Українська література методичка 17


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Українська література
Методичні рекомендації
для підготовки до семінарських занять студентів
денної форми навчання спеціальностей
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
071 "Облік і оподаткування"
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
073 "Менеджмент"
201 "Агрономія"
204 "Технологія виробництва та переробки продукції твариництва"
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
208 "Агроінженерія"
Миколаїв
2016
Друкується за рішенням навчально-методичної ради Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету
протокол № 4 від “18”березня 2016 р.
Укладач:
Марценюк А.В. - викладач вищої категорії Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету
Рецензенти :
Т.П. Кравченко - канд. ф. наук, доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету.
Л.В. Джумська – завідувач лабораторії менеджменту освіти МОІППО.
© Технолого-економічний коледж Миколаївського
національного аграрного університету, 2016

Зміст
Вступ…………………………………………………………………….….……...4
Структура модулів……………………………………………………..………….5
Модуль І. ЛІТЕРАТУРА 70-90-Х РОКІВ ХІХ СТ…………………………......6
Модуль ІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-Х РОКІВ ХХ СТ…….………..15
Модуль ІІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20–30-Х РОКІВ ХХ СТ.………...29
Модуль ІV. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ. ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………….....………..44
Модуль V. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ВСТУП…………………..……………………….……….54
Модуль V. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ВСТУП…………………..……………………….……….54
Програма заліку…………………………………………………………....……66
Література……………………………………………………………….……….67
Вступ
Українська література як навчальна дисципліна посідає важливе місце у системі вивчення загальноосвітніх предметів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, оскільки не лише збагачує майбутнього молодшого спеціаліста знаннями з історії чи теорії красного письменства, а й сприяє особистісному формуванню студента як громадянина, зорієнтованого на вищі національні та загальнолюдські ідеали, який має активну життєву позицію, що виявляється у любові до України, свого народу, рідної мови, у бажанні не лише вивчати національну культуру, а й самому долучатися до її творення, збереження, передачі надбань майбутнім поколінням.
У результаті навчальної діяльності студенти повинні знати основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного процесу, суспільну роль художньої літератури, світове значення українського красного письменства, найвизначніші біографічні відомості про письменників, типове значення головних дійових осіб вивчених творів, історичні ознаки понять народності літератури, індивідуальний стиль письменника, літературні роди та їх основні жанри. Вивчаючи літературу студенти повинні вміти аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної й ідейної цілісності та авторської позиції, складати тези й конспекти критичних статей, рецензій на самостійно прочитані книжки, а також на твори інших видів мистецтва, пов'язаних з літературою; створювати усні й письмові твори-роздуми проблемного характеру за вивченим твором, а також зіставляти різні погляди в процесі полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку про твір.
Методичні рекомендації дають можливість ознайомитись з основним змістом тем, запропонованих для вивчення і розподілених за модулями. Відповідно до тематики модулів до кожної з тем студентам запропоновано плани лекцій та семінарських занять, теми повідомлень, питання для дискусій та самоконтролю, завдання для самостійної роботи, теми рефератів, питання до заліку, а також список літератури, якою може скористатись студент у підготовці до семінарського заняття.

Структура модулів
Назва модулів Лекційні
заняття Семінарські
заняття Самостійна
Робота
Модуль І. Література 70-90-х років ХІХ ст. Загальний огляд. 6 6 28
Модуль 2. Українська література 10-х років ХХ ст. 10 10 39
Модуль 3.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20—30-х років ХХ ст. 8 8 22
Модуль 4. Українська література за межами України. Еміграційна література 6 6 22
Модуль 5.
Українська література другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст. 8 8 23
РАЗОМ 38 38 134
Модуль І. Література 70-90-х років ХІХ ст.
Лекція 1. Вступ. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст. Життя і творчість
І.С. Нечуя-Левицького
Українська література в контексті розвитку суспільства ІІ половини ХІХ –
поч. ХХ ст. : її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації.
Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби.
Основні риси українського модернізму.
Поняття національного і вселюдського.
Життєвий шлях, загальна характеристика творчості І.С. Нечуя-Левицького.
Огляд структури навчального модуля.
Семінарське заняття 1. Вступ. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.
І.С. Нечуй-Левицький. „Кайдашева сім’я”
Складні історико-культурні умови розвитку літератури. Розвиток реалізму,
натуралізму, пізній романтизм.
Повість „Кайдашева сім’я”: зразок реалістичної соціально-побутової повісті.
Змалювання буднів Кайдашів, у яких розкриваються внутрішні спонукання
селян, щоб утвердити себе господарями на землі. Індивідуалізм егоїстичних натур, що став причиною духовної роз'єднаності членів сім'ї.
Картини побуту у повісті, їх значення для розуміння характерів героїв та вираження авторської ідеї.
Гумор і сатира у творі. Майстерність описів, діалогів, багатство мови.
Питання для дискусії:
Чому в другій половині ХІХ ст. основним об’єктом зображення й адресатом
нашого письменства стає селянство?
Як зміна політичного устрою країни, науково-технічна революція
позначаються на художній літературі?
Як ви розумієте вислів «національне є формою втілення вселюдського»?
Чому треба берегти й розвивати національні літератури?
Чому гумор і сатиру в повісті «Кайдашева сім’я» називають «сміхом крізь
сльози»?
Поміркуйте, завдяки яким композиційним особливостям повість І. Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я» легко поставити на сцені.
Хто, на вашу думку, головний герой повісті «Кайдашева сім’я» — Омелько
Кайдаш, Маруся, Карпо, Мотря, Лаврін, Мелашка чи взагалі родина Кайдашів? Аргументуйте свою думку.
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: романтизм, просвітництво, наука, інтелігентний, герой, гуманізм, романіка, соборність, мистецтво, класицизм, роман, література, літерату́рна критика, лiтературний напрям, лiтературний процес.
Теми повідомлень
Роль мови у творенні красного письменства.
Специфічні риси художньої літератури.
Іван Нечуй-Левицький – автор творів про пригноблене селянство чи генератор нових тем у красному письменстві?
Значення мовної характеристики для розкриття образів Омелька Кайдаша.
Кайдашева сім'я як символ зневаженої України.
Завдання для самостійної роботи
Розкажіть про Емський указ (1876), його гальмівний вплив на розвиток
української літератури, театру, національної науки.
Розкажіть про нові жанри і нові теми цього періоду.
Визначте та запишіть тему, ідею, проблематику повісті «Кайдашева сім’я».
Знайдіть і випишіть із повісті «Кайдашева сім’я» цитати (портрет, роздуми та
вислови, авторську думку та описи) для характеристики героїв.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. «Кайдашева сім’я» — це:
а) історичний роман;б) соціально-побутова повість;
в) пригодницька повість;г) соціально-філософська повість.
2. «Нечуй-Левицький темі інтелігенції присвятив твори:
а) «Микола Джеря» і «Кайдашева сім’я»;
б) «Князь Єремія Вишневецький» і «Гетьман Іван Виговський»;
в) «Дві московки» і «Бурлачка»;
г) «Хмари» і «Над Чорним морем».
3. Нечуя-Левицького «колосальним, всеобіймаючим оком» України назвав:
а) Олександр Білецький;б) Іван Франко;
в) Володимир Панченко;г) Максим Рильський.
4. Портретна характеристика: «Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні
губи...» стосується персонажа:
а) Карпа;б) Лавріна;
в) Мелашки;г) Потоцького.
5. «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне...» — сказано про героїню:
а) Мотрю;б) Світайлиху;
в) Кайдашиху;г) Гризельду.
6. Ознакою історичного роману є:
а) реалістичне зображення дійсності;
б) розповідь про давно минулі події та історичних осіб;
в) напружений динамічний сюжет;
г) відображення сильних переживань героїв;
ґ) докладний опис побуту персонажів.
7. Хто з героїв повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» з доброї, веселої, з поетичною душею людини перетворився на егоїстичну сварливу особу?
а)Лаврін;б)Карпо;
в)Маруся;г)Омелько.
8. Із яким містом пов'язане життя Панаса Мирного?
а)Із Ніжином;б)із Полтавою;в)із Миргородом.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Нечуй-Левицький працював у жанрі:
а) поезії;б) прози;
в) публіцистики;г) драматургії;
ґ) художнього перекладу.
2. Персонажами повісті «Кайдашева сім’я» є:
а) Микола Джеря;б) Омелько і Маруся;
в) Мотря і Мелашка;г) Лаврін і Карпо;
ґ) баба Палажка і баба Параска.
3. У повісті «Кайдашева сім’я» порушено проблеми:
а) соціальні;б) морально-етичні;
в) національні;г) побутові;
Виконайте завдання на встановлення відповідності
1. Установіть відповідність між героїнею та її реплікою:
1 Кайдашиха
2 Мотря
3 Мелашка
4 баба Палажка
А Це нечиста сила мене давила… Двадцять пасок з’їла в Києві, а за двадцять першою такий гріх трапився. Послинив нечистий усе лице, й губи, й щоки.
Б Одривай хату од цих злиднів! Що б там не коштувало, одривай, а ні, я сама одірву.
В Не жаль мені ні села, ні роду, жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли одразу так залило мою душу сльозами.
Г Шкода мені тебе! У мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти.
Д Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазити на наше горище.
Лекція 2. Життєвий і творчий шлях Панаса Мирного (П. Рудченка) та Івана
Карпенка-Карого (І.Тобілевича)
Панас Мирний (П. Рудченко). Загальна характеристика творчості.
Повість „Лихі люди”.
Створення українського професійного театру.
4. Огляд життя і загальна характеристика творчості Івана Карпенка-Карого.
5. П’єса „Мартин Боруля”: жанрова специфіка; підміна особистісних етичних цінностей.
Семінарське заняття 2. Панас Мирний (П.Рудченко). „Лихі люди”. Іван
Карпенко-Карий (І.Тобілевич) «Мартин Боруля»
1. Формування світогляду письменників в умовах посилення визвольного руху в
країні.
2. Жанр, композиція; розкриття соціальних причин, що породили розмежування
української інтелігенції; проблема морального вибору; образи повісті "Лихі люди".
3. „Мартин Боруля”. Причини особистісної драми головного героя;
характеристика героїв п’єси; проблематика твору з точки зору сучасного читача.
4. Майстерність письменників у відтворенні картин народного життя. Роль
портретних деталей.
Питання для дискусії
1. Назвіть жанри драматичного твору.
2. Вкажіть роль Івана Карпенка-Карого у становленні „театру корифеїв”.
3. Розкажіть про співавторство Панаса Мирного з І. Біликом.
4. Розкажіть про соціально-психологічний роман.
Словникова робота
1. На які три роди поділяються всі художні твори? Що таке епос? Які твори
називають епічними? Перерахуйте жанри епічних творів.
2. Запам’ятайте визначення нового терміна.
3. Запишіть значення слів: соціально-психологічний роман, духовність, епопея,
Ідея художнього твору, індивідуальний стиль письменника, композицiя, конфлiкт, нариc, повiсть.
Теми повідомлень
1. Сучасні періодичні видання, в яких висвітлюється розвиток літератури.
2. Життєвий вибір героїв творів.
3. Жіночі образи у творах Панаса Мирного.
4. Актуальність тем творчості Панаса Мирного.
Завдання для самостійної роботи
Знайдіть цитати до характеристики усіх образів повісті Панаса Мирного.
Знайдіть цитати до характеристики усіх образів п’єси "Мартин Боруля".
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Слово корифей означає:
а) найкращий; б) перший, заспівувач;
в) найактивніший; г) винятковий;
ґ) домінуючий.
2. Рідною сестрою Івана Карпенка-Карого була акторка театру корифеїв:
а) Соломія Крушельницька;б) Марія Заньковецька;
в) Марія Садовська-Барілотті;г) Ганна Затиркевич-Карпинська;
ґ) Любов Ліницька.
3. Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь:
а) драматичного персонажа;б) діда;
в) батька;г) сина;
ґ) брата.
4. Надія Тарковська, перша дружина драматурга, та Іван Тобілевич зіграли ролі:
а) Марисі й Миколи у п’єсі Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»;
б) Наталки і Петра у драмі Івана Котляревського «Наталка Полтавка»;
в) Проні й Голохвастова у драмі Михайла Старицького «За двома зайцями»;
г) Наталі й Василя у драмі Панаса Мирного «Лимерівна»;
ґ) Галі й Назара у драмі Тараса Шевченка «Назар Стодоля».
5. Найвище творчість Івана Карпенка-Карого оцінив:
а) Іван Нечуй-Левицький;б) Панас Мирний;
в) Михайло Старицький;г) Марко Кропивницький;
ґ) Іван Франко.
6. Визначте найсуттєвішу ознаку драматичного твору:
а) яскраво виражений конфлікт;б) список дійових осіб;
в) численні пейзажі;г) ремарки;
ґ) ліричні й авторські відступи;д) відсутність автора у творі.
7. За що було встановлено гласний нагляд над І. Карпенком-Карим?
а) за театральну діяльність;б) за народницькі погляди;
в) за літературну діяльність;г) за учительську діяльність.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Братами Івана Карпенка-Карого серед відомих корифеїв були:
а) Панас Саксаганський;б) Михайло Старицький;
в) Марко Кропивницький;г) Микола Лисенко;
ґ) Петро Ніщинський;д) Микола Садовський.
2. Серед перелічених творів перу Карпенка-Карого належать:
а) «Наталка Полтавка»;б) «Сто тисяч»;
в) «Мартин Боруля»;г) «Назар Стодоля»;
ґ) «Сава Чалий»;д) «Хазяїн».
3. Комедіями є такі п’єси Івана Карпенка-Карого:
а) «Сто тисяч»;б) «Наймичка»;
в) «Суєта»;г) «Хазяїн»;
ґ) «Мартин Боруля»; д) «Безталанна».
4. Членами сім’ї Мартина Борулі в однойменній драмі є:
а) Микола;б) Омелько;
в) Палажка;г) Степан;
ґ) Марися;д) Гервасій.
Письмово доведіть або спростуйте тезу:
а) «Сучасна драма, як і взагалі театр, стоїть на роздоріжжі, переживаючи переломну добу (Микола Вороний);
б) «Життя — не трагедія і не комедія. У ньому поєднуються і комічне, і трагічне одночасно. Руки долі міцно тримають нас за мотузки і смикають то в один, то в інший бік» (О’Генрі);
в) «У діалозі з життям важливим є не його запитання, а наша відповідь» (Марина Цвєтаєва).
Лекція 3. Творчість Михайла Старицького та Івана Франка.
Повісті, вірші, поеми та драми
1. Життєвий шлях, подвижницька громадсько-культурна діяльність поета,
прозаїка, драматурга, перекладача, актора, режисера, організатора українського театру – Михайла Старицького.
2. Провідні теми ти ідеї віршів. Уболівання за долю людини праці. Взірець
романтичної пісенної лірики.
3. Драматургія та прозова творчість М. Старицького. Повість "Несудилось".
Основний конфлікт.
4. Життєвий і творчий шлях Івана Франка.
5. Поезія “Декадент” — поетичне кредо І. Франка.
6. Поетична творчість І.Франка – найвище досягнення української поезії другої
половини ХІХ ст. Основні збірки віршів.
7. Поезії. „Гімн”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”,
„Розвивайся ти, високий дубе”.
Семінарське заняття 3. Творчість Михайла Старицького та Івана Франка
1. Повість „Оборона Буші”: пригодницький сюжет, драматизм історико-
романтичних подій повісті; трагічні сторінки в житті українського і польського народів.
2. Образи та символи повісті.
3. Сфери багатогранної діяльності І.Франка, її вплив на культурно і політичний
розвиток України.
4. Аналіз віршів автора.
5. "Декадент" – вірш-ораторія.
6. Проза І. Франка. „Сойчине крило”
Питання для дискусії
Чому, на вашу думку, творчий спадок М. Старицького й досі недостатньою
мірою вивчений?
Якби вам довелося зняти рекламний ролик для майбутнього кінофільму за
мотивами повісті М. Старицького «Облога Буші», то який би уривок ви для цього вибрали? Свій вибір обґрунтуйте.
Чи знайомились ви раніше з драматургією та прозою М. Старицького.
З’ясуйте роль перекладів Старицького у літературному процесі другої
половини ХІХ століття.
Як в Україні вшановують пам’ять про визначного корифея українського
театру?
6. Чи справедливим щодо Франка є вислів «Через терни — до зірок»? Своє
твердження обґрунтуйте.
7. Як вплинула ідея незалежної України на характер естетичних шукань митця?
8. Світове значення спадщини І. Франка.
9. У чому звинуватила критика І. Франка після появи його збірки поезій «Зів’яле
листя»?
10. Як поет характеризує сучасне йому суспільство прихильників декадансу, від
кого відмежовується?
Словникова робота
1. Запам’ятайте літературознавчий термін.
Соціально-побутова драма — драматичний твір, у якому конфлікт має соціальний характер і реалізується через картини життя і побуту героїв.
Пaфос (грец. pathos — почуття, пристрасність, натхнення, піднесеність) — емоційно-оцінне ставлення письменника до змальованої дійсності, емоціональна тональність твору, пристрасне переживання душевного піднесення, викликане певною ідеєю. Існує громадянський, героїчний, трагічний, комічний пафос.
2. Які з відомих вам п’єс можна віднести до соціально-побутових драм?
З’ясуйте значення термінів: трагікомедія, художня деталь, внутрішній монолог, герой лiтературного твору, або персонаж, деградація, духовність.
3. Пригадайте визначення термінів уособлення, алітерація, кільцеве обрамлення, паралелізм. Знайдіть їх приклади у веснянках Франка і з’ясуйте художні функції цих засобів виразності у тексті.
4. Запишіть до словників значення термінів: сонет, гімн, лірика, декадентство, вірш, віршована мова, вiршування, або версифiкацiя, гіпе́рбола, да́ктиль, амфібра́хій, анапе́ст, цикл, терцина, неоромантизм.
Теми повідомлень
1. П'єси М. Старицького.
2. Значення творчості М. Старицького.
3. Взірець романтичної пісенної лірики.
4. Віра Івана Франка у щасливий прийдешній день українського народу.
5. Національна спрямованість поезій І. Франка.
6. Трагедія закоханого серця у ліричній драмі І. Франка "Зів'яле листя"
Завдання для самостійної роботи
1. Вивчити напам’ять поезії:
“Гімн”, “Чого являєшся мені...”.
2. Додатково опрацювати поезію “Легенда про вічне життя”: драматизм людських
стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення.
3. Назвіть відомі вам пам’ятники Франкові у світі та їхніх авторів. Опишіть один
із них. Де саме він знаходиться. Складаючи розповідь, використайте лексику: скульптор, статуя, монумент, пам’ятник, фігура, барельєф, портик, меморіал. Можете використати фото із зображенням пам’ятника Іванові Франку у Києві або листівки, альбоми, путівники тощо.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Михайло Старицький народився в родині:а) дворян;б) царів;в) кріпаків;г) поміщиків.
2. До якого жанру належить твір « Оборона Буші»:а) роман;б) роман-трилогія;в) п’єса;г) повість.
3. Вкажіть, який твір з перерахованих не є оригінальним зразком драматургії Старицького:а) « Богдан Хмельницький»;б) « У темряві»;в) « За правду»;г) « Чарівний сон».
4. Перша поетична збірка М.Старицького:а) « Гетьман»;б) « І ґвалт, і кров»;в) « З давнього зшитку»;г) « До України».
5. Вкажіть, який жанр не представлений у драматургії М.Старицького:а) трагедія;б) водевіль;в) історична драма;г) соціально-побутова драма.
6. Яка назва з перерахованих не є частиною трилогії про Богдана Хмельницького:а) « Перед бурей»;б) « Руина»;в) « Буря»;г) «У пристани».
7. До чого прилучився М. Старицький, виховуючись у сім’ї Лисенків?
а) до читання книг;б) до заняття домашнім господарством;
в) до музичної культури та пісень;г) до гри на сцені та написання п’єс.
8. Вкажіть вірші М. Старицького:
а) «Панські жарти», «Похорон», «Сурка»;
б) «Гаї шумлять», «Хор лісових дзвіночків», «Там тополі у полі»;
в) «Так ніхто не кохав», «Білі акації», «Васильки»;
г) «До України», «Думка», «Ізнов нудьга».
9. Вкажіть рядок, у якому твори належать М. Старицькому:
а) «Скорбна мати», «Золотий гомін», «Пам’яті тридцяти;
б) «Дід Матвій», «Зенітка», «Відкриття охоти»;
в) «Маруся Богуславка», «Остання ніч», «Талан»;
г) «Поле чорніє», «Лісник», «Розмова з другом».
10. Котрий із вказаних творів є історичною п’єсою М. Старицького:
а) «Маруся Богуславка»;б) «Оборона Буші»;
в) «Богдан Хмельницький»;г) «Молодість Мазепи».
11. Роки життя та місце народження І.Франка:а) 1856 – 1916 рр., с. Нагуєвичі на Львівщині;б) 1845 – 1900 рр., м. Київ;в) 1834 – 1888 рр., м. Івано-Франківськ;г) 1845 – 1907 рр., м. Львів.
12. Поезія у збірці І.Франка "З вершин і низин" – це:а) громадянська лірика;б) пейзажна лірика;в) інтимна лірика;г) алегорично-сатирична лірика.
13. Провідна тема збірки І. Франка "З вершин і низин":а) боротьба народу за світле майбутнє, прославлення стійкості борців, вираження несхитної віри у перемогу;б) туга і страждання ліричного героя, який перебуває у конфлікті із середовищем;в) туга та страждання ліричного героя через нерозділене кохання;г) тема окреслена нечітко.
14. З’ясуйте, у якій формі написано вірш "Декадент", "Сідоглавому" зі збірки І. Франка "Мій Ізмарагд":а) у полемічній;б) у монологічно-оповідальній;в) в алегоричній формі сну;г) у заклично-агітаційній.
15. Визначте основні художні засоби в поезії "Сідоглавому", за допомогою яких автор викриває псевдопатріотів:а) різнотипні алітерації;б) сарказм і протиставлення;в) гіперболи та метафори;г) образи-символи та метафори.
16. Вкажіть, яку мету ставив перед собою автор збірки «Мій Ізмарагд» (1898):
а) ознайомити свій народ із найціннішими досягненнями культури народів світу (це збірник переспівів на стародавні теми, але з новим змістом);
б) показати спільну боротьбу поневолених різних країн за кращу долю;
в) передати переживання та настроєві зміни в душі ліричного героя;
г) нагадати про славне княже минуле (історію Київської Русі).
17. Оберіть два головні символи, вжиті І. Франком у поезії «Червоно калино, чого в лузі гнешся?»:
а) явір і тополя;б) дуб і калина;
в) ясен і тополя;г) калина і ялина.
18. Цикли поетичної збірки І. Франка називаються:
а) віночки;б) жмутки;
в) снопики; г) гілочки.
19. Поезія І. Франка «Гімн» є зразком:
а) інтимної лірики;б) пейзажної лірики;
в) громадянської лірики;г) філософської лірики.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Вкажіть авторські твори, що стали народними піснями:
а) «Журба» Леоніда Глібова;
б) «Виклик» Михайла Старицького;
в) «До кобзи» Пантелеймона Куліша;
г) «До молоді» Михайла Старицького;
ґ) «І виріс я на чужині» Тараса Шевченка.
2. Виберіть назви тропів і фігур, використаних у поданому уривку з поезії «Виклик»: «Небо незміряне всипано зорями — / Що то за божа краса! / Перлами зорями теж під тополями / Грає перлис та роса»:
а) епітет;б) персоніфікація;
в) порівняння;г) риторичний оклик;
ґ) гіпербола;д) оксюморон;
е) звуконаслідування;є) метонімія.
3. Вкажіть жанри, що не належать до драматичного роду літератури:
а) трагедія;б) комедія;
в) водевіль;г) повість;
ґ) мелодрама;д) фарс;
е) оповідання;є) драматична поема.
4. Вкажіть письменників, чиї твори були інсценізовані чи зазнали драматичної переробки під пером Михайла Старицького:
а) Вальтер Скотт;б) Еліза Ожешко;
в) Пантелеймон Куліш;г) Іван Нечуй-Левицький;
ґ) Тарас Шевченко;д) Юзеф Крашевський.
Модуль 2. Українська література 10-х років ХХ ст.
Лекція 1. Література ХХ ст.
1. Загальний огляд української літератури 10-х років ХХ ст.
2. Борис Грінченко. Загальний огляд творчості.
3. Огляд життя і творчості Михайла Коцюбинського.
4. Психологічна новела „Intermezzo”: жанрові ознаки „поезії у прозі”;
автобіографічна основа; проблема пошуку душевної рівноваги творчою особистістю як передумови повноцінного життя; психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини.
5. Повість „Тіні забутих предків”: язичницьке світовідчуття наших предків;
глибока символічність назви у зв’язку з метою написання повісті; проблематика твору: кохання як найвищий вияв духовної краси, невідповідність між високим призначенням людини й умовами її будення, необхідність гармонійного єднання людини й природи.
6. Новела, імпресіонізм.
Семінарське заняття 1. Загальний огляд української літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко. „Каторжна”
1. Характеристика літератури 10-х років ХХ ст.
2. Проблематика прози Бориса Грінченка.
3. Оповідання “Каторжна”: утвердження прагнення людини до любові, добра.
4. Засудження невідповідності між високим призначенням людини та умовами її будення.
Питання для дискусії
Які особливості творчості Бориса Грінченка?
Який комплекс проблем порушує Б. Грінченко в оповіданні "Каторжна"?
Які морально-етичні цінності утверджує Б. Грінченко?
Теми повідомлень
1. Добро, любов і справедливість у творах Б. Грінченка.
2. Значення творчості Б. Грінченка.
Завдання для самостійної роботи
У чому виявляється відмінність українського модернізму від європейського?
Чим вона зумовлена?
Які прозові жанри переважали в українській літературі на межі століть?
Які альманахи з’явилися на Східній Україні на початку ХХ століття?
З’ясуйте їх значення для літературного життя.
На які етапи у часовій послідовності поділяють модернізм?
Завдання для поточного контролю
І. Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Бориса Грінченка «робітником без одпочинку» назвав:
а) Тарас Шевченко; в) Іван Франко;
б) Євген Гребінка; г) Микола Чернявський.
2. На прикладі строфи з вірша «На полі» з’ясуйте характерний для поетики Грінченка засіб виразності: «Блиснули вже коси, / упали покоси, / Рядками снопи полягали; / Під сонцем пекучим / із лихом гнітючим / У полі усі працювали»:
а) асонанси; в) метонімія;
б) внутрішні рими; г) оксюморон.
3. Героїчний вчинок дівчинки зображено у творі Грінченка:
а) «Каторжна»; в) «Украла»;
б) «Дзвоник»; г) «Олеся».
4. Вкажіть, хто з героїв Грінченка ріс «без милування, без жалування, без ляльок, без дитячих іграшок, без калини»:
а) Олеся («Олеся»); в) Докія («Каторжна»);
б) Горпина («Без хліба»); г) Наталя («Дзвоник»).
5. Назвіть твір Грінченка, в якому співають уривок з пісні «Позавидував мужик, / Що шахтьору добре жить: / Шахтьор пашеньки не пашеть, / Коси в руки не берьот!»:
а) «Дзвоник»; в) «Олеся»;
б) «Без хліба»; г) «Каторжна».
6. Докія з оповідання «Каторжна» Грінченка загинула:
а) через власну необережність; в) від опіків;
б) втопилася; г) отруїлася.
7. Повість-дилогію складають твори Грінченка:
а) «Сонячний промінь», «Серед темної ночі»;
б) «Серед темної ночі», «На розпутті»;
в) «На розпутті», «Під тихими вербами»;
г) «Серед темної ночі», «Під тихими вербами».
ІІ. Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Визначте, які художні засоби використані в уривку з вірша Грінченка: «О скільки гір нам розкопати треба, / Засипати безодень скільки нам, / Розвіять хмар з насупленого неба, / Зорать обліг, посіять хліб людям!»:
а) епітет; ґ) літота;
б) оксюморон; д) метафора;
в) риторичний оклик; е) анафора;
г) гіпербола; є) рефрен.
2. Вкажіть прозові жанри, у яких працював Грінченко:
а) роман; ґ) драма;
б) повість; д) етюд;
в) повість-дилогія; е) есе;
г) оповідання; є) комедія.
3. Особисте і творче життя Грінченка пов’язане з містом:
а) Чернівцями; ґ) Києвом;
б) Львовом; д) Москвою;
в) Черніговом; е) Луцьком;
г) Одесою; є) Харковом.
4. У жанрі повісті написані твори Грінченка:
а) «Дзвоник»; ґ) «На розпутті»;
б) «Сонячний промінь»; д) «Під тихими вербами»;
в) «Каторжна»; е) «Серед темної ночі»;
г) «До праці!»; є) «Без хліба».
Лекція 2. Ольга Кобилянська. Загальний огляд творчості
1. Огляд життя і творчості письменниці. Вплив на становлення її творчої
особистості європейського мистецтва.
2. Повість «Людина»: тема, проблеми, образи.
3. Повість „Земля”.
4.Доля жінки у повістях Ольги Кобилянської.
5. Значення творчості письменниці для розвитку української художньої прози
кінця ХІХ ст..
6. Психологічна характеристика літературного героя.
Семінарське заняття 2. Творчість Михайла Коцюбинського та Ольги
Кобилянської
1. Аналіз творчого спадку Михайла Коцюбинського. Психологічна новела
„Intermezzo”.
2. Повість „Тіні забутих предків”: язичницьке світовідчуття наших предків.
3. Глибока символічність назви у зв’язку з метою написання повісті.
4. Проблематика твору: кохання як найвищий вияв духовної краси,
невідповідність між високим призначенням людини й умовами її будення, необхідність гармонійного єднання людини й природи.
5. Глибокий психологізм у творах як новаторство О. Кобилянської.
6. Повість „Земля” - психологічне трактування вічних загальнолюдських проблем
на українському матеріалі: проблема зв’язку людини із землею.
7. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського
мотиву братовбивства.
8. Характеристика образів повісті „Земля”.
Питання для дискусії
1. У чому полягають особливості колористики новели "Інтермецо"?
2. "Чим перегукуються "Тіні забутих предків "М. Коцюбинського і "Лісова пісня"
Л. Українки?
3. Чому Д. Павличко назвав мовний вибір Ольги Кобилянської "справжнім
подвигом " письменниці?
4. Що зближує творчість письменниці з творчістю тогочасних українських митців,
а що вирізняє?
5. Які проблеми порушено у повісті "Земля"?
6. Хто з українських та зарубіжних письменників звертався до теми влади землі
над селянином?
7. Чи розв'язала проблему влади землі над селянином авторка? Які шляхи
вирішення цієї проблеми бачите ви?
Словникова робота
1. Запам’ятайте новий термін.
Акварель (франц. aquarelle — «водянистий», «водою зроблений») — виконаний художником за допомогою пензля й водяних фарб напівпрозорий кольоровий малюнок.
2. Запишіть до словників значення термінів: фемінізм, публіцистичність, ремінісценція, розв'язка, сентименталiзм, експресіонізм, некролог, тріумф, прототипи, епос, вітаїзм, монументальність, імпресіонізм, язичництво, гармонія, психологічна новела, поезія в прозі, живопис, реальне і фантастичне у творі, ілюзія, містика, естетика.
Теми повідомлень
1. Митець і суспільство у новелі М. Кцюбинського " Intermezzo ".
2. Вічні теми життя у повістях М. Коцюбинського.
3. Імпресіонізм у творчості письменника.
4. Образ землі в однойменній повісті О. Кобилянської.
5. Значення творчості письменниці.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. М. Коцюбинський після закінчення Вінницького реального училища за фахом був:
а) лікарем;б) вчителем;
в) землеміром;г) юристом.
2. Визначте кульмінацію новели М. Коцюбинського «Intermezzo»:
а) зустріч митця з селянином; розмова, написана у формі полемічного діалогу, змушує змінити відпочинок на активну працю ліричного героя;
б) прочитана стаття про те, що були засуджені до повішання люди (а митець у цей час їв сливи);
в) подорож ліричного героя кононівськими степами;
г) конфлікт «залізної року міста» і ліричного героя, митця.
3. Вкажіть, який регіон України зображено з етнографічною деталізацією звичаїв і побуту у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»:
а) Чернігівщину;б) Гуцульщину;
в) Поділля;г) Бойківщину.
4. Вкажіть найсуттєвіші ознаки новели нового типу у творчості
М. Коцюбинського:
а) драматизм та експресивність;б) ліризм та експресивність;
в) ліризм і психологізм;г) психологізм і науковий реалізм.
5. Вкажіть мистецький напрям, що мав основним завданням витончене відтворення особистісних вражень і спостережень, мінливих відчуттів та переживань, що зумовило ліризацію епічної розповіді, розширення функцій внутрішнього монологу, естетичної функції кольорів, звукових барв і тонів, в рамках якого працював М. Коцюбинський:
а) сентименталізм;б) романтизм;
в) експресіонізм;г) імпресіонізм.
6. З’ясуйте, що спричинює протиставлення взаємин і почуттів Івана з Марічкою та з Палагною за повістю «Тіні забутих предків»:
а) майнові статки родин Марічки та Палагни, через що для Івана розумніше було поєднати свою долю з Палагною;
б) чуттєва, душевна гармонія між Марічкою та Іваном і життя заради «ґаздування» з Палагною;
в) вікова різниця між жінками, що змушує Івана обирати Палагну, страшу жінку;
г) кохання Івана до Марічки та відсутність кохання до Палагни.
7. У чому полягає новизна оповідної манери М. Коцюбинського у новелі «Intermezzo»:
а) у монолозі, який сприяє максимально конкретному, реалістичному змалюванню навколишньої дійсності;
б) у монолозі («потоці свідомості»), що розкриває різнорівневий рух людської свідомості через тезу-антитезу-синтез;
в) у внутрішньому діалозі, що розкриває суперечності внутрішнього життя людини;
г) у назві та іменах дійових персонажів.
8. Вкажіть, про кого йдеться у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»:
а) про інтелігента, який відчуває тимчасову втому від напруженої просвітницької праці на ниві культурного розвитку;
б) про людину, яку втомило місто з усією складністю і багатогранністю його проблем і яка прагне заспокоєння, усамітнення в кононівських степах;
в) про громадського діяча, який хоч і відчуває втому, але постійно думає про різні політичні форми боротьби за соціальну справедливість;
г) про митця, який відчуває емоційне виснаження після тривалої, але плідної праці.
9. О. Кобилянська писала, що в її творчій праці важливу роль відігравали:а) власні уявлення про світ;б) особисті переживання і враження;в) внутрішні емоції з будь-якої причини;г) життєві приклади.
10. У Харкові в 1926–1929 рр. О. Кобилянська видала:а) власні переклади з німецької мови;б) пейзажні оповідання про Буковину;в) дев’ятитомне зібрання творів;г) фотоальбом про діяльність художників Закарпаття.
11. До ранніх творів О. Кобилянської належить:а) «Людина»;б) «Через кладку»;в) «Гортенза»;г) «Царівна».
12. Визначте центральний образ більшості творів О. Кобилянської:
а) надлюдина ніцшеанського типу;
б) селянин-трудар з рідної Буковини;
в) жінка – виходець із середньої верстви дрібномістечкової буржуазії, що піднімається над оточенням, протистоїть йому, стає Людиною.
13. Перший друкований твір О. Кобилянської:
а) «Людина»;б) «Земля»;
в) «Апостол черні»;г) «В неділю рано зілля копала».
14. Вкажіть, якою мовою написані перші твори О. Кобилянської:
а) російською;
б) українською;в) румунською;г) німецькою.
15. О. Кобилянська активно розвивала в українській літературі тему:
а) влади землі та її впливу на життя людей;
б) становище освіченої, культурної жінки в суспільстві;
в) проблеми взаємин інтелігенції та селянства;
г) життя буковинських селян.
16. Суспільна діяльність О. Кобилянської пов’язана:
а) з «Товариством руських жінок на Буковині»;
б) з гуртками, що поширювали ідеї соціал-демократії;
в) з народницьким рухом;
г) з більшовицькими гуртками, а згодом – з партією.
17. Що призвело до трагедії у повісті «Земля» О. Кобилянської?
а) невихованість братів;
б) ворожнеча та ненависть братів;
в) недостатність батьківської уваги;
г) зрада, підступність та скупість.
Завдання для самостійної роботи
Доберіть цитати до портретної характеристики образів повісті "Земля":
Михайло, Сава, Марійка, Івоніка, Анна, Рахіра. Поясніть особливості національного менталітету героїв повісті.
Напишіть твір на тему: "Образ землі в однойменній повісті
О. Кобилянської".
Складіть питальник до модуля.
Лекція 3. Українська література 10-х років ХХ ст.
Василь Стефаник. Леся Українка
1. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника.
2. Активна участь письменника у літературно-громадському і політичному житті
Галичини, просвітницька робота серед селян.
3. Новелістика письменника.
4. Первинне поняття про експресіонізм.
5. Життєвий шлях Л. Українки.
6. Творчість письменниці – видатне явище світової літератури. Багатогранність
таланту.
7. Життєві ідеали та громадянська позиція поетеси у віршах „Contra spem spero!”,
„І все-таки до тебе думка лине...”, „Все, все покинуть, до тебе полинуть...” та „Стояла я і слухала весну...”
8. Драма-феєрія „Лісова пісня”: фольклорно-мiфологічна основа сюжету;
символічність образу Мавки як уособлення духовності й краси; неможливість поєднання високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша; природа і людина у творі; конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі, дійсністю і мрією; роль пейзажів у творі.
Семінарське заняття 3. Творчість Василя Стефаника
1. Трагічна подія чи ситуація як композиційний центр новел В.Стефаника.
2. Зміст новели "Камінний хрест". Трагедія переселення галицьких селян до
Канади.
3. Камінний хрест як символ трагічної долі селянина-бідняка.
4. Історична правда і художній вимисел у новелі, драматизм конфлікту.
5. Новела „Новина” - трагічна доля галицького селянства доведеного до
зубожіння й кинутого напризволяще.
Питання для дискусії
1. Чому процес творчості вкрай виснажував В. Стефаника. Чому він стверджував:
"І все, що я писав, мені боліло"?
2. Як ви вважаєте, внесок митця у літературну скарбницю вимірюється обсягом
написаного чи іншими критеріями? Якими саме?
Словникова робота
З’ясуйте значення слів: експресіонізм, інтерпретація, художня деталь, фронтиспіс.
Теми повідомлень
1. Новела „Камінний хрест” - психологічна новела про трагедію людини,
позбавленої можливості жити і працювати на рідній землі; історична основа твору; драматизм конфлікту.
2. Новела „Новина” - трагічна доля галицького селянства доведеного до
зубожіння й кинутого напризволяще.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. В. Стефаник — неперевершений майстер:а) соціально-психологічної новели;б) соціально-побутової повісті;в) філософського роману;г) драматичного твору.
2. В. Стефаник народився:а) на Львівщині;б) на Одещині;
в) на Вінниччині;г) на Тернопільщині.
3. В. Стефаник, окрім того, що був обдарованим письменником, вважався незрівнянним:а) педагогом;б) психологом;в) музикантом;г) істориком.
4. У рідному селі В. Стефаник відкрив:а) школу;б) музей мистецтв;в) літературознавчий гурток;г) читальню.
5. Писати почав Василь Стефаник у Кракові, з 1897 р. його твори друкуються у чернівецькій газеті:а) «Воля»;б) «Народне життя»;в) «Правда»;г) «Зоря».
6. В. Стефаник свій твір «Камінний хрест», відзначаючи його жанрові спрямування, назвав:а) повістю;б) оповіданням;в) новелою;г) студією.
7. З 1892 р. В. Стефаник навчався:а) на медичному факультеті Краківського університету;б) філологічному факультеті Київського університету;в) юридичному факультеті Чернігівського університету;г) хіміко-біологічному факультеті Полтавського педагогічного інституту.
8. До «покутської трійці» належали:а) В. Стефаник, О. Кобилянська, І. Франко;б) Л. Мартович, М. Черемшина, В. Стефаник;в) В. Стефаник, М. Павлик, О. Маковей;г) М. Шашкевич, В. Стефаник, Н. Кобринська.
9. З рідною землею перед еміграцією прощаються герої новели В. Стефаника:
а) «Сини»;б) «Камінний хрест»;
в) «Новина»;г) Марія».
10. В. Стефаник найчастіше творив у жанрі:
а) оповідання;б) психологічної новели;
в) послання;г) психологічного роману.
11. Вкажіть назву першої збірки новел В. Стефаника:
а) «Моє слово»;б) «Синя книжечка»;
в) «Оповідання»;г) «Камінний хрест».
Лекція 4. Поезія 10-х років ХХ ст. Творчість Миколи Вороного
1. Загальний огляд життя і творчості поета.
2. Зміст поезій Миколи Вороного: „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”,
„Інфанта”: ідейний зміст і художні особливості поезій (мотив необхідності для поета бути “цілим чоловіком” (“Іванові Франкові”).
3. Єдність краси природи і мистецтва (“Блакитна Панна”).
4. Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша
(“Інфанта”).
Семінарське заняття 4. Творчість Лесі Українки та Миколи Вороного
1. Зміст і аналіз поезій. Поезії: „Contra spem spero!”, „І все-таки до тебе думка
лине...”, „Стояла я і слухала весну”, „Все, все покинуть, до тебе полинуть...”
2. Драма-феєрія „Лісова пісня”. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно
багате життя людини проти дрібновласницької захланності, бездуховності.
3. Філософське осмислення та поетичне розкриття вічних, загальнолюдських
проблем – добро і зло, людина і природа, прекрасне і потворне, мета людського життя.
4. Особливість творчого методу Л. Українки.
5. Аналіз поезій Миколи Вороного: : „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”
Питання для дискусії
Вкажіть, де побувала Л. Українка впродовж життя? Намалюйте
літературну карту її подорожей.
Чиї літературні традиції продовжувала Л. Українка? Аргументуйте
відповідь.
Що вирізняє громадянську лірику Л. Українки? Які художні образи в ній є
ключовими? Поясніть їх символіку.
Який пейзажний вірш поетеси виражає неоромантичні традиції? Доведіть
своє твердження.
У чому своєрідність естетичної картини світу, змальованої Лесею
Українкою в "Лісовій пісні"?
Який твір ви обрали б для сценічного втілення? Чому?
Розкрийте зміст вислову «Лиш боротись — значить жить...» (Іван Франко) на
матеріалі подвижницького життя Лесі Українки.
Яку роль у житті поета відіграло знайомство з Іваном Франком?
У чому полягає новаторство Миколи Вороного в поезії?
Що єднало Вороного з М. Кропивницьким, М. Садовським,
П. Саксаганським?
Чому, на вашу думку поет вибрав собі псевдонім – Арлекін?
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів:
неоромантизм, медитація, соборність, антитеза, обрамлення, асонанс, поезія в прозі, драматична поема, скрижалі, персоніфікація, інфанта, фантазія, акровірш, алітерація, альманах, богема, символізм, взірець, градація.
Теми повідомлень
1. Громадянська позиція Лесі Українки у ранніх поетичних творах.
2. Невмирущість духовної краси людини у драмі-феєрії "Лісова пісня".
3. Трагедія України у творах письменниці.
4. У чому краса мистецького слова поетеси?
5. Леся Українка і літературний гурток «Плеяда».
6. Патріотичні мотиви у творчості М. Вороного.
Завдання для самостійної роботи
1. Вивчити напам’ять:
“Contra spem spero!”;
Уривок із “Лісової пісні”.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Вкажіть роки життя і місце народження Лесі Українки:
а) 1871-1913 рр., м. Новоград-Волинський;б) 1850-1900 рр., м. Луцьк;
в) 1865-1905 рр., м. Київ;г) 1875-1913 рр., м. Кутаїсі.
2. Перша надрукована збірка поезій Лесі Українки:
а) «На крилах пісень»;б) «Думи та мрії»;
в) «Відгуки»;
г) збірка перекладів з Генріха Гейне «Північне море».
3. Вкажіть на особливості композиції драми-феєрії «Лісова пісня»:
а) відсутність чіткого поділу на дії і акти;
б) композиція драми досить чітка, однак являє собою хронологічну непослідовність розгортання подій;
в) у драмі відсутній композиційний центр як такий, кожна дія має сюжетну завершеність;
г) наявність двох кульмінаційних вершин: у другій та третій діях.
4. Тема, ідея, проблема "Лісової пісні" мають спільну рису:
а) вічність людських змагань за осягнення того, що несе у своїй безсмертній душі Мавка;
б) міфопоетичне мислення народної звичаєвої культури, яка стала джерелом образності для Лесі Українки;
в) цілісність і особливу завершеність твору;
г) єдність людини і природи, попри розвиток технології та цивілізаційні досягнення.
5. Драма, для якої характерне виразне ліричне начало, зіставлення природного і людського, широке використання міфічних і фольклорних образів має назву:
а) психологічна драма;
б) драматична поема;
в) драма-феєрія;
г) політична драма.
6. Визначте головну тему драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»:
а) перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною;
б) віковічна драма нерозділеного кохання (Мавка – Лукаш - Килина);
в) одвічна проблема реалізації творчої особистості;
г) проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм господарювання.
7. Леся Українка була членом гуртка:
а)«Плеяда»;б)«Київська громада»;в)«Жіноча громада»,
8. Перша літературна спроба майбутньої поетеси:
а)«Надія»;б)«Конвалія»;в)«Любка».
9. Справжнє ім'я Лесі Українки:
а)Марія Олександрівна Вілінська;
б)Наталія Іванівна Кобринська;
в)Лариса Петрівна Косач.
10. Михайлові Драгоманову присвячений цикл поезій:
а)«Сім струн»;б)«Сльози-перли»;в)«Пісні про волю».
11. Із скількох циклів складається перша поетична збірка поетеси:
а)із 3-х;б)із 6-ти;в)із 4-х.
12. Визначте основний мотив поезії «Стояла я і слухала весну…»:
а) мотив пробудження природи і людських сподівань;
б) мотив смутку за роками, які минають, за молодістю;
в) мотив краси природи;
г) соціальні конфлікти, які передаються через зміну пір року.
13. Словами рішучого заклику
О, сліз таких вже вилито чимало,
Країна ціла може в них втопитись;
Доволі вже їм литись, -
Що сльози там, де навіть крові мало!
14. Завершується поезія Лесі Українки:
а) “Contra spem spero” зі збірки «На крилах пісень»;
б) «І все-таки до тебе думка лине…» зі збірки «Думи та мрії» (цикл «Невольничі пісні»);
в) «Ворогам» зі збірки «Думи та мрії» (цикл «Невольничі пісні»);
г) «Забуті слова» «Думи та мрії» (цикл «Невольничі пісні»).
15. Оспівування краси рідного краю — тема циклу:
а)«Ритми»;
б)«Подорож до моря»;
в)«Пісні про волю».
Лекція 5. Поетична творчість початку ХХ ст.
1. Творча еволюція від романтизму раннього періоду творчості до неоромантизму
та символізму.
2. Життєвий і творчий шлях Олександра Олеся. (О.Кандиби).
3. Про поезії: „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле
скутий!..”: неоромантичні, символістські тенденції у творчості: музичність, звукова виразність поезій, майстерність у відтворенні настрою і почуття.
4. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка, громадська і політична
діяльність.
5. Мала проза письменника. Огляд романістики. Драматургія.
6. Неореалізм в українській літературі.
Семінарське заняття 5. Творчість Олександра Олеся та Володимира
Винниченка
1. Своєрідність творчого стилю Олександра Олеся.
2. Зміст і аналіз поезій: „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово
рідне! Орле скутий!..”.
3. Викриття фальшивого народолюбства лібералів – характерні особливості
оповідання ”Малорос-європеєць”- сатира на буржуазну, міщанську сутність українського лібералізму.
4. Зміст та характеристика образів оповідання В. Винниченка.
5. Проблематика творів письменника.
Питання для дискусії
1. Чому роман-утопія "Сонячна машина" став сенсацією свого часу і донині
сприймається як пророчий?
2. Чому письменник розчарувався у політиці більшовиків і змушений був
емігрувати назавжди з рідної землі?
3. Яку посаду займав Володимир Винниченко 1917 року в молодому українському
уряді?
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: афоризм, неоромантизм, сугестивність, антитеза і синтеза, драматичний етюд, паралелізм, пієта, діалоги і полілоги, науково-фантастичний роман, неореалізм, роман-утопія, конкордизм, фрейдизм, віталізм., пантеїзм.
Теми повідомлень
1. Образ України у поезіях Олександра Олеся.
2. Трагедія серця О. Олеся.
3. Неореалізм у творчості В. Винниченка.
4. Викриття фальшивого народолюбства лібералів у оповіданні "Малорос-європеєць".
5. Україна доби першої російської революції в оповіданнях В. Винниченка.
6. Тематика творчості В. Винниченка.
Завдання для самостійної роботи
Вивчити напам'ять вірш " Чари ночі».
Визначити провідні мотиви поезій О. Олеся.
Визначити віршовий розмір поетичних творів.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Роки життя і смерті Олександра Олеся:
а) 1878 – 1937;б) 1878 – 1941;
в) 1879 - 1949; г) 1871 - 1944.
2. Першою збіркою поезій Олександра Олеся були:
а) «Цвіте трояндами»;б) «З журбою радість обнялась»;
в) «З чужини»; г) «Кому повім печаль мою».
3. «Відбились зорі у воді, І Летять до хмар тумани» — ці рядки містять художній засіб:
а) метонімію; б) метафору;
в) епітет;г) гіперболу.
4. «Ні, сонце, стань. Вгорі спинися. Осяй мій край і розлетися / Дощами судними над ним» рядки із поезії:
а) «Лебідь»; б) «О слово рідне! Орле скутий!»;
в) «Чари ночі»; г) «Яка краса: відродження країни!».
5. Вкажіть, де народився Володимир Винниченко:
а) у с. Веселий Кут; б) у Єлисаветграді;
в) у Полтаві; г) у Києві.
6. Як закінчив Володимир Винниченко навчання у вузі:
а) з відзнакою;
б) був змушений залишити навчання з матеріальних причин;
в) був виключений з 1-го курсу за політичну діяльність;
г) був виключений за професійну непридатність.
7. У створенні якої партії брав активну участь Винниченко:
а) Радикальної Української партії;
б) Робітничої Української партії;
в) Революційної Української партії;
г) Комуністичної партії України.
8. Вкажіть псевдонім Є. Плужника:а) мрійник; б) Плужний;
в) Кантемирянин; г) українець;
9. З якою країною пов'язані останні роки життя Володимира Винниченка:
а) з Італією; б) з Францією;
в) з Чехословаччиною; г) з Україною.
10. Вкажіть жанр твору "Малорос-європеєць"
а) п'єса; б) роман;
в) повість; г) оповідання.
11. Свою творчість В. Винниченко реалізував у жанрах:
а) драмах; б) поезії;
в) романістики; г) публіцистики;
д) баладах.
12. Вкажіть перший надрукований твір В. Винниченка:
а) "Краса і сила"; б) "Голота";
в) "Федько-халамидник"; г) "Кумедія з Костем".
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Головна ідея поезії «О слово рідне! Орле скутий!» це:
а) оплакування рідної мови, чужинцям кинутої на сміх;
б) зажуреність над безпам'ятством сучасників;
в) утвердження рідного слова як духовної зброї нації;
г) звеличення рідної мови і ролі митця в історичній долі народу.
2. Лінійна композиція лежить в основі поезій:а) «З журбою радість обнялась»;б) «Яка краса: відродження країни! »;
в) «О принесіть як не надію»;г) «Чари ночі».
3. Твір «Яка краса: відродження країни! » відносять до лірики:
а) інтимної; б) громадянської;
в) пейзажної;г) патріотичної.
4. У драматичному етюді «По дорозі в Казку» порушено проблему:а) вождя і Юрби;
б) неподіленого кожними між Юнаком і Дівчиною;
в) протиріччя між духовністю і бездуховністю;
г) суперечності між мрією і гіркими реаліями життя.
5. Жанровими ознаками драматичного етюду «По дорозі в Казку» є:
а) умовність часу і простору;
б) пунктирне змилювання дійових осіб;
в) реалістична приземленість;
г) поетика символів.
Письмово доведіть або спростуйте одну з тез:
а) В образі ліричного героя Олександра Олеся прочитується доля нашого народу;
б) Юнак у драматичному етюді «По дорозі в Казку» ствердив, що в житті завжди є місце для подвигу
Модуль 3.УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20—30-х років ХХ ст.
Лекція 1. Вступ. „Українське Відродження”. Творчість Павла Тичини та
Максима Рильського
1. Загальний огляд: „українське Відродження”- унікальне культурно-соціальне
явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес (стильові течії, літературні угрупування, ідейно-тематичне спрямування літератури); літературна дискусія та участь у ній ідеологів модернізму та соцреалізму.
2. ТЛ: „Розстріляне Відродження”.
3. Життєвий і творчий шлях Павла Тичини – поета могутнього новаторського
таланту, натхненного співця України.
4. Збірка "Сонячні кларнети".
5. Активна громадська позиція Максима Рильського, розмаїття тем і мотивів,
психологічна наповненість і витонченість поетичного образу.
6. Перші збірки поета. Характеристика окремих віршів.
7. Тематична і жанрова різноманітність, образність, музичність віршів, багатство
ритмомелодики і строфіки, особливості індивідуального стилю М. Рильського.
8. Традиції А. Рембо, П. Верлена у творчості М.Рильського.
Семінарське заняття 1. Вступ. Творчість Павла Тичини та Максима
Рильського
1. Особливості творчого стилю Павла тичини.
2. Поезії:„Арфами, арфами...”, „Пам’яті тридцяти”, „Гей, вдарте в струни,
кобзарі...”: емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів; оптимістично-трагедійні настрої ліричного героя.
3. Інтимна лірика П.Тичини.
4.Характеристика віршів із останніх збірок Максима Рильського.
5. Поезії: “Коли усе в тумані життєвому...”, “Солодкий світ!..”, “Запахла осінь
в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір»: мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, звеличення любові до рідного краю.
6. Розкриття теми любові до життя, людей, рідної природи.
Питання для дискусії
Що послужило поштовхом до написання поеми "Золотий гомін"?
У чому полягає новаторський характер поезій П. Тичини?
Які вірші автора десятиліттями замовчувались і тільки тепер повернуті
читачам?
У чому своєрідність строфічної будови віршів поета?
5. Як розкриває поет у своїх віршах тему любові до життя, людей, рідної природи.
6. Розкажіть про наукову та критико-публіцистичну спадщину М.
Рильського.
7. Чому були і є популярними твори поета в нашій країні і за рубежем?
8. Чим зумовлено звучання філософських мотивів у пейзажній ліриці Рильського?
9. Що таке пейзажна лірика? Які твори цього жанру є в доробку Рильського?
10. Чим захоплює вас лірика Максима Рильського?
Словникова робота
З’ясуйте значення слів: кларнетизм, соціалістичний реалізм, авангардизм,
футуризм, кубізм, сюрреалізм, пантеїзм, філософічність художнього твору, авангардизм, динамізм, або спіралізм, діалогізм, історіософія.
Теми повідомлень
1. Кларнетизм у творчості П. Тичини.
2. "Золотий гомін" – пробудження і передчуття трагедії у ранній творчості
П. Тичини.
3. Скорботна нота "Сонячних кларнетів".
4. Єднання людини і природи у поезіях М. Рильського.
5. Поетичне відтворення любові до рідної землі.
6. Інтимна лірика Максима Рильського.
7. Місце пейзажної лірики у творах Максима Рильського.
Завдання для самостійної роботи
1. Вивчити напам’ять:
„Ви знаєте, як липа шелестить...”;
«Яблука доспіли, яблука червоні» або "Троянди й виноград"
2. Прослухайте записи пісень «Балада про ; Крути» Павла Дворського, «Кленова
балада» Анатолія Матвійчука І (у виконанні Оксани Білозір), «Остання станція — Крути» Володимира Демченка. Якими мотивами ці пісні співзвучні з поезією «Пам'яті тридцяти» Тичини? У чому полягає загальнолюдський пафос цих творів?
3. Проведіть паралелі між віршами «Арфами, арфами...» Павла Тичини, «Блакитна
Панна» Миколи Вороного й картинами «Весна» і Сандро Боттічеллі та «Весна. Велика вода» Ісака Левітана
4. Розгляньте та прокоментуйте фото Максима Рильського. Які риси його
характеру на них відбилися? Чи імпонують вони вам? Що ви робите для того, щоб розвинути ці риси у собі?
5. Поміркуйте, чим захоплює вас лірика Максима Рильського? У чому
виявляється неокласична поетика вірша «Молюсь і вірю»?
6. Що нового вніс поет у трактування теми природи і людини?
7. Складіть партитуру фрагменту вірша "Троянди й виноград".
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Перша збірка поезій Павла Тичини має назву:
а) «Замість сонетів і октав»; б) «Вітер з України»;
в) «Сонячні кларнети»; г) «Плуг».
2. Кларнетизм Тичини уперше виявився у збірці:
а) «Чернігів»; б) «Плуг»;
в) «Сонячні кларнети»; г) «І рости, і діяти».
3. «Горобина ніч!/ Одчинились двері — Всі шляхи в крові!» — це рядки з вірша Тичини:
а) «Там тополі у полі»; б) «Дума про трьох вітрів»;
в) «Одчиняйте двері»; г) «Квітчастий луг».
4. «Я твій», — десь чують дідугани. / А солов'ї!.. / Та ви вже знаєте, як сплять гаї!» — це рядки з поезії:
а) «Пастелі»; б) «Енгармонійне»;
в) «Я стою на кручі»;г) «Ви знаєте, як липа шелестить».
5. «Стану я, гляну я — / скрізь поточки як дзвіночки, жайворон як золотий» — це рядки з вірша Тичини:
а) «Десь надходила весна»; б) «Гаї шумлять»;
в) «Закучерявилися хмари»;г) «Арфами, арфами...».
6. «Кохана спить, кохана спить, / Піди збуди, цілуй їй очі» — ці рядки належать: а) Олександрові Олесю; б) Іванові Франку;
в) Миколі Вороному; г) Павлові Тичині.
7. Трагічні події під Крутами П. Тичина відтворив у вірші:
а) «Як упав же він з коня»;б) «Відповідь землякам»;
в) «Пам’яти тридцяти»;г) «Гей, вдарте в струни кобзарі»
8. З яким видом мистецтва найбільше споріднена перша і найвідоміша збірка П.Тичини:
а) живописом;б) кіно;
в) театром;г) музикою.
9. Вкажіть поезію, в якій П. Тичина співає гімн весні:
а) «Арфами, арфами»;б) « Гаї шумлять»;
в) «Світає»;г) «Ви знаєте, як липа шелестить».
10. Вкажіть прізвище духовного батька П. Тичини:
а) Т. Шевченко;б) І. Котляревський;
в) Г. Сковорода;г) І. Вишенський.
11. Вкажіть літературний жанр, до якого не вдавався М. Рильський:
а) п’єса;б) поезія;
в) сонет;г) новела.
12. В котрій збірці М. Рильського найбільше віршів інтимної лірики:
а) «Синя далечінь»;б) «Далекі небосхили»;
в) «Голосіївська осінь»;г) «Троянди й виноград».
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Національне відродження України Тичина оспівав у творах:
а) «На майдані»;б) «Золотий гомін»;
в) «На могилі Шевченка»;г) «Арфами, арфами...».
2. У вірші «О панно Інно...» виявилися такі ознаки кларнетизму:
а) реалістична типізація образу;
б) єдність живопису і музики в образі;
в) романтичне узагальнення;
г) милозвучність, обожнення краси.
3. Ідеєю поезії «Одчиняйте двері» є:
а) заклик до боротьби зі злом і кривдою;
б) утвердження героїзму народу в боротьбі за свободу;
в) осудження братовбивчої війни в Україні;
г) прославлення вимріяної нареченої-революції.
4. Поезія «Ви знаєте, як липа шелестить...» належить до лірики:
а) пейзажної; б) філософської;
в) інтимної;г) громадянської.
5.У поезії «Арфами, арфами...» в образі весни змальовано:
а) уквітчану віночком дівчину;б) українську богиню Ладу;
в) весну-Україну;г) блакитну панну-мрію.
6. Для змалювання образу коханої в поезії «О панно Інно...» застосовано такі художні засоби:
а) живописність образів із музичним їх звучанням;б) оксиморон;
в) антитеза; г) метафора.
7. Твір «Пам'яті тридцяти» за жанром — це:
а) медитація;б) балада;
в) вірш-реквієм;г) вірш-епітафія.
Лекція 2. Творчість поетів 20-30-х років ХХ ст.. В. Сосюра, Є. Плужник,
Г. Косинка
1. Огляд життя і творчості поета-лірика Володимира Сосюри.
2. Інтимна і пейзажна лірика поета. Поетичний образ України, її краси і величі у
вірші "Любіть Україну".
3. Твори останнього періоду життя.
4. Життєвий та творчий шлях Євгена Плужника.
5. Теми поезій поета. ТЛ: поняття про ліричного героя.
6. 20-ті роки – час справжнього відродження української культури, сміливих
новаторських пошуків і звершень.
7. Нові теми, проблеми, часткова ідеологічна зангажованість.
8. Григорій Косинка . Огляд життя і творчості.
Семінарське заняття 2. Поетичні твори Володимира Сосюри, Євгена
Плужника. Проза Григорія Косинки
1. Інтимна лірика В Сосюри – одна з центральних ідейно-тематичних ліній
творчості поета.
2. Поезії Володимира Сосюри „Білі акації будуть цвісти”, „Васильки”. „Любіть
Україну” : драматична доля твору; звеличення образу України у вірші.
3. Поезії Євгена Плужника: “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи
творчого спокою...”
4. Характеристика творчості Григорія Косинки.
5. Зміст та проблематика оповідань: “На золотих богів”, “Мати”: трагедія
українського народу у вирі братовбивчої громадянської війни; гуманістичне звучання творів.
Питання для дискусії
Як впливають символічні та імпресіоністичні тенденції на творчість
В. Сосюри?
Розкажіть про високу образність мови, мелодійність звучання віршованих
рядків поета.
Які теми у творах поета переважають в останній період життя В. Сосюри?
Розкажіть про розвиток малих епічних творів та появу великих епічних
полотен.
Що відомо вам про арешти митців у першій половині 30-х років?
Розкажіть про стан української літератури у передвоєнні роки.
Які теми піднімає Г. Косинка у своїй творчості?
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: алегорiя, авангардизм, епіфора, водевіль, новелістика, епiзод, етнографія, лейтмотив.
Теми повідомлень
1. Україна у поезіях Володимира Сосюри.
2. Патріотична лірика у творчості Володимира Сосюри.
3. Інтимна лірика у творчості Володимира Сосюри.
4. Проза Володимира Сосюри.
5. "Люби свій край, всю душу солов'їну і серця жар йому віддай.
6. Імпресіонізм у творах Г. Косинки.
7. Дух громадянської у творах письменника.
8. Новелістика Григорія Косинки.
9. Тематика творчості Григорія Косинки.
10. Спільне та відмінне у новелах Григорія Косинки та Михайла Коцюбинського.
Завдання для самостійної роботи
1. Визначити основні мотиви і настрої поезій.
2. Скласти опорний конспект для розповіді про життя і творчість письменника.
3. Визначити віршовий розмір віршів поета.
4. Вивчити напам’ять одну з поезій:
«Так ніхто не кохав» або „Любіть Україну”.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Євген Плужник належав до літературного об'єднання:
а) «Нова генерація»; б) «Плуг»;
в) «Молодняк»;г) «Ланка».
2. За жанром поезія «І ось ляжу — родючий гній» — це:
а) сонет; б) балада;
в) медитація; г) пісня.
3. До мариністичної лірики належать вірші Є. Плужника:
а) «Вчись у природи творчого спокою»; б) «Блакитний безум»;
в) «Ніч... а човен — як срібний птах»; г) «Падає з дерев пожовкле листя».
4. Поезія «Суди мене судом твоїм суворим» написана віршовим розміром:
а) ямбом; б) хореєм;
в) анапестом;г) дактилем.
5. Вірш «Вчись у природи творчого спокою» написаний віршовим розміром:
а) ямбом; б) хореєм;
в) анапестом; г) амфібрахієм.
6. У рядках «Для вас, історики майбутні, / Наш біль — рядки холодних слів!» використано художній троп:
а) гіперболу; б) антитезу;
в) епітет; г) метонімію.
7. Вірш «Річний пісок слідок ноги твоєї» належить до різновиду лірики:
а) пейзажної; б) мариністичної;
в) інтимної; г) громадянської.
8. Вкажіть літературний жанр, якого не торкався Є. Плужник:
а) п’єса;б) поезія;
в) поема;г) роман.
9. Котрий із віршів В. Сосюри став причиною переслідувань поета:
а) „Білі акації будуть цвісти”;б) „Васильки»;
в) „Любіть Україну”;г) «Перемагать і жить».
10. Котрий із віршів В. Сосюри належить до інтимної лірики:
а) „Білі акації будуть цвісти”;б) „Васильки»;
в) „Любіть Україну”;г) «Перемагать і жить».
11. Кому з відомих поетів належать ці слова:
Дише тихо і легко в синяву вона,
Простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
І тремтить од солодкої муки.
а) П. Тичині;б) М. Рильському;
в) В. Сосюрі;г) Є. Плужнику;
r) Малишку.
12. Персонажі новели Григорія Косинки «В житах» найбільше споріднюють її з новелою Михайла Коцюбинського:
а) «На камені»; б) «Intermezzo»;
в) «Цвіт яблуні»;г) «Подарунок на іменини».
13. Червоний і зелений кольори несуть велике навантаження в новелі Косинки:
а) «За земельку»; б) «В житах»;
в) «Фавст»; г) «Серце».
14. Зустріч колишніх закоханих серед безлюдного степу змальовано в новелі Косинки:
а) «Фавст»; б) «Мати»;
в) «Серце»; г) «В житах».
15. Учасника партизанського загону, котрий мав коня Іскру, зображено в новелі Косинки:
а) «Мати»; б) «В житах»;
в) «На золотих богів»; г) «Серце».
16. Колишня кохана Корнія поспішала до матері в село:
а) Темник; б) Чорносливка;
в) Розділ; г) Щербанівка.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Євгенові Плужнику належать збірки:
а) «Дні»;б) «Рівновага»;
в) «Замість сонетів і октав»;г) «Рання осінь».
2. Плужник переклав українською мовою твори:
а) Віктора Гюго;б) Михайла Шолохова;
в) Антона Чехова;г) Миколи Гоголя.
3. Медитаціям Плужника притаманні такі риси:
а) порушення екзистенційних питань буття; б) натуралістичність образів;
в) суб'єктивність;г) аналіз внутрішнього світу героя.
4. Поезія Плужника розвивалася в річищі:
а) неоромантизму;б) символізму;
в) експресіонізму;г) імпресіонізму.
5. Ідеєю вірша «... І ось ляжу — родючий гній» є:
а) прославлення самодостатності свого «Я»;
б) утвердження своєї ролі в сьогоденні й поступі історії;
в) заперечення кривавого часу, що знецінює життя людини;
г) віра в незнищенність поезії і краси.
6. Пафос поезії «Для вас, історики майбутні» спрямований проти:
а) применшення ролі митця в суспільстві;
б) примітивної оцінки майбутнім істориком революційних подій в Україні;
в) заперечення героїзму народу в боротьбі за свободу;
г) спотворення духу минулої епохи й прагнень революціонерів оновити життя.
7. Перу Григорія Косинки належать новели:
а) «Камінний хрест»; б) «Іпtermezzo»;
в) «Я (Романтика)»; г) «В житах»;
д) «Серце».
8. Про українських повстанців та їхні бойові загони йдеться у новелах Косинки:
а) «Серце»; б) «В житах»;
в) «Фавст»; г) «Мати»;
д) «Політика».
9. У стилі імпресіонізму написані новели:
а) «Я (Романтика)» Хвильового;б) «Intermezzo» Коцюбинського;
в) «В житах» Косинки; г) «Камінний хрест» Стефаника;
д) «На камені» Коцюбинського.
Письмово доведіть або спростуйте одну з тез:
а) «Мої учителі — Винниченко, Стефаник, Кнут Гамсун» (Григорій
Косинка);
б) «Сила Косинчиного письма в тому, що воно таке лаконічне, стисле,
скупе на слово й заразом таке багате на зміст, на самобутню образність,
таке колоритне й свіже» (Іван Вирган).
Лекція 3. Проза та новелістика 20-30-х років ХХ ст..
1. Огляд життєвого і творчого шляху Миколи Хвильового.
2. Світоглядні позиції М. Хвильового. Перші публікації творів.
3. Збірки новел письменника.
4. Вплив картин сільського життя, подій громадянської війни на формування світоглядних переконань Ю. Яновського.
5. Ранні твори. Новели. Проблема духовного оновлення людини і суспільства.
6. Огляд життєвого шляху Валер’яна Підмогильного.
7. Загальна характеристика неореалістичної прози митця: тематичне розмаїття, психологізм і філософічність, зображення "цілісної людини".
Семінарське заняття 3. Творчість Миколи Хвильового, Юрія Яновського
та Валер’яна Підмогильного
1. Зміст новели "Мати" Миколи Хвильового - психологічний твір про життєвий
вибір людини за екстремальних обставин.
2. Новели “Подвійне коло”, “Шаланда в морі” (з роману „Вершники” Юрія
Яновського): історична правда та художні узагальнення; проблеми протиставлення загальнолюдських вартостей класовій ідеології, розпаду роду й родини як трагедії народу.
3. Роман „Місто” Валер’яна Підмогильного: мотив підкорення людиною міста,
ідея самоствердження, інтерпретовані на національному матеріалі.
Питання для дискусії
1. Як автор передає тему більшовицької революції та кривавої громадянської
війни?
2. Висловіть свою точку зору на порушені проблеми у новелі "Мати".
3. Що в життєписі цього письменника і чим саме вас найбільше вразило?
4. Чому митцеві не судилося стати видатним українським романістом?
5. З якої причини понад півстоліття твори письменника було заборонено
друкувати?
6. Під впливом чого формуються світоглядні переконання Ю.Яновського?
7. Як поєднує автор у романі "Вершники" ознаки народної думи, героїчної поеми,
новелістичного роману?
8. Розкажіть про драматичну творчість Юрія Яновського.
9. Висловіть власну думку про способи самоствердження людини.
10. Поясніть психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка, героя твору В.
Підмогильного.
11. Які теми піднімає автор у своїх творах?
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: асоціація, інсургенти, чорний трибунал, дегенерат, роман у новелах, психологічний портрет, модернізм, морáль, мотив, нове́ла, новаторство, модерний роман, урбаністика.
Теми повідомлень
1. Типові представники епохи громадянської війни у новелах Миколи
Хвильового.
2. Образи творів М. Хвильового.
3. Громадянська війна в українських новелах письменника – новеліста.
4. "Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду..."
5. Образ Половчихи у новелі Юрія Яновського.
6. Психологічні портрети братів Половців з роману Ю.Яновського «Вершники».
7. Новелістика Юрія Яновського.
8. Мистецькі погляди Юрія Яновського.
9. Проблематика та жанрове розмаїття творчості Юрія Яновського.
10. Документи епохи у оповіданні В. Підмогильного.
11. Зображення письменником голоду 20-х років.
12. Еволюція образу Степана Радченка в романі «Місто».
13. Значення перекладацької діяльності автора для культури нашого народу.
14. Своєрідність викладової форми роману «Місто».
15. Чим співзвучна його проблематика нашому часові?
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Справжнє прізвище Миколи Хвильового:
а) Рудченко;б) Левицький;
в) Фітільов.
2. Перша прозова книга Миколи Хвильового називалася:
а) «Вальдшнепи»;б) «Сині етюди»;
в) «Арабески»;г) «Сентиментальна історія».
3. З-поміж творів Хвильового романом є:
а) «Я (Романтика)»;б) «Іван Іванович»;
в) «Мати»;г) «Вальдшнепи».
4. Літературну дискусію в Україні у 20-х роках розпочав Хвильовий циклом памфлетів:
а) «Камо грядеши?»;б) «Україна чи Малоросія?»;
в) «Думки проти течії»;г) «Апологети писаризму».
5. Новела «Я (Романтика)» присвячена твору Коцюбинського:
а) «Тіні забутих предків»;б) «Intermezzo»;
в) «На камені»;г) «Цвіт яблуні».
6. Яку ідейну позицію обстоював М. Хвильовий у літературній дискусії 1925 — 1927 років?
а) Засади класичної літератури;
б) орієнтацію на просвітянство і масовість;
в) догми соціалістичного реалізму;
г) концепцію повноцінної національної літератури.
7. Перша збірка оповідань М. Хвильового:а) „Сині етюди”;б) „Мати”;в) „Наречений”;г) „Редактор Карк”.
8. Юрій Яновський народився на:
а) Кіровоградщині;б) Полтавщині;
в) Одещині;г) Херсонщині.
9. Перша збірка оповідань Яновського мала назву:
а) «Мамутові бивні»;б) «Земля батьків»;
в) «Кров землі»;г) «Київські оповідання».
10. Роман «Вершники» за жанром — це:
а) роман-утопія;б) роман у новелах;
в) роман-епопея;г) роман-спогад.
11. У «Вершниках» така кількість новел:
а) 7;б) 10;
в) 8;г) 12.
12. У новелі «Дитинство» описано дитячі роки персонажа:
а) Мусія Половця;б) Чубенка;
в) Шведа;г) Данила Чабана.
13. Відкриває роман «Вершники» новела:
а) «Шаланда в морі»;б) «Лист у вічність»;
в) «Подвійне коло»;г) «Дитинство».
14. Слова «Рід — це основа, а найперше держава, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає» належать персонажеві:
а) Мусію;б) Андрію;
в) Оверкові;г) Панасу.
15. «Голосила вона мовчки» — це художній засіб:
а) оксиморон;б) метафора;
в) метонімія;г) інверсія.
16. Головними героями роману «Місто» є:
а) місто;б) Вигорський;
в) Радченко;г) Зоська.
17. «Він не брехав перед собою ні в думках, ні в учинках, і конкретність лишалася у нім, і життя не переставало бути пахучим — це характеристика:
а) Вигорського;б) маститого критика;
в) поета;г) Радченка.
18. У романі застосовано таку викладову форму розповіді:
а) автобіографічну;б) третьоособову;
в) персонажну;г) наратора-всезнавця.
19. «Місто» належить до різновиду роману:
а) народницького;б) модерного;
в) новелістичного;г) побутового.
20. Укажіть, коли з’явилися перші твори В. Підмогильного:
а) під час навчання у церковнопарафіяльній школі;
б) під час навчання у Катеринославському училищі;
в) під час навчання у Катеринославському університеті.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Миколі Хвильовому належать поетичні збірки:
а) «Вальдшнепи»;б) «В електричний вік»;
в) «Молодість»;г) «Сині етюди»;
ґ) «Досвітні симфонії».
2. Центральним образом є жінка у творах Хвильового:
а) «Сентиментальна історія»;б) «Заулок»;
в) «Я (Романтика)»;г) «Жучок»;
ґ) «Іван Іванович».
3. Яновський входив до спілки:
а) «Гарт»;б) ВАПЛІТЕ;
в) «Аспанфут»;г) «Плуг»;
ґ) «Пролітфронт».
4. Тема братовбивства постає у творах:
а) поемі Володимира Сосюри «Каїн»:
б) оповіданні Миколи Хвильового «Мати»;
в) новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)»;
г) романі Юрія Яновського «Вершники»;
ґ) новелі Григорія Косинки «В житах».
5. Вкажіть твори, у яких провідною є ідея самопожертви заради блага інших:
а) «Кіт у чоботях» Миколи Хвильового;
б) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового;
в) «В житах» Григорія Косинки;
г) «Лист у вічність» Юрія Яновського;
ґ) «Шаланда в морі» Юрія Яновського.
6. Пишучи роман «Місто», автор спирався на традиції:
а) європейської романістики Оноре де Бальзака, Гі де Мопассана, Анатоля Франса;
б) української народницької літератури;
в) українського модерного роману Володимира Винниченка;
г) урбаністичної прози.
7. За жанровими ознаками «Місто» є романом:
а) модерним;б) урбаністичним;
в) соціально-побутовим;г) відцентровим;
ґ) інтелектуальним.
8. Степан Радченко змальований як образ:
а) статичний;
б) багатогранний;
в) з перевагою біологічного начала, яке керує вчинками героя;
г) з потужним духовним началом, що визначає світ героя, його письменницьку діяльність.
На матеріалі творів Підмогильного письмово доведіть або спростуйте одну з тез:
а) Валер'ян Підмогильний модернізував українську прозу, створив перший в Україні урбаністичний роман;
б) «Такі, як Степан Радченко, мають завоювати місто, зліквідувати антагонізм і між містом і селом» (Григорій Костюку;
в) «Місто» Валер'яна Підмогильного — роман про Київ.
Лекція 4. Проза та драматургія 20- 30р.р. ХХст. Творчість Остапа Вишні
та Миколи Куліша
Загальний огляд життя письменників: Остапа Вишні та миколи Куліша.
Ідейно-тематична різноманітність гумору і сатири О. Вишні.
Ранні твори. Дотепне висміювання міщанства, відсталості, неуцтва.
Значення творчості Остапа Вишні в розвитку української сатири.
5. Микола Куліш – учасник революційних подій і громадянської війни в Україні.
6. Ранні твори драматурга.
Семінарське заняття 4. Творчість Остапа Вишні (П. Губенка). Усмішки письменника. Драматургія Миколи Куліша
1. Остап Вишня. Майстерне зображення життя, рідної природи та заклик до її
збереження.
2. Усмішки “Моя автобіографія”, „Зенітка”, „Як варити і їсти суп із дикої качки”,
“Бенгальський тигр”: : життєвий оптимізм, любов до природи та людини, м’який гумор як риси індивідуального стилю Остапа Вишні.
3. Творчість Миколи Куліша.
4. П’єса „Мина Мазайло”: „Мина Мазайло”: гостра сатира на новітніх міщан, що
втратили глибинні знання вікових традицій народу, його культури, мови, поваги до них.
5. Великий успіх п'єси на сценах України, заборона твору наприкінці 30-х років.
Питання для дискусії
Розкажіть про активне співробітництво Остапа Вишні у газетах і журналах,
живий і постійний контакт із різними людьми, широке листування з робітниками.
Як відображує дійсність засобами комічного Остап Вишня?
Яке значення має творчість О. Вишні у розвитку української літератури?
Що відомо вам про п'єси Миколи Куліша на сценах України?
Чому заборонявся твір "Мина Мазайло"?
Яке значення має творчість М. Куліша для становлення української драматургії
в 20-ті роки та подальшого її розвитку.
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: усмішка, види комічного, фейлетон, замальовка, трагікомедія, історична драма, фальш, політиканство.
Теми повідомлень
1. "Усмішки" Остапа Вишні.
2. Остап Вишня про роль гумору в житті суспільства.
3. Остап Вишня про негативні риси українського характеру у гуморесках.
4. Особливості гумору усмішки «Як варити і їсти суп із дикої качки».
5. Роль засобів виразності у творенні художнього світу Остапа Вишні.
6. Чим суттєво відрізняються усмішки Остапа Вишні «Як варити і їсти суп з дикої качки» й «Сом»?
7. Проблема українізації у комедії Миколи Куліша.
8. Українське село 20-х років у п'єсі письменника.
9. Тематика творів М. Куліша.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Справжнім прізвищем Остапа Вишні є:
а) Максим Черешня;б) Павло Губенко;
в) Василь Чечвянський;г) Остап Чечвянський.
2. Книга, в якій були надруковані твори Марка Твена й Остапа Вишні, і називалася:
а) «Сільськогосподарська пропаганда»;б) «Червоний перець»;
в) «Мисливські усмішки»;г) «Крокодил».
3. Найкращими друзями Остапа Вишні підчас проживання в Харкові були:
а) Микола Хвильовий і Василь Еллан-Блакитний;
б) Микола Куліш і Лесь Курбас;
в) Павло Тичина й Володимир Сосюра;
г) інші письменники.
4. Десятирічне заслання Остап Вишня відбував:
а) у Воркуті;б) на Соловках;
в) в печоро-ухтинських таборах;г) на Магадані.
5. Хто з відомих письменників так сказав про Остапа Вишню: „Він світив, як сонце, до нього люди тяглись, як до сонця. Він умів і гриміти, як грім, і того голосу боялись усі плазуни й негідники...” ?
а) Т. Шевченко;б) Г. Тютюнник;
в) М. Рильський;г) О. Довженко.
6. Трагікомедією Миколи Куліша є твір:
а) «97»;б) «Мина Мазайло»;
в) «Патетична соната»;г) «Маклена Ґраса».
7. Першим твором Миколи Куліша є драма:
а) «Хулій Хурина»;б) «Зона»;
в) «97»;г) «Народний Малахій».
8. Микола Куліш відбував заслання:
а) у Воркуті;б) на Соловках;
в) у Магадані;г) на Сахаліні.
9. У Харкові Микола Куліш плідно співпрацював з режисером:
а) Лесем Курбасом;б) Гнатом Хоткевичем;
в) Марком Кропивницьким;г) Гнатом Юрою.
10. Головним героєм трагікомедії Куліша є:
а) Малахій;б) Боруля;
в) Голохвастов;г) Мазайло.
11. Фраза «Он Чумацький Шлях, каже, в розсохах є чотири зірки — то криниця, далі три зірки — то дівка пішла з відрами...» належить:
а) Мині Мазайлу;б) Мокію;
в) Улі;г) тьоті Моті.
12. Лексичне значення слова дружина Мокій інтерпретує так: «Дружина» — це краще, як «жінка» або «супруга», бо «жінка» - то означає «рож-дающая», «супруга» no-вкраїнському — «пара волів», а «дружина»... Ось послухай: рекомендую — моя дружина, або: моя ти дружинонько» перед:
а) Риною;б) Улею;
в) матір'ю;г) тьотею Мотею.
13. У суперечці з Бароновою-Козино дядько Тарас цитує слова пісні:
а) «Вийшли в поле косарі»;б) «Гей, на полі женці жнуть»;
в) «Ой, у полі жито копитами збито»;г) «Під горою над криницею».
14. За власну поступливість атестує себе словами: «Бельбас! Бевзь! Недотепа! Ken1 Йолоп! Глупак! Телепень! Дурко! Дуропляс! Дурноверх! Дурепенко! Дурба! Дурило! Дурбас! Дурундас!» персонаж:
а) Мокій;б) дядько Тарас;
в) Мина Мазайло;г) Іван Тертика.
15. Пропозицію змінити прізвище Мазайло на Рамзес дала:
а) Рина;б) Мазайлиха;
в) Уля;г) Баронова-Козино.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. За професією Остап Вишня був:
а) фельдшером;б) театральним критиком;
в) письменником-гумористом;г) художником;
ґ) скульптором.
2. Остап Вишня довгий час жив у містах:
а) Київ;б) Полтава;
в) Кам'янець-Подільський;г) Архангельськ;
ґ) Харків.
3. Високохудожніми збірками творів Остапа Вишні є:
а) «Мисливські усмішки»;б) «Вишневі усмішки сільські»;
в) «Вишневі усмішки театральні»;г) «Вишневі усмішки кримські»;
ґ) «Українізуємось».
4. Для жанру усмішки характерні такі ознаки:
а) гумор;б) сатира;
в) ліричність;г) сарказм;
ґ) великий обсяг твору.
5. До збірки «Мисливські усмішки» входять твори:
а) «Відкриття охоти»;б) «Моя автобіографія»;
в) «Чухраїнці»;г) «Вальдшнеп»;
ґ) «Як варити і їсти суп із дикої качки».
6. Перу Миколи Куліша належать п'єси:
а) «97»;б) «Мартин Боруля»;
в) «Патетична соната»;г) «Народний Малахій»;
ґ) «Сава Чалий».
7. Головними героями трагікомедії «Мина Мазайло» є:
а) Мусій Копистка;б) тьотя Мотя;
в) дядько Тарас;г) Рина;
ґ) Уля Розсоха.
8. У трагікомедії «Мина Мазайло» порушено проблеми:
а) занепаду української мови;б) втрати історичної пам'яті;
в) духовної деградації особи;г) антинаціональної урядової політики;
ґ) взаємин старшого і молодшого поколінь.
9. Змучений катуваннями, Микола Куліш написав заяву з проханням:
а) про помилування;
б) про страту;
в) про необхідність дотримання норм правосуддя;
г) про потребу залучення до справи неупереджених свідків;
ґ) про перегляд справи.
10. Тьоті Моті належать брутальні афоризми:
а) «По-моєму; прілічнєє бить ізнасілованной, нєжєлі українізірованной»;
б) «Виб'ю з голови дур український! А як ні — то через труп переступлю»;
в) «Ви серйозно чи по-вкраїнському?»;
г)«Тепера я розумію, що таке українська мова. Розумію! Австріяцька видумка, так?».
11. Діди-запорожці відстоюють козацьке Минине прізвище такими словами: а)«Подумай, що скажуть на тім світі діди й прадіди наші, почувши, що ти міняєш прізвище»;
б) «Ще з діда Мазайло-Квач прозивався і чумацькі колеса мазав»;
в) «Мазав, щоб не пропадала тая козацька слава, що по всьому світу дибом стала, а ти моє славне прізвище міняєш?!»;
г) «їхня українізація — це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді нищити разом, щоб і духу не було».
На основі біографії і творів Миколи Куліша письмово доведіть або спростуйте одну з тез.
а) «Кого Бог хоче погубити, в того відбирає розум» (Софокл);
б) «Батьки найменше прощають дітям ті вади, які самі ж їм прищепили» (Фрідріх Шиллер);
в) «Ох і драматург же був! Світ бачив по-новому і писав по-новому — як Тичина в поезії, Курбас на сцені, Довженко — в кіно» (Олександр Підсуха).
Модуль 4. Українська література за межами України. Еміграційна література
Лекція 1. Література в Західній Україні (до 1939 р.). Євген Маланюк
1. Огляд творчості українських письменників за межами України .
2. Організація МУР, „празька поетична школа” українськоїпоезії (оглядово).
3. Життєвий і творчий шлях Є. Маланюка. Загальна характеристика збірок поета.
4. Загальний огляд творчості Тодося Осьмачки.
5. Життєвий і творчий шлях Олега Ольжича.
6. Огляд життєвого та творчого шляху Олени Теліги.
Семінарське заняття 1. Література в Західній Україні(до 1939 р.).
Творчість Євгена Маланюка, Тодося Осьмачки, Олега Ольжича та Олени Теліги
1. Еміграційна література.
2. Тематична спрямованість творів письменників - емігрантів.
3. Аналіз віршів та збірок Євгена маланюка: “Під чужим небом”, “Істотне”,
“Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”.
4. Олег Ольжич. „Господь багатий нас благословив...”, „Захочеш – і будеш” (Із
циклу „Незнайомому воякові”)
5. Олена Теліга. „Сучасникам”, „Радість”, „Пломінний день”
Питання для дискусії
1. Представте опрацьовані літературні статті про еміграційну літературу.
2. У чому трагізм долі Т. Осьмачки?
3. Що відомо вам про переслідування українських письменників, їхня трагічна
доля в роки сталінських репресій?
4. Кого з українських письменників, які жили в еміграції, ви знаєте?
5. Які історичні обставини зумовили появу «Празької школи» поетів?
6. Чим актуальні для нашого часу ідеї nоетів «Празької школи»?
7. Яким змальовується образ України у творах «пражан»?
8. Яким відображує ліричного героя поетичних творів Євген Маланюк?
9. Чому поет називає Україну Елладою?
10. Яким, на думку автора має бути ставлення до Батьківщини?
11. Чиї традиції продовжила Олена Теліга в ліриці? Як це позначилось на її
проблематиці, системі образів?
12. Визначте ідею поезії «Пломінний день» Олени Теліги. Що символізує
пломенистий колір? Як трактує поетеса тему поета і його слова?
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: табірна повість, неокласицизм, сюрреалізм, метаморфоза, динамізм, рефлексія, анафора, антитеза, дилогія, діаспора.
Теми повідомлень
1. Письменники-емігранти.
2. Тематика творів письменників Західної України.
3. Доля українських письменників-емігрантів.
4. Неоднозначність образу України в творчості Євгена Маланюка.
5. Страдницька доля України.
6. Поезія Маланюка - «лірика трагічного оптимізму».
7. Чи мав слушність поет, назвавши Шевченка «духовним Мойсеєм нашої нації»?
8. Маланюк і неокласики.
9.- Олег Ольжич – борець за національну ідею.
10. Романтичність поезій Олени Теліги.
Завдання для самостійної роботи
1. Підготувати повідомлення на тему: "Розвиток української літератури за межами
радянської України".
2. Розповісти про письменників, які відстоювали ідею українізації за межами
України.
3. Підготувати "Літературний калейдоскоп".
4. Складіть тези на тему: " Особливості поезії представників "Празької школи".
5. Вивчіть вірш Олега Ольжича або Олени Теліги напам'ять: “Захочеш — і будеш”
або "Сучасникам".
Завдання для самоконтролю
1. У яких суспільно-історичних умовах розвивалася українська література в Західній Україні між двома світовими війнами? Хто з письменників-класиків продовжував творити?
2. Схарактеризуйте літературні угруповання «Митуса», «Логос», «Дажбог», «Дванадцятка».
3. Хто є творцем української табірної повісті?
4. У річищі яких стильових течій розвивалася драматургія 20—30-х років XX століття на західноукраїнських землях?
5. З'ясуйте значення творчості митців цього періоду.
6. Назвіть прізвище Олени Теліги.
7. Скільки років прожила поетеса?
8. Чому емігрувала за кордон?
9. Назвіть країну, до якої емігрувала родина Олени Теліги.
10. Де навчалася поетеса?
11. За кого вийшла заміж Олена? У якому році?
12. До якої організації належала Олена Теліга?
13. Яку спілку очолила поетеса? Де?
14. Коли було заарештовано письменницю? Як померла?
15. Перерахуйте збірки, дати видання?
16. Які мотиви поезій поетеси?
17. Який стиль письма Олени Теліги?
18. Чому життя Олега Ольжича, Олени Теліги, Юрія Липи було життям-подвигом, синівським служінням Україні?
19. Який зміст вкладали «пражани» у поняття героїчні образи, активний гуманізм, патріотизм?
20 Чим актуальні для нашого часу ідеї noетів «Празької школи»?
21. Яким змальовується образ України у творах «пражан»?
Виконайте тестові завдання:
1. Євген Маланюк народився у:а) Єлисаветграді;б) Херсоні;в) Ново-Архангельську.
2. Є. Маланюк проживав у країнах Західної Європи:а) Німеччині;б) Польщі;в) Чехословачині;г) Угорщині.
3. Вкажіть Вірш, що належить Є. Маланюку,— це:
а) «Арфами, арфами...»;б) «Солодкий світ!..»;
в) «Під чужим небом»;г) «Для вас, історики майбутні...».
4. Почав віршувати Євген Маланюк будучи:а) школярем;б) гімназистом;в) офіцером.
5. Вкажіть причини еміграції Є.Маланюка:а) служба у війську Петлюри;б) поразка УНР;в) власне бажання.
6. Вкажіть збірки Євгена Маланюка:
а) "На чужині", "О, краю мій";б) "Вежі", "Підзамчя";в) "Земля й залізо", "Перстень Полікрата".
7. Якою збіркою поезій дебютує Євген Маланюк:а) "Гербарій";б) "Стилет і стилос";в) "Земля і залізо".
8. У якому році Є.Маланюк емігрував:а) у 1919;б)у 1920;в) у 1921.
9. Дружиною Маланюка була:а) Олена Теліга;б) Наталя Лівицька-Холодна;в) Богумила Савицька.
10. У скількох країнах жив емігрант Євген Маланюк? Назвіть їх:а) у трьох;б) у двох;в) в одній.
11. Похований Євген Маланюк у:а) Мюнхені;б) Бавнд-Бруці;в) Вашингтоні.
12. С. Гординський, Ю. Липа, О. Теліга, Ю. Клен, О. Лятуринська, Ю.
Дараган, О. Ольжич — це:
а) поети Західної України (до 1939 p.);
б) поети «Празької школи»;
в) представники еміграційної прози;
г) представники української історичної прози за кордоном.
13. Вкажіть прізвища письменників, що входили до Мистецького Українського Руху.
14. Вкажіть прізвища письменників, що входили до Празької школи.
15. Назвіть хвилі або періоди української еміграції.
16. Продовжіть визначення:
Мисте́цький Украї́нський Рух (МУР) — це…
Літерату́ра украї́нської діа́спори або еміграці́йна літерату́ра — це…
Празька школа — це…
Лекція 2. Українська література 40-50 х років ХХ ст. Вступ.
Українська література за межами України
1. Участь письменників у Другій світовій війні:друкування в періодиці, листівки,
окремі видання нових творів про важкі бої, героїчні подвиги рядових бійців, командирів, партизанів.
2. Огляд життя і творчості Олександра Довженка.
3. Джерела становлення особистості письменника та його таланту.
4. Поетичне відображення духовного багатства трудівників, їхнього морального
здоров'я, тверезості мислення, тонкого гумору та безмежної терплячості.
5. Огляд життєвого та творчого шляху Василя Барки (В.Очерета).
6. Літературна діяльність в еміграції та перші поетичні збірки.
Семінарське заняття 2. Творчість Олександра Довженка Василя Барки
1. Український кінематограф.
2. Кіноповість „Україна в огні”: відображення у творі найтрагічніших сторінок
історії вітчизняної війни в Україні; уособлення долі українського народу в образах родини Запорожців; жанрова специфіка твору.
3. Кіноповість „Зачарована Десна”: автобіографічна основа; особливості оповіді;
символічність назви; відображення в головних образах національного менталітету; морально-етичні проблеми твору; жанрова специфіка.
4. Роман “Жовтий князь”: історична основа твору, реалістичне змалювання
трагедії голодомору.
Питання для дискусії
Як поєднує у своїх творах О. Довженко конкретності життєвої правди й
романтизму, реалістичних подробиць і узагальнено-символічних образів.
Як передає автор філософське осмислення краси людини і краси природи, все
проникаючий ліризм.
Що відомо вам про перші публікації "Щоденника, пошуки літературознавцями
повного тексту?
Розкажіть про страдницький побут, зображений у романі Василя Барки
"Жовтий князь".
Що змусило письменника писати твори про рідну землю будучи у вигнанні?
Чи важливі і актуальні теми піднімає автор у своїх творах?
Словникова робота
Запам'ятайте літературознавчі терміни: кіноповість, публіцистичність, екранізація літературного твору, експозиція, монодрама, мотив, натуралізм, опис, оповідач, портрет, психологізм.
Теми повідомлень
1. Філософське осмислення долі людини і народу в повістях О. Довженка.
2. Філософське осмислення краси людини і краси природи в автобіографічній
повісті "Зачарована Десна".
3. Довженко і кіностудія.
4. Кінофільми О. Довженка.
5. Трагедія сім'ї Катранників з роману "Жовтий князь".
6. Тематика творів Василя Барки.
7. Проблематика творів Василя Барки.
8. Роль портретної характеристики у творах Василя Барки.
9. Психологізм у романі «Жовтий князь».
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Мати Олександра Довженка — це:
а) Юлія Солнцева;б) Одарка Цигипа;
в) Варвара Крилова;г) Поліна Довженко.
2. Вищу освіту О. Довженко здобув у:
а) Київському університеті;
б) Львівському університеті;
в) Глухівському вчительському інституті;
г) Московському літературному інституті.
3. Перший кіносценарій Довженка називався:
а) «Вася-реформатор»; б) «Земля»;
в) «Україна в огні»; г) «Повість полум'яних літ».
4. Біля кіностудій, на яких працював, Довженко садив:
а) квітники;б) яблуневі сади;
в) виноградники;г) розарії.
5. Роль Івана Орлюка в кінофільмі «Повість полум'яних літ» зіграв актор:
а) Микола Вінграновський;б) Іван Миколайчук;
в) Богдан Ступка;г) Володимир Висоцький.
6. Іменем О. Довженка названо кіностудію в місті:а) Одеса;б) Київ;в) Москва.
7. У якій сфері мистецтва, окрім літератури, виявився талант О. Довженка?
а) у малярстві;б) у музиці;
в) у кінематографі;г) у скульптурі.
8. У який період була написана «Україна в огні» О. Довженка?
а) під час Громадянської війни;
б) під час голодомору 1932-1933рр;
в) у період Великої Вітчизняної війни;
г) у післявоєнний період.
9. Після перегляду повнометражного фільму О. Довженка критика з захопленням писала про картину: “Це була історична симфонія, що рівної їй немає в світовому кіно. Це була зафільмована лірика, епос і філософія...”. Це кінострічка:
а)“Земля”;б) “Арсенал”;
в) “Щорс”;г) “Звенигора”.
10. О. Довженко в українській літературі став зачинателем жанру:
а). кінодилогії;б) кінокомедії;
в) кіноповісті;г) кінокритики.
11. “Зачарована Десна” О. Довженка – це твір:
а) Про громадянську війну;б) Про сучасне життя;
в) Про життя автора;г) Про Велику Вітчизняну війну.
12. Одним з найкращих фільмів світового кіномистецтва визнано картину О.Довженка:а) “Земля”;б) “Тарас Бульба”;в) “Звенигора”.
13. Справжнє прізвище письменника:
а) Губенко;б) Рудченко;
в) Очерет;г) Тобілевич;
14. Знайдіть зайве. Василь Барка:
а) прозаїк;б) перекладач;
в) літературознавець;г) драматург;
ґ) поет.
15. У творі «Жовтий князь» В. Барки найважливішою є проблема:
а) батьків і дітей;б) голодомору;
в) любові і зради;г) братовбивства.
16. За жанром «Жовтий князь»:
а) Історична драма;б) історичний роман;
в) соціально-психологічна повість;г) психологічна драма;
ґ) соціально-побутовий роман.
17. Утворі В.Барки «Жовтий князь» розповідається про родину:
а) Кайдашів;б) Очеретів;
в) Вареників;г) Чумаків;
ґ) Катранників.
18. Детективна інтрига, яка має місце у «Жовтому князі», пов'язана з:
а) пошуком борошна;б) Мироном Даниловичем;
в) церковною чашею;г) Отроходіним;
ґ) колективізацією.
19. Жовтий князь в однойменному романі є символом:
а) добра, ситості;б) радянської влади;
в) Божої кари;г) зла, яким є голодомор.
20. Події, описані у творі «Жовтий князь», розгортаються:
а) на березі Дніпра;
б) під час і після Великої Вітчизняної війни;
в) у 30-ті рр. XX ст.;
г) під час і після громадянської війни;
ґ) у 70-ті рр. XX ст.
21. Що спільного між твором В.Барки «Жовтий князь» і п'єсою М. Куліша «97»?
а) тема голоду;б) засудження радянської влади;
в) герої;г) автор;ґ) жанр.
22. Лейтмотив — це:
а) мотив-натяк;б) основний мотив;
в) додатковий мотив;г) мотив, пов'язаний із цитуванням;
ґ) міфологема.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Перу Олександра Довженка належать кіноповісті:
а) «Земля»;б) «Зачарована Десна»;
в) «Дві жінки»;г) «Тіні забутих предків»;
ґ) «Україна в огні».
2. Основними рисами кіноповісті є:
а) яскраво виражений конфлікт;б) призначення для читання та екранізації;
в) наявність багатьох сюжетних ліній;г) психологізм;
ґ) динамічність сюжету,
3. Головними героями «України в огні» є:
а) Василь Кравчина;б) Лаврін Запорожець;
в) Олеся Запорожець;г) прабаба Марусина;
ґ) малий Сашко.
4. Спільними ознаками повісті й кіноповісті є:
а) епічність;б) композиційна цілісність;
в) метафоричність;г) психологізм;
ґ) динамізм оповіді.
5. Негативну роль у творчій долі Довженка відіграли:
а) Юлія Солнцева; б) Микита Хрущов;
в) тогочасні критики; г) Йосип Сталін.
Лекція 3. Українська література за межами України
1. Огляд життєвого і творчого шляху Івана Багряного.
2. Публікація перших творів: збірок поезій, поеми, романів Івана Багряного.
3. Загальний огляд життя і творчості Уласа Самчука; активна участь у
літературному процесі української діаспори.
4. Романи Уласа самчука, що відображають трагічні події української
національної історії першої половини ХХ ст.
5. „Марія” – перший в українській літературі художній твір про насильницьку
колективізацію, про нещадне винищення справжніх трудівників землі, страшний голодомор 1933 року.
Семінарське заняття 3. Творчість Івана Багряного (І. Лозов’яги) та
Уласа Самчука
Особливості творчого доробку письменників.
Роман „Тигролови”: проблематика твору, характеристика образів.
Система образів роману, побут та символіка.
Роман „Марія” – трагедія однієї селянської родини як частки трагедії всієї
української нації.
3. Зміст та побудова роману. Психологічна вмотивованість вчинків головної
героїні, поведінки, почуттів і переживань, розкриття духовної краси селянки-трудівниці.
Питання для дискусії
У чому перевага Григорія Многогрішного над своїми мучителями?
Що вам відомо про публіцистику Івана Багряного.
Роз'ясніть слова із листа І. Багряного "Чому я не хочу вертатись в СССР?"
Чи можна роман "Тигролови " назвати пригодницьким?
Що, на вашу думку, уславлює Улас Самчук у романі "Марія"?
Що відомо вам про насильницьку колективізацію, про нещадне винищення
справжніх трудівників землі, страшний голодомор 1933 року.
Словникова робота
З'ясуйте поняття про пригодницький роман, гуманізм, пафос, пантування, рецензія, розв’язка, роман-хроніка, символізм.
Теми повідомлень
1. Романи Івана Багряного.
2. Образ Григорія Многогрішного у романі "Тигролови".
3. Українські традиції і побут у романі "Тигролови".
4. Чому Івана Багряного називають «людиною-легендою»?
5. Гуманістичний пафос творів романіста?
6. Образ Григорія Многогрішного - національний характер українця.
7. Новизна проблематики і структури роману «Тигролови».
Завдання для самостійної роботи
Скласти конспект про творчість письменника, вказавши тему та ідею творів.
Підібрати цитати із твору "Тигролови" для характеристики головних героїв.
Написати твір на тему: "Образ Григорія Многогрішного у романі Івана
Багряного "Тигролови".
Визначте проблематику роману Уласа Самчука.
Випишіть цитати до портретної характеристики образів роману.
Розкажіть про життя автора під час війни.
Розкажіть про історію написання роману «Марія».
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Жанр роману І. Багряного "Тигролови":
а) історичний;б) пригодницький;в) соціально-психологічний.
2. Життєвий принцип «ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи» сповідує персонаж твору Івана Багряного:
а) Медвин;б) Наталка Сірківна;
в) Григорій Многогрішний;г) Григорій Сірко;
ґ) Старий Сірко.
3. Два експреси, протилежні за призначенням, зображуються в романі
І. Багряного «Тигролови»:
а) у розвиту дії;б) в експозиції;
в) у зав'язці;г) у розв'язці;
ґ) у кульмінації.
4. Чому звиклий до конспірації Григорій Многогрішний відкрито розписується на снігу після розправи над ворогом:
а) нехтує безпекою, бо більше немає кого боятися;
б) залишає умовний сигнал;
в) робить це підсвідомо;
г) указує на невідворотність кари;
ґ) прагне відвести підозру від родини Сірків;
д) вважає цей вчинок не вбивством, а виконанням вироку.
5. Символізм роману «Тигролови» виявився у:
а) прізвищах персонажів;
б) коханні Григорія та Наталки;
в) способі переходу героями радянського кордону;
г) назві твору;
ґ) образі поїзда, що мчав у тайгу;
д) прізвиську собаки.
6. Укажіть, який вищий навчальний заклад закінчив І. Багряний у 1926 р., не одержавши диплома як «політично неблагонадійний»:
а) Київський художній інститут;б) Київський університет;
в) Київську консерваторію;г) Сумський педінститут.
7. Голову поїзда, який мчав в'язнів через простори Росії, прикрашав портрет:
а) Леніна;б) Маркса;
в) Енгельса;г) Сталіна;ґ) Дзержинського.
8. Яку назву спочатку мав роман І. Багряного “Тигролови”?
а) “Звіролови”;б) “Григорій Многогрішний”;
в) “Полювання на тигрів”;г) “Залізний дракон”.
9. Укажіть основне заняття родини Сірків з роману «Тигролови»:
а) землеробство;б) тваринництво;
в) полювання;г) теслярство.
10. Справжнє прізвище У. Самчука:
а) Очерет;б) Лозов'ягін;
в) Багряний;г) Самчук;ґ) Рудченко.
11. Улас Самчук був головою правління:
а) ВАПЛІТЕ;б) МУРу;в) БАМЛАГу;
г) Нью-Йоркської групи;ґ) ОУН-УПА.
12. Написана в 30-ті роки трилогія У. Самчука, у якій розповідається про життя українського села:
а) «Марія»;б) «Полісся»;в) «Ост»;
г) «Жовтий князь»;ґ) «Волинь».
13. У. Самчука справедливо називають:
а) Видатним Трагіком;б) Ніжним Ліриком;
в) Українським Гомером;г) Українським Одісеєм;
14. Події, зображені в романі «Волинь», охоплюють період:
а) початку XX ст. до 30-х рр.;б)війни 1941—1945 рр.;
в) 30-50 рр. XX ст.;г) 20-60 рр. XX ;
15. Своєрідність композиції твору «Марія» полягає в:
а) зміщенні часових площин;
б) відсутності розв'язки;
в) тому, що розповідь ведеться від першої особи;
г) постійному віддзеркаленні;
ґ) кільцевому обрамленні.
16. За жанром «Марія» - це:
а) реалістична повість;б) роман-хроніка;
в) соціально-побутова повість;г) повість-хроніка.
17. Знайдіть зайве.
У творі «Марія» автор розкриває мотиви:
а) праці;б) збагачення;в) любові;
г) страждання;ґ) батьків і дітей.
18. Манера автора «Марії» в цілому:
а) публіцистична;б) психологічна;в) описово-розповідна;
г)дослідницька;г) уривчаста.
19. Хто з героїв «Марії» є втіленням зла?
а) Гнат;б) Корній;
в) Лаврін;г) Максим.
20. У творі «Марія» автор не висвітлює проблеми:
а) соціальної нерівності; б) голодомору;
в) колективізації; г) батьків і дітей; ґ) моральності.
Модуль 5. Українська література другої половини
ХХ ст. - початку ХХІ ст.
Лекція 1. Вступ. Творчість поетів-шістдесятників
1. Загальні зауваження до характеристики літературного процесу.
2. Творчість Василя Симоненка.
3. Вияв щирого патріотизму, синівської любові до Вітчизни як громадянський
вибір ліричного героя у поезіях автора.
4. Іван Драч.
5. Усвідомлення філософських категорій доброти, широти світогляду і
світосприйняття, моральних переваг творчої, душевно щедрої людини у творах Івана Драча.
6. Життя і творчість Миколи Вінграновського.
Семінарське заняття 1. Українська література у другій половині ХХ ст. Творчість поетів ІІ половини ХХ ст.
1. Характеристика літературного процесу.
2. Поезії В. Симоненка: „Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці”, „Є
тисячі доріг...”, „Я...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”
3. Аналіз поезій Івана Драча: „Крила”, „Балада про соняшник”, „Балада про
вузлики”.
4. Аналіз поезій миколи Вінграноського: „У синьому небі я висіяв ліс...”,
„Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”
Питання для дискусії
1. Ідейно-тематичні особливості лірики В. Симоненка.
2. Як проявляється актуальність громадянських та краса інтимних мотивів,
порушених у творах.
3. Як виявляється у віршах автора краса інтимних почуттів, любовних
переживань ліричного героя.
4. Яку роль у долі Вінграновського відіграв Олександр Довженко?
5. До якого покоління належав поет?
6. За допомогою яких кольорів Вінграновський описує стан закоханості, стан
кризи в стосунках чоловіка й жінки, раптову зустріч із жінкою, яку колись кохав?
7. Чому деяким віршам Василя Симоненка вперше з'явитися друком
довелося тільки за кордоном?
8. Що ви і можете розповісти про прижиттєві публікації Василя Симоненка? Які
асоціації у вас викликає метафорична назва другої збірки поета?
Словникова робота
З’ясувати значення термінів: перифраз, паралелізм, пейзаж, рима, діаспора, римування,
Теми повідомлень
1. Проблеми порушені у творах Василя Симоненка.
2. Становлення активної життєвої позиції..
3. Лірика Василя Симоненка.
4. Становлення світогляду Василя Симоненка.
5. Прижиттєві публікації Василя Симоненка.
6. Посмертні книги В. Симоненка.
3. Визначте вселюдські та національні мотиви у ліриці М. Вінграновського.
Завдання для самостійної роботи
1. Підготуйте розповідь про Україну у другій половині ХХ ст. (історія України)
2. Складіть конспект про дисидентський рух 60-х років (історія України).3. Вивчіть напам’ять поезію:„Лебеді материнства”.
4. Вивчити напам’ять: „Лебеді материнства”.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Який фольклорний жанр позначився на своєрідності поезії Симоненка «Лебеді материнства»?
а) історична пісня;б) обрядова пісня;
в) балада;г) колискова пісня.
2. Визначте тему поезії В.Симоненка «Є тисячі доріг..»:
а) громадянська тема;б) філософська тема;
в) історична тема;г) тема кохання.
3. Яку проблему порушує В.Симоненко в поезії „Ну скажи, хіба не фантастично...”:
а) екологічну проблему;б) збереження національних цінностей;
в) роль митця у житті народу;г) проблему особистих стосунків.
4. Визначте тему поезії Івана Драча «Балада про вузлики...»:
а) громадянська тема;б) філософська тема;
в) історична тема;г) тема кохання.
5. Яку проблему порушує Іван Драч в поезії «Балада про соняшник»:
а) екологічну проблему;
б) збереження національних цінностей;
в) роль митця у житті народу;
г) проблему людства.
6. Визначте тему поезії М. Вінграновського «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...»:
а) громадянська тема;б) філософська тема;
в) історична тема;г) тема кохання.
7. Яку проблему порушує Микола Вінграновський в поезії «У синьому небі я висіяв ліс..»:
а) екологічну проблему;б) збереження національних цінностей;
в) роль митця у житті народу;г) проблему сирітства.
Лекція 2. Творчість поетів шістдесятників
1. Життєвий творчий шлях Дмитра Павличка.
2. Збірки поезій Дмитра Павличка: розвиток естетичного смаку, відчуття краси
поетичного образу. Формування національної свідомості громадянина України.
3. Життя і творчість Ліни Костенко.
4. Своєрідність лірики Ліни Костенко. Основні збірки та твори.
Семінарське заняття 2. Творчість Ліни Костенко та Дмитра Павличка
1. Аналіз поезій Дмитра Павличка: „Погляд у криницю”, „Це Ти створив мене
таким...”, „Був день, коли ніхто не плаче”, „Сріблиться дощ”, „Два кольори”.
2. Ліна Костенко. Поезія. „Страшні слова, коли вони мовчать», „Вже почалось,
мабуть, майбутнє” (або „Життя іде і все без коректур”), „Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”.
3. „Маруся Чурай”(скорочено): історико-фольклорна основа роману у віршах;
тематика та проблематика твору; образи Марусі, Івана Іскри, Богдана Хмельницького як утілення найвищих духовних чеснот українців.
Питання для дискусії
1. Назвіть основні мотиви лірики; визначте проблематику та художні особливості
визначених поезій.
2. Як передає автор високу вартість нетлінних скарбів людської душі — щедрості,
доброти, чесності, працелюбства.
3. Як передається автором світоглядне протистояння духовно багатих
особистостей та спустошених щоденними клопотами людей.
4. Як розкриває автор вируючу пристрасть, несподівану асоціативність, буйну
фантазія, образні деталі поезії , глибинне почуття любові до світу, до жінки.
5. Які жанрові особливості “Марусі Чурай”, історично-фольклорна основа твору?
6. Прокоментуйте сюжет та головні проблеми твору; словесно створювати
образний портрет Марусі, порівняйте цей образ із іншими. Висловіть своє ставлення до вчинків героїв, їх морального вибору.
7. Розкажіть про поезію пост шістдесятників, прокоментуйте ідейно-тематичні
особливості визначених поезій.
Словникова робота
1. Розширте свої уявлення про літературний термін – архетипні образи.
2. Що ви довідалися про архетипні образи? Назвіть приклади їх використання
видатними поетами.
3. Знайдіть і проаналізуйте архетипні образи у віршах «Українське альфреско» та
«Я вранці голос горлиці люблю».
4. Поясніть значення слів: фольклор, роман у віршах, коректура, героїка, ритм,
сонет, стаття, стиль, строфа, оксиморон, тавтологія.
Теми повідомлень
1. Усвідомлення філософських категорій доброти, широти світогляду і
світосприйняття, моральних переваг творчої, душевно щедрої людини.
2. Мистецтво - це життєдайна сила, що одухотворює людину.
3. Роль мистецтва в житті людини.
4. Якою державною премією та за що нагородили митця?
5. Що таке естетичний смак, відчуття краси поетичного образу?
6. Формування національної свідомості громадянина України.
7. Виховання почуття національної причетності до долі рідного народу, бажання
долучитися до збереження його духовних скарбів.
Завдання для самостійної роботи
1. Напишіть власний роздум про мистецтво як життєдайну силу, що одухотворює
людину, підносить до нових моральних та естетичних вершин.
2. Вивчіть напам’ять поезію Д. Павличка: „Був день, коли ніхто не плаче...” або
„Два кольори”.
3. Складіть партитуру поезії: „Погляд у криницю”.
4. Вивчіть напам’ять поезію Л. Костенко (за вибором студента) та уривок з
роману „Маруся Чурай” (монолог Івана Іскри).
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
Визначте тему поезії Дмитра Павличка «Був день, коли ніхто не плаче...»:
а) громадянська тема;б) філософська тема;
в) історична тема;г) тема кохання.
Яку проблему порушує Д. Павличко в поезії «Два кольори»:
а) екологічну проблему;б) збереження національних цінностей;
в) роль митця у житті народу;г) проблему життєвого вибору.
У якій пісні Д. Павличко вище над усе ставить “батьківські пороги”?
а) “Дзвенить у зорях небо чисте”;б) “Явір і яворина”;
в) “Два кольори”;г) “Я стужився, мила, за тобою”.
Ці рядки з вірша Д. Павличка:
а) “Все не те, коли нема любові”;б) “Коли ми йшли удвох з тобою”;
в) “Найдовша з усіх доріг”;г) “Ніч була ясна, я стежками біг”.
Хто автор віршів: “Коли мені не допоможуть вірші...”, “Коли ми йшли удвох з тобою...”, “О рідне слово, хто без тебе я”?
а) А. Малишко;б) І. Драч;
в) Д. Павличко;г) Б. Олійник.
Хто автор вірша “Два кольори”?
а) Д. Павличко;б) А. Малишко;
в) Д. Луценко;г) В. Симоненко.
7. Ліна Костенко народилася:
а) у Києві; б) у Ржищеві;
в) у Фастові; г) у Вишневому.
8. Першою збіркою поезій Ліни Костенко є:
а) «Проміння землі»;б) «Мандрівки серця»;
в) «Вітрила»;г) «Зоряний інтеграл».
9. Визначте тему поезії Л. Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать...»:
а) громадянська тема;б) філософська тема;
в) історична тема;г) тема кохання.
10. Яку проблему порушує Л. Костенко в поезії «Хай буде легко. Дотиком пера.»:
а) екологічну проблему;б) збереження національних цінностей;
в) роль митця у житті народу;г) проблему суспільства.
11. Визначте тему поезії Ліни Костенко «Життя іде, і все без коректур...»:
а) філософська тема;б) історична тема;
в) психологічна тема;г) громадянська тема.
12. Визначте основне джерело, до якого зверталася Л. Костенко під час роботи над романом «Маруся Чурай»:
а) фольклор;б) зарубіжна література;
в) літописи;г) Біблія.
13. Назвіть історичний роман у віршах Л. Костенко:
а) “Маруся Чурай”;б) “Іван Іскра;
в) “Кочубей”;г) “Вітрила”.
14. Що стало сюжетною схемою роману у віршах Ліни Костенко “Маруся Чурай”?
а) Легенда про піснярку Марусю Чурай;
б) Архівні матеріали Полтавського козацького полку;
в) Художні твори О. Кобилянської та М. Старицького;
г) Історичні джерела.
15. Хто з героїв роману Л. Костенко “Маруся Чурай” “Торкнувся шклянки білими вустами, Повільно пив. І випив. І погас”?
а) Гордій Чурай;б) Іван Іскра;
в) Гриць;г) Мартин Пушкар.
16. Хто з героїв роману “Маруся Чурай” Л. Костенко так характеризує Марусю: “Ця дівчина не просто так, Маруся. Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа”?
а) Гриць;б) Іскра;
в) Гордій;г) Пушкар.
17. Визначте основне джерело, до якого зверталася Л. Костенко під час роботи над романом «Маруся Чурай»:
а) фольклор;б) зарубіжна література;
в) літописи;г) Біблія.
18. За кордоном Ліну Костенко відзначено премією:
а) Данте Аліг'єрі;б) Вільяма Шекспіра;
в) Адама Міцкевича;г) Франческо Петрарки.
19. У 2011 році вийшла збірка віршів Ліни Костенко, яка називається:
а) «Вітрила»;б) «Річка Геракліта»;
в) «Княжа гора»;г) «Зоряний інтеграл».
20. У романі «Маруся Чурай» є афористичні рядки:
а) «Не допускай такої мислі, /що Бог покаже нам неласку. /Життя людського строки стислі. /Немає часу на поразку»;
б) «Усі держави б'ються між собою./Ми ж за державу билися свою»;
в) «Усі віки ми чуєм брязкіт зброї, / були боги в нас і були герої, / який нас ворог тільки не терзав! / Але говорять: «Як руїни Трої»/Про Київ так ніхто ще не казав»;
г) «Нерівня душ — це гірше, ніж майна!»; ґ) «Ця дівчина не просто так, Маруся. / Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа».
1. Які вірші Павличка про Україну й рідну мову будили національну свідомість молодого покоління у 70—80-і роки? Чому за право опублікувати такі поезії доводилося платити дорогою ціною компромісів?
2. Окресліть державницьку діяльність Павличка. Чи позначилася активна громадянська позиція митця на його літературній творчості? Як саме?
Лекція 3. Українська проза другої половини ХХ-початку ХХІ ст.
Постшістдесятництво
1. Загальний огляд творчого доробку Олеся Гончара.
2. Проблематика творів автора.
3. Характеристика творчого доробку Григора Тютюнника.
4. Виховання краси почуттів, високих взаємин між людьми у новелах автора.
5. Постшістдесятництво (окремі загальні зауваження до означення
культурологічного явища).
6. Творчість Василя Стуса.
Семінарське заняття 3. Українська проза другої половини ХХ-початку ХХІ ст. Постшістдесятництво
1. Огляд прози ХХ ст..
2. Роман „Собор”. Усвідомлення необхідності збереження національної пам’яті
народу; заклик до високодуховного життя; засторога небезпеки цивілізаційних процесів у сучасному суспільстві.
3. Новели Григора Тютюнника: „Зав’язь”, „Три зозулі з поклоном”
4. Аналіз віршів Василя Стуса: Мені зоря сіяла нині вранці...”, „Крізь сотні
сумнівів я йду до тебе...”, „О земле втрачена, явися...”
Питання для дискусії
1. Прокоментуйте провідні ідеї творів, охарактеризуйте образи.
2. Висловте думку про собор як символ духовної краси людини, її особистої
причетності до історичного буття народу й людства.
3. Визначте теми та проблеми зазначених творів, охарактеризуйте образи.
4. Висловте власні роздуми про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелах,
про відображення національного менталітету в них.
5. Розкажіть про поезію пост шістдесятників, прокоментуйте ідейно-тематичні
особливості визначених поезій.
6. У чому проявляється автобіографічність лірики В. Стуса.
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: ментальність, лейтмотив, новелістика, пост реалізм, індивідуальний стиль, кредо, індустріалізм, проблематика.
Теми повідомлень
1. У чому полягає необхідність збереження національної пам’яті народу.
2. Як звучить заклик до високодуховного життя у творах О. Гончара?
3. Чому звучить засторога небезпеки цивілізаційних процесів у сучасному
суспільстві.
4. Символічність назви та подій новели "Зав’язь".
5.Ввнутрішня краса образів юнака та дівчини у новелі Григора Тютюнника.
6. Відображення національного менталітету у новелі.
7. Усвідомлення понять честі, людської гідності, мужності, сили духу на прикладі
життя В. Стуса.
Завдання для самостійної роботи
1. Випишіть цитати із тексту для характеристики героїв роману "Собор".
2. Визначте проблеми роману.
3. Усно прокоментуйте провідні ідеї роману.
4. Напишіть твір-роздум про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелах Г.
Тютюнника.
5. Опрацюйте теоретичний матеріал підручника, складіть конспект про художню
деталь.
6. Вивчіть напам’ять вірш В. Стуса “Мені зоря сіяла нині вранці”.
7. Вивчити напам’ять: “Мені зоря сіяла нині вранці”.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Визначте глобальну проблему роману О. Гончара «Собор»:
а) екологічна проблема;б) національна проблема;
в) проблема духовності;г) соціальна проблема.
2. За який твір О. Гончар зазнав переслідувань з боку комуністичної влади:
а) «Циклон»;б) «Собор»;
в) «Людина і зброя»;г) «Тронка».
3. У якому селищі відбуваються події роману «Собор»?
а) Зачіплянка;б) Троянівка;
в) Семигори;г) Васюківка.
4. Який з цих творів О. Гончара про Велику Вітчизняну війну?
а) “Тронка”; б) “Людина і зброя”;
в) “Собор”;г) “Кресафт”.
5. За жанром “Собор” О. Гончара – це:
а) проблемно-філософський роман;
б) соціально-побутовий роман;
в) соціально-психологічний роман.
6. Роман у новелах О. Гончара має назву:
а) “Прапороносці”; б) “Циклон”;
в) “Людина і зброя”;г) “Тронка”.
7. Філософські роздуми про зло і добро, про духовні скарби, про наші історичні корені, про утвердження гуманістичних ідеалів несе в собі твір О. Гончара:
а) “Берег любові”; б) “Твоя зоря”;
в) “Тронка”;г) “Собор”.
8. У романі “Собор” О. Гончара є новела “Чорне вогнище”. Присвячена вона:
а) Іванові Баглаю;б) Ізоту Лободі;
в) Дмитрові Яворницькому;г) Миколі Баглаю.
9. “Юшкоїд”, “батькопродавець” – так називає в своєму творі О. Гончар одного з персонажів:
а) “Тронка”, бульдозериста Брагу;б) “Собор”, Володьку Лободу;
в) “Людина і зброя”, Мирона Духновича;г) “Циклон”, Івана Решетняка.
10. Складний за побудовою і великий за обсягом епічний прозовий твір, у якому зображуються численні події у великій часовій послідовності, що описуються докладно, розлого, багатогранно; образи-характери та образи-персонажі в такому творі розкриваються глибоко й повно, називається:
а) повістю;б) романом;
в) хронікою;г) поемою.
11. Григір Тютюнник народився:
а) на Донбасі;б) на Черкащині;
в) на Полтавщині;г) на Волині.
12. Провідною темою творчості Тютюнника є:
а) людська доброта;б) культурні здобутки українців;
в) сімейні чвари;г) веселі розваги,
13. Виразна подробиця або штрих, що допомагає уявити зображену автором картину, предмет або характер як неповторну індивідуальність, називається:
а) художнім образом;б) художнім вимислом;
в) художньою деталлю;г) фігурою поетичної мови.
14. Невеликий розповідний твір про якусь особливу, незвичайну подію з несподіваним закінченням називається:
а) повістю;б) новелою;
в) оповіданням;г) етюдом.
15. Найбільший вплив на формування художніх смаків і ставлення до і літературної праці Григора Тютюнника справив:
а) дядько Филимон;б) дружина дядька Наталя;
в) брат Григорій;г) мати.
16. У 1989 році творчість Григора Тютюнника було відзначено:
а) Ленінською премією;
б) літературною премією імені Максима Рильського;
в) Державною премією імені Тараса Шевченка;
г) літературною премією імені Степана Руданського.
17. Григір Тютюнник працював і друкував свої твори у газеті:
а) «Сільські вісті»;б) «Вечірній Київ»;
в) «Друг читача»;г) «Літературна Україна».
18. Найбільше Григір Тютюнник любив працювати у жанрі:
а) роману;б) новели;
в) есе;г) нарису.
19. Перша збірка оповідань Григора Тютюнника має назву:
а) «Деревій»;б) «Зав'язь»;
в) «Коріння»;г) «Батьківські пороги».
20. Чи творив, на І вашу думку, Григір Тютюнник для дітей? У яких новелах, оповіданнях, повістях йдеться про долю дітей? Поясніть, яка різниця між термінами «твори про дітей» і «твори для дітей». Який зв'язок ви бачите між творами про дітей і власною долею Григора Тютюнника?
Лекція 4. Українська „химерна проза” ХХ ст. Література „українського бароко” ХХ ст.
1. Література „українського бароко” ХХ ст.
2. Огляд життєвого і творчого шляху Валерія Шевчука та Павла Загребельного.
3. Сучасна „молода” українська література
Семінарське заняття 4. Українська „химерна проза” ХХ ст. Література „українського бароко” ХХ ст. Українська історична проза
1. Творчість Валерія Шевчука та Павла Загребельного.
2. “Дім на горі” Валерія Шевчука: дім на горі як символ захищеності нашої
духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви; барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння особистості, блудний син, дорога); притчевість образів, епізодів.
3. Історичний роман “Диво”: історична основа й художній вимисел у романі
“Диво”; глибокий філософський підтекст епіграфа; особливості композиції твору; символічність образу дива.
4. Сучасна „молода” українська література.
5. Письменники літератури рідного краю.
Питання для дискусії
1. Визначте основні сюжетні лінії, пов’язані з різними долями
людей;охарактеризуйте образи, прокоментуйте притчевий підтекст епізодів.
2. Відділіть історичну достовірність і художній вимисел у романі "Диво".
3. Розкажіть про літературу „українського бароко” ХХ ст.
4. Розкажіть про сучасний літературний процес, вияв постмодернізму в
українській художній літературі 90-х років.
5. Назвіть найвідоміших письменників, що репрезентують сьогодні українську
літературу.
6. Дайте характеристику вибраних творів.
7. Розкажіть про найвагоміші здобутки сучасної української поезії.
8. Висловте болісні роздуми про місце людини у складному сучасному світі, про
важливість збереження вічних цінностей.
Словникова робота
З’ясуйте значення термінів: духовність, епізодичність, філософізм, утопія.
Теми повідомлень
1. Велике значення духовності для повноцінного розвитку і утвердження
особистості.
2. Дім на горі як символ захищеності нашої духовності, душі, підніжжя гори як
поле боротьби добра і зла, світла і темряви.
3. Національна історична романістика
4. Літературна спадщина Павла Загребельного..
5. Сучасна „молода” українська література.
6. Нова авторська (письменницька) генерація
7. Проблематика та тематика сучасної лірики, художні особливості (гра зі словом,
образом, “чужим” текстом тощо, наскрізна іронічність).
8. Творчість Ігоря Римарука, Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олександра
Ірванця.
Завдання для самостійної роботи
1. Опрацювати відомості з теорії літератури про роман-баладу, повість-притчу.
2. Дібрати цитати для характеристики образів, коментувати притчевий підтекст
епізодів.
3. Визначити символічність образу дива; проблематику твору.
4. Підготувати повідомлення про літературні угруповання; утворення АУП
(Асоціації українських письменників); література елiтарна та масова; сучасні часописи та альманахи.
Завдання для самоконтролю
Виберіть один правильний варіант відповіді:
1. Роман «Дім на горі» написано в річищі поетики:
а) лірико-романтичної;б) публіцистичної;
в) готизму; г) магічного реалізму.
2. У романі «Дім на горі» автор вдався до:
а) народної фантастики;б) сатири;
в) травестії;г) натуралізму.
3. Друга частина роману «Дім на горі» має назву:
а) «Три листки за вікном»;б) «Голос трави»;
в) «Місячний біль»;г) «Чортиця»,
4. Твір «На полі смиренному» за жанром є:
а) романом-баладою;б) романом-притчею;
в) романом у новелах;г) романом-триптихом.
Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:
1. Валерій Шевчук працював у царині:
а) прози;б) поезії;
в) перекладу;г) публіцистики;ґ) літературознавства.
2. Шевчук розробляв жанри:
а) новели;б) повісті;
в) роману;г) поеми;ґ) есе.
3. «Дім на горі» — це роман:
а) готичний; б) філософський,
в) роман-балада; г) роман-виховання; ґ) психологічний.
4. Центральним символом творчості Шевчука є:
а) дорога; б) блудний син;
в) Україна; г) дім; ґ) птах.
5. У романі «Дім на горі» образ жінки символізує:
а) традиційний образ матері-покритки; б) оберег домашнього міфу;
в) колоніальний статус України; г) творче начало народу;
ґ) берегиню роду.
1. Які причини зумовили актуальність історичної романістики?
2. Чим співзвучні романи Раїси Іванченко, Романа Іваничука, Юрія Мушкетика
нашій добі? Які проблеми порушувалися в їхніх твоpax?
3. Що приваблює вас у романах Івана Білика, Павла Загребельного, Миколи
Вінграновського?
4. У чому полягає своєрідність історіософського змалювання історичної
дійсності?
5. У чому виявляється патріотичний пафос історичної романістики?
6. Яку ідею втілює образ Нестора в романі «Гнів Перуна» Раїси Іванченко?
7. Що вас збентежило в романі «Мальви» Романа Іваничука?
8. Хто такі яничари і якими їх змалював Іваничук? Які проблеми порушив автор?
Як побудовано твір?
9. До якого жанрового різновиду слід віднести «Мальви»?
10. Розкрийте смислове навантаження заголовків роману — і «Мальви»,
«Яничари».
11. Що нового внесли письменники в розвиток романістики?
12. З якою метою митці висвітлювали історію крізь призму сучасності?
13. Які причини появи нових художніх дискурсів?
14. Що зумовило гострі дискусії між поколіннями письменників?
15. Як ви сприймаєте епатаж у творах постмодерністів? У чому полягає
новаторство представників літературних угруповань?
16. Які роздуми викликає у вас лірика Ігоря Римарука?
17. Що ви сприймаєте, а що ні у творах сучасних митців?
18. Яке враження справила на вас повість «Казка про калинову сопілку» Оксани
Забужко? Які фольклорні джерела покладено в її основу?
19. Коли відбуваються події повісті «Казка про калинову сопілку»? З якою метою
поєднано фантастичність з реальним побутом?
20. Чим повість «Казка про калинову сопілку» перегукується з творами
21. Марка Вовчка? Які повчальні уроки містить твір Оксани Забужко?
22. Назвіть відомі вам монодрами українських та зарубіжних драматургів.
13. Чому твори масової літератури є багатотиражованими? Про що свідчить таке
явище?
14. Які твори жанру фентезі ви читали? Чим вони вас захоплюють?
Програма заліку з української літератури
1. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.
2. І.С.Нечуй-Левицький. „Кайдашева сім’я”
3. Панас Мирний „Лихі люди”
4. І. Карпенко – Карий „Мартин Боруля”
5. М.П.Старицький „Оборона Буші”
6. Поети кінця ХІХ 10-х років ХХ століття
7. М.Коцюбинський „Intermezzo”, „П’ятизлотник”, „Що записано в книгу життя” „Тіні забутих предків”
8. Ольга Кобилянська. „Земля”
9. Василь Стефаник. „Камінний хрест”
10. Леся Українка. „Лісова пісня”
11. В.Винниченко. „Малорос-європеєць”
12. Українська поезія 20-30 х років ХХ ст.
13. Григорій Косинка. „На золотих богів”
14. Григорій Косинка „Мати”
15. М. Хвильовий „Мати”
16. Ю. Яновський. „Подвійне коло”, „Шаланда в морі”
17. Валер’ян Підмогильний. „Місто ”
18. Остап Вишня „Зенітка”
19. Остап Вишня „Як варити і їсти суп із дикої качки”
20. Остап Вишня „Бенгальський тигр”, "Моя автобіографія"
21. М. Куліш. „Мина Мазайло”
22. О.Довженко. „Україна в огні”, "Зачарована Десна"
23. Творчість поетів-емігрантів
24. Василь Барка „Жовтий князь”
25. Іван Багряний. „Тигролови”
26. Улас Самчук „Марія”
27. Ліна Костенко. „Маруся Чурай”
28. Творчість поетів-шістдесятників
29. Олесь Гончар. „Собор”
30. Григір Тютюнник. „Три зозулі з поклоном”
31. П.Загребельний. „Диво”
32. Сучасна „молода” українська література
33. Валерій Шевчук. „Дім на горі ”
34. Творчість Василя Стуса
Література
Авраменко О. М. Українська література: Підручн. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко— К. : Грамота, 2010. — 280 с.
Борзенко О. І. Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень : Хрестоматія-довідник. / О. І. Борзенко. — X. : Вид-во «Ранок», 2011.
Бузовська Л. М. Остап Вишня — чародій сміху. Урок-семінар в 11 класі / Л. М. Бузовська // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2009. — №2 (186).— С. 8-13.
Голобородько Я. ІО. Нова поетика Юрія Андруховича / Я. О. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 19-21(95-97). – С. 45-47.
Демчук О. Нестандартні уроки з української літератури / О. Демчук. — Тернопіль: Підручники та посібники, 2000. — С. 141.
Жданова В. М. Урок — психологічне дослідження за новелою М. Хвильового "Я (Романтика)" / В. М. Жданова // Вивчаємо українську мову та літературу. — № 26 (174). — 2008. — С. 13-16.
Кіт Д. Багатогранний талант (Шкіц до портрета Миколи Вінграновського) / Д. Кіт // Дивослово. — 2002. — № 9. — С. 5-7.
Ковальчук О. «Ми є. Були. І будем ми!» (Вивчення роману Івана Багряного «Тигролови») / О. Ковальчук // Дивослово. — 1999. — № 7. — С. 36-41.
Козаченко А. П. Поетична палітра Миколи Вінграновського. Урок в 11 класі. [Текст] / А. П. Козаченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 9. – С. 16–18.
Кривка Н. В. Українська література : Плани-конспекти уроків. 11 клас / Н. В. Кривка. — X. : Ранок Веста, 2002.— 240 с.
Кухар О. Проблема митця й мистецтва в естетиці й поезії Євгена Маланюка / О. Кухар // Дивослово. — 2002. — № 2. — С. 14-17.
Логвиненко Н. «Велика школа правди» (Вивчення творчості Г. Косинки в 11 класі) / Н. Логвиненко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2000. — № 5. — С. 5-13.
Марко В. Талант на межі канонів. Зі студій над творами Григора Тютюнника / В. Марко. // Дивослово. — 2006. — № 1. — С. 51-55.
Мащенко Л. В. Традиції родинного виховання у романі І. Багряного «Тигролови» / Л. В. Мащенко // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2006. — №4(80). — С. 32-37.
Мовчан Р. Неоромантична проза Юрія Яновського («Майстер корабля», «Чотири шаблі») / Р. Мовчан // Дивослово. — 2001. — № 7. — С. 59-65.
Погрібний А. Борис Грінченко / А. Погрібний // Літературні явища і з’яви. — К. : Аспект Поліграф, 2007. — С. 233–317.
Сверстюк Є. Василь Стус. 15 років. Міра присутності / Є. Сверстюк // Дивослово. — 2001. — № 1. — С. 54-57.
Семерня В. Образ любові в новелі «Три зозулі з поклоном». 11 клас / В. Семерня // Українська мова та література. – 2008. – № 20(564). – С. 26-27.
Слабошпицький М. Історичний дивосвіт Павла Загребельного / М. Слабошпицький // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 57-59.
Словник літературознавчих термінів / Автор-укладач М. Ф. Гетьманець. — X. : Веста : Видавництво «Ранок».
Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури. 10 клас / О. Слоньовська. — К. : Рідна мова, 2000. — 276 с.
Сорокіна Н. О. Павло Тичина. Кларнетичний символізм / Н. О. Сорокіна // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2006. — № 16(92). — С. 31-36.
Ставицька Леся. Мовно-образна структура роману В. Підмогильного «Місто» / Л. Ставицька // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 10-12.
Сухорукова А. А. Іван Багряний «Тигролови». Версія шкільного аналізу / А. А. Сухорукова // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2003. — № 2 (114). — С. 22-29.
Турукало Т. Б. Тексти постмодерної літератури в шкільному вивченні : Уроки в 11 класі / Т. Б. Турукало // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2009. — №26(210). — С. 13-19.
Українська література. 11 клас. II семестр / О. П. Ващенко, С. М. Головатюк, Л. О. Лузан, Л. В. Манян, В. Г. Сухенко, Н. І. Счастливцева / Упоряд. В. Г. Сухенко, О. М. Чхайло. — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 150, [2] с. — (Серія «Мій конспект»).
Українське слово : Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. Книга перша.— К.: Аноніт, 2001.— 799 с.
Федоренко Т. Вивчення композиційно-сюжетних засобів роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко / Т. Федоренко // Українська література в загальноосвітніх школах. — 2009. — № 5. — С. 22-25.
Фурсова Л. Створення проблемних ситуацій під час вивчення творчості Олександра Довженка / Л. Фурсова // Дивослово. – 2006. – №2 4. – С. 15-19.
Чечикова Н. Є. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х — на початку 50-х рр. XX ст. Розвиток літератури і мистецтва. 11 клас / Н. Є. Чечикова, Л. В. Рубан // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2009. — № 30(214). — С. 15-20.
Шевцова Л. «Завжди один, бо завжди проти течії...» (Лекція і семінар в 11 класі за темою «Євген Маланюк») / Л. Шевцова // Дивослово. – 2008. – № 9. – С. 10-13.
Шуляр В. З вірою по тернистій стежині Правди... (Матеріали до занять в 11-му класі за творчістю Остапа Вишні) / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 6. – С. 43-48.
Навчально-методичне видання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Методичні рекомендації
Укладач:
Марценюк Алла Вікторівна
Формат 60х84 1/16 Ум. друк. арк.
Наклад Зам. № ____
Надруковано у видавничому відділі
Миколаївського національного аграрного університету
54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4490 від 20.02.2013 р.

Приложенные файлы

  • docx 14685003
    Размер файла: 215 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий