "нахиляти справи на свою користь, до речі мовити 'і вчасно змовчати").
Макс Вебер зазначає: "Кажуть про валютну політику банків, про дисконтну політику Імперського банку, про політику профспілки під час страйку; можна говорити про шкільну політику міської або сільської громади, про політику правління, керівного корпорацією, нарешті навіть про політику розумної дружини, яка прагне управляти своїм чоловіком ". І в самому широкому сенсі слова, за зауваженням М. Вебер а, політика охоплює "всі види діяльності по самостійному керівництву".
Французький мислитель Поль Валері, оцінюючи політику, зазначав, що "політика - це мистецтво не давати людям займатися тим, що для них є головним". Німецький дослідник Н. Ноак у книзі "Що таке політика? Введення в науку ", виданої в Мюнхені, полемізуючи з П. Валері, підкреслював, що політика, навпаки, повинна бути мистецтвом схиляти людей до того, щоб вони дбали про те, що для них є головним. Американський політолог, професор Стенфордського університету Д. Хелд в книзі "Політична теорія і сучасна держава. Нариси про державу, владу і демократії трактує політику в найбільш загальному вигляді як боротьбу "за організацію людських можливостей". .
"Політика (від грецького" політика "- державні або суспільні справи) - сфера діяльності, пов'язана з відносинами між класами, націями та іншими соціальними групами, ядром якої є проблема завоювання, утримання і використання державної влади".
Відомо, що велику увагу дослідженню політики приділялася в марксизмі. В. І. Ленін, зокрема, розкриваючи різні грані політики, зазначав, що політика-це "пристрій державної влади", "участь у справах держави, напрям держави, визначення форм, завдань, змісту діяльності держави", що вона "є область відносин усіх класів і верств до держави і уряду, область взаємовідносин між усіма класами ", що" політика є концентроване вираження економіки ".
Розуміння політики: а) інтерпретація держави (і політики) в класових категоріях (марксизм); б) інтерпретація держави (і політики) в категоріях діяльності уряду (американська "наука про політику" і французька "політична наука"). Зрозуміло, така класифікація навіть основних тенденцій аналізу політики не є вичерпною. Наприклад, деякі автори, підкреслюючи пріоритет суспільних та індивідуальних Інтерес над державними, вказують, що необхідно уникати однобічності.
Представляється, що в підходах (про що свідчать також і польські вчені) зарубіжних і вітчизняних політологів в більшості своїй збігається головне - вказівка на політику як область, сферу діяльності, відносин з приводу державної влади. Саме відносини з приводу державної влади виступають "ядром" всієї політичної сфери життя суспільства. Це трактування допоможе зняти протиріччя ряду точок зору. У її руслі політика може розглядатися і під кутом зору взаємодії народу з урядом, особистостей і мас, і як взаємодія соціальних груп з приводу влади і т.д.
У марксистській традиції в якості суб'єктів політики, це виявляється вже і з наведених вище положень, розглядаються переважно класи, соціальні групи, нації. Західна політична наука більшою мірою акцентує увагу на індивідах, їхній поведінці (підтримці, участі і т. Д.) У відношенні до інститутів влади, до політичної системи, хоча і не виключається розгляд таких груп, як правляча еліта, групи тиску.
15. Політика як специфічна діяльність
Політична діяльність специфічний вид людської діяльності, спрямований на регулювання і збалансування інтересів та відносин між соціальними (національними) групами, політичними суб’єктами, що відображають їх інтереси, з одного боку, та між ними і державними інституціями. з іншого, досягнення в суспільстві злагоди та консенсусу”
Під час вивчення політичної діяльності та її конкретної ланки політичної дії потрібно враховувати такі їх особливості:  по-перше, специфічний зв'язок діяльності й бездіяльності, позитивних політичних дій, зміст яких полягає у тому, щоб "зробити щось" задля досягнення певної мети, і негативних політичних впливів, суттю яких є те, щоб "перестати щось робити" і "дозволити трапитися певним подіям". У політичному житті конкретні наслідки може мати як активність, дія, так і пасивність, утримання від дії. Існує навіть спеціальний термін "абстенціонізм", який застосовують на означення свідомого невтручання у перебіг подій для отримання конкретних політичних наслідків;  по-друге, особливе співвідношення вмотивованої цілеспрямованої активності політичного суб'єкта і різних форм неусвідомленої, спонтанної участі людей у політиці, раціональних та ірраціональних сполук і чільників політичної діяльності (рис. 4.3);  по-третє, так звана парадоксальність наслідків політики. За певних ситуацій нібито продумана і цілеспрямована політична діяльність призводить до вкрай інших, часто протилежних, неочікуваних і небажаних результатів.
За визначенням українських політологів політична діяльність невід’ємна складова загальної людської діяльності, специфічна сутність якої полягає в сукупності дій окремих індивідів і великих соціальних груп (класів, партій, суспільних організацій тощо), спрямованих на реалізацію їх політичних інтересів, насамперед завоювання, утримання і використання влади

16. Структура властивості та рівні організації політики
Політична діяльність специфічний вид людської діяльності, спрямований на регулювання і збалансування інтересів та відносин між соціальними (національними) групами, політичними суб’єктами, що відображають їх інтереси, з одного боку, та між ними і державними інституціями. з іншого, досягнення в суспільстві злагоди та консенсусу”
Під час вивчення політичної діяльності та її конкретної ланки політичної дії потрібно враховувати такі їх особливості:  по-перше, специфічний зв'язок діяльності й бездіяльності, позитивних політичних дій, зміст яких полягає у тому, щоб "зробити щось" задля досягнення певної мети, і негативних політичних впливів, суттю яких є те, щоб "перестати щось робити" і "дозволити трапитися певним подіям". У політичному житті конкретні наслідки може мати як активність, дія, так і пасивність, утримання від дії. Існує навіть спеціальний термін "абстенціонізм", який застосовують на означення свідомого невтручання у перебіг подій для отримання конкретних політичних наслідків;  по-друге, особливе співвідношення вмотивованої цілеспрямованої активності політичного суб'єкта і різних форм неусвідомленої, спонтанної участі людей у політиці, раціональних та ірраціональних сполук і чільників політичної діяльності (рис. 4.3);  по-третє, так звана парадоксальність наслідків політики. За певних ситуацій нібито продумана і цілеспрямована політична діяльність призводить до вкрай інших, часто протилежних, неочікуваних і небажаних результатів.
За визначенням українських політологів політична діяльність невід’ємна складова загальної людської діяльності, специфічна сутність якої полягає в сукупності дій окремих індивідів і великих соціальних груп (класів, партій, суспільних організацій тощо), спрямованих на реалізацію їх політичних інтересів, насамперед завоювання, утримання і використання влади


17. Політична система: поняття та структура:
Політична система - це цілісна сукупність державних і недержавних суспільних інститутів, правових і політичних норм, взаємовідносин політичних суб'єктів, засобом яких здійснюється влада і управління суспільством. У політичній системі суспільства розрізняють п'ять основних груп елементів: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Відповідно до цих елементів виділяють організаційно-інституціональну, регулятивну, функціональну, комунікативну та духовно-ідеологічну підсистеми політичної системи.
Інституціональну підсистему складають такі [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та її структурні елементи, такі як [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Регулятивну підсистему утворюють сукупність політичних норм, за допомогою яких здійснюється регулювання політичних відносин. Головною складовою регулятивної підсистеми суспільства є норми національного права.
Функціональна підсистема політичної системи знаходить своє вираження у [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] й [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Комунікативна підсистема містить політичні відносини, тобто ті зв'язки між людьми та їх [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], які складаються у процесі реалізації влади або з її приводу. Інформаційно-комунікативна підсистема містить [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], засоби комунікації, науково-інформаційну інфраструктуру  тобто розгалужену мережу установ, які займаються збором, обробкою, поширенням інформації про [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Духовно-ідеологічну підсистему політичної системи складають [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
18. Загальна характеристика підходів до визначення сутності політичної системи (системний, структурно-функціональний, інформаційно-кібернетичний): 1. Системна модель вперше була розроблена Д. Істоном. Сутність політичної системи розкривається в її функції - авторитарному розподіленні цінностей у суспільстві. Процес функціонування системи описується через відносини обміну з зовнішнім середовищем.
. Структурно-функціональну модель політичної системи розробив Г. Алмонд. Політична система, на його думку, є типами дій, що стосуються прийняття політичних рішень. Головна функція системи - забезпечення легітимного примусу, що дозволяє зберегти суспільну стабільність.
Аналіз системи повинен здійснюватися на двох рівнях:
- інституціональному (дослідження політичних інститутів);
- орієнтаційному (дослідження політичної культури).
У структурному плані вона включає в себе формальні (урядові органи) і неформальні інститути (групові об'єднання), поведінницькі аспекти цих інститутів, активність окремих громадян.
На основі порівняльного аналізу політичних систем різних країн Алмонд прийшов до таких висновків:
- всі політичні системи мають власну структуру;
- політична система багатофункціональна;
- всі політичні системи виконують аналогічні універсальні функції, необхідні для соціального життя; функції виконуються різними інститутами (структурами) системи (суди, законодавчий орган, партії) і з різною частотою;
- всі політичні системи є змішаними в культурному розумінні;
- відмінність між простими (традиційними) і розвинутими системами полягає в диференціації функцій і спеціалізації структур. Ці системи подібні за функціями, але розрізняються за структурними характеристиками.
3. Інформаційно-кібернетичну модель політичної системи запропонував К. Дойч. Використовуючи положення і термінологію, розроблені в кібернетиці, автор розглядає політичну систему через потоки інформації. Функція системи полягає в координації зусиль людей для досягнення поставлених завдань.
Процес функціонування системи складається з кількох етапів:
- етап перший: отримання інформації і формування блоку даних;
- етап другий: селекція інформації - відбір і оцінка отриманої інформації;
- етап третій: прийняття рішень;
- етап четвертий: реалізація поставленої мети.
19. Функції політичної системи:
 Функції політичної системи  основні напрями впливу політичної системи на політичне життя суспільства. 1) нормативно-стратегічна функція це вироблення політичного курсу держави та визначення цілей і завдань розвитку суспільства;
2) організаційно-координуюча (тактична) функція це організація діяльності суспільства щодо виконання спільних завдань і програм та узгодження роботи окремих елементів соціуму;
3) функція легітимізації це діяльність, спрямована на узаконення політичної системи, на досягнення в її межах взаємної відповідності політичного життя, офіційної політики і правових норм;
4) функція політичної соціалізації це залучення людини до політичної діяльності суспільства;
5) агрегуюча функція це узагальнення та впорядкування інтересів і потреб соціальних верств населення;
6) функція артикуляції полягає у пред'явленні інтересів та вимог до осіб, які виробляють політику та здійснюють державну владу;
7) стабілізаційна функція це забезпечення стабільності та стійкості розвитку суспільної системи загалом.
20. Типологія політичних систем: Залежно від типу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] політичні системи поділяють на:
1) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (забезпечує пріоритет прав особистості, контроль суспільства над владою);
2) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (характерно повне підпорядкування особистості й суспільства владі, регламентація і контроль за всіма сферами життя людей з боку держави);
3) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (грунтується на необмеженій владі однієї особи чи групи осіб при збереженні деяких економічних, громадянських, духовних свобод для громадян); За характером взаємодії з зовнішнім середовищем розрізняють: 1) відкриті системи (активно обмінюються ресурсами із зовнішнім світом, успішно засвоюють передові цінності інших систем, вони рухливі й динамічні. Прикладами закритих систем можуть служити колишні країни соціалізму (СРСР, Угорщина, Болгарія та ін.). Розвинути демократичні держави Заходу являють собою приклад відкритих політичних систем). 2) закриті системи (мають обмежені зв'язки із зовнішнім середовищем, вони несприйнятливі до цінностей інших систем і самодостатні, тобто ресурси розвитку знаходяться усередині таких систем). Типологію політичних систем за характером цінностей запропонував американський [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Він розрізняв чотири типи:
1. Англо- американська
2. континентально-європейська 
3. доіндустріальні та частково індустріальний тип \
4. тоталітарну
21. Політи
·чний режи
·м 
Політи
·чний режи
·м  характерний тип, характер влади в країні; сукупність засобів і методів здійснення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], яка відображає характер взаємовідносин[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Політичний режим визначається способом і характером формування представницьких установ, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], співвідношенням [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], центральних і місцевих органів, становищем, роллю та умовами діяльності [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], рухів, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] особи, ступенем розвитку[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Якісними характеристиками політичного режиму є:
- Обсяг прав і свобод людини; - Методи здійснення державної влади; - Характер взаємовідносин між державою і суспільством; - Наявність або відсутність можливості суспільства впливати на прийняття політичних рішень; - Способи формування політичних інститутів; - Методи вироблення політичних рішень.
22. Тоталітарний політичний режим
Тоталітарний режим характеризується абсолютним контролем держави над всіма областями громадського життя, повним підпорядкуванням людини політичній владі й пануючій ідеології. Тоталітарні режими найчастіше виникають у надзвичайних умовах: наростаючої нестабільності, глибокої економічної й політичної кризи в суспільстві, необхідності швидкого рішення стратегічних завдань. Його встановлення розглядається як спосіб подолання зазначених проблем і досягнення певних цілей. Ознаки: 1. Занадто централізована структура влади, що має пірамідальну форму, вершину якої вінчає вождь (лідер). Пануюча група не несе відповідальності ні перед яким виборним органом, концентруючи у своїх руках законодавчу, виконавчу й судову владу. 2. Монопольний державний контроль над економікою, засобами масової інформації, культурою, релігією. 3. Повне безправ'я людини. Політичні права й свободи зафіксовані формально, але реально відсутні. Закони захищають тільки інтереси правлячої еліти, представлені як інтереси держави. 4. Поліція й спецслужби поряд з функціями забезпечення правопорядку виконують функції каральних органів і виступають як інструмент масових репресій. 5. Володарювання однієї партії, фактичне зрощування її професійного апарата з державою, заборона опозиційно настроєних сил. 6. Домінуючими методами керування є примус, насильство, терор.
23. Авторитаризм
Авторитари
·зм  режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено. Характерною рисою є зведення нанівець [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],застосування [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Авторитаризму властиві наступні характерні ознаки: 1. У центрі й на місцях відбувається концентрація влади в руках одного або декількох, тісно взаємозалежних органів при одночасному відчуженні народу від реальних важелів державної влади. 2. Політичні права й свободи громадян значною мірою обмежені. Закони захищають переважно інтереси держави, а не особистості. У законодавчій сфері діє принцип: “усе, що не дозволено – заборонено”. 3. Відсутній чіткий поділ влади. Значна концентрація виконавчої й найчастіше законодавчої влади – у руках глави держави. 4. Існує частковий плюралізм, опозиція не допускається, може існувати лише імітація багатопартійності. 5. Формування органів влади не демократичним шляхом, а за допомогою призначення "зверху".  6. “Силові” структури суспільству практично непідконтрольні й часом використовуються в сугубо політичних цілях. Можна виділити наступні основні типи авторитарних режимів: партійні, військові, національні й ін. Особливість партійних режимів полягає в здійсненні монопольної влади якою-небудь партією або політичним угрупованням. (Марокко, Непал).
24. Демократичний політичний режим
Демокра
·тія  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], за якого єдиним [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] джерелом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] визнається її [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. При цьому[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] здійснюється народом, безпосередньо ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), або опосередковано через обраних представників ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Демократичний. Основною ознакою демократичного режиму є те, що управління людською спільнотою здійснюється за волею більшості її учасників. Демократична спільнота створює систему установ, за допомогою яких проявляється та здійснюється воля більшості, оформлена в формі відповідних актів.
Два підходи до концепції демократії – ліберальний (акцент на політичній демократії – багатопартійність, правова держава) та марксистсько-ленінський (соціальна демократія – ліквідація майнової нерівності).
З точки зору конституційного права демократичний державний режим характеризується наступними рисами:
1. Основним принципом демократії є мажоритаризм – правління більшістю.
2. визнання політичних прав і свобод.
3. політичний плюралізм.
4. розподіл влад (демонополізація влади).
5. свобода пропаганди будь-якої політичної ідеології.
6. переважання методів дозволяння. ФРН "...Громадяни мають право збиратися шумно і без зброї без попереднього повідомлення або дозволу органів влади”.
7. надання всім громадянам юридично однакового рівного правового статусу.
25. Держава як основний інститут політичної системи
Особливе місце в політичній системі займає держава. Вона здійснює управління суспільством, розпоряджається його ресурсами, регулює життєдіяльність. У державі концентрується весь комплекс економічних, соціальних, політичних, культурно-духовних інтересів різних соціальних груп, суперечностей, що виникають між ними, та засобів їхнього подолання та узгодження. Поняття «влада» і «держава» не тотожні. У первіснообщинній формації влада функціонувала як недержавне дополітичне суспільне самоуправління. Первісне суспільство було соціально однорідним, у ньому був відсутній спеціальний апарат управління, здійснювалося общинне самоврядування. Соціальні відносини регулювалися моральними нормами, звичаями та традиціями. З розвитком продуктивних сил зросла продуктивність праці, з’явився додатковий продукт як передумова появи приватної власності та соціального розшарування суспільства. Родоплемінні органи управління виявилися непристосованими до нових умов та були замінені державою, що стала особливою формою організації влади. Поняття «держава» виникло близько ІІІ тисячоліть тому (стародавня держава Урарту існувала в ІХ-VІ ст. до н.е.). У різні епохи домінували і різні погляди на походження держави. Грецький філософ Платон уявляв державу як ієрархію трьох станів: правителів-мудреців, воїнів і чиновників, селян і ремісників. Основоположник утопічного соціалізму Т. Мор стверджував, що держава – це змова багатих проти бідних. Г.-В. Гегель вважав, що держава – це образ і дійсність розуму, це життя Бога в світі. Гегель визнавав, що держава виникає лише тоді, коли вже існують станові відмінності, коли багатство і бідність стають дуже великими і коли виникають такі відносини, за яких велика кількість людей вже не може задовольнити свої потреби
26. Основні теорії влади
Реляціоністські теорії (від англ. relation - відносини) розуміють владу як взаємодію індивідів, в яких один індивід змінює поведінку іншого.
Цей підхід виражений кількома варіантами:
· теорія опору розглядає владу як відносини, в якому суб'єкт придумує опір об'єкту. Відповідно розробляється класифікація різноманітних ступенів і форм опору, а також основ влади. Вводиться поняття "сила влади", що розуміється як максимальна потенційна здатність агента вплинути на іншого;
· теорія обміну трактує владу як ситуацію обміну ресурсами. Ресурси розподіляються нерівномірно: одні індивіди їх полишені і потребуються в них. У цьому випадку надлишки ресурсів, якими володіють інші, можуть трансформуватися у владу. Надлишками поступаються тим, у кого їх немає, в обмін на бажану поведінку. Це підкреслює асиметричний характер відносин влади: той, хто володіє надлишком ресурсів, займає більш високе соціальне становище;
Системні теорії влади розглядають владу як безособову властивість будь-якої соціальної системи.
У межах цієї концепції виділяють кілька напрямів:
· влада як атрибут макросоціальної системи. Так, для Т.Парсонса влада - це узагальнений посередник у політичній системі. Він порівнював її з грішми, які виступають узагальненим посередником економічного процесу. Влада розуміється як реальна здатність системи акумулювати свої інтереси, досягати поставленої мети;
· мезопідхід (М.Кроз'є) розглядає владу на рівні підсистем (сім'я, організація). Вказується на безпосередній зв'язок влади з організаційною структурою;
· мікропідхід трактує владу як взаємодію індивідів, що діють у рамках специфічного соціального середовища. Влада визначається як здатність індивіда впливати на інших. Сама здатність впливати випливає зі статусу виконуючих суб'єктом ролей;
· комунікативний підхід (Х.Арендт, К.Дойч, Ю.Хабермас) розуміє владу як засіб багатостороннього інституціонального спілкування. Дійсний прояв влади полягає в здатності прийти до певної згоди і забезпечити інтеграцію суспільства;
Біхевіоралістські концепції влади, як і реляціоністські теорії, розглядають владу як відносини між людьми, при яких одні володарюють, а інші підпорядковуються. Сутність влади корениться в природі людини: її біологічних чи психологічних особливостях.
Виділяється кілька варіантів трактувань:
· силова модель (Г.Лафсуелл) засновується на тому, що першопричиною влади є психологічний імпульс - бажання влади. Із зіткнень і взаємодій індивідуальних воль до влади будується вся політична матерія. Сама ж влада проявляється у прийнятті рішень і в контролі над ресурсами;
· ринкова модель (Дж.Кетлін) виходить з аналогії між політикою і економікою. У політиці діють закони ринкової торгівлі: облік попиту і пропозиції, конкуренція, потяг до вигоди;
· ігрова модель (Ф.Знанецький) вважає, що на політичному ринку суб'єкти розрізняються не тільки різними запасами влади, але й здібностями, гнучкістю стратегії, азартом. Боротьба за владу може мотивуватися "ігровим" характером, що приносить задоволення учасникам.

27. Природа влади
Влада являє собою досить складний, багатоплановий і суперечливий феномен. Весь історичний досвід переконливо доводить, що вона - необхідний елемент громадської організації, без якого неможливі її життєздатність і функціонування. Вона покликана регулювати взаємовідносини між людьми, між ними, суспільством і державно-політичними інститутами. Більше того, влада є одним з головних (якщо не найголовнішим) ресурсів будь-якого людського співтовариства. Привабливість влади з цієї точки зору полягає в тому, що владні важелі дають можливість впливати на виробництво, розподіл і споживання цих ресурсів. Вплив - найбільш загальне поняття. Воно охоплює всі форми переконання, тиску, примусу. Вплив припускає, що та чи інша особа може змінити свою поведінку чи спосіб життя, наслідуючи приклад або раді іншої особи. Авторитет - це вплив, який людина, група людей, організація отримують в результаті визнання їх досвіду, знань, високих моральних достоїнств. Мабуть, на різних етапах історичного розвитку авторитет служив одним з факторів легітимації влади. Це могли бути та чи інша форма харизми, особистісні характеристики полководця, мага, жерця, священнослужителя, державного і політичного діяча. При всьому тому владу не можна ототожнювати ні з авторитетом, ні з впливом, хоча в ідеалі вони є важливими її елементами. Можна володіти, наприклад, високим науковим чи моральним авторитетом, не маючи при цьому реальною владою. На відміну від просто впливу і авторитету влада відрізняється тим, що вона спирається на санкції, тобто вправі використовувати насильство або загрозу застосування насильства у разі відмови підкоритися велінню або наказом.
28. Поняття, сутність та структура політичної влади
Політична влада  здатність однієї людини або групи осіб контролювати поведінку громадян і суспільства, виходячи із загальнонаціональних чи загальнодержавних завдань.
Політична влада  це вироблення і запровадження у життя політичних програм усіма суб'єктами [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], а також різними неформальними угрупуваннями за допомогою [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і політичних норм.
Під владою розуміється здатність і можливість здійснювати свою волю, робити визначальний вплив на діяльність, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] за допомогою авторитету, права, насильства. Концепція влади займає центральне місце у політичній науці. Будь-яка влада - це [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і можливість розпоряджатися, керувати, управляти. Концентрованим вираженням влади є відношення панування і підпорядкування, будь-яких форм взаємодії суб'єктів владних відносин. 
Структура влади - це ті компоненти, без яких вона не відбувається. Такими є її суб'єкт, об'єкт, підпорядкування об'єкту, джерела і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] влади.
Влада може здійснитися тільки через взаємодію суб'єкта влади і її об'єкта. Суб'єкт виражає свою волю щодо об'єкта через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (розпорядження, команду), що супроводжується загрозою санкції у випадку його невиконання.
29. Суб’єкти політичної влади
Суб'єкт влади - це [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], насамперед панівні класи, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], окремі лідери; носії влади - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та інші політичні організації, органи і установи, утворені для реалізації інтересів політичне домінуючих соціальних груп. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] поділ є відносним. Побутує й інша класифікація владних суб'єктів. Згідно з нею суб'єкти влади умовно поділяють на первинні й вторинні:
1. Первинним суб'єктом за республіканського, демократичного правління є народ - носій суверенітету і єдине джерело влади в державі. Він здійснює владу безпосередньо і через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та місцевого [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Поняття народ неоднорідне: основними суб'єктами влади є великі групи населення, об'єднані спільністю корінних інтересів і цілей; неосновними - невеликі етнічні групи, релігійні громади тощо.
2. Вторинні суб'єкти носіїв влади - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] групи, представницькі [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], партії, асоційовані групи, групи партикулярних (приватних, неофіційних) інтересів тощо. Суверенним суб'єктом політичної влади є громадянин держави, наділений конституційними правами та обов'язками. Суттєву роль у владних відносинах відіграють політичні лідери. Наслідки їхньої політики, як відомо, різні: прогресивні й регресивні, плідні та безплідні, благополучні й трагічні. І, нарешті, сукупним ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) носієм політичної влади є сама [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] як спосіб організації і розвитку соціальних спільнот і їх стосунків.

30. Легальність та легітимність політичної влади
В легітимності відображається ставлення громади до влади. Її можна визначити як стан влади, коли вона визнається більшістю народу законною та справедливою, народ погоджується з владою, добровільно визнає її право приймати рішення, які повинні виконуватися. Легітимність і авторитетність влади явища певною мірою схожі. Легітимність означає згоду з владою, коли він добровільно визнає її право приймати рішення, які повинні виконуватися. Чим нижчий рівень легітимності, тим частіше вона буде спиратися силовий на примус. Легальність влади це юридичне поняття, яке означає відповідність дій влади (спосіб завоювання та здійснення влади) діючому на той час законодавству. Між легітимністю і легальністю можуть бути суперечності. Не всі закони, прийняті відповідно до встановленої процедури, можуть оцінюватись населенням як справедливі, нарешті, законно обрана влада у випадку невиконання своїх зобов’язань, невдалого екномічного курсу, який призвів до різкого падіння рівня життя, може втратити довіру з боку населення. У цьому випадку спостерігається процес делегітимації влади. У той же час нелегальна за своїм похподженням влада може у свою чергу бути виправдана і підтримана народом. Легітимація це спосіб або процес, методом якого влада отримує виправдання. Ідеальної легітимності (100% підтримки населення) не буває . у будь-якому суспільстві є люди, що порушують закони або ставляться до влади апатично. Нарешті, в демократичному суспільстві існує опозиція офіційній владі. Відповідно будь-яка влада повинна підтверджувати свій авторитет, доказувати населенню, що саме вона найбільшою мірою відповідає його інтересам.
31. Джерела та типи легітимної влади
1 Раціонально-правовий тип легітимності(демократичний). Його втіленням є демократична правова держава. Вебер зіставляє легальне панування з приватним підприємництвом. Раціональна ринкова система функціонує ради задоволення повсякденних потреб інтересів. Аби функціонування не порушувалося, необхідні тверді гарантії. Таким чином при легальному типові панування джерелом легітимності виступає інтерес, що раціонально зрозумів, спонукаючий людей підкорятися не особі керівника, а праву, в рамках якого обираються і діють представники влади в демократичних державах. Таким чином це безособовий (деперсоніфікований) формально-правовий принцип, якому підкоряються не лише керовані, але і керівники (чиновники, бюрократія).
2 Традиційний тип легітимного панування заснований на вірі в звичай, в священну спрадавна існуючих порядків і властей. Такий тип схожий із стосунками в патріархальній сім'ї, де традиції добровільного підпорядкування старшим особливо міцні і стійкі. Традиційне панування характерне для феодальної Європи і Сходу, для монархічних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Але Вебер вважав, що і для Заходу, для стабільності демократії, корисне збереження монарха, що підкріплює авторитет держави багатовіковими традиціями шанування влади.
3. Харизматичний (від грак.charisma божественний дар) тип влади грунтується на вірі у виняткові якості керівника, дані йому зверху Богом або Природою. Харизматична легітимність базується на вірі і на емоційному, особовому відношенні вождя і маси. Цей тип організації політичної влади набуває широкого поширення в періоди революційних змін, особливо на Сході і в Східній Європі, де нова влада не може спертися на авторитет традицій або демократично вираженої волі більшості.
Розробляючи питання про типів влади, Вебер велику увагу приділяв проблемі її стійкості. Якщо право складає, в основному, зовнішню гарантію стабільності, то внутрішньою гарантією стійкості соціальної системи він вважав особисті інтереси. Прийняття влади населенням, визнання її права управляти і згода підкорятися і означає, по Веберу, її легітимність.
Інші типи легітимності. Американський політолог Д.Істон виділив ідеологічну легітимність, яка опирається на переконаність індивідів у вірності тих ідеологічних цінностей, які проголошені владою (це найбільш ефективний тип легітимності); структурну легітимність, що випливає з довір'я населення до структур і норм режиму (до законів, органів влади); персональну легітимність, що має своїм джерелом віру громадян у компетентність лідера, його здатність відповідним чином використовувати владу. В умовах демократії подібний тип легітимності проявляється у повторному переобранні лідерів на виборах.
Французький політолог Т.Л. Шабо говорить про можливість демократичної (опирається на волевиявлення керованих), технократичної (пов'язана з умінням володарювати) і онтологічної(відповідність влади універсальним принципам людського і соціального буття) легітимності.
32. Криза легітимності політичної влади : визначення та шляхи її подолання

Легiтимнiсть* - це визнання влади народом, навіть якщо воно й не супроводжується особливим схваленням дій певного конкретного уряду
Криза легітимності – це зниження реальної підтримки органів державної влади чи правлячого режиму в цілому, яке впливає на якісні зміни їхніх ролей і функцій. Криза легітимності (legitimacy crasis) – ситуація, в якій правомірність існуючого соціального порядку піддається сумніву та відкрито висловлюється недовіра до існуючої влади. Вона свідчить про те, що політична влада не здатна переконати суспільство в необхідності і оптимальному функціонуванні існуючих державних інститутів і влад.
В якості основних шляхів і засобів виходу з кризисних ситуацій для держави, де цінується думка громадськості, можна назвати такі:  · Підтримка постійних контактів з населенням.  · Проведення роз`яснювальної роботи відносно своїх цілей.  · Врівноваженність гілок влади.  · Посилення ролі правових методів для досягнення цілей і постійного поновлення законодавства.  · Дотримання правил політичної гри без попирання інтересів сил, які беруть у ній участь.  · Організація контроля з боку організованої громадськості за різнімі рівнями державної влади.  · Зміцнення демократичних цінностей у суспільстві.  · Подолання правового нігілізму населення тощо, насадження правової культури.  · Розвиток у населення почуття справедливості, почуття законного, тобто того, що обґрунтовано називають «почуттям права» .  · Піднесення національного духу, формування почуття національної, державної вартості, значущості, патріотизму.  · Задоволення соціально-економічних потреб населення.  Але все ж таки зупинити або позбавитися кризи легітимності досить важко і не завжди вдається. Тому ця проблема відноситься до розряду тих, яких простіше запобігти, аніж припинити, коли вони вже почалися.


33. Соціальне управління як особлива сфера людської діяльності та людських відносин
Соціальне управління це управління, здійснюване у людському суспільстві, людьми стосовно людей. І суб'єкт, і об'єкт управління представлені тут людиною. Отже, в управлінських системах, які функціонують у соціальному середовищі, головним і провідним є людський фактор.  Основними категоріями соціального управління є ті самі суб'єкт, об'єкт, управлінський вплив, зворотні зв'язки, управлінська система.  Ознаки соціального управління:  1) соціальне управління завжди наявне там, де виникає спільна  діяльність людей;  2) головне призначення управління регулюючий вплив на поведінку учасників спільної діяльності;  3) функції соціального управління (координація, узгодження, планування, контроль, нагляд, примус) реалізуються у рамках суспільних відносин;  4) внаслідок соціально-управлінських впливів виникають управлінські відносини, які є різновидом, по-перше, суспільних, а по-друге, вольових відносин;  5) соціальне управління різновид людської діяльності.
34.Понятя "еліта", "правляча еліта" сутність та відмінності
Політична еліта - це привілейована група, яка займає керівні позиції у владних структурах і безпосередньо бере участь в ухваленні рішень, зв'язаних з використанням влади. :  1. представляють в політиці групові інтереси;  2. створюють оптимальні умови для їх реалізації і узгодження;  3. формують мету і перспективи розвитку суспільства;  4. ухвалюють стратегічно важливі рішення і використовують ресурси державної влади для їх реалізації.  Причини утворення еліти:  суспільство, як всі складно організовані системи, потребує професійної управлінської дії, що викликає необхідність в розподілі праці на керівниках і керованих;  необхідні люди, що володіють спеціальним знаннями, навиками, досвідом, здатні здійснювати управлінські функції;  політична нерівність в суспільстві, обумовлене нерівністю психічних, соціальних і інших умов, створює різні можливості займатися політикою для різних соціальних груп і індивідів;  управлінська праця високо оцінюється і стимулюється в суспільстві, а близькість до влади відкриває широкі можливості для реалізації індивідуальних потреб.


35.Теорія еліт ( В.Пареро ,Р. Міхельс)  Теорії еліт багатоманітні. Одну групу серед них становлять концепції еліти І. Моски, В. Парето і Р. Міхельса, які належать до так званої макіавеллістської школи, другу - засновані на ціннісному підході концепції демократичного елітизму  Г. Моска виклав свої погляди на еліту у праці "Основи політичної науки" (1896), яка була перекладена англійською мовою й видана під назвою "Пануючий клас" (1939). Головна ідея цієї праці полягає в тому, що в усіх суспільствах існують два класи: клас, який управляє, і клас, яким управляють  Г. Моска виокремив дві тенденції у розвитку політичного класу, який пізніше назвав аристократичною і демократичною. Перша проявляється у прагненні політичного класу стати спадковим якщо не юридично, то фактично - шляхом відтворення на власній основі, а друга - в оновленні складу політичного класу за рахунок найбільш здібних до управління, активних представників нижчих верств суспільства  В. Парето поділяє еліту на правлячу і неправлячу - контреліту. Правляча еліта це всі ті, хто прямо чи опосередковано бере участь в управлінні суспільством. Контреліта - це люди, які наділені характерними для еліти психологічними властивостями, але внаслідок свого соціального статусу і різного роду бар'єрів не мають доступу до управління. Соціальна рівновага потребує постійного оновлення складу правлячої еліти шляхом введення до неї індивідів з елітарними властивостями з нижчих верств суспільства і вилучення тих, хто таких властивостей не має. Однак це не відбувається, оскільки правляча еліта прагне зберегти свої привілеї і передати їх у спадок особам з неелітарними індивідуальними властивостями. У результаті погіршується якісний склад правлячої еліти, вона вироджується, що спонукає кількісно зростаючу контреліту до боротьби за владу. Остання скидає правлячу еліту і встановлює власне панування. Так відбувається зміна правлячих еліт, яку В. Парето назвав "законом циркуляції еліт".  Р. Міхельс заперечував закон циркуляції еліт, вважаючи, що еліта виступає як єдина згуртована сила, бо різні її групи мають спільний інтерес - збереження свого панівного становища. Хоча між представниками еліти й точиться неперервна боротьба, для мас вона є прихованою. А тому потрібно говорити не про поділ еліти на правлячу й неправлячу, а про поділ суспільства на еліту як панівну привілейовану касту і маси як "демократичну декорацію".

36.Способи рекрутування в еліту :система гільдій, антрепренерська система
У формуванні політичної еліти велике значення мають системи її рекрутування (процес відбору), які можуть забезпечити більш-менш рівні можливості доступу до влади всіх громадян або обмежити ці можливості. У процесі рекрутування еліти беруться до уваги такі важливі моменти, як широта її соціальної бази, коло людей, що здійснюють відбір, процедура, механізм цього відбору.  Політична практика виокремила дві основні системи рекрутування еліт - систему гільдій (від лат. gildе - корпорація, об’єднання) та антрепренерську систему. Систему гільдій характеризують:  закритість, відбір претендентів на більш високі пости з нижчих верств самої еліти (шлях вгору - повільний та еволюційний);  наявність високих вимог для заняття посад (партійність, стаж, вік, освіта, персональна характеристика керівництва тощо);  закрите коло селекторату (люди, що здійснюють відбір), до якого входять лише члени керівного органу влади (бюро, ради), або питання вирішує один керівник (президент, голова уряду, фірми тощо);  тенденція відтворення вже існуючого типу еліти: тоталітарного, авторитарного, демократичного.  Гільдійна система може панувати лише в політизованих суспільствах, де утвердився номенклатурний спосіб посідання керівних постів лише за ознакою належності до правлячої партії. Номенклатура - основа системи “вождізму”, вона домінує в усіх тоталітарних режимах, де кар’єрне просування поставлене в залежність від повного політико-ідеологічного конформізму кандидата, особистої відданості новому лідеру, навичок кулуарних “апаратних ігор”.  Система гільдій схильна до бюрократизації, консерватизму, кадрового застою, але вона має і свої переваги. До них можна віднести урівноваженість кадрових рішень, передбачуваність можливого політичного курсу внаслідок стабільності кадрів, меншу вірогідність внутрішніх конфліктів. Деякою мірою така система виправдовує себе в країнах, що перебувають на ранніх стадіях утвердження демократії. Для антрепренерської системи характерні:  відкритість, широкі можливості обіймання керівних посад для представників усіх соціальних груп;  невелика кількість формальних вимог (фільтрів) щодо претендентів;  широке коле селекторату, який включає всіх виборців країни, конку- рентність відбору, який ґрунтується на професійних якостях претендентів на посаду;  першочергова значущість особистих якостей претендента: індивідуальної активності, здатності до комунікації з електоратом, вміння захопити ідеями і програмами;  можливість досягнення пропорційності представництва в еліті різних соціальних груп населення, політичних партій і рухів.
37. типологія та функції політичної еліти
Політична еліта - це привілейована група, яка займає керівні позиції у владних структурах і безпосередньо бере участь в ухваленні рішень, зв'язаних з використанням влади. Еліти представляють в політиці групові інтереси; створюють оптимальні умови для їх реалізації і узгодження; формують мету і перспективи розвитку суспільства; ухвалюють стратегічно важливі рішення і використовують ресурси державної влади для їх реалізації.  Функції політичної еліти:  функція соціального моніторингу, яка передбачає постійне вивчення інтересів різних соціальних груп і побудову субординації цих інтересів;  стратегічна функція, що має на увазі ініціювання соціальних змін і вироблення політичних ідеологічних доктрин, конституцій, законів, програм реформ;  інтегративна функція - об'єднання суспільства на основі сформульованих елітою цінностей, подолання між групових непорозумінь і конфліктів; у здійсненні цієї функції бере участь не тільки правляча еліта, але й опозиційна;  організаційна функція - створення дієвого механізму втілення у життя політичних задумів; створення і корекція інститутів політичної системи; призначення кадрового апарату органів управління;  функція рекрутування (висування) зі свого середовища політичних лідерів: політики державного масштабу не можуть з'явитися нізвідки, вони, як правило, пов'язані з певними сегментами самої еліти: законодавчою, виконавчою, регіональною, партійною тощо.  Типи еліт:  за обсягом своїх повноважень і рівнем компетенції:  Вища еліта - провідні політичні керівники (президент, голова уряду, парламенту, керівники найбільших партій), їхнє найближче оточення. Саме цей численно незначний прошарок людей приймає всі найважливіші рішення.  Середня еліта (приблизно 3-5% населення країни) -люди, що займають виборні суспільні посади (парламентарії, сенатори), регіональні лідери (губернатори, мери великих міст).  Місцева еліта - провідні політичні фігури місцевого рівня. Нижчий структурний рівень еліти часто позначається терміном "субеліта".  Адміністративна еліта - вищий прошарок державних службовців: чиновники міністерств, департаментів та інших державних органів. Ця еліта менш залежна від результатів виборів, а тому менш прозора для суспільного тиску і контролю.  за ступенем своєї інтегрованості у політичну систему:  правляча еліта характеризується реальним володінням важелями і механізмами здійснення владних рішень;  опозиційна еліта при інтегрованості у систему влади (опозиція може бути представлена у парламенті) виражає погляди, що відрізняються від поглядів домінуючої групи; представники цієї еліти можуть бути віднесені до лояльної або помірної опозиції;  контреліта - виключена з системи владних відносин і заперечує існуючу політичну систему, це так звана нелояльна, непримирима еліта.  за характером свого впливу на маси:  спадкова еліта, яка має вплив через фактор "крові";  ціннісна еліта - базує свій вплив на інтелектуальному і моральному авторитеті;  функціональна еліта: джерелом впливу виступає наявність професійних знань і здібностей, необхідних для виконання управлінських функцій  за способом свого формування і методами тиску на суспільну думку:  Відкрита еліта. Цей тип еліти формується завдяки виборам, приналежність до неї визначається професіоналізмом, відомістю, політичним статусом, економічним впливом. Турбуючись про свій авторитет, еліта намагається забрати зі свого середовища не результативні елементи, що скомпрометували себе в очах суспільної думки.  Закрита еліта. Відбір в еліту здійснюється з "кола собі подібних". Головним достоїнством кандидата виступає справність і готовність дотримування установленого кодексу поведінки. Ця еліта непроникна для суспільної думки, що неминуче відбивається на її здатності керувати суспільними процесами.
38. Поняття політичного лідерства . Теорії лідерства
Політичне лідерство один із різновидів лідерства. Політичний лідер є символом певної спільноти, це особа, здатна реалізувати інтереси спільноти за допомогою влади, що дається йому цією спільнотою, політичних інтересів, організовувати та спрямовувати їхню активність, згуртувати довкола себе групу прихильників та повести їх за собою.
Існує низка концепцій, які обґрунтовують природу політичного лідерства:  1. Теорія рис пояснює феномен політичного лідерства наявністю видатних рис у людини, а саме: розуму, компетентності, організаційних здібностей тощо (Е. Богардус).  2. Ситуативна теорія трактує лідера як продукт ситуації. Причина лідерства полягає не в індивідові та притаманних йому рисах, а в ролі, яку лідер має виконувати за конкретної ситуації (Ф. Фідлер).  3. Концепція послідовників розкриває лідерство через взаємовідносини між лідером та його послідовниками, через вплив останніх на політичного лідера.  4. Психологічна концепція в основі лідерства прагнення людини перебороти певні комплекси і табу, досягти більшого, ніж вона має або може. Ця риса є в творчості, мистецтві та політиці.  У політологічному аспекті політичне лідерство це суспільно-політичний процес, за якого одна, а іноді кілька осіб беруть на себе і виконують роль глави, керівника, провідника певної соціальної групи, громадсько-політичної організації чи руху, держави або суспільства загалом.

39. Функції політичного лідера
Функції, виконувані політичними лідерами, багато в чому визначаються тими цілями, які вони ставлять, та ситуацією, в якій їм доводиться діяти. Найбільш загальними з них є функції вираження соціальних інтересів, новаторська, інтегративна, організаторська й комунікативна.  Особа може стати політичним лідером лише тоді, коли виражає інтереси тієї спільності людей, на лідерство в якій вона претендує. Це може бути як відносно невелика група людей, так і соціальна спільність класова, етнічна, демографічна, професійна, територіальна, а також виборці певного округу чи країни в цілому. За будь-яких масштабів лідерства його конституенти мають вбачати у лідері виразника власних інтересів, інакше та чи інша особа лідером не стане.  На вираження інтересів завжди є багато претендентів, які конкурують між собою. Переможцем, тобто лідером, стає той із них, хто зуміє переконати оточення у перевагах поставлених ним цілей, пропонованих методів і засобів їх досягнення. Для того щоб стати лідером, обійняти певну керівну посаду, претендент на лідерство має запропонувати щось нове порівняно з попереднім керівником. У цьому полягає новаторська функція лідерства. Вона означає, що політичний лідер свідомо вносить нові, конструктивні ідеї соціального устрою. Він формулює нові соціальні цілі й завдання, обґрунтовує стратегічні пріоритети й тактичні засоби їх досягнення і розвґязання.  Інтегративна функція політичного лідерства полягає в тому, що на основі запропонованої лідером програми відбувається інтеграція дій його конституентів. В ідеалі програма лідера має передбачати задоволення інтересів і потреб кожної групи населення тієї чи іншої території. Хоча на практиці це неможливо через суперечність в інтересах, лідер мусить прагнути максимально узгодити всі інтереси й таким чином залучити на свій бік якомога ширші верстви населення. Інтегративна функція спрямована на підтримку цілісності і стабільності суспільства, громадянського миру і злагоди. Підтримка соціальної цілісності суспільства неможлива без цілеспрямованих зусиль щодо згуртування всіх соціальних спільностей. Подолання кризових явищ і своєчасне розвґязання суперечностей сприяють розвитку інтегративних суспільних процесів і підтримці цілісності соціальної системи. Лідери, які відстоюють вузько групові або лише суто класові інтереси, діють на шкоду суспільству, сприяють його розколу, розпалюють соціальні конфлікти.  Організаторська, або прагматична, функція політичного лідерства полягає у втіленні цілей і завдань, які стоять перед суспільством і відображені у програмі лідера, в конкретні дії. Йдеться про мобілізацію народних мас на втілення політичних програм і рішень у життя. Щоб організовувати і спрямовувати дії мас, політичний лідер повинен мати організаторські здібності, вміти завойовувати довіру мас, вести їх за собою. Невідґємними складовими організаторської діяльності політичних лідерів є регулювання ходу суспільних перетворень та контроль за їх здійсненням.  Комунікативна функція політичного лідерства полягає в забезпеченні лідерами звґязку як між масами й політичними інститутами, так і між самими політичними інститутами, у тому числі між очолюваними лідерами вищими органами держави парламентом, урядом, главою держави, вищими судами. Завдяки лідерам відбувається координація та узгодження дій усіх субґєктів політики.
40. Політичний процес: зміст поняття, суб'єкти політичного процесу
Політичний процес є сукупною діяльністю всіх суб'єктів політики, за допомогою якої відбувається формування, розвиток і функціонування політичної системи суспільства в певних тимчасових і просторових межах. Поняття «політичний процес» охоплює різні форми, способи і напрями політичної діяльності різних суб'єктів.  Політичний процес - сукупна діяльність суб’єктів політики, завдяки чому забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.  Характер і конкретний зміст політичного процесу визначається особливостями політичної системи і існуючого режиму. Демократичній системі відповідає тип політичного процесу, відмінний широтою участі громадян в управлінні державою, забезпеченні прав і свобод особи. Тоталітарна система припускає інший тип політичного процесу, що виключає реальне політичній участь і свободу соціального і політичного вибору.  По своїй структурі політичний процес складається з суб'єктів, носіїв політичної дії і об'єкту - мети, яка повинна бути досягнута. Політичний процес включає також засоби, методи, ресурси, виконавців.  Політичний процес складається як з цілеспрямованих свідомих зусиль суб'єктів політичної діяльності (індивідів, соціальних груп, політичних партій, державних органів і ін.), так і в результаті взаємодій, які виникають спонтанно, незалежно від волі і свідомості учасників процесу. Така сукупність цілеспрямованих і спонтанних дій суб'єктів і учасників політичного процесу виключає яку-небудь чітку заданість або приреченість політичного процесу в розвитку подій і явищ
41. Різновиди політичної участі у сучасній політології
Політична участь - цей вплив громадян на функціонування політичної системи, формування політичних інститутів і процес вироблення політичних рішень.  До політичної участі можна віднести:  дії по делегуванню повноважень (електоральна поведінка);  активістську діяльність, направлену на підтримку кандидатів і партій у виборчих кампаніях;  відвідування мітингів і участь в демонстраціях;  участь в діяльності партій і груп інтересів.  Політичні режими мають значний вплив на політичну участь. В авторитарних режимах значна частина населення усунена від політичної участі, тоді як в демократичному суспільстві участь - цей дієвий засіб самовираження громадян, забезпечуваний інститутами правої держави, і виконуюче функції соціалізації і виховання громадян.  Потреба в політичній участі залежить від конкретної обстановки і особистих якостей індивіда.  Форми політичної участі залежать від властивостей індивіда (підлога, вік, рід занять, освіта і тощо), вид режиму правління, вид конкретної соціально-економічної ситуації. Для політичної участі характерні дві форми:  пряма, реалізована в безпосередніх діях індивідів (мітинги, демонстрації, страйки, референдуми і т.п.);  непряма, що характеризується їх включенням в політику через вибраних представників, партії, суспільні організації і рухи.  Політична участь може бути організованою, наприклад, діяльність політичних партій і неорганізованою, наприклад, заколот, а також систематичною, наприклад, вибори, і періодичною, наприклад, демонстрації.43. Проблема демократизації ,її основні типи,шляхи та закономірті Одним з видів політичного процесу є демократизація
Демократизація - процес, у результаті якого відбувається перехід від недемократичних режимів до демократії
Більшість політологів, аналізуючи перехід до демократії, виокремлюють при цьому ряд стадій. Тривалий час популярною була модель демократичного переходу, запропонована американським політологом Д. Растоу. Він виділив три фази:  підготовчу фазу, у процесі якої загострюються конфлікти між основними соціальними і політичними силами;  фазу прийняття рішень, коли досягається компроміс між політичними акторами щодо нових правил демократичної політичної гри;  фазу звикання, за якої демократичні інститути набувають стійкості.
перехід до демократизації має певні фази, які проходить кожна країна, що демократизується. Але тривалість цих фаз, їх результативність залежить від конкретно-історичних умов розвитку суспільства.  Чим менше практичного досвіду багатопартійності, тим більш несприятливі соціально-демократичні умови, що позначаються на виробленні політичної терпимості, тим потрібен більший часовий інтервал. Поспішність деяких країн, які вважають, що перехід до демократії відбувається в мить, яку не можна упускати, найчастіше приводить до швидкого відновлення авторитаризму в квазідемократичному вигляді.
Основними передумовами формування демократичного суспільства в Україні є:  розширення економічної свободи;  радикальна зміна інститутів суспільства, усієї системи цінностей і психології людей, які породила тоталітарна система;  підвищення рівня політичної дисципліни і політичної культури громадян;  встановлення ефективного контролю суспільства над політикою можновладців;  подолання економічних проблем.
44. Звязок демократизації з модернізацією
Для характеристики процесів, що відбуваються у світі, починаючи з 50-х років ХХ ст., широко використовується термін «модернізація», що по суттєвому навантаженню ширше терміна «демократизація». Модернізація означає і процес суспільно-політичних змін і всю сукупність економічних перетворень підвалин суспільства з погляду стандартів розвитих західних держав. У теоретичній і практичній площині існує проблема: що є первинним – демократизація або модернізація суспільства (тобто що є мета, а що є засіб досягнення мети); і чи може модернізація істотно змінювати погляди на зміст демократизації.
Політична модернізація передбачає створення певних політичних інститутів, які мають сприяти реальній участі населення у владних структурах та впливу народних мас на прийняття конкретних рішень.
Соціальна модернізація передбачає формування відкритого суспільства з динамічною соціальною структурою.

Демократиза
·ція політична реформація, система заходів та законів, направлених на впровадження елементів демократії (народовладдя) в країні, суспільстві. Як правило мається на увазі суспільства, що не мають демократичного устрою, а саме: пост-тоталітарні, пост-авторитарні, ієрархічні суспільства.  Демократизація характеризується частковим перерозподілом політичної влади, делегуванням владних повноважень іншим субєктам права громадянам та громадським інститутам і організаціям; закріпленням в законах прав і свобод людини; скасуванням антидемократичних законів та інститутів влади.


45. Реформа, революція, переворот, трансформація, сенс, поняття та їх взаємовідношення
Реформа (франц. reforme, від латів.(латинський) reformo перетворюю), перетворення, зміна, перевлаштування якої-небудь сторони суспільного життя (порядків, інститутів, установ), що не знищує основ існуючої соціальної структури. З формальної точки зору, під Р. мається на увазі нововведення будь-якого вмісту. Проте в політичній практиці і політичній теорії Р. зазвичай називають більш менш прогресивне перетворення, відомий крок до кращого.  Співвідношення Р. і революції одна з найважливіших теоретичних і практичних проблем міжнародного робочого руху, світового революційного процесу в цілому. Принципова відмінність дороги реформіста від революційного полягає в тому, що при першому влада залишається в руках колишнього правлячого класу, а при другому влада переходить в руки нового класу (Ленін)  Революція - це докорінна, повне перетворення структури влади в суспільстві, радикальна зміна його політичної системи, що відкриває можливість значних соціального економічних перетворенні. Революція - це вид політичних перетворень, широко поширений в історії, тому виявити деякі найважливіші її характеристики представляється можливим і необхідним, При цьому ясно, що ці загальні риси не виключають, а припускають наявність безлічі специфічних якостей у кожного виду перетворень такого роду.  Реформа характеризується поступовістю намічуваних перетворень, а в її програмі акцент робиться не на забезпеченні повноти, радикальності та всебічності їх, а на доведенні до кінця, і цьому надається ключове значення  Політичні перевороти форма насильницької або ненасильницької зміни політичної влади, в результаті якої політичне управління країни переходить до рук нових політичних сил.  Політичні перевороти є формою досягнення політичної влади, їх не слід ототожнювати з реформами і революціями. Вони не ведуть до докорінних соціально-економічних змін. Роль їх полягає в персональних змінах у центрі влади. Здійснюються вони по-різному від прийняття рішення до прямого насильства над владою. Характер і політична спрямованість перевороту залежать від того, які сили1 (прогресивні чи реакційні) і з якою метою здійснюють його, чиї інтереси відображають.  Політична трансформація - історичний процес змін, що постає як єдність декількох складових:трансформація політичної системи суспільства; трансформація "політичної людини" (особа, еліта,колектив, організація); трансформація політичної культури суспільства і особи (ідеї, норми, рівень політичних відносин). Поняття «трансформація» доцільно застосовувати й тоді, коли характер та спрямування процесу соціальних змін ще не набувають достатньої визначеності, коли суспільство перебуває «на переломі», у стані переходу від одного суспільно - політичного устрою до іншого.
46. Сучасний правий радикалізм. Прояви, витоки та перспективи розвитку
Радикалізм (від лат. radikalis- докорінний) - політична течія, яка обстоює розрив з визнаною традицією, виступає за рішучі методи у вирішенні питань політичної теорії і політичної практики, не змінюючи соціально-економічних основ суспільного ладу.  Як політична теч і я радикалізм виник у XIX ст* Його представники вимагали проведення демократичних реформ при збереженні соціально-економічних основ самого ладу. Радикалізм як політичну течіюхарактеризують: стійке надання переваги рішучим методам перетворень, динамічні зміни поглядів і дій;  Радикалізму політики сьогодні властиві пошук простих способів розв’язання складаних проблем; прагнення твердо запрограмувати зміни; абсолютизація можливостей раціонального управління? намагання форсувати події, що призводять до розриву між засобами і цілями політичної дії (цілі можуть бути шляхетними, засоби реалізації безчесними); стійке тяжіння до використання крайніх засобів політичної дії, що породжує імпульси до насильства, віру в ефективне розв’язання за його допомогою будь-яких політичних проблем? прояви правового нігілізму, що розглядається як вияв свободи, політичний запас та і й. Вказуючи на риси сучасного радикалізму, слід підкреслити, що його не слій плутати з екстремізмом.  У політичній ділянці радикалізм це, вцілому, кожний напрям, який змагається за ґрунтовні зміни тих чи тих державних або суспільних стосунків, як правило, вважаючи рішучі й крайні засоби за кінцеві. Звичайно радикальними вважаються крайні «ліві»течії, але радикалізм існує також серед«правих»течій, так що є Радикалізм комуністичний, але також націоналістичний, клерикальний тощо.Радикалізм в РФ. (Если ты радикал, то значит ты настоящий патриот, ты действительно православный и борец за истину и правду, ты почти святой подвижник! Сегодня действует правило: чем радикальнее, тем истиннее! Снова, как и раньше, нынешний радикализм вновь зовет к новой, теперь уже не левой, а правой "национальной революции", как единственному пути к "спасению" России и русского народа)
47. Політичний конфлікт : поняття, сутність та ознаки
Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів, цінностей і поглядів.
Поняття політичного конфлікту позначає боротьбу одних суб'єктів з іншими за вплив в системі політичних відносин, доступ до ухвалення загальнозначущих рішень, розпорядження ресурсами - словом, за все те, що складає владу і політичне панування.
Будь-які конфлікти зумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами, а саме:  – нерівністю людей, соціальних і національних спільнот;  – несумісністю суспільних та індивідуальних цінностей;  – невідповідністю між сподіваннями та дійсністю;  – відмінністю у політичній культурі, типах лідерства;  – відсутністю достовірної інформації;  – прагненням завоювати та утримати владу.

48. Причини виникнення та стадії розвитку політичних конфліктів

Сучасна теорія і практика політології свідчать, що з розвитком ринкових умов і запровадженням конкурентних відносин значення управління конфліктами зростає. Люди неоднаково сприймають і оцінюють ті чи інші події, і це досить часто призводить до спірних ситуацій. Якщо ситуація, що виникла, несе в собі загрозу для досягнення мети навіть одному із учасників взаємодії, то виникає конфлікт.  Спірна ситуація виникає, коли хоча б одна із сторін сприймає ситуацію як конфліктну, виникає інцидент (привід), починається відкрита конфліктна взаємодія, і тоді розгортається конфлікт. Отже, конфліктна ситуація це накопичені суперечності, пов'язані з діяльністю соціальної взаємодії, що об'єктивно створюють підґрунтя для реального протиборства між ними. Конфліктна ситуація це основна умова виникнення конфлікту на підставі порушення балансу інтересів учасників взаємодії. Тому конфлікт справедливо розглядають як наслідок розвитку суперечності.  На думку Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдінга, Р. Макка, Р. Снайдера, суперечність переростає у конфлікт, якщо наявна частина його основних ознак. Серед таких ознак головними вони передбачають:  необхідною умовою конфлікту є наявність як мінімум двох протилежних сторін. При цьому сторони розуміються досить широко. Це можуть бути індивіди, групи, класи, навіть культури, етноси, конфесії, релігійні секти, партії, партійні фракції тощо. Сам конфлікт, його розвиток веде, на їх думку, до ситуації, у якій реально є принаймні два супротивники і наявна конфліктна ситуація;  конфлікт виникає у зв'язку із наявністю "дефіциту" двох видів: "позиційного" і "дефіциту джерел". Під першим розуміється неможливість одночасного виконання однієї ролі або функції обома суб'єктами, що ставить їх у позицію змагальності. У другому випадку йдеться про недостатність яких-не-будь політичних цінностей (справедливості, політичної демократії, свободи, рівності), оскільки два суб'єкти одночасно не можуть задовольняти свої домагання повною мірою;  конфлікт виникає тільки тоді, коли сторони домагаються вигоди, користі, зиску за рахунок одна одної. Таким чином, успіх однієї сторони означає неуспіх, поразку другої, а сама конфліктна поведінка виглядає як намагання ліквідувати, або ж, як мінімум, поставити під контроль другу сторону;  дії конфліктуючих сторін спрямовані на досягнення несумісних і взаємновиключних цілей (цінностей) і, отже, зіштовхуються;  одним із важливих аспектів конфліктних відносин є влада. При конфлікті завжди висувається намагання досягнення, зміни або збереження суспільної позиції спроможності контролювати і направляти поведінку іншої сторони;  конфліктні відносини являють собою основу суспільних процесів і відіграють важливу соціальну роль;  конфліктний процес являє тимчасову тенденцію до порушення взаємовідносин між сторонами;  конфліктні відносини не руйнують систему, а, скоріше, сприяють змінам соціальних норм і орієнтацій;  до виникнення політичних конфліктів приводять зіткнення економічних інтересів, духовних і культурних цінностей, етнонаціональних і релігійних потреб тощо.  Виявлення і вплив на розвиток політичного конфлікту в цілому корисна і потрібна справа. Не варто вводити людей в оману з допомогою міфу про все загальну гармонію інтересів. Суспільство, владні структури і окремі громадяни досягатимуть більш ефективних результатів у своїх діях, якщо будуть не закривати очі на конфлікти, а вивчати причини їх виникнення .49. Типологія політичних конфліктів.
Політичний конфлікт це зіткнення, протиборство політичних суб'єктів (націй, держав, класів, політичних партій, організацій тощо), викликане протилежністю їх політичних інтересів, цінностей, поглядів, що зумовлені становищем і роллю влади. Тобто це різновид взаємодії двох і більше сторін, які сперечаються між собою щодо владних повноважень.
Залежно від суб'єктів конфліктного взаємовпливу їх поділяють на основні типи: внутрішньоособистісні,міжособистіс-ні, між особою і групою, міжгрупові, міждержавні. Залежно від переважання тих чи інших факторів у виникненні конфліктів їх поділяють на економічні, ідеологічні, міжнаціональні, релігійні і політичні.
За ознакою об'єктивності перебігу виділяють конфлікти:  дійсний, тобто такий, що спричинений об'єктивними суперечностями між інтересами і метою;  випадковий, умовний існує до того часу, доки учасники не усвідомлять незначний зміст суперечності;  змішаний, причини якого лише побічно пов'язані з об'єктами;  неправильно уявлений конфлікт, тобто конфліктуючі сторони зовсім не ті, що перебувають у стані протиборства;  помилковий конфлікт, який не має реальних причин.
50.Методи вирішення політичних конфліктів
МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ.  Метод відкладання використовується на початковому, перед конфліктному етапі, коли конфліктна ситуація лише назріває. Цей метод є досить поширеним, однак малоефективним, оскільки новий конфлікт може спалахнути в будь-який час з новою силою.  Метод посередництва застосовується на будь-якому етапі конфліктної ситуації, особливо на етапі її загострення. У ролі посередників можуть виступати особи, яким певна організація доручила ввійти у контакт з конфліктуючими сторонами; установа, яка за родом своєї діяльності покликана розв’язувати конфліктні ситуації (арбітраж); держава, що має найбільше можливостей (закони матеріальну базу, авторитет) для вирішення наявних суперечностей.  Метод переговорів є найбільш результативним та надійним порівняно з іншими, оскільки він може використовуватись на всіх етапах розвитку конфлікту і завершується, як правило, прийняттям рішень, що влаштовують обидві конфліктуючі сторони.  Метод підміни конфлікту, тобто переміщення його в іншу площину;  Метод конфронтації виправданий у разі очевидної конструктивності очікуваного рішення, корисності його результатів для всіх, а головне – важливості виходу із конфлікту.  Заслуговує на увагу проблема вибору оптимальної процедури для вирішення конфліктів та криз. Зауважимо, що для цього існують спеціальні конфліктологічні процедури: парламентські дебати, узгоджувальні комісії, громадські слухання, третейські суди тощо . 51. Тероризм як чинник сучасної політики
тероризм – це насильницька дія, спрямована на примус шляхом залякування/шантажу певного суб’єкта політики робити те, що він сам до терористичних актів робити не збирався, здійснювати такі кроки, які суперечать першопочатковим намірам суб’єкта політики і задовольняють інтереси суб’єктів терористичної діяльності.Тероризм виникає з конфліктів, а останні в свою чергу виникають через непорозуміння, нестачу спілкування, комунікації. Терори
·зм (від [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] terror  жах)  суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]шляхом захоплення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], залякування населення та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]або вчинення інших посягань на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] чи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]ні в чому не повинних людей або погрози вчинення[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] дій з метою досягнення злочинних цілей
До основних характеристик, що визначає стабільність / нестабільність політичного розвитку сучасного суспільства належать: оцінка особистої безпеки та політичної безпеки держави в цілому; та ін.. Тероризм виступає дестабілізуючим чинником сучасного суспільно-політичного розвитку суспільства, тому що йому властивий ряд дезорганізують якісних характеристик: породження спільної небезпеки, нелегітимність, публічний характер виконання дій, навмисне створення на соціальному рівні обстановки напруженості, страху, пригніченості та ін
В рамках сучасної політичної науки за своїм визначенням тероризм підриває систему державної влади і управління, намагаючись впливати на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] суспільством, регулювання соціально-політичних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Послаблюючи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та громадські структури, тероризм є живильним середовищем для освіти і підтримки опозиційних утворень. Тобто тероризм завжди націлений на прийняття політичного рішення або відмова від нього в інтересах терористів за допомогою дестабілізації соціально-політичної обстановки в суспільстві шляхом залякування, тиску і насильницьких дій. Насильство - найважливіший і невід'ємний атрибут тероризму, а [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] політичного насильства займає одне з провідних місць в інтерпретації тероризму. Пояснення цього феномена грунтується на виявленні таких джерел агресії, як відсталість і бідність, а також неможливість легального політичного вирішення проблеми.
.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] як політичному явищу сучасності притаманні такі сутнісні характеристики, серед яких можна позначити - суспільна небезпека, нелегітимність, публічний характер виконання дій, навмисне створення на соціальному рівні обстановки напруженості, страху, пригніченості.
52. Причини та умови виникнення тероризму
Терори
·зм (від лат. terror жах) суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильствашляхом захоплення заручників, підпалів, убивств,тортур, залякування населення та органів владиабо вчинення інших посягань на життя чи здоров'яні в чому не повинних людей або погрози вчиненнязлочинних дій з метою досягнення злочинних цілей
Існують дві основні причини виникнення терористичних організацій у певній країні чи регіоні: А) Відсутність хоч якихось ненасильницьких механізмів розв'язання політичних, економічних, соціальних, расових тощо суперечностей між суб'єктами політичних відносин: В) Принципова відданість однієї із сторін протистояння насильницьким методам, обгрунтованим специфічною ідеологією, у сполученні з низьким рівнем її політичного впливу в суспільстві.
Виділють чотири групи причин та умов, які в певній мірі визначають виникнення та існування тероризму в сучасному світі.
Першою передумовою тероризму є кризові процеси, що характерні для сучасного розвитку.
Друга група передумов пов`язана з революційними процесами сучасної епохи та національно-визвольними рухами, їх специфічними аспектами та проявами в останні десятиліття. Ця група факторів органічно пов`язана з попередньою, оскільки є зворотною стороною кризи політичної системи. Наприклад, лівий тероризм не можна зрозуміти без зв`язку з цими процесами. Він претендує на роль єдиного виразника та лідера революційно-демократичних процесів у сучасному світі.
Третя група передумов розвитку тероризму в сучасному світі пов`язана з зацікавленістю правлячої еліти в різних формах тероризму як засобу досягнення політичної мети у зовнішній та внутрішній політиці. Тероризм – зручний інструмент політичної боротьби. Тероризм завжди є непрямим потенційно
Четверту причину складає світопорядок перехідного періоду, який дає додаткові можливості самореалізації для міжнародного тероризму. Занепад глобальних регіональних структур міжнародної безпеки супроводжується розхитуванням та розпадом державних утворень. Їхнє місце намагаються зайняти сили, які прагнуть використати фактор нестабільності та часткової втрати контролю для прискореного вирішення власних завдань, за правило, деструктивних. Все більше з`являється подібних геополітичних прогалин, особливо у силовій сфері. Зони, де вони з`являються, стають об`єктами пильної уваги та застосування політики міжнародного тероризму

53. Сутність, структура і рівні політичної свідомості
Суб'єктивна сторона політичного життя знаходить своє віддзеркалення в політичній свідомості. Політична свідомість здатна випереджати практику, прогнозувати розвиток суспільно-політичних процесів. Отже, вона здатна справляти значний вплив на політичне життя, на динаміку політичної культури суспільства. Крім того, від рівня політичної свідомості багато в чому залежить політична поведінка, характер політичної діяльності, як окремих людей, так і їх суспільно-політичних об'єднань.  Політична свідомість - це усвідомлення сфери політики соціальними суб'єктами (індивідами, групами, спільнотами та ін.).  В структуру політичної свідомості включаються політичні норми і цінності, політичні переконання і уявлення, теоретичні і емпіричні знання. Політична свідомість формується в процесі політичної соціалізації.  Політична свідомість взаємозв'язана і взаємодіє з іншою форою суспільної свідомості: економічними переконаннями, правовими теоріями і нормами, філософськими навчаннями, етичними концепціями, естетичними цінностями, художніми поглядами.  Функції політичної свідомості:  пізнавально-інформаційна - пізнання світу політики, отримання політичної інформації;  оцінна - оцінка політичної дійсності і формування політичних поглядів, переконань, позицій;  регулятивна - регулює соціальну поведінку людей на основі сприйняття дійсності, а також на основі сукупності що виробляються їм політичних ідей, норм, уявлень і переконань;  мобілізуюча - спонукає людей до політично орієнтованої поведінки, до участі в суспільному житті ради відстоювання своїх соціально-політичних інтересів.  Політична свідомість - системна освіта, що має різні рівні:  теоретичний - представлений різними роду концепціями, ідеями, переконаннями, що мають політичний характер. Усвідомлення політики на теоретичному рівні дозволяє:  а) ставити і вирішувати її найважливішу мету і задачі - як фундаментальні (стратегічні), так і поточні (тактичні);  б) визначати засоби і методи їх досягнення;  в) визначати напрями і шляхи організаційно-політичного забезпечення рішення наспілих проблем;  г) виробляти концептуальні підходи до соціального контролю ходу виконання політичних рішень і цільових програм;  д) коректувати політику з урахуванням даних політичного досвіду.  емпіричний - базується на безпосередній практиці, участі в політичному процесі різних соціальних спільнот. Даний рівень відображає політичну дійсність у формі відчуттів, ілюзій, переживань, уявлень.  буденний - характеризує сукупність виникаючих безпосередньо з буденного життя ідей, поглядів суспільного класу, соціального прошарку або групи людей. Даному рівню властиві яскраво виражені соціально-психологічні риси: настрої, відчуття, емоції.  Формами політичної свідомості виступають індивідуальне, групове і масове.  Індивідуальна політична свідомість формується в процесі політичної соціалізації і виражає здатність особи оцінювати політику і діяти в ній.  Носіями групової свідомості виступають політичні партії і інші політичні організації і об'єднання.  Масова політична свідомість виражає опосередкований рівень і зміст потреб суспільства. Воно відображає також характер знань суспільства про політичну дійсність. Масова свідомість вельми динамічно. Воно випробовує на собі дію безлічі чинників: різні соціальні потрясіння, зміст конкретної історичної ситуації і багато що ін.
54. Етапи розвитку політичної свідомості
Політична свідомість - системна освіта, що має різні рівні:  теоретичний - представлений різними роду концепціями, ідеями, переконаннями, що мають політичний характер. Усвідомлення політики на теоретичному рівні дозволяє:  а) ставити і вирішувати її найважливішу мету і задачі - як фундаментальні (стратегічні), так і поточні (тактичні);  б) визначати засоби і методи їх досягнення;  в) визначати напрями і шляхи організаційно-політичного забезпечення рішення наспілих проблем;  г) виробляти концептуальні підходи до соціального контролю ходу виконання політичних рішень і цільових програм;  д) коректувати політику з урахуванням даних політичного досвіду.  емпіричний - базується на безпосередній практиці, участі в політичному процесі різних соціальних спільнот. Даний рівень відображає політичну дійсність у формі відчуттів, ілюзій, переживань, уявлень.  буденний - характеризує сукупність виникаючих безпосередньо з буденного життя ідей, поглядів суспільного класу, соціального прошарку або групи людей. . Даному рівню властиві яскраво виражені соціально-психологічні риси: настрої, відчуття, емоції
55.Етапи ,моделі та агенти політичної соціалізації.
Політична соціалізація процес залучення особи до участі у виробленні політики.  Громадянське дозрівання, заохочення людини до політики проходить певні вікові стадії. Воно починається вже у віці 3-4 років, коли через сім’ю, ЗМІ, найближче оточення дитина набуває перших знань про політику.  На етапі первісної соціалізації діти одержують різні уявлення про правильну або неправильну поведінку, вчинки. Під впливом настроїв і поглядів, що панують у сім’ї, часто закладаються політичні норми і цінності на все життя, які відзначаються неабиякою стійкістю.  Вторинна соціалізація. Політичне виховання і навчання певною мірою відбувається в школі, період перебування в якій становить вторинну політичну соціалізацію. За цей час дитина вивчає основні, загальновизнані в суспільстві цінності і погляди, набуває початкового досвіду соціальної практики, особливо через участь в діяльності дитячих організацій.  Третій етап. Наступний етап політичної соціалізації доцільно пов’язувати з періодом життя від 16-18 до 40 років. У 16-річному віці люди одержують паспорт, і 18-річному віці юридичне право на участь у політичній діяльності. Водночас вони здобувають ґрунтовні знання в суспільній сфері завдяки навчанню і роботі.  Четвертий етап. Політична соціалізація триває і з досягненням людьми зрілого віку (40-60 років) на їхню політичну поведінку значною мірою впливають життєвий досвід, наявність дорослих дітей, сталість поглядів. Проте і в цей період люди вдосконалюються в політиці, краще й глибше оцінюють суспільно-політичні події, завдяки чому можуть вносити корективи у свої політичні погляди і поведінку.  На процес політичної соціалізації впливають і стихійні чинники: війни, революції, політичні та економічні кризи.  Якщо політична система перебуває в стані кризи, відбуваються порушення і серйозні збої в процесі політичної соціалізації. Формуються неправильні уявлення
56. Політичні інтереси та політичні цінності
Політичні цінності переконання щодо цілей, які суб'єкти політичного процесу повинні реалізувати. Політичні цінності охоплюють ті явища, що є предметом певних політичних інтересів, бажань, домагань, потреб. Це суверенітет, державна влада, політичні свободи, соціальна справедливість, правопорядок, війна, мир тощо. Названі цінності по-різному сприймаються і трактуються суб'єктами політики. Вони можуть мати різні виміри залежно від історичної епохи, типів суспільства і політичної системи, ідеології.  Кожна історична епоха по-своєму інтерпретує цінності. Скажімо, якщо в епоху Середньовіччя державна влада розглядалась як порядок панування і підпорядкування, установлений Богом, в епоху Нового часу як засіб досягнення цілей певних соціальних груп, то нині вона розцінюється як засіб узгодження соціальних інтересів, регулювання суспільних відносин.  Політичні цінності не тільки формуються на загальному тлі національної культури, а є результатом власне політичної взаємодії. Якщо нація має обмежений політичний досвід, то незважаючи на її високі досягнення в інших сферах, вона відставатиме у політичному житті.  Політичні цінності є продуктом політичного досвіду конкретного суспільства, тому вони відрізняються від суспільства до суспільства.
Політичний інтерес спрямованість дій суб’єктів політики на постановку й досягнення політичної мети залежно від можливості вирішення того чи іншого політичного завдання
Політичний інтерес є основою політичного життя, основним спонукальним мотивом до дії, до досягнення визначеної у політиці мети, досягнення бажаного, очікуваного результату.
Політичний інтерес за багатьох обставин є метою діяльності, формує певні стратегію і тактику суб’єкта політики щодо досягнення мети, яка в політиці саме владою і є.  Політичний інтерес формує політичну мету, засоби її досягнення, зумовлює і політичне рішення.  Політичне рішення може бути легітимним і нелегітимним. Легітимним воно є тоді, коли приймається згідно з дотриманням норм законів, чітким використанням суб’єктом рішення своїх повноважень, і навпаки.  Політичні інтереси людей значною мірою визначаються тим, до якої соціальної групи, класу вони належать, яким є їхні соціально-економічне, матеріальне становище, соціальний статус, можливості тощо. На формування політичних інтересів суттєво впливають як внутрішні фактори суспільного буття, оточення, так і діяльність окремих політиків, політичних структур суб’єктів політики.
57 . Політична психологія : поняття, структура, функції
Політи
·чна психоло
·гія сукупність відчуттів, емоцій, переживань, настроїв, пов'язаних з політичними явищами; у структурному вимірі, як ми зазначали, входить до сфери політичної свідомості. Це сукупність духовних утворень, яка сприяє виробленню у людини безпосередніх мотивів і установок політичної поведінки[
Структура політичної системи це сукупність владних інститутів, що пов'язані між собою і створюють стійку цілісність.  Головний єднальний компонент системи політична влада, зосереджена в державі, політичних партіях і громадських організаціях. Влада це елемент, джерело управління, основа розвитку й функціонування політичних систем.  У найбільш загальному, спрощеному варіанті структура політичної системи складається з таких компонентів: 1) політичні відносини; 2) політичні інститути (організації; державно-правові органи, політичні рухи, масові суспільні організації! трудові колективи та об'єднання); 3) політико-правові норми; 4) політична свідомість і політична культура; 5) засоби масової інформації; 6) людина як політична істота громадянин.
Основними функціями політичної системи є:  1) нормативно-стратегічна функція це вироблення політичного курсу держави та визначення цілей і завдань розвитку суспільства;  2) організаційно-координуюча (тактична) функція це організація діяльності суспільства щодо виконання спільних завдань і програм та узгодження роботи окремих елементів соціуму;  3) функція легітимізації це діяльність, спрямована на узаконення політичної системи, на досягнення в її межах взаємної відповідності політичного життя, офіційної політики і правових норм;  4) функція політичної соціалізації це залучення людини до політичної діяльності суспільства;  5) агрегуюча функція це узагальнення та впорядкування інтересів і потреб соціальних верств населення;  6) функція артикуляції полягає у пред'явленні інтересів та вимог до осіб, які виробляють політику та здійснюють державну владу;  7) стабілізаційна функція це забезпечення стабільності та стійкості розвитку суспільної системи загалом.  Функції політичної системи не є статичними, незмінними. Вони відзначаються динамічністю і розвитком з урахуванням особливостей політичного простору й часу, конкретно-історичної ситуації та умов, досягнутого рівня розвитку економіки, культури, політичної стабільності. Кожна функція розпадається на підфункції, що їх виконують різні політичні інститути.
58. Політична ідеологія : поняття, сутність
Політи
·чна ідеоло
·гія система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, настрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій. Політична ідеологія може розглядатися як форма суспільної свідомості і як явище культури
Більшість учених вважають, що політична ідеологія є формою політичної свідомості.  В широкому розумінні це синтезована сукупність поглядів, що віддзеркалюють і захищають інтереси тієї чи тієї суспільної групи, її мету й завдання під час завоювання й утримання влади.  У вужчому розумінні політична ідеологія доктрина, яка обґрунтовує прагнення відповідної групи на владу або її використання і тому передбачає ту чи ту стратегію політичних дій.  До струтктури політичної ідеології входять:  1) політичні ідеї;  2) політичні теорії, концепції, доктрини;  3) політичні ідеали, цінності, мрії, утопії;  4) оцінка політичних процесів;  5) гіпотези, гасла, програми.  Розрізняють три рівні функціонування ідеології:  1) теоретико-концептуальний, який включає розробку та обґрунтування цілей, принципів, цінностей, ідеалів. На цьому рівні формується узагальнене уявлення групи про свої інтереси та цілі;  2) програмно-політичний, на якому загальні соціально-філософські принципи та ідеали перетворюються в конкретні програми, лозунги, гасла, документи, вимоги політичної еліти і являють собою ідейну основу для прийняття управлінських рішень та стимулювання політичної поведінки мас;  3) актуалізований (поведінковий), який свідчить про ступінь засвоєння громадянами цілей, вартостей, ідеалів, принципів політичної ідеології та їх втілення в тих чи інших формах політичної участі.  Функції політичної ідеології  Захисна функція. Вона передбачає захист інтересів та ідеалів класу (групи). У ній теоретично осмислюються і формулюються становище та потреби цих спільнот, що сприяє втіленню їхніх інтересів у життя, виробленню відповідних їм типів мислення, поведінки і програм діяльності.  Пізнавальна функція. Її сутність - озброєння громадян знаннями про політичну дійсність, сприяння зростанню їхньої політичної культури.  Соціально-регулююча функція. Політична ідеологія сприяє формуванню і координуванню відносин між соціальними спільнотами за певними принципами, впливає на реалізацію соціально-економічних, політичних та і нши х програм розвитку суспільства, на політичну активність і соціальний вибір громадян. Завдяки цьому вона стає засобом згуртування певної групи та її прихильників, чинником налагодження стосунків між об’єднаннями людей.  Політична ідеологія реалізується в доктринах, які виправдовують прагнення певних суспільних сил до завоювання та використання влади і намагаються відповідно до цього підпорядкувати громадську думку.  До традиційних соціально-політичних ідей і течій належать лібералізм, консерватизм, соціалізм, соціал-демократизм, релігійні концепції та доктрини.
59. Загальна характеристика основих ідеологічних течій
ЛІБЕРАЛІЗМ – (лат. libezalis – вільний) – політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва та демократичних свобод і обмежує сфери діяльності держави.  Лібералізм як одна з найбільш поширених у світі ідейних і соціально-політичних течій сформувався ще в ХVІІІ ст. У другій половині ХІХ ст. він окреслився в самостійний напрям, який з появою ліберальних партій набув особливого розвитку і значення.
КОНСЕРВАТИЗМ – (лат. consezvaze – зберігати, охороняти), політична доктрина, яка зорієнтована на збереження і підтримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад. Його політико-ідеологічний світогляд визначається як комплекс життєздатних принципів, головними серед яких є свобода і відповідальність, авторитет, релігійність, природна нерівність людей та їх скептицизм.
НЕОКОНСЕРВАТИЗМ – політична ідеологія, що пристосовує традиційні цінності консерватизму до реалій постіндустріального суспільства і визначає урядову політику та політичний курс провідних країн світу, які сповідують принцип знаходження “золотої середини” між деструктивністю необмеженої ринкової стихії і неефективною тотальною державною регламентацією, збереження законності й правопорядку.
СОЦІАЛІЗМ – вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного устрою, заснованого на суспільній власності, відсутності експлуатації, справедливому розподілі матеріальних благ і духовних цінностей залежно від затраченої праці, на основі соціально забезпеченої свободи особистості.
МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛІЗМУ. Вона розглядає його як нижчу, незрілу фазу комунізму – суспільно-економічної формації, яка характеризується ліквідацією приватної власності та експлуататорських класів, утвердженням суспільної власності на засоби виробництва, провідної ролі робітничого класу, здійсненням принципу “від кожного за здібностями, кожному за працею”, забезпеченням соціальної справедливості, умов для всебічного гармонійного розвитку особистості.
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛІЗМУ. Вона визначає цього як суспільний лад, що досягається не революційною ліквідацією, а формування капіталізму зі збереженням приватної власності, забезпеченням зростання середнього класу і соціального партнерства, досягненням значно вищого рівня соціальної рівності й справедливості.  СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ – ідеологічна й політична течія, яка виступає за здійснення ідей соціалізму в усіх сферах суспільного життя; важлива складова політики лівих сил сучасності, передусім Західної Європи.
про суспільство, які набувають стійкого характеру.

60) Поняття, структура політичної культури
Політична культура – це сукупність засобів, каналів, моделей поведінки, через які здійснюється входження людини в політику та його діяльність в ній. Політична культура втілює комплекс специфічних для політики засобів регуляції детермінації діяльності. Політична культура у вузькому значенні слова – це лише система політичного досвіду, знань, установок, поглядів, стереотипів, концепцій, зразків поведінки і функціонування політичних суб’єктів; зрілість і компетентність громадян в оцінці політичних явищ; форма політичної етики, поведінки, вчинків і дій людей.
Політична культура має складну, багаторівневу структуру, яка складається з таких основних змістових блоків: 1) політичні знання та політичні уявлення; 2) політична свідомість; 3) політична поведінка й політичні дії (участь у політичному житті, політична діяльність); 4) функціонування політичних інститутів (культури електорального процесу, культури сприйняття та реалізації політичних рішень, культури врегулювання політичних конфліктів). У свою чергу, політична свідомість та політична поведінка громадян теж мають свою внутрішню структуру. Системоутворюючими в політичній культурі, тобто такими, що визначають її як органічну цілісність, систему, є політичні знання, політична ідеологія і переконання.
Політична культура виконує важливі функції в політичному житті суспільства, реалізацію яких можна стисло визначити такою формулою: отримання політичних знань, перетворення цих знань у внутрішні переконання громадянина, класу, соціальної групи, перетворення переконань в адекватні їм практичні політичні дії

61) Рівні політичної культури: загальний (культура суспільства), груповий, індивідуальний.
Політична культура - явище неоднорідне. Вона функціонує на загальному (політична культура суспільства), груповому та індивідуальному рівнях.
Політичну культуру суспільства слід розглядати як органічну частину більш широкої загальнонаціональної культури, її специфіка детермінована особливостями історичного досвіду і національного характеру, комплексом соціально-політичних і економічних факторів, особливостями геополітичного становища країни, природними факторами. В якості її складових елементів виступають політичні традиції, ідеї, концепції, діючі норми політичної практики, що формувалися протягом багатьох поколінь.( головні риси політичної культури США включають у себе індивідуалізм, розрахунок на власні сили, уявлення про демократію як рівність можливостей, розуміння свободи як відсутність зовнішнього примусу, в тому числі і від уряду, захист ідей свободи. Захист не землі – а свободи). У політичній культурі України домінує ідея захисту землі та її територіальної цілісності, ідеали справедливості в облаштуванні світу, пошук "правди". 
Індивідуальна політична свідомість формується в процесі політичної соціалізації і виражає здатність особи оцінювати політику і діяти в ній.
Носіями групової свідомості виступають політичні партії і інші політичні організації і об'єднання. 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415Масова політична свідомість виражає опосередкований рівень і зміст потреб суспільства. Воно відображає також характер знань суспільства про політичну дійсність. Масова свідомість вельми динамічно. Воно випробовує на собі дію безлічі чинників: різні соціальні потрясіння, зміст конкретної історичної ситуації і багато що ін.

62) Типи політичної культури: фрагментарна й інтегрована, тоталітарна, авторитарна і демократична культура.
Фрагментарна політична культура характеризується відсутністю згоди громадян щодо політичного устрою країни, соціальною роз'єднаністю, високим ступенем конфліктності, застосуванням насильства, відсутністю ефективних процедур залагоджування конфліктів. Цей тип культури панує в більшості африканських і латиноамериканських країн, частково в Північній Ірландії і Канаді. В його основі лежить помітна соціокультурна, конфесійна, національно-етнічна і інша фрагментація суспільства.
Інтегрована політична культура відрізняється наявністю порівняно високого ступеню консенсусу (від лат. сonsensus – згода, одностайність) з основоположних питань політичного пристрою, низьким рівнем конфліктності і політичного насильства, лояльністю по відношенню до існуючого режиму. Ці характеристики застосовні до політичної культури більшості західних країн.
В тоталітарній культурі домінують такі ознаки: дихотомічне сприйняття світу, яке проявляється у протиставленні "своїх" і "чужих". В якості "чужих" виступають інші класи, нації, раси та ідеологічні противники. "Чужі" сприймаються як вороги; відсутність терпимості (толерантності) до іншої думки, способу життя; заперечення компромісу і ставка на силове вирішення конфліктів; сакралізація вождів, створення їх культів. У масовій свідомості вожді втрачають властивості живих людей і набувають символічних рис, стають носіями харизми; домінування у суспільній свідомості міфів, наприклад, про комуністичний або расовий рай; фанатичне служіння ідеям, відчуття єдності з владою.
Для авторитарної культури характерна відсутність активної підтримки влади, остання втрачає сакральність. В основі авторитарної культури лежать або патріархальні, або підданські орієнтації населення.
Характерні ознаки демократичної культури: толерантність до інакодумства, визнання за інакодумцями права відстоювати свою точку зору; схильність до пошуку компромісу як головного засобу вирішення конфліктів; згода (консенсус) стосовно базових ліберальних цінностей: автономність особистості, невідчуженість її прав.


63) Функції політичної культури
Політична культура виконує певні соціальні функції:
Виховна функція. Її призначення полягає в підвищенні політичної свідомості й національної самосвідомості через безпосередню участь громадян в управлінні, політичному житті, зростанні їх інформованості й компетентності, освіченості.
Регулююча функція. Покликана забезпечувати вплив громадян на політичний процес, насамперед через участь у контролі за роботою органів влади й управління, а також за допомогою існуючих норм, традицій, ідеалів тощо. Це сприяє попередженню політичних реформацій, нормалізації та стабілізації життя суспільства.
Захисна функція. Полягає в охороні політичних цінностей, що відповідають вимогам соціального прогресу, демократії, гуманізму (захист прав і свобод людини тощо).
Прогностична функція. Сприяє передбаченню можливих варіантів поведінки суб'єктів політики за певних ситуацій, у перебігу політичних подій.
Комунікативна функція. Забезпечує ідейно-політичний зв'язок громадянина з політичною системою, іншими членами суспільства.

64) Базові типи політичної культури за Г. Алмондом та С. Верба: патріархальний, підданства, активістський.
Американські політологи Г.Алмонд і С.Верба виділили три базових типи політичної культури:
патріархальна  Підпорядкуванням владі, злиттям політичних орієнтацій з релігійними і соціальними;Цей тип політичної культури характеризується повним відривом населення від політичної системи, відсутністю знань про неї. У таких суспільствах відсутні спеціалізовані політичні ролі, основні актори (вожді, шамани й ін.) реалізують одночасно і політичні, і економічні, і релігійні функції. Крім того, ніяк не відділяються одне від одного політичні, економічні та релігійні орієнтації населення. Переважає територіальна та соціально-культурна ідентифікація: людина ідентифікує себе, у першу чергу, як частина локального співтовариства (роду, села тощо).
підданська культура передбачає слабку індивідуальну участь у політичному житті визнання особливого авторитету влади, поважне або негативне ставлення до неї; Цьому типу політичної культури притаманне пасивна політична поведінка, орієнтація на пануючі офіційні цінності та норми, відсутність самостійного осмислення цих цінностей. Здебільшого у людей переважає свого роду споживацько-патерналістське ставлення до політичної системи: члени співтовариства або очікують благ, або бояться покарання. Такий тип політичної культури можна зустріти в суспільствах, де відсутнє чітке виділення вхідних каналів політичної системи, а індивіди не розглядають себе в якості політичних акторов.
активістська культура (культура участі) відрізняється від усіх інших типів активною участю громадян у політиці незалежно від позитивного чи негативного ставлення до політичної системи.Заснована на досить високій політичній грамотності громадян і їх переконаності у здатності вплинути на процес прийняття політичних рішень за допомогою власної участі. Такі суспільства характеризуються високим ступенем функціональної диференціації: різні сфери громадського життя відносно автономні, а підсистеми досить розвинені та розгалужені (зокрема  політична підсистема).

65)моделі політичної культури
Основні моделі політичної культури – тоталітарно-авторитарна і ліберально-демократична.
Тоталітарно-авторитарна модель політичної культури характеризується пріоритетністю колективістських якостей громадянина над його індивідуальними якостями. Цій моделі властиві наступні характерні риси:
- політична свідомість і цінності суспільства формуються централізовано, державою. Відповідно до них державні інтереси важливіші, ніж інтереси окремих людей, соціальних груп. До основних цінностей відносяться:порядок, лояльність, політична довіра, підтримка державної політики, єдина ідеологія, політична єдність;
- політичне інформування суспільства дозоване й одноканальне, монопольно регулюється владою. Активно практикується політична цензура;
- політична мова стандартизована й убога, їй властива категоричність, а нерідко й обмеженість, шаблонність. Відповідна символіка маловаріантна, одноманітна і рідко оновлювана;
- політична культура суспільства формується "зверху” на безальтернативній основі;
- рівень політичної культури більшої частини суспільства невисокий. Політико-культурний прогрес мало динамічний.
Тоталітарно-авторитарна модель політичної культури відрізняється "самоізольованістю” від зовнішнього світу, "замкнутістю” політико-культурного простору. У межах цього простору домінує насильство, у тому числі і пряме.
У випадку контактування із зовнішнім середовищем дана модель політичної культури характеризується низьким рівнем сприйняття і толерантності (терпимості), а також жорстокістю з елементами агресивності.
Але в той же час усередині цієї моделі тоталітарні й авторитарні сфери не бувають пропорційні. Переважають або тоталітарні тенденції, або авторитарні. У першому випадку наведені вище характеристики присутні цілком. В другому випадку у політичній культурі відповідного суспільства можуть бути присутні окремі ліберально-демократичні елементи.
Ліберально-демократична модель політичної культури характеризується орієнтацією на забезпечення політичних прав і свобод громадянина, регламентацією життєдіяльності суспільства винятково через правове регулювання.
Цій моделі притаманні наступні характерні риси:
- політична свідомість і цінності суспільства формуються децентралізовано (багатоканально), з різноманітних джерел. Відповідно до них рівень пріоритетності державних інтересів залежить від ступеня їхнього збігу з інтересами суспільства, його соціальних груп, громадян.
Основні цінності: права людини, воля, плюралізм (тобто різноманіття) в ідеології, політиці, економіці, демократія, правопорядок, недоторканність приватного життя і приватної власності, пріоритетність суспільної думки, цивільне суспільство, екологія тощо;
- політичне інформування суспільства багатоканальне й альтернативне. Пряма політична цензура мінімальна, застосовується в основному до інформації радикальної, екстремістської спрямованості;
- існує свобода слова і друку, однак рівень цієї волі різний. Він залежить від фінансових можливостей джерел політичної інформації, їхнього доступу до засобів масової комунікації (насамперед до телебачення), а також від розміру аудиторії і тиражу видань;
- політична мова різноманітна і нестандартна, безупинно удосконалюється і збагачується. Політична символіка багатоваріантна, розвивається в режимі модернізації;
- політична поведінка різноманітна;
- політична культура суспільства знаходиться на досить високому рівні, їй притаманний політико-культурний прогрес, що підкріплюється техніко-технологічним прогресом.
Названі обставини в сукупності забезпечують високодинамічне й активне політичне життя суспільства. Політична стабільність при цьому підтримується оперативним політичним реформуванням, політичним корегуванням.
Ліберально-демократична модель політичної культури відрізняється "відкритістю” перед зовнішнім політико-культурним простором. Ця модель має здатність до розширення сфери свого впливу. У її межах домінує непряме політичне насильство.
У ряді ситуаційних випадків (зовнішня загроза, політична або соціально-економічна криза і т.п.) у межах ліберально-демократичної моделі політичної культури можуть виникати прецеденти авторитаризму у вигляді розширення державного втручання в життєдіяльність суспільства, обмеження політичних прав і свобод громадян, жорсткості політичної цензури і т.п.

66) Генеза та еволюція поняття «геополітика»: науковий напрям та елемент політичної практики.
Стародавні мислителі нерідко розмірковували над географічним розташуванням держав, їх кліматичними умовами, структурою населення, взаємовідносинами між державами та регіонами. Однак даний об'єкт дослідження не мав власної назви. Лише в 1916 р. шведський учений Рудольф Челлен (18641922) ввів у науку поняття "геополітика", розуміючи під нею "доктрину, що розглядає державу як географічний організм чи просторовий феномен". Фактично, геополітика Р. Челлена розвивала давній предмет політичну географію, не претендуючи на самодостатність. Та й сам автор не претендував на роль першовідкривача, вважаючи своїм вчителем Фрідріха Ратцеля (18441904). Ще в 1897 р. побачила світ книга Ф. Ратцеля "Політична географія", в якій держава розглядалася як живий організм, укорінений в ґрунті. Для фахівців російського і німецького генеральних штабів Д. Мілютіна, А. Снєсарєва, X. Мольтке-старшого і А. Шліффена геополітика була "військовою статистикою", тобто синтезом фізичної і економічної географії. Проте політичні події, на які було таке багате XX століття, швидко зробили цю молоду галузь знань надзвичайно популярною.
В Радянському Союзі геополітика була офіційно заборонена.  В післявоєнний період геополітика набула двох нових значень: 1) як синонім геостратегії у вирішенні конкретних зовнішньополітичних та військово-стратегічних завдань; 2) як еквівалент політичної географії в поясненні районування політичних процесів як регіонального, так і глобального рівнів.
На сьогоднішній день налічується кілька десятків, якщо не сотень, різноманітних визначень геополітики. Вперше, за всі роки паплюження, до геополітики лояльно поставився "Советскийзнциклопедическийсловарь" (1989), де визначено: геополітика західна політологічна концепція, згідно з якою "політика держав, особливо зовнішня, в основному визначається різноманітними географічними факторами: просторовим розміщенням, наявністю або відсутністю природних ресурсів, кліматом, густотою населення і темпами його приросту". З того часу в Росії та Україні з'явилися сотні праць, в яких їх автори намагалися або запропонувати власне визначення поняття "геополітика", або модернізувати попередні.
Практична ж геополітика це теорія позиційної гри на світовій шахівниці.. Практична геополітика вивчає все, що пов'язано з територіальними проблемами держави, його межами, з раціональним використанням і розподілом ресурсів, включаючи і людські.
Геополітика як практика може розглядатися у революційному та консервативному вимірах. У першому випадку – як велика ідея, що може здаватися комусь чудасією, але від того вона не стає менш реальною у свідомості формотворця, коли досягнення однієї мети відкриває шлях до боротьби за наступні. Адже історія має багато підтверджень того, що найнеймовірніші геополітичні міфи (як це здається на перший погляд) за відповідного збігу обставин наповнюються реальним змістом в політиці держави. В другому випадку – це збереження чинного стану речей або ж його активний захист.
Звичайно, ця конструкція є доволі умовною. Однак, при переході до геополітики  як політичної практики необхідно переплавляти їх в органічну єдність, утворюючи  з них порівняно цілісне поле, синтезувати весь спектр цих різнопланових граней на шляху до поставленої мети.

67) Поняття суб’єкту та об’єкту геополітики.
Основним об'єктом дослідження геополітики є геополітична структура світу в усій її різноманітності. Нині вона представлена багатьма просторовими моделями. Стабільна геополітична структура світу, яка відображає баланс сили на певному історичному етапі, дістала назву світосистеми.

Генераторами стабілізації або зміни геополітичної структури світу є суб'єкти геополітичного планування. Незаперечні й головні суб'єкти геополітики держави (імперії). З ними пов'язані такі ключові поняття геополітики, як геостратегічні гравці та геополітичні осі.

Геостратегічні гравці, за З. Бжезінським, "це держави, що мають спроможність і національну волю застосовувати силу чи вплив поза своїми кордонами для того, щоб змінити наявний геополітичний стан справ", а геополітичні осі "це держави, чия вага походить не з їхньої сили і мотивації, а радше з вад розташування та з наслідків їхніх потенційно вразливих умов для поведінки геостратегічних гравців".

З розвитком регіональної геополітики її суб'єктами стають політико територіальні складові окремих держав.
Оскільки геополітика є суспільною наукою, то об'єкт і предмет її дослідження перебувають у постійній динаміці, відображаючи мінливу реальність.
68) Україна у сучасній геополітиці
Із прийняттям незалежності наша держава є повноцінним суб’єктом міжнародних відносин. Ця подія обумовила поштовх для розробки подальших планів міжнародного товариства з іншими державами світу. На теперішній момент Україну визнали 150 країн світу, 100 країн встановили з нею дипломатичні відносини. Наша держава входить до ООН, приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, є членом ОБСЄ, Ради Європи, МВФ, Світового банку та інших світових та європейських організацій.

Також зовнішня політика України спрямована на:
захист державного суверенітету; забезпечення безпеки країни; збереження цілісності державної території; забезпечення сприятливих зовнішніх умов для економічної співпраці, торгівлі, культурних звґязків з іншими країнами, для виходу з глибокої економічної кризи і піднесення її престижу у світовому співтоваристві;

Системні особливості сучасних геополітичних процесів та роль України в їх розвитку фокусуються на таких аспектах:
1. Глобальні трансформації, започатковані на зламі XXXXI століть, ще не завершилися. Тому в інтересах нашої держави й континенту є зміцнення довіри, розширення політичного діалогу і співробітництва, заходи з подолання економічної кризи, дотримання загальнолюдських фундаментальних цінностей.
2. Конструктивними в діяльності держав молодої демократії постають адаптація зовнішньополітичних засад, формування чітких критеріїв геополітичного й геоекономічного становища.
3. Долаючи труднощі, Україна продовжує процес розширення своєї дипломатичної присутності у світі, поступово стаючи впливовою європейською та світовою державою, дедалі більше перетворюючись на реального та активного субґєкта міжнародних відносин, який має свої національні інтереси і вирішує їх в колі європейських народів.

69) Світовий політичний процес: поняття, особливості.
Світовий політичний процес це сукупність дій та взаємовідносин суб'єктів політики на міжнародній арені. Поняття світовий політичний процес і міжнародні політичні відносини тісно взаємопов'язані, оскільки позначають в основному ту саму політичну реальність, але в різних аспектах. Коли йдеться про міжнародні політичні відносини, акцент робиться на суб'єктах цих відносин державах, міжнародних організаціях, міжнародних рухах. Коли йдеться про світовий політичний процес, то маються на увазі функціональний аспект міжнародних відносин, дії цих суб'єктів на міжнародній арені.
Метою світового політичного процесу є боротьба за єдність світової цивілізації та подолання глобальних проблем сучасності.
Головною особливістю сучасного світового політичного процесу є одночасний розвиток двох протилежних тенденцій - до об'єднання і до розмежування. Перша тенденція проявляється у формуванні світових продуктивних сил, розвиткові НТР, інтернаціоналізації господарської діяльності в масштабах регіонів і цілого світу, в інтеграції різних факторів виробничого і невиробничого призначення,

70) Зовнішня політика держави: поняття та сутність, основні риси та цілі.
Зовнішня політика це діяльність держави та інших політичних інститутів, що здійснюється на міжнародній арені; комплекс дій, спрямованих на встановлення і підтримку відносин із міжнародним співтовариством, захист власного національного інтересу та поширення свого впливу на інші суб'єкти міжнародних відносин
Головна мета зовнішньої політики – забезпечення сприятливих умов для реалізації інтересів тієї чи іншої держави, забезпечення національної безпеки та добробуту народу.
Держава, реалізуючи свою зовнішню політику, ставить перед собою такі головні цілі:
- Створення сприятливих міжнародних умов для успішної реалізації всіма державами своїх внутрішньополітичних цілей і завдань.
- Активна співпраця і взаємодія з усіма суб’єктами світового політичного процесу, з метою реалізації загальнолюдських інтересів, насамперед, збереження цивілізації.
- Участь у міжнародному поділі праці та пов’язаному з ним обміні товарами, сировиною, технологіями, науково-технічними винагородами й духовними цінностями.
- Захист прав людини взагалі та кожного громадянина тієї чи іншої держави зокрема.
- Об’єднання зусиль у боротьбі проти міжнародного тероризму.
- Спільна ефективна участь у розв’язанні глобальних проблем сучасного світу
Важливе значення для досягнення цілей зовнішньої політики мають засоби її здійснення. Залежно від сфер суспільного життя вони поділяються на політичні, економічні та ідеологічні.
Політичні засоби охоплюють передусім сферу дипломатичних відносин від традиційних форм дипломатії (посольства, консульства) до дипломатії на рівні глав держав. Ці засоби можуть використовуватись у формі переговорів, зустрічей, участі в міжнародних організаціях тощо.
Особливу групу політичних засобів зовнішньої політики складають воєнні засоби, основними з яких є війна і воєнний тиск. Формами воєнного тиску можуть бути маневри, навчання, паради, публічні демонстрації нових видів зброї.

71)
Зовнішня політика України спрямовується на утвердження й розвиток України як незалежної демократичної держави, на збереження її територіальної цілісності та недоторканності кордонів, на включення національного господарства у світову економічну систему, на поширення в світі образу України як надійного і передбачуваного партнера.
Головною метою зовнішньої політики України є забезпечення її національних інтересів, захист прав та інтересів її громадян за кордоном, створення благо сприятливих умов для соціально-економічного розвитку нашої держави. Україна проводить відкриту, чесну і принципову зовнішню політику, засновану на принципах та нормах міжнародного права.
Основні пріоритети та напрямки зовнішньої політики української держави:
1. Центральним напрямком зовнішньополітичної державності України є плідна робота в ООН, в и спеціалізованих органах, установах, структурах, та міжнародних організаціях. Україна приймає участь в роботі практично всіх органів та установ ООН.
2. Наступний напрямок зовнішньої політики України - це зовнішньополітична дипломатична діяльність. Дипломатичні відносини Україна встановлює на засадах рівноправності, невтручання у внутрішні справи одне одного, визнання територіальної цілісності та нерухомості існуючих кордонів.
3. Важливим напрямом зовнішньої політики сучасної України є встановлення, підтримка та всілякий розвиток економічних, культурних, науково-технічних відносин з усіма країнами світової спільноти, за виключенням країн, котрим за рішенням Ради Безпеки ООН оголошена економічна блокада.
4. Це участь України у вирішенні глобальних проблем сучасного світу.
5. Одним з найважливіших напрямків зовнішньої політики України є збереження та подальше зміцнення добросусідських стосунків з колишніми республіками СРСР. Україна дуже зацікавлена у добрих стосунках з усіма країнами колишнього СРСР та особливо з Росією.
Підприємства України мали постійні господарчі зв'язки із 33 тисячами підприємств інших республік. Сьогодні для забезпечення діяльності усіх підприємств та організацій України необхідно ввезти майже 25 млн. тонн вугілля (17,8% від потреби), 52 млн. тонн нафти та газового конденсату (85,5%), 9,5 млн. т ділової деревини (46,8%), 100 млрд. куб. м природного газу (80%), 205 тис. т бавовняного волокна (100%) та ін.
6. Участь України у вирішенні складних та невідкладних військово-політичних проблем.
72) Різновиди,фунуції та засоби зовнішньої політики
Особливу групу політичних засобів зовнішньої політики складають воєнні засоби, основними з яких є війна і воєнний тиск. Формами воєнного тиску можуть бути маневри, навчання, паради, публічні демонстрації нових видів зброї.

Економічні засоби зовнішньої політики означають використання економічного потенціалу держави для впливу на економіку й політику інших держав. Держава з потужним економічним потенціалом займає впливові позиції у світі.

До ідеологічних, або інформаційно-пропагандистських засобів зовнішньої політики належать різноманітні форми й засоби пропаганди, інформації, культурної політики, які використовуються державою у відносинах з іншими державами передусім з метою формування позитивного зовнішнього іміджу і міжнародного престижу даної держави.

Зовнішня політика держави виконує три основних функції: охоронну, представницько-інформаційну і переговорно-організаторську, які є конкретизацією зовнішніх функцій держави: оборонної, дипломатичної і співробітництва.
Головний зміст охоронної функції складає захист суверенітету й територіальної цілісності держави від зовнішніх посягань, а також прав та інтересів держави і її громадян за кордоном.

Представницько-інформаційна функція зовнішньої політики полягає у представництві держави в зовнішніх зносинах через її відповідні органи, а також в інформуванні через ці органи керівних органів держави про політику, прагнення й наміри інших держав. Ця функція спрямована на формування уявлень керівників інших держав і міжнародної громадської думки в цілому про дану державу.

Переговорно-організаторська функція зовнішньої політики полягає в організації і використанні міжнародних контактів.

Намагаючись реалізувати свої національні інтереси, держави діють на міжнародній арені по-різному. На цій основі виділяють чотири види зовнішньої політики держав:
1. Агресивна політика, яка характеризується прагненням держав досягти експансіоністських цілей способом розв'язання внутрішніх проблем засобами зовнішньої політики;
2. Активна політика будується на пошуку балансу сил між внутрішньою та зовнішньою діяльністю держави, успішному виконанню нею ролі суб'єкта міжнародної політики;
3. Пасивна політика, яка є властивою для слабких в економічному, політичному і військовому відношеннях держав, які намагаються пристосуватися до міжнародного середовища, перевівши свою зовнішню політику на позиції інших держав;
4. Консервативна політика, пов'язана з прагненням колишніх "великих" держав зберегти свої впливи на міжнародній арені та досягти раніше наявного балансу між внутрішньою та зовнішньою політикою.

73) Прогнозування глобального розвитку у сучасній футурології
Футурологія - це галузь суспільного знання, яка займається аналізом і виробленням концепцій майбутнього.
Головними темами футурологічних прогнозів є:
1) проблеми екології; 2) проблеми демографії і голоду 3) проблеми гонки озброєнь і збереження миру; 4) проблеми ресурсів; 5) проблеми моральної деградації;6) проблеми економічного і соціального розвитку людства.

1. Оптимістичні футурологічні концепції виражають віру у майбутнє, причому найкраще майбутнє. Це концепції: „народний капіталізм”, „теорія росту”, „суспільство всезагального добробуту”, „технотронне суспільство”, „інформаційне суспільство” та інші. Автори-оптимісти: Р.Арон, Д.Белл, З.Бжезінський, О.Тоффлер, та ін. Всі вони стверджують, що сучасна західна цивілізація (капіталізм), використовуючи досягнення науково-технічною революцією, суттєво підвищить ефективність своєї економіки і тому отримає „друге дихання”.

2. Песимістичні концепції футурології. Вони обґрунтовують причини неминучості катастрофи людської цивілізації у різноманітних варіантах. При цьому провину при зростанні глобальної загрози світовій цивілізації вони закидають науці, техніці, технології, тотальній термоядерній війні. Існує цілий комплекс таких концепцій: „нульовий цикл розвитку”, „технологічний песимізм”, екологічний песимізм”, „неомальтузіанські концепції”, „екокатастрофа”, та ін.

3. Альтернативістські футурологічні концепції також характеризуються неспокоєм і хвилюванням за майбутній розвиток людської цивілізації. Автори цих концепцій доводять необхідність трансформації існуючої західної цивілізації наступними поколіннями. Концепції „суспільство, що самопідтримується”, „екологічно збалансоване суспільство”, „гуманістичне суспільство”.
Альтернативісти виступають за відмову від існуючих глобальних економічних систем, що базуються на устремлінні до максимального росту і на масовому вжитку. Вони закликають до творчого аскетизму, переносять акцент з матеріальних благ на внутрішній світ людини.

74) Футурологія як наукове знання щодо перспективи соціально політичних процесів
По мірі ускладнення суспільного процесу посилювалася потреба державної влади в науковому обґрунтовані прогнозування, а розвиток соціології зумовило таку можливість. Активно почала розвиватися теорія прогнозування в цілому і окремих її сферах, в тому числі і політичних процесів.Виникла спеціальна галузь наукового знання, що вивчає майбутнє людства, перспективи розвитку соціальних процесів футурологія.
Футурологія 1. Галузь наукових досліджень, що охоплює перспективи соціальних процесів, наукове прогнозування майбутнього.  2. В соціології - наука про майбутнє.
Футурологія виникла як результат великої кількості досліджень спеціальних дисциплін. Основною її функцією спочатку було визначення економічного розвитку, прогнозування результатів реформ в економіці. Так, наприклад, один з німецьких футурологів, працівник фірми "Фольксваген" В.Хольсте так визначив функції футурології: "Промисловість чекає від футурологічних досліджень таких результатів, які можуть бути використані в економіці".Трохи ширше формулюють функції футурології Г.Кан і А.Вінер. Па думку цих соціологів, ці функції мають бути такими:
а) формувати в свідомості робітників пріоритет загальнолюдських почуттів відносно класових;
б) передбачати, як буде йти процес входження представників робітничого класу в структури влади;
в) розкривати тенденції безперспективності соціалістичної теорії і практики.
Головними темами футурологічних прогнозів є:
1) проблеми екології;
2) проблеми демографії і голоду;
3) проблеми гонки озброєнь і збереження миру;
4) проблеми ресурсів;
5) проблеми моральної деградації;
6) проблеми економічного і соціального розвитку людства.
В роботах футурологів (наприклад, О.К.Флехтгейма) визначаються актуальні завдання, які стоять перед футурологією:
- виключення війни з життя людства і утвердження миру на Землі;
- боротьба з голодом і бідністю;- стабілізація демографічної ситуації;
- боротьба з пригнобленням людини;
- сприяння демократизації держави і суспільства;
- боротьба з хижацькою експлуатацією природи;
- охорона природи і людини; - створення нового, творчого типу людини.
Футурологічних праць на Заході велика кількість. Навряд чи хтось візьме на себе сміливість на основі будь-якої ознаки (чи групи ознак) виділити напрями, течії тощо. Подібні спроби були. Вчені колишньої НДР, Польщі намагалися якось систематизувати футурологічні концепції, але вони зазнали невдачі і дійшли висновку, що зробити це практично неможливо, оскільки світ швидко змінюється, а водночас змінюються й акценти футурології. Але сутність її як узагальнюючої суспільної теорії та здатність (функції) передбачати, координувати, планувати і т.д., розвиток суспільства в цілому і конкретних його складових залишається постійною.

75) . [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]і проблеми сучасності та їх вплив на світову політику.
Глобальні проблеми можна розділити на чотири основні групи:
соціально-політичного характеру запобігання ядерній війні; припинення гонки озброєнь; мирне вирішення регіональних, міждержавних та міжнаціональних конфліктів, будівництво світу без насилля на основі довіри у відносинах між народами, зміцнення системи загальної безпеки;
соціально-економічного характеру подолання економічної відсталості і зв’язаних з нею злиденності й культурної відсталості; забезпечення ефективного виробництва та економічного зростання країн світу; пошук шляхів вирішення енергетичної, сировинної та продовольчої кризи; оптимізація демографічної ситуації, особливо у країнах, що розвиваються; освоєння в мирних цілях навколоземного простору та Світового океану;
соціально-екологічні, що зумовлені подальшим погіршенням природного середовища. З особливою гостротою постає необхідність ужити заходів для поліпшення атмосфери, гармонійного розвитку живої і неживої природи, раціонального використання природного потенціалу планети;
стосовно прав Людини, включаючи людський вимір суспільного прогресу дотримання соціальних, економічних та індивідуальних прав і свобод; ліквідація голоду, епідемічних захворювань, неуцтва; духовний розвиток особистості; подолання відчуження людини від природи, суспільства, держави тощо.
Цілком очевидно, що, не вирішивши цих проблем, людство не подолає глибоку кризу цивілізації, не забезпечить своє виживання і подальший всебічний прогрес. Не випадково, що саме в останні роки, усвідомивши велику загрозу людству, народи за допомогою національно-державних інститутів, регіональних і міжнародних організацій стали активніше втілювати в практику глобальних взаємозв’язків і взаємовідносин такі принципи, як демократизація, демілітаризація, гуманізація.·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ц

Приложенные файлы

  • doc 14430267
    Размер файла: 466 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий