Самостоя.финансы


Державний борг України
Вступ
Державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги. Таке фінансування відбувалося, як правило за допомогою зовнішніх позик. Такі тенденції спостерігаються і на сьогодні.
Отже, тема зовнішньої заборгованості є особливо актуальною для сьогодення в умовах фінансової кризи та пошуку шляхів її подолання.
У сучасних умовах глобалізації та бурхливого розвитку соціально-економічних явищ спостерігається значна інтеграція економіки України. Ці процеси безумовно спричинюють поширення кредитних відносин, наслідком яких є існування зовнішнього державного боргу. Тож ця тема потребує детального аналізу.
Державний борг
Держа́вний борг — (борг АРК чи борг місцевого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (АРК чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи місцевого самоврядування), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.
Безпечний рівень боргу - це такий його рівень, при якому держава може 1) своєчасно і в повному обсязі виконувати свої боргові зобов'язання без допомоги міжнародних фінансових організацій (чи інших суб'єктів), без проведення реструктуризації цих зобов'язань чи оголошення дефолту, а також 2) здійснювати державні запозичення на ринках капіталу за прийнятними відсотковими ставками.
Базовими показниками, на підставі яких у Міністерстві фінансів України приймається рішення про управління державним боргом, є:
Відношення державного боргу до ВВП (критичним рівнем для цього встановлюється діапазон від 60% (за методологією Міжнародного Валютного Фонду) до 80 – 100% (за методологією МБРР)). На 01.01.2003р. цей показник ( для України) перебував у межах 35%.
Відношення державного боргу до доходів державного бюджету базового року, за яким бюджет затверджений (за методологією МВФ граничне значення цього показника є 300%).
Відношення загальної суми річних платежів по зовнішніх державних боргах до доходів державного бюджету поточного року, за якими бюджет затверджений (згідно з Маастрихтськими критеріями граничною межою цього співвідношення є 20%).
Відношення загальної суми річних платежів за державним боргом до ВВП (критичним рівнем для нього часто встановлюється діапазон 10 – 15%).
Крім зазначених вище показників, існує ще близько 30 індикаторів, які тією чи іншою мірою характеризують рівень боргової безпеки держави.
В Україні можна виділити такі причини активних змін у динаміці державного боргу:
-     випуск облігацій внутрішньої державної позики для збільшення статутних капіталів банків та для поповнення Стабілізаційного фонду;
-    отримання траншів позики МВФ;
-    зміна валютного співвідношення динаміки зовнішнього боргу;
-    збільшення витрат споживчого характеру та ін.
Отримання позитивних ефектів залежить від:
- співвідношення між імпортом і експортом капіталу;
- форм залучення іноземного капіталу;
- напрямів використання запозичених коштів;
- збалансованості потоків капіталу з основними складовими економічного механізму та фінансово-кредитної системи держави 
Отже, нарощування валового зовнішнього боргу супроводжується значними фінансовими ризиками. Так, зовнішня заборгованість приватного сектору економіки, зокрема комерційних банків, стала каталізатором фінансово-економічної кризи, яка охопила Україну восени 2008 року.
Сподіваючись на постійне рефінансування залучених кредитів, корпорації і банки нагромадили величезну суму зовнішніх боргів. Після припинення зарубіжного рефінансування, вони опинилися в складній ситуації при необхідності погашення всієї суми боргу одночасно. Оскільки зовнішні кредити практично повністю деноміновані в іноземних валютах, здебільшого в доларах США, необхідність погашати зовнішні кредити призвела до різкого підвищення попиту на іноземну валюту, обвалу курсу гривні та остаточної розбалансованості фінансових ринків.
2.Зовнішній борг України
Валовий зовнішній борг України на кінець І кварталу 2014 року становив 137.4 млрд. дол. США, скоротившись порівняно з початком року на 4.7 млрд. дол. США (на 3.3%). Основними чинниками скорочення обсягів зовнішніх зо- бов’язань у І кварталі 2014 року стали планове погашення кредитів МВФ та зменшення обсягів накопиченої кредиторської заборгованості реаль- ного сектору (на 3.3 млрд. дол. США). Відносно ВВП борг скоротився з 78.1% на початок року до 76.5% від ВВП.
Зовнішні зобов’язання секторів загаль- ного державного управління та органів гро- шово-кредитного регулювання (далі – ЗДУ та ОГКР відповідно) з початку 2014 року зменши- лися на 1.5 млрд. дол. США – до 30.2 млрд. дол. США (16.8% від ВВП) у результаті планових ви- плат за кредитами «Стенд-бай» МВФ (1.3 млрд. дол. США) та скорочення зобов’язань за ОВДП (0.2 млрд. дол. США). Відносно ВВП борг цих секторів зменшився з 17.4 до 16.8%.
Обсяг зовнішнього боргу банківського сектору України протягом І кварталу 2014 року практично не змінився і на 1 квітня 2014 року становив 22.3 млрд. дол. США (12.4% від ВВП). Скорочення зобов’язань за депозитами і залишками на рахунках нерезидентів в українсь- ких банках на 1.0 млрд. дол. США з початку року фактично було компенсоване залученням україн- ськими банками короткострокових кредитів (на 1.1 млрд. дол. США).
Зовнішній борг інших секторів еконо- міки (включно з міжфірмовим боргом) у І квар- талі 2014 року скоротився на 3.0 млрд. дол. США – до 84.8 млрд. дол. США (47.3% від ВВП) у результаті скорочення короткострокової кредиторської заборгованості за зовнішньотор- говельними операціями на 4.0 млрд. дол. США (у тому числі за рахунок курсових змін – на 0.8 млрд. дол. США) одночасно з накопиченням простроченої заборгованості за торговими кре- дитами на 0.7 млрд. дол. США. Відносно ВВП борг реального сектору скоротився з 48.2 до 47.3%. Міжфірмовий борг підприємств, що знаходяться у відносинах прямого інвестування, на кінець І кварталу 2014 року становив 11.5 млрд. дол. США (6.4% від ВВП).
Основною валютою зовнішніх запози- чень України станом на 1 квітня 2014 року зали- шається долар США (79.2%). Питома вага зо- бов’язань у СПЗ перед МВФ скоротилася з 5.1% на початок року до 4.4%. Частка зовнішньої за- боргованості в гривнях залишалася незначною – 2.6% від валового обсягу боргу. Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за І квартал 2014 року скоротився на 2.1 млрд. дол. США – до 62.7 млрд. дол. США (43.5 млрд. дол. США без урахування торгових кредитів). Зменшення обсягу боргу відбулося в основ- ному за рахунок скорочення короткострокової заборгованості реального сектору за торговими кредитами. Водночас зросли майбутні виплати реального сектору за кредитами прямого інвес- тора (на 0.5 млрд. дол. США) та банківського сектору (на 0.5 млрд. дол. США) за рахунок ко- роткострокових інструментів.
Валовий зовнішній борг України на кінець першого півріччя 2014 року становив 136.8 млрд. дол. США, скоротившись порівняно з початком року на 5.3 млрд. дол. США (на 3.7%). Основним чинником такого скорочення у звітному періоді стало зменшення обсягу зовнішніх зобов’язань приватного сектору на 7.4 млрд. дол. США, тоді як державний борг збільшився за рахунок залучен- ня урядом офіційних кредитів. Відносно ВВП борг збільшився з 78.1% на початок року до 81.8% від ВВП. Зовнішні зобов’язання секторів загального державного управління та органів грошово- кредитного регулювання (далі – ЗДУ та ОГКР відповідно) з початку 2014 року зросли на 2.1 млрд. дол. США – до 33.8 млрд. дол. США в результаті залучення у ІІ кварталі урядом кредитів від Світового банку (750 млн. дол. США) та ЄС (618 млн. євро). У рамках кредиту «Стенд-бай» у першому півріччі 2014 року від МВФ уряд та Національний банк України отри- мали 3.2 млрд. дол. США, планове погашення за кредитами МВФ становило 2.4 млрд. дол. США. Відносно ВВП борг секторів ЗДУ та ОГКР зріс з 17.4 до 20.2%. Зовнішній борг банківського сектору Укра- їни в першому півріччі 2014 року скоротився на 1.3 млрд. дол. США і станом на 1 липня 2014 ро- ку становив 21.3 млрд. дол. США (12.7% від ВВП). Визначальним чинником такого зменшення було скорочення зобов’язань за депозитами і зали- шками на рахунках нерезидентів в українських бан- ках з початку року на 1.5 млрд. дол. США. Змен- шення зобов’язань банків за довгостроковими кре- дитами та облігаціями було компенсовано залу- ченням короткострокових кредитів, залишки за якими зросли на 0.7 млрд. дол. США, в тому числі за кредитами овернайт – на 0.3 млрд. дол. США. Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки (разом із міжфірмовим боргом) про- тягом першого півріччя 2014 року скоротився на 6.1 млрд. дол. США – до 81.7 млрд. дол. США в результаті скорочення короткострокової креди- торської заборгованості за зовнішньоторговель- ними операціями на 5.6 млрд. дол. США (в тому числі за рахунок курсових змін на 1 млрд. дол. США) та зменшення зобов’язань за кредитами на 0.9 млрд. дол. США. Відносно ВВП борг інших секторів збіль- шився з 48.2% на початок року – до 48.9% від ВВП. Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, на кінець першого півріччя 2014 року становив 11.3 млрд. дол. США (6.8% від ВВП) 1 . Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 липня 2014 року залишаєть- ся долар США (77.7%). Питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ зросла з 5.1% на початку року до 5.8%. Частка зовнішньої заборгованості в грив- нях залишилася незначною – 2.5% від валового обсягу боргу. Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за перше півріччя 2014 року скоротився на 2.7 млрд. дол. США – до 58.9 млрд. дол. США (41.0 млрд. дол. США без урахування торго- вих кредитів). Зменшення обсягу боргу за залишковим тер- міном погашення відбулося в основному за ра- хунок скорочення короткострокової заборгова- ності реального сектору (за торговими кредита- ми – на 5.7 млрд. дол. США). Крім того зменши- вся обсяг майбутніх виплат сектору ЗДУ (на 1.4 млрд. дол. США) через зменшення планових обсягів погашення за кредитами МВФ. Водночас зобов’язання банківського сектору, що мають бути погашені протягом року, зросли на 1.0 млрд. дол. США за рахунок довгострокових інструментів. Також збільшилися планові пога- шення за кредитами прямого інвестора на 0.9 млрд. дол. США
Висновки
Управління державною заборгованістю є одним із ключових факторів забезпечення макроекономічної стабільності в державі. Від характеру врегулювання боргової проблеми залежить бюджетна дієздатність країни, стан її валютних резервів, а відповідно i стабільність національної валюти, рівень відсоткових ставок, інвестиційний клімат, характер поведінки всіх сегментів фінансового ринку. Тому управління державним боргом має бути зорієнтоване на застосування ефективної боргової стратегії, а не базуватися на короткострокових ситуативних орієнтирах. Лише ефективний менеджмент державного боргу є запорукою зростання економіки, інвестиційної привабливості, фінансової стабільності, підвищення кредитного рейтингу держави.
center27241500Додатки
center36766500
center3924300
center25590500
left000
Література
Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахомова Т., Романюк О., Сніжко А., Сніжко О. Мікроекономіка і макроекономіка. – К.: ОСНОВИ, 2003.
Фінанси: Навч. посібник / За ред. В.П.Кудряшова. – Херсон: Олді-плюс, 2002.
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС І ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ I та ІІ квартал 2014 року /. Гальчинська Т.А ; Чепурнова Н.І.; Рябокінь М.І. ;Троїцька О.Б. ; Сивак О.В. ; Патрікац Л.М. Літературне редагування і коректура: Гриценко М.Р., Стаднічук М.О., Лотоцька П.В -Національний банк України, 2014
Сайт НБУ- http://www.bank.gov.ua/control/uk/indexСайт Державної служби статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/Вікіпедія - http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка
Аналіз динаміки доходів и видатків України
Аналіз динаміки доходів
2012р.

Приложенные файлы

  • docx 14663489
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий