ПРОГР. ДЕК з методиками діагн. 4-й курс 2012-1..

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
психолого-педагогічний факультет
кафедра психології

Ректор
Полтавського національного
педагогічного університету
імені В.Г.Короленка
______________ М.І.Степаненко

Програма державного екзамену
Психологія з методиками діагностування та охорона праці


Галузь знань: 0103 Соціально-політичні науки
Напрям підготовки: 6.030102 Психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврПолтава – 2012

УДК 159.9.07 (072) (073)
ББК 74.580.28 р30 +88. 492 р 30

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
Психологія з методиками діагностування та охорона праці. Напрям підготовки: 6.030102 Психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Укладачі – Божко К.В., Н.О.Гончарова, Ю.І.Калюжна, Калязін Ю.В. Кірічек В.В., Перетятько Л.Г., Сєдих К.В., І.Г.Тітов, А.С.Харченко, Цина А.Ю., Н.О.Чайкіна, К.Ф.Чуб / За ред.Чайкіною Н.О.– Полтава – ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. - 44 с.


Рецензенти:
Пасічніченко А.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри
початкової та дошкільної освіти Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка
Тодорова І.С. - кандидат психологічних наук, доцент
кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського
університету економіки і торгівлі


Програма державного екзамену «Психологія з методиками діагностики та охорона праці» укладена на основі навчальних планів напряму підготовки 6.030102 Психологія (Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр; кваліфікація фахівця: практичний психолог) та навчальних програм з дисциплін: «Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Педагогічна психологія», «Математичні методи у психології», «Психологія праці», «Інженерна психологія», «Юридична психологія», «Клінічна психологія», «Основи психотерапії», «Політична психологія», «Охорона праці». Програма вміщує обсяг знань умінь та навичок, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню бакалавра. Програма визначає критерії оцінювання рівня досягнень студентів, до неї включено перелік засобів дозволених до застосування на екзамені, подано короткий зміст навчального матеріалу з дисциплін, які виносяться на державний екзамен, надається список рекомендованої літератури та інтернет-ресурсів.
Рекомендована для студентів денної та заочної форми навчання.

Затверджено
вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка,
протокол № 5 від 29 листопада 2012р.


ЗМІСТПерелік дисциплін навчального плану, що виносяться на державну атестацію

4

Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики

4


Критерії оцінювання відповідей студентів на державному екзамені
7


Характеристика структури завдань в екзаменаційних білетах
10


Перелік засобів, що можуть використовувати студенти на екзамені
11

Зміст навчального матеріалу, що виноситься на державну атестацію

13

7. Список рекомендованої літератури та інтернет-ресурсів
41


1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ
Відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр, за напрямом підготовки 6.030102 Психологія на державну атестацію виносяться таки навчальні дисципліни.

№ n/n
Назва навчальної дисципліни

1
Експериментальна психологія

2
Психодіагностика

3
Педагогічна психологія

4
Психологія праці

5
Інженерна психологія

6
Юридична психологія

7
Клінічна психологія

8
Основи психотерапії

9
Політична психологія

10
Математичні методи в психології

11
Охорона праці


Вказані дисципліни є складовими нормативної частини циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової підготовки та професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю. Організація навчання з кожної дисципліни обов’язкова включала теоретичну та практичну складову. Здійснення практичної складової підготовки було забезпечено залученням студентів до розв’язання дослідницьких завдань під час лабораторних і практичних занять, а також при проведенні навчальної та виробничої практик.
Відповідно до змісту навчального плану формою контролю зазначених навчальних дисциплін був екзамен.

2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Вимоги до знань та умінь за циклом психологічних дисциплін

Сформованість знань студентів про сутність експериментального та специфіку квазіекспериментального дослідження психіки; принципи, переваги і проблеми експериментального дослідження психіки; про поняття «змінна», її види і джерела артефактів у маніпулюванні змінними; про особливості процедури та організації психологічного експерименту; про особливості планування психологічного експерименту та умови, форми і типи такого планування; про особливості інтерпретації результатів експериментального дослідження психіки і її складових.
Володіння вміннями складати план експериментального дослідження психіки; аналізувати і оцінювати валідність, як запланованих, так і проведених психологічних експериментів; аналізувати достовірність отриманих результатів і оцінювати можливість їхнього застосування на практиці.
Зорієнтованість студентів у структурі психодіагностики як теоретичної дисципліни: сформованість понять та методологічних підходів у сучасній психодіагностиці). Володіння вміннями оцінювати психометричні параметри вимірювального інструментарію (валідність, надійність, достовірність, стандартизованість), здійснювати психодіагностичні обстеження, обробляти та інтерпретувати його результати.
Сформованість знань студентів про основні теорії научіння, принципи та закономірності взаємозв’язку процесів навчання і розвитку людини. Володіння вміннями психологічного аналізу та прогнозування ефективності організації навчання, виховання учнів, ефективності професійно-педагогічної діяльності.
Розуміння основних характеристик праці як специфічної діяльності людини, особливостей процесу професійного самовизначення особистості, володіння вміннями та навичками організації професійної орієнтації в закладах освіти та виробничому середовищі.
Сформованість знань про характеристики систем „людина-машина” (СЛМ) і основні функції особистості у них. Розуміння психофізіологічних основ роботи людини у СЛМ та можливостей їх урахування при проектуванні нової техніки та організації робочого середовища оператора, етичних та організаційно-професійних проблем діяльності практичного психолога.
Володіння вміннями щодо визначення психічних станів та працездатності людини у СМЛ, можливості організації оптимальної взаємодії людини з технікою та ефективного психологічного супроводу.
Розуміння соціально-психологічних закономірностей правотворчої і правозастосувальної діяльності, психологічних ознак кримінальної та девіантної поведінки.
Сформованість понятійного апарату клінічної психології, розуміння принципів розмежування психічних феноменів та психопатологічних симптомів, параметрів суб’єктивного ставлення до хвороби соматично хворої людини. Володіння методами нейропсихологічного та патопсихологічного дослідження, сформованість вмінь організації та проведення клінічного інтерв’ю.
Сформованість знань про базові принципи здійснення психотерапевтичного впливу; основні світоглядні орієнтири та концепції сучасної психотерапії; методи, які використовуються у різних психотерапевтичних школах; специфіку організації та здійснення психотерапії з сімейною парою; особливості проведення індивідуальної та групової психотерапії.
Вміти обробляти первинне звернення клієнта; застосовувати основні психотерапевтичні техніки, які практикуються у різних психологічних школах; розробляти програми індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи.
Сформованість знань про мотивацію політичної участі та політичної діяльності у політичному житті суспільства, психологічні аспекти політичної ідентифікації особистості, психологію опозиції та її вплив на розвиток політичних процесів, психологію групової поведінки, суть та психологію політичної еліти, шляхи формування політичної культури, теорію і психологію влади та владних відносин, суть та психологію політичного лідерства, психологію політичного спілкування, психологію тероризму та політичних конфліктів, психологію корупції, психологію професійної політичної діяльності тощо.
Вміти застосовувати методи дослідження політичної психології, визначати роль психології особистості в політичній діяльності, досліджувати мотивацію психології поведінки особистості в політичній участі, оцінювати мотиваційні аспекти психології тероризму, корупції, бюрократії, аналізувати психологію політичної еліти, оцінювати психологію власних відносин, використовувати отримані знання при аналізі політичної реальності.
Сформованість знань про критерії достовірності різниці між вибірками по рівню досліджуваної ознаки, розуміння змісту критеріїв виявлення різниці в розподілі досліджуваної ознаки, розвиненість вмінь та навичок кореляційного та регресійного аналізу.

2.2. Вимоги до знань та умінь з охорони праці
Розуміння основних понять в галузі охорони праці. Сформованість знань основних законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці в галузі освіти та уміння визначати вимоги законодавчих і нормативних актів;
Володіння принципами організації охорони праці в навчальних закладах, умінням організовувати навчання, інструктажі з охорони праці зі співробітниками та учнями;
Зорієнтованість у гігієнічній класифікації умов праці. Розуміння санітарно-гігієнічних вимогах до навчальних приміщень, володіння умінням оцінювати санітарно-гігієнічні умови праці в навчальних приміщеннях;
Володіння знанням сучасних засобів і методів забезпечення оптимальних умов праці, умінням розробляти заходи щодо поліпшення стану виробничого середовища та зниження напруженості праці;
Зорієнтованість у системі заходів безпечної експлуатації електроустановок, уміння оцінювати безпечність обладнання та робочих місць за окремими показниками і визначати напрямки та заходи щодо профілактики та попередження травматизму під час навчально-виховного процесу;
Сформованість знань основ техніки безпеки при проведенні навчальних занять та позакласної роботи, володіння умінням організовувати роботу служби охорони праці навчального закладу вести документацію та оцінювати ефективність роботи з охорони праці. Уміти організовувати розслідування нещасних випадків на виробництві та нещасних випадків пов’язаних з навчально-виховним процесом;
Розуміння основних понять пожежної безпеки та сформованість умінь визначати фактори пожежної небезпеки, вимоги щодо обладнання навчальних приміщень засобами гасіння пожеж та автоматичної пожежної сигналізації, а також вміти складати плани евакуації на випадок пожежі;
Володіння знаннями принципів організації робіт з пожежної профілактики в школі умінням організовувати роботу з пожежної безпеки в закладах освіти.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА ДЕРЖАВНОМУ ЕКЗАМЕНІ
Державний екзамен передбачає перевірку знань, умінь і навичок студентів шляхом усної відповіді студента на державний екзаменаційний білет, який містить два теоретичних питання і практичне завдання. Відповідь студента оцінюється за стобальною шкалою та шкалою ECTS з обов’язковим переведенням оцінки у національну шкалу.
Підсумковий бал за відповідь студента на державному екзамені є сумою балів, одержаних відповідь на кожне із трьох теоретичних питань і виконання практичного завдання.

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичні питання з психології

Рівень
Зміст критеріїв
Зміст оцінки
Оцінка в балах

Компетентнісний (високий)
Студент виявив розуміння теоретико-методологічних підходів у вивченні психічних феноменів, точність визначення категорій та понять психологічної науки, здатність до систематизації та інтеграції знань різних галузей психології. Під час відповіді продемонстрував логіку, широку ерудицію (цитування першоджерел), вміння доцільно застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач, сформованість професійно значущих практичних вмінь та навичок.
відмінно
5

(90-100)

Базовий (середній)
Студент виявив розуміння основних теоретико-методологічних підходів у вивченні психічних феноменів, точність визначення категорій та понять психологічної науки. Під час відповіді продемонстрував логіку, здатність до аргументації, вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних ситуацій, сформованість професійно значущих вмінь та навичок, але припустився несуттєвих помилок у аналізі психічних явищ.
добре
4

(75-89)


Достатній (низький)
Студент виявив знання теоретичних положень окремих наукових підходів у психології, неточно давав визначення поняттям, припустився суттєвих помилок при відповіді на питання, але продемонстрував спроможність їх усунути. Під час відповіді на питання студент виявив репродуктивну пізнавальну активність, мав труднощі у розв’язанні практичних завдань. Виявляє утруднення при пов’язанні знань з психології з іншими галузями наукових знань. Можливості застосування теоретичних знань на практиці демонструє на простих прикладах та ситуаціях, що не мають системного значення для професії.
задовільно
3


(60-74)

Недостатній (нульовий)
Студент виявив часткові знання з психології, припустився принципових помилок при відповіді, виявив нездатність пов’язати теорію із вирішенням практичних завдань. Відсутні елементи правильної відповіді. Низький рівень компетентності, недопустимий для професійної діяльності.
незадовільно
2


(35-59)


Критерії оцінювання знань з питань охорони праці
Рівень
Зміст критеріїв
Зміст оцінки
Оцінка в балах

Компетентнісний (високий)
Студент творчо оперує навчальним матеріалом в галузі охорони праці, виявляє ґрунтовні узагальнені знання сучасних методів дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек, виявляє вміння прогнозувати і виконувати в нових навчальних умовах технологічну, організаційно-управлінську і проектну діяльність, усвідомлює цінність збереження здоров’я і працездатності суб’єктів професійної діяльності.
відмінно
5


(90-100)

Базовий (середній)
Студент виявляє знання в галузі охорони праці, з високим ступенем узагальнення розуміє сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек, орієнтується в нових для нього ситуаціях, розробляє власні способи дій з виконання технологічної, організаційно-управлінської і проектної діяльності, іноді потребуючи незначних консультацій викладача, аргументовано формулює судження і виявляє власну позицію щодо розробки і впровадження превентивних та оперативних заходів з охорони праці.
добре
4

(75-89)


Достатній (низький)
Студент у цілому виявляє спеціалізовані фактологічні й теоретичні знання з упровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці на робочих місцях, розуміє принципи, процеси визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на попередження ситуацій небезпеки, захисту учасників професійної діяльності, демонструє вміння аналізу й прийняття рішень з упровадження безпечних технологій виробничої діяльності, без врахування причинно-наслідкових зв'язків. виявляє здатність вирішувати на репродуктивному рівні типові завдання охорони праці на робочих місцях, виконує найпростіші завдання виробничо-технологічної, організаційно-управлінської і проектної діяльності під керівництвом викладача.
задовільно
3


(60-74)

Недостатній (нульовий)
Студент констатує окремі факти з питань охорони праці, виконує прості знайомі завдання без обґрунтування, не може виділити головного, припускається помилок у розробці безпечних технологій в галузі професійної діяльності під безпосереднім керівництвом викладача, виявляє елементарні форми відповідальності за колективну і власну безпеку, але не може без постійної допомоги викладача виконати окремі фрагменти найпростіших завдань виробничо-технологічної, організаційно-управлінської і проектної діяльності.
незадовільно
2


(35-59)


Критерії оцінювання відповіді студента на практичне питання
Рівень
Зміст критеріїв
Зміст оцінки
Оцінка в балах

Компетентнісний (високий)
Студент виявив точність формулювання проблеми, самостійність та творчий підхід до розв’язання завдання, здатність до побудови теоретичної моделі дослідження, обґрунтованого вибору методик дослідження, демонструє високий рівень сформованості психодіагностичної культури.
відмінно
5


(90-100)

Базовий (середній)
Студент виявив точність формулювання проблеми, здатність до побудови теоретичної моделі дослідження та обґрунтованого вибору методик дослідження, демонструє достатній рівень сформованості психодіагностичної культури.
добре
4

(75-89)


Достатній (низький)
Студент виявив здатність до формулювання проблеми при наявності труднощів у визначенні теоретичної моделі дослідження, у виборі методик, продемонстрував частковий рівень сформованості психодіагностичної культури.
задовільно
3


(60-74)

Недостатній (нульовий)
Студент мав значні труднощі в формулюванні проблеми, визначенні теоретичної моделі дослідження, адекватному виборі методик дослідження. Низький рівень компетентності, недопустимий для професійної діяльності.
незадовільно
2


(35-59)


4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ЗАВДАНЬ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ
Державний екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до навчальних програм, за методикою, визначеною вищим навчальним закладом.
Екзамен відбувається в усній формі після попереднього обдумування студентом питань екзаменаційного білета. Кожний білет складається з чотирьох питань, із яких: перший, другий і третій
· теоретичні, четверте – практичне завдання.
Теоретичні питання (перше та друге), орієнтовані на актуалізацію здобутих знань програмового матеріалу із експериментальної психології (14 питань), психодіагностики (14 питань), педагогічної психології (4 питання), психології праці (4 питання), інженерної психології (4 питання), юридичної психології (4 питання), клінічної психології (4 питання), основи психотерапії (4 питання), політична психологія (4 питання), математичних методів в психології (4 питання).
Третє теоретичне питання орієнтоване на актуалізацію компетенції з охорони праці та поліпшення її умов (30 питань).
Питання теоретичного рівня виявляють міру:
1) сформованості науково-теоретичних та конструктивних знань студента;
2) інтегрованості психологічних знань в межах тематичного розділу, циклу
тематичних розділів навчальної дисципліни, а також міждисциплінарних
зв’язків з різними психологічними дисциплінами;
3) системності професійних знань, їх відповідність досягненням сучасної
психологічної науки.
Приклад питання:
Теоретично обґрунтуйте проективний підхід до діагностики особистості. Проаналізуйте основні види проективних методик.
Питання практичного рівня виявляють здатність студента застосовувати теоретичні знання у практичній площині. Для державної атестації були відібрані завдання, які виявляли рівень розвитку вмінь та навичок організації психодіагностичного дослідження та психотерапевтичної роботи, спрямованої на:
1) особливості діагностування певного психічного процесу у школярів;
2) розкриття можливостей застосування методів та цільового їх призначення;
3) розкриття процедури дослідження та складення поетапного плану
проведення дослідження;
4) аналіз основних діагностичних показників, які визначаються за допомогою
певної методики.
Приклад завдання:
Проаналізуйте основні індивідуально-типологічні особливості особистості, які
діагностуються за допомогою опитувальника ІТО (за Л.М. Собчик), складіть
програму діагностики індивідуальних особливостей особистості.
5. ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ СТУДЕНТИ НА ЕКЗАМЕНІ
Під час підготовки до відповіді студент має право на користування такими навчально-методичними матеріалами:
Експериментальна психологія: Навчальна програма курсу для підготовки студентів спеціальності „Психологія”. Укладач: В.В. Кірічек. – Полтава, 2011. – 8 с. Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 8 від 29.12.2011.
Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика» для напряму підготовки 6.030102 Психологія. /Автори-укладачі: В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – Полтава, 2008. – 30 с. Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 6 від 27.11.2008 р.
Педагогічна психологія: Навчальна програма курсу для підготовки студентів спеціальності „Психологія”. Укладач: А.С.Харченко. – Полтава, 2008. – 19с. Затверджено вченою радою Полтавського державного
педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 8 від
5.03.2008.
Психологія праці: Навчальна програма курсу. Автор – укладач доц. Калюжна Ю.І. – Полтава, 2008 – 10 с.
Інженерна психологія: Навчальна програма курсу. Автор – укладач доц. Калюжна Ю.І. – Полтава, 2008. – 13 с.
Юридична психологія: Навчальна програма дисципліни для студентів напрямів підготовки: «Психологія та соціальна педагогіка», «Дефектологія та психологія», «Історія та правознавство», «Біологія та психологія». Автор-укладач Н.О. Гончарові. – Полтава: ПДПУ, 2008. – 15 с. Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 12 від 27.06.2008.
Клінічна психологія: Програма навчальної дисципліни. Автор-укладач: Л.Г. Перетятько. – Полтава, 2011. – 24 с. Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 8 від 29.12. 2011 р.
Основи психотерапії: Навчальна програма курсу для підготовки студентів спеціальності „Психологія”. Укладач: К.В. Сєдих. – Полтава, 2012. – 7 с. Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 3 від 25.10.2012.
Політична психологія: Навчальна програма курсу для підготовки студентів спеціальності „Психологія”. Укладач: К.В. Писанко. – Полтава, 2012. Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 6 від
25.12.2012.
Психодіагностика особистості підлітка. /За ред. О.Д. Кравченко, В.Ф.
Моргуна. Навчальний посібник із психологічної практики для студентів-
бакалаврів педагогічних і психологічних спеціальностей. – К.: Видавничий
Дім «Слово», 2009. – 136 с. Рекомендовано МОН України як навчально-
методичний посібник (лист № 1.4/18-Г-55 від 10.01.2009 року).
Програма та методичні рекомендації з навчальної психологічної практики для підготовки студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія». Укладачі: А.С. Харченко, Н.М. Тищенко. – Полтава, 2008. – 36 с. Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 3 від 25.09.2008 р.
Програма та інструктивно-методичні матеріали виробничої психологічної діагностико-психокорекційної практики для підготовки студентів ІV курсу. Автори-укладачі Тітов І.Г., Москаленко Л.С. – Полтава, 2008. – 155 с. Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 7 від 25.12.2008 р.
Краткий психологический словарь. /Сост. Л.А.Карпенко. Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431с.
Словарь-справочник по психологической диагностике. /Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М.; Отв. ред. Крымский С.Б. – Киев: Наук. думка, 1989. – 200с.
Законодавчі та нормативні документи з «Охорони праці та цивільного захисту»

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ

Експериментальна психологія
1. Назвіть передумови запровадження експерименту в психології і
охарактеризуйте етапи становлення експериментального методу.
Методологічні принципи дослідження психіки і розвиток філософіі.
Еволюційне вчення. Матеріальні передумови функціонування психіки і
фізіологія. Психофізика. Психофізіологія. Фізіологічна та інтроспективна
методологія. Експериментальна інтроспекція. Французький
патопсихологічний підхід. Біхевіоризм. Гештальт-психологія. Діалектико-
матеріалістичний підхід.
2. Визначте предмет і завдання експериментальної психології.
Проаналізуйте підходи до розуміння предмета експериментальної
психології.
Наукова психологія як система знань. Експериментальне вивчення поведінки і
інтроспективна психологія. Система експериментальних методів і методик.
Теорія психологічного експерименту. Принципи експериментального
дослідження психіки. Методологічні основи експериментальних досліджень.
3. Визначте місце, яке займає експеримент у системі емпіричних методів
дослідження психіки.
Наукова проблема. Мета дослідження. Засоби дослідження. Умови
дослідження. Результат дослідження. Експериментальний вплив. Причинно-
наслідковий зв'язок. Суб’єктивно-об’єктивний характер експерименту.
Суб’єктивні переживання і об’єктивні причини та наслідки.
4. Проаналізуйте проблеми, які виникають у процесі експериментального
дослідження психіки.
Штучність. Екологічна валідність. Ізоморфізм. Етичність. Проблема подвійної
«суб’єктивності». Мотивація соціального схвалення. Експериментальний
вплив. Експериментальне завдання.
5. Визначте і охарактеризуйте комунікативні артефакти, які можуть
виникнути у процесі взаємодії експериментатора з досліджуваним.
Мотивація досліджуваного. Мотивація дослідника. «Ефект фасаду». «Ефект
спостерігача», соціальна фасілітація. Метод «плацебо». «Ефект Хоторна».
Метод обману. «Плацебо наосліп». «Прихований» експеримент.
Постекспериментальне інтерв’ю. «Ефект Пігмаліона». Контроль поведінки в
експерименті. Тип особистості дослідника. Ретроспективний контроль і
постекспериментальне інтерв’ю.
6. Назвіть основні види психологічних шкал виміру змінних і стисло
охарактеризуйте їх.
Шкалування. Види шкал. Властивості вимірювання. Суб’єктивне шкалування.
Психологічне тестування. Номінальна шкала. Шкала порядку. Шкала
інтервалів. Нормальний розподіл. Експериментальні умови виміру.
Нормалізація за складом. Нормалізація через логарифмування. Шкала
пропорцій. Статистичні методи обробки результатів.

7. Визначте і охарактеризуйте види змінних, які виокремлюють в
експериментальному дослідженні.
Змінна. Незалежна змінна. Залежна змінна. Проміжні змінні. Побічні змінні.
Додаткові змінні. Варіації ситуації. «Варіації» особистості. Спровоковані
змінні. Кількісні та якісні змінні. Просторо-часові характеристики. Типи
залежної змінної.
8. Охарактеризуйте етапи експериментального дослідження психіки.
Організація експерименту. Теоретичний етап. Тема дослідження. Попередня
постановка проблеми. Підготовчий етап. Програма експерименту.
Конкретизація і операціоналізація гіпотези. Оптимальна послідовність
експериментальних дій. Логічна схема дослідження. Власне
експериментальний етап. Інтерпретаційний етап. Науковий звіт і його
складові.
9. Охарактеризуйте відомі вам стратегії відбору досліджуваних у вибірку.
Вибірка. Генеральна сукупність. Популяція. Репрезентативність.
Рандомізація. Зовнішня валідність. Внутрішня валідність. Критерій
еквівалентності досліджуваних. Конструювання вибірки. Ефект змішування.
Модель популяції. Стратегія випадкового відбору. Стратометрична стратегія.
Стратегія попарного відбору. Реальні групи. Вибірки типового випадку.
Чисельність вибірки.
10. Охарактеризуйте форми планування у психологічному експерименті.
Умови, за яких планування є можливим. Планування експерименту. Схеми
експериментування. Метод згоди. Метод розрізнення. Конкретизація і
операціоналізація змінних. Вибір процедури дослідів. Змістове планування.
Формальне планування. Конструктна валідність. Операціональна валідність.
Внутрішня і зовнішня валідність. Достовірність результатів. Рівень
незалежної змінної. Вимір змінних. Функціональний контроль змінних. Типи
планування. Характер динаміки змінної.
11. Визначте сутність простого експериментального плану і
охарактеризуйте його різновиди.
Тип планування. Незалежна змінна. Перед тест. Посттест.
Експериментальний вплив. Простий план. Сенсибілізація. Рандомізована
група. План Р.Соломона. Системний експериментальний план. Рівень
незалежної змінної. Факторний план.
12. Визначте сутність інтерпретації результатів експериментального
дослідження психіки і охарактеризуйте складові інтерпретації.
Інтерпретація результатів. Змістовий рівень інтерпретації. Формальний
рівень інтерпретації. Рівень узагальнення. Обробка даних. Упорядкування
даних. Геометричне зображення залежностей. Статистична обробка даних.
Пояснення експериментальних результатів. Дедуктивна схема. Імовірнісна
схема. Функціональне пояснення. Генетичне пояснення. Фази пояснення.
Форми пояснення. Психофізиологічний редукціонізм. Соціологічне зведення.
Психологічний редукціонізм. Теоретичні схеми пояснення. Узагальнення
результатів і його різновиди. Помилки узагальнення.
13. Охарактеризуйте сутність і особливості квазіекспериментального
дослідження психіки.
Квазіексперимент. «Польові умови». Зниження експериментального
контролю. Нееквівалентні групи. Валідність експерименту. Формуючий
експеримент. Аналог незалежної змінної. Дослідження ex-post-facto.
Ретроспективний експеримент. «Кроскультурне дослідження». «Культурний
синдром». Джерела артефактів виміру. Конвергенція. Децентрація.
14. Назвіть основні різновиди експерименту в психології. Наведіть приклади.
Типологія експерименту. Критерій класифікації. Реальний і мислений
експеримент. Лабораторний і природний експеримент. Констатуючий і
формуючий експеримент. Індивідуальний і груповий експеримент.
Пошуковий і відтворюючий експерименти. Квазіексперимент психології.

Психодіагностика
15. Розкрийте сутність психодіагностики як теоретичної і прикладної
дисципліни.
Визначення психодіагностики. Психодіагностика як теоретична дисципліна. Предмет психодіагностики. Семіотичний, технічний, деонтологічний та логічний аспекти психодіагностики. Психодіагностичне дослідження. Психодіагностика як практична дисципліна. Психодіагностичне обстеження.
16. Cхарактеризуйте історичні етапи становлення психодіагностики, її
предмет, задачі та місце в системі сучасної психології.
Становлення зарубіжної психодіагностики. Об’єктивний експериментальний метод. Тестологія. Номотетичний підхід. Клінічний метод у психодіагностиці. Ідіографічний підхід. Становлення вітчизняної психодіагностики. Педологія та психотехніка. Заборона тестової психодіагностики в СРСР (Постанова ВКП(б) 1936 р. та “Павловська сесія” 1950 р.). Відродження психодіагностики в СРСР. Визначення психодіагностики. Міждисциплінарні зв’язки психодіагностики. Основні завдання сучасної психологічної діагностики.
17. Окресліть основні сучасні проблеми та перспективи розвитку
психологічної діагностики.
Актуальні проблеми та перспективи розвитку психодіагностики. Гуманізація психологічної діагностики. Розробка теоретичних основ та соціокультурних аспектів психодіагностики. Комп’ютеризація психодіагностики.
18. Дайте характеристику структурі психодіагностичного процесу.
Проаналізуйте проблему встановлення психологічного контакту з
піддослідним.
Структура психологічної діагностики (об’єкт, суб’єкт психодіагностики, психодіагностична ситуація, психодіагностичні завдання, психодіагностичні засоби, психодіагностичний процес, психологічний діагноз).


19. Розкрийте професійно-етичні аспекти психодіагностичної діяльності.
Професійно-етичні норми психологічної діагностики. Принцип компетентності, юридичної та етичної правомочності. Принцип благополуччя клієнта. Принцип інформування досліджуваного про цілі дослідження. Принцип дотримання суверенних прав особистості. Принцип конфіденційності. Принцип обмеженого розповсюдження методик. Принцип морально-позитивного ефекту дослідження. Принцип відповідальності. Принцип кваліфікованої пропаганди психології. Принцип професійної кооперації.
20. Розкрийте загальне поняття про психометрику та області її
застосування. Cхарактеризуйте ефективність психологічних тестів:
надійність, достовірність і валідність. Визначте основні етапи
стандартизації (нормування) тестової методики.
Проблема вимірювання у психодіагностиці. Типи вимірювальних шкал. Психометрика. Валідність діагностичної методики. Очевидна валідність. Змістовна (внутрішня, логічна) валідність. Емпірична валідність. Конструктна валідність. Конвергентна валідність. Дискримінативна валідність. Критеріальна валідність. Поточна валідність. Прогностична валідність. Надійність діагностичної методики. Ретестова надійність. Еквівалентна надійність. Метод розщеплення. Гомогенність методики. Вірогідність (достовірність) діагностичної методики. “Шкали неправди”. Контрольні шкали. Стандартизованість діагностичної методики. Репрезентативність вибірки стандартизації. Нормальний розподіл. Лінійна стандартизація. Z-показник. Переведення Z-показника в стандартні шкали (Т-шкалу, шкалу IQ, шкалу “станайнів”, шкалу “стенів”). Нелінійна нормалізація. Метод стандартизації Р.Б. Кеттелла. Квантильна стандартизація. Статистичні норми. Соціально-психологічний норматив.
Проблема вимірювання у психодіагностиці. Типи вимірювальних шкал.
21. Обґрунтуйте основні теоретичні положення об’єктивного підходу в
психодіагностиці. Дайте загальну характеристику тестам інтелекту.
Об’єктивний підхід у психодіагностиці. Тест. Поняття про загальні та спеціальні здібності. Тести здібностей. Проблема інтелекту в психології. Тести інтелекту. Діагностика пізнавальних здібностей (уваги, сприймання, мислення, пам’яті, уяви) як складових інтелекту. Психодіагностика когнітивних стилів.
22. Обґрунтуйте основні теоретичні положення об’єктивного підходу в
психодіагностиці. Дайте загальну характеристику тестам
креативності, спеціальних здібностей, досягнень.
Об’єктивний підхід у психодіагностиці. Тест. Поняття про загальні та спеціальні здібності. Тести здібностей. Проблема інтелекту в психології. Тести інтелекту. Діагностика пізнавальних здібностей (уваги, сприймання, мислення, пам’яті, уяви) як складових інтелекту. Психодіагностика когнітивних стилів. Тести креативності (творчих здібностей). Тести спеціальних здібностей. Тести досягнень. Критеріально-орієнтовані тести (КОрТ).
23. Розкрийте суть експериментального методу як взаємодії з
досліджуваним у максимально контрольованих умовах. Зазначте види
експерименту.
Поняття “метод”. Експеримент. Види експерименту. Природний
(польовий) експеримент. Лабораторний (штучний) експеримент.
Формувальний експеримент. Етапи проведення експерименту. Переваги
та недоліки експериментального методу.
24. Охарактеризуйте спостереження та його види. Наведіть приклади
схеми протоколу спостереження.
Поняття “метод”. Обсерваційні методи (спостереження, самоспостереження). Види спостереження. Одиниці спостереження. Загальна характеристика стандартизованого спостереження. Основні етапи здійснення спостереження. Переваги та недоліки методу спостереження.
25. Проаналізуйте особливості організації та проведення вербально-
комунікативних методів (бесіди та опитування).
Вербально-комунікативні методи (бесіда та опитування). Види
опитування. Типи використовуваних питань. Інтерв’ю та анкетування.
Структура анкети. Види інтерв’ю. Основні види питань, які
використовуються в анкетах та інтерв’ю.
26. Обґрунтуйте основні теоретичні положення суб’єктивного підходу в
психодіагностиці. Дайте загальну характеристику основним видам
особистісних опитувальників.
Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. Особистісні опитувальники.
Особистісний профіль. Об’єктна структура даних. Опитувальники рис
особистості. “Велика п’ятірка”. Опитувальники темпераменту. Типологічні
опитувальники. Опитувальники мотивів. Соціальна, пізнавальна та
професійна мотивація. Опитувальники інтересів. Опитувальники цінностей.
Опитувальники установок (атитюдів). Опитувальники станів. Особистісні
опитувальники в діагностиці міжособистісних відносин. Проблеми
достовірності та надійності даних особистісних опитувальників
(психометричний парадокс, проблема соціальної бажаності відповідей,
проблема розуміння питань досліджуваними та мінливості їхньої відповіді).
27. Обґрунтуйте основні теоретичні положення суб’єктивного підходу в
психодіагностиці. Дайте загальну характеристику методикам
суб’єктивного шкалування та самооцінювання.
Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. Методики суб’єктивного
шкалування та самооцінювання. Імпліцитна теорія особистості. Проблеми
достовірності та надійності даних особистісних опитувальників
(психометричний парадокс, проблема соціальної бажаності відповідей,
проблема розуміння питань досліджуваними та мінливості їхньої відповіді).
Психосемантика. Суб’єктна структура даних. Методики суб’єктивного
шкалування та самооцінювання. Імпліцитна теорія особистості (ІТО).
Семантичний простір. Шкальні техніки. Техніки сортування,
ранжування, парного порівняння. Репертуарні техніки. Суб’єктивний
підхід у психодіагностиці. Особистісні опитувальники. Особистісний
профіль. Об’єктна структура даних. Опитувальники рис особистості.
“Велика п’ятірка”. Опитувальники темпераменту. Типологічні
опитувальники. Опитувальники мотивів. Соціальна, пізнавальна та
професійна мотивація. Опитувальники інтересів. Опитувальники
цінностей. Опитувальники установок (атитюдів). Опитувальники станів.
28. Теоретично обґрунтуйте проективний підхід до діагностики
особистості. Проаналізуйте основні види проективних методик.
Проективний підхід у психодіагностиці. Проективні методики. Поняття про проекцію. Проективної гіпотеза. Теоретичні обґрунтування проективного підходу до діагностики особистості. Класифікація проективних методик та їхня загальна характеристика.

Педагогічна психологія

29. Розкрийте предмет, завдання та методи педагогічної психології.
Педагогічна психологія як галузь психологічної науки, яка досліджує
психологічні проблеми виховання й навчання особистості-основних
механізмів спрямованої соціалізації людини. Психологія навчання,
психологія виховання, психологія вчителя - основні розділи педагогічної
психології. Завдання педагогічної психології (дослідження механізмів і
забезпечення умов, необхідних для повноцінного психічного розвитку учнів і
формування їх особистості на кожному віковому етапі; виявлення і
проектування соціально-педагогічних умов, що максимально сприяють
особистісному розвитку, самовизначенню і саморозвитку суб'єктів
освітнього процесу; створення методичного інструментарію, що дозволяє
виявити і спрогнозувати особливості інтелектуального і особистісного
розвитку дитини; вивчення психологічних особливостей учасників
освітнього процесу (батьків, учителів, адміністрації освітньої установи) і
механізмів їх впливу на дитину; розробка концептуальних підходів до
діяльності психологічної служби освіти, забезпечення її ефективними
методами роботи. Класифікація методів педагогічної психології. Психолого-
педагогічний експеримент та синтетичний метод (складання психолого-
педагогічної характеристики особистості учня) – спеціальні методи
педагогічної психології.
30. Порівняйте основні напрямки навчання: традиційне, програмоване,
проблемне.
Традиційне навчання як цілеспрямований процес формування знань, умінь і
навичок через осмислення й запам’ятовування навчального матеріалу.
Програмоване навчання як кероване засвоєння програмованого навчального
матеріалу за допомогою пристрою, що навчає. Проблемне навчання як
метод навчання, що базується на здобуванні учнями нових знань через
розв’язування теоретичних і практичних проблем. Базові психологічні
концепції традиційного, програмованого та проблемного навчання.
Переваги і недоліки традиційного, програмованого та проблемного
навчання.
31. Проаналізуйте педагогічні здібності та їх структуру.
Педагогічні здібності як індивідуально-психологічні особливості особистості
вчителя, які є умовами найбільш успішного виконання ним педагогічної
діяльності. Структура педагогічних здібностей (за В.А.Крутецьким):
комунікативні, дидактичні, академічні, перцептивні, мовленєві,
організаторські, авторитарні, прогностичні (педагогічна уява), здібність до
розподілу уваги. Структура педагогічних здібностей (за Н.В.Кузьміною):
перцептивно-рефлексивні (почуття об’єкта, пов’язане з емпатією, почуття
міри чи такту, почуття причетності) та проективні здібності (гностичні,
проекційні, конструктивні, комунікативні, організаційні). Умови
позитивного впливу професійної діяльності вчителя на розвиток його
педагогічних здібностей (сильні, стійкі позитивні емоції при здійсненні
діяльності; творчий характер діяльності; постановка вчителем цілей, що
дещо перевищують його можливості. Показники рівня розвитку
педагогічних здібностей (успішний результат діяльності; оригінальність,
виконання діяльності; ступінь подолання несприятливих умов середовища;
швидкість оволодіння новими знаннями і навичками (висока наученість у
певній галузі); успішність інтелектуальної діяльності).
32. Розкрийте типологію неправильного сімейного виховання.
Порушення сімейного виховання як стійке поєднання певних рис виховання,
що призводить до негативних наслідків розвитку особистості дитини. Типи
неправильного сімейного виховання (за А.Є. Лічко, Е.Г. Ейдеміллером):
гіпопротекція, прихована гіпопротекція, гіпопротекція, що потурає,
гіперпротекція, що домінує, гіперпротекція, що потурає, наявне і приховане
емоційне нехтування, виховання за типом жорсткого ставлення до підлітка,
виховання за типом підвищеної моральної відповідальності, суперечливе
виховання, зміна виховних прийомів залежно від динаміки сімейного життя,
виховання поза сім’єю. Причини неефективного батьківського ставлення
(педагогічна та психологічна неграмотність батьків; ригідні стереотипи
виховання; вплив особливостей спілкування в сім’ї на відносини батьків і
дитини; особистісні проблеми й особливості батьків, які вносяться у
спілкування з дитиною). Батьківські ролі (передання дитині власних
небажаних якостей; винесення конфлікту між подружжям у сферу
виховання; зсув в установках батьків по відношенню до статі дитини;
нерозвиненість батьківських почуттів; надмірне розширення сфери
батьківських почуттів, виховна невпевненість батьків; фобія втратити
дитину). Умови ефективного виховання в сім’ї.
Психологія праці

33. Охарактеризуйте особливості професійного самовизначення молоді.
Дайте психологічний аналіз типових помилок при виборі професії та
шляхи їх корекції.
Поняття про професійне самовизначення як аспект особистісного розвитку.
Професійний інтерес, професійна схильність, професійний намір на шляху
професійного самовизначення учнів. Особливості вибору професії у
підлітковому та старшому юнацькому віці. Помилки на стадії виникнення
проблеми вибору, на стадії отримання інформації про професії та
формулювання остаточного підсумку вибору професії учнем. Роль системи
профорієнтаційних заходів у процесі профілактики та корекції таких
помилок.
34. Охарактеризуйте поняття творчості у психології праці. Вкажіть
ознаки творчої трудової діяльності особистості.
Значення теоретичних досліджень творчості у вітчизняній психології (роботи
С.Л.Рубінштейна, В.А.Роменця та ін.). Поняття про творчість. Теорія
бісоціації як основа розуміння суті творчості (А.Кестлер). Новизна
результату або методу його досягнення, соціальна та особистісна цінність,
проблемність, прогресивність у структурі творчої праці людини. Роль
творчості у професійній діяльності особистості.
35. Дайте характеристику професій та спеціальностей (за класифікацією
Є.О Клімова). Вкажіть можливості її використання у
профорієнтаційній роботі практичного психолога.
Поняття про професії та спеціальності. Систематика професій та
спеціальностей (Климов Є.О.) Типи професій та особливості об’єкту
діяльності для кожного з них. Умови праці та групи професій і
спеціальностей. Вимоги з боку професійної діяльності до психологічних
характеристик працівника. Психологічний супровід учнів на шляху
співставлення професійних вимог та наявного рівня розвитку особистісних
якостей. Забезпечення ефективної підготовки учнів до обрання та
подальшого освоєння професії.
36. Проаналізуйте проблеми професійного відбору у психології праці.
Охарактеризуйте типову процедуру професійного відбору.
Поняття про професійний відбір. Проблема визначення критеріїв відбору.
Моделювання реальних робочих ситуацій як засіб професійного відбору.
Аналітичний, синтетичний та комплексний підхід до прогнозування
професійної придатності працівника. Процедура професійного відбору
(Співак В.Я.). Значення попередньої співбесіди, анкетування аналізу
поведінки особистості у робочих ситуаціях у процесі професійного відбору.
Можливості застосування тестових методик дослідження професійної
придатності людини.


Інженерна психологія

37. Охарактеризуйте принцип системності в інженерній психології.
Розкрийте суть машиноцентричного та антропоцентричного підходів
до аналізу системи «людина – машина».
Поняття про СЛМ у інженерній психології. Методологічні принципи
інженерної психології. Системний підхід до вивчення предмету інженерної
психології. Машиноцентричний системний підхід до вивчення СЛМ. Схема
машиноцентричного аналізу СЛМ. Цілеспрямованість як основна
характеристика СЛМ та роль людини у її забезпеченні. Схема
антропоцентричного системного підходу до аналізу діяльності СЛМ та її
психологічний зміст.
38. Проаналізуйте зміст основних етапів діяльності оператора у системі
«Людина - машина»: прийому, оцінки, переробки інформації, прийняття
та реалізації рішень.
Роль досліджень Ломова Б.Ф у вивченні етапів операторської діяльності та
факторів їх оптимізації. Етап прийому інформації та роль відчуттів і
сприймання при цьому. Оцінка та переробка інформації оператором.
Значення пам’яті та оперативного мислення на цьому етапі. Прийняття
рішень при розв’язанні робочих завдань оператором. Етап реалізації рішень
та значення зручності та функціональних органів управління технікою для
його оптимізації.
39. Охарактеризуйте функціональні стани оператора, що впливають на
ефективність його роботи.
Психологічні основи надійності людини у СЛМ. Функціональна надійність
оператора: втома, психічне напруження, стрес, фрустрація, переживання
моногонії і тривоги і їх вплив на загальну ефективність роботи СЛМ.
Саморегуляція психічних станів. Психологічні основи підвищення
працездатності операторів та корекції їх функціональних станів.
40. Охарактеризуйте професійно важливі якості оператора у системі
«людина - машина».
Поняття про професійно важливі якості оператора. Індивідуально-
типологічні якості у роботі оператора. Сенсорні та перцептивні
характеристики оператора. Увага та її властивості у роботі людини з
технікою. Мнемічні якості оператора. Оперативне мислення у роботі з
технікою. Стабільність та компенсаторність професійно важливих якостей
оператора.
Юридична психологія

41. Охарактеризуйте систему юридичної психології та її структурні
компоненти.
Правова психологія. Кримінальна психологія. Судова психологія. Виправно-
трудова психологія. Загальні питання юридичної психології. Методи, історія
розвитку та зв'язок з іншими науками. Психологія юридичної праці.
Психологія правовідносин у сфері підприємництва. Психологія судового
розгляду кримінальної справи. Адаптація особистості звільненого до умов
нормального життя. Судово-психологічна експертиза.
42. Визначте предмет і задачі психології юридичної праці.
Психологічні основи особистості і діяльності в умовах правового
регулювання. Особливості розвитку і прояву психологічних
закономірностей, пов’язаних з процесом діяльності по здійсненню
правосуддя. Виникнення і формування психічних властивостей, які сприяють
протиправним діям. Науковий синтез юридичних і соціально-психологічних
знань. Розкриття психологічної сутності фундаментальних понять і
категорій права. Психологічне дослідження особистості злочинця.
43. Розкрийте причини, фактори та механізми формування правопорушень,
їх взаємообумовленість.
Кримінальна психологія. Групи ознак правопорушення. Об’єктивна сторона
правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення. Причини
правопорушної поведінки особистості. Фактори, які впливають на скоєння
правопорушення. Механізми формування правопорушень та їх
взаємообумовленість. Системоутворюючі елементи правопорушення.
Мотивація правопорушної поведінки. Актуальні потреби людей та способи
їх задоволення. Способи засвоєння рольової інформації. Шляхи вирішення
внутрішньо-рольових конфліктів.
44. Надайте психологічну характеристику особистості потерпілого.
Психологія потерпілого. Фактори формування особистості потерпілого до
скоєння злочину, в момент скоєння і після скоєння злочину. Аналіз
конфліктної ситуації та ролі потерпілого в ній. Жертва злочину. Позитивна
поведінка потерпілого. Механізм взаємозв’язку злочинця і жертви.
Індивідуальні особливості особистості потерпілого. Правосвідомість

Клінічна психологія
45. Охарактеризуйте предмет, завдання та структуру клінічної психології.
Визначення клінічної психології. Об’єкт і предмет клінічної психології.
Розділи клінічної психології. Задачі клінічного психолога
(психопрофілактичні, психодіагностичні, експертні, психотерапевтичні,
корегувальні і реабілітаційно-відновні). Теоретичний та практичний аспект
підготовки клінічного психолога.
46. Дайте характеристику методам дослідження клінічної психології
(клінічне інтерв’ю, патопсихологічне та нейропсихологічне
дослідження).
Визначення клінічного інтерв’ю. Функції та мета клінічного інтерв’ю.
Принципи клінічного інтерв’ю (однозначності, точності, доступності,
адекватності, алгоритмізованості, неупередженості). Тривалість клінічного
інтерв’ю. Етапи клінічного інтерв’ю (встановлення довіри, висунення кола
скарг, оцінка результату інтерв’ю, оцінка антиципаційних здібностей
клієнта). Засоби вербального та невербального впливу на клієнта у процесі
клінічного інтерв’ю. Задачі патопсихологічного та нейропсихологічного
досліджень. Патопсихологічне дослідження уваги (таблиці Шульте, рахунок
за Крепеліном, методика Мюнстерберга), пам’яті (методика
запам’ятовування 10 слів, піктограма), мислення (методика Еббінгауза,
класифікація предметів, виключення зайвого, узагальнення, піктограма),
емоцій (тест кольорових виборів Люшера, тест Спілбергера).
Нейропсихологічне дослідження мови (спонтанна та діалогова,
автоматизована, монологічна), порушень письма (аграфія), порушень
читання (алексія), порушень рахування (акалькулія), порушень праксису
(апраксія). Нейропсихологічне дослідження порушень схеми тіла. Поняття
агнозії (слухова, зорова, соматоагнозія).
47. Розкрийте принципи розмежування психологічних феноменів та
психопатологічних симптомів та діагностичні принципи-
альтернативи клінічної психології.
Принципи: К.Шнайдера, «презумпції психічної норми», розуміння,
неупередженості, точності, контекстуальності. Діагностичні принципи-
альтернативи: хвороба – особистість, нозос – патос, реакція – стан –
розвиток, психотичне – непсихотичне, екзогенне – ендогенне – психогенне,
дефект – одужання – хроніфікація, адаптація – дезадаптація, негативне –
позитивне.
48. Розкрийте параметри суб’єктивного ставлення до хвороби соматично
хворої людини.
Параметри оцінювання хвороби (летальність, інвалідізація, втрата
працездатності). «Внутрішня картина хвороби». Параметри суб’єктивного
ставлення до хвороби: стать, вік, професія, особливості темпераменту та
характеру, особливості особистості. Типи психічного реагування на
соматичну хворобу (гармонійний, тривожний, іпохондричний,
меланхолійний, апатичний, неврастенічний, обсесівно-фобічний,
сенситивний, егоцентричний, ейфоричний, анозогнозичний, ергопатичний).

Основи психотерапії
49. Назвіть основні напрямки сучасної психотерапії.
Психотерапія та психологічна допомога. Глибинна психологія.
Психоаналітична психотерапія. Неусвідомлені конфлікти. Поведінкова та
когнітивна психотерапія. Течії поведінкової психотерапії: класичне
зумовлення, оперантне замовлення та мультимодальне програмування.
Головна мета біхевіоральної психотерапії. Поведінка, як наслідок певного
впливу. Формування нової поведінки. Показання до когнітивної терапії.
Раціонально-емотивна терапія А.Елліса. Когнітивна модель А.Бека.
Гуманістична психотерапія. Основні положення гуманістичного підходу.
Напрями гуманістичної психотерапії. Клієнт-центрована терапія.
Логотерапія. Дазейн-аналіз Л.Бісвангера. Екзистенціальне консультування
Р.Мея.
Системна сімейна психотерапія. Парадигми стосунків психотерапевта з
сім’єю: суб’єктно-об’єктна, інтерперсональна, феноменологічна. Наративна
терапія та інтерналізація. Когнітивно-афективні комплекси клієнта: цінності
та смисли, переконання, сімейні теми. Психотерапія як процес взаємообміну.
Особистий досвід та інтервізії.
50. Окресліть провідні напрями психодинамічного напрямку психотерапії.
Загальні засади психоаналізу. Організація психоаналітичної терапії.
Психоаналітична взаємодія. Перенесення і аналітичні стосунки. Опір і захист.
Взаємодія несвідомого з реальністю. Нарцисизм. Психосексуальний розвиток
особистості. Пренатальна фаза і травма народження. Оральна стадія. Анальна
стадія і анальна проблематика. Едіпова стадія і комплекс Едіпа. Розвиток
Супер-Его. Діагностика в психоаналітичній терапії. Методи психоаналітичної
терапії.
Загальні засади аналітичної психотерапії. Теоретичні основи аналітичної
психології. Основні архетипи і процес їх індивідуалізації. Основні напрями і
психотерапевтичні моделі постюнгіанства. Класична і архетипічна школи.
Теорія психотерапії в індивідуальній психології А.Адлера. Підгрунтя
об’єктної психології за З.Фрейдом. Підходи Фейпберна, Балікта і Віннікота.
Груповий психоаналіз. Погляди Біона, Славсона, Фукса. Теорія прив’язаності
Боулбі і її значення для психотерапії. Психологія самості Х. Кохута.
Інтерперсональні підходи. Міжособистістна теорія психотерапії Г.Саллівана.
Теорія невроза К.Хорні. Характерологічний аналіз. Самоідеалізація і
самореалізація: система гордості і реальне Я.
51. Окресліть основні ідеї сучасної системної психотерапії.
Основна мета системної сімейної терапії. Парадигми стосунків
психотерапевта з сім’єю: суб’єктно-об’єктна, інтерперсональна,
феноменологічна. Наративна терапія та інтерналізація. Саморуйнуючі
погляди. Сімейна історія. Когнітивно-афективні конструкти клієнта: цінності
та смисли, переконання, сімейні теми. Психотерапія як процес взаємообміну.
Особистий досвід та інтервізії. Складові особистої сімейної історії
психотерапевта: дитячий період, актуальні переживання та клієнтський
досвід психотерапевта. Параметри сімейної історії: лояльність до сімейних
традицій, легенди, міфи. Професійна освіта психотерапевта.
52. Поясніть особливу роль клієнта у гуманістичній психотерапії.
Основні положення гуманістичного підходу. Напрями гуманістичної
психотерапії. Клієнт-центрована терапія. Теорія особистості. Теорія
порушень і діагностика. Теорія терапії. Прийняття цінності актуальної
ситуації та особистого досвіду клієнта. Генезис неврозу. Механізми терапії.
Результат терапії. Техніки психотерапії. Сучасний стан і тенденції розвитку
клієнт-центрованої терапії. Логотерапія. Концепція ноогенних неврозів.
Поняття про масову невротичну тріаду. Логотерапевтичні методи.
Екзистенціальна психотерапія. Специфіка екзистенціального підходу.

· Філософсько-психологічні моделі ґенезу неврозу і психотерапія.
Екзистенціальне консультування Р.Мея. Робота з тривогою за І.Яломом.
Методи і техніки екзистенціальної психотерапії. Робота з усвідомленням
смерті. Робота з відповідальністю і свободою. Робота з ізоляцією. Робота з
відсутністю сенсу життя. Перспективи розвитку особистості з погляду
гуманістичного підходу

Політична психологія
53. Обґрунтуйте предмет, задачі, функції, принципи і категорії політичної
психології. Проаналізуйте процес становлення політичної психології як
науки.
Політична психологія як міждисциплінарна наука, яка з'явилася на межі
політології і соціальної психології. Розуміння політичної психології у
вузькому та широкому розумінні цього слова. Погляди сучасних вчених на
предмет політичної психології. Основні категорії політичної психології.
Задачі політичної психології. Функції політичної психології. Основні
принципи політичної психології. Методи політико-психологічного
дослідження. Етичний кодекс політичного психолога. Взаємозв'язок
політичної психології з іншими науками. Становлення західної політичної
психології: Платон, Арістотель, Аврелій, Августін (Блаженний), Фома
Аквінський, Н. Макіавеллі, Дж. Локк, О. Конт, Г. Лебон, Г. Тард, Г. Лассуел
та інші. Політичні погляди психоаналітиків, представників біхевіоризму,
когнітивізму, гуманістичної психології. Роль «Чиказької ніколи» у
становленні політичної психології. Вітчизняна психологія політики.
Сучасний стан політичної психології. Функціональна роль політичної
психології у суспільстві.
54. Охарактеризуйте політичну владу як головний об’єкт політичної
психології.
Психологія політичної влади. Суб'єктивні аспекти владних стосунків як
предмет психологічного аналізу. Форми виникнення бажання влади. Сфери
існування влади. Погляди науковців на психологічну природу влади.
Поняття влади: її сутність і ознаки. Ресурси влади. Влада і свобода. Основні
концепції походження влади. Влада державна і політична, її психологічна
характеристика. Мотивація політичної влади. Структура влади (суб'єкт,
об'єкт, засоби, процес. ресурси влади). Типи влади. Методи здійснення
влади. Функції влади. Ознаки влади. Властивості політичної влади. Ерозія
влади, як втрата її ефективності. Легітимність влади, як факт свідомості
людей, втрата легітимності влади. Рівні легітимності влади. Легітимність і
легальність влади. Психологічні фактори легітимізації політичної влади.
Невідповідність принципу формування влади як головний чинник її
делегітимізації. Суверенітет і владні відносини.
55. Проаналізуйте особливості політичної свідомості як психологічного
феномену.
Поняття про політичну свідомість та політичний менталітет. Політична
свідомість, як форма суспільної свідомості. Політичний менталітет як стиль
мислення. Особливості політичного менталітету українців. Масова, групова
та індивідуальна політична свідомість. Науково-теоретична та буденна
форми політичної свідомості. Політична самосвідомість, як система уявлень
суб'єкта політичних відносин. Окрема особистість та соціальна група як
суб'єкти політичної самосвідомості. Когнітивний, емоційний та оціночно-
вольовий аспекти політичної самосвідомості. Політичне мислення, як вища
абстрактна форма пізнання об'єктивної реальності. Індивідуальні
особливості політичного мислення. Політичні ідеології, як сукупність ідей.
Громадська думка, як прояв масової суспільно-політичної свідомості.
Структура політичного менталітету (мотиваційний та пізнавальний блок).
Формування політичної свідомості, особливості політичної свідомості
підлітків.
56. Схарактеризуйте особливості політичного лідера, як провідної особи
політичного процесу.
Політична соціалізація як процес включення у політичне життя суспільства.
Політичний лідер: суть, функції, класифікація, типологія (за змістом
діяльності, стилем керівництва, характером діяльності). Політико-
психологічна характеристика політичного лідерства. Наукові підходи до
аналізу феномену політичного лідерства. Теорії походження політичного
лідерства. Чинники, які зумовлюють становлення політичного лідера.
Ознаки політичного лідера. Компоненти політичного лідерства. Авторитет
як основна політико-психологічна характеристика лідера. Потенціал
лідерства. Статус політичного лідера (функціонально-рольовий, профе
сійний, морально-етичний, самоціннісний). Проблеми мотивації лідерів.
Культ особи лідера, його мотивація, психологія. Веберівська концепція
харизми та властиві їй особливості.
Імідж політичного лідера та його формування. Психологічний образ іміджу
лідера через призму ЗМІ та політичної реклами. Особистісно-професійний
розвиток політика. Професіоналізм політика.

Математичні методи в психології
57. Охарактеризуйте критерії оцінки достовірності різниці між вибірками
по рівню досліджуваної ознаки.
Загальну характеристика задачі оцінки достовірності різниці між вибірками
по рівню досліджуваної ознаки. Зміст критеріїв Q Розенбаума, U Манна-
Уітні, H Крускала-Уолліса, S тенденцій Джонкіра. Обмеження на
використання вказаних критеріїв. Алгоритм прийняття рішення про вибір
критерію оцінки достовірності різниці між вибірками по рівню
досліджуваної ознаки.
58. Розкрийте зміст критеріїв виявлення різниці в розподілі досліджуваної
ознаки: критерій 13 EMBED Equation.3 1415 Пірсона; критерій t Cт’юдента.
Параметричні та непараметричні критерії встановлення різниці в розподілі
досліджуваної ознаки. Сутність критерію 13 EMBED Equation.3 1415 Пірсона, його особливості та
обмеження на використання. Критерій t Cт’юдента, його особливості та
обмеження на використання в психологічному дослідженні.
59. Розкрийте зміст кореляційного та регресійного аналізу.
Зміст понять «кореляційна залежність», «коефіцієнт кореляції», «рівняння
кореляції». Властивості кореляції. Класифікація коефіцієнтів кореляції, що
використовуються в психологічних дослідженнях. Поняття «регресивна
залежність», «лінія регресії», «рівняння регресії». Алгоритм проведення
регресивного аналізу.
60. Охарактеризуйте основні вимірювальні шкали та рівні вимірювання, що
використовуються у психології. Наведіть приклади.
Зміст понять «психологічне вимірювання», «шкала вимірювання».
Класифікація шкал вимірювання, що використовуються в психолого-
педагогічних дослідженнях. Класифікація рівнів психологічних вимірювань.

Завдання до практичної частини екзамену

1. Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми агресії, визначивши для
цього залежні і незалежні змінні, запропонувавши підходи до їх
операціоналізації.
2. Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми формування позитивних
стосунків та атракції, визначивши для цього залежні і незалежні змінні,
запропонувавши підходи до їх операціоналізації.
3. Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми соціального впливу,
визначивши для цього залежні і незалежні змінні, запропонувавши підходи
до їх операціоналізації.
4. Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми атрибуції, визначивши
для цього залежні і незалежні змінні, запропонувавши підходи до їх
операціоналізації.
5. Вкажіть цільове призначення методики “Прогресивні матриці Равена”.
Проаналізуйте структуру та змістовні компоненти методики, складіть
програму діагностики інтелекту.
6. Спираючись на розуміння сутності феномену креативності, проаналізуйте
основні діагностичні показники креативності та методики їхнього
вимірювання (на прикладі тестів креативності Ф. Вільямса), складіть
програму діагностики креативності.
7. На основі визначення типології акцентуацій характеру вкажіть на цільове
призначення методики ПДО (за А.Є. Лічко, М.Я. Івановим), складіть програму
діагностики акцентуацій підлітка.
8. Проаналізуйте основні індивідуально-типологічні особливості особистості, які
діагностуються за допомогою опитувальника ІТО (за Л.М. Собчик), складіть
програму діагностики індивідуальних особливостей особистості.
9. Проаналізуйте основні діагностичні показники, які визначаються за
допомогою методики FPI (Й. Фаренбергом та ін.). Визначте структуру та
змістовні компоненти методики, складіть програму діагностики рис
особистості.
10. Зазначте сучасний стан бланкової психодіагностики динамічних аспектів
психіки та поведінки. Вкажіть на діагностичні можливості опитувальника
“ОСТ” В.М. Русалова. Складіть програму діагностики темпераменту.
11. Укажіть на цільове призначення методики “Хенд-тест” та опишіть основні
критерії інтерпретації відповідей досліджуваного, складіть програму
діагностики емоційно-мотиваційної сфери особистості.
12. Охарактеризуйте зміст та призначення методик ДДО та ОДАнІ (карта
інтересів) у дослідженнях з психології праці. Поясніть можливості їх
комплексного використання.
13. Складіть план проведення профорієнтаційної бесіди з учнями. Обгрунтуйте
послідовність пунктів плану.
14. Запропонуйте 2-3 профконсультаційні гри для підлітків. Вкажіть
можливості їх використання.
15. Складіть план співбесіди для професійного відбору до роботи в організації.
16. Складіть перелік основних вимог до робочих рухів оператора при
виконанні ним управлінських дій у СЛМ.
17. Як відомо оператор часто працює в умовах шуму. Як можна передати йому
словесну інформацію забезпечивши при цьому ефективність її сприймання?
Складіть перелік вимог до передачі інформації операторам, що працюють в
умовах шуму.
18. Розробіть стислу професіограму судді, визначивши її основні складові.
19. Проаналізуйте професіограму слідчого, визначивши основні напрямки його
діяльності.
20. Визначте план та методичний арсенал патопсихологічного дослідження з
диференціації педзанедбанності від розумової відсталості.
21. Поясніть висновок Л.С. Виготського про те, що враження одних і тих
же зон кори головного мозку має різне значення на різних етапах
психічного розвитку.
22. Складіть питання для першого інтерв’ю із сім’єю. Опис випадку: хлопчик 9-
ти років навчається у 4-у класі, має низьку успішність у школі, періодично
агресивний з однокласниками, крав у них гроші. Склад сім’ї: мати, батько,
сестра 13-ти років. Рівень матеріального благополуччя сім’ї достатньо
високий.
23. Визначить гіпотезу з точки зору психоаналітичної теорії та системного
підходу з такої проблеми: дівчина 15-ти років, навчається у 9-у класі. В
цьому році почала навчатися у цій школі. Вчителя скаржаться на
прогулювання занять протягом останніх 3 місяців. Склад сім’ї: бабуся, мама і
вона.
24. Визначить стратегії психотерапевтичної роботи з клієнтом і рекомендації для
нього: молодий чоловік віком 26 років страждає на ігроманію.
25. Охарактеризуйте основні напрямки психотерапевтичної роботи, які можуть
бути застосовані з клієнтом (дівчина 20 років, студентка, мешкає в
гуртожитку, має проблеми у налагодженні стосунків з сусідками по кімнаті;
на момент звернення до психолога переведена вже до третьої кімнати).
26. Охарактеризуйте основні напрямки психотерапевтичної роботи, які можуть
бути застосовані з клієнтом (дівчина 17 років, студентка 1 курсу, переживає
стан стресу перед першою сесією, хвилюється, що не зможе скласти
екзамени). Сформулюйте цілі психотерапевтичної роботи з клієнтом,
наведіть приклади доцільних методів і технік психотерапевтичної.
27. Проаналізуйте висловлювання: «Навіть тоді, коли ми не цікавимося
політикою, політика цікавиться нами» (Вінстон Черчілль).
28. Проаналізуйте висловлювання: «Відмінність державного діяча від політика
полягає в тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний
діяч – на наступні покоління» (Вінстон Черчілль).
29. Наведіть приклад політичного конфлікту, визначте сутність конфлікту, його
причини і компоненти та методи врегулювання.
30. Надайте рекомендації щодо створення іміджу політичного діяча за 3-ма
складовими: психофізіологічна характеристика; соціальна характеристика;
морально-ціннісна ідеологія.

Охорона праці

1. Основні законодавчі акти та нормативна база охорони праці.
Законодавча база охорони праці: «Кодекс законів про працю України», «Закон про охорону праці», закон «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» .
Основні нормативні акти про охорону праці: ДСТУ – державні стандарти України; НПАОП – нормативно – правові акти з охорони праці; ДержСанПіН – державні санітарні правил і норми; ДСН - державні санітарні норми, Сніп – будівельні норми і правила; НАПБ - нормативні акти з пожежної безпеки. Види нормативних актів: стандарти, положення, інструкції, переліки, правила, норми тощо. Рівні нормативних актів: державний, галузевий, стандарт підприємств.
2. Закон України „Про охорону праці”, структура, основні положення.
Розділи Закону України «Про охорону праці»:
1. Загальні положення (область дії, державна політика у галузі охорони праці).
2. Гарантії прав на охорону праці (права робітників з охорони праці при прийомі
на роботу, під час роботи, відповідальність роботодавця за створення
безпечних умов праці, забезпечення засобами захисту тощо).
3. Організація охорони праці (створення служби охорони праці).
4. Стимулювання охорони праці (штрафи, корегування тарифів виплат у Фонд
соціального захисту від нещасного випадку тощо).
5. Нормативно-правові акти з охорони праці (види нормативних актів, порядок
затвердження).
6. Державне управління охороною праці (органи державного управління:
Кабінет Міністрів, міністерства, місцеві державні адміністрації, роль
Держгірпромнагляду в управлінні охороною праці).
7. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
8. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
9. Прикінцеві положення.

3. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.
Пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; підвищення рівня промислової безпеки; комплексне розв’язування завдань охорони праці; соціальний захист працівників; встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності; адаптація трудових процесів до можливостей працівника; інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з охорони праці; забезпечення координації діяльності з охорони праці на місцевому та державному рівнях; використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.
4. Державне управління охороною праці.
Основні функції та завдання управління охороною праці: підготовка кадрів; навчання працівників з охорони праці, професійний добір працівників; підтримання безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель, споруд; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; удосконалення нормативної бази з охорони праці.
Органи державного управління: Кабінет Міністрів, Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення, міністерства, місцеві державні адміністрації. Роль Держгірпромнагляду в управлінні охороною праці. Компетенції органів державного управління.
5. Організація охорони праці на виробництві.
Зобов’язання роботодавця по створенню системи управління охороною праці на підприємстві. Завдання та функції служби охорони праці (створення ефективної СУОП; здійснення оперативно-методичного керівництва з охорони праці; підготовка розділу «Охорона праці» у колективному договорі; запровадження навчання та інструктажів; забезпечення нормативно-технічною документацією; проведення паспортизації підрозділів підприємства; контроль за додержанням вимог охорони праці; розслідування, ведення обліку, аналіз нещасних випадків; участь у підготовці та складанні статистичних звітів з охорони праці; розробка планів роботи підприємств щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; планування та контроль витрат коштів на охорону праці; участь у роботі комісії з питань охорони праці підприємства; забезпечення працюючих засобами захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, надання передбачених законодавством пільг та компенсацій.
Права та обов’язки робітників служби охорони праці. Обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці.
6. Права громадян на охорону праці під час роботи.
Права на безпечні умови праці, відповідно до діючого законодавства та нормативних актів; право на відмову від роботи при наявності порушень вимог охорони праці; право розірвати трудовий договір за власним бажанням при порушеннях вимог охорони праці та не виконанні умов колективного договору;
право на перехід на іншу роботу при наявності медичних показань, або проведення перекваліфікації; збереження середньої заробітної плати під час зупинення виробництва державним органом з охорони праці; право на безкоштовне забезпечення спецодягом, засобами захисту, миючими та іншими засобами.
Право на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці: лікувально-профілактичне харчування; скорочений робочий день; технологічні перерви, які входять до робочого часу; оплата праці у збільшеному розмірі; додаткова відпустка. Інші пільги, наприклад, пільгові пенсії передбачені законодавством; встановлення власником за свій рахунок інших пільг та компенсацій.
7. Навчання з питань охорони праці працівників підприємств.
Система безперервної освіти з охорони праці.
Навчання посадових осіб, робітників професій підвищеної небезпеки (категорії посадових осіб, які проходять попереднє та періодичне навчання на спеціалізованих курсах, періодичність навчання).
Навчання працівників на підприємстві (порядок навчання, комісія з перевірки знань з охорони праці, оформлення документації про навчання).
8. Інструктажі з питань охорони праці.
Види інструктажів: вступний; первинний на робочому місці, позаплановий; цільовий (порядок проведення, оформлення).
Стажування та дублювання з охорони праці (порядок організація, оформлення).
Вимоги до оформлення інструкцій з охорони праці (план змісту інструкції, узгодження та затвердження інструкції, реєстрація інструкції, термін дії інструкції).
9. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
Дисциплінарна відповідальність: види, порядок накладення стягнень.
Адміністративна відповідальність: види, порядок накладення штрафів, (кодекс про адміністративні правопорушення).
Матеріальна відповідальність: відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушень охорони праці, порядок їх призначення.
Кримінальна відповідальність: види ( штрафи, обмеження та позбавлення волі відповідно до карного кодексу).
10. Гарантії охорони праці жінок та неповнолітніх.
Гарантія рівних прав у незалежності від статі та віку робітників.
Заборона використання праці жінок та неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, обмеження роботи в нічний час, заборона залучення до понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.
Заборона залучення жінок та неповнолітніх до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них обмежені граничні норми.
Захист вагітних жінок та материнства: декретна відпустка, відпустка по догляду за дитиною, пільги для жінок, що мають дітей віком до 3 років.
Порядок прийому неповнолітніх на роботу (вік, скорочений робочий день, попередній та періодичний медогляд). Професійне навчання та підвищення кваліфікації молоді. Пільги для молоді, що навчається.
11. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.
Матеріальна компенсація шкоди: компенсація тимчасової непрацездатності, одноразова допомога, щомісячна виплата (порядок призначення, розміри виплат, врахування вини потерпілого), компенсація моральної шкоди, пенсія по інвалідності.
Відшкодування витрат на лікування та реабілітацію.
Пільги для інвалідів (переведення на іншу роботу, перекваліфікація, особливі умови організації праці).
Особливості відшкодування шкоди в разі загибелі робітника.
12. Державний нагляд за охороною праці.
Органи державного контролю: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд), спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки, спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки (Департамент пожежної безпеки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи); спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці (Головний державний санітарний лікар та санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров’я). Права та обов’язки державних інспекторів з охорони праці.
13. Ступеневий та громадський контроль за охороною праці на виробництві.
Громадський контроль: профспілки, уповноважені з охорони праці (призначення, права). Ступеневий адміністративно-громадський контроль на виробництві: порядок організації, оформлення журналу адміністративно-громадського контролю.
14. Порядок розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.
Види нещасних випадків. Умови, за яких нещасні випадки пов’язують з виробництвом. Призначення комісії, план розслідування, терміни розслідування, документація, яка оформляється при розслідуванні ( акти Н-5, Н-1), органи та організації в які повідомляють про нещасні випадки та розсилають акти.
Поняття про спеціальне розслідування нещасних випадків.
15. Гігієнічна класифікація умов праці.
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу:
1 клас - оптимальні умови і характер праці;
2 клас - допустимі умови і характер праці;
3клас - шкідливі і небезпечні умови та характер праці, клас 3.1 – умови праці викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань та збільшують ризик погіршення здоров’я; клас 3.2 – умови праці призводять до появи окремих ознак або легких форм професійної патології (після тривалої експозиції - 10 років та більше); клас 3.3 – призводять до розвитку професійних захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою професійної працездатності в період трудової діяльності); клас 3.4 – умови праці, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології, а також до розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою загальної працездатності);
4 клас – небезпечні умові праці, при яких є загроза отримання травм або гострих професійних отруєнь й смерті на протязі однієї робочої зміни.
16. Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.
Параметри мікроклімату, їх вплив на людину. Нормування параметрів мікроклімату: за важкістю праці та пори року.
Загальні заходи нормалізації параметрів мікроклімату: усунення джерел надлишкового тепла або холоду; раціональне планування виробничих приміщень і оптимальне розміщення в них устаткування з тепло-, холоду- та волого виділеннями; заходи захисту від радіаційного охолодження та перегрівання; віддалення джерел тепла від робочих місць; обмеження температури зовнішніх поверхонь устаткування.
Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, очей, обличчя, рук. Основні методи регулювання параметрів мікроклімату: опалення; вентиляція ; кондиціювання.
17. Вентиляція виробничих приміщень, види вентиляції.
Поняття про вентиляцію, її призначення. Класифікація системи вентиляції: за способом організації повітрообміну (природна, механічна, змішана); за способом подачі та видалення повітря: (припливна, витяжна, припливно-витяжна); за призначенням (загальнообмінна , місцева). Інтенсивність вентиляції, поняття про розрахунок інтенсивності загальнообмінної та місцевої вентиляції.
18. Природне освітлення, види, нормування, експлуатація.
Види природного освітлення: верхнє, бокове, комбіноване.
Нормування природного освітлення: розряди зорової роботи, кліматичні зони, параметри за якими нормують природне освітлення (світловий коефіцієнт, коефіцієнт природної освітленості, рівномірність освітлення).
Експлуатація систем природного освітлення.
19. Штучне освітлення, види, джерела світла для навчальних приміщень,
нормування.
Види штучного освітлення: загальне, місцеве, комбіноване; робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне. Нормування штучного освітлення: розряди зорової роботи, джерела світла, параметри за якими нормують штучне освітлення (освітленість, питома потужність освітлення). Експлуатація систем штучного освітлення.
20. Шум, його параметри, дія на людину, нормування, методи та засоби
захисту.
Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Звукова потужність джерела звуку. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими характеристиками. Дія на людину. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.

21. Інфразвук та ультразвук.
Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових коливань. Дія на людину. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку.
22. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону.
Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань. Нормування електромагнітних випромінювань. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.
23. Іонізуюче випромінювання.
Види іонізуючого випромінювання:
·-,
·-,
·- проміні, їх особливості. Джерела іонізуючого випромінювання, класифікація. Характеристика джерел випромінювання (активність, питома активність, період напіврозпаду). Дози опромінювання (експозиційна, поглинена, еквівалентна, ефективна), одиниці виміру. Дія випромінювання на людину, граничні дози опромінювання.
Типові методи та засоби захисту від іонізуючого випромінювання.
24. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним
струмом.
Дія електричного струму на людину. Фактори, що впливають на тяжкість ураження: електричні (сила струму, напруга, опір тіла людини, час дії), неелектричні (психофізіологічні, зовнішні умови).
Особливості дії струму на людину: раптовість, ураження внутрішніх тканин, дистанційність (висока напруга, крокова напруга), затримка дії, рефлекторність.
Види приміщень за електронебезпекою: без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні. Чинники підвищеної небезпеки та особливої небезпеки.
25. Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок.
Заходи забезпечення електробезпеки при нормальному режимі роботи електроустановок (недоступність струмовідних частин; ізоляція струмовідних частин; блокіровки безпеки; засоби орієнтації в електроустановках; виконання електроустановок ізольованими від землі; захисне розділення електричних мереж; застосування малих напруг (менше 42В змінного струму або 110В – постійного); компенсація ємнісних струмів замиканням на землю; вирівнювання потенціалів);
Заходи і засоби забезпечення електробезпеки при аварійних режимах роботи електроустановок (захисне заземлення, занулення, вимикання) .
Індивідуальні електрозахисні засоби: ізолювальні (штанги, кліщі, накладки, діелектричні рукавички тощо), огороджувальні (огородження, щитки, ширми, плакати) та запобіжні (окуляри, каски, запобіжні пояси, рукавиці для захисту рук). Випробування захисних засобів.
Система безпечної експлуатації електроустановок: створення електротехнічної служби, навчання та інструктування з електробезпеки, додержання правил використання електроприладів, використання системи знаків безпеки, забезпечення безпечної відстані до струмовідведених частин, організація безпечного виконання електротехнічних робіт, опосвідчення стану безпеки електроустановок, експертиза електроустановок.
26. Класифікація виробництв за пожеже–вибухонебезпечністю.
Обов'язкові умови горіння. Групи горючості матеріалів і речовин: негорючі, важкогорючі, горючі.
Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин: температура спалаху, займання, самозаймання. Додаткові умови горіння: готовність речовини до горіння, концентраційні межі займання (поширення полум’я), потужність джерела займання. Легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні гази та аерозолі.
Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю: вибухонебезпечні приміщення та виробництва (категорія А), вибухопожежонебезпечні (Б), пожежонебезпечні (В), категорії Г та Д.
Класифікація вибухонебезпечних та пожеженебезпечних зон: вибухонебезпечні зони класу В0, В1, В2, В20 тощо, пожежонебезпечні зони П1,П2, П3.
27. Суть і складові системи попередження пожеж.
Завдання системи – не допустити виникнення вибухів і пожеж.
Попередження пожеж (вибухів): запобігання утворенню горючого середовища; попередження виникнення або внесення джерела запалювання в горюче середовище.
Вогнестійкість конструкції, межа вогнестійкості конструкції, ступені вогнестійкості будівель та споруд.
Заходи і засоби попередження утворення горючого середовища: використання негорючих та важкогорючих матеріалів замість горючих; обмеження маси та об’єму горючих речовин; ізоляція горючого середовища; підтримання безпечної концентрації середовища; використання флегматизаторів; підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за яких поширення полум’я виключається; максимальна механізація та автоматизація технологічних процесів; розміщення пожежонебезпечного устаткування в ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках; застосування пристроїв захисту устаткування, встановлення пристроїв, що відключають, відсікають, тощо; видалення пожежонебезпечних відходів виробництва.
Заходи і засоби попередження виникнення джерела запалювання: використання машин, при експлуатації яких не утворюються джерела запалювання; використання швидкодійних засобів захисного відключення можливих джерел запалювання; улаштування блискавкозахисту і захисного заземлення інженерних комунікацій та устаткування; використання технологічних процесів і устаткування, що задовольняє вимогам статичної іскробезпеки; підтримання температури нагріву поверхні машин, яка не перевищує 80% температури самозаймання горючого середовища; виключення можливості появлення іскрового розряду в горючому середовищі; використання інструменту, робочого одягу і взуття, які не викликають іскроутворення при виконанні робіт; ліквідація умов самозаймання речовин та матеріалів; зменшення розміру горючого середовища; усунення контакту з повітрям пірофорних речовин; виконання вимог пожежної безпеки; використання електроустаткування відповідно зонам за категоріями пожежовибухонебезпечності.
28. Суть і складові системи пожежного захисту.
Завдання системи протипожежного захисту .
Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі: розміщення вибухопожежонебезпечних об'єктів з урахуванням переважаючого напрямку вітру, а також рельєфу місцевості; потрібна вогнестійкість будівель та споруд; створення перешкоди поширенню пожежі між будинками та в будинках, улаштування протипожежних відстаней між будівлями; встановлення гранично допустимих площ та поверховості будівель і споруд; зменшення вибухопожежної та пожежної небезпеки технологічного процесу, використанням засобів, що перешкоджають розливу та розтіканню горючих рідин під час пожежі; застосування засобів виявлення пожежі, пожежегасіння та автоматичних установок пожежегасіння; улаштування аварійного відключення та перемикання установок і комунікацій; використання вогнеперешкоджуючих пристроїв в устаткуванні.
Захист людей у разі пожежі: евакуація, протидимний захист приміщень і особливо шляхів евакуації, система пожежної сигналізації.
29. Способи і засоби гасіння пожежі.
Класи пожеж (А.В.С.Д.Е).
Методи гасіння: охолодження осередку горіння, розбавлення (при вмісті кисню 14–16% горіння припиняється), ізоляція осередку горіння (припинення надходження кисню), хімічне гальмування реакцій горіння (галоїднопохідні речовини: бромисті метил та етил, фреон та інше), механічний зрив полум’я, вогнеперешкоди (решітки тощо).
Вогнегасні речовини: вода, водяна пара, піна, газові вогнегасні суміші, порошки, пісок, пожежостійкі тканини, тощо. Їх використання.
Засоби гасіння пожеж: пожежне водопостачання (кран, бочка тощо), вогнегасники; пожежний інвентар, стаціонарні установки пожежегасіння (дренчерні, спринклерні інші).
30. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки людини.
Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику.
Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.
7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ

Психологія з методиками діагностування
Андреева Г.М. Социальная психология. /Галина Андреева. - М., 1998.
Баклицький І.О. Психологія праці. – К.: Знання, 2008. - 655 с.
Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001.– 656 с.
Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг. /В.М. Бебик. - К., 2001.
Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник. /В.В. Бедь.– К.:«Каравела», 2003. – 234 с.
Бігун Я. Т. Математичні методи в психології. /Я.Т.Бігун. – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с.
Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. /В.М. Блейхер.-Ташкент, 1976.– С. 6-16.
Блейхер В.М. Растройства мышления. /В.М. Блейхер. - Киев, Здоровье, 1983.
Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. /В.М. Блейхер, И.В.Крук. - К., 1985. – 280 с.
Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
Буль П.И. Основы психотерапии. /П.И.Буль. - Л.: Медицина, 1974.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Ученик для вузов. /Ленид Фокич
Бурлачук. - Спб: Питер, 2003.
Бурлачук Л.Ф. Психотерапія. /Л.Ф.Бурлачук, А.С. Кочарян, М.Е.Жидко.–СПб.: Питер, 2007. - 480 с.
Васильев В.Л. Юридическая психология. /В.Л. Васильев. – СПб.: Питер-Пресс, 1997. –760 с.
Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник. /О. В. Скрипченко,
Л. В.Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. - 416 с.
Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. /О.І. Власова.– К.: Либідь, 2005. – 400 с.
Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. /Ю.З. Гильбух. - М., 1989.
Гласс Дж., Стэнли Дж., Статистические методы в педагогике и психологии. /Пер. с англ. под общ. ред. Ю.П. Адлера.- М.: Прогресс, 1976. – 495 с.
Глива Є. Вступ до психотерапії. /Є. Глива. – Острог-Київ: Вид-во «Острозька академія», 2004. – 530 с.
Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. /Л.Я. Гозман, Е.Б.Шестопал. - РнД, 1996.
Головатий М.Ф. Політична психологія. /М.Ф. Головатий. - К., 2001.
Гуревич К.М. Что такое психологическая діагностика? /К.М. Гуревич. – М., 1985.
Диагностика умственного развития дошкольников. /Ред. Л.А. Венгер, В.В.Холмская. - М., 1978.
Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. /Г.Г. Дилигенский.– М., 1996.
Дружинин В.Н. Експериментальная психология. /В.Н.Дружинин. - СПб.: Питер, 2001. – 320 с.
Душков Б.А. Структурно-психологический анализ трудовой деятельности. //Хрестоматия по инженерной психологии. /Под ред. Душкова Б.А. – М., 1991.– С.197 – 208.
Експериментальная психология. /Под общ.ред. Е.С. Романовой /Е.С.Романова. – Спб.: Лидер, 2007. – 496 с.
Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. /М.И. Еникеев. –М., 1996. – 358 с.
Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. /А.И. Захаров. –Л., 1982. – 99 с.
Зейгарник Б.В. Патопсихология: Учеб.пособие для студентов высш. учебн. заведений. /Блюма Вульфовна Зейгарник. - 2 – е изд.-М.: Академия, 2003. – 208 с.
Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов. /И.А. Зимняя.– М.: Логос, 2000. – 383 с.
Иванов В. Политическая психология. /В. Иванов. - М., 1990.
Инженерная психология. /Под ред. Г.К.Середы. – К.: Вища школа, 1976. – 306 с.
Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. - К., 1996.
Каліна Н.Ф. Психотерапія. /Н.Ф.Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 280 с.
Каплан Г.И., Седок Б.Д. Клиническая психиатрия. /Г.И. Каплан, Б.Д. Седок. – М.: Медицина, 1994. - Т. 1.
Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. /Б.Д. Карвасарский. - Л.: Медицина, 1982. - 271 с.
Карвасарский Б.Д. Психотерапия. / Б.Д. Карвасарский. - М., 1985. - 304 с.
Кирилюк Ф.М., Кремень Л.О. Ірхін Ю.В. Психологія і політика: навч.посібник. - К., 1993.
Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. /П.Клайн.- Киев: Ника–Центр, 1994. - 283 с.
Клиническая психология: учебник. /Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002.
Кондрашенко В.Т. Общая психотерапия. /В.Т.Кондрашенко, Д.И. Донской. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 464 с.
Коновалова В.О. Правова психологія: Навч. посібник. /В.О. Коновалова. –К.:Основа, 1996. – 245 с.
Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Підручник для студ. юрид. спеціальностей ВНЗ. /В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. – К.: Видавничий Дім, 2005. – 350 с.
Копець Л.В. Класичні експерименти в психології. /Л.В.Копець. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 283 с.
Корнєв М. Н., Коваленко Л.Б. Соціальна психологія. /М. Н. Корнєв, Л.Б. Коваленко. - К., 1995.
Корнилова Т.В. Експериментальная психология: Теория и методы. /Т.В.Корнилова. – М.: Аспект-Пресс, 2002 - 381с.
Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /За заг. ред.. М.С. Корольчук. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с.
Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. /М.С Лебединський, В.Н Мясищев. – Л.: Медицина, 1966. –
430 с.
Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология в системах ’’Человек – техника’’.– К.: МАУП, 2003. – 296 с.
Максименко С.Д. Експериментальна психологія. /С.Д. Максименко, Е.Л. Косенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.
Мала енциклопедія етнодержавства. /ПАН України Інститут держави і права; відп. ред. Ю.І. Римаренко. - К., 1996.
Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. /В.Д. Менделевич.– М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 529 с.
Моргун В. Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування. //Філософська і соціологічна думка. 1992. № 2.
С. 27 - 40.
Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики: навч. посіб. /В.ФМоргун, І.Г. Тітов.–К.: Видавничий Дім “Слово”, 2009. – 464 с.
Морозов С.М., Бурлачук Л.Ф. Краткий словарь - справочник по психодиагностике. /С.М. Морозов, Л.Ф. Бурлачук. - Киев: Наукова думка, 1989. - 200 с.
Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. /А.Д. Наследов. - СПБ.: ООО Речь, 2004. – 392 с.
Немов Р.С. Эксперементальная педагогическая психология и психодиагностика. / Р.С.Немов. – М.: Просвещение, 1995. - 508 с.
Никандров В.В. Експериментальная психология. /В.В.Никандров. – Спб.: Речь, 2007. – 512 с.
Общая психодіагностика. /Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – СПб.: Речь, 2002. – 440 с.
Ольшанский Д.Б. Политическая психология. /Д.Б. Ольшанский. - Спб., 2002.
Основы общей психодиагностики. Учебное пособие для студентов педвузов. /Под общей ред. А.Г. Шмелева. – М., Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 544с.
Панченко Л.Ф. Математические методы в психологии. /Л.Ф. Панченко. –Луганск: Альма-матер, 2005. - 160 с.
Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. /Б.Д. Парыгин. - М., 1971.
Педагогическая психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. завед. /Под ред Н.В.Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с.
Пірен М.І. Основи політичної психології: Навчальний посібник. /М.І. Пірен. – К.: Міленіум, 2003. - 418 с.
Платонов К.К. Методологические проблемы медицинской психологии. /К.К. Платонов - М.: Медицина, 1977. - 75 с.
Политическая психология: Уч. пос. / Под ред. Деркача A.A. и др. - M., 2001.
Практикум по патопсихологии. /Под ред. Б. В. Зейгарник,
В.В. Николаевой, В.В. Лебединского. - М., 1987.
Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента. /Под ред. Г. Никифорова и др.– СПб: Питер, 2001. – 240 с.
Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.–Самара, 1998. – С. 476 - 486.
Психодиагностика: Теория и практика. Пер. с нем. /Под ред. Н.Ф.Талызиной. – М.: Прогресс, 1986. - 206 с.
Психодіагностика особистості підлітка: Навчальний посібник з психологічної практики для студентів педагогічних і психологічних спеціальностей. /За ред. О.Д. Кравченко, В.Ф. Моргуна. – Полтава: АСМІ, 2008. – 110 с.
Психологическая диагностика: Учебное пособие. /Под ред К.М.Гуревич, М.К. Акимова и др. – Бийск, 1995. - 324 с.
Психология труда. /Под ред. А.В. Карпова. – М.: Владос, 2004. – 352 с.
Психология. Словарь. /Под ред. А.В. Петровского, М.I. Ярошевского. - М., 1990.
Рабочая книга школьного психолога. /Под ред. И.В. Дубровина. – М.: Просвещение, 1991.–167 с.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании:Учебное пособие. /Евгений Рогов.– М., 1996.
Руководство по психотерапии. /Под ред. В.Е. Рожнова. - Ташкент, 1979.
С. 6-16.
Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. /Е.В. Сидоренко. – ООО «Речь», 2002. – 350 с.
Скребец В.А. Психологическая діагностика. /В.А. Скребец. – К.: Мауп, 1999.
Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. /Л.Д.. Столяренко. – Ростов н/Д, 2000. – 544 с.
Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. – М.: Академия, 2001.–360 с.
Толочек В.А. Современная психология труда. /В.А. Толочек. – Спб.: Питер, 2006. – 479 с.
Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія. /Ю.Л. Трофімов. – К., Либідь, 2002. –264 с.
Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. /Л.М. Фридман, И. Ю., Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. - 287 с.
Хайгл-Эверс А. Базисное руководство по психотерапии. /А.Хайгл-Эверс, Ф.Хайгл, Ю.Отт. – СПб.: Речь, 2002. – 784 с.
Чуб К.Ф., Процай Л.П. Навчальний посібник «Математичні методи в психології». /К.Ф. Чуб., Л.П. Процай. – Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. – 88 с.
Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. /Н.И.Шевандрин. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 512 с.
Шибутани Т. Социальная психология. /Т. Шибутани. - РнД., 1999.
Юрьев А.П. Введение в политическую психологию. /А.П. Юрьев. - Л., 1992.

Інтернет – ресурси
1. Адорно Теодор. Исследование авторитарной личности. /Адорно Теодор. - М.,
Серебряные нити, 2001. – 416 с. – [Электронный документ]. - Режим доступу:
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]/bibliotek_Buks/Sociolog/Adorno/index.php.
2. Акимова М.К., Гуревич К.М. (ред.) Психологическая диагностика: Учебник
для вузов. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
http://www.twirpx.com/file/330129.
3. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. Кн.1. Практическое
пособие по теории развития, обучения, и воспитания. - М.: Владос, 2004. –
233 с. - [Электронный документ]. – Режим доступа:
http://www.koob.ru/badmaev_b_c/psihologiya_v_rab_uch_1.
4. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. Кн.2: Психологический
практикум для учителя: развитие, обучение, воспитание. - М.: Владос, 2004. –
158 с. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
http://www.koob.ru/badmaev_b_c/psihologiya_v_rab_uch_2.
5. Бондарчук О.І.Експериментальна психологія: Курс Лекцій. - [Электронный
документ]. - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. –
[Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
7. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая
психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей
педагогических вузов. - М.: Педагогическое общество России, 2003. 512 с.
– [Электронный документ]. - Режим доступа:
http://www.koob.mhost.ru/books/age_psychology/psychology_d_p.zip.
8. Головатий М.Ф. Політична психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.:
МАУП, 2006. – 400 с. – [Электронный документ]. - Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
9. Деловая книга. – 2001. – [Электронный документ]. - Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
10. Експериментальна психологія. - [Электронный документ]. - Режим
доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
11. Експериментальна психологія. - [Электронный документ]. - Режим
доступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
12. Експериментальна психологія. - [Электронный документ]. - Режим
доступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
13. Експериментальна психологія. - [Электронный документ]. - Режим
доступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
14. Експериментальна психологія. - [Электронный документ]. - Режим
доступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
15. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов. – М.: Логос, 2000.
- 383 с. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
16. Зубалий Н.П. Основы психотерапии: учебное пособие. /Н.П.Зубалий,
А.М.Лёвочкина. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
17. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. - [Электронный документ]. –
Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
18. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. - [Электронный
документ]. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
19. Косырев В.Н. Клиническая психология- [Электронный документ]. - Режим
доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
20. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. - К.: КНЕУ,
2003. –367 с. - [Электронный документ]. - Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
21. Максименко С.Д., Носенко Е.Л.Експериментальна психологія (дидактичний
тезаурус). - [Электронный документ]. - Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
22. Малхазов О.Р. Психологія праці: навчальний посібник. – К.: Центр учбової
літератури, 2010. – 208 с. - [Электронный документ]. - Режим
доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
23. Менделевич В.Д. Клиническая (медицинская) психология. - [Электронный
документ]. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
24. Общая и прикладная политология: Учебное пособие. / Под ред. Жукова В.И.
и др. - М.: МГСУ; Союз, 1997. - 992 с. – [Электронный документ]. - Режим
доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
25. Онлайн енциклопедія. - [Электронный документ]. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
26. Основы психотерапии. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
27. Основы психотерапии. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
28. Основы психотерапии. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
29. Основы психотерапии. - [Электронный документ]. - Режим
доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
30. Политическая психология: Учебное пособие. - М.: Академический Проект,
2002. - 264 с. - [Электронный документ]. - Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
31. Політологія: Підручник. /Дзюбко І.С., Левківський К.М., Андрущенко В.М.
та ін.; За заг. ред. Дзюбка І.С., Левківського К.М. – К.: Вища школа , 1998. –
304 с. - [Электронный документ]. – Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
32. Портал психологічних видань. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
33. Психологія праці. - [Электронный документ]. - Режим
доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
34. Психологія праці. - [Электронный документ]. – Режим
доступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
35. Пушкина Т.П. Медицинская психология. - [Электронный документ]. - Режим
доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
36. Скрипець А.В., Буров О.Ю., Павлов В.В. Інженерна психологія, ергономіка
та людський чинник в авіації: Підручник. /За заг. ред. проф. А.В. Скрипця. –
К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 696 с. - [Электронный
документ]. - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
37. Смирнов Б.А. Инженерная психология. Практические занятия: Учебное
пособие для университетов. – К.: Высшая школа, 1979. – 192 с. –
[Электронный документ]. - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - reading.
org.ua/djvureader.php/112354/Smirnov - Inzhenernaya_psihologiya.html.
38. Траверсе Т. М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник. К:
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, 2004. 116 с. - [Электронный документ]. - Режим
доступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
39. Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія : підручник . Ю. Л. Трофімов. –
Учебные пособия, гипертекстовый учебник и словар. - [Электронный
документ]. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
40. Юридична психологія. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
41. Юридична психологія. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
42. Юридична психологія. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
www.koob.ru.
43. Юридична психологія. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
44. Юридична психологія. - [Электронный документ]. - Режим доступа:
www.yurist- online.com.


Охорона праці
Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: [навч. посібник]. /В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К., 2004. – 328с.
Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності: [навчальний посібник]. /За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації]. /за ред. Є. П. Желібо, В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ, 2002. – 328 с.
Жидецький В.Д. Основи охорони праці: [підручник]. /В.Д.Жидецький. –– Львів: УАД, 2006. – 336 с.
Запорожець О.І. Основи охорони праці: [підручник]. /О.І.Запорожець, Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
Основи охорони праці: [підручник]. /К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. – 448 с.
Основи охорони праці. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

Інтернет-ресурси
1. Офіційний сайт Держгірпромнагляду. - [Электронный документ]. - Режим
доступа: http://www.dnop.kiev.ua
2. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. –
[Электронный документ]. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України. - [Электронный
документ]. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України. - [Электронный
документ]. - Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - [Электронный документ]. –
Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
6. Офіційний сайт Межпарламентської Асамблеі держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав (МПА СН). - [Электронный документ]. –
Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
7. Энциклопедия з охрани і безпеки праці МОТ. - [Электронный документ]. –
Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
8. Библиотека безпечної праці МОТ. - [Электронный документ]. - Режим
доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
9. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
- [Электронный документ]. - Режим доступа: http://www.nau.ua
10. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины,
строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ». - [Электронный документ]. –
Режим доступа: http://www.budinfo.com.ua


13PAGE 15


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14315
14 "$&*,от
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 14692372
    Размер файла: 505 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий