MO_Аудит в ЗК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М. БЕКЕТОВА


Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з інформаційних технологій
_____________________Пан М. П.
«_____» ___________ 20__ р.


Мізік Ю.І.

Методичні вказівки
до організації самостійної роботи, практичних занять
та виконання контрольної роботи
з дисципліни
«АУДИТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

Харків – ХНУМГ – 2015 Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: Ю.І. Мізік. – Х.: ХНУМГ, 2015. – 57 с.
Укладач: к.е.н. Мізік Ю.І.Рецензент: проф., д.е.н. Т.В. Момот


Рекомендовано кафедрою фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту (протокол № 8 від 21.03.2014 р.)( ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015 рік
( Мізік Ю.І., 2015 рік
ЗМІСТ


Стор.

Загальні положення...
4

1. Зміст дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах.
7

2. Вказівки до проведення практичних занять..
9

3. Вказівки до ділової гри «формулювання думки аудитора та надання аудиторського висновку».
29

4. Вказівки до організації самостійної роботи студентів
31

4.1. Організація й інформаційне забезпечення самостійної роботи
студентів..
31

4.2. Види самостійної роботи студентів.
33

4.3. Питання для самоконтролю.
35

5. Завдання для контрольної роботи з дисципліни і методичні вказівки щодо її виконання для студентів заочної форми навчання

38

Рекомендована література.
51


Загальні положення

У сучасних умовах широкого розвитку процесів європейської інтеграції особливого значення набуває проблема вдосконалення окремих ланок національної економіки саме з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Водночас, з огляду на те, що незалежний аудит сьогодні виступає важливішою формою фінансового контролю та вважається найбільш перспективним напрямком контрольної діяльності, питання запозичення та адаптації важливих напрацювань зарубіжних країн у цій сфері є досить актуальним.
Метою викладання навчальної дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах» є формування у студентів базових системних знань із організації діяльності аудиторських фірм, проведення аудиторських перевірок і надання супутніх аудиторських послуг та кваліфіковано складати аудиторський висновок згідно вимог МСА.
Завдання вивчення дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах»: вивчення організаційних засад аудиторської діяльності в різних країнах світу; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
сутність і значення аудиту в ринкових умовах, сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в зарубіжних країнах;
правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном;
міжнародний досвід організації та методики проведення аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг;
зарубіжні методики здійснення внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання,
специфіку аудиторської перевірки підприємств з іноземними інвестиціями.
вміти:
організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг в розвинених зарубіжних країнах;
організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів у зарубіжних аудиторських фірмах;
планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план аудиту, програму аудиту згідно МСА;
вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання;
складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора;
організовувати систему внутрішнього аудиту;
складати звіт незалежного аудитора згідно вимог МСА.
мати компетентності:
Компетентності соціально-особистісні: креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети.
Загальнонаукові компетентності базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.
Інструментальні компетентності навички роботи з комп'ютером; навички управління інформацією; дослідницькі навички.
Загально-професійні компетентності: базові уявлення про закордонний досвід з питань організації і методики аудиторської перевірки, проблеми нормативної регламентації цих питань та надавати пропозиції з їх вдосконалення; сучасні уявлення про існуючі методики проведення аудиту, адаптувати їх до умов перевірки конкретного клієнта, здатність їх критично аналізувати, виявляти не вирішені раніше питання та надавати пропозиції з їх вирішення або вдосконалення; здатність організувати відповідне нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів; знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства зарубіжних країн в галузі аудиту; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; здатність кваліфіковано надавати супутні послуги аудиту та пропонувати клієнту найбільш оптимальні рішення.
Спеціалізовано-професійні компетентності: здатність обирати оптимальну організаційну форму здійснення аудиторської діяльності за наявних ресурсів, створити аудиторську фірму, скласти її установчі документи, провести її реєстрацію для здобуття права здійснення аудиторських послуг з у рахуванням специфіки законодавства різних зарубіжних країн; здатність компетентно розробляти план роботи аудиторської фірми, загальний план аудиту конкретного замовника, вдосконалювати та самостійно розробляти програми аудиту згідно вимог МСА; здатність ефективно організувати процес аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання; обирати оптимальні методи, способи та прийоми здійснення аудиторських процедур і організувати їх виконання; здатність компетентно складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора і організувати здачу виконаних послуг замовникові; розробляти заходи з вдосконалення діяльності аудиторської фірми в різних зарубіжних країнах.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ):
ЗМ 1. Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних країнах.
ЗМ 2. Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах.
1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

МОДУЛЬ 1. Аудит в зарубіжних країнах.

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних країнах.
Тема 1. Суть та предмет аудиту,його сфера дії в зарубіжних країнах.
Сутність і мета аудиту. Теорії виникнення аудиту. Види аудиту. Становлення і розвиток аудиту в світі та в Україні.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення в зарубіжних країнах.
Створення і організація роботи аудиторської фірми з урахуванням специфіки законодавства різних країн, її структура. Аудиторські професійні організації. Сертифікація (атестація) аудиторів. Міжнародні стандарти аудиту та контролю якості надання аудиторських послуг.
Тема 3. Планування аудиту.
Етапи аудиторської перевірки та їх суть. Стадії планування аудиту. Загальна стратегія, план та програми аудиту. Суттєвість помилок в аудиті. Поняття та складові аудиторського ризику.
Тема 4. Аудиторські докази та методи їх отримання. Аудиторська документація.
Поняття та критерії аудиторських доказів. Види і джерела аудиторських доказів та їх доказове значення. Тести систем контролю. Процедури одержання аудиторських доказів. Аудиторська вибірка. Мета і завдання документування аудиту. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації. Аудиторське досьє.
Тема 5. Аудиторський висновок.
Поняття та структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків. Вплив думки аудитора на вибір виду аудиторського висновку.

Змістовий модуль 2. Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах.
Тема 6. Аудит в країнах Європейского Союзу.
Організація аудиторської діяльності та контролю якості аудиторських послуг в країнах Європейського союзу.
Тема 7. Аудит в країнах Східної Європи.
Організація аудиторської діяльності та контролю якості аудиторських послуг в країнах Східної Європи.


Тема 8. Аудит в США та Канаді.
Організація аудиторської діяльності та контролю якості аудиторських послуг в США та Канаді.
Тема 9. Аудит в східних зарубіжних країнах.
Організація аудиторської діяльності та контролю якості аудиторських послуг у східних зарубіжних країнах.
Таблиця 1.1 – Теми та погодинний розклад практичних занять

Назва теми
Кількість
годин

з/п

денна
заочна

1
Тема 1. Суть та предмет аудиту,його сфера дії в зарубіжних країнах.
4
0,5

2
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення в зарубіжних країнах.
5
0,5

3
Тема 3. Планування аудиту.
5
1

4
Тема 4. Аудиторські докази та методи їх отримання. Аудиторська документація.
4
1

5
Тема 5. Аудиторський висновок.
4
0,5

6
Тема 6. Аудит в країнах Європейского Союзу.
4
0,5

7
Тема 7. Аудит в країнах Східної Європи.
2
1

8
Тема 8. Аудит в США та Канаді.
4
0,5

9
Тема 9. Аудит в східних зарубіжних країнах.
2
0,5


Разом
34
6

2. ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ практичних занять

Змістовий модуль 1 Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних країнах

Тема 1 Суть та предмет аудиту,його сфера дії в зарубіжних країнах

Завдання 1.1
Порівняйте теорій розвитку аудиту в світі. Завдання виконайте у формі табл. 2.1. Яка теорія, на Ваш погляд, найбільш раціональна?

Таблиця 2.1 – Теорії розвитку аудиту в світі

Теорія
Підґрунтя
Матеріальний чи психологічний аспект
Мета
Зацікавлені особи

Потреби потенціального інвестора

Агентів (управляючих)

Мотивації


Завдання 1.2
Проаналізуйте, як змінювалася мета аудиту в процесі його розвитку. Завдання виконайте у формі табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Мета аудиту в процесі його розвитку

Період
Мета

Стародавній світ


Середньовіччя


Відродження


Середні століття


Сучасний світЗавдання 1.3
З’ясуйте, яка саме інформація, яку підтверджує аудитор, цікавить наступних користувачів фінансової звітності (див. табл. 2.3).


Таблиця 2.3 – Характер інформації, що цікавить користувачів

Користувачі
Характер інформації, що цікавить користувачів

Акціонери


Працівники


Позикодавці


Постачальники


Клієнти


Робітники регуляторних органів


ІнвесториДомашнє завдання
Відомо, що «Велика четвірка» аудиторських компаній являє собою чотири найбільших у світі компаній, які надають аудиторські і консалтингові послуги:
- [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
- [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
- [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
- КПМГ.
Підготуйте презентацію однієї з перерахованих компаній на основі даних про історію заснування фірми, її розвиток, фінансово-економічні показники й результати, штат, обсяги та різновиди наданих послуг, тощо. Завдання виконується в підгрупах (студентська група розподіляється на 4 підгрупи). Завдання бажано виконати з використання комп’ютерної програми Power Point. Виконане завдання презентуйте на окремому практичному занятті.


Тема 2 Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення в зарубіжних країнах

Завдання 2.1
В Україні діють Міжнародні стандарти аудиту і Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Дайте їх порівняльну характеристику у формі табл. 2.4:
Таблиця 2.4 – Порівняльна характеристика стандартів

Ознака
Міжнародні стандарти аудиту
Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Сфера застосуванняЮридична силаОбов’язковість застосуванняНаслідки порушенняЗміст положень
Завдання 2.2
Незалежність аудитора має три аспекти: правова, етична та економічна. З’ясуйте, до якого аспекту відносяться наступні вимоги.

Таблиця 2.5 – Вимоги до незалежності аудитора

Вимоги до аудитора
Аспект незалежності


Правовий
Економічний
Етичний

Обмеження видів діяльності
Обмеження видів послуг клієнту, що надаються одночасно
Конфіденційність інформації
Професійна компетентність
Належне виконання професійних зобов’язань
Індивідуальні відносини з робітниками та представниками клієнта
Підвищення професійного рівня
Відсутність фінансового інтересу у справах клієнта

Зробіть висновки щодо розмежування незалежності.

Завдання 2.3
Які принципи професійної етики порушуються у наступних ситуаціях:
- аудитор погодився за винагороду виправити окремі помилки обліку і звітності до того, як буде складено аудиторський висновок;
- аудитор після складання аудиторського висновку отримав цінний подарунок від клієнта за своєчасне виконання своїх зобов’язань;
- аудитор розповів своєму колезі про зловживання, які він викрив на фірмі, де йому довелося проводити аудит, з метою передачі свого професійного досвіду;
- аудитор відмовив у проведенні аудиту фірмі, керівництво якої, на думку аудитора, поставилось до нього не поважно;
- аудитор під час відпустки познайомився з керівником підприємства, який запросив його провести перевірку з метою встановлення довіри до головного бухгалтера, на що і погодився аудитор.

Завдання 2.4
Необхідно розпізнати, класифікувати загрози порушення основних принципів професійної етики аудиторів та запропонувати можливі заходи попередження виникнення або зниження ризику до рівня, достатнього для виконання аудиторами своїх професійних обов’язків.
Ситуація 1. Підприємство уклало договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою. На підставі укладеного договору проведена попередня оплата у встановленому розмірі. У процесі виконання завдання керівництво підприємства-замовника виявила бажання побачити у підсумкових документах аудитора той результат, який не буде залежати від результатів аудиторської перевірки, а буде відображати тільки позицію керівництва підприємства.
Ситуація 2. Аудиторська фірма виконала для підприємства аудит фінансової звітності за певний звітний період. Через деякий час підприємство звернулося до аудиторської фірми з проханням представляти його інтереси в судовому розгляді між ним і третьою особою.
Ситуація 3. На початку співпраці аудиторська фірма і підприємство уклали договір на абонентське обслуговування. На підставі цього договору працівники підприємства регулярно, з обумовленої договором періодичністю, отримують від аудиторської фірми консультації-рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку та з питань податкового законодавства. Такі рекомендації беруться до уваги для складання звітів, проведення розрахунків окремих видів податків і тощо. Після закінчення року керівництво підприємства звернулося до цієї ж аудиторської фірми з пропозицією про укладення договору на проведення аудиту фінансової звітності.
Ситуація 4. Підприємство є клієнтом аудиторської фірми протягом декількох років. Відносини між працівниками підприємства та аудиторської фірми склалися дружні. Під час виконання чергового завдання з надання впевненості (аудит фінансової звітності) виявлено наступне:
- Головним бухгалтером підприємства була допущена серйозна помилка, в результаті якої суми сплачених до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток були значно завищені.
- Фінансова звітність за підтверджуваний аудитором період була спотворена таким чином, що активи підприємства були суттєво завищені на суму необґрунтовано відображених відстрочених податкових активів.
Головний бухгалтер, користуючись сформованими дружніми відносинами, звернулася до керівника групи по аудиторській перевірці з проханням не відображати виявлені помилки в підсумкових документах аудитора за результатами проведеного аудиту, щоб ні керівництву підприємства, ні інвесторам не стало відомо про допущені головним бухгалтером помилках.
Ситуація 5. Договором на виконання завдання з надання впевненості (аудит фінансової звітності) передбачена попередня вартість виконуваних робіт. Зважаючи на те що замовник аудиторської фірми - новий клієнт, а ознайомлення з підприємством з причин, не залежних від аудиторської фірми, було проведено в гранично стислі терміни, договором передбачено внесення зміни до терміни виконання завдання і відповідно можливість коригування вартості робіт. У процесі виконання завдання виявлена необхідність внесення істотних змін у план і програму аудиту, збільшення аудиторських процедур. Отже, об'єктивно склалися передумови для збільшення і вартості виконуваних робіт. Керівництво підприємства - замовника аудиту, не бажаючи збільшувати вартість замовлених аудиторських робіт, здійснює досить радикальні практичні кроки з метою зменшити обсяг роботи членів групи і відповідно таким чином вплинути на зменшення гонорару за виконувану аудитором роботу.

Домашнє завдання
Наведіть приклади порушення кожного з етичних принципів аудиту. Завдання виконайте формі табл. 2.6:
Таблиця 2.6 – Приклади порушення етичних принципів

Етичні принципи
Приклади порушення етичних принципів

Чесність


Об'єктивність


Професійна компетентність та належна ретельність


Конфіденційність


Професійна поведінка


Тема 3 Планування аудиту

Завдання 3.1
Керуючись рекомендаціями МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», складіть загальний план аудиторської перевірки за переліченими етапами, визначить орієнтовну тривалість робіт у днях за кожним етапом аудиторської перевірки, обґрунтуйте тривалість та трудомісткість аудиторської перевірки.
Аудит установчих документів
Аудит основних засобів
Аудит виробничих запасів
Аудит дебіторської заборгованості
Аудит грошових коштів
Аудит статутного капіталу
Аудит резервного капіталу
Аудит короткострокових кредитів
Аудит кредиторської заборгованості
Аудит розрахунків з бюджетом
Аудит оплати праці
Аудит розрахунків за соціальним страхуванням
Аудит доходів від реалізації
Аудит фінансових доходів
Аудит адміністративних витрат
Аудит витрат на збут
Аудит собівартості
Аудит інших витрат
Аудит фінансових результатів
Складання аудиторського висновку
Загальний план аудиту складіть у формі табл. 2.7. У склад робочої аудиторської групи входять 3 чоловіка.
Таблица 2.7 – Загальний план аудиту

Етапи робіт
Тривалість робіт у днях
Період перевірки
Виконавець
Завдання 3.2
Аудиторські фірми мають різні внутрішні розпорядчі інструкції з визначення та оцінки рівня суттєвості, що узагальнені в табл. 2.8.

Таблица 2.8 – Показники для визначення рівня суттєвості в аудиторських фірмах, %

Базові показники для прийняття рішень
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Обсяг діяльності
0,5
2
0,5

Прибуток до оподаткування
5
7
7

Валюта балансу
2
3
2


Визначити, яка з аудиторських фірм несе більший аудиторський ризик, та обґрунтуйте свою точку зору.

Завдання 3.3
Згідно рекомендаціям Міжнародних стандартів аудиту під час планування аудиту фінансової звітності, робочій групі аудиторів необхідно оцінити аудиторські ризики.
При оцінці внутрішнього ризику аудитором було застосовано запитальник з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 33 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують внутрішній ризик на 1 % за кожну з цих відповідей.
При оцінці ризику контролю аудитором було застосовано запитальник також з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 34 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують ризик контролю на 2 % за кожну з цих відповідей.
а) Визначте внутрішній ризик і ризик контролю на підставі наведених даних про результати тестування.
б) Розрахуйте межі ризику невиявлення з урахуванням мінімального і максимального прийнятного аудиторського ризику.
в) Побудуйте лінійну модель аудиторського ризику і визначте на підставі цієї моделі ризик невиявлення, якщо прийнятний рівень аудиторського ризику дорівнюватиме 3,5%.

Домашнє завдання
Аудит фінансової звітності міжнародної акціонерної компанії проводила робоча група аудиторів фірми KPMG, яка складалась з провідного сертифікованого аудитора – керівника аудиторської перевірки – та асистентів аудитора.
Користуючись вимогами МСА 220 «Контроль якості аудиторської роботи», необхідно розробити комплекс рекомендацій для керівника аудиторської групи, який буде направлений на скорочення кількості помилок, що допускаються з боку асистентів аудитора під час планування та проведення аудиту. Комплекс рекомендацій необхідно оформити у вигляді робочого документу аудитора (табл. 2.9).
Таблиця 2.9 – Комплекс рекомендацій для керівника аудиторської перевірки

Етап аудита
Зміст рекомендацій

Попереднє планування аудита


Планування аудита


Проведення аудита


Завершення аудита та складання аудиторського звітуТема 4 Аудиторські докази та методи їх отримання. Аудиторська документація

Завдання 4.1
Користуючись рекомендаціями МСА 500 «Аудиторські докази», виконайте тест, проставивши відповідні позначки напроти наведених нижче тверджень (так - „+", ні - „-"):
Таблиця 2.10 – Твердження щодо аудиторських доказів


Твердження
Відповідь

1.
Чим більше зібрано доказів, тим менш достовірний висновок.


2.
Докази повинні бути достатніми й достовірними, але не релевантними.


3.
Якість доказів залежить від їх кількості.


4.
Усні докази - надійне джерело інформації.


5.
Якщо ризик контролю високий, слід зібрати більше доказів.


6.
Докази несуттєво впливають на аудиторське судження.


Продовження табл. 2.10
1
2
3

7.
Якщо внутрішній ризик низький, то аудитор може довіряти документам, які знаходяться на підприємстві.


8.
Повнота і цінність аудиторських доказів залежить від уміння застосовувати відповідні способи у процедурах аудиту.


9.
Висока якість аудиторських доказів може компенсувати їхню недостатню кількість.


10.
Релевантні докази - це докази, що не мають прямого відношення до об'єкта аудиту.Завдання 4.2
Проранжирувати аудиторські докази за ступенем їх надійності, починаючи з найвищого:
1. Аналіз фактичних витрат, підготовлений працівником підприємства.
2. Виписка з установчого договору, що підтверджує внесок учасників до статутного капіталу.
3. Акт інвентаризації запасів, що була проведена за участі аудитора.
4. Приватна розписка робітника підприємства про отримання готівки в касі.
5. Висновок незалежного експерта про ринкову вартість автомобіля.

Завдання 4.3
Розглянути наведені ситуації та визначити, за допомогою якого методу отримання аудиторських доказів можна встановити факт порушення.
Ситуація 1. Паливно-мастильні матеріали, що надійшли від постачальника, не були оприбутковані в обліку.
Ситуація 2. Відображена фіктивна сума авансу постачальнику.
Ситуація 3. Показники рентабельності підприємства не відповідають середньому рівню рентабельності по галузі.
Ситуація 4. У всіх видаткових касових ордерах відсутнє санкціонування видачі готівки керівником.
Ситуація 5. У розрахунково-платіжній відомості неправильно визначено суму утримань податку з доходів фізичних осіб.
Ситуація 6. Придбаний малоцінний необоротний актив відображений у складі основних засобів.
Ситуація 7. У фінансовій звітності за звітний період підписи головного бухгалтера не відповідають зразкам.
Ситуація 8. В акті на списання матеріальних цінностей завищено витрати фарби на малярні роботи.
Ситуація 9. Виявлено відсутність Головної книги на підприємстві.
Ситуація 10. У складі активів підприємства облікована дебіторська заборгованість не визнана покупцем.

Завдання 4.4
За допомогою рекомендацій МСА 530 «Аудиторська вибірка», на підставі наступних даних вирішити питання аудиторської вибірки:
Внутрішній ризик – 72%
Ризик контролю – 88%
Прийнятний аудиторський ризик – 3%
Лінійний логарифм величини ризику не виявлення – 3,05
Грошове вираження загального обсягу сукупності - 5000 тис. у.о.
Сумарне грошове значення елементів найбільшої вартості - 3800 тис. у.о.
Сумарне грошове значення ключових елементів - 250 тис. у.о.
Рівень суттєвості статті – 80 тис. у.о.
Ступінь точності – 75 %
Визначити:
Ризик невиявлення
Рівень надійності
Коефіцієнт надійності
Ступінь точності у тисячах гривень
Коефіцієнт сукупності
Обсяг вибірки (кількість елементів).

Завдання 4.5
Абсолютне значення рівня суттєвості склало 180 тис. у.о. Розподілите його між дебетовими і кредитовими оборотами, відібраними аудитором для оцінки бухгалтерських рахунків. Зробіть висновок про достовірність кожної з перевіреннях ділянок обліку.
Рішення оформити у вигляді робочої аудиторської документації (Див. табл. 2.12, 2.13).Таблиця 2.11 – Інформація про фактично знайдені помилки в оборотах за статтями балансу

Стаття балансу
Оборот
Фактично знайдені
помилки в оборотах


по дебету
по кредиту
по дебету
по кредиту

Основні засоби
160 000
144 200
14 000
15 000

Матеріали
360 050
290 000
8000
9500

Дебіторська заборгованість
2 660 100
1910650
55 000
5350


Таблиця 2.12 – Розподіл рівня суттєвості за статтями балансу

Стаття балансу
Оборот
по дебету
Рівень
суттєвості за дебетом
Оборот
по кредиту
Рівень суттєвості за кредитом

Основні засоби

Матеріали

Дебіторська заборгованість180 000

180 000


Таблиця 2.13 – Визначення суттєвості знайдених помилок

Стаття балансу
по дебету
по кредиту


Фактично знайдені помилки
Рівень суттєвості
Відхи-лення
(+/-)
Фактично знайдені помилки
Рівень суттєвості
Відхи-лення
(+/-)

Основні засобиМатеріалиДебіторська заборгованість

180 000


180 000Домашнє завдання
Необхідно розробити, представити та заповнити зразки робочих документів аудитора.

Тема 5 Аудиторський висновок

Завдання 5.1
Під час проведення аудиту фінансової звітності підприємства з іноземним капіталом аудитор зіткнувся з порушенням в області обліку та складання звітності (див. табл. 2.14). Користуючись вимогами МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», необхідно класифікувати ці порушення як шахрайство або помилки.
Таблиця 2.14 – Порушення в області обліку та звітності

Види порушення
Шахрайство
Помилка

1
2
3

Застосування застарілих форм первинної облікової документаціїНевірне списання витрат майбутніх періодівПорушення порядку ведення обліку активів і зобов’язань, застосування облікових регістрів у довільній форміВідсутність платіжних доручень під час звірки документів, що надаються до виписки банкуНаявність виправлень, підтирок у касових та банківських документахНевідповідність сум у первинних документах, облікових регістрах і звітностіНаявність арифметичних помилок під час розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатностіНезначні арифметичні помилки, які виявлені при звірці сум в авансових звітах і доданих до них документахФактична відсутність об’єктів основних засобів під час проведення інвентаризаціїЗдійснення витрат невиробничого призначення на особисті потреби керівництва підприємстваЗаповнення Головної книги олівцемНевірне віднесення об’єктів основних засобів до складу оборотних активів та їхнє подальше списання на витрати діяльностіНаявність сальдо за рахунком «Нестачі та втрати від псування цінностей»Продовження табл. 2.14
1
2
3

Несвоєчасна виплата заробітної плати за умови використання грошових коштів на нецільові потребиБезпідставна виплата грошових коштів особам, які не працюють на даному підприємствіНетипові бухгалтерські проведенняВикористання грошових коштів з виручки від реалізації при наявності простроченої заборгованості перед бюджетом
Завдання 5.2
Необхідно про класифікувати фактори, які впливають та не впливають на думку аудитора, за видами модифікованих аудиторських висновків, до котрих вони можуть привести. Вибір висновку відзначте позначкою «+» у відповідній колонці.
Таблиця – Класифікація факторів, які впливають та не впливають на думку аудитора, за видами модифікованих аудиторських висновків

Фактори
Види модифікованих аудиторських висновків


пояснюючий параграф
умовно-позитивна думка
негативна думка
відмова від висловлення думки

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов суттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства

Продовження табл. 2.14
1
2
3
4
5

Незгода з керівництвом відносно достатності даних, що розкривають фінансову звітність

Недотримання допущення непереривності діяльності підприємства

Незгода з керівництвом відносно відповідності та правильності застосування обраної облікової політики

Значна невизначеність, ліквідація якої залежить від майбутніх подій

Суттєва незгода з керівництвом відносно вибору методів оцінки та облікової політики

Обмеження обсягу аудиту, пов’язане з часовими рамками виконання завдання
Завдання 5.3
Оцініть обставини аудиторської перевірки та оберіть вид аудиторської думки. Обґрунтуйте свою точку зору з позиції Міжнародних стандартів аудиту.
Ситуація 1. Вартість запасів компанії відображена у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю. Управлінський персонал не визнав запаси за найменшою: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, що є відхилення від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові записи компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, потрібно було б провести уцінку запасів до їх первісної вартості. Відповідно собівартість продукції збільшилась, а чистий дохід, податок на прибуток та власний капітал акціонерів зменшився. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
Ситуація 2. Як пояснюється в примітках компанія не консолідувала фінансову звітність дочірнього підприємства, яке придбала в попередньому звітному періоді, оскільки вона не змогла впевнитися у справедливій вартості окремих суттєвих активів та зобов’язань дочірнього підприємства на дату придбання. Тому ця інвестиція відображена в обліку за методом собівартості. Відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності дочірнє підприємство має бути консолідоване, оскільки воно перебуває під контролем компанії. Якби воно було консолідоване, це суттєво б вплинуло на велику кількість елементів консолідованої фінансової звітності, але вплив на проведення консолідації не був визначений.
Ситуація 3. Інвестиція компанії в зарубіжне асоційоване підприємство, що було придбане протягом звітного року та обліковувалося за методом участі в капіталі, відображена у звіті про фінансовий стан компанії, частка компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства включена в дохід компанії за рік, що закінчився на цю дату. Аудитори не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості інвестиції та частки компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства за рік, оскільки не був наданий доступ до фінансової інформації управлінським персоналом зарубіжного асоційованого підприємства. Відповідно не відомо, чи була потреба в коригуванні зазначених сум в фінансовій звітності материнської компанії. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
Ситуація 4. Інвестиція компанії в її спільне підприємство відображена у звіті про фінансовий стан в розмірі, що становить більш як 90 % чистих активів компанії. Аудиторам було відмовлено в доступі до даних та документації управлінського персоналу спільного підприємства. У результаті цього аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях сум пропорційної частки компанії в активах спільного підприємства, за яким вона здійснює спільний контроль, її пропорційної частки в зобов’язаннях спільного підприємства, за якими вона несе відповідальність, її пропорційної частки у доходах і витратах спільного підприємства за звітний рік, а також елементів, що формують звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів.
Ситуація 5. У зв’язку з тим, що аудитори були призначені після звітного періоду, вони не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок і кінець року. Тому в аудиторів не було можливості впевнитися в кількості запасів, вартість яких відображена в звіті про фінансовий стан. Крім того, впровадження нової комп’ютеризованої системи обліку дебіторської заборгованості призвело до численних помилок у її сумах. Станом на дату аудиторського звіту управлінський персонал продовжував усувати недоліки системи та виправляти помилки. Аудитори не мали змоги підтвердити або перевірити альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості, включені у звіт про фінансовий стан. У зв’язку з цим, аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких корегуваннях запасів і дебіторської заборгованості, відображених чи не відображених в обліку, а також елементів, що формує звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі і звіт про рух грошових коштів.
Ситуація 6. Управлінський персонал не здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточних ринкових цін, але замість цього відобразив їх у звіті про фінансовий стан за вартістю придбання, що є відхиленням від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові дані компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточної ринкової вартості, компанія повинна була б визнати збиток від внереалізаційних операцій в звіті про фінансові результати за звітний період. Балансова вартість короткострокових фінансових інвестицій у звіті про фінансовий стан була б зменшена на таку ж саму суму, а податок на прибуток, чистий прибуток та власний капітал також були б зменшені. Разом з цим, в примітках до фінансової звітності йдеться мова про невизначеність, пов’язану з результатом судового позову, поданого постачальником. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Домашнє завдання
Необхідно скласти аудиторський висновок, керуючись рекомендаціями МСА 700-799 «Аудиторські висновки та звітність». Згідно МСА 700 Аудиторський висновок має містити наступні елементи:
а) заголовок;
б) адресат;
в) вступний або початковий параграф:
- перелік перевірених фінансових звітів;
- відомості про відповідальність управлінського персоналу суб'єкта господарювання та про відповідальність аудитора;
г) параграф, що описує обсяг (опис характеру аудиторської перевірки):
- посилання на МСА або відповідні національні стандарти і практику;
- опис роботи, виконаної аудитором;
д) параграф, в якому висловлена думка аудитора щодо фінансових звітів:
- посилання на концептуальну основу фінансової звітності, що використана при складанні фінансових звітів;
- висловлення думки щодо фінансових звітів;
е) дата аудиторського висновку;
є) адреса аудитора;
є) підпис аудитора.

Змістовий модуль 2 Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах

Тема 6 Аудит в країнах Європейского Союзу

Завдання 6.1
Троє резидентів країн ЄС вирішили заснувати аудиторську фірму. При цьому фірма займатиметься виключно наданням аудиторських послуг. Частка в статутному фонді кожного засновника така: перший - 45%, Другий - 15%, Третій - 40%. Тільки другий не є сертифікованим аудитором. Керівником бути вирішено призначити першого. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства різних країн ЄС.

Завдання 6.2
Порівняйте систему сертифікації аудиторів у різних країнах Європейського Союзу. Завдання виконайте у вигляді табл. 2.15.
Таблиця 2.15 – Система сертифікації аудиторів у різних країнах

Зарубіжна країна
Нормативні акти, що визначають статус аудитора
Організація, що здійснює сертифікацію аудиторів
Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання кваліфікаційного іспиту)
Документ, що засвідчує статус аудитора

1
2
3
4
5


Завдання 6.3
Зробіть порівняльну характеристику організації та проведення незалежного аудиту в різних країнах ЄС за наступними класифікаційними ознаками:
законодавче регулювання аудиторської діяльності;
контролюючий орган аудиторської діяльності;
концептуальна основа організації та проведення аудиту;
професійні аудиторські організації;
національні особливості організації та проведення незалежних аудиторських перевірок;
результати аудиторської перевірки.

Домашнє завдання
Необхідно підготовити науково-прикладну доповідь (реферат) за обраною темою, де необхідно розкрити організацію аудиторської діяльності та контроль якості аудиторських послуг в країнах Європейського Союзу (на вибір студента). При висвітленні теоретичного матеріалу доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиту зарубіжних країн, які не увійшли до списку літератури.

Тема 7 Аудит в країнах Східної Європи

Завдання 7.1
Порівняйте систему сертифікації аудиторів у різних країнах Східної Європи. Завдання виконайте у вигляді табл. 2.16.
Таблиця 2.16 – Система сертифікації аудиторів у країнах Східної Європи

Зарубіжна країна
Нормативні акти, що визначають статус аудитора
Організація, що здійснює сертифікацію аудиторів
Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання кваліфікаційного іспиту)
Документ, що засвідчує статус аудитора

1
2
3
4
5


Завдання 7.2
Зробіть порівняльну характеристику організації та проведення незалежного аудиту в різних країнах ЄС за наступними класифікаційними ознаками:
законодавче регулювання аудиторської діяльності;
контролюючий орган аудиторської діяльності;
концептуальна основа організації та проведення аудиту;
професійні аудиторські організації;
національні особливості організації та проведення незалежних аудиторських перевірок;
результати аудиторської перевірки.

Домашнє завдання
Необхідно підготовити науково-прикладну доповідь (реферат) за обраною темою, де необхідно розкрити організацію аудиторської діяльності та контроль якості аудиторських послуг в країнах Східної Європи (на вибір студента). При висвітленні теоретичного матеріалу доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиту зарубіжних країн, які не увійшли до списку літератури.

Тема 8 Аудит в США та Канаді

Завдання 8.1
Порівняйте систему сертифікації аудиторів у Канаді та США. Завдання виконайте у вигляді табл. 2.17.
Таблиця 2.17 – Система сертифікації аудиторів у Канаді та США

Зарубіжна країна
Нормативні акти, що визначають статус аудитора
Організація, що здійснює сертифікацію аудиторів
Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання кваліфікаційного іспиту)
Документ, що засвідчує статус аудитора

1
2
3
4
5

Канада

США


Завдання 8.2
Зробіть порівняльну характеристику організації та проведення незалежного аудиту в Канаді та США за наступними класифікаційними ознаками:
законодавче регулювання аудиторської діяльності;
контролюючий орган аудиторської діяльності;
концептуальна основа організації та проведення аудиту;
професійні аудиторські організації;
національні особливості організації та проведення незалежних аудиторських перевірок;
результати аудиторської перевірки.

Домашнє завдання
Необхідно підготовити науково-прикладну доповідь (реферат) за обраною темою, де необхідно розкрити організацію аудиторської діяльності та контроль якості аудиторських послуг в Канаді або США (на вибір студента). При висвітленні теоретичного матеріалу доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиту зарубіжних країн, які не увійшли до списку літератури.

Тема 9 Аудит в східних зарубіжних країнах

Завдання 9.1
Порівняйте систему сертифікації аудиторів у східних зарубіжних країнах. Завдання виконайте у вигляді табл. 2.18.
Таблиця 2.18 – Система сертифікації аудиторів у східних зарубіжних країнах

Зарубіжна країна
Нормативні акти, що визначають статус аудитора
Організація, що здійснює сертифікацію аудиторів
Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання кваліфікаційного іспиту)
Документ, що засвідчує статус аудитора

1
2
3
4
5


Завдання 8.2
Зробіть порівняльну характеристику організації та проведення незалежного аудиту в східних зарубіжних країнах за наступними класифікаційними ознаками:
законодавче регулювання аудиторської діяльності;
контролюючий орган аудиторської діяльності;
концептуальна основа організації та проведення аудиту;
професійні аудиторські організації;
національні особливості організації та проведення незалежних аудиторських перевірок;
результати аудиторської перевірки.

Домашнє завдання
Необхідно підготовити науково-прикладну доповідь (реферат) за обраною темою, де необхідно розкрити організацію аудиторської діяльності та контроль якості аудиторських послуг в східних зарубіжних країнах (на вибір студента). При висвітленні теоретичного матеріалу доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиту зарубіжних країн, які не увійшли до списку літератури.

3 ВКАЗІВКИ ДО ДІЛОВОЇ ГРИ «ФОРМУЛЮВАННЯ ДУМКИ АУДИТОРА ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ»

Мета і призначення гри

сприяти розвитку умінь і навичок формулювання думки аудитора про фінансові звіти виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів;
формувати вміння компетентно викладати думки; правильно робити висновки за результатами вирішення завдань, конкретних практичних ситуацій; вміння відстоювати свої позиції і погляди на певні процеси та явища.

Умова гри

Для проведення аудиту в міжнародній компанії були призначені аудитори аудиторських фірм з «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] четвірки». Ви є керівником однієї з аудиторської фірми, відповідальним за проведення аудиту за рік, який закінчується 31 березня 201Х+1 р. Компанія, звітність якої має бути перевірена, переробляє металобрухт. У наданій звітності компанії зазначається обсяг продажу на суму 1,5 млн. дол., чистого прибутку 75 тис. дол. та активів 3 млн. дол. Загальне значення межі суттєвості помилок склала 31,2 тис. дол.
Під час аудиту виникають такі проблемні ділянки в обліку:
Установлено, що не ведуться бухгалтерські записи операцій на дрібні суми. Загальна сума дрібних витрат у періоді, що перевіряється, дорівнює 3756 дол.
Відсутні підтверджувальні документи на закупки за готівку на загальну суму 375 412 дол.
Компанія ніколи не проводила фізичного обліку (інвентаризації) запасів та не веде відповідних бухгалтерських записів з обліку запасів. Вартість запасів, відображена по статті «Запаси», у балансі дорівнює 145 500 дол. (за 201Х р. 130 000 дол.).
У результаті недоліків платіжної системи, колишній службовець компанії за платіжними відомостями розтратив 4431 дол. за останні два роки. Із цієї суми 1314 дол. стосуються періоду, який закінчився 31 березня 201Х+1 р.
Решта аспектів аудиту були виконані (оцінені) задовільно.
Потрібно:
Пояснити, яким чином кожен із перелічених пунктів впливає на Ваш аудиторський звіт перед акціонерами міжнародної компанії.

Методичні рекомендації

У діловій грі беруть участь чотири групи виконавців (аудиторських фірм). Відповідно до цього вся студентська група, яка бере участь у діловій грі, розділяється викладачем на групи персоналу окремої аудиторської фірми з 5-7 чоловік. У кожній з аудиторських фірм призначається директор аудиторської фірми, керівник і члени робочої аудиторської групи із завдання.
Кожна група персоналу аудиторської фірми повинна оцінити, яким чином встановлений факт може вплинути (або не вплинути) на аудиторську думку, та на основі отриманих аудиторських доказів скласти аудиторський висновок. Обговорення проводяться на семінарському занятті, яке призначається викладачем. Підсумкова оцінка кожному учаснику ділової гри виставляється за такими параметрами:
1. якість і обсяг виконаної роботи;
2. активність учасника в обговоренні;
3. відгуки про це учаснику інших членів його групи виконавців і групи управлінського персоналу.


4 ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1 Організація й інформаційне забезпечення самостійної роботи
студентів

Самостійна робота студента – невід’ємний складник підготовки фахівців та є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами обов’язкових навчальних занять. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідних спеціальності та напряму.
Головною метою самостійної роботи студента є формування його пізнавальної активності, засвоєння ним основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі основної освітньої програми та послідовне вироблення навичок ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної) діяльності на рівні світових стандартів.
Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача. Для раціональної організації самостійної роботи з вивчення дисципліни студент повинен розподілити час, передбачений навчальним планом для позааудиторної роботи. Оскільки самостійна студентів робота не регламентується навчальним розкладом, студент повинен самостійно її планувати, в іншому випадку її ефективність буде значно нижчою. Самостійна робота студентів по вивченню матеріалу дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах» здійснюється в наступних формах:
опрацювання лекційного матеріалу;
підготовка до практичних (семінарських) занять;
самостійна робота з підручниками, навчальними посібниками, науковою та періодичною літературою; вивчення та аналіз законодавчих і нормативних документів; пошук, аналіз і опрацювання матеріалів через Інтернет;
підготовка до поточних і підсумкових модулів, написання контрольних робіт;
підготовка доповідей, рефератів, презентацій.
Форми контролю самостійної роботи студентів:
індивідуальні консультації та співбесіди;
тестування, перевірка контрольних робіт;
заслуховування доповідей, рефератів, презентацій;
перевірка творчих та ситуаційних завдань.
Самостійна робота студентів здійснюється з використанням нижченаведених рекомендованих літературних джерел (Див. табл. 4.1).
Таблиця 4.1 – Інформаційна база для самостійної роботи


з/п
Назва теми
Джерело
(стор.) згідно наведеного переліку

1
2
3

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних країнах.

1
Суть та предмет аудиту,його сфера дії в зарубіжних країнах.
1 (с. 7-42), 2 (с. 6-15), 4 (с. 7-12)

2
Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення в зарубіжних країнах.
1 (с. 108-134), 2 (с. 29-83), 4 (с. 13-29)

3
Планування аудиту.
1 (с. 135-160), 2 (с. 108-123), 3 (с. 179-196), 4 (с. 57-65)

4
Аудиторські докази та методи їх отримання. Аудиторська документація.
2 (с. 124-152), 4 (с. 43-56, 66-83)

5
Аудиторський висновок.
2 (с. 84-107), 4 (с. 84-92)

Змістовий модуль 2. Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах.

6
Аудит в країнах Європейского Союзу.
1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)

Продовження табл. 4.1
1
2
3

7
Аудит в країнах Східної Європи.
1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)

8
Аудит в США та Канаді.
1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)

9
Аудит в східних зарубіжних країнах.
1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)


Рекомендована література

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 3-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 672 с.
Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) у 2 частинах. Частина 1. - Xарків: ХНАМГ, 2007. – 163 с.
Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) у 2 частинах. Частина 2. - Xарків: ХНАМГ, 2007. – 294 с.
Петрик О.А., Сенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. О.А. Петрик. – КНЕУ, 2005. – 168 с.

4.2 Види самостійної роботи студентів

Таблиця 4.2 – Види, форми СРС та контроль

Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

1
2
3
4

Денна форма навчання, 2 семестр

1. Обов'язкові

1.1. Підготовка до модульного контролю (МК)
І МК - після вивчення тем 1-5;
ІІ МК – після вивчення тем 6-9
Письмова контрольна робота
5


Продовження табл. 4.2
1
2
3
4

1.2. Підготовка до поточних аудиторних занять
Впродовж семестру
Опрацювання теоретичних засад лекційного матеріалу.
Опрацювання окремих питань, передбачених для самостійного вивчення.
Підготовка доповідей, рефератів, схем за визначеними темами. Систематизація вивченого матеріалу перед написанням модулів.
5

1.3. Підготовка науково-прикладної доповіді (реферату) за заданою тематикою
Під час проведення практичних занять
Письмовий звіт, Обговорення (захист) матеріалів реферату на практичних заняттях
10

1.4. Підготовка презентації діяльності аудиторської фірми
Під час проведення практичних занять
Письмовий звіт, презентація результатів
10

Разом балів за обов'язкові види СРС
30

2. Вибіркові

2.1. Підготовка міні-есе за попередньо затвердженою тематикою
Під час проведення практичних занять
Виступ на практичному занятті
5

2.2. Бібліографічний огляд літератури за затвердженою тематикою
Не пізніше, ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії
Анотований звіт
5

Продовження табл. 4.2
1
2
3
4

2.3. Участь у діловій грі
На практичних заняттях
Письмовий звіт, презентація результатів
5


2.4. Виконання тренінгових завдань з використанням комп’ютерних програм
На практичних заняттях
Обговорення (захист) результатів
5


2.5. Участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах зі спеціальності
Протягом семестру
Доповідь на конференції, підготовка публікації
10

Разом балів за вибіркові види СРС (не більше 10 балів)
10

Всього балів за СРС за семестр
40


4.3 Питання для самоконтролю

Дайте визначення поняття "аудит".
Поясніть зміни у підході до аудиту та причини їх виникнення.
Які етапи розвитку аудиту?
Які основні типи аудиту, у чому їх відмінність?
Які види аудиту існують і як вони використовуються?
Які категорії аудиторів ви знаєте?
Які вимоги висуваються до аудиторів у різних зарубіжних країнах?
Що являють собою аудиторські організації?
Назвіть аудиторські організації країн Європи, США, Канади та Азії.
Які способи впливу на поведінку аудитора ви знаєте?
Дайте визначення поняття "етика" та охарактеризуйте його ключові елементи.
Назвіть основні принципи в етиці.
Що являє собою загальна та професійна етика?
Назвіть етичні принципи та дайте їм характеристику.
Що являє собою Кодекс професійної етики АІСРА?
Які способи впливу на поведінку аудитора ви знаєте?
Назвіть основні елементи Кодексу професійної етики.
Дайте характеристику етичним принципам.
Який існує взаємозв'язок між правилами поведінки та роз'ясненнями?
Дайте визначення поняття "операційний аудит".
Які відмінності існують між операційним аудитом та аудитом фінансової звітності?
Які види операційного аудиту ви знаєте?
3 якою метою проводиться перевірка фінансової звітності?
У чому полягає сутність першого етапу процесу аудиту ?
У чому полягає сутність другого етапу процесу аудиту ?
Які виникають проблеми при визначенні суттєвості?
Дайте визначення стратегії аудиту.
Назвіть етапи аудиторської перевірки та визначте, які саме зумовлюють необхідність дій, що впливають на прийняття рішень про вибір стратегії.
На якому етапі аудиту вибір стратегії є найбільш інтенсивним?
Дайте визначення аудиторського висновку.
З яких елементів складається аудиторський ризик? Визначте їх.
Наведіть операційну формулу моделі аудиторського ризику.
Які фактори впливають на аудиторський ризик?
Які фактори впливають на невід'ємний ризик?
Як оцінюється невід'ємний ризик?
Як застосовується модель аудиторського ризику в процесі аудиту?
Дайте визначення суттєвості.
Мета визначення суттєвості.
Яка послідовність застосування критеріїв суттєвості?
Які фактори впливають на судження про суттєвість?
Визначте критерії суттєвості.
Що є базою для визначення критеріїв суттєвості?
Наведіть фактори вибору відповідної бази та відсотка.
Які методи кількісної оцінки суттєвості ви знаєте?
Дайте визначення аудиторської вибірки.
Які методи оцінки результатів вибірки вам відомі?
Які методи оцінки результатів ви знаєте?
Які процедури відбору ви знаєте?
Дайте характеристику статистичної вибірки.
Дайте характеристику вибірки за якісними параметрами.
Як можна визначити обсяг вибірки за допомогою таблиць?
Які методи формування вибіркової сукупності вам відомі?
Як можна оцінити результати вибірки за якісними параметрами?
Дайте характеристику вибірки за кількісними ознаками.
Коли застосовується вибірка за кількісними ознаками?
Як визначається робоча документація аудиту? Яким МСА регламентуються основні вимоги до неї?
Які функції виконують робочі документи аудитора?
Які фактори впливають на форму і зміст робочих документів?
Яка інформація, як правило, включається в робочу документацію?
Що являє собою сукупність робочих документів аудитора? Чиєю власністю вони є?
За якими ознаками класифікують робочі документи аудитора?
Яка документація складається на завершальній стадії аудиторської перевірки?
Як визначається аудиторський висновок?
Які розділи має аудиторський висновок?
Які терміни призначаються для висловлення аудиторської думки?
Які існують види аудиторських висновків у відповідності до МСА 700?
За яких умов аудитор видає звичайний (безумовно-позитивний) висновок?
Що таке модифікований висновок?
Які обставини унеможливлюють видачу безумовно-позитивного висновку?
Які наслідки має обмеження обсягу аудиторської перевірки з урахуванням суттєвості обставин?
Які наслідки має незгода з управлінським персоналом з урахуванням суттєвості обставин?
Які обставини є підставою для висловлення умовно-позитивної думки аудитора?
Які обставини є підставою для висловлення негативної думки аудитора?
Які обставини є підставою для відмови від висловлення думки аудитора?
В чому полягають відмінності у плануванні та проведенні аудиту в міжнародній і національній практиці? Ці відмінності мають теоретичний або практичний характер?5 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контрольна робота повинна свідчити про вміння студента чітко і грамотно відповідати на поставлені запитання в письмовій формі, вільно користуватися відповідною термінологією, а також про достатньо високий рівень його економічного мислення.
Контрольну роботу слід оформляти, додержуючись установленої послідовності та правил викладання матеріалу:
Титульний аркуш, на якому вказати назву кафедри, назву дисципліни, тему контрольної роботи, шифр групи, номер залікової книжки, прізвище, ім'я та по батькові студента повністю, прізвище та посаду викладача.
Зміст, в якому викласти назву розділів роботи і сторінку.
Розділи роботи.
Список використаних джерел.
Текст роботи необхідно викладати чітко без скорочення слів. Роботу набирають на комп'ютері (формат А4, 14 кегель, через 1,5 інтервал).
В кінці роботи вказати дату закінчення і підпис.
Структура контрольної роботи складається з двох частин:
Теоретичної частини у вигляді написання реферату за темою відповідно до варіанту.
Практичної частини, яка полягає у вирішення розрахункових завдань відповідно до свого варіанта.
Відповідаючи на теоретичне питання, студент повинен показати, наскільки глибоко він засвоїв теоретичний матеріал. При висвітленні теоретичного питання доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиторської діяльності в зарубіжних країнах, які не увійшли до списку літератури. Переписування навчальної та іншої літератури не допускається. Відповідь на питання повинна бути повною і змістовною. При розкритті теоретичної частини контрольної роботи студенту необхідно обов’язково провести порівняльний аналіз з аудитом в Україні за заданою темою теоретичного питання.
Завдання на контрольну роботу обирається студентом за двома останніми цифрами залікової книжки. Номер варіанта теоретичної частини контрольної роботи відповідає передостанній цифрі в номері залікової книжки, номер варіанта практичної частини відповідає останній цифрі залікової книжки студента.
У першій частині контрольної роботи студент висвітлює одне з теоретичних питань за наступним переліком:
0.Організація аудиту в зарубіжних країнах. Створення і функціонування аудиторських фірм.
1. Особливості та порядок укладання договору на проведення аудиту.
2.Суть та види аудиторського ризику в зарубіжних країнах.
3.Планування аудиторської діяльності в зарубіжних країнах.
4.Сертифікація аудиторів. Вимоги до одержання сертифікатів в різних країнах світу.
5. Створення і функціонування міжнародних та транснаціональних аудиторських фірм.
6. Організація роботи аудиторських служб в міжнародній практиці.
7. Організація і структура аудиторської діяльності в зарубіжних країнах.
8. Організація контролю якості аудиторських послуг у зарубіжних країнах.
9. Міжнародні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів.

Практична частина

ВАРІАНТ 0
1. Вихідні дані
Фірма X здійснює оптові поставки одягу для магазинів. У 201Х+1 р. на Раді директорів було прийнято рішення про придбання фірми Y, яка також здійснювала оптові поставки одягу, але ексклюзивного типу.
Підставою для рішення Ради директорів стали опублікований баланс фірми Y, звіт про фінансові результати за 201Х+1 р. та безумовний аудиторський висновок.
Після придбання фірми Y було проведено детальну перевірку звітності, результатом якої стала відкоригована аудитором звітність. Крім того, за даними звіту про фінансові результати за 201Х р. було виявлено нестачу у розмірі 41 тис. у.о. Причина крадіжка цінностей. Сума дебіторської заборгованості була завищена (причина помилка у комп’ютерній програмі). Сума кредиторської заборгованості занижена (причина невідображення в обліку товарів, що надійшли наприкінці року).
Потрібно: проаналізувати ситуацію, що склалась, установити міру відповідальності аудитора, можливі наслідки в різних зарубіжних країнах (не менше трьох за вибором студента).БАЛАНС ФІРМИ Y, тис. у.о.

Дані підприємства на 01.01.20Х+1 р.
Після перевірки аудитором на 01.01.20Х+1 р.

АктивI. Необоротні активиНематеріальні активи
50
50

Основні засоби
300
300

Довгострокові фінансові інвестиціїУсього за розділом І
350
350

ІІ. Оборотні активиЗапаси
295
180

Дебітори і поточні фінансові інвестиції
35
29

Грошові кошти та їх еквіваленти
22
22

Усього за розділом ІІ
352
231

ІІІ. Витрати майбутніх періодівБаланс
702
581

ПасивІ. Власний капіталСтатутний капітал
380
380

Резервний капіталНерозподілений прибуток
181
41

Усього за розділом І
561
421

IV. Поточні зобов’язанняКредиторська заборгованість за товари та послуги
141
160

Усього за розділом IV
141
160

Баланс
702
581

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ВИТЯГ), тис. у.о.

Дані підприємства
Після перевірки аудитором
за 201Х р.

Виручка від реалізації
1000
1000

Собівартість реалізованої продукції
700
760

Валовий прибуток
300
240

Інші витрати
220
245

Чистий прибуток (збиток)
80
(5)


Варіант 1
1. Вихідні дані
Аудитор, з котрим було укладено договір на довгострокове обслуговування, не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову: якщо робота не буде оплачена, він не розпочне бухгалтерської звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають критичне значення, оскільки у разі несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе одержати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор отримає всю оплату за два роки.
Потрібно:
Визначити, якого роду проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він вирішить проводити перевірку на таких умовах.

2. Вихідні дані
Клієнт попросив зробити йому копії робочих паперів аудитора, щоб до перевірки наступного року він раніше підготував потрібну документацію (з метою економії коштів та часу).
Потрібно:
1. Визначити, яка проблема виникає з точки зору незалежності.
2. Якою має бути реакція аудитора на пропозицію?

3. Вихідні дані
Ви аудитор фірми К. Ваша фірма бажає переїхати в інший офіс, та фірма К пропонує Вам дуже зручне приміщення в будівлі, власником якої вона є.
Потрібно:
Визначити, які проблеми виникають у зв’язку з цією пропозицією.

4. Вихідні дані
Фірма К звернулась до аудиторської фірми з проханням про організацію переходу на комп’ютеризовану форму обліку.
Аудиторська фірма вже не перший рік здійснює аудиторські перевірки бухгалтерської звітності фірми К, добре володіє особливостями організації фінансового та управлінського обліку, проблемами облікової роботи та може чітко сформулювати основні завдання при організації комп’ютеризованого обліку.
Потрібно:
Визначити, як може вплинути цей вид послуг на незалежність аудитора при висловленні думки про стан бухгалтерської звітності фірми К.
5. Вихідні дані
Один із засновників фірми К вимагає укласти договір з аудиторською фірмою про надання послуг щодо оцінки правильності організації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування усунення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити залежно від ступеня досягнення поставленої мети.
Потрібно:
Визначити дії аудиторської фірми.

Варіант 2
Необхідно розпізнати, класифікувати загрози порушення основних принципів професійної етики аудиторів та запропонувати можливі заходи попередження виникнення або зниження ризику до рівня, достатнього для виконання аудиторами своїх професійних обов’язків.
Ситуація 1. Підприємство уклало договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою. На підставі укладеного договору проведена попередня оплата у встановленому розмірі. У процесі виконання завдання керівництво підприємства-замовника виявила бажання побачити у підсумкових документах аудитора той результат, який не буде залежати від результатів аудиторської перевірки, а буде відображати тільки позицію керівництва підприємства.
Ситуація 2. Серед клієнтів аудиторської фірми є 2 підприємства, вартість отриманих гонорарів від яких у загальному обсязі отриманих доходів протягом останніх трьох років становить 80%. Втрата хоча б одного з цих клієнтів загрожує аудиторській фірмі різким (порядку 40%) зниженням доходів. Це, в свою чергу, може спричинити за собою вимушене скорочення працівників і, як наслідок, втрату своїх позицій на ринку послуг, що надаються в своєму регіоні. Одне з цих двох підприємств, орієнтуючись в ситуації і володіючи питанням про сформовану залежно аудитора від отримуваних від нього гонорарів, напередодні пролонгування договору на наступний рік виявило бажання побудувати співпрацю таким чином:
1. При наявності об'єктивної тенденції до збільшення обсягів виконуваних аудитором робіт суму гонорару за договором не тільки не збільшити, але і не залишити на досягнутому рівні, суттєво її зменшивши. Мотивація такого бажання - загальні фінансові складнощі, пов'язані з кризовими явищами, з одного боку. Готовність іншого суб'єкта аудиторської діяльності співпрацювати з підприємством на пропонованих цим підприємством умовах, з іншого боку.
2. Змінити порядок оплати за договором, виключивши з нього умови проведення часткової попередньої оплати.
3. Окремі моменти, пов'язані з діяльністю підприємства, що не відображати в підсумкових документах аудитора за результатами виконаного аудиту.
Аудиторська фірма встала перед дозволом дилеми: зайняти принципову позицію, але при цьому ризикувати втратити клієнта, або ж, піддавшись на вмовляння клієнта, зберегти його в числі своїх контрагентів і відповідно забезпечити собі отримання гарантованого доходу, але з усіма звідси наслідками.
Ситуація 3. Аудиторська фірма виконала для підприємства аудит фінансової звітності за певний звітний період. Через деякий час підприємство звернулося до аудиторської фірми з проханням представляти його інтереси в судовому розгляді між ним і третьою особою.

Варіант 3
Вихідні дані
Ваш клієнт володіє трьома великими підприємствами. У кожному з них кілька відділів. Усі відділи мають бути ретельно перевірені щонайменше один раз у п’ять років. Більш детально слід перевіряти ті відділи, де найвищий аудиторський ризик. Відомо, що в минулому році у цих підприємствах також був проведений аудит. У кожному з магазинів існує відділ внутрішнього контролю.
Потрібно:
Визначити, які дії повинен здійснити аудитор для оцінки ризику.

Вихідні дані
1) Фінансова звітність не може бути правильною на 100%.
2) Внутрішній ризик може бути знижений у результаті аудиторської перевірки.
3) Діяльність керівництва фірми впливає на внутрішній ризик.
4) Внутрішній ризик змінюється залежно від виду діяльності фірми.
5) Аудитор може знизити ризик при контролі шляхом внесення припущень щодо вдосконалення (в листах до керівництва).
6) Якщо внутрішній та контрольний ризики високі, то також високий і ризик невиявлення.
7) Якщо внутрішній і контрольний ризики низькі, то аудитор може знизити ступінь деталізації перевірки.
8) Ризик невиявлення має один і той самий рівень для всіх областей перевірки циклу закупок, реалізації та ін.
Потрібно:
Установити, чи правильне дане твердження.

Варіант 4

1. Вихідні дані
Під час перевірки великого торгівельного підприємства аудитор дістав інформацію про нещодавно проведену інвентаризацію. Від керівництва він отримав такі відомості:
1) матеріальну відповідальність покладено на двох комірників;
2) у картках обліку руху товарно-матеріальних цінностей по товарах, отриманих на дату, що передує дню проведення інвентаризації. Отже, такі дані є недоступними для осіб, які проводили інвентаризацію;
3) звіряння результатів інвентаризації з документальним відображенням проведене бухгалтером;
4) пошкоджені товарно-матеріальні цінності відображені в документах (у тому числі і в інвентаризаційних відомостях) та не помічені.
Потрібно:
Визначити, на які моменти аудитор має звернути найбільшу увагу.

2. Вихідні дані
Аудитором були проведені такі процедури:
1) перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;
2) перевірка документів на їх придбання;
3) перевірка фактичної наявності транспортних засобів;
4) отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів.
Потрібно:
Визначити, які з зазначених процедур мають надати дані про право власності компанії на транспортні засоби.

3. Вихідні дані
Проведені такі процедури аудиту:
1. Перевірка віднесення на рахунок «Товари» товарів, які перебувають на зберіганні в іншому місці.
2. Зіставлення даних аналітичного обліку за рахунком «Товари» та інвентаризаційної відомості (при цьому особлива увага приділяється цінним товарам).
3. Перевірка правильності обліку залежаних та застарілих товарів.
4. Перевірка повноти кодування всіх товарно-матеріальних цінностей згідно з даними інвентаризаційної відомості та поточного обліку.
Потрібно:
Визначити, за допомогою яких зазначених процедур будуть отримані найбільш точні дані щодо уцінки товарів.

Варіант 5
Необхідно розпізнати, класифікувати загрози порушення основних принципів професійної етики аудиторів та запропонувати можливі заходи попередження виникнення або зниження ризику до рівня, достатнього для виконання аудиторами своїх професійних обов’язків.
Ситуація 1. На початку співпраці аудиторська фірма і підприємство уклали договір на абонентське обслуговування. На підставі цього договору працівники підприємства регулярно, з обумовленої договором періодичністю, отримують від аудиторської фірми консультації-рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку та з питань податкового законодавства. Такі рекомендації беруться до уваги для складання звітів, проведення розрахунків окремих видів податків і тощо. Після закінчення року керівництво підприємства звернулося до цієї ж аудиторської фірми з пропозицією про укладення договору на проведення аудиту фінансової звітності.
Ситуація 2. Підприємство є клієнтом аудиторської фірми протягом декількох років. Відносини між працівниками підприємства та аудиторської фірми склалися дружні. Під час виконання чергового завдання з надання впевненості (аудит фінансової звітності) виявлено наступне:
- Головним бухгалтером підприємства була допущена серйозна помилка, в результаті якої суми сплачених до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток були значно завищені.
- Фінансова звітність за підтверджуваний аудитором період була спотворена таким чином, що активи підприємства були суттєво завищені на суму необґрунтовано відображених відстрочених податкових активів.
Головний бухгалтер, користуючись сформованими дружніми відносинами, звернулася до керівника групи по аудиторській перевірці з проханням не відображати виявлені помилки в підсумкових документах аудитора за результатами проведеного аудиту, щоб ні керівництву підприємства, ні інвесторам не стало відомо про допущені головним бухгалтером помилках.
Ситуація 3. Договором на виконання завдання з надання впевненості (аудит фінансової звітності) передбачена попередня вартість виконуваних робіт. Зважаючи на те що замовник аудиторської фірми - новий клієнт, а ознайомлення з підприємством з причин, не залежних від аудиторської фірми, було проведено в гранично стислі терміни, договором передбачено внесення зміни до терміни виконання завдання і відповідно можливість коригування вартості робіт. У процесі виконання завдання виявлена необхідність внесення істотних змін у план і програму аудиту, збільшення аудиторських процедур. Отже, об'єктивно склалися передумови для збільшення і вартості виконуваних робіт. Керівництво підприємства - замовника аудиту, не бажаючи збільшувати вартість замовлених аудиторських робіт, здійснює досить радикальні практичні кроки з метою зменшити обсяг роботи членів групи і відповідно таким чином вплинути на зменшення гонорару за виконувану аудитором роботу.

Варіант 6
1. Вихідні дані
Аудитор опинився в ситуації, коли він змушений скласти безумовний позитивний висновок за наявності серйозних сумнівів щодо можливостей економічного суб’єкта продовжити діяльність та виконувати свої зобов’язання протягом, як мінімум, 12-ти місяців після звітного періоду, тобто виникла проблема «діючого підприємства» (підприємство вважається діючим, якщо відсутні серйозні сумніви щодо можливості цього економічного суб’єкта продовжувати діяльність та виконувати зобов’язання протягом, як мінімум, 12-ти місяців після звітного періоду).
Потрібно:
Установити основні причини, які є підставою для формулювання такого висновку.

2. Вихідні дані
Фірма К будівельна фірма, яка працює на основі довгострокових угод. Керівництво фірми прийняло рішення не включати відомостей про рух грошових коштів до бухгалтерської звітності, оскільки вважає надану там інформацію неважливою.
Потрібно:
Визначити, який вид висновку мусить скласти аудитор.

3. Вихідні дані
Фірма К реалізує будівельні матеріали, частина з яких продається за готівку: із загальної суми виторгу в 750 000 у.о. 125 000 у.о. за готівковий розрахунок населенню. За цією реалізацією не ведеться належного контролю, котрому міг би довіряти аудитор, і в процесі перевірки не було проведено аудиторських процедур, котрі дали б незалежне підтвердження правильності обліку реалізації за готівковий розрахунок.
Потрібно:
Визначити, який висновок має скласти аудитор.

4. Вихідні дані
1 грудня 2010 р. Рада директорів фірми К вирішила надати безвідсоткову позику директорові М. для придбання путівки для поїздки у відпустку. 19 січня 2011 р. позика була повернена. Звітний період фірми закінчується 1 січня. Рада директорів прийняла рішення, що цю короткострокову позику, яка вже повернена, не слід відображати у бухгалтерській звітності.
Потрібно:
Визначити, який аудиторський висновок слід скласти.


ВАРІАНТ 7

Для проведення аудиту в компанії були призначені аудитори фірми [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Ви є відповідальним аудитором за проведення аудиту за рік, який закінчився. Компанія, звітність якої має бути перевірена, переробляє металобрухт. У наданій звітності компанії зазначається обсяг продажу на суму 2 млн. дол., чистого прибутку 65 тис. дол. та чистих активів 275 тис. дол. Загальне значення межі суттєвості помилок склала 35,2 тис. дол.
Під час аудиту виникають такі проблеми:
Установлено, що не ведуться бухгалтерські записи операцій на дрібні суми. Загальна сума дрібних витрат у періоді, що перевіряється, дорівнює 2756 дол.
Відсутні підтверджувальні документи на закупки за готівку на загальну суму 391 421 дол.
Компанія ніколи не проводила фізичного обліку (інвентаризації) запасів та не веде відповідних бухгалтерських записів з обліку запасів. Вартість запасів, відображена по статті «Запаси», у балансі дорівнює 142 500 дол. (за попередній рік 130 000).
У результаті недоліків платіжної системи, колишній службовець компанії за платіжними відомостями розтратив 4431 дол. за останні два роки. Із цієї суми 1314 дол. стосуються періоду, який не охоплює аудит.
Решта аспектів аудиту були виконані (оцінені) задовільно.


Потрібно:
Пояснити, яким чином кожен із перелічених пунктів впливає на Ваш аудиторський звіт перед акціонерами компанії.

ВАРІАНТ 8
Оцініть обставини аудиторської перевірки та оберіть вид аудиторської думки. Обґрунтуйте свою точку зору з позиції Міжнародних стандартів аудиту.
Ситуація 1. Вартість запасів компанії відображена у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю. Управлінський персонал не визнав запаси за найменшою: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, що є відхилення від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові записи компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, потрібно було б провести уцінку запасів до їх первісної вартості. Відповідно собівартість продукції збільшилась, а чистий дохід, податок на прибуток та власний капітал акціонерів зменшився. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
Ситуація 2. Як пояснюється в примітках компанія не консолідувала фінансову звітність дочірнього підприємства, яке придбала в попередньому звітному періоді, оскільки вона не змогла впевнитися у справедливій вартості окремих суттєвих активів та зобов’язань дочірнього підприємства на дату придбання. Тому ця інвестиція відображена в обліку за методом собівартості. Відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності дочірнє підприємство має бути консолідоване, оскільки воно перебуває під контролем компанії. Якби воно було консолідоване, це суттєво б вплинуло на велику кількість елементів консолідованої фінансової звітності, але вплив на проведення консолідації не був визначений.
Ситуація 3. Інвестиція компанії в зарубіжне асоційоване підприємство, що було придбане протягом звітного року та обліковувалося за методом участі в капіталі, відображена у звіті про фінансовий стан компанії, частка компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства включена в дохід компанії за рік, що закінчився на цю дату. Аудитори не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості інвестиції та частки компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства за рік, оскільки не був наданий доступ до фінансової інформації управлінським персоналом зарубіжного асоційованого підприємства. Відповідно не відомо, чи була потреба в коригуванні зазначених сум в фінансовій звітності материнської компанії. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

ВАРІАНТ 9

Оцініть обставини аудиторської перевірки та оберіть вид аудиторської думки. Обґрунтуйте свою точку зору з позиції Міжнародних стандартів аудиту.
Ситуація 1. Інвестиція компанії в її спільне підприємство відображена у звіті про фінансовий стан в розмірі, що становить більш як 90 % чистих активів компанії. Аудиторам було відмовлено в доступі до даних та документації управлінського персоналу спільного підприємства. У результаті цього аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях сум пропорційної частки компанії в активах спільного підприємства, за яким вона здійснює спільний контроль, її пропорційної частки в зобов’язаннях спільного підприємства, за якими вона несе відповідальність, її пропорційної частки у доходах і витратах спільного підприємства за звітний рік, а також елементів, що формують звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів.
Ситуація 2. У зв’язку з тим, що аудитори були призначені після звітного періоду, вони не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок і кінець року. Тому в аудиторів не було можливості впевнитися в кількості запасів, вартість яких відображена в звіті про фінансовий стан. Крім того, впровадження нової комп’ютеризованої системи обліку дебіторської заборгованості призвело до численних помилок у її сумах. Станом на дату аудиторського звіту управлінський персонал продовжував усувати недоліки системи та виправляти помилки. Аудитори не мали змоги підтвердити або перевірити альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості, включені у звіт про фінансовий стан. У зв’язку з цим, аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких корегуваннях запасів і дебіторської заборгованості, відображених чи не відображених в обліку, а також елементів, що формує звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі і звіт про рух грошових коштів.
Ситуація 3. Управлінський персонал не здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточних ринкових цін, але замість цього відобразив їх у звіті про фінансовий стан за вартістю придбання, що є відхиленням від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові дані компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточної ринкової вартості, компанія повинна була б визнати збиток від внереалізаційних операцій в звіті про фінансові результати за звітний період. Балансова вартість короткострокових фінансових інвестицій у звіті про фінансовий стан була б зменшена на таку ж саму суму, а податок на прибуток, чистий прибуток та власний капітал також були б зменшені. Разом з цим, в примітках до фінансової звітності йдеться мова про невизначеність, пов’язану з результатом судового позову, поданого постачальником. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
Рекомендована література
Базова література

Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навч. закладів]/ Ф.Ф. Бутинець. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с.
Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) у 2 частинах. Частина 1. - Xарків: ХНАМГ, 2007. – 163 с.
Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) у 2 частинах. Частина 2. - Xарків: ХНАМГ, 2007. – 294 с.
Петрик О.А., Сенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. О.А. Петрик. – КНЕУ, 2005. – 168 с.

Допоміжна література

Про аудиторську діяльність: Закон України вiд 22.04.1993 р. № 3125-XII (зі змінами та доповненнями).
Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших завдань з надання впевненості. [Видання 2012 р.]. – К.: АПУ, 2012.
Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements/ The International Federation of Accounts. – 2012 ed. – New York, USA, 2012.
Auditing: an integrated approach/ Alvin A. Arens, James K. Loebbecke. – 5 th ed. – PRENTICE HALL, ENGLEWOOD CLIFFs, New Jersey 07632, USA, 2001.

12. Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси для вивчення дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах»:
Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua
Офіційний сайт International Federation of Accountants - Режим доступу: http://www.ifac.org
Навчальне видання
Методичні вказівки
до організації самостійної роботи, практичних занять
та виконання контрольної роботи
з дисципліни

«АУДИТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

Укладач: МІЗІК Юлія Ігорівна


Відповідальний за випуск: Т. В. Момот

За авторською редакцією

Комп’ютерне верстання: І. В. Волосожарова
План 2015, поз.

Підп. до друку 29.08.2014 Формат 60 х 84/16
Друк на ризографі Ум. друк. арк. 1,6
Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова,
вул. Революції, 12, Харків, 61002
Електронна адреса: [email protected]
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:
ДК № 4705 від 28.03.2014 р.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14615


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14315
13Заголовок 1, Знак1413Заголовок 2, Знак13‘ђ Заголовок 313Заголовок 4, Знак1213Заголовок 5, Знак1113Заголовок 6, Знак10Заголовок 7, Знак9Заголовок 8, Знак8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 14663297
    Размер файла: 473 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий