ХТ-12-2


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ʪ̖̦̽
ʿ̬̌̌
ʦͬʻ
ʿ̬̖̥̖̯̔
ʿ̨̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽
ʤ̨̛̛̱̯̬̔́
ʦ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚;̨̼̬̏̍Ϳ;̭̖̥Ϳͮͮˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭́̐́̐̌
̖̺̖̭̯̏̏ ;̣̌̍Ϳ
̴̡̌ͮͮ͘ˁ̨̯̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽͘
˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤ͘
̴̡̌͘ ͮ ϱϯϲ
ʻˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭̖̺̖̭̯́̐́̐̌̏̏;̣̌̍Ϳͮͮ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚
;̨̼̬̏̍Ϳ ;̭̖̥Ϳ
ˁ̯͘ ̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽
˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤͮ͘ ͮ ̴̡̌
ϱϯϲͮ ͮ ̴̡̌
ʦ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚;̨̼̬̏̍Ϳ;̭̖̥Ϳͮͮˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭́̐́̐̌
̖̺̖̭̯̏̏ ;̣̌̍Ϳ
̴̡̌ͮͮ͘ˁ̨̯̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽͘
˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤ͘
̴̡̌͘ ͮ ϱϯϲ
ʻˈ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̯̖̦̣̬̦̖̭̖̺̖̭̯́̐́̐̌̏̏;̣̌̍Ϳͮͮ˄̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̬̭̪̬̖̭̭̥̏̌̐̌̚
;̨̼̬̏̍Ϳ ;̭̖̥Ϳ
ˁ̯͘ ̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽
˃̨̨̡̪̣̀ ˓͘ ʤͮ͘ ͮ ̴̡̌
ϱϯϲͮ ͮ ̴̡̌
ʦ
ˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̡̣̖Ϳ
ʿ̴̨̬͘ ʧ̨̣̱̖̍̏̌ ʰ͘ ʤ͘
ϮϬϮ
ʻʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭
̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ
̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̡̣̖Ϳ
ʪ̶̨͘ ʺ̛̖̺̖̬̦ ʰ͘ ʦ͘ϱϰϭ
ʦ
ʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̡̣̖Ϳ
ˁ̯͘ ̪̬͘ ˁ̨̖̥̖̦̏ ʤ͘ ʿ͘
ϰϬϯ
ʻ
ˈ̛̛̥́ ̛ ̵̨̨̛̯̖̦̣̐́ ̸̵̨̡̛̛̬̦̖̭̐̌ ̖̺̖̭̯̏̏ ;̡̣̖Ϳ
ʪ̶̨͘ ʻ̡̨̨̛̦̏ ʦ͘ ʰ͘
ϰϬϯ
ʦʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭
̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ
̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ ϭ ̨̪̬̔̐
ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌
ʻ
ʿ̨̨̨̛̬̭̯̏̔̏̚ ̵̸̨̨̡̨̨̛̯̖̦̣̖̭̐̐ ̐̌̌̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̭̖̥Ϳ
ʿ̴̨̬͘ ˁ̨̭̦̌ ʺ͘ ˈ͘
ϳϬϳ
ʻʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭
̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ
̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ Ϯ ̨̪̬̔̐
ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌
ʦ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛
̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳ
ʪ̶̨̖̦̯ ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌ ʰ͘
ˀͮ͘ ͮ ʿ̴̨̨̬̖̭̭̬
ˈ̡̨̛̣̖̦̍̏ ʦ͘ ʻ͘
ϲϮϲͮ ͮ ϭϰϵ
ʻʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛ ̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚
̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳ
ʿ̴̨̬͘ʪ̹̖̌̔̌̏ʺ͘ʻͮͮ͘
ʪ̶̨̖̦̯ ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌ ʰ͘ ˀ͘
ϭϰϵͮ ͮ ϲϮϲ
ʦ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛
̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳ
ʪ̶̨̖̦̯ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌ʰ͘
ˀͮͮ͘ʿ̴̨̬͘ˈ̡̨̛̣̖̦̍̏ʦ͘
ʻ͘
ϲϮϲͮ ͮ ϭϰϵ
ʻʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏ ̛̣̖̦́̏́ ̛ ̛̭̪̖̬̭̦̼̖̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚
̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̣̌̍Ϳ
ʿ̴̨̨̬̖̭̭̬ ʪ̹̖̌̔̌̏ ʺ͘
ʻͮ͘ ͮ ʪ̶̨̖̦̯ ʽ̡̨̛̣̺̍̌̏̌
ʰ͘ ˀ͘
ϭϰϵͮ ͮ ϲϮϲ
ʦʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭
̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ
̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ ϯ ̨̪̬̔̐
ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌
ʻʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭
̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ
̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ ϰ ̨̪̬̔̐
ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘ϯϯϲ̌
Ϯϱϲ̍ͮ
ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬˁ̛̭̯̖̥̼ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̨̨̡̛̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌ ;̡̣̖Ϳʪ̶̨͘ ˌ̨̬̌̏̌ ʰ͘ ˔͘ϳϭϭ
ˋ̖̯̖̬̏̐ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ
ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬˁ̛̭̯̖̥̼ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̨̨̡̛̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌ ;̣̌̍Ϳͮˁ̯͘ ̪̬͘ ʺ̨̬̯̼̦̌̏ ʪ͘ ʦͮ͘
ˁ̬̖̔̌ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ
ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬ
ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬ
ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ
ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ
ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ
ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ
ͮˁ̨̯̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽͘
ʺ̨̬̯̼̦̌̏ ʪ͘ ʦ͘
ͮϮϱϲ̍
ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ
ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ
ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ
ʦ̨̡̛̯̬̦ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ
ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬ
ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬͮˁ̛̭̯̖̥̼ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̨̨̡̛̛̛̯̖̦̣̖̭̥̐ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌ ;̣̌̍Ϳ
ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ
ˇ̡̱̣̯̖̯̌̽ ˈ˃̛ˑ
ʧ̬̱̪̪̌ ˈ˃ͲϭϮͲϬϮ
ʿ̨̡̛̦̖̖̣̦̔̽ϴ͘ϰϬͲϭϬ͘ϭϱ
ϭϬ͘ϮϱͲϭϮ͘ϬϬ
ϭϮ͘ϭϱͲϭϯ͘ϱϬ˃̵̨̨̛̖̦̣̐́ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ;̡̣̖Ϳʿ̴̨̬͘ ʺ̡̨̬̌̌̏ ʤ͘ ʪ͘ϮϬϮ
ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ
ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ
ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ
ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ
ʦˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ
ʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̣̌̍Ϳ
ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁͮ͘ ͮ
ʪ̶̨͘ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰ͘
ϳϮϭͮ ͮ Ϯϭϲ
ʻʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ ˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́
̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳ
ʪ̶̨̖̦̯ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰͮ͘ ͮ
ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁ͘
Ϯϭϲͮ ͮ ϳϮϭ
ʦˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́ ̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳͮ ͮ
ʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̭̖̥Ϳ
ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁͮ͘ ͮ
ʪ̶̨͘ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰ͘
ϳϮϭͮ ͮ Ϯϭϲ
ʻʺ̨̨̛̛̖̣̬̦̖̔̏̌ ̵̡̨̛̛̥Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ;̭̖̥Ϳͮ ͮ ˈ̸̡̛̛̥̖̭̌́
̨̡̪̖̬̖̬̯̌̍̌ ̵̨̨̨̱̣̖̬̦̼̐̏̔̔ ̨̐̌̏̚ ;̨̼̬̏̍Ϳ ;̣̌̍Ϳ
ʪ̶̨̖̦̯ ˇ̨̨̬̣̏ ʦ͘ ʰͮ͘ ͮ
ʪ̶̨̖̦̯ ˈ̡̨̱̔́̏ ʪ͘ ˁ͘
Ϯϭϲͮ ͮ ϳϮϭ
ʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭
̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ
̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̡̣̖Ϳ
ʪ̶̨͘ ʺ̛̖̺̖̬̦ ʰ͘ ʦ͘
ʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̴̦̖̯̖Ͳ ̛ ̵̨̨̨̛̪̖̬̖̬̯̼̺̭̥̖̭̯̦̐̌̌̍̌̏̌̀̏̚ ̭
̴̡̌͘ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̴̛̦̖̯ʪ̣́ ̬̱̪̪̐ ̵̦ ̛ ̵̥Ͳ ̴̡̖̬̌̔̌ ̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ̴̛̦̖̯͕ ̵̐ ̛ ̵̴ Ͳ
̵̨̛̛̥̐̌́̚ ;̭̖̥Ϳ
ʤ̭̭͘ ʶ̸̡̨̬̀̏ ʺ͘ ʦ͘
ʿ̶̛̯̦́̌ Ͳ ʻʰˀ
ˁ̨̱̯̍̍̌ Ͳ ʻʰˀ
ʪ̶̛̛̛̭̪̣̦̼ ̨̪ ̛̛̬̭̪̭̦̌̌̀ ;̛̛̪̭̌̚Ϳ ̦̌ ̴̵̡̖̬̌̔̌
ʶ̴̖̬̌̔̌ ̵̨̛̛̛̥̐̌̚
ϭϰ͘ϮϬͲϭϱ͘ϱϱ
ϭϲ͘ϬϱͲϭϳ͘ϰϬ
ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϱϱ
ϮϬ͘ϬϱͲϮϭ͘ϯϬ

Приложенные файлы

  • pdf 14430296
    Размер файла: 124 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий