Завдання 1


Завдання 1
У стані рівноваги раціональний споживач купує 2 одиниці товару А за цінами 3 грн. та 4 одиниці товару В за цінами 5 грн. а) Визначити бюджет споживача, який він використовує для споживання товарів А та В. б) Побудувати бюджетну лінію БЛ1 за цих умов та бюджетну лінію БЛ2, враховуючи зниження ціни товару А до 2 грн. та підвищення ціни товару В до 6 грн. (від початкових умов). в) Чому дорівнює MRS заміщення товару А товаром В? Відповідь обґрунтуйте.
а) Бюджет споживача — це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу [1].
Дано:
Товар А 2 од.
РА=3грн/од.
Товар В 4 од.
РВ=5 грн./од.
Розв’язання:
Для того, щоб визначити бюджет споживача я буду використовувати формулу для визначення доходу споживача:
I=Px*X+Py*Y,
де I – дохід споживача; Рх – ціна за одиницю товару А; Х – кількість товару А; Ру – ціна за одиницю товару В; Y – кількість товару В.
І=2*3+4*5+6+20=26(грн.)
Висновок:
Бюджет споживача, який він використовує для споживання товарів А та В дорівнює 26 грн.
б) Перш ніж побудувати бюджетну лінію БЛ1 за даних умов та бюджетну лінію БЛ2, враховуючи зниження ціни товару А до 2 грн. та підвищення ціни товару В до 6 грн. (від початкових умов), потрібно визначити, що таке бюджетна лінія:
Бюджетна лінія ‒ це геометричне місце точок, що подають всі комбінації
двох товарів, доступні покупцеві з фіксованим грошовим доходом при даних цінах[2,с.31].
у
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2 БЛ2 БЛ1
0
2 4 6 8 х
Рис.1.1 Бюджетна лінія 1 та Бюджетна лінія 2.
На даному графіку показана бюджетна лінія 1, за початкових даних ціни, та бюджетна лінія 2, після зміни цін.
Для того щоб визначити точку бюджетної лінії 1, що знаходиться на осі х, я помножила кількість одиниць на товар А на ціну за одиницю товару А, даних в початковій умові:
А*РА=2*3=6 (грн.)
Для визначення точки на осі у, виконала аналогічну дію, тобто помножила кількість одиниць на товар В на ціну за одиницю товару В, даних в початковій умові:
В*РВ=4*5=20 (грн..)
У випадку з бюджетною лінією 2, де за умовами задачі були змінені ціни (зниження ціни товару А до 2 грн. та підвищення ціни товару В до 6 грн.), спочатку мені потрібно визначити бюджет споживача за нових цін. Використовую ту ж саму формулу, що і в першому випадку (I=Px*X+Py*Y), тоді І2=2*2+4*6=4+24=28. Також з цієї формули я отримую точки [4;24], де 4 ‒ точка на осі х, а 24 ‒ точка на осі у.
в) Для визначення MRS заміщення товару А товаром В, треба визначити спочатку, що таке MRS:
MRS (Гранична норма заміщення показує), наскільки треба збільшити (зменшити) кількість товару Y , щоб зберегти загальну корисність комбінацій при скороченні (збільшенні) кількості товару X на одиницю.
MRS= ΔАΔВ,
Де ∆∆- це зміна кількості товару А, а ∆В – зміна кількості товару В.
MRS=2/4=1/2=0,5Висновок:
Завдання 2
Крива попиту на товар описується наступним рівнянням: Qd = 400 - P, крива пропозиції даного товару: Qs = 100 + 2P, де Qd ‒ обсяг попиту, Qs ‒ обсяг пропозиції, Р ‒ ціна. Припустимо, що уряд ввів податок на виробників у розмірі 15 грн./од. Визначити графічно і аналітично рівноважний обсяг продажів та рівноважну ціну до введення податку. Як зміниться рівноважні ціна та обсяг продукції після введення податку? Який доход держави від введення податку? Як постраждають від введення цього податку споживачі?
http://pidruchniki.com/12900313/ekonomika/mikroekonomikaМіікроеекономііка::теекссти леекціій

Приложенные файлы

  • docx 14663480
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий