Звіт-2016


Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння     Харченко Олександр Михайлович
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2017
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперівза 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01270285
4. Місцезнаходження
Харківська , д/в, 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 700-50-91 (057) 700-40-03
6. Електронна поштова адреса
[email protected]
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» № 76 (2581) 21.04.2017
(номер та найменування офіційного
друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці gs1.com.ua в мережі Інтернет 21.04.2017
(адреса сторінки) (дата)
Зміст
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. ПриміткиУ роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" вiдсутня iнформацiя про серiю i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю згiдно з Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, що була видана 06.06.2016 р.У звiтному перiодi емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.У звiтному перiодi посада корпоративного секретаря не створювалася.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.У звiтному перiодi органи управлiння товариства не приймали рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.У звiтному перiодii було скасовано реєстрацю випуску дисконтних облiгацiями номер свiдоцтва №317/2/07.У звiтному перiодii було скасовано реєстрацю випускiв цiльових облiгацiй з наступними номерами свiдоцтв: 5/2/2014, 6/2/2014, 68/2/2014, 137/2/2014, 138/2/2014, 139/2/2014, 140/2/2014, 141/2/2014, 249/2/2014, 66/2/2015, 67/2/2015, 68/2/2015, 70/2/2015, 71/2/2015, 130/2/2015, 134/2/2015.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителiв, що здiйснюють забезпечення випускiв боргових цiнних паперiв АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», а саме:- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ», код ЄДРПОУ 31634491;- АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, код ЄДРПОУ 23915446;- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРКIВЖИТЛОБУД-1», код ЄДРПОУ 33290414та є емiтентами цiнних паперiв i на яких поширюються вимоги «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 iз змiнами, не розкривається Емiтентом.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителiв, що здiйснюють забезпечення випускiв боргових цiнних паперiв АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», а саме:- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ", код ЄДРПОУ 36816989;- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АКЦЕПТОР", код ЄДРПОУ 31152642 - не надається Емiтентом у складi звiту через те, що поточна версiя програмного забезпечення (SimpleXmlReports (версiя 3.3.12 вiд 30.03.2017 р.) не дозволяє заповнювати фiнансову звiтнiсть поручителiв. Звiтнiсть поручителiв буде додатково надана в НКЦПФР у паперовiй формi. III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/в
3. Дата проведення державної реєстрації
08.08.1994
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
5383489.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1299
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
23.63 Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання
10. Органи управління підприємства
д/в
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
26009212006107
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ "УКРГАЗБАНК"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
26009212006107
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) АЕ №279177 13.09.2013 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 13.09.2018
Опис По закiнченю дiї емiтент має намiр оновити лiцензiю.
 
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiй складностi (за перелiком робiт згiдно з додатком) б/н 21.06.2016 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 13.09.2018
Опис Дата видачi Лiцензiї 13 липня 2016 року. По закiнченю дiї емiтент має намiр оновити лiцензiю.
 
13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-ОБСЛУГОВУЮЧА КОНТОРА №1"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34758570
4) місцезнаходження
61002, м. Харкiв, вул. Артема, буд. 43
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 99,00 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-ОБСЛУГОВУЮЧА КОНТОРА №1"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37660223
4) місцезнаходження
61202, м. Харкiв, вул. Цiлиноградська, буд. 42
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 99,00 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО СУ "РЕМБУДРЕСТАВРАЦIЯ" ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТЛОБУД-1"
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
30377785
4) місцезнаходження
61002, м. Харкiв, вул. Артема, буд. 43
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 100 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОБУД-1"
2) організаційно-правова форма
320
3) код за ЄДРПОУ
36224907
4) місцезнаходження
61023, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд.88, кв. 85
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи.Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 33,33 % (частка голосiв у вищому органi управлiння кооперативом (загальнi збори членiв кооперативу), статутний капiтал у стадiї формування. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОБУДПРОЕКТ" ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТЛОБУД-1"
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
30883819
4) місцезнаходження
61002, м. Харкiв, вул. Артема, буд. 43
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 100 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ «ЖИТЛОБУД-1»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
40291254
4) місцезнаходження
61202, м. Харкiв, вул. Цiлиноградська, буд. 42
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 99,80 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «БУДСЕРВIС 2»
2) організаційно-правова форма
120
3) код за ЄДРПОУ
34014477
4) місцезнаходження
61105, м. Харкiв, просп. Льва Ландау, буд.147
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 99,90 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПIВНIЧНI ВОРОТА»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38633080
4) місцезнаходження
61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 97,18 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СЕГМЕНТ-ЛЮКС»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
35349354
4) місцезнаходження
61002, м. Харкiв, вул. Гаршина, буд. 8, кв. 2
5) опис
Емiтент є засновником (учасником) юридичної особи. Частка емiтента у статутному капiталi юридичної особи складає 98,62 %, сплачена грошовими коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 25.10.2016 uaBB (прогноз стабiльний)
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 23148337 61022Україна м. Харкiв пл. Свободи, 5, Держпром 3 пiд., 1 поверх 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Олександр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 580416 06.08.2003 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" з 01.10.2004 р. по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.07.2014 по 07.03.2017
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Посадова особа одержує заробiтню платню згiдно штатного роспису, додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi у звiтному роцi не отримувала. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи — 49 рокiв.Стаж роботи на цiй посадi - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1".Харченко Олександр Михайлович обiймає такi посади в iнших юридичних особах: Голова Наглядової ради в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2" , код ЄДРПОУ 01268414, термiн, на який обрано - з 10.11.2006 р.по 15.04.2017 р.; Голова Наглядової ради в ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 04827073, термiн, на який обрано - з 05.06.2007 р.по 16.04.2017 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коханська Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 223344 21.02.2012 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння - Головний бухгалтер АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 18.04.2008 року по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.07.2014 по 07.03.2017
9) Опис
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi, вiдповiдає за складання звiтностi пiдприємства. Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа одержує заробiтню платню згiдно штатного роспису, додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi у звiтному роцi не отримувала. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи — 27 рокiв. Стаж роботи на цiй посадi - 9 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1".Коханська Олена Василiвна обiймає такi посади в iнших юридичних особах: Голова Ревiзiйної комiсiї в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2" , код ЄДРПОУ 01268414, термiн, на який обрано - з 16.04.2015 р.по 15.04.2018 р.; Член Наглядової ради в ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 04827073, термiн, на який обрано - з 05.06.2007 р.по 16.04.2017 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Арутюнов Валерiй Ашотович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 403464 11.02.1997 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник голови правлiння АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" з 28.10.2005 року по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.07.2014 по 03.07.2017
9) Опис
Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа одержує заробiтню платню згiдно штатного роспису, додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi у звiтному роцi не отримувала. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи — 28 рокiв. Стаж роботи на цiй посадi - 11 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник голови правлiння АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1".Арутюнов Валерiй Ашотович обiймає такi посади в iнших юридичних особах: Член Ревiзiйної комiсiї в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2" , код ЄДРПОУ 01268414, термiн, на який обрано - з 16.04.2015 р.по 15.04.2018 р.; Член Наглядової ради в ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 04827073, термiн, на який обрано - з 05.06.2007 р.по 16.04.2017 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiухiн Костянтин Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 637345 01.09.2000 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з питань розвитку з 04.06.2007 р. по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.07.2014 по 03.07.2017
9) Опис
Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа одержує заробiтню платню згiдно штатного роспису, додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi у звiтному роцi не отримувала. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи — 20 рокiв. Стаж роботи на цiй посадi - 4 роки.Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник голови правлiння АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янковський Євгенiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 957024 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1935
5) освіта**
середня технiчна
6) стаж роботи (років)**
60
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальника пiдроздiлу № 21 АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" з 01.06.2005 року по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.07.2014 по 03.07.2017
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Синiло Петро Омелянович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 464792 04.02.2000 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник пiдроздiлу № 20 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 29.06.2011 р. по 01.10.2013 р. Головний будiвельник АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 20.12.2013 р. по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2016
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гармаш Олексiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 084956 05.04.1996 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння АТ "Пiвденатоменергомонтаж" з 11.01.2006 р. по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2016
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Анатолiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 805802 18.03.1998 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник пiдроздiлу №8 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 01.10.2004 р. по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2016
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янковський Валентин Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 957023 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальника пiдроздiлу № 3 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 01.10.2004 року по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2016
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Подушка Раїса Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 687860 05.12.1997 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середня технiчна
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу кадрiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" з 01.10.2004 р. по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2016
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мисик Василь Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 001706 21.07.1995 Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник пiдроздiлу № 5 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 31.08.2005 р. по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2016
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романадзе Георгiй Давидович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 278603 21.08.1996 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступника начальника пiдроздiлу № 21 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 01.06.2005 року по цей час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2016
9) Опис
Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Харченко Олександр Михайлович МН 580416 06.08.2003 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 21015690 97.59324795 21015690 0 0 0
Заступник голови правлiння, Головний бухгалтер Коханська Олена Василiвна МТ 223344 21.02.2012 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 1 0.000004644 1 0 0 0
Перший заступник голови правлiння Арутюнов Валерiй Ашотович МК 403464 11.02.1997 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 1 0.000004644 1 0 0 0
Член правлiння Янковський Євгенiй Олексiйович ММ 957024 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 5 0.000023219 5 0 0 0
Член правлiння Сiухiн Костянтин Iванович ММ 637345 01.09.2000 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Синiло Петро Омелянович ММ 464792 04.04.2000 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 1 0.000004644 1 0 0 0
Член Наглядової ради Гармаш Олексiй Олександрович МК 084956 05.04.1996 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 2 0.000009288 2 0 0 0
Член Наглядової ради Харченко Анатолiй Михайлович МК 805802 18.03.1998 Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 1 0.000004644 1 0 0 0
Член наглядової ради Янковський Валентин Євгенович ММ 957023 20.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 1 0.000004644 1 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Подушка Раїса Василiвна МК 687860 05.12.1997 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 1 0.000004644 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Мисик Василь Iванович МК 001706 21.07.1995 Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 1 0.000004644 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Романадзе Георгiй Давидович МК 278603 21.08.1996 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 5 0.000023219 5 0 0 0
Усього 21015709 97.59333618 21015709 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Харченко Олександр Михайлович МН 580416 06.08.2008 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 21015690 97.5933 97.8320 21015690 0 0 0
Усього 21015690 97.5933 97.8320 21015690 0 0 0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові. ** Заповненювати необов'язково.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X Дата проведення 29.03.2016
Кворум зборів** 97.895
Опис 1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв.2.Обрання Секретаря зборiв.3.Рiчний звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.4.Звiт Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.5.Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.8.Розподiл прибутку i збиткiв за результатами дiяльностi Товариства за 2015 рiк.9.Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства.З питань порядку денного були прийнятi такi рiшення: 1. 1-ша частина - Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Жигайло Свiтлану Миколаївну, Яровенко Ларису Миколаївну, Добросотськова Андрiя Вiкторовича (всi кандидатури членiв Лiчильної комiсiї запропонованi акцiонером Харченком О.М.). 2-га частина - Обрати Головою Лiчильної комiсiї Жигайло Свiтлану Миколаївну (кандидатура запропонована акцiонером Харченком О.М.). 2. Обрати секретарем зборiв Шкарбан Оксану Сергiївну.3. Прийняти звiт Правлiння до вiдома. 4. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї, дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною. 5. Затвердити Звiт Наглядової ради, дiяльнiсть Наглядової ради визнати задовiльною. 6.Визнати дiяльнiсть Правлiння Товариства задовiльною. 7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 8. Прибуток за 2015 рiк не розподiляти. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 9. Не надавати Правлiнню Товариства попереднього схвалення значних правочинiв на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.05.2016
Кворум зборів** 97.895
Опис Проведення Загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада.1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв.2.Обрання Секретаря зборiв.3. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.4. Змiна типу та змiна назви Товариства.5. Скасування Положень: Про Загальнi збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правлiння Товариства, Про Ревiзiйну комiсiю Товариства.6. Затвердження змiн до Статуту Товариства.З питань порядку денного були прийнятi такi рiшення: 1. 1-ша частина - Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Жигайло Свiтлану Миколаївну, Яровенко Ларису Миколаївну, Добросотськова Андрiя Вiкторовича (всi кандидатури членiв Лiчильної комiсiї запропонованi акцiонером Харченком О.М.). 2-га частина - Обрати Головою Лiчильної комiсiї Жигайло Свiтлану Миколаївну (кандидатура запропонована акцiонером Харченком О.М.). 2. Обрати секретарем зборiв Шкарбан Оксану Сергiївну.3. Бюлетенi для простого та кумулятивного голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.4. Змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Затвердити нову повну назву Товариства: - українською – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУ- 1», - росiйською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1». - англiйською мовою - PJSC «TRUST ZHYTLOBUD-1». Скорочену назву Товариства не змiнювати. 5. Скасувати наступнi Положення Товариства: Про Загальнi збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правлiння Товариства, Про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 6. Внести змiни до Статуту; затвердити нову редакцiю Статуту Товариства; уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту та здiйснити дiї щодо забезпечення проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.12.2016
Кворум зборів** 97.899
Опис Проведення Загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада.1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв.2.Обрання Секретаря зборiв.3. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.4. Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.5. Про приватне розмiщення акцiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).6. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються повноваження щодо приватного розмiщення акцiй Товариства.7. Про визначення уповноважених осiб АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», яким надаються повноваження щодо приватного розмiщення акцiй Товариства.З питань порядку денного були прийнятi такi рiшення: 1. 1-ша частина - Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Жигайло Свiтлану Миколаївну, Яровенко Ларису Миколаївну, Добросотськова Андрiя Вiкторовича (всi кандидатури членiв Лiчильної комiсiї запропонованi акцiонером Харченком О.М.). 2-га частина - Обрати Головою Лiчильної комiсiї Жигайло Свiтлану Миколаївну (кандидатура запропонована акцiонером Харченком О.М.). 2. Обрати секретарем зборiв Шкарбан Оксану Сергiївну.3. Бюлетенi для простого та кумулятивного голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.4. Збiльшити статутний капiтал АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» на суму 54 510 гривень 25 копiйок шляхом приватного розмiщення 218 041 додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0 гривень 25 копiйок кожна за рахунок додаткових внескiв. 5. 1) Здiйснити приватне розмiщення акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1». 2) Затвердити Рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборiв (Додаток №1). 3) Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що викладений окремим додатком до Протоколу загальних зборiв (Додаток №2). 6. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються повноваження щодо: - залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.7. Визначити Голову правлiння Товариства Харченка О.М. уповноваженою особою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються наступнi повноваження щодо приватного розмiщення акцiй Товариства: 1) Проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення. 2) Проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. 3) Проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23915446
Місцезнаходження 61002 Україна Харківська - м.Харкiв вул. Сумська, буд. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286741
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.12.2013
Міжміський код та телефон 057) 719-49-01
Факс 057) 719-49-01
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Для емiтента здiйснює послуги депозитарної установи.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть без вiдповiдної лiцензiї на пiдставi Закону України "Про депозитарну систему України". Для емiтента ПАТ "НДУ" здiйснює послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв згiдно вiдповiдного договору.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 231
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.03.2008
Міжміський код та телефон (056) 373-95-94
Факс (056) 373-95-94
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис На ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" здiйснюється укладення договорiв з першими власниками в процесi публiчного розмiщення цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 22698202
Місцезнаходження 61058 Україна Харківська - м. Харкiв вул. Данилевського, буд. 8, кв. 108
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.12.1994
Міжміський код та телефон (057) 705-00-80
Факс (057) 705-00-80
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Надання аудиторських послуг. Свiдоцтво Аудиторськоi Палати Украины № 0416 Рiшенням №316/3 вiд 29.10.2015 року подовжено до 28.10.2020 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04070 Україна Київська - м. Київ вул. Верхнiй Вал, буд. 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
Факс (044) 490-25-54
Вид діяльності Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Опис Для емiтента здiйснює послуги встановлення та поновлення рейтингової оцiнки боргових зобов'язаннь.
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.05.2010 41/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000073753 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 21533959 5383489.75 100
Опис У звiтному перiодi акцiї Товариством не випускалися. 25.07.2008 року акцiї Товариства були внесенi до бiржового списку ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" за категорiєю «позалiстинговi цiннi папери». 20.07.2016 року, у зв’язку зi змiною типу товариства з публiчного на приватне, акцiї Товариства були виключенi з бiржового списку ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". За iнформацiєю, що є в наявностi у Товариства, лiстинг/делiстинг акцiй на фондових бiржах у звiтному перiодi не здiйснювався. На дату подання звiту Товариство не володiє iнформацiєю щодо здiйснення торгiвлi його акцiями на зовнiшнiх ринках.
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
08.05.2015 41/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 0.01 щоквратально з 01.07.2015 р. 5148.60 30.09.2041
Опис Iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї «V5». Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Фiнансовi ресурси загальною сумою 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї «V5» спрямованi в повному обсязi на придбання цiнних паперiв пiдприємств м. Харкова та областi, зокрема, боргових цiнних паперiв та цiнних паперiв емiтентiв-пiдприємств будiвельної галузi. Розмiр вiдсоткової ставки на 1-й вiдсотковий перiод складає 18 % рiчних. Розмiр вiдсоткової ставки на 2-й та кожний наступний вiдсотковi перiоди встановлюється Емiтентом самостiйно вiдповiдно до фiнансово-господарського стану Емiтента. Виплата вiдсоткового доходу власникам облiгацiй здiйснюється протягом одного календарного мiсяця пiсля закiнчення вiдсоткового перiоду на пiдставi реєстру власникiв облiгацiй, який формується станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями та надається Центральним депозитарiєм. Викуп облiгацiй може вiдбуватися лише в перiод обiгу облiгацiй. При проведеннi викупу облiгацiй у дати викупу Емiтент одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за вiдповiдний вiдсотковий перiод, що передував датi початку викупу. Викуп здiйснюється протягом календарного мiсяця пiсля кожного вiдсоткового перiоду, при цьому вiдсоткова ставка може змiнюватись з 2-го по 101-й вiдсотковi перiоди. Строк погашення: з 1 жовтня 2040 року по 30 вересня 2041 року.
 
08.05.2015 42/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 0.01 щоквартально з 01.07.2015 р. 5559.49 30.09.2041
Опис Iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї «W5». Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Фiнансовi ресурси загальною сумою 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї «W5» спрямованi в повному обсязi на придбання цiнних паперiв пiдприємств м. Харкова та областi, зокрема, боргових цiнних паперiв та цiнних паперiв емiтентiв-пiдприємств будiвельної галузi. Розмiр вiдсоткової ставки на 1-й вiдсотковий перiод складає 18 % рiчних. Розмiр вiдсоткової ставки на 2-й та кожний наступний вiдсотковi перiоди встановлюється Емiтентом самостiйно вiдповiдно до фiнансово-господарського стану Емiтента. Виплата вiдсоткового доходу власникам облiгацiй здiйснюється протягом одного календарного мiсяця пiсля закiнчення вiдсоткового перiоду на пiдставi реєстру власникiв облiгацiй, який формується станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями та надається Центральним депозитарiєм. Викуп облiгацiй може вiдбуватися лише в перiод обiгу облiгацiй. При проведеннi викупу облiгацiй у дати викупу Емiтент одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за вiдповiдний вiдсотковий перiод, що передував датi початку викупу. Викуп здiйснюється протягом календарного мiсяця пiсля кожного вiдсоткового перiоду, при цьому вiдсоткова ставка може змiнюватись з 2-го по 101-й вiдсотковi перiоди. Строк погашення: з 1 жовтня 2040 року по 30 вересня 2041 року.
2) дисконтні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
26.06.2008 584/2/08 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 100 1000000 Бездокументарні іменні 100000000 31.05.2017
Опис Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). Торгiвля iменними, забезпеченими, дисконтними облiгацiями серiї «С4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства. Строк погашення: з 01.03.2017 по 31.05.2017 р. За iнформацiєю, що є в наявностi у Товариства, лiстинг/делiстинг облiгацiй на фондових бiржах у звiтному перiодi не здiйснювався. На дату подання звиту Товариство не володає iнформацiєю щодо здiйснення торгiвлi його облiгацiями на зовнiшнiх ринках
3) цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.06.2008 546/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 294896.00 21 Документарні іменні 6192816.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Q2», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-х кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 5. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Q2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Q2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 551/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 285875.00 1 Документарні іменні 285875.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiї серiї «V2», спрямованi на фiнансування будiвництва 4-кiмнатної квартири в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 1. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменною, цiльовою, забезпеченою облiгацiєю серiї «V2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiя серiї «V2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалася. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 552/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 176000.00 8 Документарні іменні 1408000.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «W2», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 1. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «W2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «W2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний).У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 553/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 197120.00 10 Документарні іменні 1971200.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Х2», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-х кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Перемоги, 66-Д, буд. 5. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Х2» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Х2» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 575/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 289683.00 6 Документарні іменні 1738098.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Т3», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд.2 та буд.3. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Т3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Т3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 576/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 234691.00 3 Документарні іменні 704073.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «U3», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «U3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «U3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися.Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 577/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 175456.00 15 Документарні іменні 2631840.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «V3», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «V3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «V3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 578/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 208277.00 8 Документарні іменні 1666216.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «W3», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «W3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «W3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 579/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 192710.00 10 Документарні іменні 1927100.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «X3», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «X3» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «X3» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.06.2008 583/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 159917.00 9 Документарні іменні 1439253.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «В4», спрямованi на фiнансування будiвництва 1-кiмнатних квартир в багатоповерхових житлових будинках за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський, 131, буд. 2 та буд. 3. 31.05.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «В4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «В4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). У зв'язку з подовженням термiну вводу в експлуатацiю будинку строки погашення облiгацiй були змiненi. Новий строк погашення: з 01.08.2009 р. по 01.03.2010 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.02.2009 106/2/09 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 348762.00 21 Документарні іменні 7324002.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «Т4», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими офiсно-торговельними примiщеннями за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Грекiвська, 3. 31.12.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «Т4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «Т4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). Строк погашення: з 30.06.2009 р. по 31.12.2009 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.02.2009 107/2/09 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 345987.00 12 Документарні іменні 4151844.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «U4», спрямованi на фiнансування будiвництва 3-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими офiсно-торгiвельними примiщеннями за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Грекiвська, 3. 31.12.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «U4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «U4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). Строк погашення: з 30.06.2009 р. по 31.12.2009 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
26.02.2009 109/2/09 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 211011.00 7 Документарні іменні 1477077.00 Згiдно з проспектом емiсiї фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї «W4», спрямованi на фiнансування будiвництва 2-кiмнатних квартир в багатоповерховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими офiсно-торгiвельними примiщеннями за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Грекiвська, 3. 31.12.2009
Опис Торгiвля iменними, цiльовими, забезпеченими облiгацiями серiї «W4» здiйснювалась на внутрiшньому позабiржовому ринку. Облiгацiї серiї «W4» до лiстингу жодної фондової бiржi не включалися.Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний). Строк погашення: з 30.06.2009 р. по 31.12.2009 р. По цей час випуск облiгацiй не скасовано.
 
22.12.2014 250/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 40.50 271405 Бездокументарні іменні 10991902.50 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «R5», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 7. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснювався на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.15.12.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 22 вiд 15.12.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «R5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «R5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 31 грудня 2016 року. Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «R5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2017 року.
 
22.12.2014 251/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 40.50 619213 Бездокументарні іменні 25078126.50 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «S5», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 8. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснювався на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
22.12.2014 252/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 40.50 542810 Бездокументарні іменні 21983805.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «Т5», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 10. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснювався на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2016 року по 30 вересня 2016 року. 04.01.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 1 вiд 04.01.2016 р.) було прийнято рiшення про продовження строкiв обiгу та погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «T5» Строк обiгу та погашення було подовжено на один рiк.15.12.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 22 вiд 15.12.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «Т5» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «Т5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 31 грудня 2016 року. Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «Т5» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2017 року.
 
22.12.2014 2523/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 40.50 619213 Бездокументарні іменні 25078126.50 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «U5», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 11. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
23.07.2015 69/07/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 51.00 691457 Бездокументарні іменні 35264307.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «А6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Аврамiвська, 4. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
23.07.2015 72/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку 51.00 675095 Бездокументарні іменні 34429845.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiї серiї «D6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18-А, будинок 1. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
23.07.2015 73/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 51.00 694485 Бездокументарні іменні 35418735.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацїй серiї «Е6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, провул. Iскринський, 19, будинок 2. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.23.12.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 24 вiд 23.12.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «E6» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «E6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 05 сiчня 2017 року. Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «E6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 125/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 48.50 273411 Бездокументарні іменні 13260433.50 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових забезпечених облiгацiї серiї «F6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, проспект Постишева, 36, будинок 3. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.23.12.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 24 вiд 23.12.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «F6» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «F6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 05 сiчня 2017 року. Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «F6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 126/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 48.50 273411 Бездокументарні іменні 13260433.50 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiї серiї «G6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, проспект Постишева, 36, будинок 4, секцiя А. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 127/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 48.50 273411 Бездокументарні іменні 13260433.50 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiї серiї «H6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, проспект Постишева, 36, будинок 4, секцiя Б. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 128/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 57.00 696156 Бездокументарні іменні 39680892.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «I6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, провулок Iскринський, 19, будинок 1. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 129/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 57.00 670537 Бездокументарні іменні 38220609.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацїй серiї «J6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вулиця Плеханiвська, 18-А, будинок 4. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 131/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 273411 Бездокументарні іменні 13397139.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «L6», будуть спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 5, секцiя А. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.15.12.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 22 вiд 15.12.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «L6» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «L6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 31 грудня 2016 року. Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «L6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 132/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 344251 Бездокументарні іменні 16868299.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «М6», будуть спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 5, секцiя Б. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.15.12.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 22 вiд 15.12.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «М6» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «М6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 31 грудня 2016 року. Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «М6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2017 року.
 
05.11.2015 133/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 273411 Бездокументарні іменні 1339719.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «N6», будуть спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 6. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.15.12.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 22 вiд 15.12.2016 р.) було прийнято рiшення про дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiї «N6» у зв’язку iз готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартири вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй, визначених у договорi бронювання.Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «N6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 31 грудня 2016 року. Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «N6» мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 17/2/016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 323201 Бездокументарні іменні 15836849.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «Р6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 1, секцiя А. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 18/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 264820 Бездокументарні іменні 12976180.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацїй серiї «Q6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 1, секцiя Б. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 19/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 312119 Бездокументарні іменні 15293831.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «R6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 4, секцiя А. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 20/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 264820 Бездокументарні іменні 12976180.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «S6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 4, секцiя Б. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 21/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 323201 Бездокументарні іменні 15836849.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «Т6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 7, секцiя А. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 22/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 264820 Бездокументарні іменні 12976180.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «U6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 7, секцiя Б. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 23/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 264820 Бездокументарні іменні 12976180.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «V6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 8, секцiя А. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 24/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 49.00 264820 Бездокументарні іменні 12976180.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «W6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 8, секцiя Б. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 25/2/016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 57.00 653439 Бездокументарні іменні 37246023.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «X6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Плеханiвська, 18-А, будинок 2. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
04.02.2016 26/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 57.00 644001 Бездокументарні іменні 36708057.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «Y6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Плеханiвська, 18-А, будинок 3. 30.09.2018
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2018 року по 30 вересня 2018 року.
 
02.08.2016 89/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 65.00 363863 Бездокументарні іменні 23651095.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «Z6», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 9, секцiя А. 30.09.2018
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2018 року по 30 вересня 2018 року.
 
02.08.2016 90/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 65.00 298310 Бездокументарні іменні 19390150.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «A7», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 9, секцiя Б. 30.09.2018
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2018 року по 30 вересня 2018 року.
 
02.08.2016 91/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 65.00 363863 Бездокументарні іменні 23651095.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «B7», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 10. 30.09.2018
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2018 року по 30 вересня 2018 року.
 
02.08.2016 92/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 69.00 404450 Бездокументарні іменні 27907050.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «C7», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, просп. Московський, 131, будинок 1. 30.09.2018
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2018 року по 30 вересня 2018 року.
 
02.08.2016 93/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 69.00 314811 Бездокументарні іменні 21721959.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «D7», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, просп. Московський, 131, будинок 2. 30.09.2018
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2018 року по 30 вересня 2018 року.
 
02.08.2016 94/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 72.00 699867 Бездокументарні іменні 50390424.00 Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї «E7», спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, вулиця Малинiвська, 17 а. 30.09.2017
Опис Первинне розмiщення облiгацiй здiйснювалось на внутрiшньому ринку через ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю - позалiстинговi цiннi папери. Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому фондовому ринку. Строк погашення згiдно проспекту емiсiї: з 1 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
 
XI. Опис бізнесу
Пiдприємтсво має багаторiчну iсторiю розвитку, воно засноване у 1947 роцi як Харкiвський трест Мiнiстерства вищої освiти. У 1964 роцi Трест було перейменовано в трест "Жилбуд-1". У вiдповiдностi з наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 1994 року Трест "Жилбуд-1" було перетворено на Вiдкрите акцiонерне товариство "Жилбуд-1" (скорочено ВАТ "Жилбуд-1"). За роки дiяльностi пiдприємства Товариством побудовано 118 загально-освiтних шкiл, 204 дитячих садкiв, 30 закладiв охорони здоров'я, 181 об'єкт торгiвлi, 131 об'єкт громадського харчування та ряд унiкальних об'єктiв, серед яких примiщення театру опери та балету, палац спорту i таке iнше. Товариство продовжує роботу по спорудженню об'єктiв рiзноманiтного призначення, серед яких значну долю займає житлове будiвництво. У 2004 р. Товариство було перейменоване з ВАТ "Жилбуд-1" в ВАТ "Трест Жилбуд-1". У 2005 роцi вiдбулась реорганiзацiя ВАТ "Трест Жилбуд-1" шляхом приєднання до ВАТ "Трест Жилбуд-1" ЗАТ "Опорядбуд". У 2010 роцi ВАТ "Трест Жилбуд-1" було перейменоване в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1". 30 травня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне.У вiдровiдностi до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Трест Житлобуд-1", усiх його прав та обов'язкiв та правонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1", усiх його прав та обов'язкiв. Основним предметом дiяльностi пiдприємства є будiвництво та введення в експлуатацiю об'єктiв рiзного призначення. Важливих подiй розвитку у звiтному перiодi не вiдбувалось.
 
Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв у звiтному перiодi не створювалось. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1255;Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 44;Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб),фонду оплати працi - немає;Фонд оплати працi за 2016 становить 110 073,2 тис. грн, в т.ч. фонд оплати працi штатних за 2016 – 105 900,9 тис. грн. Щодо кадрової програми Товариства, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Емiтента, данi вiдсутнi.
 
Емiтент є дiйсним членом «Конфедерацiї будiвельникiв України», Асоцiацiї «Регiональне будiвництво», учасником будiвельної корпорацiї «Укрбуд», членом Громадської спiлки «Всеукраїнська спiлка виробникiв будматерiалiв.
 
д/в
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на придбання, доставку, монтування. Критерiями вiднесення матерiальних активiв до основних засобiв є тривалий термiн використання (бiльше одного року) та вартiсть, яка перевищує 2500,00 грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємства здiйснюється прямолiнiйним методом. Строк корисного використання встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю вiдповiдно до строку отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд активiв з урахуванням обмежень, встановлених Податковим кодексом. Для наявних об'єктiв основних засобiв встановленi наступнi термiни:Будинки, споруди та передавальнi пристрої 20-60 рокiвМашини та обладнання 5-10 рокiвЕлектронно-обчислювальнi машини 2 рокиТранспортнi засоби 5-10 рокiвIнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4 рокиТимчасовi (не титульнi) споруди 5 рокiвIншi основнi засоби 12 рокiвЗапаси вiдображаються в облiку за найменшою з двох вартостей: за вартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є вартiсть продажу в ходi здiйснення звичайної дiяльностi за вирахуванням передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. Вартiсть запасiв визначається за методом FIFO. Транспортно-заготiвельнi витрати приєднуються до первiсної вартостi запасiв, облiк на окремому рахунку не здiйснюється.Фiнансовi iнвестицiї враховуються за собiвартiстю реалiзацiї.
 
Основнi види товарiв або послуг, що їх виробляє чи надає товариство - виконання монтажно-будiвельних робiт на об'єктах житла та цивiльних об'єктах. Основними споживачами продукцiї є мiськвиконком м. Харкова, пiдприємства мiста, фiзичнi особи. Збут продукцiї вiдбувається шляхом продаж квартир Товариством. Будiвництво знаходиться в станi пiдьому. Конкуренцiя в галузi досить велика. За роки дiяльностi пiдприємства Товариством побудовано загально-освiтнi школи, дитячi садки, заклади охорони здоров'я, об'єкти торгiвлi, об'єкти громадського харчування та ряд унiкальних об'єктiв, серед яких примiщення театру опери та балету, палац спорту, храм Святого Мученика Вiктора, храм Святої Благовiрної Царицi Тамари Харкiвської Єпархiї, храм Святого Священомученика Валентина єпископа Iнтерамського, храм iкони Божої Матерi "Взыскание погибших", Храм Святых Жен-Мироносиц та iншi. Завершена реконструкцiя парка iм. Горького. У серпнi 2016 року у Харкiвському зоопарку розпочато масштабну модернiзацiю. Проект його реконструкцiї був затверджений Європейською органiзацiєю зоопаркiв та акварiумiв. У 2016 роцi завершина реконструкцiя першого комплексу Харкiвськiої фiлармонiї - органного залу. Товариство продовжує роботу по спорудженню об'єктiв рiзноманiтного призначення, серед яких значну частину, як i ранiше, займає житлове будiвництво. Серед 151 422,1 м2 об'єктiв житлового та нежитлового призначення, що були введенi в експлуатацiю в 2016 роц, частина об'єктiв житлового призначення складає 147 837,1 м2.
 
Придбання будинку в мiстi Києвi по вул. Щекавицькiй, 7/10, лiтера А , загальною площею - 575.1 м2, загальною вартiстю - 13 500,00 тис. грн.
 
Вищенаведенi правочини не укладалися.
 
Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Значних правочинiв щодо них не вiдбувалося. Термiни та умови користування основними засобами:Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 20-60 рокiв; машини та обладнання - 5 - 10 рокiв; електронно-обчислювальнi машини - 2 роки; транспортнi засоби - 5-10 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 4 роки; тимчасовi (не титульнi) споруди - 5 рокiв; iншi основнi засоби - 12 рокiв.Ступiнь використання основних засобiв: 1 група - 100%; 2 група - 100%; 3 група - 100%. Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi.Мiсцезнаходженням основних засобiв є юридична адреса пiдприємства.Станом на 31.12.2014 року пiдприємство має основних засобiв на загальну суму 76486 тис.грн., залишкова вартiсть яких становить 50417 тис. грн.. В статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» вiдображена сума об'єктiв, якi будуються та будуть переведенi пiсля введення в експлуатацiю в Основнi засоби, - будiвлi майбутнiх виробничих цехiв. Щодо iнших питань, поставлених у назвi данного пункту, даних немає.
 
На дiяльнiсть Емiтента впливають такi фактори ризику, як погiршення економiчної ситуацiї в Українi, що може призвести до зменшення платоспроможностi населення, змiни у законодавствi, в першу чергу стосовно оподаткування, зростання показникiв iнфляцiї, форс-мажорнi обставини. Вказанi фактори призводять до зменшення обсягiв реалiзацiї товарiв, робiт та послуг i вiдповiдно до зменшення прибутку Емiтента. Для зменшення впливу факторiв ризику застосовується планування i контроль всiх бiзнес-процесiв, ведеться постiйне вдосконалення методiв роботи, пошук i вiдбiр квалiфiкованого персоналу. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiктiв iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
 
Штрафнi санкцiї, пенi за порушення законодавства у 2016 роцi становлять 1 020 тис. грн.
 
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок продажу робiт, виконаних для органiзацiй-замовникiв, а також за рахунок реалiзацiї житла, збудованого за рахунок власних та залучених коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв Товариства: - пiдвищення якостi будiвництва; - зниження собiвартостi.
 
Усi укладенi договори виконанi у строк.
 
Основною стратегiчною лiнiєю в дiяльностi АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" на 2016 рiк i в подальшому є нарощування об`ємiв виконуваних робiт. Така стратегiчна лiнiя дозволить зменшити питому вагу адмiнiстративних витрат в загальному обсязi робiт, збiльшити кiлькiсть коштiв на погашення кредитiв, а, значить, полiпшити фiнансовий стан пiдприємства, зменшити нерацiональнi витрати i збiльшити кiлькiсть коштiв на розвиток i модернiзацiю виробництва. В зв`язку з тим, що основними споживачами продукцiї АТ є громадяни - фiзичнi особи, то для успiшного розвитку Товариства необхiдно: 1. загальне пiдвищення платоспроможностi громадян; 2. вiдродження кредитування банками фiзичних осiб для придбання житла пiд низькi ставки рiчних i пiд заставу майнових прав на майбутнє житло; 3. вiдродження кредитування банками юридичних осiб - забудовникiв для можливостi ритмiчного здiйснення виробничого процесу; 4. збiльшення державного (бюджетного) замовлення на будiвництво необхiдних об`єктiв. Вищевикладенi пункти можуть суттєвим чином вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.
 
АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" постiйно веде пошук новiтнiх технологiй для органiзацiї та здiйснення будiвництва житла. Планується залучення розробок, якi суттєво знизять собiвартiсть будiвництва, полiпшать експлуатацiйнi якостi та споживчу i екологiчну безпеку житла, а також зроблять його бiльш зручним у користуваннi.Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не здiйснювались.
 
Судовi справи за вказаними критерiями вiдсутнi.
 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, немає.
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 54218 119553 0 0 54218 119553
будівлі та споруди 38489 53592 0 0 38489 53592
машини та обладнання 5972 17813 0 0 5972 17813
транспортні засоби 6215 36426 0 0 6215 36426
земельні ділянки 0 820 0 0 0 820
інші 3542 10902 0 0 3542 10902
2. Невиробничого призначення: 2236 2174 0 0 2236 2174
будівлі та споруди 2236 2174 0 0 2236 2174
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 56454 121727 0 0 56454 121727
Опис Термiни та умови користування основними засобами: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 20-60 рокiв; машини та обладнання - 5 - 10 рокiв; електронно-обчислювальнi машини - 2 роки; транспортнi засоби - 5-10 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 4 роки; тимчасовi (не титульнi) споруди - 5 рокiв; iншi основнi засоби - 12 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв: 1 група - 100%; 2 група - 100%; 3 група - 100%. Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi. Первiсна вартiсть основних заходiв складає 166230 тис. грн., сума нарахованого зносу - 44503 тис. грн., ступiнь зносу - 27%.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 33618 19157
Статутний капітал (тис. грн.) 5384 5384
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5384 5384
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" за звiтний перiод становить 33 618 тис. грн., що вище розмiру статутного капiталу та вiдповiдає вимогам законодавства, а саме, частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 12824 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит банку - Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" 21.01.2016 2012 17.67 20.01.2021
Довгостроковий кредит банку - Пубiлчне акцiонерне товариство акцiонерний банк" Укргазбанк" 22.01.2016 5386 17.67 21.01.2021
Довгостроковий кредит банку - Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" 28.01.2016 1345 17.67 27.01.2021
Довгостроковий кредит банку - Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" 28.01.2016 1760 17.67 27.01.2021
Довгостроковий кредит банку - Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" 25.03.2016 1505 17.67 24.03.2021
Довгостроковий кредит банку - Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" 31.03.2016 816 17.67 30.03.2021
Зобов'язання за цінними паперами X 828355 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 828355 X X
Дисконтнi облiгацiї серiї C4 584/2/08 26.09.2008 96068 0 31.05.2017
Цiльовi облiгацiї серiї R5 250/2/2014 16.03.2015 957 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї S5 251/2/2014 16.03.2015 25078 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї T5 252/2/2014 16.03.2015 3295 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї U5 253/2/2014 16.03.2015 25077 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї A6 69/2/2015 07.09.2015 34794 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї D6 72/2/2015 07.09.2015 32991 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї E6 73/2/2015 07.09.2015 35220 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї F6 125/2/2015 08.12.2015 13062 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї G6 126/2/2015 08.12.2015 13260 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї I6 128/2/2015 08.12.2015 38686 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї J6 129/2/2015 08.12.2015 38221 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї L6 131/2/2015 08.12.2015 1902 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї M6 132/2/2015 08.12.2015 1820 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї N6 133/2/2015 08.12.2015 2151 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї H6 127/2/2015 08.12.2015 13260 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї P6 17/2/2016 15.03.2016 15837 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї Q6 18//2016 16.03.2016 12976 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї R6 19/2/2016 15.03.2016 15294 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї S6 20/2/2016 21.03.2016 12976 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї T6 21/2/2016 15.03.2016 15837 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї U6 22/2/2016 15.03.2016 12976 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї V6 23/2/2016 15.03.2016 12976 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї W6 24/2/2016 15.03.2016 12976 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї X6 25/2/2016 15.03.2016 37246 0 30.09.2017
Цiльовi облiгацiї серiї Y6 26/2/2016 15.03.2016 36708 0 30.09.2018
Цiльовi облiгацiї серiї Z6 89/2/2016 09.09.2016 23651 0 30.09.2018
Цiльовi облiгацiї серiї A7 90/2/2016 09.09.2016 19390 0 30.09.2018
Цiльовi облiгацiї серiї B7 91/2/2016 09.09.2016 23651 0 30.09.2018
Цiльовi облiгацiї серiї C7 92/2/2016 09.09.2016 27907 0 30.09.2018
Цiльовi облiгацiї серiї D7 93/2/2016 09.09.2016 21722 0 30.09.2018
Цiльовi облiгацiї серiї E7 94/2/2016 09.09.2016 50390 0 30.09.2017
Вiдсотковi облiгацiї серiї V5 41/2/2015 20.07.2015 50000 0.01 30.09.2041
Вiдсотковi облiгацiї серiї W5 41/2/2015 20.07.2015 50000 0.01 30.09.2041
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 803066 X X
Усього зобов'язань X 1644245 X X
Опис: Зобов’язання за довгостроковими векселями виданими та отриманими вiдображаються у звiтностi за теперiшньою вартiстю реалiзацiї, зобов’язання за довгостроковими дисконтними облiгацiями – за амортизовуваною собiвартiстю.До суми за рядком "Усього зобов'язань" не включенi суми довгостроковi забезпечення (1520) у сумi 17 722 та поточнi забезпечення (1660) у сумi 12 356.
XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Код за ЄДРПОУ Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
22.12.2014 250/2/2014 10991902.50 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 10991902.50
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
22.12.2014 251/2/2014 25078126.50 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 25078126.50
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
22.12.2014 252/2/2014 21983805.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 21983805.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
22.12.2014 253/2/2014 25078126.50 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 25078126.50
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
22.12.2014 41/2/2015 50000000.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 50000000.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
22.12.2014 42/2/2015 50000000.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 50000000.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
23.07.2015 69/2/2015 35264307.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 35264307.0
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
23.07.2015 72/2/2015 34429845.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 34429845.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
23.07.2015 73/2/2015 35418735.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 35418735.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 125/2/2015 13260433.50 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 13260433.50
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 126/2/2015 13260433.50 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 13260433.50
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 127/2/2015 13260433.50 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 13260433.50
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 128/2/2015 39680892.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 39680892.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 129/2/2015 38220609.00 порука АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 23915446 38220609.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 131//2015 13397139.00 порука АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 23915446 13397139.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 132/2/2015 16868299.00 порука АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 23915446 16868299.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
05.11.2015 133/2/2015 13397139.00 порука АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 23915446 13397139.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 17/2/2016 15836849.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 15836849.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 18/2/2016 12976180.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 12976180.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 19/2/2016 15293831.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 15293831.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 20/2/2016 12976180.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 12976180.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 21/2/2016 15836849.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 15836849.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 22/2/2016 12976180.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 12976180.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 23/2/2016 12976180.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IПОТЕЧНА КОМПАНIЯ" 31634491 12976180.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 24/2/2016 12976180.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 12976180.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 25/2/2016 37246023.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 37246023.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
04.02.2016 26/2/2016 36708057.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФIН КОМПАНIЯ" 36816989 36708057.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
02.08.2016 89/2/2016 23651095.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АКЦЕПТОР" 31152642 23651095.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
02.08.2016 90/2/2016 19390150.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АКЦЕПТОР" 31152642 19390150.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
02.08.2016 91/2/2016 23651095.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АКЦЕПТОР" 31152642 23651095.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
02.08.2016 92/2/2016 27907050.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКIВЖИТЛОБУД-1" 33290414 27907050.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
02.08.2016 93/2/2016 21721959.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКIВЖИТЛОБУД-1" 33290414 21721959.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
02.08.2016 94/2/2016 50390424.00 порука ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКIВЖИТЛОБУД-1" 33290414 50390424.00
Опис Обов'язок Поручителя полягає у забезпеченнi порукою зобов’язання Боржника щодо погашення облiгацiй, а саме: зобов’язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй.
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
07.12.2015 01.03.2016 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
20.05.2016 20.05.2016 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
26.09.2016 27.09.2016 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв. 108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 06.12.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв. 108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 06.12.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРАщодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Трест Житлобуд-1» за 2016 рiкКерiвництву, iншим користувачам фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Трест Житлобуд-1»
( Код за ЄДРПОУ: 01270285)Нами, незалежною аудиторською фiрмою "Тест - Аудит" приватне пiдприємство проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Трест Житлобуд-1» (далi – АТ «Трест Житлобуд-1», Товариство), що додається та включає: баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року; звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк; звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом) за 2016 рiк; звiт про власний капiтал за 2016 рiк та за 2015 рiк; примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк, якi мiстять виклад суттєвих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. Вищезазначена фiнансова звiтнiсть становить повний комплект окремої фiнансової звiтностi Товариства, яка була складена управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiстьУправлiнський персонал АТ «Трест Житлобуд-1» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно складання та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.Вiдповiдальнiсть аудитораНашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо вищевказаної фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА), iнших законодавчих актiв України стосовно господарської дiяльностi акцiонерних товариств. МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi товариства за 2016 рiк.Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думкиДоходи та витрати вiд реалiзацiї будiвельних матерiалiв представленi у фiнансовiй звiтностi АТ «Трест Житлобуд-1» окремими статтями, тобто, в розгорнутому виглядi. У вiдповiдностi до вимог МСФЗ, зокрема, МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та МСБО 18 “Дохiд”, необхiдно подавати результати супутнiх по вiдношенню до основної дiяльностi операцiй шляхом зменшення доходу на суму пов’язаних з ним витрат, якi виникають при тiй самiй операцiї. Ми вважаємо, що необхiдно провести взаємну компенсацiю (згортання) доходiв та витрат, тобто подати в Звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) суму результату реалiзацiї. Проте це не вплинуло на визначення фiнансового результату в цiлому. Також необхiдно зазначити, що Примiтки до фiнансової звiтностi АТ «Трест Житлобуд-1» не мiстять розкриття iнформацiї щодо суттєвих статей в такому обсязi який визначено вимогами МСБО 1, а саме, вiдсутня iнформацiя щодо: - рiвня ризикiв, що виникають унаслiдок наявностi фiнансових iнструментiв;- зобов'язань та активiв щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток".Якщо вiдповiдна вищезазначена iнформацiя була б розкрита, фiнансова звiтнiсть АТ «Трест Житлобуд-1» була б бiльш зрозумiлою для користувачiв, у яких не виникло б потреби отримувати iнформацiю з iнших джерел: рiчного звiту емiтента, податкової звiтностi, сайту АТ «Трест Житлобуд-1» тощо.Висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, повний комплект фiнансової звiтнiстi вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Трест Житлобуд-1» на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”. Пояснювальний параграфНе змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на економiчну ситуацiю в Українi, яка впливала та може впливати на дiяльнiсть товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан товариства i не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.Директор АФ «Тест-Аудит» ПП, аудитор Н.В. Пантелеєва(сертифiкат аудитора України, виданий АПУ серiї А № 001649 вiд 27.10.1994р.,чинний до 28.10.2018 р.)Дата складання аудиторського висновку:12 квiтня 2017 рокуАдреса аудиторської фiрми:61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, оф.108.
д/в
д/в
д/в
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 3 2
2 2015 1 0
3 2014 1 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4
членів наглядової ради - акціонерів 4
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нi.
Оцiнка роботи Наглядової ради (кожного члена окремо) не проводилася.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 16
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради не створено жодного комiтету.
Інші (запишіть) д/в
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) д/в
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): д/в X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Товариство не має жодного з вищенаведених положень та у своїй дiяльностi керується Статутом.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останніх трьох років акціонерне товариство зовнішнього аудитора не змінювало.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть): д/в Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" за ЄДРПОУ 01270285
Територія Харківська за КОАТУУ 6310100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівль за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 1299 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.2016 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 167 356 первісна вартість 1001 447 845 накопичена амортизація 1002 280 489 Незавершені капітальні інвестиції 1005 6674 6674 Основні засоби: 1010 56454 121727 первісна вартість 1011 87141 166230 знос 1012 30687 44503 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 первісна вартість 1016 0 0 знос 1017 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 первісна вартість 1021 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 248 9241 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2798 4387 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 Гудвіл 1050 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 Усього за розділом I 1095 66341 142385 II. Оборотні активи
Запаси 1100 484292 1098186 Виробничі запаси 1101 23910 52294 Незавершене виробництво 1102 457049 1041196 Готова продукція 1103 0 0 Товари 1104 3333 4696 Поточні біологічні активи 1110 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 122964 181728 Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами 1130 37969 44415 з бюджетом 1135 33484 46606 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 340522 26375 Поточні фінансові інвестиції 1160 107484 85500 Гроші та їх еквіваленти 1165 17453 11413 Готівка 1166 0 0 Рахунки в банках 1167 17453 11413 Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 у тому числі в:резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 Інші оборотні активи 1190 0 71333 Усього за розділом II 1195 1144168 1565556 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 Баланс 1300 1210509 1707941 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5384 5384 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 Додатковий капітал 1410 0 0 Емісійний дохід 1411 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 Резервний капітал 1415 808 808 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12965 27426 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0 Усього за розділом I 1495 19157 33618 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 0 12824 Інші довгострокові зобов’язання 1515 808790 728355 Довгострокові забезпечення 1520 13333 17722 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 Цільове фінансування 1525 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 Усього за розділом II 1595 822123 758901 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 12517 0 Векселі видані 1605 0 0 Поточна кредиторська заборгованість:за довгостроковими зобов’язаннями 1610 46631 100000 за товари, роботи, послуги 1615 49584 106124 за розрахунками з бюджетом 1620 1282 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 946 0 за розрахунками зі страхування 1625 1979 1724 за розрахунками з оплати праці 1630 4910 8479 за одержаними авансами 1635 51317 577318 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 Поточні забезпечення 1660 6136 12356 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 194873 109421 Усього за розділом IІІ 1695 369229 915422 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 Баланс 1900 1210509 1707941 Примітки Примiтки щодо окремих статей балансу наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Харченко Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Коханська Олена Василiвна

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" за ЄДРПОУ 01270285
(найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 512536 449212
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 433066 ) ( 369663 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий: прибуток 2090 79470 79549
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 68888 40074
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 30962 ) ( 20063 )
Витрати на збут 2150 ( 11062 ) ( 5694 )
Інші операційні витрати 2180 ( 69907 ) ( 45458 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 36427 48408
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 662390 830414
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 16994 ) ( 37051 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 662709 ) ( 830453 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 19114 11318
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4653 -3295
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 14461 8023
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 14461 8023
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21533959 21533959
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21533959 21533959
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.67154 0.37257
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.67154 0.37257
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки Примiтки щодо окремих статей звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Харченко Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Коханська Олена Василiвна

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" за ЄДРПОУ 01270285
(найменування) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 12 місяців 2016 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 836057 342556
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 873 592
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 4159 3992
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 3832 218
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 585 889
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1162924 ) ( 633335 )
Праці 3105 ( 84719 ) ( 37469 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 25591 ) ( 20558 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 33986 ) ( 13714 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5300 ) ( 2633 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 44 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 28686 ) ( 11037 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4807 ) ( 1831 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 19420 ) ( 3692 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -485941 -362352
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 578921 377128
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 397 0
Витрачання на придбання:фінансових інвестицій 3255 ( 93069 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 6655 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 479594 377128
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 20170 21800
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 19863 23393
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 307 -1593
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -6040 13183
Залишок коштів на початок року 3405 17453 4270
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 11413 17453
Примітки Примiтки щодо окремих статей звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Харченко Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Коханська Олена Василiвна
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" за ЄДРПОУ 01270285
(найменування) Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)за 12 місяців 2016 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:відсотків 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:Власного капіталу 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки Дана форма звiтностi не складалася.
Керівник -
Головний бухгалтер -
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" за ЄДРПОУ 01270285
(найменування) Звіт про власний капіталза 12 місяців 2016 р.
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5384 0 0 808 12965 0 0 19157
Коригування:Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5384 0 0 808 12965 0 0 19157
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 14461 0 0 14461
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 5384 0 0 0 14461 0 0 14461
Залишок на кінець року 4300 5384 0 0 808 27426 0 0 33618
Примітки Примiтки щодо окремих статей звiту про власний капiтал наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Харченко Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Коханська Олена Василiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року ( в тис.грн.) 1.Загальна iнформацiяДата затвердження окремої фiнансової звiтностi: 09 лютого 2017 року. Повне найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»Скорочене найменування: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»Код ЄДРПОУ: 01270285Юридична адреса пiдприємства: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43Фактична адреса пiдприємства: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юр.осiб i ФОП: 08 серпня 1994 року № 1 480 120 0000 001832Контактнi телефони: (057) 700-50-91, факс: (057) 700-50-91Розмiр зареєстрованого статутного капiталу 5384,0 тис. грн. Види дiяльностi за КВЕД-2010: 41.20 Будiвельна дiяльнiстьСередня чисельнiсть працiвникiв: 1299 Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 травня 2016 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 3005/2016 вiд 30.05.2016 р.) вiдповiдно найменування Публiчного акцiонерного товариства «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» було змiнено на: Приватне акцiонерне товариство «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Приватне акцiонерне товариство «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є правонаступником усього майна, усiх прав та обов’язкiв Публiчного акцiонерного товариства «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Товариство не має нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi.Сучаснi технологiї будiвництва дозволили АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» здiйснювати дiяльнiсть постiйно незалежно вiд сезонностi або циклiчностi, обумовленої зовнiшнiми факторами. У звiтному перiодi товариство не здiйснювало операцiй не типових за своїм характером, обсягом або впливом на характер i суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, власний капiтал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв.2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi За всi звiтнi перiоди, завершуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Товариство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку («П(с)БО»). З 1 сiчня 2012 року Товариство перейшла на МСФЗ. Змiна концептуальної основи складання фiнансової звiтностi з П(с)БО на МСФЗ було проведено вiдповiдно до вимог змiн, внесених до Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», якi набули чинностi 1 сiчня 2012 року.Датою переходу на застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012р. При переходi до складання фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартам, використовувалися норми та можливостi, якi надаються МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». При складаннi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ, та вимог МСБО 1, а також основних принципiв, передбачених ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».Основа представлення.Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), опублiкованих на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом Товариства, та з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2016 р. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково.Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано iнше. Пiдприємство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi - грошовiй одиницi України, як того вимагає ст.5 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi за принципом оцiнки за iсторичною собiвартiстю. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi пiдприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення у звiтностi сум активiв i зобов’язань та розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи та зобов’язання на дату складання балансу (звiту про фiнансовий стан).3.Основнi принципи облiкової полiтики та фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi( далi - МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх звiтах (як промiжних, так i попереднiх фiнансових рокiв) товариство не здiйснювало. До складу фiнансової звiтностi за 2016 рiк входить:- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк;- Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;- Звiти про власний капiтал за 2016 рiк та за 2015 рiк;- Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Звiтнiсть по сегментам товариством не складається, оскiльки його дiяльнiсть не вiдповiдає ознакам дiяльностi за сегментами окремого виду дiяльностi або за географiчними сегментами: будiвельну дiяльнiсть АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» здiйснює у Харкiвськiй областi. Товариство подає порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду в вищенаведених формах фiнансової звiтностi. Включення порiвняльної iнформацiї також i в описову частину цих примiток вважається недоречним. Рядки звiтних форм не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки структурованi для полегшення користування по суттєвим статтям звiтностi.4. Пояснення до звiту про фiнансовий стан пiдприємстваПридбання та вибуття об'єктiв основних засобiвСтаном на 31.12.2016 року пiдприємство має основних засобiв на загальну суму 166230 тис. грн., залишкова вартiсть яких становить 121727 тис. грн. За 2016 р. вiдбувався наступних їх рух:Основнi засоби первiсна вартiсть на 01.01.2016 надiйшло вибуло первiсна вартiсть на 31.12.2016будинки, споруди та передавальнi пристрої 54 758 17 893 5 72 646машини та обладнання 11 172 23 324 9267 25 229транспортнi засоби 11 263 35 039 575 45 727iнструменти, прилади, iнвентар 6 758 6 185 875 12 068iншi основнi засоби 362 46 45 364тимчасовi споруди 1 240 2 997 365 3 872малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1 588 4 734 818 5 504земля - 820 - 820Разом 87 141 91 038 11 949 166 230Загальних зобов'язань щодо придбання основних засобiв Товариство не має.В статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» на 31.12.2016 р. вiдображена накопичена сума iнвестицiй у будiвництво примiщень для виробничих цехiв – 6674 тис. грн.В статтi «Iншi фiнансовi iнвестицiї» вiдображенi iнвестицiї пiдприємства в iншi пiдприємства (корпоративнi права) на суму 9241 тис. грн., в т. ч.ТОВ «Пiвнiчнi ворота» 344ТОВ «ФК «Житлобуд-1» 248ТОВ "Сегмент-Люкс" 8649У складi довгострокової дебiторської заборгованостi Пiдприємство облiковує заборгованiсть зi строком погашення бiльше одного року. Станом на 31.12.2016 р. довгострокова дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: на 31.12.2016 тис. грн.довгостроковi векселi одержанi 893довгостроковi позики, виданi спiвробiтникам 3494Разом 4387Склад запасiв пiдприємства на 31.12.2015 та 31.12.2016 р. за видами:Запаси 31.12.2015 31.12.2016сировина i матерiали 30 48Паливо 670 559будiвельнi матерiали 19126 46230матерiали, що переданi пiдрядникам для виконання робiт 289 452запчастини 143 302обладнання для встановлення на об’єктах будiвництва 3200 4337МШП 452 366Разом виробничi запаси (рядок 1101) 23910 52294незавершене виробництво (об’єкти будiвництва) 452365 1032979незавершене виробництво (напiвфабрикати) 4684 8217Разом незавершене виробництво (рядок 1102) 457049 1041196Квартири на продаж 3333 4696Разом товари (рядок 1104) 3333 4696Разом 484292 1098186Списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї i сторнування такого списання у звiтному перiодi товариством не здiйснювалось. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi за товари, роботи послуги на 31.12.16 становить 181728 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на 31 грудня 2016 р. складається з плати за землю та податку на додану вартiсть на загальну суму 46606 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складається:на 31.12.2016, тис. грн.Аванси, виданi субпiдрядникам за роботи 7384Iншi аванси на придбання матерiалiв та послуг 37031Разом 44415Iнша поточна дебiторська заборгованiсть пiдприємства:на 31.12.2016, тис. грн.Заборгованiсть спiвробiтникiв за позиками 2357Заборгованiсть за цiннi папери в т.ч. 583ПСАЕМ АО (4827073)ТОВ «Харкiвжитлобуд-1» (33290414)КУА «Iнвестицiйнi проекти» (35246152) 583Iнша дебiторська заборгованiсть 23435Разом 26375Стаття «поточнi фiнансовi iнвестицiї» складається з дисконтних облiгацiй, придбаних пiдприємством для продажу, на суму 85500 тис. грн., у звiтi про фiнансовий стан оцiнена за собiвартiстю реалiзацiї.Серiя 31.12.2015 (тис. грн.) 31.12.2016 (тис. грн.)Серiя R (емiтент ТОВ «Харкiвжитлобуд-1», код 33290414) 75500 75500Серiя S (емiтент ТОВ «Харкiвжитлобуд-1», код 33290414) 10000 10000Цiльовi облiгацiї серiї Т5 (емiтент АТ «Трест Житлобуд-1») 21984 0Разом 107484 85500Стаття «грошовi кошти» представлена грошовими коштами пiдприємства в нацiональнiй валютi на поточних рахунках та на 31.12.2016 р. становить 11413 тис. грн. Власний капiтал пiдприємства на 31.12.2016 р. становить 33618 тис. грн.. Статутний капiтал протягом 2016 р. не змiнювався. Номiнальна вартiсть акцiй становить 0,25 грн. Нерозподiлений прибуток за 2016 р. збiльшився на 14461 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.Довгостроковi кредити банкiв представленi кредитами в АБ «Укргазбанк». Прострочена заборгованiсть за кредитами вiдсутня. Будь-яке невиконання зобов'язань за кредитними угодами або будь-яке порушення умов кредитної угоди, що їх не було виправлено на дату закiнчення звiтного перiоду або до неї.Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання на 31.12.2016 р. становлять 728355 тис. грн. та складаються з довгострокової заборгованостi за дисконтними та цiльовими облiгацiями.Довгостроковi забезпечення представленi резервом, створеним з метою добудови об’єктiв, введених в експлуатацiю у зимовий перiод 2016 р., завершення робiт за якими було неможливим внаслiдок погодних умов. Переглядаються на 31.12.2017 року. Кредиторська заборгованiсть визнається у звiтi, якщо її оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення майбутнiх економiчних вигiд внаслiдок її погашення. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями представлена заборгованiстю за вiдсотковими облiгацiями.Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2016 р. становить 106124 тис. грн. i складається на 31.12.2016 тис. грн.заборгованiсть за пiдряднi роботи 35976Заборгованiсть за матерiали i послуги 70148Разом 106124Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв на 31.12.2016 р. становлять 577318 тис. грн. i сформованi здебiльшого авансами вiд фiзичних осiб на придбання квартир.Резерви.Пiдприємство створює резерв на виплату вiдпусток персоналу, який на 31.12.2016 року становить 12356 тис.грн.Винагороди працiвникам. Виплати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi вiдпуски i лiкарнянi, премiї нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу пiдприємства. Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.2016 р. становлять 8479 тис. грн. та представленi заборгованiстю з виплати заробiтної плати за грудень 2016 р.Iншi поточнi зобов’язання пiдприємства на 31.12.2016 р. становлять 109421 тис. грн. i складаються:на 31.12.2016, тис. грн.Поточна заборгованiсть за профспiлковими внесками 33Заборгованiсть за цiннi папери, в т.ч. 94093ТОВ «Харкiвжитлобуд-1» (33290414) 66326КУА «Iнвестицiйнi проекти» (35246152) 27679 Iншi поточнi зобов’язання 15062Заборгованiсть за виконавчими листами спiвробiтникiв 17Поточна заборгованiсть за вiдсотками за кредитом 216Разом 109421Сторнування будь-яких забезпечень витрат на реструктуризацiю, виплат, пов'язаних iз судовими справами, змiн в класифiкацiї фiнансових активiв унаслiдок змiни мети або використання цих активiв, змiн в умовних зобов'язаннях або умовних активах, виправлень помилок попереднiх перiодiв Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало.
Продовження тексту приміток
5. Пояснення до Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)Визнання доходiвВиручка визнається, якщо iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство отримає економiчнi вигоди, та якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди.Доходи i витрати визначаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать. Фiнансовi витрати, пов’язанi зi створенням квалiфiкацiйного активу, збiльшують вартiсть вiдповiдного квалiфiкацiйного активу.Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 р. становить 512536 тис. грн.Iншi операцiйнi доходи за 2016 р. становлять 68888 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 69907 тис. грн:Доходи, тис. грн. Витрати, тис. грн. Реалiзованi будiвельнi матерiали 52703 52781Дохiд вiд оренди майна 2424 -% Одержанi за залишками на рахунках 3833 -штрафи 1 1020Реалiзованi основнi засоби 9014 8928Витрати на культмасовi заходи - 1328Iншi операцiйнi доходи 913 -Iншi операцiйнi витрати - 5850Разом 68888 69907Iншi доходи/витрати.Вiдображенi у формi №2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)» за 2016 рiк iншi доходи складаються з доходiв вiд продажу цiнних паперiв (облiгацiї цiльовi та дисконтнi). В iнших витратах вiдображена собiвартiсть вiдповiдних цiнних паперiв на суму 662322 тис. грн та залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв – 387 тис. грн.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2016 р. становить 433066 тис. грн. Пiдприємство понесло наступнi витрати за елементамиСтаттi елементiв операцiйних витрат станом на звiтнi дати 2015 2016Матерiальнi затрати 258887 495790Витрати на оплату працi 46164 109442Вiдрахування на соцiальнi заходи 17423 23741Амортизацiя 5827 16395Iншi операцiйнi витрати 231940 419244Разом 560241 1064612Операцiї з пов'язаними сторонамиЗа 2016 р. Товариство здiйснювало операцiї з наступними пов’язаними сторонами:Пiдприємство Код за ЄДРПОУ Товариство реалiзувало продукцiї, робiт, Товариство отримало продукцiї, робiт, тис. грн. тис. грнАТ «ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА №2» 01268414 3291 14512АТ «ПСАЕМ» 04827073 69956 240614ПП «Мекка» 35971857 2 204ДП ЖКК 30655966 239 385ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВЕЛЕКТРОМОНТАЖ КОМПЛЕКТ» 14077940 317 9680ОК "Житлово-будiвельний кооператив "Житлобуд-1" 36224907 9 1852ТОВ ФК "Житлобуд-1" 34758570 2 -Разом 73816 267247Вiдповiдно до МСБО 24 « Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони», у разi здiйснення операцiй з пов’язаними сторонами Товариство дотримується рiвня звичайних цiн та поточних потреб господарської дiяльностi.Визнань збитку вiд зменшення корисностi фiнансових активiв, основних засобiв, нематерiальних активiв або iнших активiв, а також сторнування такого збитку вiд зменшення корисностi у звiтному перiодi не було.Вiд дiяльностi за 2016 р. пiдприємство отримало чистий прибуток у сумi 14461 тис. грн.
Продовження тексту приміток
6. Пояснення до Звiту про рух грошових коштiвВ результатi операцiйної дiяльностi пiдприємство за 2016 р. одержало кошти вiд реалiзацiї квартир, реалiзацiї металопластикових виробiв, бетонного, цементного та вапнякового розчину, реалiзацiї товарiв, металевих виробiв, монтажу металопластикових виробiв, надання геодезичних та проектних послуг, реалiзацiї пiдрядних робiт на суму 836057 тис. грн. В результатi iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства за 2016 р. одержало кошти вiд реалiзацiї дисконтних облiгацiй на суму 578921 тис. грн.В результатi фiнансової дiяльностi пiдприємство погасило кредити вiд банкiвських установ на суму 19863 тис. грн., нових кредитiв отримано на 20170 тис. грн.Чистий рух коштiв пiдприємства за 2016 р. склав -6040 тис. грн.
Продовження тексту приміток
7. Пояснення до Звiту про власний капiталВласний капiтал пiдприємства на 31.12.2016 р. становить 33618 тис. грн.. Статутний капiтал за 2016 р. не змiнювався. Нерозподiлений прибуток за 2016 р. збiльшився на 14461 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.8.Випуски, викупи та погашення боргових i пайових цiнних паперiвВипуску, викупу та погашення пайових цiнних паперiв у звiтному перiодi товариство не здiйснювало.Випуски, викупи та погашення боргових цiнних паперiв, а саме цiльових облiгацiй за 2016 рiк наведенi у таблицi:1) Облiгацiї АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», випуски яких були зареєстрованi в 2016 роцi:№ № свiдоцтва про реєстрацiю Дата реєстрацiї Кiлькiсть випущених Серiя Загальна сума, Номiнальна вартiсть випуску облiгацiй пiдприємств в НКЦПФР облiгацiйоблiгацiй грн. однiєї облiгацiї, грн.1 №17/2/2016 04.02.16 323 201 P6 15 836 849,00 49,002 №18/2/2016 04.02.16 264 820 Q6 12 976 180,00 49,003 №19/2/2016 04.02.16 312 119 R6 15 293 831,00 49,004 №20/2/2016 04.02.16 264 820 S6 12 976 180,00 49,005 №21/2/2016 04.02.16 323 201 T6 15 836 849,00 49,006 №22/2/2016 04.02.16 264 820 U6 12 976 180,00 49,007 №23/2/2016 04.02.16 264 820 V6 12 976 180,00 49,008 №24/2/2016 04.02.16 264 820 W6 12 976 180,00 49,009 №25/2/2016 04.02.16 653 439 X6 37 246 023,00 57,0010 №26/2/2016 04.02.16 644 001 Y6 36 708 057,00 57,0011 №89/2/2016 02.08.16 363 863 Z6 23 651 095,00 65,0012 №90/2/2016 02.08.16 298 310 A7 19 390 150,00 65,0013 №91/2/2016 02.08.16 363 863 B7 23 651 095,00 65,0014 №92/2/2016 02.08.16 404 450 C7 27 097 050,00 69,0015 №93/2/2016 02.08.16 314 811 D7 21 721 959,00 69,0016 №94/2/2016 02.08.16 699 867 E7 50 390 424,00 72,002) Облiгацiї АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», реєстрацiя випускiв яких була скасована в 2016 роцi:№ № свiдоцтва про реєстрацiю Дата реєстрацiї Кiлькiсть випущених Серiя Загальна сума, Номiнальна вартiсть випуску облiгацiй пiдприємств в НКЦПФР облiгацiйоблiгацiй грн. однiєї облiгацiї, грн.1 № 317/2/07 03.07.07 510 000 К2 51 000 000,00 100,002 № 5/2/2014 14.01.14 495 742 Е5 24 043 487,00 48,503 № 6/2/2014 14.01.14 276 716 F5 17433 108,00 63,004 №68/2/2014 07.05.14 1 150 650 J5 46 026 000,00 40,005 №137/2/2014 10.10.14 429 569 L5 17 612 329,00 41,006 №138/2/2014 10.10.14 429 569 М5 17 612 329,00 41,007 №139/2/2014 10.10.14 542 810 N5 22 255 210,00 41,008 №140/2/2014 10.10.14 271 405 O5 11 127 605,00 41,009 №141/2/2014 10.10.14 619 213 Р5 25 387 733,00 41,0010 №249/2/2014 22.12.14 429 569 Q5 17 397 544,50 40,5011 №66/2/2015 23.07.15 416 302 Х5 17 068 382,00 41,0012 №67/2/2015 23.07.15 295 106 Y5 13 869 982,00 47,0013 №68/2/2015 23.07.15 546 822 Z5 25 700 634,00 47,0014 №70/2/2015 23.07.15 344 251 В6 16 179 797,00 47,0015 №71/2/2015 23.07.15 273 411 С6 12 850 317,00 47,0016 №130/2/2015 05.11.15 344 251 K6 16 179 793,00 47,009. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризикамиОсновнi фiнансовi зобов’язання пiдприємства включають довгострокову заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, iншi короткостроковi зобов’язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв – забезпечити фiнансування дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi пiдприємства.Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам пiдприємства, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним контролем керiвництва пiдприємства, при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. 10.Економiчне середовище, в якому Товариство здiйснює дiяльнiсть.Змiн у бiзнесi або економiчних обставинах, що впливають на справедливу вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Товариства у звiтному перiодi не було.Товариство усвiдомлює, що на процес рiшення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його розвиток. Керiвництво вважає за доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв.Внутрiшнi фактори: рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; технологiчна ефективнiсть; гнучкiсть системи управлiння Товариством, та її адекватнiсть завданням, якi стоять перед ним; конкурентоспроможнiсть Товариства в своєму сегментi ринку; рiвень ризику по операцiях з покупцями; структура, строковiсть та вартiсть ресурсiв, рiвень ризику по операцiях з банками; рiвень розвитку iнформацiйної системи Товариства, її спроможнiсть забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною iнформацiєю; розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр продукцiї та послуг, їх якiсть i вартiсть.Фактори зовнiшнього середовища: темпи росту ВВП; iнфляцiйнi процеси; монетарна полiтика НБУ; тенденцiї на свiтових ринках; обсяг та структура зовнiшнього та внутрiшнього боргу; рiвень грошових доходiв населення, величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; платiжна дисциплiна; законодавча база, її стабiльнiсть i прозорiсть; кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв Товариства; iнвестицiйнi процеси; тенденцiї розвитку пiдприємницької дiяльностi, ступiнь розвитку жорсткої конкуренцiї в центрi та регiонах.Полiтично-економiчна ситуацiя суттєво погiршується, це негативно впливає на фiнансовий та будiвельний сектори в Українi. Керiвництво вважає найбiльш точним лише короткочасний прогноз зовнiшнього середовища, в якому буде дiяти Товариство, в залежностi вiд змiн якого необхiдно буде вносити корективи у перелiк поставлених завдань та до комплексу заходiв по їх реалiзацiї. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економiку України та дiяльнiсть Товариства.11. Подiї пiсля звiтної датиСлiд зазначити, що Загальними зборами акцiонерiв АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» 20.12.2016 року було прийнято рiшення (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2012/2016 вiд 20.12.2016 р.) про збiльшення статутного капiталу АТ«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» на суму 54 510 гривень 25 копiйок шляхом приватного розмiщення 218 041 додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0 гривень 25 копiйок кожна за рахунок додаткових внескiв. Тимчасове свiдоцтво було зареєстровано 31.01.2017 за №12/1/2017-Т.Керiвництво товариства вважає, що коригування фiнансових звiтiв за 2016 рiк стосовно подiй пiсля звiтного перiоду не доцiльне, так як на дату затвердження фiнансової звiтностi до випуску несприятливих подiй з кiнця звiтного перiоду не вiдбувалося.Несприятливих умов, що потребують вiдповiдних коригувань фiнансових звiтiв, на кiнець звiтного перiоду не iснувало.
Керiвник О.М. Харченко
Головний бухгалтер О.В. Коханська
Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)
Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 7.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об'єктi: завершенi роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «R5» здiйснюватиметься з 31.12.2016 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 8.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об'єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «S5» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 10.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об'єктi: завершенi роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «T5» здiйснюватиметься з 31.12.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 11.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об'єктi: роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «U5» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Аврамiвська, 4.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об'єктi: роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «A6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18-А, будинок 1.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об'єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «D6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, провул. Iскринський, 19, будинок 2.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об'єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «E6» здiйснюватиметься з 05.01.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Постишева, 36, будинок 3.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: завершенi роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «F6» здiйснюватиметься з 05.01.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Постишева, 36, будинок 4, секцiя А.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «G6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Постишева, 36, будинок 4, секцiя Б.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «H6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, пров. Iскринський, 19, будинок 1.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «I6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18-А, будинок 4.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «J6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 5, секцiя А.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: завершенi роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «L6» здiйснюватиметься з 31.12.2016 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 5, секцiя Б.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: завершенi роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «M6» здiйснюватиметься з 31.12.2016 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 6.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: завершенi роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «N6» здiйснюватиметься з 31.12.2013 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 1, секцiя А.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «P6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 1, секцiя Б.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «Q6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 4, секцiя А.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «R6» здiйснюватиметься з 01.11.2016 р. по 28.02.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 4, секцiя Б.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «S6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 7, секцiя А.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «T6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 7, секцiя Б.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «U6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 8, секцiя А.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «V6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 8, секцiя Б.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «W6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18-А, будинок 2.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 70 %. Опис поточних робiт на об’єктi: зведення 8-го поверху.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «X6» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18-А, будинок 3.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 33 %. Опис поточних робiт на об’єктi: зведення 3-го поверху.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «Y6» здiйснюватиметься з 01.06.2018 р. по 30.09.2018 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 9, секцiя А.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 50 %. Опис поточних робiт на об’єктi: зведення 5-го поверху.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2017 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «Z6» здiйснюватиметься з 01.06.2018 р. по 30.09.2018 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 9, секцiя Б.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 50 %. Опис поточних робiт на об’єктi: зведення 5-го поверху.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2017 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «А7» здiйснюватиметься з 01.06.2018 р. по 30.09.2018 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Ньютона, будинок 10.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 55%. Опис поточних робiт на об’єктi: зведення 5-го поверху.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2017 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «В7» здiйснюватиметься з 01.06.2018 р. по 30.09.2018 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, проспект Московський, 131, будинок 1.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 70 %. Опис поточних робiт на об’єктi: зведення 8-го поверхуЗапланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2017 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «С7» здiйснюватиметься з 01.06.2018 р. по 30.09.2018 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, проспект Московський, 131, будинок 2.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 14 %. Опис поточних робiт на об’єктi: зведення 1-го поверхуЗапланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2017 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «D7» здiйснюватиметься з 01.06.2018 р. по 30.09.2018 р.Об'єкт нерухомостi - житловий комплекс, який знаходиться за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Малинiвська, 17а.Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %. Опис поточних робiт на об’єктi: ведуться роботи з благоустрою прилеглої територiї.Запланований строк закiнчення будiвництва - наприкiнцi грудня 2016 року.Погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «Е7» здiйснюватиметься з 01.06.2017 р. по 30.09.2017 р.

Приложенные файлы

  • docx 14663507
    Размер файла: 202 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий