роздатковий психологія ХТ РХФ ММ (2)

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
Викладач Костюченко Олена Вікторівна
До заліку на аркушах формату А4: самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат (7-8 аркушів) , контрольна робота: тестові завдання, 1 теоретичне та 1 практичне завдання ( до 1 сторінки кожне).
Семінарське заняття
«Функціональне призначення творчості». Творчість як діяльність. Творчість як процес. Творчість як продукт.
«Підходи до вивчення та дослідження творчості та креативності». Психологічні теорії творчості та креативності. Соціальні теорії творчості. Діагностика креативності, творчого мислення, творчого потенціалу, творчих здібностей.
«Поняття краси в мистецтві та оточуючому світі». 1. Підходи до визначення поняття «краса». 2. Розбіжність та подібність поняття краси в мистецтві та побуті. 3. Власне поняття прекрасного та досконалого. Власні «еталони» краси жіночої, чоловічої, архітектурної, в дизайні службового приміщення, в одязі, в зачісці, в рухах тощо.4. Краса – «страшна сила».
«Мова самовираження засобами художньої творчості». 1. Мова ліній, форм, кольору, композиції. Психологія кольору. 2. Психологія звуку. 3.Психологія запахів. 4. Психологія руху.
«Стимуляція творчого самовираження організованим сприйманням»: 1. “Позитивні” і “негативні” ефекти різних видів творчої діяльності на емоційний стан і працездатність людини. 2. “Фізіологічний”, “емоційний”, “символічний” рівень аудіального та візуального сприйняття витворів мистецтва. 3. Місце різних видів художньої творчості в структурі дозвіллєвих інтересів населення та у системі розвитку творчого потенціалу особистості. 4.“Фізіологічний”, «сюжетний”, “символічний” (“художній”) рівень сприйняття творів художньої діяльності. 5. Прояви синестезії в творчості.
«Колір та форма як символ в образі світу». 1. Образ як “перцептивне висловлення” про світ. 2. Інтерпретації кольору в мистецтві. 3. Спектр реакцій на колір: фізіологічних, емоційних, поведінкових, інтелектуальних і т. і. 4. Психологічна (семантична) структура колірного образа. 5. Семантичні проекції кольору в різних категоріальних контекстах: 1) в імпресивному аспекті: зв'язок кольору з різними перцептивними модальностями: смаком, кольором, тактильними відчуттями, сприйняттям простору і руху; індукція кольором характерного психологічного стану; вплив психологічного (емоційного) стану на характерну зміну колориту сприйманого образа; зв'язок сприймання кольору зі стійкими особливостями особистості; 2) в експресивному аспекті – використання кольорів як засобів вираження ставлень і самоставлення, тобто як відображення, “візуалізації”, емоцій у свідомості; 3) закономірності переваги кольорів у залежності від психологічного стану, як одного з кардинальних феноменів взаємодії людини з Кольором.
Тематика рефератів:
Психологічні особливості впливу кольору на людину.
Психологічні особливості впливу музики на людину.
Символічність в образотворчому мистецтві.
Символічність танцю.
Психологічні особливості портрету в різних історичних епохах.
Поняття краси у мистецтві.
Роль сенсорно-перцептивних процесів у мистецтві.
Психологічна характеристика видатних витворів мистецтва.
Роль світогляду митця у його творчості.
Засоби розвитку художньої творчості.
Перцептивні основи світогляду митця та споживача художньої творчості.
Можливості розвитку художньої творчості засобами мистецтва.
Психологічний портрет митця.
Особливості впливу ( музичної, хореографічної, художньої тощо) творчості у (реалізації творчого потенціалу особистості, або на життєдіяльність людини тощо)
Натхненність і харизма.
Співвідношення творчості і професіоналізму.
Психологічні особливості спільної творчої діяльності.
Теорії та концепції психології художньої творчості.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни: «Психологія художньої творчості» студента_______________________________________________________________ гр. ______________
І. Відповісти на тестові запитання
Що не є предметом «Психології художньої творчості»: а) тайна авторства; б) загадка художнього сприймання; в) винахід нового способу творення; г) пізнання себе?
Образна назва творчості: а) подорож у сон; б) щасливий сон; в) здоровий сон; г) сон наяву.
До моделі творчості не належить: а) знання загальних законів; б)розуміння того, які якості необхідно розвивати чи корегувати у себе; в) створення комфортних умов для творця; г) тренування здібностей в різних видах діяльності .
Творчий процес виявляється у формах: а) перетворення одного з об'єктів взаємодії; б) психічне відображення зовнішнього світу у внутрішній; в) відображення в мозку картин реальності; г) підбір комфортних умов для прояву творчості, д) обміркування подальшої діяльності.
Підібрати визначення до понять (записати літеру визначення):
5. «задатки»____, 6. «здібності»_____, 7. «нахили»____, 8. «загальні здібності»______, 9. «спеціальні здібності»____, 10. «творчі здібності»____, 11. «обдарованість»______, 12. «творча обдарованість»____, 13. «талант»____, 14. «геніальність»____: а) це індивідуальні властивості особистості, які дають змогу за інших рівних умов більш успішно оволодівати тією чи іншою діяльністю, розв'язувати ті чи інші завдання, проблеми тощо; б) ставлення, конкретна вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність; в) дають змогу конкретній людині оволодівати певною діяльністю, успішно виконувати цю діяльність; г) спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей; д) системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальність досягнення, дуже суттєво переважаючі «звичайну» й навіть творчу діяльність; е) система якостей, властивостей, які дають змогу особистості досягати значних успіхів в оригінальному виконанні творчої діяльності; ж) специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, що відрізняється від умовного «середнього» рівня; з) дає змогу успішно розв'язувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально, ніж при наявності «простих» творчих здібностей; і) дають змогу успішно виконувати творчу діяльність; к) це властивості, які лежать в основі оволодіння будь-якою діяльністю.
Спонуканими силами творчості є: а) коли зовнішні стимули перетворюють реальність; б) бачення потрібного майбутнього; в) зацікавленість результатами діяльності; г) потреба бути визнаним.
Вкажіть зайві способи відновлення соціальних зв'язків людини за Е.Фромом: а) конформізм; б) авторитаризм; в) диструктивізм; г) поліфункціоналізм; д) абстракціонізм, е) творчість?
Досконалими називають такі результати: а) найкращі; б) найвиразніші; в) від яких нічого не можна ні відняти, ні додати; г) одиничність.
Провідним психічним утворенням для творчості є: а) потреби; б) емоції; в) розсудливість; г) психічний стан.
Для пояснення сутності всіх видів творчості часто використовується: а) формула успіху; б) формула води; в) формула відносності Ейнштейна; г) яблуко ?
Творча діяльність обов'язково передбачає: а) стандарт; б) готовність до пошуку індивідуального «творчого стилю»; в) розуміння оточуючими; г)внесення новизни в продукт діяльності.
Що не належить до фаз творчого процесу: а) ініціатива ; б) вміння самостійно бачити і ставити проблеми; в) бажання здійснити загадане; г) створення умов для протікання творчого процесу; д) реалізація задуманого ; е) доведення користі від результатів творчого процесу?
Який тип формування свідомості найбільше стимулює творчість: а) формування під переважаючим впливом середовища - «полезалежне»; б) незалежно від середовища; в) у протиріччі з середовищ ними умовами; г) взаємодія і співпраця з середовищем.
Стимулює творчість: а) нова задача; б) намагання до виконання однієї теми під заздалегідь продуманою ідеєю, відображеною у назві; в) намагання бути визнаним; г) намагання бути зрозумілим.
Що зайве в списку основних розбіжностей між творчістю і креативністю: а) творчі потенції закладені в мозку кожної людини, креативність – на 95% якість, що формується за рахунок впливу соціального середовища; б) творчість – це процес, креативність – особистісна властивість; в) творчий процес базується на роботі несвідомого та підсвідомості, при формуванні креативності – злиття свідомості і несвідомості в нову форму – зверхсвідомість; г) творчість залежить від умов, на креативність не впливають умови оточуючого середовища.
Творчим потенціалом володіють: а) розвинені особистості; б) обрані; в) кожна особистість; г) більшість людей.
Скільки типів взаємостосунків між творчими та інтелектуальними здібностями за думкою М.Воллаха та Н. Когана: а) два, б) три; в) чотири; г) п'ять?
Найкращі фантазії у того, хто: а) щасливий, б) здоровий), в) нещасливий; г) хворий ?
Що зайве в переліку того, що можна зробити з творчим потенціалом: а) розкрити, б) розвивати, в) стримувати, г) формувати, д) підпорядковувати, е) виховувати?
Хто зайвий в переліку вчених-дослідників творчості, творчого потенціалу: а) Моляко В.О.; б) Малевич К.С.; г) Грановская Р.М., д) Пономарев Я.А., е) Якобсон П.М.; ж) Роменець В.А?
Яке призначення тестів Гілфорда, Торренса: дослідити: а) творчий потенціал; б) творчі здібності; в) рівень творчої активності; г) творчу спрямованість; д) креативність?
центральне поняття аналітичної психології, - спосіб організації психіки за допомогою форм, що переходять із покоління в покоління; структурні елементи людської психіки, які приховані в колективному несвідомому, загальному для всього людства, та успадковуються так, як успадковується будова тіла.
Що зайве в переліку визначення архетипу: а) форма без власного змісту (відбиток), б) організовує та направляє психічні процеси, в) структурує сприймання та розуміння людиною себе, світу та інших людей, г) визначають послідовність образів, що спливають у свідомості при пробудженні творчої активності, д) складають основу всіх вражень, е) субособистість, ж) усталені образи з несвідомого колективного, з) потреби, і) емоція + установка на дію?
Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що архетипові образи є основними компонентами будь-яких релігій, міфологій, легенд і казок всіх часів і народів»: а) так, б) частково, в) ні?
Що зайве в списку форм художньо-творчого пізнання: а) матеріальне; б) фізіологічне; в) чуттєве, г) інтелектуально-логічне, д) творче пізнання?
Основними кольорами є: а) чорний; б) білий; в) червоний, г) синій; д) сірий; е) зелений; ж) жовтий.
«Робоча група» кольорів: а) червоний, зелений, синій; б) червоний, зелений, жовтий; в) червоний, чорний, жовтий; г)червоний, фіолетовий, зелений.
За кольоровою преференцією можна розповісти: а) про інтелектуальний розвиток, б) про естетичний розвиток; в) про емоційний стан; г) про смак людини.
До якого кольору належать наступні психологічні властивості: спокійний, створює приємний настрій, багаточисельні асоціації: а) червоний б) блакитний, в) жовтий; г) зелений, д) фіолетовий?
Різкий колір в гострокінцевій формі: а) посилюється в своїх властивостях; б) нейтралізується; в)зменшується; г) не має значення.
Серед музичних інструментів лідер за впливом на стан людини: а) фортепіано, б) скрипка; в) гітара; г) барабан; д) орган.
Вибираючи пахощі перш за все потрібно звернути увагу на: а) ціну, б) виробника; в) назву; г) місце придбання; д) особливості впливу аромату.
Кількість зареєстрованих запахів: а) біля 100, б) біля 1000, в) біля 10 000, г) біля100 000?
Пахучі речовини природи вміщують особливі молекули, які називаються: а) одоривекторами; б) ольфакторами; в) паромолекулами; г) феромонами.
Феромони – пахучі речовини, що вміщується: а) в квітах; б) рослинах; в) тваринах; г) людині; д) землі
Сенсибілізація – це: а) підвищення чутливості органів відчуття засобами мистецтва; б) підвищення чутливості органів відчуття при дії на них адекватних та неадекватних подразників; в) підвищення чутливості органів відчуття розвиваючими вправами.
Сенсорні процеси - це: а) увага та пам'ять; б) увага та мислення; в) відчуття та сприймання; г) сприймання та мислення.
Що зайве у визначенні перцепції: а) процеси ідентифікації вхідних стимулів за їх більш простими деталями,б) усвідомлення події, в) мінімальний аналіз складових частин, г) цілісна оцінка паттерна?
Результатом чого є образ світу: а) розмірковування над життям; б) психічного відображення реальності; в) візуалізації; г) усвідомлення бажань та потреб ?
Що зайве в переліку компонентів образу світу: а) когнітивний, б) афективний, в) соціальний, г) еферентний; д) соматичний?
Чи можна пояснити чому саме нам сподобався той чи іншій витвір мистецтва: а) завжди; б) ніколи; в) інколи; г) рідко ?
В основі мистецтва завжди: а) усвідомлені потяги і бажання; б) моральні потреби; в) культурні потреби; г) неусвідомлені та витиснені потяги і бажання .
Які головні критерії оцінки прояву творчості в мистецтві: а) відображення в конкретному всезагального з нових, індивідуальних позицій; б) відображення в конкретному всезагального зрозумілого для всіх; в) передача думок і ставлень до реальності в оригінальній і незрозумілій для більшості формі, г)передача думок і ставлень до реальності в неочікуваній і точній формі ?
Хто автор цих слів «Найвищі витвори мистецтва – ті, які володіють найвищою істиною, але не мають ні сліду реальності»: а) Гете, б) Шекспір; в) Чайковський; г) Байрон ?
Яке визначення мистецтва найбільш коректне: а) естетичне освоювання світу в процесі художньої творчості; б) естетичне виховання в процесі художньої творчості, в) естетичне освоювання світу в процесі пізнання; г)гармонійний розвиток в процесі художньої творчості ?
Термін «Мистецтво» застосовується до: а) певних галузях художньої діяльності; б) до якоїсь галузі практичної діяльності з системою найвищої якості прийомів та методів; в) творчості; г) певних галузях творчості?
Які функції не стосуються суспільних функцій мистецтва: а) комунікативна, б) пізнавальна; в) стабілізуюча; г) резонансна; г) виховна; д) естетична; е) оздоровча?
Що є засобом відображення в мистецтві: а) витвір мистецтва, б) знаряддя праці, в) важливі для людини явища, г)художній образ ?
Вирішальну роль в мистецтві грає: а) психічне і психологічне здоров'я митця; б) матеріальне забезпечення митця; в) підготовка глядача; г) світогляд митця; д) умови?
Обрати найбільш коректне визначення відновлюючої функції мистецтва: а) гармонізації світу людини; б) покращання психофізіологічного стану людини в ході художньої творчості; в) відновлення духовних, душевних і фізичних сил людини засобами мистецтва; в) естетичне виховання мистецтвом .
Естетотерапія вивчає: а) вплив естетичних факторів на здоров'я людини; б) вплив культурних факторів на здоров'я людини, в) вплив естетичних факторів на емоції людини, г) вплив естетичного розвитку людини на її здоров'я .
Які рівні сприймання витворів мистецтва зайві: а)фізіологічний, б)сюжетний (символічний), в) мисленнєвий, г) емоційний, д)художній, е) мовленнєвий ?
Яка функція танців не є відновлюючою : а) покращання фізичного стану; б) вихід емоцій; в) вдосконалення навичок міжособистісної взаємодії; г) отримання позитивних емоцій; д) вдосконалення рухів; е) визнання оточенням ?
Поява нових напрямів в мистецтві спрямована: а) на руйнування стереотипів; б) на зміну ставлення до мистецтва; в) для реалізації можливостей; г)для визнання іншими ?
Мистецтво в вік науки завжди вміщує в собі: а) пізнання та созидание; б) пізнання і радість; в) пізнання і працю; г) труднощі реалізації.
Чи можуть витвори мистецтва бути повтореними за формою та змістом: а) завжди, б) інколи; в) часто; г) ніколи ?
Що зайве в списку найголовніших функцій мистецтва: а) вдосконалити людину; б) допомогти розібратися в хаосі соціальних і життєвих проблем; в) вивести людину на найбільш високий і узагальнений рівень свідомості; г) допомогти зрозуміти красоту і радість буття; д) пробуджувати потенційні людські якості ?
Головне призначення мистецтва: а) зробити світ кращими; б) небачене зробити баченим; в) зачарування глядача; г) збагатити суспільство матеріально.
ІІ. Теоретичні завдання
Дати визначення потребам як ведучому психічному утворенню для творчості і креативності.
Пояснити в чому полягає специфіка художньо-творчої діяльності.
Перелічити та коротко охарактеризувати складові творчого процесу.
Проаналізувати чинники, що сприяють та заважають творчості.
Зіставити поняття «творчість» та «креативність».
Перелічити та дати визначення основним поняттям «Психології художньої творчості».
Зіставити поняття «Творчість», «Креативність», «Творча особистість».
Роз’яснити природу індивідуальних розбіжностей в творчих здібностях та креативності.
Перелічити та охарактеризувати типи художників за рівнем проявів у них творчості.
Класифікувати людей за їх типом творчого спрямування.
Перелічити та коротко охарактеризувати принципи і методи розвитку креативності.
Дати визначення поняття «творчий потенціал особистості» за різними авторами.
Визначити особливості впливу почуттів й емоцій на творчу діяльність митця.
Проаналізувати роль пізнавальних процесів в художньо-творчій діяльності.
Перелічити та коротко охарактеризувати форми художньо-творчого пізнання.
Дати визначення поняттю «синестезія», проаналізувати її роль у світосприйманні.
Пояснити в чому полягає специфіка сприймання витворів образотворчого мистецтва.
Охарактеризувати творчу уяву – центральну ланку творчого процесу.
Пояснити в чому полягає специфіка художньо-творчого мислення, перелічити шляхи формування творчого мислення.
Проаналізувати роль творчого сприймання у творчості.
Дати визначення поняттям «сенсорний образ» та «перцептивний образ», навести приклади.
Охарактеризувати особливості взаємозв’язку кольорів і емоційних станів.
Пояснити в чому полягає креативність перцепції.
Пояснити в чому полягає зв'язок поняття «мистецтво» і «художня творчість».
Дати визначення суспільним функціям мистецтва.
Визначити основні критерії проявів творчості в мистецтві.
Можливості творчості та образотворчого мистецтва в оптимізації психічного стану людини.
Дати визначення поняття «образ світу», пояснити роль образу світу у художній творчості.
Перелічити та описати компоненти образу світу.
ІІІ. Практичні завдання
Пояснити як власні індивідуальні відмінності в емоційній сфері впливають на діяльність, в тому числі творчу.
Виокремити та охарактеризувати найважливіші особливості власної особистості, що сприятимуть та перешкоджатимуть творчій самореалізації.
Перелічити та охарактеризувати зовнішні та внутрішні фактори впливу на творчу самореалізацію.
Проаналізувати роль пізнавально-творчої діяльності у формування власного образу.
Визначити особливості та роль соціально-культурного середовища у формуванні власної творчої особистості.
Визначити власні потреби, які проявляються у творчості, коротко проаналізувати як саме це відбувається.
На прикладі відомого діяча у сфері культури, мистецтва та моди визначити прояви креативності та творчості, риси, які сприяють цьому.
Зіставити поняття «творчість» та «творча діяльність» у власному житті.
Проаналізувати фактори, чинники, що стимулюють власну творчість.
Пояснити як Ви розумієте творчість як діяльність, продукт та процес у професії, яку Ви обрали.
Визначити функції креативності у власній професійній діяльності.
Перелічити зовнішні фактори впливу на формування власної афективної та творчої сфери, коротко охарактеризувати особливості впливу.
Пояснити: чому і у яких випадках музика приносить Вам “емоційне задоволення”.
Висловіть свою думку з приводу проблеми “адекватності сприйняття” музики, кольору, форми
Проаналізувати роль природи в активізації власної творчості та творчої самореалізації.
Охарактеризувати вплив музики як ритмічного та темпового подразника на психофізіологічні процеси.
Перелічити та коротко охарактеризувати об’єкти та суб’єкти художнього сприймання у власному житті.
Визначити фактори впливу на власне світосприймання. Визначення поняття «аперцепція».
Охарактеризувати 10 найвидатніших з власної точки зору витворів мистецтва.
Вивести власні категорії, характеристики які пояснюють власне розуміння досконалого у мистецтві.
Визначити умови виникнення у Вас емоцій при сприйманні витворів мистецтва.
Стисло написати, міні-конспект за темою «Психологія художньої творчості».
Обрати 5 шедеврів художньої творчості, до яких Ви обов’язково би залучили власних дітей, свій вибір обґрунтувати.
Перелічити та описати власні перцептивні ознаки образу світу.
Визначити особливості різних картин світу представлених у видатних творах мистецтва (5 картин, вистав, шоу, фільмів, виставок, показів тощо за власним вибором)


Список основної літератури
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Зб. наук. праць/ за ред.. В.О.Моляко.- Т.12.-Вип.5.-Ч.1.-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка,2008.-288с.
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Арнхейм Р. Пер. с англ. - М.: «Архитектура-С», 2007.-392 с.
Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. - М.: Высшая школа, 1990. - 174 с.
Базыма Б.А. Цвет и психика: Моногр. / Харьк. гос. акад. культуры. - X : ХДАК, 2001. -172 с.
Барабанщиков В. А. Психология восприятия: организация и развитие перцептивного процесса / В. А. Барабанщиков. - М:. Когито-Центр; Высшая школа психологии, 2006. -240 с.
Басин Е.Н. Психология художественного творчества (Личностный подход) /Е.Н.Басин // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Эстетика».- № 5. -М.: Знание, 1985. - 64 с
Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. - М. : Академия, 2002. - 318с.
Выготский Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. / Л.С. Выготский. Изд. 5. Испр. и доп. Комментарии Вяч. Вс. Иванова и И.В. Пешкова. - М.: Лабиринт, 1997. - 416 с.
Дроздова М. А. Психологія мистецтва: [Навч. Посіб.] / М.А. Дроздова; Чернігів. Держ. пед. ун-т. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. - 103 с
Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества / Л. Б. Ермолаева-Томина. - М.: Академический проект, 2005. - 304 с.
Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности/ Е. П. Ильин.- СПб.: Питер,2009.-448с
Кандинский В. О духовном искусстве/В. Кандинский.-М.:Архимед,1992.-109с.
Клименко В.В. Психологія творчості / В.В.Клименко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 480с.
Костюченко О.В.Перцептивні основи образу світу у студентів. Монографія. – К.: ТОВ. «НПП «Інтерсервіс», 2013. - 444 с.
Леонтьев А.Н. О психологической функции искусства (гипотеза) /А.Н. Леонтьев // Художественное творчество и психология / Отв. ред. А.Я. Зись, М.Г. Ярошевский - М.: Наука, 1991. -С. 184-187.
Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства [Учеб. пос.] / Д.А.Леонтьев -М,: Изд-во Моск. ун-та, 1998.-111 с.
Мастера искусств об искусстве/Под ред. Д.Е.Аркина, Б.Н.Терновца: В 3-х томах. - М.:ОГИЗ,1934. -Т.З. -834 с.
Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. Комплексный подход: опыт, поиски, перспективы /Б.С.Мейлах. - М.: Искусство, 1983. - 318 с.
Моляко В. О. Концепція творчого сприймання / В. О. Моляко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: 3б. наук. праць / За ред. В. О. Моляко. - Т 12. -Вип. 5.-Ч.І.-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 7-14.
Моляко В.О. Проблема обдарованості: нові етапи психологічних досліджень та їх практичної реалізації / В. О. Моляко.//Актуальні проблеми психології. Обдарована особистість. пошук,розвиток, допомога,(3бірник наукових праць)./3а загальною редакцією С.Д.Максименка,- К.:ВОКА МЕКТЕ, 2002,- Вип.3.(1 частина).-с.11-16.
Моляко В.О. Психологічна теорія творчості // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. члена кореспондента АПН України Н.В. Чепелєвої. - К., Нора-Прінт, 2002. - Випуск 22. - 350 с.
Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная психология: [Уч. пособ.] / А.В.Морозов, Д.В.Чернилевский. - М.: Академический Проект, 2004.-2-е изд, испр. и доп. –560 с.
Новиков А.М.. Методология художественной деятельности /А.М.Новиков.-М.: «Єговес».2008.-72
Пономарев Я.А. Психология творчества/ Я.А.Пономарев // Тенденции развития психологической науки. - М.: Наука,1988. - С.21-34.
Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост.К.В.Сельченок.-Мн.:Харвест,2003.- 457 с.
Рождественская Н.В. Психология художественного творчества/ Н.В.Рождественская.-СПб.,1995 – 399 с.
Роменець В.А. Психологія творчості /В.А.Роменець. -К.: Вища школа, 1971
Якобсон П. М. Психология художественного восприятия/ П.М. Якобсон. - М.: Искусство, 1964. - С.85
Якобсон П.М. Психология художественного творчества / П.М. Якобсон.- М.:3нание,1971-47с.
Яньшин П. В. Психосемантика цвета / П. В. Яньшин. - СПб.: Речь, 2006. - 368 с.
Ярошевский М.Г. Психология творчества и творчество в психологии /М.Г. Ярошевский // Вопр.психол.- 1985. - №6. - С.14-СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивные характеристики развития человека/ Б.Г. Ананьев // Вопросы психологии. - 1968. -№1.- С.3-11.
Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания/ Б.Г. Ананьев . - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. - 486 с.
Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства./ Н.Б. Берхин. - М.: Знание, 1981.-64 с.
Блок А. Об искусстве /А.Блок.- М.:Искусство,1980 – С. 12-75 .
Боголюбов Н.С. Принципы индивидуального похода к развитию художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства на ранних возрастных этапах. /Н.С.Боголюбов -Краснодар,1982 – С.32-94
Большой психологический словарь/Сост. и общ.ред. Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко.- М.:АСТ Москва;СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2009.-810 с.
Боно Э. Шесть шляп мышления/Э. Боно; пер. с англ. Е.А.Самсонов - СПб: Питер, 1998. - 120с.
Быковская Г. Искусство, эмоции и физиология / Г.Быковская // Здесь и сейчас. 1998. №1. С. 62- 63.
Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия /Величковский Б.М.та ін...- М.,1973.- 246 с.
Волков Н.Н. Цвет в живописи. /Н.Н.Волков - М.: Искусство, 1965.-216с.
Галеев Б. М. Искусство и техника: Проблемы синестезии в искусстве / Б.М. Галеев. - Казань: Изд. КГУ, 1987. - 163 с.
Гете И.В. Трактат о цвете /И.В.Гете // Избранные психологические исследования по естествознанию. - М., 1957.-261 с
Грановская Р.М., Крижановская К.С. Творчество и преодоление стереотипов/ Р.М.Грановская, К.С.Крижановская.-СПб.,1994 – 231 с.
Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя /С.М.Даниэль. - Л.: Искусство, 1990. - 221 с.
Жуковский В.И, Пивоваров Д.В. Зримая сущность: визуальное мышление в изобразительном искусстве, - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1991.- 284 с.
Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи /А.С.Зайцев. - М.: Искусство, 1986. - 159 с.
Зинченко В.П. Перцептивные и мнемические элементы творческой деятельности / В.П. Зинченко // Вопр.психол.- 1968.- №2.
Зобов Р.А., Мостапенко А.М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства /Р.А.Зобов, А.М.Мостапенко / Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.-М.,1974.с.11-25.
Изард К. Эмоции человека /К.Изард. - М: Изд-во МГУ, 1980. - 439 с.
Калошина И.П.Структура и механизмы творческой деятельности/ И.П.Калошина. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 168 с.
Клименко В.В. Психологические тесты таланта /В.В.Клименко. - Харьков: Фолио, СПб. Кристалл, 1996.- 414 с.
Костюченко О.В.
До проблеми формування “Я-образу” як передумови розкриття творчого потенціалу особистості // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 12, вип. 6 (30), ч. І, 2005 –С.85-91 (7 сторінок)
Формування творчого “Я-образу” студентів активними методами навчання //Наукові записки Інститут психології ім..Г.С.Костюка АПН України/ За ред. акад. С.Д.Максименка.-К.:Главник, 2005.-Вип.26-т.2.-508 с. -С.369-373 (7 сторінок).
Реалізація творчого потенціалу у формуванні «Я-образу особистості» // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність». - К.: Либідь, 2006.-480с – С.187-194.
Оптимізація процесу соціалізації особистості як засіб її творчого самовираження // Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України –К., 2006 – 412 с.– С. 176-181.
Сенсорні процеси в структурі творчої діяльності людини в сучасних умовах // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць/ за ред.. В.О.Моляко. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка,2007.-264с. –С.114-123.
Роль чуттєвого досвіду у стимулюванні творчої активності дітей // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/ За ред. В.О.Моляко. – Т.12.- Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008.- 336 с.– С. 113-124.
Реалізація творчого потенціалу особистості як рекреаційна проблема // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/ За ред. В.О.Моляко. – Т.12.- Вип. 6. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009.-С.110-118.
Творчі ознаки властивостей сприймання// Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України/ За ред. акад. С.Д.Максименка. Т.XІІ,част.6.-К.,2010.-508 с.-С.169-178.
Багатовимірність та цілісність суб’єкту сприймання як фактор впливу на перцептивну діяльність// Актуальні проблеми психології:Психологія обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. акад. С.Д.Максименка та Р.О.Семенової.-Т.6.-Вип.5.-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка,2010.-362 с. -С.167-176.
Костюченко О.В. Особливості формування образу світу у студентів /О.В Костюченко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/ за ред.. В.О.Моляко. Т.12.-Вип.11.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2010. -324 с.–С.135-143.
Леви Д. Церебральная асимметрия и эстетическое переживание /Д.Леви // Красота и мозг: биологические аспекты эстетики. - М.,1995.-С.227-250.
Леонтьев А.Н. Психология образа /А.Н. Леонтьев // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология.- 1979.- №2.- С. 3-13.
Макаренко Г. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше /Г.Макаренко.-К.:Факт,2004.-152 с.
Малевич К.С. В моем живописном опыте./ Казимир Малевич. Художник и теоретик. Альбом./Ред. А.Д. Сарабьянов. - М.:Сов. Художник, 1990.-С. 199-209.
Мелик-Пашаев А. А. Психологические основы художественного развития /А. А. Мелик-Пашаев // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: 2 наук, праць / За ред. В. О. Моляко - Т.12. - Вип. 4. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франк 2008- С. 161-169.
Мелик-Пашаев А.А. Способность к применению цвета в качестве выразительного средства как компонент художественной одаренности. Автореф. дис ...канд. психол. наук. /А. А. Мелик-Пашаев / МГУ им. В.М. Ломоносова. - М., 1976. - 20 с.
Менегетти А. Музыка души. Введение в музыкотерапию/ А. Менегетти. - СПб, 1992.
Менегетти А.Ин-се искусства и творчество/ А. Менегетти; Пер. с итал. под общ. ред. О. Камаевой. - Екатеринбург: Cricket, 1997. - 235 с
Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная психология: [Уч. пособ.]. - М.: Академический Проект, 2004.-2-е изд, испр. и доп. –560 с.
Музыка и психология : Рек. указ. лит. за 1959-1976 гг./ Д.А. Супоницкая. -М.: МГПИ, 1978. -54 с.
Немет Л. Изменение функций искусства (процесс субъективации) /Л.Немет / Борьба идей в эстетике. - М.: Искусство, 1994. -С. 119-120.
Нойманн Э. Искусство и время / Юнг К., Нойманн Э. Психоанализ и искусство: Пер. с анг. - М: REFL Bоок; К: Ваклер, 1996. - 304 с. - С. 153-196.
О психологии музыкального восприятия/ Е.В. Назайкинский. - М.: Музыка, 1972. -383 с.
Плужников М., Рязанцев С. Среди запахов и звуков / М.Плужников, С.Рязанцев. - М.: Молодая гвардия, 1991. -272с.
Произведения искусства и личность: психологическая структура взаимодействия.// Художественное творчество и психология. / Отв. редакторы: А.Я. Зись, М.Г. Ярошевский.- М.: Наука, 1991.-С. 109-170.
Психология ощущений и восприятия, изд. 2-е исправ./ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В. Любимова и М.Б.Михалевской.- М.: ЧеРо,1999. - 610 с.
Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная / Отв. ред. Я.А. Пономарева. – М.: Наука, 1990. –224 с.
Психология цвета. Сборник – «Рефл-бук», «Ваклер», 1996- 350 с.
Смирнов С.Д. Психология образа. Проблема активности психического отражения/ С.Д.Смирнов.- М.,1985.- 232 с. ; С.43-53, 56-127.
Фрейд 3. Художник и фантазирование /3.Фрейд. - М.: Республика, 1995. - 400 с.
Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной психологии/ Л. Ф.Шеховцова, Ю. М.Зенько. СПб., 2005. - 252с.
Шор Ю.М. Личность художника в контексте теории художественной культуры/ Ю.М. Шор // Искусство в системе культуры, социологические аспекты. - Л.: ЛГТМиК, 1981. -С.20-26,
Эдвардс Б. Откройте в себе художника/ Б.Эдвардс. - Минск:Попурри.-2000 – 219 с.
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Предмет, об’єкт та завдання психології художньої творчості.
Поняття творчості та його загальні прояви.
Основні операції творчості.
Формування потреб як психологічних стимуляторів творчості.
Рівні творчості.
«Стимулятори» та «гальма» творчості.
Творчість як необхідність.
Сфери прояву творчості.
Види діяльності і творчість.
Специфіка художньо-творчої діяльності.
Фази творчого процесу.
Потреби як ведуче психічне утворення для творчості і креативності.
Соціальні потреби та їх прояви у творчості.
Причини потреби в мистецтві.
Сублімація духовних потреб в мистецтві.
Творчість як діяльність, процес і продукт.
Багатофункціональність творчості.
Креативність та творчі здібності.
Нейрофізіологічні задатки та їх роль у формуванні творчих здібностей.
Творчість і креативність.
Функції креативності в професійній діяльності.
Основні класифікації типів людей за їх творчим спрямуванням.
Типи взаємостосунків творчих та інтелектуальних здібностей.
Природа індивідуальних розбіжностей в творчих здібностях та креативності.
Індивідуальні відмінності в роботі активаційного блоку, що важливі для креативності
Індивідуальні відмінності в нейрофізіологічних задатках та їх значення для творчих здібностей
Функціональна асиметрія півкуль головного мозку та творчість.
Теорії творчості та креативності.
Діагностика креативності, творчого мислення, творчого потенціалу, творчих здібностей.
Складові творчого мислення.
Роль соціально-культурного середовища у формуванні творчої особистості?
Поняття та складові творчого потенціалу.
Принципи і методи розвитку креативності.
Засоби та методи стимулювання творчості.
Психологічні проблеми навчання творчості.
Соціальні фактори, що спонукають та блокують реалізацію індивідуально-творчих потенцій.
Зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють актуалізації творчого потенціалу.
Мова самовираження засобами художньої творчості
Поняття «Я-концепції» та її роль у творчій самореалізації.
Поняття та роль архетипу, субособистостей у творчому самовираженні.
Прояви архетипу в мистецтві та моді.
Творчість як передумова формування позитивного «Я-образу».
Роль пізнавально-творчої діяльності у формування власного образу.
Образ «Я» як регулятор поведінки особистості.
Роль пізнавальних процесів в художньо-творчій діяльності.
Форми художньо-творчого пізнання.
Роль настановлення в мистецтві.
Сенсорно-перцептивні процеси творчість і мистецтво.
Колір та можливості його застосування.
Вплив кольору на психоемоційний стан людини.
Психологічні властивості кольору.
Малюнок як засіб творчого самовираження.
Колір як засіб творчого самовираження.
Звук як засіб творчого самовираження.
Психологічні властивості ароматів.
Аромати як стимулятори творчої діяльності.
Мистецтво застосування ароматів в життєдіяльності.
Творче сприймання, особливості його формування.
Пам'ять і творчість.
Уява і творчість.
Мислення і творчість.
Особливості розвитку художнього сприймання.
Роль збагаченого стимулами середовища у розвитку творчого потенціалу людини.
Стимуляція творчості шляхом організації інтегрованого сприймання.
Перцепція як творчий процес.
Творчі ознаки властивостей сприймання.
Фактори впливу на світосприймання.
Визначення поняття «аперцепція».
Психологічні чинники, що впливають на сприймання витворів мистецтва.
Рекреаційні ефекти музики на “фізіологічному”, “емоційному”, “художньому” (символічному) рівні сприйняття.
Рекреаційні ефекти живопису на різних рівнях сприйняття.
Рекреаційні ефекти хореографічної діяльності на різних рівнях сприйняття.
Гумор в літературі, кінематографії, хореографії та музиці.
Вплив звуку, звукосполучень, слова на людину на “фізіологічному” рівні сприйняття.
Рекреаційні ефекти літератури, кіно, музичних творів, хореогафії на “сюжетному” рівні сприйняття.
Мистецтво слова, його види та функції.
Позитивні та негативні впливи художньої творчості.
Символічність в образотворчому мистецтві.
Поняття мистецтва, його форми і види.
Загальні поняття про мистецтво, його призначення, суспільні функції та вплив на людину.
Поняття краси у мистецтві.
Роль світогляду митця у його творчості.
Засоби розвитку художньої творчості.
Особливості впливу почуттів й емоцій на творчу діяльність митця.
Визначення поняттю «синестезія», проаналізувати її роль у світосприйманні.
Образ світу як складова мистецтва та творчості.
Місце образотворчого, музичного, літературно-драматургічного мистецтва та кіномистецтва в життєдіяльності людини.
Особливості мистецтва у вік науки.
Почуття і закони їх розвитку. Формування вищих почуттів засобами мистецтва.
Регуляція афективної сфери засобами мистецтва.
Самостійні завдання до курсу «Психологія художньої творчості»
Студента групи ___________ _______________________________ Перевірено _______________________________
Визначити (див. додатки) особистісний тип ЗА ТЕСТОМ КЕЙРСІ _________________________________________________________________
За тестом «КОНСТРУКТИВНИЙ МАЛЮНОК ЛЮДИНИ ІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР» ____________________________________________________
Оцінити в балах (макс.-10) ступінь вашої згоди__________________________________________________________
Обрати СТИЛЬ ЖИТТЯ з запропонованих , який найбільше підходить. _______________________
Дати оцінку кожному стилю, вказати елемент, який найбільше сподобався:
№ стилю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

оцінкапунктЯкий стиль найбільше сподобався? 1. № ________ 2. №_______ 3. №_______ 4№________5№_________
Який стиль у : вашої мами №_______, батька № ________, коханого №_________, друга №________,
майбутньої дружини(чоловіка) №________ , дітей №________
Вказати який стиль вам підходить; №___________ Його назва - ____________________________________________________
А)__________________________________________________________________________________________________________;
Б)___________________________________________________________________________________________________________
В) __________________________________________________________________________________________________________
Г)___________________________________________________________________________________________________________
Д)___________________________________________________________________________________________________________
Зробити візитівку (напр.., із зображенням казкового герою,символів,предметів тощо, яка допоможе більше розуміти особливості вашої особистості. Умовні позначення:


."Пошук проблеми" Написати до чого це подібне?
1)

2)

3)

Доповнити паралельні лінії, кола до завершеного зрозумілого образу
Описати картину


6. Додати малюнку закінчений виглядНамалювати в прямокутнику квадрат в квадраті; використовуючи будь-які лінії, образи, фігури, створити гармонійну картину. Дати їй назву
Застосовуючи лише кола, трикутники, квадрати зигзаги,прямокутники створити образи
Я-людина _____________ Я-студент ________ Світ, в якому я живу
(назва-- провідна якість)


Я-професіонал ____________ Я-чоловік/жінка ________ Ідеальний
чоловік/жінка

Зобразити так, щоб було зрозумілим для інших (малювати фігурки людини не можна)
«Я» «Інші» «Оточуючий Світ»


Проаналізувати 28 завдання:
Характеристика малюнку (обирати лише одне зображення)
Я
ІНШІ
СВІТ

Виконання попередніх завдань (допомогло, завадило, не вплинуло)
Найважче зображати
Найцікавіше
Найбільше подобається
Саме зрозуміле для інших
Спільне

Відрізняються
Світлий - темний
Теплий - холодний
Впорядкований - хаотичний
Легкий - важкий
Гармонійний - негармонійний
Пожвавлений - застиглий
Активний - пасивний
Заповнений - порожній
Основна характеристика малюнку
Обмеження (рамка) малюнку заважало
Я зрозумів, що Я (який?)_________________________________________________________________________________________
Інші - ____________________________________________________________________________________________
Світ _____________________________________________________________________________________________

Тема семінару «Роль (емоційно-чуттєвої, вольової, раціональної, інтелектуальної тощо сфери) у професійній діяльності»
Тема доповіді_______________________________________________________
План виступу:
______________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Мета ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Провести тестування за методикою «Конструктивний малюнок людини із геометричних фігур» (Е.Махоні, модифікація А.В.Лібіна) для 5 респондентів. Узагальнити дані.
Ініціали
Вік
Соціальна категорія
Інтереси
ПсихотипВисновок

Назвати відомих кіногероїв, політиків, діячів мистецтв, фільми, мистецькі (музичні хореографічні, кінематографічні, стилістичні) твори, образи яких відповідають чотирьом типам темпераменту особистості, вказавши найбільш характерну рису
Сангвінік

Меланхолік

Флегматик

Холерик

Скласти список витворів мистецтва (мінімум 5), які позитивно вплинули на ваш психоемоційний стан, вибір пояснити
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Охарактеризувати 5 найвидатніших з власної точки зору витворів мистецтва
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Вивести власні категорії, характеристики які пояснять власне розуміння досконалого у мистецтві.

Описати малюнок (репродукцію картини або фотографію), музичний твір, виставу, фільм тощо , який позитивно впливає на вас. Свій вибір пояснити.
Дати визначення творчості __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Що стимулює творчість? ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які умови необхідні для активізації творчості? ___________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Перепони ___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сфери прояву вашої творчості______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Продукти вашої творчої діяльності ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результати власної творчості (реакція оточуючих, застосування, необхідність)_______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Що вказує на творчу спрямованість людини (показники)?:1)____________________________________________________________
2)___________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Створити формулу, що досить точно описує Вашу особистість : всі арифметичні, математичні функції, символи знаки можна використовувати ( +-:((((ЅІ±
·
·
· тощо); умовно позначте використані вами символи

Я =

Написати улюблений вислів, фразу чи лозунг, який з'ясовує як потрібно...(жити, досягати успіхів, думати, робити, творити тощо...) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·«Розташувати» себе та значущих для вас людей на одній зі східець «Творчість». Можете позначити себе в різні періоди свого життя, різних сферах вашого життя (наприклад – «Я-5» - ви в п'ятирічному віці, «Я-ш» - я школяр, «Яс» - я – студент, «Ях» - я – "художник", «Яо» - в спілкуванні тощо.). Обов'язково напишіть імена Ваших «Геніїв», якщо вони у Вас є«дурень»
Проранжувати запропоновані види мистецтва (поставте цифру «1» напроти того, що найбільше впливає, «21» - найменше). Оцінити за 10-бальною шкалою ефективність впливу («10» балів - найефективніший спосіб): _______________________________
Танці____ Музика _____ Кіно____ Театр ___Живопис ______Фото _____Кулінарія____Слово____Шоу ____ Архітектура ____ Дизайн _____
Відобразити у малюнку чи схемі з письмовим поясненням:
періодизації власного життя, відзначаючи основні моменти, які вплинули на розвиток вашої творчої особистості;


хто або що впливає на розвиток вашої творчої особистості та навпаки, на кого та що впливає ваша особистість

що впливає на вашу творчість, та на що впливає ваша творчість

розподілу роботи, пізнання, творчості у вашому життінайсильніші та найслабкіші сторони за сферами: фізична, духовна, раціональна, афективна, соціальна
творчість у моєму житті

проаналізувати малюнки, зробити висновки про сильні та слабкі сторони вашої особистості. Намітити шляхи розкриття творчого потенціалу власної особистості _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


30. Зобразити у вигляді символів, образів, малюнків (куточки природи, предмети, живі істоти, математичні елементи тощо) наступні теми та дати назву своїм зображенням: (Якщо є потреба і бажання на окремих аркушах)
Я-людина
Я-жінка/чоловік

Я-студент

Я-розумне


Я-реальне

Я-ідеальне

«Я-професіонал»

Я-пасивне

Я-творче

Зіставити малюнки одногрупників з власними, знайти спільне, відмінне. Відзначити найскладніший, найцікавіший малюнок. На підставі обговорення ваших малюнків іншими студентами та власного аналізу зробити висновки
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
33. Подовжити речення:
Я зрозумів, що _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Найскладнішим мені здалося ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Найцікавішим було___________________________________________________________________________________________________________________
Мені необхідно________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________
Вправи та завдання, які найбільше допомогли мені зрозуміти себе: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За 10 бальною шкалою моя активність -______ балів, зацікавленість -______ балів, зрозумілість ______ балів, задоволеність -________балів
Якби я був би викладачем, тоді, я б : __________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·З курсу «Психологія художньої творчості» я дізнався:

Додатки (методики)

ОСОБИСТІСНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК “СТИЛІ ЖИТТЯ” ("СЖ") ЧЕСЛАВА МАТУСЕВИЧА (АДАПТАЦІЯ Л.І.МАРІСОВОЇ)
Тест-опитувальник вибору моральних цінностей, призначений для вивчення стилю життя, кожен з яких описаний через п’ять основних цінностей, які у більшості випадків виступають мотивами поведінки.
Інструкція: Після уважного прочитання текстів, що описують ці стилі життя, і ознайомлення з протокольним листом, заповніть його в чотири етапи. На першому етапі Ви повинні з 20 запропонованих стилів життя вибрати лише один стиль, який найбільше, на Вашу думку, подібний до Вашого власного; у відповідному пункті протоколу (дев'ятому) проставити його номер і коротко відповісти на запитання, запропоновані в цьому пункті. Якщо серед 20 описів стилів життя Ви не змогли знайти стиль, що Вам підходить, можна, згідно з даним зразком, дописати свій власний, 21-й, за такою схемою: назву можна вигадати будь-яку, але почати краще так: "Люди, що дотримуються цього стилю життя, характеризуються такими рисами: а) найбільше цінують (спокій, владу, розваги і т.д.); б) більш за все прагнуть до (творчості, накопичення речей і т.д.); в) ставляться до людей ...; г) у них домінують мотиви діяльності (показати себе, добробут людей і т.д.); д) найбільш характерними особливостями поведінки цих людей є ...”
На другому етапі роботи з опитувальником виберіть з 20 описів п'ять стилів життя, які більше чи менше схожі з тим, який Ви вже обрали чи описали, і проранжуйте їх: номером “1” потрібно позначити той стиль, який більш за все схожий із обраним чи описаним Вами, а номером "5" – той, який менш за все подібний до нього, номерами “2”, “3”, "4 позначити різні ступені схожості – від більш близьких до менш близьких.
На третьому етапі роботи з тест-опитувальником просимо оцінити кожен із запропонованих Вам стилів життя за такою шкалою: Мені цей стиль дуже подобається -5. Мені цей стиль загалом подобається – 4. Мені цей стиль байдужий -.3 Мені цей стиль загалом не подобається .-2. Мені цей стиль зовсім не подобається – 1.
На четвертому етапі роботи з тест-опитувальником у десяту графу протоколу впишіть букви, що позначають ті окремі елементи кожного зі стилів життя, які Вам подобаються незалежно від стиля в цілому та інших його елементів.
1. Люди, які будуть жити за цим принципом:
цінують у першу чергу покій і життєві зручності, уникають життєвих збурень, стороняться ситуацій, в яких потрібно за щось боротися, уникають всіляких сильних хвилювань та емоцій;
прагнуть до того, щоб затишно і зручно влаштуватись у тихій квартирі, придбати технічні засоби, що полегшують повсякденне життя, однак не хочуть заводити автомашину та інше обладнання, що спричиняє зайвий клопіт, вимагає багато турботи і зусиль;
надають перевагу в житті перевіреним шляхом і не полюбляють пошуку нових, нерозвіданих (наприклад, пошуку нових способів організації виробництва, нових методів роботи в офісі, нових способів розваги і т.д.), прагнуть без напружень користуватися надійними, традиційними моделями поведінки у всіх можливих ситуаціях;
не люблять вихвалятися тим, що мають, одягаються скромно, не хочуть привертати до себе увагу і цікавість, викликати заздрість, близько контактують лише з вузьким колом друзів;
цінують невеликі задоволення повсякденного життя, турбуються про те, щоб вчасно привітати когось із днем народження, святами, привезти з мандрівки невеличкий сувенір.
2. Люди, що дотримуються даного стилю життя:
прагнуть до того, щоб жити активним суспільним життям, справляти вплив на переконання і погляди інших людей, брати участь у діяльності різних суспільних організацій;
тактовно включаються у розв’язання соціальних проблем, в першу чергу турбуються про загальні справи, а особисті, приватні справи оцінюють як другорядні;
відчувають велике співчуття до людей, прагнуть зрозуміти їх життєві проблеми, солідаризуються з їх прагненнями, активно протидіють тому, що вважають злом і несправедливістю, брехнею та обманом, викривають їх причини;
володіють сформованою системою поглядів на навколишній світ, впевнені, що процеси, які в ньому відбуваються, залежать лише від людей, не визнають ніяких подарунків чи примх долі, вірять у суспільну діяльність і власні сили;
бажаючи добра людям, діють впевнено і послідовно, бувають суворими і послідовними з тими, хто заважає їм чи робить неможливою реалізацію поставлених цілей.
3. Люди, що організовують своє життя за цим стилем:
прагнуть насамперед насолоджуватись життям, мати якомога більше грошей, витрачати їх без обмежень, за найменшим бажанням;
надають перевагу життю сьогоднішнім днем, не прагнуть планувати свою поведінку на багато років уперед;
не полюбляють одноманітного життя, тому не мають постійних місць відпочинку, улюблених занять, стійких захоплень і інтересів, улюблених акторів чи літературних героїв тощо, змінюють свої прагнення і бажання у пошуках нових переживань і вражень, люблять брати участь у різних справах і подіях, але лише як "глядачі" (наприклад, активно “вболівати” за спортивні команди, але ні одним видом спорту самим не займатися);
вважаючи, що життя перед ними в боргу, беруть від нього усе, що воно дає, але самі не роблять особливого творчого внеску до нього і не сприяють інтенсивному зростанню суспільних цінностей;
вільний час часто проводять за чаркою чи келихом вина, на вечірках, у ресторані, у театрі, кіно чи на виставках, тобто прагнуть користуватися життям у найрізноманітніших його проявах;
4. Прихильники даного стилю життя:
прагнуть до завоювання високого престижу і влади, до того, щоб командувати і розпоряджатися людьми, спрямовувати їх діяльність, добиватись, щоб до них прислуховувалися і їм підкорялись, рахувались з ними;
уміють добре організовувати різні заходи, діяльність, володіють так званою "організаційною кмітливістю” чи організаторськими здібностями;
ніколи не бувають задоволені тим, чого вже досягли, прагнуть досягати все більшого, люблять почесті і нагороди;
є сильними особистостями, спрямовано і настирливо долають перешкоди, нерідко силою змушують інших до підкорення і дотримуються принципу "мета виправдовує засоби”;
інших людей розглядають переважно як фон для певної діяльності, використовують їх там, де вони потрібні, і забувають про них, коли мети досягнуто; моральні норми розглядають як дещо, з чим можна не рахуватися, якщо вони не узгоджуються з тими цілями, до яких ці люди прагнуть, і засобами, які вони виправдовують.
5. Люди, що дотримуються даного стилю життя:
дуже високо цінують моральні якості і негайне слідування ним; вони вважають, що в будь-якій ситуації необхідно дотримуватися вимог моралі, залишатися у згоді зі своєю совістю, із загальноприйнятими в даному суспільстві принципами і нормами;
намагаються бути і найчастіше за все бувають чесними і справедливими навіть тоді, коли їм це невигідно і коли вони через свою чесність несуть матеріальні збитки чи втрати іншого характеру;
прагнуть завойовувати повагу людей, люблять, коли до них звертаються за порадою в життєвих справах, зазвичай вони дійсно користуються великою повагою і про них говорять, що вони мають добрий характер;
вміють розрізняти, що добре, що погано, частіше за все знають, як слід себе вести правильно відповідно до моральних вимог;
вчиняють згідно з власним розумінням цінностей незалежно від ситуації, самостійні і стійкі щодо впливу інших людей чи думок групи.
6. Люди, що обирають цей життєвий шлях:
прагнуть створювати цінності, нове, до цього невідоме, причому це можуть бути як нові культурні цінності (художні цінності, літературні чи музичні твори і т.д.), так і цінності матеріальні (геологічні відкриття, технічні винаходи тощо);
багато працюють над собою, набувають широких знань про світ і людей, отримують серйозну освіту, нерідко наукові ступені чи звання;
люблять свою роботу, заради неї забувають про все інше, часто працюють, не шкодуючи сил, здоров'я, нерідко ціною величезного напруження долають хвороби і роблять улюблену справу;
високо цінять правду, прагнуть до розкриття таємниць природи і таємниць людського минулого, борються за власні ідеї, коли впевнені в тому, що створили дещо цінне і заслуговують на увагу, готові в цій боротьбі жертвувати життям;
самобутні й оригінальні, іноді навіть дещо ексцентричні, думають і діють незалежно від того, як судять про них інші люди, які не завжди їх розуміють.
7. Люди, що організували життя цим способом:
прагнуть до переживань інтенсивного задоволення настільки часто, наскільки це можливо, полюбляють часті, і обов’язково з великою кількістю алкогольних напоїв, веселі вечірки, товариство осіб протилежної статі, в еротичному житті не визнають ніяких обмежень і заборон;
ведуть себе так, ніби не існує суворих моральних принципів і норм;
люблять знаходитись у відповідному колі подібних до них товаришів з розваг і задоволень;
підкоряються і поступаються лише тим, хто має владу і гроші, охоче спілкуються з тими, хто володіє засобами, що роблять можливим переживання задоволень і насолод;
постійно зосереджені на думках про власні задоволення і насолоди; радості і розваги.
8. Люди ,що обрали цей стиль життя:
постійно зайняті думками про долю своєї батьківщини, гордяться її гідним минулим, радіють її успіхам у теперішньому, хворобливо сприймають неуспіхи і невдачі свого народу, мріють про його велике майбутнє;
у роки тяжких випробувань – під час громадянських, світових і космічних війн тощо беруть активну участь у боротьбі зі світовими ворогами, а також ворогами своїх командирів та керівників, не вагаючись йдуть на смерть в ім’я життя на землі;
у мирний час вони у більшості випадків працюють самовіддано, прагнуть своєю працею помножити народне багатство, хвилюються і страхаються, споглядаючи кожен конкретний випадок розкрадання і недобросовісного ставлення до праці, до обов'язків і до охорони;
поважають культуру свого народу, його звичаї, традиції, звички, образ життя, буваючи за кордоном – сумують за батьківщиною, намагаються в інших країнах за можливості захищати інтереси своєї країни.
9. Люди, що вибрали цей стиль життя:
прагнуть мати цінні речі, дорогоцінності, накопичувати гроші, володіти усім цим і в якомога більшій кількості, не витрачаючи нічого на потреби, що виникають;
дуже економні і бережливі в повсякденному житті, постійно турбуються про те, щоб сьогодні обов'язково залишалось щось на завтра, щоб був запас на "чорний" день і було що залишити дітям, онукам, в цілях економії відмовляються від багатьох задоволень, розваг;
мають улюблений девіз: "курочка по зернинці клює і сита буває”, тому вони бережуть і зберігають кожну річ, навіть маленьку;
намагаються не встановлювати дружні відносини із сусідами, підтримують тісні зв’язки лише з родичами;
як правило, вони бережливо відносяться до громадської власності, люблять у всьому порядок і турбуються про його підтримання.
10. Прихильники цього стилю життя:
не мають якоїсь ясної, твердої життєвої мети і певних прагнень, люблять лише споглядати життя, з цікавістю вдивляються в те, що відбувається – хто з ким бореться, хто кого переможе і т.ін.;
вважають, що життя настільки гарне, що можна відчувати задоволення від одного лише усвідомлення, що ти живий, потрібно лише намагатися нічим не затьмарювати радісний процес життя;
подібні до театральних глядачів, які безпристрасні до всього;
людей, які прагнуть чогось досягнути, вони називають нерозсудливими, зусилля, спрямовані на реалізацію цілей, вони вважають зайвими та занадто обтяжливими;
ніщо не викликає ентузіазму, вони не переживають сильних радостей і, пристрастей, не відчувають смутку і афектів, емоційно прохолодні по відношенню до різних життєвих процесів і подій.
11. Люди, що обрали цей стиль життя:
прагнуть до інтенсивних переживань різноманітних вражень, захоплюються формами, видом, фарбами, звуками, що викликають сильне хвилювання, люблять сильні і перебільшені враження;
є капризними, з мінливим настроєм, не люблять стабільне життя, не терплять ніякого підлягання і примушення, строгого режиму, дисципліни і регламентації їх життя іншими людьми, хочуть бути вільними і морально незалежними, одягаються екстравагантно і нерідко поводять себе провокаційно;
ніколи не живуть заради накопичення грошей і володіння речами; що заробляють, те й витрачають, щоб жити повноцінним життям, відчувати якнайбільше емоцій і почуттів;
високо цінять прекрасне, красу; переживання, почуття прекрасного, красиві предмети, і взагалі прекрасне, ставлять вище всіх інших цінностей, створюючи витвори мистецтва, віддаючись цьому повністю, стверджуючи, що творчість народжується в муках;
мають виражене почуття гумору, дотепні й веселі навіть у складних, важких ситуаціях, їх гумор містить іронію і насмішки, нерідко злі, але разом з тим вони легко зав’язують дружні контакти.
12. Прихильники даного стилю життя:
найбільш за все цінують духовне багатство особистості, мають високий рівень інтелектуального розвитку, моральність, широко ерудовані;
прагнуть до безперервного самовдосконалення, розширення ерудиції, виховання волі, розвитку свого інтелекту, фізичного загартовування;
на людей дивляться поблажливо, але зверхньо, вважають, що переважна більшість не лише не досягли високого рівня психічного розвитку, але й не дуже прагнуть до цього;
головний мотив їх вчинків – показати себе і свою досконалість;
не спокушають себе надіями на поліпшення природи людей і не мають бажання сприяти їх удосконаленню.
13. Люди, що обрали цей стиль життя:
вище за все цінують індивідуальне вміння жити, здатність знати всі “ходи” і “виходи”, всі можливості влаштування своїх справ і вміння досягти того, чого хочуть;
проявляють хитрість, намагаються не дати себе обманути, незважаючи на обіцянки, не дотримують слова, нехтують обставинами;
йдучи пробоєм по життю, вміють знайти таку справу, яка не забирає багато часу, але дає значні матеріальні прибутки, люблять вести торгівлю, володіти інформацією про те, що і де можна дістати чи на чому можна заробити;
не цінують систематичної праці, впорядкованих занять і життя;
частіше за все заробіток чи успіх пов'язують з пригодами чи інтригами, переживають суперечливі почуття, люблять ризик, навіть якщо він носить присмак “нечистих справ”.
14. Ті, хто обирає даний стиль життя:
вище за все цінують справу, дію, діяльність; на їх думку, людина, що не вміє активно діяти, добиватися певних результатів діяльності, нічого не варта;
вважають, що людство досягло більшого завдяки декільком технічним винаходам (наприклад, компаса, радіолокатора, електричному струму, пилососу, розпаду атома, самовару і т.д.), ніж тисячолітнім розмірковуванням мудреців і філософів, завжди вимагають конкретних відчутних результатів і прагнуть до реалізації практичних цілей;
прагнуть підвищити продуктивність діяльності працюючих шляхом уведення технічних вдосконалень і переобладнання знарядь праці, верстатів, полегшити фізичну працю;
хочуть залишити після себе стійкий слід у житті у вигляді фабрик і заводів, будинків і палаців, доріг і мостів, прагнуть підкорити природу, змусити її покірно служити людині; спрямовані на зовнішній світ; уникають екзальтації і надмірного видивляння в себе.
15. Даний стиль життя цінують ті люди, які:
більш за все люблять свій дім, свою родину і все, що стосується родини, розглядають як найголовніше, а решта – як додаток до цілей сімейного життя;
люблять турбуватися про дітей та інших членів родини, близько до серця беруть їх неуспіхи у школі чи на роботі і т.д.;
вільний час намагаються проводити з родиною, багато уваги приділяють вихованню дітей, ходять з ними на прогулянки, в кіно, театр, багато спілкуються з ними;
коло своїх інтересів постійно концентрують навколо сімейних справ, турбуються про матеріальне забезпечення родини (харчування, одежа), її згуртованість, уникають контактів, що можуть послабити сімейні зв'язки, і дружньої близькості з чужими людьми;
сильно прив'язуються до членів родини і в разі їх від'їзду сильно сумують.
16. Люди, які обрали даний стиль життя:
більш за все цінують самотність і незалежність, тому уникають створювати сім’ю, не мають друзів, після роботи повертаються в пусту оселю і т.д.
намагаються звести контакти до мінімуму, а, де це можливо, їх уникають, не довіряють людям і вважають, що зближення з ними приносить лише розчарування і турботи;
є замкненими, розраховують лише на себе і організовують свою діяльність таким чином, щоб у будь-якій ситуації сподіватися лише на себе і не бути нікому нічим зобов’язаними;
незадоволені життям, полюбляють пожалітись на долю, вказати на гірші риси людської натури, вишукують протиріччя, лицемірність і удавання) в кожному людському вчинку;
часто не схвалюють людські прагнення, не розуміють слабкостей людей, суворі й неухильні в судженнях про поведінку інших.
17. Прихильники цього стилю життя:
вище за все цінують різні види любові у всіх її варіантах (до природи, секс, дружба та ін.), і любов стає основною метою їх життя, можуть заради неї відмовитися від трудових домагань, від приятельських відносин і так далі, емоції і почуття переважають над розумом;
високо цінують кохання молодих людей – красиве і сором'язливе, сповнене переживань, смутку і взаємодовіри;
з роками все більше починають цінувати любов до людей взагалі, переживають сильні почуття, обдаровуючи ними всіх оточуючих, люблячи їх, їх справи і світ;
є сердечними, поступливими, поблажливими до людей, повністю присвячують себе людині, яку люблять, охоче допомагають людям, які потребують допомоги;
високо цінують прихильність і симпатії, мають багато друзів і приятелів, підтримують дружні зв’язки протягом багатьох років, проте ніякої користі не переслідують, а просто відчувають почуття емпатії і любові.
18. Люди, що дотримуються даного стилю життя:
прагнуть йти життям без неприємностей і засмучень, у спокої, не маючи турбот;
самі, за власною ініціативою, ніяких заходів не вживають, зазвичай роблять те, що їм наказують чи пропонують робити у школі, на роботі, в армії і т.ін.;
охоче підпорядковуються іншим людям; коли ж змушені самі організовувати чи виконувати, почувають себе погано, прагнуть, щоб ними хтось керував, дотримуються лише тих принципів і норм, які їм передаються від колег, що стоять вище, від керівництва, якщо ж воно змінюється, змінюються норми, тобто дана категорія людей дуже легко пристосовується до ситуації;
у контактах і спілкуванні з людьми намагаються вгадати їх бажання і поводяться так, щоб їм сподобатись, здатні протягом декількох хвилин кілька разів змінювати думку для того, щоб догодити оточуючим людям, більш значимим, ніж вони;
у складних ситуаціях не виявляють своєї сутності і ховають себе за веселим жартом, анекдотом.
19. Люди, що живуть даним стилем:
високо цінують професійну майстерність, цікавляться насамперед трудовими питаннями і проблемами, живуть інтересами того закладу, в якому працюють, відчувають тісний зв'язок з ним;
високо цінують працю, навіть найважчу, фізичну, віддають їй увесь свій вільний час, охоче залишаються на роботі у поза робочий час, щоб полагодити машину, завершити підрахунки і т.д.;
коли їх просувають по службі, вони стають хорошими керівниками підприємства чи закладу, намагаються і вміють організувати роботу, щоб вона стала легкою, але щоб з приводу неї можна було більше розмірковувати і змінювати її;
без роботи страшно сумують, світ стає для них пустим, відчувають, ніби втратили свою матеріальну цінність, оскільки, не працюючи, відчувають себе соціально не придатними;
згодні працювати навіть тоді, коли не отримують відповідної оплати праці, для них значно важливішим є задоволення від праці, ніж гроші, які необхідні їм настільки, наскільки без них не можна задовольнити основні матеріальні потреби.
20. Обираючи цей стиль життя, люди зазвичай:
нікому ні в чому не довіряють, кожну думку і судження вважають перебільшеними, шукають у них обман і претензійність, штучно роздуте тлумачення;
не захоплюються ніякою активною діяльністю, оскільки не впевнені у правильності її цілей та мотивів, часто відчувають сумніви, не впевнені у правильності своїх власних вимог і рішень;
взагалі вважають, що не існує якихось “святих” переконань, норм і принципів, які не можна було б порушити чи яким не можна було б зрадити, вони спромагаються жартувати і насміхатись навіть над тим, що інші люди вважають найдорожчим і соціально найціннішим;
дружбу і кохання вони розглядають як деяке перебільшення, кривляються, всіляко підкреслюючи, яка це дитячість – уявляти, що ці почуття реально існують;
людей старшого покоління чи тих, хто стоїть по службі, відносять до категорії бездушних моралізаторів і консерваторів, що вимагають сліпого виконання норм людського спільного життя, а насправді не мають ніякого морального авторитету.
Люди, які слідують цьому стилю,...
20 цінностей:
1. Цінність зручності життя.
2. Цінність соціальної активності.
3. Цінність споживача.
4. Цінність влади.
5. Цінність морального авторитету.
6.Цінність творчого життя .
7. Гедоністичні цінності.
8. Цінності патріотизму.
9. Цінність бережливості.
10. Цінність споглядання.
11. Цінність прекрасного.
12. Есхатологічні цінності (релігійні).
13. "Остапобендерівські" цінності (спритності).
14. Цінності активної діяльності.
15. Цінність сімейного життя (стиль домосіда).
16.Цінність мізантропії (підозріливості, недовіри до людей, уникання їх).
17.Цінність кохання (еротичного, романтичного, егоїстичного, дружнього).
18. Цінність опортунізму, пристосування.
19. Цінність професіоналізму.
20. Цінність цинізму, скептицизму

ТЕСТ КЕЙРСІ (за типологією Юнга)
У кожній з чотирьох таблиць оберіть ті варіанти уподобань, які властиві Вам, підрахуйте кількість Е та І; S або N; T або F; J або P. складіть формулу Вашого типу.
ЕКСТРАВЕРТ(Е) (Extraverted) ЧИ ІНТРОВЕРТ (I) (Introverted);
У новій компанії легко знайомитесь з новими людьми, спілкуєтесь з великою кількістю людей, знайомих і незнайомих
Е

Вважаєте за краще спілкуватись у тісному колі Ваших знайомих
I

У колі Ваших знайомих, як правило, завжди в курсі останніх подій
Е

Нерідко про новини дізнаєтесь мало не останнім
I

При знайомстві схильні першими розпочинати бесіду
Е

Почуваєтесь комфортніше, коли співбесідник першим почне розмову
I

Маєте багато друзів і знайомих, часто на нетривалий термін
Е

Обмежуєтесь тісним колом старих друзів
I

Активно пересуваєтесь в просторі, не любите довго працювати на одному місці
Е

Більш схильні до спостережень, ніж до безпосередніх дій, легко витримуєте роботу на самоті
I

Схильні займатись діяльністю, направленою на розширення
Е

Схильні до діяльності на поглиблення, вдосконалення
I

Орієнтовані на безпосереднє і швидке сприймання навколишнього світу
Е

Сприймаєте світ через своє ставлення до нього, порівнюючи його зі своїм розумінням життя
I

Зовнішній світ Вас збуджує до діяльності і заряджає енергією
Е

Більш схильні черпати енергію зі свого внутрішнього світу
I

СЕНСОРИК (S) (Sensing) Сенсорний чи ІНТУЇТ (N) (Intuitive) Інтуїтивний
Любите мати справу з фактами і цифрами, а не ідеями чи теоріями
S

Не любите витрачати час на уточнення деталей, коли є красива концепція
N

Любите читати тексти з початку до кінця, не перескакуючи в пошуках цікавих місць
S

Цілком спокійно можете читати книгу зразу в кількох місцях, з кінця до початку і т.і
N

Для розуміння ситуації намагаєтесь зібрати всю необхідну інформацію
S

Достатньо кількох фактів чи навіть натяків, щоб зрозуміти сутність справи
N

Сприймаєте світ “тут і зараз”, вмієте жити сьогоднішнім днем
S

Надаєте більше значення майбутнім перспективам і можливостям
N

На запитання любите давати конкретні відповіді
S

Намагаєтесь узагальнювати, щоб відповідь охоплювала якомога ширше коло можливих ситуацій
N

Обережно ставитесь до непевних жартів, при найменших сумнівах намагаєтесь їх пояснити
S

Любите парадокси і каламбури, любите делікатно піджартовувати над своїми знайомими
N

Сприймаєте світ через відчуття: звуки, кольори, запахи, естетичну і чуттєву насолоду
S

Відчуваєте невидимі, приховані процеси, які насправді рухають нашим життям
N

ЛОГІК (T) (Thinking) Думаючий або ЕТИК (F) (Feeling) Відчуваючий
Намагаєтесь бути об’єктивним, навіть якщо вас звинувачують в холодності і бездушності
T

При вирішенні питань обов’язково враховуєте почуття інших людей
F

Якщо бачите, що людина помиляється, то прагнете показати їй істинний стан речей
T

Не будете вказувати на помилки, якщо це може засмутити когось або погіршити стосунки
F

В житті покладаєтесь на логічно і науково обґрунтовані теорії
T

Більше довіряєте своїм почуттям і симпатіям
F

Вважаєте, що важливіше бути правим, ніж комусь подобатись
T

Не вагаючись візьмете свої слова назад, якщо відчуєте, що ними когось образили
F

Схильні оцінювати людей і світ в категоріях “логіка”, “аналіз”, “закон”, “доцільність”
T

Схильні оцінювати людей і світ в категоріях “добрий - поганий”, “любить - не любить”
F

Не схильні робити компліменти, не завжди впевнені, як до Вас ставляться інші
T

Добре відчуваєте стосунки між людьми і вмієте на них впливати в потрібному напрямку
F

Не любите вмовляти людей, намагаєтесь аргументовано довести їм свою правоту
T

Вмієте вмовляти людей, піднімати їм настрій, заспокоювати добрим словом
F

РАЦІОНАЛ (J) (Judging) Розсудливий чи ІРРАЦІОНАЛ (P) (Perceiving) Імпульсивний
Прокинувшись вранці, чітко уявляєте собі, що робитимете протягом дня
J

Розвиток подій сам все розставить на свої місця
P

Якщо порушується Ваш план, то це вибиває Вас з колії
J

Легко замінюєте одні плани іншими
P

Любите починати нову роботу тільки після завершення попередньої
J

Можете одночасно почати кілька справ і потім докладати чимало зусиль для їх завершення
P

Знайомі Вас вважають принциповою людиною
J

Знайомі вас вважають людиною імпульсивною і гнучкою
P

Схильні думати і діяти відповідно до попередньо встановленого плану, навіть якщо зовнішні обставини цьому не сприяють
J

Схильні діяти за ситуацією, не переобтяжуючи себе зайвими планами і строками
P

До будь-яких справ схильні готуватись завчасно, приходити на зустрічі раніше призначеного терміну, щоб ненароком не запізнитись
J

Можете зволікати зі справами до останньої хвилини, розраховуючи на своє вміння імпровізувати, на натхнення і щасливий випадок
P

Ваші рухи здебільшого чіткі і фіксовані, без плавних переходів
J

Ваші рухи ніби заокруглені, плавні, розкуті, м’які, “котячі”
P

Канонічні назви і псевдоніми соціотипів
ESFP - Тамада сенсорно-етичний екстраверт - Наполеон, Цезар, Покровитель
ISFP Художник - сенсорно-етичний інтроверт - Дюма
ESTP – Антрепренер - сенсорно-логічний екстраверт – Жуков, Македонський, Генерал
ISTP – Майстер -сенсорно-логічний інтроверт - Габен
ESFJ – Торговець - етико-сенсорний екстраверт – Гюго - Популяризатор
ISFJ - Охоронець традицій - етико-сенсорний інтроверт – Драйзер - Мораліст
ESTJ – Адміністратор - логіко-сенсорний екстраверт – Штірліц = Шерлок Холмс
ISTJ – Опікун - логіко-сенсорний інтроверт - М.Горький - Контролер
ENFP - Журналіст - інтуїтивно-етичний екстраверт – Гекслі - Психолог
INFP = Романтик - інтуїтивно-етичний інтроверт – Єсенін - Лірик
ENFJ – Педагог - етико-інтуїтивний екстраверт - Гамлет - Драматург
INFJ – Провісник - етико-інтуїтивний інтроверт – Достоєвський - Доктор Ватсон - Миротворець
ENTP – Винахідник - інтуїтивно-логічний екстраверт - Дон-Кіхот - Новатор
INTP – Архітектор -інтуїтивно-логічний інтроверт – Бальзак - Критик
ENTJ – Фельдмаршал - логіко-інтуїтивний екстраверт - Дж.Лондон - Підприємець
INTJ – Дослідник - логіко-інтуїтивний інтроверт - Робесп’єр – Декарт - Аналітик
ТЕСТ «КОНСТРУКТИВНИЙ МАЛЮНОК ЛЮДИНИ ІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР» (Е.МАХОНІ, МОДИФІКАЦІЯ А.В.ЛІБІНА).
Інструкція: Вам необхідно намалювати фігуру із 10 елементів, серед яких можуть бути трикутники, круги і квадрати. Ви можете збільшувати або зменшувати ці елементи (геометричні фігури) за розмірами, накладати їх один на одного в разі необхідності. Важливо, щоб всі ці три елементи в зображенні обов’язково були, а сума загальної кількості використаних фігур дорівнювали 10. Якщо ж при малюванні ви використали більше фігур, то зайві потрібно закреслити; якщо ж ви використали менше фігур, ніж десять, то необхідно домалювати решту. Зробіть малюнок за даною інструкцією. Опрацювання здійснюється так: підраховують кількість затрачених при зображені людини трикутників, кругів і квадратів (для кожного малюнка окремо), і результат записують у вигляді тризначних чисел, де сотні означають кількість трикутників, десятки – кількість кругів, одиниці – кількість квадратів. Ці тризначні числа складають так звану «формулу малюнку», згідно з якою відбувається класифікація за відповідними типами і підтипами. Типи:
І. «керівник». Переважно це люди, які мають схильність до керівної і організаторської роботи. Орієнтовані на соціально значимі норми поведінки, можуть володіти даром хорошого оповідача, основаному на високому рівні мовленнєвого розвитку. Добре адаптуються в соціальній сфері. Домінування над іншими утримують у певних межах. Формули: 901, 910, 802, 811,820, 703, 712, 721, 730, 604, 613,622, 631, 640. Найбільш жорстко домінування над іншими виражено у підтипах 901, 910, 802, 811, 820; Вербальний керівник або «викладацький підтип» - 604, 613, 622, 631, 640. Слід пам’ятати, що виявлення таких рис залежить від рівня психічного розвитку. При високому рівні розвитку індивідуальні риси розвинуті, можуть реалізуватися, досить добре усвідомлюються.
ІІ «відповідальний виконавець» – має багато рис типу «керівника, але у прийнятті відповідальних рішень часто можливі вагання, сумніви. «Вміє робити справу», високий професіоналізм, має високе почуття відповідальності і вимогливості до себе й інших, дуже цінує правоту, тобто характеризується підвищеною чутливістю до правдивості. Часто вони страждають на соматичні захворювання нервово походження як наслідок перевтоми. Формули: 505, 514,523, 532, 541, 550
ІІІ – «тривожно-недовірливий» - характеризується розмаїттям здібностей і обдарувань – від тонких ручних навиків до літературних здібностей. Людям цього типу здебільшого тісно у рамках однієї професії, вони можуть поміняти її на абсолютно протилежну і несподівану, мати також хобі, яке, по суті, є другою професією. Фізично не переносять і несподівану, мати також хобі, конфліктують через те з іншими людьми. Вирізняються підвищеною вразливістю і часто сумніваються в собі. потребують м’якого підбадьорювання. Формули малюнків: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. Крім цього, 415 – «поетичний підтип» – в основному особи, які мають таку формулу малюнка, поетичний дар; 424 – підтип людей, для яких характерна фраза «Як це можна погано працювати? Я собі не уявляю, як це можна погано працювати». Люди старанні в роботі.
ІV – «вчений». Такі люди легко абстрагуються від реальності, мають «концептуальний розум», вирізняються здатністю розробляти «на все» свої теорії. В основному наділені душевною рівновагою раціонально продумують свою поведінку. Формули малюнків: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. Підтип 316 характеризується здібностями створювати теорії, переважно глобальні, або виконувати або виконувати велику і складну координаційну роботу; 325 – підтип, що характеризується великим захопленням у пізнанні життя, здоров’я біологічними дисциплінами, медициною. Представники цього типу часто зустрічаються серед осіб, які займаються синтетичними видами мистецтва: кіно цирк театрально-видавнича режисура, мультиплікація і т.п.
V – «інтуїтивний». Люди цього типу мають дуже чутливу нервову систему високу її виснаженість. Легше працюють, переключаючись від однієї діяльності на іншу, часто є «адвокатами меншості», за якою – нові можливості. У них підвищена чутливість до новизни. Альтруїстичні, часто турбуються про інших, мають гарні ручні навички і образну уяву, що дає можливість займатися технічними видами творчості. Виробляють свої норми моралі, здатні на внутрішній самоконтроль, негативно реагують на посягання на їх свободу. Формули малюнків: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. підтип 235 – часто зустрічається серед професійних психологів або осіб з підвищеним інтересом до психології людей; 244 – має здібності до літературної творчості; 217 – здібний до винахідницької діяльності; 226 – велика тяга до новизни, ставить дуже високі критерії досягнень для себе.
VІ – «винахідник, конструктор, художник». Часто зустрічається серед осіб з технічною «жилкою». Це люди з багатою уявою, просторовим баченням, часто займаються найрізноманітнішими видами технічної, художньої та інтелектуальної творчості. Часто інтровертовані; так само як і інтуїтивний тип, живуть власними моральними нормами, не сприймають ніяких впливів збоку, крім самоконтролю. Емоційні, одержимі власними оригінальними ідеями. Формули малюнків: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046. Підтип 019 – зустрічається серед осіб, які добре володіють аудиторією; 118 – тип з найбільш сильно вираженими конструктивними можливостями і здібністю до винаходів.
VІІ – «емотивний». Володіють підвищеним співпереживанням щодо інших людей, тяжко переживають «жорстокі кадри фільму», можуть бути надовго «вибитими з колії» і бути враженими жорстокими подіями. Проблеми і турботи інших людей знаходять у них співпереживання і співчуття, на які вони витрачають багато власної енергії, через те стає проблематичною реалізація їх власних здібностей. Формули малюнків: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091.
VІІІ – для нього характерна тенденція, протилежна емотивному типові. Не відчуває переживань інших людей, ставиться до них не уважно, навіть посилюють тиск на цих людей. Якщо це добрий спеціаліст, то він може заставити інших робити те, що вважає потрібним. Інколи для нього характерна «черствість», яка виникає ситуативно, коли через якісь причини людина замикається у колі власних проблем. Формули малюнків: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109.
Моделі поведінки і світосприйняття жінки:
Артеміда, Селена (Діана)– архетип сили духу; Афіна (Мінерва) – архетип, символом якого є інтелект, стратегічний розум і практицизм; Гестія (Веста) – максимальна цілісність; розвинений внутрішній світ; «річ у собі», символ інтровертированної самодостатності; Гера (Юнона) –дуже мінлива, запальна й ревнива; Деметра (Церера) – архетип всеосяжної турботи й постійного тепла; Персефона (Прозерпина) – архетип, що формує особистість під впливом інших людей; може бути зовсім різною, оскільки основною рисою цього архетипу є пасивність, піддатливість і покірність чужій думці; Афродіта (Венера) – архетип жіночності, чуттєвості й відчуття прекрасного, найбільш творчий жіночий архетип, будить творчу, істинно жіночу силу; Геба (Ювента) – архетип вічної юності, безтурботності, персоніфікується в жінках, які просто не вміють приймати свій вік і прагнуть обдурити долю й себе; Тихе (Тюхе, Фортуна) – архетип, у якому сполучаються суперечливі бажання безмежного контролю над своїм і чужим життям і абсолютна безстрашність перед наслідками; Немезида – як відомо, богиня відплати, совість, здатна перетерплювати позбавлення й карати себе й близьких за найменше відхилення від норм релігії й закону; Геката (Триодита) – цей архетип, можливо, найбільш наближений і пов'язаний з колективним і індивідуальним несвідомим; притягає небезпека й у її сутності присутня якийсь містицизм; схильні шукати містичне пояснення всьому, що з ними відбувається
Артеміда, Селена (Діана)– архетип сили духу, досить цілеспрямована й завжди знає, чого хоче й, як правило, домагається цього навіть війною; розраховують тільки на себе; відчуває свою внутрішню цілісність і незалежність від будь-якої думки; може вибрати чоловічу професію й домогтися в ній високих результатів; завжди шукає щось нове й опановує нові навички, головне для неї - постійне й повне почуття волі; властиво загострене почуття справедливості й принциповості, це жінка, що йде за своїми принципами навіть на шкоду своїм почуттям; завжди знає, за що вона любить, поважає, або ненавидить. З жінками спілкується з почуттям глибокої солідарності, лідер таких компаній, у них вона знаходить спільниць і однодумниць, дружба з якими може тривати роками. З чоловіками, не допускає зайвої «слабкості», жіночності або ігор у кохання. Вона не прагне до шлюбу, а в деяких випадках навіть уникає його. Її притягають партнерські, дружні відносини. Чоловік для неї - друг і соратник, у них, як правило, спільні інтерес і погляд на життя, іноді в них збігаються й мети. Їй цікаві інтелектуально розвинені чоловіки творчого складу з різнобічними талантами.
Афіна (Мінерва) – архетип, символом якого є інтелект, стратегічний розум і практицизм; не піддаються своїм емоціям і здатні спокійно, раціонально й практично вирішувати конфлікти, вони також внутрішньо цільні; подобається атмосфера зосередженого напруженого досягнення мети, при цьому мета завжди конкретна, реальна й має для неї значення; подобаєтся співпрацювати із чоловіками, її цікавить їх конкретний і логічний розум; не розуміє емоційних сплесків жінок інших, більш чуттєвих архетипів; практична спокійна, хоча й активно діюча жінка, що вміє оцінювати свої можливості, учиться на помилках минулого. Як правило, не має подруг, оскільки занадто реалістично дивиться на світ. Сильна жінка, що цінує таку ж силу в чоловіках, що йдуть до своєї мети незважаючи ні на які перешкоди, - сильних, винахідливих і щасливих переможців у сучасній боротьбі за владу; їй цікаві сильні чоловіки, які багато чого домоглися в житті. Ця жінка має тонку інтуїцію й почуває таку силу переможця. Їй не цікаві мрійники і їхні почуття, сама вибирає успішного чоловіка й тонко направляє його в потрібну їй сторону. Щоб уникнути можливих внутрішньоособистісних конфліктів необхідно рефлексувати не тільки над ситуаціями, але й навчитися розуміти й виражати свої почуття, і емоції, не боячись здатися слабкою.
Гестія (Веста) – максимальна цілісність; розвинений внутрішній світ; «річ у собі», символ інтровертованої самодостатності, вона емоційно закрита від повсякденного світу, володіє емпатією і може відчувати людей, розуміти їхні мотиви, усвідомлювати ситуацію, що відбувається, але вона не відчуває в цьому потреби, їй комфортно в повній самітності або у вузькому колі знайомих, де вона створює навколо себе ореол спокою; спокійна жінка, що занурена у свої переживання й сама ж є їхнім ініціатором; мало що цікавить й усілякі інтереси або знайомства, як правило, відбуваються в результаті впливу інших архетипів. Може мати декілька подруг, які так само не мають потреби в частому спілкуванні; просто вміє слухати й приймати почуття інших, віддаючи своє тепло, розраду або привітність гостям. Не будує відносин із чоловіками, звичайно її спокій притягує більше екстравертованого чоловіка, що і бере ініціативу. Важливий будинок і затишок, - класична домогосподарка, їй подобається створювати комфорт, на самоті вона може поринати у своє світотворення. Її влаштовують відносини, у яких чітко розподілені обов'язки, вона не цікавиться справами чоловіка й не має потреби в його участі в її справах по дому. Така жінка може з раннього віку присвятити себе якої-небудь релігії й залишатися їй вірної протягом всього життя. Для повноцінного життя в повсякденному світі Гестії необхідно розвивати соціальні навички й екстравертовані якості.
Гера (Юнона) – дуже мінлива, запальна й ревнива, але в той же час повністю залежить від того, одружена вона чи ні; робить чоловіка центром свого світу, якщо ж такої можливості немає, вона може впасти у відчай; живе заміжжям - це все, що їй потрібно, вона більше нікого не пускає у своє життя, навіть діти для неї на другому плані, вона тримається на певній відстані від навколишніх і намагається огородити від зайвого спілкування свого обранця. Для такої жінки увесь світ зосереджений в «ньому» - це й зміст, і ціль її життя. Близькі відносини із чоловіком для неї - емоційний захист, дуже чітко окреслює для себе границі - знаходячись без чоловіка вона може мати знайомих або навіть подруг, але, як тільки в її житті з'являється чоловік, вона відразу міняє до них своє ставлення, і втрачає всякий інтерес до колишнього життя. З жінками, як правило, складається в контексті пар; може тривалий час спілкуватися із замужніми жінками й дружити родинами, однак це скоріше статусна дружба, оскільки якщо шлюб подруги з якоїсь причини розпався, ця жінка автоматично знецінюється й перетворюється в погрозу її шлюбу; жінки - це потенційна погроза, якщо така жінка довідається про зраду чоловіка, то скоріше обвинуватить жінку, що його спокусила, чим свого «ідеального» чоловіка. У чоловікові шукає впевненість і силу, що часто виражається в соціальному статусі. Такі жінки більше уваги приділяють зовнішнім сторонам життя, тому часто помиляються. Від чоловіка вона шукає надійність і силу, але часто вибирає зовні успішного чоловіка, у якому є присутнім емоційна незрілість, авторитарність і байдужність до почуттів інших, довідається про такі якості занадто пізно» приймає такі якості, оскільки найстрашніше для неї це залишитися одною, тому вона неодноразово жадає від свого «Зевса» обіцянки зберігати вірність, підсвідомо розуміючи, що це неможливо й що вона його не залишить ні за яких умов. Необхідні інші богині для повноцінного життя в шлюбі й самоті, сама ж Гера дуже залежна від свого статусу дружини.
Деметра (Церера) – архетип всеосяжної турботи й постійного тепла, він здійснюється через постійне вирощування й турботу про близьких людей і приносить більшу травму, якщо інстинкт турботи не може реалізуватися з якої-небудь причини; способом реалізації себе в житті є турбота й допомога іншим. Якщо ця жінка мати, то її діти - це її продовження, вона вкладає в них те, що потрібно їм, іноді ототожнюючи себе з дитиною, стаючи з ним одним цілим. Якщо така жінка працює, то як правило, в організаціях, пов'язаних з допомогою людям; прагне підтримати кожного, альтруїстична, віддана людям і переконанням до впертості; не прагне до статусу в суспільстві або незалежності, найважливіше для неї - це створення дружної родини й близьких емоційних відносин. З жінками може встановлювати стосунки навіть більш близькі, ніж із чоловіком; дружба таких жінок будується на їхній спільних інтересах, тому, як правило, у подругах присутні архетип Деметри або Персефони; невластива заздрість до чужих успіхів: єдине, чому вона може заздрити іншим жінкам - це їхнім тісним відносинам з дітьми. Чоловіків не вибирає й рідко закохується, а скоріше ставиться до них, як до хлопчиків, які мають потребу в її допомозі. Вона відгукується й стає матір'ю для такого чоловіка. Часто це чоловік творчого складу, що відчуває себе незрозумілим і недостатньо визнаним, може дозволяти собі безвідповідальність і творче безладдя. Такий чоловік емоційно незрілий і нездатний до дійсно близьких відносин; приймає такого чоловіка, жаліє й цінує його таланти, прощає його примхливе й недбале поводження до себе, якщо він скаже, що цінує її доброту, турботу й розуміння. Другий варіант - мати сімейства, якщо чоловік старший і бачить у ній мати його дітей. Необхідно вчасно навчитися думати не тільки про допомогу комусь, але й про те, що потрібно саме їй.
Персефона (Прозерпина) – архетип, що формує особистість під впливом інших людей;може бути зовсім різною, оскільки основною рисою цього архетипу є пасивність, піддатливість і покірність чужій думці; Володарка; може прожити все життя, так і не довідавшись, чого хоче; нерішуча вічна дівчина, що тільки спостерігає за тим, як хтось або щось впливає на її життя, у неї немає цілей, думки й навіть певних бажань, вона, як «Душечка», живе думками навколишніх, не розвиваючи власні почуття; завжди залишається юною й потребуючої турботи, у будь-якому віці вона виглядає й поводиться набагато молодше свого віку; з легкістю підбудовується під вимоги навколишнього середовища й стає такою, якою її хочуть бачити, цікаво що при цьому сама не відчуває дискомфорту або яких-небудь почуттів; часто продовжує й розширює своє життя через дочку. Жінки ставляться доброзичливо й, як правило, поблажливо; часто дружить із жінкою, у якої сильна цілісна особистість, що розширюється за її рахунок, піде за нею й у точності повторює все те, що бачить, часто навіть не усвідомлюючи цього. Із чоловіками - дитина, пасивна, наївна й сором’язлива. Приваблює чоловіків трьох типів: 1) такі ж емоційно незрілі й досліджуючи світ, часто це перше підліткове кохання, у якому вони вчаться почувати один одного, у таких відносинах залишається незрілою й залежною від родини; 2) більш діловий, твердий і владний чоловік, якого приваблює її жіночність і крихкість, протилежна його якостям. Вона закохується в його силу, владність і індивідуальність, який їй так не вистачає; 3) чоловіка, яким по різних причинах складно й незатишно з «дорослими» жінками. З юною й наївною їм легше здаватися сильнішими й досвідченішими. Момент заміжжя все-таки може стати для неї переломним моментом, якщо вона закохується в людину, що не подобається її матері, вона виявляється перед вибором. Якщо вибір буде зроблений на користь заміжжя й Персефона зможе емоційно відділитися від матері, вона згодом стане зрілою особистістю, якщо ж цього не відбудеться - вона залишиться вічною дівчиною-підлітком. Необхідно якнайчастіше рефлексувати, прислухатися до своїх почуттів і навчитися диференціювати свої почуття від чужих.
Афродіта (Венера) – архетип жіночності, чуттєвості й відчуття прекрасного. Найбільш творчий жіночий архетип, будить творчу, істинно жіночу силу. Основна риса - її несвідома привабливість для чоловіків, вона випромінює тепло, і чарівність, навіть якщо не має яскравої зовнішності; живе за принципом «тут і зараз», вона легка й часто безтурботна, товариська й цікава розмаїтістю ідей і яскравих реакцій; поринає в почуття й емоції що відбувається, будь то цікава робота, пов'язана зі спілкуванням або кохання, яким вона віддається без залишку. Така жінка притягальна для чоловіків і їй вони так само цікаві, часто жінки вважають її суперницею, і небезпідставно. У силу її привабливості, сексуальності й чуттєвості їй складно в моральних і релігійних аспектах, така жінка може відчувати почуття незручності або провини за свої почуття, якщо не навчиться управляти енергією Афродіти. Досить доброзичлива до інших жінок: у неї багато подруг, яким подобається її легкість і мінливість, але ця дружба рідко буває тривалою, тому що необов'язкова й часто може бути неуважної до інших; багато жінок бачать у ній суперницю й вступають у конфлікт. Чоловіків сильно притягає, однак відносини вони створюють поверхневі. Може, вийшовши заміж, мати безліч коротких зв'язків і не вважати їх зрадою; не переживає через зради чоловіка, їй подобаються вільні відносини. Це чиста енергія, для повноцінної й найбільш продуктивної її реалізації необхідно так само розвивати архетипи Афіни й Гери. Афродіта це жінка-свято і їй потрібно навчитися ним керувати.
Геба (Ювента) – архетип вічної юності, персоніфікується в жінках, які просто не вміють приймати свій вік і прагнуть обдурити долю й себе; у будь-якому віці буде поводитися по-дівочі безтурботно, і здаватися молодшою багатьох своїх ровесниць, постійно додаючи до цього зусилля; безтурботна у всім, крім себе, така жінка може забути про повсякденні обов'язки, готуючись до якого-небудь свята або торжества; як правило, перебуває в який-небудь гучній компанії або займається відновленням гардероба, вона це робить тільки тому, що їй це подобається, не намагаючись сподобається комусь ще. Такі жінки завжди виглядають молодо й часто просто не почувають свого віку, через це може виникати невідповідність поводження й іміджу з реальним віком; не хоче відповідати за своє життя й прагнути знайти когось (як правило, чоловіка), хто подбає про неї; почуває себе занадто юною, що б боротися за свою думку й до того ж вона часто, не знає, чого хоче. З жінками дотримується поведінки молодшої сестри або дочки; їй подобається допомагати й спілкуватися на жіночі теми; має багато подруг серед таких же, як вона, що люблять «гарне» життя; вона до них добре ставиться, у неї відсутнє почуття заздрості чужим успіхам. Як правило, жінки, які її оточують, старші й схильні направляти, допомагати їй при прийнятті рішень. Кризу середнього віку такі жінки переживають дуже глибоко й болісно, як правило, вони все-таки не приймають свій вік і продовжують омолоджуватися й жити колишнім життям. До чоловіків ставиться спокійно, їй не властиво жагуче закохуватися або переживати бурхливі емоції; іноді такі жінки виходять заміж саме за порадою матері. Часто її вибір залежить від ситуації, вона може вийти заміж побачивши в цьому якусь перспективу або через добре відношення до себе не відчуваючи при цьому сильних почуттів. Вона так само часто займає позицію дитини або молодшого у відносинах із чоловіками. Геба взагалі не любить рамок і особистої відповідальності. Для повноцінного розвитку життя їй необхідно навчитися приймати всі зміни в собі й навчитися виходити зі своєї реальності, навчитися почувати свої почуття й почуття навколишніх, а так само нести за них відповідальність.
Тихе (Тюхе, Фортуна) – архетип, у якому сполучаються суперечливі бажання безмежного контролю над своїм і чужим життям і абсолютна безстрашність перед наслідками; у якої безліч ідей і пов'язаних з ними емоцій, які постійно міняються, при чому ідеї можуть бути кардинально протилежні; легка й весела, але в той же час дуже владна й емоційно збудлива жінка; любить спостерігати за життям друзів і знайомих, радити їм як варто діяти; завжди знає, як правильно діяти в цей момент, але не може планувати, оскільки багато чого в її житті залежить від миттєвого імпульсу; вона вибирає коло спілкування по типу «подобається - не подобається» не маючи для цього досить вагомих підстав. Бурхлива емоційність у таких випадках виражається або в повному прийнятті незважаючи на недоліки або в постійній боротьбі із мнимими ворогами незважаючи на їхні достоїнства. Жінками сприймається як емоційна, добра й співчутлива подружка; любить слухати відверті жіночі розмови, у яких її думка цінується й враховується; подруги часто керуються порадами Тихе, тим самим знімаючи із себе частину відповідальності за свої вчинки, їй же подобається можливість управляти, і пов'язане з нею відчуття влади й контролю; досить гарний маніпулятор, може когось залучити у своє коло спілкування, але якщо з якоїсь причини людина стає неприємною, вона так само майстерно робить, так щоб самі обставини й відношення оточуючих не дозволили залишитися на колишньому місці й у тому же положенні. З чоловіками холодність в досягненні мети, але яскраво й почуттєво закохується в різні за статусом й зовнішністю чоловіків, з якими їй має бути цікаво. Якщо закохується, намагається допомогти об'єкту симпатії, але не може не виявити своєї сутності, і згодом починає ним маніпулювати, беручи участь у всіх його починаннях, направляючи його в роботі або просто працюючи поруч, даючи поради. Необхідно навчитися відокремлювати своє життя від близьких їй людей і дотримувати границь особистої волі кожного. Усе контролювати неможливо, тому в деяких випадках ситуацію варто просто відпустити.
Немезида – як відомо, богиня відплати, совість, здатні перетерплювати позбавлення й карати себе й близьких за найменше відхилення від норм релігії й закону; дуже войовнича, принципова, іноді може бути жорстокою; схильна орієнтуватися у вчинках і почуттях на «правильні правила» яких у природі не існує, така жінка завжди шукає єдине правильне рішення. Незрозуміло, як можна орієнтуватися на почуття й емоції, вона не вірить у те, що всі люди зовсім різні й мають різні погляди, поняття істини тільки одне й воно їй відомо; її прямолінійність часто може залишатися незрозумілої для навколишніх; часто почуває себе ображеною й обманутою; сприймає будь-яку неуважність або емоційну гнучкість іншої людини, як безвідповідальність і легкість; тривожні, тому що постійно очікують обману, і часто їхні очікування виправдуються, а так само можуть бути емоційно холодні й ригідні в судженнях. Жінки можуть поважати за її принциповість, відповідальність і сконцентрованість на чому-небудь, вона відповідально ставиться до всякого завдання; не має близьких подруг, вона в них, як правило, бачить легковажних і поверхневих жінок які не здатні на справжню, щиру й віддану дружбу. Їй по-своєму подобається Афіна своєю холодністю й цілеспрямованістю, Артеміда своєю силою й волею. Чоловіків сприймає або як святих, або як лицемірів; складно побудувати відносини із чоловіком у силу свого прагнення до абсолютного ідеалу; боїться прислухатися до своїх почуттів, тому що боїться втратити контроль, а з ним і істину. Вона прагне вибрати кращого із кращих за допомогою розуму й тому, як правило, знаходить більше недоліків, ніж достоїнств. Можуть з'являтися кумири серед відомих людей, це обумовлено тим, що в них бачить «глянець» і може сама привласнити їм ті якості, які важливі для неї; у ролі кумира також може виступати начальник або інша людина, що буде на достатній відстані, що б його недоліки не були помічені. Чим ближче Немезида до людей, тим більше вона в них розчаровується. Для того, щоб почувала себе комфортно, їй необхідна допомога інших, більш м'яких архетипів. Їй необхідно розвивати емоційну гнучкість і навчитися приймати життя такий, яка вона є, незважаючи на деяку несправедливість.
Геката (Триодита) – цей архетип, можливо, найбільш наближений і пов'язаний з колективним і індивідуальним несвідомим; притягає небезпека й у її сутності присутня якийсь містицизм; схильні шукати містичне пояснення всьому, що з ними відбувається; часто займається окультними практиками, ходить до ворожок і магів; присутня сильна інтуїція і яскраво виражені природні інстинкти, але вона не завжди може їх зрозуміти й упоратися з ними; може займатися екстремальними видами спорту або містичними обрядами, їй цікаво все незвичайне й незрозуміле, що іноді навіть лякає інших; захоплюється астрологією й гороскопами; може практикувати окультні практики й вступати у відповідні організації. Може проявлятися три аспекти особистості: 1) цілеспрямована й пов'язана із природними силами, які дають їй індивідуальну силу подібно Артеміді; 2) не завжди може контролювати ці сили й перебуває «тут і зараз»; 3) відчуття відірваності від життя й повної самотності. Світ Гекати - це світ природних сил, тому жінка буде себе комфортно почувати, багато подорожуючи й постійно міняючись. Вона може: - мати друзів, але при цьому ніколи не забуває про свої інтереси, зберігаючи тим самим цілісність особистості; - як надати допомогу, так і відмовити в ній, якщо порахує потрібним; - багато знайомих, але мало друзів, у її особистості відчувається, щось містичне, іноді це видно виходячи з її іміджу або розмови, може бути й так, що створюється враження невловимої загадковості. До жінок вона ставиться спокійно з почуттям власного достоїнства; може бути кілька подруг, у цій дружбі вона звичайно займає місце лідера, до неї завжди прислухаються; часто приймає рішення за інших, управляє подіями свого життя, користуючись своєю інтуїцією й природними талантами. Чоловіки сприймають її скоріше як ділового партнера, ніж як жінку; прагне управляти чоловіком, часто вона інтуїтивно знає, чого від неї очікує чоловік, і це робить її гарним дипломатом; більше цікавлять її надприродні здатності, окультизм або її захоплення, ніж любов. Її може привабити сильний чоловік, що розділяє її інтереси, що може їй допомогти розвиватися, і буде підтримувати її почуття індивідуальності, і неповторності. Такі відносини можуть тривати довго, але на певній відстані, не вміє створювати близьких емоційних контактів, вони для неї залишаються загадкою - навіть якщо вона прагне створити близькі відносини, у неї виходить скоріше дружба й взаєморозуміння, чим пристрасть. Таким жінкам, щоб вийти зі своєї «раковини», варто розвивати в собі емоційну чуйність, навчитися прислухатися й розуміти почуття інших людей.
Кожна модель поведінки, представлена в архетипах, є сценарієм поведінки, а значить і долі, тільки сама жінка може вибрати, випливати чи ні. Кожний архетип має свої сильні й слабкі сторони, їх необхідно знати, а не закривати на них очі й що ще гірше – намагатися скрити власну індивідуальність. У кожній жінці, як правило, три-чотири архетипи, які доповнюють одне одного, так само не слід забувати, що архетипи проявляють свої різні аспекти залежно від середовища й людей, які приймають або не приймають жінку як особистість. Жінка, що прислухається до своїх внутрішніх імпульсів, архетипів, розвивається в цілісну особистість і домагається саме своїх, а не чужих цілей. Навчитися почувати себе, означає навчитися бути собою, а значить бути щасливою в гармонії із собою, іншими й природою.

Методика «Неіснуюча тварина» Простір, у свою чергу, пов'язаний з емоційним забарвленням переживання і часовим періодом: дійсним, минулим, майбутнім; дієвістю чи ідеально-мислительним планом роботи психіки. Простір, розташований позаду і зліва від суб'єкта, пов'язаний з минулим періодом і бездіяльністю (відсутністю активного зв'язку між думкою-уявленням, плануванням і його здійсненням). Права сторона, простір попереду і вгорі пов'язані з майбутнім періодом і дійовістю. На аркуші (моделі простору) ліва сторона і низ пов'язані з негативно забарвленими і депресивними емоціями, з непевністю і пасивністю. Права сторона (відповідна домінантна правої руки) – з позитивно забарвленими емоціями, енергією, активністю, конкретністю дії.
Показники і інтерпретації:
РОЗМІЩЕННЯ МАЛЮНКА НА АРКУШІ. У нормі малюнок міститься на середній лінії вертикально поставленого аркуша. Ближче верхнього краю аркуша (чим ближче, тим виразніше) трактується як висока самооцінка, як невдоволення своїм становищем в соціумі, недостатністю визнання з боку оточуючих, як претензія на просування і визнання, тенденція до самоствердження. У нижній частині – зворотна тенденція: невпевненість у собі, низька самооцінка, пригніченість, нерішучість, незацікавленість своєму становищі в соціумі, визнанні, відсутність тенденції до самоствердження.
ЦЕНТРАЛЬНА ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ФИГУРИ (голова чи замінююча її деталь). Голова повернена праворуч – стійка тенденція до діяльності, дієвості: майже все, що обмірковується, планується – здійснюється чи принаймні починає здійснюватися (якщо навіть і не доводиться до кінця). Голова повернена ліворуч – тенденція до рефлексії, до міркувань. Це не людина дії: лише незначна частина задумів реалізується, або хоча б починає реалізуватися. Нерідко також страх перед активною дією та нерішучість. “Анфас”, тобто голова спрямована на людину, яка малює (на себе), трактується як егоцентризм. На голові розташовані деталі, відповідні органам почуттів – вуха, рот, очі. Значення деталі “вуха” – пряме: зацікавленість в інформації, значимість думки оточуючих. Додатково з інших показників та їх поєднання визначається, робить випробовуваний щось для завоювання позитивної оцінки, чи лише продукує на оцінки оточуючих відповідні емоційні реакції (радість, гордість, образа,) не змінюючи своєї поведінки. Відчинений рот у поєднанні з язиком при відсутності промальовування губів трактується як велика мовна активність (балакучість), у поєднанні з промальовкою губ – як чуттєвість; іноді й те й те разом. Відкритий рот без промальовування язика і губ, особливо – закреслений, трактується як легкість виникнення побоювань і страхів, недовіри. Рот з зубами – вербальна агресія, в більшості випадків – захисна (огризається, задирається, грубить у відповідь на звернення до нього). Для дітей і підлітків характерний малюнок закресленого рота округлої форми (боязкість, тривожність). Особливого значення надають очам. Це символ властивого людині переживання страху: підкреслюється різкою прорисовкою райдужної оболонки. Зверніть увагу на наявність чи відсутність вій. Вії – істероїдно-демонстративні манери поведінки; для чоловіків: жіночні риси характеру з прорисовкою зіниці і райдужної оболонки збігаються рідко. Вії – також зацікавленість в захопленні оточуючих зовнішньої красою і манерою вдягатися, надання цьому великого значення. Збільшений (відповідно до фігури в цілому) розмір голови свідчить про те, що досліджуваний цінує раціональне начало (можливо, і ерудицію) у собі і оточуючих. На голові також бувають розташовані додаткові деталі: наприклад, роги – захист, агресія. Визначити по поєднанню з іншими ознаками – кігтями, щетиною, голками – характер цієї агресії: спонтанна чи захистно-відповідальна. Пір’я – тенденція до самоприкрашання і самовиправдання, до демонстративності. Грива, вовна, подоба зачіски – чуттєвість, підкреслення свого статі, іноді, орієнтування на свою сексуальну роль.
ОПОРНА ЧАСТИНА ФИГУРИ (ноги, лапи, іноді – постамент). Розглядається ґрунтовність цієї частини відносно розмірів всієї тварини і за формою: а) Ґрунтовність: обдуманість, раціональність ухвалення рішення, шляху до висновків, опора на значиму інформацію; б) Зменшені розміри: поверховість суджень, легкодумство в висновках і необґрунтованість суджень, іноді імпульсивність ухвалення рішення (особливо відсутності чи майже відсутності ніг). Зверніть увагу на характер з'єднання ніг з корпусом: з'єднання точно, старанно чи недбало, слабо з'єднані, не з'єднані зовсім – це характер контролю за своїми міркуваннями, висновками, рішеннями. Однотипність і односпрямованість форми ніг, лап, будь-яких елементів опорної частини – конформність суджень у прийнятті рішень, їх стандартність, банальність. Розмаїття у формі і положенні цих деталей – своєрідність установок і суджень, самостійність і неконформність; іноді навіть творче начало (відповідно незвичайність форми) чи інакомислення (ближче до патології).
ЧАСТИНИ, ЩО ЗДІЙМАЮТЬСЯ НАД РІВНЕМ ФИГУРИ. Функціональні: крила, додаткові ноги, щупальці, деталі черепашки, , функціональні деталі – енергія охоплення різних областей людської діяльності, впевненість у собі, “саморозповсюдження” з неделікатним і нерозбірливим притисненням оточуючих, або допитливість, бажання приймати участь у якомога у більшому числі справ оточуючих, завоювання собі місця під сонцем, захопленість своєї діяльністю, сміливість дій (відповідно значенням деталі-символа – крила чи щупальці, тощо). Прикрашаючи деталі: пір’я, банти на завитушки – демонстративність, схильність звертати на себе увагу оточуючих, манерність.
ХВОСТИ. Виражають ставлення до власних дій, рішень, висновків, до своєї вербальної продукції. Хвости повернені праворуч – ставлення до своїх дій та поведінки. Ліворуч – ставлення до своїх думок, рішень; до пропущених можливостей, до власної нерішучості. Позитивне чи негативне забарвлення цих відносин виражена напрямом хвоста вгору (впевнено, позитивно, бадьоро) чи падаючим рухом вниз (невдоволення собою, сумнів у власній правоті, провина з з приводу зробленого, сказаного, каяття тощо.). Звернути увагу на хвости, з кількох, іноді повторюваних, ланок, на особливо пишні хвости, особливо довгі, іноді розгалужені.
КОНТУРИ ФИГУРИ. Аналізуються наявності чи відсутності виступів (типу щитів, панцирів, голок), промальовування і затемнення лінії контуру. Це захист від оточуючих, агресивна – якщо вона виконана в гострих перехрестях; зі страхом і тривогою – якщо має місце затемнення, “забруднення” контурів ліній; з побоюванням, підозрою – якщо поставлені щити, “заслони”, лінія подвоєна. Спрямованість такого захисту – відповідно просторовому розміщенню: верхній контур фігури – проти вищих, проти осіб, які мають можливість накласти заборони, обмеження, здійснити примус, тобто проти старших за віком, батьків, учителів, начальників, керівників; нижній контур – захист від глузувань, невизнання, відсутності авторитету у нижчестоящих підлеглих, молодших, страх осуду; бічні контури – недиференційоване побоювання і готовність до самозахисту будь-якого порядку і в різних ситуаціях; те саме – елементи “захисту”, розташовані не по контуру, а всередині контуру, на корпусі тварини. Праворуч – в процесі діяльності (реальної), зліва – більше захист своїх думок, переконань, смаків.
ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГІЯ. - кількість зображених деталей – лише необхідна кількість, щоб дати уявлення про придуману неіснуючу тварину (тіло, голова, кінцівки, хвіст, крила тощо.): з заповненим контуром, без штрихування і додаткових ліній і частин, просто примітивний контур, – чи має місце щедре зображення не тільки необхідних, але «ускладнюючих конструкцію додаткових деталей». Відповідно, чим більше складових частин і елементів (крім найнеобхідніших), тим більша енергія. У протилежному випадку – заощадження енергії, астенічність організму, хронічні соматичне захворювання. (Те ж підтверджується характером лінії – слабка павутинноподібна лінія, “возить олівцем по паперу”, не натискаючи на нього.) Зворотний ж характер ліній – жирна із натиском – не є полярним: це не енергія, а тривожність. Слід звернути увагу на різко продавлені лінії, видимі навіть на зворотному боці аркуша (судорожний, високий тонус м'язів малюючої руки) – різка тривожність. Зверніть увагу також на те, яка деталь, який символ , виконано таким чином (тобто. до чого прив'язана тривога).
ОЦІНКА ХАРАКТЕРУ ЛИНІЇ (дубляж лінії, неакуратність сполучень, “острівці” із заходячих одна на одну ліній, зачернення частин малюнка, “запачкування”, відхилення від вертикальної осі, стереотипності ліній тощо.
ТЕМАТИЧНО тварини діляться на загрозливих, нейтральних та тих, яким погрожують (подоби лева, бегемота, вовка чи птиці, равлики, мурахи, або білки, собаки, кішки). Це ставлення до власної персони, до свого “Я”, уявлення про своє становище в світі, ніби ідентифікація себе за значимістю (з зайцем, комашкою, слоном, собакою тощо.). Уподібнення намальованої тварини людині, починаючи з постановки тварини в становище прямоходіння, на дві лапи, замість чотирьох або понад, і закінчуючи одяганням тварини в людський одяг (штани, спідниці, банти, пояса, сукню), включаючи схожість морди на обличчя, ніг і лап на руки, – свідчить про інфантильність, емоційну незрілість, відповідно рівня вираження “підвищення людяності” тварини. Механізм схожий алегоричному значенню тварин та характерів в казках, притчах тощо. Рівень агресивності виражений кількістю, розташуванням і характером кутів в малюнку, незалежно від їхніх зв'язків з іншими деталями зображення. Особливо вагомі в цьому плані прямі символи агресії – пазурі, зуби, дзьоби.. Слід звернути увагу також на акцентування сексуальних ознак – вимені, сосків, грудях при людиноподібній постаті та ін. Це ставлення до статі, аж до фіксації на проблемі сексу. Фігура кола (особливо – нічим не заповненого) символізує і висловлює тенденцію до скритності, замкнутість, закритість свого внутрішнього світу, небажання постачати дані про оточуючим, нарешті, небажання піддаватися тестування. Такі малюнки зазвичай дають дуже обмежене число даних для аналізу. Зверніть увагу на випадки монтування механічних частин в тіло “тварини” – постановка тварини на постамент, тракторні чи танкові гусениці, триноги; прикріплення до голови пропелера, гвинта; умонтування в очі електроламп, в тіло і кінцівки тварини – рукояток, клавіш і антен. Це спостерігається частіше у хворих на шизофренію і глибоких шизоїдів.
ТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ виражені зазвичай кількістю поєднуються у фігурі елементів: банальність, відсутність творчого початку приймають форму “готового”, існуючого тварини (люди, коні, собаки, свині, риби), яким лише прикріплюється “готова” існуюча деталь, щоб намальована тварина стало неіснуючим – кішка з крилами, риба з пір'ям, собака з ластами тощо. Оригінальність виражається у формі побудови фігури з елементів, а не з цілих заготовок. Назва може висловлювати раціональне поєднання значеннєвих частин (літаючий заєць, “бегекот”, “мухожер” тощо.). варіант – словотвір з книжно-науковим, іноді латинськім суфіксом чи закінченням (“ратолетиус” тощо.). Перше – раціональність, конкретна установка при орієнтуванні і адаптації; друге – демонстративність, спрямована головним чином на демонстрацію власного розуму, ерудиції, знань. Зустрічаються назви поверхнево-звукові, без будь-якого осмислення (“лялие”, “лиошана”, “гратекер” тощо.), які означають легковажне ставлення до оточуючих, невміння враховувати сигнал небезпеки, наявність афективних критеріїв основі мислення, перевага естетичних елементів в судженнях над раціональними. Спостерігаються іронічно-гумористичні назви (“риночурка”, “пузиреїд” тощо.) – при відповідно іронічному ставленні до оточуючих. Інфантильні назви мають зазвичай повторювані елементи (“тру-тру”, лю-лю”, “кускус” тощо.). Схильність до фантазування (частіше захисного характеру) виражена зазвичай подовженими назвами (“аберосинотиклирон”, “гулобарниклета ” тощо.).
ХУДОЖНІ ФІЛЬМИ
С первого взгляда, США, 1999.
Поллианна, Англия, 2003

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ФІЛЬМИ
Культура: Бабий Век (5 серий)[2010, SATRip]. Документальный цикл, повествующий о судьбах женщин, определивших лицо XX века.
Брюнетки против блондинок, 2010. Режиссер: Наталия Кузнецова
Эйфория или пиво - легальный наркотик. 2009
Человеческие потребности можно инициировать, производить, продвигать и экспортировать, как любые товары. Запад экспортирует потребности в другие страны. И это стало главным средством манипулирования общественным сознанием и способом расширения их рынка сбыта на чужой территории... Общество разлагается. Мы прошляпили тот момент, когда нам внедрили западную психологию потребления. А потребитель заботится только о своём комфорте. Когда человек нацелен на удо...
ВВС: Мозг: Тайная история / The Brain: A Secret History (2011/DVB) 3 серии, 2012
Что руководит нашими поступками? Как работает наше сознание? Многие века эти вопросы занимали только философов и теологов. Лишь 100 лет назад появилась наука, которая начала проливать свет на внутренний механизм работы человеческого мозга - экспериментальная психология. Доктор Майкл Мосли собирается совершить три исследовательских путешествия, чтобы увидеть последние научные исследования над человеческим разумом. Он проследит историю попыток понять и управлять мозгом.
Ай Вейвей: Никогда не извиняйся / Ai Weiwei: Never Sorry, 2013. Ай Вэйвэй самый известный китайский современный художник, «пекинский Энди Уорхол» и хулиган, создавший себе имя и репутацию не только выставками в Tate Modern, но и открытым противодействием китайским властям.
National Geographic. Испытайте свой мозг 3 части из 3 / Test Your Brain 3 part of 3 (2011) DVB [ru, en], 45 мин. 2:14:52
Лабиринты мозга (2003) DVDRip [rus], 2010, 133минуты
Наше тело уникальная машина. Органы чувств, 2010. Human Body Ultimate Machine
Есть ли пол у моего мезга? (Франция)
Упражнения для ума.
Не родись красивой.
Как приручить удачу.
Война полов: ум; внешность и т.д.
Про два пола в шутку и всерьёз.
Мужчина и женщина. Почувствуй разницу.
С первого взгляда.
Империя чувств.
Цивилизация. Монополия, Наука покупать.
Папа с Марса, мама с Венеры.
Как быстро и эффективно изменить свою жизнь, в новом мотивационном проекте «Ты можеш лучше»: 10 правил успіху; Искусство говорить; Позаботься о здоровье и др.додати лише один об’єкт, зробивши святковою і яскравою листівку(


бездарность

генійЗаголовок 1 Заголовок 2у3ђ Заголовок 3 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 14430301
    Размер файла: 810 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий