К.ж 10 кл ЖМБ


Химия пәнінен жаратылыстану-математика бағыты бойынша 10 класқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары.
Барлығы: 68сағат. Аптасына 2 сағат.
ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірде №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламасы негізінде құрылған.
р/с Сабақ № Сабақ тақырыбы Сағат саны Барл Мерзімі
Теори Практ І тоқсан 16 сағат І тарау. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және атом құрылысы (10 сағат) 1 1. ҚТ бойынша нұсқау. §1.1-1.2.Химиялық элементтер және заттар.Химиялық элементтер атомдарының құрылысы.К. №1(1.1) Х.э. периодтық жүйесінің кестесі; Металдар мен бейметалдар, олардың қосылыстарының үлгісі; 10 10 1 1 2 2 §1.3. Атомдағы электрондар қозғалысы. К№1 (1.2) атом құрылысының модельдері. 1 1 3 3 §1.4. Энергетикалық деңгейлердің құрылысы. 1 1 4 4 Электрондардың энергетикалық деңгейлер мен орбитальдарға орналасуы; Заттың құрылым бөлшектері: атом, ион, молекула және олардың сипаттамасына жаттығулар. 1 1 5 5 §1.5 – 1.6. Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымын негіздеу. Атом құрылысы туралы ілім тұрғысынан периодтық заң және периодтық жүйе. 1 1 6 6 §1.7 – 1.8. Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық заңының және периодтық жүйесінің маңызы. Элементтердің периодты түрде өзгеретін қасиеттері. К№1 (1.3) типтік металдар, бейметалдар және амфотерлі элементтердің қасиеттерін салыстыру. 1 1 7 7 §1.9. Атомдардың валенттілігі және тотығу дәрежесі. 1 1 8 8 Химиялық элемент атомдарының валенттілігі мен тотығу дәрежесін олардың периодтық жүйедегі орны бойынша анықтауға жаттығулар. 1 1 9 9 §1.10. Элементтердің қосылыстары қасиеттерінің өзгеруінің периодтылығы. К№1(1.4) ІІІ период элементтері оксидтерінің үлгілері, олардың сулы ертіндімен тексеру. 1 1 10 10 С.е. Хим.элем атомы валенттілігі, тотығу дәрежесі және зат мөлшері, форм анықт есептер. 1 1 ІІ тарау. Химиялық байланыс және зат құрылысы. (6 сағат)
11 1 §2.1- 2.2. Коваленттік байланыс. Ковалентті байланыс түзілуінің донорлы- акцепторлы механизмі. З.т. №1 Әртүрлі химиялық байланысы бар зат моделін жасау, кристалдық торы әртірлі заттар қасиетін зерттеу. 6 6 1 1 12 2 §2.3. Коваленттік байланыстың қасиеттері. Атомдық орбитальдардың гибридтенуі және молекулалардың геометриясы. 1 1 13 3 §2.4. Иондық байланыс. Иондық және коваленттік байланыстардың қасиеттері. К№2(2.1) Натрий хлориді, графит , алмаз, мыс кристалдық торының модельдері. 1 1 14 4 §2.5 – 2.6. Металдық байланыс. Сутектік байланыс. К№2 (2.2) Әртүрлі химиялық байланысы бар зат үлгісі (кремний (VІ) оксиді, натрий хлориді) 1 1 15 5 Бақылау жұмысы №1 Тақырыптық білім тексеру. 1 1 16 6 Молекулалардың гибридтенуі мен кеңістіктегі құрылысын анықтауға жаттығулар. 1 1 ІІ- тоқсан(16 сағ) IІІ тарау. Химиялық реакциялар және олардың жүру заңдылықтары (16 сағат)
17 1 §3.1. Химиялық реакциялардың жіктелуі. К №3(3.1) Әртүрлі химиялық реакциялар мысалына тәжірибелер; Экзо - , эндотермиялық реакциялар. 16 16 1 1 18 2 §3.2. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 1 1 19 3 С.е. Тотығу – тотықсыздану реакция теңдеулерін құрастыру. 1 1 20 4 §3.3. Ертінділер мен балқымалардың электролизі. К №3(3.2.) Тұз балқымасы мен ертіндісінің электролизі. 1 1 21 5 С.е. Тұз балқымалары мен ертінділерінің электролиз сызбасын құру. Электролиз өнімінің массасын, көлемін есептеу. 1 1 22 6 §3.4- §3.5. Судың диссоциациялануы. Сутектік көрсеткіш. Тұздар гидролизі. З.т№3 қышқыл, негіз, тұздардың сапалық құрамын тәжірибемен дәлеледеу. 1 1 23 7 §3.6- 3.7. Химиялық элементтердің табиғаттағы айналымы. Химиялық реакциялардың жылу эффектісі. С.е. Химиялық реакцияның жылу эффектісін анықтау. 1 1 24 8 §3.8. Химиялық реакциялардың жылдамдығы. К №3(3.3.) химиялық реакция жылдамдығының әртүрлі факторларға тәуелділігін зерттеу. Табиғатта жүретін, тұрмыста және өндірісте жүретін кейбір реакция жылдамдығын есептеу. 1 1 25 9 С.е. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесетін заттар концентрациясына және температураға байланысты өзгеруі. 1 1 26 10 §3.9.- 3.10. Химиялық реакцияға өршіткінің әсері. Катализ. 1 1 27 11 §3.11. Химиялық тепе – теңдіктің ығысуы. Ле – Шателье принципі. З.т. №4 Химиялық тепе – теңдіктің ығысуы. Аммоний не калий тиоцианаты мен темір (ІІІ) хлориді концентрациясының өзгеруі бойынша. 1 1 28 12 С.е. Химиялық тепе – теңдіктің қысымға, температураға және концентрацияға байланысты ығысуы. 1 1 29 13 Бақылау жұмысы №2 Химиялық реакцияның жылдамдығы тақырыбы бойынша білім тексеру. 1 1 30 14 §3.12. Ядролық реакциялар туралы түсінік. 1 1 31 15 Әртүрлі қосылыстардағы химиялық байланыс типтерін анықтауға жаттығулар. 1 1 32 16 С.е. Заттардың химиялық формулалары бойынша есептеулер. 1 1 ІІІ тоқсан. (20 сағ)ІV тарау. Металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы (6сағат)
33 1 §4.1- 4.2. Металдар және бейметалдардың салыстырмалы сипаттамасы. Негізгі және қосымша топша металдары.К №4(4.1) Металдар,бейметалдар және олардың қосылыстарының үлгілері. 6 6 1 1 34 2 §4.3. Металдардың құрылысы және физикалық қасиеттері. К №4(4.2)Металдардың кристалдық торының модельдері. 1 1 35 3 §4.4. Металдардың химиялық қасиеттері.Электрохимиялық кернеу қатары. 1 1 36 4 С.е. Электрохимиялық кернеу қатарын қолданып металдар қоспасына есептеу. 1 1 37 5 §4.5- 4.6. Бейметалдардың физикалық және химиялық қасиеттері.Табиғатта таралуы.Қазақстандағы металдар мен бейметалдардың кен орындары. З.Т.№5. типтік металдар,бейметалдар және екідайлы элементттердің қасиеті. 1 1 38 6 Ерітіндінің массасы және еріген заттың массалық үлесі белгілі болғандағы массаны,көлемді есептеу. 1 1 V тарау. Маңызды s-элементтер және олардың қосылыстары (6 сағат)
39 1 §5.1. s-элементтердің жалпы сипаттамасы 5 1 6 1 1 40 2 §5.2- 5.3.Натрий және калий.Натрий және калий қосылыстары.К №5 (5.1) Натрий,калий және кальцийдің сумен әрекеттесуі. 1 1 41 3 §5.4 Магний және кальций, олардың маңызды қосылыстары. К. №5 (5.2) Натрий,калий және кальций иондарына сапалық реакция. З.т. №6 Натрий, калий, магний, кальцийдің маңызды тұздарының үлгілерімен танысу, химиялық белсенділігін салыстыру. Сілтілік, сілтілік- жер металдарының жалынды бояуы; Әк суын әзірлеу, оның көмірқышқыл газымен әрекеттесуі. 1 1 42 4 §5.5. Судың кермектігі, оны жою жолдары. 1 1 43 5 П.ж. №1 «Негізгі топша металдары» тақырыбына экперименттік есептер 1 1 44 6 С.е. Түзілген заттардың массаларын анықтауға есептеулер 1 1 VI тарау. Маңызды d-элементтер және олардың қосылыстары (8 сағат)
45 1 §6.1 - 6.2 d-элементтердің жалпы сипаттамасы. Мыс. К №6 (6.1) мыс (ІІ) гидроксидін алу, қышқыл мен сілтінің гидроксидтерге әсерін зерттеу. 7 1 8 1 1 46 2 §6.3 Мырыш. К №6 (6.2) мырыш гидроксидін алу, қышқыл мен сілтінің гидроксидтерге әсерін зерттеу. 1 1 47 3 §6.4 Хром. К №6 (6.3) хром(ІІІ) гидроксидін алу, қышқыл мен сілтінің гидроксидтерге әсерін зерттеу. 1 1 48 4 §6.5 Темір. К. №6 (6.4) темір (ІІ, ІІІ) гидроксидтерін алу, қышқыл мен сілтінің гидроксидтерге әсерін зерттеу. ; З.т №7 мыс, темір (ІІ, ІІІ), мырыш иондарын сапалық анықтау. 1 1 49 5 §6.6 Металдардың жемірілуі және онымен күресу жолдары. 1 1 50 6 П.ж. №2. «Қосымша топша металдары» тақырыбына экперименттік есептер 1 1 51 7 Б.ж. №3 Тақырыптық білім тексеру 1 1 52 8 С.е. Металдар қатысында жүретін химиялық реакцияларға есептеулер. 1 1 ІV-тоқсанVІІ тарау Маңызды ρ- элементтер және олардың қосылыстары (10 сағат)
53 1 §7.1-7.2 ρ- элементтердің жалпы сипаттамасы. Алюминий және оның қосылыстары.К. №7 (7.1). Алюминий және оның құймалары, силикат және шыны жиынтығы. 8 2 10 1 1 54 2 §7.3-7.6 Бейметалдардың жалпы сипаттамасы.ІVА топша элементтерінің жалпы сипаттамасы. Көміртек, кремний және олардың қосылыстары. К.№7 (7.2) Еріген заттың белсендірілген көмірге сіңірілуі. К.№7 (7.3) Көміртек (ІV) оксидін алу, сумен, сілтімен әрекеттесуі. 1 1 55 3 §7.7-7.9 VА топша элементтерінің жалпы сипаттамасы. Азот.Фосфор және оның қосылыстары. З.т.№ 8(8.1) Бейорганикалық заттардың қосылыстары арасындағы генетикалық байланыс. Ортофосфор қышқылы мен фосфаттар қасиетімен танысу. 1 1 56 4 П.ж. № 3.Аммиакты алу. Аммиак ертіндісі мен аммоний тұздарының қасиетін зерттеу 1 1 57 5 §7.10-7.12 VІА топша элементтерінің жалпы сипаттамасы. Күкірт және оның қосылыстары.Күкірт (ІV) және (VІ) оксидтері.Күкірт қышқылы және сульфаттары 1 1 58 6 §7.13-7.14 Галогендер. Йод. З.т.№ 8(8.2) Йод ертіндісінің крахмалға әсері. 1 1 59 7 П.ж. № 4 Сапалық реакция көмегімен ерітіндідегі иондарды анықтау 1 1 60 8 С.е.Бейметалдар қатысында жүретін салыстырмалы тығыздықты, молярлық көлемді табуға есептеулер 1 1 61 9 Б.ж. № 4 «Тақырыптық білім тексеру» 1 1 62 10 Адам тіршілігіндегі йодтың маңызы. Йод жетіспеушілігінен туындайтын ауырулардан Қазақстан тұрғындарын сақтандыру шаралары. ρ- элементті қосылыстардың Қазақстандағы маңызды кен орындары, оларды өндіру және қолдану кезінде туындайтын экологиялық проблемаларды шешу.(Презентациялау, жоба қорғау) 1 1 VІІІ- тарау. Бейорганикалық заттарды өндіру (6 сағат)
63 1 §8.1-8.2 Металлургиялық өндіріс. Химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптері.Электролиз әдісімен алюминиді өндіру.К№8 (8.1) алюминийді өнеркәсіпте алу. 6 6 1 1 64 2 §8.3- Құймалар. Шойын мен болат өндіру. К№8(8.2.) Шойын мен болатты алу 1 1 65 3 §8.4 Аммиак, азот және күкірт қышқылдарын өндіру. К №8(8.3.) күкірт қышқылын, аммиакты алу әдістері. 1 1 66 4 §8.5 - 8.6 Силикат өнеркәсібі.Шыны өндірісі.Минералды тыңайтқыштар өндірісі. К№8 (8.4) Тыңайтқыштардың үлгілері 1 1 67 5 Қорытынды білім тексеру. (тест) 1 1 68 6 С.е. Технологиялық және экологиялық мазмұндағы есептер шығару. 1 1

Приложенные файлы

  • docx 14688339
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий