ХТ-12-2


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
ʪ̖̦̽ ʿ̬̌̌ ʦͬʻ ʿ̬̖̥̖̯̔ ʿ̨̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽ ʤ̨̛̛̱̯̬̔́ ʦ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚;̨̼̬̏̍Ϳ;̭̖̥Ϳͮͮˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭́̐́̐̌ ̖̺̖̭̯̏̏ ;̣̌̍Ϳ ̴̡̌ͮͮ͘ˁ̨̯̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽͘ ˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤ͘ ̴̡̌͘ ͮ ϱϯϲ ʻˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭̖̺̖̭̯́̐́̐̌̏̏;̣̌̍Ϳͮͮ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̭̖̥Ϳ ˁ̯͘ ̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽ ˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤͮ͘ ͮ ̴̡̌ ϱϯϲͮ ͮ ̴̡̌ ʦ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚;̨̼̬̏̍Ϳ;̭̖̥Ϳͮͮˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭́̐́̐̌ ̖̺̖̭̯̏̏ ;̣̌̍Ϳ ̴̡̌ͮͮ͘ˁ̨̯̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽͘ ˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤ͘ ̴̡̌͘ ͮ ϱϯϲ ʻˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭̖̺̖̭̯́̐́̐̌̏̏;̣̌̍Ϳͮͮ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̭̖̥Ϳ ˁ̯͘ ̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽ ˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤͮ͘ ͮ ̴̡̌ ϱϯϲͮ ͮ ̴̡̌ ʦ ˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̡̣̖Ϳ ʿ̴̨̬͘ ʧ̨̣̱̖̍̏̌ ʰ͘ ʤ͘ ϮϬϮ ʻʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭ ̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ ̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̡̣̖Ϳ ʪ̶̨͘ ʺ̛̖̺̖̬̦ ʰ͘ ʦ͘ϱϰϭ ʦ ʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̡̣̖Ϳ ˁ̯͘ ̪̬͘ ˁ̨̖̥̖̦̏ ʤ͘ ʿ͘ ϰϬϯ ʻ ˈ̛̛̥́ ̛ ̵̨̨̛̯̖̦̣̐́ ̸̵̨̡̛̛̬̦̖̭̐̌ ̖̺̖̭̯̏̏ ;̡̣̖Ϳ ʪ̶̨͘ ʻ̡̨̨̛̦̏ ʦ͘ ʰ͘ ϰϬϯ ʦʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭ ̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ ̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ ϭ ̨̪̬̔̐ ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌ ʻ ʿ̨̨̨̛̬̭̯̏̔̏̚ ̵̸̨̨̡̨̨̛̯̖̦̣̖̭̐̐ ̐̌̌̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̭̖̥Ϳ ʿ̴̨̬͘ ˁ̨̭̦̌ ʺ͘ ˈ͘ ϳϬϳ ʻʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭ ̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ ̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ Ϯ ̨̪̬̔̐ ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌ ʦ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛ ̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳ ʪ̶̨̖̦̯ ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌ ʰ͘ ˀͮ͘ ͮ ʿ̴̨̨̬̖̭̭̬ ˈ̡̨̛̣̖̦̍̏ ʦ͘ ʻ͘ ϲϮϲͮ ͮ ϭϰϵ ʻʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛ ̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳ ʿ̴̨̬͘ʪ̹̖̌̔̌̏ʺ͘ʻͮͮ͘ ʪ̶̨̖̦̯ ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌ ʰ͘ ˀ͘ ϭϰϵͮ ͮ ϲϮϲ ʦ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛ ̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳ ʪ̶̨̖̦̯ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌ʰ͘ ˀͮͮ͘ʿ̴̨̬͘ˈ̡̨̛̣̖̦̍̏ʦ͘ ʻ͘ ϲϮϲͮ ͮ ϭϰϵ ʻʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛ ̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳ ʿ̴̨̨̬̖̭̭̬ ʪ̹̖̌̔̌̏ ʺ͘ ʻͮ͘ ͮ ʪ̶̨̖̦̯ ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌ ʰ͘ ˀ͘ ϭϰϵͮ ͮ ϲϮϲ ʦʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭ ̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ ̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ ϯ ̨̪̬̔̐ ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌ ʻʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭ ̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ ̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ ϰ ̨̪̬̔̐ ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌ Ϯϱϲ̍ͮ ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬˁ̛̭̯̖̥̼ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̨̨̡̛̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌ ;̡̣̖Ϳʪ̶̨͘ ˌ̨̬̌̏̌ ʰ͘ ˔͘ϳϭϭ ˋ̖̯̖̬̏̐ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬˁ̛̭̯̖̥̼ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̨̨̡̛̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌ ;̣̌̍Ϳͮˁ̯͘ ̪̬͘ ʺ̨̬̯̼̦̌̏ ʪ͘ ʦͮ͘ ˁ̬̖̔̌ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬ ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬ ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ ͮˁ̨̯̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽͘ ʺ̨̬̯̼̦̌̏ ʪ͘ ʦ͘ ͮϮϱϲ̍ ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ ʦ̨̡̛̯̬̦ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬ ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬͮˁ̛̭̯̖̥̼ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̨̨̡̛̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌ ;̣̌̍Ϳ ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̽ ˈ˃̛ˑ ʧ̬̱̪̪̌ ˈ˃ͲϭϮͲϬϮ ʿ̨̡̛̦̖̖̣̦̔̽ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬ ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̡̣̖Ϳʿ̴̨̬͘ ʺ̡̨̬̌̌̏ ʤ͘ ʪ͘ϮϬϮ ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ ʦˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̣̌̍Ϳ ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁͮ͘ ͮ ʪ̶̨͘ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰ͘ ϳϮϭͮ ͮ Ϯϭϲ ʻʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳ ʪ̶̨̖̦̯ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰͮ͘ ͮ ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁ͘ Ϯϭϲͮ ͮ ϳϮϭ ʦˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̭̖̥Ϳ ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁͮ͘ ͮ ʪ̶̨͘ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰ͘ ϳϮϭͮ ͮ Ϯϭϲ ʻʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̭̖̥Ϳͮ ͮ ˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳ ʪ̶̨̖̦̯ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰͮ͘ ͮ ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁ͘ Ϯϭϲͮ ͮ ϳϮϭ ʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭ ̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ ̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̡̣̖Ϳ ʪ̶̨͘ ʺ̛̖̺̖̬̦ ʰ͘ ʦ͘ ʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭ ̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ ̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ ʿ̶̛̯̦́̌ Ͳ ʻʰˀ ˁ̨̱̯̍̍̌ Ͳ ʻʰˀ ʪ̶̛̛̛̭̪̣̦̼ ̨̪ ̛̛̬̭̪̭̦̌̌̀ ;̛̛̪̭̌̚Ϳ ̦̌ ̴̵̡̖̬̌̔̌ ʶ̴̖̬̌̔̌ ̵̨̛̛̛̥̐̌̚ ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ

Приложенные файлы

  • pdf 14430296
    Размер файла: 124 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий