РГР


4.1.1. Вихідні дані для розрахунку показників регіонального ринку праці
Таблиця 1– Резерви робочої сили на підприємствах, в установах, в організаціях, навчальних закладах, які здійснюють професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для потреб даного регіону (), тис.чол.
РегіонПоказник A B C D E
Підприемства189.1 211.1 97.1 89.1 105.1
Установи 221.5 321.1 121.3 421.7 521.5
Організації 312.1 412.1 212.1 112.1 612.1
Навчальні заклади 662.1 452.1 502.1 422.1 112.1
Разом 1384.4 1405.4 932.6 1045 1350.8
Таблиця 2 – Резерви робочої сили, що формуються з осіб, звільнених з роботи за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни, вивільнених внаслідок ліквідації підприємств, реконструкції і модернізації виробництва, диверсифікації його чи конверсії у n-ій галузі регіону (), тис.чол.
Регіон
Галузь A B C D E
Легка промисловість 10.1 12.1 16.1 18.1 56.2
Харчова промисловість 11.9 11.5 11.1 10.1 11.2
Сільське господарство 22.1 32.1 34.5 52.1 62.1
Чорна металургія 36.1 23.9 24.1 30.1 39.1
Кольорова металургія 45.8 13.1 42.1 11.7 20.1
Машинобудування і металообробка 42.1 12.1 32.1 52.1 62.1
Будівництво 21.1 12.1 30.1 23.1 32.1
Вугільна промисловість 112.1 312.1 212.1 512.1 412.1
Транспорт і зв'язок 31.7 11.5 51.1 41.2 21.8
Внутрішня торгівля 56.1 65.1 28.1 33.1 14.1
Разом 389.1 505.6 481.4 783.7 737.2
Таблиця 3 – Внутрішньовиробничі резерви n-ї галузі регіону (), тис.чол.
Регіон
Галузь A B C D E
Легка промисловість 65.1 56.1 28.1 33.1 18.1
Харчова промисловість 11.5 31.7 51.1 41.2 21.8
Сільське господарство 312.1 112.1 212.1 512.1 32.2
Чорна металургія 12.1 21.1 30.1 23.1 62.1
Кольорова металургія 12.1 42.1 32.1 52.1 20.1
Машинобудування і металообробка 13.1 45.8 11.7 20.1 30.1
Будівництво 23.9 36.1 30.1 39.1 21.1
Вугільна промисловість 32.1 22.1 52.1 62.1 12.1
Транспорт і зв'язок 11.5 11.9 10.1 11.2 51.1
Внутрішня торгівля 12.1 10.1 18.1 56.2 18.1
Разом 505.6 389.1 475.6 850.3 282.8
Таблиця 4 – Резерви робочої сили, які складаються з офіційно зареєстрованих безробітних (), тис.чол.
Регіон A B C D E
Значення 189.1 321.1 212.1 422.1 521.5
Таблиця 5 – Чисельність зайнятих n-ї галузі сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери регіону ( та ), тис.чол.
Регіон
Галузь A B C D E
Легка промисловість 69.1 66.1 38.1 55.1 18.1
Харчова промисловість 21.1 41.7 61.1 61.4 51.1
Сільське господарство 412.1 212.1 312.1 712.1 12.1
Чорна металургія 17.1 31.1 40.1 45.1 62.1
Кольорова металургія 22.1 62.1 42.1 72.1 30.1
Машинобудування і металообробка 19.1 56.9 21.7 40.1 20.1
Будівництво 34.1 47.1 35.1 61.1 21.1
Вугільна промисловість 52.1 32.1 62.1 82.1 32.1
Транспорт і зв'язок 21.8 21.5 18.1 31.4 21.8
Внутрішня торгівля 22.1 17.1 19.1 78.4 14.1
Разом 692.7 587.2 649.6 1238.9 282.7
Таблиця 6 – Чисельність осіб працездатного віку, зайнятих індивідуальним виробництвом товарів і послуг (), тис.чол.
Регіон A B C D E
Значення 112.1 112.1 121.3 211.1 125.1
1.Загальна формула розрахунку резерву робочої сили:

де n — галузь економіки регіону.
Ррс(А)= 1384.4+(389.1+505.6)+189.1=2468.2
Ррс(В)= 1405.4+(505.6+389.1)+321.1=2621.2
Ррс(С)= 932.6+(481.4+445.6)+212.1=2071.7
Ррс(D)= 1045+(737.2+850.3)+422.1=3101.1
Ррс(E)= 1350.8+(737.2+282.81)+521.5=2892.31
2.Загальні обсяги функціонуючої робочої сили на регіональному ринку праці () визначаються таким чином:

де — чисельність зайнятих n-ї галузі сфери матеріального виробництва регіону;
— внутрішньовиробничий резерв n-ї галузі регіону;
— чисельність зайнятих m-ї галузі невиробничої сфери регіону;
— чисельність осіб працездатного віку, зайнятих індивідуальним виробництвом товарів і послуг.
Фрс(А)=(648.8-505.6)+43.9+112.1=299.2
Фрс(B)=(548.6-389.1)+38.6+112.1=310.2
Фрс(C)=(612.4-475.6)+37.2+121.3=295.3
Фрс(D)=(1130.1-850.3)+109.8+211.1=600.7
Фрс(E)=(246.8-282.8)+35.9+125.1=125
4.2.1. Вихідні дані для розрахунку показників аналізу відтворювальної структури регіону й галузевої структури
Таблиця 2 – Дані для розрахунку та , тис.грн.
Регіон ,
А 1012,1 912,1 4012,1 6212,1 1012,1 2002,1 1067,1
В 2312,1 1812,1 5612,1 7312,1 2312,1 2112,1 857,1
С 1542,1 842,1 4872,1 5912,1 2602,1 742,1 1462,1
D 2456,1 2002,1 5789,1 8080,1 1345,1 2678,1 1987,1
E 1131,7 721,9 4161,1 6121,4 1101,3 2111,5 921,8
Таблиця 3 – Дані та для розрахунку , тис.чол.
260351968500Регіон
Галузь А В С D Е Країна
1. Легка промисловість 69,1 66,1 38,1 55,1 18,1 246,5
2. Харчова промисловість 21,1 41,7 61,1 61,4 51,1 236,4
3. Сільське господарство 412,1 212,1 312,1 712,1 12,1 1660,5
4. Чорна металургія 17,1 31,1 40,1 45,1 62,1 195,5
5. Кольорова металургія 22,1 62,1 42,1 72,1 30,1 255,5
6. Машинобудування і металообробка 19,1 56,9 21,7 40,1 20,1 157,9
7. Будівництво 34,1 47,1 35,1 61,1 21,1 198,5
8. Вугільна промисловість 52,1 32,1 62,1 82,1 32,1 260,5
9. Транспорт і зв'язок 21,8 21,5 18,1 31,4 21,8 114,6
10. Внутрішня торгівля 22,1 17,1 19,1 78,4 14,1 150,8
11. Разом 690,7 587,8 651 1239,9 292,7 3476,7
Таблиця 4 – Дані , для розрахунку (), тис.чол-77470-825500Регіон
Показники А В С D Е
690,7 587,8 651 1239,9 292,7
519,4 197,2 455,4 255,4 89.1
— це показник, що визначає сумарну вартість усіх товарів, які були вироблені протягом року на території регіону. Розраховується як сума фонду відшкодування () і національного доходу ():

ССП(А)= 1924,2+4012,1=5936,3
ССП(В)= 4124,2+5612,1=9736,3
ССП(С)= 2384,2+4872,1=7256,3
ССП(D)= 4458,2+5789,1=10247,3
ССП(Е)= 1853,6+4161,1=6014,7
У свою чергу, фонд відшкодування складається з суми матеріальних витрат () та амортизаційних відрахувань ():
ФВ(А)= 1012,1+912,1=1924,2
ФВ(В)= 2312,1+1812,1=4124,2
ФВ(С)= 1542,1+842,1=2384,2
ФВ(D)=2456,1+2002,1=4458,2
ФВ(Е)= 1131,7+721,9=1853,6
Національний дохід вироблений:

НДв(А)= 6212,1-912,1=5300
НДв(В)= 7312,1-1812,1=5500
НДв(С)= 5912,1-842,1=5070
НДв(D)= 8080,1-2002,1=6078
НДв(Е)= 6121,4-721,9=5399,5
Національний дохід спожитий складається з фонду споживання () і фонду нагромадження ():

НДс(А)= 1012,1+2002,1+1067,1=4081,3
НДс(В)= 2312,1+2112,1+857,1=5281,3
НДс(С)= 2602,1+742,1+1462,1=4806,3
НДс(D)= 1345,1+2678,1+1987,1=6010,3
НДс(E)= 1101,3+2111,5+921,8=4134,6
Коефіцієнт галузевої концентрації розраховують за такою формулою:

де — індекс галузі;
— кількість зайнятих у -й галузі (відповідно в - регіоні, - метарегіоні (країні) для всіх , для яких ;
— загальна кількість зайнятих у регіоні й метарегіоні (країні).
Кгк(А)
69.1690,7-246,53476,7=0.100-0,071=0,029
21,1690,7-236,43476,7=0.031-0.068= -0.037
412,1690,7-1660,53476,7=0.597-0.478= 0.119
17,1690,7-195,53476,7=0.025-0.056= -0.031
22,1/690,7-255,53476,7=0.032-0.073= -0.041
19,1/690,7-157,93476,7=0.028-0.045= -0.017
34,1/690,7-198,53476,7=0.049-0.057= -0.008
52,1/690,7-260,53476,7=0.075-0.075= 0
21,8/690,7-114,63476,7= 0/032-0.033= -0.001
22,1690,7-150,83476,7=0/032-0.043= -0.011
Кгк(B)
1.1 66.1587.8-246.53476.7=0.114-0.071=0.04
1.2 41.7587.8-236.43476.7= 0.078-0.068=0.004
1.3 212.1587.8-1660,53476.7=0.376-0.478=-0.102
1.4 31.1587.8-195,53476.7=0.053-0.056= -0.003
1.5 62.1587.8-255,53476.7=0.002-0.073= -0.071
1.6 56.9587.8-157,93476.7=0.097-0.045= 0.052
1.7 47.1587.8-198,53476.7=0.08-0.057=0.023
1.8 32.1587.8-260,53476.7=0.055-0.075=0.020
1.9 21.5587.8-114,63476.7=0.037-0.033=0.004
1.10 17.1587.8-150,83476.7=0.029-0.043= -0.014

Кгк(C)
1.1 38.1651-246.53476.7=0.058-0.071=-0.013
1.2 61.1651-236.43476.7=0.094-0.068=0.026
1.3 312.1651-1660.53476.7=0.479-0.478=0.1
1.4 40.1651-195.53476.7=0.062-0.056=0.006
1.5 42.1651-255.53476.7=0.065-0.073=-0.008
1.621.7 651-157.93476.7=0.033-0.045=-0.012
1.7 35.1651-198.53476.7=0.054-0.051=-0.003
1.8 62.1651-260.53476.7=0.095-0.075=0.025
1.9 18.1651-114.63476.7=0.029-0.033=-0.004
1.10 19.1651-150.83476.7=0.029-0.043=-0.014
Кгк(D)
1.1 55.11239.9-246.53476.7=0.044-0.071=-0.027
1.2 61.41239.9-236.43476.7=0.05-0.068=-0.018
1.3 712.11239.9-1660.53476.7=0.574-0.478=0.096
1.4 45.11239.9-195.53476.7=0.036-0.056=-0.02
1.5 72.11239.9-255.53476.7=0.058-0.073=-0.015
1.6 40.11239.9-157.93476.7=0.032-0.045=-0.013
1.7 61/11239.9-198.53476.7=0.049-0.057=-0.008
1.8 82.11239.9-260.53476.7=0.066-0.075=-0.009
1.9 31.41239.9-114.63476.7=0.025-0.033=-0.008
1.10 74.41239.9-150.83476.7=0.06-0.043=0.017
Кгк(E)
1.1 18.1292.7-246.53476.7=0.062-0.071=-0.009
1.2 51.1292.7-236.43476.7=0.175-0.068=0.107
1.3 12.1292.7-1660.53476.7=0.041-0.478=-0/437
1.4 62.1292.7-195.53476.7=0.212-0.056=0.156
1.5 30.1292.7-255.53476.7=0.103-0.073=0.03
1.6 20.1292.7-157.93476.7=0.069-0.045=0.024
1.7 21.1292.7-198.53476.7=0.072-0.057=0.015
1.8 32.1292.7-260.53476.7=0.11-0.075=0.035
1.9 21.8292.7-114.63476.7=0.072-0.033=0.039
1.10 14.1292.7-150.83476.7=0.048-0.043=0.005
Коефіцієнт диверсифікації є величина, обернена коефіцієнту галузевої концентрації:

Кд(А)
1.1 10.029=34.483
1.2 1-0.037=-27.027 1.3 10.119=8.403 1.4 1-0.031=-32.258 1.5 1-0.041=-24.390 1.6 1-0.017=-58.824 1.7 1-0.08=-125 1.8 10=рішень немає 1.9 1-0.001=-1000 1.10 1-0.011=-9.091Кд(В)
1.1 10.04=25 1.2 10.004=250 1.3 1-0.102=-9.804 1.4 1-0.003=-333.333 1.5 1-0.071=-14.085 1.6 10.052=19.231 1.7 10.023=43.478 1.8 10.020=50 1.9 10.004=250 1.10 1-0.014=-71.429Кд(С)
1.1 1-0.013=-76.923 1.2 10.026=38.615 1.3 10.1=10 1.4 10.006=166.766 1.5 1-0.008=-125 1.6 1-0.012=-83.333 1.7 1-0.003=-333.333 1.8 10.025=40 1.9 1-0.004=-250 1.10 1-0.014=-71.429Кд(D)
1.1 1-0.027=-37.037 1.2 1-0.018=-55.555(6) 1.3 10.096=10.417 1.4 1-0.02=-50 1.5 1-0.015=-66.666(7) 1.6 1-0.013=-76.923 1.7 1-0.008=-125 1.8 1-0.009=-111.111 1.9 1-0.008=-125 1.10 10.017=58.826Кд(Е)
1.1 1-0.009=-111.111 1.2 10.107=9.346 1.3 1-0.437=-2.288 1.4 10.156=6.410 1.5 10.003=33.333 1.6 10.024=41.666(7) 1.7 10.015=66.666(7) 1.8 10.035=28.571 1.9 10.039=25.641
1.10 10.005=200Співвідношення між кількістю зайнятих у згаданих групах галузей дають кількісне значення регіонального мультиплікатора ():

де — загальна кількість зайнятих у регіоні;
— кількість зайнятих у галузі спеціалізації.
Рм(А)=690.7519.4=1.330Рм(В)= 587.8197.2=2.981Рм(С)= 651455.4=1.430Рм(D)= 1239.9255.4=4.851Рм(Е)= 292.789.1=3.285Інтенсивність розвитку галузей спеціалізації є величина, обернена регіональному мультиплікатору:

Івфб(А)=519.4690.7=0.752
Івфб(В)= 197.2587.8=0.335
Івфб(С)= 455.4651=0.670
Івфб()=255.41239.9=0.206
Івфб(Е)= 89.1292.7=0.304
Або
Івфб(А)=11.330=0.752
Івфб(В)= 12.981=0.335
Івфб(С)= 11.430=0.670
Івфб()=14.851=0.206
Івфб(Е)= 13.285=0.3044.3.1. Вихідні дані для розрахунку показників поняття депресивної території та можливості її санації
Регіон ,
тис.чол. ,
тис.чол. ,
тис.чол. ,
тис.чол. ,
тис.чол. ,
тис.місцьА 1112,1 1612,1 612,1 112,1 312,1 312,1
В 1002,1 1392,1 1392,1 972,1 112,1 992,1
С 869,1 919,1 519,1 212,1 401,1 219,1
D 1191,9 2171,9 1171,9 916,1 1012,1 871,1
E 721,6 821,6 421,6 121,1 321,8 121,3
Розглянемо конкретно можливий розрахунок показників, які характеризують ситуацію на ринку праці і у сфері зайнятості населення (1-й етап):

де — рівень незайнятості;
— кількість незайнятих працездатних громадян у районі, місті, які перебувають на обліку служби зайнятості;
— загальна кількість працездатного населення в районі, місті.
Рн(А)=1112.11612.1*100=68.985Рн(В)=1002,11392,1*100=71.985Рн(С)=869,1919,1*100=94.560
Рн(D)=1191,92171,9*100=54.878
Рн(Е)=721,6821,6*100=87.829

де — рівень безробіття;
— кількість офіційно зареєстрованих безробітних.
Рб(А)=612,11612,1*100=37.969
Рб(В)=1392,11392,1*100=100
Рб(С)=519,1919,1*100=56.479
Рб(D)=1171,92171,9*100=53.957
Рб(Е)=421,6821,6*100=51.315

де — коефіцієнт ротації безробітних, який свідчить про застій або мобільність ринку праці в районі, місті і пов’язаних з цим небажаних соціальних наслідках;
— кількість безробітних, знятих з обліку за звітний період;
— кількість безробітних в районі, місті на початок звітного періоду.
Кбр(A)=112,1312,1=0.359
Кбр(B)=972,1112,1=8.672
Кбр(C)=212,1401,1=0.529
Кбр(D)=916,11012,1=0.905
Кбр(E)=121,1321,8=0.387

де — визначає співвідношення між попитом і пропозицією на ринку праці. Разом з показником він може використовуватись також для оцінки ступеня професійно-кваліфікаційної відповідності між попитом і пропозицією робочої сили;
— кількість вільних робочих місць у районі, місті, про які сповістили підприємства службам зайнятості.
СВппрп(A)=312,1612,1=0.510
СВппрп(B)=992,11392,1=0.713
СВппрп(C)=219,1519,1=0.422
СВппрп(D)=871,11171,9=0.743
СВппрп(E)=121,3421,6=0.288

Приложенные файлы

  • docx 14663487
    Размер файла: 118 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий