Зубайров.Н.Б


ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Химия және химиялық технология факультеті
“Келісілген” “Бекітілген”
Химиялық физика және материалтану кафедрасының меңгерушісі Химия және химиялық технология факультетінің деканы
__________________Тулепов М.И. ________________Оңғарбаев Е.Қ.
«_______”________________2014ж. “_______”_____________2014ж. (печать)
МАГИСТРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ
(ғылыми және педагогикалық бағыт,
тәжірибелік оқу-әдістемелік бағдарлама)
Зубайров Нұрсұлтан Болатбекұлы
Мамандығы 6M073400 Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясыМагистратураның оқу-әдістемелік бағдарламасы (мамандандыру) Химиялық физика
Кафедра Химиялық физика және материалтану
Магистратурада оқу аралығы, оқу мерзімі қыркүйек 2014- маусым 2016 ж.ж.
Ғылыми жетекші х.ғ.к., доцент, м.а.Лесбаев Б.Т.
ЭдвайзерPhD,Аға оқытушы , Досжанов Е.О.
Магистрлік диссертация тақырыбы Күйе және металл нанобөлшектері мен олардың оксидтері негізіндегі энергосыйымды комозиттер жасау.
Магистрлік диссертацияныңқорғауға ұсынылған мерзімі Маусым 2016 ж.
2014 – 2016ж.МАГИСТРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ
Теориялық оқу - 42 кредит
МҒЗЖ – 7 кредит
Кәсіби практика - 6 кредит
Қорытынды аттестация- 4 кредит
МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ ЖӘНЕ ДИССЕРТАЦИЯНЫ ДАЙЫНДАУ - 8 кредит
Магистерлік диссертация тақырыбы: Күйе және металл нанобөлшектері мен олардың оксидтері негізіндегі энергосыйымды композиттер жасау.
Ғылыми-зерттеу жұмысының бағдарламасы:
№ Жұмыстың түрі Орындау аралығы Есеп беру формасы
1 Әдеби шолу жазу Қыркүйек – желтоқсан, 2014ж. Жазбаша
2 Тәжірбиелік жұмыстарға жоспар жасау Қаңтар, 2015 ж. Жазбаша
3 Металл және металл оксидттерінің нанобөлшектерін алу Ақпан – сәуір, 2015 ж. Жасалған жұмыс бойынша есеп беру
4 Алынған мәліметтерді өңдеу Мамыр, 2015 ж. Жасалған жұмыс бойынша есеп беру
5 Курстық жұмысты қорғау Маусым, 2015ж. Курстық жұмысты қорғау
6 Энергия сыйымды композитті материалды құру Қыркүйек- қараша, 2015ж. Жасалған жұмыс бойынша есеп беру
7 Диссертациялықтақырып бойынша баяндама тезистерін және мақалалар жазу Желтоқсан, 2015ж. Жазбаша
8 Алынған композитті материалдың физика- химиялық қасиеттерін зерттеу Қаңтар-наурыз, 2016ж. Жасалған жұмыс бойынша есеп беру
9 Алынған нәтижелерді өңдеу Сәуір, 2016ж. Жазбаша
10 Магистрлік диссертацияны безендіру Мамыр, 2016ж. Жазбаша
11 Магистрлік диссертацияны қорғау Маусым, 2016ж. Баяндама
ІІІ. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Күйе және металл нанобөлшектері мен олардың оксидтері негізіндегі энергосыйымды комозиттер жасау.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Энергосыйымды композиттердегі жеке компонеттердің және олардың қоспаларының қасиеттерін зерттеу
Жұмыстың мақсаты: Көміртекті энергосыйымды композит алу.
Зерттеу мәселелері: композит құрамындағы комоненттерді синтездеу әдістерін қарастыру және әр түрлі қатынастағы күйе/металл/металл оксиді композит комбинацияларының қасиеттерін зерттеу.
Зерттеу нысандары: күйе, металл және металл оксидтерінің нанобөлшектері.
Зерттеу әдістері: Рентгенофазалық зерттеу әдісі, сканерлеуші электронды микроскопия, ИК-спектрометрия, электронды-микроскопиялық зерттеу және т.б
Зерттеу мазмұны: Композит алу және оның шығымын жоғарлату.
Зерттеу міндеттері:
1. Күйе және нанобөлшекті металл/металл оксидін алу әдісін жасау
2.Алынған нанобөлшекті металл/металл оксидтті күйенің физико-химиялық қасиеттерін зерттеу
3.Энергосыйымды күйе арқылы белгілі қасиеттері бар пиротехникалық құрамды алу
Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы: қазіргі кезде істетілу аумағы кең, қолдану уақыты ұзақ, термотұрақты, механикалық күштерге тұрақты материалдар сұранысы жоғары болып отыр. Бұл шарттарға энергосыйымды күйе/металл/металл оксиді композиттер сәйкес келеді. Қолданылатын заттың элементті құрамы, олардың құрлымы, физико-химиялық және арнайы қасиеттері энергетикалық және де эксплутационды қасиеттерін жақсартады. Компоненттердің және олардың қоспаларының қасиеттерін зерттеу пиротехникалық бұйымдарды жасау кезінде өте маңызды. Мұндай материалдарды қолдану арқылы сапалы композиттерді аламыз.
Диссертацияны орындау жоспары:
№ Жұмыстың түрі Орындау аралығы
1 Диссертация тақырыбы бойынша әдебиеттер іздеу және әдеби шолу жазу Қыркүйек – желтоқсан, 2014ж.
2 Металл және металл оксидттерінің нанобөлшектерін алу. Қаңтар – наурыз, 2015ж.
3 Алынған мәліметтерді өңдеу. Наурыз – мамыр,
2015 ж.
4 Орындалған жұмыс бойынша есеп беру Маусым, 2015 ж.
5 Практикадан өту Маусым, 2015ж.
6 Энергия сыйымды композитті материалды құру және диссертациялық тақырып бойынша баяндама тезистерін және мақалалар жазу. Қыркүйек – желтоқсан, 2015ж.
7 Алынған композитті материалдың физика- химиялық қасиеттерін зерттеу Қаңтар-ақпан, 2016ж.
8 Алынған нәтижелерді өңдеу Наурыз – сәуір, 2016ж.
9 Магистірлік диссертацияны безендіру Мамыр, 2016 ж.
10 Магистірлік диссертацияны қорғау Маусым, 2016 ж.
Магистрлік диссертация құрылымы:
Кіріспе
1. Әдеби шолу
2. Тәжірибелік бөлім
3. Нәтижелерді талқылау
4. Қорытынды
5. Пайдаланылған әдебиеттер
Магистранттың кәсіби практикасы
Педагогикалық практика – 3 кредит
Практикадан өту уақыты: 01.09.2015-13.12.2015
Практика базасы: Химиялық физика және материалтану кафедрасы
Практика бағдарламасы:
1. Магистранттарды химиялық физика саласы бойынша университетте мамандарды ұйыммен, құрылымымен, мақсатымен және көп деңгейлі дайындық жұмысымен таныстыру.
2. Баклавриат студенттерімен оқу және тәрбиелік жұмыстарын өзіндік жүргізу машықтарын қалыптастыру.
3. Болашақ педагогтың жалпы және кәсіби мәдениетін дамыту.
4. Психолог- педагогтық қабілет пен машықтарды қалыптау.
5. Үрдістердің мазмұнын, құрылымын және оларды жүзеге асыру технологиясын түсінуге кабілеттілігін дамыту; оқыту-тәрбиелік үрдістерді жоспарлау және жобалау; педагогикалық жағдайларды талдау.
Есеп беру формасы: есепті қорғау, аяқтау конференциясында баяндау.
Зерттеу практикасы – 3 кредит
Практиканың өту аралығы: 25.05.2015-21.06.2015
Практика базасы: Жану прабламалары институты
Практика бағдарламасы:
Магистранттардың – ғылыми зерттеу практикасыныңмақсаты университеттегі «Жарылғышзаттар мен пиротехникалықкұралдардыңхимиялықтехнологиясы» мамандығының оқу әдістемелік бағдарламасында алған теориялықбілім мен магистрді дайындау бағдарламасының арасында байланыс орнату.
Практика мәселесі:
Магистрлік бағдарлама дисциплинасын зерттеу кезінде магистранттардың алған білімдерін, қабілетін бекіту;
Ғылыми, химиялық физика әдістері және эксперементалды тәжірибиені бекіту және иемдену;
Болашақ магистранттардың интелектуалды жеке жұмыс істеу мәдениетін құрастыру.
Есеп беру формасы: есепті қорғау
V.Ғылыми жариялаулармен біліктілікті арттыру жоспары
Ғылыми жариялаулар жоспары
№ Жариялаулар түрі Орындау мерзімі
1 «ҚазҰУ хабаршысы» журналына мақала Қаңтар – наурыз 2015 ж.
2 «Студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы» баяндама тезистері Сәуір 2015 ж.
3 Халықаралық конференцияға тезис Сәуір 2015 ж.
Біліктілікті арттыру жоспары
№№ Біліктілік негізіБіліктілік мерзімі1 Technische Univeritat Berlin Маусым 2015– шілде 2015
Магистрант__________________________Зубайров Н.
(қолы)
Эдвайзер __________________________________Досжанов Е. О.
(қолы)
Ғылыми жетекші х.ғ.к.________________________Лесбаев Б.Т.
(қолы)


Приложенные файлы

  • docx 14651607
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий