Екзаменаційні білети з фізики


Білет 1

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага невагомість.
Послідовне та паралельне з’єднання провідників в електричному колі.
Експериментальне завдання. Виготовлення математичного маятника з певним періодом коливання та визначення прискорення вільного падіння дослідним шляхом.

Білет 2
Ізопроцеси. Газові закони.
Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Задача. Визначаючи електрохімічний еквівалент міді, учень протягом 5 хвилин пропускав крізь розчин мідного купоросу струм силою 1,2 Ампер. За цей час маса катода збільшилась на 0, 119 г . Яке значення електрохімічного еквівалента міді дістав учень?

Білет 3

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і переміщення. Додавання швидкостей.
Випаровування рідин. Насичуюча і ненасичена пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря, її вимірювання
Задача. У провіднику, довжина активної частини якого становить 8 см, сила струму дорівнює 50 А. Його розмістили в однорідному магнітному полі. Індукція якого 20 мТл. Визначити виконану роботу, якщо провідник перемістився на 10 см перпендикулярно до ліній індукції.

Білет 4

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення, швидкість і переміщення для рівноприскореного руху. Графіки залежності кінематичних величин для рівноприскореного прямолінійного руху.
Електромагнітні хвилі, їх випромінювання. Принципи сучасного радіозв’язку. Розвиток засобів зв’язку в Україні.
Задача. У циліндрі під поршнем ізобарно охолоджують 20 л газу від температури 800 С до 300 С. Який об’єм охолодженого газу?
Білет 5

Рівномірний рух по колу. Період, частота, швидкість та прискорення при рівномірному русі по колу.
Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Хімічна дія світла.
Задача. ККД ідеального теплового двигуна – 40%. Яку кількість теплоти газ отримав від нагрівника, якщо віддав холодильнику 3 кДж?

Білет 6

Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності у класичній механіці.
Закони відбивання та заломлення світла.
Експериментальне завдання. Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела.

Білет 7

Маса, її вимірювання. Сила. Другий закон динаміки Ньютона.
Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання.
Задача. Яку різницю потенціалів має пройти електрон, щоб збільшити свою швидкість від 10Мм/с до 30 Мм/с?

Білет 8

Третій закон Ньютона. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Значення робіт К. Ціолковського, Ю. Кондратюка, С.Корольова у розвитку космонавтики.
Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
Лабораторна робота. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.
Білет 9

Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Розрахунок першої космічної швидкості.
Неперервний та лінійчатий спектри. Спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.
Задача. Лампа розрахована на напругу 127 В споживає потужність 50 Вт. Який додатковий опір треба приєднати до лампи, щоб включити її в коло з напругою 220 В?
Білет 10
Перший закон термодинаміки. Теплові двигуни.
Дифракція світла. Дифракційна решітка та її застосування.
Задача. Амплітуда сили змінного струму 20 А, частота 103 Гц. Визначити миттєве значення сили струму через 10-4 с від його нульового значення. В початковий момент сила струму дорівнювала нулю.

Білет 11

Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.
Генератор змінного струму. Трансформатор. Передавання енергії на відстань. Проблеми енергозбереження в Україні.
Експериментальна задача. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря в кімнаті.


Білет 12

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Пояснення агрегатних станів речовини на основі МКТ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.
Коливальний рух. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань.
Задача. Визначити знаки зарядів двох частинок, що відхиляються під час руху в магнітному полі.


B
13 EMBED Equation.3 1415
v0
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415Білет 13

Внутрішня енергія, способи її зміни. Кількість теплоти та робота. Перший закон термодинаміки.
Вільні електромагнітні коливання у контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі.
Лабораторна робота. Визначення питомого опору провідника.

Білет 14

Температура, її фізичний зміст. Вимірювання температури. Температурні шкали.
Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.
Задача. Період коливань звукової хвилі 2 с. На яку відстань пошириться хвиля за 1хв, якщо її довжина 1,5 м?

Білет 15

Несамостійний і самостійний розряди у газах. Плазма, її використання.
Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.
Лабораторна робота. Визначення показника заломлення скла.


Білет 16

Електризація тіл. Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.
Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Акустичний резонанс.
Задача. Рух тіл заданий рівнянням X = 5t та X = 150 – 10t. Знайдіть час та місце зустрічі графічно та аналітично.

Білет 17

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості.
Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту, їх пояснення на основі квантових уявлень. Рівняння Ейнштейна.
Експериментальне завдання. Дослідження умови рівноваги тіла, що має вісь обертання.
Білет 18

Робота при переміщенні заряджених тіл в електричному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга.
Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Поглинена доза випромінювання, її біологічна дія. Способи захисту від випромінювання.
Задача. З якою швидкістю і в якому напрямі рухатимуться вагонетки масами 2m і m після їх зчеплення?

Білет 19

Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля конденсатора (без виведення). Застосування конденсаторів у техніці.
Деформації. Види деформацій. Сила пружності. Закон Гука.
Задача. Індуктивність котушки коливального контуру 25 мкГн, Амплітудні значення сили струму і напруги відповідно дорівнюють 2 мА і 0,2 В. Визначити довжину електромагнітної хвилі, що випромінює даний контур.

Білет 20

Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Опір.
Кристалічні та аморфні тіла. Поняття про рідкі кристали.
Задача. Яка кінетична енергія і швидкість фотоелектронів, що вилітають із натрію внаслідок опромінення його ультрафіолетовим світлом з довжиною хвилі 200 нм? Робота виходу електронів з натрію 4
·10-19 Дж.
Білет 21

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму.
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).
Задача. Двигун внутрішнього згоряння має ККД 28 % за температури горіння палива
9270 С. Обчисліть температуру відпрацьованого газу.


Білет 22

Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.
Задача. Промінь світла падає на межу розділу двох середовищ (повітря – скло) під кутом 450. Визначити на який кут відхилиться промінь від свого початкового напряму, якщо відносний показник заломлення скла відносно повітря дорівнює 2,4.

Білет 23

Електромагнітне поле, його матеріальність. Електромагнітні хвилі, їх властивості. Радіолокація, її застосування.
Поверхневий натяг. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності у природі і техніці.
Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.

Білет 24

Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. Електронно-променева трубка.
Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу.
Задача. Визначити енергію зв’язку ядра атома гелію (МеВ). Чому дорівнює питома енергія зв’язку даного ядра?

Білет 25

Електричний струм в електролітах. Закони електролізу. Застосування електролізу.
Шкала електромагнітних хвиль. Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювань.
Задача. Молекулярний водень, маса якого 6,5 г, температура 270 С нагрівають за сталого тиску так, що його об’єм збільшився вдвічі. Знайти роботу виконану газом під час його розширення.

Білет 26

Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідників від температури та освітленості. Застосування напівпровідників.
Когерентність. Інтерференція, її застосування в техніці. Дисперсія світла.
Задача. Автомобіль масою 5 т рушає з місця з прискоренням о,6 м/с2. Знайти силу тяги, якщо коефіцієнт тертя становить 0, 04.

Білет 27

Внутрішня енергія та способи зміни її. Перший закон термодинаміки.
Склад ядра атом. Енергія зв’язку атомних ядер. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-промені.
Задача. Чому дорівнює вага автомобіля масою 3 т у верхній частині опуклого моста, радіус кривизни якого 100 м? Швидкість руху вантажівки 72 км/год.

Білет 28

Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.
Задача. Визначити середню потужність насоса, який подає 4,5 м3 води на висоту 5м за 5 хвилин.

Білет 29

Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.
Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідників від температури та освітленості. Застосування напівпровідників у техніці.
Задача. Оцініть середню квадратичну швидкість теплового руху молекул повітря за нормальних умов.


Білет 30

Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.
Когерентність. Інтерференція та дифракція світла. Дифракційна решітка. Дисперсія світла.
Задача. Для розтягнення пружини на 4 мм необхідно виконати роботу 0,02 Дж. Яку роботу треба здійснити, щоб розтягти цю пружину на 4 см?

13PAGE 14115


13PAGE 14715
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 14431115
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий