Marchenko_Grigorij_-_Finansy_kak_tvorchestvo_xr..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
NbgZgkudZdl\hjq_kl\hojhgbdZnbgZgkh\uoj_nhjf\DZaZoklZg_
;HJV;?A::EXLGUCKM?J?GBL?LD:A:OKL:G:
Dgb]Zdhlhjmx\uk_cqZk^_j`bl_\jmdZo\dexqZ_l\k_[y\hkihfbgZgbyhgZb[he__yjdbo
fhf_glZoklZgh\e_gbynbgZgkh\hckbkl_fuDZaZoklZgZ:\lhjdgb]b=jb]hjbcFZjq_gdhijbgbfZe
g_ihkj_^kl\_ggh_mqZklb_\wlbokh[ulbyo[uebhklZ_lkyh^gbfbab^_heh]h\nbgZgkh\uoj_nhjf
\DZaZoklZg_HgaZgbfZeihkluIj_^k_^Zl_eyGZpbhgZevgh]h[ZgdZkljZgubI_j\h]h\bp_
ij_fv_jZIjZ\bl_evkl\ZDZaZoklZgZK_]h^gyhg\ha]eZ\ey_ldjmig_crbc[Zgd:HGZjh^guc[Zgd
DZaZoklZgZ OZeud;Zgd\f
Mf_gywlZdgb]Zijh[m^beZ\iZfylbebqgu_\hkihfbgZgbyh^_g_`ghcj_nhjf_\DZaZoklZg_LZd
kemqbehkvqlhyhdZaZeky\kZfhfp_glj_wlbom^b\bl_evguobg_aZ[u\Z_fuokh[ulbcIjbq_f\
fhf_glaZimkdZkh[kl\_gghcgZpbhgZevghc\ZexluDZaZoklZgZdZaZokdh]hl_g]_\ghy[j_
]h^Zy[ueqmlvebg__^bgkl\_ggufbghkljZggufkh\_lgbdhf\dexq_gguf\jZ[hqmx]jmiim
wdki_jlh\ijb=hkm^Zjkl\_gghcdhfbkkbbih\\_^_gbxgZpbhgZevghc\ZexluJ_kim[ebdb
DZaZoklZgQlh[uh[tykgblvdZdwlhkemqbehkvg_fgh]hij_^uklhjbb
Ihke_jZkiZ^ZKKKJ\dhgp_]h^ZDZaZoklZgbJhkkby[ueb\ugm`^_guijbklmiblvd
nhjfbjh\Zgbxkh[kl\_gguo^_g_`ghdj_^blguokbkl_f\dexqZy\\_^_gb_gZpbhgZevguo\Zexl
Dhg_qgh\_ebdh[uehbkdmr_gb_ijhclbi_jbh^jughqguoj_nhjf\JhkkbbbDZaZoklZg_
kh\f_klghg_gZjmrZyijbwlhfkeh`b\rbckydhfie_dkwdhghfbq_kdbobklhjbq_kdbobdmevlmjguo
�k\ya_cf_`^mgZrbfbkljZgZfbeywlh]hgm`gh[uehkh[exklbdZaZehkv[uhq_gvijhklh_
mkeh\b_khojZgblv_^bgh_jm[e_\h_ijhkljZgkl\hdhlhjh_gZlhlfhf_gl_s_kms_kl\h\Zehb
nmgdpbhgbjh\ZehgZhkgh\_ijbagZgby\gh\vkha^ZggufbP_gljh[ZgdZfbkljZgKG=iZd_lZ
bgkljmdpbc=hk[ZgdZKKKJj_]mebjmxs_]hh[jZs_gb_kh\_lkdh]hjm[eyHq_\b^ghqlhkhojZgblv
klZjmx^_g_`gmxkbkl_fmwlhl]eh[Zevguch[ehfhdieZgh\hZ^fbgbkljZlb\ghcwdhghfbdbKKKJ
^Z_s_\mkeh\byojughqguoj_nhjfijh\h^b\rboky\kljZgZoKG= dhlhju_rebkjZaghc
kdhjhklvx\ffh`gh[uehlhevdh\l_q_gb_dhjhldh]hi_j_oh^gh]hi_jbh^ZGZ^h[uehijbgylv
j_r_gb_eb[hh\\_^_gbbgZpbhgZevghc\Zexlueb[h^h]h\hjblvkyh[hkgh\guoijbgpbiZo
j_nhjfbjh\Zgbyh[s_c^_g_`ghckbkl_fukljZgKG=
wlhli_jbh^jZa\_jgmekyk_jv_aguci_j_]h\hjgucijhp_kkf_`^mij_^klZ\bl_eyfbJhkkbb
DZaZoklZgZb^jm]boj_kim[ebdKG=h[mkeh\byokha^Zgbyh[s_cjm[e_\hcahguWlmb^_x
ih^^_j`b\Zehjmdh\h^kl\hF_`^mgZjh^gh]h\Zexlgh]hnhg^Zhldj_^blghcih^^_j`dbdhlhjh]h
�aZ\bk_ebfgh]b_kljZguKG=Zb^eyjmdh\h^bl_e_cwlbokljZgg_fZeh\Z`gufh[klhyl_evkl\hf
y\eyehkvlhqlhfgh]b_ex^bgZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_bkdj_gg_\_jbebqlhkms_kl\m_limlv
ihkljh_gbyh[s_c^_g_`ghdj_^blghckbkl_fub_^bghc\ZexluI_j_]h\hjuhkha^Zgbb_^bghc
jm[e_\hcahguijhoh^beb\]h^Zo\mkeh\byo`_klhqZcr_]hiheblbq_kdh]hp_clghlZ
ihkdhevdm[_aj_r_gbywlh]h\hijhkZg_\hafh`gh[uehijbgylvykgmxijh]jZffmihkljh_gby
jughqghcwdhghfbdb\kljZgZoKG=DZdihdZau\Z_lfbjh\hchiulkha^Zgb_fhg_lZjgh]hkhxaZ
f_`^mkljZgZfblj_[m_l]em[hdhcwdhghfbq_kdhcbjughqghcdmevlmjuhkhagZgbykh[kl\_gghc
hl\_lkl\_gghklbaZkhklhygb__^bghc\Zexlub]hlh\ghklbihclbgZhij_^_e_ggu_dhfijhfbkku
jZ^bih^^_j`Zgbyh[sboijbgpbih\:\mkeh\byohkljh]hwdhghfbq_kdh]hdjbabkZihjZab\r_]h
i_j_oh^gu_jughqgu_wdhghfbdbkljZgKG=\gZqZe_o]h^h\ijZ\bl_evkl\ZfgZrbokljZgg_
_^bghckbkl_fuh[jZs_gbykhxagh]hjm[ey
k_[_abkdexq_gbyijZ\bl_evkl\ZkljZgKG=[ukljhhldjueb^eyk_[yk_dj_lj_r_gbyijh[e_f
wdhghfbdbkihfhsvxi_qZlgh]hklZgdZb\hkihevah\Zebkvkm\_j_ggufijZ\hfhkms_kl\eylv
^_g_`gmxwfbkkbxh[s_c\Zexlukihfhsvxjh^gh]hP_gljh[ZgdZH[t_^bg_ggufbmkbebyfb
jZklmsZy^_g_`gZyfZkkZaZihegyeZ_^bgucimeebd\b^ghklbkh\_lkdh]hjm[eybg_hklZ\eyeZrZgkZ
gZhkms_kl\e_gb_\f_gy_fhc^_g_`ghdj_^blghciheblbdb\jZfdZoKh^jm`_kl\Z
wlbomkeh\byo\]h^Zo\ke_^aZkljZgZfb;ZelbbbMdjZbghcJhkkbyihreZgZ
h^ghklhjhggb_f_juihaZsbl_k\h_c^_g_`ghckbkl_fuDmevfbgZpbhgguffhf_glhf\bxe_
]h^ZklZeh\\_^_gb_;ZgdhfJhkkbb\gZebqgh^_g_`gh_h[jZs_gb_gh\uojm[e_\uo[Zgdghl\aZf_g
kh\_lkdbo^_g_]kbah[jZ`_gb_fE_gbgZdhlhju_ijh^he`ZebhklZ\Zlvky\h[hjhl_DZaZoklZgZ
j_kim[ebdKj_^g_c:abbbAZdZ\dZavyGZ\_jgh_kZfufly`_eufm^Zjhf^eygZk_e_gbywlbokljZg
[uehlhqlhkh\_lkdbcjm[evhdZaZekyg_dhg\_jlbjm_fhc\Zexlhcbex^bg_fh]ebbkihevah\Zlv
h[f_ggu_imgdlujhkkbckdbo[Zgdh\qlh[uh[f_gylvwlb^_gv]bgZ^heeZjuKR:beb_\jhi_ckdb_
\Zexlu
Ihke_wlh]hi_j_]h\hjuihkha^Zgbxh[s_cjm[e_\hcahguklZebgZihfbgZlvkljhbl_evkl\h
Z\behgkdhc[ZrgbG_m^b\bl_evghqlhj_r_gb_dexq_\h]h\hijhkZ^eykhojZg_gbyjm[e_\hc
ahguZbf_gghmklZgh\e_gbyebfblh\^_g_`ghcwfbkkbb\gZrbokljZgZoihklhyggh
hldeZ^u\ZehkvihlhfmqlhijZ\bl_evkl\ZgZrbokljZg\dexqZyJhkkbx[uebg_]hlh\ud`_kldhfm
kZfhh]jZgbq_gbx\h[eZklbfhg_lZjghciheblbdbHkgh\gh_\j_fymoh^behgZh[km`^_gb_mkeh\bc
^hklmiZdjhkkbckdhfmjm[exq_j_adZgZeu[_agZebqgh]h^_g_`gh]hh[jZs_gbyl_q_j_a
dhjj_kihg^_glkdb_kq_lZP_gljh[Zgdh\kljZgKG=\;Zgd_JhkkbbZlZd`_h[mkeh\byoihklZ\db
gZebqguojhkkbckdbo^_g_]\wlbkljZgu
BakhklZ\Zjhkkbckdbofbgbkl_jkl\b;ZgdZJhkkbbkeh`beZkvdhfZg^Zwdki_jlh\\h]eZ\_k\bp_
ij_fv_jhfijZ\bl_evkl\Z:GRhobgufdhlhjZyijh\h^beZj_]meyjgu_i_j_]h\hjuihwlhfm
\hijhkmIjbq_fihkdhevdmi_j_]h\hjuijhoh^bebg_lhevdh\Fhkd\_jhkkbckdhc^_e_]Zpbb
ijboh^behkvi_jbh^bq_kdbh[e_lZlvkljZguKG=gZki_pbZevghfijZ\bl_evkl\_gghfkZfhe_l_
^_ckl\myihijbgpbimg_ij_ju\ghcq_eghqghc^biehfZlbbGm`ghkdZaZlvqlhdhq_\hch[jZa
`bagbZlfhkn_jZihklhygguo\aZbfguoij_l_gabcf_`^mij_^klZ\bl_eyfbkljZgKG=bh[sZy
g_j\hagZyh[klZgh\dZ^_ckl\h\ZebgZ\k_omqZklgbdh\i_j_]h\hjh\^hklZlhqghbagmjyxs_
�Ylh]^ZjZ[hlZe^bj_dlhjhf_iZjlZf_glZbghkljZgguohi_jZpbc;ZgdZJhkkbbBohly\hijhku
hlghr_gbckhkljZgZfbKG=g_\oh^beb\fhbh[yaZgghklbghg_kdhevdhjZaijbgylvmqZklb_\
i_j_]h\hjZoijbrehkvlhli_jbh^ijbhjbl_lgufb\fh_c^_yl_evghklb[ueb\hijhkukha^Zgby
\gmlj_gg_]h\Zexlgh]hjugdZnhjfbjh\Zgb_ahehlh\Zexlguoj_a_j\h\kljZguijh\_^_gb_
iheblbdbh[f_ggh]hdmjkZjm[eydbghkljZgguf\ZexlZf\dexqZy\ujZ[hldmf_oZgbafZ\Zexlguo
bgl_j\_gpbcgZf_`[Zgdh\kdhfjugd_kxwlml_fZlbdmlZdbebbgZq_fh`ghk\_klbdh^ghfm
kha^Zgbxmkeh\bc^eyk\h[h^ghcdhg\_jlbjm_fhklbjhkkbckdh]hjm[eyd^heeZjmKR:dZd
hkgh\ghcj_a_j\ghc\Zexl_fbjZ
l_q_gb_]h^h\fuaZnbdkbjh\Zebi_j\u_mki_ob\wlhch[eZklb;eZ]h^Zjyijbgyluf
IjZ\bl_evkl\hfb;ZgdhfJhkkbbf_jZf[uebknhjfbjh\Zguahehlh\Zexlgu_j_a_j\udhlhju_
iha\hebebh[_ki_qblviheblbdm_^bgh]hjughqgh]hdmjkZjm[eygZl_jjblhjbb\k_ckljZgu
Zf_jbdZgkdb_^heeZjujZfdZok\h_]hqe_gkl\Z\F_`^mgZjh^ghf\Zexlghfnhg^_Jhkkbykfh]eZ
ijbgylvgZk_[yh[yaZl_evkl\hihih^^_j`Zgbxdhg\_jlbjm_fhklbjm[eyihl_dmsbfhi_jZpbyf
H^gZdh\mkeh\byojZa[ZeZgkbjh\Zgghc[x^`_lghciheblbdbbgZjZklZxs_c^_g_`ghcwfbkkbbg_
lhevdhkhklhjhgu;ZgdZJhkkbbghb^jm]bop_gljZevguo[Zgdh\kljZgKG=g_\hafh`gh[ueh
h[_ki_qblvklZ[bebaZpbxh[f_ggh]hdmjkZjm[eydl\_j^uf\ZexlZfDmjkh\ZyiheblbdZ;ZgdZ
JhkkbbgZihfbgZeZZf_jbdZgkdb_]hjdb\_kghcbe_lhfm^Z\Zehkv^hklbqvklZ[bebaZpbbb^Z`_
g_dhlhjh]hmdj_ie_gbyjm[eyd^heeZjmZhk_gvxbabfhcke_^h\Zegh\uc\blhdh[\Zevgh]hiZ^_gby
jm[eydhlhjucjZajmrbl_evgh^_ckl\h\ZegZgZrb\Zexlgu_j_a_j\u^h\h^ybo^hm]jh`Zxs_
gbadbo\_ebqbgH[sbfke_^kl\b_flZdhckblmZpbbklZeZ]bi_jbgneypby\kljZg_mjh\_gvdhlhjhc
g_j_^dh^hklb]Ze[he__ijhp_glh\\f_kyp
h[s_f[m^mqbhl\_lkl\_ggufaZdmjkh\mxiheblbdm;ZgdZJhkkbbygZ\_jgh_g_fh]kdjulv
k\h_]hkd_ilbq_kdh]hhlghr_gbydkha^Zgbxjm[e_\hcahgu\KG=Ihwlhfmfh_ih^dexq_gb_d
i_j_]h\hjZfhjm[e_\hcahg_hk_gvx]h^Zg_h[jZ^h\Zehgbf_gygbfhbodhgljZ]_glh\ih
i_j_]h\hjZfQ_klgh]h\hjyfg_dZaZehkvqlhihke_wlboi_j_]h\hjh\yklZgmi_jkhghcghg]jZlZ
b\hafh`ghklb^eyqZklguo\u_a^h\\wlbkljZgumf_gykdhjhaZdjhxlky
B\^jm]\gZqZe_ghy[jy]h^Za\hghd=_jZs_gdhdhlhjuclh]^Z[ueIj_^k_^Zl_e_f;ZgdZ
Jhkkbb
Iha\hgbebbaZiiZjZlZIjZ\bl_evkl\ZDZaZoklZgZbijhkbeb\Zkijb_oZlv
Ihq_fmbf_gghf_gy\_^v_klvaZfij_^;ZgdZJhkkbbKheh\h\dhlhjuchl\_qZ_laZhlghr_gby
khkljZgZfbKG=\dexqZy\hijhkuij_^hklZ\e_gby]hkdj_^blh\bihklZ\dbgZebqguo^_g_]
G_agZxGhijhkbebijb_oZlvbf_ggh\ZkBihkdhj__HldZau\Zlvkyy[ug_j_dhf_g^h\Ze
YihgyeqlhbdlhjeZ^bfbjh\bqqlhlhagZ_lghjZkkijZrb\Zlv_]h[uehg_m^h[ghIhijhkbe
\aylv[be_lugZ[eb`Zcrbcj_ckgZ:efZ:lmb\ue_l_egZke_^mxsbc^_gv
Ihijbe_lm\DZaZoklZg\Zwjhihjlmf_gy\klj_lbebihkZ^beb\ijZ\bl_evkl\_ggmxq_jgmxhe]m
FZrbgZ[ukljhijh_oZeZq_j_a]hjh^byhdZaZekygZaZ]hjh^ghc^Zq_lhqg__\ijZ\bl_evkl\_gghf
�kZgZlhjbb:efZeu]^_f_gy\klj_lbe\bp_ij_fv_jDZaZoklZgZK_f[Z_\dhlhjuc[uefg_
agZdhfdZdjmdh\h^bl_ev^_e_]ZpbbDZaZoklZgZgZi_j_]h\hjZoihjm[e_\hcahg_Hgbh[tykgbeqlh
fhyihabpbyihg_h[oh^bfhklb\ujZ[hldbkh[kl\_gghc\Zexlghciheblbdb\dZ`^hcbakljZgKG=
_fmihgjZ\beZkv\k\yabkq_fb[uehj_r_ghijb\e_qvf_gydZdwdki_jlZdjZ[hl_
IjZ\bl_evkl\_gghcdhfbkkbbih\\_^_gbxgZpbhgZevghc\Zexluk_wlhijhbahrehaZg_kdhevdh
^g_c^hklZjlZ^_g_`ghcj_nhjfu\DZaZoklZg_ih^jh[ghklbhdhlhjhcqblZl_evmagZ_l\c]eZ\_
wlhcdgb]b
OhqmkjZamkdZaZlvqlhyijh[ue\DZaZoklZg_hdhehg_^_ebm_oZekjZamihke_aZimkdZ^_g_`ghc
j_nhjfubgbq_]h\u^Zxs_]hkyg_kh\_jrbedZq_kl\_wdki_jlZygZibkZeg_kdhevdhdhjhldbo
aZibkhdhf_jZoihh[_ki_q_gbxh[jZlbfhklb dhg\_jlbjm_fhklb\fl_g]_\bghkljZggu_\Zexlu
nhjfbjh\Zgbxf_`[Zgdh\kdh]h\Zexlgh]hjugdZ\dexqZykha^Zgb_bZdpbhgbjh\Zgb_\Zexlghc
[bj`bJ_kim[ebdbDZaZoklZgij_^klZ\bek\hbkhh[jZ`_gbyihjZkq_lZfdmjkZl_g]_djhkkbckdhfm
jm[exb\Zexlghch[_ki_q_gghklb^_g_`ghcfZkku\l_g]_;mfZ]lh]^Z[uehgZibkZghfgh]hgh
\j_f_gbgZboql_gb_gbmdh]hhkh[_gghg_[ueh
�Ihwlhfm]hjZa^h\Z`g__[uehfh_mqZklb_\jZ[hq_c]jmii_\ha]eZ\ey_fhcK_f[Z_\uf]^_
�yihagZdhfbekybih^jm`bekyk=jb]hjb_fFZjq_gdhbMjZahf`Zg^hkh\uf
h[km`^_gbyog_j_^dhijbgbfZemqZklb_ij_fv_jfbgbkljijZ\bl_evkl\ZDZaZoklZgZ
L_j_s_gdhG_kdhevdhjZahgih^jh[ghjZkkijZrb\Zef_gyhlhfdZdnmgdpbhgbjm_lf_oZgbaf
dhg\_jlbjm_fhklbgZpbhgZevghc\ZexludZdjZ[hlZ_l^_g_`ghdj_^blgZykbkl_fZb\Zexlguc
jughdIhke_h[ty\e_gby^_g_`ghcj_nhjfukhklhyeZkvfhy\klj_qZkIj_ab^_glhfDZaZoklZgZG
GZaZj[Z_\ufdhlhjucih[eZ]h^Zjbef_gyaZmqZklb_\f_jhijbylbyoih\\_^_gbxdZaZoklZgkdhc
\Zexlubij_^eh`beih^mfZlvhi_j_oh^_gZjZ[hlm\DZaZoklZgFhb^jmavyijhajZqghgZf_dgmeb
qlh\hafh`ghfh_gZagZq_gb_kh\_lgbdhfij_ab^_glZGhyg_\hkihevah\Zekywlbfij_^eh`_gb_fb
\_jgmeky\Fhkd\m]^_f_gy`^ZeZg_f_g__bgl_j_kgZyjZ[hlZ\P_gljZevghf;Zgd_JN
H]ey^u\ZykvgZaZ^yfh]mkm\_j_gghklvxkdZaZlvqlhijbgylh_lh]^Zj_r_gb_h\\_^_gbb
gZpbhgZevghc\Zexlu[uehk\h_\j_f_ggufbijh^mfZggufrZ]hfdhlhjuciha\hebeDZaZoklZgm
gZqZlvrbjhdmxijh]jZffmjughqguoj_nhjfFg_dZ`_lkyk_cqZkg_hq_gvdhgkljmdlb\gh\_klb
^bkdmkkbxhlhfdlhbdh]h\ulhedgmebajm[e_\hcahgul_f[he__bkdZlv\bgh\guo\lhfqlh__
g_m^Zehkvkha^ZlvIjZ\bl_evkl\hDZaZoklZgZ\mkeh\byohklj_cr_]hwdhghfbq_kdh]hdjbabkZ
ijbgyehgZk_[yhl\_lkl\_gghklvaZnhjfbjh\Zgb_kh[kl\_gghc^_g_`ghdj_^blghcb\Zexlghc
iheblbdbLZdbfh[jZahf[uemklZgh\e_g\Zexlguckm\_j_gbl_lDZaZoklZgZ
Ihemq_ggucDZaZoklZghf\Zexlguckm\_j_gbl_lkha^Zemkeh\by^eyijh\_^_gbyg_aZ\bkbfhc
wdhghfbq_kdhciheblbdbDgb]Z=jb]hjbyFZjq_gdhdZdjZahlhfq_]hfh`_l^hklb]gmlvkljZgZ
dhlhjZykfh]eZ\u[jZlvk\hcimlvijh\_^_gbyj_nhjfnbgZgkh\h]hk_dlhjZKmq_lhfgZpbhgZevguo
bgl_j_kh\bkhjb_glZpb_cgZf_`^mgZjh^gu_klZg^ZjluDZaZoklZgi_j_gyeemqrmxfbjh\mx
ijZdlbdmK_]h^gy\kljZg_jZ[hlZ_l_^bgucf_]Zj_]meylhjnbgZgkh\h]hjugdZi_gkbhggZykbkl_fZ
h^gZbaemqrbogZl_jjblhjbbihklkh\_lkdh]hijhkljZgkl\Zkbkl_fZkljZoh\Zgby\deZ^h\
h[_ki_qb\Z_l^h\_jb_gZk_e_gbyd[Zgdh\kdhckbkl_f_
DZaZoklZgkdb_j_nhjfukms_kl\_gghh[h]ZlbebdhibedmagZgbcbhiulZj_nhjfbjh\Zgbywdhghfbd
gZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_
hkihfbgZgby=jb]hjbyFZjq_gdh[m^mlbgl_j_kgujhkkbckdhfmqblZl_exihkdhevdmfufZeh
agZ_fh[bklhjbbklZgh\e_gbynbgZgkh\uokbkl_fkljZgKG=Dgb]Ze_]dhqblZ_lkyihlhfmqlh
khklZ\e_gZ\nhjf_`b\uojZkkdZah\hex^yobofukeyobj_r_gbyo
Dgb]ZagZdhfblgZkg_lhevdhkbklhjb_cnbgZgkh\uoj_nhjfg_ckh^_j`ZlkykjZ\gbl_evgu_
hp_gdbbblh]bij_h[jZah\Zgbc\JhkkbbbDZaZoklZg_Ohlyg_j_^dh\dgb]_fh`gh\klj_lblv
aZf_qZgbyqlhnbgZgkh\u_j_nhjfu\DZaZoklZg_ijh\h^bebkv[_ah]ey^dbgZFhkd\mbgZ
jhkkbckdbowdki_jlh\=jb]hjbcFZjq_gdhkaZbgl_j_kh\ZgghklvxkfhljblgZjZa\blb_JhkkbbgZ
j_amevlZluijh\h^bfuogZfbj_nhjf
dgb]_fgh]hhkljuodhff_glZjb_\\Z^j_kJhkkbbqZklghklb`_kldhcdjblbd_ih^\_j]Z_lky
JhkkbyaZg_jZa\blhklvbgnjZkljmdlmjunhg^h\h]hjugdZ\ukhdbcmjh\_gvdhjjmipbbgbadmx
wnn_dlb\ghklvjZ[hlukm^_[ghckbkl_fuaZhlkmlkl\b_aZdhgh^Zl_evghcaZsblukh[kl\_gghklbhl
j_c^_jkl\ZWlbhp_gdb\_kvfZkm[t_dlb\gubihjhcg_kh\k_faZkem`_gguGhbo^Z_lyjdbc
g_aZmjy^gucq_eh\_dEmqrbckihkh[\ub]jZlvwlmihe_fbdmaZgylvkymkljZg_gb_fg_^hklZldh\h
dhlhjuo]h\hjblZ\lhj:khj_\gh\Zl_evguc^moihe_a_gb^eyJhkkbbb^eyDZaZoklZgZ
JZa\blb_nbgZgkh\uokbkl_fJhkkbbbDZaZoklZgZijh^he`Z_lkyiZjZee_evgufbimlyfbJhkkbb
h]jhfgucbgl_j_k^eyl_odlhaZgbfZ_lky\ujZ[hldhcwdhghfbq_kdhciheblbdb\gZrbokljZgZo
G_kfhljygZihe_fbqghklvbih]jm`_gghklv\ijhreu_bl_dmsb_ijh[e_fuDZaZoklZgZwlZdgb]Z
_s_^he]hfh`_l[ulvgZklhevghc^eyfgh]boj_nhjfZlhjh\bnbgZgkbklh\\Jhkkbb
:e_dkZg^jIhl_fdbgij_ab^_glFhkdh\kdhcf_`[Zgdh\kdhc\Zexlghc[bj`b
$%292
?kebbklhjbygZkq_fmgb[m^vmqbl _kebfu\khklhygbbq_fmlhmg__gZmqblvky\flZdwlhijhklhfm
agZgbxi_j_f_guh[uqghgZqbgZxlkyg_hlohjhr_c`bagb
J_nhjfZfdZdijZ\behij_^r_kl\m_ldjbabk
K_]h^gyrgbcDZaZoklZg^bgZfbqghbm\_j_gghhk\Zb\Z_lihabpbbj_]bhgZevgh]heb^_jZGZrZ
wdhghfbdZjZkl_lohjhrbfbl_fiZfbBg_lhevdh[eZ]h^Zjywdkihjlmkujvy
DZaZoklZggZijbf_jy\ey_lkyeb^_jhfkj_^bkljZgKG=ihkhklhygbxnbgZgkh\h]hk_dlhjZ
gZr_cj_kim[ebd_jZgvr_q_f]^_eb[h_s_gZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_ijh\_eb[Zgdh\kdmx
j_nhjfmGZrb[ZgdbghjfZevghdZiblZebabjh\Zgukhhl\_lkl\mxl;Za_evkdbfklZg^ZjlZf
[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZ^hklZlhqgh^Z\ghi_j_rebgZf_`^mgZjh^gu_klZg^ZjlunbgZgkh\hc
hlq_lghklbIjZdlbq_kdb\k_dhff_jq_kdb_[ZgdbDZaZoklZgZ\oh^yl\kbkl_fmkljZoh\Zgby
^_ihablh\bihwlhfmihevamxlky^h\_jb_fgZk_e_gbyh[t_fu\deZ^h\nbabq_kdboebpihklhyggh
jZklmlGZrbdj_^blgu_mqj_`^_gby^_ckl\bl_evghdj_^blmxl\lhfqbke_fZeucbkj_^gbc
[bag_kZlZd`_Zdlb\gh^_ckl\mxl\jZaebqguok_]f_glZoihlj_[bl_evkdh]hdj_^blh\Zgby
]h^m dh]^ZibkZeZkvwlZdgb]Z\fgZpbhgZevgmx[Zgdh\kdmxkbkl_fmDZaZoklZgZ^h\hevghhsmlbfh
ljyogmeh\k\yabkf_`^mgZjh^gufdjbabkhfebd\b^ghklbbke_^m_lkdZaZlvqlhkijh\_jdhcgZ
ijhqghklvhgZ\p_ehfghjfZevghkijZ\beZkv
GZwlhfkibkhd^hklb`_gbcg_aZdZgqb\Z_lkyDZaZoklZg_m`_^hklZlhqgh^Z\gh^_ckl\m_l
gZdhibl_evgZyi_gkbhggZykbkl_fZJ_]mebjh\Zgb_nbgZgkh\uojugdh\\u^_e_gh\hl^_evguchj]Zg
f_]Zj_]meylhj\f:]_glkl\hihgZ^ahjmaZnbgZgkh\ufbjugdZfbMgZkkha^Zgp_gljZevguc
�^_ihablZjbc_ckl\m_lGZpbhgZevgucnhg^ bhgkha^ZgjZgvr_q_f\Jhkkbb\fJZa\b\ZxlkykjZam
^\_ko_fu`bebsgh]hdj_^blh\ZgbygZk_e_gbybihl_qgZybkljhbl_evghk[_j_]Zl_evgZy
Keh\hfnbgZgkh\Zykbkl_fZJ_kim[ebdbDZaZoklZgkhhl\_lkl\m_l`_kldbf]Zf[mj]kdbf
djbl_jbyfijbf_gy_fuf\fbjh\hfnbgZgkh\hfkhh[s_kl\_ijbjZa]h\hj_gZjZ\guoIjZdlbq_kdb
gb\h^ghckljZg_KG=nbgZgkh\u_j_nhjfug_[uebijh\_^_guklZdhckdhjhklvxbgZlZdmx
]em[bgmdZdmgZk
H^gZdhgZqbgZehkv\k_k]em[hdh]h lh]^Z_s_h[s_]h^ey\k_oj_kim[ebdKKKJ\fdjbabkZ
khpbZebklbq_kdhcohayckl\_gghckbkl_fuHkgh\ghcijbqbghcdjZoZ[ueZdhgdmj_gpbyf_`^m
dZiblZebafhfbkhpbZebafhfKhpbZebafwlm]hgdmijhb]jZe\qbklmx
DjbabkkhpbZebklbq_kdhcwdhghfbdblZdbklhjbq_kdbkeh`behkvijhl_dZe\mkeh\byodh]^Z
jy^hfgZoh^bekyhq_gvkbevgucdhgdmj_glBhgihfh]Zeijhp_kkmjZkiZ^Z\f_jmk\hbo
\hafh`ghkl_c:\hafh`ghklblZdh]hjh^ZmdZiblZebafZbf_ebkvHJ_c]Zg_kdZ`_ffh`gh
^mfZlvqlhm]h^ghG_evayh^gZdhhljbpZlvqlh_]hb^_y[hjhlvkyg_iml_fijyfuo\h_gguo
^_ckl\bcZwdhghfbq_kdbbbgl_ee_dlmZevghq_j_a\ly]b\Zgb_KKKJ\]hgdm\hhjm`_gbc[ueZ
]jZfhlghaZ^mfZgZB\iheg_wnn_dlb\ghj_Zebah\ZgZ
Khxa_kms_kl\h\ZebihkemoZfijh_dlulZdgZau\Z_fh]hg_ijhihjpbhgZevgh]hhl\_lZ
ijh_dlh\ydh[ubf_ebkvkh\k_fex^h_^kdb_kdZ`_ffm`_kl\_gghk[jhkblvkh\_lkdmxZlhfgmx
[hf[mgZ^k\h_c`_l_jjblhjb_c dijbf_jmgZ^Qmdhldhc\fkl_fqlh[uihke_^kl\byijbrehkv
jZkoe_[u\Zlv \lhfqbke_\fgZijhkljZgkl\_hl:eykdb^hDZebnhjgbbj_Zebyolh]h\j_f_gb
bklhjby\u]ey^blijZ\^hih^h[ghohlyg_agZxgZkdhevdhhgZkhhl\_lkl\m_l^_ckl\bl_evghklbL_f
g_f_g__wnn_dlb\gh_\ly]b\Zgb_KKKJ\]hgdm\hhjm`_gbcke_^m_lkqblZlvi_j\hcijbqbghc
jZa\ZeZkhpbZebklbq_kdhcwdhghfbdb
lhjZyijbqbgZ_kl_kl\_gghiZ^_gb_p_ggZg_nlv
Lj_lv_c ghg_f_g__\Z`ghc\fijbqbghcdjZoZihfh_chp_gd_y\behkvhlkmlkl\b_\Khxa_
wnn_dlb\gh]hf_oZgbafZi_j_^Zqb\eZklguonmgdpbcj_amevlZl_\\ukrbcf_g_^`f_glkljZgu
kh\j_f_g_fijbrebex^biheghklvxg_kihkh[gu_\uihegylvjZ[hlmjmdh\h^bl_ey
GZijbf_jm`_\lhlfhf_gldh]^Z]_g_jZevgufk_dj_lZj_fDIKK[uegZagZq_g\_lobcklZj_p
Q_jg_gdhklZehykghqlh\kbkl_f_khpbZebafZkdhjh\hagbdgmlijh[e_fuGh\uc]_gk_dg_dZaZeky
ebqghklvxohlvkdhevdhgb[m^vkhjZaf_jghcihklmjmdh\h^bl_eyh]jhfghckljZguMg_]hg_
bf_ehkvgbdZdbohkh[uoaZkem]i_j_^jh^bghc ihfbfhiuedhc^jm`[uebqghkE_hgb^hfBevbqhf
;j_`g_\uf\fMdblZcp_\kdZ`_fkdZ^jZfb^_ehh[klhyehbgZq_Ihke_^kl\byq_]hful_i_jv
ohjhrh\b^bf:\hafh`ghm\b^bfb_s_[he__hlq_leb\h
Ohly\hh[s_lhp_gZj_nhjfbownn_dlb\ghklvbmk\hy_fhklv\[hevrbgkl\_kemqZ_\g_\hijhk
qv_clhdhgdj_lghcebqghc\bgubebebqghchl\_lkl\_gghklbFgh]b_ex^bbkihegyxsb_
]hkm^Zj_\mjZ[hlmklj_fylky^_eZlvohjhr__Ghdhfi_l_glghklvbglmbpbymf_gb_ijbgbfZlv
j_r_gby\mkeh\byo`_kldboh]jZgbq_gbc\k_wlhg_ihy\ey_lkyihh^ghfmebrv`_eZgbx
dhgdj_lgh]hh[eZ^Zl_ey\eZklguonmgdpbcDZq_kl\Zg_h[oh^bfu_mki_rghfmj_nhjfZlhjmg_
fh]ml[ulvh[_ki_q_gu^Z`_khhl\_lkl\mxsbfbj_r_gbyfbijZ\bl_evkl\ZBdjhf_lh]hqlh[u
\u\_klb]hkm^Zjkl\_ggmxfZrbgmbadjbabkZh[uqghcdhfi_l_glghklbg_^hklZlhqgh=jZfhlguc
ijhn_kkbhgZejmeysbcbkijZ\ghcfZrbghcgZijbebqghc^hjh]_^Ze_dhg_\k_]^Z\khklhygbb
kijZ\blvkykZ\ZjbcgufmijZ\e_gb_f
LZdbebbgZq_h[s__ohayckl\h[hevrhckhpbZebklbq_kdhcahgugZqZehjZa\Zeb\ZlvkyBhdZaZehkv
qlhdZ`^Zybaj_kim[ebd\oh^b\rbo\h\jh^_[ug_jmrbfuckhxahlgug_klhbli_j_^
g_h[oh^bfhklvxkZfhklhyl_evghijh^_eZlvg_oh`_gucimlvhlkhpbZebafZdjughqghcwdhghfbd_
Wlh]hfu\bgklblml_lhqghg_ijhoh^beb
K^_eZlvbadZiblZebafZkhpbZebafaZf_lbe\h^ghcbak\hboim[ebdZpbcE_r_d;Zevp_jh\bq\k_
jZ\ghqlh^hklZlvbaZd\ZjbmfZahehluoju[hdbk\ZjblvbagbomomGhk^_eZlvbakhpbZebafZ
dZiblZebafagZqblihiulZlvkyij_\jZlblvmomh[jZlgh\Zd\Zjbmfkahehlufbju[dZfb
QlhijZ\^ZlhijZ\^Z
;m^mqbihh[jZah\Zgbxwdhghfbklhf aZdhgqbewdhghfbq_kdbcnZdmevl_lF=BFH\]h^m\fy
jZamf__lkyqblZefZkkmljm^h\ljZdlh\Z\rbo\hijhkui_j_oh^ZhldZiblZebafZdwdhghfbd_
khpbZebklbq_kdhcGh\lhfb^_ehqlh\lhlfhf_gldh]^Z\KKKJgZqZeZkvwdhghfbq_kdZy
ehfdZm`_gb^eydZdhcp_ebg_gm`gu[uebwlbgZibkZggu_hlebqgbdZfbfZjdkbafZljm^u\
dhlhjuokgbkoh^bl_evgh^hdZau\Zehkvqlhfbjh\ZywdhghfbdZg_fbgm_fhijb^_ldkhpbZebafm
kZfZb\kyp_ebdhfwlh`_hq_\b^ghZlkhgH^gZdhhqb\b^_ebkh\k_f^jm]h_gZijZdlbd_
khpbZebklbq_kdZywdhghfbdZklj_fbl_evghkuiZeZkvjZa\Zeb\ZeZkvbkq_aZeZHkljhlj_[h\Zebkv
mobdahehlufju[dZfghbf_gghboihihgylgufijbqbgZfg_kms_kl\h\Zeh Dlh[ufh]
ih^mfZlvqlhdh]^Zhgbihy\ylkylhfZl_jbZehf^eygboihkem`Zl\lhfqbke_[bh]jZnbbohjhrh
agZdhfuofg_ex^_c\f
u[hjZg_[uehgbmh^ghcbaiylgZ^pZlbj_kim[ebd[u\r_]hKKKJgZjmbgZomfbjZxs_c
khpbZebklbq_kdhcwdhghfbdbdZ`^Zybagbo^he`gZ[ueZkha^Zlvk\hxkh[kl\_ggmx
`bag_kihkh[gmxkbkl_fmohayckl\h\ZgbyGZimlvj_nhjf\k_iylgZ^pZlv\urebbah^ghclhqdbGh
^\b]ZebkvkjZaghckdhjhklvxjZagufbkihkh[ZfbihjZaguffZjrjmlZfbihlhfmj_amevlZl
wlh]h^\b`_gbymdZ`^hcbagbogZk_]h^gylh`_hq_gvjZaguc
DZaZoklZgkljZgZkhklj_fbl_evghjZklms_cwdhghfbdhc
JZamf__lkymgZk_klvg_nlvf_lZeeufZkkZ^jm]boijbjh^guo[h]Zlkl\GhkZfhihk_[_kujv_\h_
bah[beb_^Ze_dhg_\k_]^Z]ZjZglbjm_lwdhghfbq_kdbcjhklg_^Zjhf`_\hagbdl_jfbgkujv_\h_
ijhdeylb_:m`mjh\_gvjZa\blbynbgZgkh\h]hk_dlhjZl_fiZq_khijy`_gkmjh\g_fp_ggZ
m]e_\h^hjh^ubebh[t_fhfboaZiZkh\kh\k_fg_h^ghagZqgh ;m^vwlhbgZq_nbgZgkh\ZyklhebpZ
?\jhiugZoh^beZkv[ug_\Ehg^hg_Zkbevgh\hklhqg__\fOZjZdl_jghdklZlbqlhaZlhli_jbh^
dh]^ZIDZaZoklZgZm^\hbekygZrgZpbhgZevgucnbgZgkh\uck_dlhj\ujhk\r_klv \fjZa
?kl_kl\_gghgZ\hkoh^ys_f^\b`_gbb[uklj__jZklmlbnbgZgkuGhihij_^\Zjbl_evgufhp_gdZf
m\_ebqblvkyhgb^he`gu[ueb\ljbjZaZgbdZdg_\r_klvEbrg__m^\h_gb_j_amevlZl
]jZfhlghbihke_^h\Zl_evghijh\_^_gguobgklblmpbhgZevguoj_nhjf
LZdihq_fmgZrbdZaZoklZgkdb_j_nhjfuijb\_ebdohjhr_fmj_amevlZlm"hijhkbf__lkfuke
ihklZ\blv^Z`_rbj_Zbf_gghkms_kl\m_leb\ijbgpbi_g_dbcmgb\_jkZevguc bnhjfZebam_fuc\f
imlv^\b]Zykvihdhlhjhfmex[ZykljZgZkm\_j_gghklvxijb^_ldijhp\_lZgbxbklZ[bevghklb"
hh[s_lhdgZklhys_fm\j_f_gbm`_hnhjfbeZkvki_pbZevgZywdhghfbq_kdZygZmqgZy^bkpbiebgZ
lZdgZau\Z_fZyljZgablheh]by WUDQVLWRORJ\\fdhlhjZybamqZ_lijh[e_fui_j_oh^Zbah^gh]h
khpbZevghwdhghfbq_kdh]hkhklhygby\^jm]h_g_\fZjdkbklkdhfdexq_H^bgba__[Zah\uo
\u\h^h\gZkdhevdhijboh^behkvqblZlvlZdh\nhjfuihkldhffmgbklbq_kdhcljZgknhjfZpbb
wdhghfbdbkg_ba[_`ghklvxjZaebqgu\jZaguokljZgZoBgufbkeh\Zfbimlvihdhlhjhfmke_^m_l
b^lbdijhp\_lZgbxbwdhghfbq_kdhfmjhklmdZ`^ZykljZgZ^he`gZbkdZlvwfibjbq_kdbgZ
ljZgablheh]bxjZkkqblu\Zlvg_klhblGmwlhlhfubglmblb\ghihgbfZebb^hql_gbyljm^h\KZdkZ
bRlb]ebpZ
GbkZfygb[hevrbgkl\hl_oex^_c\f_kl_kdhlhjufbfg_ihkqZkleb\behkvhkms_kl\eylvjy^
j_nhjfdZaZoklZgkdbonbgZgkh\lhqghg_[uebhaZ[hq_guih]jm`_gb_f\qbklmxl_hjbx;ueh
kh\_jr_gghhq_\b^ghqlhhl\_lugZ\hijhkuklhysb_bf_gghi_j_^gZfbijb^_lkybkdZlv
iuleb\hkZfhklhyl_evghbqbklhijZdlbq_kdb:m`ihlhfihf_j_mki_rghklbj_ZebaZpbb
gZc^_gguoj_r_gbcih^gbo\hafh`ghih^\_^ml^hklhcgmxl_hj_lbq_kdmx[ZamFh`_l^Z`_
dgb`dbgZibrml
hlnbdkZpbyqm`h]hijZdlbq_kdh]hhiulZhdZaZeZkvgZfkbevghdklZlbijhrehf\_d_fgh]b_
kljZgubadZl_]hjbbjZa\b\Zxsboky^hklZlhqghmki_rghijh^_eZebimlvhl[_^ghklbd
wdhghfbq_kdhfmijhp\_lZgbxHkgh\hcbowdhghfbq_kdh]hjhklZ[uebdZdijZ\behwdhghfbq_kdb_
l_hjbbaZiZ^gh]hlhedZohlygZijZdlbd_wlbl_hjbbbijbf_gyebkvkZfufjZaebqgufh[jZahfGh
g_kfhljygZjZaebqbyZ\hafh`ghdZdjZa[eZ]h^ZjybfijZdlbq_kdbchiul]hkm^Zjkl\
Ijb]h^bebkvagZgbyhqbebckdhci_gkbhgghcj_nhjf_bh[bihl_qghckbkl_f_FZeZcabbH
kljmdlmj_bnmgdpbyoihqlh\hk[_j_]Zl_evghckbkl_fuYihgbbHijZdlbd_]hkm^Zjkl\_ggh]h
bg\_klbjh\ZgbyKbg]ZimjZhg_f_pdbokljhbl_evghk[_j_]Zl_evguodZkkZohijbgpbiZo
^_yl_evghklbGZpbhgZevgh]hnhg^ZGhj\_]bbihegh_i_j_qbke_gb_bklhqgbdh\ihemqbehkv[u
hq_gv^he]bf\u[hj_j_r_gbcfu[ueb^hklZlhqghwde_dlbqgub[jZebbolZf]^_\b^_eb
emqr__lhfqbke_ihlhfmqlhihgbfZebdZaZoklZgkdb_j_nhjfug_fh]ml[ulviheghklvx
kdhibjh\Zgukg_dboh[jZaph\imklvkdhevm]h^ghm^ZqguoBooZjZdl_jg_fbgm_fh^he`_g[ulv b
[m^_l\fkdhjj_dlbjh\ZgfZkkhcnZdlhjh\j_]bhgZevguoiheblbq_kdbokhpbZevguo
gZpbhgZevguo:_s_\Z`ghihfgblvqlhihfbfhh[t_dlb\guonZdlhjh\_klvkm[t_dlb\gu_B
j_Zevghg_ba\_klghdZdb_bagbokm[t_dlb\gu_bebh[t_dlb\gu_kbevg__
GZijbf_jjhevebqghklb\bklhjbbJ_rZxsbffhf_glhfmki_oZbf_gghdZaZoklZgkdboj_nhjf
y\beZkv[_amkeh\ghfhsgZybhij_^_e_ggh\ujZ`_ggZy\heyij_ab^_glZ?keb[uj_nhjfug_
bf_ebkbevghciheblbq_kdhcih^^_j`dbkhklhjhguG:GZaZj[Z_\Zgbq_]h[uih`Zemcg_
ihemqbehkv;_aj_rbfhklbeb^_jZkljZguhjb_glbjh\ZlvkygZemqrb_fbjh\u_h[jZapu
nbgZgkbklufh]ebkdhevm]h^gh^he]hjZkkdZau\Zlv\iZjeZf_gl_h;Za_evkdboklZg^ZjlZobeb
ijbgpbiZoqbebckdhci_gkbhgghckbkl_fuDlh\DZaZoklZg_keurZehgbo\k_j_^bg_o"Dlh
aZohl_e[uijh\h^blvbo\`bagv"
Bdjhf_lh]hkms_kl\h\Ze_s_h^bgkm[t_dlb\gucnZdlhjgZfhf_glijh\_^_gbynbgZgkh\uo
j_nhjf\kljZg_keh`beZkvdhfZg^Zkbevguobhl\_lkl\_gguoijhn_kkbhgZeh\
l_hjbbf_g_^`f_glZkms_kl\m_lba\_klgh_ijhlb\hihklZ\e_gb_eb^_jf_g_^`_jEb^_jlhl
dlhhij_^_ey_laZ^Zqbbimlbboj_r_gbyF_g_^`_j]jZfhlgucbkihegbl_evgZf_q_gguoaZ^Zq
gZr_fkemqZ_ih^h[gh]hjZa^_e_gbyg_ihemqbehkvfu\gZqZe_hij_^_eyebaZ^ZqbZaZl_fkZfb`_
aZgbfZebkvboj_ZebaZpb_cFu^_ckl\h\ZebbdZdeb^_jubdZdf_g_^`_jufuklZ\bebk_jv_agu_
p_ebbklj_fbebkvdbo^hklb`_gbxbkoh^ybaqbklhijZdlbq_kdboaZ^ZqdZ`^h]h^gy
Ym\_j_gihemqbehkv^hklZlhqghfgh]h_HlhfdZd\k_wlh[uehyaZohl_ejZkkdZaZlvihdZihfgx
wlhkZfbihdZ`b\ua^hjh\ubZdlb\gul_ex^bdhlhju_fh]ml^hihegblvbihijZ\blvfhc
jZkkdZa
;_amihfbgZgbyhkm[t_dlb\ghfnZdlhj_g_h[hclbkvba^_kvFh_`_eZgb_gZibkZlvdgb]m
[_amkeh\ghbf_ehohjhrbcrZgkme_lmqblvky[ukljhaZlh[_kke_^ghOhly[uijhklh\kbemlh]h
qlhyg_ibrmsbcq_eh\_dG_jZkkdZaqbdg_`mjgZebklg_jZcl_jh^gbfkeh\hfMf_gykh\k_f
^jm]ZyjZ[hlZbfh]mm\_j_gghml\_j`^ZlvqlhlZdh_iheh`_gb_^_ef_gy\iheg_mkljZb\Z_l
H^gZdhdZdjZa\jZfdZoj_r_gbyijhn_kkbhgZevguoaZ^Zqfg_^hklZlhqghqZklhijboh^blky
h[sZlvkykex^vfbba^_eh\uoKFBBf_gghlZdbfh[jZahfyihagZdhfbekykBjbghcKexkZj_\hc
`mjgZebkldhcbaFhkd\udhlhjmxgZlhlfhf_glbgl_j_kh\ZeZijh\_^_ggZy\DZaZoklZg_Zfgbklby
dZiblZeh\Ihblh]Zfwlh]hbgl_j\vxkeh`beZkv\gylgZyim[ebdZpbyaZg_cq_j_ahij_^_e_ggh_
\j_fyihke_^h\ZeZ_s_h^gZ:y\h\j_fyjZ[hludk\h_fmm^b\e_gbxh[gZjm`beqlhdZdb_lh
^_lZebijhreh]hm`_^h\hevghhkgh\Zl_evghkl_jebkvbafh_ciZfylbohlyijhbkoh^beh\k_\jh^_
lZdg_^Z\ghBlml\ijb^ZqmBjbgZkhh[sbeZqlhfum`dhlhjucjZaihke_^h\Zl_evghohlybk
jZaguoklhjhgh[km`^Z_fh^gmblm`_l_fmkmsghklvbkljmdlmjmnbgZgkh\uoj_nhjf\
DZaZoklZg_Ijbq_fke_^m_lihfgblv^h[Z\beZhgZqlhg_gZibkZggh_g_kms_kl\m_l
[m^msbfkhZ\lhjZfg_lhevdheh]bqgufgh^Z`_kh\_jr_gghhq_\b^guf _keb[uex^bjZamqbebkv
aZ[em`^Zlvkyfbj[u\hh[s_fgh]h]hg_^hkqblZeky\f\fH^gbfkeh\hfij_^bkeh\b_dwlhcdgb]_
dZ`_lkyfg_gZb[he__ih^oh^ysbff_klhf^eylh]hqlh[uih[eZ]h^ZjblvBjbgmKexkZj_\maZ
ijhn_kkbhgZebaffy]dh_mihjkl\hbg_baf_ggmx\_jghklvp_e_iheZ]Zgbyijhy\e_ggu__x\
kh\f_klghcjZ[hl_gZ^wlhcdgb]hc
Yg\Zjv
��IJBOHG:=HKM:JKL?GGMXKEM@;M
Ih`Zemcl_kh[ulbydhlhju_klZebhkgh\hcwlhcdgb]bgZqZebkv\fh_c`bagbklh]hqlh\
]h^m\ub]jZ\khhl\_lkl\mxsbcdhgdmjkihebgbbLhj]h\hijhfure_gghciZeZluKKKJygZ
q_lujgZ^pZlvf_kyp_\m_oZebajh^ghc:efZ:lugZklZ`bjh\dm\=_jfZgbx\]hjh^De_\_
Hj]Zgbah\ZehklZ`bjh\dmh[s_kl\h&DUO'XLVEHUJ*HVHOOVFKDIW:jZ[hlZlvijbrehkv\dhfiZgbb
Ki_dljh=f[odhlhjZyaZgbfZeZkvijhba\h^kl\hfki_dljhf_ljh\gZqZe_klZ`bjh\dbyihiZe\
nbgZgkh\uc^_iZjlZf_glDZdgbaZ[Z\gh[ueZ[khexlgh^Ze_dhlihgbfZgbyqlhklZgmbf_ggh
nbgZgkbklhfBlh]^ZgZ^haZf_lblvgZnbgZgkZog_aZ^_j`ZekyKq_eh\_dhf\ha]eZ\ey\rbf
^_iZjlZf_glg_kjZ[hlZekylZdqlhihr_eih^jm]bfa\_gvyfijhba\h^kl\_gghcp_ihqdbJZ[hlZe\
ih^jZa^_e_gbbihk[ulmijh^mdpbb\KKKJbkljZguhklhqghc?\jhiuaZgbfZekyi_j_\h^hf
yaudh\ufh[mq_gb_fijh\h^bek_fbgZju\h[s_ffgh]hq_]hihijh[h\Ze^_eZlvIhemq_gguc
hiulhdZaZekyjZaghh[jZagufbm`_ihwlhfmhq_gvihe_aguf
ghy[j_]h^Zfuijh\h^bebk_fbgZj\FZ]^_[mj]_Ihke_f_jhijbylby^\h_mqZklgbdh\
g_aZ\bkbfh^jm]hl^jm]Zk^_eZebfg_h^bgblhl`_g_fgh]hba[ulhqgucdhfiebf_glhlf_lbeb
qlhyhq_gvohjhrh]h\hjxihjmkkdbByihgyeqlhaZkb^_eky\=_jfZgbbihjZ^hfhc
DklZlb\Z\]mkl_]h]h^Z\h\j_fyimlqZdh]^Z\Fhkd\m\hrebk\hb`_kh\_lkdb_lZgdb\eZklb
=_jfZgbbgZf\k_fklZ`_jZfbaKKKJij_^eh`bebg_f_pdh_]jZ`^Zgkl\hk_fulh]^Z^jm`gh
hldZaZebkv_jbebqlhwlblZgdbg_ijhc^mlIhlhfnbjfZKi_dljhij_^eZ]ZeZm`_ebqghfg_
hklZlvkybjZ[hlZlvmgboghwlhij_^eh`_gb_f_gylh`_g_aZbgl_j_kh\Zeh
G_hldjhxgbdZdh]hk_dj_lZ_kebkdZ`mqlh=_jfZgbyij_djZkgZykljZgZFg_lZffgh]h_
gjZ\blkybqlhqbklhbqlhih_a^Zoh^ylihjZkibkZgbxbqlhex^bfgh]hjZ[hlZxlGhwlh^jm]Zy
kljZgZ^jm]hcf_glZebl_l^jm]Zy`bagvh^gbfkeh\hfG_om`_bg_emqr_ijhklhg_fhy
K_cqZkj_r_gb_g_ijhf_gylvDZaZoklZggZ=_jfZgbx[ueh[uihgylghfgh]bfghlh]^Zhghgb
�[eZ]hjZamfgufgb^Z`_ijhklhfhlb\bjh\Zggufg_dZaZehkv_dZ[jv]h]h^Zwlh^ey
]jZ`^ZgbgZKKKJi_j_`b\Zgb_ki_pbnbq_kdh_b^h\hevgh`mldh_IjyfhihLxlq_\mihk_s_gb_
fbjZ\_]hfbgmlujhdh\u_kljZg_kh\k_fg_^Z\ghijhbahreZihiuldZ]hkm^Zjkl\_ggh]h
i_j_\hjhlZIheblbq_kdZykblmZpbyfy]dh]h\hjydjbabkgZyWdhghfbq_kdZylh`_fZ]ZabgZog_l
gbq_]hgb\_s_cgbijh^mdlh\gm\hlh^gbimklu_ihedbGZ\hijhkqlh[m^_l"\gylguohl\_lh\
gbhldh]hg_a\mqbl=_jfZgbboh^bebjZkkdZauqlhydh[udh_]^_\JhkkbbgZjh^m`_
hlZieb\Z_lkydhkljZfbKeh\hfihegucr\ZoDh]^Zym_a`Zeg_fpuhj]Zgbah\Zebp_emx
ijh]jZffmIhfh]bl_jmkkdbfKh[jZeb\qZklghklbh]jhfgh_dhebq_kl\hl_ieuo\_s_cihlhfm
qlh\abfm]h^Zfgh]bf_\jhi_cpZfdZaZehkv bg_[_ahkgh\Zgby\fqlhjmkkdb_]hjh^Z
we_f_glZjghaZf_jagmlh[s_fhsms_gbyhl`bagb\kh\_lkdhckljZg_[ueblh]^Z
ZihdZebilbq_kdb_
Dh]^Z\yg\Zj_]h^Zy\gh\vhdZaZekygZjh^bg_]eZ\guffhbf[Z]Z`hf[uehihemq_ggh_aZ
i_jbh^ij_[u\Zgby\=_jfZgbbohjhr__bjZagh_ij_^klZ\e_gb_hjughqghcwdhghfbd_hi_j\uo
hkl_i_gb__m^h[kl\ZhjZaghh[jZabbg_lhqlh^Z`_lh\Zjh\Zklbe_c`bagb beb\h\kydhf
kemqZ_klbe_cihlj_[e_gby\f
H^gh^_ehdh]^Zh[wlhfqblZ_rvbeb\hkijbgbfZ_rvdZiblZebklbq_kdh_bah[beb_gZmjh\g_
\bljbgKh\k_f^jm]h_dh]^ZjZ[hlZ_rvgZaZiZ^ghcnbjf_kZfkgZqZeZihemqZ_rv^_gv]b
\ujZabeky[u^Z`_kbevg__\Zexlm\fihlhfhij_^_e_ggufh[jZahfboljZlbrvIjbq_f
hdZau\Z_lkyqlhkihkh[h\ihljZlblvm\e_dZl_evghfgh]hEx^bgZijbf_jh[km`^Zxlklh[hc beb
ijbl_[_\fdZddmiblvfZrbgmB^_ehg_lhevdh\lhfqlh__fh`_ldmiblvex[hcq_eh\_d\ex[h_
\j_fybex[hcfh^_eb?s_bdmiblvfh`ghjZagufbkihkh[ZfbkjZambeb\jZkkjhqdm\lhc
dhfie_dlZpbbbeb\^jm]hck^hklZ\dhcbeb[_ablZd^Ze__
:_s_\hdjm]l_[yb^mljZa]h\hju\dZdhf[Zgd_emqr_bihl_dZijbq_f_kebbihl_qgZyko_fZ^ey
l_[y^hjh]h\ZlZlhgZ`bev_fh`ghgZdhiblvihkkm^hk[_j_]Zl_evghcko_f_Ihemqblky^hevr_gh
^_r_\e_Bebdm^Zih_oZlvhl^uoZlvZih_oZlvfh`gh\kx^mGmbebijZdlbq_kdb\kx^mBeb
dZdb_kms_kl\mxlkljZoh\dbbebdZdb_khpbZevgu_k_j\bkuhieZqb\Z_lkZfjZ[hlgbddZdb_
]hkm^Zjkl\hZdZdb_^he`_gijbh[j_klbjZ[hlh^Zl_ev
Fh`gh]hlh\blv_^m^hfZZfh`ghih_klv\j_klhjZg_fh`gh\ufulvhdgZkh[kl\_gghjmqghZ
fh`ghgZgylvq_eh\_dZbadebgbg]h\hcnbjfuBlZd^Ze__ihex[hfm\hijhkmLukZf\u[bjZ_rv
�bajZa\_jgmlh]h\__jZihlj_[bl_evkdbo\hafh`ghkl_cbf_gghlhqlhm^h[ghbgm`ghl_[_ey
f_gy]jZ`^ZgbgZKKKJ]^_gbq_]hih^h[gh]hg_kms_kl\h\Zeh\k_wlh[uehjZ\ghkbevgh
hldjulbyfbi_j_\hjZqb\Zehijb\uqgu_ij_^klZ\e_gbyh`bagb
:_s_\=_jfZgbb^hklZlhqghkbevgZyijhnkhxagZykbkl_fZLZdqlh[hevrbgkl\hjy^h\uo
khljm^gbdh\Ki_dljh=f[ojh\gh\\klZ\Zebkhk\hbojZ[hqbof_klbmoh^beb^hfhc:\hl
�jmdh\h^kl\hhklZ\ZehkvbjZ[hlZehhiha^gZIhlhfmqlhg_kfhljygZ\k_ijhnkhxagu_
^hklb`_gbyljm^lhif_g_^`_jh\\jughqghcwdhghfbd_g_ebfblbjh\Zg
Bkgh\Zlu\he_g^_eZlvebqguc\u[hj[ulvjy^h\ufbkihegbl_e_fbebeb^_jhf
h\lhjuoymagZejughqgmxwdhghfbdmbagmljbm\b^_edZdhj]Zgbah\ZgZwlZkeh`gZyfZrbgZih
ijhba\h^kl\mh]jhfgh]hdhebq_kl\Zlh\Zjh\bmkem]Khxa_\_^v\k_gm`gh_ex^yf\k_]^Z
hlkmlkl\h\ZehDZdb_fZrbgudZdb_d\ZjlbjubebaZ]jZgbqgu_\hy`blh\Zjguc^_nbpbl[ue
lhlZevgufbjZkijhkljZgyekyijZdlbq_kdbgZ\k_dZl_]hjbbihlj_[bl_evkdbolh\Zjh\bmkem]
Ihwlhfmg_\hagbdZehijh[e_fuijh^Zlvg_kms_kl\h\ZehihgylbyhfZjd_lbg]_ebrv[ulh\Zj
ihy\bekyex[hcZm`kf_lml_]h]ZjZglbjh\ZgghGhbijhba\h^blvlh\ZjkhpbZebklbq_kdZy
kbkl_fZlh`_g_hq_gvlhmf_eZohlylZeZgleb\u__^bgbqgu_ki_pbZebklu^Z`_\g_cbgh]^Zfh]eb
ijb^mfZlvqlhlhgh\h_=_jfZgbbymagZedZdnmgdpbhgbjm_lkbkl_fZi_j_oh^Zhlb^_bd
ijh_dlmZhlijh_dlZdijhba\h^kl\mDZdjZ[hlZ_lkbkl_fZijh^Z`dlh\g_caZqlhhl\_qZ_ldZd
jZkij_^_e_gZhl\_lkl\_gghklvFg_ihgjZ\behkvwlhjZamfgh_mkljhckl\h`bagb\dhlhjhcm^h[gh
kms_kl\h\Zlv \`bl_ckdhfkfuke_\fbfgh]h_aZ\bkblhll_[ykZfh]hOhl_ehkvih\hafh`ghklb
i_j_g_klbwlhlohjhrbcnmgdpbhgZe\k\hxijb\uqgmxfg_kj_^mh[blZgbygZjh^bgmBdjhf_
lh]h\=_jfZgbbygZ]ey^ghm\b^_eqlhjughqgZywdhghfbdZ^Z_lijbgpbibZevgh^jm]b_
\hafh`ghklbebqghcj_ZebaZpbb
hij_^_eyeZkvgZ]h^u\i_j_^ihemq_ggufh[jZah\Zgb_fklZlmkhf\maZ\dhlhjhfwlhh[jZah\Zgb_
ihemq_ghf_klhfgZdhlhjh_luihke_\maZihemqZejZkij_^_e_gb_k_f_cgufbb^jm`_kdbfb
�k\yayfbZ`_ijhibkdhcGZi_j_^[uehba\_klghblh\ur_dZdh]hbf_gghihlhedZl_[_g_
ih^gylvkygbijbdZdbomkeh\byoJughdg_ijhklh^h[Z\ey_ldZdh_lhdhebq_kl\h\hafh`ghkl_c
I_j_oh^y\jughqgmxwdhghfbdmbalZdgZau\Z_fhcdhfZg^ghchkh[_gghj_adhihqlbnbabq_kdb
hsmsZ_rvqlh\g_cm\_ebqb\Z_lkykZfhdhebq_kl\hkl_i_g_ck\h[h^uHkh[_ggh\wihomi_j_f_g
Bebfh`_l[ulvbf_ggh\wihomi_j_f_g
GZjh^bg_i_j_f_gureb\h\kxhlybkh[bjZekyihhdhgqZgbbklZ`bjh\dbkihkh[kl\h\Zlv
klZgh\e_gbx\DZaZoklZg_ihgjZ\b\r_ckyfg_jughqghcwdhghfbdbb[ulv\g_cdZdfh`gh[he__
mki_rgufY]hlh\be[bag_kieZgukh^ghcg_f_pdhcb^\mfyZf_jbdZgkdbfbnbjfZfb
jZ[hlZ\rbfbihg_kdhevdbfjZagufgZijZ\e_gbyfH^gbfbagbo[uelmjbafFuieZgbjh\Zeb
ijb\hablv\DZaZoklZgkhklhyl_evguolmjbklh\gZhohlmbju[ZedmWlhgZijZ\e_gb_dklZlb
hklZ_lkyi_jki_dlb\guf^hkboihjgZr_ckljZg_fZkkZ\hafh`ghkl_c^eywdheh]bq_kdh]h
lmjbafZ]hjukl_ibh]jhfgu_ijhkljZgkl\Zwdahlbq_kdb_`b\hlgu_gZpbhgZevgucdhehjbl
\hh[s_djZkhlZg_kdZaZggZy
:lh]^Z\wlhf^_e_l_f[he__fh`gh[uehaZjZ[hlZlvkh\k_fg_iehob_^_gv]bLZdqlh\fZjl_
]h^ZygZqZejZa\hjZqb\Zlvk\hxij_^ijbgbfZl_evkdmx^_yl_evghklvB^hklZlhqghkemqZcgh\
k\yabkg_h[oh^bfhklvxqlhlhhnhjfblvfhb^hdmf_gluihiZebd?jbdm:kZg[Z_\mdhlhjuclh]^Z
y\eyeky\bp_ij_ab^_glhfDZaZoklZgZ ihlhfihke_bgpb^_glZkjhkkbckdbf\bp_ij_ab^_glhf
JmpdbflZdh]hihklZg_klZeh\fY:kZg[Z_\Z^hwlh]hiZjmjZa\b^_eghagZdhfkl\hflZdhcnhjfZl
gZa\Zlvg_evay
:kZg[Z_\\k_]^Z[ue[hevrbfihdehggbdhf]_jfZgkdhcfh^_ebkhpbZevghcjughqghcwdhghfbdbb
kbevghm\Z`ZeEx^\b]ZWjoZj^ZOhlyg_dhlhju_aeu_ex^bb]h\hjylqlhj_Zevghhlphf
g_f_pdbowdhghfbq_kdboj_nhjf[ueg_WjoZj^ZZf_jbdZgkdb_hddmiZpbhggu_\eZklbkh\hdmigh
Ghwlh\hijhk^bkdmkkbhggucijbq_febqghykdehg_g\_jblvhnbpbZevghc\_jkbb\f:kZg[Z_\m\
kbemmihfygmlh]hijbkljZklbyihgjZ\behkvqlhmf_gy_klvijZdlbq_kdbchiuljZ[hlubf_ggh\
=_jfZgbbIexkZg]ebckdbcbg_f_pdbcyaud ihke_F=BFH\eZ^_xbfbk\h[h^gh\fHgijb]eZkbe
f_gydk_[_bij_^eh`beklZlvk\hbfkh\_lgbdhflh_klvlZdbfq_eh\_dhf k_cqZkhggZau\Z_lky
ihfhsgbdhf\fdhlhjuc]hlh\bljZaebqgu_^hdmf_glu
YhldZaZekykoh^mihlhfmqlh]hkm^Zjkl\_ggZykem`[Zf_gyZ[khexlghg_ijb\e_dZeZGh:kZg[Z_\
q_eh\_dfm^jucHgihijhkbef_gyg_ijbgbfZlvihki_rguoj_r_gbcZ\gZqZe_ihkh\_lh\Zlvkyk
l_fbex^vfbfg_gb_dhlhjuo^eyf_gyj_ij_a_glZlb\gh:q_j_aljb^gy\gh\vijbclbdg_fmk
l_fqlh[uihke_wlbodhgkmevlZpbch[km^blv_]hij_^eh`_gb__s_jZaYklZekh\_lh\Zlvkyk
jh^kl\_ggbdZfbb^jmavyfb:mgbodZdihdZaZeg_aZ\bkbfuchijhkkihglZgghkeh`beky\wlhf
^_e_dZdhclhj_^dhklgucdhgk_gkmkk_[md\Zevgh\h^bg]hehkl\_j^bebqlhhllZdbo
&#xi_;&#xj_;&#x^b;&#xj;&#x_n;&#xhj;&#xfu;&#xg;&#xZf;&#x_q;&#xZx;&#xlk;&#xy;�ij_^eh`_gbcg_hldZau\ZxlkyKlZlmkaZffbgbkljZi_j_^bj_nhjfugZf_qZxlkyZluqlhB
\k_lZdh_
G_lhqlh[uf_gyij_evklbeklZlmkKdhj__j_rZxsbfklZehhsms_gb_\hafh`ghklbihmqZkl\h\Zlv
\^_ckl\bl_evghdjmiguoijhp_kkZoi_j_mkljhckl\Zh[s_c`bagbdemqr_fm
I_j_^hfghchldju\Zehkvhdgh\hafh`ghkl_cLhqlhfh`gh[uehq_j_ag_]hjZa]ey^_lvg_
ljb^pZlv^\Z]h^ZYohl_ekhklhylvky\k_jv_a
h[s_fq_j_aljb^gyyijbr_ed:kZg[Z_\mkgh\ZbkdZaZeKh]eZk_g
IJBEH@?GB?D=E:?
BaklZlvbJFGmj__\ZL_hjbybijZdlbdZkhpbZevgh]hjughqgh]hihjy^dZ\=_jfZgbbb
�\hafh`ghklb__ijbf_g_gby\Jhkkbb@
Dhgp_ipbykhpbZevgh]hjughqgh]hohayckl\Znhjfbjh\ZeZkv\ihke_\h_gghc=_jfZgbb\Zlfhkn_j_
\k_h[s_]hoZhkZ=_jfZgbyihl_jyeZq_l\_jlvk\h_c^h\h_gghcl_jjblhjbb[ueZjZa^_e_gZgZ
hddmiZpbhggu_ahguIjhba\h^kl\h\gZqZe_]h^Z_^\Z^hklb]Zehiheh\bgumjh\gy]h^Z
H]jhfgu_ex^kdb_ihl_jb^_fhjZebah\Zggh_\hcghcbjZajmohcgZk_e_gb_feg[_`_gp_\
baghr_ggucj_ZevgucdZiblZejZajmr_ggZybgnjZkljmdlmjZ\hl^Ze_dhg_iheguci_j_q_gv
[_^kl\bcihke_\h_gghc=_jfZgbbIj_^klhyehj_rblv^\m_^bgmxaZ^Zqmhij_^_eblv]jZgbpub
f_lh^u]hkm^Zjkl\_ggh]h\ha^_ckl\bygZwdhghfbdmkljZgu\lZdboij_^_eZoqlh[uhkgh\u
jughqghcwdhghfbdbg_[uebjZajmr_gukbevguf]hkm^Zjkl\hf
LZdh\u[uebhkgh\gu_b^_bdhlhju_e_]eb\hkgh\miheblbdbEx^\b]ZWjoZj^Z \f
JughqgZywdhghfbdZibkZeEWjoZj^\k\h_cdgb]_Ihe\_dZjZafure_gbchijZ\^ZggZk
ohayckl\_gghcbgjZ\kl\_gghclhq_daj_gbylhevdh^hl_oihjihdZhgZiheg__bemqr_q_fdZdZy
eb[hbgZynhjfZwdhghfbdbh[_ki_qb\Z_lhilbfZevgh_m^h\e_l\hj_gb_ihlj_[ghkl_c\k_]hgZjh^Z
dh]^ZhgZ\fZdkbfZevghckl_i_gbgZ^_ey_lghfbgZevgu_^hoh^u]jZ`^Zgj_ZevghcihdmiZl_evghc
kihkh[ghklvx
KljZl_]bq_kdZyebgbyWjoZj^ZkhklhyeZ\lhfqlh[ubkihevamyklZ[bebabjmxsbcwnn_dl`_kldhc
^_g_`ghcj_nhjfuijbklmiblvdjZ^bdZevghci_j_kljhcd_f_oZgbafZmijZ\e_gbywdhghfbdhcIjb
kha^Zgbbmkeh\bc^eyjZa\blbyjughqghcdhgdmj_gpbbh^gh\j_f_gghij_^mkfZljb\Zebkv
khpbZevgu_ZfhjlbaZlhju^eyaZsblugZb[he__keZ[uoFbgbfZevghg_h[oh^bfZydjblbq_kdZy
fZkkZjughqguoij_h[jZah\Zgbc[ueZhkms_kl\e_gZ[ukljhbdhfie_dkgheb[_jZebaZpbyp_g
hlf_gZfgh]hqbke_gguoj_]eZf_glZpbckdh\u\Zxsboohayckl\_ggmxbgbpbZlb\mi_j_hjb_glZpby
bg\_klbpbhgguoihlhdh\\kn_jmijhba\h^kl\Zihlj_[bl_evkdbo[eZ]bmkem]
WjoZj^mf_ehkhq_lZedhgp_ipbx[hevrh]hkdZqdZb]jZ^mZebklkdbcih^oh^LZddhgljhevgZ^
p_gZfbgZhkgh\gu_ijh^mdluiblZgby[uekgylebrv\]h^mdh]^Zg_f_pdZyfZjdZklZeZ
dhg\_jlbjm_fhc;uebijbgyluwnn_dlb\gu_Zglbbgneypbhggu_f_juj_]meyjghim[ebdh\Zebkv
dZlZeh]bmf_klguop_g[ueZijbgylZ]hkm^Zjkl\_ggZyijh]jZffZijh^Z`bg_h[oh^bfuo
ihlj_[bl_evkdbolh\Zjh\ihkgb`_ggufp_gZf
]h^mm^Zehkvijh\_klbq_j_a;mg^_klZ]AZdhgijhlb\h]jZgbq_gbydhgdmj_gpbbdhlhjuc
kha^Ze^_ckl\bl_evgu_ij_^ihkuedb^eyjZa\blbyfZeh]hbkj_^g_]h[bag_kZDgZqZemo]h^h\
IAZiZ^ghc=_jfZgbbm\_ebqbekyihkjZ\g_gbxk]h^hfihqlb\ljbjZaZKj_^g_]h^h\u_
l_fiujhklZwdhghfbdbkhklZ\beb\bZ[_ajZ[hlbpZ\k_]h\b
Ijbf_g_gb_dhgp_ipbb\=_jfZgbbij_\ahreh\k_kZfu_jZ^m`gu_ijh]ghauh^gZdhhiZkghklv
lZbeZkv\kbevghf]hkm^Zjkl\_=hkm^Zjkl\_ggZy[xjhdjZlbyqZklhkdehggZij_m\_ebqb\Zlvk\hx
jhev\ohayckl\_gghfjZa\blbbj_amevlZl_ihjy^dZklZgh\behkv\kz[hevr_Zk\h[h^u\kz
f_gvr_bf_gvr_Ihy\beZkvhiZkghklvij_\jZs_gbyjughqghck\h[h^u\k\h[h^mgZijZ\ey_fmxb
dhgljhebjm_fmx]hkm^Zjkl\hfdhgp_o]h^h\\hagbdebi_j\u_kb]gZeuk\b^_l_evkl\mxsb_h
NJ=GZkf_gmEx^\b]mWjoZj^mijbr_eDZjeRbee_jGh\bagZ_]hiheblbdbaZdexqZeZkv\j_adhf
jZkrbj_gbb]hkm^Zjkl\_ggh]h\f_rZl_evkl\Z\wdhghfbdmLZdbfh[jZahflZwdhghfbq_kdZy
iheblbdZdhlhjmxkZfWjoZj^gZau\ZekhpbZevgufjughqgufohayckl\hfijh\h^beZkvf_g__
e_lkih]h^Bf_ggh\l_q_gb_wlh]h\j_f_gbbgZ[ex^Zehkvg_f_pdh_qm^hDh]^Z
`_\dhgp_oijbgpbiuwdhghfbq_kdhciheblbdb=_jfZgbbih^\_j]ebkvj_rbl_evghcj_\babb
lhqm^hhdhgqbehkv
&#x?0;??GB?L?G=?
]h^Zo\DZaZoklZg_kms_kl\h\ZelZdgZau\Z_fucdhfbl_lihbghkljZgguf
bg\_klbpbyf\jZ[hl_dhlhjh]hijb^yd:kZg[Z_\mklZeijbgbfZlvmqZklb_byEx^bjZ[hlZ\rb_
\dhfbl_l_ohjhrhihgbfZebqlhijb\e_dZlv\gZpbhgZevgmxwdhghfbdmaZiZ^gu_^_gv]bgZ^h
FuiulZebkvnhjfZebah\ZlvdZdb_lhijhp_kkuijh^\bgmlvdZdb_lhaZdhguGhq_ldhcko_fu
ijb\e_q_gbylh]^Zg_keh`behkv:lhqg__hgZkeh`beZkvghg_m\k_oIhwlhfmj_Zevgh
bg\_klbpbbkdZ`_f\lhl`_g_nl_]Zah\uck_dlhjrebfbfhgZr_chj]ZgbaZpbbLZdqlh\blh]_
g_kdZaZlvqlh[dhfbl_lgZr_ekljZg_fgh]hbg\_klhjh\IjZdlbq_kdbhgijh\_e\]h^m^\Zljb
aZk_^Zgbybih[hevrhfmkq_lm\k_gZwlhfdhgqbehkvAZl_fgZqZebkv^_eZ[he__dhgdj_lgu_
GZ\k_fihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_\lhlfhf_gl[mr_\Zewdhghfbq_kdbcdjbabkH[t_fu
ijhba\h^kl\ZiZ^ZebfZkkh\ufy\e_gb_fklZgh\beZkv[_ajZ[hlbpZbgneypbyjhkeZg_\b^Zggufb
^hlhcihjul_fiZfbIhwlhfm`_kp_gZjbxjZa\b\Zebkvkh[ulby\DZaZoklZg_
DjbabkbkZfihk_[_klZ\blaZ^Zqbg_bf_xsb_[ZgZevguoj_r_gbcGh\gZr_cj_kim[ebd_
kblmZpby^hihegbl_evghhkeh`gyeZkv^ey\ukr_]hmijZ\eyxs_]ha\_gZl_fqlhgbmh^gh]h
ih`Zemcbaqe_gh\lhcijZ\bl_evkl\_gghcdhfZg^ug_bf_ehkvijZdlbq_kdbogZ\udh\mijZ\e_gby
kZfhklhyl_evgufb]hkm^Zjkl\_ggufbkljmdlmjZfbBkdexq_gb_fy\eyekygZ\_jgh_ebrvgZr
ij_ab^_glGmjkmelZgGZaZj[Z_\hg_s_kh\j_f_gKKKJbf_ehiulj_r_gbyh[s_]hkm^Zjkl\_gguo
ijh[e_fHklZevgu_g_aZgbfZeb\kh\_lkdhckbkl_f_^hklZlhqgh\ukhdbo^he`ghkl_c
khijy`_gguodZdkijbgylb_fdjmiguoj_r_gbclZdbkhl\_lkl\_gghklvxaZwlbj_r_gby
Khhl\_lkl\_gghp_ebbkihkh[ubo^hklb`_gbyg_\k_]^Z[uebihgylgu^Z`_fbgbkljZfb\bp_
ij_fv_jZf
Dhjhldh]h\hjygZjy^mkwdhghfbq_kdbfdjbabkhfbf_ef_klh^h\hevghfZkrlZ[gucdjbabk
dhfi_l_glghklb
�eylh]hqlh[ukijZ\blvkykwdhghfbq_kdhckblmZpb_ce_lhf]h^ZjZkihjy`_gb_fij_ab^_glZ
[ueZkha^ZgZjZ[hqZy]jmiiZih\ujZ[hld_Zglbdjbabkghcijh]jZffuY\hr_e\g__\dZq_kl\_
h^gh]hbamqZklgbdh\GZi_j\hfwlZi_fug_aZgbfZebkvkh[kl\_gghj_nhjfZfbZebrviulZebkv
j_Z]bjh\ZlvgZlhqlhijhbkoh^bl\Jhkkbbgbdlhbajhkkbckdh]hjmdh\h^kl\ZkdZaZoklZgkdbfb
\eZklyfbk\hb^_ckl\byhkh[_gghg_kh]eZkh\u\ZelZdhfnhjfZl_kh]ey^dhcgZFhkd\m
ihjZ[hlZebf_kypZ^\ZIjb\e_dZeb^eydhgkmevlZpbcY\ebgkdh]h^jm]bojhkkbckdbowdhghfbklh\
B^haj_\Zeb^hihgbfZgbyqlhgZ^hg_lhevdh ^Z`_g_klhevdh\f\ukljZb\Zlvhlghr_gbykJhkkb_c
gh^\b]ZlvkykZfhklhyl_evgh
Kh\_jr_gghhq_\b^gufwlhklZehijbih^]hlh\d_d\\_^_gbxgZpbhgZevghc\Zexlu
L_fZ\\_^_gbykh[kl\_gghc\ZexlugZqZeZh[km`^Zlvky\DZaZoklZg__s_\]h^mGh\lhl
fhf_glh^ghagZqgh_j_r_gb_g_[uehhq_\b^gufDZdkhojZg_gb_jm[e_\hcahgulZdb\\_^_gb_
[uehkhojZg_gb_wdhghfbq_kdbok\ya_cHkgh\gufiexkhf\\_^_gbygZpbhgZevghc\Zexlu
h[j_l_gb_j_Zevgh]hkm\_j_gbl_lZ
hijhkjZkkfZljb\ZekygZkZfhf\ukhdhfmjh\g_b[uehj_r_ghjZkkfZljb\ZlvlZdmxf_jmdZd
aZiZkghc\ZjbZglij_ab^_glJDGmjkmelZgGZaZj[Z_\\k_]^Z[ue bdZdfh`gh\b^_lvhklZ_lky\f
klhjhggbdhfbgl_]jZpbbgZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_HlqZklbihwlhfmjZ[hluihih^]hlh\d_
dZaZoklZgkdbo^_g_]ihiheblbq_kdbfkhpbZevgufb^Z`_wfhpbhgZevgufijbqbgZf
ijh\h^bebkv\h[klZgh\d_kljh`Zcr_ck_dj_lghklb
=hkm^Zjkl\_ggmxdhfbkkbxih\\_^_gbxgZpbhgZevghc\Zexlu\ha]eZ\eyelh]^Zrgbcij_fv_j
fbgbkljDZaZoklZgZK_j]_cL_j_s_gdhQe_gwlhcdhfbkkbbi_j\ucaZf_klbl_evij_fv_jfbgbkljZ
�Zme_lK_f[Z_\h^gh\j_f_ggh[uejmdh\h^bl_e_fgZr_cjZ[hq_c]jmiiuDjhf_K_f[Z_\Z\
]jmiim\oh^beblZd`_HjZa@Zg^hkh\Ex^fbeZheh^bgZMfbjaZdRmd__\kh\_lgbdij_^k_^Zl_ey
GZpbhgZevgh]h[ZgdZZe_glbgGZaZjh\ hq_gvohjhrbcki_pbZebkl\kh\_lkdh_\j_fyhgjZ[hlZe
ihebgbb=hk[ZgdZKKKJ\p_gljh[ZgdZov_lgZfZbDm[uqlhkZfhihk_[_y\ey_lky
k\b^_l_evkl\hf_]h\ukhdhcd\ZebnbdZpbb\fZlZd`_bdlhjKh[he_\[u\rbclh]^ZaZf_klbl_e_f
fbgbkljZnbgZgkh\GmbFZjq_gdh=jb]hjbc
FujZajZ[hlZeb^_lZevgu_ijh_dlu\\_^_gbyl_g]_Ohlyl_hj_lbq_kdZy[ZaZmgZk[ueZ^hklZlhqgh
kdjhfghcYdZdq_eh\_dk\h[h^gh\eZ^_xsbcZg]ebckdbfgZr_eZg]ehyauqgu_fZl_jbZeuhlhf
dZd\\h^beZkvgZpbhgZevgZy\ZexlZ\Keh\_gbbbIjb[Zelbd_IhebgbbFN[uebihemq_gu_s_
g_kdhevdhklZl_cf_lh^heh]bq_kdh]hieZgZGZ[Za_wlbofZl_jbZeh\yk^_eZe[he\ZgdmZaZl_f__
klZebdhee_dlb\ghh[km`^Zlv^_lZebabjh\Zlvb^hihegylvGhlmldZ\]mklm]h^Z
Zdlb\babjh\Zebkvi_j_]h\hjukJhkkb_ch_^bghfwdhghfbq_kdhfijhkljZgkl\_h\lhjhciheh\bg_
k_gly[jy]h^ZiylvkljZgKG= DZaZoklZgMa[_dbklZg:jf_gbyLZ^`bdbklZgb;_eZjmkv\f
ih^ibkZebkJhkkbckdhcN_^_jZpb_cjZfhqgh_kh]eZr_gb_h[h[t_^bg_gbb^_g_`guokbkl_fKh
klhjhgu?evpbgZbQ_jghfuj^bgZa\mqZebijyfu_aZ\_j_gby b^Z`_ih^ibku\Zebkv
khhl\_lkl\mxsb_^hdmf_glu\fihih\h^mlh]hqlhDZaZoklZghklZg_lky\jm[e_\hcahg_H`b^Zehkv
qlhJhkkby\[eb`Zcr__\j_fy\\_^_l\DZaZoklZg_[Zgdghlugh\h]hh[jZapZ
Ke_^m_laZf_lblvqlhiylvkljZg[u\r_]hKKKJhp_gbebkblmZpbxjZgvr_gZkb\\_eb
gZpbhgZevgu_\Zexlu:a_j[Zc^`Zgk^_eZewlh\Z\]mkl_]h^ZMdjZbgZ\ghy[j_]h^Z
Dbj]baby\fZ_]h^Z;_ehjmkkby\bxe_]h^Z=jmaby\Z\]mkl_]h^Z
gZqZe_hdly[jy]hklZehhdhgqZl_evghykghbgZfqlhgh\hcjm[e_\hcahg_g_[u\Zlv
khk_^gb_j_kim[ebdbgZqZebk[jZku\Zlv\DZaZoklZg^_gv]bklZjh]hh[jZapZDhgljhebjh\Zlv
ijhp_kk[uehg_\hafh`ghBaaZk[jhkZklZjuojm[e_cmgZkmkdhjbebkvl_fiubgneypbbj_adh
kgbabekymjh\_gv`bagbgZk_e_gbyMjh\_gvbgneypbb\]h^mkhklZ\be\bGZqZ\rbcky
jZa\Zejm[e_\hcahguijb\_edlhfmqlh\DZaZoklZg_[ukljhbihqlbiheghklvxij_djZlbeZkv
ljZgk]jZgbqgZylhj]h\eyjZahjbebkvkhlgbk\yaZgguokkhk_^yfbij_^ijbylbcb\hagbdeZ
[_ajZ[hlbpZ
DZdihemqbehkvqlhkgh\ufjm[e_fgZkdbgmeb"
jhkkbckdbo\eZklguokljmdlmjZolh]^Zkms_kl\h\Zeh^\_]jmiiu^\ZdjueZh^gm\oh^beb
iheblbdbklZjhcrdheu?evpbgQ_jghfuj^bg=_jZs_gdhHgb[uebklhjhggbdZfblh]hqlh[u
qZklv[u\rbokh\_lkdboj_kim[ebd\hreZ\jm[e_\mxahgmlhjZy]jmiiZN_^hjh\=Zc^Zj
gZpbhgZevgu_j_kim[ebdby\eyxlky[ZeeZklhf^eyJhkkbbbf_rZxlj_Zebah\u\Zlv__
aZf_qZl_evgu_wdhghfbq_kdb_i_jki_dlb\u
IjblZdhcihabpbbkZglbf_glugZl_fm^jm`[ugZjh^h\^_ehkh\_jr_gghebrg__
Iha^g__dklZlbgZdZdhclhdhgn_j_gpbb\QbdZ]hijbrehkvgZwlhlkq_li_j_fhe\blvkykeh\hfk
lh]^ZrgbffbgbkljhfnbgZgkh\Jhkkbb;hjbkhfN_^hjh\ufIm[ebqghhghq_gvbamfeyekygZr_c
kl_igypdhcfgbl_evghklbGmqlh\uJhkkbygbdh]^Zg_\ulZedb\ZeZDZaZoklZgbajm[e_\hcahgu
AZlhihlhfdh]^ZaZklhehf^ey^_e_]Zlh\bakljZgKG=fukb^_ebm`_[he__madbfdjm]hf]g
�N_^hjh\ijyfhaZy\beAZq_f`_\uijbbghkljZgpZoaZ^Z_l_g_dhjj_dlgu_\hijhku"Zdhg_qgh
bajm[e_\hcahgufu\Zk\ulhedgmebgmZdZdbgZq_lh"_^v\kh\hdmighklbkhxagu_j_kim[ebdb
h[oh^bebkvJhkkbb\fej^^heeZjh\\]h^
�G_m\_j_gqlhwlZlhqdZaj_gby[ueZ\_jghcjm`[ZgZjh^h\dhgdj_lgh\lZg^_f_Jhkkby
DZaZoklZg\iheg_fh]eZhdZaZlvkykhklhyl_evghcbf_gghdZdwdhghfbq_kdZydhgp_ipbyhkh[_ggh
mqblu\Zywdhghfbq_kdb_\hafh`ghklbgZr_cj_kim[ebdbihke_^gb_]h^ukms_kl\h\Zgby
Kh\_lkdh]hKhxaZDZaZoklZgaZgbfZekj_^bkh\_lkdboj_kim[ebdq_l\_jlh_f_klhihh[t_fm
ijhfure_ggh]hijhba\h^kl\Z]h^m\Zeh\hcgZpbhgZevgucijh^mdlDZaZoklZgkdhcKKJ
khklZ\eyefej^^heeZjh\ ihhp_gdZfk_fbjgh]h[ZgdZ\fDZaZoklZgy\eyekydjmiguf
ijhba\h^bl_e_f`_e_aghcjm^uZexfbgbyly`_eh]hijhfure_ggh]hh[hjm^h\Zgbybih^\b`gh]h
khklZ\Z^ey`_e_aguo^hjh]\]h^mgZg_]hijboh^beZkviylZyqZklv^h[u\Z\rboky\KKKJ
ahehlZbm]ey:_s_mgZk_klvg_nlv
Gh\hafh`ghlh]^Zmjhkkbckdh]hjmdh\h^kl\Zg_[ueh\j_f_gbgZjZa^mfvybhp_gdmkp_gZjb_\
�jZa\h^ZkdZ`^hckhxaghcj_kim[ebdhchl^_evghIha`_qblZydgb]m?]hjZ=Zc^ZjZgb
ihjZ`_gbcbih[_^y^hg_dhlhjhckl_i_gbmykgbek_[_fhlb\udhlhju_ih[m`^Zebjhkkbckdmx
klhjhgmdjZaju\m
�eykijZ\dbhlqlhibkZe=Zc^Zj?kebgZebqgh^_g_`gucdjbabkkZfZyhq_\b^gZybkZfZy
]hjyqZyijh[e_fZgZqZeZ]h^Zlh^_g_`gu_hlghr_gbyk]hkm^Zjkl\ZfbKh^jm`_kl\Z
kdjulZyghg_f_g__\aju\gZyIh^Z\eyxs__[hevrbgkl\h]hkm^Zjkl\Kh^jm`_kl\Zijbgy\dZd
g_ba[_`ghklvgZqZeheb[_jZebaZpbhgguof_jhijbylbc\u[jZebkljZl_]bxfy]dh]hihkl_i_ggh]h
\oh`^_gby\jughdkhojZgb\dhgljhevp_ggZ^rbjhdhcghf_gdeZlmjhcihlj_[bl_evkdbolh\Zjh\b
ijhba\h^kl\_gguoj_kmjkh\Z^j_kgh_^bj_dlb\gh_ieZgbjh\Zgb_fZkrlZ[gu_]hkaZdZaunhg^h\h_
jZkij_^_e_gb_j_amevlZl_ihemqbebkhq_lZgb_[ukljhjZklmsbop_gbkhojZg_gby^_nbpblZgZ
�\k_ojugdZojm]bfiml_fijZ\^Zihreb]hkm^Zjkl\Z;ZelbbGh\i_j\hfihem]h^bb]h^Z
\kywlZrbjhdZykh\hdmighklvkljZgkj_adhjZaebqZxsbfbkydmjkZfb_s_bkihevam_lh[sbc
khxagucjm[evijbq_fihij_`g_fm\k_khk_^bihjm[e_\hcahg_bf_xlijZdlbq_kdb
g_h]jZgbq_ggu_wfbkkbhggu_\hafh`ghklbAZiylvf_kyp_\]h^Zboh[sZywfbkkbygZ
jhkkbckdhfjugd_khklZ\beZfbeebZj^Zjm[e_c\lh\j_fydZddj_^blujhkkbckdh]h
P_gljZevgh]h[ZgdZk\h_fmijZ\bl_evkl\mjZ\gyebkvfbeebZj^Zfjm[e_cIj_^\b^_ggZygZfb
hiZkghklv^_g_`gZywdkiZgkby^jm]bo]hkm^Zjkl\KG=aZkq_lJhkkbbih^l\_j`^ZeZkv\iheghc
f_j_
�Zfhlb\ujhkkbckdbodhee_]ymykgbeGhkZfb^h\h^ugblh]^Zgbiha^g__f_gyg_m[_^beb
Djhf_lh]ha^_kvfuy\ghbf_eb^_ehkh^gbfbake_^kl\bcijbgpbiZIbl_jZ\b_jZjobq_kdhc
gZ^he]hHlkx^Zke_^m_lijhklhc\u\h^\j_amevlZl_[he__dhfi_l_glgu_ih^qbg_ggu_bf_xl
[hevr_\hafh`ghkl_cmijZ\eylvk\hbfgZqZevgbdhfq_fhgbfb
G_kfhljygZaZ\_j_gby?evpbgZhkhojZg_gbbh[s_cjm[e_\hcahgukblmZpbyjZa\b\ZeZkv\ijyfh
ijhlb\hiheh`gmxklhjhgmlmdm^ZjmebebjZ^bdZevghgZkljh_ggu_khjZlgbdbjhkkbckdh]h
ij_ab^_glZhl\_lgZhq_j_^gmxihiuldmdZaZoklZgkdhcklhjhgu^h]h\hjblvkyeb[hhijZ\_gZ
wfbkkbxeb[hhgZ^_`guoihklZ\dZogh\uojm[e_cdhfZg^Zjhkkbckdboj_nhjfZlhjh\\u^\bgmeZ
mkeh\b_DZaZoklZg^he`_gi_j_^ZlvJhkkbbk\hcahehlhcaZiZkFh]ehebjmdh\h^kl\hgZr_c
kljZguihclbgZlZdhckZfhm[bckl\_ggucrZ]"KlZehhdhgqZl_evghykghqlhDZaZoklZgmihjZ
\\h^blvk\hx\Zexlm
:gh\u_jhkkbckdb_jm[ebl_f\j_f_g_f[eZ]hihemqgh\\_eb\hllhevdhgZfbogbdlhg_\u^Ze
Ebqghyfhf_glkf_gugZpbhgZevghc\Zexlui_j_`bedZd]em[hdhebqguchiulHgf_gyfh`gh
�kdZaZlv]em[hdhi_j_iZoZe_eh\lhfqlh\gZqZe_k_gly[jyyk]jmiihcdhee_]ijbe_l_eih^_eZf
�ba:efZ:lu\Zwjhihjlhfh^_^h\hFuaZ]jmabebkv\j_ckh\ucZ\lh[mkbihiulZebkvhieZlblv
ijh_a^\klhebpm[u\r_ch[s_cgZr_cjh^bguKh\_lkdbfbjm[eyfb_kl_kl\_gghhlghkbl_evgh
gh\uojhkkbckdbo^_g_]fu_s_g_[ueb\dmjk_Byhq_gvohjhrhihfgxdZdbf_ggh
ihj_dhf_g^h\ZeZgZfihklmiblvkwlbfbdmixjZfbijb\_leb\Zyh[Zyl_evgZy`_gsbgZdhg^mdlhj
Z\lh[mkZ
LZdfubihgyebqlh\eZklvi_j_f_gbeZkv
Keh\hf\dhgp_hdly[jy]h^ZgZrm]jmiimkh[jZebkgh\ZbkdZaZebqlhg_h[oh^bfhkjhqgh
\\h^blvl_g]_GZk\u\_aebaZ]hjh^\kZgZlhjbc:efZeubjZ[hlZgZrZijhl_dZeZlZfdZd
Z[khexlghaZk_dj_q_ggZyijbgpbi_wlhh[uqgucaZ]hjh^guc^hfhl^uoZ]^_^eygZk[ueZ
\u^_e_gZhl^_evgZy^ZqZgZ^haZf_lblv^h\hevgh\_loZyIjhqbohl^uoZxsbogbdlhg_\\h^be\
dmjk^_eZhlghkbl_evghk_dj_lghklbgZr_cjZ[hluLZdqlhhl^uoZ\rbcgZjh^r_ek_[_gZm`bgb
\^jm]gZqbgZegZ[ex^Zlvqlh\dhjb^hj_\hae_l_e_\bahjZkb^blfm`qbgZg_\ujZabl_evghc
\g_rghklbghaZlhkhq_gvp_idbf\ahjhfB\Zjf_ckdhcnhjf_BkZfh_]eZ\gh_kZ\lhfZlhf
DZeZrgbdh\ZM\b^_\q_eh\_dZkjm`v_fijhklu_ex^bkbevghim]Zebkv
Dh]^ZgZqZebkv^h`^bgZgZr_c^j_\g_c^Zq_klZeZijhl_dZlvdjurZbgZki_j_k_ebeb\hkgh\gh_
a^Zgb_Kdjur_clZf[uehihemqr_aZlhk\_glbeypb_ckms_kl\_gghom`_lZdqlhbaaZ^mohlu\k_
\j_fyijboh^behkvhldju\Zlv^\_jbBh^gZ`^u\uc^y\jZ[hqmxiZmamijh\_ljblvkyyke_]dbf
m`Zkhfm[_^beky\lhfqlh_kebklhylvih^hdghflh\k_gZrb]hkm^Zjkl\_gghc\Z`ghklb
jZa]h\hjuwe_f_glZjghijhkemrb\ZxlkyIjb`_eZgbbbo^Z`_fh`ghaZnbdkbjh\ZlvgZex[hcih
\u[hjmghkbl_ev
AZljbg_^_ebfumki_eb\k_^h^_eZlvbih^]hlh\blvIjboh^behkvlhjhiblvkyihlhfmqlh
wdhghfbq_kdZykblmZpby[ueZdjZcg_ly`_ehcbijblhfklj_fbl_evghmom^rZeZkvbaaZm`_
mihfygmlh]hdhehkkZevgh]hgZieu\Zkh\_lkdbojm[e_c ^_gv]b\ZebebdgZfg_lhevdhbaJhkkbbgh
_s_baIjb[ZelbdbLmjdf_gbklZgZb^Z`_DblZy\fghy[j_]h^Zf_kyqgZybgneypby\
DZaZoklZg_ f_kyqgZyih^q_jdb\Zx\fkhklZ\beZ\bj_f_gbg_o\ZlZeh^Z`_gZijh\_^_gb_
j_n_j_g^mfZ
L_fg_f_g__ijb\\_^_gbbl_g]_[uebijbgyluhij_^_e_ggu_f_juihkh[ex^_gbxe_]blbfghklb
f_jhijbylbyDZaZoklZgijh\_ei_j_]h\hjukf_`^mgZjh^gufbnbgZgkh\ufbhj]ZgbaZpbyfbK
ih^^_j`d_\k\yabk\\_^_gb_fgZpbhgZevguo^_g_`guoagZdh\J_kim[ebdhcDZaZoklZg
IjZ\bl_evkl\Zkhk_^gbokljZglZd`_[uebk\h_\j_f_gghba\_s_guh[wlhfkh[ulbb
Dh]^Zijhp_kkjZajZ[hldbijhp_^mju\\_^_gbyl_g]_ijb[eb`Zekyddhgpmfuijb]eZkbeb^ey
dhgkmevlZpbcfhkdh\kdbodhee_]qZklghklbijb_a`ZegZr[hevrhc^jm]:e_dkZg^jIhl_fdbg
dhlhjuclh]^ZjZ[hlZe\P_gljZevghf[Zgd_JhkkbbIjbq_f_]hfuijb]eZkbeb^Z`_g_h[tykgb\
p_ebijb_a^ZmgZk`_\k_[uehm`Zkghk_dj_lgh_Lh]^ZmgZkih[u\ZeblZd`_ki_pbZebklu
Fhkdh\kdhcf_`[Zgdh\kdhc\Zexlghc[bj`b FF;\f:e_dkZg^jAZoZjh\b:e_dk_cFZfhglh\
IhevamykvkemqZ_fohl_e[uk_cqZk\ujZablvdhee_]Zfbkdj_ggxxijbagZl_evghklvaZ^_ckl\_ggmx
ihfhsv\j_r_gbbgZrboijh[e_fboih^^_j`dZ[ueZbihe_aghcbk\h_\j_f_gghc
p_ehfijh_dlih\\_^_gbxl_g]_ihemqbekydhee_dlb\gufljm^hfFuj_rZeblh]^Zljb[ehdZ
\hijhkh\hi_j\uoiheblbq_kdb_bfbaZgbfZeZkv=hkm^Zjkl\_ggZydhfbkkbyih\\_^_gbx
gZpbhgZevghc\Zexluh\lhjuojZajZ[hlZebkp_gZjbc\k_o^_ckl\bc[uehih^jh[ghjZkibkZgh
qlh^_eZlvg_lhevdh\^_gvOghb\^_gvOOOOblZd^Ze__lj_lvbo
ke_^h\Zehijh^mfZlvkm]m[hl_ogbq_kdb_^_ckl\byGZpbhgZevgh]h[ZgdZ;uehgZibkZghhdheh
bgkljmdpbckdhevdh^_g_]\u^Z\Zlv\h^gbjmdbdZdh\u^_ckl\bydZkkbjZdZd\_klbi_j_kq_lb
fgh]h_^jm]h_Dhee_dlb\GZpbhgZevgh]h[ZgdZijh\_eh]jhfgmxjZ[hlmihjZa\ham\Zexluih
i_j_kq_lmbijb_fm^_g_]h[f_ggZl_g]_[uehijbgylh[he__ljbeebhgZklZjuokh\_lkdbo
jm[e_c
Gh\u_^_gv]bihemqbebgZa\Zgb_l_g]_LZdgZau\ZeZkv^j_\gyy^_g_`gZy_^bgbpZrbjhdh
oh^b\rZy\lhfqbke_\Kj_^g_c:abb?_lZd`_q_dZgbeb\AhehlhcHj^_\k\yabkwlbfhgZ
ihy\beZkvgZJmkbgZau\ZeZkv^_gv]Zb\ijbgpbi_bf_gghkg_ck\yaZghihy\e_gb_\jmkkdhf
yaud_keh\Z^_gv]b
GZke_^mxs_cihke_\\h^Zl_g]_g_^_e_jhkkbyg_gZfijbagZebkvhgbbkoh^bebbalh]hqlhfu
kfh`_f\\_klbkh[kl\_ggmx\Zexlmg_jZg__k_j_^bgu^_dZ[jyFh`ghk_[_ij_^klZ\blvqlh
ijhbahreh[ukdZaZoklZgkdhcwdhghfbdhc\wlhfkemqZ_:\hl_keb[fug_hklZgZ\eb\ZebkvgZ
iheh\bg_^hjh]bbaaZaZy\e_gbcjhkkbckdbodhee_]h_^bghcjm[e_\hcahg_baZ\_jrbebjZ[hlmih
i_j\hgZqZevghfmieZgmlhfh`gh[ueh\\_klbl_g]_m`_\k_gly[j_qlhkms_kl\_gghkfy]qbeh[u
gZrbwdhghfbq_kdb_ijh[e_fu
Ghg_h[oh^bfhklvlZdhcf_juhq_\b^gZk_cqZkdh]^Z\k_m`_kemqbehkv:lh]^ZkblmZpby
oZjZdl_jbah\ZeZkv\ukhdhckl_i_gvxg_hij_^_e_gghklbhi_j\uo\hagbdZe\hijhkdZdlZdhcrZ]
hljZablkygZhlghr_gbyokJhkkb_ch\lhjuolh]^Zahehlh\Zexlgu_Zdlb\uGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
\f_kl_kahehlhfkhklZ\eyeb\k_]hfeg^heeZjh\bmgZkg_[uehiheghcm\_j_gghklb\lhfqlh
wlh]hdhebq_kl\Z^_g_`guoj_kmjkh\[m^_l^hklZlhqgh
IjZdlbq_kdbh^gh\j_f_gghh^bgaZiZ^guc[Zgdihijhkv[_\eZkl_ch^ghckhk_^g_ckljZgu [u\r_c
kh\_lkdhcj_kim[ebdb\fk^_eZe^eygboijh_dl\\_^_gbybogZpbhgZevghc\ZexluWlbfZl_jbZeu
ihiZebbdgZfFu_kl_kl\_gghihreb q_klgh]h\hjy[jhkbebkv\fagZdhfblvkykjZajZ[hldhc
k_jv_aguoaZiZ^guonbgZgkbklh\Bkh]jhfgufh[e_]q_gb_fm\b^_ebqlhgZr\ZjbZgl\hi_j\uo
emqr_Z\h\lhjuodm^Z^_r_\e_
GZrbljm^h\u_mkbebyjh^bg_h[hrebkvg_^hjh]hgZqZe_ijhp_kkZgZrlh]^Zrgbcij_fv_j
fbgbkljL_j_s_gdhh[_sZemqZklgbdZfs_^jmxgZ]jZ^mZ\lhfh[bevdZ`^hfmIhhdhgqZgbb
kZfhf^_e_wlZkf_rgZy^_lZevZ[khexlgZyf_ehqv\_^vful\_j^hagZebqlhdZdih_lky\h^ghc
ijZ\bevghci_kg_i_j\uf^_ehfkZfhe_luk_hklZevgh_ihlhf
AZlhdZdhc[ue^jZc\\hlfuk^_eZebwlh
IhkljZg_oh^bebgh\u_^_gv]bl_g]_Fu^_j`Zebbo\jmdZoBh[f_gy\gh\_gvdb_l_g]h\u_
�dmixjugZ^heeZjuydmibe[be_lgZkZfhe_lbme_l_emqblvky\mgb\_jkbl_l`hj^`lZmgZKR:
Fg_lZdmxih_a^dm^Z\ghh[_sZe:kZg[Z_\
lhli_jbh^yhq_gvohl_eihemqblv^hihegbl_evgmxihjpbxagZgbc\fZ]bkljZlmj_dZdh]hgb[m^v
Zf_jbdZgkdh]hmgb\_jkbl_lZgZqZe_]h^ZlZdZy\hafh`ghklvihy\beZkvGhdh]^Zyijbr_ed
:kZg[Z_\mkb^__chlijZ\blvf_gygZmq_[m\Dhemf[bckdbcmgb\_jkbl_llhlkdZaZel_dms_f
]h^mg_ihemqblkyLu`_kZfibkZeaZibkdmh\\_^_gbbgZpbhgZevghc\ZexlulZdqlhijb^_lky
l_i_jv^h^_eu\Zlvijh_dlGh\ke_^mxs_f]h^myl_[yhlimsm?keb[hlimklbe\i_j\ucjZa
dklZlblhy[uih_oZemqblvky\mgb\_jkbl_lhdjm]ZDhemf[byb\h\\_^_gbbl_g]_g_mqZkl\h\ZeB
lh]^Z\k_ihke_^mxs__gZ\_jgh_keh`behkv[u\fh_c`bagbih^jm]hfm:lZdyih_oZem`_ihke_
hkms_kl\e_gbyijh_dlZkgZpbhgZevghc\ZexlhcGZ^jm]mxijh]jZffm\^jm]hc]hjh^K^jm]bf
`bag_ggufhiulhf
&#xi;&#xjh;&#xp_;&#xkk;&#x_;&#xZf;&#x_j;½&#xZg;&#xkd;&#xhc;&#xk;&#xlZ;&#x`b;&#xjh;
 ;&#xk_;&#xl;&#xh`;&#x_;&#xfh;&#x]e;&#xh;&#xke;&#xh`;&#xbl;&#xvk;&#xy;&#xbg;&#xZq;&#x_;&#xI;&#xhk;&#xdh;&#xev;&#xdm;&#x;�ijhp_kk_Zf_jbdZgkdhcklZ`bjh\db\k_lh`_fh]ehkeh`blvkybgZq_Ihkdhevdm\`hj^`lZmgy
ijb_oZedZdihfhsgbd\bp_ij_ab^_glZDZaZoklZgZlhh^gbfba\ZjbZglh\[ueZklZ`bjh\dZ\hnbk_
mlh]^Zrg_]hZf_jbdZgkdh]h\bp_ij_ab^_glZ=hjZLZf[uy\_jhylghihemqbegZ\udb
Z^fbgbkljbjh\ZgbymijZ\e_gby]hkm^Zjkl\_ggufZiiZjZlhfqlhgb[m^v\wlhfjh^_Ghkwlh]h
fhf_glZ`bagvdZ`^ucjZajZa\hjZqb\ZeZf_gybf_ggh\klhjhgmnbgZgkh\\_`eb\hghl\_j^h:
bf_ggh\kdhj_gZqZebkvl_e_nhggu_jZa]h\hjuk@Zg^hkh\ufhlhfqlhih\ha\jZs_gbby^he`_g
[m^mjZ[hlZlv\GZpbhgZevghf[Zgd_ hjZa]h\hjZoqmlvgb`_\fLZdqlhy\k_i_j_b]jZebklZ`bjh\dm
ijhoh^be\F_`^mgZjh^ghf\Zexlghfnhg^_ FN\fbN_^_jZevghcj_a_j\ghckbkl_f_ NJK\f
Zrbg]lhg_fg_[uehohjhrhfZkkZgh\uoex^_cb\i_qZle_gbc[h]Zlu_[b[ebhl_dbfy]dbc
debfZlHiylv`_ljb^pZlvljb]h^ZGhhkh[hh[`blvkyg_ijbrehkvIhlhfmqlh\DZaZoklZg_
`bagvlh`_g_klhyeZgZf_kl_Q_j_af_kypihke_\\_^_gbyl_g]_\^_dZ[j_]h^Zjmdh\h^bl_ey
�gZr_cjZ[hq_c]jmiiuihl_g]_Zme_lZK_f[Z_\ZgZagZqbebij_^k_^Zl_e_fGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
J_kim[ebdbDZaZoklZg G;D\fyg\Zj_]hK_f[Z_\ijb]eZkbe\GZpbhgZevguc[Zgd gZ
^he`ghklvaZf_klbl_eyij_^k_^Zl_ey\fHjZaZ@Zg^hkh\Zdhlhjuclh`_jZgvr_\oh^be\jZ[hqmx
]jmiimihl_g]_
B@Zg^hkh\\ayeaZh[uqZcihh[_^Z\gZ[bjZlvfhc\Zrbg]lhgkdbcghf_jJZagbpZ\h\j_f_gb
f_`^mZrbg]lhghfb:efZ:lhckhklZ\ey_lqZkh\JZa[m`_gguckj_^bghqbijhlb\gufa\mdhf
l_e_nhgZyo\ZlZeljm[dmij_^iheZ]Zyg_qlhwdklj_ggh_bg_ohjhr__GhkeurZemfbjhl\hj_gguc
]hehk@Zg^hkh\Z
=jb]hjbc]h\hjbehglhghfq_eh\_dZmf_xs_]hihrmlblvdf_klm=jb]hjbclukibrvZ\_^v
jh^bgZ\hiZkghklbha\jZsZckyjZ[hlZlv\GZp[Zgd_
Keh\hf\bxg_lh]h`_]h^Z\GZpbhgZevguc[ZgdJ_kim[ebdbDZaZoklZgijbr_ejZ[hlZlvby\
dZq_kl\_aZf_klbl_eyij_^k_^Zl_eyF_gygZagZqbebdmjbjh\Zlv^_g_`ghdj_^blgmxiheblbdm
LZdbfh[jZahfbalhcdhfZg^udhlhjZykeh`beZkvijb\\_^_gbbl_g]_\G;Ddlhfmfhf_glm
ijbrebjZ[hlZlvljh_K_f[Z_\@Zg^hkh\FZjq_gdhQmlviha`_\Zij_e_]h^ZdgZf
\he_HgZlhbklZeZbgbpbZlhjhfZlZd`_bkihegbl_e_fj_nhjfnbgZgkh\h]hk_dlhjZgZi_j\hf
wlZi_
IJBEH@?GB?D=E:?
�BaklZlvbGmjkmelZgZGZaZj[Z_\ZL_g]_kbf\heklZ[bevghklbbg_aZ\bkbfhklbkljZgu@
k_j_^bg_hdly[jy]h^Zq_luj_]b]ZglkdboljZgkihjlguokZfhe_lZBevxrbg\g_\kydh]h
jZkibkZgby\ue_l_ebba:efZ:lu\Ehg^hgb\_jgmebkvh[jZlghk]jmahfhkh[hc\Z`ghklb
ijb\_aebg_kdhevdh^_kyldh\lhgggh\hcdZaZoklZgkdhc\Zexluba]hlh\e_gghc\:g]ebbHgZ
^he`gZ[ueZ\\h^blvkyq_j_af_kypH^gZdhwlhck_dj_lghchi_jZpbbij_^r_kl\h\ZeZp_eZyp_iv
jZklygm\rbokygZg_kdhevdhe_l^jZfZlbq_kdbokh[ulbc
M\Z`Z_fucGmjkmelZg:[br_\bqgZr_cgZpbhgZevghc^_g_`ghc_^bgbp_l_g]_^_kylve_l
M`_g_gZ^hgbdhfm^hdZau\Zlvqlhwlhkhklhy\rZyky\ZexlZijbagZggZyfbjh\ufnbgZgkh\uf
khh[s_kl\hfGhohl_ehkv[uagZlvZrmoZjZdl_jbklbdmijhr_^r_]hi_jbh^Zklhqdbaj_gby
q_eh\_dZg_ihkj_^kl\_gghijbgbfZ\r_]hkeh`gu_iheblbq_kdb_j_r_gby
Djbabkkh\_lkdhcieZgh\hcwdhghfbdbgZqZ\rbcky_s_\_]h^uh[j_eoZjZdl_jZ]hgbb
ihke_jZa\ZeZkhxagh]h]hkm^Zjkl\Z;uehkh\_jr_gghhq_\b^ghqlhfbgbfbabjh\ZlvjZajmr_gby
h[j_lZxsb_]bi_jljhnbjh\ZggucoZjZdl_jfh`ghlhevdhih^^_j`b\Zybf_\rb_kyohayckl\_ggu_
k\yabkhojZgyy_^bgmxjm[e_\mxahgmb\_^yh^gh\j_f_gghieZghf_jgmxbkh]eZkh\ZggmxjZ[hlm
ihkha^Zgbx\gh\uog_aZ\bkbfuo]hkm^Zjkl\Zokh[kl\_gguowdhghfbd
Gh^Z`_[he__q_f^\Z]h^ZgZaZ^kha^Zggh_Kh^jm`_kl\hG_aZ\bkbfuo=hkm^Zjkl\g_kmf_ehlh]^Z
ij_h^he_lvp_gljh[_`guol_g^_gpbckha^Zlv^_ckl\bl_evghkhxabebdZdlh]^Z]h\hjbebohly[u
h[_ki_qblvpb\bebah\ZggucjZa\h^IjZ\bl_evkl\hJhkkbbkZfh\lh\j_fyg_bf_ehq_ldh
\ujZ`_gghcihabpbbblZd`_eZ\bjh\ZehaZqZklmx\ms_j[k_[_`_bk\hbfkhk_^yf
GbdZdh]hkhfg_gbyg_\uau\ZehlhqlhJhkkbyg_ba[_`ghihc^_lgZj_nhjfmjm[eyWlh
^bdlh\ZehkvkZfhceh]bdhcihkljh_gbyjughqgh]hohayckl\ZFu_kl_kl\_gghlZd`_^he`gu[ueb
]hlh\blvkyd\\_^_gbxk\hbo\Zexlbfu]hlh\bebkv
GhkqblZx^hkboihjqlh\k_wlhfh`gh[uehk^_eZlv[he__jZamfghf_g__[he_ag_ggh^eyex^_cb
k[hevrbfwnn_dlhf^eywdhghfbdgZrbokljZgJhevk\h_h[jZagh]hfbdrbjmxs_]hihl_jb
f_oZgbafZijbq_fdZdwdhghfbq_kdh]hlZdbiheblbq_kdh]hk\hckl\Zfh]eZku]jZlvjm[e_\ZyahgZ
GhgbdZdZyeh]bdZlh]^Zg_^_ckl\h\ZeZij_\Zebjh\Zebwfhpbbbkbxfbgmlgu_ijh[e_fubkljZob
B\gZqZe_]h^Zyba^Zek_dj_lgucmdZahih^]hlh\d_gZr_ckh[kl\_gghcgZpbhgZevghc\Zexlu
;ueZkha^ZgZki_pbZevgZy]jmiiZkhklhysZybaij_^klZ\bl_e_cZ^fbgbkljZpbbijZ\bl_evkl\Z
wdki_jlh\fbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\bP_gljZevgh]h[ZgdZFuj_]meyjgh\klj_qZebkvaZaZdjulufb
^\_jyfbjZajZ[Zlu\Zebf_lh^bdbbf_oZgbafu\\_^_gbygZpbhgZevghc\Zexluj_rZeb
hj]ZgbaZpbhgghl_ogbq_kdb_aZ^Zqbh[km`^Zeb^baZcgfhg_lbdmixj
Dk_j_^bg_]h^Z[ueZaZdhgq_gZjZajZ[hldZ\Zexluihemqb\r_cgZa\Zgb_l_g]_BfuaZdexqbeb
�^h]h\hjk[jblZgkdhcdhfiZgb_cLhfZk_EyJmhdZaZ\r_ckygZ^_`gufb^h[jhkh\_klguf
iZjlg_jhfDh]^Zh[jZapugh\uodmixjjZagh]h^hklhbgkl\Z[ueb]hlh\uyihijhkbedhfiZgbx
lZcghgZi_qZlZlvq_l\_jlvhlh[s_]hdhebq_kl\Zlj_[m_fuo[ZgdghlbojZgblvbo\Ehg^hg_^hlh]h
fhf_glZdh]^ZhgbgZfihgZ^h[ylkywlh`_\j_fygZqZebkvfhbdhgnb^_gpbZevgu_dhgkmevlZpbb
kF_`^mgZjh^guf\Zexlgufnhg^hfbk_fbjguf[Zgdhfihih\h^m\\_^_gbygh\uo^_g_]
ijh\_klbj_nhjfmjm[eyijbq_fy[uem\_j_g[_amq_lZbgl_j_kh\^jm]boj_kim[ebdIhwlhfmy
jZkihjy^bekymkdhjblvih^]hlh\dm\\h^ZgZr_cgZpbhgZevghc\Zexlu
bxe_]h^ZP_gljZevguc[ZgdJhkkbbh[ty\beqlhhg\\h^bl\h[jZs_gb_gh\u_dmixju
gZqZe_Z\]mklZy\ue_l_e\Fhkd\mgZ\klj_qmk;hjbkhf?evpbgufFuih^ibkZebkgbf
^_deZjZpbx\dhlhjhcq_jgufih[_ehfm]h\hjbehkvqlhDZaZoklZghklZ_lky\jm[e_\hcahg_
H^gZdhijZdlbq_kdbfbrZ]Zfbwlhih^dj_ie_ghg_[uehk_j_^bg_Z\]mklZykgh\Z\klj_lbekyk
?evpbgufbQ_jghfuj^bgufbfuk^_eZeb\lhjh_aZy\e_gb_ih^l\_j^b\h[hx^gmx
aZbgl_j_kh\Zgghklv\khojZg_gbb_^bghcjm[e_\hcahgu;_aj_amevlZlghijhr_e_s_f_kyp\
l_q_gb_dhlhjh]hklZju_jm[ebijh^he`Zebk\Zeb\ZlvkydgZf
dZq_kl\_ij_\_glb\ghcf_juqlh[uohlvg_fgh]hh[_ahiZkblvgZrlh\Zjgh^_g_`gucjughdb
k_f_cgu_[x^`_ludZaZoklZgp_\y^ZejZkihjy`_gb_mklZgh\blvmkbe_ggu_fbebp_ckdb_b
lZfh`_ggu_ihkluih\k_flhqdZf]^_fh]eZijh\hablvky[jhkh\Zyjm[e_\ZyfZkkZbaufZlv__b
hij_^_eylvgZ\j_f_ggh_ojZg_gb_\ki_pbZevghhl\_^_gguokdeZ^ZoLhqlhgZqZebaZ^_j`b\Zlvg_
ih^^Z\Zehkvkq_lme_]q_[uehbaf_jylvdhgnbkdh\ZggmxfZdmeZlmjmgZ\_klhggZfb
gZqZe_hdly[jy\Fhkd\_y\f_kl_k]eZ\ZfbMa[_dbklZgZ:jf_gbbLZ^`bdbklZgZb;_eZjmkb
ih^ibkZejZfhqgh_kh]eZr_gb_kJhkkb_cdhlhjh_^he`gh[uehknhjfbjh\Zlvhkgh\mgh\hc
jm[e_\hcahgu\dexqZxs_cr_klv[u\rboj_kim[ebdKKKJKj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbbk
iZnhkhfgZa\Zebih^ibkZgb_wlh]h^hdmf_glZhkgh\gufrZ]hfihkha^ZgbxWdhghfbq_kdh]hkhxaZ
H^gZdhbwlhhklZehkv[mfZ`ghc^_deZjZpb_cBdZdihdZaZeZ`bagvDZaZoklZg\dZq_kl\_
wdhghfbq_kdh]hiZjlg_jZ[uegm`_gJhkkbb\lZdhc`_f_j_dZdbJhkkbyDZaZoklZgmBfu
ihrebihwlhfmimlbgh`Zevqlhiha`_Fu\f_kl_ihg_kebg_ih^^Zxsb_kykq_lmihl_jb
Hk\h_fgZf_j_gbb\\_klbl_g]_ygZdZgmg_dhgnb^_gpbZevghij_^mij_^bejmdh\h^bl_e_ckhk_^gbo
]hkm^Zjkl\BkeZfZDZjbfh\Z:kdZjZ:dZ_\ZbKZiZjfmjZlZGbyah\Z:ghy[jyfuk
ij_ab^_glhfMa[_dbklZgZijh\_ebij_kkdhgn_j_gpbxgZdhlhjhch[ty\bebqlhhldZau\Z_fkyhl
jm[eyb[m^_f\\h^blvkh[kl\_ggu_\Zexlu
GZke_^mxsbc^_gvyh[jZlbekyihl_e_\b^_gbxbjZ^bhdgZjh^mDZaZoklZgZbgZa\Ze^Zlm\\_^_gby
l_g]_ihg_^_evgbdghy[jy ]h^Z\f
G:PBHG:EVGUC;:GDJDG:Q:EH
Yjh^beky\:efZ:l_b`b\ma^_kv\kx`bagvGhihkdhevdmf_klZjZ[hluyi_jbh^bq_kdbf_gyelh
f_gyebkvbfhbfZjrjmlu\gmljbjh^gh]h]hjh^Z]h^mgZjZ[hlmbkjZ[hlu lh]^Zwlh[ueZ
�dhfiZgbyhcq_;Zgdk_dvxjblbaDZaZoklZg\fyoh^beihmebp_Lme_[Z_\ZHgZij_^klZ\ey_lkh[hc
^h\hevghm_^bg_ggh_f_klhbh[uqgh_]hohq_lkyfbgh\Zlvihkdhj__lhmljhylh`_r_e
^h\hevgh[h^jhdZd\^jm]m\b^_eqlhhjb_glbjmykvy\ghgZf_gyjy^hfiZjdm_lkydljhlmZjm
[hevrmsbc^`biBag_]hfhf_glZevgh\ukdhqbeb^\Zih[hcph\kdbkljb`_guofheh^pZ:aZgbfb
_s_h^bgfm`qbgZwlhlm`_y\ghohayckdh]h\b^Zbg_ki_rZg_rghklv_]hg_ihdZaZeZkvfg_
ijbylghc
J_qbh^gZdhihgjZ\bebkv_s_f_gvr_:^j_kmykvg_ihkj_^kl\_gghdhfg_hgkijhkbe
Ijhklbl__kebg_hrb[Zxkv\u=jb]hjbc:e_dkZg^jh\bqFZjq_gdh"
Gmy`_fm`qbgZIjbrehkvih^l\_j^blv\_jghklvha\mq_gghc]bihl_au
DjZ_f]eZaZyaZf_lbeqlh^hf\hae_dhlhjh]hfu[_k_^h\Zebh[g_k_gg_ihkblmZpbb\ukhdbf
qlhlZdh_jZa[hjdZbdZdhgZijhoh^blagZeb\k_\l_\j_f_gZlhlZevgh]h^_nbpblZ_^bgkl\_gguf
q_]ho\ZlZehkba[uldhf[ueZdZdjZadjbfbgZevgZyojhgbdZ
JZa]h\hjgZr g_gZah\m_]hebqgh^eyk_[ym\e_dZl_evguf\fl_f\j_f_g_fijh^he`Zeky
b^bl_eb=jb]hjbc:e_dkZg^jh\bqkgh\Zhlg_kkydhfg_q_eh\_dba^`biZyohaybg[ZgdZ
mdhlhjh]h\u\^_\yghklhiylhf]h^mhlha\Zeb[Zgdh\kdmxebp_gabx
Ydb\gmeh[s_f\k_^Zevg_cr__[uehm`_ihgylghohlyihdZbg_\^_lZeyo
KjZamihke_hlau\Zebp_gabbyhq_gvgZ\ZkjZkk_j^bekyHq_gvkbevghBebqghgZ\Zk=jb]hjbc
:e_dkZg^jh\bq
Yhiylvdb\gmeZdZd_s_j_Z]bjh\Zlv"
Ghihlhfijh^he`Ze[u\rbc[Zgdbjyi_j_klZek_j^blvkyIhlhfmqlhmagZeebp_gabb
hlha\ZgukjZammfgh]bo[Zgdh\AgZqbl^_ehg_\iehohfhlghr_gbbebqghdhfg_Ijhklh
gZqZeZkvb]jZihgh\ufijZ\beZf:kkbkl_fhcg_lkfukeZ[h^ZlvkyLZdqlhl_i_jv=jb]hjbc
:e_dkZg^jh\bqmf_gyg_ld\Zfij_l_gabc=hlh\^Z`_ijbagZlvqlh\^_ckl\byobGZp[ZgdZb
ebqgh\Zrbo_klvkfukeh[s_f\k_]h\Zf^h[jh]hMki_oh\a^hjh\vyhgh\Zf^mfZxkbevgh
ihgZ^h[blky
Kwlbfbkeh\ZfbhgihijhsZekyaZ]jmabeky\^`bi
Bm_oZe
lhlfhf_gly_s_g_ihgyeqlhgZr_k_j^_qgh_ijhsZgb_ m`kfh_cklhjhguhghZ[khexlgh
lhqgh[uehk_j^_qguf\fy\ey_lkyk\h_]hjh^Zkfukeh\hcdmevfbgZpb_c\k_]hlh]hqlhebqgh^ey
f_gy[uehk\yaZghk]h^ZfbjZ[hlu\GZpbhgZevghf[Zgd_J_kim[ebdbDZaZoklZg
:gZqbgZehkv\k_klh]hqlhgZrZm`_h[dZlZggZygZ\\h^_l_g]_]jmiiZ\qZklbqghfkhklZ\_
q_luj_baiylb\]h^mkh[jZeZkv\gh\vm`_\GZpbhgZevghf[Zgd_Qlh\h[s_f[ueh
kijZ\_^eb\h\_^v\kljZl_]bb\\_^_gbygZpbhgZevghc\Zexlufuij_^eZ]Zebk^_eZlvhij_^_e_ggu_
\_sb\lhfqbke_ihj_nhjfbjh\Zgbx[Zgdh\kdh]hk_dlhjZ
Ihy\e_gb_\kljZg_gZpbhgZevghc\ZexluihnZdlmhagZqZ_lqlhP_gljZevguc[ZgdwlhckljZgu
ihemqZ_lg_aZ\bkbfhklvijbq_fihegmxGhkZfhklhyl_evghklvwlh\i_j\mxhq_j_^v
hl\_lkl\_gghklvIjboh^blkyhl\_qZlvaZl_dms__khklhygb_^_e\nbgZgkh\hckn_j_ gbdh]hg_
\hegm_ldlhbf_gghwlhiheh`_gb_kha^Ze\fj_rZlvfZkkmdhgdj_lguoijh[e_fZgZebabjh\Zlv
ih^^_j`b\Zlvbdhgljhebjh\ZlvjZ[hlmh]jhfgh]hf_oZgbafZhldhlhjh]haZ\bkbl[eZ]hihemqb_
\k_o]jZ`^ZgkljZgu
JZ[hlZygZ^\\_^_gb_fl_g]_fuijh]h\Zjb\ZebdZdb_lhagZqbfu_h[sb_\_sbQlhohjhrh[u
aZimklblvghjfZevgmxkbkl_fmdj_^blh\Zgbywdhghfbdb\dhlhjhcdj_^blu\u^Z_lg_P;Z
dhff_jq_kdb_[ZgdbQlh^he`_g\hagbdgmlvbghjfZevghjZa\b\Zlvkyjughd]hkm^Zjkl\_gguo
[mfZ]BlZd^Ze__Gh_^bghcjZkibkZgghcihimgdlZfijh]jZffuj_nhjfbjh\ZgbybkZfh]h
GZpbhgZevgh]h[ZgdZb[Zgdh\kdhckbkl_fumgZklh]^Z_s_g_[ueh
GZa\Zggu_\hijhku Z\ijb^Zqm^jm]b_\f\uiheaZebgZk\_lihkl_i_gghihf_j_lh]hdZdfu
jZ[hlZebBwlh[uebbf_ggh\hijhku[_a]hlh\uohl\_lh\DZdjZabaihwlZigh\ujZ[Zlu\Z\rboky
hl\_lh\ihlhf\ukljhbebkvj_nhjfuH^gZdh\kZfhfgZqZe_imlbj_nhjfZfbbf_gghdZd_^bguf
dhfie_dkhfgbdlhaZgbfZlvkyg_ieZgbjh\ZeIjhklhgZdhibekyp_eucjy^l_dmsboijh[e_f
KgZqZeZ\h[eZklb^_g_`ghdj_^blghciheblbdb\i_j\uci_jbh^k\h_cjZ[hluaZfij_^hfG;Dy
^_iZjlZf_gl_gZ^ahjZdZdjZakh[jZeZkv]jmiiZex^_cklj_fb\rbokyqlhlh\[Zgdh\kdhckbkl_f_
f_gylvIexkdh\k_fmlZfbf_ekydhgkmevlZglKlb\_g=be[_jldhlhjucm`_]h^jZ[hlZe\
DZaZoklZg_ghhkh[h]hdj_Zlb\Z^hlhcihjug_\u^Z\ZeIhlhfmg_]h\b^bfhgZdhibeZkv
djblbq_kdZyfZkkZb^_cbhgijbr_edhfg_dZddjmdh\h^bl_exkdhgdj_lgufbij_^eh`_gbyfb:
_kebfg_ij_^eZ]Zxlqlhgb[m^vih^_emihj_nhjfbjh\Zlvlhyh[uqghlZdmxb^_xijbgbfZx[_a
hkh[uoijh\hehq_d
DhgkmevlZglu\hh[s_]h\hjy[u\ZxljZagu_;hevrbgkl\haZiZ^guodhgkmevlZglh\ba\_klguo
fg_ex^bZ[khexlghg_^__kihkh[gu_=be[_jlhdZaZekyijbylgufbkdexq_gb_fK^jm`b\rbkv
fui_jbh^bq_kdb]h\hjbeb^Z`_qlhaZgbfZ_fky]be[_jlbaZpb_cgZr_c[Zgdh\kdhckbkl_fuIjb
kha^Zgbbex[hckbkl_fukms_kl\m_lh]jhfguch[t_fqbklhf_lh^heh]bq_kdhcjZ[hluk_wlb
bgkljmdpbbbo`_ibkZlvgZ^hB_kebq_eh\_dagZ_ldZdwlh^_eZ_lkyihlhfmqlhkZfbo
\gbfZl_evghqblZebijbf_gyegZijZdlbd_lhjZ[hlZlvkgbf\dhfZg^_hq_gvijZ\bevghbihe_agh
=be[_jlk\h_^_ehagZegZ\ukhdhfijhn_kkbhgZevghfmjh\g_LZd`_qlhhq_gvp_gghhgbf_e
hiulhj]ZgbaZpbbijm^_gpbZevgh]hgZ^ahjZbf_ggh\\u[jZgghcgZfbaZwlZehgZf_jbdZgkdhc
fh^_ebgZ^ahjZfh^_eb)',& ghh[Zgdh\kdhfgZ^ahj_[m^_lj_qvqmlvgb`_\f
�Bijhp_kkihr_eeylh]hqlh[uj_Zebah\ZlvgZrbaZfukeuihj_nhjfbjh\Zgbxkbkl_fu
[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZijbrehkv\gZqZe_kha^Zlvkhhl\_lkl\mxsmxaZdhgh^Zl_evgmx[Zamu[jZlv
ijZ\bevgu_[_gqfZjdbIjhibkZlvghjfZlb\ufgh]hq_]h_s_k^_eZlvB\j_amevlZl_i_j\ucwlZi
[Zgdh\kdhcj_nhjfukhklhyeky
�Ijbf_jghlZd`_ihlhfihemqbehkvki_gkbhgghcj_nhjfhcZwlhbh[sbcijbgpbidh]^Z
^h^_eu\Z_rvh^gh^_ckl\bl_evghgm`gh_^_eh`bagvih^lZedb\Z_lk^_eZlv\^h]hgdg_fm\lhjh_
ihlhflj_lv_Bihkl_i_gghkha^Zxlkyohjhrb_b^h\hevghfZkrlZ[gu_\_sbGhg_ihl_hjbbZih
oh^m`bag_gghcijZdlbdbqlhebHkfukeb\Zlvoh^i_j_f_gbo]em[bgmb\aZbfgmxk\yaZgghklv
kljhblv^ebggu_kljZl_]bbijboh^blky[_ahlju\Zhlj_r_gbylZdlbq_kdboaZ^Zqkljh]h
iZjZee_evghh\kydhfkemqZ_lZd[uehmgZk
LZd\hlijbjZ[hl_ih\\_^_gbxl_g]_fuijh]h\Zjb\ZebdZdb_lhh[sb_\_sbdZkZ\rb_ky
gZaj_\rbobaf_g_gbc\[Zgdh\kdhckbkl_f_L_i_jvgZfkZfbfbij_^klhyehboj_Zebah\Zlv
Dlhfmfhf_glmdh]^ZgZrZdhfZg^ZhdhgqZl_evghkeh`beZkv__khklZ\\u]ey^_elZd
�Zme_lK_f[Z_\ij_^k_^Zl_evGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
MjZa@Zg^hkh\i_j\ucaZf_klbl_evij_^k_^Zl_eyijZ\e_gbyGZp[ZgdZ
�DZ^uj`ZgZfblh\aZfij_^GZp[ZgdZ
=jb]hjbcFZjq_gdhaZfij_^GZp[ZgdZ
GZbeby:[^mebgZ^_iZjlZf_gl[mo]Zel_jkdh]hmq_lZ
Ze_glbgGZaZjh\kh\_lgbd
KdZ`mkh\k_chij_^_e_gghklvx_keb[ugZrZdhfZg^Zg_keh`beZkv\gZqZe_\jZfdZojZ[hq_c
]jmiiuih\\_^_gbxgZpbhgZevghc\Zexlulh\DZaZoklZg_g_kemqbehkv[ul_onbgZgkh\uo
j_nhjfihke_^h\Zl_evghklvbkfukedhlhjuoyk_cqZkiulZxkvhibkZlvLjbhkgh\guoj_nhjfZlhjZ
K_f[Z_\@Zg^hkh\FZjq_gdhlZfbf_gghbkh[jZebkvbkjZ[hlZebkv:_keb[g_kh[jZebkvlh
\k_reh[uih^jm]hfmFh`_l[ulvemqr_b^Z`_agZqbl_evghemqr_gh\k_jZ\ghbgZq_h
\kydhfkemqZ_lZdbf_gghdZdihemqbehkv\j_Zevghklblhqgh[ug_ih\lhjbehkv
DZaZoklZgZ[_amkeh\ghm`_ijh^_eZeZhij_^_e_ggmxw\hexpbx\ijZ\bevghfjughqghf
�gZijZ\e_gbblh_klvhlh^ghmjh\g_\hcd^\momjh\g_\hc\momjh\g_\Zykbkl_fZmkljh_gZlZdbf
h[jZahfqlhdhff_jq_kdb_[Zgdb \lhjhcmjh\_gv\ffh]mlhi_jZlb\ghkh[bjZlvmgZk_e_gbyb
hj]ZgbaZpbcbaebrdb^_g_]bi_j_gZijZ\eylvbo\hljZkebwdhghfbdbbkiulu\Zxsb_g_o\Zldm
bg\_klbpbhgguoj_kmjkh\Ijbq_f\mkeh\byodhgdmj_gpbbdhf[Zgdbkh\_jrZxljZ[hlm
i_j_eb\Zgbykmq_lhfbgl_j_kh\\k_omqZklgbdh\b\deZ^qbdh\bdj_^blm_fuok\hxhq_j_^v
P_gljZevguc[Zgd i_j\ucmjh\_gv\fdhgljhebjm_l\dZq_kl\_j_]meylhjZijhp_kki_j_jZkij_^_e_gby
^_g_`guoihlhdh\ZlZd`_\uihegy_ljy^nmgdpbc\Z`guo^eykhklhygby]hkm^Zjkl\_gguo
&#xky;&#xk;&#xbk;&#xl_;&#xfZ;&#x;&#xp;&#x_e;&#xhf;&#xj;&#xZ[;&#xhl;&#xZ_;&#xl;&#x[u;&#xkl;&#xjh;&#x;&#xwn;&#xn_; l; g;&#xh;&#xij;&#xha;&#xjZ;&#xqg;&#xh;�nbgZgkh\kykbkl_fZ\p_ehfjZ[hlZ_l[ukljhwnn_dlb\ghbijhajZqgh_gv]bwlZdjh\v
wdhghfbdbgb]^_g_aZklZb\Zxlkyljhf[ug_h[jZamxlZgZijhlb\[h^jhkgZ[`Zxl\k_
gm`^Zxsb_ky\iblZgbbmqZkldbwdhghfbq_kdh]hhj]ZgbafZ
H^ghmjh\g_\Zy`_kbkl_fZ dhlhjZy^_ckl\h\ZeZ\KKKJbkhhl\_lkl\_ggh\khxaghcJ_kim[ebd_
DZaZoklZg\fbf__lkjugdhffZehh[s_]h]hkm^Zjkl\hg_lhjhieb\hi_j_deZ^u\Z_l^_gv]bbah^gh]h
k\h_]hdZjfZgZ\^jm]hcdZdkZfhaZohl_ehHijhajZqghklblZdhckbkl_fu]h\hjblvih
hij_^_e_gbxg_mf_klgh
QlhdZkZ_lkywnn_dlb\ghklb]hkm^Zjkl\_gguokljmdlmj \qZklghklbijbgZ^e_`Zsbo]hkm^Zjkl\m
[Zgdh\\flhwlh\hijhk[he__keh`gucG_\_jghkqblZlvqlhgZ]hkm^Zjkl\_gghfij_^ijbylbb
f_g_^`f_glh^ghagZqghb\h\k_okemqZyojZ[hlZ_laZ\_^hfhom`_g_`_eb\qZklghf[bag_k_
NbjfZijbgZ^e_`ZsZy]hkm^Zjkl\m\iheg_fh`_lmijZ\eylvkyohjhrhhj]ZgbaZpbbex[h]hlbiZ
\k_qlhhlghkblkydh[eZklbmijZ\e_gby\dhg_qghfkq_l_mibjZ_lky\ex^_cOhlykjZ\gb\Zlv
fbgbkl_jkl\hbjughqgmxkljmdlmjmf_lh^heh]bq_kdbg_ijZ\bevghke_^m_lijh\h^blv
kjZ\gbl_evgucZgZebadhfiZgbch^ghcblhc`_gZpbhgZevghcijbgZ^e_`ghklbkh^bgZdh\hc
nhjfhckh[kl\_gghklb
Gh\ex[hfkemqZ_ijbgpbibZevguc\hijhkmijZ\e_gbyfhlb\Zpby?kebwlhl\hijhkj_r_g
ijZ\bevghlh^Zevr_fh`ghklZ\blvex[u_aZ^Zqbihlhfmqlhex^b[m^ml]hlh\ubo\uihegylv
lhjZy\Z`gZy\_svdhebq_kl\hmjh\g_cijbgylbyj_r_gbckl_i_gvaZ[xjhdjZlbabjh\Zgghklb
hj]ZgbaZpbbGmbgZebqb_ohjhr_]hlhif_g_^`f_glZhg^he`_gaZjy^blvex^_chij_^_e_gguf
gZkljh_gb_fmf_lvih\_klbaZkh[hc
;_amkeh\gh\qZklghcdhfiZgbb\k_[he__dhgdj_lghihkdhevdmgZijyfmxijb\yaZghd
nbgZgkh\hfmj_amevlZlmMex^_cdhlhju_aZjZ[Zlu\Zxl^_gv]bg_[u\Z_l\j_f_gbgZlhqlh[u
\uykgylvdlhkd_fiv_lqZcdlhdhfmmeu[Z_lkyblZd^Ze__kj_^g_fwnn_dlb\ghklv\qZklghf
k_dlhj_\ur_ihlhfmqlhmjh\_gvhieZluljm^Zlh`_\ur_h^ghagZqghdhjj_eypbylml^hklZlhqgh
\ukhdZyGh_kebkha^Zlv\]hkm^Zjkl\_gguokljmdlmjZoZ^_d\Zlgmxkbkl_fmfhlb\ZpbbbhieZlu
ljm^Zlhwnn_dlb\ghklvih\ukblkyblZfIjbf_jfh_]hex[bfh]hKbg]ZimjZwlhih^l\_j`^Z_l
lZf]hkqbgh\gbdbjZ[hlZxlg_iehohb^h[b\Zxlky^eyjh^gh]hKbg]ZimjZhq_gvohjhrbo
ihdZaZl_e_c
L_fg_f_g__\hijhkhkl_i_gbijbkmlkl\by]hkm^Zjkl\Z\[Zgdh\kdhckn_j_^eywdhghfbdb
i_j_oh^gh]hlbiZh^bgbadexq_\uoNZdlu]h\hjylkZfbaZk_[y\fbj_g_lZdm`fgh]hkljZg
]^_\[Zgdh\kdhckn_j_^hfbgbjmxl]hkm^Zjkl\_ggu_[ZgdbHkh[_ggh\Z`ghqlh\aj_euo
wdhghfbdZo]hkm^Zjkl\_ggufb[ZgdZfbih[hevr_cqZklby\eyxlkyebrvki_pbZebabjh\Zggu_
klZlmkqZklguojy^_bkke_^h\ZgbcdhgklZlbjm_lkyqlhij_h[eZ^Zgb_]hk[Zgdh\k\yaZghkgbadbf
mjh\g_fnbgZgkh\h]hjZa\blbywdhghfbdb
hh[s_kms_kl\m_lfg_gb_y_]hjZa^_eyxqlh]hkm^Zjkl\_ggZykh[kl\_gghklvgZ[Zgdh\kdbc
dZiblZek^_j`b\Z_ljZa\blb_nbgZgkh\h]hk_dlhjZ
Bf_gghihwlhfmy\k_]^Z[ueihke_^h\Zl_evgufklhjhggbdhfb^_bijb\ZlbaZpbbgZr_]h
K[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZghh[wlhf[m^_lj_qvqmlvih]h^y
LZd\hlijhp_kki_j_oh^Zhlh^ghmjh\g_\hckbkl_fud^\momjh\g_\hc\DZaZoklZg_m`_[ue
aZims_gb[_amkeh\ghijb\_edhij_^_e_ggufj_amevlZlZf
J_r_gb_hkha^Zgbb\Kh\_lkdhfKhxa_^\momjh\g_\hc[Zgdh\kdhckbkl_fu[uehijbgylh_s_\
i_jbh^kms_kl\h\ZgbyKKKJ\]h^m kh\f_klgufihklZgh\e_gb_fPDDIKKbKh\_lZ
fbgbkljh\KKKJ\fGh\Zykbkl_fZ^he`gZ[ueZ\dexqZlvp_gljZevguc wfbkkbhgguc\f[Zgdb
jy^]hkm^Zjkl\_gguoki_pbZebabjh\Zgguo[Zgdh\Wlh[ueZlZdgZau\Z_fZyju`dh\kdZy
[Zgdh\kdZyj_nhjfZIh__oh^mj_kim[ebdZgkdb_p_gljZevgu_[Zgdb \lhfqbke_;ZgdDZaZoklZgZ
_kl_kl\_ggh\fgZ^_eyebkvijZ\Zfbfbgbkl_jkl\khxaguoj_kim[ebdDhg_qghlZdZykbkl_fZy\ey_lky
\k_]hebrvd\Zabjughqghc\g_ckZfh_]eZ\gh_hlkmlkl\m_l\lhjhcmjh\_gvlh_klvkh[kl\_ggh
dhff_jq_kdb_[ZgdbihkdhevdmkqblZlvlZdh\ufbki_pbZebabjh\Zggu_]hk[Zgdbfh`ghebrv
hlghkbl_evghGhaZl_f\]h^m[ueijbgyl lh`__s_khxaguc\faZdhgHdhhi_jZpbbdhlhjuc
\k_lZdb^Ze\hafh`ghklvgZqZlvkha^Z\ZlvgZiZ_\uogZqZeZoi_j\u_dhhi_jZlb\gu_[Zgdb
]h^m_joh\gucKh\_lDZaZokdhcKKJijbgyeAZdhgH[ZgdZob[Zgdh\kdhc^_yl_evghklb\
DZaZokdhcKKJWlhl^hdmf_gl[uehq_j_^gufrZ]hf\gZijZ\e_gbbj_Zevghc^\momjh\g_\hklb\
g_fmklZgZ\eb\ZebkvaZ^ZqbbnmgdpbbP_gljZevgh]h[ZgdZZlZd`_\i_j\u_[ueh^Zghhij_^_e_gb_
dhff_jq_kdh]h[ZgdZhibkZgihjy^hdhldjulbybij_djZs_gby^_yl_evghklbdhff_jq_kdbo[Zgdh\
Qmlviha`_mgZkihy\bekybkZfgZpbhgZevgucP_gljh[Zgdihkdhevdm\]h^mj_kim[ebdZgkdb_
hl^_e_gby=hk[ZgdZKKKJ[uebgZ^_e_gunmgdpbyfbp_gljZevguo[Zgdh\km\_j_gguo]hkm^Zjkl\
LZdbfh[jZahf\lh\j_fyhkgh\u^\momjh\g_\hc[Zgdh\kdhckbkl_fu\i_j\hfijb[eb`_gbbm`_
\hagbdebI_j\ucmjh\_gv[ueij_^klZ\e_g=hkm^Zjkl\_gguf[ZgdhfDZaZokdhcKKJ \DZaZoklZg_
hgl_i_jvgZau\Z_lkyGZpbhgZevguf[Zgdhf\f\f_kl_k_]hh[eZklgufbih^jZa^_e_gbyfbZ\lhjhc
dhff_jq_kdbfb[ZgdZfbQZklvwlbo[Zgdh\kha^Z\ZeZkvkjZaj_r_gby=hk[ZgdZgZhkgh\_
kms_kl\h\Z\rbo\jZfdZoij_`g_ckbkl_fuki_pbZebabjh\Zgguo[Zgdh\G_dhlhju_bagbo[ueb
i_j_bf_gh\Zgug_dhlhju_g_lLZdIjhfkljhc[ZgdklZeLmjZg[Zgdhf
DZa\g_rwdhghf[Zgd:e_f[Zgdhf@bekhp[ZgdDj_^khp[ZgdhfhklZebkvkij_`gbfb
gZa\ZgbyfbDZak[_j[Zgdb:]jhijhf[ZgdJ_kim[ebdZgkdbcK[_j[Zgd\lh\j_fyihf_gye
klZlmkklZeK[_j[ZgdhfJ_kim[ebdbDZaZoklZgZ\]h^mihf_gyelZd`_bgZa\Zgb_[ue
�i_j_bf_gh\Zg\GZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdJD ihdZaZokdb[ZgdOZeud\fjm]ZyqZklv
[Zgdh\mqj_`^ZeZkvkgmeynbabq_kdbfbbxjb^bq_kdbfbebpZfb
I_j_^ZqZiheghfhqbchl=hk[ZgdZKKKJddZaZoklZgkdhfm=hk[ZgdmmkdhjbeZijhp_kk
\hagbdgh\_gbydhff_jq_kdbo[Zgdh\]h^mbo[uehZm`_d]h^m[he__Ibd
ijbr_ekygZ]h^lh]^Zm`_[uehhdhehdhff_jq_kdbo[Zgdh\Ghdhg_qghgZgZklhysb_
[Zgdbhgblh]^Zihoh^beb\lhc`_f_j_\dZdhcdbhkdlhj]mxsbcf_ehq_\dhcgZihfbgZ_l
djmiguck_l_\hcmgb\_jkZf
dZdijhp_kknhjfbjh\ZgbygZpbhgZevghc[Zgdh\kdhckbkl_fuJDIjh^he`Zeb\hagbdZlv
dhff_jq_kdb_[ZgdbgZqZeZnhjfbjh\ZlvkyohlvdZdZylhgZpbhgZevgZy[Zgdh\kdZyghjfZlb\gh
ijZ\h\Zy[ZaZAZl_fkghy[jy\k\yabk\\_^_gb_fgZpbhgZevghc\ZexlugZGZpbhgZevguc
[ZgdJDkjZame_]eZihegZyhl\_lkl\_gghklvaZnmgdpbhgbjh\Zgb_gZpbhgZevghc^_g_`ghdj_^blghc
kn_juaZ[Zgdh\kdbcgZ^ahjbj_]mebjh\Zgb_^_yl_evghklbdhff_jq_kdbo[Zgdh\\h[s_faZ\k_
bkjZamIjbwlhfkqblZlv[Zgdh\kdmxkbkl_fmDZaZoklZgZihgZklhys_fmwnn_dlb\ghcih
gZklhys_fmjughqghc^hlZdh]hiheh`_gby^_e[ueh\lhlfhf_gl_s_hq_gv^Ze_dh
GZrZdhfZg^ZijbreZgZ[Zgdh\kdh_ohayckl\h\lhlfhf_gldh]^Zhghohly\agZqbl_evghcf_j_b
\urehbaih^dhgljhey]hkm^Zjkl\Zh^gZdhghjfZevgufjughqgufdjbl_jbyf_s_g_
khhl\_lkl\h\Zehhi_j\uoGZpbhgZevguc[Zgdohlybihemqbeiheghfhqbyj_]meylhjZh^gZdhd
lhfm\j_f_gb_s_g_bf_eijZdlbq_kdh]hhiulZ\qZklb\uiheg_gbynmgdpbcp_gljZevgh]h[ZgdZ
g_mf_ehl\_qZlvaZ\k_:\h\lhjuo[Zgdb\lhjh]hmjh\gylh`__s_g_[uebkihkh[gu
hkms_kl\eylvdj_^blh\Zgb_wdhghfbdbijZ\bevghlh_klvg_\uijZrb\ZlvnbgZgkh\u_j_kmjkum
P;ZkZfhklhyl_evghfh[bebah\u\ZlvbogZjugd_hh[s_ij_^hklZ\eylvdeb_glZfdhfie_dk
[Zgdh\kdbomkem]y\eyxsbcky\jZa\bluowdhghfbdZoklZg^ZjlgufgZrbdhff_jq_kdb_[Zgdb_s_
g_mf_ebHlZdboh[u^_gguo^eyaj_ehcwdhghfbdbk_j\bkZodZdnbgZgkh\ucebabg]bihl_qgh_
bebihlj_[bl_evkdh_dj_^blh\Zgb_^h\_jbl_evgh_mijZ\e_gb_gbdlh\DZaZoklZg_lh]^Zg_keurZe
\k_wlby\e_gby\hreb\gZrm`bagvqmlvih]h^y ohly^hklZlhqgh[ukljh\fGhgZbo\g_^j_gb_
ihgZ^h[behkv\j_fybkbeuBf_ggh^eylh]hqlh[uihy\bebkv\k_wlb\hafh`ghklb\hh[s_^ey
lh]hqlh[u[Zgdh\kdZykbkl_fZDZaZoklZgZklZeZihgZklhys_fmjughqghc\kZfhfgZqZe_
ke_^h\Zehkha^Zlvnmg^Zf_gl^eykljhbl_evkl\Zgh\h]hihf_gylvbaZdhgh^Zl_evgmx[Zamb
ghjfZlb\gmx[Zambijbgpbiuj_]mebjh\ZgbybgZ^ahjZbfgh]h_s_q_]h
IjZ\bevgZyaZdhgh^Zl_evgZy[ZaZwlhhkgh\Zj_nhjfbobkoh^gZylhqdZwlhlh[_aq_]h\
ijbgpbi_g_evay^\b]ZlvkybjZa\b\ZlvkyBf_\r__kygZlhlfhf_glaZdhgh^Zl_evkl\h
�j_]mebjh\Z\r__nbgZgkh\mxkn_jmJ_kim[ebdbDZaZoklZg[ueh^Ze_dhg_jughqgufhklZlhqgh
kdZaZlvqlhihaZdhgh^Zl_evkl\m]h^Zmqj_^bl_e_f=hkm^Zjkl\_ggh]h[ZgdZDZaZokdhcKKJ
klZe_joh\gucKh\_ldhlhjhfm=hk[Zgdh[yaZg[uehlqblu\Zlvkyhk\h_cjZ[hl_ \qZklghklb
ij_^klZ\eylv_`_]h^guchlq_lb[ZeZgkZlZd`_k\h^guc[ZeZgk\k_c[Zgdh\kdhckbkl_fu
j_kim[ebdb\fIhlhf[uei_jbh^dh]^ZGZpbhgZevguc[Zgddmjbjh\ZekyiZjeZf_glhfbihke_^gbc
gZijbf_j^Z\ZeGZpbhgZevghfm[ZgdmmdZaZgb_hkms_kl\eylvwfbkkbx
Lh_klvhj_Zevghcg_aZ\bkbfhklbP;j_qbg_[uehkbemlh]hqlhGZpbhgZevguc[ZgdDZaZoklZgZ
\lhlfhf_gl_xg_h[eZ^Ze\]h^mklZe\qZklghklb\hafh`_glZdgZau\Z_fucf_`aZq_l h
g_fqmlvgb`_\fWlZij_l_gabydaZdhgh^Zl_evkl\mhlkmlkl\b_j_Zevghcg_aZ\bkbfhklbP;[ueZ
kms_kl\_gghcgh^Ze_dhg__^bgkl\_gghcIhkljhblvke_^h\Zehhq_gvfgh]h_Ihfbfh
aZdhgh^Zl_evkl\Zgm`gh[uehihf_gylvlh_klvi_j_ibkZlv\kxklZjmxkh\_lkdmxghjfZlb\gh
ijZ\h\mx[ZamKha^Zgb_ghjfZlb\ghc[ZaukZfhihk_[_lj_[m_lagZqbl_evguobhkfuke_gguo
�mkbebcDjhf_lh]haZdhgh^Zl_evkl\hbghjfZlb\u\_sb\aZbfhm\yaZggu_eylh]hqlh[uf_gylv
ghjfZlb\udZdb_lhh[sb_\_sbke_^m_l\gZqZe_hiylvlZdbijhibkZlv\aZdhg_kdZ`_fijZ\hP;
mklZgZ\eb\Zlvhij_^_e_ggu_ghjfZlb\uIhlhfwlbghjfZlb\ukZf`_P;lZd`_^he`_g[m^_l
jZajZ[hlZlvIjbwlhfmklZgZ\eb\ZlvghjfZlb\uke_^m_llZdqlh[gbmdh]hg_\hagbdehbeexabc
Ke_^h\Zeh\g_^jblvf_`^mgZjh^gu_klZg^ZjlunbgZgkh\hchlq_lghklbKha^Zlvgh\mxkbkl_fm
[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZqZklghklby\ghlj_[h\Zehkvih\ukblvlj_[h\ZgbyddZiblZemZijh\h^blv
iheblbdmdhgkheb^Zpbb[Zgdh\kdh]hk_dlhjZfh`ghhiylvlZdblhevdhq_j_aghjfZlb\gmx[Zam
_^v_kebj_]meylhjijhklh^Z_l[ZgdZfkh\_lu\lhfkfuke_qlhbfihe_agh[ueh[umdjmigylvky
lhhllZdbo_]h^h[juoih`_eZgbcgbq_]hg_ihf_gy_lky
Gm`gh[ueh\g_^jblvijZdlbdmijh\_^_gbyZm^blZgZb[he__Z\lhjbl_lgufbf_`^mgZjh^gufb
Zm^blhjkdbfbdhfiZgbyfbBlZd^Ze__
k_wlbaZ^ZqbhlghkbebkvdjZajy^mkljZl_]bq_kdboGh\gZqZe__^bghcijh]jZffunbgZgkh\uo
j_nhjfg_[uehhgZkdeZ^u\ZeZkvihkl_i_ggh\l_q_gb_g_kdhevdbof_kyp_\kmq_lhfiZjZf_ljh\
hdjm`Zxs_ckj_^uihf_j_lh]hdZd\uaj_\ZehihgbfZgb_kljZl_]bq_kdbop_e_cgZr_cjZ[hluGZ
kZfhfi_j\hfwlZi_gb^hq_]h]eh[Zevgh]hmG;Dg_^hoh^bebjmdbgZ^h[uehaZgbfZlvky
qbklhclZdlbdhc\qZklghklbjZajmeb\Zlvdjbabkf_g_^`f_glZ
IJBEH@?GB?D=E:?
EbDmZgXBalj_lv_]hfbjZ\i_j\uc
IjZ\bl_evkl\hKbg]ZimjZkfh`_lhklZ\Zlvkyqbklufbq_klguflhevdh\lhfkemqZ__kebq_klgu_b
�kihkh[gu_ex^b[m^ml[hjhlvkygZ\u[hjZoaZijZ\haZgbfZlvhnbpbZevgu_^he`ghklbeywlh]h
g_h[oh^bfhieZlblvbfaZjZ[hlgmxieZlmkhihklZ\bfmxklhcdhlhjmxq_eh\_dh[eZ^Zxsbcbo
kihkh[ghklyfbbq_klghklvxfh][uaZjZ[hlZlvaZgbfZykvqZklghcijhn_kkbhgZevghcijZdlbdhc
mkeh\byo[ukljh]hwdhghfbq_kdh]hjhklZaZjZ[hlgZyieZlZfbgbkljh\^he`gZ[ulvkhihklZ\bfhck
aZjZ[hlghcieZlhcjmdh\h^bl_e_cbomjh\gy\qZklghfk_dlhj_FZehhieZqb\Z_fu_fbgbkljub
]hkm^Zjkl\_ggu_kem`Zsb_jZajmrbebg_h^ghZabZlkdh_ijZ\bl_evkl\h:^_d\Zlgh_
\hagZ]jZ`^_gb_`bag_ggh\Z`gh^eyih^^_j`Zgbyq_klghklbbfhjZebmiheblbq_kdboeb^_jh\b
\ukrbo^he`ghklguoebp
h\j_fy[x^`_lguoij_gbc\fZjl_]h^Zyklhedgmekykhiihabpb_cm\_ebq_gbxaZjZ[hlghc
��ieZlufbgbkljh\Qe_giZjeZf_glZhlJZ[hq_ciZjlbb;`_yj_lgZfkjZ\gbefhcf_kyqguc
aZjZ[hlhd lukyqkbg]Zimjkdbo^heeZjh\\fkaZjZ[hlghcieZlhcij_fv_jfbgbkljZFZeZcabb
dhlhjucihemqZelhevdhlukyqkbg]Zimjkdbo^heeZjh\Yijb\_e^hihegbl_evgh_kjZ\g_gb_b
mdZaZeqlh_`_]h^gh_`Zeh\Zgb_ij_ab^_glZNbebiibgFZjdhkZkhklZ\eyehlhevdhlukyqm
kbg]Zimjkdbo^heeZjh\\f_kypZij_ab^_glBg^hg_abbmijZ\ey\rbckljZghckgZk_e_gb_f
fbeebhgh\q_eh\_d_`_f_kyqghihemqZekbg]Zimjkdbo^heeZjh\L_fg_f_g__hgb[uebdm^Z
[h]Zq_f_gyEb^_jBg^hg_abbkhojZgbeaZkh[hck\hxj_ab^_gpbxbihke_hlklZ\dbij_fv_j
fbgbkljmFZeZcabbij_^hklZ\eyeb^hfbeba_fex^eykljhbl_evkl\ZqZklgh]h^hfZFhy
hnbpbZevgZyj_ab^_gpbyijbgZ^e_`ZeZijZ\bl_evkl\mMf_gyg_[uehgbdZdboev]hlg_[ueh
Z\lhfh[beyg_[ueh\h^bl_eydZdg_[uehbkZ^h\gbdh\ih\Zjh\bijhq_cijbkem]bYmklZgh\be
ijZdlbdmijbdhlhjhcij_fv_jfbgbkljb^jm]b_fbgbklju_`_f_kyqghihemqZebhij_^_e_ggmx
kmffm^_g_]bkZfbj_rZebgZqlh__ihljZlblv
IhdZaghcw]ZeblZjbafohjhrZyiheblbdZKlj_fe_gb_aZ\h_\Zlvh[s_kl\_ggmxih^^_j`dmdZd
ijZ\behih[m`^Z_lijZ\bl_evkl\hgZoh^ys__kym\eZklbihf_gvr_ieZlblvk\hbffbgbkljZfIjb
wlhfklhbfhklv`bebsguoev]hlihdjulb_l_dmsbojZkoh^h\baZljZlgZihevah\Zgb_Z\lhfh[be_f
iml_r_kl\byjZkoh^h\gZh[jZah\Zgb_^_l_caZqZklmxij_\urZ_ljZaf_jubo`Zeh\Zgby
ijZ\bl_evkl\hgZh^bgbeb^\ZkjhdZ e_l\fIhke_wlh]hhgb\ha\jZsZxlky\qZklguck_dlhj
aZqZklmxklZgh\ylkyeh[[bklZfbqvboeb[hbgl_j_kh\bbop_gghklvagZqbl_evgh\hajZklZ_lb[h
hgbbf_xlk\h[h^guc^hklmiddexq_\ufnb]mjZf\Z^fbgbkljZpbbij_ab^_glZLZdZykbkl_fZ
\jZsZxsboky^\_j_c UHYROYLQJGRRU\fdZaZeZkvfg_g_`_eZl_evghc
Ihke_ihemq_gbyKbg]Zimjhfg_aZ\bkbfhklbyh]jZgbqbejhklaZjZ[hlghcieZlujZ[hlgbdh\
]hkk_dlhjZqlh[umki_rg_c[hjhlvkyk[_ajZ[hlbp_cbwdhghfbq_kdbfkiZ^hfZlZd`_qlh[u
ih^Zlvijbf_jkZfhh]jZgbq_gbyGhdh]^Zd]h^mfuj_rbebijh[e_fm[_ajZ[hlbpub\k_f
klZehg_fgh]he_]q_ym\_ebqbe`Zeh\Zgv_fbgbkljh\k^hkbg]Zimjkdbo^heeZjh\\
f_kypYhklZ\bekh[kl\_ggh_`Zeh\Zgb_g_baf_gguf kbg]Zimjkdbo^heeZjh\\f_kyp\fqlh[u
gZihfgblvjZ[hlgbdZf]hkk_dlhjZqlhg_dhlhjh_kZfhh]jZgbq_gb_\k__s_g_h[oh^bfhDZ`^u_
g_kdhevdhe_ly\ugm`^_g[uem\_ebqb\Zlv`Zeh\Zgb_fbgbkljh\qlh[ukhdjZlblvgZjZklZ\rbc
hlju\\hieZl_boljm^ZihkjZ\g_gbxkqZklgufk_dlhjhf
]h^my\g_kgZjZkkfhlj_gb_iZjeZf_glZij_^eh`_gb_h\g_^j_gbbkbkl_fukh]eZkgh
dhlhjhci_j_kfhlj`Zeh\Zgvy\ukrbo]hkm^Zjkl\_gguokem`ZsboklZe[uZ\lhfZlbq_kdbf
ijb\yaZggufdkmff_gZeh]h\gZ^hoh^umieZqb\Z_fuoqZklgufk_dlhjhfWdhghfbdZKbg]ZimjZ
jhkeZgZ\b\]h^gZijhly`_gbb^\mo^_kylbe_lbcbm\_ebq_gb_aZjZ[hlghcieZlu\
]hkm^Zjkl\_gghfk_dlhj_\k_]^ZhlklZ\ZehhlqZklgh]hk_dlhjZgZ]h^Z]h^mij_fv_j
fbgbklj=hQhdLhg]hklZgh\bekygZij_^eh`_gghcfghxnhjfme_dhlhjZym\yau\ZeZ`Zeh\Zgv_
fbgbkljh\b\ukrbo]hkm^Zjkl\_gguokem`ZsbokaZjZ[hlghcieZlhcjZ[hlgbdh\khihklZ\bfh]h
jZg]Z\qZklghfk_dlhj_Wlhbaf_g_gb_mklZgZ\eb\Z\r__aZjZ[hlgmxieZlmjZ[hlgbdh\]hkk_dlhjZ
gZmjh\g_^hoh^ZjZ[hlgbdh\qZklgh]hk_dlhjZkhihklZ\bfh]hjZg]Z\ua\Zehhkljmxihe_fbdm
Fuhl\_j]ebZj]mf_gluhiihg_glh\dhlhju_^hdZau\ZebqlhlZq_klvdhlhjmxh[s_kl\hhdZau\Z_l
fbgbkljZf^h\_jyybfijZ\haZgbfZlv\ukhdmx^he`ghklvm`_y\ey_lky[he__q_f^hklZlhqguf
\hagZ]jZ`^_gb_fHgbgZklZb\ZebgZlhfqlhkem`[Zh[s_kl\m^he`gZ\e_qvaZkh[hcihl_jx\
^hoh^ZoYiheZ]ZeqlhlZdhcih^oh^ijb\k_f_]h[eZ]hjh^kl\_g_j_Zebklbq_g
IjbgylvgZjZ[hlm\ijZ\bl_evkl\hlZeZgleb\h]hq_eh\_dZbaqZklgh]hk_dlhjZl_i_jvklZehe_]q_
�hlh]hdZd[ueZ\\_^_gZgh\Zyko_fZhieZluljm^Zemqrb_Z^\hdZluaZjZ[Zlu\Zebhl^h
fbeebhgh\kbg]Zimjkdbo^heeZjh\\]h^\lh\j_fydZdkm^vyfieZlbebf_gvr_lukyq;_a
baf_g_gbykbkl_fuhieZluljm^Zfugbdh]^Zg_kfh]eb[uijb\e_qvgZrboemqrboZ^\hdZlh\gZ
^he`ghklbkm^_c@Zeh\Zgv_^jm]boki_pbZebklh\\ijZ\bl_evkl\_gguomqj_`^_gbyofulZd`_
ijb\_eb\khhl\_lkl\b_`Zeh\Zgvxbodhee_]aZgbfZxsbokyqZklghcijZdlbdhc
WlZnhjfmeZg_hagZqZ_l_`_]h^gh]hZ\lhfZlbq_kdh]hm\_ebq_gby`Zeh\Zgbyihlhfmqlh^hoh^u
qZklgh]hk_dlhjZlhih\urZxlkylhihgb`ZxlkyDh]^Z\]h^m^hoh^u\qZklghfk_dlhj_
kgbabebkv\]h^m[uehkhhl\_lkl\_gghmf_gvr_ghb`Zeh\Zgv_\k_ofbgbkljh\b\ukrbo
^he`ghklguoebp
Dh]^ZkljZguhklhqghc:abbhlX`ghcDhj_b^hBg^hg_abb[uebhimklhr_gunbgZgkh\uf
djbabkhf]h^Zdhjjmipbybdmfh\kl\hlhevdhmom^rbebboijh[e_fu
��?G?@GHDJ?BLG:YIHEBLBD:
q_faZdexqZeZkvhkgh\gZygZlhlfhf_glijh[e_fZ";Zgdh\kdZykbkl_fZgZr_cj_kim[ebdbih
fgh]bfiZjZf_ljZfhklZ\ZeZkvjm^bf_glhfkh\_lkdhcnbgZgkh\hjZkij_^_ebl_evghcfh^_eb
aZdhgh\Z^bj_dlb\ghaZdZqb\Zebkvb\]hkm^Zjkl\_ggu_b^Z`_\ijb\Zlbabjh\Zggu_ij_^ijbylby
\f\\b^_dj_^blh\KdZ`_fe_]dZybibs_\Zyijhfure_gghklvZlZd`_lhj]h\eyd]h^m[ueb
m`_qZklgufbghdZa_ggu_^_gv]bl_fg_f_g__ijhkbebdZdjh^gu_]hkm^Zjkl\m
Wlmfh^_evke_^h\Zehf_gylv\ijbgpbi_jughqghckbkl_f_dhff_jq_kdbc[ZgdkZfhklhyl_evgh
bs_lgZjugd_k\h[h^gu_j_kmjkubdj_^blm_l[bag_kgZ\iheg_dhgdj_lguodhff_jq_kdbo
mkeh\byokjhqghklbieZlghklbb\ha\jZlghklbBgufbkeh\Zfb^_gv]bij_^ijbylbyfg_jZa^Z_lZ
kkm`Z_l\aZcfukh[yaZl_evguf\ha\jZlhfgZhij_^_e_ggh_\j_fybaZ\hagZ]jZ`^_gb_Bijbwlhf
_s_ijhkqblu\Z_ljbkdblh_klvj_Zevgmx\_jhylghklvihemq_gby^he]Z
DZaZoklZg_`_\lh\j_fyev\bgZy^heydj_^blh\Zgbywdhghfbdb^h\b\k_odj_^blh\
eh`beZkvgZGZpbhgZevguc[Zgddhlhjuc^Z\Zedj_^bludhff_jq_kdbf[ZgdZfiml_f
g_h[_ki_q_gghcwfbkkbbha\jZlghklvijbwlhffy]dh]h\hjyihemqZeZkvg_dZ`^ucjZa:k
ieZlghklvx^_ehh[klhyehlZddj_^blu\u^Z\ZebkvihklZ\dZf\b]h^h\uoijbbgneypbb\
\bIhemqb\lZdhcdj_^blij_^ijbbfqb\ucq_eh\_dfh]kjZammclb\^heeZju beb\lh\Zju\f
Zkimklyihe]h^ZqZklv^heeZjh\dhg\_jlbjh\Zlvh[jZlgh\l_g]_IhkdhevdmbaaZbgneypbb
^_\Zev\Zpby[ueZh]jhfghclhihemq_gguohlijhdjmldb^_g_]o\ZlZehgZlhqlh[uih]Zkblvb
hkgh\gmxkmffmdj_^blZbijhp_gluGZpbhgZevghfm[Zgdmb\^h[Z\hdhq_gvohjhrhaZjZ[hlZlv
WlZwdhghfbq_kdbg_ghjfZevgZykbkl_fZihjh`^ZeZbgneypbx\wdhghfbdm\u[jZku\Zehkv\k_
[hevr_^_g_]Zijhba\h^kl\hkhdjZsZehkv
IhgylghqlhlZdmxko_fmke_^h\Zehf_gylvGhlhevdhg_iml_faZdZqb\Zgby\wdhghfbdm_s_
[hevr_]hdhebq_kl\Z^_g_]:bf_gghwlhlkihkh[[ue\u[jZg\gZqZevgucfhf_gln_\jZe_fZjl_
]h^Z\j_kim[ebd_[ueijh\_^_glZdgZau\Z_fucf_`aZq_lf_jhijbylb_bf_\r__
dZlZkljhnbq_kdb_ihke_^kl\byq_f[ueZ_]hkmlv"Jy^lh\Zjbs_cm[_^bebij_ab^_glZ\lhfqlh
kZfZy]eZ\gZyijh[e_fZg_o\ZldZmij_^ijbylbch[hjhlgh]hdZiblZeZLZdqlh_kebdZiblZe^Zlv
lhijhfure_gghklvkjZamaZjZ[hlZ_lZwdhghfbdZgZqg_ljZa\b\ZlvkyijyfhlZdbk_fbfbevgufb
rZ]Zfb
Ij_^ihkuedhcwlboj_r_gbc[ue_kl_kl\_ggheh[[baf^bj_dlhjkdh]hdhjimkZnmg^bjh\Zgguc
g_ihgbfZgb_fwdhghfbq_kdboijhp_kkh\GZpbhgZevguc[Zgd[uedZl_]hjbq_kdbijhlb\ihkdhevdm
ihgbfZeqlh\ijukdb\Zgb_\wdhghfbdm[hevrbo^_g_]h^ghagZqghijb\_^_ldj_adhfmkdZqdm
bgneypbbGhmijZ\bl_evkl\ZlZdh]hihgbfZgby\lhlfhf_gl_s_g_[uehlZdqlh
khhl\_lkl\mxsbcmdZa[ueih^ibkZgohlyb[_a\bauG;D:bkiheg_gb_\emqrboZiiZjZlguo
ljZ^bpbyo\haeh`bebbf_gghgZGZpbhgZevguc[Zgddhlhjucijhlb\ijh\_^_gbyf_`aZq_lZj_adh
\hajZ`Ze
Y\lh\j_fygZoh^beky\Zrbg]lhg_bijb_oZem`_gZ]jmklgu_ihke_^kl\bywlh]hj_r_gby
Kh[kl\_gghbf_gghkwlh]hbgZqZeZkvfhyjZ[hlZ\GZpbhgZevghf[Zgd_\f:ihke_^kl\byg_
aZf_^ebebihy\blvkyIj_^ijbylby\_jgmeb \ghfbgZe_\f\k_]h\bihemq_gguoihf_`aZq_lm
kj_^kl\ \j_Zevghf\ujZ`_gbbwlhkhklZ\eyehihjy^dZ\b\faZf_gfuihemqbebbgneypbx \
bxg_]h^Z__f_kyqgucihdZaZl_ev^hklb]Ze\b\fb^_\Zev\ZpbxgZpbhgZevghc\ZexluDh]^Z
gZpbhgZevgmx\Zexlmlhevdh\\_ebdmjkl_g]_d^heeZjm[ueQmlvih^_j]Z\rbkvbaaZ
gZdhib\r_]hkykijhkZgZ^heeZjdn_\jZexdmjkklZ[bebabjh\ZekygZmjh\g_l_g]_:ihlhf
dh]^ZijZ\bl_evkl\hlhevdh_s_h[ty\behhijh\_^_gbbl_g]h\h]hf_`aZq_lZ^eyij_^ijbylbcdmjk
GZfhc\a]ey^\j_amevlZl_g_m^Zqghijh\_^_ggh]hf_`ohayckl\_ggh]haZq_lZ\aZbfghc
aZ^he`_gghklbkZfufly`_eufi_jbh^hf^eyl_g]_klZeZbf_gghi_j\Zyiheh\bgZ]h^Z
�_g_`gZyfZkkZ\fZjl_ihkjZ\g_gbxkn_\jZe_f\ujhkeZ\jZaZ^hfej^l_g]_
ihke_^mxsb_f_kypu__mjh\_gvihkl_i_gghkgb`Zekybddhgpmk_gly[jykhklZ\befej^l_g]_
Gh^Z`_wlhlmjh\_gvij_\urZemjh\_gvdhgpZ]h^Z\jZaZj_amevlZl_bgneypbyaZ]h^
khklZ\beZ\b1RFRPPHQW
K^jm]hcklhjhgug_lom^Z[_a^h[jZIhke_lh]hdZdihke_^kl\byf_`aZq_lZm^Zehkv
ebd\b^bjh\Zlv[hevrbgkl\hjZamfguoiheblbdh\\gZr_ckljZg_ihgyebqlh\hi_j\uok
^_g_`ghdj_^blghciheblbdhcrmlblvg_evaybqlh\h\lhjuoGZpbhgZevguc[Zgd^_ckl\bl_evgh
^he`_gbf_lvg_aZ\bkbfhklvWlhihfh]ehgZfihlhfijbkha^Zgbb[Zah\h]h[Zgdh\kdh]h
aZdhgh^Zl_evkl\ZG_h[oh^bfu_\u\h^u[uebk^_eZgulZdqlhdh]^Z\b\]h^mgZlhc`_
ihq\_dj_^blh\ZgbymGZpbhgZevgh]h[ZgdZ\hagbdZebk_jv_agu_jZagh]eZkbykijZ\bl_evkl\hf
ij_ab^_glkh\_jr_gghh^ghagZqghih^^_j`b\Zeij_^klZ\bl_e_c[Zgdh\kdh]hj_]meylhjZ
Ghiheghklvxij_djZlblvdj_^blh\Zgb_j_Zevgh]hk_dlhjZlh`_[uehg_evaywdhghfbdm[uijhklh
iZjZebah\Zehihlhfmqlhh[hjhlguokj_^kl\mij_^ijbylbc^_ckl\bl_evghg_bf_ehkv:
[hevrbgkl\hij_^ijbylbcbf_eh_s_dlhfm`_]hkm^Zjkl\_ggmxnhjfmkh[kl\_gghklbIjhp_kk
dj_^blh\ZgbygZ^e_`Zehi_j_\_klb\jughqgucj_`bfGhhij_^_e_ggu_\_sbg_\hafh`gh^_eZlv\
eh[g_evaykdZ`_f]h\hjblvqlhGZpbhgZevguc[Zgd[hevr_g_[m^_ldj_^blh\Zlv
ijhfure_gghklvlZdZyihabpby\ua\ZeZ[ug_h^ghagZqgmxj_Zdpbx^Z`_hllhj`_gb_GZk[u\
dhgp_dhgph\ijhklhm\hebebKZfhihk_[_wlhdhg_qghg_kljZrghgh\_^v\k_gZrbaZ\h_\Zgby
bieZgu\fihreb[ulh]^ZijZohfLZdqlhfuklZjZebkv[ulviheblbdZfbFug_]h\hjbebqlhgZ
AZiZ^_p_gljZevgu_[Zgdbdj_^blh\Zgb_fijhfure_gghklbg_aZgbfZxlkyg_bowlh^_eh\
ijbgpbi_
�_ehg_klhevdh\lhfhldm^Z[ZgdbihemqZxldj_^bluIjhklh_kebdj_^blu^Z_lP;lhl_fkZfuf
hgih^f_gy_lkh[hcdhff_jq_kdb_[Zgdbqlhg_ijZ\bevghWlh\hi_j\uoh\lhjuo^_yl_evghklv
P_gljh[ZgdZih\u^Zq_dj_^blh\ijb\h^bldjZkrbj_gbx^_g_`ghcfZkkulj_lvboki_pbZebklh\
bebkem`[dhlhju_jZa[bjZebkv[u\khklhygbb^_elh]hbebbgh]hij_^ijbylbymP;ihgylgh_
^_ehlh`_g_lKe_^h\Zl_evghZ^_d\Zlghhp_gblvjbkdbdj_^blm_fh]h[bag_kZhglh`_g_\
khklhygbbIhwlhfmihemqZ_lkyqlh\u^ZqZdj_^blh\\h\k_oZki_dlZog_k\hckl\_ggZy
P_gljZevghfm[Zgdm^_yl_evghklv
=eZ\gZyaZ^ZqZP;j_]mebjh\ZlvjugdbGhbwlh\q_l\_jluo_kebkZfP;y\ey_lkymqZklgbdhf
jugdZlhdZdhgfh`_l_]h`_bj_]mebjh\Zlv"b^_Ze_P;^he`_gaZgbfZlvihabpbxgZ^
jugdhfghijbZdlb\ghfdj_^blh\ZgbblZdhchlkljZg_gghklbg_ihemqZ_lky?kebGZpbhgZevguc
[Zgdijbkmlkl\m_lgZjugd_dZdmqZklgbdlhbf__l\hafh`ghklvkZfdj_^blh\Zlvemqrbo
aZ_fsbdh\Zkeh`guobebijh[e_fguokibob\Zlvqlh\dhjg_g_ijZ\bevghbgZjmrZ_l[ZeZgkkbe\
[Zgdh\kdhckbkl_f_
DeZkkbq_kdb_nmgdpbbP;wlh
hl\_lkl\_gghklvaZieZl_`gmxkbkl_fm
hl\_lkl\_gghklvaZ^_g_`ghdj_^blgmxb\Zexlgmxiheblbdm
[Zgdh\kdbcgZ^ahj ghwlhm`_g_\h\k_okljZgZoihkdhevdmgZ^ahjfh`_l[ulvi_j_^Zg
KmlvgZrboj_nhjf\lhfbkhklhyeZqlh[uk\_klb^_yl_evghklvGZpbhgZevgh]h[ZgdZbf_gghd_]h
�deZkkbq_kdbfnmgdpbyfhlh]hG;DaZgbfZekyhq_gvfgh]bf\lhfqbke_dj_^blh\Zgb_f
ijhfure_gghklb_]hkljmdlmj_^Z`_kms_kl\h\Ze kkh\_lkdbo_s_\j_f_g\fkhhl\_lkl\mxsbc
^_iZjlZf_glgZ[Za_dhlhjh]hihlhffukha^ZebdZagZq_ckl\h
Gh\lhlfhf_gl\DZaZoklZg_b^_bhg_h[oh^bfhklbh[_ki_qb\Zlvj_nbgZgkbjh\Zgb_dhff_jq_kdbo
[Zgdh\aZkq_lj_kmjkh\GZpbhgZevgh]h[ZgdZijbkmlkl\h\Zeb_s_\ihegucjhklIhwlhfmg_
jZa\h^y^bkdmkkbchnmgdpbyoP;fu\gZqZe_\jZ[hq_fihjy^d_kha^Zebkbkl_fmlZdgZau\Z_fuo
^bj_dlb\guodj_^blh\
gZqZe_ZddmjZlghaZy\bebqlhGZpbhgZevguc[Zgdg_fh`_lhp_gb\ZlvgZkdhevdh
dj_^blhkihkh[ghlhbebbgh_ij_^ijbylb_Hgfh`_lebrvhij_^_eylvd\hlubkh]eZkh\u\Zlvbok
F_`^mgZjh^guf\Zexlgufnhg^hf kFNbf_eZkvkh\f_klgZyijh]jZffZb_kebfu\uihegyeb
__mkeh\bylhihemqZebdj_^blu\f:jZkij_^_e_gb_d\hlbml\_j`^_gb_kibkdZdj_^blm_fuo
ij_^ijbylbc^he`gh\aylvgZk_[yfbgbkl_jkl\hwdhghfbdb
G_klj_fykvmqZkl\h\Zlv\wlhf\dmkghfijhp_kk_fuhl^Zeb\k_ijbgpbibZevgu_iheghfhqbyih
jZa^Zq_dj_^blh\\jmdbfbgbkl_jkl\ZwdhghfbdbBijZ\bl_evkl\hgZ^hkdZaZlvijyfh\ayehkvaZ
wlh^_ehjZ^hklghGZpbhgZevguc[Zgd\u^\bgme\k_]hh^ghmkeh\b__kebijZ\bl_evkl\hm\_j_gh\
k\hbodhg_qgh`_kmi_jgZ^_`guoaZ_fsbdZo ZbgufbhgbijblZdhf]ZjZgl_b[ulvg_fh]ml\flh
imkdZchgh\u^Z_ldj_^bluih^kh[kl\_ggu_]ZjZglbb:\kemqZ_g_\ha\jZlZdZdfuihgbfZ_f
\hafh`ghfqbklhl_hj_lbq_kdbGZpbhgZevguc[Zgd[m^_lkibku\Zlvdj_^blukhkq_lZ
fbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\
�BihgZqZemkbkl_fZdZdgbm^b\bl_evgh\jh^_[uaZjZ[hlZeZbj_dlhjZij_^ijbylbcoh^bebkh
k\hbfbijh_dlZfb\Fbgbkl_jkl\hwdhghfbdbhij_^_eyeZkv kh\f_klghkFN\f_`_d\ZjlZevgZy
d\hlZ\__ij_^_eZofu\u^Z\Zebdj_^blijZ\bl_evkl\mih^_]h`_]ZjZglbbZm`ijZ\bl_evkl\h\
k\hxhq_j_^vjZkij_^_eyehj_kmjkuij_^ijbylbyfH^gZdhGZpbhgZevguc[Zgdij_djZkghagZeq_f
wlhdhgqblkyyg\Zj_]hwlhmagZehbijZ\bl_evkl\hhghm[_^behkvqlh\u^Zggu_dj_^blu
G?\ha\jZsZxlky lhqg__\_jgmehkvhdheh\b\f:\_^vih\k_fg_\ha\jZs_gbyfdj_^blZfhgh
^he`gh[uehhl\_qZlvi_j_^gZfb
DZdj_amevlZlijZ\bl_evkl\hm`_\yg\Zj_]h^ZkZfhhldZaZehkvhlijZdlbdb^bj_dlb\guo
dj_^blh\IjbgpbibZevgucfhf_glbf_gghlhlqlhhghk^_eZehwlhihkh[kl\_gghcbgbpbZlb\_
Ihlhfmqlhm[_^behkv\dexqZ_rvg_jZ[hlZ_lGZpbhgZevguc[Zgdmklmibe\k_juqZ]b
mijZ\e_gbykZfgbdZdboj_r_gbcg_ijbgbfZej_amevlZl_fbgbkl_jkl\hwdhghfbdbihklZ\beh
\hijhkhlhfqlhijZdlbdmijbdhlhjhc\ha\jZsZ_lkyebrv\bdj_^blh\ke_^m_lij_djZlblv:
_keb[udijhp_kkmjZkij_^_e_gbydj_^blh\bf_ehlghr_gb_lZd`_bG;DlhgZjbkh\ZeZkv[u
^jm]Zyih\_kldZIjZ\bl_evkl\haZy\beh[uqlh\p_ehfkbkl_fZdj_^blh\Zgbyihkljh_gZijZ\bevgh
ijhklhGZpbhgZevguc[Zgdg_mf__lhl[bjZlvijh_dluhl_keb\P;gZdhg_pihy\ylky
ki_pbZebklukg_h[oh^bfhcdhfi_l_gpb_clh\k_[m^_lohjhrh
blh]_\k_h[hrehkv[_adhgnebdlh\[hevrbohldjuluo[h_\kijZ\bl_evkl\hfg_[ueh
GZpbhgZevguc[Zgdihke_wlh]hwlZiZi_j_r_egZdj_^blh\Zgb_q_j_a lZdgZau\Z_fu_\fZmdpbhggu_
dj_^bluBof_oZgbaflZdh\\jZfdZoml\_j`^_gguod\hlijh\h^bekyf_`[Zgdh\kdbcZmdpbhgL_
dhff_jq_kdb_[Zgdbdhlhju_ij_^eZ]ZebkZfu_\ukhdb_ijhp_glgu_klZ\dbihemqZebdj_^bluba
\b]h^h\uoghaZy\dbhl[Zgdh\gZihemq_gb_^_g_`guoj_kmjkh\ihklmiZeb[_aijh\hehq_d
Keh\hf\jh^_[uaZjZ[hlZeZl_i_jvm`_wlZkbkl_fZgZqZe__xZdlb\ghihevah\Zehkv
[hevrbgkl\hdj_^blguomqj_`^_gbcIhlhfjy^[Zgdh\ dZdbke_^h\Zehh`b^Zlv\f^_gv]bihlZdbf
\ukhdbfklZ\dZf\_jgmlvg_kfh]ebbklZeb[ZgdjhlblvkyLh]^Z^Z`_rmlbeb[hevrhcZmdpbhgguc
dj_^blwlhkZfucijhklhckihkh[h[ZgdjhlblvGZkZfhf^_e_\wlhcrmld_ebrv^heyijZ\^u
fgh]b_[Zgdbdj_^blu\k_lZdb\ha\jZsZebL_fg_f_g__ihke_i_j\uo[Zgdjhlkl\h[t_fu
Zmdpbhgguodj_^blh\aZf_lghihreb\gbaLZdbfh[jZahfmgZkihy\bebkvhkgh\ZgbyaZimklblv
\aZf_ghldZaZ\rbo\f_s_h^bgf_oZgbafGZpbhgZevguc[Zgdi_j_r_edlZdgZau\Z_fuf
ehf[Zj^gufdj_^blZfdhlhju_\u^Z\Zebkvih^aZeh]]hkm^Zjkl\_gguop_gguo[mfZ]blZdbf
h[jZahfy\eyebkvh[_ki_q_ggufb
H[sbfblh]hfwlbokh[ulbcklZehlhqlh\p_ehfdfm]h^m\ijhn_kkbhgZevghf[Zgdh\kdhf
khh[s_kl\_m`_gZqZeZjZkkZku\Zlvkyijb\uqdZ\kemqZ_g_o\Zldb^_g_]jZkkqblu\ZlvgZj_kmjku
P;;hevrbgkl\h[Zgdh\ihgyebqlhhibjZlvkygZ^hgZkh[kl\_ggu_kbeuqlhke_^m_lg_[_]Zlv\
GZpbhgZevguc[ZgdaZfZl_jbZevghcihfhsvxZijb\e_dZlv\deZ^ugZk_e_gbybkq_lZij_^ijbylbc
Zdj_^blh\Zlvkhhl\_lkl\_gghhi_jbjmyijb\e_q_ggufbkj_^kl\ZfbLh_klvklZgh\blvky
ghjfZevgufdhff_jq_kdbfdj_^blgufmqj_`^_gb_fjZ[hlZxsbf\jughqguomkeh\byo
hllZdihwlZigh f_`aZq_l^bj_dlb\gu_dj_^bluZmdpbhggu_behf[Zj^gu_dj_^blu
ghjfZevgZykbkl_fZjughqgh]hdj_^blh\Zgby\f\DZaZoklZg_ijhreZk_jv_agZyj_nhjfZ
^_g_`ghdj_^blghciheblbdb\j_amevlZl_dhlhjhcgZrZdj_^blgZykbkl_fZklZeZjZ[hlZlvih
h[s_fbjh\ufjughqgufijZ\beZfWlhijhbkoh^behijb[ebabl_evgh\l_q_gb_]h^h\
H]jhfgmxjhev\ijhp_kk_ijh^\b`_gbynbgZgkh\uoj_nhjfgZwlhcklZ^bbb]jZeK_f[Z_\
I_j_hp_gblv_]hmqZklb_ijhklhg_\hafh`ghhi_j\uohgy\eyekyijh\h^gbdhf beblhqg__
ehdhfhlb\hf"\fgZrboj_nhjfZlhjkdboaZfukeh\Fh`_l[ulvagZqbl_evgmxqZklvk\_`bob^_cb
�]_g_jbjh\Zebih[hevr_cqZklbfheh^u_qe_gudhfZg^uGhgZfljhbf@Zg^hkh\mZfblh\m
fg_[ueh\lh\j_fye_lihljb^pZlvkg_[hevrbfbg_\k_\hkijbgbfZebgZk\k_jv_a:d
ih`beufex^yfgZ\hklhd_ljZ^bpbhgghhlghkylkykm\Z`_gb_fLZdqlh[_aK_f[Z_\ZgZrbieZgu
[ueh[uijhklhg_\hafh`ghhkms_kl\blvh\lhjuoK_f[Z_\ohlvby\eyekyiehlvxhliehlb
klZjhckbkl_fu hgjZ[hlZe\h\j_f_gZKKKJaZfij_^hf=hkieZgZ\fh^gZdhh[eZ^Zefhsguf
klj_fe_gb_fdgh\hfmb`_eZgb_fih^^_j`b\Zlvk\hbofheh^uoaZfh\G_kfhljy^Z`_gZlhqlh
ih^qZkwlbj_[ylZij_^eZ]Zeb\_sbdhlhju_ijhlb\hj_qbeb_]hklZjufkh\_lkdbfij_^klZ\e_gbyfh
lhfqlhlZdh_kqZklv_
LZdfujhkeb
?keb[u\]h^mfukf_klZ\dZjv_jgZqZeb]h\hjblvijhijZ\beZ\ukr_ceb]b\g_^j_gb_
_\jhi_ckdboklZg^Zjlh\dhgkheb^bjh\ZggucgZ^ahjbebkbkl_fmmijZ\e_gbyjbkdZfbgZk[u
ijhklhg_ihgyebQ_j_adZdb_lhwlZiuw\hexpbhggh]hjZa\blbyg_evayi_j_iju]gmlv\hlfubg_
iulZebkvwlhk^_eZlv
OhlygZi_j\uc\a]ey^\k_ohjhr__^_eZlvijhklh
Dh]^Zq_eh\_dl_hj_lbq_kdbagZdhfblkykdZ`_fkf_`^mgZjh^gufbklZg^ZjlZfb[mo]Zel_jkdhc
hlq_lghklb FKNH\fbeb;Za_evkdbfbijbgpbiZfbdhgkheb^bjh\Zggh]h[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZlh\k_
\wlbo^hdmf_glZodZ`_lky_fmihgylgufeh]bqgufbg_\uau\Z_l\hajZ`_gbcDZdb_ijh[e_fu
e_l:\g_dhlhjuoihklkh\_lkdbokljZgZoih^h[gu_aZ^Zqb^hkboihjg_klZ\ylky\ijbgpbi_B
g_kfhljygZdZ`msmxkyijhklhlmfhf_glwlhhq_gvlhgdbcL_hj_lbq_kdbihqlb\k_]^Zihgylghd
dZdbfbf_gghp_eyfke_^m_lklj_fblvkyaZfbgdZkemqZ_lky\hkgh\ghfgZimlyoijZdlbq_kdh]h
^hklb`_gbyDjhf_lh]hh^gZbaijh[e_fmki_rghklbwdhghfbq_kdboj_nhjfboiheblbq_kdZy
h[mkeh\e_gghklvDZdaZf_qZ_l]g;Zevp_jh\bq\k_agZxlqlhgm`ghk^_eZlvwdhghfbq_kdb
ijh[e_fu\hagbdZxlihqZklbiheblbq_kdh]hh[_ki_q_gbyj_ZebaZpbbwlbof_jWdhghfbq_kdb_
aZ^ZqbdZ`^ucjZaijboh^blkyj_rZlvmqblu\ZyiZjZf_ljudjZcg_^Ze_db_hlwdhghfbdbkhklZ\
iZjeZf_glZihabpbxijZ\bl_evkl\Zbfgh]hq_]h_s_\lhf`_jh^_
&#xw;&#xlh;&#xkf;&#xuk;&#xe_;&#xg;&#xZr;&#x_c;
&#xhf;&#xZg;&#x^_;&#xk;&#xhi;&#xml;&#xkl;&#xh;&#xZe;&#xZ;&#xm^;&#xZq;&#xZ;�wlhfkfuke_gZr_cdhfZg^_khimlkl\h\ZeZm^ZqZ_yl_evghklvdZaZoklZgkdh]hiZjeZf_glZfh`gh
hp_gb\ZlvihjZaghfmghg_\hafh`ghhljbpZlvqlh\dhg_qghfblh]_hgih^^_j`Ze[hevrbgkl\h
jughqguoaZdhgh\GZdZdhflhwlZi_dgZr_cdhfZg^_gZqZeijbkemrb\Zlvkym`_bij_ab^_glgh
wlhijhbahrehiha^g__\]h^Zo
dhg_qghfkq_l_mki_oj_nhjfh[mkeh\e_gjZa\blb_fkljmdlmjguobgklblmlh\ b^Z`_rbj_
dmevlmjhch[s_kl\Z\p_ehf\f:qlh[ukljmdlmju[Zgdh\kdh]hjugdZhdZaZebkv^hklZlhqgh
wnn_dlb\gufbg_h[oh^bfhdZdfbgbfmf^\Zmkeh\by
\fkha^Zgb_iheblbq_kdbg_aZ\bkbfhc[Zgdh\kdhckbkl_fu
\fh[_ki_q_gb_^he`gh]hmjh\gydhgljheygZ^g_ckha^Zgb_kbkl_fuwnn_dlb\gh]hjZkdjulby
bgnhjfZpbbk\hxhq_j_^vwnn_dlb\ghklvjZkdjulbybgnhjfZpbbgZijyfmxaZ\bkblhl
klZg^Zjlh\__i_j_^ZqbhlghjfZlb\h\LZdqlhgZke_^mxs_fwlZi_nbgZgkh\uoj_nhjf
GZpbhgZevghfm[ZgdmijbrehkvaZgylvkybf_gghghjfZlb\ghijZ\h\hc[Zahc
IJBEH@?GB?D=E:?
�BaklZlvbI_^jhFZqZ^h?\jhi_ckdbcP_gljZevguc[Zgd@
hijhkhg_aZ\bkbfhklbp_gljZevguo[Zgdh\bf__lhkh[h_agZq_gb_?kl_kl\_gghhg\Z`_gb^ey
?\jhi_ckdh]hP_gljZevgh]h[ZgdZ ?P;\f
?P;ke_^m_ljZkkfZljb\Zlv\h[s_ckljmdlmj_?\jhi_ckdhckbkl_fup_gljZevguo[Zgdh\ ?KP;\f
?P;\f_kl_kgZpbhgZevgufb[ZgdZfb]hkm^Zjkl\qe_gh\?\jhi_ckdh]hKhxaZnhjfbjm_l
?\jhi_ckdmxkbkl_fmp_gljZevguo[Zgdh\
Dhgp_ipbyg_aZ\bkbfhklb?P;\hiehlbeZ\k_[_g_kdhevdhljZ^bpbc?\jhi_ckdbcKhxawlh
keh`gh_h[jZah\Zgb_Hghh[t_^bgy_l]hkm^Zjkl\bf_xsbokh[kl\_ggu_ljZ^bpbb^_yl_evghklb
p_gljZevguo[Zgdh\Ihwlhfmijbnhjfbjh\Zgbb?\jhi_ckdhckbkl_fup_gljZevguo[Zgdh\
g_h[oh^bfh[uehmq_klvkms_kl\mxsb_gZpbhgZevgu_ljZ^bpbbp_gljZevguo[Zgdh\
�h]h\hj_?K kl\fbMklZ\_?KP; kl\f]h\hjblkyqlhgb?P;gbdZdhceb[hgZpbhgZevguc
P_gljZevguc[ZgdgbdZdhceb[hbabojmdh\h^ysbohj]Zgh\g_ijbgbfZxlbgkljmdpbchlhj]Zgh\
bebmqj_`^_gbc?KijZ\bl_evkl\kljZgqe_gh\?KbebdZdboeb[hbguohj]Zgh\WlbklZlvy
lj_[mxllZd`_qlh[uijZ\bl_evkl\ZkljZgqe_gh\?KZlZd`_mqj_`^_gbybhj]Zgu?Km\Z`Zeb
wlhlijbgpbibg_iulZebkv\ebylvgZqe_gh\jmdh\h^ysbohj]Zgh\?P;bebgZpbhgZevguo
p_gljZevguo[Zgdh\
MdZaZggu_ghjfuy\eyxlkynmg^Zf_glhfg_aZ\bkbfhklb?P;dZdP_gljZevgh]h[ZgdZ?keb[ug_
�wlbiheh`_gbylhg_aZ\bkbfhklv?KP;baeh`_ggZy\h]h\hj_?KbMklZ\_?KP;fh]eZ[u
hdZaZlvkyih^m]jhahc
ghjfZfHgbh[_ki_qb\ZxlbgklblmpbhgZevgmxbijZ\h\mxg_aZ\bkbfhklv
Z`gZyq_jlZ?P;\hfgh]hfhij_^_eyxsZy_]hklZlmkebqgZyg_aZ\bkbfhklvqe_gh\
�jmdh\h^ysbohj]Zgh\h]h\hj_?KbMklZ\_?KP;aZdj_ie_ghqlhqe_guIjZ\e_gby?P;
ij_[u\Zxl\^he`ghklb^hevr_q_fjmdh\h^bl_ebgZpbhgZevguop_gljZevguo[Zgdh\l_\hk_fv
e_lWlhk^_eZgh^eylh]hqlh[ui_jbh^ij_[u\Zgby\^he`ghklbqe_gh\IjZ\e_gby?P;g_kh\iZek
pbdeZfb\u[hjh\bebbguoiheblbq_kdbobebijZ\bl_evkl\_gguokh[ulbc;he__lh]hqe_gu
IjZ\e_gby?P;\u[bjZxlkybaqbkeZebpk\u^Zxsbfkyijhn_kkbhgZevgufhiulhf\^_g_`ghcb
�[Zgdh\kdhckn_j_LZdmklZgh\e_gh\h]h\hj_?KqlhbkdexqZ_l\hafh`ghklvijhba\hevgh]h
gZagZq_gbyqe_gh\IjZ\e_gby?P;
=ZjZglb_cebqghcg_aZ\bkbfhklbqe_gh\IjZ\e_gby?P;kem`blghjfZkh]eZkghdhlhjhchgbg_
fh]ml[ulvhlha\Zguk^he`ghklbijZ\bl_evkl\Zfbk\hbokljZgLhevdh?\jhi_ckdbckm^fh`_l
ijbgylvj_r_gb_h^hkjhqghfij_djZs_gbbboiheghfhqbc\kemqZ_g_\hafh`ghklb^Zevg_cr_]h
ij_[u\Zgby\^he`ghklbZ`ghih^q_jdgmlvqlhlhevdhkm^_[gZy\eZklvijbgbfZ_lj_r_gb_h[
hk\h[h`^_gbbhl^he`ghklbqe_gh\IjZ\e_gby?P;
Qe_guIjZ\e_gby?P;bkihegyxlk\hbh[yaZgghklbgZihklhygghchkgh\_LZdbfh[jZahfebqgZy
g_aZ\bkbfhklvdZ`^h]hqe_gZIjZ\e_gby?P;ohjhrhaZsbs_gZqlhy\ey_lkyh^ghcbahkgh\
g_aZ\bkbfhklb?P;
H^gbfbawe_f_glh\h[s_cg_aZ\bkbfhklb?P;y\ey_lky_]hnmgdpbhgZevgZyg_aZ\bkbfhklvWlh
hagZqZ_lqlh?P;ijbgbfZ_lj_r_gbykh\_jr_gghZ\lhghfghGhmkeh\b_flZdhcg_aZ\bkbfhklb
klZehaZdj_ie_gb_g_aZ\bkbfh]hklZlmkZgZpbhgZevguop_gljZevguo[Zgdh\qlh[uehhkms_kl\e_gh
dgZqZemlj_lv_cklZ^bbklZgh\e_gby?\jhi_ckdh]hwdhghfbq_kdh]hkhxaZ
MdZaZggu_baf_g_gbygZpbhgZevgh]haZdhgh^Zl_evkl\Z^he`gu[uebh[_ki_qblvkh\f_klbfhklvZ
�g_]ZjfhgbaZpbxh]h\hj?KhklZ\be\hafh`ghklvkljZgZfqe_gZfaZdj_ieylvaZk\hbfb
gZpbhgZevgufb[ZgdZfbaZ^Zqbg_k\yaZggu_k?\jhi_ckdhckbkl_fhcp_gljZevguo[Zgdh\ghijb
mkeh\bbqlhhgbg_ijhlb\hj_qZlijbgpbiZfg_aZ\bkbfhklbP_gljZevgh]h[ZgdZgZdhlhjuo
hkgh\Zg?P;
?P;\kljh_g\keh`gmxbgklblmpbhgZevgmxkbkl_fm^eydhlhjhcoZjZdl_jguq_luj_hkgh\guo
we_f_glZ
Qe_guIjZ\e_gby?P;gZagZqZxlkyijZ\bl_evkl\ZfbkljZgqe_gh\?KgZ\klj_q_]eZ\
ijZ\bl_evkl\ihke_dhgkmevlZpbc\?\jhi_ckdhfiZjeZf_gl_bMijZ\eyxs_fkh\_l_?P;bih
j_dhf_g^ZpbbKh\_lZWlhkeh`ghghlZdnmgdpbhgbjm_l?K
Kms_kl\mxlnhjfukhljm^gbq_kl\Zf_`^m?P;b^jm]bfbmqj_`^_gbyfb\h\e_q_ggufb\
?\jhi_ckdbcwdhghfbq_kdbcb\ZexlguckhxaGZijbf_jIj_ab^_glKh\_lZbh^bgqe_gbDhfbkkbb
fh]mlijbkmlkl\h\ZlvgZaZk_^ZgbyoMijZ\eyxs_]hKh\_lZ[_aijZ\Z]hehkZlh`_\j_fy
Ij_ab^_gl?P;fh`_lijbgbfZlvmqZklb_\h[km`^_gbbgZaZk_^ZgbyoKh\_lZaZljZ]b\Zxsbo
\hijhku?\jhi_ckdh]h^_g_`gh]hkhxaZ
?P;gZoh^blkyih^km^_[gufdhgljhe_f?\jhi_ckdh]hkm^Zbwlhh[_ki_qb\Z_lkm^_[gmxijh\_jdm
xjb^bq_kdboZki_dlh\?P;
GZdhg_p?P;h[yaZgim[ebdh\Zlv_`_d\ZjlZevgu_hlq_luIj_ab^_gl?P;mqZkl\m_lihdjZcg_c
f_j_^\Z`^u\]h^\h[km`^_gbb\hijhkh\dZkZxsboky?P;ijh\h^bfhf\Dhfbkkbbb
Ohqmih^q_jdgmlvqlhbgklblmpbhgZevgZyZjobl_dlmjZ?KP;g_hkgh\ZgZgZeh]bq_kdhcb_jZjobbb
km[hj^bgZpbb?P;h[eZ^Z_lgh\hcnhjfhcgZ^gZpbhgZevghcg_aZ\bkbfhklbdhlhjZyhdZau\Z_lky\
aZdhgh^Zl_evghfihe_?\jhi_ckdh]hKhxaZ[he__rbjhdhcq_fwlh[uehjZg__\jZfdZo
gZpbhgZevguoijZ\h\uokbkl_fGhg_aZ\bkbfhklvdhlhjhch[eZ^Z_l?P;l_fg_f_g__
mjZ\gh\_r_gZg_kdhevdbfbf_oZgbafZfbh[_ki_qb\Zxsbfbf_`bgklblmpbhgZevgh_jZ\gh\_kb_
DZ`^h_mqj_`^_gb_^he`ghaZjmqZlvkyih^^_j`dhc^jm]boldhghg_fh`_lgZ\yau\Zlvk\hbo
j_r_gbcbebijbgbfZlvbo[_aiheblbq_kdh]hkh]eZkbybwlh\hh[s_oZjZdl_jgh^ey?\jhi_ckdh]h
KhxaZ?P;^he`_gijh\h^blvk\hxiheblbdmhldjulhbgnhjfbjmyhk\hbo^_ckl\byo;m^mqb
gh\ufmqj_`^_gb_fhgkljhblk\hx^_yl_evghklvgZgh\uoijbgpbiZolZdbodZdhldjulhklvb
[ebahklvd]jZ`^ZgZf
FKNH
GZpbhgZevghf[Zgd_J_kim[ebdbDZaZoklZgy\gZqZe_dmjbjh\ZedZdm`_]h\hjbehkv^_g_`gh
dj_^blgmxiheblbdmAZl_fkyg\Zjy]h^Zf_gygZagZqbebhl\_qZlvaZ[Zgdh\kdbcgZ^ahj
� _g_`ghdj_^blgmxiheblbdmi_j_^Zeb;bk_g]ZebLZ^`bydh\m\f
H^gh\j_f_gghdmjbjh\Zlvb^_g_`ghdj_^blgmxiheblbdmbgZ^ahjh^bgblhl`_q_eh\_dbg_
fh`_lb]eZ\gh_g_^he`_gG_lhevdhihkhh[jZ`_gbyfnbabq_kdhc\hafh`ghklbghlZd`_b
�ijbgpbibZevghgZklud_wlbojZ[hl\hafh`_gdhgnebdlbgl_j_kh\_ehlml\hl\q_f
kem`_[gu_h[yaZgghklbqbgh\gbdZhl\_qZxs_]haZ^_g_`ghdj_^blgmxiheblbdm\oh^blaZ^ZqZ
j_]mebjh\Zgbyh[t_fZkh\hdmigh]h^_g_`gh]hh[hjhlZIhwlhfmhgdZdijZ\behklj_fblky
mf_gvrZlvh[t_fu\u^Z\Z_fuodj_^blh\Gh_keb\hagbdeZaZ^ZqZkiZk_gbylh]hbebbgh]h[ZgdZ
lhq_eh\_dhl\_qZxsbcaZ[Zgdh\kdbcgZ^ahjgZh[hjhl^he`_gijbf_gylvf_juh[_ki_qb\Zxsb_
ih^^_j`Zgb_ beb\hkklZgh\e_gb_\fieZl_`_kihkh[ghklb[ZgdZZ^_eZ_lkywlhqZs_\k_]hbf_ggh
iml_f\u^Zqbdj_^blZB\hldhgnebdlm`_\ujhk\ihegucjhkl
Ihwlhfm\g_^jZoP;\haeZ]Zlvih^h[gmx^bohlhfbxgZh^gh]hjZ[hlgbdZg_ijZ\bevghb^_Ze_
gZ^ahj\hh[s_\ughkblky\hl^_evguchj]ZglZdgZau\Z_fucf_]Zj_]meylhj?]hfulh`_kha^Zeb
lhevdhiha`_hq_f_s_[m^_lj_qv kf]eZ\mKha^Zgb_f_]Zj_]meylhjZ\f
Dh]^Zfh_gZagZq_gb_khklhyehkvykh[jZe\_^msboki_pbZebklh\^_iZjlZf_glZ[Zgdh\kdh]h
gZ^ahjZbaZ^Zebfijhklhchglheh]bq_kdbc\hijhkdZd[m^_f`blv^Zevr_"L_dmsb_p_eb
ijbkmlkl\h\Z\rbf[ueb\h[s_fihgylguKe_^h\Zehhij_^_eblvkyk]_g_jZevghcebgb_cdq_fm
klj_fblvky\i_jki_dlb\_dm^ZjZklbIh^bkdmlbjh\Z\fuijbgyeb\Z`gh_j_r_gb_ g_hrb[mkv
gZa\Z\_]hdexq_\uf\fhlhfqlh[Zgdh\kdZykbkl_fZDZaZoklZgZ^he`gZ^\b]Zlvky\klhjhgm
f_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\h[eZklb[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZbfby\eyxlky;Za_evkdb_ghjfZlb\u
ijm^_gpbZevgh]hj_]mebjh\ZgbybebbgZq_klZg^Zjluj_dhf_g^h\Zggu_;Za_evkdbfdhfbl_lhf
�eykijZ\db;Za_evkdb_klZg^Zjluhkgh\hiheZ]Zxsbc^hdmf_gl^eyhj]Zgh\[Zgdh\kdh]h
gZ^ahjZHgbjZajZ[hlZgu;Za_evkdbfdhfbl_lhfih[Zgdh\kdhfmgZ^ahjmdhlhjucgZjy^mk
^jm]bfbf_`^mgZjh^gufbhj]ZgbaZpbyfbaZgylihbkdhfiml_cmdj_ie_gbynbgZgkh\hc
klZ[bevghklb\fbjh\hffZkrlZ[_Dhfbl_lhkgh\Zg\]h^mij_^k_^Zl_eyfbp_gljZevguo
[Zgdh\^_kylbijhfure_gghjZa\bluo_\jhi_ckdbokljZg ;_ev]bbDZgZ^uNjZgpbb=_jfZgbb
BlZebbExdk_f[mj]ZGb^_jeZg^h\R\_pbbR\_cpZjbb_ebdh[jblZgbb\fbKR:?]haZk_^Zgby
h[uqghijhoh^yl\;Zgd_f_`^mgZjh^guojZkq_lh\\;Za_e_]^_jZkiheh`_gihklhygguc
qZklghklb;Za_evkdbcdhfbl_lih^]hlh\be^eyjZkijhkljZg_gbyi_j_q_gv;Zah\uoijbgpbih\
wnn_dlb\gh]h[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZ ;Za_evkdb_ijbgpbiu\fijbf_gbfuodZd\kljZgZo\oh^ysbo
\^_kyldmlZdb\kljZgZoqe_gZoDhfbl_lZ;Za_evkdb_[Zah\u_ijbgpbiu bo^\Z^pZlviylv\f
h[_ki_qb\Zxlwnn_dlb\ghklvkbkl_fugZ^ahjZIjbgpbiuhij_^_eyxlmkeh\byg_h[oh^bfu_^ey
wnn_dlb\gh]h[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZihjy^hdebp_gabjh\Zgbyijm^_gpbZevgu_lj_[h\Zgbyb
ijm^_gpbZevgh_j_]mebjh\Zgb_f_lh^bdml_dms_]h[Zgdh\kdh]hj_]mebjh\Zgbylj_[h\Zgbyih
ij_^hklZ\e_gbxbgnhjfZpbbiheghfhqbygZ^ahjguobgklZgpbcihjy^hdhkms_kl\e_gby
f_`^mgZjh^guo[Zgdh\kdbohi_jZpbc
gZklhys__\j_fy;Za_evkdbfdhfbl_lhfjZajZ[hlZgZgh\Zykbkl_fZ[Zgdh\kdh]hj_]mebjh\Zgby
lZdgZau\Z_fuc;Za_ev\f\dhlhjhcj_Zebah\ZgZkhhl\_lkl\_gghgh\Zyfh^_evhp_gdbmjh\gy
^hklZlhqghklb[Zgdh\kdh]hdZiblZeZ
Lhgdbcfhf_glkhklhbl\lhfqlhi_j_oh^gZklZg^Zjlu;Za_ey\ba\_klghckl_i_gbij_^iheZ]Z_l
lZd`_i_j_oh^gZf_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu[mo]Zel_jkdhchlq_lghklbFKNHLZdbfh[jZahfh[_
wlbj_nhjfu`_eZl_evghkh\_jrZlviZjZee_evghBeb\gZqZe_i_j_oh^blvgZf_`^mgZjh^gu_
klZg^Zjlu[mo]Zel_jkdhchlq_lghklbZaZl_fgZ;Za_evkdb_klZg^Zjluijm^_gpbZevgh]h
j_]mebjh\Zgby
F_`^mgZjh^gu_klZg^ZjlunbgZgkh\hchlq_lghklbwlhk\h_]hjh^ZnbgZgkh\h_wki_jZglhyaud
bgl_jgZpbhgZevgh]hh[s_gbynbgZgkbklh\\k_okljZgBihkdhevdm_]hbkihevam_lijZdlbq_kdb\_kv
nbgZgkh\ucfbjlh\eZ^_gb_bfy\ey_lkyh[yaZl_evguf_kebkljZgZbs_l\uoh^h\gZ
f_`^mgZjh^gu_jugdb
�eykijZ\dbKi_pbZevgu_ieZgui_j_oh^Zbebk[eb`_gbygZpbhgZevguoklZg^Zjlh\kFKNH
ijbgyeb[he__djmig_crbokljZgfbjZ?\jhi_ckdbckhxah[yaZedhfiZgbbqvbp_ggu_[mfZ]b
h[jZsZxlkygZ_\jhi_ckdbo[bj`ZoijbkhklZ\e_gbbdhgkheb^bjh\ZgghcnbgZgkh\hchlq_lghklbk
]h^Zbkihevah\ZlvFKNH
I_j_oh^gZ_^bgu_klZg^ZjlunbgZgkh\hchlq_lghklbh[_ki_qb\Z_lijhajZqghklvh[t_dlb\ghklv
ijZ\^b\hklvbihgylghklvdZjlbgunbgZgkh\h]hiheh`_gbydhfiZgbb^ey\k_oihevah\Zl_e_c\lhf
qbke_aZiZ^guoki_pbZebklh\ \qZklghklb^eyij_^klZ\bl_e_cbg\_klhjZ\fIjhajZqghklv\
[Zgdh\kdhckn_j_y\ey_lky\_svxkh\_jr_gghg_h[oh^bfhcihlhcijbqbg_qlhbkZfbdj_^blgu_
hj]ZgbaZpbbbhj]Zgu[Zgdh\kdh]hj_]mebjh\ZgbybgZ^ahjZ^he`gubf_lv\hafh`ghklvj_Zevgh
hp_gb\ZlvihdZaZl_ebebd\b^ghklbieZl_`_kihkh[ghklbb^hoh^ghklb[Zgdh\IjZ\bevgZy
hj]ZgbaZpby[Zgdh\kdh]hmq_lZgZijyfmxk\yaZgZk\u[hjhfijZ\bevghckljZl_]bbmijZ\e_gby
[Zgdhfihkdhevdm[Zahc^eyZgZebaZ^_yl_evghklbdhff_jq_kdh]h[ZgdZy\ey_lky_]h[ZeZgkk\hx
hq_j_^v[ZeZgkdhff_jq_kdh]h[ZgdZwlhbf_ggh[mo]Zel_jkdbc^hdmf_gl
Hq_\b^ghqlhf_lh^heh]bq_kdbfp_gljhfhj]ZgbaZpbb[mo]Zel_jkdh]hmq_lZ\[ZgdZoih
hij_^_e_gbxy\ey_lkyP_gljZevguc[ZgdDZaZoklZg_GZpbhgZevguc[ZgdJD
gZr_fkemqZ_iheh`_gb_kbevghh[e_]qZehkvl_fqlhijhp_^mjZi_j_oh^ZgZf_`^mgZjh^gu_
klZg^Zjlu\J_kim[ebd_DZaZoklZgM@?[ueZaZims_gZbijhbkoh^beZijbf_jghk]h^ZB\
ijbgylbbj_r_gbyhi_j_oh^_[Zgdh\kdhckbkl_fuDZaZoklZgZgZFKNHb\_]hj_ZebaZpbb
h]jhfgmxjhevku]jZebGZbeby:[^mebgZbKZme_JZof_lh\ZBf_gghhgb]_g_jbjh\Zebb^_bih
kljmdlmj_bh[t_fmj_nhjfu\h[eZklbFKNHAgZq_gb_lh]hqlhk^_eZebwlbaZf_qZl_evgu_
J_nhjfbjh\Zgb_kbkl_fu[mo]Zel_jkdh]hmq_lZg_fh`_l[ulvh^ghfhf_glgufwlhdjhihleb\Zyb
^he]ZyjZ[hlZHgZgZqZeZkvklh]hqlh^_dZ[jy]h^Z[ueijbgylMdZaIj_ab^_glZ
J_kim[ebdbDZaZoklZg bf_xsbckbemaZdhgZ\fH[mo]Zel_jkdhfmq_l_AZdhghij_^_eyehkgh\gu_
ijbgpbiubh[sb_ijZ\beZ[momq_lZqZklghklbhg^Ze\hafh`ghklvhkms_kl\blv\
]h^Zoi_j_oh^gZf_lh^gZqbke_gbyijbijbagZgbb^hoh^h\bjZkoh^h\ \khhl\_lkl\bbkdhlhjuf
^hoh^uijbagZxlkydh]^ZhgbaZjZ[hlZguZm[uldbdh]^Zihg_k_guZg_lh]^Zdh]^Z^_gv]b
ihemq_gubeb\uieZq_gu\fIjbgpbibZevgucfhf_glkhklhbl\lhfqlh^Zggucf_lh^y\ey_lky
[Zah\uf^eyf_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\nbgZgkh\hchlq_lghklbFKNH
;hevrmxihfhsvkhljm^gbdZfGZpbhgZevgh]h[ZgdZlh]^ZhdZau\ZeFNdhgkmevlbjh\ZegZrbo
ki_pbZebklh\ijh\h^be^eygbok_fbgZjuihf_`^mgZjh^gufijbgpbiZf[mo]Zel_jkdh]hmq_lZ
IjZdlbq_kdbci_j_oh^[Zgdh\kdhckbkl_fugZf_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu[Zgdh\kdh]hmq_lZgZqZeky
kjZajZ[hldbgh\h]hieZgZkq_lh\Ke_^m_lhlf_lblvqlh^h]h^Z^eyGZpbhgZevgh]h[ZgdZb
[Zgdh\\lhjh]hmjh\gykms_kl\h\Ze_^bgucieZgkq_lh\AZl_fwlhiheh`_gb_baf_gbehkvgZqZe_
ihy\bekyieZgkq_lh\^ey[Zgdh\\lhjh]hmjh\gyjZajZ[hlZgguckh\f_klghGZpbhgZevguf[Zgdhfb
FNIjh_dlgh\h]hieZgZkq_lh\[ueijbgylbml\_j`^_gKh\_lhf^bj_dlhjh\GZpbhgZevgh]h
[ZgdZ\^_dZ[j_]h^ZIjZdlbq_kdh_\g_^j_gb_gh\h]hieZgZkq_lh\ijhoh^behhq_gvly`_eh
g_h[oh^bfh[uehdZj^bgZevghf_gylvbf_\rb_kym[Zgdh\Z\lhfZlbabjh\Zggu_kbkl_fuh[mqZlv
ki_pbZebklh\ijh\h^blvdhg\_jlZpbx[mo]Zel_jkdh]hmq_lZ
AZl_f\fZ_]h^Z[ueZi_j_kljh_gZkbkl_fZ[mo]Zel_jkdh]hmq_lZkZfh]hGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
__hkgh\hcklZehkms_kl\h\Zgb_]_g_jZevghcb\kihfh]Zl_evghc[mo]Zel_jbcHkgh\gufbZ\lhjZfb
�wlhcjZajZ[hldb[uebKJZof_lh\ZF`Zmd_gh\=Kme_cfZgh\Z:Lme_mlZ_\ZKOZabfh\Z
dhgp_]h^Z[uebml\_j`^_gudZaZoklZgkdb_klZg^Zjlu[mo]Zel_jkdh]hmq_lZNbgZgkh\Zy
�hlq_lghklv[Zgdh\bhoh^ubjZkoh^u[Zgdh\lZd`_jZajZ[hlZggu_khljm^gbdZfb
�_iZjlZf_glZ[mo]Zel_jkdh]hmq_lZ
?s_h^gbf\Z`gufrZ]hfijb[ebab\rbf[mo]Zel_jkdbcmq_l\DZaZoklZg_df_`^mgZjh^guf
klZg^ZjlZfy\bekyi_j_oh^GZpbhgZevgh]h[ZgdZgZdhgkheb^bjh\Zggmxhlq_lghklv kmq_lhf
^hq_jgbohj]ZgbaZpbc\fijhbkoh^b\rbc\l_q_gb_b]h^h\AZl_fZgZeh]bqgu_lj_[h\Zgby
[uebjZajZ[hlZgu^ey[Zgdh\\lhjh]hmjh\gy
khhl\_lkl\bbkf_lh^bq_kdbfbj_dhf_g^ZpbyfbFN\]h^m[uelZd`_jZajZ[hlZg
^_lZebabjh\ZggucIeZgkq_lh\^eykhklZ\e_gby[ZgdZfb\lhjh]hmjh\gy=eZ\ghc[mo]Zel_jkdhc
dgb]b\_^_gb_^_lZebabjh\Zggh]hieZgZkq_lh\iha\hebehkhdjZlblvdhebq_kl\hhlq_lghklbb
ihemqZlvijbwlhf^hklh\_jgu_ZgZeblbq_kdb_^Zggu_ihk_dlhjZfwdhghfbdb\b^Zf\Zexl
ijbagZdmj_ab^_glkl\Z]h^mGZp[Zgd\g_^jbe\[ZgdZof_lh^bdmhij_^_e_gby
kj_^g_\a\_r_ggh]h[bj`_\h]hdmjkZl_g]_dbghkljZgguf\ZexlZfqlhlh`_ijb[ebabehgZrm
kbkl_fmmq_lZdf_`^mgZjh^gufklZg^ZjlZfihkdhevdm^Zeh\hafh`ghklvhp_gb\Zlvj_Zevgmx
jughqgmxklhbfhklvZdlb\h\AZl_f[uebjZajZ[hlZgu hiylvlZdbkmq_lhfFKNH\fj_dhf_g^Zpbb
^ey[Zgdh\\lhjh]hmjh\gyihmq_lmnbgZgkh\h]hebabg]ZihhljZ`_gbxhi_jZpbcihbihl_qguf
`bebsguf[Zgdh\kdbfaZcfZfihmq_lmhi_jZpbckdhjihjZlb\gufbieZl_`gufbdZjlhqdZfbih
hljZ`_gbxbaf_g_gbcjZaf_jZh[ty\e_ggh]hmklZ\gh]hdZiblZeZihijbf_g_gbx
kj_^g_\a\_r_ggh]h[bj`_\h]hdmjkZl_g]_dbghkljZgguf\ZexlZfhi_jZpbcj_ihbh[jZlgh]hj_ih
IjZ\bl_evkl\ZJ_kim[ebdbDZaZoklZghlkhhl\_lkl\bbkwlbf^hdmf_glhfk
]h^Z\k_nbgZgkh\u_hj]ZgbaZpbbDZaZoklZgZhkms_kl\eyxl\_^_gb_[mo]Zel_jkdh]hmq_lZb
khklZ\e_gb_nbgZgkh\hchlq_lghklbihFKNHWlhih^l\_j`^Z_lkyaZdexq_gbyfbg_aZ\bkbfuo
Zm^blhjkdbodhfiZgbc
A\mqblkmoh\ZlhH^gZdh\g_cljZevguodZgp_eyjkdbo\ujZ`_gbyohljZ`_g\^ZgghfkemqZ_\_kvfZ
yjdbcnZdl\j_amevlZl_j_nhjfu[mo]Zel_jkdh]hmq_lZgZpbhgZevgZynbgZgkh\Zykbkl_fZgZr_c
kljZgukh\_jrbeZju\hd\i_j_^Wlhijhbahrehbwlh[uehhq_gv\Z`gh
Dlhfm\j_f_gbm`_[ueZbgbpbbjh\ZgZlZd`_i_j_kljhcdZkbkl_fu[Zgdh\kdh]hj_]mebjh\Zgby\
khhl\_lkl\bbkj_dhf_g^Zpbyfb;Za_evkdh]hdhfbl_lZdhlhjZygZqZeZkvqmlviha`_q_f\g_^j_gb_
\[Zgdh\kdhckbkl_f_FKNHIZjZee_evgh_j_r_gb_^\mowlbog_ijhkluoaZ^Zq[ueh\_kvfZ
ljm^haZljZlgufGhgZrZdhfZg^ZhsmsZeZ]hlh\ghklvjZ[hlZlvb^h[b\ZlvkyihklZ\e_gguop_e_c
GZr_j_r_gb_hklj_fe_gbb\h\k_okn_jZo[Zgdh\kdhc^_yl_evghklbjmdh\h^kl\h\ZlvkygZb[he__
i_j_^h\ufbklZg^ZjlZfbih\lhjxkvy\eyehkvijbgpbibZevgh\Z`gufDh]^Zfuijb^mfu\Zeb
\ur_hibkZggu_Zmdpbhgulhwlbf_juih[hevr_cqZklby\eyebkviheblbq_kdbfeZ\bjh\Zgb_f
h[uqgufblZdlbq_kdbfbfZg_\jZfbg_kh^_j`Z\rbfbgbdZdbodhgp_ilmZevguogh\Zpbc:\hl
baf_g_gby\kn_j_[Zgdh\kdhchlq_lghklbb[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZy\bebkvm`_ijbgpbibZevguf
gh\r_kl\hfIhq_fmwlh[uehlZd\Z`gh"
hi_j\uogZfb^\b]ZehihgbfZgb_lh]hqlhfu^he`guj_rZlvkh[kl\_ggu_aZ^Zqbkh[kl\_ggufb
f_lh^ZfbZg_ijhklhhjb_glbjh\ZlvkygZJhkkbxL_f[he__qlhJhkkbyihmjh\gxhj]ZgbaZpbb
k\hbonbgZgkh\gZoh^beZkvdZdfum`_ihgbfZeb^Ze_dhg_gZi_j_^g_fdjZ_wdhghfbq_kdhc
fukebJZalZdlhbf_ehkfukegZeZ^blvjZ[hlmihkZfuf\ukhdbfklZg^ZjlZfDklZlb\
^Zevg_cr_f`bagvih^l\_j^beZqlhklZ\blvieZgdm^_ckl\bl_evghgm`ghgZkZfhfij_^_e_Jhkkby
\kn_j_nbgZgkh\^hkboihjg_ijh\_eZjy^kljZl_]bq_kdb\Z`guoij_h[jZah\ZgbcZ\hlDZaZoklZg
bohkms_kl\be
h\lhjuomdhfZg^u\ujZ[hlZehkvq_ldh_ihgbfZgb_qlhfug_kfh`_f^hklZlhqghm[_^bl_evgh
jZkkdZaZlvf_`^mgZjh^ghfmkhh[s_kl\mijhgZrhkh[ucgZpbhgZevgucimlvbaaZdhlhjh]h
f_`^mgZjh^gu_klZg^ZjlugZfg_mdZabfu[m^_f`blvdZdohlbfkZfbFum`_lh]^ZihgbfZeb
qlhg_y\ey_fkylZdbf]hkm^Zjkl\hfdhlhjh_bf__l\hafh`ghklvihijhkblvZkZfh_]eZ\gh_
ihemqblvmf_`^mgZjh^gh]hkhh[s_kl\Z\hafh`ghklvb]jZlvihhkh[ufijZ\beZf?kebjZghbeb
iha^ghgZk\k_jZ\ghaZklZ\ylb]jZlvihijZ\beZfh[sbf^ey\k_olhaZq_fkhijhlb\eylvky"GZ^h
ijbgylvwlhdZd^ZgghklvbgZqZlv^\b`_gb_\klhjhgm_^bguoklZg^Zjlh\dZdfh`ghjZgvr_g_
l_jyy\j_f_gb
?s_h^ghchq_gvk_jv_aghcijh[e_fhc\lhli_jbh^y\eyehkvnbgZgkbjh\Zgb_]hkm^Zjkl\_ggh]h
[x^`_lZiml_fg_h[_ki_q_gghcwfbkkbb;uehijbgylhj_r_gb_khdjZsZlvwlhlkihkh[
nbgZgkbjh\Zgby^_nbpblZ[x^`_lZi_j_oh^yhlaZbfkl\h\ZgbcmGZpbhgZevgh]h[ZgdZd
�aZbfkl\h\ZgbyfgZ\g_rgbojugdZoeyj_ZebaZpbbwlh]hj_r_gbyfuihklZ\bebk_[_p_ev\
�]h^m\uclbgZf_`^mgZjh^gu_jugdbdZiblZeZeywlh]hDZaZoklZgm\k\hxhq_j_^vke_^h\Zeh
ihemqblvkljZgh\hcj_clbg]
�eykijZ\dbDj_^blgucj_clbg]wlhhp_gdZkihkh[ghklbwfbl_glZ\uihegylvk\hbnbgZgkh\u_
h[yaZl_evkl\ZHgZ\ujZ[Zlu\Z_lkyki_pbZevgufmqj_`^_gb_fj_clbg]h\ufZ]_glkl\hfb
hij_^_e_gbydj_^blgh]hjbkdZwlh]hwfbl_glZbij_fbbaZjbkd?kebwfbl_glhfy\ey_lky dZd\
gZr_fkemqZ_\f]hkm^Zjkl\hlhZ]_glkl\h^he`ghhp_gblv_]hwdhghfbq_kdh_iheh`_gb_kbkl_fm
�nbgZgkh\khklhygb_]hkm^Zjkl\_ggh]h[x^`_lZbjy^ih^h[guoiZjZf_ljh\eyijhp_^mju
\ujZ[hldbhp_gdbbkihevam_lkyh[rbjgZybgnhjfZpbyihemqZ_fZydZdhlkZfh]hwfbl_glZlZdbba
^jm]bobklhqgbdh\gZ^ihemq_gb_fbZgZebahfdhlhjhckhklhjhguj_clbg]h\h]hZ]_glkl\ZjZ[hlZ_l
ki_pbZevghnhjfbjm_fZyZgZeblbq_kdZy]jmiiZIhblh]ZfwlhcjZ[hlukhklZ\ey_lkyZgZeblbq_kdbc
hlq_lbijbgbfZ_lkyj_r_gb_hagZq_gbbj_clbg]ZDZ`^h_Z]_glkl\hbf__ldZdijZ\behk\hb
rdZeuj_clbg]h\h[uqghwlhkhklZ\gu_[md\_gghpbnjh\u_agZq_gby
GZ^ihemq_gb_fkm\_j_ggh]hj_clbg]Z^eyJ_kim[ebdbDZaZoklZgGZpbhgZevguc[ZgdJDklZe
jZ[hlZlvklj_fygZb[he__Z\lhjbl_lgufbf_`^mgZjh^gufbj_clbg]h\ufbZ]_glkl\Zfb6WDQGDUG
\tDPS3RRU?\nV0RRG\?\nVb,%&$/LPLWHG dhlhjZyq_j_a]h^h[t_^bgbeZkvk)LWFK5DWLQJV\fKh\f_klghk
gbfbfu\uihegbeb[hevrhch[t_fjZ[hluIj_^klZ\bl_ebj_clbg]h\uoZ]_glkl\g_kdhevdhg_^_ev
djy^m_`_^g_\ghljm^bebkv\GZp[Zgd_ijZdlbq_kdbihegucjZ[hqbc^_gv
Fuij_l_g^h\ZebgZihemq_gb_^eykljZgu^hklhcgh]hj_clbg]Zmjh\gy%%l_f[he__qlhJhkkby
lh]^ZiZjZee_evghjZ[hlZeZgZ^l_f`_\hijhkhfbihemqbeZj_clbg]b%%%%b%%
khhl\_lkl\_gghFug_ohl_ebgb\q_fmklmiZlvkhk_^yfjZkkqblu\ZygZj_clbg]bdZdfbgbfmf
lh]h`_mjh\gyGZrbh`b^Zgby[uebkh\_jr_gghkijZ\_^eb\ufbihkdhevdmmqblu\Zeb
kjZ\gbl_evgh_khklhygb_nbgZgkh\uokbkl_fgZrbokljZgGhihgZqZemhgbg_hijZ\^Zebkv
AZdhgqb\jZ[hlmlh_klvhij_^_eb\rbkvkgZrbfj_clbg]hfZ]_glkl\ZaZy\bebqlhboijZdlbdZ
lZdh\Zhgbh[ty\eyxlk\h_j_r_gb_hagZq_gbbijbk\Zb\Z_fh]hDZaZoklZgmj_clbg]ZZgZf
�hklZ_lkyeb[hkh]eZkblvkykgbfeb[hhldZaZlvky_]hijbgbfZlvZe__^\Zbamihfygmluo\ur_
lj_oZ]_glkl\khh[sbebgZfqlhj_clbg]DZaZoklZgZg_[m^_lij_\urZlv%IjblZdhfj_clbg]_
fug_fh]ebij_l_g^h\ZlvgZjZaf_s_gb_]hkm^Zjkl\_gguoh[eb]ZpbcDZaZoklZgZihohjhrbf
klZ\dZfIhwlhfmdZdh[uqgh\klZeex[bfucgZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_\hijhkqlh^_eZlv"
Hlf_qmqlh\ijhp_kk_kh\f_klghcjZ[hlumZ]_glkl\keh`bebkvihhlghr_gbxdDZaZoklZgm
ihablb\gu_h`b^ZgbyIhwlhfmgZfhklZ\Zehkvlhevdhh^ghiulZlvky^hdZaZlvqlhihemq_ggu_
�hp_gdbg_hijZ\^ZgghaZgb`_gueywlh]hke_^h\Zeh_oZlvbk^hdmf_glZfb\jmdZo^hdZaZl_evgh
hlklZb\ZlvgZrmihabpbxY\GZp[Zgd_lh]^Zdmjbjh\ZegZ^ahjbkhhl\_lkl\_gghjZ[hlZek
Z]_glkl\Zfbiehlg__^jm]boij_^klZ\bl_e_cgZr_]hj_]meylhjZIhwlhfmj_rbebqlh\Ehg^hgb
GvxChjdih_^mbf_gghy\klj_qmkvlZfkjmdh\h^kl\hfZ]_glkl\bihijh[mx^hdZaZlvqlhke_^m_l
ih^gylvgZfj_clbg]^h%%gZdhlhjucfujZkkqblu\ZebbagZqZevghByhlijZ\bekykgZqZeZ\
Ehg^hgaZl_f\GvxChjdBm[_^beohly^eywlh]hfg_ijbrehkv[hjhlvkyaZdZ`^mxpbnjm
GZqZevkl\hg_hklZ\behfhbljm^h\u_k\_jr_gbyg_aZf_q_ggufbAZih\ur_gb_km\_j_ggh]h
j_clbg]Zfg_[ueZ\uieZq_gZij_fby\jZaf_j_f_kyqghcaZjZ[hlghcieZluQlhlhihfgblky
hdheh^heeZjh\
KljZg_wlZbg\_klbpby\blh]_ijbg_keZg_ohqm[ulvq_j_kqmjkdjhfgufk_jv_agmxwdhghfbx
Fbgbkl_jkl\hnbgZgkh\ijb\e_deh\lhlfhf_glq_j_a\uimkd_\jhh[eb]Zpbcfbeebhgh\
^heeZjh\bklZeh[ulvih\ur_gb_j_clbg]ZgZh^bgimgdlfh`ghmkeh\ghhp_gblv\fbeebhgZ
^heeZjh\`_\fgZdhlhju_[uebmf_gvr_gudmihggu_\uieZlu:dh]^ZgZf_`^mgZjh^gu_jugdb
dZiblZeZklZeb\uoh^blvgZrbqZklgu_kljmdlmjulhmjh\_gvboj_clbg]h\lh`_[ue^hklZlhqgh
dZaZoklZgkdbo[Zgdh\p_gZijb\e_dZ_fuo^_g_]lh`_ihgbabeZkvZ\_^vwlhg_fh`_lg_jZ^h\Zlv
nbgZgkbklZ
IJBEH@?GB?D=E:?
&#xuj;&#xZ;&#xgb;&#xZg;&#xb_;&#x]j;&#xh;&#xh];&#xh;&#xih;y;&#x;&#xK_;&#xle;&#xZg;&#xu;&#xRZ;&#x^Z;&#x_;&#xhc;&#xL;&#xZl;&#xvy;&#xgu;&#xZe;&#xhn;&#x__;&#xhc;�BaklZlvbujZ\gb\Zgb_b]jh\h]hiheyK\_leZguRZ^Z_\hcbLZlvyguFZehn__\hc@
]h^m?\jhi_ckdZydhfbkkbyh[ty\beZqlhkyg\Zjy]h^Z[m^_llj_[h\Zlvhl\k_o
_\jhi_ckdbodhfiZgbcdhlbjmxsbokygZ[bj`_ijbf_g_gbyF_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\
nbgZgkh\hchlq_lghklb FKNH\f^eykhklZ\e_gbydhgkheb^bjh\Zgghchlq_lghklbLZdbfh[jZahf
kljZgu?KijbgyebFKNHGhwlhy\behkvebrvaZ\_jrZxsbfrZ]hfgZ^ebl_evghfimlbbo
jZajZ[hldbDhfbl_lhfihf_`^mgZjh^gufklZg^ZjlZfnbgZgkh\hchlq_lghklb DFKNH\f
hkgh\Zgguf\]h^mDmevfbgZpb_cfgh]boe_ljZ[hluDhfbl_lZklZehaZdexq_gb_\]h^m
kh]eZr_gbykF_`^mgZjh^ghchj]ZgbaZpb_cdhfbkkbcihp_gguf[mfZ]Zf ,QWHUQDWLRQDO2UJDQL]DWLRQ
RI6HFXULWLHV&RPPLVVLRQV,26&2\fhjZajZ[hld_kibkdZdexq_\uoklZg^Zjlh\
khhl\_lkl\bbkkh]eZr_gb_fDhfbl_ljZajZ[Zlu\Z_lZ,26&2ml\_j`^Z_lkibkhdf_`^mgZjh^guo
klZg^Zjlh\ihke_wlh]h,26&2j_dhf_g^m_lf_`^mgZjh^gu_klZg^ZjludZdhkgh\mkhklZ\e_gby
nbgZgkh\hchlq_lghklb^eyebklbg]ZgZex[uonhg^h\uo[bj`ZofbjZqlhh[e_]qZ_l\uoh^
dhfiZgbcgZfbjh\u_jugdbdZiblZeZ
Bkdexq_gb_nhg^h\u_[bj`bKR:Dhfbkkbyihp_gguf[mfZ]Zfb[bj`Zf 6HFXULWLHVDQG
([FKDQJH&RPPLVVLRQ6(&\fjZaj_rZ_lbghkljZggufdhfiZgbyfij_^klZ\eylvhlq_lukhklZ\e_ggu_
kh]eZkghFKNHghlj_[m_lqlh[uj_amevlZlu[uebi_j_kqblZgu\khhl\_lkl\bbkZf_jbdZgkdbfb
gZpbhgZevgufbklZg^ZjlZfb 86*$$3\f
Fgh]b_kljZguijbgbfZxlFKNHb^eydhfiZgbcqvbZdpbbg_dhlbjmxlkygZ[bj`Zobeb
kha^Zxlk\hb\gmlj_ggb_klZg^Zjluihh[jZambih^h[bxf_`^mgZjh^guoLZdZyijZdlbdZ
jZkijhkljZgy_lky\k_rbj_
FKNH\hagbdeb\hl\_lgZihlj_[ghklv\gbonhg^h\h]hjugdZZg_\j_amevlZl_dZdbolh
iheblbq_kdbobgbpbZlb\ijZ\bl_evkl\BebrvgZihke_^mxsboklZ^byoijZ\bl_evkl\ZZdlb\gh
ih^^_j`b\ZebwlmbgbpbZlb\m gZijbf_j\?Kb:\kljZebb\fBwlhklZeh\hafh`ghihlhfmqlh
f_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlum`_klZeb\Z`gufy\e_gb_f\ijZdlbq_kdhc`bagbGZjZggboklZ^byo
jZajZ[hldbf_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\DFKNH[ueknhjfbjh\Zg]jmiihcijhn_kkbhgZevguo
[mo]Zel_jh\bnbgZgkbjh\Zekyij_bfms_kl\_gghboijhn_kkbhgZevgufbhj]ZgbaZpbyfb
Kha^Zgb_DFKNH[uehh[mkeh\e_ghihlj_[ghklvxbf_lv_^bgucf_`^mgZjh^gucyaudnbgZgkh\hc
hlq_lghklb^eyh[kem`b\Zgby\k_[he__]eh[Zebamxs_]hkynbgZgkh\h]hjugdZH[sbcgZ[hj
klZg^Zjlh\nbgZgkh\hchlq_lghklbm\_ebqb\Z_l\hafh`ghklvkjZ\gbl_evghchp_gdbj_amevlZlh\
�^_yl_evghklbdhfiZgbcjZaguokljZglhj]mxsbogZh^ghfblhf`_jugd_hihegbl_evgZy\u]h^Z
^eyljZgkgZpbhgZevguodhjihjZpbcbboZm^blhjh\aZdexqZ_lky\lhfqlhbkq_aebijh[e_fuijb
khklZ\e_gbbdhgkheb^bjh\Zgghchlq_lghklbZkZfbhlq_luklZeb[he__bgnhjfZlb\gufbGZdhg_p
ihemqbeb\u]h^mbl_kljZgudhlhju_g_bf_ebjZajZ[hlZggh]hgZ[hjZgZpbhgZevguoklZg^Zjlh\
nbgZgkh\hchlq_lghklbIjbgylb_f_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\\lZdbokljZgZoh[_ki_qbehdhfiZgbb
]hlh\ufgZ[hjhfklZg^Zjlh\khhl\_lkl\h\Z\rboboihlj_[ghklyf ihdjZcg_cf_j_ihlj_[ghklyf
djmiguodhfiZgbc\fbijbagZgguogZf_`^mgZjh^guonhg^h\uojugdZo
IjZ\e_gb_DFKNHklZ\bli_j_^kh[hcljbfZkrlZ[guop_ebkh\_jr_gkl\h\Zgb_k[eb`_gb_
Kh\_jr_gkl\h\Zgb_ij_^iheZ]Z_l\iheg_hij_^_e_ggh_memqr_gb_kms_kl\mxsboklZg^Zjlh\
K[eb`_gb_ dhg\_j]_gpby\fkhdjZs_gb_jZaebqbc\klZg^ZjlZonbgZgkh\hchlq_lghklbiml_f
\u[hjZgZbemqr_cbabf_xsbokyijZdlbdBeb_keblZdhcijZdlbdbg_kms_kl\m_lij_^iheZ]Z_lky
jZajZ[hldZgh\uoklZg^Zjlh\\khljm^gbq_kl\_kjZ[hlZxsbfb\h[eZklbkh\_jr_gkl\h\Zgby
klZg^Zjlh\gZpbhgZevgufbj_]mebjmxsbfbhj]ZgZfbK[eb`_gb_gZijZ\e_ghgZijbgylb_
gZbemqr_cbaijZdlbdG_kms_kl\m_lbkoh^guoij_^iheh`_gbchlghkbl_evghlh]hqlhgZbemqrbf
j_r_gb_fy\ey_lkyijbgylb_bf_gghFKNHbebZf_jbdZgkdbo*$$3GZijbf_jij_^eh`_gb_
hljZablv\hlq_lghklbjZkoh^ugZi_gkbhggh_h[_ki_q_gb_ij_^mkfZljb\Z_lbkihevah\Zgb_hiulZ
_ebdh[jblZgbb
Djmig_cr_cfbjh\hcwdhghfbdhcy\ey_lkywdhghfbdZKR:Ihwlhfmg_m^b\bl_evghqlh
k[eb`_gb_ij_^mkfZljb\Z_lmqZklb_KR:Wlhhl\_qZ_lbgl_j_kZf\qZklghklbl_odhfiZgbcba
kljZg?Kp_ggu_[mfZ]bdhlhjuodhlbjmxlkygZ[bj`ZoKR:bijh\_jdbhlq_lghklbdhlhjuogZ
khhl\_lkl\b_Zf_jbdZgkdbf*$$3lj_[m_lZf_jbdZgkdZyDhfbkkbyihp_gguf[mfZ]Zfb[bj`Zf
WlZjZ[hlZmijhklblky\j_amevlZl_k[eb`_gbyf_`^mFKNHbZf_jbdZgkdbfbgZpbhgZevgufb
klZg^ZjlZfb
Ijbhjbl_l\ihgbfZgbbijZ\e_gbyDFKNHaZdexqZ_lky\jZajZ[hld_gh\uoklZg^Zjlh\nbgZgkh\hc
hlq_lghklbkp_evxj_r_gbyijh[e_fdhlhjuff_`^mgZjh^gh_khh[s_kl\haZdhgh^Zl_e_c\h[eZklb
klZg^Zjlh\_s_g_m^_ebeh^he`gh]h\gbfZgbyIjbf_jhfj_Zebah\Zggh]h\gZklhys__\j_fy
ijh_dlZfh`_lkem`blvklZg^Zjl,)56uieZlu^he_\ufbbgkljmf_glZfb
&#xKD;¼&#xG;&#x:0;;:GDHKDBCG:AHJ
BlZdhkgh\guf^hklb`_gb_fdZaZoklZgkdhc[Zgdh\kdhcj_nhjfugZi_j\hf__wlZi_klZei_j_oh^
gZf_`^mgZjh^gu_klZg^Zjluihiheghcijh]jZff_
h[eZklbdhgkheb^bjh\Zggh]h[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZbZm^blZlZdh\ufbdZdm`_kdZaZghy\eyxlky
;Za_evkdb_ghjfZlb\uijm^_gpbZevgh]hj_]mebjh\Zgbybeb;Za_evkdb_klZg^Zjlu
KZfbihk_[_;Za_evkdb_klZg^Zjlug_ohjhrbbg_iehobwlhijhklhklZg^Zjlug_[hevr_bg_
f_gvr_Ihkdhevdmk_cqZk\g_^jyxl;Za_evlh\hafh`gh;Za_evm`_g_\iheg_khhl\_lkl\m_l
gm`^Zffhf_glZbebkZfihk_[_g_ihehgg_^hklZlhqghohjhrblZd^Ze__GhjZkkm`^Zlvh[wlhf
kh\_jr_gghbaebrg_hijhk\k_]^ZaZdexqZ_lkylhevdh\lhfijbgbfZlvebh[s_mihlj_[bl_evgu_
klZg^Zjluqlh[u\dexqZlvky\fbjh\u_ijhp_kkubebijb^mfu\Zlvk\hbbaZl_f]hj^hkb^_lvk
gbfbgZkm\_j_gghch[hqbg_FudZdm`_fgh]hjZakdZaZghj_rbeb\_ehkbi_^g_bah[j_lZlvZ
^\b]Zlvdf_`^mgZjh^gufklZg^ZjlZfbkfh_clhqdbaj_gbywlh[uehZ[khexlghijZ\bevghh
\kydhfkemqZ_gZ^Zggucfhf_gljugdbkijZ\bevghklvxwlh]hdmjkZm`_^Z\ghkh]eZkbebkv
DZdj_ahgghaZf_q_gh\ibkvf_;Za_evkdh]hdhfbl_lZwnn_dlb\gucgZ^ahjaZ^_yl_evghklvx
dj_^blguohj]ZgbaZpbcy\ey_lkyg_hlt_fe_fufdhfihg_glhfjZa\blhcwdhghfbdb\dhlhjhc
[Zgdh\kdZykbkl_fZb]jZ_lp_gljZevgmxjhevGZ^ahj^he`_gh[_ki_qb\ZlvgZ^e_`Zs__bkiheg_gb_
bgZ^_`ghklv[Zgdh\kdbohi_jZpbcbke_^blvaZl_fqlh[udZiblZebj_a_j\u[Zgdh\[ueb
^hklZlhqgufb^eyih^^_j`ZgbyaZgyluobfbjbkdh\uoihabpbcKljh]bcbwnn_dlb\guc
[Zgdh\kdbcgZ^ahjkem`blh[s_fm[eZ]mdhlhjh_g_fh`_l[ulv^hklb]gmlhbkdexqbl_evghk
ihfhsvxjughqguojuqZ]h\bgZjy^mkwnn_dlb\ghcfZdjhwdhghfbq_kdhciheblbdhcy\ey_lky
\Z`g_crbfmkeh\b_fnbgZgkh\hcklZ[bevghklb\ex[hckljZg_
_]hhlkmlkl\b_ijboh^blkyieZlblv_s_[he__\ukhdmxp_gm
AZiZ^gu_mqZklgbdbkkZfh]hgZqZeZ[mjghZieh^bjh\Zebijhp_kkmgZr_]hi_j_oh^ZgZ
f_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu^_yl_evghklbgh^eyex^_c\gmljbkljZgu\_jghklvgZrbop_e_c^Ze_dh
g_\k_]^Z[ueZhq_\b^ghcOhlyhkh[uo[h_\dhgdj_lghihih\h^mdmjkZgZ;Za_evkdb_klZg^Zjlug_
\_ehkvghg_^h\hevkl\Zb[jxa`Zgbyihwlhfmih\h^m[uehg_fZehH^gZdhlmlgZfijhklhih\_aeh
Fgh]b_g_^h\hevgu_ijhklhg_ihgbfZebj_Zevguoihke_^kl\bcwlh]hijhp_kkZijbiheghcykghklb
khijhlb\e_gby[ueh[gZfgh]h[hevr_B_s_ihfh]ehlhh[klhyl_evkl\hqlh\[Zgdh\kdhckbkl_f_
[uehfgh]hfheh^_`bhgbgh\h_ih^^_j`Zeb
Djhf_lh]hohlyfg_g_\k_]^ZgjZ\blkyih^q_jdb\Zlvwlhlfhf_glgh^\Z[Zah\uoaZdhgZhP;bh
[Zgdh\kdhckbkl_f_j_Zevgh[uebijbgylumdZaZfbij_ab^_glZbf_xsbfbkbemaZdhgZ?keb[u
h[ZwlbaZdhghijh_dlZijbrehkvijh\h^blvq_j_aijhp_^mjmml\_j`^_gbyiZjeZf_glhflhbkoh^
ijhp_kkZ[ue[ug_hq_\b^_gGh\gZr_fkemqZ_baebrgbo^_[Zlh\bkhijhlb\e_gbym^Zehkv
ba[_`ZlvAZdhghijh_dluaZjZ[hlZebkjZam:ihlhfdh]^Z\gboihgZ^h[behkv\ghkblvbaf_g_gby
mdZaum`_ijbh[j_ebklZlmkaZdhgh\Klhqdbaj_gbyijZdlbq_kdh]hj_amevlZlZwlhZ[khexlgh
ijZ\bevgh[_aijZ\bevghcaZdhgh^Zl_evghc[Zaubijbhlkmlkl\bbklZg^Zjlh\^\b]Zlvkyb
jZa\b\Zlvkyg_\hafh`gh
:fujZa\b\ZebkvbihemqZebj_amevlZluqZklghklbijbi_j_oh^_gZf_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu
[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZGZpbhgZevguc[Zgd\g_^jbe\_kvfZ`_kldb_lj_[h\Zgbyih^hklZlhqghklb
�dZiblZeZWlh^Zeh\hafh`ghklvijh\_klbaZl_fkbkl_fgmxdhgkheb^Zpbx[Zgdh\kdhckbkl_fuey
ihiheg_gbydZiblZeZ[Zgdm\k_]^Z^Z\Zekyhij_^_e_gguci_jbh^ihe]h^Z\bguokemqZyo]h^
Wlh^hklZlhqguckjhd^eyj_r_gbyijh[e_fuIhkdhevdm_keb[Zgdbjg_fh`_lkh[jZlvgZjugd_
g_h[oh^bfu_k\h_]h^ey[bag_kZ^_gv]blhqlhwlhhagZqZ_l"Kbfilhffh`ghlhedh\Zlv^\hydh
eb[hkZfhgg_\Z`gucnbgZgkbkleb[hm_]h[bag_kZg_\Z`gu_i_jki_dlb\ulZdhfkemqZ_[Zgd
fh`ghdhfmgb[m^vijh^Zlvbebkd_fgb[m^vkeblvGhmdj_^blgh]hmqj_`^_gbykg_^hklZlhqghc
dZiblZevghc[Zahcfu[_klj_i_lghhlau\Zeb[Zgdh\kdmxebp_gabx
gZqZe_o]h^h\\DZaZoklZg_[ueh[Zgdh\K_cqZkhklZehkvG_m\_j_gqlhbwlZpbnjZ
hilbfZevgZ^eygZr_ckljZgugh\h\kydhfkemqZ_ijh\_^_ggZykZgZpbykbevghha^hjh\beZgZrm
[Zgdh\kdmxkbkl_fm
Hkgh\gZyjZ[hlZihdhgkheb^Zpbbdj_^blguomqj_`^_gbc[ueZijh^_eZgZ\]h^Zo
p_ehfkijZ\blvkym^Zehkvohlyijhp_kk[ue[he_ag_gguf\]h^hlau\Zebkvebp_gabbm
[Zgdh\Djhf_lh]hk]h^ZGZpbhgZevguc[Zgd^h\hevgh^he]hijZdlbq_kdbg_\u^Z\Zegh\uo
[Zgdh\kdboebp_gabcB^hkboihj\DZaZoklZg_ijhs_b^_r_\e_dmiblv]hlh\uc[Zgdh\kdbc
[bag_kMj_]meylhjZ\k\yabkwlbflZd`_klZehf_gvr_ijh[e_f
H^gh\j_f_gghkhlau\hfebp_gabcfu\g_^jbebh[yaZl_evgmxhlq_lghklvihf_`^mgZjh^guf
klZg^ZjlZf[mo]Zel_jkdh]hmq_lZlj_[h\Zgb_Zm^blZm[hevrhcq_l\_jdbgZb[he__Z\lhjbl_lguo
f_`^mgZjh^guoZm^blhjkdbodhfiZgbcbh[yaZl_evghklvebklbg]ZZdpbc[ZgdZgZ[bj`_:lZd`_
jy^^hihegbl_evguomkeh\bclZdbodZdieZgdZihfbgbfZevghfmdZiblZem^ey^_ckl\mxsbob^ey
\gh\vkha^Z\Z_fuo[Zgdh\ghjfZlb\^hklZlhqghklbdZiblZeZ\jZaf_j_\b ijhlb\\bih
f_`^mgZjh^gufghjfZf\fm`_klhq_gb_bih\ur_gb_dZq_kl\Zijh\_jhd
Jhkkbbijhp_kkdhgkheb^Zpbbr_e]hjZa^h[he__\yehkqblZehkv bkqblZ_lky\fqlhg_[hevrb_
DZaZoklZg_dj_^blubfZehfm[bag_kmbgZk_e_gbxZdlb\gh\u^ZxldZdjZakZfu_djmigu_[Zgdb
wlhgm`ghbfkZfbfklhqdbaj_gby^b\_jkbnbdZpbbkh[kl\_gghcnbgZgkh\hciheblbdbkljZg_g_
lZdlhfgh]hdjmiguoij_^ijbylbc ijbf_jgh\fbwlhdhebq_kl\hf_gy_lkyf_^e_gghmgZkg_
jZa\blk_dlhj\ukhdbol_ogheh]bckhhl\_lkl\_gghg_lbdhfiZgbckihkh[guohq_gv[ukljhjZklb
b\ujZklZlv^hagZqbl_evguojZaf_jh\Djhf_lh]hdjmigu_ij_^ijbylbyi_j_[hjqb\ubf
^hklmigu\lhfqbke_f_`^mgZjh^gu_jugdbdZiblZeZhgbfh]ml\uimklblv_\jhh[eb]Zpbb
ihemqblvdj_^blmaZiZ^guo[Zgdh\ihgbadbfklZ\dZfp_ehfjughddjmigh]hdhjihjZlb\gh]h
aZ_fsbdZ\DZaZoklZg_\ukhdhdhgdmj_gl_gbfZj`ZgZg_fgbadZyIhwlhfmgZrb[Zgdb^Z`_
djmigu_^jm`ghgZqZeb^\b]Zlvky\fZeuckj_^gbc[bag_kb\jhagbpm
jZfdZoi_j_oh^ZgZ;Za_evkdb_klZg^ZjlufujZajZ[hlZebiheh`_gb_hjZaf_s_gbb\gmlj_ggbo
Zdlb\h\f_`^mgZjh^guo[Zgdh\bwlhlh`_[uehijbgpbibZevgufgh\r_kl\hf\Z`guf\lhf
qbke_ikboheh]bq_kdbgZqZe_bghkljZggu_[Zgdb^_gv]b\DZaZoklZg_ijhklhiue_khkbebZ
aZl_fi_j_[jZku\ZebaZ]jZgbpmGhgZdZdhflhwlZi_fukdZaZebaZjm[_`gufdhee_]Zf[hevr_lZd
g_ihemqblkyqZklvwlbo^_g_]\u^he`gu\h[yaZl_evghfihjy^d_\deZ^u\Zlva^_kv
Hgb\gZqZe_jZamf__lky\hajZ`Zeb\qZklghklb]h\hjbebqlh\DZaZoklZg_g_lijb_fe_fuo^ey
gboZdlb\h\Bijhqb_kf_rgu_\_sbGh\j_amevlZl_\k_jZ\ghihkljhbebkv_^vf_`^mgZjh^gZy
ijZdlbdZ Zdm^Z[_ag__\fbf_gghlZdh\Zwlhfkhhl\_lkl\bbbaZdexqZekyaZeh]gZr_]hmki_oZ
Dh]^Zijhklh\uklZ\ey_rvex^yfj_dhf_g^ZpbbhgbgZqbgZxlkhijhlb\eylvkygh\r_kl\Zfqlh\
ijbgpbi_ihgylgh:dh]^Zh[tykgy_rvqlhhlgx^vg_GZpbhgZevguc[ZgdDZaZoklZgZi_j\uc
ijb^mfZeg_h[oh^bfhklv^eydhff_jq_kdh]h[ZgdZjZaf_sZlv^_gv]b\lhc`_kljZg_\dhlhjhchg
bokh[jZebqlh\jZa\bluokljZgZojh\ghlZdb^_eZxlbijb\h^brvkijZ\dbbabo`_
aZdhgh^Zl_evkl\Z klZlvylZdZylhiZjZ]jZnlZdhclh\flhkmlvjZa]h\hjZkjZamf_gy_lky
GZke_^mxs_fwlZi_i_j_]h\hjh\g_dhlhju_bghkljZggu_[Zgdbdhg_qghiulZebkv\k_lZdb
^h[blvkyk\h_]hihf_gy\Zj]mf_glZpbxH[tykgyebqlh^Z\gZrbokljZgZolZd^_eZ_lkygh\
\Zr_ckljZg_fulZd^_eZlvg_fh`_fGhgZih^h[gmx^hZ[kmj^ZaZimlZggmxjblhjbdm\k_]^Z
fh`ghj_Z]bjh\Zlv^hklZlhqgh`_kldhI_j_oh^gZf_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu\p_ehfl_fbohjhr
qlhfgh]b_^bkdmkkbblZdh]hjh^ZaZdju\Z_lijZ\hlm\wlhfkemqZ_fh`ghih^l\_j^blvnZdlZfb
pbnjZfbBij_^klZ\bl_eyfbghkljZgguodhff_jq_kdbokljmdlmjklZgh\blky^hklZlhqgh
[_kkfuke_ggh[_]Zlv\k\hbihkhevkl\ZaZih^^_j`dhcihlhcijhklhcijbqbg_qlh
^biehfZlbq_kdbfij_^klZ\bl_eyfkljZgiZjlg_jh\G;Dfh`_lijb\_klb\dZq_kl\_Zj]mf_glh\
hiylvlZdbf_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlubhgbijhklh\ugm`^_gu[m^mlkgbfbkh]eZkblvkyGmZdZd
bgZq_lh
Ijb^hklb`_gbbmjh\gyf_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\klZgh\blkye_]q_jZa]h\Zjb\Zlvbk
gZpbhgZevgufb[ZgdZfbbkbghkljZggufbnbgZgkh\ufbkljmdlmjZfbbkdhgljiZjlg_jZfbgZ
\g_rgbojugdZoIjbwlhf\Z`ghklZg^ZjlZfbf_gghkhhl\_lkl\h\Zlvbkh\_jr_gghg_h[yaZl_evgh
[ulvemqr_gbo
KdZ`_fhlghkbl_evghg_^Z\ghyqblZe\h^ghf^_eh\hfjhkkbckdhf`mjgZe_klZlvxyjhklgh
djblbdh\Z\rmxaZiZ^gu_klZg^Zjlu[mo]Zel_jkdhchlq_lghklb,$6^_f_lh^heh]bq_kdb
g_ijZ\bevgu^Zxl\hafh`ghklvaehmihlj_[eylvB\hh[s_^Zcl_gZfkjhdjZajZ[hlZ_fk\hb
jhkkbckdb_klZg^Zjluihemqr_f_`^mgZjh^guo
h^bgZdh\ufb^ey\k_owlh]h\iheg_^hklZlhqghWlhdZd_keb_oZlvgZih_a^_\j_fyijb[ulby
dhlhjh]hkdZ`_fqZkh\fbgmlIehoh_kebih_a^hiha^Z_lGhk^jm]hcklhjhgu_kebhg
ijb[m^_l\qZkh\mljZwlh\_^vlh`_gbdh]hhkh[hg_h[jZ^m_lg_lZdeb"
dZdhclhfhf_glihfgblkyfuh[km`^Zeb\hafh`ghklv\\_^_gbygZdZaZoklZgkdhfnhg^h\hf
jugd_kbkl_fuaZ\_jr_gbyk^_edbihklZg^Zjlm7 wlhfkemqZ_^_gv]bihklmiZxlgZkq_lZ
mqZklgbdh\\l_q_gb_lj_o^g_cihke_aZdjulbyk^_edb\fIhkdhevdmgZrZbgnjZkljmdlmjZjZ[hlZeZ
^hklZlhqghohjhrhlhGZpbhgZevguc[ZgdkdZaZeqlh]hlh\\g_^jblvko_fm7lh_klv
hkms_kl\eylvjZkq_lu[uklj__q_fijbgylhihf_`^mgZjh^gufklZg^ZjlZfGhij_^klZ\bl_eb
aZiZ^guokljmdlmjlml`_hoeZ^bebgZriueHgbkdZaZeb;uklj__g_gZ^h?keb\uaZy\bl_
klZg^Zjl7lhhq_gvfgh]b_ex^bdhlhju_\DZaZoklZg_nbabq_kdbg_[u\Zxlbg_agZxl\Zrbo
mkeh\bc\_^_gby[bag_kZj_rZlqlheb[ha^_kvih^\hoeb[hqlhlhm\Zk^_eZ_lkyg_ihijZ\beZf
:_kebmaZiZ^guobg\_klhjh\\hagbdZxlkhfg_gbyhlghkbl_evghmkljhckl\Znhg^h\h]hjugdZ
dhgdj_lghckljZgulhhgbdZdex^bjZamfgu_j_Z]bjmxllhevdhh^gbfkihkh[hf[mfZ]bwlhc
kljZgug_ihdmiZxlLZdqlhkdZaZebgZflh]^Zdhee_]b^Z`_kmq_lhflh]hqlhl_ogbq_kdb\u
k^_eZlv7fh`_l_^_eZlvwlh]hg_gm`ghIjhklhkhhl\_lkl\mcl_f_`^mgZjh^gufklZg^ZjlZf
DklZlb]h\hjybf_gghlh]^Zkeh`bekyijbgpbibZevgucih^oh^gZr_cdhfZg^udgZiheg_gbx
&#xK?;&#x=0;j_nhjf\hh[s_g_lhevdhwlhcghbihke_^mxsboFuj_rbebqlhhibjZlvkyK?=:ke_^m_lgZ
f_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu:lZf]^_emqrboklZg^Zjlh\g_l bebhgby\eyxlkykebrdhfh[sbfb\f
gm`gh[jZlvbi_j_ghkblvdk_[_emqrmxijZdlbdm
WlhijbgpbibZevgh\Z`gZy\_svFugZqbgZeb\ihqlbiheghf\Zdmmf_bbgklblmpbhgZevghfb
aZdhgh^Zl_evghfbghjfZlb\ghfghk\h_cp_evxihklZ\beb^hklb`_gb_gZb[he__i_j_^h\uo
fbjh\uoihdZaZl_e_cKlj_fe_gb_dwlZehgZfh[_ki_qbehgZfeb^_jkl\h\nbgZgkh\hckn_j_
p_ehfijbijh\_^_gbbj_nhjfgZrZdhfZg^ZhibjZeZkvgZke_^mxsb_klZg^Zjlu
IhieZl_`gufkbkl_fZfklZg^Zjlu;ZgdZf_`^mgZjh^guojZkq_lh\
h[eZklbdhgkheb^bjh\Zggh]h[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZklZg^Zjlu;Za_evkdh]hdhfbl_lZ
h[eZklb[bj`_\hc^_yl_evghklbklZg^Zjlu,26&2
Ihi_gkbhgghckbkl_f_bihkbkl_f_kljZoh\Zgby\deZ^h\klZg^Zjlh\g_lGhfgh]h\ZjbZglghklb\
wlhf^_e_[ulvg_^he`ghLZdqlhdhfmlh_s_ij_^klhblgZ\_klbihjy^hd\wlboahgZo
Z`ghaZf_lblvke_^mxs__iheblbq_kdb_j_r_gbyhlhfqlh^\b]ZlvkygZ^hbf_ggh\gZijZ\e_gbb
f_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\bemqr_cf_`^mgZjh^ghcijZdlbdbijbgbfZebbh[_ki_qb\Zeb
dhg_qgh^jm]b_ex^bYk_cqZkg_jZ[hlZxgZ]hkm^Zjkl\_gghckem`[_ihwlhfmfg_e_]dh]h\hjblv
hlhfqlhijbgpbibZevgmxjhev\j_nhjfbjh\ZgbbnbgZgkh\h]hk_dlhjZDZaZoklZgZku]jZe]eZ\Z
gZr_]h]hkm^Zjkl\ZWlhl_f[he__\Z`ghqlhfgh]b_\_sb[ueblh]^Zkh\k_fgh\ufb
g_ijb\uqgufbbh[sbcmjh\_gv]hlh\ghklbdbo\hkijbylbx^Ze_dhg_m\k_o[ue\ukhdbf
?kebknhjfmebjh\ZlvkZfuch[sbcblh]i_j\h]hwlZiZnbgZgkh\hcj_nhjfulhhglZdh\
DZaZoklZg_ijbih^^_j`d_ij_ab^_glZiZjeZf_glZbijZ\bl_evkl\Z[ueZ\h[sboq_jlZokha^ZgZ
`bag_kihkh[gZy^\momjh\g_\Zy[Zgdh\kdZykbkl_fZ
Mki_ogZrbo[Zgdh\kdboj_nhjf\hfgh]hfh[mkeh\e_gl_fqlhhgb
\f^hklZlhqgh^he]hh[km`^Zebkv
\fohjhrh]hlh\bebkv
:lZd`_g_aZ[m^_fhjhebebqghklb\bklhjbb_s_bihlhfmqlh\GZpbhgZevghf[Zgd_
keh`beZkvijZ\bevgZydhfZg^Zk_wlh\f_kl_iexk]hlh\ghklvkZfh]hnbgZgkh\h]hk_dlhjZ
ih^^_j`Zlvj_nhjfubijbgylv\gbomqZklb_b[uehnZdlhjZfbmki_oZ
h[s_f\k_ihemqbehkvKdhgpZih]h^\dexqbl_evghZdlb\ugZr_c[Zgdh\kdhc
kbkl_fum\_ebqbebkv\r_klvjZa\deZ^ugZk_e_gby\^heeZjh\hfwd\b\Ze_gl_\\hk_fvjZa
Dhff_jq_kdb_[Zgdbi_j_`b\klZ^bx[mjgh]hwdkl_gkb\gh]hjhklZijhrebaZl_fklZ^bx
dhgkheb^Zpbb\`b\uohklZebkvgZb[he__`bag_kihkh[gu_dj_^blgu_mqj_`^_gbydhlhju_
fh]ebjZa\b\Zlvky^Zevr_bgZjZsb\Zlvk\hxdhgdmj_glhkihkh[ghklv^hijZ\bevgh]hjughqgh]h
mjh\gy
:\hl]hkm^Zjkl\_gguodhff_jq_kdbo[Zgdh\mgZkg_kms_kl\m_l=hkm^Zjkl\_ggu_nbgZgkh\u_
bgklblmlu^he`gujZ[hlZlvebrv\l_ok_]f_glZo]^_qZklgu_wlh]h^_eZlvg_fh]ml\kbem
[hevrbojbkdh\bebkebrdhf^ebl_evguokjhdh\dj_^blh\ZgbyMgZkbf_xlkyebrv^\Z
ki_pbZebabjh\Zgguo[ZgdZkmqZklb_f]hkm^Zjkl\_ggh]hdZiblZeZ;ZgdjZa\blbyDZaZoklZgZb
@bekljhck[_j[Zgd;ZgdjZa\blbyki_pbZebabjm_lkygZdj_^blh\Zgbb^he]hkjhqguo
bgnjZkljmdlmjguoijh_dlh\aZdhlhju_g_[_jmlkydhff_jq_kdb_dj_^blgu_hj]ZgbaZpbb
@bekljhck[_j[Zgdihijbf_jmg_f_pdbokljhck[_jdZkk %DXVSDUNDVVH\faZgbfZ_lkykbkl_fhc
kljhbl_evguok[_j_`_gbcHklZevgu_[ZgdbmgZkdhff_jq_kdb_GZyg\Zjy]h^Z\DZaZoklZg_
[uehdj_^blgu_hj]ZgbaZpbb\dZiblZe_bagbomqZkl\h\ZebbghkljZggu_bg\_klhjuFgh]h
wlhbebfZeh"Hl\_qZygZwlhl\hijhky[ujZkklZ\beZdp_glug_fgh]hbgZq_KljmdlmjZ
kh[kl\_gghklbkhhlghr_gb_jZaebqguodZl_]hjbckh[kl\_ggbdh\\hijhk^hklZlhqghlhgdbc
KdZ`_f[he__ijZ\bevgufkqblZ_lkylZdgZau\Z_fh_jZafulh_\eZ^_gb_
Ghij_^iheh`bfqlhkms_kl\m_l[hevrhc[Zgdkha^Zgguchq_gv^Z\ghbf\eZ^__limeZdpbhg_jh\
b^_eZ_]hb^mlij_djZkghk\yabkmki_oZfb^jm]hc[hevrhc[Zgdnhjfmebjm_l_fmij_^eh`_gb_
hihdmid_Bihkdhevdmmi_gkbhgguobg\_klbpbhgguokljZoh\uobijhqbodhfiZgbc\eZ^_xsbo
hkgh\gufiZd_lhfZdpbcklZjh]h[ZgdZg_lgbdZdhcdg_fmwfhpbhgZevghcijb\yaZgghklblhhgb
kihdhcgh]hehkmxlaZijh^Z`mAZl_f[ZgdjZkqe_gy_lkyqZklyfbijh^Z_lkyblZd^Ze__B\blh]_
i_j_klZ_lkms_kl\h\Zlv
Ko_fZ\iheg_jughqgZyGhdjZcg_g_ijbylgZyL_fg_f_g__ijbjZkk_ygghckljmdlmj_
kh[kl\_gghklbex[mxdhfiZgbxfh]mldmiblvb\ex[hcfhf_gljZah[jZlvgZdmkdbH^gZdh\
kblmZpbbdh]^Zm[ZgdZ_klvkljZl_]bq_kdbcbg\_klhjkm^v[Z_]hh[uqghkdeZ^u\Z_lkybgZq_
Ihwlhfmfhbhsms_gbylZdh\ukh^ghcklhjhguohjhrhqlh[u[Zgd[ueim[ebqgufnbgZgkh\uf
bgklblmlhfHg^he`_gijhclbebklbg]bijhqb_ijhp_^mju\_^msb_dim[ebqghklbkms_kl\_ggZy
qZklv_]hiZd_lZ fh`_l[ulv^Z`_[hevr_\b\f^he`gZijbgZ^e_`ZlvjZagufbg\_klhjZfGh\
p_ehf^ey^he]hkjhqguobgl_j_kh\[bag_kZemqr_dh]^Zm[ZgdZbf__lkykljZl_]bq_kdbcZdpbhg_j
dhlhjucg_iha\heblijh\_klb\jZ`^_[gucaZo\Zl
Ijb[ebabl_evghlh`_kZfh_fh`ghkdZaZlvhlghkbl_evgh^hebmqZklbybghkljZgguo[Zgdh\\
gZpbhgZevghc[Zgdh\kdhckbkl_f_IheZ]Zxqlhfbgbfmf\b\kbkl_f_^he`gukhklZ\eylv
f_klgu_dj_^blgu_mqj_`^_gby
IhlhfmqlhhiylvlZdbmbghkljZgguo[Zgdh\g_lgbdZdhcijb\yaZgghklbdqm`hckljZg_
mkeh\byodjbabkZhgbaZdju\ZxlkljZgh\u_ebfblubgZklmiZ_lFUHGLWFUXQFK]hjZa^hdjmq_lh]h
Ijbq_fgZpbhgZevgucP_gljZevguc[Zgd\wlhckblmZpbbZ[khexlgh[_kkbe_gIj_^k_^Zl_evP;
jZamf__lky[m^_l\uau\Zlvdk_[_f_g_^`_jh\^hq_daZiZ^guo[Zgdh\bh[tykgylvbfqlhdjbabk
ijhbkoh^blkh\k_f\^jm]hckljZg_AZiZ^gu_f_g_^`_ju\k\hxhq_j_^v[m^mlihdZau\Zlv
ij_^k_^Zl_exP;fgh`_kl\hibk_fb_f_ceh\dhlhju_hgbhlijZ\bebk\h_fmgZqZevkl\mgZAZiZ^
B\dhlhjuoh[tykgy_lkyqlhnbgZgkh\uck_dlhjlhckljZgu]^_hgbk_cqZkljm^ylkyg_
i_j_`b\Z_lgbdZdbok_jv_aguoijh[e_fqlhebd\b^ghklba^_kv\ba[uld_blZd^Ze__GhijZ\e_gb_
fZl_jbgkdh]haZiZ^gh]h[ZgdZ_]hjbkddhfbl_lbijhqb_kljmdlmju\k_jZ\ghijbfmlj_r_gb_
aZdjulvebfblugZwlmkljZgmHl]j_oZih^Zevr_
�_gv]bihih]ZrZ_fufdj_^blZf\blh]_[m^ml\u\_^_guaZ]jZgbpm\fZl_jbgkdbchnbkZgh\uo
dj_^blh\gbh^bg^hq_jgbcaZiZ^guc[Zgdg_\u^ZklLZdbfh[jZahf_keb\kljZg_\b[Zgdh\
ijbgZ^e_`ZlbghkljZggufkljmdlmjZfb\k_wlb[Zgdbijbgyebj_r_gbyhaZdjulbbebfblh\lh
[m^ms__gZpbhgZevghcnbgZgkh\hckbkl_fuij_^kdZaZlvg_ljm^gh?kebdjbabkdlhfm`_
ijh^eblkylhwdhghfbdZwlhckljZguhdZ`_lky\keh`ghfiheh`_gbbKmq_lhflh]hqlh\gZr_f
j_]bhg_jugdbdZiblZeZf_g__jZa\bluq_fkdZ`_f\Zg]ehkZdkhgkdhcfh^_ebij_djZs_gb_
[Zgdh\kdh]hdj_^blh\Zgbyh^ghagZqghijb\h^bldhq_gvlhkdeb\ufihke_^kl\byf
LZdbfh[jZahfg_dhlhju_iZjZf_ljuijZ\bevghckljmdlmjukh[kl\_gghklby\eyxlky_keb
\^mfZlvkyh[sbfbdZd^eyhl^_evgh]h[ZgdZlZdb^ey[Zgdh\kdhckbkl_fu\p_ehfDZd
�hl^_evghfm[ZgdmlZdbkbkl_f_\p_ehfgm`_gk\h_]hjh^Zydhjveyhl^_evgh]h[ZgdZ
`_eZl_evghmqZklb_kljZl_]bq_kdh]hbg\_klhjZ:^eykbkl_fuijbgpbibZevgh\Z`ghqlh[u\g__
\oh^bebgZpbhgZevgu_[ZgdbHl_q_kl\_gghfmnbgZgkbklm^_\Zlvkyhkh[hg_dm^Zihwlhfmhg
iZljbhlb[m^_ldj_^blh\Zlvhl_q_kl\_ggh]haZ_fsbdZ\ex[uokblmZpbyoKfh_clhqdbaj_gby
hilbfZevgZy^heyf_klguodj_^blguomqj_`^_gbc\[Zgdh\kdhckbkl_f_^he`gZkhklZ\eylv
\b
:\hlijh[e_fmbgkZc^ZykqblZxq_flh\jh^_d\Z^jZlmjudjm]ZBgkZc^[ue\k_]^Zb\k_]^Z[m^_l
;hjhlvkykgbffh`ghbgm`gh^Z`_h[yaZl_evghgm`ghGhih[hjhlvwlhy\e_gb_iheghklvx
gb]^_gbdh]^Zbgbmdh]hg_ihemqZehkvDZdfuwlh\b^bfgZijbf_j_aZiZ^guokljZg=jZgvlml
\k_]^Zhq_gvlhgdZyhilbfZevgh]h[ZeZgkZg_lgZ\_jgh_gb\h^ghfaZdhgh^Zl_evkl\_?keb
\hafh`ghklvbgkZc^Zbkdexqblviheghklvx qlh\hafh`ghebrvqbklhl_hj_lbq_kdb\flhg_kfh`_l
jZ[hlZlvjughdp_gguo[mfZ]Wlhijh[e_fZg_fhjZevgZydZdba\_klgha^_kv\k_mibjZ_lky\
Zkbff_ljbqghklvbgnhjfZpbb
k_]^Z_klvbgnhjfZpby^hklmigZydhfmlhjZgvr_q_f^jm]bfg_h[yaZl_evghnbgZgkh\Zy
�himklbfihy\bebkvba\_klbyhlhfqlhgZaZ\h^_1]hlh\blkyaZ[Zklh\dZbwlbk\_^_gbyfh]ml
h[jmrblvdhlbjh\dbZdpbcaZ\h^Z1bhaZ[Zklh\d_magZeq_eh\_djZ[hlZxsbc\[Zgd_]hlh\ys_f
i_j\bqgh_jZaf_s_gb_Zdpbc ,32\faZ\h^ZBgkZc^wlhbebg_l":_kebkhljm^gbd[ZgdZZ[khexlgh
g_bf__lhlghr_gbydijhp_kkmih^]hlh\db,32aZ\h^Zqlhlh]^Z"GhaZlhhgjZ[hlZ_l\
ih^jZa^_e_gbbdhlhjh_kh\_jrZ_ldhjhldb_ijh^Z`bZdpbclh]hkZfh]haZ\h^Z"B\hlkeh\h
bgkZc^ijhbag_k_gh\kemob\^_eh\f_rb\Zxlkyj_]meylb\gu_hj]ZguGZqbgZxlkyjZa[hjdb
ijh\_jdbwe_dljhgghcihqlul_e_nhgguojZa]h\hjh\bijhq__k_wlbjblmZeufh]ml
ijh^he`Zlvky]h^Zfbghblh]qZklhgme_\hc
Djhf_lh]h_klv_s_h^bg\hijhkQlh^he`_g^_eZlvq_eh\_dklZdh]hjh^ZbgnhjfZpb_c_kebhgZ
%ORRPEHUJblj_[h\Zlvg_f_^e_gghihf_klblvwlmgh\hklv"
hlijbf_jba`bagbgZklhysbcfhf_glyy\eyxkvij_^k_^Zl_e_fijZ\e_gbyGZjh^gh]h
k[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDZaZoklZgZ wlh[u\rbcK[_j[Zgd\dZaZoklZgkdhf\ZjbZgl_hggZau\Z_lky
[ZgdOZeud\fGZr[Zgdim[ebqgZydhfiZgbyb_]hZdpbblhj]mxlkygZ[bj`_ hlhfdZd
OZeudijb\Zlbabjh\ZebjZkkdZ`miha`_\f
Fuijh\_ebdhgn_j_gpdheekgZrbfbbg\_klhjZfbbihke_wlh]hklhbfhklvgZrbo[mfZ]gZ[bj`_
aZljb^gykms_kl\_ggh\ujhkeZAZl_fkimklyljbf_kypZfuijh\_ebke_^mxsbcdhgn_j_gpdhee
bp_gugZgZrb[mfZ]b\ujhkeb_s_gZ\bK_cqZkgZf_qZ_lkyke_^mxsbcdhgn_j_gpdheeLhl
q_eh\_ddhlhjucmagZeqlhhgkhklhblkyy\ey_lkybgkZc^_jhfbebg_l" Fuijb]eZrZ_fgZ
dhgn_j_gpdhee^hklZlhqghrbjhdbcdjm]bg\_klhjh\\f:k^jm]hcklhjhguihke_kh\iZ^_gbc
mklZgZ\eb\Z_lkyijbqbgghke_^kl\_ggZyk\yavwlhckblmZpbb\dZdhflhba[Zgdh\jZ[hlZxsbok
gZrbfb[mfZ]ZfbmagZxl^Zlmijh\_^_gbyke_^mxs_]hdhgn_j_gpdheeZGhkh\_jr_gghg_evay
bkdexqblvqlh\wlh\j_fyijhbahc^_liZ^_gb_dhlbjh\hdgZrboZdpbc:[Zgdm`_ihkh\_lh\Ze
k\hbfdeb_glZfkjhqghihdmiZlv[mfZ]b[ZgdZOZeudFh`gheb[m^_ld\Zebnbpbjh\Zlvwlhl
nZdldZdbgkZc^_jkdmxlhj]h\ex^eyf_gyebqghg_hq_\b^gh
IjbgpbibZevgh\Z`guffg_dZ`_lkyqlh[uaZdhgh^Zl_evkl\hkljZgu\ijbgpbi_hij_^_eyeh
bgkZc^dZdij_klmie_gb_BgZjmrbl_e_ckhhl\_lkl\mxsboklZl_caZdhgZeh\behbgZdZau\Zeh
Ijbq_fgZdZau\ZlvdZdfg_dZ`_lkygm`ghfZl_jbZevghAZq_fdZjZlvnbgZgkbklh\m]heh\gh"
:f_jbd_kms_kl\mxlljbki_pbZevguolxjvfu]^_kh^_j`Zlbf_gghgZjmrbl_e_cnbgZgkh\h]h
aZdhgh^Zl_evkl\Zhlgx^vg_klj_fykvkf_rb\Zlvbokm]heh\gbdZfbIhlhfmqlh_keb
hj]Zgbah\ZggZyij_klmighklvkmf__lihklZ\blvk_[_gZkem`[mnbgZgkbklZkohjhr_c
d\ZebnbdZpb_clhkh\f_klgufbmkbebyfbhgbgZg_kmlh[s_kl\mhq_gvfgh]h\j_^Z
ki_pbZebabjh\ZgguoZf_jbdZgkdbolxjvfZo^eynbgZgkbklh\kh[jZguohjhrb_[b[ebhl_db
ih^dexq_gbgl_jg_l\p_ehfkha^Zguhq_gvg_iehob_mkeh\by`bagbh^gZdhih[_]dZjZ_lky`_kldh
hlihke_ih[_]Zfh`ghm]h^blv\lxjvfmm`_\f_kl_km]heh\gbdZfbq_]hnbgZgkbkludZdex^b
jZpbhgZevgu_hq_gvg_ohlyl
H^gZlZdZylxjvfZjZkiheh`_gZmZf_jbdZgp_\\I_gkbev\ZgbbZ^\_\DZebnhjgbblZdqlhb
debfZlbq_kdb_mkeh\bylZfg_iehob_:\DZaZoklZg_\hafh`gh\ijbgpbi_g_gZc^_lky
gZjmrbl_e_cnbgZgkh\h]haZdhgh^Zl_evkl\Z\dhebq_kl\_^hklZlhqghf^eyaZiheg_gby^Z`_h^ghc
lxjvfuH^gZdh]h\hjblvhij_\hkoh^kl\_gZr_cnbgZgkh\hckbkl_fugZ^Zf_jbdZgkdhc
bkdexqbl_evghgZhkgh\Zgbbwlh]hnZdlZebqghy[ug_klZe
IJBEH@?GB?D=E:?
;meZlFmdmr_\ij_^k_^Zl_evijZ\e_gbyH:HG;D[Zgd:g^j_cMoh\$VVLVWDQW3URIHVVRURI
�)LQDQFH.HOOH\6FKRRORI%XVLQHVVmgb\_jkbl_lZrlZlZBg^bZgZ@
AZdhgh^Zl_evkl\hihbgkZc^me_`bl\hkgh\_jZ[hlu[hevrbgkl\ZnbgZgkh\uojugdh\aZiZ^guo
kljZgHkh[h\gbfZl_evghdijh[e_f_bgkZc^Zhlghkblky6(& 6HFXULWLHVDQG([FKDQJH&RPLVVLRQ\f\
KR:DklZlb\gZqZe_OO\_dZk^_edbbgkZc^_jh\\KR:g_kqblZebkvg_aZdhggufbGhihke_
baebr_kl\o]h^h\bihke_^h\Z\r_c_ebdhc^_ij_kkbbh[s_kl\_ggh_fg_gb_jZ^bdZevgh
baf_gbehkvK^_edbbgkZc^_jh\[uebaZij_s_guaZdhghfbl_i_jvdZjZxlkyhq_gvkljh]hIhfbfh
^_g_`guorljZnh\blxj_fgh]haZdexq_gbygZjmrbl_exfh]mlaZij_lblvjZ[hlZlv\nbgZgkh\hc
p_ehfaZdhgh^Zl_evkl\hihbgkZc^m\KR:^h\hevghkeh`gh_gZdhie_gh[rbjguchiul
ijZ\hijbf_g_gbyBf_xlkyagZf_gblu_km^_[gu_kemqZbbagZgb_wlboij_p_^_glh\fh`_l
ijbg_klb[_amkeh\gmxihevam
Dqbkembf_gghlZdboihmqbl_evguobklhjbchlghkblkywibah^ba`bagb;ZjjbK\bla_jZ %DUU\
6ZLW]HU\fagZf_gblh]hlj_g_jZihZf_jbdZgkdhfmnml[hemHgk^_eZe\kihjl_hq_gvmki_rgmx
dZjv_jmfgh]he_l[ue]eZ\guflj_g_jhfdhfZg^umgb\_jkbl_lZHdeZohfuijbq_fgZkq_lm_]h
dhfZg^ukZfuc\ukhdbcijhp_glih[_^\mgb\_jkbl_lkdboq_fibhgZlZoqZklghklbih^_]h
jmdh\h^kl\hfHdeZohfZ\ub]jZeZGZpbhgZevgucdm[hd\b]h^Zo
lh\j_fydh]^ZK\bla_j[uelj_g_jhfnml[hevghcdhfZg^urlZlZHdeZohfZhgijbkmlkl\h\Ze\
dZq_kl\_ijhklh]hajbl_eygZkhj_\gh\Zgbyoihe_]dhcZle_lbd_G_ih^Ze_dmhlg_]hgZljb[mg_
klZ^bhgZkb^_eq_eh\_ddhlhjuc[_k_^h\Zekhk\h_c`_ghcbkdZaZe_c\qZklghklbqlhh^ghba
ih^jZa^_e_gbcdhfiZgbbkh[bjZxlkyebd\b^bjh\ZlvHgbg_[uebagZdhfuk;ZjjbghK\bla_j
agZeqlhwlhlq_eh\_dy\ey_lkyh^gbfbaqe_gh\kh\_lZ^bj_dlhjh\dhfiZgbb3KRHQL[5HVRXUFHVB
ihwlhfmlj_g_jihgyehdZdhcbf_gghdhfiZgbbreZj_qv
K\bla_jhkms_kl\bek^_edmkZdpbyfb\uqbke_gghcbfdhfiZgbbbaZjZ[hlZegZg_chdheh
lukyq^heeZjh\
]h^mDhfbkkbyihp_gguf[mfZ]Zf 6HFXULWLHVDQG([FKDQJH&RPLVVLRQ\f\ha[m^beZijhlb\
K\bla_jZbkdihh[\bg_gbx\bgkZc^_jkdhclhj]h\e_Fgh]bfdZaZehkvqlhih\_^_gb_hl\_lqbdZ
lhqghihiZ^Z_lih^deZkkbq_kdh_hij_^_e_gb_bgkZc^ZL_fg_f_g__^_ehijhlb\6(&K\bla_j
\ub]jZe
N_^_jZevguckm^j_rbeqlh^bj_dlhjdhfiZgbbg_gZjmrbenb^mpbZjgu_h[yaZl_evkl\Zih
hlghr_gbxddhfiZgbbihkdhevdmg_ij_^iheZ]Zeqlh_]hjZa]h\hjk`_ghcmkeurbldlhlhdjhf_
g__BqlhkZfjZa]h\hjg_\_ekykij_klmigufbgZf_j_gbyfbKh]eZkghZf_jbdZgkdhfm
aZdhgh^Zl_evkl\mihl_gpbZevgZyhl\_lkl\_gghklvihemqZl_eybgnhjfZpbby\ey_lkyijhba\h^ghchl
�hl\_lkl\_gghklbebpZi_j_^Zxs_]hbgnhjfZpbxeykijZ\dbhl\_lkl\_gghklvhij_^_ey_lkylZd
gZau\Z_fhck_dpb_c[ 6HFWLRQE\fIhkdhevdmkZf^bj_dlhjg_ihemqbe\u]h^mhli_j_^Zqb
bgnhjfZpbblhbkZfK\bla_jdZdihemqZl_evwlhcbgnhjfZpbblh`_g_fh]g_klbhl\_lkl\_gghklb
Lh_klvhglhj]h\ZeaZdhgghohlybihevamykvg_im[ebqghcbgnhjfZpb_c
blh]_K\bla_j\ub]jZekm^b[uehk\h[h`^_ghlhl\_lkl\_gghklbGhfgh]b_gZ[ex^Zl_eb
kqblZxlqlh_keb[ulj_g_jmagZeih^h[gmxbgnhjfZpbxhlh^gh]hbak\hbob]jhdh\Zlhl\k\hx
hq_j_^v[uejh^kl\_ggbdhf^bj_dlhjZlhkdhj__\k_]hK\bla_j[ue[uijbagZg\bgh\gufB
ijZdlbdZZf_jbdZgkdbokm^h\^Z_l^hklZlhqghfgh]hfZl_jbZeZ^eyih^h[guo\u\h^h\
LZdqlh\\hijhkZobgkZc^_jkdhclhj]h\eb]jZgvf_`^maZdhggufbg_aZdhgguf^_ygb_fhq_gv
lhgdZ
&#xKD;&#xH?;
&#x:D;&#xHG;&#xH0;;:GDHKDH?A:DHGH:L?EVKLH
fZjl_]h^ZiZjeZf_glJ_kim[ebdbDZaZoklZg[uejZkims_gb\l_q_gb_^_\ylbf_kyp_\
ij_ab^_glmijZ\eyekljZghcihkj_^kl\hfmdZah\Kj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbb[uebihegu
dhff_glZjb_\g_^hmf_\Zxsbo]g_\guoihjbpZxsboh[ebqbl_evguobkeh\hf\kyq_kdb
\uimkdZ\rboiZj:\hlkj_^blhif_g_^`_jh\GZp[ZgdZihih\h^mdjbabkZiZjeZf_glZjbafZgbdlh
hkh[hg_i_qZebekykdhj__gZijhlb\
b\k_]^ZkhagZl_evghklhjhgbekywlhch[eZklb^_yl_evghklbihkdhevdmiheZ]Zxqlh
ijhn_kkbhgZevgucnbgZgkbkl^he`_gaZgbfZlvkyih\hafh`ghklbbf_gghnbgZgkZfbGZkkblmZpby
hlkmlkl\byiZjeZf_glZijhklhhdjueyeZihlhfmqlhhldju\ZeZ^eygZr_cdhfZg^uhdgh
\hafh`ghkl_cihy\bekyrZgkfZdkbfZevgh[ukljh\\_klbgh\h_jughqgh_[Zgdh\kdh_
aZdhgh^Zl_evkl\hIjbgpbibZevgh\Z`gufb^eymki_oZnbgZgkh\uoj_nhjf\lhli_jbh^y\eyebkv
^\ZaZdhgZaZdhghGZpbhgZevghf[Zgd_baZdhgh[ZgdZob[Zgdh\kdhc^_yl_evghklbAZdhgh
GZpbhgZevghf[Zgd_lj_[h\Zekh]eZkh\ZgbykijZ\bl_evkl\hfbfbgbkl_jkl\hfnbgZgkh\ihwlhfm
_]hfujZajZ[hlZeb[uklj__bijbgyebm`_\fZjl_AZdhgh[ZgdZogm`gh[uehkh]eZkh\u\ZlvlZd`_
k[Zgdh\kdbfkhh[s_kl\hfGZwlhmreh[hevr_\j_f_gbbhg[ueijbgyl\dhgp_Z\]mklZ
�\ZwlbaZdhgZke_^h\Zeh\\h^blvbf_ggh\dhfie_dk_\gZqZe_gm`gh[uehmklZgh\blv
dhfi_l_gpbxGZpbhgZevgh]h[ZgdZ_]hijZ\ZZm`_ihlhfijhibku\ZlvwlbijZ\Z\ghjfZlb\ghc
[Za_HlaZdhgZdghjfZlb\ghfm^hdmf_glmwlh\hh[s_ijZ\bevgucimlv
Hkgh\gZyb^_yaZdhgZhGZpbhgZevghf[Zgd_khklhbl\lhfqlhhg^he`_gh[_ki_qb\Zlvj_Zevgmx
g_aZ\bkbfhklvP;\lhfqbke_hlijZ\bl_evkl\Z
�MqZkv\`hj^`lZmg_yklZ`bjh\Zeky\N_^_jZevghcj_a_j\ghckbkl_f_bF_`^mgZjh^ghf
\Zexlghfnhg^_
KqblZxk_[yki_pbZebklhf\h[eZklbijbgpbih\g_aZ\bkbfhklbp_gljZevguo[Zgdh\Wlbk\hb
agZgbyyijbf_gbegZijZdlbd_JZajZ[Zlu\ZygZraZdhghGZpbhgZevghf[Zgd_aZhkgh\mfu\ayeb
aZdhgh;mg^_k[Zgd_ihkdhevdmlh]^Z_s_g_[uehhdhgqZl_evgh]h\ZjbZglZaZdhgh^Zl_evkl\Zih
?\jhi_ckdhfmp_gljZevghfm[Zgdm ?P;\f
Ijbgpbig_aZ\bkbfhklbp_gljZevgh]h[ZgdZhlbkihegbl_evghc\eZklb\[hevrhfdhebq_kl\_kljZg
aZdj_ie_gaZdhgh^Zl_evghJZaebqgu_gZpbhgZevgu_aZdhgh^Zl_evkl\Zhibku\ZxlkhklZ\eyxsb_
wlhcg_aZ\bkbfhklb^hba\_klghckl_i_gbjZaebqghghl_fg_f_g__fh`ghihiulZlvky
knhjfmebjh\ZlvdZdb_bf_gghdhfihg_gluj_Zevghh[jZamxlbh[_ki_qb\Zxlg_aZ\bkbfhklvP;
&#xh;&#xi_;&#xj;&#xuo;&#x;&#xwl;&#xh;&#xgZ;b;&#xqb;&#x_; h;&#xji;&#xmk;&#xZ;&#x[Z;&#xgd;&#xhk;Û&#xo;&#xaZ;&#xdh;&#xgh;&#x;&#xk;&#xh_;&#x]h;&#xj;&#xh^;&#xZ;&#xxj;&#xb^;&#xbq;&#x_k;&#xdh;&#xie;&#xZl;&#xnh;&#xjf;&#xu;�hi_j\uowlhgZebqb_dhjimkZ[Zgdh\kdboaZdhgh\k\h_]hjh^Zxjb^bq_kdhcieZlnhjfuhe`gZ
[ulvaZdhgh^Zl_evghhibkZgZbaZdj_ie_gZp_ev^_yl_evghklbP;iheh`_gb_biheghfhqby
p_gljZevgh]h[ZgdZLZd`_^he`gZkms_kl\h\Zlv bkjZamaZdeZ^u\Zlvky\aZdhg\f\hafh`ghklv
baf_g_gbykhhl\_lkl\mxsboijZ\h\uoghjf
h\lhjuoP;^he`_gbf_lv\hafh`ghklvhkms_kl\eylvk\hbp_ebbaZ^ZqbkZfhklhyl_evghb[_a
\f_rZl_evkl\Z^jm]bohj]Zgh\\lhfqbke_[ulviheghklvxg_aZ\bkbfufhlijZ\bl_evkl\Zijb
�ijh\_^_gbb^_g_`ghdj_^blghciheblbdbeywlh]hp_gljh[Zgd^he`_gh[eZ^Zlv
khhl\_lkl\mxsbfbj_kmjkZfbf_oZgbafZfbbbgkljmf_glZfb
lj_lvbop_gljZevguc[Zgd^he`_g ihihgylgufijbqbgZf\fbf_lvoZjZdl_jbklbdbxjb^bq_kdh]h
ebpZZlZd`_h[hkh[e_ggh_bfms_kl\hbdZiblZe
?s_h^bg\Z`guc\hijhk^_yl_evghklbp_gljZevguo[Zgdh\ebqgZyg_aZ\bkbfhklvjmdh\h^bl_ey
P; ZlZd`_ebqgZyg_aZ\bkbfhklvqe_gh\hj]Zgh\mijZ\eyxsbokhhl\_lkl\mxsbfp_gljZevguf
[Zgdhf\f
WlhlijbgpbiebqghcZ\lhghfbbaZnbdkbjh\Zg\f_`^mgZjh^ghfihgbfZgbbg_aZ\bkbfhklb
p_gljZevguo[Zgdh\;Zgdbju\ha]eZ\eyxsb_P;ba[bjZxlkyihf_`^mgZjh^ghfm
aZdhgh^Zl_evkl\mdZdijZ\behgZe_lLZdhc[hevrhckjhdmklZgh\e_g^eylh]hqlh[u
kljZgu
�eykijZ\dbGZijbf_jaZihke_^gb_ihe\_dZgZihklmij_^k_^Zl_eyN_^_jZevghcj_a_j\ghc
kbkl_fuKR:kf_gbehkv\k_]hiylvq_eh\_dijbq_fq_l\_jhbagbojZ[hlZebih^he]mMbevyf
FZdq_kgbFZjlbgfeZ^rbc :LOOLDP0F&KHVQH\0DUWLQ-U\faZgbfZeihklij_^k_^Zl_eyNJKk
ih]h^:jlmj;_jgk $UWKXU%XUQV\f[ueij_^k_^Zl_e_fNJKkih]h^Ihehed_j
3DXO9ROFNHU\f\ha]eZ\eyeNJKkih]h^BgZdhg_p:eZg=jbgki_g $ODQ*UHHQVSDQ\f[ue
gZagZq_ggZwlhlihkl\]h^mbmr_e\hlklZ\dm\
GZhkgh\Zgbblh]hgZkdhevdhaZdhgh^Zl_evghh[_ki_q_gui_j_qbke_ggu_ijbgpbiufh`ghkm^blv
hj_Zevghcg_aZ\bkbfhklbp_gljZevgh]h[ZgdZ lZdb_xjb^bq_kdb_h[ke_^h\Zgby^_eZxlky
gZijbf_j;Zgdhff_`^mgZjh^guojZkq_lh\\f
DZdm`_kdZaZgh\DZaZoklZg_aZdhghGZpbhgZevghf[Zgd_[ueijbgylmdZahfij_ab^_glZ
bf_xsbfkbemaZdhgZIhc^bfulh]^Zkwlbf^hdmf_glhf\iZjeZf_glijbgyeb[u_]h
aZdhgh^Zl_ebbebg_l[hevrhcnbehkhnkdbc\hijhkGhgZwlhf^_ehg_dhgqbehkvDh]^Z
hdhgqZl_evguc\ZjbZglaZdhgZhGZpbhgZevghf[Zgd_m`_[ueih^ibkZgij_ab^_glhfkiho\Zlbeky
ij_fv_j lh]^Zbf[ueDZ`_]_ev^bg\fHgihgyeqlhihke_\klmie_gbyaZdhgZ\kbemm`_g_kfh`_l
dhgljhebjh\ZlvGZpbhgZevguc[ZgdBklZeijh^Z\eb\Zlvj_r_gb_\j_amevlZl_dhlhjh]h
ij_^klZ\bl_ebijZ\bl_evkl\Zihemqbeb[ubebijZ\hgZdeZ^u\Zlv\_lhgZj_r_gbyG;Dbeb`_
[hevrbgkl\h\ijZ\e_gbbkZfh]hGZp[ZgdZB\lhfb\^jm]hfkemqZ_hg_aZ\bkbfhklb
GZpbhgZevgh]h[ZgdZg_fh]eh[ulvbj_qbLZdbfh[jZahfaZdhgm`_ih^ibkZggucij_ab^_glhf
g_\klmiZe\kbembmgZkbf_ebf_klhly`_e_crb_jZa[hjdbkij_fv_jhf;h]Zlu_e_dkbq_kdb_
\hafh`ghklbjmkkdh]hyaudZbkihevah\Zebkv\gZrbowdhghfbq_kdbo^bkimlZoihfZdkbfmfmGh\
j_amevlZl_fukmf_ebhlklhylvg_aZ\bkbfhklvP;
hdjm]aZdhgZh[ZgdZoijhbahrehijb[ebabl_evghlh`_kZfh_
YohjhrhihfgxdZdijh_dlaZdhgZh[ZgdZob[Zgdh\kdhc^_yl_evghklbi_j\ucjZa^ZebihqblZlv
kZfbf[ZgdZfGZaZk_^Zgb_jZ[hq_c]jmiiuy\bebkvij_^klZ\bl_eb_^\Zebg_\k_odZaZoklZgkdbo
dj_^blguohj]ZgbaZpbcbkdZaZeb[md\Zevghke_^mxs__?kebwlhlaZdhg[m^_lijh\_^_g\`bagv
lhemqr_kjZamaZdjulv\k_dhff_jq_kdb_[Zgdbb\hkklZgh\blvkbkl_fm]hkm^Zjkl\_gguo[Zgdh\
FugZijZ\beZijhibkZggu_\wlhf^hdmf_gl_g_kh]eZkbfkygbdh]^Z
Wlhijhbkoh^beh\gZqZe_]h^ZZ\]mkl_wlh]h`_]h^ZaZdhgijbgyebihqlbiheghklvx\lhf
\b^_\dhlhjhfhg[ue[ZgdZfihdZaZgIhq_fm`_ijb\k_o_]h^hklhbgkl\ZoaZdhgh[ZgdZob
[Zgdh\kdhc^_yl_evghklb[ue\gZqZe_\klj_q_g[Zgdh\kdbfkhh[s_kl\hfZ[khexlgh
g_^jm`_kl\_ggh"GZrb[ZgdbjukihjbebkgZfbij_^klZ\bl_eyfbGZpbhgZevgh]h[ZgdZb]eZ\gufb
ijhfhml_jZfbwlh]haZdhgZ\hfgh]hfihlhfmqlhg_agZebdZdbf_gghjZ[hlZ_l[Zgdh\kdZy
kbkl_fZ\^jm]bokljZgZoBfumkljhbebbfwihomijhk\_s_gbykh[bjZebkvih^\ZljbjZaZ\
g_^_exaZqblu\Zeb\u^_j`dbba[Zgdh\kdh]haZdhgh^Zl_evkl\Z_ebdh[jblZgbbNjZgpbb
=_jfZgbb^jm]bokljZgh[eZ^ZxsbojZa\blufb[Zgdh\kdbfbkbkl_fZfbIjZdlbq_kdbihdZ`^hc
klZlv_fuyjhklghbkm^h\hevkl\b_fjm]ZebkvEx^bbaP;h[tykgyebex^yf[Zgdh\kdh]h
khh[s_kl\Zqlhg_kZfbijb^mfZebl_bebbgu_ijZ\beZlZdh\Zf_`^mgZjh^gZyijZdlbdZdhlhjmx
fuiulZ_fky\g_^jblvKhljm^gbq_kl\h\lZdhcnhjf_ihemqbehkv\blh]_\_kvfZieh^hl\hjguf
LhqlhaZdhgh[ZgdZob[Zgdh\kdhc^_yl_evghklb[ueijbgylijZdlbq_kdb\g_mj_aZgghf\b^_
GZpbhgZevgh]h[ZgdZb[Zgdh\kdbfkhh[s_kl\hf
Lh]^ZmgZk\kljZg_bf_ehkvfgh]hiZljbhlh\dhj_ckdhcfh^_ebjZa\blbyDjbabk]h^Z[ue
_s_\i_j_^bb\k_dZdh^bg[uebaZ\g_^j_gb_\DZaZoklZg_dhj_ckdh]hhiulZij_^iheZ]Zehkvqlh
bmgZkfh]eb[uihy\blvkynbgZgkh\hijhfure_ggu_]jmiibjh\dbNI= \dhj_ckdhf\ZjbZgl_
q_[heb\f
�eykijZ\dbDZdkhh[sZ_lbdbi_^byq_[hevwlhx`ghdhj_ckdZynhjfZ[bag_kdhg]ehf_jZlh\
ij_^klZ\eyxsZykh[hc]jmiimnhjfZevghkZfhklhyl_evguonbjfgZoh^ysboky\kh[kl\_gghklb
hij_^_e_gguok_f_cbih^_^bgufZ^fbgbkljZlb\gufbnbgZgkh\ufdhgljhe_fQ_[heb\hagbdeb\
X`ghcDhj__\dhgp_Dhj_ckdhc\hcgubkms_kl\mxl^hkboihjQ_[hevh[t_^bgy_lih^_^bghc
hj]ZgbaZpbhgghckljmdlmjhcdhg]ehf_jZluij_^ijbylbcjZaebqghchljZke_\hcgZijZ\e_gghklb
Hkgh\gufhlebqb_fq_[heyhlh[uqghc[bag_kkljmdlmjuy\ey_lkylhqlhhgZdlb\ghbkihevam_l\
k\h_c^_yl_evghklb[ebahklvd\eZklgufkljmdlmjZflhqg__kdZaZlv\eZklgu_kljmdlmjuklZgh\ylky
qZklvxq_[heyYihgkdbcZgZeh]q_[hey^aZc[ZpmWlh\k_]hebrvdhj_ckdh_byihgkdh_
ijhbaghr_gb_h^gh]hblh]h`_keh\Zb_jh]ebnZfb`_hghibr_lkyh^bgZdh\hGZb[he__ba\_klgu_
q_[heb6DPVXQJ/*+\XQGDL6.*URXS'DHZRR/RWWH
dZaZoklZgkdhfaZdhg_h[Zgdh\kdhc^_yl_evghklbbf_ebkvaZij_lugZijyfh_mqZklb_[Zgdh\\
NI=\khhl\_lkl\bbdklZlbkf_`^mgZjh^ghcijZdlbdhcGhij_fv_jfbgbkljohl_eijh\_klb
aZdhg\^jm]hcj_^Zdpbb\khhl\_lkl\bbkdhlhjhc[Zgdbfh]eb\oh^blv\khklZ\nbgZgkh\h
ijhfure_gguo]jmiiLh]^Zijhbahrehhq_gvg_h`b^Zggh_^eyg_]hbijbylgh_^eygZkkh[ulb_
Jmdh\h^bl_ebdjmiguo[Zgdh\kdZaZebij_fv_jmqlhgZ^wlbfaZdhghijh_dlhfhgbihe]h^ZjZ[hlZeb
\f_kl_kGZpbhgZevguf[Zgdhfbohlyl\\h^blv_]h\lhf\b^_\dhlhjhfhgkms_kl\m_lk_cqZk
Ihkdhevdm^hklb]gmlu_^h]h\hj_gghklbke_^m_lkh[ex^ZlvbgZq_GZp[Zgdlh`_[m^_l\ijZ\_
ihf_gylvk\hbihabpbb
�Ij_fv_jiha\Zef_gyb^he]hm^b\eyekyZdZd`_lubojZa\_e"Gh\lhfb^_ehqlhygbdh]hg_
jZa\h^beBg_ih^Z\eyeGZf^_ckl\bl_evgh]h\hjbebqlhex[u_j_r_gbyfh`ghbgm`gh
ijhlZedb\Zlvkbeh\ufbf_lh^ZfbGhfuwlh]hg_k^_eZebk_[uehkh\k_fbgZq_\oh^ihreb
bgu_ijhajZqgu_ijbgpbiu\aZbfh^_ckl\byFu^he]hbieh^hl\hjghjZ[hlZeb\f_kl_b
ij_^klZ\bl_eb[Zgdh\ihgyebqlhbaf_g_gby\aZdhgh^Zl_evkl\hij_^eZ]Zxlkyj_]meylhjhf\bo`_
bgl_j_kZolh\j_fyf_`^m[ZgdZfbbij_^klZ\bl_eyfb[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZ\hagbdeby[ukdZaZe
^h\_jbl_evgu_hlghr_gbyIhkdhevdm[ZgdbjuihgyebGZp[Zgdij_^eZ]Z_ljh\ghl_f_judhlhju_
khhl\_lkl\mxlbgl_j_kZf[Zgdh\kdh]hkhh[s_kl\ZDjhf_lh]h[eZ]h^ZjylhfmqlhGZpbhgZevguc
[Zgdihemqbej_Zevgmxg_aZ\bkbfhklvfudh]^Z\hagbdZeZg_h[oh^bfhklvaZsbsZeb[Zgdb
\lhjh]hmjh\gyhl\eZkl_cbwlhhgblh`_ihfgbeb
LZdbfh[jZahfbf_gghhibjZykvgZgh\ucaZdhgHGZpbhgZevghf[Zgd_J_kim[ebdbDZaZoklZg
ijbgylucfZjlZ]h^ZG;DdZdmiheghfhq_gguchj]Zg[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZgZqZe
hkms_kl\eylv m`_hibkZggmxqmlvjZgvr_\fj_kljmdlmjbaZpbx[Zgdh\kdhckbkl_fuDZdh\u__
kZfu_]eZ\gu_gZfhc\a]ey^hkh[_gghklb"HgZ[ueZijh\_^_gZ
[_ah]ey^dbgZFhkd\mbjhkkbckdbowdki_jlh\
khihjhcgZf_`^mgZjh^gu_klZg^ZjlubebgZemqrmxf_`^mgZjh^gmxijZdlbdm
\ijhp_kk___ih^]hlh\db\hagbd hq_gvp_gguc\f^mo^bZeh]Zf_`^m^_iZjlZf_glhf[Zgdh\kdh]h
�\Zihke_^gboimgdlZhkh[_ggh\Z`gu
]h^maZdhgu[uebijbgyluGbdlhg_h`b^Zeqlhihke_boihy\e_gby\k_f]gh\_ggh
baf_gblkydemqr_fmGhaZdhgh^Zl_evgZy[ZaZ^eyihablb\guobaf_g_gbcihy\beZkvAZl_f\
�gZqZe_yg\Zjy]h^Zij_^k_^Zl_evIjZ\e_gbyGZpbhgZevgh]h[ZgdZJDZme_lK_f[Z_\mdZahf
ij_ab^_glZ[uehk\h[h`^_ghlaZgbfZ_fhc^he`ghklb\k\yabkl_fqlh^hklb]i_gkbhggh]h
\hajZklZGZihklgZagZqbeb@Zg^hkh\Z:y\k\yabkdZ^jh\ufbbaf_g_gbyfbgZibkZeaZy\e_gb_h[
moh^_Kfh_clhqdbaj_gby\k_kemqb\r__ky\i_j\mxhq_j_^vijhlb\hj_qbehijbgpbiZf
g_aZ\bkbfhklbGZpbhgZevgh]h[ZgdZdZdlZdh\h]h?kebij_^k_^Zl_eyf_gyxldZ`^u_^\Z]h^Zlhh
g_aZ\bkbfhklbP_gljZevgh]h[ZgdZ]h\hjblvg_ijboh^blky
Hlq_]hkemqbehkvlZdqlh\hlklZ\dm[uehlijZ\e_gq_eh\_dmki_rgh dZdfbgbfmf\fjmdh\h^b\rbc
GZpbhgZevguf[Zgdhf\g_kZfu_ijhklu_]h^ukmf_\rbcdhjj_dlghbwnn_dlb\ghijh\_klbjy^
g_h[oh^bfuoj_nhjfghijblhf_s_^Ze_dhg_aZ\_jrb\rbc\_kvdhfie_dkjZ[hlihkljhbl_evkl\m
gZpbhgZevghc[Zgdh\kdhckbkl_fu"
HlqZklbj_r_gb_h[hlklZ\d_K_f[Z_\Z[uehdZdjZaqZklvxieZluaZj_nhjfu\[Zgdh\kdhfk_dlhj_
dZdex[u_j_nhjfuhgbgjZ\bebkvg_\k_fbf_ehf_klhkhijhlb\e_gb_Djhf_lh]hK_f[Z_\dZd
q_eh\_debqghhq_gvihjy^hqgucfgh]bfhldZau\Ze\k_]^Z\_^v[u\ZxlkblmZpbbdh]^Z
qbgh\gbdZlZdh]hjZg]Zijhkylhebqghfh^he`_gbb
YkZf[uek\b^_l_e_fjy^ZlZdbowibah^h\K_f[Z_\hq_gvhldjulucq_eh\_dIhdjZcg_cf_j_^ey
gZkk\hboaZfh\hg\k_]^Z^_j`Ze^\_jbdZ[bg_lZhldjulufbfu\oh^bebdg_fmihijhklm[_a
ij_^mij_`^_gbyb^Z`_[_aklmdZBebqghywlbfih^qZkaehmihlj_[eyeihke_hq_j_^gh]hjZmg^Z
[h_\gm`^Zykv\ihgbfZgbbbih^^_j`d_ijboh^beijhklhlZd[_adhgdj_lgh]h^_eh\h]hih\h^Z
ihh[sZlvkybihiblvqZxB\hlh^gZ`^udh]^ZylZdkb`m_fma\hgbl\_kvfZ\ukhdhihklZ\e_gguc
qbgh\gbdbbaeZ]Z_lk\hxijhkv[mZijhkv[ZgZlmjZevghe_\ZyK_f[Z_\^he]hl_ji_eb\hb
hq_gvfhlb\bjh\Zggh hghlebqguckibd_j\fh[tykgy_lwlhfmq_eh\_dmihq_fm_]hijhkv[m
\uihegylvg_evaybg_ke_^m_l
Qbgh\gbd_fm\hl\_l]h\hjbl
�AjyluZme_llZdk_[y\_^_rvbfg_hldZau\Z_rv_^v\k\h_\j_fydh]^Zj_rZeky\hijhkh
lhfgZagZqZlvebl_[yij_^k_^Zl_e_fGZp[ZgdZbf_gghyl_[ykbevghj_dhf_g^h\ZegZwlm
^he`ghklvLZdqlhyku]jZe\l\h_ckm^v[_[hevrmxjhev
LmlK_f[Z_\[Z]jh\__lhlaehklbbykeurmg_aZ[u\Z_fmxnjZam
?keb\fh_ckm^v[_[hevrmxjhevb]jZelulhohl_e[uyh[hclbkvklZdhckm^v[hcqbklhih
fm`kdbohlybg_\iheg_ljZ^bpbhggufkihkh[hf Wlhihgylghfy]dbcih^kljhqgbdihkdhevdm\
g_aZfmlg_gghcZ\lhjkdhcj_^Zdpbbj_iebdmijb\_klbaZljm^gbl_evgh=F\f
hllZdK_f[Z_\gZ`bek_[_hq_j_^gh]h\jZ]Z:\p_ehf\jZ]h\gZ[jZehkvfgh]h Ylhdhg_qgh
ihke_wlh]hjZa]h\hjZklZem\Z`Zlvr_nZ_s_[hevr_\f
K_f[Z_\dklZlb\hh[s_fZkl_jm[_^bl_evgh]hkeh\ZDZdlhjZa\fZ`bebk_hg^_j`Zehl\_li_j_^
kljh]bfbiZjeZf_glZjbyfbaZhq_j_^gh_gh\Zlhjkl\hGZpbhgZevgh]h[ZgdZJZa]h\hjaZr_em`_
kh\k_f\k_jv_abh^bgba^_imlZlh\\jZa]h\hj_ijbgyekykbevghdjbqZlvDjbqbldjbqbl\k_gbdZd
g_i_j_klZg_lLh]^ZK_f[Z_\kdZaZehq_j_^gmxbklhjbq_kdmxnjZam
I_j_klZgvl_gZf_gy\ha^_ckl\h\ZlvhjZevguff_lh^hf
ij_^mij_^beqlhijbf_gylvg_iZjeZf_glkdb_\ujZ`_gbyg_gm`ghGZqlhK_f[Z_\g_\hafmlbfh
hl\_lbe
Gmyq_eh\_dg_jmkkdbcfh]\e_dkbd_g_fgh]hhrb[blvky
LZd\hlK_f[Z_\g_[uekdehg_gjZkkfZljb\Zlve_\u_ijhkv[ukihgbfZgb_fbaZ\hjZqb\Zebo
g_\abjZygZebpZ:\_^vDZaZoklZgiexkdh\k_fmZabZlkdZykljZgZIhgylghqlhdh]^Zq_eh\_d
qZklhhldZau\Z_lijhlb\g_]hkdZieb\Z_lkyjZa^jZ`_gb_lhfqbke_bm\ebyl_evguoex^_cWlh
[ueh^hklZlhqghhq_\b^ghIj_ab^_glZ`_i_jkhgZevgu_g_^h[jh`_eZl_ebK_f[Z_\Z^mfZx
m[_^beb^h\h^ZfblZdh]hlhedZqlh^_K_f[Z_\q_eh\_dm`_\\hajZkl_ZgZ^h^\b]Zlvfheh^_`v
l_f[he__@Zg^hkh\m`_\iheg_^haj_e^h^he`ghklbij_^k_^Zl_eyP;
Yg_[uekh]eZk_gkwlbfb^h\h^ZfbDjhf_lh]hgZrmdhfZg^mlmdhlhjZykms_kl\h\ZeZgZlhl
fhf_glkha^Zebf_gghK_f[Z_\DhfZg^Z[ueZohjhrZyb[h_kihkh[gZyghkljhbeZkvbg_\hdjm]
f_gybg_\hdjm]@Zg^hkh\ZL_i_jvb_jZjoby\g_cf_gyeZkvD@Zg^hkh\maZq_f[uyihr_e
aZf_klbl_e_f"
hlybih^ZeaZy\e_gb_h[moh^_GhK_f[Z_\kZfihijhkbef_gywlhl^hdmf_glaZ[jZlv
hh[s_]h\hjywlh[uehg_i_j\h_fh_aZy\e_gb_h[moh^_I_j\ucjZaih^h[gZykblmZpby\hagbdeZ
dh]^Ze_lhf]h^Zq_j_aijZ\e_gb_GZp[ZgdZijhrehg_kdhevdhj_r_gbcijbgyluokdZ`_flZd
\ihevamdjmiguo[Zgdh\Kfh_clhqdbaj_gbywlbj_r_gbyg_ijhklh[uebg_jughqgufbghhgb
gZjmrZeb[ZeZgkjughqguokbe\[Zgdh\kdhfk_]f_gl_reb\h\j_^jugdmIhwlhcijbqbg_yhq_gv
j_adhijhlb\gbo\hajZ`Zeijbq_fhnbpbZevghgZijZ\e_gbbGheh[[bjh\Z\rb_[Zgdb
ihevah\Zebkvhij_^_e_gghciheblbq_kdhcih^^_j`dhclZdqlhfh_khijhlb\e_gb_g_bf_eh
[hevrh]hwnn_dlZHl\_qZlvaZ[Zgdh\kdbcgZ^ahj\mkeh\byodh]^Z\k_[ZgdbjZ\ghijZ\gugh
g_dhlhju_]hjZa^hjZ\ghijZ\g__^jm]bowlhlZdh_aZgylb_DZdfy]q_lhkdZaZlv"AZgylb_^ey
�q_eh\_dZdhlhjuc`_eZ_lh^gh]h[ulvm^h[guf\mihlj_[e_gbb^ey\ur_klhysbomfZlvijb
wlhf_s_bh]jZfhlghfijhn_kkbhgZevghf\_^_gbb[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZg_lg_ihemqZ_lky
:qlh^_eZxl_kebijhlb\ehfZg_gZoh^ylijb_fZ"LZdbfh[jZahfygZibkZelh]^Zi_j\h_
aZy\e_gb_h[moh^_GhK_f[Z_\wlm[mfZ]mij_ab^_glm^he]hg_hl^Z\Zebh[tykgbeihq_fmG_
ihjlbfg_x[be_chlyhlijZa^gmxk\h_e_lb_Zihlhff_gy\k_jZ\ghm\heylkdZaZehg
fm^juc DklZlb\Z\]mkl_]h^ZK_f[Z_\mbkihegbehkve_lhg[h^jaZf_qZl_evgh
ljm^hkihkh[_gbijh^he`Z_ljZ[hlZlv\kn_j_nbgZgkh\^Zc;h]_fma^hjh\vy\fFh_aZy\e_gb_hg
hl^Zeij_ab^_glmlhevdh\k_gly[j_ZgZijb_fdkZfhfm]eZ\_]hkm^Zjkl\ZyihiZem`_\gZqZe_
hdly[jyIj_ab^_glihbgl_j_kh\ZekyijbqbgZfbyboh[tykgbeIhke_q_]hGmjkmelZg:[br_\bq
kdZaZeqlhgbdm^Zmoh^blvg_gZ^hIjZ\bevg__[m^_lhj]Zgbah\Zlvh^gm\klj_qmb\k_jZkklZ\blvih
f_klZf
kdhj_ihke_wlh]hjZa]h\hjZij_ab^_glkh[jZemk_[yjmdh\h^bl_e_cdjmiguo[Zgdh\lhi
f_g_^`f_glGZpbhgZevgh]h[ZgdZij_^klZ\bl_e_cijZ\bl_evkl\ZBkdZaZeIhkuemf_gy^ey\Zk
ijhklhc\k_^he`gujmdh\h^kl\h\ZlvkyaZdhghfBij_^klZ\bl_ebdjmiguo[Zgdh\b[bag_kb
dklZlbfhbkh[kl\_ggu_jh^kl\_ggbdbhlkb^blq_eh\_dhl\_qZxsbcaZ[Zgdh\kdbcgZ^ahj lml
hgmdZamxsbfi_jklhfh[hagZqbef_gy=F\fIhklZ\vl__fmdj_fe_\kdmxk\yavl_i_jv_keb
h[gZjm`Zlkyg_^hklZldbhgfg_kZf[m^_la\hgblv:y[m^m_]hebqghih^^_j`b\ZlvijbgZ\_^_gbb
ihjy^dZ\h[eZklbgZ^ahjZ
m\Z`Zxlf_gyb[hevr_g_[m^mliulZlvkyijh\h^blve_\u_j_r_gbyLhqlhij_ab^_glebqgh
\f_rZekybhdZaZefg_ih^^_j`dmdhg_qghihgjZ\behkvg_\k_flhfqbke_wlhg_ijbrehkvih
\dmkml_flhif_g_^`_jZfGZpbhgZevgh]h[ZgdZdhlhju_hdZau\Zebih^^_j`dmmihfygmluf
dhff_jq_kdbf[ZgdZf G_[m^mgZau\Zlvbf_gihkdhevdmg_\gbo^_eh\f
LZdZy\hl[ueZbklhjbygh\lhljZayg_m\hebekyBdZdm`_kdZaZgh\lhjhcjZaaZy\e_gb_h[
moh^_gZibkZeihih\h^mhlklZ\dbK_f[Z_\ZGhlmlhgijyfhihijhkbef_gywlhaZy\e_gb_aZ[jZlv
KdZaZeqlh\hi_j\uo[hevrh]hwnn_dlZwlhbf_lvg_[m^_ldZdijhy\e_gb_qbklhebqghc
kheb^Zjghklb\ihevkdhf^mo_ Kheb^Zjghklvlh]^Z[ueZhq_gvgZkemom\fB\h\lhjuo\k_jZ\gh
jZ[hlufgh]hbgZ^h`__^h^_eu\ZlvZihke_ih^ZqbaZy\e_gbyghjfZevgucjZ[hqbcijhp_kk
i_j_c^_l\g_gm`gucj_`bfjZa[hjhd
Yg_fh]g_kqblZlvkykijhkv[hcq_eh\_dZdhlhjh]h]em[hdhm\Z`ZxFu^h]h\hjbebkvk
@Zg^hkh\uf dZdkij_^k_^Zl_e_fP;\fqlhy\ex[hfkemqZ_[m^mjZ[hlZlvgZij_`g_ff_kl_^h
dhgpZ]h^Zqlh[ufhcmoh^g_[ueijyfhk\yaZgkhlklZ\dhcK_f[Z_\Z:m`ihlhfm\hexkv
Ghihemqbehkvg_lZd
IJBEH@?GB?D=E:?
��BaklZlvbZme_lZK_f[Z_\ZFuijhrebmgbdZevgucimlvj_nhjf@
�Zme_lOZfblh\bq\u[uebi_j\ufij_^k_^Zl_e_fGZpbhgZevgh]h;ZgdZJD;he__lh]h
gZkdhevdhba\_klghbf_ggh\um[_^bebij_ab^_glZkha^Zlvg_aZ\bkbfucp_gljZevguc[Zgd\
deZkkbq_kdhfihgbfZgbbwlh]hkeh\ZIhq_fm\ukqblZebqlhwlhgm`gh"
GZp[Zgd\i_j\u_]h^ukm\_j_gbl_lZih^qbgyekyIj_ab^bmfm_joh\gh]hKh\_lZBwlhl
ij_ab^bmf Z\g_f[uehq_eh\_d^Ze_dbohlihgbfZgbyfZdjhwdhghfbq_kdboijhp_kkh\\f
ijbgbfZej_r_gby[_akh]eZkh\ZgbykijZ\bl_evkl\hfGZijbf_jj_rZeh[yaZlvij_^k_^Zl_ey
GZp[ZgdZ\u^Zlvdj_^blk_evkdhfmohayckl\mgZlZdbolhmkeh\byo
Dh]^Zf_gy\^_dZ[j_]h^ZgZagZqbebij_^k_^Zl_e_fGZpbhgZevgh]h[ZgdZlhlh]^Zrgbc
ij_fv_jL_j_s_gdh\\_ef_gy\ijZ\bl_evkl\hl_GZp[ZgddZd[uhklZ\Zeky\_]hih^qbg_gbb:m
ijZ\bl_evkl\ZdZdba\_klgh\k_]^Z_klvdZdb_lh^_g_`gu_ijh[e_fub_kebGZpbhgZevguc[Zgd
\oh^bl\ijZ\bl_evkl\hlhhg^he`_g\uihegylv_]hj_r_gbyGhij_^klZ\vl_qlh[m^_lk
nbgZgkZfb\kljZg__kebijZ\bl_evkl\hgZqg_lqZklhf_gylvky"BlZebbgZijbf_j[uei_jbh^
dh]^Z\]h^f_gyehkvihljbijZ\bl_evkl\Zlh`_\j_fyklZlmkdeZkkbq_kdh]hgZpbhgZevgh]h[ZgdZ
ih^jZamf_\Z_lg_aZ\bkbfhklvbklZ[bevghklvbgZq_nbgZgkh\mxkbkl_fmkljZgu[m^_lebohjZ^blv
GZp[Zgd^he`_gjZ[hlZlvkijZ\bl_evkl\hf\\hijhkZo^_g_`ghdj_^blghciheblbdbb[ulv
ih^hlq_lgufij_ab^_glmkljZguDjhf_lh]hhgg_fh`_lj_rZlv[x^`_lgu_ijh[e_fuihijbdZam
ijZ\bl_evkl\Z
EZlZlv^uju[x^`_lZ
�Zihwlhfmg_aZ\bkbfucGZp[Zgdfh]ihklZ\blv\hijhkhlhfqlhddhgpm]h^Zke_^m_l
ij_djZlblvdj_^blh\Zlv^_nbpbl[x^`_lZ_^v^hwlh]hijZ\bl_evkl\h[jZehdjmigu_aZcfugZ
ihdjulb_wlh]h^_nbpblZZg_^hklZlhdihdju\ZekyGZp[ZgdhfGh\gmljbkljZgum`_ihy\eyebkv
^_gv]bbFbgnbgaZklZ\bebq_j_a\uimkd=DHaZbfkl\h\ZlvgZ\gmlj_gg_fnbgZgkh\hfjugd_
?keb[uGZpbhgZevguc[ZgdhklZ\Zeky\khklZ\_ijZ\bl_evkl\ZlZdh_j_r_gb_gbdh]^Zg_^Zeb[u
ijbgylvY^mfZx^Z`_l_dlhihgZqZem[ueg_kh]eZk_gkl_fqlh[uGZp[Zgdihemqbe
dZaZoklZgkdh]hl_g]_\\hafh`ghklb\ebylvgZ^_g_`ghdj_^blgmxiheblbdm]hkm^Zjkl\ZgZ
bgneypbxbnhjfbjh\Zgb_ahehlh\Zexlgh]hj_a_j\Zg_aZ\bkbfhklvP_gljZevgh]h[ZgdZku]jZeZ
j_rZxsmxjhevKi_j\h]h^gywlZb^_y[ueZih^^_j`ZgZij_ab^_glhfkljZgu[he__lh]hhg
ij_k_dZe\kydh_\f_rZl_evkl\h\^_yl_evghklvGZpbhgZevgh]h[ZgdZhdZau\Zeih^^_j`dmbwlh
iha\hebehgZfihkljhblvk_]h^gyrgxx[Zgdh\kdmxkbkl_fm
�G_aZ\bkbfhklvGZp[ZgdZg_kZfhp_eveyj_ZebaZpbbZglbdjbabkguoijh]jZffg_h[oh^bfh[ueh
\k`Zlu_kjhdbih^Z\blv]bi_jbgneypbxb^h[blvkyklZ[bevghklbl_g]_Dj_^blh\Zgb_^_nbpblZ
[x^`_lZhkms_kl\ey_lkyaZkq_li_qZlgh]hklZgdZGhwlh[v_l^hihegbl_evghcbgneypb_cih
gZk_e_gbxb\i_j\mxhq_j_^vihl_f`_i_gkbhg_jZfihebpZfknbdkbjh\Zggufb^hoh^Zfb:
_kebfuijb^_j`b\Z_fkykljZl_]bbih\uoh^mbadjbabkZ^_eZlvwlh]hdZl_]hjbq_kdbg_evay
Fhg_lZjgZyiheblbdZ^_ckl\bl_evgh[ueZ`_kldhcgh^jm]h]himlbijhklhg_[ueh
j_amevlZl_m`_q_j_a^\Zljb]h^Z\]h^m]h^h\mxbgneypbxm^Zehkvkgbablv^h\b:\
ke_^mxs_f^h\bYk_cqZkm`_^Z`_g_ihgbfZxdZdfu`bebdh]^Zbgneypby[ueZ\b\
]h^
Lh_klv\Zfijboh^behkv[md\Zevgh\h_\ZlvkijZ\bl_evkl\hfhlklZb\Zyk\hbihabpbb
Dh]^Zyr_e\GZp[Zgdfg_[uehkdZaZgh^jma_cml_[yg_ijb[Z\blkyBwlbij_^kdZaZgbyd
kh`Ze_gbxhijZ\^Zebkv;he__lh]hf_gy^Z`_h[\bgyeb\lhfqlhyydh[ukha^Ze]hkm^Zjkl\h\
]hkm^Zjkl\_Ohly\^mr_\k_ihgbfZebqlh^jm]h]hkihkh[Zk^_eZlvgZpbhgZevgmx\Zexlm
^hklhcghcmGZpbhgZevgh]h[ZgdZg_[ueh
u\hkiblZebp_emxdhfZg^m[Zgdbjh\gh\hcnhjfZpbb^hklZlhqghgZa\Zlvbf_gZ=jb]hjby
�FZjq_gdhMjZaZ@Zg^hkh\ZbDZ^uj`ZgZZfblh\Z
Wlhkebrdhf]jhfdhkdZaZghbo\hkiblZeZ`bagvWlbex^bm`_[uebkeh`b\rbfbky
ki_pbZebklZfbgh\hcnhjfZpbbkrbjhdbffZdjhwdhghfbq_kdbffure_gb_fY\k_]^ZkqblZeqlh
gZgbofh`ghhi_j_lvkyhgbkihkh[gujZ[hlZlvdZd]h\hjblkyaZb^_x\_^v\lh\j_fyaZjieZlZ\
GZp[Zgd_[ueZg_\ukhdhcGhhgbg_ih^^Zebkvbkdmr_gbyf
YgZqZejZ[hlZlvkgbfb kh\k_fblj_fy\fk]h^ZLh]^Z=jb]hjbcFZjq_gdh[ueihfhsgbdhfm
\bp_ij_ab^_glZ?jbdZ:kZg[Z_\Zy_]h[md\Zevgh\uijhkbeMjZa@Zg^hkh\ijbr_e\GZp[Zgdba
&#xuk;&#xr_;&#x]h;&#xw;&#xdh;&#xgh;û&#xq_;&#xkd;&#xh];&#xh;&#xkh;&#x_;&#xlZ;&#x;&#x_];&#xh;&#xy; g;&#xZe;&#xi;&#xh;&#xkh;&#xf_;&#xkl;&#xgh;&#xjZ;&#x[h;&#xl_;&#x;&#xDZ;&#x^u;&#xj`;&#xZg;�ukr_]hwdhghfbq_kdh]hkh\_lZ_]hyagZeihkh\f_klghcjZ[hl_DZ^uj`ZgZfblh\^hijboh^Z\
GZp[ZgdjZ[hlZe\:e_f[Zgd_b[ueh^gbfbag_fgh]bo[Zgdbjh\bf_\rbohiulkh\_jr_gby
\Zexlguohi_jZpbcLh]^Zwlh[uehhq_gv\Z`ghihlhfmqlhGZp[Zgdbf_eahehlh\Zexlgucj_a_j\
\kmff_feg^heeZjh\KlhyeZaZ^ZqZmijZ\eylvbfjZaf_sZlv\^hoh^gu_bgkljmf_gluijbq_f
[_ajbkdh\u_jZ[hlZlvkdjmigufbqZklgufb[ZgdZfbeb[hkgZpbhgZevgufb[ZgdZfb^jm]bo
�]hkm^Zjkl\Wlbfdjbl_jbyfDZ^uj`ZgZfblh\khhl\_lkl\h\ZeIha`_\GZp[Zgdijbr_eMjZaZeu
?j`Zgh\aZgbf:[_g;_dlZkh\
YkqblZxmgZkm^Zqghih^h[jZeZkvdhfZg^Zbfu^jm`ghjZ[hlZebGZ^h[ueh\djZlqZcrbckjhd
kha^ZlvghjfZevgmx[Zgdh\kdmxkbkl_fmbdZdfh`gh[uklj__i_j_\_klb^_yl_evghklvgZrbo
[Zgdh\gZ;Za_evkdb_klZg^ZjluWlh[ueZkljZl_]bq_kdZyaZ^ZqZ[_adhlhjhck_]h^gyrg_c
[Zgdh\kdhckbkl_fuijhklhg_kms_kl\h\Zeh[u
�Ihke_f_gyGZp[Zgd\ha]eZ\beMjZa@Zg^hkh\ihlhfDZ^uj`ZgZfblh\k_cqZk_]h\ha]eZ\ey_l
=jb]hjbcFZjq_gdhFhbaZf_klbl_ebgZwlhfaZdhgqbebkvbl_i_jv_kebijb^_l\jmdh\h^kl\h
DZdbfbdZq_kl\ZfbgZ\Zr\a]ey^^he`_gh[eZ^Zlv[Zgdbj"
i_j\mxhq_j_^vhg^he`_g[ulviZljbhlhfq_klghkem`blv]hkm^Zjkl\m[ulv
d\Zebnbpbjh\Zggufki_pbZebklhfQ_klghklvqm\kl\hiZljbhlbafZhkhagZgb_lh]hqlhluqlhlh
fh`_rvk^_eZlv^eyk\h_ckljZgug_h[oh^bfu_dZq_kl\Z^eyki_pbZebklZGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
Djhf_lh]h[Zgdbj^he`_g[ulvij_^_evgh`_kldbf_^vj_rblvkihfhsvxGZp[ZgdZk\hb
ijh[e_fuohl_eb[ufgh]b_ghij_^k_^Zl_evGZp[ZgdZ^he`_gmf_lvijhkqblu\Zlvk\hb^_ckl\by
gZ[m^ms__\b^_lvdZdwlhfh`_lhljZablvkygZwdhghfbd_kljZgugZ__nbgZgkZoIhwlhfmy
^mfZx=jb]hjbxFZjq_gdhk_cqZkg_e_]dhgZg_]hgZ\_jgydZ^Z\ylwdkihjl_ju
MgZk[uei_jbh^dh]^Z\kljZg_ihy\behkvh]jhfgh_dhebq_kl\hdhff_jq_kdbo[Zgdh\b
GZpbhgZevguc[ZgdklZebo[_a`ZehklghaZdju\ZlvLh]^Zih]h\Zjb\ZebqlhhklZ\eyxllhevdhl_
[Zgdbdhlhju_[uebkha^Zguih^hij_^_e_ggu_ebqghklbZdhgdmj_glh\ijhklhm[bjZxlLh]^Z
ijhlb\GZp[ZgdZ\uklmibeZ^Z`_:kkhpbZpby[Zgdh\DZaZoklZgZ
FuaZdjueblhevdhl_[Zgdbdhlhju_g_\uihegyebk\hb[Zgdh\kdb_nmgdpbb_^v\i_j\u_
]h^ug_aZ\bkbfhklb\k_[u\rb_fbgbkl_jkl\ZkljZguhldjuebmk_[y[ZgdbblZfdjmlbebkv
[x^`_lgu_^_gv]bgh^hoh^Zfbijbwlhfihevah\ZebkvqZklgu_ebpZ:ihb^__[x^`_lgu_^_gv]b
\hh[s_g_^he`guihiZ^Zlv\[Zgdb\lhjh]hmjh\gy
;ueb[Zgdbdhlhju_bf_eb\uoh^q_j_aihdjh\bl_e_cgZGZpbhgZevguc[ZgdihemqZylZfdj_^blu
B_kebdj_^blgZyklZ\dZkhklZ\eyeZ\blhijbbgneypbb\\bhgbihemqZebq_luj_odjZlgmx
ijb[uevIhwlhfmih^h[gu_[ZgdbjZ[hlZebgZ^Zevg_cr__jZa]jZ[e_gb_kljZgu
FuihklZ\bebmkeh\b_dZ`^uc[Zgd^he`_gkhhl\_lkl\h\Zlvlj_[h\Zgbyfj_]meylhjZDlhg_
khhl\_lkl\h\Zewlbflj_[h\ZgbyfebrZekyebp_gabbBkoh^ybaiheh`_gbc;Za_evkdh]h
kh]eZr_gbyfuihwlZighih^gbfZebjZaf_jmklZ\gh]hdZiblZeZIhwlhfmqlh[u\u`blv
ij_^eZ]Zebg_dhlhjufg_[hevrbf[ZgdZfh[t_^bgblvkyLh_klv^_ckl\byGZp[ZgdZgbdZdg_evay
jZkkfZljb\ZlvdZd[hjv[mkqZklgufb[ZgdZfb
QlhdZkZ_lky:kkhpbZpbb[Zgdh\lhhgZhlklZb\ZeZp_oh\u_bgl_j_ku
:kdZg^ZekDjZf^k[Zgdhf"Ml\_j`^Zebqlhwlhijbf_jg_q_klghcb]juGZp[ZgdZqlhhg
aZdjueijhp\_lZxsbc[Zgd
DjZf^k[Zgdg_[ueijhp\_lZxsbfMg_]hihemqbeky[hevrhcjZaju\f_`^mijb\e_q_gb_f
kj_^kl\bbojZaf_s_gb_fk\h_\j_fyfuij_^mij_`^Zeb[Zgdbjh\qlhj_adhmf_gvrbf
bgneypbxbdh]^ZhgZ\]h^mk\bmiZeZ^h\blh_kl_kl\_gghmiZebbijhp_glgu_
klZ\dbGhDjZf^kdwlhfmhdZaZekyg_]hlh\Wlh[uehh^ghcba_]hhrb[hd
GZ[hevrhcbgneypbbhgaZjZ[hlZe[hevrmxijb[uevbkqblZeqlhlZdZybgneypbykhojZgblky
Ih^[m^msmxijb[uev[ZgdgZqZekljhblv^eyk_[y\hfgh]bo]hjh^ZoDZaZoklZgZrbdZjgu_hnbku
ihwlhfmkha^Z\Zehkv\i_qZle_gb_qlhhg[h]ZldZdhclhfhf_glhgg_kfh]\uihegylvk\hb
h[yaZl_evkl\Z:lZdhc[ZgdkqblZ_lky[ZgdjhlhfGhfuk^_eZeb\k_qlh[ukgZk_e_gb_fDjZf^k
[ZgdjZkkqblZeky
I?GKBHGG:YJ?NHJF:
H`b^Zyi_j_f_g\ljm^h\hc^_yl_evghklbyj_rbegZ\kydbckemqZcj_Zebah\Zlvk\h_
dhgklblmpbhggh_ijZ\hgZhieZqb\Z_fuchl^uoIhkdhevdmaZ^\Z]h^ZjZ[hlu\GZpbhgZevghf
[Zgd_\hlimkd_g_[ueHl^uoijbg_kfg_g_fgh]hihaZ[ulu_ghijbylgu_hsms_gby
ijZ\bl_evkl\_l_f\j_f_g_f bxgv]h^Z\fjZkkfZljb\Zeky\hijhkh\g_k_gbbbaf_g_gbc\
i_gkbhggh_aZdhgh^Zl_evkl\h
Ihke_jZa\ZeZKh\_lkdh]hKhxaZb\uoh^ZgZr_cj_kim[ebdbbajm[e_\hcahgu\DZaZoklZg_
gZqZebkvijh[e_fu\h[eZklbi_gkbhggh]hh[_ki_q_gbyHgb[uebh[mkeh\e_guh[s_c
wdhghfbq_kdhckblmZpb_c \ukhdhcbgneypb_ciZ^_gb_fh[t_fh\I[x^`_lguf^_nbpblhfb
lhfmih^h[gh_\fb\ujZ`Zebkv\jhkl_aZ^he`_gghklb]hkm^Zjkl\Zihi_gkbhgguf\uieZlZfZlZd`_
mf_gvr_gbb^heb]hkm^Zjkl\_ggh]hnbgZgkbjh\Zgbyi_gkbhggh]hh[_ki_q_gbyjZfdZo
h[km`^_gbyiml_c\uoh^Z\hagbdZebjZaebqgu_b^_bH^gZbagboih\ur_gb_\hajZklZ\uoh^ZgZ
i_gkbxhq_f^h]h\hjbebkvdZdjZalh]^Z
�eykijZ\dbWlZf_jZ[ueZihwlZigh\g_^j_gZ\l_q_gb_r_klbe_lkih]h^LZdqlh\
gZklhys__\j_fy\DZaZoklZg_\hajZkl\uoh^ZgZi_gkbx]h^Z^eyfm`qbgbe_l^ey`_gsbg
Fgh]b_^mfZxlqlhwlhijhbahreh\]h^m\jZfdZoijh\_^_gbyi_gkbhgghcj_nhjfuH^gZdh
gZkZfhf^_e_^\Zwlbf_jhijbylbyih\ur_gb_ieZgdbi_gkbhggh]h\hajZklZbi_gkbhggZy
j_nhjfZgZijyfmxk\yaZgug_[ueb
MiZjeZf_glZlh]^Z\]h^mg_[ueh`_eZgbyih^^_j`b\ZlvbgbpbZlb\mkih\ur_gb_f\hajZklZ
\uoh^ZgZi_gkbxqlhZ[khexlghihgylghWe_dlhjZlmj_^dhgjZ\ylkyaZdhgh^Zl_evgu_
�bgbpbZlb\ums_feyxsb__]hbgl_j_kubkdmkkbbihwlhfmih\h^m[uebgZklhevdhhkljufbqlh
^Z`_klZ\bekygZ]hehkh\Zgb_\hijhkh\hlmf_^h\_jbyijZ\bl_evkl\mIj_^klZ\bl_eb
GZpbhgZevgh]h[ZgdZ\dZq_kl\_dhfi_gkZpbbaZih\ur_gb_i_gkbhggh]h\hajZklZh[_sZeblh]^Z
aZdhgh^Zl_eyfqlh\kljZg_[m^mlkha^Zgu^h[jh\hevgu_i_gkbhggu_nhg^uGh^_imlZlh\wlhg_
m[_^behLh]^Z_s_gbdlhg_agZedZdkh[kl\_gghjZ[hlZxllZdh]hjh^Zkbkl_fuDlhlhba
gZjh^guoba[jZggbdh\kdZaZeqlhi_gkbhggu_nhg^uwlhe_\u_kljmdlmju^h\_jbydgbfm
gZk_e_gbyg_\hagbdg_l
Lh]^Z@Zg^hkh\dZdij_^k_^Zl_evGZpbhgZevgh]h[ZgdZihh[_sZeqlhgZ^ahjaZ^h[jh\hevgufb
i_gkbhggufbnhg^Zfb[m^_lihjmq_gG;DFh`_lwlhbg_kZfuc\_kdbc^h\h^gh\lhlfhf_gl
qZklv^_imlZlh\hgm[_^bej_amevlZl_j_r_gb_ih\urZlvi_gkbhgguc\hajZklijhrehq_j_a
iZjeZf_gl\khklZ\__^bgh]hiZd_lZihijZ\hdb[uehijbgylh:dkn_j_h[yaZgghkl_c^_iZjlZf_glZ
gZ^ahjZGZpbhgZevgh]h[ZgdZijb[Z\bebkv^h[jh\hevgu_i_gkbhggu_nhg^u:]eZ\hc
^_iZjlZf_glZgZ^ahjZy\eyekygZlhlfhf_gly
Gh\hklvymagZem`_ihklnZdlmfdh]^Z\_jgmekybahlimkdZHlghr_gb_fh_dg_c[uehkZfuf
g_]Zlb\gufghqlhlhedmhi_j\uogZgZkeh`beZkv^hihegbl_evgZygZ]jmadZ ijblhfqlh
m\_ebqblvih^g__rlZlgbdlhg_h[_sZe\fh\lhjuoi_gkbhggu_kx`_lu\k_]^Zijb\e_dZxl
ih\ur_ggh_\gbfZgb_bgZqZevkl\ZbgZk_e_gbybKFBb\kbemwlh]hijbghkylg_ijhklhebrgb_
]heh\gu_[hebZ_s_b^hihegbl_evgu_jbkdbH^gZdhj_r_gb_m`_[uehijbgylhhghy\behkvih
kmlbiheblbq_kdbfdhfijhfbkkhfh[km`^Zlv_]hkfukeZg_bf_ehlZdqlhGZpbhgZevguc[Zgd
gZqZeaZgbfZlvky\hijhkZfb^h[jh\hevguoi_gkbhgguonhg^h\
GZi_j\hfwlZi_ih^]hlh\dbdboaZimkdmG;Dihemqbe\k_]hh^gmaZy\dmgZkha^Zgb_i_gkbhggh]h
nhg^ZIjbq_f]jmiiZlh\Zjbs_chldhlhjuohgZihklmibeZ\uau\ZeZkbevgu_khfg_gby\kfuke_
bokihkh[ghklbdhl\_lkl\_gghfm\_^_gbx[bag_kZ Bg_fgh]hiha`_j_]meylhjihklmibekgbfb\
khhl\_lkl\bbkbo^_eh\hcj_imlZpb_cbklbe_fjZ[hlu\f
i_j\u_^_kylve_lihklkh\_lkdh]hkms_kl\h\Zgby[ueZ\_kvfZi_j_f_gqb\ZGZqbgZyk]h^Z
fgh]b_]jZ`^Zg_DZaZoklZgZihemqbebg_]Zlb\guchiulmqZklby\ko_fZolbiZlhcqlhkljhbeZ\
JhkkbbkeZ\gZydhfiZgbyFFFKo_fZjZ[hlZeZhq_gvijhklhq_eh\_dmbf_xs_fm^_gv]b
ij_^eZ]Zehkvi_j_^Zlvbo\mijZ\e_gb_dZdhcgb[m^vqZklghcnbgZgkh\hckljmdlmj_dhlhjZy
h[uqghbf_eZa\mqgh_gZa\Zgb_bh[_sZeZ\ukhdmxijb[uevH[_sZgbydZdijZ\behgbq_f
j_Zevghg_h[_ki_qb\ZebkvMgZklZdbokh[kl\_gguogZpbhgZevguob]jhdh\[uehk\ur_iylb^_kylb
kZfucagZf_gblucKfZ]meh\bD\fHgbgZau\Zebk_[yljZklh\ufbohlyjh\gufkq_lhfgbq_]h
ljZklh\h]h\gbog_[uehijhklhhj]ZgbaZlhjZf\b^bfhgjZ\bekykheb^guchq_gvnbgZgkh\uc
l_jfbgWlbdhfiZgbbijhklh^mrghohl_ebaZgbfZlvkyijb\e_q_gb_f^_g_]gZk_e_gbyijhklhih
lhcijbqbg_qlhgm`^Zebkv\kj_^kl\Zohqlhhgbbg\_klbjh\Zeb[uehg_ihgylgh qZklh^Z`_bf
kZfbf\fdhg_pbo\k_o[ue^hklZlhqghhq_\b^_g
GhdZdym`_kdZaZeGZp[Zgdihklmibekh\k_fbih^h[gufbkljmdlmjZfbih^h[Zxsbfh[jZahf\
]h^mfu\k_fwlbfljZklh\ufnhg^Zfi_j_djuebdbkehjh^\\_^yijhp_^mjmh[yaZl_evgh]h
ebp_gabjh\ZgbyIhjy^hd[ueljZ^bpbhggucbohjhrhba\_klguc_kebdhgdj_lgZykljmdlmjZ
ohl_eZihemqblvebp_gabxgZhij_^_e_gguc\b^nbgZgkh\hc^_yl_evghklblh^he`gZ[ueZ
ih^]hlh\blviZd_l^hdmf_glh\hij_^_e_ggucaZdhghfZaZl_fi_j_^Z\ZeZ^hdmf_glu\
j_]mebjmxsbchj]ZgbijhkbeZ\u^Zlvebp_gabxLZdbfh[jZahfl_f]jZ`^ZgZfdhlhju_ohl_eb
gZkh[bjZlv^_g_]gZjugd_gZdhie_gbcgZk_e_gbybihlhfaZ[ulvbo\_jgmlvG;Debp_gabxg_
\u^Z\Ze
L_fg_f_g__fuijh^he`ZebaZgbfZlvkyi_gkbhgghcj_nhjfhckha^ZebjZ[hqmx]jmiimLh]^Z\
GZpbhgZevghf[Zgd_jZ[hlZeZihebgbb:abZlkdh]h[ZgdZjZa\blby]jmiiZdhgkmevlZglh\dhlhjZy
hnbpbZevghaZgbfZeZkvhdZaZgb_fihfhsbg_[Zgdh\kdbfnbgZgkh\ufmqj_`^_gbyfIjyfh]h
hlghr_gbydi_gkbhggufnhg^Zfhgbg_bf_ebGhfuih[_kihdhbebdhee_]g_ihkem`[_Zih
^jm`[_kdZaZebqlhi_j_^j_kim[ebdhcklhylaZ^ZqbihjZa\blbx^h[jh\hevguogZdhibl_evguo
i_gkbhgguonhg^h\bihijhkbebgZclbfZl_jbZeuihl_f_
K_]h^gygZrbf_lh^heh]bq_kdb_aZljm^g_gby\hafh`ghfh]mlihdZaZlvkygZb\gufbgZ^h`_
bkdZebqlhihqblZlvhjZaebqguolbiZoi_gkbhgguokbkl_fGhg_aZ[m^_fwlh\k_lZdb[ue
]h^DZaZoklZg_lh]^Zh[wlbofZl_jbyofZehagZeb^Z`_wdhghfbkluG_]h\hjym`hgZk_e_gbb
KiZkb[hdhee_]Zfba:abZlkdh]h[ZgdZjZa\blbygm`gu_fZl_jbZeugZrebkvOhjhrmxhkgh\m
^eyjZafure_gbc^ZeZagZf_gblZydgb]ZDZdba[_`ZlvdjbabkZih`beh]h\hajZklZiheblbdZ
aZsbluex^_cih`beh]h\hajZklZ $YHUWLQJWKH2OG$JH&ULVLV3ROLFLHVWR3URWHFWWKH2OGDQG3URPRWH
*URZWK\fba^ZggZy\]h^mk_fbjguf[Zgdhf^hiheg_gb_dwlhfmh^bgbadhgkmevlZglh\:;J
��fbljbcIhf_jebZgh^hklZe^eygZkg_kdhevdhklZl_cbfbljbbllZkZhq_gvohjhr_]h
ki_pbZebklZih\hijhkZfi_gkbhgghcj_nhjfujZ[hlZ\r_]hh^gh\j_fydZdjZa\kljmdlmj_
k_fbjgh]h[ZgdZYijhjZ[hlZewlbljm^uu\h^ubagboke_^h\Zebh^ghagZqgu_Zbf_ggh
klZjZyi_gkbhggZykbkl_fZijb^mfZggZy;bkfZjdhf lZdgZau\Z_fZykheb^ZjgZy\f\^he]hkjhqghf
ieZg_ihp_ehfmjy^mijbqbgg_^__kihkh[gZbgm`gh^\b]ZlvkydgZdhibl_evghckbkl_f_
Kheb^ZjgZykbkl_fZjZ[hlZ_llZdbahlqbke_gbcex^_cdhlhju_jZ[hlZxl\gZklhys__\j_fy
nbgZgkbjmxlkyi_gkbbi_gkbhg_jh\:dh]^Z\uoh^blgZi_gkbxke_^mxs__ihdhe_gb_lh_fm\
k\hxhq_j_^vgZqbgZxlhlqbkeylv^_gv]bjZ[hlZxsb_ex^bLZdZykbkl_fZ^_ckl\h\ZeZ\
[hevr_q_fdhebq_kl\hi_gkbhg_jh\ bgufbkeh\ZfbihdZjh`^Z_fhklv^hklZlhqgh\ukhdZ\fm
lZdhckbkl_fu_klvrZgkihdZau\ZlvghjfZevgu_j_amevlZluGhdk_j_^bg_ob
^_fh]jZnbq_kdZybnbgZgkh\ZykblmZpbydZj^bgZevghbaf_gbeZkvHlkheb^Zjghckbkl_fuih
eh]bd_\_s_cijboh^behkvhldZaZlvky:agZqblke_^h\ZehjZkkfhlj_lv\dZq_kl\_Zevl_jgZlb\gh]h
\ZjbZglZf_oZgbaf^_ckl\bygZdhibl_evghckbkl_fu
GZdhibl_evgZykbkl_fZmkljh_gZijbgpbibZevghbgZq_HgZhkgh\ZgZgZbg^b\b^mZevguo
i_gkbhgguok[_j_`_gbyoq_eh\_dkZfgZdZieb\Z_l^eyk_[y[m^msmxi_gkbximl_fhlqbke_gbygZ
kh[kl\_ggucbg^b\b^mZevguci_gkbhgguckq_lhij_^_e_ggh]hijhp_glZhlk\hboaZjZ[hldh\Iexk
dlhfmgZdhie_ggu_kj_^kl\Zbg\_klbjmxlky\_kvi_jbh^gZdhie_gbyijbghkybg\_klbpbhgguc
^hoh^bm\_ebqb\Zyl_fkZfufgZdhie_ggmxkmffm=hkm^Zjkl\h\lZdhcko_f_khojZgy_laZkh[hc
lhevdhj_]mebjmxsb_nmgdpbbhghh[_ki_qb\Z_laZsblmi_gkbhgguok[_j_`_gbcb]ZjZglbjm_l
i_gkbhggu_\uieZlugZhij_^_e_gghffbgbfZevghfmjh\g_
L_hj_lbq_kdbf[ZabkhfgZdhibl_evghci_gkbhgghckbkl_fuy\eyxlkyb^_bFbelhgZNjb^fZgZ
fZdkbfZevgh_khdjZs_gb_jheb]hkm^Zjkl\Z\ijhp_kk_nbgZgkbjh\Zgbyi_gkbbijbkhojZg_gbb
`_kldh]h]hkm^Zjkl\_ggh]hdhgljheygZ^mijZ\e_gb_fi_gkbhggufbZdlb\Zfb
Kljh]h]h\hjyg_evaykqblZlvqlhgZdhibl_evgmxfh^_evfu\u[jZebiml_fk\h[h^gh]hb
g_aZ\bkbfh]hwdki_jlgh]hkjZ\g_gbyjZaebqguokbkl_fJ_Zevgh\u[hjZg_[uehH[t_dlb\ghgZrZ
kheb^ZjgZykbkl_fZdZdm`_kdZaZghh[ZgdjhlbeZkvihwlhfmbijbrehkvkha^Z\ZlvgZdhibl_evgmx
WlhlrZ]fh`ghgZa\Zlv\ugm`^_ggufGh\j_amevlZl_\k_ihemqbehkvm^Zqgh
Yk^_eZei_j\uc\ZjbZglij_^eh`_gbcihj_nhjfbjh\Zgbxkbkl_fui_gkbhggh]hh[_ki_q_gby
qZklghklblZfbf_eky\hldZdhcijbgpbibZevgucfhf_glGZdhibl_evgu_i_gkbhggu_kbkl_fu
kms_kl\mxl\hfgh]bokljZgZoghaZqZklmxhgb^_ckl\mxldZd^h[jh\hevgu_iZjZee_evghk
kheb^Zjgufbko_fZfbFg_ij_^klZ\eyehkvhq_\b^gufqlhmgZkjZa\blb_kbkl_fu^h[jh\hevguo
gZdhibl_evguonhg^h\j_amevlZlh\g_^Zkl\mkeh\byoDZaZoklZgZgZdhibl_evgZykbkl_fZ^he`gZ
[ulvh[yaZl_evghc
Wlhij_^eh`_gb_[uehijbgylhp_ehfhkgh\hcdZaZoklZgkdhci_gkbhgghcj_nhjfuklZeZ
qbebckdZyfh^_evi_gkbhggh]hh[_ki_q_gbyij_^iheZ]ZxsZybf_gghh[yaZl_evgh_hlqbke_gb_
i_gkbhgguo\aghkh\bgZdhie_gb_wlbobg^b\b^mZevguohlqbke_gbcdhlhju_\ihke_^kl\bb
klZgh\ylkybklhqgbdhfi_gkbhgguo\uieZlIhklnZdlmfdZaZoklZgkdmxi_gkbhggmxj_nhjfmqZklh
gZau\Zebihlhfie_fyggbp_cqbebckdhci_gkbhgghcj_nhjfu
hh[s_kha^Zgb_gZdhibl_evghci_gkbhgghckbkl_fufh`gh[_agZly`_dkqblZlvp_gljhf\k_o
nbgZgkh\uoj_nhjfJZa\blb_fgh]bok_]f_glh\nbgZgkh\h]hjugdZ gZijbf_jbihl_qgh]h\f[_a
gZebqby^he]hkjhqguok[_j_`_gbcaZljm^gbl_evgh:\hagbdZxl^ebggu_^_gv]bbf_ggh\
i_gkbhgghckbkl_f_ blZd`_\kljZoh\hfk_dlhj_\f
Yij_^iheZ]ZeqlhaZimkdkbkl_fugZdhibl_evgh]hh[_ki_q_gbyijb\_^_ld_s_h^ghfm\Z`ghfm
j_amevlZlm^ZkllheqhdjZa\blbxnhg^h\h]hjugdZ\_^vi_gkbhggu_Zdlb\u^he`gu
bg\_klbjh\Zlvky\hij_^_e_ggu_bgkljmf_gluDjhf_lh]hihy\eyeZkv\hafh`ghklvkhdjZlblv
^_nbpbl[x^`_lZih^jZamf_\Zehkvqlhg_f_g__\bi_gkbhgguoZdlb\h\^he`gh
bg\_klbjh\Zlvky\]hkm^Zjkl\_ggu_p_ggu_[mfZ]b
LZdbfh[jZahfkljZl_]byi_gkbhgghcj_nhjfu^he`gZ[ueZ\dexqZlv\k_[yljbkhklZ\gu_qZklb
gZdhibl_evghc
bg\_klbjh\Zgb_kj_^kl\GIN]eZ\gufh[jZahf\]hkm^Zjkl\_ggu_p_ggu_[mfZ]b
ijb\ZlbaZpbxqZklbij_^ijbylbcj_Zevgh]hk_dlhjZwdhghfbdbb\u\h^boZdpbcgZjughdp_gguo
[mfZ]
Ohjhrhihfgxqlhl_dkldhgp_ipbbi_gkbhgghcj_nhjfuygZ[bjZe_s_\ijh]jZff_/(;,&21\
:25'fui_j_rebqmlvebg_]h^kimklyWlbljbkljZgbqdbkh[kl\_gghjmqghfghxgZ[blu_\
^hihlhighcl_dklh\hcijh]jZff_khojZgbebkvbe_`Zl]^_lhmf_gy^hfZDh]^Zijb^_l\j_fy
hl^Zfbo\fma_c
AZl_fgZklZeZihjZdhee_dlb\gh]hh[km`^_gbyp_ehfgZrbfha]h\u_rlmjfuihkl_i_ggh
�\ujZ[hlZebkv\lbih\mxijhp_^mjmFu\q_l\_jhf K_f[Z_\Zfblh\@Zg^hkh\y\fkZ^bebkv\
dZ[bg_l_K_f[Z_\ZYgZ[b\Ze\dhfivxl_j_[he\ZgdmdhlhjmxaZl_fdhee_dlb\gZqbgZe
h[km`^ZlvY^h\hevghqZklh]_g_jbeb^_b@Zg^hkh\dZdlbibqguckdhjibhghq_gv\t_^eb\h
bodjblbdh\ZeaZqlhZe_glbgDhgklZglbgh\bqGZaZjh\\k\h_\j_fyqZkl_gvdhgZau\Ze_]h
kZ^bklhf Kdjblbdhc\hh[s_\k_]^ZihemqZehkvhlebqghhgZ[ueZh[bevghcbhl^mrb\f:
K_f[Z_\dZdq_eh\_dfm^jucbk[h]Zluf`bag_ggufhiulhf\k_]^Zfh]kdZaZlvqlhihc^_lqlhg_
ihc^_l]^_fuij_^eZ]Z_fbaebrg_jZ^bdZevgu_f_jublZd^Ze__GZr_khljm^gbq_kl\hihlhfm
ih`ZemcbihemqZehkvwnn_dlb\gufqlhfu[uebkh\k_fjZagufb
hh[s_\Z`ghqlh[uex^b\dhfZg^_[uebjZagufb\lhfqbke_bih\hajZklmbih`bag_gghfm
hiulmH^bgZdh\u_ex^bfukeylh^bgZdh\h\h\k_f^jm]k^jm]hfkh]eZrZxlkybihwlhfm
\ujZ[Zlu\Zyhij_^_e_ggu_j_r_gbykdehggukqblZlvbohilbfZevgufbhagbdZ_lwnn_dl
dhlhjucZg]ebqZg_gZau\Zxl*URXSWKLQNGhgZklZ^bb\hiehs_gbyihke_^kl\bcwlbo
dhee_dlb\guo^mf\`bagv\uykgy_lkyqlhgZk_e_gb_kljZgufukeblih^jm]hfmbg_hq_gv
]hlh\hih^^_j`b\Zlvij_^eZ]Z_fu_j_r_gby:fg_gb_]jZ`^ZgkljZguijboh^blkymqblu\Zlv
Keh\hffujZajZ[hlZebdhgp_ipbxi_gkbhgghcj_nhjfuAZl_f@Zg^hkh\dZdij_^k_^Zl_ev
GZpbhgZevgh]h[ZgdZihdZaZeijh_dlij_ab^_glmIj_ab^_gl\p_ehfb^_xh^h[jbeghiha\Zef_gy
mlhqgblv^_lZebIhke_wlh]hfugZqZeb]hlh\blvdhgp_ipbxgZdhibl_evghci_gkbhgghckbkl_fu
m`_\jZfdZoijZ\bl_evkl\_gghcjZ[hq_c]jmiiu\dhlhjmxl_i_jv\oh^bebij_^klZ\bl_ebg_
lhevdhG;Dghb^jm]bo\_^hfkl\
Ex[Zyi_gkbhggZyj_nhjfZlj_[m_l\hi_j\uoiheblbq_kdhc\hebZ\h\lhjuomqZklbydZd
fbgbfmffbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\Ihlhfmqlh[_kieZlguoi_gkbhgguoj_nhjfg_[u\Z_lBg_
�fh`_l[ulv\ijbgpbi_himklbf\gZqZe_jZ[hlZ_lkheb^ZjgZyi_gkbhggZykbkl_fZb\k_
jZ[hlZxsb_ieZlyl\g__hlqbke_gbyIhlhfaZimkdZ_lkygZdhibl_evgZykbkl_fZbex^bgZqbgZxl
i_j_qbkeylv\aghkum`_\qZklgu_i_gkbhggu_nhg^uL_fkZfuf]hkm^Zjkl\_ggZykbkl_fZ
i_gkbhggu_hlqbke_gbyihemqZlvi_j_klZ_l\g_c\hagbdZ_l^_nbpblbkdZ`^uf]h^hfhg
_kl_kl\_gghm\_ebqb\Z_lky:aZdju\Zlv_]hijboh^blky^_gv]Zfbfbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\^jm]bo
bklhqgbdh\ihhij_^_e_gbxg_kms_kl\m_lDhg_qghqZklbqghijh[e_fm^_nbpblZfh`ghj_rZlvaZ
kq_laZbfkl\h\Zgbc b\ijh_dlj_nhjfufuaZdeZ^u\Zebwlm\hafh`ghklv\fqZklbqghbkihevah\Zlv
kj_^kl\Zhlijb\ZlbaZpbbgZoh^blvbgu_bklhqgbdbGh^ujdZ\[x^`_l_kheb^Zjghckbkl_fu
\k_jZ\ghhklZg_lkyMgZkkdZ`_fhgZkhklZ\ey_lijbf_jghfeg^heeZjh\\]h^kmffZ^ey
DZaZoklZgZ^hklZlhqgh[hevrZy
lhqlh[ujZkieZlblvkyk^he]Zfbkheb^Zjghci_gkbhgghckbkl_fuLZdqlhfh`ghgZibkZlv
aZf_qZl_evgmx^Z`_]_gbZevgmxijh]jZffmi_gkbhgghcj_nhjfugh[_amqZklby\g_c
ijZ\bl_evkl\Z\p_ehfbfbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\\qZklghklblZdh_l\hjq_kl\hl_jy_l\kydbckfuke
Ihke_h[km`^_gbcbkh]eZkh\ZgbcgZqZebkvhj]ZgbaZpbhggu_f_jhijbylbyIh^i_gkbhggmx
j_nhjfm\kljmdlmj_bkihegbl_evghc\eZklbj_kim[ebdb[uebijhba\_^_guhij_^_e_ggu_dZ^jh\u_
baf_g_gby\qZklghklbh[t_^bgbebfbgbkl_jkl\hljm^Zbfbgbkl_jkl\hkhpbZevghcaZsblu
fZjl_]h^Zdhgp_ipbyj_nhjfbjh\ZgbygZpbhgZevghckbkl_fui_gkbhggh]hh[_ki_q_gby[ueZ
h^h[j_gZ\ijZ\bl_evkl\_fZ_ijh_dlaZdhgZHi_gkbhgghfh[_ki_q_gbb\J_kim[ebd_
DZaZoklZg[ue\g_k_ggZh[km`^_gb_\iZjeZf_glGZwlhfwlZi_ij_ab^_glkgh\Zkbevghihfh]
gZr_cdhfZg^_ihlhfmqlhh[ty\beaZdhghijh_dlkjhqgufGhmiZjeZf_glZ\k_jZ\ghhklZ\Zeky
\k_]hf_kypgZlhqlh[uijbgylvbebhl\_j]gmlv^hdmf_glIhlhfgZqbgZebkve_lgb_\ZdZpbbb
^_ehfh]ehhleh`blvkygZhk_gv:khk_gbi_j_clbdZdwlh[u\Z_lgZabfmZlZf[u\hagbdeb
gh\u_g_ij_^\b^_ggu_ij_iylkl\by\h[s_fi_j_^gZfbaZfZyqbep_clghl
Ihkdhevdmf_kypwlhg_j_Zevghdhjhldbckjhd^eyijhoh`^_gbyaZdhghijh_dlZq_j_aiZjeZf_gl
Dlhfm\j_f_gbihi_gkbhgghcebgbbm`_gZdhibebkv[hevrb_^he]be_lhf]h^Zi_gkbb
ih\ukbebb]hkm^Zjkl\_gguc[x^`_lg_kijZ\eyekykbo\uieZlZfbIjZ\bl_evkl\hkmf_eh^h\_klb
^hk\_^_gbyiZjeZf_glZb^_xqlh_kebaZdhghijh_dlihi_gkbhgghcj_nhjf_[m^_laZdhgh^Zl_evghc
\eZklvxijbgyllhl_dmsmxaZ^he`_gghklvihi_gkbyfaZdjhxlba[x^`_lZ:_kebijh_dl
ijhdZlyllh^he]bg_lhevdhg_bkq_agmlgh[m^mlgZdZieb\Zlvky^Zevr_Bg_klbaZwlh
iheblbq_kdmxhl\_lkl\_gghklvi_j_^ba[bjZl_eyfbijb^_lkyiZjeZf_glZjbyfl_dms_]hkhau\Z
bxg_lh]h`_]h^ZaZdhghi_gkbhgghfh[_ki_q_gbb[ueijbgyliZjeZf_glhfkljZguij_ab^_gl
ih^ibkZe_]hbxeybiZjeZf_glmr_egZdZgbdmeuKaZdhghijh_dlhfmki_ebihjZ[hlZlvh[_
iZeZlubfZ`bebkbk_gZl\g_keb\g_]h^h\hevghfgh]hbaf_g_gbcghkmlv^hdmf_glZhgbg_
aZljhgmebFuiheghklvx\u^_j`Zeb]jZnbdBkgZqZeZ]h^Zj_kim[ebdZijbklmibeZd
kljhbl_evkl\mgh\hci_gkbhgghckbkl_fu
djZlp_\u]ey^blgh\Zykbkl_fZlZd
DZaZoklZg_dZ`^uc]jZ`^Zgbgljm^hkihkh[gh]h\hajZklZmqZkl\m_l\nhjfbjh\Zgbbk\hbo
i_gkbhgguogZdhie_gbc\h[yaZl_evghfihjy^d_Kms_kl\mxljZkq_luk^_eZggu_^Z\guf^Z\gh
^eylh]hqlh[uq_eh\_dfh]gZdhiblv\gZdhibl_evghci_gkbhgghckbkl_f_^_gv]b^hklZlhqgu_^ey
h[_ki_q_gbykh[kl\_gghcklZjhklbhghgZ^he`guhlqbkeylvfbgbfmf\bhlk\h_caZjieZluMgZk
\DZaZoklZg_ghjfZh[yaZl_evguohlqbke_gbckhklZ\ey_l\bbwlZpbnjZihfh_fmm[_`^_gbx
hilbfZevgZ
GZdhibl_evgu_kj_^kl\Znhjfbjmxlkybahlqbke_gbc]jZ`^Zgiexk^hoh^hlbg\_klbjh\Zgbywlbo
hlqbke_gbcZlZd`_ba^h[jh\hevguo\aghkh\ dZdjZ[hlgbdh\lZdbjZ[hlh^Zl_e_c\fHdZdhc
^h[jh\hevghklba^_kvj_qv"Kms_kl\mxllZdgZau\Z_fu_ij_^klZ\bl_ebhiZkguoijhn_kkbc b
^jm]b_dZl_]hjbbex^_c\fdhlhju_ohl_eb[u\uoh^blvgZi_gkbxg_ih^hklb`_gbbi_gkbhggh]h
\hajZklZZjZgvr_Ih`ZemcklZGh^eywlh]hbfke_^m_l^h[jh\hevghhlqbkeylvkmffu
^hihegbl_evghdh[yaZl_evguf\bi_gkbhgguo\uieZlbdjhf_lh]hjZ[hlh^Zl_evlh`_^he`_g
hlqbkeylv[hevr_^_g_]gZbobg^b\b^mZevgu_i_gkbhggu_kq_lZLh_klvlZdhfmjZ[hlgbdm
ijZ\bevghieZlblvaZjieZlmg_^heeZjh\Z^himklbfgh^hihegbl_evgh_`_f_kyqgh
i_gkbx^hkjhqghGhijbwlhfaZkq_lkh\hdmiguo\uieZl^h[jh\hevguobh[yaZl_evguo\aghkh\hg
[m^_lihemqZlvijbf_jghl_`_^_gv]bdZd_keb[u^hjZ[hlZe^hi_gkbhggh]h\hajZklZ
GZdZieb\Zgb_fbbg\_klbjh\Zgb_fi_gkbhgguokj_^kl\aZgbfZxlkyki_pbZevgu_bgklblmlu
GZAZiZ^_kha^Z\Zlvi_gkbhggu_nhg^ul_hj_lbq_kdbfh]mlb[ZgdbbkljZoh\u_dhfiZgbbb
^jm]b_nbgZgkh\u_bgklblmluDh]^Z]hlh\beZkvgZrZj_nhjfZfukhagZl_evghihrebgZkha^Zgb_
i_gkbhgguonhg^h\GINbf_gghdZdZ\lhghfguomqj_`^_gbcbf_gghihlhcijbqbg_qlh
^h\_jb_dkms_kl\h\Z\rbfnbgZgkh\ufkljmdlmjZf[uehih^hj\ZghIjbq_fnmgdpbbnhg^h\
jZa^_ebebgZ^\_qZklbZddmfmebjm_l^_gv]bi_gkbhggucnhg^Zbg\_klbjm_li_gkbhggu_Zdlb\u
mijZ\eyxsZydhfiZgbyDMI:GINbDMI:wlh^\ZjZaguoxjb^bq_kdboebpZLZdZy
dhgkljmdpbyk^_eZgZbf_ggh^eylh]hqlh[uh[_ki_qblvdeb_glh\i_gkbhgguonhg^h\_s_h^ghc
kl_i_gvxaZsbluIhlhf[ue\\_^_g[he__dhfijhfbkkguc\ZjbZgl_kebnhg^^hklZlhqgh
dZiblZebabjh\ZglhihemqZ_l\hafh`ghklvmijZ\eylvZdlb\ZfbkZfhklhyl_evghLh_klvnmgdpbb
GINbDMI:h[t_^bgyxlky DklZlbebp_gabxgZmijZ\e_gb_i_gkbhggufbZdlb\ZfbijZdlbq_kdb
i_j\uf\j_kim[ebd_ihemqbei_gkbhggucnhg^GZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ\f
;eZ]h^ZjylZdhcko_f_mijZ\e_gbymgZk_klvfZe_gvdb_GINghg_lf_jl\uou[jZgZfh^_ev
h[_ki_qb\ZxsZyg_\hafh`ghklvg_^__kihkh[ghklbi_gkbhgguonhg^h\kbkl_fZkljhblkygZ
h[yaZl_evghklbhlqbke_gbch[_ki_q_g`_kldbcdhgljhevwnn_dlb\ghklbQbebfu
ihaZbfkl\h\ZebijZ\beh_keb^hoh^ghklvi_gkbhggh]hnhg^Zf_gvr_q_fkj_^g_jughqgZyfbgmk
\blh_]hbebke_^m_l^hdZiblZebabjh\ZlvbebgZ^ahj\ijZ\_ijbf_gblvdg_fmdZdb_eb[hkZgdpbb
:_kebnhg^fZe_gvdbcgh\k_lZdbkh[bjZ_lk\hbfZe_gvdb_^_gv]blhfh`_lhl^ZlvboDMI:
dhlhjZybg\_klbjm_lwlb^_gv]bkh\f_klghk^_gv]Zfb^jm]boGIN
L_ogbq_kdbi_gkbhggZykbkl_fZkhklhblbag_kdhevdboa\_gv_\gm`ghkh[bjZlvi_gkbhggu_\aghku
jZkij_^_eylvboihkq_lZfb ih^hklb`_gbb\deZ^qbdZfbi_gkbhggh]h\hajZklZ\f\uieZqb\Zlv
LZdbfh[jZahfj_nhjfZijb\_eZdihy\e_gbxgh\uomqZklgbdh\nbgZgkh\h]hjugdZ
gZdhibl_evguoi_gkbhgguonhg^h\dhfiZgbchkms_kl\eyxsbobg\_klbpbhggh_mijZ\e_gb_
i_gkbhggufbZdlb\Zfbb[Zgdh\dZklh^bZgh\dhlhju_^_gv]b\uieZqb\ZxlZlZd`_dhgljhebjmxl
\uiheg_gb_DMI:lj_[h\ZgbcaZdhgZDjhf_lh]h\i_gkbhgghckbkl_f_mqZkl\m_llZd`_
]hkm^Zjkl\hgmbkh[kl\_gghjZ[hlgbd
Hkgh\ghcijbgpbigZr_cgZdhibl_evghci_gkbhgghckbkl_fu]hkm^Zjkl\_ggh_j_]mebjh\Zgb_Kh
klhjhgu]hkm^Zjkl\ZmklZgh\e_guijyfu_]hkm^Zjkl\_ggu_]ZjZglbb^eyh[_ki_q_gbyfbgbfZevghc
i_gkbbbh[_ki_q_guijZ\ZgZke_^h\ZgbywlbogZdhie_gbcGZ^ahjaZkh[ex^_gb_fmklZgh\e_gguo
ijZ\beh[_ki_qb\Z_l\gZklhysbcfhf_gl:]_glkl\hihnbgZgkh\hfmgZ^ahjm hg_fj_qv\i_j_^b\f
:m]jZ`^Zg_klvijZ\hkZfhklhyl_evgh\u[bjZlvi_gkbhggucnhg^dhlhjuckfh`_lgZbemqrbf
h[jZahfjZkihjy^blvkygZdhibl_evghcqZklvxboi_gkbbDZaZoklZg_^_ckl\m_lijZ\behh^bg
\deZ^qbdh^bgnhg^lh_klvi_j_qbkeylvi_gkbhggu_\aghkufh`ghlhevdh\h^bgGINGhaZdhg
jZaj_rZ_l^\Z`^u\]h^i_j_oh^blvbanhg^Z\nhg^
k_i_gkbhggu_nhg^uDZaZoklZgZ^he`gu[uebklZlvqZklgufbGhgZk_e_gb_gZim]Zggh_
fgh]hqbke_ggufbkemqZyfbihl_jb^_g_] ljZklh\u_dhfiZgbbohjhrhihjZ[hlZeb\f\ukdZaZehkv
ijhlb\lZdh]hih^oh^ZLh]^Z[uehijbgylhiheblbq_kdh_j_r_gb_gZjy^mkqZklgufbihy\beky
=hkm^Zjkl\_ggucgZdhibl_evguci_gkbhggucnhg^ =GIN\fIh^jZamf_\ZehkvqlhkjZa\blb_f
khdjZlblkybkl_q_gb_f\j_f_gbhg[m^_lijb\Zlbabjh\ZgB^_ckl\bl_evghjughqgZy^hey=GIN
g_mdehgghkhdjZsZ_lky
�eykijZ\dbIhkhklhygbxgZ]h^ZgZdZaZoklZgkdhfjugd_i_gkbhgguomkem]
^_ckl\h\ZehgZdhibl_evguoi_gkbhgguonhg^h\bdhfiZgbchkms_kl\eyxsbomijZ\e_gb_
i_gkbhggufbZdlb\ZfbDhebq_kl\hbg^b\b^mZevguoi_gkbhgguokq_lh\\gZdhibl_evguo
i_gkbhgguonhg^Zokms_kl\_gghij_\ukbehfbeebhgh\Wlhihqlb\bwdhghfbq_kdbZdlb\gh]h
gZk_e_gbyj_kim[ebdbGhkhklhy\rb_kyi_gkbhg_juihij_`g_fmh[_ki_qb\Zxlkyi_gkbhggufb
\uieZlZfbgZkheb^Zjghchkgh\_
KljmdlmjZbg\_klbjh\ZgbydZaZoklZgkdboGINijhibkZgZ^hklZlhqgh`_kldhAZi_jbh^
]h^h\]h^h\Zykj_^gyy^hoh^ghklvjy^ZGINkhklZ\eyeZhdheh\b]h^h\uo?kl_kl\_ggh]h\hjblv
hk\_jo^hoh^ghklba^_kvg_ijboh^blkyihkdhevdmnhg^u\deZ^u\Zxlky\^b\_jkbnbpbjh\Zgguc
ihjln_evGh\p_ehfhgbh[_ki_qb\Zxlmjh\_gv^hoh^ghklb\ur_q_fih[Zgdh\kdbf^_ihablZf
ijbgpbi_lZdb^he`gh[ulvihkdhevdm^_ihabl[u\Z_l\lhfqbke_djZldhkjhqgufZi_gkbhggu_
\eh`_gbywlhihhij_^_e_gbxlhevdh^ebggu_^_gv]b
]h^mgZqZe^hklZlhqgh^bgZfbqghjZa\b\ZlvkygZrjughdp_gguo[mfZ]?kebwlhl
ihablb\guclj_g^ijh^he`blkyb^heykj_^kl\i_gkbhgguonhg^h\\eh`_gguo\Zdpbb[m^_l
jZklblhb^hoh^ghklbmgbolh`_[m^mljZklb
IjZ\beZbg\_klbjh\Zgbyi_gkbhgguonhg^h\h[km`^Zxlkyj_]meyjghI_gkbhggu_nhg^u\k_\j_fy
lhedmxlhlhfqlhbfgZ^hjZaj_rblv\deZ^u\Zlvky\dhfiZgbbg_lhevdhkebklbg]hf:
lj_[h\Zgbyddhlhjufihhij_^_e_gbx^hklZlhqgh`_kldb_\fghbebklbg]hf;J_]meylhjgZ
lZdb_ijhkv[udZdijZ\behj_Z]bjm_lhljbpZl_evghKfh_cebqghclhqdbaj_gbyhghbijZ\bevgh
i_gkbhggu_nhg^ug_^he`gu]hgylvkyaZ^hoh^ghklvxKZfZy]eZ\gZyboaZ^ZqZh[_ki_qblv
khojZgghklvi_gkbhgguok[_j_`_gbc
?s_h^bgkms_kl\_ggucfhf_glKj_^kl\ZdZaZoklZgkdboGINh[eZ]ZxlkygZeh]ZfbihlZd
gZau\Z_fhcko_f_((7j_amevlZl_hk\h[h`^ZxlkyhlgZeh]h\kZfbi_gkbhggu_\aghkuZlZd`_
bg\_klbpbhgguc^hoh^hlgbogZeh]Zfbh[eZ]Zxlkylhevdh\uieZlubai_gkbhgguonhg^h\
=hkm^Zjkl\hg_^he`ghm\e_dZlvkykh[bjZgb_fgZeh]h\\wlhckn_j_Baebrg__gZeh]hh[eh`_gb_
m]g_lZ_li_gkbhggmxkbkl_fmf_rZ_lijboh^mkx^ZqZklgh]h[bag_kZ dhlhjucqZklh[he__
wnn_dlb\_gg_`_eb]hkm^Zjkl\_ggu_kljmdlmju\fb\dhg_qghfkq_l_kha^Z_lijh[e_fukZfhfm
]hkm^Zjkl\mIjbf_jukljZgih^l\_j`^Zxsb_wlmfukevohjhrhba\_klguHkh[_ggh]jZ`^ZgZf
Jhkkbb
�eyex^_cdhlhju_klZebmqZklgbdZfbi_gkbhgghckbkl_fugZeh]hh[eh`_gb_ihko_f_((7\
^he]hkjhqghci_jki_dlb\_h[_ki_qb\Z_l\iheg_ijbebqgu_gZdhie_gbyM\deZ^qbdZdhlhjuc
mqZkl\h\Ze\i_gkbhgghcko_f_e_lljb^pZlvlh_klvkkZfh]hgZqZeZk\h_]hljm^h\h]himlbijb
\uoh^_gZi_gkbx\bgZdhie_gguo^_g_][m^_lkhklZ\eylvdZdjZabg\_klbpbhgguc^hoh^Zg_
kmffZ\g_k_gguo\aghkh\
DZd]h\hjbeWcgrl_cgkbeZkeh`gh]hijhp_glZwlhkZfZy[hevrZykbeZ\hk_e_gghc
DZaZoklZgkdh_aZdhgh^Zl_evkl\hg_lhevdhke_^blaZl_fqlh[ui_gkbhggu_nhg^ubmijZ\eyxsb_
dhfiZgbbkh[ex^ZebijZ\beZmqZklby\i_gkbhgghckbkl_f_Hghij_^ty\ey_l`_kldb_lj_[h\Zgby
lZd`_bdwfbl_glZfaZbgl_j_kh\Zgguf\ijb\e_q_gbbi_gkbhgguo^_g_]?kebdZaZoklZgkdbc
f_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu[mo]Zel_jkdh]hmq_lZijh\_klbZm^blihf_`^mgZjh^gufklZg^ZjlZfb
\hclb\ebklbg]:gZnhg^h\hc[bj`_DZaZoklZgZukhdb_klZg^Zjluklbfmebjmxlmemqr_gb_
dhjihjZlb\gh]hmijZ\e_gby\dhfiZgbyoj_Zevgh]hk_dlhjZwdhghfbdbI_j\u_ljb]h^Zihke_
\\_^_gbygZdhibl_evghckbkl_fuwfbl_gluklZjZl_evghiulZebkvijh[blvkgb`_gb_ebklbg]h\uo
lj_[h\ZgbcGZpbhgZevguc[ZgdbflZd`_klZjZl_evghh[tykgyeqlhwlhbkdexq_ghDhgqbehkv
l_fqlh\k_wfbl_glugZqZebkhhl\_lkl\h\Zlvlj_[h\Zgbyfj_]mebjmxsbohj]Zgh\
]h^m\ebklbg]_:DZaZoklZgkdhcnhg^h\hc[bj`bgZoh^behkvdhfiZgbcb[Zgdh\
Djhf_lh]hj_adhihr_e\\_jojughddhjihjZlb\guoh[eb]Zpbc\]h^mbo\h[jZs_gbb
gZoh^behkvijb[ebabl_evghgZfeg^heeZjh\WlhkhklZ\eyehhdheh\bhlh[t_fZI
]h^Zqlhkh\k_fg_iehohihwlhfmihdZaZl_exfuaZgbfZ_fi_j\h_f_klhgZihklkh\_lkdhf
ijhkljZgkl\_
p_ehfgZijbf_jgh^_kylbe_lg_fhlj_ad_i_gkbhggZyj_nhjfZijh\_^_ggZy\JDm`_
ijh^_fhgkljbjh\ZeZ\iheg_[h^ju_j_amevlZluhim[ebdh\Zgghf\ghy[j_]h^Zhlq_l_
3ULRULWLHV)RU)LQDQFLDO6HFWRU5HIRUP6HOHFWHG,VVXHV$QG2SWLRQVk_fbjguc[Zgdijh]ghabjh\Ze
jhkli_gkbhgguonhg^h\DZaZoklZgZ gZkj_^g_kjhqgmxi_jki_dlb\m\f\kj_^g_fgZfej^
^heeZjh\\]h^Kh\hdmigu_i_gkbhggu_Zdlb\ud]h^mihhp_gdZfk_fbjgh]h[ZgdZkhklZ\yl
fej^^heeZjh\H^gZdhnZdlbq_kdb_^Zggu_hl_fiZojhklZZdlb\h\gZdhibl_evguoi_gkbhgguo
nhg^h\him[ebdh\Zggu_:]_glkl\hfnbgZgkh\h]hgZ^ahjZ h[:]_glkl\_bhlhfdZdhgh
kha^Z\ZehkvmgZkihc^_lj_qvqmlviha`_\fagZqbl_evghij_\hkoh^ylijh]ghaubk_fbjgh]h[ZgdZ
bF_`^mgZjh^gh]h\Zexlgh]hnhg^Z
Ih[hevrhfmkq_lmk_cqZkhlghr_gb_h[t_fZi_gkbhgguogZdhie_gbcdI\DZaZoklZg_m`_
[hevr_q_f\BkiZgbbbNjZgpbbOhlydhg_qghwlh\hij_^_e_gghckl_i_gbmkeh\ghJ_Zevgh\
aZiZ^guokljZgZo]hjZa^h[hevr_agZq_gbybf_xlg_gZdhie_gbyg_]hkm^Zjkl\_gghci_gkbhgghc
kbkl_fuZj_kmjkukheb^Zjghckbkl_fuIhkdhevdmbf_gghbakheb^Zjghckbkl_fu]jZ`^Zg_wlbo
]hkm^Zjkl\ihdZihemqZxlkms_kl\_ggh[hevr_q_fgZrb]jZ`^Zg_bah[hbobklhqgbdh\\f_kl_
\ayluoGhl_fg_f_g__\hafh`_g\u\h^_kebkh\_jrZlvj_nhjfuijZ\bevghlhihdZdbflh
iZjZf_ljZffh`ghh[h]gZlvbjZa\blu_kljZgu
�eykijZ\dbIhkhklhygbxgZyg\Zjy]h^Z\j_kim[ebd_ ih^Zgguf:]_glkl\ZnbgZgkh\h]h
gZ^ahjZ:NG\fnmgdpbhgbjh\ZehgZdhibl_evguoi_gkbhgguonhg^h\bg\_klbpbhggh_
mijZ\e_gb_i_gkbhggufbZdlb\Zfbhkms_kl\eyebhj]ZgbaZpbc gZdhibl_evguoi_gkbhgguo
nhg^Zbf_ebebp_gabxgZkZfhklhyl_evgh_mijZ\e_gb_\fDhebq_kl\hbg^b\b^mZevguoi_gkbhgguo
kq_lh\gZlm`_^ZlmkhklZ\eyeh_^bgbpI_gkbhggu_gZdhie_gby\deZ^qbdh\khklZ\beb
�fej^l_g]_heyqbklh]hbg\_klbpbhggh]h^hoh^Z\h[s_ckmff_i_gkbhgguogZdhie_gbc
\deZ^qbdh\\bf_kl_kl_fkj_^g_\a\_r_ggucdhwnnbpb_glghfbgZevgh]h^hoh^Z
i_gkbhgguoZdlb\h\gZdhibl_evguoi_gkbhgguonhg^h\aZi_jbh^kbxgy]h^Zihbxgv
]h^ZkhklZ\be\bIjbwlhfgZdhie_ggucmjh\_gvbgneypbbaZmdZaZgguci_jbh^khklZ\be
\b
DZdym`_kdZaZe\gZqZe_\k_ljbj_nhjfui_gkbhggZyjugdZp_gguo[mfZ]b[Zgdh\kdhckbkl_fu
fukebebkvgZfbdZd\aZbfhk\yaZggu_J_Zevgh[Zgdh\kdZygZqZeZkvg_gZfgh]hjZgvr_
i_gkbhgghcIhwlhfmmdhfie_dkZnbgZgkh\uoj_nhjfihemqbehkvdZd[u^\Z^\b`bl_eyb
kqblZlvqlhi_gkbhggZyj_nhjfZj_ZevghklZeZp_gljhfdhfie_dkZkljmdlmjguonbgZgkh\uo
ij_h[jZah\ZgbcdZdfu\gZqZe_kh[bjZebkvk^_eZlv"
Oh^j_nhjf\k_lZdbg_[uejZ\ghf_jguf;Zgdbihemqbeb\ub]jur\h\j_f_gbG_kemqZcgh
ihwlhfmqlhi_gkbhggu_nhg^umgZk[uebmqj_`^_guhiylv`_[ZgdZfbBaiylbdjmig_crbo
i_gkbhgguonhg^h\\DZaZoklZg_[ZgdZfijbgZ^e_`Zlq_luj_hlebqb_hll_o`_Ihevrbbeb
_g]jbb]^_[hevrbgkl\hdjmiguoi_gkbhgguonhg^h\mijZ\eyxlkykljZoh\ufbdhfiZgbyfb
KljZoh\Zyj_nhjfZgZqZeZkv\DZaZoklZg__s_iha`_lhevdh\dhgp_]h^Zihwlhfmbf__lf_klh
hij_^_e_ggh_aZiZa^u\Zgb_wlh]hk_]f_glZLZdbfh[jZahfhi_j_`Zxs__jZa\blb_[Zgdh\kdh]h
k_dlhjZhq_\b^ghBgZgug_rg_fwlZi_g_jZ\ghf_jghklvkdZau\Z_lkygZh[s_fj_amevlZl_
Hi_jbh^_jZ[hlugZ^i_gkbhgghcj_nhjfhcmf_gyhklZebkvkZfu_ohjhrb_\hkihfbgZgbyQlh[u
g_gZ]jm`Zlv\h^bl_e_cihqlb\k_fubf_ebebqgu_fZrbguGhh^bg^_`mjgucrhn_j\k_lZdb
�hklZ\ZekyBdh]^Zfu@Zg^hkh\Zfblh\yqZkh\\h^bggZ^pZlv\_q_jZgZqbgZeb^\b`_gb_k
jZ[hlud^hfmlh^jm`ghkfhlj_ebgZhdgZa^ZgbyijZ\bl_evkl\Z?kebhgbg_]hj_eblhfu
ihemqZebe_]dh_ba\jZs_ggh_m^h\hevkl\b_hlkhagZgbyqlhiha`_gZkg_jZ[hlZ_lgbdlhLZdh_
[u\ZehqZkl_gvdhAgZqblbm^h\hevkl\byhl`bagbfuihemqZebg_fZeh
:j_nhjfZjugdZp_gguo[mfZ]gZqZeZkv\kdhj_ihke_ijh\_^_gbyi_gkbhgghcj_nhjfu\f
]h^m
IJBEH@?GB?D=E:?
�BaklZlvb:Eb\rbpZJhkkbbihjZ^h]hgylvDZaZoklZgwdhghfbq_kdb@
Ihjhc\uklmiZxgZjZaguonhjmfZoB^jm]bokemrZxDm^Z[ugbijb_oZe\_a^_o\Zeyl
�DZaZoklZg_kdZlvh[h]gZeJhkkbxE_lgZiylv
Khk_^^_ckl\bl_evgh\i_j_^bWdhghfbdZjZkl_l]hjZa^h[uklj__?`_]h^gucijb\_k\b:\hl
p_guih^gbfZxlkyf_^e_gg__DZaZobg_^h\hevgubgneypb_cKqblZxlkebrdhf\ukhdhcGh^Z`_
hgZ\^\ZjZaZgb`_gZr_c
Jhkkby\ureZgZklZjlj_Zevghcj_nhjfu@DOKh[bjZ_lky_]hZdpbhgbjh\ZlvJZa\_klblZf
dhgdmj_gpbxIh\k_f_klghi_j_clbgZklhijhp_glgmxhieZlmmkem]Bs_l^_gv]bgZdhfi_gkZpbb
fZehbfmsbfImlvg_[ebadbcbl_jgbklucDZaZoklZg"Ijb[eb`Z_lkydnbgbrmBihoh`_m`_
hlfmqbeky
�I_gkbhggZyj_nhjfZGZrZaZ^\bgmlZ\m]hehemqrbo\j_f_gDh]^ZnbgZgkZfbjZa`b\_fkyH
�gZdhibl_evghckbkl_f_gbq_]hg_keurgh_gv]Zfbi_gkbhg_jh\jZkihjy`Zxlky]hk[Zgdb
DZaZoblh`_fheqZlGhih^jm]hcijbqbg_]h\hjblvg_hq_fGZdhibl_evgZykbkl_fZjZ[hlZ_l
�hdhehk_fbe_lJ_kmjkuhl^ZguqZklgufdhfiZgbyfh\bjZaj_r_gh\deZ^u\Zlv\[mfZ]b
�f_klguowfbl_glh\_gv]bihgylgh^ebggu_Ih^h]j_\Zxlnhg^h\ucjughdMlheyxlZii_lblu
bg\_klhjh\IhlhfmbjhkllZdhckbfiZlbqguc
JhkkbckdbcP;gZdhg_plhmkbebegZ^ahjKf_e__hl[bjZ_lebp_gabbI_j_\h^bl[ZgdbgZ
F_`^mgZjh^gu_klZg^ZjlunbgZgkh\hchlq_lghklbIjhp_kkb^_lOhlybkhkdjbihf
�GZp[ZgdDZaZoklZgZk^_eZe\k_wlhiylve_lgZaZ^KfZdkbfZevghc`_kldhklvxhijhihedb[ueh
[he__^\mokhl[Zgdh\u`beebrvdZ`^ucr_klhcHklZevgu_dZgmeb\g_[ulb_
AZlh:klZgZh[j_eZkh\j_f_ggu_dj_^blgu_mqj_`^_gbyIheh\bgZkbghkljZggufmqZklb_f
GZklhevdhhdj_iebqlhhlijZ\bebkv\JhkkbxGZaZjZ[hldbIjbp_gb\ZxlkydnbgZgkh\uf
ihdZlhevdhhlkljZb\Z_lky
�Ze_dhlb^_ZebaZpbbkhk_^ZIjh[e_fmg_]h^hklZlhqghKljZgujZagu_GhjZaju\\k_`_aZf_l_g
Bhgg_khdjZsZ_lky:\_^vbf__fihimeyjgh]hij_ab^_glZ_jlbdZev\eZklbKghjh\bkluc
�iZjeZf_glBkihegbl_evgh_ijZ\bl_evkl\hDbimj_nhjfZlhjkdboijh]jZffZb[bag_kgZihjy^hd
fhsg__Q_]hkijZrb\Z_lkyg_o\ZlZ_l"
Fuohl_ebih^h[jZlvkydIhjlm]ZebbAZl_yijb\e_dZl_evgZyGhki_j\Zohjhrh[u^hlygmlvky^h
DZaZoklZgZIjbq_fg_f_rdZyIhdZg_h[klZ\beZMdjZbgZB\k_hklZevgu_
K_cqZkfgh]h]h\hjylh[m^ms_fKG=Eb^_jkl\_JhkkbbQlhfhe^he`gZ\_klbaZkh[hcKbehc
kh[kl\_ggh]hijbf_jZDh]hohlbfmqblv":]eZ\gh_q_fm"
IJH=J:FF:=HEM;U?NBRDB
BlZdj_nhjfZjugdZp_gguo[mfZ]
ghy[j_]h^Zih^]hlh\dZdi_j_oh^mgZgh\mxi_gkbhggmxkbkl_fmreZm`_ihegufoh^hf
wlh\j_fyf_gyijb]eZkbedk_[_ij_ab^_glBkdZaZe
=jb]hjbclu\hdly[j_ijboh^bekb^__ci_gkbhgghcj_nhjfuFub^_xih^^_j`ZebGh
agZqbl_evgZyqZklvi_gkbhgghcj_nhjfuaZ\yaZgZdZdlukZfohjhrhagZ_rvgZnhg^h\ucjughd
:\dZdhfhgmgZkk_cqZkkhklhygbbluhiylv`_hk\_^hfe_gLZd\hlihy\beZkvb^_ygZagZqblv
l_[yij_^k_^Zl_e_fDhfbkkbbihjugdmp_gguo[mfZ]Luij_^eh`bef_juihkhkludh\d_
nhg^h\h]hjugdZki_gkbhgghcj_nhjfhclZdqlhkh\_jr_ggheh]bqghqlh[lu`_bob
�hkms_kl\eyebkdmkkbxgZwlhffh`_rvkqblZlvhdhgq_gghc
LZdbfh[jZahfyklZeij_^k_^Zl_e_fGZpbhgZevghcDhfbkkbbihp_gguf[mfZ]ZfJ_kim[ebdb
DZaZoklZgDhfbkkbydlhfm\j_f_gbkms_kl\h\ZeZhdheh^\moe_l kha^ZgZ\fZjl_]h^ZmdZahf
ij_ab^_glZHf_jZoihnhjfbjh\ZgbxjugdZp_gguo[mfZ]\fGhkZfnhg^h\ucjughdgZlhl
fhf_glnmgdpbhgbjh\Ze\wf[jbhgZevghfkhklhygbbHg[uedjZcg_^Ze_dhl\hafh`ghklb
\uihegylvk\hxdeZkkbq_kdmxnmgdpbxi_j_gZijZ\eylvbg\_klbpbb\j_Zevguck_dlhjF_`^m
l_fg_lhevdhaj_eZygh^Z`_jZa\b\ZxsZykywdhghfbdZg_fh`_liheghp_gghnmgdpbhgbjh\Zlv[_a
jugdZp_gguo[mfZ]Ijh\h^y[Zgdh\kdmxj_nhjfmfum`_ihgbfZebqlh`bagv^hklZlhqghkdhjh
ihklZ\blgZki_j_^g_h[oh^bfhklvxj_rZlvwlmaZ^ZqmGhkq_]hgZqbgZlv"
Nhg^h\ucjughddZdb\kydbc^jm]hcy\ey_lkyf_klhf]^_kijhk\klj_qZ_lkykij_^eh`_gb_f
Ex[hfmihdmiZl_exgm`_glh\ZjZij_^eZ]Z_llh\Zjijh^Z\_pBg\_klhjq_eh\_dbebhj]ZgbaZpby
g_fh`_lkms_kl\h\Zlv[_awfbl_glZ?kebij_^eh`_gb_p_gguo[mfZ]hlkmlkl\m_llh
bg\_klbjh\ZlvgZnhg^h\hfjugd_g_\hqlhWfbl_gllh`_g_fh`_lkms_kl\h\Zlv[_abg\_klhjZ\
kblmZpbbhlkmlkl\bykijhkZgZp_ggu_[mfZ]bl_jy_lkykfukekZfhcwfbkkbbLZdqlh^ey
jZkdjmqb\ZgbyjugdZ_klvkfukeh^gh\j_f_gghklbfmebjh\Zlvh[ZwlbgZijZ\e_gbyihhsjylv
iZjZee_evgh_^\b`_gb_wfbl_glZbbg\_klhjZgZ\klj_qm^jm]^jm]mKbg_j]bya^_kvb\hafh`gZb
`_eZl_evgZ
Ijb_fe_fuc^eyDZaZoklZgZkihkh[\\_^_gbyZdpbc\dhff_jq_kdbch[hjhl[ue^hklZlhqgh
hq_\b^_gq_j_aijb\ZlbaZpbxkbemjZaguoijbqbgijb\ZlbaZpby\DZaZoklZg_hkms_kl\eyeZkv\
g_kdhevdhwlZih\KgZqZeZijhreZijb\ZlbaZpby`bevy ]h^u\fk]h^Z[ueZ
aZims_gZijh]jZffZ\Zmq_jghcijb\ZlbaZpbb=jZ`^ZgZf\u^Z\Zebkv\Zmq_judhlhju_fh]eb[ulv
\eh`_gu\ijb\ZlbaZpbhggu_nhg^uNhg^u\k\hxhq_j_^vbf_ebijZ\hdmiblv^h\bZdpbc
wlhfg_f_g__\bZdpbcijb\Zlbabjm_fh]hij_^ijbylby^he`gh[uehhklZlvkym]hkm^Zjkl\Z
fZjl_]h^ZijZ\bl_evkl\hh[ty\behhaZ\_jr_gbbfZehcijb\ZlbaZpbbj_amevlZl_wlh]h
ijhp_kkZqZklgufbklZeb\bfZeuoij_^ijbylbcKe_^m_l_s_jZaih^q_jdgmlvqlhbofZkrlZ[
[ueg_\_ebdZfZeh_ij_^ijbylb_dZdba\_klghgm`^Z_lky\\uoh^_gZ[bj`mkms_kl\_gghj_`_
g_`_ebkj_^g__bl_f[he__djmigh_
j_amevlZl_lZdboijhp_kkh\nhg^h\ucjughdDZaZoklZgZ\]h^moZjZdl_jbah\Zeky
qj_a\uqZcghckdm^hklvxbgkljmf_glh\ZlZd`_fZeufdhebq_kl\hfdZdbg\_klhjh\lZdb
wfbl_glh\GZg_fijbkmlkl\h\Zehdjhf_lh]hhij_^_e_ggh_dhebq_kl\hijhn_kkbhgZevguo
mqZklgbdh\jugdZhgbbgklblmpbhgZevgh\hagbdebkgZqZehfijb\ZlbaZpbbbaZgbfZebkv\
hkgh\ghfkdmidhcZdpbcmgZk_e_gby
�eykijZ\dbIh^Zgguf:]_glkl\ZnbgZgkh\h]hgZ^ahjZgZyg\Zjy]h^ZgZjugd_p_gguo
[mfZ]^_ckl\h\Zeh[jhd_jZ^be_jZj_]bkljZlhjh\[Zgdh\dZklh^bZgh\hj]ZgbaZpbc
hkms_kl\eyxsbobg\_klbpbhggh_mijZ\e_gb_i_gkbhggufbZdlb\ZfbmijZ\eyxsbo
bg\_klbpbhggufihjln_e_f
Kl_q_gb_f\j_f_gbklZebihy\eylvkylZd`_we_f_glubgnjZkljmdlmjunhg^h\h]hjugdZIhf_j_
lh]hdZdihr_eijhp_kkijb\ZlbaZpbbdjmiguoij_^ijbylbcklZeb\hagbdZlvhj]ZgbaZpbb\_^msb_
j__kljuZdpbhg_jh\L_jjblhjbZevghj_]bkljZlhjujZkij_^_eyebkvqj_a\uqZcghg_jZ\ghf_jghih
f_gvr_cf_j_iheh\bgZbagbobebjZ[hlZeZ\:efZ:l_bebbf_eZlZf]heh\gu_hnbkuQZklbqgh
gZqZevgZybgnjZkljmdlmjZjugdZkha^Z\ZeZkvgZ[Za_GZpbhgZevgh]h[ZgdZP_gljZevguc
^_ihablZjbckha^Zggucih^hi_jZpbbkghlZfbG;Db]hkm^Zjkl\_ggufb[mfZ]Zfb hgboqmlv
gb`_\fihlhfbkihevah\ZeblZd`_b^eyjZa\blbyjugdZdhjihjZlb\guop_gguo[mfZ]Ijbf_jgh
lh]^ZjZa\_jgmeZkvagZf_gblZyihe_fbdZf_`^maZfij_^hfP_gljZevgh]h[ZgdZJN:g^j__f
Dhaeh\ufbij_^k_^Zl_e_fjhkkbckdhcN_^_jZevghcdhfbkkbbihjugdmp_gguo[mfZ] NDP;\f
�fbljb_fZkbev_\ufihih\h^mijbgpbih\ihkljh_gbybgnjZkljmdlmjujhkkbckdh]hnhg^h\h]h
jugdZFuk@Zg^hkh\ufmfbeyebkvwdklj_fZevghklbwlbokihjh\MgZkihih\h^m
bgnjZkljmdlmjulZdbokljZkl_cg_gZ[ex^ZehkvFh`_lihwlhfmhgZy\ghij_\hkoh^bllhqlh
bf__lkyk_cqZk\Jhkkbbh\kydhfkemqZ_p_gljZevgh]h^_ihablZjbykhk_^bihdZqlhlZdbg_
ihkljhbeb
Zkbev_\mdklZlbijb^yjZ[hlZlv\Dhfbkkbxihp_gguf[mfZ]ZfygZibkZe\_`eb\h_ibkvfhk
ijhkv[hcjZkkfhlj_lv\hijhkhkhljm^gbq_kl\_GhgbdZdh]hhl\_lZg_ihemqbeZ`ZevM
j_]meylhjh\nhg^h\uojugdh\kms_kl\m_lp_eucjy^\hafh`ghkl_c^ey\aZbfh^_ckl\byL_f[he__
_kebj_qvb^_lhjugdZokljZgkhk_^_c^Z_s_k\yaZgguokh\k_fg_^Z\gbfh[sbfijhreuf
gZr_ckblmZpbb\iheg_\_jhylghfh`gh[uehijbclbdlhfmqlh[udZaZoklZgkdb_wfbl_glu
jZaf_sZebk\hb[mfZ]bgZjhkkbckdhfjugd_Zjhkkbckdb_gZdZaZoklZgkdhfex[hfkemqZ__klv
kfukeh[km`^ZlvgZdZdboijbgpbiZofh`gh^himkdZlvwfbl_glh\lhcbebbghckljZgugZ
\gmlj_ggbcjughdGh]hlh\ghklbdlZdhfmh[km`^_gbxkhklhjhgujhkkbckdbodhee_]fulh]^Zg_
m\b^_eb
hh[s_fgh]b_a\_gvybgnjZkljmdlmjugZr_]hnbgZgkh\h]hjugdZkljhbebkvdZdjZa\lhli_jbh^
\k_j_^bg_o]h^mgZ\lhjhc^_gvihke_\\_^_gbyl_g]_[ueZkha^ZgZDZaZoklZgkdZy
\ZexlgZy[bj`Z?_mqj_^bebGZpbhgZevguc[Zgdbdhff_jq_kdbo[ZgdZkp_evxjZa\blby
hj]ZgbaZpb_clhj]h\bkdexqbl_evghbghkljZggufb\ZexlZfbEbp_gabxgZhkms_kl\e_gb_
[bj`_\hc^_yl_evghklbgZjugd_p_gguo[mfZ]hgZihemqbeZ\]h^mh^gZdhgZlhlfhf_gl
lZdZyebp_gaby^Z\ZeZijZ\ZgZhj]ZgbaZpbxlhj]h\lhevdh]hkm^Zjkl\_ggufbp_ggufb[mfZ]Zfb
Kh\j_f_g_fDZaZoklZgkdZyf_`[Zgdh\kdZy\ZexlgZy[bj`Z[ueZj_hj]Zgbah\ZgZihemqbeZ
g_h]jZgbq_ggmxebp_gabxgZhj]ZgbaZpbxlhj]h\p_ggufb[mfZ]Zfbg_kdhevdhjZa
i_j_bf_gh\u\ZeZkvb\blh]_klZeZgZau\ZlvkyDZaZoklZgkdZynhg^h\Zy[bj`Z.$6(
I_j\uclhj]h\ucZmdpbhgih]hkm^Zjkl\_gguf[mfZ]Zf[ueijh\_^_g\]h^mGhlh]^Zjughd
g_kfh]\ujZklbihkdhevdm]hkm^Zjkl\mdZdwfbl_glmgbdlhg_\_jbe\fZjl_Zij_e_dZdjZagZqZe
ijh\h^blvkyf_`aZq_lklZeZ[ukljhjZklbbgneypbydmjkl_g]_j_adhiZ^ZeBgbdlh\ijbgpbi_g_
�ohl_ejZaf_sZlvk\h[h^gu_^_gv]b\[mfZ]b]hkm^Zjkl\_ggh]haZcfZZ`_g_kfhljygZlhqlh
^hoh^ghklvmgbo[ueZqj_a\uqZcgh\ukhdhc
J_Zevgu_h[t_fulhj]h\ih]hkm^Zjkl\_gguf[mfZ]ZfgZqZebkv\_kghc]h^ZI_j\ufboklZe
ihdmiZlvGZjh^guck[_j_]Zl_evguc[Zgd hglh]^ZijbgZ^e_`Ze]hkm^Zjkl\m\f?]hjmdh\h^kl\h
ijbrehd\u\h^mqlhmg_]hijh[e_fk]hk[mfZ]Zfbg_\hagbdg_l[ZgdjZkkqblu\ZegZ[_amkeh\gmx
ihfhsvijZ\bl_evkl\ZJZ\gyykvgZGZjh^guck[_j_]Zl_evgucgZjugd_]hkm^Zjkl\_gguo
h[eb]Zpbc\kdhj_gZqZebjZ[hlZlv^jm]b_[ZgdbDlhfm\j_f_gb \_kgZ\fijh]jZffZ
^bj_dlb\guodj_^blh\aZdhgqbeZkvb\j_f_gghk\h[h^gu_kj_^kl\Zbf_ehkfuke\deZ^u\Zlv\
]hk[mfZ]b
bxg_]h^Zkp_evxihemqblv\hafh`ghklv[ukljh]hj_]mebjh\Zgby^_g_`ghc[Zaufu\\_eb
\h[jZs_gb__s_h^bgdeZkkbgkljmf_glh\aZimklbeblhj]b[mfZ]ZfbGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
p_ehf[ueZ\aylZaZhkgh\mZf_jbdZgkdZyfh^_evnbgZgkbjh\Zgby]hkm^Zjkl\_gguojZkoh^h\Gh
g_dhlhju_ijbgpbiufuihaZbfkl\h\ZeblZd`_ba\_g]_jkdh]hhiulZ\_g]jbb\dZq_kl\_
bgkljmf_glZ]hkm^Zjkl\_gguoaZbfkl\h\Zgbc^ebl_evgh_\j_fybkihevah\Zebp_ggu_[mfZ]b
bf_gghp_gljZevgh]h[ZgdZZg_fbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\IjZ\^Zihlhf\_g]ju\_jgmebkvd
deZkkbq_kdhcfh^_ebjugdZ]hk^he]Z
Gh\ucbgkljmf_glgZa\ZebghlZfbGZpbhgZevgh]h[ZgdZWlh^_fZl_jbZebah\ZggZy]hkm^Zjkl\_ggZy
p_ggZy[mfZ]Zi_j\hgZqZevghbf_\rZykjhdbh[jZs_gbyhl^h^gyIhkl_i_gghkjhdbbo
h[jZs_gbym\_ebqb\ZebkvGZjy^mkghlZfbghfbgbjh\Zggufb\l_g]_\uimkdZebkvlZd`_
\Zexlgu_ghlu
IhgZqZemmmqZklgbdh\jugdZijbkmlkl\h\Zehij_^_e_gguckd_ikbk\hlghr_gbbwlh]hbgkljmf_glZ
Ghjughdh[yaZl_evkl\G;DaZimklbebhq_gv[ukljhBihkdhevdmmdhff_jq_kdbo[Zgdh\m`_
bf_ekyhij_^_e_gguchiuljZ[hluk]hkm^Zjkl\_ggufbp_ggufb[mfZ]ZfbZijbgpbiujZ[hluk
ghlZfbl_`_kZfu_ZGZp[ZgdmdZdwfbl_glmmqZklgbdbjugdZ^h\_jyeb[hevr_q_ffbgbkl_jkl\m
nbgZgkh\lhgZjh^gZqZekm^h\hevkl\b_fihdmiZlvwlbghlu]h^mh[t_fjZaf_s_gby
djZldhkjhqguoghlGZpbhgZevgh]h[ZgdZJDkhklZ\behdhehfej^l_g]_qlhkjZ\gbl_evghk
h[t_fZfblhj]h\]hkm^Zjkl\_ggufb[mfZ]Zfb[ueh\iheg_\i_qZleyxsbfGhluG;DjZ[hlZxl^h
kboihjy\eyxlkyhkgh\gufbgkljmf_glhfhi_jZlb\gh]hj_]mebjh\Zgby^_g_`ghc[Zaubh[jZamxl
agZqbfuck_]f_glgZpbhgZevgh]hnhg^h\h]hjugdZ
QlhdZkZ_lky]hkm^Zjkl\_gguop_gguo[mfZ]lhaZdhghfh[x^`_l_[uehij_^mkfhlj_gh\]h^m
\uimklblvbo\h[jZs_gb_gZkmffmfej^l_g]_bgZijZ\blvgZihdjulb_^_nbpblZ
�eykijZ\dbIhijbagZdmkjhdZh[jZs_gbygZgZr_fjugd_kms_kl\mxl]hk[mfZ]bke_^mxsbo
lbih\\fdjZldhkjhqgu_lZdgZau\Z_fu_F?DD:Fkhkjhdhfh[jZs_gbyf_kyp_\\f
kj_^g_kjhqgu_F?HD:Fkhkjhdhfh[jZs_gbye_l\f^he]hkjhqgu_F?:D:Fkhkjhdhf
h[jZs_gbye_lIh\b^Zfh[jZs_gby[mfZ]blZd`_jZaebqZxlkykms_kl\mxlijhp_glgu_
]hk[mfZ]bb^bkdhglbjh\Zggu_
:i_j\u_[bj`_\u_lhj]bZdpbyfbijhreb\k_gly[j_]h^Zq_fmij_^r_kl\h\Zeb
hij_^_e_ggu_kh[ulbyGbk_dlhj]hkm^Zjkl\_gguo[mfZ]gbk_dlhjh[yaZl_evkl\GZpbhgZevgh]h
[ZgdZ_s_g_j_rZxlijh[e_fmkha^Zgbyiheghp_ggh]hjugdZgZg_fh[yaZl_evgh^he`gu
h[jZsZlvkylZd`_dhjihjZlb\gu_[mfZ]bFg_ij_^klZ\eyehkvdZdm`_kdZaZghqlhijhp_kk
jZa\blbybf_gghdhjihjZlb\gh]hk_]f_glZgZpbhgZevgh]hnhg^h\h]hjugdZke_^h\Zeh
klbfmebjh\Zlvh^gh\j_f_gghk^\moklhjhgih^lZedb\Zyd\uoh^mgZjughdbijh^Z\ph\b
ihdmiZl_e_c
B^_yhlhfdZd^hklbqvwlhcp_eb\hagbdeZ_s_\i_jbh^jZajZ[hldbdhgp_ipbbi_gkbhgghc
kbkl_fuIj_^iheZ]ZehkvdZdym`_]h\hjbe
\hi_j\uoklbfmebjh\Zlvkijhkq_j_akha^Zgb_gZdhibl_evguoi_gkbhgguonhg^h\lh_klv
ih^lhedgmlvkha^Zgb_deZkkZbgklblmpbhgZevguobg\_klhjh\ dZdba\_klgh\_a^_\fbj_
h[eZ^Zl_eyfbkZfuo^ebgguo^_g_]y\eyxlkybf_gghi_gkbhggu_nhg^u bdhfiZgbbih
kljZoh\Zgbx`bagb\f
\h\lhjuoklbfmebjh\Zlvij_^eh`_gb_iml_fijb\ZlbaZpbbqZklb]hkm^Zjkl\_gguoiZd_lh\
ZdpbcdjmiguogZpbhgZevguodhfiZgbchij_^_e_ggucijhp_gldhlhjuoaZl_f\uimklblvgZ
nhg^h\ucjughdlh_klvihfhqv\hagbdgh\_gbxfZkkh\h]hwfbl_glZ
\lj_lvboq_j_ak\_^_gb_kijhkZbij_^eh`_gbyklbfmebjh\ZlvjZa\blb_kh[kl\_ggh
nhg^h\h]hjugdZ
I_gkbhggZyj_nhjfZdlhfm\j_f_gbm`_[ueZaZims_gZlZdqlh\aZfuke_ko_fZihemqZeZkv\iheg_
q_ldhcbijZ\bevghcdhfiZgbbijh^ZxlqZklvk\hboZdpbcgZ[bj`_i_gkbhggu_nhg^ubo
ihdmiZxlnhg^h\ucjughdjZkl_lgZg_]h\uoh^yljZaebqgu_dZl_]hjbbbg\_klhjh\\wdhghfbdm
b^mlbg\_klbpbbhljhklZwdhghfbdb\ub]ju\Z_lgZk_e_gb_\p_ehf
�_eh[uehaZihy\e_gb_fgZjugd_ZdpbcdZdlZdh\uoLh_klvke_^h\Zehijb\Zlbabjh\Zlv
hij_^_e_ggh_dhebq_kl\h^hklZlhqghdjmiguodhfiZgbcGZqZlvyij_^eh`bekemqrbo
dZaZoklZgkdboij_^ijbylbcmdhlhjuo[uebohjhrb_rZgkuklZlvgZpbhgZevgufb]hem[ufb
nbrdZfb=hem[ufbnbrdZfbdZdba\_klghgZau\ZxlZdpbbij_^ijbylbcgZb[he__
ijb\e_dZl_evguo^eybg\_klhjh\klhqdbaj_gbyagZqbl_evghklbbojheb\wdhghfbd_kljZguZ
lZd`_nbgZgkh\hcmklhcqb\hklbb\hklj_[h\ZgghklbgZjugd_p_gguo[mfZ]
WlhlieZgij_^eh`_ggucfghc\p_eyojZa\blbygZpbhgZevgh]hnhg^h\h]hjugdZihemqbe
g_nhjfZevgh_gZa\Zgb_Ijh]jZffZ=hem[u_nbrdbIhih\h^mijh]jZffu[uebijbgylu\
]h^m^\ZihklZgh\e_gbyijZ\bl_evkl\ZGhj_Zebah\ZgZ^hdhgpZhgZg_[ueZOhly\gZqZe_ih
__ih\h^m\ijhn_kkbhgZevghfkhh[s_kl\_^Z`_\hagbdfZkkh\ucwglmabZafGZijbf_jlZdhcnZdl
\wlh\j_fygZh`b^Zgbbgh\hc\heguijb\ZlbaZpbb\DZaZoklZg_m\_ebqbehkvdhebq_kl\h
ijhn_kkbhgZevguomqZklgbdh\jugdZZlZd`_dhebq_kl\hj_]bkljZlhjh\hgb`^Zebqlhkdhjhmgbo
ihy\blkyfgh]hjZ[hlu
hkgh\guob]jhdh\bg_\klj_qmk_jv_agh]hijhlb\h^_ckl\byIjZ\bl_evkl\haZy\behqlhgZ.$6(
\uc^_l\biZd_lh\Zdpbcdjmig_crbo]hkm^Zjkl\_gguoij_^ijbylbc;ueh[gZjh^h\Zgkibkhd
wlboij_^ijbylbc\g_]h\hreb\qZklghklblZdb_i_jki_dlb\gu_dhfiZgbbdZdDZaZol_e_dhf
Wf[ZfmgZc]ZaMa_gvfmgZc]Za=Za_lZj_fyih=jbg\bqmg_iehohhk\_^hfe_gguchj]Zg
[ebadbcaZiZ^guf[bag_kdjm]ZfibkZeZlh]^Zqlhbg\_klhjuijhklh^jh`Zlhl`_eZgby
ihdmiZlvdZaZoklZgkdb_p_ggu_[mfZ]bbqlhgZDZaZoklZgbP_gljZevgmx:abxkha^Zghg_kdhevdh
bg\_klbpbhgguonhg^h\
Ghbg\_klhjuj\ZgmebkvaZgbfZlvklZjlh\u_ihabpbbdZdihlhf\uykgbehkv\imklmxgZqZe_
ijhp_kklhjfhabeh=hkdhfbfms_kl\hg_ijhy\ey\r__`_eZgbyih^^_j`Zlvijh]jZffm=hem[u_
nbrdbHgbihiulZebkv^Zlv^eyijb\ZlbaZpbbkh\k_fhlklhcgu_f_edb_gbdhfmg_gm`gu_
ij_^ijbylbyZdjmigu_hklZ\blvgZ[m^ms__;hevrmxih^^_j`dmijh]jZff_hdZaZelh]^Zrgbc
gZrij_fv_jfbgbkljDZ`_]_ev^bg[ue^Z`_lZdhci_jbh^dh]^ZhgijbgbfZef_gydZ`^mx
g_^_exihihg_^_evgbdZf Zdij_fv_jm\_^vg_\k_]^ZijhklhihiZklvgZijb_f\fj_amevlZl_\k_
lZdbm^Zehkv^h\_klb^hklZ^bbijb\ZlbaZpbbp_eucjy^nbgZgkh\hbmijZ\e_gq_kdbmki_rguo
ij_^ijbylbc\qZklghklbDZapbgdDZaZofuk:exfbgbcDZaZoklZgZDZaojhf
Gh[hbgZwlhfg_dhgqbebkv_kghc]h^Z\hagbdeZb^_ykha^ZlvgZpbhgZevgmxdhfiZgbx
DZaZohce l_i_jvDZaFmgZc=Za\fKlZlmkgZpbhgZevghcdhfiZgbbij_^iheZ]Z_lqlh\b
ZdpbcdhfiZgbbijbgZ^e_`bl]hkm^Zjkl\mbg_ih^e_`bli_j_^Zq_\qZklgh_\eZ^_gb_Ih^wlh^_eh
j_rbebqlhjy^ohjhrbodhfiZgbc\qZklghklbMa_gvfmgZc]ZabWf[ZfmgZc]Za[m^_l
\u\_^_gbaijh]jZffu=hem[u_nbrdbbi_j_^Zg\DZaZohceIhwlhfmih\h^mhiylv[ueb
jZa[hjdbygZibkZe_s_h^ghaZy\e_gb_h[moh^_Ghihlhfklhjhgu^hklb]ebhq_j_^gh]h
dhgk_gkmkZbfugZqZeb^\b]Zlvijh]jZffmm`_[_awlboij_^ijbylbcj_amevlZl_aZly`guo
ihabpbhgguokjZ`_gbcijh]jZffZ=hem[u_nbrdb\k_lZdbklZjlh\ZeZZij_ey]h^Z[ueb
ih^ibkZgufZg^ZlugZjZaf_s_gb_]hkm^Zjkl\_gguoiZd_lh\Zdpbcq_luj_odhfiZgbc
:dlh[_fmgZc]ZaDZaZofukFZg]bklZmfmgZc]ZabMklvDZf_gh]hjkdh]hlblZghfZ]gb_\h]h
dhf[bgZlZDj_ZebaZpbbijh]jZffuih^dexqbebg_kdhevdhdjmiguoaZiZ^guobg\_klbpbhgguo
[Zgdh\dhlhju_ijh\_ebhp_gdb
DklZlbh[hp_gdZoBg\_klbpbhgguc[ZgdKhehfhg;jZa_jkhp_gbelh]^Z\bguciZd_lZdpbc
DZaZol_e_dhfZ\fej^^heeZjh\IjblhfqlhgZijh^Z`mkh[bjZebkv\uklZ\blv\k_]h\b
ZdpbcihemqZehkvqlhaZwlhlfZe_gvdbciZd_lfh`gh\ujmqblvfeg^heeZjh\Wlhbk_cqZk
g_iehohcj_amevlZlZ\]h^mih^h[gZykmffZkfhlj_eZkvijhklhnZglZklbq_kdb
Ijbf_qZl_evghqlh\gZqZe_]h^ZDZaZol_e_dhfklhbekms_kl\_gghf_gvr_hdheh
fbeebZj^Z^heeZjh\Ijblhfqlhkl_oihjijhrehe_l\dhfiZgbx[uehk^_eZghfgh]h
�bg\_klbpbcblZd^Ze___eh\lhfqlhlh]^Z\]h^Zonbdkbjh\ZggZyk\yavi_j_`b\ZeZ
[mfbhp_gdbdhfiZgbcwlh]hijhnbey[uebaZ\ur_guGZkZfhf^_e__keb[iZd_l
DZaZol_e_dhfZijh^Zeb\lhlfhf_gllhbg\_klhju[uijhb]jZebGh]hkm^Zjkl\haZlhkbevgh[u
\ub]jZehH^gZdhij_^klZ\bl_eb]hkm^Zjkl\Zg_klZebijh^Z\ZlvwlhlZdlb\ihkdhevdmieZgbjh\Zeb
\[m^ms_f\ujmqblvaZg_]h]hjZa^h[hevr_^_g_]@bagvh^gZdhihdZaZeZh[jZlgh_bklhjbq_kdbc
ibdklhbfhklbZdpbcdhfiZgbcnbdkbjh\Zgghck\yablh]^Z`_bdhgqbekybg\_klhjugZqZeb
^\b]Zlvky\klhjhgmfh[bevguohi_jZlhjh\LZdqlhh[sbc`bag_ggucijbgpbidh\Zlv`_e_ah
BlZd\Z\]mkl_]h^ZdZaZehkv\k_[ueh]hlh\hdaZimkdmijh]jZffu=hem[u_nbrdb
=hkm^Zjkl\hfh]eh\ujmqblvaZk\hbiZd_lu^hklZlhqgh[hevrmxkmffmihkdhevdmlh]^Z
ijhbkoh^be[mfjZa\b\Zxsbokyjugdh\b\k_kdeZ^u\ZehkvdZdg_evayemqr_Ghlmlbaf_gbeZkv
iheblbq_kdZykblmZpbyGZr_ekyjy^lh\Zjbs_cdhlhju_dZ`^ucihk\hbfijbqbgZf[ueb
ijhlb\ijh]jZffubZj]mf_glbjh\ZebwlmihabpbxdZ`^ucihk\h_fmgh^jm`gh
�H^gb]h\hjbeblZdZ\Zcl_g_[m^_fijh^Z\ZlvgZjh^gh_^hklhygb_bghkljZgpZfZhlghkbl_evgh
^_r_\hijh^Z^bf_]hgZrbf]jZ`^ZgZfGZrb]jZ`^Zg_dhg_qghihlhfijh^Z^mldmie_ggu_Zdpbb
�bghkljZgpZf^hjh]hghijbwlhfaZieZlylgZeh]b]hkm^Zjkl\mb\k_f[m^_lohjhrhjm]b_
]h\hjbebqlhg_gZ^hijh^Z\ZlvZdpbbgZf_q_gguodjZaf_s_gbxdhfiZgbck_cqZkihkdhevdmq_j_a
^\Z]h^Z\k_[m^_l^hjh`_b\hllh]^Zihy\blkykfuke:lj_lvbohl_ebdmiblvgZf_q_ggu_Zdlb\u
kZfbbijb\h^beb\ijbf_jdZde_]dh^h]Z^Zlvkyjhkkbckdb_aZeh]h\u_Zmdpbhgu
Ihih\h^mkm^v[uijh]jZffu=hem[uonbr_d\hagbdeZ\j_amevlZl_gZijy`_ggZy^bkdmkkby
Ij_ab^_glZm]h\Zjb\Zebg_m\yau\ZlvjZa\blb_jugdZp_gguo[mfZ]ki_gkbhgghcj_nhjfhc
ihlhfmqlhydh[ugZlhfwlZi_wlh]h^_eZlvg_ke_^h\Zeh\fij_^klZ\bl_ebijZ\bl_evkl\Z
hlfZeqb\Zebkvb[uehijbgylhiheblbq_kdh_j_r_gb_ijh]jZffmijblhjfhablv Ihlhf
ijb\ZlbaZpby\k_lZdbihreZghm`_ih^jm]hcfh^_ebbl_dhfiZgbbdhlhju_ij_^iheZ]Zehkv
\u\_klbgZjughdhdZaZebkv\jmdZokljZl_]bq_kdbobg\_klhjh\\f
Djhf_wlh]hg_dhlhjuflh\ZjbsZf\Z^fbgbkljZpbbij_ab^_glZg_ihgjZ\behkvqlhebqghy\oh^_
j_ZebaZpbbijh]jZffu=hem[u_nbrdb\_ek_[y^h\hevghj_adhbhgbij_^eh`beb\g_klb
baf_g_gby\aZdhgh^Zl_evkl\hkp_evxh]jZgbqblvg_aZ\bkbfhklvDhfbkkbbihp_gguf[mfZ]Zf
JZgvr_\k_qe_gudhfbkkbbgZagZqZebkvij_ab^_glhfGhaZl_fdZdwlhijbgylhnhjfmebjh\Zlv
\hagbdehfg_gb_qlhwlhqj_af_jgh
AZdhghl\hjq_kdmx^_yl_evghklv\kn_j_nhg^h\h]hjugdZlh`_klZeblhjfhablvOhly\lhli_jbh^
dh]^Zy[ueij_^k_^Zl_e_fdhfbkkbbihp_gguf[mfZ]Zfm^Zehkvijbgylvg_kdhevdhZdlh\\Z`guo
^eyjZa\blbyjugdZGZah\mbowlhaZdhguH[bg\_klbpbhgguonhg^Zo\JDHi_gkbhgghf
h[_ki_q_gbb\JDbHj_]bkljZpbbk^_ehdkp_ggufb[mfZ]ZfbJD i_j\u_q_luj_ebp_gabbgZ
hkms_kl\e_gb_dZklh^bZevguomkem][ueb\u^Zgulh]^Z`_\]h^m\f
Ghijh_dlaZdhgZhjugd_p_gguo[mfZ]dhlhjuc[uekh]eZkh\Zgkh\k_fbfbgbkl_jkl\Zfbb
\_^hfkl\Zfbg_kdhevdhf_kyp_\g_fh]\uclbgZnbgbrgmxijyfmxIjbgpbibZevgh\Z`guf\g_f
[uehlhqlhfuihklZjZebkv blZflh`_\fhjb_glbjh\ZlvkygZi_j_^h\u_f_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu
\lhfqbke_ijh^mfZlvf_oZgbafuaZsblufbghjblZjguoZdpbhg_jh\
ijhq_flh]^Z\k_dZaZehkv\Z`gufbgh\ufZ\_^v\kmsghklbfu^h[b\Zebkv^hklZlhqgh
klZg^Zjlguo\_s_cB^hklb]Zebwlh]hqZklhp_ghc[hevrbomkbebcFgh]h_rehhq_gvly`_ehk
h[b^Zfbjm]Zgvxqmlvebg_ijZ\bl_evkl\_ggufbdjbabkZfbGhkh\j_f_g_f\k_wlb^_lZebmoh^yl
baiZfylbHklZ_lkyebrvkmohchklZlhdBaZ^Z_rvk_[_\hijhk^_ckl\bl_evghebfuk^_eZeb\k_
qlhfh]eb"Fg_dZ`_lky\blh]_qlhbadZ`^hckblmZpbbfu\k_]^Z\u`bfZebfZdkbfmf
\hafh`gh]h\lh\j_fyb\l_oh[klhyl_evkl\Zo
Gh\p_ehfh[klZgh\dZ\hdjm]Dhfbkkbbihjugdmp_gguo[mfZ]\lhlfhf_glhq_gvh[hkljbeZkvD
lhfm`_ijhbahreZkf_gZijZ\bl_evkl\ZgZihklij_fv_jfbgbkljZgZagZqbebGmjeZgZ
;Ze]bf[Z_\Z:;Ze]bf[Z_\[ue[hevrbfiZljbhlhfDZaZohceZb\qZklghklby\eyeky
IhgZklhys_fm`Zjdbc]jZ^mkhlghr_gbcg_kdjh_rv[_kkfuke_gghBihwlhfm;Ze]bf[Z_\fh]
k_[_iha\heblvrmlblvlZdbfgZijbf_jh[jZahfqlhfhx]heh\mhg]hlh\h[f_gylvgZ\bZdpbc
�DZaZohceZGhwlh[uebebrvfbeu_lh\Zjbs_kdb_rmldbZbgZkmffmhp_gdbyih
kijZ\_^eb\hklbg_fh]h[b`Zlvky:]h\hjy\k_jv_a[uehkh\_jr_gghhq_\b^ghqlhijbgh\hf
khklZ\_ijZ\bl_evkl\ZgbdZdboih^\b`_dgbihijh]jZff_=hem[u_nbrdbgb\p_ehfih
nhg^h\hfmjugdmg_[m^_lBdklZlb\j_fyihdZaZehqlhwlbhp_gdbg_[uebebr_guhkgh\Zgbc
�eykijZ\dbDZdke_^m_lbaDhgp_ipbbjZa\blbynbgZgkh\h]hk_dlhjZJ_kim[ebdbDZaZoklZggZ
]h^ukh\j_f_ggh_khklhygb_nhg^h\h]hjugdZDZaZoklZgZoZjZdl_jbam_lky
g_jZa\blhklvxjugdZZdpbcDhgljhevgu_iZd_luZdpbcgZoh^ylky\jmdZokljZl_]bq_kdbo
bg\_klhjh\dhlhju_g_aZbgl_j_kh\Zgu\ijh^Z`_ZdpbcfbghjblZjgufZdpbhg_jZfH[t_f
k\h[h^ghh[jZsZxsbokygZjugd_Zdpbc IUHHIORDW\fg_ij_\urZ_l\bDjhf_lh]h[he__iheh\bgu
k^_ehdkZdpbyfbkh\_jrZ_fuogZ.$6(ijhoh^yl\j_`bf_ijyfuok^_ehdHdhehlj_lb
gZbf_gh\ZgbcZdpbchnbpbZevgh]hkibkdZg_^hklmigugZjugd_Kj_^bgbop_ggu_[mfZ]b
djmig_crbodhfiZgbcdhlhju_y\eyxlky\_^msbfb\dZaZoklZgkdhcwdhghfbd_HljZke_\Zy
kljmdlmjZh[hjhlZp_gguo[mfZ]g_hl\_qZ_lkljmdlmj_hnbpbZevgh]hkibkdZDZaZoklZgkdhc
�nhg^h\hc[bj`bhey\lhjbqgh]hjugdZZdpbc\h[s_fh[hjhl_nhg^h\hc[bj`bg_agZqbl_evgZb
ijh^he`Z_lkgb`Zlvky=eZ\ghcijh[e_fhcy\ey_lkyij_h[eZ^Zgb_^h]h\hjguok^_ehdBo^hey\
h[t_fghfbdhebq_kl\_gghf\ujZ`_gbbhklZ_lky\ukhdhc
Qlh`_\wlhckblmZpbbhklZ\Zehkv^_eZlvfg_"Kb^_lvbgZ^m\Zlvs_dbgZkq_llh]hqlhy[hevrhc
gZqZevgbdgZjugd_p_gguo[mfZ]dhlhjh]hg_kms_kl\m_l"G_lwlh]hfg_kh\k_fg_ohl_ehkv
@_eZgb_jZ[hlZlvgZ]hkm^Zjkl\_gghckem`[_\wlhckblmZpbbmf_gyZljhnbjh\ZehkvBygZibkZe
aZy\e_gb_h[moh^_ihkh[kl\_gghfm`_eZgbx
IJBEH@?GB?D=E:?
&#xlh;&#xjZ;&#xy;&#x`b;&#xag;&#xv;&#x;&#x^_;&#xih; b;&#xlZ;&#xjb; ;�BaklZlvb;hjbkZQ_jdZkkdh]hlhjZy`bagv\^_ihablZjbb@
]h^m\JhkkbbgZqZeZkvijb\ZlbaZpbyIhy\beZkvg_h[oh^bfhklvhj]ZgbaZpbbojZg_gbyb
mq_lZ\Zmq_jh\b^_ihablZjgu_mkem]bklZebj_Zevgh\hklj_[h\ZguIjb\ZlbaZpb_caZgbfZehkv
=hkdhfbfms_kl\hihwlhfm_kl_kl\_gghhghbgZqZehaZ[hlblvkyhkha^ZgbbjugdZZdpbclh]^ZdZd
P_gljZevguc[Zgd[ueaZgyljugdhf]hkm^Zjkl\_gguoh[eb]ZpbcFh`ghkdZaZlvqlh\
^_ihablZjghch[eZklbihy\beky\^hiheg_gb_d;ZgdmJhkkbb\lhjhcgZlhlfhf_glp_glj\eZklb
Wlh[ueZ^jm]Zy\_ldZjZa\blbyMq_lghckbkl_funhg^h\h]hjugdZNDP;Zdpbbbj_]bkljZlhju\
ijhlb\h\_k;ZgdmJhkkbbjugdm=DHbFF;
NDP;nZdlbq_kdbmgZke_^h\ZeZdZ^jubljZ^bpbb=hkdhfbfms_kl\ZI_j\ufij_^k_^Zl_e_fwlhc
�dhfbkkbb\^_dZ[j_]h^ZklZe:gZlhebcQm[Zckdhlhjh]haZl_f[ukljhkf_gbefbljbc
Zkbev_\LZdgZqbgZehkvijhlb\hklhygb_P_gljh[ZgdZbNDP;dhlhjh_hdZaZeh[hevrh_\ebygb_
gZjZa\blb_jhkkbckdh]hnhg^h\h]hjugdZbihke_^kl\bydhlhjh]hfuhsmsZ_f^hkboihj
fZ_]h^Zijhrebi_j\u_lhj]b]hkm^Zjkl\_ggufbh[eb]Zpbyfb=DHJZa_klvp_ggu_[mfZ]b
&#x;;&#xkl;&#xZe;&#xZ;&#xu;&#xih;g;&#xyl;&#xv;&#xnm;&#xgd;&#xpb; ;&#x^_;&#xih; b;&#xlZ;&#xjb;&#xy;�^he`_g[ulvmq_lIhwlhfmFF;klZeZ\uihegylvnmgdpbb^_ihablZjby_ihablZjgh_
h[kem`b\Zgb_=DHZ\ihke_^kl\bb=DHHNAwlhkh\k_f^jm]Zy\_l\vjZa\blby^_ihablZjghc
^_yl_evghklbMq_l]hkh[eb]Zpbc^hkboihjijhbkoh^blkh\k_fg_lZddZdmq_l\k_ohklZevguo
p_gguo[mfZ]B^Z`_g_\gbdZy\\hijhkemqr_hgmkljh_gbebom`_lhqghfh`ghkdZaZlvqlh
gZaZ^l_i_jvgZqZehlhjfhablvjughdGZ\_jgh_ihjZijboh^blvd_^bghfmklZg^Zjlm
JughdZdpbc\Jhkkbb^he]h_\j_fykdeZ^u\ZekydZdhnrhjgucjughdbghkljZgguobg\_klhjh\B
aZiZ^gu_dhgkmevlZglu\ukljZb\ZebgZrjughdlZdqlh[u[uehm^h[ghaZiZ^guf`_nbjfZf
Ljm^ghmij_dgmlvboaZlhqlhhgbij_ke_^h\Zebbgl_j_kuk\hbokljZg;_^ZNDP;gZfhc\a]ey^
khklhyeZ\lhfqlh\Dhfbkkbbbaebrg_\gbfZl_evghkemrZebwlbodhgkmevlZglh\kj_^bdhlhjuo
bgh]^Z \b^bfhkemqZcgh\fihiZ^Zebkvg_kZfu_[_kdhjuklgu_ex^b
Dhgdmj_gpbyaZijZ\hhij_^_eylvkljmdlmjmbijZ\beZjZ[hlujhkkbckdh]hnhg^h\h]hjugdZ[ueZ
^h\hevghmihjghc\dZdhclhkl_i_gbwlh[ueZ[hjv[ZgZpbhgZevghcfh^_ebjZa\blbyjugdZb
hnrhjghcAZdhghjugd_p_gguo[mfZ]klZedhfijhfbkkhf]jmiidZ`^ZybadhlhjuoiulZeZkv
gZibkZlv_]hbkoh^ybak\hbom[_`^_gbcbbgl_j_kh\LZdh_kf_r_gb_fg_gbcbihabpbc\h^ghf
^hdmf_gl_g_fh]ehg_kdZaZlvkygZdZq_kl\_ijbgylh]haZdhgZ
AZjh^b\r__ky\]h^mijhlb\hklhygb_P;bNDP;lhhkeZ[_\Zylhm\_ebqb\Zykv^h
ieZg_lZjguofZkrlZ[h\ijh^he`Zehkvfgh]he_l
Hkh[mxhkljhlmdhgnebdlklZeijbh[j_lZlvihke_lh]hdZd\Zij_e_]h^Z[ueijbgylaZdhgH
jugd_p_gguo[mfZ]NDP;gZebeZkvkbehcbfhsvxbihreZ\gZklmie_gb_hh[s_dhg_p
bihqlb\_kv]h^ijhr_eih^agZf_g_fwlh]hijhlb\hklhygbyc]h^gZjhkkbckdhfnhg^h\hf
jugd_ij_^klZ\ey_lkyfg_dZdhclh]hjeh\bghcdm^Zkh\k_\hajZklZxs_ckdhjhklvxkoh^bebkv
jZagu_ihlhdbI_j_f_rZ\rbkv\wlhcmadhcljm[_bbajy^ghih[mjeb\ddhgpm]h]h^Zihlhd
ijbl_dd\uoh^mbag__Ihke_wlh]hl_q_gb_klZehg_\ijbf_j[he__ieZ\gufbihke_
hkgh\Zl_evghc\kljykdb\Z\]mkl_]h^ZihlhdihqlbklZ[bebabjh\ZekyGZqbgZehkvaZklhcgh
klZ[bebaZpbhggh_\j_fy
BlZd]h^_kgZhcgZf_`^mP;bNDP;^hklb]eZZih]_ybh^gbfba]eZ\guoih\h^h\^ey
kihjh\ihkem`beZihq_fmlhlbrZcrZy^_ihablZjgZy^_yl_evghklvIjbqbguwlh]h^eyf_gy
aZ]Z^hqgu^hkboihj:j[bljhfijbrehkvklZlvkZfhfm:Qm[Zckmdhlhjuc[m^mqbih`bagb
hlphfmqj_^bl_e_fNDP;bdhg_qgh\hfgh]hfijh^he`Z\rbf__ih^^_j`b\Zlv[ue\ugm`^_gih
p_ehfmjy^mihabpbc\klZlvgZklhjhgm;ZgdZJhkkbbNDP;[ueZy\ghg_ijZ\Z
LZdihy\bekyIjhlhdhekh]eZkh\ZgbyjZagh]eZkbcih\hijhkZfj_]mebjh\ZgbyjugdZp_gguo[mfZ]
�hlfZy]h^Zih^ibkZggucij_^k_^Zl_e_fNDP;fbljb_fZkbev_\ufaZf_klbl_e_f
fbgbkljZnbgZgkh\He_]hfvx]bgufbi_j\ufaZf_klbl_e_fij_^k_^Zl_ey;ZgdZJhkkbbK_j]__f
:e_dkZr_gdhWlhlkm^v[hghkgucijhlhdhe[ueml\_j`^_gi_j\ufaZf_klbl_e_fij_^k_^Zl_ey
IjZ\bl_evkl\ZJN:gZlheb_fQm[Zckhf
�eylh]hqlh[uhkhagZlvagZq_gb_wlh]h^hdmf_glZ\kihfgbfkblmZpbxkeh`b\rmxkyd\_kg_
]h^Z^_ihablZjghch[eZklbhk_gvx]h^ZNDP;ijbgyeZagZf_gblh_ihklZgh\e_gb_H[
ml\_j`^_gbbj_f_ggh]hiheh`_gbyh^_ihablZjghc^_yl_evghklbgZjugd_p_gguo[mfZ]
JhkkbckdhcN_^_jZpbbbihjy^d___ebp_gabjh\ZgbyK^_ihablZjbyfbojZgbl_eyfb
^_ihablZjbyfbihi_qbl_eyfbbijhqbfbg_keuoZggufbm`ZkZfbMZ[khexlgh]h[hevrbgkl\Z
mqZklgbdh\jugdZhgh\ua\Zehj_adh_hllhj`_gb_bihjh^beh\hegmmij_dh\\Z^j_kNDP;
Dlhlhba^_ihablZjb_\kfbjbekykg_ba[_`ghklvxijhlb\kbeug_ihij_rvghfgh]b_
\a[mglh\ZebkvJZamf__lky;ZgdJhkkbbg_fh]hklZlvky\klhjhg_b\ha]eZ\be^\b`_gb_
^bkkb^_glh\l_f[he__qlh\P;dlhfm\j_f_gbm`_[ueijbgylk\hc^hdmf_glih^_ihablZjghfm
ZglZ]hgbklbqgu
D\_kg_]h^Zihke_ihem]h^Zdhgnebdlh\ihih\h^m]hihklZgh\e_gbydZ`_lky^Z`_\
�NDP;ihgyebqlhi_j_]gmebiZedmbqlhlZdg_evayB\_^vlZd^_ckl\bl_evghg_evayZ`__keb
aZdhgbebex[hc^jm]hcghjfZlb\guc^hdmf_glibr_lkykkZfufbemqrbfbgZf_j_gbyfbZ\lhju
_]hh[yaZgumqblu\Zlvkeh`b\rb_kyj_Zebbbke_^h\Zlvijbgpbimg_gZ\j_^bOhl_ehkv[u
qlh[uwlhlmjhd[ueohjhrhmk\h_g
j_^hl]hihklZgh\e_gbyg_bkq_jiu\Zekyl_fqlh\l_q_gb_ihqlb]h^ZmqZklgbdbjugdZ\f_klh
ghjfZevghcjZ[hlu\ugm`^_gu[uebdZdlhdg_fmijbkihkZ[eb\ZlvkyZlZd`_fgh]h\j_f_gb
m^_eylvhj]ZgbaZpbbkhijhlb\e_gbyWlhihklZgh\e_gb_g_lhevdhij_^ty\eyehlj_[h\Zgbydh^ghfm
^_ihablZjbxghbhibku\Zehdhgkljmdpbxmq_lghckbkl_funhg^h\h]hjugdZ\p_ehf
Ij_^eh`_ggZyfh^_evhdZaZeZkvg_ijb_fe_fhcb[ueZhl\_j]gmlZ
Ghdkh`Ze_gbxk\h^hc[ue\uie_kgmlbj_[_ghdGh\h_ihklZgh\e_gb_ \fj_]eZf_glbjh\Zeh
lhevdhjZ[hlmhl^_evgh]h^_ihablZjbyK\yabf_`^m^_ihablZjbyfbaZljZ]b\Zebkv\kdhevavLh_klv
hllhj`_gb_g_ijZ\bevghcdhgkljmdpbbhdZaZehkvgZklhevdhkbevgufqlhmqZklgbdbijhp_kkZ
j_rbebhklZ\blv\k_dZd_klvbih^h`^ZlvkhibkZgb_fZjobl_dlmjumq_lghckbkl_fu^hl_oihj
ihdZg_mey]mlkykljZklbbg_[m^_l^hklb]gmlhh[s__ihgbfZgb_g_h[oh^bfhklbj_]eZf_glZpbb
kljmdlmjuMq_lghckbkl_fu
Dkh`Ze_gbxwlh]hg_kemqbehkv^hkboihjbg_fZeZy\bgZaZlhqlhmgZk^hkboihjg_l
P_gljZevgh]h^_ihablZjbye_`blgZNDP;b__IhklZgh\e_gbbdhlhjh_ihjh^behklhev
kbevgmxZee_j]bxgZgZ\_^_gb_ihjy^dZ
�HCQ?;:GDK?DVXJBLBA
BlZdygZibkZeaZy\e_gb_h[m\hevg_gbbbaDhfbkkbbihp_gguf[mfZ]Zfihkh[kl\_gghfm
`_eZgbx
GhdZdm`_kdZaZghibkZeylZdb_aZy\e_gbybij_`^_H^gZdhgbjZamwlZkblmZpbyg_[ueZ
^h\_^_gZ^hdhgpZF_gyh[uqghgZqbgZebm]h\Zjb\Zlvqlh[yg_moh^beZi_eebjh\Zebd
khh[jZ`_gbyfijhba\h^kl\_gghcg_h[oh^bfhklbbijhq_]h\lhf`_jh^_\_^v\kydhfmba\_klgh
qlhdh]^Zmoh^blq_eh\_d\uihegy\rbcj_Zevguch[t_fjZ[hlbbf_\rbcj_Zevgmxd\ZebnbdZpbx
lhgZclbgh\h]h\f_gy_fh]hjZ[hlgbdZgZ_]hf_klhg_e_]dhKZfylh`_bf_xkdehgghklv
ijbgbfZlv\h\gbfZgb_bgl_j_ku^_eZLZdqlhkblmZpbykfhbfmoh^hfg_moh^hfih\lhjyeZkv
g_kdhevdhjZagh^heh]bq_kdh]haZ\_jr_gbylh_klvkh[kl\_gghm\hevg_gbygbjZamg_^hreZB
f_gywlhklZehm`_\ba\_klghckl_i_gbjZa^jZ`Zlv\_^vg_^eykf_omyibkZewlbaZy\e_gbyZ
dZ`^ucjZabf_ebj_Zevgh_`_eZgb_mclbbhkgh\Zl_evgu_ijbqbguwlh]h`_eZlvBkoh^yba
baeh`_gguoj_ahgh\gZwlhljZayijbgyef_judlhfmqlh[uij_^hl\jZlblvih^h[gucoh^
kh[ulbc
:bf_gghGZke_^mxsbc^_gvihke_ih^ZqbaZy\e_gbyh[m\hevg_gbbykh[jZeij_kkdhgn_j_gpbx
gZdhlhjhcaZy\be`mjgZebklkdhfmkhh[s_kl\mqlhmoh`mIjbq_fg_ijhklhbaGZpbhgZevghc
dhfbkkbbihp_gguf[mfZ]Zfghk]hkm^Zjkl\_gghckem`[u\hh[s_Bgbdh]^Z[hevr_gZg__g_
\_jgmkvIhoh^m^_eZyg_fgh]hih]hjyqbekykdZaZenjZamhdhlhjhcihlhfijbrehkvih`Ze_lv
@mjgZebklukijhkbeb
:_kebij_ab^_glij_^eh`bl\Zf^jm]mx^he`ghklv"
kh]eZkblvkyhl\_qZeybf\k_j^pZo
Dlh[uagZeq_fwlZnjZaZh[_jg_lky
Ij_^klZ\bl_ebq_l\_jlhc\eZklbkijZrb\Zeb_s_g_mc^meby\hiihabpbxYhl\_lbemgZkk
ij_ab^_glhfkms_kl\m_ll\_j^Zy^h]h\hj_gghklvhlghkbl_evghlh]hqlhy_]hq_eh\_dY\eyxkv
klhijhp_glgufklhjhggbdhf]eZ\u]hkm^Zjkl\Z\ex[hckblmZpbbLZd[ueh_klvb[m^_l\k_]^Z
Ijhklhb\gZklhysbcfhf_glb\ij_^vg_\b`mebqgh^eyk_[y\hafh`ghklbjZ[hlugZ
]hkm^Zjkl\_gghckem`[_Ghh[hiihabpbbg_fh`_l[ulvbj_qb
kdhj_ihke_ij_kkdhgn_j_gpbbij_ab^_gliha\Zef_gygZijb_fBkdZaZeqlh\gZqZe_hggZf_gy
baaZlZdbofhboaZy\e_gbch[b^_ekyGhihlhfihgyeijhklhy_s_fheh^hcNjZaZfbgZkq_l
]hkm^Zjkl\_gghckem`[u[jhkZlvkyg_gZ^hihlhfmqlhwlhg_ij_^mkfhljbl_evghDh]^Zq_eh\_dg_
ohq_ljZ[hlZlvgZdhgdj_lghff_kl_kdhgdj_lgufbex^vfbwlhfh`ghihgylvghaZj_dZlvkygbhl
q_]hg_klhblex[hfkemqZ_^h[Z\behgyihgyel_[yijZ\bevghlumoh^brvba
ijbgpbibZevguokhh[jZ`_gbc
?s_ij_ab^_glkdZaZeqlhgZagZqZ_lf_gyk\hbf\g_rlZlgufkh\_lgbdhf\hh[s_]hlh\
ih^^_j`b\Zlvbqlh[y_]h^_j`Ze\dmjk_gZkq_lk\hboihbkdh\jZ[hluhdhgqZl_evgh_j_r_gb_
[_af_gyg_ijbgbfZcJZamf__lkyykh]eZkbekyKh\k_fihhl_q_kdbhgdhfg_hlg_kkyohlyhq_gv
^Z`_fh]ih^jm]hfm
k\yabkl_fqlhk]hkm^Zjkl\_gghckem`[ulZdbmr_eh[ty\beygZk_[yl_g^_jIhemqbe
ijbylgh\kihfgblvk\ur_ij_^eh`_gbcG_dhlhju_hldjh\_gghkf_rgu_gh[uebbohjhrb_
H^bg[Zgdij_^eh`befg_^he`ghklvij_^k_^Zl_eyijZ\e_gbyiexk\bkh[kl\_gguoZdpbcGZlhl
fhf_glbodZiblZekhklZ\eyehdhehfeg^heeZjh\L_i_jvwlhdj_^blgh_mqj_`^_gb_gZfgh]h
^hjh`_Ghlh]^Zf_gybohn_jlZg_\^hogh\beZdlh`fh]ij_^iheh`blvqlhp_gugZ[ZgdblZd
\ae_lylGZi_j\hfwlZi_hl[hjZyhlk_yeqZklvij_^eh`_gbchklZ\bebagbo ]_h]jZnbq_kdb\
kibkhd\oh^bebEhg^hgNjZgdnmjlPxjbo=hgdhg]bFhkd\Z\fZaZl_fgZqZe_a^blvih]hjh^Zfb
\_kyf[_k_^h\Zlvkihl_gpbZevgufbjZ[hlh^Zl_eyfbj_amevlZl_\dhgp_^_dZ[jykh\_jrbe
�km^v[hghkguc\u[hjhklZgh\bekygZhcq_;Zgd_Fu^h]h\hjbebkvhkha^Zgbbkh\f_klgh]h
�ij_^ijbylby\\b^_^hq_jg_cdhfiZgbbhcq_;ZgdZ\__Zdpbhg_jghfdZiblZe_[Zgdm
ijbgZ^e_`Zeh\bZfg_dZdnbabq_kdhfmebpm\bJZ[hlZlvlZfygZqZedZddhgkmevlZgl
Fudmibeb\DZaZoklZg_fZe_gvdmx[jhd_jkdmxnbjfmi_j_bf_gh\Zeb__b\bxg_]h^Z
�aZj_]bkljbjh\ZebdZdhcq_;ZgdK_dvxjblbaDZaZoklZgFhydZjv_jZ\dZq_kl\_dhgkmevlZglZ
�l_fkZfufaZdhgqbeZkvyi_j_d\Zebnbpbjh\Zeky\ij_ab^_glZ;k_dvxjblbaL_f`_e_lhf[ue
mdhfie_dlh\ZgrlZlgZr_cnbjfu\qZklghklb\g__ijbrehq_eh\_d\hk_fvki_pbZebklh\ih
nbgZgkZf
ijhp_kk_jZ[hlumgZkg_\hagbdZehki_pbZevguogZf_j_gbcjZa\b\ZlvlZdgZau\Z_fu_qbklh
q_eh\_q_kdb_hlghr_gbyfu[uebfheh^uhlghkbebkvdjZ[hl_kijhn_kkbhgZevgufZaZjlhfgZr
�]eZ\gucbgl_j_kkhklhye\lhfqlh[uaZdexqZlvbgl_j_kgu_k^_edbGhj_ZevghlZf\;
k_dvxjblbakeh`beZkv\iheg_[h^jZydhfZg^Zb\hagbdrb_ijhba\h^kl\_ggu_p_ihqdb
hdZaZebkvijhqgufbb^he]h\j_f_ggufbgZklhevdhqlhiha`_i_jbh^bq_kdbqZklbqgh
\hkklZgZ\eb\Zebkv\lhcbebbghcdhgnb]mjZpbb
�LZd:kdZj?e_f_kh\ihke_lh]hdZdijhjZ[hlZe\hcq_;Zgd_r_klve_lklZeaZf_klbl_e_f
^he`ghklbaZfij_^Z
��Lbfmj`Zgdh[Z_\lh`_jZ[hlZ\rbckgZfb\;k_dvxjblbak_cqZk\bp_ij_ab^_gl^hqdb
GZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZdhfiZgbbOZeudnbgZgk DZdym`_]h\hjbeoZeud
ihdZaZokdbhagZqZ_lgZjh^guc\fIhemqbehkv^hklZlhqghbgl_j_kghgZqZ\^\b`_gb_bajZaguo
�lhq_dfukh[jZebkv\hcq_;Zgd_aZl_fgZrbljZ_dlhjbb\__jghjZahrebkv\jZagu_klhjhguZ
ihijhr_kl\bb_s_jy^Ze_lfukgh\Zkh[jZebkv\f_kl_ghl_i_jvm`_\[Zgd_OZeud
�?s_h^bggZrq_eh\_dFZkZebfh\ba;k_dvxjblbaDZaZoklZgi_j_r_e\ehg^hgkdh_hl^_e_gb_
�hcq_;ZgdZihlhfjZ[hlZe\^jm]boaZiZ^guonbgZgkh\uokljmdlmjZoZk_cqZkkha^Ze
�kh[kl\_ggmxbg\_klbpbhggmxdhfiZgbxFZcdeDhjklh]^Zrgbcqe_gkh\_lZ^bj_dlhjh\;
�k_cqZk\ha]eZ\ey_l\;gZijZ\e_gb_bg\_klbpbhggh]h[Zgdbg]ZCha_n:gd_jfZgdhlhjuclh]^Z
�[uejmdh\h^bl_e_fbg\_kl[Zgdbg]Zk_cqZky\ey_lkyij_^k_^Zl_e_fijZ\e_gbyhcq_;Zgd
�G_kdhevdhq_eh\_dba;k_cqZkjZ[hlZxl\ehg^hgkdhfo_^`nhg^_ERrZSDUWQHUV]h^m
wlhlnhg^kha^Ze\f_kl_kGZjh^guf[Zgdhfkh\f_klgucnhg^ijyfuobg\_klbpbc&HQWUDO$VLDQ
:R]iZIXQGdZiblZe\dhlhjhfijbgZ^e_`bliZjlg_jZfgZiZjbl_lguogZqZeZogZ
�_yl_evghklvnhg^Z\iheg_fh`ghkqblZlvmki_rghclZdhk_gvx]h^Zhgkh[jZefeg
^heeZjh\bg\_klbpbc
�Fh`ghkqblZlvgZfih\_aehbkZfZjZ[hlZ\;[ueZbgl_j_kghcbl_q_eh\_q_kdb_hlghr_gby
dhlhju_lZfkeh`bebkvijh^he`Zxlkyp_ehfmf_gykhojZgbebkvkZfu_ohjhrb_\hkihfbgZgby
hlhfi_jbh^_qZklghklbfuaZdexqbebg_kdhevdhgh\Zlhjkdbo^eydZaZoklZgkdh]hjugdZk^_ehd
hi_j\uogZrZdhfiZgbyi_j\hcbagZpbhgZevguob]jhdh\ijh\_eZk^_edmih_\jh[hg^Zfl_f
kZfufhldju\wlhlk_]f_gljugdZ^eyf_klguoi_gkbhgguonhg^h\b[Zgdh\^hgZk_\jhh[eb]Zpbb
ihdmiZeblhevdhbghkljZgpuIjbq_f^hoh^ghklvdih]Zr_gbxihi_j\hck^_ed_dhlhjmxy
kljmdlmjbjh\Ze^ey]hkm^Zjkl\_ggh]hi_gkbhggh]hnhg^ZkhklZ\eyeZ\b]h^h\uo^heeZjZo
Ih\lhjblvwlhk_cqZkijhklhg_j_Zevgh
&#xh;&#xl;&#xhj;&#xuo;&#x; h;i;&#xZg; y;&#x;h\lhjuodhfiZgby;k_dvxjblba\uimklbeZi_j\u_\DZaZoklZg_fmgbpbiZevgu_h[eb]Zpbb
ijbq_f\k_]h\wlhfk_]f_gl_[uehk^_eZghiylv\uimkdh\badhlhjuoq_luj_ihemqbebkvgZrbfb\f
lj_lvbofuaZdexqbebi_j\mx\kljZg_k^_edmihkebygbyfih]ehs_gbyf Qbfd_glkdbc
�GIAdhfiZgbyOZjblb\fKh[kl\_gghaZdju\Zeh__ehg^hgkdh_hl^_e_gb_;ghfubgbpbbjh\Zeb
bihemqbebfZg^ZlgZijh\_^_gb_
q_l\_jluofuijh\_ebi_j\mxgZgZpbhgZevghfjugd_k^_edmihkm[hj^bgbjh\Zgghfm^he]m^ey
GZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ
Ih`Zemcbf__lkfukehklZgh\blvkygZg_dhlhjuok^_edZoih^jh[g__Imgdli_j\uc_\jh[hg^u
KZfZihk_[_wlZhi_jZpbyfh]eZihemqblvky^hklZlhqghklZg^Zjlghcijhklhhq_j_^gh_km\_j_ggh_
�jZaf_s_gb_Gbq_]hg_h[uqgh]hhwlh]hDZaZoklZgm`_^\Z`^uaZgbfZegZf_`^mgZjh^guo
jugdZo_\jhh[eb]Zpbb\uimkdZebkv\b]h^mkhhl\_lkl\_gghgZbfeg^heeZjh\
Kh[kl\_gghybf_ehlghr_gb_dh[hbfwlbfjZaf_s_gbyfihkdhevdm\fhf_glkh\_jr_gbyi_j\h]h
_\jhaZcfZjZ[hlZeaZfij_^hfGZpbhgZevgh]h[ZgdZ bf_ggh^eylh]hqlh[uemqr_jZaf_klblvwlhl
\uimkdfuoehihlZeblh]^Zhih\ur_gbbkljZgh\h]hj_clbg]ZDZaZoklZgZ\fZ\h\j_fy\lhjhc
k^_edbih_\jh[hg^Zfij_^k_^Zl_e_fDhfbkkbbihp_gguf[mfZ]Zf
Ghqlhihemqbehkvj_Zevgh"Lj_lbc\uimkd_\jhh[eb]ZpbcJD[ueaZieZgbjh\ZggZ]h^:\
[mfZ]bbkoh^ybalh]hqlhihZgZeh]bb^_nhelfh`_lijhbahclbb\DZaZoklZg_P_gu
]hkm^Zjkl\_gguo[mfZ]j_adhmiZebZboihl_gpbZevgZy^hoh^ghklv\ujhkeZGmfulhagZebqlh
gZr_fbgbkl_jkl\hnbgZgkh\aZieZlblihk\hbfh[yaZl_evkl\ZfZ\hlmaZiZ^guoex^_clZdhc
m\_j_gghklbg_[uehA^_kvfubm\b^_ebhdgh\hafh`ghkl_c
Mi_gkbhgguonhg^h\\lhlfhf_glm`_ihy\bebkvi_j\u_^_gv]bi_gkbhggZyj_nhjfZgZqZeZkv\
yg\Zj_]h^ZBnhg^udhg_qghohl_ebbg\_klbjh\Zlvk\hbj_kmjku\^h[jhlgu_Zdlb\uGh
\hi_j\uob^_yihdmiZlv_\jh[hg^ubf\]heh\mg_ijboh^beZZ\h\lhjuoih^h[gZy\hafh`ghklv
g_[ueZghjfZlb\ghmj_]mebjh\ZgZhafh`ghklvijbh[j_l_gbyi_gkbhggufbnhg^ZfblZdh]h
deZkkZZdlb\h\dZd_\jhh[eb]ZpbbihnZdlmjZaj_r_gZg_[ueZFu\ayebbgbpbZlb\mgZk_[y
ijhjZ[hlZebwlhl\hijhkbkGZpbhgZevguf[Zgdhfbkfbgbkl_jkl\hfnbgZgkh\bklZebihdmiZlv
_\jh[hg^umaZiZ^guobg\_klhjh\Zl_dZdjZaohl_ebijh^Zlvijbq_fhq_gvkbevghBdZdm`_
kdZaZghijbkljmdlmjbjh\Zgbbhi_jZpbb[ueZihemq_gZ^hoh^ghklv\b]h^h\uodih]Zr_gbx\
\Zexl_Zwlh`_hq_gvdjZkb\Zyi_kgy
ijhp_kk_ijh\_^_gbyk^_edbfu^h[bebkvp_eh]hjy^Ziheh`bl_evguoj_amevlZlh\
klZ[bebabjh\Zebjughdkm\_j_gguo_\jhh[eb]Zpbc
^Zebi_gkbhggufnhg^Zf\ukhdh^hoh^gucbgkljmf_gl
ijh^_fhgkljbjh\ZebqlhnbgZgkh\Zykbkl_fZDZaZoklZgZklZ[bevgZbkbevghhlebqZ_lkyhl
jhkkbckdhcbmdjZbgkdhcdhlhju_\e_l_eb\djbabk
�hq_gvg_iehohaZjZ[hlZeb^eyhcq_;ZgdZ
?\jhh[eb]Zpbb^hkboihjjZ[hlZxsbck_]f_gldZaZoklZgkdh]hnbgZgkh\h]hjugdZgZqZe_
h[jZsZebkvlhevdhkm\_j_ggu__\jh[hg^uihlhfihy\bebkvbdhjihjZlb\gu_Bl_b^jm]b_[mfZ]b
y\eyebkv\gZqZe_\Z`ghcqZklvxihjln_e_ci_gkbhgguonhg^h\L_i_jvhgb\oh^yllZd`_\
ihjln_ebb[Zgdh\biZ_\uonhg^h\Ghi_j\ufbhldjuebdZebldmlh_klvkljmdlmjbjh\Zebi_j\u_
g_kdhevdhk^_ehdkwlbfbbgkljmf_glZfbfu
Imgdl\lhjhcfmgbpbiZevgu_h[eb]ZpbbDZdba\_klghf_klgu_bkihegbl_evgu_hj]Zgu
\uimkdZxlwlbbgkljmf_glu\p_eyonbgZgkbjh\Zgbyk\hbobg\_klbpbhgguoijh_dlh\p_ehf
hlghr_gb_d\hafh`ghklyfbo\uimkdZmnbgZgkh\uo\eZkl_c[uehlh]^Zg_]Zlb\gufGh\
hij_^_e_gguci_jbh^fbgbkl_jkl\hnbgZgkh\jZaj_rbehwlhlkihkh[aZbfkl\h\Zgbyb^Zehd\hlu
gZ\uimkdk_dhg_qgh`^Zebqlhi_j\uf[m^_ljZaf_sZlvky]hjh^:efZ:lZdZdnbgZgkh\Zy
klhebpZkljZguGhdh]^ZfugZqZebjZ[hlZlvkij_^klZ\bl_eyfbj_]bhgh\lh\uykgbehkvqlh
kZfufbijh^\bgmlufb\kfuke_nbgZgkh\hc]hlh\ghklby\eyxlky^\_aZiZ^gu_h[eZklb
FZg]bklZmkdZyb:lujZmkdZy :dbfhf ]eZ\hc\f:lujZmkdhch[eZklblh]^Z[ueBfZg]Zeb
LZkfZ]hf[_lh\\_kvfZi_j_^h\hc\kfuke_\eZ^_gbynbgZgkh\ufbl_ogheh]byfbq_eh\_dZZdbfhf
FZg]bklZmkdhch[eZklbEbZaaZlDbbgh\g_nlygbdihijhn_kkbbghaZf_klbl_eyfbmg_]h
jZ[hlZeb^\h_j_[ylba[Zgdh\kdhckbkl_fu\f
IhwlhfmihkjhdZfkeh`behkvlZdqlhi_j\uc\uimkdfmgbpbiZevguoh[eb]Zpbcfuk^_eZeb^ey
FZg]bklZm\lhjhc^ey:lujZmblhevdhlj_lbcba:efZ:luKh[kl\_gghbf_gghlZdbfh[jZahf
kbxey]h^ZgZqZek\h_kms_kl\h\Zgb_dZaZoklZgkdbcjughdh[eb]Zpbcf_klguo
bkihegbl_evguohj]Zgh\bf_xsboklZlmk]hkm^Zjkl\_gguop_gguo[mfZ]GZrZdhfiZgbydjhf_
lh]hklZeZf_g_^`_jhflj_okZfuoi_j\uogZdZaZoklZgkdhfjugd_\uimkdh\d\Zabkm\_j_gguo
h[eZklb:\k_]h\kljZg_\k_]f_gl_d\Zabkm\_j_gguoh[eb]Zpbc[uehk^_eZghiylv\uimkdh\b
q_luj_bagbo[uebgZrbfbIhlhfhlghr_gb_dwlbfbgkljmf_glZfbaf_gbehkv\qZklghklb
fbgbkl_jkl\hnbgZgkh\^Zehh[eZklyf\hafh`ghklvihemqZlv[x^`_lgu_^hlZpbbLZdbfh[jZahf
gZ^h[ghklb\jughqghfnbgZgkbjh\Zgbbk\hboijh_dlh\iml_f\uimkdZ^he]h\uoh[yaZl_evkl\m
gbom`_g_[uehB\hlebqb_hlJhkkbb bfgh]bo^jm]bokljZg\fmgZkjughdfmgbpbiZevguo
h[eb]ZpbcjZa\b\Zlvkyg_klZeG_kqblZxwlhijZ\bevguf^eynbgZgkbjh\ZgbybgnjZkljmdlmjguo
p_e_ckljhbl_evkl\Z^hjh]hqbklguokhhjm`_gbcblhfmih^h[gh]h^ZggZyko_fZ\iheg_
ijb]h^gZGhnZdlhklZ_lkynZdlhf\DZaZoklZg_hgZihdZijbagZgbyg_ihemqbeZ:lh]^Zfu
]hj^bebkvl_fqlhgZrZihnZdlmaZiZ^gZydhfiZgbyl_fg_f_g__aZimklbeZp_euck_]f_gl
dZaZoklZgkdh]hnhg^h\h]hjugdZ
DZdb\dZ`^hcgZr_ck^_ed_\wlbohi_jZpbyolh`_ijbkmlkl\h\ZeZnbgZgkh\Zybf_g_^`_jkdZy
gh\bagZex[hfkemqZ_jZ[hlZgZgh\hfk_]f_gl_jugdZ l_f[he__hj]ZgbaZpbywlh]hk_]f_glZ\f
lj_[m_l\hi_j\uokh]eZkh\Zgbykj_]meylb\gufbhj]ZgZfb\h\lhjuoijhk\_lbl_evkdhcjZ[hluk
wfbl_glhfb\lj_lvboih^]hlh\dbbg\_klhjZdihdmid_g_agZdhfuo_fm[mfZ] qlhj_Zevgh
y\ey_lky]eZ\guf\fIhgylghqlh\hijhku\uimkdZfmgbpbiZevguo[hg^h\gZ^h[uehijhjZ[Zlu\Zlv
kh\k_fbmqZklgbdZfbqZklghklbfbgbkl_jkl\mnbgZgkh\b^_ybo\uimkdZg_hq_gvgjZ\beZkvG_
[ueg_cljZe_gbGZp[ZgdghhgdZdjZajZaj_rbejZaf_klblvqZklvZdlb\h\i_gkbhgguonhg^h\\
bgkljmf_gluwlh]hdeZkkZBqlhlh`_\Z`gh\]h^Zoihke_jhkkbckdh]h^_nhelZ
ijh^Z\Zlvi_gkbhggufnhg^ZfdZdfmgbpbiZevgu_[mfZ]blZdb_\jh[hg^u[uehg_kZfhce_]dhc
aZ^Zq_c
�Zb\p_ehf^eyDZaZoklZgZlh]^Zjughdh[eb]Zpbc[ueZ[khexlghcgh\Zpb_c Ohlyihfh^_ebhg
bf__l^hklZlhqghfgh]hh[s_]hkZf_jbdZgkdbfjugdhfh[eb]Zpbc\fFh`ghkqblZlvqlhjugdb
kebygbcih]ehs_gbcZlZd`_km[hj^bgbjh\Zggh]h^he]ZlZd`_aZimklbeZgZrZdhfZg^ZLZdbf
h[jZahffunZdlbq_kdbi_j\ufbaZdexqbebk^_edbgZq_luj_ogh\uok_]f_glZogZpbhgZevgh]h
jugdZbklZeh[ulvy\bebkv\gbok\h_]hjh^Zi_j\hijhoh^pZfbY^hkboihjwlbf]hj`mkvdZd
fg_dZ`_lkyg_[_ahkgh\Zl_evghLmlih`ZemckZfh_f_klh\kihfgblvqlh\]h^m`mjgZe
�(XURPDQH\ijbagZe;k_dvxjblbaDZaZoklZgemqr_cbghkljZgghc[jhd_jkdhcdhfiZgb_c
DZaZoklZgZ
GZ^hkdZaZlvqlh\p_ehf^_nhelguc]h^\k_`_ihemqbeky^hklZlhqghkeh`guf\lhfqbke_
^ey\eZkl_ckZfucljm^gucfhf_glijbrehkv^\Z`^uk_d\_klbjh\Zlv[x^`_lklZlvbgZ
khpbZevgu_jZkoh^ukbevghk`Zebkv\gZjh^_\j_amevlZl_\k_]hwlh]hgZdhibehkvhij_^_e_ggh_
g_^h\hevkl\hAZl_fdh]^Zp_gugZg_nlvgZqZebihlbohgvdmhlu]ju\ZlviZ^_gb_m\eZkl_c
ihy\beZkvb^_yi_j_oh^blvhlh[hjhgbl_evghckljZl_]bb gZp_e_gghcgZij_h^he_gb_ihke_^kl\bc
djbabkZ\fdkljZl_]bbwdhghfbq_kdh]hjZa\blbyk\_l_wlh]hj_r_gby\hdly[j_]h^Zij_ab^_gl
j_rbeijh\_klbkf_gm\lZdgZau\Z_fuo\_jogbowr_ehgZoihf_gylvlhif_g_^`f_glb\
ijZ\bl_evkl\_b\GZpbhgZevghf[Zgd_BihemqbehkvlZdqlhi_j_f_gudhkgmebkvf_gykZfuf
ijyfufh[jZahfOhlyebqgh^eyk_[yylhqghgbdZdboi_j_f_gg_ohl_eihkdhevdmgZlmjZevgh
�]hj_egZjZ[hl_\jh^ghfhcq_;Zgd_
hi_j\uojZ[hlZlZffhlb\bjh\ZeZf_gydZdijhn_kkbhgZeZ_s_[u^_eZlvk^_edbijhdhlhju_\
DZaZoklZg_^hwlh]hqblZeblhevdh\mq_[gbdZoihnbgZgkZf ^Zblhbkdexqbl_evghaZiZ^guo\f
ihdZaZehkv[u\iheg_^hklhcgufDZaZoklZg_`_^Z_s_\]h^mhgh[uehijhklhg_j_Zevgh
\ukhdbfHkh[_gghihdhgljZklmkl_f`Zeh\Zgv_fdhlhjh_yihemqZegZ]hkm^Zjkl\_gghckem`[_
�:\lj_lvbo\;k_dvxjblbamf_gy[ueZaZ\_lgZynhjfmeZhipbhgZ^hjZ[hlZcylZf^hdhgpZ
^h]h\hjgh]hkjhdZihemqbe[u[hgmk\h[t_f_fbeebhgZ^heeZjh\
P_eucfbeebhg^heeZjh\Iexk_s_^\_klblukyqZf_jbdZgkdbo^_g_`guo_^bgbpKjZamb\h^gb
jmdbKh\k_fg_iehoZykmffZhkh[_ggh\l_]h^uFg_hgZg_dZaZeZkvebrg_cbym`_^h\hevgh
lhqghagZedZdbf_ggh_xjZkihjy`mkvFukebh[hgmk_[uebijbylgufbHgb^Z\Zebfg_
hsms_gb_m\_j_gghklb\kh[kl\_gghf[m^ms_fQm\kl\hhij_^_e_gghklbh[s_ffgh]hq_]h
Gh\k_i_j_f_gbehkvihke_lh]hdZd\hdly[j_]h^Zf_gy\ua\ZebgZ\klj_qmdij_ab^_glm
IJBEH@?GB?D=E:?
Babgl_j\vxij_ab^_glZdhfiZgbb5HQDLVVDQFH&DSLWDO$VVHW0DQDJHPHQW:g^j_yFh\qZgZ
�H[t_^bg_gb_nbgZgkh\uojugdh\\hijhkl_fih\jhklZb_]hfh^_eb@
:g^j_cbgl_j_kghebbg\_klbpbhgghfm[Zgdbjm\uoh^blvgZihklkh\_lkdb_jugdb"
�Z\Zcl_kgZqZeZjZa[_j_fkykmkeh\gh]h\hjy^bkihabpb_c\dZdbobf_gghahgZoKG=dZdb_
dhgdj_lgu_wdhghfbq_kdb_mkeh\bykeh`bebkvbkms_kl\mxl
hlkdZ`_f^\_hq_gvjZagu_kljZguMdjZbgZbDZaZoklZgMJ_kim[ebdbDZaZoklZg
bg\_klbpbhggucj_clbg]ihy\bekyjZgvr_q_fmJhkkbbbgneypbylZf\^\ZjZaZf_gvr_q_fm
gZkdZaZoklZgkdZy\ZexlZl_g]_mdj_iey_lkyGZp[ZgdJDijh\h^beijbij_`g_fjmdh\h^kl\_
bf_x\\b^m=jb]hjbyFZjq_gdh\fbijh^he`Z_lijh\h^blv\_kvfZjZamfgmxiheblbdmKeh\hf\
j_kim[ebd_kbevgZymklhcqb\ZybnbgZgkh\hk[ZeZgkbjh\ZggZywdhghfbdZGhwdhghfbdZ
g_k_dvxjblbabjh\ZggZyJughdkijhkZgZ^_gv]bagZqbl_evghf_gvr_q_fjughd
khhl\_lkl\mxs_]hij_^eh`_gby
Jhkkbckdhfm[bag_km\DZaZoklZg_bgl_j_kgug_ihjln_evgu_bg\_klbpbbZdeb_gluKh^ghc
klhjhgu\wlhckljZg_hq_gvfgh]h^_g_]bmqZklguoebpb\[ZgdZoK^jm]hcklhjhgu
dZaZoklZgkdb_bg\_klbpbbg_ebd\b^guijZdlbq_kdbg_ldhfiZgbcdhlhju_im[ebqghlhj]mxlkyZm
lhj]m_fuofbgbfZevgucIUHHIORDW:dpbc\JDdhebq_kl\_gghf_gvr_q_f\Jhkkbb]^_bodZd
ba\_klghg_fgh]hDZaZoklZgkdb_[hg^ubf_xlhq_gvohjhr__dZq_kl\hgh^Zxlg_\ukhdbc^hoh^
Ohlyl_g]_ dZdfulhevdhqlhhlf_lbeb\fmdj_iey_lkyd^heeZjmg_lhkh[_ggh]hkfukeZ\lhfqlh[u
f_gylvjhkkbckdb_[hg^ugZdZaZoklZgkdb_IhdmiZlv[mfZ]bkhk_^_cijhklh^ey^b\_jkbnbdZpbb
lh`_g_lkfukeZihkdhevdmjhkkbckdbcjughdh[eb]ZpbcblZd^hklZlhqgh[hevrhcb
^b\_jkbnbpbjh\Zgguc
NbgZgkbkluJhkkbbbDZaZoklZgZm`_g_kdhevdhe_laZy\eyxllhgZh^ghclhgZ^jm]hc
f_`^mgZjh^ghc\klj_q_h[h[t_^bg_gbb[bj`_\h]hijhkljZgkl\ZgZrboj_kim[ebdH^gZdh^Zevr_
aZy\e_gbc^_ehg_b^_lFh`ghebkqblZlvqlhbgl_j_kdwlhfmijh_dlmkbevg__mgbog_`_ebm
gZk"BqlhlZdZyZkbff_ljbydZdjZay\ey_lkyijbqbghclhjfh`_gby"
�Z[_amkeh\ghG_ijZ\bevgh]h\hjblvqlhJhkkbbh[t_^bg_gb_[bj`_\h]hijhkljZgkl\Zk
DZaZoklZghfg_gm`gh\hh[s_ghklhqdbaj_gbybg\_klbpbcijh_dlagZqbl_evghbgl_j_kg__lhc
klhjhg_
Ijh[e_fZ\lhfqlhdZdh_ijhkljZgkl\hf_`^mgZrbfbkljZgZfbgbkljhc [m^vebhgh_^bguf
[bj`_\ufbeb\hh[s__^bgufwdhghfbq_kdbf\fh^gZdhdZaZoklZgkdbc]jZ`^Zgbg\k_jZ\ghg_bf__l
fh`gh\deZ^u\ZlvkyqZklghklbj_Zevgu_bg\_klbpbbfh]mlb^lb\[mfZ]bkj_clbg]hfg_gb`_
::wlhgZijbf_j[_ev]bckdb_]hkm^Zjkl\_ggu_h[eb]ZpbbJhkkbckdb_p_ggu_[mfZ]bbalZdh]h
kibkdZiheghklvx\uiZ^ZxlL_fg_f_g__]jZ`^Zg_DZaZoklZgZhq_gvohlyl\gbobg\_klbjh\ZlvB
fgh]b_wlh^_eZxlKo_fZijhklZyGZoh^yl[Zgdihkj_^gbdhldju\Zxl\g_fkq_laZ\h^ylgZg_]h
^_gv]bbihdmiZxlkdZ`_f[_ev]bckdb_]hkm^Zjkl\_ggu_h[eb]ZpbbGZ^jm]hckq_lwlh]h`_
deb_glZih^aZeh][_ev]bckdbo[hg^h\[Zgd^Z_ldj_^bldhlhjucbkihevam_lky^eyihdmidb
jhkkbckdbop_gguo[mfZ]
:q_j_ajhkkbckdbo^hq_dg_evayhj]Zgbah\ZlvlZdb_ko_fu"
I_j_\h^blv\^hq_jgb_[Zgdb^_gv]bdeb_glh\aZij_s_ghaZdhgh^Zl_evghGZpbhgZevguc[Zgd
JDjZaj_rZ_ldj_^blghchj]ZgbaZpbbijhba\h^blvlZdb_hi_jZpbblhevdhkkh[kl\_ggufb
kj_^kl\ZfbIhwlhfm^hqdbdZaZoklZgkdbo[Zgdh\iulZxlkydhgdmjbjh\Zlvkjhkkbckdbfb[ZgdZfb
aZjhkkbckdmxdeb_glmjmH^gZdh\Jhkkbb[Zgdh\kdbck_dlhj^hklZlhqghdhgp_gljbjh\Zghdheh
^_kylb[Zgdh\dhgljhebjmxlijhp_glh\\hk_fv^_kyljugdZ
DZaZoklZg[_amkeh\ghbgl_j_k_gbf_gghl_fqlhlZfbf__lkyagZqbl_evgZyebd\b^ghklvHg
bgl_j_k_glZd`_\ieZg_SULYDWHHTXLW\EXVLQHVV\ieZg_ijbh[j_l_gbyiZd_lh\Zdpbcij_^ijbylbc
lZffgh]hi_jki_dlb\guodhfiZgbcGhihjln_evgu_bg\_klbpbbijZdlbq_kdbg_\hafh`guDZd
lhevdhmbobg\_klhjh\ihy\blky\hafh`ghklv\uoh^ZgZjhkkbckdbcjughdagZqbl_evgh[he__
^hoh^guchllm^Zihl_dmldgZf^hklZlhqgh[hevrb_^_gv]b
:^eyjhkkbckdh]hjugdZwlhdZd"
Ijblhd^_g_]ihe_a_gex[hfmjugdmYjZa]h\Zjb\ZekdZaZoklZgkdbfbi_gkbhggufbnhg^ZfbM
\k_oh^gZijh[e_fZg_\hqlhbg\_klbjh\ZlvIhwlhfmfh`ghij_^iheh`blvqlhkhhl\_lkl\mxsb_
kh]eZr_gbykJhkkb_cihy\ylkybdZaZoklZgkdbfbg\_klhjZf[m^_ljZaj_r_ghbg\_klbjh\Zlv\
jhkkbckdb_[mfZ]b
:qlhgZMdjZbg_"
GZMdjZbg_kblmZpbyh[jZlgZyiehohjZa\blucjughdp_gguo[mfZ]b[hevrZyg_o\ZldZ^_g_]
G_wnn_dlb\gZygZpbhgZevgZywdhghfbdZihjh`^Z_l\ukhdmxijhp_glgmxklZ\dm^hkboihj_klv
\hafh`ghklviheh`blv^_gv]b\]jb\gZogZ^_ihabl\ohjhr_f[Zgd_kdZ`_fih^\b]h^h\uo
Mqblu\Zyqlh]jb\gZihhlghr_gbxd^heeZjmmdj_iey_lkyih^h[gZykblmZpby^_eZ_l^hklZlhqgh
[_kkfuke_ggufbihiuldbijb\e_dZlv^_gv]bkMdjZbguGZ^_`gu_jhkkbckdb_h[eb]Zpbbijb
ohjhr_fmijZ\e_gbb^Z\Zeb\]h^m^h\bqlh^hklZlhqgh[ebadhdklZ\dZfih^_ihablm
mdjZbgkdbo[Zgdh\
JughdmdjZbgkdboZdpbck_cqZkZdlb\ghjZa\b\Z_lkyb[m^_ljZa\b\Zlvky^Zevr_Ijh[e_fZ\lhf
qlhgZg_fkms_kl\m_lg_kdhevdhljb]]_jh\nZdlhjh\b]jZxsbojhevkimkdh\h]hf_oZgbafZB
gbdlhg_fh`_lagZlvdZd[m^mljZa\b\Zlvkykh[ulbyihke_lh]hdZdf_oZgbafkjZ[hlZ_l
Keh\hfjughdhq_gvkeh`gucL_fg_f_g__fugZg_]hijbreb\ujZ[hlZebkljZl_]bxbk_cqZk
aZimklbeb8NUDLQH5HQDLVVDQFH)XQGh^bgbai_j\uo\fbj_nhg^h\hjb_glbjh\ZgguogZMdjZbgm
GhgZrbieZgukhhl\_lkl\mxlfZkrlZ[Zfnhg^h\h]hjugdZkljZgu^hdhgpZ]h^ZieZgbjm_f
ijb\e_qvijbf_jghfbeebhgh\^heeZjh\ijhbg\_klbjm_fbobgZwlhcieZgd_gZg_dhlhjh_\j_fy
aZnbdkbjm_fkyGZr_cdhfiZgbbg_bgl_j_kgh[hevrbgkl\hmdjZbgkdbo]hem[uonbr_dkqblZ_f
qlhhgbi_j_hp_g_gulh`_\j_fylZffgh]hbgl_j_kguo[mfZ]\lhjh]hwr_ehgZH^gZdhgZ
jughd[_^gucghjZ[hlZlvgZg_fm^h[ghGZMdjZbg_jughdg_iehohcghg_j_ab^_glma^_kv
jZ[hlZlvg_\hafh`gh
Ihq_fm`_\ulm^Z\uoh^bl_"
hi_j\uowlh^b\_jkbnbdZpbyIjbq_fqlhkms_kl\_gghmdjZbgkdbcjughdg_dhjj_ebjm_lk
jhkkbckdbfh\lhjuoMdjZbgZ[m^_ljZa\b\Zlvky:lhldlhhdZau\Z_lkygZjugd_i_j\uf
h[uqghihemqZ_lij_bfms_kl\ZDjhf_lh]h_kebdeb_glohq_lbg\_klbjh\Zlv\MdjZbgmZ
mijZ\eyxsbcg_fh`_l_fm^Zlvwlhlk_j\bklhdeb_glmc^_llm^Z]^_^_eZxlgm`guc_fm
ihjln_ev
AgZqblebwlhqlh_klvdeb_glu`_eZxsb_bg\_klbjh\Zlv\MdjZbgm"
Dhg_qghGZb[he__Zdlb\guoijboh^blky^Z`_k^_j`b\ZlvDeb_gluh^_j`bfub^__cqlh
MdjZbgZwlhjhkkbckdbcjughdihke_djbabkZgZdhlhjhfkdhjh\k_[mfZ]b[m^mlkbevghjZklb
B^_ywlZhrb[hqgZ\p_gumdjZbgkdbo]hem[uonbr_d\k_h`b^Zgbym`_aZeh`_gu
Dm^Z_s_gZijhkljZgkl\_KG=ohlylbg\_klbjh\Zlv\Zrbdeb_glu"
DZdgbiZjZ^hdkZevghmgZrbodeb_glh\_klvbgl_j_kdMa[_dbklZgmDbj]babbLZf\hafh`gh
qlhlhfh`gh[jZlv_s_hq_gv^_r_\h?klvbgl_j_kbdIjb[Zelbd_ohly__ijhfure_gghklv
[hevr_k\yaZgZkwdhghfbdhc?\jhkhxaZKljZgZkh]jhfgufihl_gpbZehf;_ehjmkkby
[_ehjmkkdb_ljZgkihjlgu_dhfiZgbbg_nl_i_j_jZ[hldZfZrbghkljh_gb_Gh\wdhghfbq_kdhf
kfuke_lZfkblmZpbygZr_]h]h]h^ZHij_^_e_ggucbgl_j_kfh`_lij_^klZ\eylvbAZdZ\dZav_
hafh`gh]h^Zq_j_adjmigu_jhkkbckdb_bg\_klbpbhggu_dhfiZgbb[m^mlihdju\Zlv
hsmlbfmxqZklvihklkh\_lkdh]hijhkljZgkl\Z
?keb`_]h\hjblvbf_gghh[bgnjZkljmdlmj_lhbgZMdjZbg_b\DZaZoklZg_kms_kl\m_lkbkl_fZ
p_gljZevgh]h^_ihgbjh\Zgbyki_pbZevgu_jbkdblZfg_ijhkfZljb\ZxlkyDjhf_lh]hijZdlbq_kdb
\_a^_jZ[hlZxldjmigu_[Zgdbbf_xsb_k\hcdZklh^bZevguc[bag_k
Kms_kl\mxsb_ijh[e_fubf_xlg_Z^fbgbkljZlb\gucoZjZdl_jwlhijh[e_fuh]jZgbq_gbcgZ
^\b`_gb_dZiblZeZIexkijh[e_fukZfbojugdh\bojhklZb\u[jZgghcfh^_ebjZa\blbyG_evay
\dexqblvZdpbbmdjZbgkdbobebdZaZoklZgkdbodhfiZgbc\ebklbg]JLKb^h[blvkylh]hqlh[uhgb
lZflhj]h\Zebkvqbklhhj]ZgbaZpbhggufbf_jZfb
L_fmh[t_^bg_gbywdhghfbdgZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_\k_lZdb_s_jZghh[km`^Zlv\k_jv_a
?^bgkl\_ggZykljZgZdhlhjZy^_ckl\bl_evgh[ukljh^\b]Z_lkydhldjulhfmnhg^h\hfmjugdmwlh
JhkkbyLZdqlh^Z\Zcl_ihdZihjZ[hlZ_fgZjh^bg_a^_kvfh`ghfgh]h_k^_eZlv
H=E:?G:P;:GD:
I_j_f_gubgbpbbjh\Zggu_ij_ab^_glhfGZaZj[Z_\uf\kbkl_f_]hkm^Zjkl\_ggh]hmijZ\e_gby
g_`^Zgghdhkgmebkvbf_gyOhlyydZdjZajZ[hlZe\qZklghf[bag_k_b[uewlbf\iheg_
m^h\e_l\hj_g
GZqZebkvi_j_f_guklh]hqlhgZ\klj_qmkij_ab^_glhff_gy\ua\Zebg_h[tykgyydhgdj_lgh]h
ih\h^ZWlhijhbkoh^beh\hdly[j_]h^Zihfgxqlh\:klZgmyijbe_l_emljhfDh]^Z_oZeba
ZwjhihjlZ\]hjh^klZeba\hgblvbahl^_eZdZ^jh\Z^fbgbkljZpbbij_ab^_glZbgZklhcqb\hmlhqgylv
^_lZeb[bh]jZnbbF_gywlhq_klgh]h\hjygZklhjh`behqlh[g_kdZaZlvgZim]ZehQlh[uihgylv
kblmZpbxyaZr_eddhee_]_@Zg^hkh\m dhlhjuclh]^Z[uei_j\uf\bp_ij_fv_jhf\fbklZe_]h
iulZlvqlhijhbkoh^bl"Hkh[hcykghklb[_k_^Zg_ijbg_keZ@Zg^hkh\kdZaZeqlh]hlh\ylky
[ue\dmjk_^_e
khklhygbbij_`g_]hg_\_^_gby^_eZlvg_q_]hyhlijZ\bekym`_g_ihkj_^kl\_gghihf_klm\uah\Z
d]eZ\_Z^fbgbkljZpbbij_ab^_glZ]gmDZefmjaZ_\m:lhl\f_klhdhff_glZjb_\\g_aZighklZe
iha^jZ\eylvf_gykgZagZq_gb_fgZihkl
KdZdbfijhklbl_gZagZq_gb_f"
GZihklij_^k_^Zl_eyGZp[ZgdZ=jb]hjbc
�Fg_gZmfjZamf__lkyi_j\uf^_ehfijbreZfukevhaZ\_lghchipbhgghcijh]jZff_hcq_
[ZgdZg_ijb^_lkyeb__\lZdhfjZkdeZ^_ebrblvkyGmZdhfme_]dhhldZaZlvkyhlfbeebhgZ
^heeZjh\"ByaZ^Ze_kl_kl\_gguc dZdfg_dZaZehkv\f\lZdhfiheh`_gbb\hijhk
G_evayeb\k_wlhhleh`blv"
Luhq_f"ihbgl_j_kh\ZekyDZefmjaZ_\L\hxnZfbebxm`_khh[sbebij_^k_^Zl_eyfiZeZl
G_\a^mfZchldZau\Zlvkykbevghih^klZ\brvkyB^bemqr_ijbky]mmqb:i_j_^wlbfl_[yfbgmlgZ
iylvaZ\_^mldij_ab^_glmlZdlu_fmlhwlh]hg_\a^mfZcih\lhjylvL_[ygZk_jv_agmx^he`ghklv
gZagZqZxl
�:Zfblh\\dmjk_"y\k_lZdbg_fh]\hllZdkjZamij_djZlblvaZ^Z\Zlv\hijhku
G_lkl_i_gghhl\_lkl\h\Ze]eZ\ZZ^fbgbkljZpbb:_fmaZq_f"
GmdZd`_"Hg\_^v_s_ihdZij_^k_^Zl_evGZp[ZgdZgm`gh`__]h\ba\_klghklvihklZ\blv
Dh]^Z[m^_lgm`ghlh]^ZbihklZ\yl
&#xuc;&#x^y;&#x;&#xy;&#xkj;&#xZa;&#xm;&#xkl;&#xZe;
&#xh;&#xgb;&#xlv;�uc^yykjZamklZea\hgblvZfblh\mGhm`_\kZfhfgZqZe_gZr_c[_k_^uf_gy\ua\Zebd
ij_ab^_glm
Ij_ab^_glgZqZeklh]hqlhl_i_jvdh]^Zy[m^maZgbfZlvlZdhck_jv_agucihkl[hjh^mijb^_lky
k[jblvh^bglZdhcoh^brv
IhlhfkijhkbedZdb_p_ebyk_[_klZ\exdZdij_^k_^Zl_evGZpbhgZevgh]h[ZgdZYkjZamkdZaZeqlh
h^bgbaijbhjbl_lh\\hkklZgh\e_gb_^h\_jbygZk_e_gbyd[Zgdh\kdhckbkl_f_Qlhy[_jmkvj_adh
�m\_ebqblvh[t_f^_ihablh\nbabq_kdboebpeywlh]hgm`gh[m^_l\qbke_i_j\hhq_j_^guof_j
kha^Zlvnhg^kljZoh\Zgby\deZ^h\bm`_klhqblvaZdhgh^Zl_evkl\hh[Zgdh\kdhclZcg_B^h[Z\be
qlh[hjh^mk[j_xdh]^ZkmffZ\deZ^h\gZk_e_gby^hklb]g_lfbeebZj^Z^heeZjh\
Ij_ab^_glkdZaZek_\uh[_sZ_l_fgh]h^_g_]dh]^Z\ZkgZagZqZxlZihlhfg_\uihegy_l_
�h[yaZl_evkl\Ghhn_jlmfhxdZdihdZaZeZ`bagvaZihfgbe:dkhh[s_gbxh[hipbhg_hcq_
[ZgdZij_ab^_glhlg_kkyhq_gvkihdhcghmg_]hfhbkl_gZgbygbdZdhcih^^_j`dbg_gZrebDZd
jmdh\h^bl_ev]hkm^Zjkl\ZGmjkmelZg:[br_\bqbf_ek\hxfhlb\ZpbxjZkklZ\eylvex^_cdZdhg
kqblZeijZ\bevguf^eyj_ZebaZpbbh[sboaZ^ZqB_keb[_armlhdlhkZfy\k_]^ZbihgbfZeb
�m\Z`Zewlmeh]bdmHgfg_kdZaZeZ[m^_rvlu_s_fbeebhg_jhfGhlhevdhihlhf
Kh[kl\_gghgZwlhc[h^jhcghl_qlhfbeebhgZ^heeZjh\fg_g_\b^Zlvijb_fmij_ab^_glZ
aZdhgqbeky
�GZqZeZkvijhp_^mjZij_^klZ\e_gby\iZjeZf_gl__imlZluijbgyebkvaZ^Z\Zlvfg_\hijhkug_
dZ`^ucjZa^jm`_ex[gu_ Q_klgh]h\hjyfhbhlghr_gbykiZjeZf_glhfg_[ueb[_ah[eZqgufb^h
fh_]h\klmie_gby\^he`ghklvij_^k_^Zl_eyGZpbhgZevgh]h[ZgdZ^Zbihlhflh`_\]h^m
fZ`bebk^Z`_h[jZsZekydij_ab^_glmkijhkv[hckgylvf_gykjZ[hlu\fKh[kl\_ggh]h\hjyih
p_ehfmjy^maZ^Z\Z_fuo\hijhkh\yhq_gv^Z`_bf_eqlh\hajZablvKeh\haZkeh\hjZa]h\hj
jZa^jZ`_gb_Lmlhg\ayekeh\hbkdZaZeGZijZkgh\ugZ_a`Z_l_gZFZjq_gdhhgki_pbZebklk
k_jv_aghcd\ZebnbdZpb_cBd^_emdklZlbhlghkblkyij_^_evghhl\_lkl\_gghk_cqZkihh[_sZe
fg_qlh_kebh[t_f\deZ^h\gZ^_ihablZodZaZoklZgkdbo[Zgdh\^hklb]g_lfbeebZj^Z^heeZjh\lh
hgk[j__l[hjh^m
WlhlyjdbcibZjh\kdbcoh^\k_fihgjZ\beky ihevamykvkemqZ_fohl_e[uih^q_jdgmlvqlh
ijb^mfZe_]hhlgx^vg_y\f@mjgZebkluihlhf\kyq_kdbjZkdjmqb\Zebwlhlkx`_lfZehdlh
h[hr_eky[_amihfbgZgbchkm^v[_jZklbl_evghklbgZfh_febp_Bdh]^Zy[hjh^mlZdbk[jbe
ihlhfmqlhaZ^Zqmfu\uihegbeb\flh\_a^_im[ebdh\ZebaZf_ldbhlhfdZdh\yklZe[_a[hjh^ucB
fhb[jblu_nhlh]jZnbbBaZiZ^gu_`mjgZebkluba\k_]hi_jbh^Zfh_cjZ[hlu\P;^hkboihj
ihfgylihq_fmlh]eZ\gufh[jZahfbf_gghwlmbklhjbxOhly[uebmf_gyohq_lkygZ^_ylvkyb
^jm]b_^hklb`_gby\^he`ghklbij_^k_^Zl_eyGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
H^gbfkeh\hf\blh]_f_gyml\_j^bebgZihklmbykgh\ZklZejZ[hlZlv\GZpbhgZevghf[Zgd_Gh
m`_\^he`ghklbij_^k_^Zl_eyG_fpudhg_qghgZf_gyke_]dZh[b^_ebkvIhmkeh\byf^h]h\hjZy
h[yaZg[ueij_^mij_^blvboh[moh^_aZljbf_kypZZhgbmagZebhg_fm`_dZdhk\_jrb\r_fky
nZdl_bakhh[s_gbyZ]_glkl\ZJ_cl_j
�GmjZkklZ\Zgb_khcq_[Zgdhfg_[uehe_]dbfb^eyf_gyGhl_fg_f_g__hghkhklhyehkvB
gZqZeZkvkh\k_f^jm]ZyjZ[hlZBihgZkus_gghklbhgZkhklZ\beZ\fh_c`bagbp_emxwihomohly
ijh^he`ZeZkvg_lZdm`^he]hqmlv[hevr_q_luj_oe_lkhdly[jy]h^Zihyg\Zjv
hh[s_]h\hjygZlhlfhf_gldh]^Zykgh\Zijbr_e\GZpbhgZevguc[Zgdl_i_jvm`_dZdeb^_j
gZfij_^klhyehgZqbgZlvjZ[hlmkh\k_fg_kgmey
hi_j\uobf_eZkvdhfZg^ZIjZ\^Zbal_oex^_ckdhlhjufbyjZ[hlZe\g_ihkj_^kl\_gghck\yad_
\k\hci_j\ucijboh^\GZpbhgZevghf[Zgd_dlhfm\j_f_gbg_hklZehkvgbdh]hK_f[Z_\m`_
�^Z\ghjZ[hlZe\qZklghfk_dlhj_@Zg^hkh\\]hkm^Zjkl\_gghcdhfiZgbbD_]hdZfblh\klZe
kh\_lgbdhfij_fv_jZRmd__\dhlhjuck_cqZky\ey_lkyZdbfhf ]m[_jgZlhjhf\fX`gh
DZaZoklZgkdhch[eZklbZ^hwlh]hfwjhf]hjh^Z:klZgZ\lhlfhf_glklZe_kebfg_g_baf_gy_l
iZfylvfbgbkljhfwdhghfbdbGZaZjh\mm`_lh]^Z[uehaZhgmr_egZi_gkbx
H^gZdhgZkf_gmbfmki_eb\ujZklbbijh^\bgmlvkyihkem`_[ghce_klgbp_l_ex^bdhlhju_
ij_`^_aZgbfZeblj_lvbihabpbbGZebqb_ki_pbZebklh\bf_gghwlh]hmjh\gyijbgpbibZevgh
\Z`ghihkdhevdmhkgh\gmxjZ[hlm\k_]^Zb\_a^_^_eZ_lkj_^g__a\_ghk_fgZfba\_klgubklhjbb
hg_\_jhylghyjdbolhif_g_^`_jZodhlhju_\h^bghqdmjZa\_jgmebh]jhfgmx^_yl_evghklvGh
j_Zevghlhikihkh[_g]eZ\gufh[jZahfij_^hklZ\eylv\b^_gb_ dZdwlhgZau\ZxlZg]ebqZg_\flh
_klvklZ\blvp_evB_kebhg\khklhygbb_s_bih\_klbaZkh[hcdhfZg^mlhkhkljZl_]bq_kdbf
ieZgbjh\Zgb_f\lZdhfmqj_`^_gbb\k_[m^_l\ihjy^d_Ghj_ZebaZpbxihklZ\e_gguoaZ^Zq
h[_ki_qb\ZxlgZqZevgbdbmijZ\e_gbcb^bj_dlhjZ^_iZjlZf_glh\GZpbhgZevghf[Zgd_wlhl
dhglbg]_glgZqbgZykk_j_^bguo^hklZlhqghklZ[be_gbijhn_kkbhgZe_gGZjy^_dexq_\uo
gZijZ\e_gbcdjhf_lh]hgZoh^bebkvl_`_ex^bkdhlhjufbygZqbgZeHgbklZebklZjr_b
hiulg__Fgh]b_bagbo^h\_jyebfg_\lhc`_kl_i_gb\dZdhcy^h\_jyebf\GZp[Zgd_y\k_]^Z
hsmsZeqlhkhkibguf_gygZ^_`ghijbdjhxl:gZ^jm]boijbgpbiZo\dhfZg^_jZ[hlZlv
g_\hafh`gh
AZl_f^ey[Zgdh\kdhckbkl_fum`_[ueZkha^ZgZijZ\bevgZyaZdhgh^Zl_evgZybghjfZlb\gZy[ZaZK
gZ^ahjZI_j_oh^gZf_`^mgZjh^gu_klZg^ZjlunbgZgkh\hchlq_lghklbhkms_kl\eyekyk]h^Z
iheghklvx\k_dj_^blgu_hj]ZgbaZpbbi_j_rebgZFKNH\_kghc]h^Z\f;Zgdh\kdZykbkl_fZ
khklhyeZba^\momjh\g_cGZpbhgZevguc[Zgdh[eZ^Zej_Zevghcg_aZ\bkbfhklvxLZdqlh
[Zgdh\kdbcj_]meylhj[ue\_kvfZ[h_kihkh[_gfufh]ebih^^_j`b\Zlvh]hgvk_jbyfbb^\b]Zlvky
^Zevr_
DZdh\Z[ueZkljZl_]bq_kdZyaZ^ZqZjZa\blbygZlhfwlZi_"
GZrm[Zgdh\kdmxkbkl_fmke_^h\Zehijb\_klb\khhl\_lkl\b_l_f`_djbl_jbyfdhlhjufhl\_qZeZ
�[Zgdh\kdZykbkl_fZex[hcjZa\blhcaZiZ^ghcwdhghfbdbeywlh]hke_^h\Zehijh\_klbp_euc
dhfie_dkjZ[hlZbf_ggh
�Baf_gblvkl_i_gvehyevghklb]jZ`^ZgkljZgudnbgZgkh\ufmqj_`^_gbyfh[blvkylh]hqlh[u
gZk_e_gb_DZaZoklZgZj_rZehk\hbhkgh\gu_nbgZgkh\u_aZ^Zqbq_j_a[Zgdbhldju\Zeh\gbo
^_ihablu[jZehdj_^blugZex[u_gm`^ubihl_qgu_ihlj_[bl_evkdb_h[jZah\Zl_evgu_blZd
^Ze__
Kha^Zlvkbkl_fmkljZoh\Zgby\deZ^h\
M`_klhqblvaZdhgh^Zl_evkl\hh[Zgdh\kdhclZcg_
K^_eZlv[Zgdh\kdb_dj_^blu^hklmigufbfZehfm[bag_km
AZimklblvnbgZgkh\ucebabg]
Hlkljhblvbihl_qgmxkbkl_fm
Kljmdlmjbjh\Zlvkbkl_fmgZ^ahjZ
h[s_fbp_ehfyfukebewlhldhfie_dkjZ[hldZd\lhjhcwlZij_nhjfunbgZgkh\h]hk_dlhjZ
AZ^ZqZy\eyeZkvkbkl_fghcZagZqblih^oh^blvd__\uiheg_gbxke_^h\Zehlh`_kbkl_fgh
qZklghklbijZdlbq_kdb\jZ\ghckl_i_gb[ueh\Z`gh^h[blvkyj_ZebaZpbbdZ`^hcbaihklZ\e_gguo
aZ^Zq
OhlybagZq_gbylh]hqlhm`_[uehk^_eZghg_ke_^h\Zehg_^hhp_gb\ZlvIjZdlbdZfgh]bokljZg
m[_^bl_evghihdZau\Z_lqlh^Ze_dhg_\k_j_nhjfu^hoh^yl^h\lhjh]hwlZiZLZdbfh[jZahflhl
nZdlqlhfu\ijbgpbi_^h[jZebkv^hke_^mxs_]hi_j_]hgZkZfihk_[_y\eyekyk_jv_aguf
gZpbhgZevguf^hklb`_gb_f
lhfqlhwlhkemqbehkvhq_gv\_ebdZjhevij_ab^_glZkljZguGmjkmelZgZGZaZj[Z_\Z
Bf_eagZq_gb__s_jy^nZdlhjh\Ihfh]ZehdZdwlhgbaZ[Z\gh^Z`_lhqlhfugZqZebkgbadh]h
klZjlZMgZkg_[uehnbgZgkh\uoljZ^bpbckbevguokeh`b\rbokyeh[[bklkdbo]jmiidhlhju_
fh]eb[uwnn_dlb\ghij_iylkl\h\Zlvijh\_^_gbxj_nhjfKKKJ[hevrbgkl\hkljmdlmj[ueh
kbevghp_gljZebah\ZgghIhwlhfmihke_jZkiZ^ZKhxaZ\k_kbevgh_keh`b\r__kybdhkgh_hklZehkv
\p_glj_GZrb`_jmdb dZdh_lh\j_fy\f[uebk\h[h^gu
LZdhc\_ebdhe_igucrZgkke_^h\Zehbkihevah\Zlv]jZfhlghLZdqlhfu\ayebkvaZ^_ehIjboh^\
GZpbhgZevguc[ZgdklZek_jv_agufdZdwlhijbgylhgZau\Zlv\uah\hfb^eyf_gyebqghGZwlhf
wlZi_yihemqbej_Zevgu_iheghfhqbyeb^_jZ\h\k_fboh[t_f_i_j\hcqZklbfZje_ahgkdh]h
[Ze_lZfhyjhev\hfgh]hfk\h^beZkvd]_g_jbjh\Zgbxb^_cJhevdhg_qghohjhrZy
kh^_j`Zl_evgZyGhaZfij_^P;g_lhlmjh\_gvgZdhlhjhfZ[khexlgh\k_b^_bdhlhju_l_[_
�dZ`mlkyijZ\bevgufbfh`ghj_Zevgh\hiehsZlv\`bagveyj_ZebaZpbblj_[m_lkydZdfbgbfmf
dhgk_gkmkkhklZjrbfblh\ZjbsZfb
B_kebgZqZehgZrboj_nhjf^eyf_gyebqgh[uehh[hagZq_gh\klj_q_ckfjZqgufq_eh\_dhfba
^`biZlhg_dhlhjufij_^\Zjbl_evgufblh]hfklZeih`ZemclhlnZdlqlh\]h^m`mjgZe
(XURPhQH\ijbagZe[Zgdh\kdmxkbkl_fmDZaZoklZgZkZfhci_j_^h\hc\KG=
IJBEH@?GB?D=E:?
�Badgb]bGmjkmelZgZGZaZj[Z_\ZDZaZoklZgkdbcimlv@
i_jbh^ijh\_^_gbydZfiZgbbihijb\e_q_gbxkj_^kl\gZk_e_gby\[Zgdb=jb]hjbcFZjq_gdh
[u\rbc\lh\j_fyij_^k_^Zl_e_fGZpbhgZevgh]h[ZgdZim[ebqghihh[_sZefg_qlh\kemqZ_
mki_oZhgk[j__lk\hx[hjh^mIjbwlhfkqblZlvdZfiZgbxmki_rghcmkeh\bebkv_kebgZdhie_gby
nbabq_kdboebp\[ZgdZo\lhjh]hmjh\gykhklZ\ylfej^^heeZjh\KR:
AZy\e_gb_]eZ\gh]h[ZgdbjZkljZguhkh[_gghijb]eygmehkvKFBFgh]b_wdhghfbklub
`mjgZebklu]h\hjbebbibkZebqlhoh^blvFZjq_gdh[hjh^Zluf\kx`bagvGh[md\Zevgh^\Z
]h^ZkimklyZbf_gghk_gly[jy]h^Zhgijbr_egZh^gmbaij_kkdhgn_j_gpbcihijbagZgbx
jy^ZKFBg_h`b^Zgghihfheh^_\rbfk_]hebpZbkq_aebfgh]he_lgyyk_^_xsZy[hjh^dZbmku
bkhh[sbeqlhgZdhie_gbynbabq_kdboebpkhklZ\bebfej^^heeZjh\KR:
iheg_fh`_l[ulvqlhwlhk\h_h[jZagh_iZjbku]jZehg_f_gvrmxiheh`bl_evgmxjhev\
ijb\e_q_gbbkj_^kl\gZk_e_gby\dZaZoklZgkdb_[Zgdbq_fj_deZfgu_bbgnhjfZpbhggu_f_ju
ihke_^kl\bbFZjq_gdh_s_^\ZjZaZ^Z\Zeh[_sZgbyk[jblvk\hx[hjh^m\kemqZ_wnn_dlb\gh]h
jZa\blbyhl^_evguok_]f_glh\nbgZgkh\h]hjugdZGh`_eZxsbokihjblvbebhlimkdZlvrmldbih
wlhfmih\h^mm`_g_gZoh^behkv
=jb]hjbc:e_dkZg^jh\bqFZjq_gdhijhn_kkbhgZe\ukhdh]hmjh\gyijbagZgguc`mjgZehf
?\jhfZgbemqrbf[Zgdbjhfmf_ehlklZb\Zlvk\hxihabpbxbhdZau\ZekyijZ\\[hevrbgkl\_
kemqZ_\Yih^^_j`b\Ze_]h^_yl_evghklvgZihklmij_^k_^Zl_eyGZp[ZgdZHgbaaZk\h_cijyfhlu
g_j_^dhklZedb\ZekykijZ\bl_evkl\hfbiZjeZf_glhfgh\k_]^ZhlklZb\Zek\h_fg_gb_
Þ&#x:0;KBKL?F:KLJ:OH:GBYDE:H
GZk_e_gb_^he`ghojZgblv^_gv]b\[Zgd_Bf__lky\\b^mg_^hfZ\kl_deygghcbbeb`_klyghc
lZj_Z\gZ^_`ghfdj_^blghfmqj_`^_gbbwlhfym[_`^_g[_a\kydboh]h\hjhdZ[khexlghb
klhijhp_glgh
Bf_gghihwlhfmgZ\klj_q_kij_ab^_glhf dhlhjZyij_^r_kl\h\ZeZfh_fm\klmie_gbx\^he`ghklv
ij_^k_^Zl_eyGZpbhgZevgh]h[ZgdZ\fykdZaZeeb^_jmkljZguhlhfqlh\Z`g_cr_caZ^Zq_cgZgh\hf
ihklmkqblZxj_adh_m\_ebq_gb_h[t_fh\[Zgdh\kdbo^_ihablh\Bqlh^ey^hklb`_gbywlhcp_eb\
DZaZoklZg_h[yaZl_evghijb^_lkykha^Z\ZlvgZpbhgZevgmxkbkl_fmkljZoh\Zgby\deZ^h\:
iZjZee_evghm`_klhqZlvaZdhgh^Zl_evkl\hh[Zgdh\kdhclZcg_GZa\Zggu_p_ebykqblZe
�\aZbfhh[mkeh\e_ggufbh\_jb_gZk_e_gbyd[Zgdh\kdhckbkl_f_khq_\b^ghklvxaZ\bkbl \lhf
qbke_\fhlkl_i_gb__dhgnb^_gpbZevghklbbgZ^_`ghklb
h\k_ffbj_[bag_k[Zgdh\kljhblkygZlhfqlhagZqbl_evgmxqZklvnbgZgkh\uoj_kmjkh\hgb
ijb\e_dZxlbf_gghmgZk_e_gbyZf_jbdZgkdbcb]_jfZgkdbci_jbh^uk\h_c`bagbyk\hbfb
]eZaZfbm\b^_egZkdhevdhih^h[gu_kbkl_fuwnn_dlb\gudZdohjhrhhgbh[_ki_qb\Zxl
jZ\gh\_kgh_h[jZs_gb_^_g_]\wdhghfbd_DklZlbfbjh\hcdjbabkebd\b^ghklb]h^Z
ih^l\_j^beqlh[ZgdbZdlb\ghijb\e_dZxsb_nbgZgkh\u_j_kmjkuaZij_^_eZfbkljZgugZ
\g_rgbojugdZol_fkZfufijbgbfZxlgZk_[yagZqbl_evgu_jbkdbGhh[wlhfbf__lkfuke
JZ[hlZknbabq_kdbfbebpZfb^_ehdhg_qghoehihlgh_L_fg_f_g__bf_gghwlhlnhjfZl
ijZ\bevgucIjblZdhfjZkdeZ^_ohjhrh\k_fmqZklgbdZfkbkl_fu;Zgdbbf_xlrbjhdmxb
^b\_jkbnbpbjh\Zggmxj_kmjkgmx[Zam=hkm^Zjkl\hihemqZ_lihevamhllh]hqlh\wdhghfbd_
ihy\eyxlky^ebggu_^_gv]b^eybg\_klbpbcBg_\ihke_^gxxhq_j_^vih^h[gh_\aZbfh^_ckl\b_
gm`ghkZfhfmgZk_e_gbxdhlhjh_hlg_kyk\hbgZdhie_gby\[ZgdihemqZ_lijhp_glih\deZ^m lh
_klvohly[uijb[ebabl_evghdhfi_gkbjm_lbgneypbx\fbdlhfm`_i_j_klZ_l\hegh\ZlvkyaZ
khojZgghklv^_g_]Gh\hla^_kvklhi
GZrb]jZ`^Zg_\lhlfhf_gl[ZgdZfg_^h\_jyebgb\fZe_cr_ckl_i_gbbg_ljm^ghihgylv
ihq_fmAZdjZlqZcrbci_jbh^[md\ZevghaZg_kdhevdhe_lhkgh\gZyfZkkZgZk_e_gbyi_j_`beZ
q_j_^mnbgZgkh\uodZlZkljhnijh\h^bebkv kg_hq_gv\gylghcZihlhfmih^hajbl_evghcp_evx\f
h[f_gudmixj\Zexlgu_dmjkukdZdZebfgh]hqbke_ggu_nbgZgkh\u_ibjZfb^ujmrbebkv
j_amevlZl_wlhcq_oZj^uh^gbbl_`_ex^bl_jyebk\hbk[_j_`_gbyihg_kdhevdhjZa:wlh\
h[s_f[_kij_p_^_glguckemqZc
GZi_j\hfwlZi_bgbpbZlhjhfjZahjbl_evguonbgZgkh\uoi_j_f_gy\eyehkv]hkm^Zjkl\hKKKJ
AZl_f\^_eh\klmibebqZklgu_kljmdlmju=jZ`^Zgbgklj_fykvohlvdZdlhkhojZgblvk\hb
k[_j_`_gbyhlbgneypbbg_k^_gv]b\qZklgmxbg\_klbpbhggmxdhfiZgbxbebnhg^Zq_j_a
g_dhlhjh_\j_fywlhlnhg^bkiZjyeky[_ake_^Z WlmkblmZpbxfum`_h[km`^Zeb\]eZ\_h
i_gkbhgghcj_nhjf_\fj_amevlZl_^h\_jb_gZk_e_gbydex[ufnbgZgkh\ufbgklblmlZf[ueh
ih^hj\Zgh\ijbgpbi_
Ihwlhfmijhklu_dZaZoklZgpu\h\k_g_kh[bjZebkv\\_jylvk\hb^_gv]bf_klguf[ZgdZf:
g_ijhklu_^mfZebh[wlhf_s_f_gvr_GZjh^gu_fZkkuZdlb\ghihdmiZebgZk\h[h^gu_^_gv]b
gZebqguc^heeZjbZf_jbdZgkdb_^_gv]bhlebqgh gZlhlfhf_gl\fg_kebkem`[m\dZq_kl\_
hkgh\gh]hkj_^kl\Zk[_j_`_gbyqZklguogZdhie_gbcWdhghfbdZKR:hlwlh]hihgylgh
\ub]ju\ZeZgh\hlgZrZdkh`Ze_gbxgbqmlv
Ke_^h\Zeh^h[blvkylh]hqlh[umljZq_ggh_^h\_jb_]jZ`^ZgkljZgudnbgZgkh\ufbgklblmlZf
\hkklZgh\behkvKbkl_fZkljZoh\ZgbyqZklguo^_ihablh\\iheg_wnn_dlb\gucbijh\_j_ggucgZ
ijZdlbd_kihkh[^h[blvkywlhcp_eb
hh[s_lh\i_j\ucjZa\hafh`ghklvkha^Zgby\DZaZoklZg_kbkl_fukljZoh\Zgby^_ihablh\
h[km`^ZeZkvaZljb]h^Z^hhibku\Z_fuokh[ulbc\]h^mH^gZdh\lhlfhf_glgbjmdh\h^kl\h
GZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDZaZoklZgZ dZaZoklZgkdh]hZgZeh]Zjhkkbckdh]hK[_j[ZgdZ\fdZd
ij_^klZ\bl_eydjmig_cr_]hkbkl_fhh[jZamxs_]hdj_^blgh]hmqj_`^_gbygbjmdh\h^kl\h
GZpbhgZevgh]h[ZgdZdZdij_^klZ\bl_eyj_]meylhjZwlmb^_xg_ih^^_j`Zeh
IhabpbxDZdbf`Zgh\Zij_^k_^Zl_eyijZ\e_gbyGZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ ihdZaZokdbwlh
mqj_`^_gb_gZau\ZxlgZihfgx_s_jZa[ZgdOZeud\fijb`_eZgbb^Z`_fh`gh[uehihgylv
Kbkl_fZkljZoh\Zgby\deZ^h\mkljh_gZlZd[Zgdhldju\Zxsbc]jZ`^ZgZf^_ihablgu_kq_lZ
j_]meyjghhlqbkey_l\kljZoh\hcnhg^hij_^_e_ggucijhp_glhlh[s_]hh[t_fZbf_xsbokymg_]h
^_ihablh\nhg^_Zddmfmebjmxlky\aghku\k_o[Zgdh\\oh^ysbo\kbkl_fmbieZlysbokljZoh\u_
hlqbke_gbykblmZpbb[Zgdjhlkl\Zdhgdj_lgh]h[ZgdZqZklvgZdhie_gguo\nhg^_j_kmjkh\ lh
_klvh[sbo\aghkh\\fb^_lgZjZkq_luk\deZ^qbdZfb[ZgdZ[ZgdjhlZA^_kv_klvh^bglhgdbcfhf_gl
?keb[ZgdjhlblkyfZe_gvdbc[Zgd qlhgZb[he__\_jhylgh\flh_kl_kl\_gghij_\_glb\ghhlqbkeylv\
dhlhjuc\iheg_fh`_lij_\ukblvkmffmZdlb\h\ehigm\r_]h[ZgdZ
IhemqZ_lkyqlhkZfu_djmigu_[Zgdb\k_]^Zg_kmlkZfmx[hevrmxnbgZgkh\mxhl\_lkl\_gghklvB
hgb`_y\eyxlkykZfufbmklhcqb\ufblh_klvbokh[kl\_ggucjbkd[Zgdjhlkl\Zhlghkbl_evgh
g_\_ebd
GZjh^ghfk[_j_]Zl_evghf[Zgd_[uehkhkj_^hlhq_ghgZlhlfhf_gl[hevr_iheh\bgu^_ihablh\
gZk_e_gbyIhwlhfm_]hjmdh\h^kl\haZ^Z\Zehj_]meylhjmj_ahgguc\hijhkihq_fmieZlblvaZ
^jm]b_[Zgdb_kebhgbijb^ml\lhkdeb\h_khklhygb_^he`_gbf_gghOZeud"Ijblhfqlh_]h
kh[kl\_ggh_nbgZgkh\h_khklhygb_y\ey_lkygZb[he__mklhcqb\ufZm`_kebjmog_lhglh
[Zgdh\kdhckbkl_f_g_ihfh`_lgbdZdhckljZoh\hcnhg^@Zg^hkh\dZdaZf_klbl_evij_^k_^Zl_ey
GZpbhgZevgh]h[ZgdZlh]^ZnZdlbq_kdbih^^_j`Zewlmihabpbx:ij_^k_^Zl_evijZ\e_gby
GZp[ZgdZK_f[Z_\hlijh[e_fuhlkljZgbekyl_okblmZpbyodh]^ZfukHjZahf @Zg^hkh\uf\f
gZqbgZebihe_fbabjh\Zlvhkh[_gghj_adhK_f[Z_\dZdijZ\behij_^ihqblZeg_\f_rb\Zlvkyb
j_r_gbyihkihjguf\hijhkZfg_ijbgbfZlvhl\l_okemqZyodh]^Zh[Z_]haZf_klbl_eybf_eb
_^bgh_fg_gb_hg_]hdZdijZ\behih^^_j`b\Ze
WlhdklZlbd\hijhkmh\hafh`ghklyoeb^_jZb^_y[ueZ\ukdZaZgZijZ\bevgZyh^gZdh\lhl
fhf_glmf_gyg_o\ZlZeh\_kZ^eylh]hqlh[u__ijh^Z\blv lhlfhf_glg_gZreZih^^_j`db
lZd`_b^_yhj]ZgbaZpbb\DZaZoklZg_bihl_qghcdhfiZgbbohlybih^jm]bfijbqbgZf\fGhdh]^Zy
ijbr_e\GZp[Zgdm`_\dZq_kl\_ij_^k_^Zl_eyijZ\e_gbylhkmf_egZklhylvgZkha^Zgbbkbkl_fu
kljZoh\Zgby^_ihablh\ bbihl_dblh`_\fLh]^Zrehfgh]hjZa]h\hjh\hg_h[oh^bfhklbhklZgh\blv
^heeZjbaZpbxwdhghfbdbBogZdZe[ue\ukhdGh\u[hji_j_^^_g_`gufb\eZklyfb[uedZdhc"
Bebklbfmebjh\Zlvm\_ebq_gb_qbkeZbf_gghl_g]h\uo^_ihablh\ ZgZjh^\gbo\deZ^u\Zlvky
hlgx^vg_ohl_eihijbqbgZfbaeh`_gguf\ur_\fbeb\gZqZe_\hkklZgh\blv^h\_jb_d[ZgdZf\
p_ehfZ^_^heeZjbaZpb_caZgbfZlvkyihlhf
EbqghyZ[khexlghq_ldhihgbfZeqlhaZgbfZlvkygm`ghbf_ggh\hkklZgh\e_gb_f^h\_jbyd
[Zgdh\kdhckbkl_f_:^eywlh]hke_^m_l\qbke_i_j\hhq_j_^guof_j\hi_j\uokha^Zlvnhg^
kljZoh\Zgby\deZ^h\b\h\lhjuom`_klhqblvaZdhgh^Zl_evkl\hh[Zgdh\kdhclZcg_
Kbkl_fZkljZoh\Zgby^_ihablh\wlhlhkq_]hke_^m_lgZqbgZlvihqlb\ex[hci_j_oh^ghc
kblmZpbbLZdZykbkl_fZkms_kl\m_lijZdlbq_kdb\h\k_owdhghfbq_kdbjZa\bluokljZgZoFgh]b_
_kebg_kdZaZlv[hevrbgkl\h\fbawlbokljZgi_j_`beb[Zgdh\kdb_djbabkuGZa\Zggu_nZdlu
k\yaZgugZijyfmxi_j_`beb[Zgdh\kdbcdjbabkaZ^mfZebkvhf_oZgbafZoij_^hl\jZs_gby
ke_^mxs_]h
KR:j_r_gb_hkha^Zgbbn_^_jZevghcdhjihjZpbbihkljZoh\Zgbx^_ihablh\)HGHUDO'HSRVLW
,QVXUDQFH)',&[uehijbgylhdhg]j_kkhf_s_\]h^m\j_amevlZl_djbabkZ]h^Zb
khimlkl\h\Z\r_c_fmiZgbdb\deZ^qbdh\\fZkkh\hfihjy^d_\ugbfZ\rbok\hb^_gv]bba\k_o
[Zgdh\
�eykijZ\dbAZihke_^gb_^\Zljb^_kylbe_lbykdjbabkhf[Zgdh\kdhckbkl_fuklZedb\Zehkv
[hevrbgkl\hkljZgy\eyxsbokyqe_gZfbFNgZijhly`_gbbi_jbh^Z]h^h\[ueh
aZnbdkbjh\Zghkbkl_fguo[Zgdh\kdbodjbabkh\aZljhgm\rbokljZgmBmq_gu_^hdZaZebqlh
djbabkubf_xlkbkl_fgucoZjZdl_jIhke_q_]haZiZ^gu_[Zgdbjuihkdhevdmhgbg_`_eZeb
ih\lhj_gby\kljykhdgZqZebkha^Z\Zlvkbkl_fukljZoh\Zgby[Zgdh\kdbo^_ihablh\m`_\fZkkh\hf
kbkl_fZo]ZjZglbjh\Zgby^_ihablh\khhl\_lkl\bbkwlbf^hdmf_glhfdZ`^h_]hkm^Zjkl\hqe_g
?Kdhgljhebjm_lkha^Zgb_gZk\h_cl_jjblhjbbkbkl_fu bebg_kdhevdbokbkl_f\f]ZjZglbjh\Zgby
^_ihablh\Ijbwlhfgbh^ghdj_^blghnbgZgkh\h_mqj_`^_gb_ihemqb\r__jZaj_r_gb_gZ
[Zgdh\kdmx^_yl_evghklvg_fh`_lijbgbfZlv\deZ^ugZk_e_gbyg_[m^mqbqe_ghfh^ghcbalZdbo
kbkl_f
BkibkhdkljZgbf_xsbogZpbhgZevgu_kbkl_fukljZoh\Zgby^_ihablh\ihklhygghjZkl_lJ_ahggh
[uehj_rblvqlhbDZaZoklZg^he`_gkha^Zlvmk_[yih^h[gucbgklblmlij_^hl\jZs_gbykbkl_fguo
djbabkh\
Hij_^_eyyijbgpbiugZr_ckbkl_fukljZoh\Zgby\deZ^h\aZh[jZa_pfudZdjZa\ayebijbgpbiu
kbkl_fukljZoh\Zgby^_ihablh\KR: )',&\f:f_jbdZgkdbchiulkh[kl\_ggh]h\hjyy\ey_lky\
wlhch[eZklbhlijZ\ghclhqdhc^ey\k_owlZkbkl_fZklZeZi_j\hc\fbj_HgZkZfZyaj_eZybkZfZy
jZa\blZy?_[Zah\ucijbgpbiknhjfmebjh\Zg_joh\gufkm^hfKR:kbkl_fZ]ZjZglbjh\Zgby
^_ihablh\^he`gZaZsbsZlvk[_j_`_gby\^h\bkbjhlLh_klvhlklZb\Zlvbgl_j_kudjmiguo
^_ihablhjh\gm`ghg_\i_j\mxhq_j_^v:fh`_l[ulvg_ke_^m_l\ijbgpbi_
LZdbfh[jZahfh[km`^Zy[Zah\u_ijbgpbiukbkl_fukljZoh\Zgby\deZ^h\fuij_`^_\k_]h
kfhlj_ebgZZf_jbdZgkdmxfh^_ev_^v\DZaZoklZg_dZdym`_fgh]hjZakdZaZekms_kl\h\Ze
[Zah\ucijbgpbiijb\ujZ[hld_ex[uoj_r_gbc\kn_j_nbgZgkh\bkihevah\Zlvf_`^mgZjh^gu_
klZg^ZjluLZf]^_bog_lijbf_gylvgZbemqrmxf_`^mgZjh^gmxijZdlbdm
Ijh[e_fZh^gZdh\lhfqlhihkbkl_fZf]ZjZglbjh\Zgby^_ihablh\_^bgh]hklZg^ZjlZg_lIjb
F_`^mgZjh^ghcZkkhpbZpbbkbkl_fkljZoh\Zgby^_ihablh\ ,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQRI'HSRVLW
,QVXUHUV\fkms_kl\m_ljZ[hqZy]jmiiZdhlhjZyjZajZ[hlZeZj_dhf_g^Zpbbihkha^Zgbxgh\uokbkl_f
lZdh]hjh^ZGhj_dhf_g^Zpbb,$',ihemqbebkvfgh]hieZgh\ufb\lhfkfuke_qlh\g_dhlhjuo
kljZgZo^_eZxllZdZ\g_dhlhjuobgZq_B\k_gZa\Zggu_\ZjbZglubf_xlijZ\hgZ
kms_kl\h\Zgb_LZdbfh[jZahfkhojZgy_lkyfgh]h\ZjbZglghklvj_r_gbcqlhkfh_clhqdbaj_gby
g_kZfh_ijZ\bevgh_
L_fg_f_g__h[sb_ih^oh^uihjy^mihabpbckms_kl\mxlLZdkh]eZkghj_dhf_g^ZpbyfFNb
,$',\i_j\mxhq_j_^v^he`gu[ulvaZsbs_guf_edb_\deZ^qbdb\^h\ubkbjhluJZaf_j
]ZjZglbcgh]h\haf_s_gby^he`_g[ulvg_[hevrbfihkdhevdm\ijhlb\ghfkemqZ_^_ihablhjug_
hp_gb\Zxljbkdb[Zgdh\Djbl_jbbhij_^_e_gbyfZdkbfZevgh]hjZaf_jZ]ZjZglbcgh]h\haf_s_gby
lZd`_jZajZ[hlZguhi_j\uodhebq_kl\h^_ihablh\\haf_sZ_fuo\klhijhp_glghfh[t_f_g_
^he`ghkhklZ\eylv[he__ijhp_glh\hlh[s_]hdhebq_kl\Z]ZjZglbjm_fuo^_ihablh\h
\lhjuokh\hdmigZymkeh\gZykmffZ\haf_s_gbyih\k_f]ZjZglbjm_fuf^_ihablZf^he`gZ[ulvg_
[he__ijhp_glh\hlh[s_ckmffu]ZjZglbjm_fuo^_ihablh\lj_lvbofZdkbfZevgucjZaf_j
]ZjZglbcgh]h\haf_s_gby^he`_g\Zjvbjh\Zlvky\ij_^_eZoh[t_fZh^gh]h^\moIgZ^mrm
gZk_e_gby
Ohly\p_ehffubkihevah\ZebZf_jbdZgkdmxfh^_evkljZoh\Zgby\deZ^h\gh[_agZpbhgZevghc
ki_pbnbdbg_h[hrehkvohly[u\lhfqlhdZkZehkvjZaf_jZ^_ihablh\kmsghklb\_ebqbgZ
fZdkbfZevgh]h\haf_s_gbyhljZ`Z_lkl_i_gvjZa\blbynbgZgkh\hckbkl_fublmlfug_fh]eb
jZ\gylvkykKR: ]^_^Z`_\^h\ubkbjhlu\b^bfhihdZqlh[he__khklhyl_evguq_fmgZk\f
Dhgdj_lghgZrdZaZoklZgkdbcnhg^\uieZqb\Z_l\deZ^qbdm\haf_s_gb_ih^_ihablm\jZaf_j_
wd\b\Ze_glZlukyql_g]_ ^h]h^ZkmffZkhklZ\eyeZlukyql_g]_\f
Hkgh\gufbijbgpbiZfbdZaZoklZgkdhckbkl_fu]ZjZglbjh\Zgby\deZ^h\y\eyxlky
h[yaZl_evghklvmqZklby[Zgdh\hkms_kl\eyxsbojZ[hlmknbabq_kdbfbebpZfb\kbkl_f_
h[yaZl_evgh]h]ZjZglbjh\Zgby^_ihablh\
ijhajZqghklv^_yl_evghklbkbkl_fuh[yaZl_evgh]h]ZjZglbjh\Zgby
fbgbfbaZpbyjbkdh\kbkl_fu
gZdhibl_evgucoZjZdl_jnhjfbjh\Zgbyki_pbZevgh]hj_a_j\Zij_^gZagZq_ggh]h^ey\uieZlu
]ZjZglbcgh]h\haf_s_gby
h]jZgbqbl_evgucoZjZdl_j\uieZlu\haf_s_gbyih\deZ^Zf
mqZklb_]hkm^Zjkl\Z\ih^^_j`d_kbkl_fu]ZjZglbjh\Zgby\deZ^h\
Z`ghaZf_lblvqlhgZrZkbkl_fZkljZoh\Zgby\deZ^h\\hagbdeZ\kblmZpbbdh]^Zjbkdb[Zgdh\
aZf_lghmf_gvrbebkvgZqZe_\]h^ZoijhbahreZqbkldZ[Zgdh\kdhckbkl_fuIhlhf
[uebaZims_guijhp_kkudhgkheb^Zpbb[Zgdbkeb\Zebkvmdjmigyebkvbl_fkZfufih\urZeb
k\hxnbgZgkh\mxmklhcqb\hklvKbkl_fmkljZoh\Zgby^_ihablh\DZaZoklZggZqZekljhblvm`_gZ
ke_^mxs_fwlZi_dh]^Zbalj_okhlkebrgbf[Zgdh\hklZehkvghgZ^_`guodZiblZebabjh\Zgguo
bmklhcqb\uoJhkkbbwlZiu[Zgdh\kdhcj_nhjfuihf_gyebf_klZfbkgZqZeZkha^Zebkbkl_fm
kljZoh\Zgby\deZ^h\b^mfZebqlhqbkldm[Zgdh\fh`gh[m^_lijh\_klb\h\lhjmxhq_j_^viml_f
nbevljZpbbijb\oh`^_gbb\kbkl_fmGhj_ZevghlZdbfiml_fg_ihemqbehkvgbq_]hlhedh\h]h
IhimlbgZibkZgbyki_pbZevgh]haZdhgZhkbkl_f_kljZoh\Zgby\deZ^h\fug_ihrebihkdhevdm
lZdmx\hafh`ghklvij_^iheZ]Zeh^_ckl\mxs__aZdhgh^Zl_evkl\h
H^gZdhkhhl\_lkl\mxsb_aZdhgh^Zl_evgu_baf_g_gby\g_klb\k_`_lj_[h\ZehkviZd_l_ihijZ\hd
kh^_j`Zebkvbaf_g_gbyk\yaZggu_\hi_j\uokbgklblmlhf[Zgdh\kdhclZcguZ\h\lhjuok
nhg^hf]ZjZglbjh\Zgby^_ihablh\H[ZimeZwlboihijZ\hdbq_j_aiZjeZf_glbq_j_a
ijZ\bl_evkl\hrebiZjZee_evgh
H[Zgdh\kdhclZcg__klvkfukekdZaZlvhkh[hBgklblml[Zgdh\kdhclZcgu\gZr_ckljZg_[ue
aZdhgh^Zl_evghaZdj_ie_g\]h^mH^gZdhba^Z\Zebkvb^jm]b_ghjfZlb\gu_ijZ\h\u_Zdlu
dhlhju_ijhlb\hj_qbebghjfZf[Zgdh\kdh]hijZ\ZG_dhlhju_aZdhgu\lhfqbke_hlZfh`g_h
gZeh]h\uohj]ZgZo^Z\Zebij_^klZ\bl_eyfhij_^_e_gguoijhn_kkbcijZ\h\jZfdZok\h_c
^_yl_evghklbaZijZrb\Zlvm[Zgdh\dhgnb^_gpbZevgmxbgnhjfZpbxHkh[_gghZdlb\ghwlbfb
\hafh`ghklyfbihevah\ZebkvijZ\hhojZgbl_evgu_hj]ZgubbolZdh_iheh`_gb_[he__q_f
mkljZb\Zeh:^he`gZ[ueZ\hagbdgmlvghjfZdhlhjZymkljZb\ZeZ[Zgdbk\yabkwlbf
GZpbhgZevguc[ZgdjZajZ[hlZeijh_dlAZdhgZJ_kim[ebdbDZaZoklZgH\g_k_gbbbaf_g_gbcb
^hiheg_gbc\g_dhlhju_aZdhgh^Zl_evgu_ZdluJ_kim[ebdbDZaZoklZgih\hijhkZf[Zgdh\kdhc
lZcgudhlhjuc[uegZijZ\e_ggZmkljZg_gb_\k_oaZdhgh^Zl_evguoijhlb\hj_qbcb
ihke_^h\Zl_evgh_ijh\_^_gb_ijbgpbiZ[Zgdh\kdhclZcgu
DZdba\_klghgh\u_ghjfZlb\gu_Zdlu\gZqZe_ijhoh^ylkh]eZkh\Zgb_kfbgbkl_jkl\Zfbb
\_^hfkl\ZfbBf_gghgZwlhfmjh\g_aZdhgh[Zgdh\kdhclZcg_r_ehq_gvkeh`ghihlhfmqlhdZd
gbaZ[Z\ghZbaf_g_gbyke_^h\Zeh\g_klb\aZdhgh\uykgbehkvqlhijyfh_hlghr_gb_d
\deZ^ZfgZk_e_gbybf_xl[he__^_kyldZfbgbkl_jkl\b\_^hfkl\hagbdk_jv_agucdhgnebdl
bgl_j_kh\Ij_^klZ\bl_ebhij_^_e_gguo\_^hfkl\gbdZdhcp_ghcg_ohl_ebhldZaZlvkyhl^hklmiZd
LZdqlhihgZ^h[beZkv\dhlhjucjZaihfhsvij_ab^_glZ[_ag__fu[ug_ijhjm[bebkv
:\hlijbijhoh`^_gbbihijZ\hdq_j_aiZjeZf_glijh[e_fg_\hagbdehIZjeZf_glZjbbgZh[hjhl
ih^^_j`Zebbb^_x[Zgdh\kdhclZcgubijbgpbi]ZjZglbjh\Zgby\deZ^h\gZk_e_gby_^v
ba[bjZl_eyfwlbgh\r_kl\Zlh`_[uebih^mr_
Ijbkha^ZgbbKKkms_kl\h\ZeZ_s_h^gZl_fZ`Zjdbokihjh\gZeh]hh[eh`_gb_Ij_^klZ\bl_eb
GZpbhgZevgh]h[ZgdZ^he]h^h[b\Zebkvlh]hqlh[u^_gv]bdhlhju_[Zgdbi_j_qbkeyxl\nhg^
hk\h[h`^ZebkvhlgZeh]h\GZeh]h\bdbjZamf__lky[uebijhlb\Wlmijh[e_fm\blh]_lZd`_
m^Zehkvj_rblvM`_g_m^h[ghijhwlh]h\hjblvghdZjlbgZdZ`^ucjZa[ueZijb[ebabl_evghh^gZ
blZ`_Yr_edij_ab^_glmIj_ab^_glkemrZeb]h\hjbek_ijZ\bevghlZdb^_eZcIhke_q_]h
ya\hgbehiihg_glZfbhgbklZ\beb\baugZgm`guo^hdmf_glZo
�eykijZ\dbIjZ\h\ufbhkgh\Zfbnmgdpbhgbjh\Zgbykbkl_fuh[yaZl_evgh]h]ZjZglbjh\Zgby
^_ihablh\\DZaZoklZg_ihfbfhh[s_]h[Zgdh\kdh]haZdhgh^Zl_evkl\ZklZebghjfZlb\gu_Zdlu
GZp[ZgdZIjZ\beZh[yaZl_evgh]hdhee_dlb\gh]h]ZjZglbjh\Zgby kljZoh\Zgby\f\deZ^h\ ^_ihablh\\f
nbabq_kdboebp\[ZgdZo\lhjh]hmjh\gyJ_kim[ebdbDZaZoklZgZlZd`_IjZ\beZ
nmgdpbhgbjh\Zgbykbkl_fuh[yaZl_evgh]hdhee_dlb\gh]h]ZjZglbjh\Zgby kljZoh\Zgby\f\deZ^h\
^_ihablh\\fnbabq_kdboebpbmqZklby\g_c[Zgdh\\lhjh]hmjh\gyJ_kim[ebdbDZaZoklZg\fWlb
^hdmf_gluijhibku\Zeb\_kvj_]eZf_gl^_ckl\bykbkl_fuihjy^hdbmkeh\by\uieZlu\haf_s_gby
\aZbfhhlghr_gby[ZgdZb\deZ^qbdZiheghfhqbynhg^Zihjy^hd\klmie_gby\g_]h[Zgdh\ihjy^hd
nhjfbjh\Zgbyj_a_j\gh]hnhg^ZbmieZlu\g_]h\aghkh\[ZgdZfbmqZklgbdZfbblZd^Ze__
;ZgdZf^Zebkjhd\l_q_gb_dhlhjh]hhgb^he`gu[ueb\klmiblv\kbkl_fmkljZoh\Zgby^_ihablh\
Lhl[Zgddhlhjucg_mki_ewlh]hk^_eZlv\^Zevg_cr_fg_fh]bf_lvebp_gabxgZjZ[hlmk
nbabq_kdbfbebpZfbghy[jy]h^Z[ueaZj_]bkljbjh\Zg:HDZaZoklZgkdbcNhg^
]ZjZglbjh\Zgby^_ihablh\?]h_^bgkl\_ggufmqj_^bl_e_f\uklmibeGZpbhgZevguc[Zgd
J_kim[ebdbDZaZoklZgdhlhjuc\g_k\mklZ\ghcdZiblZenhg^Zfej^l_g]_
KblmZpbyk_^bgkl\_ggufmqj_^bl_e_f\hagbdeZlZdbfh[jZahf=hkm^Zjkl\hg_\hajZ`Zehijhlb\
mqj_`^_gbykbkl_fukljZoh\Zgby^_ihablh\GhnbgZgkh\h]hmqZklby\g_cijbgbfZlvg_ohl_eh
g_h[oh^bfhklbibkZlvgh\ucaZdhgg_\hagbdehhlqZklbbf_gghihwlhcijbqbg_\f;Zgdblh`_
gbdm^Zg_lhjhibebkvihkdhevdmkqblZebqlhkh[kl\_ggu_^_gv]bgZkha^Zgb_mklZ\gh]hdZiblZeZ
kljZoh\h]hnhg^ZbfljZlblvg_aZq_fDZdh_lh\j_fy\hdjm]wlh]h\hijhkZ\_ebkv[mjgu_
^bkdmkkbbgm`ghebljZlblvfbeebZj^l_g]_bf_gghgZnhg^"bebbf_xlky^jm]b_[eZ]hjh^gu_
p_eb"Bijhp_kkklhyegZf_kl_Ghy\ayebgbpbZlb\mgZk_[yIj_ab^_glkiZkb[h_fm\
hq_j_^ghcjZaih^^_j`Ze__bfuk^\bgmebkvkf_jl\hclhqdbIhwlhfmi_j\uc\aghk\dZiblZe
nhg^Z\g_kGZpbhgZevguc[ZgdDZdym`_kdZaZe\jZaf_j_h^gh]hfbeebZj^Zl_g]_:ihlhfihreh
m`_e_]q_L_dmsb_\aghkuklZeb^_eZlvdhff_jq_kdb_[Zgdbihkdhevdmwlbkmffu[ueb\jZau
f_gvr_bh[j_f_gyebbom`_g_lZdkbevgh
H[s__jmdh\h^kl\h^_yl_evghklvxNhg^Zhkms_kl\ey_lkh\_l^bj_dlhjh\\khklZ\dhlhjh]h\oh^yl
ij_^klZ\bl_ebGZpbhgZevgh]h[ZgdZ k]h^Z:]_glkl\ZnbgZgkh\h]hgZ^ahjZ\ffbgbkl_jkl\Z
nbgZgkh\:kkhpbZpbbnbgZgkbklh\DZaZoklZgZb]_g_jZevguc^bj_dlhjNhg^ZDhgljhebjm_l
^_yl_evghklvNhg^Zj_\bahjNhg^Zy\eyxsbckyij_^klZ\bl_e_fGZpbhgZevgh]h[ZgdZ k]h^Z
:]_glkl\ZnbgZgkh\h]hgZ^ahjZ\f
h[jZlghck\yabk[ZgdZfbmqZklgbdZfbkbkl_fu\Nhg^_[uekha^ZgdhgkmevlZlb\guckh\_l \_]h
khklZ\\oh^behg_kdhevdhij_^klZ\bl_e_c[Zgdh\\lhjh]hmjh\gy\fH^gZdh\k_ijbgpbibZevgu_
\hijhkuj_rZeGZpbhgZevguc[ZgdB[Zgdbkwlbfg_kbevghkihjbebjmdh\h^ysZyjhevGZp[ZgdZ
bfbijbagZ\ZeZkvbjZgvr_Djhf_lh]h[Zgdbjuex^b\f_gy_fu_bihgbfZxldlh\g_kfbeebZj^
l_g]_lhlbijbgbfZ_lj_r_gby
qZklghklbGZpbhgZevguc[Zgdj_rZedZdbfh[jZahfb\hqlhbf_gghNhg^^he`_g
bg\_klbjh\Zlvk\hbkj_^kl\Zh[s_f\b^_jZaf_s_gb_^_g_]Nhg^Zijhba\h^behkv
\p_ggu_[mfZ]bb^jm]b_nbgZgkh\u_bgkljmf_glu \khhl\_lkl\bbki_j_qg_fml\_j`^_gguf
kh\_lhf^bj_dlhjh\Nhg^Z\f
\h\deZ^u\GZpbhgZevghf[Zgd_JD
gZklhys__\j_fyihke_lh]hdZd\DZaZoklZg_[uehkha^Zgh:]_glkl\hihj_]mebjh\Zgbxb
gZ^ahjmnbgZgkh\h]hjugdZNhg^ij_^klZ\ey_lg_h[oh^bfmxbgnhjfZpbx:]_glkl\mdZd
f_]Zj_]meylhjmk\hxhq_j_^vNhg^bf__lijZ\hihemqZlvk\_^_gbyhnbgZgkh\hfkhklhygbb
[Zgdh\mqZklgbdh\kbkl_fu \dexqZyk\_^_gbyhkbkl_f_mijZ\e_gbyjbkdZfbbk\_^_gbyih
ijb\e_q_gguf\deZ^Zf\f
L_i_jvg_fgh]hnZdlh\BpbnjGZhdly[jy]h^Zdh]^Zf_gygZagZqbebij_^k_^Zl_e_f
GZpbhgZevgh]h[ZgdZh[t_f\deZ^h\nbabq_kdboebp\[ZgdZokljZgukhklZ\eyefbeebhgh\
^heeZjh\Kbkl_fZh[yaZl_evgh]hkljZoh\Zgbykjhqguo\deZ^h\nbabq_kdboebp[ueZkha^ZgZ\
ghy[j_]h^ZGZbxey]h^Z\deZ^ugZk_e_gby\dZaZoklZgkdbo[ZgdZobkqbkeyebkvpbnjhc
fbeebZj^h\^heeZjh\LZdhcj_amevlZlkms_kl\_gghij_\urZ_lfh_h[_sZgb_ij_ab^_glmlZd
qlhy\iheg_^h\he_g:[hjh^Zkl_oihjmki_eZhljZklbemqr_ij_`g_c
IhkhklhygbxgZyg\Zjy]h^ZmqZklgbdZfbdZaZoklZgkdhckbkl_fu]ZjZglbjh\Zgby^_ihablh\
y\eyebkv[ZgdZba^_ckl\mxsboZij_e_]h^ZDZaZoklZgkdbcNhg^]ZjZglbjh\Zgby
\deZ^h\klZeqe_ghfF_`^mgZjh^ghcZkkhpbZpbbkbkl_fkljZoh\Zgby^_ihablh\ ,QWHUQDWLRQDO
$VVRFLDWLRQRI'HSRVLW,QVXUHUV\fhkgh\Zgghc\hdly[j_]h^Zbh[t_^bgyxs_cihjy^dZkljZg
qe_gh\Djhf_lh]hgZ^ZgghfwlZi_gZrZkbkl_fZaZsblu\deZ^h\khhl\_lkl\m_l[hevrbgkl\m
f_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\kljZoh\Zgby^_ihablh\\lhfqbke_j_dhf_g^h\ZgguoFNbNhjmfhf
nbgZgkh\hcklZ[bevghklb
K_cqZkij_^klZ\e_gbyhjhebnhg^ZkljZoh\ZgbybnhjfZo_]h\aZbfh^_ckl\bykdhff_jq_kdbfb
[ZgdZfbb[Zgdh\kdbfj_]meylhjhf\DZaZoklZg_f_gyxlkyIhke_lh]hdZd\]h^m[ue
ebd\b^bjh\Zg[ZgdZexlljZgablklZehihgylghqlhh[t_f\uieZl_]h\deZ^qbdZf
ijb[ebabl_evghjZ\_g\k_fmh[t_fmkj_^kl\dhlhjucdlhfmfhf_glmgZdhibedZaZoklZgkdbcNhg^
]ZjZglbjh\Zgbyj_amevlZl_ihemqbehkvqlhh[sbo^_g_]gZdhie_gguo\nhg^_o\ZlbehgZ
[Zgdjhlkl\hh^gh]h[ZgdZGhqlh^_eZlv_keb\bklhjbq_kdbdhjhldb_kjhdbdnbgbrmijb^_l
\lhjhc[Zgd"Beblj_lbc"Ihgylghqlh_kebebd\b^ZpbhggZydhfbkkbyaZgbfZxsZykyijh^Z`_c
Zdlb\h\[ZgdZ[ZgdjhlZ[m^_ljZ[hlZlvohjhrhlh^_gv]bgZ__kq_lmihy\ylkyb[m^ml\ha\jZs_gu
\eZ^_evpZfH^gZdh\eZ^_evp_\\k_]^Zbgl_j_km_l\hijhkdh]^Zwlhijhbahc^_lDlhbf_ggh[m^_l
\ha\jZsZlv^_gv]bboaZgbfZ_ldm^Zf_gvr_
LhqdZaj_gby\deZ^qbdh\ijhklZ_kebhgbihgbfZxlqlh^_g_]\nhg^_kljZoh\Zgby^_ihablh\g_
hq_gvfgh]hlhohlylagZlvdZd\kblmZpbb[Zgdjhlkl\Zdhgdj_lgh]h[ZgdZih\_^_lk_[y
mqj_`^_gb_ dklZlbkdZaZlvqZklgh_\f"B_keb^Zlh\dZdhfh[t_f_"=hkm^Zjkl\h\wlhckblmZpbb
aZbgl_j_kh\Zgh\lhfqlh[uijbebd\b^Zpbb[ZgdZ^_gv]b[uklj__\ha\jZsZebkvLh]^Znhg^
kfh`_ljZkieZlblvkyih^_ihablgufh[yaZl_evkl\Zfb\deZ^qbdbmkihdhylky
Ihwlhfmk_cqZk\DZaZoklZg_b^_lfgh]hjZa]h\hjh\hlhfdZdbf_gghkbkl_fZkljZoh\Zgby\deZ^h\
^he`gZjZa\b\Zlvky^Zevr_Y^mfZxqlhihkl_i_gghfuijb^_fdbaf_g_gbxkljmdlmju
\aZbfh^_ckl\by[Zgdh\bkljZoh\h]hnhg^ZKh^ghcklhjhgugZdZdhflhwlZi_[he__kms_kl\_ggh_
mqZklb_\[Zgdh\kdhfgZ^ahj_gZqgmlijbgbfZlvkZfb[ZgdbWlhhkh[_gghklvhiylvlZdb
Zf_jbdZgkdhcfh^_ebFugZi_j\hfwlZi_kha^ZgbyKKh[km`^Zebqlhkh\j_f_g_flh`_fh`_f
ijbclbdih^h[ghfmj_r_gbx
K^jm]hcklhjhgu\hafh`ghm\_ebqblkyjhev[Zgdh\\^_yl_evghklbnhg^ZkljZoh\ZgbyA^_kv[ueh
[uijZ\bevgh\_jgmlvkydl_f_f_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\?kebaZ\ljZjZ[hqZy]jmiiZ,$',\h
]eZ\_kFbr_e_fKZ[mj_ghfkha^Zklq_ldb__^bghh[jZagu_j_dhf_g^Zpbbhlghkbl_evgh[Zah\uo
ijbgpbih\jZ[hlunhg^h\kljZoh\Zgby\deZ^h\]^_[m^mlmql_gu\k_kihjgu_\hijhku mqZklb_
[Zgdh\\ijhp_^mj_ijbgylbynhg^hfj_r_gbcbijhq\flhZ[khexlghijZ\bevguf[m^_lijhklh_
\g_^j_gb_wlboklZg^Zjlh\Kmq_lhfgZr_cijZdlbdbbljZ^bpbc\g_^j_gbyf_`^mgZjh^guo
klZg^Zjlh\GhihdZg_hq_gvihgylghdh]^Zwlhijhbahc^_l
LhqghlZd`__kebZf_jbdZgpu^h]h\hjylkyk_\jhi_cpZfbhlghkbl_evghh[t_^bg_gbyklZg^Zjlh\
[momq_lZb\g_^j_gby_^bghckbkl_fu hq_fhgbiulZxlky^h]h\hjblvkym`_fgh]he_l\flh\
DZaZoklZg_lh`_gm`gh[m^_lwlmkbkl_fm\g_^jylvhq_gv[ukljhGhihdZgbdlhgbkd_fg_
^h]h\hjbeky
Kms_kl\m_l_s_h^bgbgl_j_kguc\hijhk^Z_lebh[s_gZpbhgZevgZykbkl_fZ]ZjZglbch^gbf
[ZgdZf\hafh`ghklvijh\h^blvjbkdh\ZggmxiheblbdmaZkq_l^jm]bo";_amkeh\gh^Z_lWlh
gZau\Z_lkyPRUDOKD]DUGm]jhahcg_^h[jhkh\_klghklbGhex^bijbgbfZxsb_j_r_gby^he`gu
\u[bjZlvqlh^eygbo\Z`g__h[sZyklZ[bevghklv[Zgdh\kdhckbkl_fu ^hklb]Z_fZyihijbqbg_
kms_kl\h\Zgbynhg^ZkljZoh\Zgby^_ihablh\\fbeb\hafh`gu_jbkdblh]hqlhdlhlh[m^_l
aehmihlj_[eylvk\hbfqe_gkl\hf\nhg^_bijh\h^blvjbkdh\ZggmxiheblbdmKfh_clhqdbaj_gby
jbkdbPRUDOKD]DUGf_gvr_q_fjbkdbg_klZ[bevghklb\hi_j\uo
h\lhjuolh]^Z\]h^mkblmZpby[ueZh^ghagZqgZex^bijhklhg_^_j`Zeb^_gv]b\
�dj_^blguomqj_`^_gbyoeylh]hqlh[uboi_j_m[_^blvbjZa\_jgmlv\klhjhgm[Zgdh\h[t_dlb\gh
g_h[oh^bfh[uehqlh[uqZklvjbkdh\\ayehgZk_[y]hkm^Zjkl\hL_i_jvgZoh^ylky`_eZxsb_
jZkkm`^ZlvgZl_fmqlhkha^Z\Zlvnhg^kljZoh\Zgby^_ihablh\g_bf_ehkfukeZwdhghfbdZ
DZaZoklZgZjZkl_llZdbfbl_fiZfbqlhex^bijbg_keb[u^_gv]b\[Zgdh\kdbck_dlhj[_a
^hihegbl_evguo]ZjZglbcGhlh]^Zihke_jhkkbckdh]h^_nhelZihke_nbgZgkh\h]hdjbabkZ\jy^_
jZa\b\ZxsbokykljZg]jy^msbcjhkl^_ihablh\[uekh\_jr_gghg_hq_\b^_g
Bg_nZdlqlhwlhljhklgbdZdg_k\yaZgkgZebqb_f\kljZg_kbkl_fukljZoh\Zgby\deZ^h\
IJBEH@?GB?D=E:?
BaklZlvbFZj]Zjbluh^ygh\hcKm^v[ZaZdhgZhqZklguo[Zgdh\kdbo\deZ^ZogZihfbgZ_l
�fuevgmxhi_jm@
WlhlhevdhdZ`_lkyqlhgZibkZgb_bijbgylb_aZdhghijh_dlh\\_svkdmqgZyGZkZfhf^_e_
ijhp_kkfh`_lgZihfbgZlvfuevgmxhi_jmbljbee_jh^gh\j_f_gghBf_gghlZdh\Zkm^v[Z
aZdhgfZkdbjh\Zekyih^^jm]bfbf_g_fh]ZjZglbjh\ZgbbqZklguo\deZ^h\H^gZdhih^ij_`gbf
�gZa\Zgb_fhghdZaZekyZ[khexlghg_ijhoh^bfufq_j_aijZ\bl_evkl\hbmfm\l_q_gb_p_euo
\hkvfbe_l
�;:GDBJU?J@:LH;HJHGMHlhfqlh]ZjZglbjh\Zgb_qZklguo\deZ^h\\[ZgdZog_h[oh^bfh
]h\hjylqmlvebg_kgZqZeZjughqguoij_h[jZah\ZgbcGh[Zgdb\h\k_g_]hjyl`_eZgb_f
^hihegbl_evghjZkdhr_eb\ZlvkygZkha^Zgb_kljZoh\uonhg^h\Bf_gghihwlhfmaZdhg^he]b_]h^u
]mey_lihdhjb^hjZf\eZklb:qbgh\gbdb[ebadhdk_j^pmijbgbfZxsb_ijh[e_fu[Zgdh\^_eZxl
\k_\hafh`gh_qlh[uwlhlijhp_kk^ebeky\_qghDZ[bg_lfbgbkljh\[uegZf_j_gh[km^blv
aZdhghijh_dlgZk\h_faZk_^Zgbb_s_hdly[jyH^gZdhkemqbekydhgnma^hdmf_gl\hq_j_^ghc
jZahdZaZekyg_]hlh\Qbgh\gbdb=eZ\gh]h]hkm^Zjkl\_gghijZ\h\h]hmijZ\e_gbyij_ab^_glZ
==IM\f\ukfhlj_eb\l_dkl_aZdhgZg_db_xjb^bq_kdb_g_khh[jZaghklbH^gZbadexq_\uo
ij_l_gabc==IMdaZdhghijh_dlmkhklhyeZ\lhfqlhj_qv^he`gZb^lbg_h]ZjZglbjh\Zgbb
\ha\jZlZ\deZ^h\Zh[bokljZoh\ZgbbWlhba[Z\bl\aghku[Zgdh\\kljZoh\hcnhg^hlklZlmkZ
gZeh]h\uoieZl_`_cijhlb\ghfkemqZ_aZdhg\klmiZe[u\ijZdlbq_kdbg_jZaj_rbfu_
ijhlb\hj_qbykGZeh]h\ufb=jZ`^Zgkdbfdh^_dkZfbEh]bqghH^gZdhkZfuci_j\uc^hdmf_gl\
]h^mgZau\ZekydZdjZaAZdhghfhkljZoh\Zgbbb[uei_j_bf_gh\Zg\]ZjZglbjh\Zgb_ih
lj_[h\Zgbxlh]^Zrg_cdj_fe_\kdhcZ^fbgbkljZpbb
Ba\_klghqlhqbgh\gbqv_klZjZgb_\k_]^ZZdlb\ghih^^_j`b\Zehkv[Zgdh\kdbfkhh[s_kl\hf
Djmigu_[Zgdb\_jbebbijh^he`Zxl\_jblv\lhqlhhgblhgbdh]^Zg_ihc^mldh^gm:ihlhfm
aZdhgohlvh]ZjZglbjh\ZgbbohlvhkljZoh\Zgbb\deZ^h\bfg_gm`_gH^gZdh_kebhg\k_lZdb
\klmibl\kbemi_j_^kheb^gufbdj_^blgufbmqj_`^_gbyfbhlq_leb\haZfZyqbli_jki_dlb\Z
m[uldh\ijyfuobdhk\_gguoIjyfu_ihl_jbwlh\aghku\kljZoh\hcnhg^ \bhl\k_c
kmffu^_ihablh\jZa\d\ZjlZe\fDhk\_ggu_i_jki_dlb\Zlh]hqlhqZklv[Zgdh\kdhcdeb_glmju
gZqg_lfb]jZpbxbadjmiguo[Zgdh\\f_edb_
&#xHI;&#xJH;&#xK;&#xH;&#xIH;&#xLH;í&#x?;&#xIj;&#xhq;&#xb_;
&#xZb;&#xgl;&#x_j;&#x_k;&#xh;&#xZg;&#xgu;&#x_;&#xkl;&#xhj;&#xhg;&#xu;&#x;&#xij;&#xZb;&#xl_;&#xev;&#xkl;&#xh;&#x;&#xP_;&#xgl;&#xjh;&#x[Z;&#xgd;�HIJHKHIHLHED?Ijhqb_aZbgl_j_kh\Zggu_klhjhguijZ\bl_evkl\hP_gljh[ZgdbmfZ
�^he]h_\j_fy\_eb^bkdmkkbbihlj_fgZijZ\e_gbyfI_j\h_he`gZebkbkl_fZ[ulv^h[jh\hevghc
bebijbgm^bl_evghclhjh_GZdZdhfwlZi_dg_cp_e_khh[jZaghijbkh_^bgblvkyK[_j[ZgdmB
gZdhg_pdlh^he`_gklZlvojZgbl_e_fbjZkihjy^bl_e_fkljZoh\uo^_g_]
GZ^h[jh\hevghf\oh`^_gbb\kbkl_fmg_dhlhjh_\j_fygZklZb\ZeP;H^gZdhij_fv_jfbgbklj
ijhy\beihke_^h\Zl_evghklvb^\Z`^uijhrehchk_gvxbgug_rg_c\_kghchl\_j]b^_xBa
ihke_^gbo\_jkbc\k_gZf_dbgZ^h[jh\hevghklvbatylu\k_[Zgdb`_eZxsb_ijbgbfZlvqZklgu_
\deZ^uh[yaZgu\klmiblv\kbkl_fmbhlqbkeylv\aghku\kljZoh\hcnhg^
�IHMRD:;?AHI:KGHKLB?^bgkl\_ggZyihabpbyihdhlhjhcklhjhgu^hkboihjg_ijbrebd
kh]eZr_gbxjhevbf_klhK[_j[ZgdZ\kbkl_f_kljZoh\Zgby_^vkmffZqZklguo\deZ^h\
jZaf_s_gguok_]h^gy\K[_j[Zgd_jZa\k_fvij_\hkoh^blZgZeh]bqgucihdZaZl_ev\k_oijhqbo
[Zgdh\\f_kl_\ayluoKlZeh[ulv_kebg_ijbylghklbij_^iheZ]Zxsb_\f_rZl_evkl\hkbkl_fu
kljZoh\ZgbykemqZlkybf_gghkgbflh[eZ]hihemqb_\k_ohklZevguohl\g_k_gguo\nhg^\aghkh\
aZ\bk_lvm`_g_[m^_lK^jm]hcklhjhgumqZklb_K[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ\kbkl_f_gZh[sbo
hkgh\ZgbyoiheghklvxjZa\yau\Z_ljmdb\k_fijhqbfJZkiheZ]Zyih^mrdhc[_ahiZkghklb\\b^_
kljZoh\uo\aghkh\dhehkkZ\h[sbcdhl_edhff_jq_kdb_[Zgdbkfh]mliha\heblvk_[_[hevr_
Bf_gghlZdhckp_gZjbcihihke_^gbfk\_^_gbyfbijhibkZg\l_dkl_aZdhgZGhihc^_lebgZwlh
ijZ\bl_evkl\hihdZg_ykghHq_j_^gZy^ZlZh[km`^_gbyaZdhghijh_dlZgZijZ\bl_evkl\_gZf_q_gZ
gZghy[jyghg_lgbdZdhc]ZjZglbbqlhhghkhklhblkyDZdaZf_lbe\k_lhl`_dhgnb^_glFG
aZg_ijhoh`^_gb_aZdhgZklhevdhaZieZq_ghqlhgZwlb^_gv]bfh`gh[ueh[ukha^Zlvm`_ljb
kbkl_fu]ZjZglbjh\Zgby:ihdZfuevgZyhi_jZhaZsbl_qZklguo\deZ^h\ihij_`g_fm^Ze_dZhl
aZ\_jr_gby
IJB:LBA:PBYK;?J;:GD:
DZdfg_m`_g_jZakemqZehkvaZf_lblv \lhfqbke_gZkljZgbpZowlhcdgb]b\fijZ\bevguf
bklhqgbdhf^ebgguo^_g_]^eydhff_jq_kdbo[Zgdh\y\eyxlkyk[_j_`_gbygZk_e_gbyBf_ggh
^_ihablunbabq_kdboebp^he`gu[ulvhkgh\hcnhg^bjh\Zgbylbih\h]hdj_^blgh]hmqj_`^_gby
�eykZfh]hgZk_e_gbylh`_qj_a\uqZcgh\Z`gZ\hafh`ghklv\aZbfh^_ckl\h\ZlvkgZ^_`guf[Zgdhf
fbjh\hcijZdlbd_k[_j_`_gb_lh_klvkhojZg_gb_klhbfhklbkj_^kl\gZk_e_gbyy\ey_lky\Z`ghc
nmgdpb_cb]hkm^Zjkl\Zb[Zgdh\kdhckbkl_fuDZdjZaihwlhcijbqbg_\hfgh]bokljZgZo^ey
jZ[hlukgZjh^gufb^_gv]Zfbkha^Z\Zebkvbkha^Zxlkyki_pbZevgu_[Zgdbk[_j_]Zl_evgu_
jy^_kemqZ_\hgby\eyxlky]hkm^Zjkl\_ggufbbihwlhfm\uihegyxl \bgl_j_kZokh[kl\_ggbdZ\f
^h\hevghfgh]hqbklhkhpbZevguonmgdpbcdhff_jq_kdhfm[Zgdmihhij_^_e_gbxg_
k\hckl\_gguo
gZr_ckljZg_GZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdDZaZoklZgZ ihf_klghfm[ZgdOZeud\f
ijb\Zlbabjh\Zgby\ey_lkyihkmlbqbklhdhff_jq_kdbf[Zgdhfhq_gvdjmigufhg\oh^bl\
ljhcdmgZpbhgZevguoeb^_jh\[Zgdh\kdhckbkl_fuQZklv_]hnmgdpbci_j_reZdihqlh\h
k[_j_]Zl_evghckbkl_f_ l_fkZfufjZa]jmab\K[_j[Zgdhl\uiheg_gbyg_\iheg_[Zgdh\kdboaZ^Zq\f
:kZfZihqlh\hk[_j_]Zl_evgZykbkl_fZ IKK\fg_lhevdhi_j_dexqbeZgZk_[ynmgdpbhgZe
K[_j[ZgdZghb^hihegbeZ_]hjZaebqgufbg_ljZ^bpbhggufb^eyihqluk_j\bkZfbj_amevlZl_
ihqlh\hk[_j_]Zl_evgZykbkl_fZij_^klZ\ey_lkh[hcfgh]hnmgdpbhgZevgmxZ]_glkdmxk_lvnhjfZl
dhlhjhcy[ujbkdgmegZa\Zlv\k\h_fjh^_mgbdZevgufihdjZcg_cf_j_^eyKG=
Wlh\k_lh`_ihemqbehkvg_kjZam
Kha^Zlv\DZaZoklZg_ihqlh\hk[_j_]Zl_evgmxkbkl_fmyij_^eZ]Zei_j\ucjZa\]h^mdh]^Z
jZ[hlZeaZfij_^hfGZpbhgZevgh]h[ZgdZG_aZ^he]h^hlh]hyih[u\Ze\YihgbbgZdmjkZo
hj]Zgbah\ZgguoFNBihgyelZfqlhbf_gghIKKklZeZhkgh\hcbowdhghfbq_kdboj_nhjf
[Zahc\k_]h\i_qZleyxs_]hihke_\h_ggh]hjZa\blbywlhckljZguMyihgp_\\ukhdZykdehgghklvd
k[_j_`_gbyf;eZ]h^Zjykha^Zgbxihqlh\hk[_j_]Zl_evghckbkl_fumgboihy\beZkv\hafh`ghklv
bg\_klbjh\Zlvk[_j_`_ggu_[hevrb_^_gv]b\j_Zevguck_dlhjijbq_f\hkgh\ghf\
bgnjZkljmdlmjmhl\Zfbbklhdbyihgkdh]hwdhghfbq_kdh]hqm^ZZlhqg___]hfZl_jbZevgZy[ZaZ
_^vdexq_\hc]jmiihcbg\_klhjh\\k_]^Zb\_a^_y\ey_lkygZk_e_gb_bf_gghhghZddmfmebjm_l
hkgh\gmxqZklv^_g_`guokj_^kl\ijb]h^guo^eynbgZgkbjh\Zgby\^ebggu_bgnjZkljmdlmjgu_
ijh_dluqZklghklb\yihgkdhcihqlh\hk[_j_]Zl_evghckbkl_f_k_cqZkaZdexq_gh[_armfZb
iueb[he__ljbeebhgh\^heeZjh\J_ZevghwlhkZfuc[hevrhcnbgZgkh\ucbgklblml\fbj_
Djmigu_aZiZ^gu_[Zgdbdhlhju_ex[ylgZ^m\Zlvs_dbihih\h^mk\h_]hnbgZgkh\h]hfh]ms_kl\Z
h[eZ^Zxl]hjZa^hf_gvrbfb\hafh`ghklyfbq_fwlhh[s_^hklmigh_bg_kbevghagZf_gblh_
yihgkdh_mqj_`^_gb_
\uiheg_gbyaZljZlguokhpbZevguonmgdpbci_j_eh`b\bogZIKKB^Zevr_ihqlh\h
k[_j_]Zl_evgmxkbkl_fmjZa\b\Zlvbf_gghdZdZ]_glkdmxk_lv^Z\_c\hafh`ghklvg_klb[j_fy
khpbZedb:K[_j_]Zl_evguc[Zgdi_j_\_klb\j_`bfjZ[hluh[uqgh]hdhff_jq_kdh]h[ZgdZ
Ghlh]^Z\f]hkm^Zjkl\m\dZiblZe_K[_j[ZgdZijbgZ^e_`Zeh\bBih[_^behfg_gb_qlh
g_lkfukeZjZa\b\Zlv_s_h^gmk[_j_]Zl_evgmxkljmdlmjm\dZq_kl\_dhgdmj_glZK[_jm:fg_
^eylh]hqlh[uhlklhylvk\hxihabpbxg_o\ZlbehZiiZjZlgh]h\_kZQ_j_aq_luj_]h^Z\f
f_gygZagZqbebij_^k_^Zl_e_fGZpbhgZevgh]h[ZgdZJDBdZdq_eh\_dhl\_qZxsbcaZ
j_]mebjh\Zgb_gZpbhgZevghc[Zgdh\kdhckbkl_fuy\_jgmekydkx`_lmhk\h[h`^_gbyGZjh^gh]h
k[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDZaZoklZgZhlg_ijbkmsbo_fmkhpbZevguonmgdpbcIjbqbgu[ueblZdb_y
ihh[_sZeij_ab^_glmm\_ebqblv[Zgdh\kdb_^_ihablugZk_e_gby:gZjugd_ijb\e_q_gby\deZ^h\
nbabq_kdboebpjhevK[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZihhij_^_e_gbxdexq_\ZyLZd[uehdZdba\_klghgZ
\k_fihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_Ij_`^_\k_]hlZdh_iheh`_gb_keh`behkvbklhjbq_kdb
GZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdJ_kim[ebdbDZaZoklZg\hagbdkh[kl\_ggh\j_amevlZl__s_
kh\_lkdhc[Zgdh\kdhcj_nhjfu]h^ZLh]^Z[ueZk^_eZgZihiuldZi_j_clbdijh^\bgmlhc
^\momjh\g_\hc[Zgdh\kdhckbkl_f_ p_gljZevguc[Zgdki_pbZebabjh\Zggu_[Zgdb\foZjZdl_jghc
^eyjZa\bluowdhghfbdqZklghklb]hkm^Zjkl\_ggu_ljm^h\u_k[_j_]Zl_evgu_dZkku[ueblh]^Z
ij_h[jZah\Zgu\K[_j[ZgdKKKJ ]hkm^Zjkl\_ggucihnhjf_kh[kl\_gghklb\f\qvbnmgdpbb
\oh^beZZddmfmeypbyk[_j_`_gbcgZk_e_gbybboi_j_gZijZ\e_gb_\]hkm^Zjkl\_gguc[x^`_l
J_nhjfZihemqbeZkvg_ihke_^h\Zl_evghcj_Zevgh[Zgdbihij_`g_fmhklZ\ZebkvqZklvx
]hkm^Zjkl\_gghcnbgZgkh\hckbkl_fu Ihbghfmkhq_\b^ghklvxbg_fh]ehijhbahclb[_a
\\_^_gbybgklblmlZqZklghckh[kl\_gghklb\fqZklghklb\gh\hckbkl_f_\k_^_ihablugZk_e_gby
nZdlbq_kdbhklZ\Zebkvh[yaZl_evkl\Zfbp_gljZevgh]h[ZgdZGhgZk_e_gbxg_[ueh^_eZ^h
hj]ZgbaZpbhgguolhgdhkl_cAZlhhghohjhrhihgbfZehqlhk[_jdZkkZ_^bgkl\_ggh_mqj_`^_gb_
jZ[hlZxs__khk[_j_`_gbyfb]jZ`^ZgBgZ^_`ghklvwlhcjZ[hlu]ZjZglbjm_lky]hkm^Zjkl\hfIh
gZa\Zgghcijbqbg_\kh\_lkdh_\j_fydhgdmj_glh\m[jwg^ZK[_j[Zgdg_[uehb[ulvih
hij_^_e_gbxg_fh]ehQlhdklZlb\ihke_^mxs__\j_fydZdjZabh[_ki_qbehK[_j_]Zl_evghfm
[Zgdmex[hfm\lhfqbke_gZr_fm\ukhdmxehyevghklvdeb_glh\
DZaZoklZgihke_ihemq_gbykm\_j_gbl_lZklZekha^Z\Zlvkh[kl\_ggmx[Zgdh\kdmxkbkl_fmKimkly
]h^ihke_hnbpbZevgh]hijh\ha]eZr_gbyg_aZ\bkbfhklb\fgZ[Za_j_kim[ebdZgkdh]h
hl^_e_gbyK[_j[ZgdZKKKJ[uekha^ZgK[_j[ZgdJDHgihemqbeklZlmkkZfhklhyl_evgh]h
xjb^bq_kdh]hebpZbf_enhjfmZdpbhg_jgh]hh[s_kl\ZaZdjulh]hlbiZbijbgZ^e_`Ze
ijZ\bl_evkl\mJDbxe_]h^Zj_r_gb_fh[s_]hkh[jZgbyZdpbhg_jh\K[_j[Zgd[ue
ij_h[jZah\ZgbaZdpbhg_jgh]hh[s_kl\ZaZdjulh]hlbiZkh\bgufmqZklb_fijZ\bl_evkl\Z\
hldjulh_Zdpbhg_jgh_h[s_kl\hGZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdDZaZoklZgZ lh_klviZjZee_evgh
kbaf_g_gb_fhj]ZgbaZpbhgghijZ\h\hcnhjfuihemqbelZd`_^jm]h_gZa\Zgb_\fwlhf`_]h^m
kh]eZkghihklZgh\e_gbyfijZ\bl_evkl\ZJ_kim[ebdbDZaZoklZg\lhfqbke_ihklZgh\e_gbx
ijZ\bl_evkl\ZJDhlbxey]h^ZH[hkgh\guogZijZ\e_gbyoihwlZighcijb\ZlbaZpbb
:dpbhg_jgh]hGZjh^gh]hK[_j_]Zl_evgh]h;ZgdZDZaZoklZgZgZ]h^u\f[uem\_ebq_g_]h
Zdpbhg_jgucdZiblZe
Ihke_ijh^Z`bdhgljhevgh]hiZd_lZijbgZ^e_`Z\r_]hijZ\bl_evkl\m[ZgddZdkhh[sZehZ]_glkl\h
ij_^klZ\eyxsbfb^\_dZaZoklZgkdb_[bag_k]jmiiu Iha`_khklZ\Zdpbhg_jh\f_gyeky\f
]h^mdh]^Zb^_bj_nhjfbjh\ZgbyG;DklZebi_j_oh^blv\ijZdlbq_kdmxiehkdhklvhgdZdb
ij_`^_aZgbfZe\_^ms__iheh`_gb_gZjugd_\deZ^h\nbabq_kdboebpMqblu\Zywlh
h[klhyl_evkl\h[uehhq_gv\Z`ghihgylvgZdZdbohkgh\Zgbyohgfh`_l b[m^_l\fmqZkl\h\Zlv\
kbkl_f_kljZoh\Zgby\deZ^h\
Ijh[e_fZj_rbeZkvihkl_i_gghbihwlZighgZqZe_dZdm`_kdZaZghjmdh\h^kl\hGZjh^gh]h
k[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ[ueh\ijbgpbi_ijhlb\\oh`^_gby\kbkl_fm]ZjZglbjh\Zgby^_ihablh\
K[_j[Zgdmlh]^ZijbgZ^e_`Zeh\bjugdZ^_ihablh\:\aghku\kbkl_fmkljZoh\Zgby
ijhihjpbhgZevgudZdjZajZaf_jm^_ihablh\nbabq_kdboebpFu[m^_fieZlblv\kbkl_fm
kljZoh\ZgbyagZqbl_evgu_\aghkuZwlbfb^_gv]Zfb[m^mlaZdju\Zlvkyijh[e_fuebd\b^bjm_fuo
[Zgdh\dhlhju_\ghkbebdhi_cdb"GZlZdmxko_fmjmdh\h^bl_ebGZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ
g_[uebkh]eZkguGhk]h^Zdh]^Zkbkl_fmkljZoh\Zgby\deZ^h\gZqZeb\g_^jylv^hey
K[_j[ZgdZ\k\yabkwlbfklZeZmf_gvrZlvkyWlhih[m^beh_]hjmdh\h^kl\h[he__]b[dh
\hkijbgbfZlvgh\u_b^_b
p_ehfnhjfmeZ\oh`^_gbyGZjh^gh]hk[_j[ZgdZ\kbkl_fmkljZoh\Zgby\deZ^h\gZreZkvGh
\Z`guf[uehg_lhevdh_]hmqZklb_\KKGZih\_kldm^gy[ueihklZ\e_g[he__]eh[Zevguc\hijhk
hklZlmk_[u\r_]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZbh_]h[m^ms_f
ijbgpbi_\hijhkhkl_i_gbijbkmlkl\by]hkm^Zjkl\Z\[Zgdh\kdhckn_j_y\ey_lky^eywdhghfbdb
i_j_oh^gh]hlbiZh^gbfbadexq_\uokhpbZebklbq_kdhcwdhghfbd_\ky[Zgdh\kdZykn_jZ
y\ey_lkyihhij_^_e_gbx]hkm^Zjkl\_gghcGh\hh[s_\fbj_g_lZdm`fgh]hkljZg]^_\
[Zgdh\kdhckn_j_^hfbgbjmxl]hkm^Zjkl\_ggu_[Zgdbaj_euowdhghfbdZo]hk[Zgdbih[hevr_c
qZklbij_^klZ\e_guki_pbZebabjh\Zggufbdj_^blgufbmqj_`^_gbyfbb[ZgdZfbjZa\blby:
mgb\_jkZevgu_dhff_jq_kdb_[ZgdbdZdijZ\behy\eyxlkyqZklgufb
Ijh[e_fZk]hkm^Zjkl\_ggufb[ZgdZfbaZdexqZ_lky\ke_^mxs_fBkihevamy]hkm^Zjkl\_ggmx
ih^^_j`dm]hk[ZgdbihemqZxlg_jughqgu_ij_bfms_kl\Ziha\heyxsb_bfih^^_j`b\Zlv
kh[kl\_ggh_eb^_jkl\hGhwlhg_y\ey_lkyq_klghcjughqghcdhgdmj_gpb_cIhlhfmqlhk^jm]hc
klhjhgu[ZeZgku]hkm^Zjkl\_gguo[Zgdh\fh]ml[ulvh[j_f_g_guiehobfbb^Z`_[_agZ^_`gufb
^he]Zfb\_^vdj_^blh\Zgb_hgb \jy^_kemqZ_\\fhkms_kl\eyxllh`_g_gZjughqguohkgh\ZgbyoZ
ih]hkm^Zjkl\_ggufkhh[jZ`_gbyfDj_^blmxldijbf_jmkljhbl_evkl\hk\_leh]h[m^ms_]h
ijbq_fg_lhevdhmk_[yDjhf_lh]h]hkm^Zjkl\_ggu_[ZgdbqZklh\uihegyxl_s_bkhpbZevgu_
nmgdpbbZwlhlh`_m^h\hevkl\b_g_[_kieZlgh_
hh[s_kms_kl\m_lfg_gb_by_]hjZa^_eyxqlh]hkm^Zjkl\_ggZykh[kl\_gghklvgZ[Zgdh\kdbc
dZiblZek^_j`b\Z_ljZa\blb_nbgZgkh\h]hk_dlhjZ
jy^_bkke_^h\ZgbcdhgklZlbjm_lkyqlhij_h[eZ^Zgb_]hk[Zgdh\k\yaZghkgbadbfmjh\g_f
nbgZgkh\h]hjZa\blbywdhghfbdbqZklghklbwdki_jluk_fbjgh]h[ZgdZ\uy\bebh[jZlgmxk\yav
f_`^m]hkm^Zjkl\_gghckh[kl\_gghklvxgZ[Zgdh\kdbcdZiblZeblZdbfbihdZaZl_eyfbnbgZgkh\h]h
jZa\blbywdhghfbdbdZdh[t_f[Zgdh\kdh]hdj_^blh\ZgbyqZklgh]hk_dlhjZdZiblZebaZpby
nhg^h\h]hjugdZbij_^hklZ\e_gb_kkm^qZklghfmk_dlhjmg_[Zgdh\kdbfbnbgZgkh\ufb
mqj_`^_gbyfbDjhf_lh]hf_`[Zgdh\kdZydhgdmj_gpby\kljZgZobf_xsbo]hkm^Zjkl\_ggu_
[Zgdbh[uqghgb`_Z[Zgdh\kdZyfZj`Z\ur_DZdihdZaZebbkke_^h\Zgbyf_`^mgZjh^guo
wdhghfbq_kdh]hjhklZbmjh\_gv[eZ]hkhklhygbyh[s_kl\Z
h\k_oihklkh\_lkdbokljZgZo]hkm^Zjkl\_gguck[_j_]Zl_evguc[ZgddZdijZ\beh\uihegyelZd`_
jy^^hihegbl_evguonmgdpbcqZklghklbnbgZgkh\u_ihdZaZl_ebdZaZoklZgkdh]hGZjh^gh]h
k[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZkgb`Zeh\uiheg_gb_bfkhpbZevguonmgdpbc \uieZlZi_gkbckhpbZevguo
ihkh[bcblZd^Ze__\fIexkdlhfm\k_evkdhcf_klghklbfgh]b_hl^_e_gbyK[_j[ZgdZ[ueb
m[ulhqgufbihkdhevdmg_kfhljygZagZqbl_evgmxiehsZ^viehlghklvgZk_e_gby\DZaZoklZg_
fZe_gvdZyIh^wlh^_ehfudZdjZabijbihfgbebyihgkdbchiuljZa\blbyihqlh\hk[_j_]Zl_evghc
kbkl_fu \u[hj_j_r_gbcfukdZ`m_s_jZa\k_]^Z[ueb^hklZlhqghwde_dlbqgub[jZebklhc
klhjhgu]^_\b^_ebemqr__\fGZpbhgZevguc[ZgddZdj_]meylhjh[km^bekijZ\bl_evkl\hf\ZjbZgl
hgihlhfb[ueijbgyl\f\dhlhjhfK[_j[Zgd
\oh^bl\kbkl_fmkljZoh\Zgby^_ihablh\
ijb\Zlbabjm_lkybihemqZ_l\hafh`ghklvaZdjulvk\hbm[ulhqgu_nbebZeu qlh\k_]^Z[ueh
ijh[e_fhcihlhfmqlh_keb[ZgdjZ[hlZ_lihjughqgufijbgpbiZflhg_aZdjulvm[ulhqgu_
nbebZeuhgg_fh`_lghqlhlh]^Z^_eZlvgZk_e_gbx"\f
aZdju\Z_lk\hbnbebZeug_ijhklhlZdZihko_f_aZf_s_gby
[hevrbgkl\_f_edbogZk_e_gguoimgdlh\DZaZoklZgZ[uehdZd"Klhblh^ghwlZ`gucdZa_gguc
^hfbdkh^ghcklhjhguwlhihqlZk^jm]hck[_j[ZgdBh[Zmqj_`^_gbym[ulhqgu:mgZk\
k_evkdhcf_klghklb`b\_l\bgZk_e_gbyQlh[ug_ebrZlv_]h^hklmiZdnbgZgkh\ufj_kmjkZf
fuij_^eh`beb\dZq_kl\_Zevl_jgZlb\ukha^Zlvihqlh\hk[_j_]Zl_evgmxkbkl_fmbagZqbl_evgmx
qZklvnbebZeh\GZjh^gh]h[ZgdZi_j_^Zlvihql_Lh]^Z\k_klZgh\behkvijhs_bihgylg__Ihqlh\h
k[_j_]Zl_evgZykbkl_fZfh`_l\uihegylvnmgdpbbZ]_glZdZd^ey[ZgdZlZdb^eyfgh]bo^jm]bo
mqj_`^_gbckljZoh\uodhfiZgbc[jhd_jkdbonbjfIBNh\blZd^Ze__Q_j_ag__fh`gh^h\h^blv
^hgZk_e_gbyex[u_nbgZgkh\u_ijh^mdluLZdbfh[jZahfex^b\k_evkdhcf_klghklbg_
^bkdjbfbgbjmxlkyihmjh\gx^hklmiZdnbgZgkh\ufmkem]Zf
IjZ\bl_evkl\hbGZp[ZgddZd[Zgdh\kdbcj_]meylhjklZebh[km`^Zlvwlmko_fmwlh\j_fym
K[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZkf_gbekybf_g_^`f_glbkh[kl\_ggbdbihkdhevdmijhbkoh^beZ_]h
ihwlZigZyijb\ZlbaZpbyGZgZqZeh]h^ZdhgljhevguciZd_lK[_jZijbgZ^e_`Zem`_qZklguf
dhfiZgbyfM]hkm^Zjkl\ZhklZ\Zehkv\bZdpbyGh[ehdbjmxsbciZd_l]hkm^Zjkl\hg_
ohl_ehijh^Z\Zlv^hl_oihjihdZg_[m^_l^hklb]gmlZykghklvhlghkbl_evghkm^v[ukhpbZevguo
ijh]jZffK[_j[ZgdZb_]hnbebZeh\\k_evkdhcf_klghklb m[ulhqguo\fKo_fZkkha^Zgb_fihqlh\h
k[_j_]Zl_evghckbkl_fumkljhbeZbgh\uo\eZ^_evp_\bGZpbhgZevguc[ZgddZdj_]meylhj
[Zgdh\kdhckbkl_fuKwlh]hfhf_glZijhp_kkihr_em`_ijZdlbq_kdb[_akhijhlb\e_gbykqv_c[u
lhgb[uehklhjhgu
kZfhfgZqZe_:HDZaihqlZ lh_klvihqlh\hckbkl_f_DZaZoklZgZ\f[ueZi_j_^ZgZqZklv
nbebZeh\GZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDjhf_lh]hihqlZihemqbeZkms_kl\_ggh[he__
rbjhdb_nmgdpbbhi_j\uoijZ\hgZijh\_^_gb_[Zgdh\kdbohi_jZpbc\l_g]_bbghkljZgghc
\Zexl_ZlZd`_ebp_gabxgZ[jhd_jkdmxb^be_jkdmx^_yl_evghklv?cjZaj_rbeblZd`_ijbgbfZlv
^_g_`gu_\deZ^uijh\h^blvieZl_`bhkms_kl\eylvijZdlbq_kdb\_kvki_dljnbgZgkh\uomkem] aZ
bkdexq_gb_fdj_^blh\Zgby\fGZihql_fh`ghhieZlblvdhffmgZevgu_bgZeh]h\u_ieZl_`b
h[f_gylvbebdmiblv\ZexlmihemqblvaZjieZlmi_gkbxklbi_g^bxIhqlZijbgbfZ_l^_ihabluhl
^eyi_gkbhgguonhg^h\bkljZoh\uodhfiZgbc
Ijh[e_fmj_rbebdhgp_ilmZevgh\u^Z\DZaihql_khhl\_lkl\mxsmxebp_gabxZ^Zevr_
mqj_`^_gb_m`_kZfhj_rZehk\hbijh[e_fuIhgylghqlh\gZqZe_ihqlZe_`ZeZgZ[hdmLZdqlh
ij_`^_q_fgZ]jm`Zlv__gh\ufnmgdpbhgZehfih^mqj_`^_gb_ke_^h\Zehih^\_klb
khhl\_lkl\mxsmx[Zam^_g_`gmxfZl_jbZevgmxl_ogbq_kdmx
GZjh^ghfk[_j_]Zl_evghf[Zgd_^ey:HDZaihqlZ[ueZhldjulZdj_^blgZyebgbyh[t_fhf
feg^heeZjh\gZiylve_lAZkq_lwlbokj_^kl\[ueZh[gh\e_gZfZl_jbZevgZy[ZaZhl^_e_gbc
ihqlh\hck\yabdhfivxl_jbabjh\ZgZk_lv]hjh^kdbobjZchgguomaeh\Djhf_wlh]h:HDZaihqlZ
hkms_kl\beh\uimkddhjihjZlb\guoh[eb]Zpbc^eyijb\e_q_gbykj_^kl\gZ\gmlj_gg_fnhg^h\hf
�jugd_Zggu_h[eb]Zpbbijhrebijhp_^mjmebklbg]ZgZDZaZoklZgkdhcnhg^h\hc[bj`_b[ueb
\dexq_gu\__hnbpbZevguckibkhdih\ukr_cdZl_]hjbbH[sbch[t_fi_j\h]h\uimkdZkhklZ\be
feg^heeZjh\b[uem^ZqghjZaf_s_g=hkm^Zjkl\hlh`_\u^_ebehihql_^_g_`gu_kj_^kl\Z^ey
ihiheg_gbymklZ\gh]hdZiblZeZ
J_nhjfZ^hklZlhqgh[ukljhklZeZ^Z\Zlvj_amevlZl
�eykijZ\dbgZqZe_ij_h[jZah\Zgbc\]h^m:HDZaihqlZbf_ehfbgmkh\ucdhjkq_l
fegl_g]_aZ^he`_gghklb\[x^`_lihgZeh]Zfbi_gkbhgguf\uieZlZf ihdmjkmGZp[ZgdZJD
ijb[ebabl_evghfeg^heeZjh\\fGhkhij_^_e_ggh]hfhf_glZ ijbf_jghk]h^Z\fDZaihqlZ
klZeZihemqZlvklZ[bevgmxijb[uevIeZgbjm_lkyqlhgZeh]h\u_ihklmie_gby\]hkm^Zjkl\_gguc
[x^`_l\]h^ZokhklZ\yl\h[s_ckmff_ihjy^dZfej^l_g]_
DklZlbmyihgp_\\boihqlh\hk[_j_]Zl_evghckbkl_f_k_cqZkihy\bebkvijh[e_fuHgbklZeb ih
iheblbq_kdbfijbqbgZf\fhkms_kl\eylvg_kZfu_ijZ\bevgu_bg\_klbpbbIhwlhfmfukkZfh]h
gZqZeZj_rbebqlhgZrZihqlZ[m^_l\deZ^u\Zlvijb\e_q_ggu_kj_^kl\ZgZk_e_gbylhevdh b
bkdexqbl_evgh\f\]hkm^Zjkl\_ggu_p_ggu_[mfZ]bLh_klvg_[m^_laZgbfZlvkygbdZdbfb
Zdlb\gufbhi_jZpbyfbqlh[ug_[uehkh[eZagZbg\_klbjh\Zlvdm^ZihiZehZihlhfihemqZlv
ijh[e_fu
blh]_h^gh\j_f_gghki_j_^Zq_ckhpbZedbihqlh\hckbkl_f_\hagbdeZ\hafh`ghklvaZgylvky
ijb\ZlbaZpb_cGZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ ;ehdbjmxsbciZd_lK[_j[ZgdZgZihfgx_s_
ijbgZ^e_`Ze]hkm^Zjkl\m\fIhke_lh]hdZdbij_fv_jfbgbkljbijZ\bl_evkl\h\p_ehfih^^_j`Zeb
dhgp_ipbxhdhgqZl_evgZyijb\ZlbaZpbyK[_j[ZgdZ[ueZhij_^_e_gZgZ]h^GZlhlfhf_gl
H:HGZjh^gucK[_j_]Zl_evguc;ZgdDZaZoklZgZ[uehlj_lvbf\DZaZoklZg_ihh[t_fmZdlb\h\b
ihij_`g_fmbf_ehdjmig_crmx\kljZg_nbebZevgmxk_lv?]hZdpbb\oh^beb\mkeh\guckibkhd
ijh]jZffu=hem[u_nbrdbDhfbl_lihijb\ZlbaZpbbb]hkbfms_kl\mj_rbeqlhhgb[m^ml
\uklZ\e_gugZZmdpbhg_h^gbfehlhfghy[j_]h^ZijZ\bl_evkl\hijh^ZehgZlhj]Zok\hc
iZd_ldlhfm\j_f_gbkhklZ\ey\rbc\biexkh^gZZdpby
Ih[_^bl_e_fl_g^_jZklZeZdhfiZgbyFZg]bklZmfmgZc]Zaijbh[j_lrZy]hkm^Zjkl\_gguciZd_laZ
feg^heeZjh\ijbklZjlh\hcp_g_fegKmffZ[ueZ^hkjhqghi_j_qbke_gZ\]hk[x^`_l
Jhkkbb^bkdmkkbbhlhffh`ghebijb\Zlbabjh\ZlvK[_jqZklhaZdZgqb\ZxlkyaZy\e_gbyfbh
lhfqlhwlh]hk^_eZlvg_evay\ijbgpbi_\k_kjZam\kihfbgZxl_]hkhpbZevgmxnmgdpbxGhgZrZ
kblmZpby[ueZb^_glbqgZbhiulihdZaZeqlh]hkm^Zjkl\hfh`_l\uclbbadZiblZeZ
K[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZ[_ak_jv_aguokhpbZevguoihke_^kl\bcYwlh]h\hjxg_dlhfmqlh
ijhp_kk_ijb\ZlbaZpbbGZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDZaZoklZgZyjmdh\h^kl\h\Zeky
ba\_klghceb[_jZevghcb^__chlhfqlhqZklguckh[kl\_ggbd\p_ehf[he__wnn_dlb\_gg_`_eb
]hkm^Zjkl\hK_cqZkgZrK[_j_]Zl_evguc[Zgd^_ckl\bl_evgh\ukhdhj_glZ[_e_gGh\p_ehf
dexq_\uf^eyj_amevlZlh\ij_^ijbylbyy\ey_lkyg_\hijhkkh[kl\_gghklbZwnn_dlb\ghklv
f_g_^`f_glZGZijbf_jgZrZdhfiZgbyDZaZlhfijhfijbf_johjhrhjZ[hlZxs_c
]hkm^Zjkl\_gghcdhfiZgbb?_jmdh\h^kl\hh[_sZ_ld]h^m\uclbgZi_j\h_f_klh\fbj_ih
^h[uq_mjZgZ:\_^v\kh\_lkdh_\j_fydh]^Zk^h[uq_cmjZgZ\k_lh`_h[klhyehg_iehohgZ
�fbjh\h_eb^_jkl\hgbdlhg_aZfZob\Zeky_eh\lhfqlhohlynhjfZkh[kl\_gghklbij_^ijbylbyb
hklZeZkvij_`g_cghg_wnn_dlb\guc bebg_^hklZlhqghwnn_dlb\guc\ff_g_^`f_glkf_gbekybgZ
kf_gm_fmijbreZ\ukhdhj_amevlZlb\gZydhfZg^ZmijZ\e_gp_\
Ghwnn_dlb\ghklvf_g_^`f_glZwlhhl^_evgZyl_fZ
IJBEH@?GB?D=E:?
;meZlFmdmr_\ij_^k_^Zl_evijZ\e_gbyH:HG;D[Zgd:g^j_cMoh\$VVLVWDQW3URIHVVRURI
�)LQDQFH.HOOH\6FKRRORI%XVLQHVVmgb\_jkbl_lZrlZlZBg^bZgZ@
Q:KLGUC;:GDIJ:BL?EVKL:NJ:GPBB
hNjZgpbbkms_kl\m_llZdh_dj_^blgh_mqj_`^_gb_hdhlhjhfg_keurZeb^Z`_fgh]b_njZgpmau
wlh[Zgd&DLVVHGH'\tS\tWV\tDPS&RQVLJQDWLRQVL_fg_f_g__&DLVVHGH'\tS\tWV
\tDPS&RQVLJQDWLRQVkZfucdjmigucbgklblmpbhgZevgucbg\_klhjkljZgu?]hZdlb\ukhklZ\eyeb
gZ]h^\ffbeebZj^Z^heeZjh\IhaZdhgmlj_lvk\h_cijb[ueb[Zgdhlqbkey_l\
]hkm^Zjkl\_gguc[x^`_lb\]h^mkmffZhlqbke_gbckhklZ\beZfbeebZj^Z_\jh
^_yl_evghklb&DLVVHGH'\tS\tWV\tDPS&RQVLJQDWLRQVkhq_lZxlkyoZjZdl_jbklbdbk
h^ghcklhjhgudjmigh]hqZklgh]hbg\_klhjZ klj_fys_]hkyij_`^_\k_]hdfZdkbfbaZpbb
ijb[ueb\fZk^jm]hcklhjhgu]hkm^Zjkl\_ggh]hmqj_`^_gbydhlhjh_^_ckl\m_l\gZpbhgZevguo
bgl_j_kZo;Zgdm]h^Zbf\eZ^__l]hkm^Zjkl\hijbq_fjmdh\h^bl_eygZagZqZ_lebqghij_ab^_gl
NjZgpbbGug_rgbcij_ab^_glNjZgpbbGbdheyKZjdhabkqblZ_lqlhwlhl[Zgd^he`_g[ulv
bgkljmf_glhfijh\_^_gbygZpbhgZevghcwdhghfbq_kdhciheblbdbbkh[bjZ_lkybkihevah\Zlv_]h
^eyaZsblunjZgpmakdbodhfiZgbchlbghkljZgguobg\_klhjh\
K_cqZkijZ\bl_evkl\hNjZgpbb\_^_lZdlb\gu_^_[ZluhlhfdZdbfh[jZahffh`ghbkihevah\Zlv
wlhlfhsgucnbgZgkh\ucbgklblmlgZb[he__wnn_dlb\ghdZq_kl\_ijbhjbl_lguogZijZ\e_gbc
^_yl_evghklb[ZgdZgZihke_^mxsb_e_lhij_^_e_gum\_ebq_gb_h[t_fh\kkm^ih^
km[kb^bjh\Zggh_`bev_nbgZgkbjh\Zgb_\ukrbomq_[guoaZ\_^_gbcZlZd`_nbgZgkbjh\Zgb_
fZeh]hbkj_^g_]h[bag_kZ
Ij_ab^_glKZjdhabgZagZqbegh\ufjmdh\h^bl_e_f[ZgdZ:\]mklbgZ^_JhfZgv_ $XJXVWLQGH
5RPDQHW\fdhlhjucbf__lhiuljZ[hludZd\ijZ\bl_evkl\_NjZgpbblZdb\qZklghf
bg\_klbpbhgghf[Zgd_=hkih^bg^_JhfZgv_kqblZ_lqlhi_j_^gbfklhblaZ^ZqZhij_^_eblvgZq_f
[Zgd^he`_gkdhgp_gljbjh\ZlvkyZdZdb_mqZkldbjZ[hluke_^m_lkhdjZlblvbgl_j\vx
dhjj_kihg^_glmZ]_glkl\Z%ORRPEHUJhgkdZaZeFug_fh`_fijbkmlkl\h\Zlv\_a^_GZfgm`gh
nhdmkbjh\ZlvgZrbj_kmjku
&DLVVHb]jZ_l\Z`gmxjhev\ijhp_kk_nbgZgkbjh\Zgbbijh]jZff]hkm^Zjkl\_ggh]h`bevyKo_fZ
lZdh\Z[Zgdijb\e_dZ_l\deZ^ugZki_pbZevgu_kq_lZ^hoh^ihdhlhjufg_h[eZ]Z_lkygZeh]hfZ
ij_^hklZ\be\b\k_okj_^kl\aZljZq_gguo\hNjZgpbbgZ]hkm^Zjkl\_ggmx`bebsgmxijh]jZffm
\kmff_hdhehfbeebZj^h\_\jh\f
;Zgdg_h^ghdjZlghijb\e_dZeky^eykiZk_gbydhfiZgbcihiZ\rbo\ljm^gh_nbgZgkh\h_
iheh`_gb_]h^mijZ\bl_evkl\hNjZgpbbkh[jZehfbeebZj^Z_\jh\ihfhsvdhfiZgbb
$OVWRP6$ ijhba\h^blwe_dljhklZgpbbkdhjhklgu_ih_a^Zbdjmbagu_km^Z\f&DLVVHij_^hklZ\be
^eywlh]hiZd_lZfbeebZj^ZJ_ZdpbyjugdZgZwlb^_ckl\byh^ghagZqgZ\lhlfhf_gldh]^Z
[uehh[ty\e_ghhijh]jZff_ihfhsbdhfiZgbb$OVWRPp_gZ__Zdpbc[ueZ\^\ZkebrgbfjZaZ
f_gvr_q_fgZl_dmsbcfhf_gl gZyg\Zjy]h^Z_\jh\f]h^m[Zgd\eZ^_e
\bZdpbcdhfiZgbbZk_cqZkmg_]h\bJmdh\h^kl\h[ZgdZkqblZ_lqlhbg\_klbpbb\$OVWRP
hijZ\^Zebk_[y
MqZkl\h\Ze[Zgdb\ih^^_j`d_nbjfu:^b^ZkWlmk^_edm\bgl_j\vxZ]_glkl\m%ORRPEHUJ
hibkZeJh[_jlEbhg 5REHUW/LRQ\fjmdh\h^bl_ev&DLVVHkih]h^Ihkeh\ZfEbhgZ\
]h^mfbgbkljnbgZgkh\NjZgpbbIv_j;_j_]h\mZ 3LHUUH%HUHJRYR\\fihijhkbe_]hijhbg\_klbjh\Zlv
\:^b^ZkLh]^Z\bdhfiZgbbijbgZ^e_`ZehnjZgpmakdhfmbg\_klhjm;_jgZjmLZiv_ %HUQDUG
7DSLH\fEbhghldZaZekywlhk^_eZlvlZddZdkqblZeqlh:^b^ZkgZoh^blky\iehohfiheh`_gbbGh
;_j_]h\mZ\ua\Ze_]hdk_[_bkdZaZeqlhm`_ihh[_sZeLZiv_bg\_klbpbbbmg_]hg_o\Zlbl^mom
hldZaZlvkyhlk\hbokeh\LZdqlhywlhk^_eZe]h\hjblEbhgB\k_ihemqbehkvij_djZkgh
M[ZgdZ^ebggZybklhjbyHg[uehkgh\Zg\]h^mdhjhe_fEx^h\bdhf;9,,,^eylh]hqlh[u
\hkklZgh\blvm\_j_gghklvnjZgpmah\\klZ[bevghklbbgZ^_`ghklb]hkm^Zjkl\_gguonbgZgkh\
ih^hj\Zggmxihke_dhehkkZevguoaZljZlGZihe_hgZgZ\hcguFbkkb_c[ZgdZ[uehmijZ\e_gb_
i_gkbhggufbnhg^Zfbb\uieZlZi_gkbb]hkm^Zjkl\_ggufkem`ZsbfWlZfbkkbykhojZgbeZkvgZ
k_]h^gyrgbc^_gv[ZgdmijZ\ey_li_gkbhggufbnhg^Zfb]hkm^Zjkl\_gguokem`Zsbo
]h^mwlbnhg^u\uieZlbebfbeebZj^Z_\jhlj_ffbeebhgZfi_gkbhg_jh\ZwlhiylZyqZklv\k_o
i_gkbhg_jh\NjZgpbb
G_\dZ`^hcnbgZgkh\hckbkl_f_gZc^_lkyf_klh^ey[ZgdZdhlhjuckhq_lZ_l]hkm^Zjkl\_ggmx
nhjfmkh[kl\_gghklbwe_f_glukljZl_]bbqZklgh]h[ZgdZbjhevZdlb\gh]hihjln_evgh]hbg\_klhjZ
gZ\gmlj_gg_fjugd_p_gguo[mfZ]Gh\hNjZgpbb]^_]hkm^Zjkl\hmijZ\ey_lwdhghfbdhc\_kvfZ
Zdlb\gh^_yl_evghklv&DLVVHGH'HSRWV\tDPS&RQVLJQDWLRQV\u]ey^bl\iheg_eh]bqghcG_dhlhju_
ZgZeblbdb_\jhi_ckdh]h[Zgdh\kdh]hk_dlhjZkqblZxlqlhijZ\bl_evkl\hNjZgpbbfh`_l
bkihevah\Zlv[Zgd^eyex[uok\hbop_e_cbgZau\Zxl&DLVVHqZklguf[ZgdhfijZ\bl_evkl\Z
NjZgpbb;Zgdy\ey_lkyh^gbfbaijh\h^gbdh\]hkm^Zjkl\_gghcnbgZgkh\hciheblbdblh`_
\j_fyihoh`_qlh[m^msZyjhev[ZgdZg_hq_\b^gZ^Z`_^ey_]hjmdh\h^bl_ey
�G:PNHG
ujZ`_gb_g_nlygh_ijhdeylb_kh\k_fg_kemqZcgh\hagbdehbf_ggh\wihom\ukhdbob
k\_jo\ukhdbop_ggZkujv_Mj_kmjkgh]hbah[bebybf__lkyg_[m^_fkihjblvh[jZlgZyklhjhgZ
DZaZoklZgmdZdkljZg_h[eZ^Zxs_ck_jv_agufbaZiZkZfbm]e_\h^hjh^h\wlZijh[e_fZlbdZba\_klgZ
g_ihgZkeurd_
L_fg_f_g__dhgp_ilmZevghl_jfbgg_nlygh_ijhdeylb_g_ijZ\bevgucIhlhfmqlhdh]^Z
g_nlbfgh]hwlhgZkZfhflh^_e_ohjhrhukhdb_p_gugZj_kmjkdhlhjuckljZgZijh^Z_l Zg_
ihdmiZ_l\flh`_hlebqghIjhklhbah[beb_fg_h[oh^bfhmf_lvjZkihjy`ZlvkyZ^eywlh]h
Ghqlhdhgdj_lghwlhagZqblmf_lvjZkihjy`Zlvkyijbjh^guf[h]Zlkl\hf"
Ij_^klZ\bfk_[_kljZgmaZjZ[Zlu\Zxsmx\hkgh\ghfgZwdkihjl_kujvyijbq_f\mkeh\byodh]^Z
kujv_g_h[yaZl_evghg_nlvghlZd`_]Zaf_lZeee_koehihddhn_blZd^Ze__gZfbjh\uo
jugdZoklhbl^hjh]hLZdbomkeh\guokljZgfgh]hg_lhevdhgZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\__klv
hgbb\:njbd_b\:abbIhwlhcijbqbg_ih^h[gZykblmZpbyhibkZgZ\fbjh\hcwdhghfbq_kdhc
ebl_jZlmj_^hklZlhqghihegh?kebp_gugZkujv_\ukhdbb\l_q_gb_^ebl_evgh]h\j_f_gb\kljZgm
b^_lihlhd\Zexlulh\j_amevlZl_gZpbhgZevghcwdhghfbd_dZdijZ\behgZqbgZ_lm]jh`Zlv
hiZkghklv\\b^_]heeZg^kdhc[he_agb
=heeZg^kdZy[he_agvwlhkblmZpbydh]^Zohjhrb_gZi_j\uc\a]ey^wdhghfbq_kdb_ihdZaZl_eb
kdju\Zxl]em[hdb_^bkijhihjpbbdh]^Z\j_amevlZl_fhsgh]hjhklZwdkihjlghckhklZ\eyxs_c
jZa\blb_^jm]bohljZke_cwdhghfbdbkbevghlhjfhablkybm]g_lZ_lky
KZfl_jfbg]heeZg^kdZy[he_agv\hagbd_kl_kl\_ggh\Gb^_jeZg^Zoo]h^Zoijhreh]h\_dZ
lZfhldjuebdjmigu_f_klhjh`^_gby]ZaZWlZg_qZyggZyjZ^hklvijb\_eZdjZkrbj_gbxwdkihjlZ
j_adhfmmdj_ie_gbx]mev^_gZb\dhg_qghfblh]_dihl_j_dhgdmj_glhkihkh[ghklb\
g_wg_j]_lbq_kdbok_dlhjZowdhghfbdb
DZdaZimkdZ_lkyf_oZgbaf]heeZg^kdhc[he_agb"ukhdb_p_gugZkujv_h[_ki_qb\Zxl
agZqbl_evgucijblhd\ZexluBaaZjhklZiheh`bl_evgh]hkZev^hieZl_`gh]h[ZeZgkZijboh^blky
eb[hZdlb\babjh\Zlv^_g_`gmxwfbkkbx qlhqj_\Zlhbgneypb_c\feb[hmdj_ieylvdmjk
gZpbhgZevghc\Zexlu qlhiehoh^eygZpbhgZevguoijhba\h^bl_e_c\fBlhb^jm]h_\_^_ldaZklhx
\g_kujv_\hfk_dlhj_ aZq_fjZ[hlZlv_kebg_nl_^heeZjh\ijm^ijm^b"\fZlZd`_
g_dhgdmj_glhkihkh[ghklbgZpbhgZevguolh\Zjh\gZfbjh\hfjugd_
Kh[kl\_gghdhgdmj_glhkihkh[gufhklZ_lkylhevdhkujv_\hck_dlhjZhgijb\yaZgddhgljZdlZf
\ujZ`_gguf\bghkljZgghc\Zexl_Wlhqj_\Zlh\Zexlgufb \lhfqbke_\fjbkdZfbIhwlhfm\
[hevrbgkl\_kemqZ_\\kblmZpbxj_rZxl\f_rZlvky^_g_`gu_\eZklbP_gljZevguc[ZgdgZqbgZ_l
ihdmiZlvbghkljZggmx\Zexlm\aZf_g\uimkdZy\h[jZs_gb_\ZexlmgZpbhgZevgmxWlhijb\h^bld
kms_kl\_gghfmjhklm^_g_`ghcfZkkuhagbdZ_llZdbfh[jZahfg_h[oh^bfhklv__kl_jbebah\Zlv
I_j\ucwnn_dlb\guckihkh[kl_jbebaZpbbkha^Zgb_klZ[bebaZpbhggh]hnhg^ZDZaZoklZg_
lZdhcnhg^^_ckl\m_lk]h^ZIh^ZggufgZyg\Zjv]h^Z_]hZdlb\ukhklZ\eyebfej^
^heeZjh\KR:
lhjhcf_lh^[hjv[uk]heeZg^kdhc[he_agvxlZd`_bkihevam_fuc\jy^_kljZgkl_jbebaZpby
iml_f\uimkdZp_gguo[mfZ]Lml\hafh`gu\ZjbZgluH^gblbiubgkljmf_glh\fh`_l\uimkdZlv
p_gljZevguc[Zgd^jm]b_fbgbkl_jkl\hnbgZgkh\bf_xlijZ\hgZ`bagvb]b[jb^gu_ko_fu
Kl_jbebaZpbybgkljmf_gl^hklZlhqghohjhrbcGhieZlgucBijblhf^hjh]hcFh]ml\hagbdZlv
kblmZpbbdh]^ZaZljZlugZkl_jbebaZpbxijb\h^yldm[uldZfgZpbhgZevgh]h[ZgdZ \ke_^kl\b_
[hevrh]hh[t_fZhi_jZpbc\fP_gljh[Zgdhkms_kl\ey_lbgl_j\_gpbb\bgl_j_kZo\k_cwdhghfbdb
jZkl_lp_e_\hcwdkihjljZa\b\Zxlkyg_kujv_\u_hljZkebgZjh^gh]hohayckl\Zm\_ebqb\Z_lky
ihklmie_gb_gZeh]h\\[x^`_lFbgbkl_jkl\hnbgZgkh\\j_amevlZl_ihemqZ_lijb[uebGh
p_gljZevguc[ZgddZdgbiZjZ^hdkZevghfh`_lbf_lvm[uldbDlh`_^he`_gbodhfi_gkbjh\Zlv"
[hevrbgkl\_kljZgm[uldbgZpbhgZevgh]h[ZgdZ\haf_sZxlkyba[x^`_lZGhdh]^Z\iZjeZf_gl_
a\mqZlj_qbhlhfqlh[x^`_lgu_j_kmjkuke_^m_lgZijZ\blvgZih]Zr_gb_ihl_jvp_gljh[ZgdZ Z
qlhqZklbiZjeZf_glZjb_\g_ihgyl_gg_lhevdhnbgZgkh\uckfuke f_^bpbgkdh]h\jh^_[u\fl_jfbgZ
kl_jbebaZpbyghbkmsghklvih^h[guoijhp_kkh\WdhghfbdZjZa\b\Z_lky^bdbfbl_fiZfblZd
hldm^Zmp_gljZevgh]h[ZgdZm[uldb"
IhwlhfmijZ\bevghkkZfh]hgZqZeZkh]eZkh\u\Zlv^_ckl\byfbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\b
gZpbhgZevgh]h[ZgdZqlh[ujZkoh^uihkl_jbebaZpbbhgbf_`^mkh[hc^_ebeb Ohly\DZaZoklZg_
lZdbokblmZpbcihdZg_\hagbdZeh\f
Lj_lvyf_jZ[hjv[uk]heeZg^kdhc[he_agvxlZd`_ohjhrhba\_klgZ\kblmZpbbdh]^ZkljZgZ
aZ\bkblhlkujv_\uohljZke_chgZ^he`gZ^b\_jkbnbpbjh\Zlvk\hxwdhghfbdm
p_ehf^b\_jkbnbdZpbywdhghfbdbijhp_kkfgh]hmjh\g_\uckeh`gucb^he]bcGhi_j\uf__
^hklZlhqgh[ukljufwlZihffh`_lklZlveb[_jZebaZpbybfihjlZh[hjm^h\ZgbyIjbq_f
klbfmebjh\Zlvke_^m_lbfihjlbf_gghh[hjm^h\ZgbyZg_rbjihlj_[ZIjZ\bevghqlh[ubfihjl
rbjihlj_[Zjhkf_^e_gg__q_fkj_^gb_ihdZaZl_ebOhlydkh`Ze_gbxqZs_[u\Z_lgZh[hjhl
ijbq_f\h\k_ffbj_lZddh]^Z^hoh^ujZklmlgZjh^gZqbgZ_lZdlb\ghljZlblvbogZihlj_[e_gb_
DZ`^Zybalj_ogZa\Zgguof_jmf_gvrZ_l^Z\e_gb_\ZexlugZ\gmlj_ggbcjughdbihfh]Z_l
^b\_jkbnbdZpbbwdhghfbdb
qZklghklbk]h^Zdh]^Zp_gugZg_nlvm`_\lhjhc]h^reb\\_jo\DZaZoklZg_klZeb
aZ^Z\Zlvky\hijhkhfqlh^_eZlvkg_nl_^heeZjZfb\i_jki_dlb\__^v_kebp_gu[m^mllZdbfb`_
\ukhdbfb^hklZlhqgh^he]hlhgZijZ\eylvgZihlj_[e_gb_\k_^hoh^uhlwdkihjlZ[ueh[u
g_ijZ\bevghIjh_^Zlv\k_qlhbf__rvg_dj_Zlb\gh
Djhf_lh]hh[t_fwdkihjlghc\ujmqdbihklhygghm\_ebqb\Zekybmkbeb\Ze^Z\e_gb_gZdmjkl_g]_
ZlZd`_m]jh`ZejZa]hghfbgneypbbwlhfdhgl_dkl_kh\_jr_gghj_ahggh\hagbdeZb^_ykha^Zgby
klZ[bebaZpbhggh]hnhg^ZJ_Zebah\u\Zlv__fuklZebijb[ebabl_evgh\h^gh\j_fykJhkkb_c ohly
k_\_jgu_khk_^b\j_amevlZl_ihkljhbebnhg^iha`_\f
KlZ[bebaZpbhggucnhg^bkiulZggucbgkljmf_glmijZ\e_gbywdkihjlgufbk\_jo^hoh^Zfb
qZklghklbjy^kljZgqvywdhghfbdZkbevghaZ\yaZgZgZwdkihjl \lhfqbke_g_nlbb^jm]h]hkujvy\f
ijbihkljh_gbbgZpbhgZevgh]hklZ[nhg^Zhjb_glbjm_lkygZghj\_`kdbchiuljZkihjy`_gby
ijb[uevxhlijh^Z`ijbjh^gh]hkujvyGhj\_]bydZdba\_klgh^h[u\Z_lfgh]hg_nlbB^ey
ijhnbeZdlbdb\hagbdgh\_gbym`_mihfygmlhc]heeZg^kdhc[he_agb\]h^m\kljZg_kha^Zg
Ghj\_`kdbcg_nlyghcnhg^7KH1RUZHJLDQ3HWUROHXP)XQGj_amevlZl_ijbf_g_gbylZdhcf_ju
Ghj\_]bb^_ckl\bl_evghm^Zehkvba[_`Zlv]heeZg^kdhc[he_agb =heeZg^byqlhoZjZdl_jgh
lZdhcnhg^kha^Z\Zlvg_klZeZ\f
Ijbf_jGhj\_]bbih^l\_j`^Z_lhq_gvijhklmx bm`_baeh`_ggmx\ffukev[h]Zlkl\hg_klZgh\blky
ijhdeylb_f_kebbkihevam_lkykmfhfbhl\_lkl\_gghIjbjh^gu_[h]Zlkl\Zfh]mlku]jZlv\
wdhghfbd_lhcbebbghckljZgu\iheg_iheh`bl_evgmxjhev_keb^hoh^uhlwdkihjlZgZijZ\eyxlky
gZkha^Zgb_kljmdlmjkhpbZevghcaZsbluj_Zevghih\urZxlmjh\_gv`bagbrbjhdbofZkkZlZd`_
kem`Zlhkgh\hc^eyjZkrbj_ggh]h\hkijhba\h^kl\ZbkljmdlmjghcljZgknhjfZpbbwdhghfbdb
�jm]h_^_ehqlhgZa\Zggu_p_ebg_fh]ml[ulv^hklb]gmlukjZam^eyboj_ZebaZpbblj_[m_lky
hij_^_e_ggh_\j_fybijZ\bevgZykljZl_]byqZklghklbDZaZoklZg\gZklhys__\j_fygZoh^blky
ebrv\gZqZe_wlh]himlb
L_hj_lbq_kdbklZ[bebaZpbhggucnhg^^he`_g\hi_j\uoihfh]Zlvk]eZ`b\Zlvdhe_[Zgby
kdm^hklbihklZ\eyy\[x^`_lj_kmjkubaaZgZqdbh\lhjuohgy\ey_lkyk\h_]hjh^Zdhibedhc
k[_j_]Zl_evgufbgkljmf_glhfdhlhjuc\qZklghklb^Z_l\hafh`ghklvnbgZgkbjh\Zlv[m^msb_
jZkoh^ubagug_rgbok\_jo^hoh^h\
Ij_`^_q_fkha^Z\ZlvlZdhcbgkljmf_gldZaZoklZgpZf_kl_kl\_gghke_^h\ZehmagZlvdZdhg
jZ[hlZ_lKwlhcp_evx86$,'hj]Zgbah\ZebijhnbgZgkbjh\Ze^eyiZjeZf_glZjb_\bqe_gh\
ijZ\bl_evkl\ZJ_kim[ebdbDZaZoklZgg_kdhevdhmq_[guoih_a^hd\Ghj\_]bx^eybamq_gbyhiulZ
kha^ZgbyGZpbhgZevgh]hg_nlygh]hnhg^Z^_dZ[j_]h^Z\khklZ\_hq_j_^ghc^_e_]Zpbblm^Z
ih_oZebq_l\_jhgZrboki_pbZebklh\b\lhfqbke_y\dZq_kl\_ij_^k_^Zl_eyGZp[ZgdZ
I_j_^ih_a^dhcijhbgnhjfbjh\Ze`_gm l_i_jvm`_[u\rmx\fqlh_^m\Ghj\_]bxKmijm]Z\hl\_l
h]hjhrbeZkhh[s_gb_fqlh\__`beZohdZau\Z_lkyl_q_lih^ebgghghj^bq_kdZydjh\v
ijZ^_^mrdZ[ueghj\_`_pYhlg_kkyd__keh\Zfg_fgh]hbjhgbq_kdbdZdgbdZd`_kldZy
^_fh]jZnbq_kdZyaZ\yadZDZaZoklZgZgZKdZg^bgZ\bxg_hq_\b^gZLh]^Z`_gZijbg_keZ\
^hdZaZl_evkl\haZibkdmhl[Z[mrdbkbf_g_fnZfbeb_cghj\_`kdh]hij_^dZbgZa\Zgb_f^_j_\gb\
dhlhjhchgjh^bekyG_hkh[hm[_^beZghaZibkdmy\aye
Ijb_oZebfu\Ghj\_]bxklj_qZebgZkex^bbafbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\ijhp_kk_agZdhfkl\Zb
^Zevg_cr_c[_k_^uydkeh\mihbgl_j_kh\Zeky qblZyihaZibkd_\fwlb\hlbfybnZfbeby
ghj\_`kdb_"Hgbhl\_qZxl^Z[_amkeh\ghhldm^Zlhkk_\_jZYkijZrb\Zx^Ze__ihl_dklmZ
^_j_\gylZdZylZf_klvZj^z"Hgb]h\hjylgmk_cqZkwlhm`_g_^_j_\gyZ]hjh^DklZlbgZr
fbgbkljnbgZgkh\dZdjZahllm^Zjh^hf
Lmlm`_gZrfbgbkljnbgZgkh\FZ`bl?k_g[Z_\klZe^bdhohohlZlvBkd\havohohlijb]h\Zjb\Zlv
Gmlukh\k_fdZaZohfklZegZklhysbfLu`ijb_oZe\Ghj\_]bxi_j\ucjZa\`bagbbgZqZek
ihbkdZjh^kl\_ggbdh\ Wlh\hh[s_lZdZyhq_gvdZaZokdZyq_jlZ\kx^mdm^ZgbihiZ^Z_rvbkdZlv
jh^gx=F\fBfZehlh]hqlhbkdZelZd\_^vbgZr_eB\^h[Z\hddlhfmg_ijhklhjh^kl\_ggbdZ
ZfbgbkljZnbgZgkh\
Ghj\_`pum^b\e_gug_[uebHgbjZkkdZaZebqlhmgbohq_gvohjhrZyp_jdh\ghijboh^kdZy
kbkl_fZj_]bkljZpbbZdlh\]jZ`^Zgkdh]hkhklhygbylZdqlhke_^ughj\_`kdh]h^_^mrdb\iheg_
\hafh`ghh[gZjm`blvBhgblZdbgZrebkvhdZau\Z_lky\]h^mwlhl^hklhcguc\Zjy]\
ihbkdZokihkh[h\dkms_kl\h\Zgbxi_j__oZebaGhj\_]bb\Jhkkbx:m`iha^g___]hihlhfdb
ijh^\bgmebkv^Zevr_gZ\hklhd\DZaZoklZgIhlhfghj\_`kdbcjh^kl\_ggbdfbgbklj^Z`_
i_j_^Z\Ze`_g_khdZab_c^\_[ZgdbbdjufbglZyjZknZkh\Zggu_gZ__bklhjbq_kdhcjh^bg_\wlhf
kZfhfZj^z
BlZdfuhagZdhfbebkvkghj\_`kdhcfh^_evxklZ[bebaZpbhggh]hnhg^Zb\ayeb__aZhkgh\m
kh[kl\_ggh]hGZpbhgZevgh]hnhg^ZGhg_ihlhfmqlhhgbgZrbjh^kl\_ggbdb:ihlhfmqlh
kbkl_fZijZ\bevgZy
F_oZgbafjZ[hlunhg^Z_kebkh\k_fijhklhlZdh\Mg_]hkms_kl\mxl^\_hkgh\gu_nmgdpbb
k[_j_]Zl_evgZybgZdhibl_evgZykhhl\_lkl\bbki_j\hcnmgdpb_cnhg^nhjfbjm_lgZdhie_gby
]hkm^Zjkl\ZhlwdkihjlZkujvykhhl\_lkl\bbkh\lhjhckgb`Z_laZ\bkbfhklv[x^`_lZhl
dhgtxgdlmjufbjh\uop_gIjhbkoh^blwlhlZdhij_^_ey_lkylZdgZau\Z_fZyp_gZhlk_q_gby
g_dhlhjh_agZq_gb_klhbfhklbg_nlb?kebj_ZevgZyjughqgZyp_gZih^gbfZ_lky\ur_agZq_gby
hlk_q_gbylh\k_^hoh^uk\_jowlhcieZgdbgZijZ\eyxlky\klZ[nhg^:ddmfmebjh\Zggu_^hoh^u
ihdjulbyl_dmsbo]hkm^Zjkl\_gguojZkoh^h\ihaZdhgm\hafh`ghbkihevah\Zlvebrvijb[uev
nhg^Z
gZqZe_ijhp_kkZmgZkdhg_qghijhbkoh^bebh[km`^_gbydhgp_ipbbnhg^Zohlybg_lZdb_
g_j\gu_dZdkdZ`_f\JhkkbbL_fg_f_g__ihklmiZebij_^eh`_gbyihljZlblvg_nlygu_^_gv]bgZ
jZaebqgu_ohjhrb_^_eZgZbgnjZkljmdlmjmjZa\blb_dhgdj_lghcijhfure_gghchljZkebgZ
k_evkdh_ohayckl\hk_]^Zb\_a^_kms_kl\m_ldZl_]hjbyex^_cdhlhju_kqblZxlqlhihljZlblv
gm`gh\k_Ijbq_fjZkoh^h\Zlvke_^m_lijbf_jgh\l_oba[bjZl_evguohdjm]Zoihdhlhjufwlb
ex^b[uebba[jZgu^_imlZlZfbIhwlhfm^bkdmkkbbrebGhij_ab^_glj_rbl_evghih^^_j`b\Ze
b^_xkha^ZgbygZpbhgZevgh]hnhg^Z;ueba^Zgij_ab^_glkdbcmdZaHGZpbhgZevghfnhg^_
J_kim[ebdbDZaZoklZg hl\faZl_f\g_kebkhhl\_lkl\mxsb_baf_g_gby\
aZdhgh^Zl_evkl\hJ_Zevghnhg^[uekha^Zgm`_\fZ_]h^Z
IjbgpbiujZ[hluGZpbhgZevgh]hnhg^Zi_j\hgZqZevgh[ueblZdb_
Nhg^\hi_j\uobg\_klbjm_lj_kmjkubkdexqbl_evghaZ]jZgbp_c\gmljbkljZguwlbkj_^kl\Zg_
jZkoh^mxlkygbgZihlj_[e_gb_gb^Z`_gZbg\_klbjh\Zgb_Wlhiheh`_gb_ijbgpbibZevgh_b
baf_g_gbyfg_ih^e_`blOhly]hkm^Zjkl\hfh`_lb^he`ghbg\_klbjh\Zlvhq_fkdZ`_fqmlvgb`_
h\lhjuonhg^^_eblkygZ^\_qZklbklZ[bebaZpbhggmxbk[_j_]Zl_evgmxKlZ[bebaZpbhggZy
jZ[hlZ_llZd_kebjughqgZyp_gZgZg_nlv\ur_p_guhlk_q_gbylhbaebrdbb^ml\GZpnhg^Z
_kebp_gZg_nlbgb`_p_guhlk_q_gbylh^_gv]bgZh[hjhlgZijZ\eyxlkybanhg^Z\
]hkm^Zjkl\_gguc[x^`_l]h^m[uefhf_gldh]^Zp_gugZg_nlvmiZebgb`_p_gu
hlk_q_gbyb^_gv]bihrebh[jZlgh\[x^`_lGhjZkoh^ihemqbekykh\k_fg_[hevrhcihlhfp_gu
[ukljhihreb\\_jobkblmZpby[hevr_g_ih\lhjyeZkv
K[_j_]Zl_evgZyqZklvnhg^Zwlhl_^_gv]bdhlhju_bgh]^ZgZau\Zxlnhg^hf[m^msboihdhe_gbc
Hkgh\gh_gZagZq_gb_k[_j_]Zl_evgh]hihjln_eyh[_ki_q_gb_^hoh^ghklbZdlb\h\nhg^Z\
^he]hkjhqghci_jki_dlb\_ijbmf_j_gghfmjh\g_jbkdZWlbkj_^kl\Z\deZ^u\Zxlky\hq_gv
gZ^_`gu_b^he]hkjhqgu_nbgZgkh\u_bgkljmf_glu
lj_lvbokljmdlmjZihjln_eykljh]h^b\_jkbnbpbjm_lkybkj_^kl\Z\deZ^u\Zxlky\Zdlb\ukljZg
k\ukhdbfmjh\g_fbg\_klbpbhgguoj_clbg]h\
Bg\_klbpbhggZyiheblbdZKlZ[bebaZpbhggh]hnhg^ZjZajZ[Zlu\Z_lkyFbgbkl_jkl\hfnbgZgkh\
kh\f_klghkGZpbhgZevguf[ZgdhfZml\_j`^Z_lkygZ[ex^Zl_evgufkh\_lhfnhg^Zdhlhjuc
\ha]eZ\ey_lij_ab^_glkljZgul_dms_fj_`bf_nhg^hfmijZ\ey_lGZpbhgZevguc[Zgddhlhjuc
qZklvkj_^kl\jZaf_sZ_lihl_g^_jmkj_^baZiZ^guomijZ\eyxsbodhfiZgbcZqZklvxmijZ\ey_l
kZf
DmijZ\e_gbxZdlb\ZfbNhg^Zijb\e_dZxlkydjmigu_fbjh\u_dhfiZgbb [Zgdbb
ki_pbZebabjh\Zggu_dhfiZgbbihmijZ\e_gbxZdlb\Zfb\fbf_xsb_kheb^gmxf_`^mgZjh^gmx
j_imlZpbxb\ukhdb_j_clbg]bDjhf_lh]hhgby\eyxlky]eh[Zevgufbb]jhdZfbhi_jZlb\gh
jZ[hlZxsbfbgZ\k_onbgZgkh\uojugdZoIjb\e_q_gb_\g_rgbonbgZgkh\uokljmdlmj\^Zgghf
kemqZ_y\ey_lkymklhy\r_ckyf_`^mgZjh^ghcijZdlbdhc\qZklghklbbobkihevam_lwlZehgguc
Ghj\_`kdbcnhg^FZg^ZlumijZ\eyxsbf\u^ZxlkygZihjln_ebZdlb\h\ g_gZhl^_evgu_deZkku\f
dZ`^hfkemqZ_dh]^Zh[ty\ey_lkyl_g^_jh]h\Zjb\Z_lkygZdZdhcdhgdj_lghihjln_evhg[m^_l
\u^Zg
�GZpbhgZevguc[ZgdJD dhgdj_lgh^_iZjlZf_glfhg_lZjguohi_jZpbc\f_yl_evghklvNhg^Z
ijhajZqgZhgim[ebdm_lgZ\_[kZclZoFbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\bGZpbhgZevgh]h[ZgdZihegmx
\_jkbxZm^blhjkdh]haZdexq_gbyih^ibkZggh]hg_aZ\bkbfufbf_`^mgZjh^gufbZm^blhjkdbfb
dhfiZgbyfbBgnhjfZpbyjZaf_sZ_lkylZd`_\_`_f_kyqghfk[hjgbd_KlZlbklbq_kdbc[xee_l_gv
Fbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\J_kim[ebdbDZaZoklZgGZpbhgZevgucnhg^bf__lihfbfhlh]h
kh[kl\_gguckZcl ZZZQDWLRQDOIXQGN]\f]^_im[ebdm_ld\ZjlZevgmxb]h^h\mxhlq_lghklv
GZrklZ[bebaZpbhggucnhg^fuaZimklbebi_j\ufb\KG=ohlyijZdlbq_kdbh^gh\j_f_gghk
:a_j[Zc^`ZghfDZdh\uiexkuhl_]haZimkdZ"
hi_j\uo_keb[\k_wlb^_gv]bihreb\wdhghfbdmkljZgulh^_g_`gZyfZkkZmgZk\ujhkeZ[u
nZdlbq_kdbgZlj_lvbi_jbh^Zfb^Z`_[hevr_Wlhijb\_eh[u\k\hxhq_j_^vdm\_ebq_gbx
bgneypbbohlbffulh]hbebg_l
h\lhjuoihjln_evnhg^Z^hklZlhqgh\_ebdb\lhfkemqZ__kebkblmZpbykp_gZfbgZg_nlv
jZa\_jg_lkykha^ZggZyaZgZqdZiha\heblDZaZoklZgmk]eZ^blvg_]Zlb\gu_ihke_^kl\byiZ^_gby
p_gIexk\ex[hfkemqZ_ihf_j_lh]hdZdihjln_evijbh[j_lZ_lhij_^_e_gguch[t_fkljZgZ
gZqbgZ_lihemqZlv]ZjZglbjh\Zggu_^hihegbl_evgu_^hoh^uhlbg\_klbpbcOhlyhgbwlb^hoh^u
�klZgh\ylkyhsmlbfufbg_kjZamihjln_ev\gZqZe_^he`_g\ujZklbb\hafm`Zlveywlh]h
lj_[m_lky\j_fy AZ^_\ylvf_kyp_\]h^Zbg\_klbpbhgguc^hoh^hlmijZ\e_gbyGZpbhgZevguf
nhg^hfkhklZ\befej^l_g]_\f
K]h^Z\DZaZoklZg_gZqZe^_ckl\h\Zlvgh\ucf_oZgbafnhjfbjh\Zgbybbkihevah\Zgbykj_^kl\
GZpbhgZevgh]hnhg^ZIhihjmq_gbxij_ab^_glZGZaZj[Z_\ZijZ\bl_evkl\hbGZpbhgZevguc[Zgd
ih^]hlh\bebiZd_lgh\uoij_^eh`_gbcihjZa\blbxg_nlygh]hnhg^ZJ_qvb^_lhlhfqlh
dZaZoklZgkdbc[x^`_l^he`_gnhjfbjh\Zlvkybkdexqbl_evghaZkq_l^hoh^h\hlg_kujv_\uo
ij_^ijbylbc:\k_^hoh^uhlg_nlygh]hk_dlhjZ[m^mlZddmfmebjh\ZlvkygZkq_lZoGZpbhgZevgh]h
nhg^ZG_nlygu_^_gv]bijZ\bl_evkl\hkfh`_lgZijZ\eylvlhevdhgZnbgZgkbjh\Zgb_
[x^`_lgh]h^_nbpblZbjZa\blb_gh\uobg\_klbpbhgguoijh_dlh\Ij_^iheZ]Z_lkyqlhlZdZyko_fZ
ihfh`_lwdhghfbd_kljZgu[uklj__mclbhlkujv_\hcaZ\bkbfhklb
Qlh_s_ijbgpbibZevgh\Z`gh"Ijbh[km`^_gbbijbgpbih\jZ[hluGZpnhg^Zg_dhlhju_ex^b
ij_^klZ\ey\rb_hij_^_e_ggu_]jmiiubgl_j_kh\ohl_ebqlh[unhg^khklhyebalj_oqZkl_c
k[_j_]Zl_evghcklZ[bebaZpbhgghcbbg\_klbpbhgghcGZpbhgZevguc[Zgdkmf_em[_^blv
mqZklgbdh\ijhp_kkZqlh]hkm^Zjkl\_ggucbg\_klbpbhggucnhg^ke_^m_lkha^Z\Zlvhl^_evgh
IjZdlbdZ[Zgdh\jZa\blbyb]hkm^Zjkl\_gguobg\_klnhg^h\jZ[hlZxsbo\kljZgZoki_j_oh^ghc
wdhghfbdhcihdZau\Z_lkijZ\_^eb\hklvbf_gghlZdh]hih^oh^Z
p_ehfgZrZfh^_evGZpbhgZevgh]hnhg^ZihemqbeZ^Z`_hij_^_e_ggh_ijbagZgb_GZijbf_j
k_fbjguc[Zgdj_dhf_g^h\Ze]hkm^Zjkl\mLjbgb^Z^bLh[Z]h dhlhjh_y\ey_lkyh^gbfba
djmig_crbo\fbj_wdkihjl_jh\]ZaZ\fijbkha^Zgbbk\h_]hk[_j_]Zl_evgh]hnhg^Zh[jZlblvkyd
hiulmDZaZoklZgZ
�_yl_evghklvnhg^Zih^\_j]ZeZkvjZamf__lkylZd`_bdjblbd_Khklhjhguk_jv_aguo
f_`^mgZjh^guobgklblmlh\djblbdZ\hkgh\ghfghkbeZfZdjhwdhghfbq_kdbcoZjZdl_jgZijbf_jih
ih\h^mihgb`_gbydhgdj_lgh]hagZq_gby]h^h\h]hh[t_fZk[_j_`_gbcnhg^Zhlghkbl_evghI
bebhlghkbl_evgh hiylvlZdbdhgdj_lguo\f]h^h\uoagZq_gbc^hoh^ghklbWlh[_amkeh\gh
ih^^_j`Zgb_^hklZlhqgh]hmjh\gyebd\b^ghklbkhq_\b^ghklvxy\eyxlkyhkgh\gufbp_eyfb
mijZ\e_gbyZdlb\Zfbnhg^Z
G_evayg_kh]eZkblvkylZd`_bkl_fqlh\_ebqbgmZdlb\h\nhg^ZdZdg_dmxkljZl_]bq_kdmxp_ev
p_e_khh[jZaghaZ^Z\ZlvB\b^bfhke_^m_lklj_fblvky^hklbqvihwlhfmihdZaZl_exdZdfbgbfmf
ghj\_`kdh]hmjh\gyDhgp_ipbbnhjfbjh\Zgbybbkihevah\Zgbykj_^kl\GZpbhgZevgh]hnhg^Z
DZaZoklZgZgZkj_^g_kjhqgmxi_jki_dlb\mwlZp_evknhjfmebjh\ZgZlZd:gZebafbjh\h]hhiulZ
ihdZau\Z_lqlhg_kms_kl\m_ldZdboeb[hmklZgh\e_gguoij_^_eh\^eygZdhie_gbc Nhg^Z\fb
fgh]b_kljZguijh^he`ZxliheblbdmgZdhie_gbyg_kfhljygZ^hklb]gmlu_h[t_fuk[_j_`_gbc
LZd\jZagh_\j_fy\Ghj\_]bbmjh\_gvZdlb\h\Nhg^Zij_\urZeiheh\bgmIkljZguZgZ
:eykd_khklZ\eye\_kvIrlZlZ\Dm\_cl_ljbkiheh\bghcIHfZg_iylmxqZklvI
DZaZoklZg_aZljb]h^Z\GZpbhgZevghfnhg^_gZdhie_ghihjy^dZ\bILZddZd\
GZpbhgZevghfnhg^_Zddmfmebjmxlky^hihegbl_evgu_ihklmie_gby\ua\Zggu_\ukhdhc
dhgtxgdlmjhcp_gfZdkbfZevgucjZaf_jGZpbhgZevgh]hnhg^Zg_fh`_l[ulvh]jZgbq_g;he__
lh]h^ey\uiheg_gbyk[_j_]Zl_evghcnmgdpbbGZpbhgZevgh]hnhg^ZmklZgZ\eb\Z_lkyg_kgb`Z_fuc
hklZlhd
gmljbkh[kl\_gghckljZgu^_yl_evghklvgZr_]hGZpbhgZevgh]hnhg^Zhp_gb\Z_lkyg_\k_]^Z
bkdexqbl_evghkwdhghfbq_kdhclhqdbaj_gbyim[ebqguch[hjhlihklmiZxlkbevgh
iheblbabjh\Zggu_hp_gdbbf_xsb_ih^qZkihimebklkdbcijb\dmkHkgh\ghcZj]mf_gllZdh\qlh
ohjhrhghj\_`pmlh^eydZaZoZdZdfbgbfmfg_ihe_aghDZaZoklZgg_fh`_lk_[_iha\heblv
baufZlvg_nlygu_^_gv]bbawdhghfbdbbbg\_klbjh\Zlvbo\nbgZgkh\u_Zdlb\u^jm]bo]hkm^Zjkl\
Hg^he`_gbg\_klbjh\Zlvwlbj_kmjku\kh[kl\_ggmxwdhghfbdmGhklZdbfb^h\h^Zfbg_\hafh`gh
kihjblvq_klghm`g_]h\hjx]jZfhlgh\jZfdZowdhghfbq_kdboihgylbcbghjfZevghceh]bdb
Ihlhfmqlh\hi_j\uobf_gghkha^Zgb_klZ[bebaZpbhggh]hnhg^Zy\ey_lkyh^gbfba^_ckl\_gguo
kihkh[h\^b\_jkbnbdZpbbwdhghfbdbkfhljbfgZqZehwlhc]eZ\u
GZpnhg^Z[khexlghijZ\bevgZyf_jZmoh^Zhlkujv_\hcaZ\bkbfhklb;Zah\Zyghj\_`kdZyfh^_ev
bg\_klbjh\Zlv_]hkj_^kl\ZlhevdhaZ]jZgbp_clh`_ijZ\bevgZyL_fu^eyh[km`^_gbya^_kv
lhevdh^\_hi_j\uodZdmxqZklv^_g_`guokj_^kl\nhg^Zke_^m_l\deZ^u\Zlv\ZdpbbZdZdmx
\h[eb]ZpbbIhkdhevdm hkh[_ggh\gZqZe_ijhp_kkZbg\_klbjh\Zgby\fg_h[oh^bfhihfgblvhlhf
�qlhjughdZdpbcfh`_liZ^Zlvhe]hkjhqgZy^hoh^ghklvbg\_klbpbc\^he_\u_bgkljmf_glu
ihgylgh_^_eh[m^_l\ur_Ghfh`_lihemqblvkylZdqlhjughdmiZekjZamihke_lh]hdZdkj_^kl\Z
[uebihf_s_gu\ZdpbbwlhfkemqZ_^hoh^ghklvihnhg^mklZg_lhljbpZl_evghcbhq_gvkeh`gh
^hdZaZlviZjeZf_glmqlhkh\j_f_g_f\k_gZeZ^blkyIhwlhfmgZi_j\hfwlZi_ijZ\bevg__
\deZ^u\Zlvky\hkgh\ghf\bgkljmf_gluknbdkbjh\Zgguf^hoh^hf
h\lhjuoke_^m_llsZl_evghijh^mfu\Zlvkljmdlmjmbg\_klbpbhggh]hihjln_eyihgbfZlv\
Zdlb\udZdbokljZgke_^m_l\deZ^u\Zlvkj_^kl\Znhg^ZbdZdb_ijbwlhfbkihevah\Zlv[_gqfZjdb
hh[s_g_\hafh`ghkihjblvkl_fqlh\p_ehf]eZ\gZyaZ^ZqZkljZgukb^ys_cgZkujv_\hcb]e_
kgb`_gb_aZ\bkbfhklbhlkujvyGhaZ^ZqZlhevdhnhjfmebjm_lkyijhklhZ^hklb]Z_lkylZdhc
j_amevlZlhq_gvly`_ehKdZ`_f\Ovxklhg_]^_i_j_^f_klgufb\eZklyfbklhblaZ^ZqZ
^b\_jkbnbpbjh\Zlvf_klgmx`_wdhghfbdm dhlhjZykbevghaZ\bkblhlg_nl_]Zah\h]hk_dlhjZ\f
khhl\_lkl\mxsZyijh]jZffZ^_ckl\m_lm`_ijbf_jghq_l\_jlv\_dZj_amevlZl_h]jhfguomkbebc
^_ckl\bl_evghkgbabeZkvk^h\bDhff_glZjbbgm`gu"Ih`ZemcklZ\hlhgbaZ^ZqZ
^b\_jkbnbdZpbbg_bf__lijhkluoj_r_gbc^Z`_\kZfhcjZa\blhcwdhghfbd_fbjZbf_xs_c
h]jhfgu_\hafh`ghklb
�eylh]hqlh[uihgylvdZdb_hljZkebj_Zevghdhgdmj_glhkihkh[gugm`ghijh\h^blvbo
dhfie_dkgh_h[ke_^h\Zgb_JhkkbydZdhq_gv[hevrZykljZgZbf_xsZyh]jhfguc\gmlj_ggbc
jughdfh`_liha\heblvk_[_jZa\_jgmlvijhba\h^kl\hp_eh]hjy^Zijh^mdlh\WlhgZau\Z_lky
HFRQRPLHVRIVFDOHwdhghfb_cgZfZkrlZ[_DZaZoklZg_]^_`b\_lfegq_eh\_dbeb\
:a_j[Zc^`Zg_k\hkvfbfbeebhggufgZk_e_gb_fjZa\hjZqb\Zlvfgh]hhljZke_\hc\gmlj_ggbcjughd
g_j_ahgghWdkihjlbjh\Zlvijhba\h^bfmxijh^mdpbx^hklZlhqghkeh`ghgZfbjh\uojugdZogZk
gbdlhg_`^_lGZ^hq_ldhihgbfZlvqlhfh`ghki_pbZebabjh\ZlvkyebrvgZg_kdhevdbohljZkeyo
ijbq_fhij_^_ey_lbolhevdhjughdDZaZoklZg_kdZ`_f\_^mlkyjZa]h\hjuhjZa\blbb
l_dklbevgh]hdeZkl_jZYdZdwdhghfbklbog_ihgbfZxMgZkkj_^gyyaZjZ[hlgZyieZlZ
^heeZjh\\f_kypMa[_dbklZg_`_Z\DblZ_^heeZjh\iexkhq_gvkbevgu_ljZ^bpbb
oehidh\h^kl\ZwlhckblmZpbbl_dklbevgZyijhfure_gghklv\DZaZoklZg_g_bf__lgbdZdbo
^he]hkjhqguoi_jki_dlb\:\hlkdZ`_fkh\f_klghbkihevamydhfie_dk;ZcdhgmjJhkkbyb
DZaZoklZgfh]eb[uohjhrhaZjZ[hlZlv
ex[hfkemqZ_]eZ\ghc^he]hkjhqghcaZ^Zq_ckljZgaZ\bkysbohlwdkihjlZkujvyhklZ_lky
�^b\_jkbnbdZpbywdhghfbdb_gv]bg_\eh`_ggu_\ijhba\h^kl\hdjmlylkygZnbgZgkh\uojugdZo
Bk_cqZk^_g_]hq_gvfgh]hbaaZq_]hmgZpbhgZevguo[Zgdh\kiehrgZy]heh\gZy[hevihbo
k\yau\ZgbxJZklml\deZ^ugZk_e_gbyjZklmlhklZldbgZkq_lZoij_^ijbylbc\i_j\mxhq_j_^vlh]h
`_kZfh]hg_nl_]Zah\h]hk_dlhjZ
Wlhkh^ghcklhjhguK^jm]hcfZkkZgm`guoijh_dlh\g_nbgZgkbjm_lkyihlhfmqlhg_l
bgkljmf_glh\dhlhju_iha\hebeb[uijb\e_qv^_gv]b\j_Zevguck_dlhjBgkljmf_glu`_
hlkmlkl\mxllZddZdg_laZdhgh\^Zxsbo^hklZlhqgmxkl_i_gvaZsblubg\_klhjZGm`gu
^_ckl\mxsb_ko_fui_j_eb\Zgby^_g_]banbgZgkh\h]hk_dlhjZwdhghfbdb\j_Zevguc
ihke_ijb\ZlbaZpbhgguci_jbh^\k_ihklkh\_lkdb_kljZgug_^hbg\_klbjh\Zeb=hjbahgl
bg\_klbjh\Zgby[ueqj_a\uqZcghmadbfgh\u_\eZ^_evpuklj_fbebkvwe_f_glZjghhl[blv
ijb\ZlbaZpbhggu_aZljZluij_\jZlblvihemq_ggu_ij_n_j_gpbb\dwrK_cqZkke_^m_lkha^Z\Zlv
f_oZgbafudhfi_gkZpbbwlh]hg_^h\eh`_gbyj_Zevghfk_dlhj_bf__lkyfZkkZijh_dlh\
bg\_klbpbb\dhlhju_fh]eb[uijbg_klbgmohly[u\fZkrlZ[Zo_^bgh]hwdhghfbq_kdh]h
ijhkljZgkl\Z ?WI\fbihevambijb[uev
GZijbf_j\Z]hghkljh_gb_GZihklkh\_lkdhfijhkljZgkl\_^\Zdjmiguo\Z]hghkljhbl_evguoaZ\h^Z
gZMjZe_bgZMdjZbg_?keblZdb_aZ\h^uihkljhbldZ`^ZykljZgZKG=lhdh]^Z\gmlj_ggyy
ihlj_[ghklv[m^_liheghklvxm^h\e_l\hj_gZ\hagbdg_ldeZkkbq_kdbcdjbabki_j_ijhba\h^kl\ZGZ
\g_rgbojugdZogZrb\Z]hgulh`_gbdlhg_`^_llZfhq_gvdhgdmj_glgZykj_^ZIjZ\bevg__
^h]h\hjblvkyhkms_kl\blvbg\_klbpbbq_j_aj_]bhgZevguc[Zgdbebko_fmmqZklbyg_kdhevdbo
kljZg\dZiblZe_bkihdhcghijhba\h^blvl_\Z]hgub\lhfdhebq_kl\_dhlhju_gm`gu\k_f
khk_^yfihihklkh\_lkdhfmijhkljZgkl\m
BgnjZkljmdlmjguoijh_dlh\ih\lhjxkvfgh`_kl\hGh^eyboj_ZebaZpbbgZ^hijZ\bevgh
\ukljhblvnbgZgkh\u_ko_fu^eyq_]h\k\hxhq_j_^vg_ij_f_gghgm`gZk_dvxjblbaZpby
qZklvwlh]hdj_^blZij_h[jZah\Zlv\p_ggu_[mfZ]b k_dvxjblbabjh\Zlv\faZl_f[mfZ]bijh^ZlvZ
\ujmq_ggu_^_gv]bgZijZ\blvgZnbgZgkbjh\Zgb_gh\uoijh_dlh\
BgnjZkljmdlmjgu_ijh_dlu^he]hkjhqgubaZljZlguKm^hkljh_gb_fZrbghkljh_gb_g_nl_]Zah\uc
dhfie_dklj_[mxl]hjbahglZbg\_klbpbc\e_l=hkm^Zjkl\hg_bf__l\hafh`ghklb
mqZkl\h\Zlv\[hevrbgkl\_bagbogZijyfmxK_dvxjblbaZpbyiha\hey_lgZijZ\blv\djmigu_
ijh_dlu^ebggu_^_gv]bbgklblmpbhgZevguobg\_klhjh\Ijbq_fbg\_klhjZfwlhlh`_\u]h^gh
Hgbfh]mlihdmiZlvZdlb\ukjZaebqghckl_i_gvxjbkdZl_fkZfuf^b\_jkbnbpbjmyk\hcihjln_ev
Djhf_lh]hljZ^bpbhgghkqblZ_lkyqlh_kebp_ggZy[mfZ]Zh[_ki_q_gZZdlb\ZfblhhgZ[he__
mklhcqb\Zddhe_[Zgbyfp_gbdjhf_lh]h[he__^hoh^gZihkjZ\g_gbxk]hkm^Zjkl\_ggufb
[mfZ]Zfblh]h`_mjh\gyj_clbg]Z
Jughdk_dvxjblbaZpbby\ey_lkykms_kl\_ggufk_]f_glhffbjh\h]hjugdZdZiblZeZKR:
_`_]h^guch[t_fwfbkkbcijh\h^bfuo\jZfdZok^_ehdk_dvxjblbaZpbb\ihke_^gb_]h^u ih
djZcg_cf_j_^hdjbabkZ]h^Z\fbkqbkeyekykhlgyfbfbeebZj^h\^heeZjh\:kdZ`_f\BlZebb
jughdk_dvxjblbaZpbbaZiylve_l\ujhkijZdlbq_kdbkgmey^hfej^^heeZjh\\]h^
Gh^eykha^Zgbykeh`guoko_fbg\_klbjh\Zgby\lhfqbke_kbkihevah\Zgb_ff_oZgbafh\
k_dvxjblbaZpbbh[yaZl_evgu^\Zmkeh\byijhjZ[hlZggh_aZdhgh^Zl_evkl\hbf_oZgbafuq_ldhc
km^_[ghcaZsbluijZ\bg\_klhjZQlhdklZlb^Ze_dhg_h^ghblh`_?kebkm^_[gZyaZsblZg_
h[_ki_q_gZlhgZpbhgZevgu_kem`[unbgZgkh\h]hgZ^ahjZijhklhg_iha\heyldjmiguf
f_`^mgZjh^gufbgklblmpbhgZevgufbg\_klhjZf\oh^blv\lZdb_ijh_dlug_dhlhjuokljZgZo
EZlbgkdhc:f_jbdb[uebijbgyluhq_gv]jZfhlgu_aZdhguihk_dvxjblbaZpbbghkm^u\jy^_
kihjguokemqZ_\\ughkbebj_r_gbyaZsbsZ\rb_aZ_fsbdZZg_bg\_klhjZBbg\_klhji_j_klZe
\deZ^u\Zlvky\wlbko_fu
]h^m\DZaZoklZg_lh`_[ueijbgylaZdhghk_dvxjblbaZpbbHg\qZklghklb^Z_lgZrbf
[ZgdZf\hafh`ghklvk_dvxjblbabjh\Zlvk\hbihjln_ebJZgvr_hgbwlh^_eZebq_j_ahnrhjgu_
ko_ful_i_jvkfh]mljZ[hlZlvgZl_jjblhjbbkljZguAZhkgh\mxjbkluGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
dhlhjuc[uebgbpbZlhjhfaZdhghijh_dlZ\f[jZebblZevygkdbcaZdhg]h^ZZg]ehkZdkhgkdhc
kbkl_f_ijZ\Zko_fZk_dvxjblbaZpbbjZ[hlZ_l[he__wnn_dlb\ghihlhfmqlhmgbokZfZko_fZ
ljZklZ 639\fhljZ[hlZgZemqr_BlZevygpui_j\u_kmf_eb\ujZablvwlmko_fm\ghjfZo
dhglbg_glZevgh]hijZ\ZBkoh^ybagZr_ch[s_cfh^_ebfub\ayebemqrbcaZdhgblZevygkdbc
Ghr_ehghq_gvkeh`ghijZ\bl_evkl\hiulZehkviheghklvx\uohehklblv_]hkh^_j`Zgb_Ljb]h^Z
mrehgZlhqlh[_]h^hjZ[hlZlvbijh\_klb
�eykijZ\dbIjbdeZkkbq_kdhck_dvxjblbaZpbbdhfiZgbyijh^Z\_p lZdgZau\Z_fuchjb]bgZlhj\f
ijh^Z_limek\hboZdlb\h\ki_pbZevghcdhfiZgbb gZau\Z_fhc6SHFLDO3XUSRVH9HQLFOH639\f639\
k\hxhq_j_^vmkljh_gZlZdbfh[jZahfqlh[ufbgbfbabjh\Zlvjbkdb[Zgdjhlkl\Z
Dh]^Z\gZr_ckljZg_[m^_liheghklvxhljZ[hlZgZghjfZlb\gZy[ZaZk_dvxjblbaZpbb q_fk_cqZk
aZgbfZ_lky:]_glkl\hnbgZgkh\h]hgZ^ahjZ\flhihy\blky\hafh`ghklv^_eZlvk_dvxjblbaZpbxg_
lhevdhbihl_qguoihjln_e_cFh`gh[m^_lkdZ`_fk_dvxjblbabjh\Zlv\oh^ysb_nbgZgkh\u_
ihlhdb^eyihklZ\sbdh\dhffmgZevguomkem]LZjbnumgboba\_klgumjh\_gvkh[bjZ_fhklblh`_
Bkoh^ybawlh]hfh`gh^hklZlhqghe_]dh\k_ihkqblZlv\uimklblvh[eb]ZpbhggucaZ_fijb\e_qv
^_gv]bgZijbh[j_l_gb_h[hjm^h\Zgbyj_fhglblZd^Ze__bjZkkqblZlvkyh[eb]Zpbyfb
dj_^blhjubeb[bag_kiZjlg_jug_fh]ebh[jZlblvgZgbo\aukdZgb_bqlh[uZdlb\u
bkihevah\ZebkvlhevdhgZih]Zr_gb_bihl_qguoh[eb]ZpbclhjhcijbgpbibZevguc\hijhk
xjbk^bdpby639Ihlhfmqlhijbk_dvxjblbaZpbbqZklh\hagbdZxlijh[e_fuk^\hcguf
gZeh]hh[eh`_gb_fbqlh[uwlh]hba[_`Zlv639j_]bkljbjmxl\hnrhjguoahgZoGhl_i_jv\
:efZ:l_kha^Zgj_]bhgZevgucnbgZgkh\ucp_gljj_]bkljbjh\Zlvkyfh`gh[m^_lg_ihkj_^kl\_ggh
\g_f
H^gZdhkZfbihk_[_wdhghfbq_kdb_j_nhjfuj_rZxlebrvqZklvijh[e_f?kebg_lj_`bfZ
ijZ\h\hcaZsblug_ba[_`_gjZghbebiha^ghhldZlgZaZ^dhg_qghfkq_l_wdhghfbq_kdb_
j_nhjfu\hijhk\hi_j\uoiheblbq_kdhc\hebZ\h\lhjuoijZ\hijbf_gbl_evghcijZdlbdbB
_kebiheblbq_kdZy\heyhlkmlkl\m_lwdhghfbq_kdb_j_nhjfufh]mlg_ijh\h^blvkyhq_gv^he]hGh
]^_\aylviheblbq_kdmx\hexijbp_g_^heeZjh\aZ[Zjj_evb\ur_"Wlhkeh`g_crbc\hijhk
\bkemqZ_\\ih^h[ghckblmZpbbiheblbq_kdZy\heyg_ihy\ey_lkyG_klhev^Z\ghyhibku\Ze
h^ghfmjhkkbckdhfmnbgZgkbklmkp_gZjbcdhlhjucklZg_lj_Zebah\u\Zlvkyijbp_g_^heeZjh\aZ
[Zjj_evLZdhgijyfhjmdZfbgZf_gyaZfZoZeAZq_f`_gm`ghqlh[p_guiZ^Zeb"Imklvemqr_
[m^ml\ukhdbfb
Ihfgbl_[b[e_ckdbckx`_lkhgnZjZhgZijhk_fvlmqguodhjh\bk_fvlhsbo"blh]_\_^v
aZf_lvl_bf_gghlhsb_dhjh\ukh`jZeblmqguoDZjgZ\Ze\ukhdbop_ggZm]e_\h^hjh^ufh`_l
ijh^he`blvky_s_dZdh_lh\j_fyGhk_fvlhsboe_l dhlhju_l_hj_lbq_kdb\hafh`gu\fgbh^gZba
kljZg`b\msbogZg_nl_^heeZjug_\u^_j`blDZaZoklZg\eh`be\klZ[bebaZpbhggucnhg^
[hevr_fgh]bokljZgkhkoh`_ckljmdlmjhcwdhghfbdbbgZdhibl_s_Ghnhg^h[_ki_qbll_dmsbc
mjh\_gvihlj_[e_gbyfZdkbfmfgZljbkiheh\bghcq_luj_]h^ZGZk_fve_lfuaZiZklbkvg_
kfh`_fBgbdlhg_kfh`_l:dh]^Z\j_]bhg_gZqgmlkyk_jv_agu_ijh[e_fuhgbkdZ`mlkygZ\k_o
Hl^b\_jkbnbdZpbbwdhghfbdbgbdm^Zg_^_g_rvkyIhlj_[ghklb\eh`_gbc\bgnjZkljmdlmjm
�h]jhfguKhpbZevgZykn_jZlh`_dhehkkZevghg_^hbg\_klbjh\ZgZZ`_lZf]^_nbgZgkh\u_jugdb
gZb[he__jZa\blu\JhkkbbMdjZbg_DZaZoklZg_g_^hbg\_klbjh\Zgghklvhq_\b^gZF_oZgbafu
i_j_eb\Zgbyj_kmjkh\banbgZgkh\h]hk_dlhjZ\j_Zevgucba\_klguwlhk_dvxjblbaZpby
kljmdlmjgh_nbgZgkbjh\Zgb_Ghboke_^m_lijZdlbq_kdbaZimkdZlv
Hgbwlbf_oZgbafufh]eb[u\qZklghklbjZkrblvijh[e_fugZgZrbojugdZo`bevyohlylml
k\hykblmZpbyHq_\b^ghqlhp_gu\wlhfk_]f_gl_ b\Fhkd\_b\Db_\_b\:klZg_\f
mklZgZ\eb\ZxlkyihfbfhdeZkkbq_kdhcko_fukijhkij_^eh`_gb_bh[tykgyxlky\ukhdbf
mjh\g_fdhjjmipbbF_oZgbafh\iha\heyxsbodmiblvd\ZjlbjmgZljm^h\u_^hoh^ukdZ`_f\
Fhkd\_g_kha^ZghBihl_dZebrvgZqZeZjZa\b\ZlvkyDjhf_lh]hbihl_qgucf_oZgbaf
hjb_glbjh\ZggZ\_jomrdmkj_^g_]hdeZkkZZwlh\k_]h\bgZk_e_gby
Ijbq_f`^Zlvqlhdhebq_kl\hhq_gvkhklhyl_evguoex^_c[m^_ljZklbg_ijZ\bevghGZ^h
jZa\b\Zlvkbkl_fmkljhck[_jdZkkdhlhjhckfh`_l\hkihevah\Zlvky\_jogbcbgb`gbckehcfb^e
deZkkZqlhkhklZ\ey_lm`_\bgZk_e_gby:^eylhcqZklb]jZ`^Zgmdhlhjhcl_dmsb_^hoh^u
^eyj_r_gby`bebsghcijh[e_fu\k_jZ\ghg_^hklZlhqgugm`gheb[hkljhblvkhpbZevgh_`bev_
eb[hhljZ[Zlu\Zlvko_fudZiblZevgh]hj_fhglZ^_ckl\mxs_]h`beh]hnhg^ZG_fgh]hklu^ghqlh
gZrb]hkm^Zjkl\Z^hkboihjg_kmf_ebjZa\blvghjfZevgu_ko_fu`bebsgh]hdj_^blh\Zgby
K_cqZkgZ^gbfbgZqZebjZ[hlZlvlhevdhJhkkbyMdjZbgZbDZaZoklZg
bf__lkfukeih]h\hjblvhl^_evgh
IJBEH@?GB?D=E:?
IZljbdFZd=ebgg 3DWULFN0F*O\QQ\fZgZeblbd;meZlFmdmr_\ij_^k_^Zl_evijZ\e_gbyH:H
G;D[Zgd:g^j_cMoh\$VVLVWDQW3URIHVVRURI)LQDQFH.HOOH\6FKRRORI%XVLQHVVmgb\_jkbl_lZ
�rlZlZBg^bZgZ@
&#xUC;&#xL;&#xBI;�6:)GHUCLBIHE=HKJHQGH=HBG?KLHJ:
&#x;&#x;&#x;&#x]h;&#x^m;&#xbj;&#xh;&#xu_;&#xn; g;&#xZg;&#xkh;&#xu_;&#xj;&#xug;Û&#xki;&#xul;&#xZe;&#xkb;&#xev;&#xgu;&#x_;&#xih;&#xlj;&#xyk;&#x_g;&#xby;&#x;�]h^mfbjh\u_nbgZgkh\u_jugdbbkiulZebkbevgu_ihljyk_gby_lhgZlhjhfkblmZpbb
klZebk_jv_agu_nbgZgkh\u_ihl_jbdhlhju_jy^djmiguo[Zgdh\ihg_kbaaZdjbabkZgZjugd_
�^he]h\uoh[yaZl_evkl\eyih^^_j`Zgbyk\h_cebd\b^ghklb[ZgdbgZqZebihbkd^hihegbl_evgh]h
dZiblZeZH^gZdh\fhf_gludjbabkZdZiblZeh^gh\j_f_gghmoh^blbag_kdhevdbokhijy`_gguo
k_dlhjh\jugdZlZdqlhijb\e_q_gb_bg\_klhjh\klZehijh[e_fZlbqgufAZ^ZqZbajy^gh
mkeh`gyeZkvl_fh[klhyl_evkl\hfqlhlj_[h\Zebkvg_\hh[s_bg\_klhjuZlhevdhlZdb_dhlhju_
jZkiheZ]Zeb[uagZqbl_evgufbkmffZfbb[hevrbf\j_f_gguf]hjbahglhfbg\_klbjh\Zgby
j_amevlZl_h^gbfbahkgh\guobklhqgbdh\dZiblZeZgZbkdhfuomkeh\byoklZebbg\_klbpbhggu_
nhg^ugZoh^ysb_ky\kh[kl\_gghklbjZaebqguo]hkm^Zjkl\BihemqbehkvqlhnbgZgkh\ucdjbabk
ijb\e_d\gbfZgb_dbg\_klhjZf^_yl_evghklvdhlhjuo^he]h_\j_fygZoh^beZkv\l_gb
J_qvb^_lh]hkm^Zjkl\_gguobg\_klbpbhgguonhg^Zo6RYHUHLJQ:HDOWK)XQGV
Fgh]b_]hkm^Zjkl\ZihemqZxsb_k\_jo^hoh^uhlwdkihjlZg_nl_ijh^mdlh\b^jm]boijbjh^guo
j_kmjkh\bg\_klbjmxlihemqZ_fu_kj_^kl\Zq_j_aki_pbZevgu_nhg^uDm\_clhkgh\ZelZdhcnhg^
\]h^mKbg]Zimj\]h^mKms_kl\mxlih^h[gu_nhg^u\H[t_^bg_gguo:jZ[kdbo
WfbjZlZo H:W\fGhj\_]bbDZaZoklZg_DblZ_DgZklhys_fm\j_f_gbgZpbhgZevgu_nhg^u
gZdhibeb]b]Zglkdb_kmffuEb^_jhfih^h[gh]hgZdhie_gbyy\eyxlkyH:W]^_gZh^gh]h`bl_ey
kljZguijboh^blkyfbeebhgZ^heeZjh\\nhg^Zo
Djbabk]h^Z\uy\beqlhm6:)bf__lkyklj_fe_gb_bg\_klbjh\Zlv\]eh[Zevgu_[ZgdbgZ
ihfhsv[ZgdZf?\jhiubKR:ijbrebbf_ggh]hkm^Zjkl\Zbg\_klhju;eb`g_]hhklhdZb:abb
]h^mhgb\eh`beb\djmigu_[ZgdbfbeebZj^Z^heeZjh\Bg\_klbpbbihemqbeb0RUJDQ
6WDQOH\ fbeebZj^Z\f8%6 fbeebZj^Z\f0HUULOO/\QFK fbeebZj^Z\fb&LWLJURXS 
fbeebZj^Z\f]h^mijhp_kkg_[ueaZ\_jr_g\yg\Zj_]h^Z&LWLJURXSihemqbehl
]hkm^Zjkl\_gguobg\_klbpbhgguonhg^h\_s_fbeebZj^Z^heeZjh\Z0HUULOO/\QFK_s_
fbeebZj^Z
Bgufbkeh\ZfbgZnbgZgkh\uojugdZoihy\bekygh\ucdeZkkdjmiguo^he]hkjhqguobg\_klhjh\
H[bg\_klbpbyo]hkm^Zjkl\_gguonhg^h\ba\_klghfZehlZdqlhbgl_j_k^eybamq_gbyij_^klZ\ey_l
dZ`^ZydjmibpZbgnhjfZpbb
Fuohl_ebijhZgZebabjh\ZlvjZ[hlmwlbobg\_klhjh\iml_f^_lZevgh]hjZkkfhlj_gbydhgdj_lghc
�k^_edbeyZgZebaZ\u[jZgZijh^Z`Zp_gguo[mfZ]bg\_klbpbhgguf[Zgdhf0HUULOO/\QFK
KljmdlmjZwlhck^_edby\ey_lkylbibqghc^eyhibku\Z_fhckblmZpbbihlhfmqlh6:nhg^u\
ijbgpbi_kh\_jrZebbg\_klbpbb\]eh[Zevgu_[ZgdbgZkoh`bomkeh\byoGZijbf_jmkeh\by
jZaf_s_gbyp_gguo[mfZ]&LWLJURXSy\eyxlkyZgZeh]bqgufbJZkkfhlj_\kljmdlmjmk^_edb\
^_lZeyoijhs_ihgylvgZdZdbomkeh\byo^he]hkjhqgu_bg\_klhju\ijbgpbi_kh]eZrZebkv\eb\Zlv
gh\ucdZiblZe\[ZgdbihiZ\rb_\aZljm^g_gby
mklmidb
yg\Zj_]h^ZdhfiZgby0HUULOO/\QFKh[ty\beZhlhfqlh\q_l\_jlhfd\ZjlZe_hgZkibku\Z_l
fbeebZj^Z^heeZjh\baaZihl_jvk\yaZgguokbg\_klbjh\Zgb_f\p_ggu_[mfZ]bk\yaZggu_k
bihl_qgufbh[yaZl_evkl\Zfbgbadh]hdZq_kl\Z VXESULPHPRUWJDJH\fKibkZgb_fbeebZj^h\
�^heeZjh\Zdlb\h\k[ZeZgkZy\ey_lkyk_jv_agufm^Zjhf^eyex[h]h[ZgdZeykjZ\g_gby\ky
jughqgZyklhbfhklvdhfiZgbb&RQVROLGDWHG(GLVRQdhlhjZyh[_ki_qb\Z_l]hjh^GvxChjdb
hdj_klghklbwe_dljbq_kl\hfb]ZahfkhklZ\ey_lhdhehfbeebZj^h\^heeZjh\
�hlh]hdZdh[ty\blvhkibkZgbbZdlb\h\dhfiZgby0HUULOO/\QFKihemqbeZ\eb\Zgb_gZebqghklb\
kmff_fbeebZj^Z^heeZjh\Hkgh\gufbbg\_klhjZfb[ueb.RUHDQ,QYHVWPHQW&RUSRUDWLRQ.XZDLW
,QYHVWPHQW$XWKRULW\b0L]XKR&RUSRUDWH%DQN
�eykijZ\db.RUHDQ,QYHVWPHQW&RUSRUDWLRQbg\_klbjm_l\Zexlgu_j_a_j\uDhj_b mijZ\ey_l
nhg^hf\fbeebZj^h\^heeZjh\\f.XZDLW,QYHVWPHQW$XWKRULW\]hkm^Zjkl\_ggucbg\_klbpbhgguc
nhg^Dm\_clZ \g_fZddmfmebjh\ZghfbeebZj^h\^heeZjh\\f0L]XKR&RUSRUDWH%DQN
bg\_klbpbhgguc[Zgd\oh^ysbc\yihgkdmxnbgZgkh\mx]jmiim0L]XKR)LQDQFLDO*URXS
�Zggu_bg\_klbpbbkljmdlmjbjh\Zgu\\b^_ijb\be_]bjh\ZgguoZdpbcH[yaZl_evgufmkeh\b_f
k^_edby\ey_lkyboihke_^mxsZydhg\_jlZpby\h[udgh\_ggu_Zdpbbk_]h[ueh\uims_gh
lukyqijb\be_]bjh\ZgguoZdpbc[_aijZ\Z]hehkZIjbwlhfbg\_klhjug_ihemqZxlgbdZdboeb[h
ijZ\]hehkZgbijZ\gZmqZklb_\mijZ\e_gbb0HUULOO/\QFK
Ihijb\be_]bjh\ZggufZdpbyf\uieZqb\Zxlky_`_d\ZjlZevgu_^b\b^_g^u\jZaf_j_\b \f
]h^h\uoIjbebd\b^ZpbbdhfiZgbbwlbp_ggu_[mfZ]b^Zxl\eZ^_evpZfijbhjbl_lgu_ijZ\Zih
hlghr_gbxdh[udgh\_ggufZdpbyfDZ`^Zyijb\be_]bjh\ZggZyZdpbybf__lebd\b^Zpbhggu_
ijZ\Z\lukyq^heeZjh\LZdbfh[jZahf^hfhf_glZdhg\_jlZpbbij_nh\\h[udgh\_ggu_
Zdpbbgh\u_\eZ^_evpu[mfZ]bf_xl^hihegbl_evgmxaZsblm
Ijb\be_]bjh\Zggu_Zdpbb\uims_gugZkjhdB]h^Zkl_fqlhhdly[jyhgb\h[yaZl_evghf
ihjy^d_[m^mldhg\_jlbjh\Zgu\h[udgh\_ggu_ZdpbbMgZkkeh`behkv\i_qZle_gb_qlh\wlhf
kjhd_aZeh`_guh`b^ZgbymqZklgbdh\k^_edbdhlhju_jZkkqblu\Zxlqlhdwlhfm\j_f_gb
nbgZgkh\u_jugdbfh]mlgZqZlvklZ[bebabjh\Zlvky
IjbwlhfdZ`^Zyijb\be_]bjh\ZggZyZdpby[m^_ldhg\_jlbjh\ZgZ\g_kdhevdhh[udgh\_gguoZdpbc
ihke_^mxs_fmf_oZgbafmDhebq_kl\hZdpbcdhlhjh_ihemqbl\eZ^_e_paZdZ`^mx
ijb\be_]bjh\ZggmxZdpbx[m^_laZ\bk_lvhll_dms_cjughqghcp_guh[udgh\_gghcZdpbb
Dhebq_kl\h\u^Zgguoh[udgh\_gguoZdpbc[m^_lhij_^_eylvkyiml_f^_e_gby^heeZjh\gZ
jughqgmxp_gmh^ghch[udgh\_gghcZdpbb ghijbwlhfp_gZ^he`gZ[ulvg_f_g__q_f
^heeZjh\bg_[he__q_f\fGb`gyy]jZgbpZ^heeZjh\lZdgZau\Z_fZygb`gyy
dhg\_jkbhggZyp_gZ PLQLPXPFRQYHUVLRQSULFH\f[ueZhij_^_e_gZdZdkj_^gyyp_gZZdpbc0HUULOO
/\QFKaZljb^gy^hyg\Zjy]h^ZFZdkbfZevgZydhg\_jkbhggZyp_gZ PD[LPXPFRQYHUVLRQ
SULFH\fhljZ`Z_lij_fbx\\bihkjZ\g_gbxkfbgbfZevghcp_ghcdhg\_jkbb_jogyy]jZgbpZ
�aZsbsZ_lgh\uobg\_klhjh\Z`__kebp_gZZdpbb0HUULOO/\QFKmc^_l\\_joij_\ukb\\_jogxx
]jZgbpmlhijbdhg\_jlZpbbgh\ufbg\_klhjZf]ZjZglbjh\ZghqlhhgbihemqZldZdfbgbfmf
h[udgh\_gguoZdpbc\h[f_ggZh^gmijb\be_]bjh\Zggmx ^heeZjh\
\f
kemqZ__keb0HUULOO/\QFKijh^Zklh[udgh\_ggu_ZdpbbgZkmffm[he__fbeebZj^Z^heeZjh\\
l_q_gb_]h^Zkfhf_glZijh^Z`bijb\be_]bjh\ZgguoZdpbcbebkfhf_glZdhg\_jlZpbbihp_g_
f_g__q_f^heeZjZaZZdpbxlh[m^_lbaf_g_ghdhg\_jkbhggh_khhlghr_gb_Bgufbkeh\Zfb
baf_gblkykhhlghr_gb_dhlhjh_hij_^_ey_ldhebq_kl\hh[udgh\_gguoZdpbcaZh^gm
ijb\be_]bjh\ZggmxZdpbxBaf_g_gb_khhlghr_gbyijba\ZghaZsblblv\eZ^_evp_\
ijb\be_]bjh\ZgguoZdpbc
dZq_kl\__s_h^ghcaZsblubg\_klhjuihemqbeblZdgZau\Z_fu_ijZ\Zij_^mij_`^Zxs_]h
^_ckl\by SUHHPSWLYHULJKWV\f?keb0HUULOO/\QFKijh^Zklgh\u_h[udgh\_ggu_Zdpbbbebp_ggu_
[mfZ]bdhg\_jlbjm_fu_\h[udgh\_ggu_Zdpbblhmbg\_klhjh\_klvijZ\hijbh[j_klbmdhfiZgbb
l_`_p_ggu_[mfZ]bihlhc`_p_g_bgZl_o`_mkeh\byoqlhb\ihke_^g_ck^_ed_Bg\_klhju
fh]mlijbh[j_klbklhevdhp_gguo[mfZ]kdhevdhihlj_[m_lkyqlh[ubo^hey\h[udgh\_gguo
ZdpbyodhfiZgbbhklZ\ZeZkvg_baf_gghcBg\_klhjuihemqZxlwlbijZ\Z\kemqZ__kebkZfZ
dhfiZgby0HUULOO/\QFKihemqZ_l[he__fbeebZj^Z^heeZjh\hlijh^Z`bgh\uop_gguo[mfZ]
3UHHPSWLYHULJKWVi_j_klZxlkms_kl\h\Zlvihke_lh]hdZdijb\be_]bjh\Zggu_Zdpbbdhg\_jlbjh\Zgu
\h[uqgu_Zdpbbbebihke_lh]hdZd\eZ^_e_p[hevr_g_\eZ^__ldZdfbgbfmf\bijbh[j_l_gguo
Zdpbc\lhfqbke_baaZlh]hqlhihabpby[ueZo_^`bjh\ZgZ
Bg\_klhjuihemqbebg_lhevdhg_kdhevdhkl_i_g_caZsbluk\hxhq_j_^vhgblZd`_kh]eZkbebkv
\uihegblvg_kdhevdhmkeh\bcBg\_klhjug_[m^mlijh^Z\Zlvbebo_^`bjh\Zlvk\hxihabpbx\
ijb\be_]bjh\ZgguoZdpbyo beb\h[udgh\_gguoZdpbyodhfiZgbb\f\l_q_gb_]h^Zihke_k^_edb
Djhf_lh]hbg\_klhjukh]eZkbebkv\l_q_gb_^\moe_l
g_ijbh[j_lZlvp_ggu_[mfZ]bkijZ\hf]hehkZbeb[mfZ]bdhg\_jlbjm_fu_\[mfZ]bkijZ\hf
]hehkZ\dhebq_kl\_ij_\urZxs_f\bZdpbcdhfiZgbb bebp_gguo[mfZ]dhg\_jlbjm_fuo\
Zdpbb\f
g_\uklmiZlvkij_^eh`_gbyfbihihdmid_dhfiZgbb
g_klZjZlvky^jm]bfbkihkh[ZfbihemqblvdhgljhevgZ^dhfiZgb_c
�Kh]eZkb_g_o_^`bjh\Zlvy\ey_lkyh^gbfba\Z`g_crboZki_dlh\kh]eZr_gbyZggufmkeh\b_f
[Zgdk^_eZeihiuldmba[_`Zlvki_dmeypbbgZjugd_bij_^hl\jZlblviZ^_gb_k\hboZdpbc
j_amevlZl_ZgZebaZfh`ghk^_eZlvg_kdhevdh\u\h^h\KljmdlmjZk^_edbihdZau\Z_lqlhgh\u_
bg\_klhjuihemqbebg_kdhevdhkl_i_g_caZsbluuims_ggu_p_ggu_[mfZ]by\eyxlky
ijb\be_]bjh\ZggufbBg\_klhju^hjh]hijh^Zebk\hb^_gv]bihemqb\\ukhdbcdmihg
Kms_kl\mxsb_bg\_klhju \eZ^_evpuh[udgh\_gguoZdpbc\fihreb beb[ueb\ugm`^_guihclb\f
gZkms_kl\_ggh_jZkl\hj_gb_k\h_c^hebdh]^Zijh]hehkh\ZebaZmkeh\byijb\e_q_gbygh\uo
bg\_klhjh\
k_wlhmdZau\Z_lgZlhlnZdlqlh0HULOOdjZcg_gm`^ZeZkv\ijb\e_q_gbbdZiblZeZ
Fh`ghk^_eZlvb_s_h^bg\u\h^nbgZgkh\hffbj_fgh]h]h\hjylh[ba[uld_ebd\b^ghklbb
ba[ulhqghklbdjZldhkjhqguo^_g_]Ghj_Zevghhq_gv\Z`gmxjhev\g_fb]jZxlbf_ggh
^he]hkjhqgu_bg\_klhju
HibkZggu_oZjZdl_jbklbdbZgZebabjm_fhck^_edb ih\lhjbf_s_jZa\fy\eyxlkylbibqgufb^ey\k_o
k^_ehd\eb\ZgbydZiblZeZ\[ZgdbaZdexq_gguo\]h^m]hkm^Zjkl\_ggufbbg\_klbpbhggufb
nhg^ZfbjZaguokljZg
GZjughdnbgZgkh\uomkem]ijbr_egh\ucdeZkk^he]hkjhqgh]hkljZl_]bq_kdh]hbg\_klhjZ\ebp_
]hkm^Zjkl\_gguobg\_klbpbhgguonhg^h\bojZkihjy`_gbbgZoh^ylky[hevrb_b^he]hkjhqgu_
nbgZgkh\u_j_kmjkubhgbhdZau\Zxlkms_kl\_ggh_\ebygb_gZkh\j_f_ggu_nbgZgkh\u_jugdb
Hgbg_[hylkybg\_klbjh\Zlv\h\j_fy\ukhdh]hjbkdZ]h^m]hkm^Zjkl\_ggu_nhg^u
bg\_klbjh\Zebkms_kl\_ggu_kmffubf_gghlh]^Zdh]^ZnbgZgkh\ucjughdgm`^Zeky\gbob
ihwlhfmihemqbeb\u]h^gu_^eyk_[ymkeh\by
?s_h^gZ\Z`gZyhkh[_gghklvk^_edblZdh\Zbg\_klhjug_ieZgbjmxldhgljhebjh\ZlvjZ[hlm
dhfiZgbbHgbihemqZxlijb\be_]bjh\Zggu_Zdpbb[_aijZ\Z]hehkZbg_ihemqZxl
ij_^klZ\bl_evkl\Z\kh\_l_^bj_dlhjh\IjZ\Zgh\uobg\_klhjh\\eZ^_evp_\ijb\be_]bjh\Zgguo
ZdpbcaZsbs_guiheh`_gbyfbMklZ\Z &RUSRUDWH&KDUWHU\fdhfiZgbbGZijbf_jboijZ\Zg_fh]ml
[ulvms_fe_gudZdbfbeb[h^_ckl\byfb\eZ^_evp_\h[udgh\_gguoZdpbcWlhiha\hey_lba[_`Zlv
iheblbq_kdbohkeh`g_gbcbdhgnebdlh\\dhjihjZlb\ghfmijZ\e_gbbH^gZdhwlh\hafh`gh
lhevdhgZqZehIhlhfmqlhihnZdlm^\_jv\k\ylZyk\yluoZf_jbdZgkdh]hnbgZgkh\h]hfbjZm`_
ijbhldjulZZij_`^_lZdh]hg_kemqZehkvgbdh]^Z
D:A:OKL:GKD:YBIHL?QG:YDHFI:GBY
Fu\DZaZoklZg_ijh^\b]Z_fkjZam^\_kbkl_fuihdmidb`bevy\dj_^blbihl_qgmxbkbkl_fm
`bebsguok[_j_`_gbcWlhki_pbnbdZgZr_ckljZgu [hevr_gb]^_\KG=lZdh]hihdZg_l\f
dhlhjZylh`_keh`beZkvbklhjbq_kdb
I_j\ZyihiuldZkha^Zlv\DZaZoklZg_bihl_qgmxkbkl_fm[ueZij_^ijbgylZ\]h^ZoY
lh]^ZjZ[hlZeihfhsgbdhf\bp_ij_ab^_glZ:kZg[Z_\Zdhlhjucdmjbjh\ZewlhgZijZ\e_gb_b
kqblZeqlh`bebsgh_kljhbl_evkl\hfh`_ly\eylvkyh^gbfbaehdhfhlb\h\wdhghfbdb b^_y
\hagbdeZgZihq\_g_f_pdh]h\hkgh\ghfhiulZ\f
Ijh]jZffm^he]hh[km`^Zeb;ueba^Zgkhhl\_lkl\mxsbcmdZaij_ab^_glZ\u^_e_gu^_gv]b
�]h^mbihl_qgmxijh]jZffmaZimklbebghihreZhgZg_hq_gvmki_rgheylh]hqlh[u[Zgdb
^Z\Zebbihl_qgu_dj_^bluklZ\dbihgbf^he`gu[ulv\ur_mjh\gybgneypbb:bgneypby\
kljZg_[ueZlh]^Z\ukhdhc^Z`_kZfZihk_[_Ihlhf\]h^mdh]^Zy[ueaZf_klbl_e_f
ij_^k_^Zl_eyGZpbhgZevgh]h[ZgdZfulh`_h[km`^Zeb\hafh`ghklvaZimkdZijh]jZffu
bihl_qgh]hdj_^blh\Zgbyiml_fkha^Zgby]hkm^Zjkl\_gghcdhfiZgbbGhlh]^ZwlZb^_yg_gZreZ
ih^^_j`dbmijZ\bl_evkl\Z@Zg^hkh\dZdij_^k_^Zl_evGZpbhgZevgh]h[ZgdZlh`_[ueijhlb\
kha^Zgbybihl_qghcdhfiZgbbaZkq_l]hkm^Zjkl\_gguokj_^kl\
hafh`ghklv^eylj_lv_cihiuldb\hagbdeZ\]h^mGZpbhgZevguc[ZgdJDijh\h^bel_dmsb_
i_j_]h\hjukk_fbjguf[ZgdhfbykdZaZedhee_]Zfba;qlh\ijbgpbi_mgZk_klv`_eZgb_
^\b]Zlvky\klhjhgmkha^Zgby\DZaZoklZg_bihl_qghckbkl_fu
Fu\GZpbhgZevghf[Zgd_\lhlfhf_glhq_j_^ghcjZaZgZebabjh\ZebjZ[hlm_\jhi_ckdbo
dhff_jq_kdbo[Zgdh\bZgZebaihdZaZeqlh\P_gljZevghc?\jhi_khi_j_`_gb_fjZklmlljb
k_dlhjZbihl_dZieZl_`gu_dZjlhqdbbSULYDWHEDQNLQJGhSULYDWHEDQNLQJk_j\bkg_^ey\k_o
deb_glh\bdjhf_lh]hhgihhij_^_e_gbxg_gm`^Z_lkygb\dZdhfklbfmebjh\ZgbbWlhlZdhc
\iheg_^hoh^gucbqbklhdhff_jq_kdbc[bag_k[Zgdh\H\uimkd_ieZl_`guodZjlhq_dfh`gh
kdZaZlvijbf_jghlh`_kZfh_:\hl\hlghr_gbbbihl_dbgZrZgZebaq_ldhihdZau\Zelmlgm`gh
hij_^_e_ggh_mqZklb_bbebkh^_ckl\b_]hkm^Zjkl\Zohly[u^eykha^Zgbykbkl_fu
Dhee_]bba;gZfkdZaZeblh]^Zqlhlh`_kqblZxlbihl_dmk_]f_glhf\Z`guf^eygZpbhgZevghc
nbgZgkh\hckbkl_fu\p_ehfh[s_fh^h[jbeboh^gZrbofuke_cB^h[Z\bebqlhi_j_gbfZlv
khhl\_lkl\mxsbchiul\k_dZdijZ\beh_a^yl\KR:ihlhfmqlhih]hkl_\ZlvlZfihq_eh\_q_kdb
ijbylghLhevdh\hlkijZdlbq_kdbfijbf_g_gb_fZf_jbdZgkdh]hbihl_qgh]hhiulZdZdijZ\beh
\uoh^blg_aZ^ZqZhafh`ghihlhfmqlhwlZfh^_evq_j_kqmjki_pbnbq_kdZybi_j_mklZgh\d_\
bghckj_^_g_ih^e_`blGh_klv^jm]Zyfh^_evGZijbf_j\FZeZcabbihg_cjZ[hlZ_ldhfiZgby
DZ]ZfZk[_jrZ^
FZeZabckdZykbkl_fZijb[eb`Zcr_fjZkkfhlj_gbb\u]ey^bllZdDhfiZgbyDZ]ZfZk[_jrZ^
jZ[hlZ_lgZ\lhjbqghfjugd_?_Zdpbhg_jZfby\eyxlkyP;FZeZcabbbdhff_jq_kdb_[Zgdb
dhlhju_jZ[hlZxlgZi_j\bqghfbihl_qghfjugd_lh_klvkh[kl\_ggh\u^Zxlbihl_qgu_dj_^blu
WlhnZdlbq_kdbkbkl_fZj_nbgZgkbjh\Zgby\lhjbqgh]hjugdZBhgZihq_fm\u]h^gZ"Ihlhfmqlh
_keb[Zgd\u^Z_lgZi_j\bqghfjugd_bihl_qgucdj_^bldhlhjucy\ey_lkyklZg^Zjlguflhlml`_
ijh^Z_lwlhldj_^blgZ\lhjbqghfjugd_]hkm^Zjkl\_gghcbihl_qghcdhfiZgbbl_fkZfuf
\ha\jZsZ_lk\hb^_gv]bbfh`_ldj_^blh\Zlv^Zevr_Ijbwlhf_kebgZdZdhflhwlZi_dj_^bl
klZgh\blkyg_klZg^Zjlguflh]hkm^Zjkl\_ggZybihl_qgZydhfiZgby\ha\jZsZ_l_]h[Zgdmqlh[u
jZaj_r_gb_fijh[e_fhgaZgbfZekykZfFZeZcabblZdZykbkl_fZjZ[hlZ_l^Z\ghZ\hh[s_hgZ
\g_^j_gZ\g_kdhevdbokljZgZokdhj_mf_gykemqbeZkvdhfZg^bjh\dZ\Kbg]Zimjbhllm^Zy
ki_pbZevghaZ_oZe\DmZeZEmfimjqlh[uihagZdhfblvkykfZeZckdhcihklZgh\dhc^_e
:hj_amevlZlZojZkkdZaZeij_ab^_glmHgh^h[jbeb^_xbGZpbhgZevguc[Zgdkha^Ze
DZaZoklZgkdmxbihl_qgmxdhfiZgbxDBDdhlhjZykms_kl\m_lihk_c^_gvI_j\u_g_kdhevdhe_l
hgZ[ueZ\bghc^hqdhcGZpbhgZevgh]h[ZgdZ]h^mijZ\bl_evkl\hwlmdhfiZgbxmG;D
\udmibehk_cqZkhgZy\ey_lky]hkm^Zjkl\_gghc__\eZ^_e_pfbgbkl_jkl\hnbgZgkh\G;DgZwlhc
hi_jZpbbgbq_]hg_aZjZ[hlZeG_kdhevdhiha`_GZpbhgZevguc[Zgdkha^Ze^hihegbl_evghnhg^
kljZoh\Zgbybihl_qguodj_^blh\dhlhjuclh`_jZ[hlZ_l^hkboihj
gZqZe_mgZk[ueZb^_yijh^ZlvqZklviZd_lZDZaZoklZgkdhcbihl_qghcdhfiZgbbdhff_jq_kdbf
[ZgdZfGh[Zgdblh]^Z\]h^Zog_kbevghohl_ebaZgbfZlvkybihl_dhcKmlvwlh]h
f_oZgbafZkhklhbl\lhfqlh_kebdj_^blgu_mqj_`^_gbyohlylj_nbgZgkbjh\Zlvk\hbbihl_qgu_
dj_^blulhkZfbdj_^blug_^he`gu[ulvkebrdhf^hjh]bfbqlh[umboihdmiZl_eylh`_
ihy\eyeZkvfZj`Z:[Zgdb\lh\j_fyg_klj_fbebkvdj_^blh\Zlv^_r_\h]h^mbihl_qgu_
dj_^blu\u^Z\ZebkvgZkjhdg_[he__e_lbih^klZ\dbk\ur_\b\^heeZjZo
AZl_fmG;Dihy\beZkvfukevijb\e_qvdmqZklbx\jZ[hl_DBD?\jhi_ckdbc[ZgdjZa\blbyb
F_`^mgZjh^gmxnbgZgkh\mxdhjihjZpbxWlbhj]ZgbaZpbb\ijbgpbi_\jh^_[ueb]hlh\ud
iZjlg_jkl\mgh]h\hjbebqlhG;DdZdj_]meylhjg_^hklZlhqghh]jZgbqb\Z_l[ZgdbqlhfZj`m
[Zgdh\gZ^hm[jZlvh[s_fbawlh]hkhljm^gbq_kl\Zgbq_]hg_ihemqbehkvL_fg_f_g__^_eh
ihrehb[_a_\jhi_ckdboiZjlg_jh\baZg_kdhevdhe_lfu^h[bebkvihljykZxsboj_amevlZlh\
H[t_fubihl_qgh]hdj_^blh\Zgby\DZaZoklZg_kbevgh\ujhkebZmkeh\by\u^Zqbmemqrbebkv
I_j_^djbabkhf]h^Zbihl_qgu_dj_^blu\u^Z\ZebkvgZkjhd^he_lbklZ\dbihg_dhlhjuf
bagbokhklZ\eyebihjy^dZ\b\l_g]_
�eykijZ\dbIh^Zgguf:NGaZcfunbabq_kdbfebpZfgZihdmidm`bevym\_ebqbebkvaZ^\Z
]h^Z kyg\Zjy]h^Zihyg\Zjy]h^Z\fijbf_jgh\k_fvjZa kfej^l_g]_^h
bihl_qguohj]ZgbaZpbckhklZ\eyeZfej^l_g]_kh\hdmigu_h[yaZl_evkl\Z^hklb]ebfej^
l_g]_jZaf_jkh[kl\_ggh]hdZiblZeZkhklZ\befej^l_g]_
GZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdDZaZoklZgZ OZeud\faZgbfZ_l\wlhf[bag_k_i_j\h_f_klh\KG=
\]h^mh[t_f\u^Zgguobfbihl_qguodj_^blh\[ue[hevr_q_fmK[_j[ZgdZJhkkbb:\_^v
gZk_e_gb_Jhkkbbihqbke_gghklbij_\urZ_lgZr_ijbf_jgh\^_kylvjZa
Lh_klvdZdbfgh]h_bgh_\nbgZgkh\hckn_j_DZaZoklZgZkha^Zgb_bihl_qghckbkl_fulh`_[ueh
bgbpbZlb\hcGZpbhgZevgh]h[ZgdZBykqblZxwlmbgbpbZlb\mmki_rghcohly^_ehihrehg_kjZam
Djhf_lh]hgZgZrmkblmZpbx^hihegbl_evgh\ebyxl_s_^\Zg_kh\k_f[Zgdh\kdbonZdlhjZ
hi_j\uogZebqb_i_gkbhgghckbkl_fudhlhjh_^Z_l^ebggu_^_gv]bKdZ`_fGZjh^guc
k[_j_]Zl_evguc[Zgdijb\e_dZ_l^_gv]bbg\_klhjh\ih^\uimkde_lgboh[eb]ZpbcZaZl_fwlbfb
^_gv]ZfbnbgZgkbjm_lbihl_dmIhdmiZxlgZrb[mfZ]b\hkgh\ghfi_gkbhggu_nhg^u 
ihke_^g__\j_fy_s_bg\_klbpbhggu_iZ_\u_nhg^u\fKo_fZjZ[hlZ_l^hklZlhqghohjhrhGh
lhevdhmgZkIhlhfmqlh\Jhkkbbb^jm]bokljZgZoKG=^ebgguo^_g_]g_lbfb\hkgh\ghf
jZkiheZ]Zxli_gkbhggu_nhg^ubkljZoh\u_dhfiZgbb Wlh\h\k_ffbj_dZdijZ\behlZd\f
H^gZdhkljZoh\Zgb_`bagbg_^hjZa\blhgZ\k_fijhkljZgkl\_KG=\lhfqbke_mgZk:i_gkbhgguo
^_g_]g_lgb]^_djhf_DZaZoklZgZ:dlb\ugZrboGINh\gZyg\ZjykhklZ\eyebfej^
^heeZjh\^eyDZaZoklZgZwlhhq_gv[hevrZykmffZ
h\lhjuo\DZaZoklZg_\g_^j_gZ lh`_[eZ]h^Zjyij_ab^_glkdhcih^^_j`d_\f\g_km^_[gZy
ijhp_^mjZj_ZebaZpbbaZeh]Z;eZ]h^Zjywlhfm\kblmZpbbdh]^Z`bev_y\ey_lkyaZeh]hfih
bihl_qghfmdj_^blm[Zgd\kemqZ_q_]hfh`_lijh^Zlv_]h[_aebrgboijh[e_f?keb\k_^hdmf_glu
\ihjy^d_ ijbkeZgukhhl\_lkl\mxsb_m\_^hfe_gbybf_xlky\k_^hdZaZl_evkl\Zlh]hqlhd\ZjlbjZ
aZeh]h\Zy\fZdeb_glg_ieZlbllhkm^_[gucbkihegbl_ev[_a\kydbokm^_[guoaZk_^Zgbc
hi_qZlu\Z_ld\ZjlbjmBhgZijh^Z_lkyklhj]h\:\Jhkkbbwlhk^_eZlvljm^ghijhp_^mju\km^Zo
fh]mllygmlvky^h]h^Z
Ihwlhfm\DZaZoklZg_bihl_dZjZa\b\Z_lky[uklj__Ijbq_fko_fZj_nbgZgkbjh\Zgbyq_j_aDBDm
gZkg_^hfbgbjm_lb^_ljhklkh[kl\_gguo[Zgdh\kdboijh]jZffKlZg^Zjlgucbihl_qgucdj_^bl k
dhlhjufjZ[hlZ_l]hkm^Zjkl\_ggZybihl_qgZydhfiZgby\fbf__lk\hbhkh[_gghklbaZ_fsbd
gZijbf_j^he`_gij_^klZ\eylv[ZgdmkijZ\dmh^hoh^Zo^ey^hdZaZl_evkl\Zlh]hqlhgZ
h[kem`b\Zgb_dj_^blZljZlblkyg_[he__\bkh\hdmigh]h^hoh^Zk_fvbGhmfgh]boex^_c
ihfbfhhnbpbZevghih^l\_j`^Z_fuo^hoh^h\bf_xlkylZd`_g_^_deZjbjm_fu_^_g_`gu_
ihklmie_gbyIhwlhfm[ZgdbgZjy^mkhklZg^Zjlgufbbihl_qgufbijh]jZffZfbj_Zebamxlb
^jm]b_Hkgh\hcfgh]bobihl_qguoko_fy\ey_lkyaZeh]Bgh]^Z^_ihablu
GZijbf_jGZjh^guck[_j_]Zl_evguc[Zgdij_^eZ]Z_lkf_rZggucijh^mdlBihl_dZeZcldeb_gl
deZ^_l\bklhbfhklbbihl_qgh]hdj_^blZgZgZr^_ihablihke_q_]hihemqZ_l\hafh`ghklv
\aylv mgZk`_\fkh[kl\_gghdj_^blgZ`bev_?keb\^Zevg_cr_faZ_fsbdg_kh\_jrZ_lgZ^e_`Zsb_
ieZl_`blh[Zgdijhklhkibku\Z_lwlb^_gv]bk_]h^_ihablZb^_ehkdhgphfihke_^gb_]h^u
lZdb_ijh]jZffu\GZjh^ghf[Zgd_khklZ\eyxl\bh[s_]hh[t_fZbihl_qguodj_^blh\Z\b
nbgZgkbjmxlkyq_j_aDBDFh`ghdhg_qghhibjZlvkygZjZkq_l[m^msbo^_g_`guoihlhdh\gh
\iheg_bf__lkfukemijhklblvijhp_^mjm?kebaZeh][he__q_fZ^_d\Zl_gaZq_fkijZ\dZh^hoh^Zo"
�jm]b_gZrb[Zgdblh`_jZajZ[hlZebkh[kl\_ggu_ko_fuijbh[j_l_gby`bevy\dj_^blGhdZdm`_
kljhbl_evguok[_j_`_gbc
q_fkhklhblb^_yiZjZee_evgh]h\g_^j_gbyg_kdhevdboko_fihdmidb`bevy"JZkij_^_e_gb_
^hoh^h\ij_^klZ\ey_lkh[hcibjZfb^mgZ\_jomkZfu_[h]Zlu_bbofZeh\gbamgZbf_g__
h[_ki_q_ggu_bwlhlkehc^hklZlhqghrbjhdKZfZygb`gyy]jmiiZgZk_e_gbyg_kfh`_l
\hkihevah\Zlvkygbh^gbfkihkh[hfijbh[j_l_gby`bevymg__mjh\_gv^hoh^h\g_^hklZlhq_g
L_hj_lbq_kdb^ey[_^guogm`ghkljhblvkhpbZevgh_`bev_;h]Zlufex^yf\j_r_gbbd\Zjlbjgh]h
\hijhkZihfh]Zlvg_gZ^hhgbm`_dmibeb\k_qlhohl_ebijblhfaZgZebqgu_
Bihl_dZijh^mdl^ey\_jog_cqZklbkj_^g_]hdeZkkZ mgZkwlhex^bbf_xsb_^hoh^g_f_g__
^heeZjh\gZq_eh\_dZ\f_kyp\f=hkm^Zjkl\h\wlhfk_]f_gl_^he`ghh[_ki_qblv\hi_j\uo
aZdhgh^Zl_evgmx[Zam\h\lhjuo\hafh`ghklvihemqblvj_nbgZgkbjh\Zgb_gZ\lhjbqghfjugd_
Gh\p_ehfbihl_dZjZ[hlZ_lihjughqgufko_fZfbjughqgufklZ\dZf:^eyijhqbokeh_\
gZk_e_gby\DZaZoklZg_aZimklbebkbkl_fm`bebsguok[_j_`_gbc
HgZlh`_reZ^hklZlhqghljm^ghAZhkgh\mfu\ayebg_f_pdmxfh^_ev`bebsghkljhbl_evguo
k[_j_`_gbc lhqlh\=_jfZgbbgZau\Z_lky%DXVVSDUNDVVHQ\fIheZ]ZxwlhhilbfZevgZyko_fZ
nbgZgkbjh\Zgby`bevy^eyex^_cbf_xsboihklhyggmxjZ[hlmghg_gZdhib\rbok[_j_`_gbc
Kmlvfh^_ebijhklZq_eh\_d\gZqZe_gZdZieb\Z_l\wlhckbkl_f_\bkmffuklhbfhklbd\Zjlbju
Fbgbfmfljb]h^Zih^fZe_gvdb_ijhp_gluIhke_q_]hhklZ\rb_ky\bhgihemqZ_l\\b^_
�[Zgdh\kdh]hdj_^blZlh`_qlhkms_kl\_gghih^fZe_gvdb_ijhp_glu_gv]bihemq_ggu_ihwlhc
ko_f_fh`ghjZkoh^h\ZlvgZihdmidmkljhbl_evkl\hbebj_fhgl`bevyblhevdhgZwlbp_eb
Djhf_lh]h]hkm^Zjkl\h_`_]h^ghieZlblmqZklgbdm`bebsghkljhbl_evghckbkl_fuij_fbxba
[x^`_lZ Ij_fby^Z_lkyijbmkeh\bbqlhgZdhie_ggZykmffZij_\urZ_lhij_^_e_ggh_ihjh]h\h_
agZq_gb_\fDj_^blihgbadhcklZ\d_iexkij_fby\blh]_ihemqZ_lkyhq_gvg_iehoZywdhghfby
IhgbadbfklZ\dZfdj_^blZkkm^hkljhbl_evgZykbkl_fZjZ[hlZ_lihlhfmqlhhgZZ[khexlgh
Z\lhghfgZi_j\uodeb_glh\dj_^blmxlaZkq_ll_odlhijbr_eihlhfIhkdhevdmk[_j_]Zxl\k_
ihevah\Zl_ebihgbadbfklZ\dZflhihemqZ_lkyqlhkZfbgklblmlijb\e_dZ_lnbgZgkh\u_j_kmjku
ih^\bZdj_^blm_lih^\bbgZwlhcfZj`_fh`_lkihdhcghkms_kl\h\ZlvK_cqZkwlZ
kbkl_fZijbf_gy_lky\kljZgZo\lhfqbke_Q_obb_g]jbbKeh\ZdbbJmfugbbDblZ_kZfhc
=_jfZgbbhgZjZ[hlZ_lk]h^Z_xihevah\Zehkv\bk_f_c
Dh]^ZyjZkkdZaZeh[wlhfij_ab^_glmhgih^^_j`Zeb^_xkha^Zgbyih^h[ghckbkl_fumgZk
XjbkluGZp[ZgdZih^]hlh\bebkhhl\_lkl\mxsbcaZdhghijh_dl gZ\bkh\iZ^Zxsbckg_f_pdbf\f
dhgp_]h^Zhg[ueijbgylohly\iZjeZf_gl_hkh[h]hwglmabZafZihwlhfmih\h^mg_[ueh
�Zevr_\khhl\_lkl\bbkaZfukehfijbklmiblvdjZ[hl_ihkkm^hk[_j_]Zl_evghcko_f_^he`gu
[uebqZklgu_[ZgdbGhlZdg_ihemqbehkv;Zgdb\gZqZe_]h\hjbebqlhbfgm`gh\j_fygZ
ih^]hlh\dmIhlhfklZebkeurguj_qbhlhfqlhhgbohlyljZ[hlZlvg_\h^bghqdmZ\f_kl_k
aZiZ^gufb[ZgdZfbJZkkfZljb\Zeky\ZjbZglkh\f_klghcjZ[hlukgZqZeZkg_fpZfbihlhfk
Z\kljbcpZfbijhp_kk_ih^]hlh\dbdaZimkdmgZf_gy\ur_edjmig_crbcg_f_pdbc`bebsgh
kljhbl_evguc[ZgdR\w[brOZeevG_fpukdZaZebgZfqlh\hklhqghc?\jhi_ko_fZ`bebsgh
kljhbl_evguok[_j_`_gbck_cqZkklZeZjZa\b\Zlvkyohjhrbfbl_fiZfbB_kebfuijbf_ffh^_ev
koh^gmxkg_f_pdhclhhgbijb^mlbaZimklyl\kxkbkl_fmihkdhevdmmgbobf__lky[hevrhchiul
ih^h[gh]haZimkdZb\kZfhc=_jfZgbbb\hklhqghc?\jhi_Ghdhgqbehkvl_fqlhgbdlhba
ijhqb_ehfdb
Hkgh\gZyijh[e_fZmgZkkhklhbl\q_f"Ex^bohlylohjhrh`blvk_]h^gyBg_`_eZxl`^Zlvljb
]h^ZihdZaZdhgqblkynZaZgZdhie_gbyOhlyiexkuk[_j_]Zl_evghckbkl_fuhq_\b^guimklvlu
kgZqZeZk[_j_]Z_rvih^fZe_gvdmxklZ\dmghaZlh\_^vbdj_^blihlhfihemqZ_rv\k_]hih^\b
]h^h\uoDh]^Zbgneypby\bIhwlhcijbqbg_\]h^mkih^ZqbGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
DZaZoklZgZbijbih^^_j`d_ij_ab^_glZ]hkm^Zjkl\hkha^Zeh]hkm^Zjkl\_gguc`bebsgh
k[_j_]Zl_evguc[ZgdKl_oihjfukbevghijh^\bgmebkvGZ]h^[ZgdaZdexqbe
^h]h\hjh\`bebsguok[_j_`_gbcDZaZehkv[u^hklZlhqghfgh]h"Gh\Q_obb]^_gZk_e_gb_
fbeebhgh\q_eh\_daZdexq_ghhdhehfbeebhgh\^h]h\hjh\`bebsguok[_j_`_gbclh_klv\
kbkl_fm\hr_edZ`^uc\lhjhc]jZ`^ZgbgkljZgu\Keh\ZdbbkgZk_e_gb_ffbeebhgZ[hevr_
fbeebhgh\lZdbo^h]h\hjh\Bkoh^ybalZdbopbnjdZaZoklZgkdZykbkl_fZ`bebsghkljhbl_evguo
k[_j_`_gbclh`_^he`gZgZkqblu\Zlvg_kdhevdhfbeebhgh\mqZklgbdh\L_hj_lbq_kdbGhgZ
ijZdlbd_gZrgZjh^ij_^ihqblZ_l[jZlvbihl_dmbaZl_fkbevghgZijy]Zlvkyk__h[kem`b\Zgb_f
H^gZdhk_cqZki_j\u_ljb]h^Zkms_kl\h\Zgby`bebsghk[_j_]Zl_evghckbkl_fum`_ijhreb?_
mqZklgbdbgZqZebihemqZlv^_r_\u_ ih^l_kZfu_\b\fdj_^blugZ`bev_Bex^bdhlhju_[jZeb
bihl_qgu_aZcfuih^\bygZ^_xkvkbevghaZ^mfZxlkygZ^wlbfbhq_\b^gufb
khihklZ\bfufbb^hklZlhqghihgylgufbpbnjZfbLZdqlh_klvrZgkqlhkbkl_fZ`bebsguo
k[_j_`_gbcmgZkgZqg_ljZa\b\Zlvky[he__Zdlb\ghIjZ\^Zihoh^miv_ku__i_j\hgZqZevgZyb^_y
kbevghbaf_gbeZkv;Zah\Zyg_f_pdZyko_fZ`bebsguok[_j_`_gbchkgh\ZgZgZkhhlghr_gbbd
mqZklgbdgZdZieb\Z_l\bihlhfihemqZ_lklhevdh`_\dj_^blGZr_ijZ\bl_evkl\h\
]h^mwlmko_fmbaf_gbehgZ^hgZdhiblv\bhllj_[m_fhckmffuZ\bmqZklgbdihemqZ_l\
dj_^blBihkdhevdmdj_^blm_l]hkm^Zjkl\_gguc[Zgdb\kyko_fZih^^_j`b\Z_lky]hkm^Zjkl\hflh
ihemqZ_lky^\hcgh_km[kb^bjh\Zgb_ ij_fbyba[x^`_lZ^_r_\ucdj_^bl\fDjhf_lh]hihgylgh
qlh_kebmqZklgbdgZdhibe\k_]hebrv\blj_[m_fuokj_^kl\Z\bihemqZ_lbakbkl_fulh
dhebq_kl\hk[_j_]ZxsbomqZklgbdh\\k_\j_fy^he`gh[ulv\q_luj_jZaZ[hevr_dhebq_kl\Z
dj_^blmxsbokyLh_klvihemqZ_lkyqbklhc\h^uibjZfb^ZJZghbebiha^ghih__h[yaZl_evkl\Zf
ijb^_lkyhl\_qZlvBdlh[m^_lhl\_qZlv^hklZlhqghhq_\b^ghjZamf__lky]hkm^Zjkl\h
Yijhlb\wlhcko_fukbevgh\hajZ`ZeIbkZeibkvfZij_ab^_glmBh[t_dlb\ghijhb]jZekbkl_fZ
[ueZbaf_g_gZGhgZrbex^bgZklhevdhg_ohlylljb]h^Z`^Zlv\hafh`ghklb\t_oZlv\gh\h_
`bev_qlhg_b^ml\kbkl_fm`bebsgh]hk[_j_`_gby^Z`_ijbgZebqbbkm[kb^bjh\ZgbyIjZ\^Z
ijZ\bl_evkl\hih^oh^bldkblmZpbb^hklZlhqghkihdhcghlZfkqblZxlqlh_kebmqZklb_]jZ`^Zg
kljZgu\kbkl_f_`bebsghkljhbl_evguok[_j_`_gbc\k_lZdbklZg_lihgZklhys_fmfZkkh\uflh
ko_fmfh`gh[m^_lkgh\Zihf_gylvb\_jgmlvkydkhhlghr_gbxgZ
I_j\uc\DZaZoklZg_`bebsghk[_j_]Zl_evguckq_ldklZlbhldjueygZk\h_]hkugZYjhkeZ\ZK
p_evxijh^_fhgkljbjh\Zlv\_jm\i_jki_dlb\udZaZoklZgkdh]h`bebsghkljhbl_evgh]hk[_j_`_gby
Gmbqlh[umkugZdh]^Z\ujZkl_lk\hyd\ZjlbjZ[ueZ
&#x?;&#x;�IJBEH@?GB?D=E:?@
G:Q:EJ:;HL:LV@BEKLJHCK;?J;:GDD:A:OKL:G:
Wlh_s_h^gZkbkl_fZ`bebsgh]hdj_^blh\ZgbygZk_e_gbydhlhjZy[m^_l^_ckl\h\ZlviZjZee_evghk
bihl_dhcI_j\uf\deZ^qbdhfgh\hckbkl_fuklZeij_^k_^Zl_evijZ\e_gbyGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
Gh\Zykbkl_fZjZkkqblZgZgZl_odlhhd\Zjlbj_f_qlZ_lbf__lihklhygguc^hoh^ghg_]hlh\kjZam
hieZlblvhl^hijhp_glh\klhbfhklb`bevy g_h[oh^bfh_mkeh\b_ijbbihl_d_\f
@bekljhck[_j[Zgd[m^_l\u^Z\Zlv^he]hkjhqgu_dj_^bluaZg_[hevrh_\hagZ]jZ`^_gb_hl^h\b
]h^h\uoGhdmiblvd\ZjlbjmkjZam`_g_evayKgZqZeZdeb_gl^he`_gijhclblZdgZau\Z_fmxnZam
gZdhie_gbyLh_klvdZ`^ucf_kyphldeZ^u\ZlvqZklvk\h_caZjieZlugZkq_l\@bekljhck[_j[Zgd_
=h\hjblGmj[b[bGZmjua[Z_\Zij_^k_^Zl_ev:H@bekljhck[_j[ZgdDZaZoklZgZ
=eZ\gucijbgpbikbkl_fukljhbl_evgh]hk[_j_`_gbyaZdexqZ_lky\lhfqlh]jZ`^Zg_^he`gu
gZdhiblvgZk[_j_]Zl_evguokq_lZo\[Zgd_iheh\bgmkmffug_h[oh^bfhc^eymemqr_gby
`bebsguomkeh\bcl_^ey\ha\_^_gbygh\h]h`bevyihdmidbd\Zjlbjubebj_fhglZHklZ\rmxky
iheh\bgm[Zgdij_^hklZ\ey_l\\b^_dj_^blZ
IhdZb^_lijhp_kkgZdhie_gbygZ^_gv]be_`Zsb_gZkq_lm_`_]h^gh[m^mlg_lhevdhgZqbkeylvky
ijhp_glugh\^h[Z\hd\u^Z\Zlvkyij_fbyhl]hkm^Zjkl\Z@bekljhck[_j[Zgd_ml\_j`^Zxlqlh
l_i_jv\hafh`ghklvdmiblv`bev_ihy\beZkv^Z`_ml_odlhihemqZ_laZjZ[hlgmxieZlm\lukyq
l_g]_ijhq_fl_fdlhihemqZ_l[hevr_\dj_^bl_lh`_g_hldZ`ml
I_j\uc^h]h\hjgZijbf_jaZdexqbeij_^k_^Zl_evGZpbhgZevgh]h[ZgdZG_^eyk_[yZ^eyk\h_]h
�kugZYjhkeZ\ZFZjq_gdhhkh\_jr_gghe_lbyj_[_gdZFZjq_gdhklZjrbch[yaZeky_`_f_kyqgh
hlqbkeylvgZkq_l\@bekljhck[_j[Zgd_lukyql_g]_:g_^hklZxsmx^eyihdmidbd\Zjlbjukmffm
FZjq_gdhfeZ^rbcihlhf\havf_l\dj_^bl
NBG:GKHUCEBABG=
kZfhfdhgp_o]h^h\ihke_lh]hdZdp_gugZg_nlvihreb\\_jo\DZaZoklZgoeugmeihlhd
g_nlyguo^_g_]:f_lh^h\[hjv[uk]heeZg^kdhc[he_agvxih\lhjxkvljb\hi_j\uokha^Zgb_
KlZ[bebaZpbhggh]hnhg^Z\h\lhjuokl_jbebaZpby\Zexlghc\ujmqdbiml_f\uimkdZp_gguo
[mfZ]Blj_lbcf_lh^kZfucwnn_dlb\gucghbkZfucljm^guc^b\_jkbnbdZpbywdhghfbdb
LZdqlhqlh\kljZg_Zdlb\babjh\Zebkv^bkdmkkbbhkljmdlmjghcljZgknhjfZpbbhl_q_kl\_gghc
wdhghfbdbbg_h[oh^bfhklbjZa\b\Zlvg_kujv_\u_hljZkebijhfure_gghklb
Ihgylghqlh\gZr_\j_fyimlbe_q_gbykujv_\hcaZ\bkbfhklbm`_g_lhevdhg_iehohba\_klgugh
bijhrebbkiulZgbygZagZqbl_evghfdhebq_kl\_gZpbhgZevguoiheb]hgh\Ba\_klgh\qZklghklb
qlhaZ^ZqZk[ZeZgkbjh\Zggh]hjZa\blbywdhghfbdbj_rZ_lky\lhfqbke_klbfmebjh\Zgb_f
jZa\blbyfZeh]hbkj_^g_]h[bag_kZGh_kebwlh\_jghlhdZdbf_gghfh`gh[uehklbfmebjh\Zlv
�jZa\blb_fZeh]hbkj_^g_]h[bag_kZ FK;\fbf_ggh\DZaZoklZg_bf_ggh\h\j_fy"eyf_gy[ue
lZd`_ZdlmZe_g\hijhkqlh\lhckblmZpbbfh`_lk^_eZlvGZpbhgZevguc[ZgddZd]eZ\guc
j_]meylhjnbgZgkh\hckn_ju"
gZqZe_ijbh[km`^_gbyohibkZgghcih\_kldba\mqZebij_^eh`_gby^Z\Zlv[bag_km[hevr_
�dj_^blh\_ckl\bl_evghhl_q_kl\_ggZyijhfure_gghklvgm`^ZeZkv\bg\_klbpbyoGhwlZf_jZ
ijyfh_dj_^blh\Zgb_g_\k_]^ZjZ[hlZ_lg_\k_]^ZijZ\bevgZihp_ehfmjy^mijbqbg
GZpbhgZevghfm[ZgdmhgZj_r_gb_fijh[e_fug_dZaZeZkv
hfgh]bokljZgZo\dZq_kl\_f_juklbfmebjmxs_c[bag_kohjhrhjZ[hlZ_lnbgZgkh\ucebabg]
HgZdlb\babjm_lbg\_klbpbbp_e_\ufh[jZahfb^msb_bf_gghgZl_ogbq_kdh_i_j_\hhjm`_gb_
ijhba\h^kl\ZLZdbfkihkh[hfij_^ijbylbyihemqZxl\hafh`ghklvh[gh\eylvijhba\h^kl\_ggmx
[Zambke_^h\Zl_evghjZa\b\Zlvkyfbj_agZqbl_evgZyqZklvdZiblZevguo\eh`_gbc\
_ebdh[jblZgbb\b=_jfZgbbbNjZgpbb\bdZiblZeh\eh`_gbcnbgZgkbjm_lkybf_ggh
aZkq_lnbgZgkh\h]hebabg]Z
Mdhee_]baF_`^mgZjh^ghcnbgZgkh\hcdhjihjZpbb,)&\wlhfkfuke_ex[bfucijbf_j
X`gZyDhj_yIjZ\bl_evkl\hX`ghcDhj_bihke_^h\Zl_evghkqblZehh^ghcbahkgh\guoaZ^Zq
gZpbhgZevghcwdhghfbdbihhsj_gb_^_yl_evghklbf_edbobkj_^gboij_^ijbylbcB
x`ghdhj_ckdh_aZdhgh^Zl_evkl\hijyfhh[yau\Z_lki_pbZebabjh\Zggu_ebabg]h\u_dhfiZgbb
\u^_eylvg_f_g__\bh[t_fZebabg]h\uohi_jZpbcf_edbfbkj_^gbfij_^ijbylbyfIhke_
ijbgylbyAZdhgZhih^^_j`d_ebabg]Zh[t_faZdexq_gguodhgljZdlh\\hajhk\X`ghcDhj__\^\Z
jZaZblh]_q_j_anbgZgkh\ucebabg]lZfihdmiZ_lky[he__\b\k_]hh[hjm^h\Zgby
F_juh[_ki_qb\rb_ohjhrbcwdhghfbq_kdbcwnn_dl\X`ghcDhj__ihlhc`_eh]bd_fh]eb
ijbg_klbmki_obwdhghfbd_DZaZoklZgZGha^_kvkms_kl\h\Zebba\_klgu_lhgdhklbEbabg]^Z_l
hij_^_e_ggufdZl_]hjbyfihevah\Zl_e_cebabg]h\uoko_fgZeh]h\u_ev]hluWlhkms_kl\_ggh__]h
ij_bfms_kl\hH^gZdhjZaf_jbkmsghklvgZeh]h\uoev]hldZdba\_klgh\k_]^Z\uau\Zxl]hjyqb_
kihjuFbgnbgdZdijZ\beh\uklmiZ_lijhlb\ev]hlbjh\Zgbyihwlhfm^eyklbfmebjh\Zgby
ebabg]Z^he`guijbgbfZlvkyiheblbq_kdb_j_r_gby
MgZk\DZaZoklZg_h[gh\e_gb_hkgh\guonhg^h\[hevrZyijh[e_fZGm`ghihdmiZlvfgh]h
gh\h]hh[hjm^h\ZgbyihlhfmqlhklZjh_hq_gvklZjh_Bgh]^Zijhba\_^_ggh__s_\o]h^Zo
ijhreh]h\_dZBaghkhkgh\guonhg^h\fh`_lkhklZ\eylvhl^h\b\aZ\bkbfhklbhlhljZkeb
GhgZdZdb_kj_^kl\Zfh`_lijhba\h^kl\_ggbddmiblvgh\h_h[hjm^h\Zgb_"
?kebkljZgZbf__ljZa\b\Zxsmxkywdhghfbdmijh\h^bljughqgu_j_nhjfu\lhfqbke_
nbgZgkh\u_lh[Zgdb^Zxldj_^bluij_^ijbylbyflhevdhihjughqgufklZ\dZfGZi_j\hfwlZi_
j_nhjfwlbklZ\dbdZdijZ\behhq_gv\ukhdbZ[x^`_lguoijh]jZffih^^_j`db[bag_kZ_s_g_
kms_kl\m_lDZdZy`_mij_^ijbgbfZl_eyfh`_l[ulvfhlb\Zpbydh[gh\e_gbxijhba\h^kl\_gghc
[ZauihfbfhieZf_gguoijbau\h\gZqZevkl\Z"j_amevlZl_hl_q_kl\_gguc[bag_kgbq_]hg_fh`_l
ijhlb\hihklZ\blvaZjm[_`gufdhgdmj_glZf\ieZg_dZq_kl\Zh[hjm^h\ZgbyZklZeh[ulvb
ijh^mdpbb:\eZklbm^b\eyxlkyihq_fm\kljZg_g_ijhbkoh^blh[gh\e_gbynhg^h\"IhdZdbf
lZdbfijbqbgZfgZrbij_^ijbgbfZl_eb\^jm]klZgh\ylkyg_dhgdmj_glhkihkh[gufb"
Fuwlml_fmihkfhlj_ebbj_rbebb^lbihimlbjZa\blby\DZaZoklZg_kbkl_funbgZgkh\h]h
ebabg]ZIj_ab^_glih^^_j`Zeij_^eh`_gb_bfu\GZpbhgZevghf[Zgd_klZebjZ[hlZlvgZ^
ijh]jZffhc
GZi_j\hfwlZi_k\yaZebkvkhki_pbZebklZfbF_`^mgZjh^ghcnbgZgkh\hcdhjihjZpbb,)&fgh]h
aZgbfZ_lkywlbf\hijhkhfmgbokms_kl\m_lki_pbZevgZy]jmiiZihjZa\blbxebabg]h\h]hjugdZ
hgb\_eb b\_^ml\fjy^ijh_dlh\ih^^_j`dbjZa\blbyebabg]Z\lhfqbke_\P_gljZevghc:abb
Ki_pbZebklu,)&hdZaZebgZfhij_^_e_ggmxih^^_j`dm\lhfqbke_f_lh^bq_kdmx\qZklghklb
ij_^hklZ\bebfZl_jbZeuhibku\Zxsb_hiulkZfuojZaguokljZg\h[eZklbnbgZgkh\h]hebabg]Z
Ebabg]y\ey_lkyjZkijhkljZg_gghcijZdlbdhcgZijbf_j\KR:bjZa\b\ZekylZfhq_gv[ukljh
hkh[_gghihke_]h^Zdh]^Z[ueb\\_^_guklZ\dbmkdhj_gghcZfhjlbaZpbb^eyebabg]h\h]h
h[hjm^h\Zgbybebabg]ihemqbe[eZ]hijbylgucgZeh]h\ucklZlmkGZeh]h\h_aZdhgh^Zl_evkl\h
KR:lZdh\hqlhij_^ijbgbfZl_eyf\u]h^gh\deZ^u\Zlvky\ihdmidmh[hjm^h\Zgbyb
ij_^hklZ\eylv_]h\ebabg]Ijbq_fijZ\beZ[mo]Zel_jkdh]hmq_lZebabg]h\uohi_jZpbclh`_
jZa\blbyebabg]h\h]h[bag_kZiml_fij_^hklZ\e_gbykms_kl\_gguoev]hl gZeh]h\uo
ZfhjlbaZpbhgguobdj_^blguo\f
�=eZ\gh_ij_bfms_kl\hebabg]ZGKihbfihjlmIjZ\bl_evkl\hhij_^_ey_li_j_q_gvh[eZkl_c
�]^_bfihjlh[hjm^h\Zgbyev]hlbjm_lkyijbbfihjl_wlh]hh[hjm^h\ZgbyihdmiZl_ebg_ieZlylGK
blZdbfh[jZahfkjZamihemqZxlwdhghfbxh[hjhlguokj_^kl\Klhqdbaj_gby[ZgdZjZagbpug_l
^Z\Zlvdj_^blih^ihdmidmh[hjm^h\ZgbybebaZdexqZlv^h]h\hjnbgZgkh\h]hebabg]ZMjh\_gv
wnn_dlb\ghcklZ\dbihwlbfhi_jZpbyf^ey[ZgdZijZdlbq_kdbh^bgZdh\Ghdeb_glijb
�bkihevah\Zgbbebabg]Zkbevgh\ub]ju\Z_lgZGKihbfihjlm
IjhjZ[hlZ\fZl_jbZegZ\lhjhfwlZi_gZrbki_pbZebkluih^]hlh\bebaZdhghnbgZgkh\hfebabg]_
g_keb_]hgZh[km`^_gb_\iZjeZf_glblmlkemqbehkvg_ij_^\b^_ggh_KblmZpbbkijhoh`^_gb_f
�aZdhghijh_dlh\q_j_aiZjeZf_gldZdba\_klghkdeZ^u\ZxlkyihjZaghfmZ`_kbevghihjZaghfm
�BghcjZag_\hafh`ghijh\_klbgbh^gmghjfmaZdhgZ:lmlihemqbehkvjh\ghgZh[hjhl_imlZlu
gZqZebZdlb\gh\uklmiZlv\lhfkfuke_qlhg_lkfukeZf_ehqblvkyaZgbfZlvkyaZdhghflhevdhih
nbgZgkh\hfmebabg]m^Z\Zcl_ijbf_faZdhghebabg]_\hh[s_kZfhfqlhgbgZ_klvrbjhdhf
kfuke_wlh]hihgylby
Ij_^klZ\bl_ebGZpbhgZevgh]h[ZgdZke_]dZhlhjhi_\gZqZebh[tykgylviZjeZf_glZjbyfqlhm
nbgZgkh\h]hebabg]Zk\hyki_pbnbdZHibku\Zlvb\\h^blvh^gbfaZdhghf\k_ba\_klgu_gZmd_
�\b^uebabg]Zfug_kh[bjZebkv_imlZlugZrb^h\h^ukemrZebg_hq_gvbo\hkijbgbfZebb\
dhgp_dhgph\ijh_dl[eZ]hihemqghijh\Zebeblhfkfuke_qlhhlijZ\bebgZ^hjZ[hldm
GhgZkZfhf^_e_aZdhghnbgZgkh\hfebabg]_[_amkeh\ghgm`_gbp_eucjy^dhfiZgbcj_Zevghc
kn_ju[ue\g_faZbgl_j_kh\Zgm`_lh]^Zwlhldjblbq_kdbcfhf_glfuijhy\bebiheblbq_kdmx
]jZfhlghklvklZebh[a\Zgb\ZlvaZbgl_j_kh\Zggu_dhfiZgbbb]h\hjblvijbf_jghke_^mxs__
dmjk_eb\uqlhaZdhghijh_dlhnbgZgkh\hfebabg]_dhlhjucfuk\Zfbh[km`^Zebbdhlhjuc
ihemqbe\Zr_h^h[j_gb_iZjeZf_glk_cqZkaZ\_jgme"Ijbq_fba[jZgguc\Zfb^_imlZl
gZau\ZeZkvdhgdj_lgZynZfbeby\flh`_]hehkh\Zeijhlb\
�LZdbo[_k_^fuijh\_ebg_h^gm_imlZlukhhl\_lkl\_gghlh`_ihemqbebjy^a\hgdh\hlk\hbo
ba[bjZl_e_cIheZ]Zxaeh[guoQ_j_a^\_g_^_ebfuih\lhjgh\g_kebaZdhg lhl`_kZfuc
kh\iZ^Zxsbc^h[md\u\f\iZjeZf_glbih\lhjhfmjZamhgijhr_e_^bgh]eZkghj_amevlZl_
ijZ\bevgh\ukljh_ggh]h\aZbfh^_ckl\byfhg_lZjguo\eZkl_cb\eZkl_caZdhgh^Zl_evguoijb
h[km`^_gbbaZdhghijh_dlZ\hijhkh\ijZdlbq_kdbgbdlhg_aZ^Z\ZeLhevdhh^bg^_imlZlkhh[sbe
qlh\gZqZe_]hehkh\Zeijhlb\ghl_i_jvhgaZihlhfmqlh\b^bldZdb_ijZ\bevgu_baf_g_gby[ueb
\g_k_gu\^hdmf_gl
BlZdaZdhg[ueijbgylg_]hihlhf\ghkbebkvg_dhlhju_baf_g_gbygh\hkgh\ghfko_fZ
nbgZgkh\h]hebabg]Z[ueZkha^ZgZlh]^ZbjZ[hlZ_lihk_c^_gvHgZdZdbfgh]b_^jm]b_
khklZ\eyxsb_gZrbonbgZgkh\uoj_nhjf
[ueZbgbpbbjh\ZgZGZpbhgZevguf[Zgdhf
hibjZ_lkygZemqrmxfbjh\mxijZdlbdm
jZ[hlZ_l^hklZlhqghmki_rgh
�eykijZ\dbGZijhly`_gbbg_kdhevdboe_l \iehlv^h]h^Z\f]jmiiZihjZa\blbx
ebabg]h\h]hjugdZF_`^mgZjh^ghcnbgZgkh\hcdhjihjZpbbijh\h^beZ_`_]h^gu_bkke_^h\Zgby
p_ehf\jZaf_j_feg^heeZjh\^hexebabg]Z\I\bZ\h[t_f_bg\_klbpbc\hkgh\gu_
nhg^u\bAZihke_^mxsb_]h^ujughd_s_ih^jhk Ihg_dhlhjuf^Zgguf^heyebabg]Z\
Ik_cqZkm`_^hklb]eZLZdqlhiheh`bl_evgucwnn_dlgZebphOhlygZrbpbnju_s_^Ze_dbhl
ihdZaZl_e_cjZa\bluokljZg]^_ebabg]h\u_hi_jZpbbkhklZ\eyxldZdijZ\behhl^h\b\k_o
dZiblZeh\eh`_gbcb\bhlI
K_cqZkgZdZaZoklZgkdhfjugd_Zdlb\ghjZ[hlZxlihjy^dZebabg]h\uodhfiZgbcKj_^bgbo_klv
\lhfqbke_b]jhdbk]hkm^Zjkl\_ggufmqZklb_fZlZd`_^hqdbdhff_jq_kdbo[Zgdh\
�Ij_bfms_kl\Zebabg]Zba\_klgueyebabg]hihemqZl_eywlh]eZ\gufh[jZahf\hafh`ghklv
ihemqblvkj_^kl\Zijhba\h^kl\Z[ukljhb\lh`_\j_fy[_ahl\e_q_gbyagZqbl_evguoj_kmjkh\ba
h[hjhlh\Djhf_lh]hfh]mlij_^hklZ\eylvky^hihegbl_evgu_mkem]b gZijbf_jihbkdihklZ\sbdZ
h[hjm^h\Zgbyxjb^bq_kdh_khijh\h`^_gb_k^_edbblhfmih^h[gh_\fZ\jy^_kemqZ_\\hagbdZ_l
_s_b\hafh`ghklvkh]eZkh\Zlv\uieZluebabg]h\uoieZl_`_cihm^h[ghfm]jZnbdmGhkZfh_
]eZ\gh_hi_jZpbbebabg]ZdZdm`_]h\hjbehkvbf_xlev]hlgucgZeh]h\ucj_`bf
p_ehfkibkhd\hafh`guoev]hl\gmrbl_e_gGZijbf_jk_cqZk\DZaZoklZg_\hafh`gh
�m^_r_\e_gb_ij_^f_lZebabg]ZaZkq_lwdhghfbbgZGK ijZ\bl_evkl\hfJDml\_j`^_gi_j_q_gv
�h[hjm^h\Zgby\\habfh]h^eyi_j_^Zqb\nbgZgkh\ucebabg]bfihjldhlhjh]hhk\h[h`^_ghlGK\f
ghg_lhevdhIjbnbgZgkh\hfebabg]_lZd`_^_ckl\mxl\jy^_kemqZ_\ev]hluihdhjihjZlb\ghfm
ih^hoh^ghfmgZeh]mhafh`gh gZijbf_jijbbfihjl_h[hjm^h\Zgby^eyhkms_kl\e_gby
bg\_klbpbhggh]hijh_dlZ\fhk\h[h`^_gb_hlmieZlulZfh`_gguoihrebg:lZd`_fh]ml[ulv
ev]hluiha_f_evghfmgZeh]mbgZeh]mgZbfms_kl\h
Bkihevamyebabg]h\mxko_fmdeb_glihemqZ_lh[hjm^h\Zgb_kjZamghieZlblaZg_]h\jZkkjhqdm
ijbwlhf_s_khdjZsZyklhbfhklvZdlb\Z\gZeh]hh[eh`_gbbIhemqZ_lkyqlhij_^ijbgbfZl_ex
\u]h^g__aZdexqblv^he]hkjhqgucebabg]h\uc^h]h\hjq_f[jZlvdj_^bluih^ihdmidm
h[hjm^h\Zgby
�eyebabg]h^Zl_eyebabg]lh`_\iheg_ijb\e_dZl_evguc[bag_kDZdym`_kdZaZemgZk
agZqbl_evgZyqZklvebabg]h\uodhfiZgbc^hqdbdhff_jq_kdbo[Zgdh\LZdkeh`behkvg_lhevdh
�\DZaZoklZg_wlhh[s_ijbgylZyfbjh\ZyijZdlbdZey[ZgdZnbgZgkh\ucebabg]wlh\hafh`ghklv
ihemqblvfZj`mghg_lhevdhHg_s_fh`_l[ulvkihkh[hfijb\e_q_gbygh\uodeb_glh\
^b\_jkbnbdZpb_c[bag_kZiml_fih\ur_gbymagZ\Z_fhklb[jwg^ZblZd^Ze__BdZaZoklZgkdb_
[Zgdb\iheg_hp_gbeb\hafh`ghklbwlh]h[bag_kZ
�hq_jgyydhfiZgbyGZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDZaZoklZgZOZeudebabg]gZhl_q_kl\_gghf
jugd_nbgZgkh\h]hebabg]Zk_cqZky\ey_lky\lhjhcihjZaf_jZfbi_j\hcihnbgZgkh\uf
j_amevlZlZfkj_^bqZklguodhfiZgbc;bag_kijbghkblg_iehohc^hoh^LZdbfh[jZahfihkdhevdm
ebqghyy\eyxkv k]h^Z\fij_^k_^Zl_e_fijZ\e_gbywlh]hdj_^blgh]hmqj_`^_gbylhfh]m
l_i_jvihemqZlviexkuhll_oj_nhjfdhlhju_ijh\h^begZoh^ykvgZ]hkm^Zjkl\_gghckem`[_Fg_
dZ`_lkywlhkijZ\_^eb\Zyko_fZ
GhkqZklv_g_\k_]^Z[u\Z_lihegufBa\_klghqlhh^bgblhl`_^hdmf_glGZeh]h\ucdh^_dk
[bag_kf_gubgZeh]h\u_hj]ZguqblZxlh^bgZdh\h\gbfZl_evghGhijbwlhfqZklhlhedmxlih
jZaghfmBq_f^hevr_kms_kl\m_lnbgZgkh\ucebabg]l_f[hevr_mwlbo^\moklhjhgihy\ey_lky
ijbgpbibZevguojZkoh`^_gbc\ljZdlh\d_GDbf_gghijbf_gbl_evghdebabg]h\ufko_fZf
g_^h[jhkh\_klghklbbdZd\uykgbehkv^Ze_dhg_ihh^ghfmih\h^m
KdZ`_fmgZeh]h\uohj]Zgh\i_jbh^bq_kdb\uau\Z_l\hijhkujy^h\Zy\h[s_fkblmZpbykqblZlv
ebij_ju\Zgb_kjhdZ^_ckl\byebabg]Z\kemqZ_^_nhelZebabg]hihemqZl_eybi_j_^Zqmebabg]h\h]h
bfms_kl\Z^jm]hcdhfiZgbbijh^he`_gb_fjZg__^_ckl\h\Z\r_ck^_edbbebgZqZehfgh\hch
\lhjhfkemqZ_gZeh]h\u_ev]hluhlf_gyxlkybebabg]h^Zl_ev^he`_gaZieZlblvgZeh]biheghklvx
&#xha;&#xf_;&#xs_;&#xgb;&#x_;&#xG0;haf_s_gb_GKlh`_[hevghc\hijhk^eyebabg]h^Zl_e_cMgZeh]h\bdh\fh]mlhk_^Zlv b
hk_^Zxl\fagZqbl_evgu_^_gv]bihwlhcklZlv_Zbo\haf_s_gbyebabg]h\u_dhfiZgbbfh]ml`^Zlv b
`^ml\fhlihem]h^Z^hg_kdhevdboe_lAZl_fgZeh]h\u_hj]Zgufh]ml^hklZlhqghrbjhdhljZdlh\Zlv
l_jfbgg_^hklZlhqghh[hkgh\ZggZywdhghfbq_kdZyp_evk^_edbHklju_^bkdmkkbb\ua\Zeihjy^hd
mq_lZ\udmighcklhbfhklbij_^f_lZebabg]ZBlZd^Ze__
u\h^ijhklbg_hq_gvhilbfbklbq_gQ_j_agZeh]h\u_bgkljmf_glu]hkm^Zjkl\hfh`_lkbevgh
hkeh`gblv^Zevg_cr__jZa\blb_ebabg]h\hcbg^mkljbbDZaZoklZg_wlhljughdlhevdh\hagbd
�himklblvqlh[u_]hjZa\blb_m]g_lZehkv[ueh[u[hevrhchrb[dhc
_^vdZdm`_kdZaZgh\X`ghcDhj__q_j_anbgZgkh\ucebabg]ihdmiZ_lky[he__\b\k_]h
h[hjm^h\ZgbyZ\DZaZoklZg_ihdZebrvqmlv[hevr_\bLZdqlh_klvdm^ZjZklb]hjbahglu
hq_\b^gu
IJBEH@?GB?D=E:?
BADhgp_ipbbjZa\blbynbgZgkh\h]hk_dlhjZJ_kim[ebdbDZaZoklZggZ]h^u
]h^mebabg]h\ufbdhfiZgbyfbaZdexq_gh^h]h\hjh\nbgZgkh\h]hebabg]Zihdhlhjuf
j_Zebah\Zgh_^bgbpbfms_kl\ZKlhbfhklvnZdlbq_kdbi_j_^Zggh]hih^h]h\hjZfnbgZgkh\h]h
ebabg]Zbfms_kl\ZkhklZ\beZ[he__fej^l_g]_H[t_fihjln_eyebabg]h\uok^_ehdaZ
ihke_^gb_]h^u\hajhkihqlb\r_klvjZab^hklb]ihhp_gd_k\ur_feg^heeZjh\KR:
�Hlf_q_gh[he__q_fq_luj_odjZlgh_m\_ebq_gb_dhebq_kl\ZaZdexq_gguo^h]h\hjh\ebabg]Zhey
ebabg]Z\h[s_fh[t_f_bg\_klbpbc\hkgh\ghcdZiblZe\hajhkeZ^h\bJughdebabg]h\uomkem]
klZgh\blky\k_[he__ijb\e_dZl_evgufdZd^eybg\_klhjh\lZdb^eyijhba\h^bl_e_clh\Zjh\jZ[hl
bmkem]
l_q_gb_ihke_^gboe_lh]jZgbq_gb_fbgbfZevgh]hkjhdZebabg]Z^h]h^Zy\eyehkvhkgh\guf
bak^_j`b\ZxsbonZdlhjh\jZa\blbyebabg]ZHkgh\gu_kj_^kl\Zkjhdihe_aghckem`[udhlhjuo
khklZ\eyee_lijZdlbq_kdbg_\hafh`gh[uehi_j_^Zlv\ebabg]Wlhkms_kl\_ggh
m\_ebqb\Zehjbkdbihk^_ed_
IjZ\bl_evkl\hfJ_kim[ebdbDZaZoklZg[uebij_^ijbgylujZaebqgu_f_ju^eyjZa\blby
nbgZgkh\h]hebabg]ZgZeh]h\hfb]jZ`^ZgkdhfaZdhgh^Zl_evkl\_j_]mebjh\Zgb_nbgZgkh\h]h
ebabg]Zijb[eb`_ghdf_`^mgZjh^gufklZg^ZjlZfqlhkihkh[kl\m_ljZa\blbxfZeh]hbkj_^g_]h
[bag_kZmkdhj_gbxl_fih\h[gh\e_gbyhkgh\guokj_^kl\gZij_^ijbylbyo
�KHA:GB?F?=:J?=MEYLHJ:
GZnbgZgkh\hfjugd_DZaZoklZgZj_Zebah\Zgijbgpbi_^bgkl\Zj_]mebjh\ZgbyZbf_gghaZ
khklhygb_nbgZgkh\h]hk_dlhjZhl\_qZ_l_^bguchl^_evguchj]Zg:]_glkl\hihj_]mebjh\Zgbxb
gZ^ahjmnbgZgkh\h]hjugdZbnbgZgkh\uohj]ZgbaZpbcKha^Zgh:NG\gZqZe_]h^Z
Ih^h[gmxijZdlbdmfh`ghkqblZlv\iheg_ijh^\bgmlhck_fuihfgbfqlhih^ijbkfhljhfk_fb
gyg_d^blyih^\_j]Z_lkykbkl_fgufjbkdZf:mgZknbgZgkh\ufgZ^ahjhfaZgbfZ_lkyl_i_jv
hh[s_lh_^bguchj]Zgj_]mebjh\Zgby\k_ok_]f_glh\nbgZgkh\h]hjugdZgZk_]h^gyrgbc^_gvg_
y\ey_lkyijbgpbibZevghh[yaZl_evgufdhgkljmdlb\gufmaehfex[h]hbdZ`^h]hgZpbhgZevgh]h
nbgZgkh\h]hf_oZgbafZKdhj__gZebqb_f_]Zj_]meylhjZoZjZdl_jbam_lbf_ggh\ukhdmxkl_i_gv
jZa\blbydhgdj_lghckbkl_fugZpbhgZevguonbgZgkh\_^vwnn_dlb\ghklvgZ^ahjZgZijyfmx
�k\yaZgZk_]hkljmdlmjghchj]ZgbaZpb_chimklbfl_hj_lbq_kdb\hafh`_gdhgnebdlf_`^mp_eyfb
^_g_`ghdj_^blghciheblbdbbp_eyfb[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZGZebqb_f_]Zj_]meylhjZdZd
kZfhklhyl_evgh]hhj]ZgZkdhj__\k_]hihfh]Z_lj_rblvaZ^ZqmgZ^ahjghcwnn_dlb\ghklbh
\kydhfkemqZ_kms_kl\m_l^hklZlhqghdjZkghj_qb\ZyklZlbklbdZkih]h^dhebq_kl\h
kljZg\dhlhjuo_klvf_]Zj_]meylhjm\_ebqbehkvk^h
DZaZoklZg_ih^h[guchj]Zgihy\bekyg_\j_amevlZl_bagZqZevghkms_kl\h\Z\r_]hl_hj_lbq_kdh]h
aZfukeZdkha^Zgbx_^bgh]hj_]meylhjZfurebw\hexpbhggufiml_fIjbq_fgZwlhfimlb
ijZ\bevgu_l_hjbbihklhyggh\aZbfh^_ckl\h\Zebkkbehchij_^_e_ggufh[jZahfkdeZ^u\Z\rboky
h[klhyl_evkl\Z`gu[uebbl_hj_lbq_kdb_ij_^ihkuedbbqbklhhj]ZgbaZpbhggu_jZkdeZ^u\
jZ\ghckl_i_gbGZijbf_jh^gh\j_fy[Zgdh\kdbfgZ^ahjhfmgZkaZgbfZekyGZp[ZgdkljZoh\uf
gZ^ahjhfFbgnbgaZdhfiZgbbmijZ\eyxsb_i_gkbhggufbZdlb\Zfbhl\_qZeZDhfbkkbyih
p_gguf[mfZ]ZfZdhfbl_lihi_gkbhggufnhg^Zf[ueqZklvxkljmdlmjufbgbkl_jkl\Zljm^Zb
khpbZevghcaZsblu;uehkh\_jr_gghhq_\b^ghqlhwlmkljmdlmjmke_^m_lmihjy^hqblv
Dhgkheb^Zpbyj_]meylb\guonmgdpbcijhbkoh^beZihkl_i_gghbihwlZighNZdlbq_kdbkha^Zgb_
f_]Zj_]meylhjZgZqZehkv\]h^mdh]^ZGZpbhgZevghfm[ZgdmDZaZoklZgZ[uebi_j_^Zguhl
FbgnbgZnmgdpbbkljZoh\h]hgZ^ahjZIjZ\bl_evkl\hijbrehlh]^Zd\u\h^mqlhkljZoh\hcgZ^ahj
hkms_kl\ey_lkyg_hq_gvwnn_dlb\gh hq_fmqZklgbdbjugdZ^h]Z^ZebkvagZqbl_evghjZgvr_bg_
[_aihevau^eyk_[y\fB\]h^mk_dlhjkljZoh\Zgby[uei_j_^Zg\GZp[Zgd
Kh[kl\_gghGZpbhgZevguc[ZgdbklZeaZl_f[Zahcdhgkheb^ZpbbGZihfgxqlhdlhfm\j_f_gb
mgZkm`_ijhreZ[Zgdh\kdZyj_nhjfZ[Zgdb[uebdhgkheb^bjh\ZgudZiblZebabjh\Zgui_j_reb
gZjZ[hlmih`_kldbfgZ^ahjgufklZg^ZjlZfIhfh_fm]em[hdhfmm[_`^_gbxwlhijZ\bevguc b
\hafh`gh_^bgkl\_gghijZ\bevguc\fimlvkha^Zgbyf_]Zj_]meylhjZk_hkgh\gu_nbgZgkh\u_
j_nhjfugZ^hijh\h^blvlh]^Zdh]^ZaZ[Zgdh\kdbcgZ^ahjhl\_qZ_lP_gljZevguc[Zgdblhevdh
ihke_boihegh]hhkms_kl\e_gbybf__lkfukekha^Z\Zlvf_]Zj_]meylhjdZd_^bgucb
kZfhklhyl_evgucgZ^ahjguchj]Zg
�Zevg_crZyojhgbdZkh[ulbclZdh\Z
bxe_]h^Zij_djZlbeZk\hx^_yl_evghklvdZdkZfhklhyl_evguchj]ZgGZpbhgZevgZydhfbkkby
J_kim[ebdbDZaZoklZgihp_gguf[mfZ]Zf?_nmgdpbbbiheghfhqby[uebi_j_^Zgu
GZpbhgZevghfm[Zgdm \wlbop_eyo_]hkljmdlmjZ^hiheg_gZ^_iZjlZf_glhfj_]mebjh\ZgbyjugdZ
p_gguo[mfZ]\f
]h^mGZpbhgZevghfm[Zgdm[uebi_j_^Zguhlfbgbkl_jkl\Zljm^ZbkhpbZevghcaZsblu
nmgdpbbihj_]mebjh\ZgbxgZdhibl_evguoi_gkbhgguonhg^h\:\]h^m[ueijbgylaZdhgH
]hkm^Zjkl\_gghfj_]mebjh\ZgbbbgZ^ahj_nbgZgkh\h]hjugdZbnbgZgkh\uohj]ZgbaZpbc
khhl\_lkl\bbkaZdhghfgh\ZykljmdlmjZh[t_^bgb\rZyg_kdhevdhkn_jgZ^ahjZ[ueZ\u^_e_gZ\
Z\lhghfgh_Z]_glkl\hkijyfufih^qbg_gb_f]eZ\_]hkm^Zjkl\Z
BdZdm`_kdZaZghkgZqZeZ]h^Z:]_glkl\hgZqZehjZ[hlm
\oh^yl[ZgdbkljZoh\hcjughdijhn_kkbhgZevgZy^_yl_evghklvgZjugd_p_gguo[mfZ]b
gZdhibl_evgu_i_gkbhggu_nhg^uDhfbkkbyihp_gguf[mfZ]Zfg_kms_kl\m_lmFbgnbgZ
j_]meylb\guonmgdpbcg_lGZpbhgZevguc[Zgdlh`_\uihegy_ll_i_jvlhevdhk\hbdeZkkbq_kdb_
nmgdpbb
GZkha^Zgb_f_]Zj_]meylhjZihgZ^h[behkviylve_l?]hkha^Zgb_y\behkv\lhfqbke_
aZ\_jrZxsbfwlZihfj_nhjfuhj]Zgh\j_]mebjh\ZgbyjugdZp_gguo[mfZ]
Fh`ghkqblZlvqlhijhp_kkkha^Zgbyf_]Zj_]meylhjZ[ueaZims_g\hij_^_e_gghckl_i_gbbf_ggh
kbehch[klhyl_evkl\]h^m ylh]^ZjZ[hlZeij_^k_^Zl_e_fijZ\e_gbyGZpbhgZevgh]h[ZgdZ
JD\ff_`^mjmdh\h^kl\hfZ^fbgbkljZpbbij_ab^_glZbjmdh\h^kl\hfGZpbhgZevghcdhfbkkbb
J_kim[ebdbDZaZoklZgihp_gguf[mfZ]ZfgZqZebkv^hklZlhqghk_jv_agu_jZagh]eZkbyih
g_kdhevdbfijh_dlZfj_amevlZl_jmdh\h^kl\hZ^fbgbkljZpbbm]h\hjbehij_ab^_glZbaf_gblv
ko_fmhieZluljm^ZjZ[hlgbdh\dhfbkkbbklZjucmdZaj_]mebjh\Z\rbcjZ[hlmdhfbkkbb[ue
hlf_g_g\j_amevlZl_q_]hmgboijhbahrehwnn_dlb\gh_jughqgh_kgb`_gb_aZjieZlu\jZaZ
hagbdeZj_ZevgZym]jhaZlh]hqlh\k_d\Zebnbpbjh\Zggu_jZ[hlgbdbbaDhfbkkbbjZa[_]mlky
NbgZgkh\u_dZ^ju\ukhdh]hmjh\gybf_xlrZgkljm^hmkljhblvky\k_]^Zl_f[he__\mkeh\byo
jZklms_]hjugdZIhkdhevdmDhfbkkby[ueZfg_g_qm`ZyykljZrghg_ohl_eih^h[gh]hjZa\blby
kh[ulbcEhfZlvg_kljhblvghdZdh\hihlhf\hkklZgh\blvdhfZg^m" Wlh_s__keb\hkklZgh\blv
[m^_l\hafh`gh\ijbgpbi_\fwlhckblmZpbbfu^h]h\hjbebkvkijZ\bl_evkl\hfqlh[ug_
^himklblvhllhdZGZp[Zgdbgl_]jbjm_lDhfbkkbxihp_gguf[mfZ]Zf\k\hxkljmdlmjm k\yabk
wlbf\GZpbhgZevghf[Zgd_\hagbd^_iZjlZf_glj_]mebjh\ZgbyjugdZp_gguo[mfZ]\f
H[km`^Zy^_lZebkljmdlmjghci_j_kljhcdbfu^h]h\hjbebkv^hbklhjbq_kdh]hdhfijhfbkkZ\
ijb^ZqmdDhfbkkbbGZpbhgZevghfm[Zgdm[uehlZd`_i_j_^Zghj_]mebjh\Zgb_i_gkbhgguonhg^h\
hlfbgbkl_jkl\Zljm^ZbkhpbZevghcaZsblu\fAZl_fGZp[Zgd^he`_g[ue\gmljbk_[y\k_wlb
ih^jZa^_e_gbyjZa\blvkljmdlmjbjh\ZlvghjfZevghmdhfie_dlh\ZlvdZ^jZfbkeh\hf^h\_klb^h
dhg^bpbb:gZke_^mxs_fwlZi_hg[jZeh[yaZl_evkl\h\u^_eblv\_kvdhgkheb^bjh\ZggucgZ^ahj\
hl^_evgmxkljmdlmjmLh_klvkha^Zlvbgl_]jbjh\Zggucj_]meylhj\khhl\_lkl\bbkijZdlbdhc
jZa\bluonbgZgkh\uojugdh\Hjb_glbjmykvgZbohiul
DZdq_eh\_dagZxsbchnbgZgkh\hfgZ^ahj_g_ihgZkeurd_ym`_^hklZlhqgh^Z\gh[uem[_`^_g\
wnn_dlb\ghklbdhgkheb^ZpbbgZ^ahjh\Bijbdb^u\Zedh]^ZfukZfbkfh`_fhkms_kl\blvmk_[y\
kljZg_ih^h[gh_h[t_^bg_gb_Fhf_gldh]^ZGZpbhgZevguc[Zgdijbkh_^bgbedk_[_Dhfbkkbxih
p_gguf[mfZ]Zf[ueZ[khexlghijZ\bevghclhqdhc^eygZqZeZwlhcj_nhjfu
F_]Zj_]meylhjkfh_clhqdbaj_gbygm`_gih^\mfijbqbgZfI_j\Zyij_^mij_^blvlZd
�gZau\Z_fucj_]meylhjgucZj[bljZ`himklbfgZnbgZgkh\hfjugd_kbevguc[Zgdh\kdbcgZ^ahj
ghkljZoh\hcgZ^ahjkeZ[wlhckblmZpbbijhn_kkbhgZevghfmmqZklgbdmjugdZ^_r_\e_kh[jZlv
^_gv]bgZjugd_q_j_akha^Zgb_kljZoh\hcdhfiZgbbIjbq_f\kblmZpbbg_^hj_]mebjh\Zgghklb
ijhp_kkm[m^mlkhimlkl\h\Zlv^hihegbl_evgu_m^h[kl\ZijhnmqZklgbdfh`_lg_jZkdju\Zlvhk_[_
bgnhjfZpbxg_g_klbhkh[hchl\_lkl\_gghklbBij_^ijbgbfZl_ebbajZaguok_]f_glh\
nbgZgkh\h]hjugdZgZqbgZxlklj_fblvkybf_ggh\wlhlkeZ[ucbkh[bjZlv^_gv]blZfIhwlhfm
aZ^ZqZ_^bgh]hj_]meylhjZh[_ki_qblv_^bgu_ih^oh^ub_^bgu_klZg^Zjlu^ey\k_ok_]f_glh\
nbgZgkh\h]hjugdZ
hlju\_hlp_eh]hIhemqblkyagZdhfucj_amevlZl[Zgdh\kdbck_dlhjkbevgucZkljZoh\hckeZ[uc
BebgZh[hjhlqlhklhqdbaj_gbyj_]mebjh\Zgbyg_ijbgpbibZevghIhlhfmqlhke_^kl\b_flZdh]h
iheh`_gby\_s_cy\ey_lky\hafh`ghklvhkms_kl\blvj_]meylhjgucZj[bljZ`Z^Zevr_kfhljb
ij_^u^msbcZ[aZp
k_jugdb\aZbfhk\yaZgublhlnZdlqlh\hagbdZxlf_]Zj_]meylhjudhlhju_hkms_kl\eyxl
j_]mebjh\Zgb_\k_]hnbgZgkh\h]hjugdZ\p_ehfy\ey_lky\ujZ`_gb_fh[t_dlb\ghcl_g^_gpbb
fZe_crb_jZkoh`^_gby\j_]mebjh\ZgbbjZaebqguok_]f_glh\jugdZ\kydbcjZaijb\h^yld
\hagbdgh\_gbxZj[bljZ`Z?keb]^_lhqlhlhg_^hj_]mebjh\Zghlhq_j_awlbeZa_cdbg_ij_f_ggh
gZqbgZxlj_Zebah\u\ZlvkyjZagu_ko_fuiheme_]Zevgu_Zlhb\h\k_djb\u_g_aZdhggu_
Fh_fg_gb_ihih\h^mg_h[oh^bfhklbkha^Zgbyf_]Zj_]meylhjZlZdh\hdwlhfmk_cqZk^\b]Zxlky
ijZdlbq_kdb\k_jugdb?keb`_j_]meylhjh\g_kdhevdh \`bagbkdeZ^u\Z_lkyih\kydhfmb
dhfi_l_gpbbdZdex[hcj_kmjki_j_^_eblvg_e_]dh\flhhgbj_]meylhju^he`guhq_gvl_kgh^jm]k
^jm]hf\aZbfh^_ckl\h\ZlvWlhh[t_dlb\ghklvhldhlhjhcgbdm^Zg_^_lvky
Djhf_lh]hmj_]meylhjZ_klvnmgdpbbjZa\blbyhg^he`_g \f_kl_kijZ\bl_evkl\hf\flhedZlv
jugdb\gm`ghfgZijZ\e_gbbfhlb\bjh\ZlvbodjZa\blbxGZjh^guck[_j_]Zl_evguc[Zgd
J_kim[ebdbDZaZoklZggZijbf_j\u^Ze\]h^m[hevr_bihl_qguodj_^blh\q_fK[_j[Zgd
JhkkbbKhihklZ\e_gb_hkh[_gghgZ]ey^gh__keb^_j`Zlv\mf_kms_kl\_ggmxjZagbpm\
fZkrlZ[Zowlbo^\modj_^blguomqj_`^_gbcH^gZbadexq_\uoijbqbggZr_]heb^_jkl\Z\
DZaZoklZg__klv^ebggu_^_gv]bIjb\e_dZyj_kmjkui_gkbhgguonhg^h\GZjh^guc
k[_j_]Zl_evguc[ZgdJDbf__l\hafh`ghklv\uimkdZlv^ebggu_h[eb]Zpbbbbaijb\e_q_gguo
j_kmjkh\\u^Z\Zlv^_kylbe_lgb_bihl_qgu_dj_^blu;m^vlZdZy\hafh`ghklvmK[_j[ZgdZb^jm]bo
jhkkbckdbo[Zgdh\ bgufbkeh\Zfb_keb[ukhk_^baZ\_jrbebi_gkbhggmxj_nhjfm\flhjZaf_ju
jhkkbckdh]hnbgZgkh\h]hjugdZ[ueb[ukh\k_f^jm]bfbGhijh[e_fZj_nhjfbjh\Zgbykn_ju
i_gkbhggh]hh[_ki_q_gbygZoh^blky\g_[Zgdh\kdhckbkl_fudZdlZdh\hcgm`_gdhfie_dkguc
ih^oh^djZa\blbx\k_]hnbgZgkh\h]hjugdZ?^bgucj_]meylhjdZdjZa\khklhygbbh[_ki_qblv \
hij_^_e_gghckl_i_gb\flj_[m_fmxdhfie_dkghklvih^oh^Z
Hq_\b^ghqlhj_r_gb_hkha^Zgbbf_]Zj_]meylhjZy\ey_lkyebrvklZjlh\hcklZ^b_cj_Zevgh]h
�ijhp_kkZZevr_ke_^m_l\u[jZlvfh^_evZaZl_fgZf_lblvieZghj]ZgbaZpbhgguojZ[hlQlh[u
hij_^_eblvkyknmgdpbyfbbj_]eZf_glhfjZ[hlu:]_glkl\Z\DZaZoklZg_bamqZebkbkl_fm
j_]mebjh\Zgbyfgh]bokljZgHkh[_ggh\gbfZl_evghfh^_eb_g]jbbX`ghcDhj_bBjeZg^bb
Kbg]ZimjZbFZeZcabb?^bghcfh^_ebf_]Zj_]meylhjZ\fbjh\hcijZdlbd_g_kms_kl\m_lLZdqlh
gZrdexq_\hcijbgpbi[jZlv\dZq_kl\_]hlh\uoj_r_gbcklZg^ZjlubebgZbemqrmxfbjh\mx
ijZdlbdma^_kvg_fh]kjZ[hlZlv
g_dhlhjuokljZgZonmgdpbyfbf_]Zj_]mebjh\ZgbygZ^_eyxlkyp_gljZevgu_[Zgdbh\lhjhc
]jmii_kljZgwlbnmgdpbb\uihegy_lki_pbZebabjh\Zgguchj]Zgijbg_ihkj_^kl\_gghfmqZklbbP;
bfbgnbgZlj_lv_c]jmii_kh[kl\_gghf_]Zj_]meylhjijbq_fmqZklb_\_]hjZ[hl_dZdfbgnbgZ
lZdbP;bkdexqZ_lkyh[s_fkdhevdh]heh\klhevdhmfh\KdhevdhkljZgklhevdhfh^_e_c
GZpbhgZevgZyki_pbnbdZlh`_dZdijZ\beh^Z_lhk_[_agZlv
Djhf_lh]hlZdbebbgZq_dexq_\ufhklZ_lky\hijhkhkl_i_gbmqZklby\f_]Zj_]meylhj_
p_gljZevgh]h[ZgdZAZklZ[bevghklvh[s_cnbgZgkh\hckblmZpbb\ex[hfkemqZ_hl\_qZ_lP;
ijZ\behgm`gukjhqghZgZjugd_bodZdjZa\lZdhckblmZpbbbkdZlv[_kihe_aghG_evayihemqblv
bob\fbgbkl_jkl\_nbgZgkh\hghg_kfh`_l[ukljh\g_klbkhhl\_lkl\mxsb_baf_g_gby\[x^`_l
bihfbfhlh]h_s_^he`ghihemqblvgZih^h[gu_^_ckl\byjZaj_r_gb_iZjeZf_glZqlhlh`_
aZgbfZ_lg_kdhevdhf_kyp_\:]_glkl\hnbgZgkh\h]hgZ^ahjZg_bf__lnhg^h\^eyih^^_j`Zgby
ebd\b^ghklbLZdbfh[jZahf\fhf_gldjbabkZj_kmjkufh`gh\aylvlhevdh\P;Ghp_gljZevguc
[Zgdex[hckljZgu^Zkl^_gv]blhevdh\lhfkemqZ__kebm\_j_gqlhhgb\_jgmlkyKe_^h\Zl_evgh
p_gljh[Zgd^he`_gjZkiheZ]ZlvbgnhjfZpb_chj_ZevghfnbgZgkh\hfkhklhygbbdhgdj_lgh]h
Z]_glZIhwlhfmbgnhjfZpbyba:]_glkl\ZihgZ^ahjm\GZpbhgZevguc[Zgd^he`gZihklmiZlv
h[yaZl_evghbijblhfgZj_]meyjghchkgh\_Bgufbkeh\Zfb\Z`ghqlh[uP;ijbgbfZemqZklb_\
jZ[hl_j_]meylhjZb[ue]hlh\hl\_lblvaZg__k\hbfb^_gv]Zfb
blh]_\dZq_kl\_[Zah\uofuj_rbebbkihevah\Zlvmk_[yijbgpbiujZ[hlu[jblZgkdh]h
j_]meylhjZ)LQDQFLDO6HUYLFHV$XWKRULW\)6$Ghm[jblZgkdhcfh^_ebkgZr_clhqdbaj_gbylh`_
_klvbatyg\ijhp_kk_j_]mebjh\Zgbyijhbkoh^blh[f_gbgnhjfZpb_cf_`^m)6$7KH%DQNRI
(QJODQGbij_^klZ\bl_eyfbfbgnbgZ7KH7UHDVXU\LZdbfh[jZahf\jZ[hl_:]_glkl\ZijbgbfZ_l
Zdlb\gh_mqZklb_fbgbkl_jkl\hnbgZgkh\q_]h[ulvkgZr_clhqdbaj_gbyg_^he`ghBdklZlb
fbjh\hcdjbabkebd\b^ghklb]h^Zdh]^Zfbgnbg;jblZgbb\_ek_[y\kblmZpbb\hdjm][ZgdZ
1RUWKHQ5RFN^hklZlhqghijhlb\hj_qb\h lh_klvaZy\eyehg_^himklbfhklb]hkm^Zjkl\_gghc
ihfhsbjughqgufkljmdlmjZfghijbwlhfdj_^blh\ZeqZklguc[Zgd\febrgbcjZaih^l\_j^be
ijZ\bevghklvgZr_cfh^_ebj_]mebjh\ZgbyDjhf_lh]hgZrZijZdlbdZihdZaZeZqlh_kebaZh^bg
k_dlhjhl\_qZxlljb\_^hfkl\Zlhh[jZam_lkyk\h_]hjh^Z;_jfm^kdbclj_m]hevgbd\dhlhjhf[_a
\_klbijhiZ^Zxl\k_mijZ\e_gq_kdb_j_r_gby
?s_h^bgfbgmk\:g]ebbh[f_gbgnhjfZpb_cf_`^m)6$7KH%DQNRI(QJODQGbij_^klZ\bl_eyfb
DZagZq_ckl\Zijhbkoh^bljZa\f_kyp:kgZr_clhqdbaj_gbyj_adh_mom^r_gb_iheh`_gbygZ
jugd_fh`_lihlj_[h\Zlv[he__hi_jZlb\ghcj_ZdpbbDZaZoklZgkdZyfh^_evihkjZ\g_gbxk
fh^_evx)6$dZdgZfdZ`_lkymemqr_gZkmq_lhf\k_ogZa\Zgguoh[klhyl_evkl\
Fh^_ev\aZbfh^_ckl\by:NGbP_gljh[ZgdZ\DZaZoklZg_lZdh\Z\hi_j\uoij_^k_^Zl_ev
GZpbhgZevgh]h[ZgdZy\ey_lkyqe_ghfijZ\e_gby:NG\h\lhjuokh^_j`blf_]Zj_]meylhjlh`_
GZp[Zgdihwlhfmhlghr_gbymgboghjfZevgu_DklZlbhko_fZonbgZgkbjh\Zgbyhijhkh[
mjh\g_bkihkh[ZohieZluljm^Zkhljm^gbdh\gh\h]hhj]ZgZhl^_evgZyijh[e_fZHq_\b^ghqlh
hkms_kl\eylvwnn_dlb\gh_j_]mebjh\Zgb_fh]mllhevdhki_pbZebklukjZ\gbfu_ihk\h_c
�d\ZebnbdZpbbkj_]mebjm_fufb:\qZklguokljmdlmjZoh[uqghjZ[hlZxllhedh\u_ex^beylh]h
qlh[ui_jkhgZe]hkm^Zjkl\_ggh]hmqj_`^_gbyh[eZ^ZekhihklZ\bfhcd\ZebnbdZpb_cg_h[oh^bfh
h[_ki_qblv_fmkhhl\_lkl\_ggucmjh\_gvdhfi_gkZpbbljm^Zimklvg_jZ\gucjughqghfmgh
khbaf_jbfuckgbf _kebmqblu\Zlvqlhkl_i_gvjbkdh\gZ]hkm^Zjkl\_gghckem`[_\k_lZdb
kms_kl\_gghgb`_q_f\qZklghfk_dlhj_\f
DZdfh`_lhkms_kl\eylvkynbgZgkbjh\Zgb_f_]Zj_]meylhjZ"Fh^_e_c\ijbgpbi_\k_]hljb
I_j\ZynbgZgkbjh\Zgb_ba[x^`_lZGhwlhg_Z^_d\ZlgZyfh^_evijblZdhfnbgZgkbjh\Zgbb
d\Zebnbpbjh\Zggu_ex^b[m^mlmoh^blv
lhjZyfh^_evaZkq_l\aghkh\ijhnmqZklgbdh\jugdZJ_ZevghhgZjZ[hlZ_llhevdh\EZl\bbb
_ebdh[jblZgbb
GZp[ZgdZWlZfh^_evohly[ugZi_j_oh^guci_jbh^jZ[hlhkihkh[gZ
Ihke_lh]hdZdfh^_evf_]Zj_]meylhjZ[ueZ\u[jZgZfuijbklmibebddhgkheb^ZpbbgZ^ahjh\k_
baf_g_gbyhkms_kl\eyebkvihwlZigh\khhl\_lkl\bbkh[s_c^h]h\hj_gghklvxAZ^ZqZi_j\h]h
wlZiZaZdexqZeZkv\lhfqlh[uGZp[Zgdijbkh_^bgbei_gkbhggucgZ^ahjbDhfbkkbxihp_gguf
[mfZ]ZfGZ\lhjhfwlZi_ke_^h\Zeh\k_kljmdlmjbjh\Zlvijb\_klbdh^ghfmmjh\gxZihlhf
\u^_eblv\Z]_glkl\hdhlhjh_ki_pbZebabjm_lkylhevdhgZgZ^ahj_aZjZagufbk_]f_glZfb
nbgZgkh\h]hjugdZ
Ijhlb\gbdh\mkha^Z\Z_fhckljmdlmju[uehfgh]hHkgh\ghcbo^h\h^\hagbdZ_lfhgklj
fhghihebklq_]h[ulvg_^he`ghH^gZdhkha^Zgb_f_]Zj_]meylhjZdZdym`_h[tykgye[ueh\
ba\_klghcf_j_\ugm`^_ggufrZ]hf?keb[u^h]h\hj_gghklbhlghkbl_evghg_]hg_[ueb
\uiheg_guwlh^Zeh[ug_ijZ\bevgu_kb]gZeujugdmBihkdhevdmihwlhfmih\h^m[uehijbgylh
iheblbq_kdh_j_r_gb_dhlhjh_ih^^_j`ZebbijZ\bl_evkl\hbP;bij_ab^_gllhm^Zehkv\k_o
ijhlb\gbdh\i_j_m[_^blv?kebfh`ghlZd\ujZablvky
Keh\hf\blh]_\k_ohibkZgguoijhp_kkh\kgZqZeZ]h^Z\DZaZoklZg_ihy\bekyf_]Zj_]meylhj
nbgZgkh\uojugdh\:]_glkl\hih^hlq_lghij_ab^_glm?]hiheghfhqbyiheghp_ggucgZ^ahjaZ
\k_fbk_]f_glZfbnbgZgkh\h]hjugdZ\u^ZqZebp_gabcIjZ\hmklZgZ\eb\Zxsb_nmgdpbb
�:]_glkl\hqZklbqghbf__lghhghg_h[eZ^Z_lijZ\hfaZdhgh^Zl_evghcbgbpbZlb\uZ`__keb
:]_glkl\hjZajZ[Zlu\Z_lijh_dlaZdhgZlhh[km`^Z_l_]hkgZqZeZkmqZklgbdZfbjugdZihlhfk
ijZ\bl_evkl\hfZijZ\bl_evkl\haZl_f\ghkblijh_dl\iZjeZf_glBm`_\jZfdZoaZdhgZZ]_glkl\h
fh`_lijbgbfZlvih^aZdhggu_Zdlu
Hl^_evguc\hijhkkh]eZkh\Zgb_aZdhghijh_dlh\kmqZklgbdZfbjugdZMgZkg_lijZdlbdbijb
dhlhjhciZjeZf_gl\k_]^Z]hehkm_laZl_aZdhgudhlhju_\ghkblijZ\bl_evkl\hIZjeZf_glbf__l
k\hxlhqdmaj_gby[u\ZebkemqZbdh]^ZhgaZ\hjZqb\ZeaZdhghijh_dlubebhlijZ\eyebogZ
^hjZ[hldmLZdbfh[jZahf\iZjeZf_glfh]ml\g_klbijh_dlaZdhgZdhlhjucg_gjZ\blky[hevrhfm
dhebq_kl\mijhn_kkbhgZevguomqZklgbdh\nbgZgkh\h]hjugdZGhijhnmqZklgbdbbf_xl
^hklZlhqgh\hafh`ghkl_c\ha^_ckl\bygZiZjeZf_glZjb_\DlhdZdm[_^blqe_gh\iZjeZf_glZlZd
iZjeZf_glZjbbbijh]hehkmxl
k_hkgh\gu_ghjfZlb\gu_^hdmf_gluijbgbfZ_lijZ\e_gb_Z]_glkl\Z\dhlhjh_\oh^bl
ij_^k_^Zl_evGZpbhgZevgh]h[ZgdZij_^klZ\bl_ebkZfh]h:]_glkl\Zbij_^klZ\bl_evij_ab^_glZ
:]_glkl\hwlhkf_kvdhee_]bZevgh]hhj]ZgZbfbgbkl_jkl\ZKlhqdbaj_gbyijZdlbdb
dhee_]bZevghklvemqr_^ey\k_oihlhfmqlhbhl\_lkl\_gghklvaZj_r_gbydhee_]bZevgZy
=eZ\gZyaZ^ZqZj_]meylhjZ\g_^jylvgZgZpbhgZevghfjugd_bebf_`^mgZjh^gu_klZg^Zjlu lZf
]^_hgb_klv\fbebemqrmxf_`^mgZjh^gmxijZdlbdmJ_]meylhjwlh^_eZ_l\lhfqbke_q_j_a
\g_k_gb_aZdhghijh_dlh\
GhgZqbgZlvj_nhjfukkha^Zgbyf_]Zj_]meylhjZ\jy^ebp_e_khh[jZaghgZqZe_ijZ\bl_evkl\mb
P;ke_^m_lijh\_klbg_h[oh^bfu_ij_h[jZah\ZgbydZdfbgbfmfijZ\bl_evkl\h^he`ghhleZ^blv
jZ[hlmi_gkbhgghckbkl_fuZP;hkms_kl\blv[Zgdh\kdmxj_nhjfmDh]^Zwlhlimlvijhc^_glh
l_ogbq_kdmxbxjb^bq_kdmxjZ[hlmihj_]mebjh\ZgbxhleZ`_gguojughqguokljmdlmjkfh`_l
\uihegylvf_]Zj_]meylhj:GZp[ZgdmhklZg_lkykdhgp_gljbjh\ZlvkygZdeZkkbq_kdbonmgdpbyoP;
lh_klv^_g_`ghdj_^blghciheblbd_ieZl_`ghckbkl_f_dmjkh\hciheblbd_blZd^Ze__
lhqdbaj_gbyf_]Zj_]meylhjfh`gh^_eZlvlhevdhihke_lh]hdZdijh\_^_gu\k_hkgh\gu_
nbgZgkh\u_j_nhjfu:^Zevr_bkoh^blvbadhgdj_lghckblmZpbb
Bgh]^ZaZ^Zxl_s_h^bg\hijhkij_^iheZ]Z_lebdZaZoklZgkdZyfh^_evj_]mebjh\ZgbyZdlb\gh_
mqZklb_kZfhj_]mebjm_fuohj]ZgbaZpbc KJH\f"Bgufbkeh\Zfbbf__lebkfukeqZklbqgh^h\_jblv
gZ^ahjaZmqZklgbdZfbnbgZgkh\h]hjugdZbokh[kl\_ggufijhnkhxaZf"YiheZ]Zxqlh^eyhl\_lZ
bf__lkfukeijbkfhlj_lvkyd`bag_gghcijZdlbd_KdZ`_f_ebdh[jblZgbykljZgZ]^_KJH
ijbgbfZeb\j_]mebjh\ZgbbjugdZkZfh_Zdlb\gh_mqZklb_;hevr_gb]^_\fbj_wlhmqZklb_g_
[uehlZdbfrbjhdbfH^gZdhke_^m_laZf_lblvqlh\:g]ebbhlwlhcijZdlbdbhldZaZebkv\k_
kZfhj_]mebjm_fu_hj]ZgbaZpbb[ueb\eblu\)6$
Fg_dZ`_lkyqlhwlh]eh[ZevgZyl_g^_gpby\[eb`Zcr_f[m^ms_fhkgh\gmxqZklvgZ^ahjZ[m^ml
hkms_kl\eylv]hkm^Zjkl\_ggu_hj]Zgu\k\yabk\Z`ghklvxj_]mebjh\ZgbynbgZgkh\uojugdh\b
g_h[oh^bfhklvxh[_ki_qblvwnn_dlb\ghklvgZ^ahjZaZgbfbhafh`ghjZamf__lky^\b`_gb_b\
h^gmb\^jm]mxklhjhgm\dhg_qghfkq_l_\k_mibjZ_lky\dZq_kl\hkZfboKJHlh[brv\ex^_c
Ghh[sZyl_g^_gpby\k_lZdb]hkm^Zjkl\_ggh_j_]mebjh\Zgb_
F_oZgbafukh]eZkh\Zgbybgl_j_kh\bg\_klhjh\bmqZklgbdh\nbgZgkh\h]hjugdZ\gZr_cfh^_eb k
mqZklb_ff_]Zj_]meylhjZ\fZ[khexlghljZ^bpbhgguKZfh_]eZ\gh_a\_ghh[_ki_q_gbyijZ\
bg\_klhjZkbkl_fZjZkdjulbybgnhjfZpbb?kebj_]meylhjh[_ki_qb\Z_lq_ldh_jZkdjulb_
bgnhjfZpbb^eybg\_klhjh\lh\k_ghjfZevghGZnbgZgkh\hfjugd_hi_jbjmxl^hklZlhqgh
k\h[h^gufbkj_^kl\ZfbJ_qvg_b^_lhaZsbl_\^h\bkbjhlhgblhk\hbihke_^gb_^_gv]b
\deZ^u\ZxldZdijZ\behg_\ZdpbbNhg^h\ucjughdihe_^eybgbpbZlb\[he__khklhyl_evguo
ex^_cdhlhju_ohlylaZjZ[hlZlv^hihegbl_evghLZdbfh[jZahfaZsblZbg\_klhjZ\iheg_k\h^blky
dij_^hklZ\e_gbxg_h[oh^bfuok\_^_gbc?kebbg\_klhjbf_eihegmxjughqgmxbgnhjfZpbxgh\
j_amevlZl_kZfhklhyl_evghijbgyluonbgZgkh\uoj_r_gbc^_gv]bihl_jyelhwlhbkdexqbl_evgh
_]hijh[e_fZJ_]meylhj\lZdhckblmZpbb_xlhqghaZgbfZlvkyg_^he`_g
Djhf_lh]hnbgZgkh\u_jugdbk_cqZkgZoh^ylky\nZa_Zdlb\ghc]eh[ZebaZpbb
Ihwlhfmg_ebrg_[ueh[uhkms_kl\eylvdhhj^bgZpbx^_ckl\bcgZpbhgZevguoj_]meylhjh\
GZ^ahjgu_hj]ZgujZaebqguokljZgg_ij_f_ggh^he`guh[f_gb\ZlvkybgnhjfZpb_cijh\h^blv
]ZjfhgbaZpbxaZdhgh^Zl_evkl\Ihke_^gyyf_jZhkh[_gghZdlmZevgZ^eygZr_]hj_]bhgZ^eykljZg
ihklkh\_lkdh]hijhkljZgkl\Z]^_\Z`gh^h[b\Zlvkyh[e_]q_gbyijhp_^mj\aZbfgh]h\uoh^ZgZ
jugdbkljZgkhk_^_cH^bgZdh\Zykj_^Z[he__[eZ]hijbylgZ^ey\k_o\g_cbdhgdmj_gpbykbevg__
bdZq_kl\hijh^mdlh\^eydeb_glZemqr_?kebjugdbkbevghjZaebqZxlkywlhm^hjh`Z_lklhbfhklv
\uoh^ZgZgbo
Ghb\wlhfkemqZ_l_hj_lbq_kdbihegh_jZkdjulb_bgnhjfZpbbh[_ki_qblihegh_kh]eZkh\Zgb_
bgl_j_kh\:\hl_kebihegh]hjZkdjulbybgnhjfZpbbg_llhwlhm`_kbkl_fgZyijh[e_fZjugdZ
K^hklmihfdbgnhjfZpbbk\yaZgZijh[e_fZfZgbimebjh\ZgbybgkZc^ZKbgkZc^_jkdbfb
ijZdlbdZfb[hj_lky:]_glkl\h^he`gu[hjhlvkyb[bj`bhldhlhjuolh`_fgh]h_aZ\bkblH^gZdh
b^_Zevguof_lh^h\fhgblhjbg]ZjugdZg_kms_kl\m_lwlhijh[e_fZkgZjy^Zb[jhgbQ_f[hevr_
kh\_jr_gkl\m_lky[jhgyl_fkh\_jr_gg__klZgh\blkykgZjy^;_amkeh\ghijh[e_fuk\yaZggu_k
fZgbimebjh\Zgb_fbbgkZc^hfke_^m_l[ukljhhij_^_eylvbaZdju\ZlvL_fg_f_g__wlby\e_gby
[m^mlkms_kl\h\Zlvklhevdhkdhevdhkms_kl\m_lkZfjughdp_gguo[mfZ]MqZklgbdbjugdZ
\ij_^v
:g_kdhevdbomfguoex^_c\iheg_^hklZlhqgh^eylh]hqlh[u^_j`Zlvj_]meylhjZ\lhgmk_
IJBEH@?GB?D=E:?
Ba\uklmie_gby;_gZ;_jgZgd_ij_^k_^Zl_eyNJKKR:gZ_`_]h^ghfkh[jZgbbH[t_^bg_gghc
ZkkhpbZpbbihkhpbZevgufgZmdZf $OOLHG6RFLDO6FLHQFH$VVRFLDWLRQ\f\&KLFDJR,OOLQRLVyg\Zjy
�@
&#xKD;¼&#xG;&#x:0;JHEVP?GLJ:EVGH=H;:GD:B;:GDHKDBCG:AHJKR:
N_^_jZevgZyj_a_j\gZykbkl_fZ NJK\fdZdbfgh]b_^jm]b_p_gljZevgu_[ZgdbaZgylZrbjhdbf
ki_dljhf\b^h\^_yl_evghklbdjhf_hkms_kl\e_gby^_g_`ghciheblbdbgZklhys_f\uklmie_gbb
hklZgh\exkvgZh^ghcbawlbonmgdpbcZbf_gghgZnmgdpbb[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZg_dhlhjuo
kljZgZolZdbodZd_ebdh[jblZgbybebYihgbynmgdpbygZ^ahjZaZ[ZgdZfb ZlZd`_nbgZgkh\ufb
jugdZfb\p_ehf\f[ueZi_j_^ZgZki_pbZevghfm_^bghfmnbgZgkh\hfmdhgljhevghfmZ]_glkl\m g_
P_gljh[Zgdm\fahg__\jhohlyhl\_lkl\_gghklvaZijh\_^_gb__^bghc^_g_`ghciheblbdblZf\aye
gZk_[y?\jhi_ckdbcP_gljZevguc[Zgdg_dhlhju_gZpbhgZevgu_[ZgdbbebZ]_glkl\ZkhojZgbeb
agZqbl_evgu_iheghfhqby\h[eZklbgZ^ahjZfbj_kms_kl\mxlbjZaebqgu_^jm]b_fh^_eb
\dexqZyblm[he__ljZ^bpbhggmx]^_p_gljh[Zgd\uklmiZ_l\dZq_kl\_]eZ\gh]hj_]meylhjZ
[Zgdh\kdhckbkl_fuk\_l_gZebqbywlboZevl_jgZlb\_klvebkfuke^eyNJKijh^he`Zlv
hkms_kl\e_gb_gZ^ahjZaZ[ZgdZfb"
GZdhgp_ilmZevghfmjh\g_^bkdmkkbyhlhf^he`_gebP_gljh[ZgdaZgbfZlvkygZ^ahjhf^hkboihj
nhdmkbjh\ZeZkvgZ\hijhkZofhlb\h\bwnn_dlb\ghklbhlghr_gbbfhlb\h\h^gZbaijh[e_f
khklhbl\lhfqlhh[t_^bg_gb_\h^ghfmqj_`^_gbbnmgdpbcijh\_^_gbyfZdjhwdhghfbq_kdhc
iheblbdbbgZ^ahjZaZ[ZgdZfbfh`_lijb\_klbddhgnebdlmbgl_j_kh\hijhkwnn_dlb\ghklb
k\h^blkydlhfmijb\h^blebkh\f_s_gb_nmgdpbc\h^ghfmqj_`^_gbbdkms_kl\_gghcwdhghfbb
gZfZkrlZ[_bebgZh[hjhl
LZddZdnbgZgkh\u_jugdbiheblbq_kdb_kbkl_fubp_ebj_]mebjh\ZgbyhlebqZxlkyhlkljZgud
kljZg_blZddZdgZqZevgu_mkeh\byih^\_j`_gu\ebygbxbklhjbq_kdhcljZ^bpbbgbh^gZba
bgklblmpbhgZevguokljmdlmjg_fh`_lkqblZlvkyemqr_c^ey\k_okemqZ_\Ihwlhfmyk_]h^gy
[m^mba[_]Zlvh[h[s_gbcbkhkj_^hlhqmkvgZl_dms_fmkljhckl\_wlhcfh^_eb\KR:
dhgl_dkl_KR:hij_^_eyxsbfbnZdlhjZfbijbkha^Zgbbkljmdlmjuj_]mebjmxsbonbgZgkh\uo
hj]ZgbaZpbc\jy^ebfh]ebihkem`blvijh[e_fufhlb\h\gZkZfhf^_e_g_ihgylgh\dZdmx
klhjhgmhgbfh]eb[ugZdehgblvqZrm\_kh\qZklghklbdj_^blgh^_g_`gZyiheblbdZKR:
^h\hevgh^he]hy\ey_lky\iheg_mki_rghcIjh[e_fmwnn_dlb\ghklbh^gZdhlZdijhklhg_
hl[jhkbrvKbkl_fZj_]mebjh\Zgby[Zgdh\\KR:keh`gZb\g_dhlhjuoZki_dlZo^m[ebjm_lk_[yB
ohlyebr_gb_NJKnmgdpbbgZ^ahjZhklZ\blg_j_r_ggufb[hevrbgkl\hbawlboijh[e_f\k_`_
gZ^ahjgu_nmgdpbbfh]eb[ujZkij_^_eylvky[he__ijhklufh[jZahf
oh^_\uklmie_gbyyihklZjZxkvihdZaZlvqlhkihkh[ghklvNJKjZaj_rZlvjZaghh[jZagu_bljm^gh
ijh]ghabjm_fu_m]jhaunbgZgkh\hcklZ[bevghklbdjblbq_kdbfh[jZahfaZ\bkblhllhcbgnhjfZpbb
wdki_jlghcd\ZebnbdZpbbbiheghfhqbcdhlhju_\ul_dZxlba_]hjhebnbgZgkh\h]hj_]meylhjZb
h^gh\j_f_gghp_gljZevgh]h[ZgdZGZ^ahjgu_iheghfhqbyNJKNJKhkms_kl\ey_lj_]mebjh\Zgb_
bgZ^ahjaZnbgZgkh\hckbkl_fhcKR:\f_kl_kjy^hfijZ\bl_evkl\_gguomqj_`^_gbc
p_gguf[mfZ]Zf 6(&\fbDhfbkkbxihlh\Zjgufnvxq_jkgufjugdZf &)7&\fNJK\f_kl_k
\eZklyfbrlZlh\hkms_kl\ey_llZd`_gZ^ahjaZ[ZgdZfbqe_gZfbN_^_jZevghcj_a_j\ghckbkl_fu
Djhf_wlh]hNJKdhgljhebjm_lhi_jZpbbbghkljZgguo[Zgdh\\KR:b\g_dhlhjuokemqZyo
hi_jZpbb[Zgdh\KR:aZjm[_`hf
NJKhkms_kl\ey_llZd`_ahglbqgucgZ^ahjaZ\k_fb[Zgdh\kdbfbbnbgZgkh\ufbohe^bg]Zfb
H^gZdh[Zgdh\kdb_bg_[Zgdh\kdb_^hq_jgb_hj]ZgbaZpbblZdboohe^bg]h\qZklhdhgljhebjmxlky
^jm]bfbmqj_`^_gbyfbZg_NJKGZ^ahjgZyhl\_lkl\_gghklvhij_^_ey_lkylbihfmklZ\Zdhlhjuc
bf__lkymlZdhc^hq_jg_chj]ZgbaZpbbbijbgpbihfnmgdpbhgZevgh]hj_]mebjh\Zgby
GZ^ahjgu_iheghfhqbyNJKlj_[mxl__Zdlb\gh]hmqZklby\nhjfmebjh\Zgbbbijh\_^_gbb
nbgZgkh\hciheblbdbh[eZklbnhjfmebjh\Zgby[Zgdh\kdhciheblbdbNJKhdZau\Z_l
l_ogbq_kdmxihfhsvDhg]j_kkmKR:\kn_j_aZdhgh^Zl_evkl\Zih[Zgdh\kdhfm^_embnbgZgkh\uf
jugdZfgZjy^mk^jm]bfbhj]ZgZfbNJKij_^klZ\ey_lKR:gZf_`^mgZjh^guonhjmfZoih
jZajZ[hld_bh[km`^_gbxjZaebqgh]hjh^ZklZg^Zjlh\ gZijbf_jklZg^Zjlu[Zgdh\kdh]hdZiblZeZ\f
NJKkhljm^gbqZ_lk^jm]bfbhj]ZgZfb Z\g_dhlhjuokemqZyobf__l_^bghebqgu_iheghfhqby\fih
jZajZ[hld_bgkljmdpbcbgZ^ahjguof_j^eyhkms_kl\e_gbyaZdhgh\\h[eZklb[Zgdh\kdh]h^_eZb
aZsbluihlj_[bl_e_cZlZd`_jZ[hlZyihf_j_g_h[oh^bfhklbk^jm]bfbhj]ZgZfbNJK]hlh\bl
ghjfZlb\ubijZdlbq_kdb_jmdh\h^kl\Z^eyki_pbZebklh\ih[Zgdh\kdhfmgZ^ahjmbdhgljhex
GZhi_jZpbhgghfmjh\g_NJK \dexqZyj_]bhgZevguo[Zgdh\qe_gh\NJK\fl_kghkhljm^gbqZ_lk
^jm]bfbhj]ZgZfbbhj]ZgbaZpbyfbihijh\_jd_[Zgdh\kl_fqlh[uh[_ki_qblvbogZ^_`gh_b
[_ahiZkgh_nmgdpbhgbjh\Zgb_\uiheg_gb_bfb^_ckl\mxs_]haZdhgh^Zl_evkl\Z
GZ^ahjgZy^_yl_evghklvNJK^Z_l_c^hklmid[hevrhfmh[t_fmp_gghcbgnhjfZpbbh[Zgdh\kdhc
kbkl_f_f_kl_kl_fbagZgbyfbdhlhju_NJK^h[u\Z_l\ijhp_kk_hkms_kl\e_gby^_g_`gh
dj_^blghciheblbdbbj_]mebjh\ZgbygZpbhgZevghcieZl_`ghckbkl_fulZdZybgnhjfZpby
iha\hey_lNJKijbh[j_lZlvhkh[_ggh]em[hdh_brbjhdh_ihgbfZgb_l_g^_gpbcjZa\blby
nbgZgkh\uojugdh\bnbgZgkh\uobgklblmlh\
u]h^uhlgZ^ahjghc^_yl_evghklbNJK^ey__ijhqbo\b^h\^_yl_evghklbH[rbjgZybgnhjfZpbyb
agZgbydhlhju_NJKijbh[j_lZ_l\ijhp_kk_hkms_kl\e_gbygZ^ahjZihe_agZ^eyfgh]hqbke_gguo
nmgdpbcNJKu]h^ulZdhcbgnhjfZpbb^ey^_g_`ghdj_^blghciheblbdbhkh[_gghbgl_gkb\gh
h[km`^ZxlkyG_dhlhju_^Zggu_k\b^_l_evkl\mxlhlhfqlhgZ^ahjgZybgnhjfZpbygZb[he__\Z`gZ
bihe_agZ^ey\ujZ[hldbdj_^blgh^_g_`ghciheblbdb\h\j_f_gZnbgZgkh\uodjbabkh\[he__
h[s_fieZg_\ujZ[hld_mki_rghc^_g_`ghdj_^blghciheblbdb[_amkeh\ghkihkh[kl\m_lgZebqb_
dhgdj_lguonZdlh\hkhklhygbbwdhghfbdb\j_]bhgZodhlhju_NJKihemqZ_lq_j_ak\hb^_eh\u_b
h[s_kl\_ggu_dZgZeubhl[Zgdbjh\
�jm]Zy\Z`g_crZy[Zgdh\kdZynmgdpbyNJKwlhgZ^ahjaZieZl_`ghckbkl_fhckljZguDZdym`_
mihfbgZeNJKb]jZ_lbjhevhi_jZlhjZ\ieZl_`ghckbkl_f_qZklghklbkbkl_fZijh\_^_gby
djmig_crboieZl_`_c )HGZLUH\fy\ey_lkydjblbq_kdbfdhfihg_glhfnbgZgkh\hcbgnjZkljmdlmju
KR:JZ[hlZ)HGZLUHbk\yaZgguokg_cieZl_`guokbkl_fqZklhij_^iheZ]Z_l\hagbdgh\_gb_
djmiguodjZldhkjhqguodj_^blguojbkdh\\hlghr_gbbmqZklgbdh\kbkl_fu hgbhljZ`Zxlky\lZd
gZau\Z_fuo^g_\guoh\_j^jZnlZo\fNJKlZd`_ij_^hklZ\ey_l^_ihablgufbgklblmlZfdj_^blu
h\_jgZclihkj_^kl\hflZdgZau\Z_fh]h^bkdhglgh]hhdgZMijZ\e_gb_dj_^blgufjbkdhf
fgh]hfaZ\bkblhlbgnhjfZpbbihemq_gghc\ijhp_kk_gZ^ahjZ
H^gZdhihfh_fmm[_`^_gbxgZb[hevrmxihevamgZ^ahjgZy^_yl_evghklvNJKijbghkbl\
ijhp_kk_^_yl_evghklbk\yaZgghckij_^hl\jZs_gb_fnbgZgkh\uodjbabkh\bmijZ\e_gb_fbfb
GZ^ahjgZynmgdpbybij_^hl\jZs_gb_nbgZgkh\uodjbabkh\OhlyNJK[hevr_\k_]hba\_klgZ
k_]h^gydZdhj]Zghl\_lkl\_ggucaZdj_^blgh^_g_`gmxiheblbdmN_^_jZevgZyj_a_j\gZykbkl_fZ
[ueZkha^ZgZ\]h^m\hkgh\ghfdZdhl\_lgZi_jbh^bq_kdb\hagbdZxsb_wibah^u[Zgdh\kdhc
iZgbdbb^jm]b_nhjfunbgZgkh\hcg_klZ[bevghklbdhlhju_ihklhygghlj_\h`bebwdhghfbdm
KR:\;,;bgZqZe_;;\_dZK_]h^gyNJKkhojZgy_ljhevdexq_\h]hb]jhdZ\ij_^hl\jZs_gbbb
kfy]q_gbbnbgZgkh\uodjbabkh\ihjy^mijbqbg
hi_j\uoNJKh[eZ^Z_lmgbdZevgufb\hafh`ghklyfbihh[_ki_q_gbxnbgZgkh\hckbkl_fu
ebd\b^ghklvxf_lh^ulZdh]hh[_ki_q_gby\dexqZxlhi_jZpbbgZhldjulhfjugd_aZcfuq_j_a
^bkdhglgh_hdghb\gmljb^g_\gu_h\_j^jZnlu
h\lhjuodZdym`_]h\hjbeNJKy\ey_lkydexq_\ufb]jhdhf\ieZl_`ghckbkl_f_^_ckl\myb
dZdhj]Zgdhgljheykbkl_fhh[jZamxsbojZkq_lghdebjbg]h\uokbkl_fbdZdijh\Zc^_jieZl_`guo
mkem]
lj_lvboNJKbf__ljZa\blu_f_`^mgZjh^gu_hlghr_gbybjZ[hlZ_l\iehlghfdhglZdl_k
bghkljZggufbp_gljh[ZgdZfbZlZd`_bghkljZggufbhj]ZgZfbgZ^ahjZWlbhlghr_gby
hdZau\Zebkvihe_agufb\ijhreuodjbabkZoZ\^Zevg_cr_fkdhj__\k_]hboagZq_gb__s_[he__
\hajZkl_ldZdj_amevlZl]eh[ZebaZpbbnbgZgkh\uojugdh\
q_l\_jluohl\_lkl\_gghklvNJKaZfZdjhwdhghfbq_kdmxklZ[bevghklv^Z_l_cklbfmeghlZd`_b
h[_ki_qb\Z_lg_h[oh^bfufbagZgbyfb^eyij_^hl\jZs_gbybkfy]q_gbynbgZgkh\uodjbabkh\
dhlhju_m]jh`Zxlij_\jZlblvky\iheghfZkrlZ[gu_wdhghfbq_kdb_djbabku
GZdhg_prbjhdbcki_dljnmgdpbcNJKh[_ki_qbeki_pbZebklZfkbkl_fumgbdZevgu_wdki_jlgu_
agZgbybd\ZebnbdZpbxiha\heyxsb_ijZ\bevghhp_gb\Zlvijh[e_fu\nbgZgkh\hckn_j_b[ukljh
j_Z]bjh\ZlvgZgbo
DZdj_amevlZlmqZklb_P_gljZevgh]h[ZgdZKR: NJK\f\kh\f_klguomkbebyoihij_^hl\jZs_gbx
nbgZgkh\uodjbabkh\ij_^klZ\ey_lkydjZcg_`_eZl_evguf
IjbgZebqbbkbevguobgklblmlh\qZklgh]hk_dlhjZb^h[jhlghcim[ebqghciheblbd_kemqZb
kbevguodjbabkh\g_^he`gu[ulvqZklufbDh]^Z\k_`_nbgZgkh\u_ijh[e_fu\hagbdZxlNJKb
^jm]b_j_]meylhju^he`guj_rZlv\Z`gucihjh]h\uc\hijhkdh]^Zhkms_kl\eylv
\f_rZl_evkl\hqZklghklbhgb^he`gu\a\_kblv\k_\u]h^uhlZdlb\gh]h\f_rZl_evkl\Zb
\hafh`ghklblh]hqlhlZdh_\f_rZl_evkl\h[m^_lklbfmebjh\Zlvijbgylb_ba[ulhqguojbkdh\\
[m^ms_f lZdgZau\Z_fZyijh[e_fZfhjZevgh]hjbkdZ\f
l_okemqZyodh]^Zj_]meylhjuba[bjZxlimlv\f_rZl_evkl\Z\oh^kh[ulbcdjbabkguobeb
ihl_gpbZevghdjbabkguobo^_ckl\by^he`gu[ulvk\h_\j_f_ggufbbwnn_dlb\gufbKlhqdb
aj_gbyNJKkihkh[ghklv^_ckl\h\Zlvwnn_dlb\ghijbnbgZgkh\hfdjbabk_kms_kl\_ggh\hajZklZ_l
ijbgZebqbbihklhygguogZ^ahjguoiheghfhqbc
Ihke_djZoZnhg^h\h]hjugdZ]h^ZgZijbf_jNJKhp_gb\ZeZdj_^blgu_bj_kmjkgu_jbkdb
[Zgdh\kdbohj]ZgbaZpbckmq_lhfk\h_]hhiulZijh\_jhd[Zgdh\Ijh\_jyxsb_gZf_klZoihemqbeb
k\h_\j_f_ggmxbgnhjfZpbxihihl_gpbZevgufdj_^blgufjbkdZfk\yaZggufkg_\ha\jZlhf
h[_ki_q_gbyebd\b^ghklbDjhf_lh]hqbgh\gbdbNJK\klmibeb\dhglZdlkf_g_^`_jZfbhkgh\guo
[Zgdh\ kdhlhjufb[ueb^ebl_evgu_hlghr_gby[eZ]h^ZjynmgdpbbNJKdZdgZ^ahjgh]hhj]ZgZ\fb
h[km^bebkgbfbkblmZpbxWlb^bkdmkkbbfhlb\bjh\Zeb[Zgdbhldjulvdj_^blubg\_klbpbhgguf
dhfiZgbyfqlhiha\hebehbfba[_`ZlvlmibdZg_ieZl_`_cNJKij_^ijbgyeZkoh`b_h[km`^_gbyk
mqZklgbdZfbkh[ulbcj_]meylhjZfbb[ZgdZfb\hl\_lgZdjbabk[ZgdZ'UH[HO%XUQKDP/DPEHUW\
]h^mbdjZonhg^Z/RQJ7HUP&DSLWDO0DQDJHPHQW /7&0\f\]h^m
H[sbf\wlbofgh]hqbke_gguoijbf_jZoy\ey_lkylhqlhdjbabkubiZgbdZqZklhlj_[mxl
kdhhj^bgbjh\Zgguodhee_dlb\guo^_ckl\bcJughqgZybgnhjfZpbyd\ZebnbdZpby\rbjhdhf
ki_dlj_nbgZgkh\uoh[eZkl_cbieh^hl\hjgu_hlghr_gbydhlhju_NJK\ujZ[hlZeZ\hfgh]hf
[eZ]h^Zjyk\hbfgZ^ahjgufiheghfhqbyfy\bebkv[_kp_ggufbdZq_kl\Zfbk^_eZ\rbfbNJK
q_klguf[jhd_jhf\lZdbokemqZyo
K_]h^gyyhklZgh\bekygZlhfdZdb_ij_bfms_kl\ZgZ^ahjgu_iheghfhqbyNJK^Zxlijb
bkiheg_gbb__^jm]boh[yaZgghkl_cbnmgdpbcGhbklbgghlZd`_bh[jZlgh_nmgdpbbNJKg_
hlghkysb_kyd[Zgdh\kdhfmgZ^ahjmihfh]Zxl_chkms_kl\eylvgZ^ahjgu_nmgdpbbqlh\k\hx
hq_j_^vkihkh[kl\m_lnbgZgkh\hcklZ[bevghklb
IJH?JD:G:IJHQGHKLV
Ihke_kha^Zgbyf_]Zj_]meylhjZihy\bebkvhkgh\ZgbykqblZlvqlh\DZaZoklZg_aZdhgq_g\lhjhcwlZi
nbgZgkh\uoj_nhjfNbgZgkh\Zykbkl_fZkljZgu[ueZhlkljh_gZgZgh\uoijbgpbiZob\u]ey^_eZ
\iheg_jZ[hlhkihkh[ghcDhg_qgh\ijhfure_gguomkeh\byoex[hfmgh\hfmZ]j_]Zlmi_j_^
aZimkdhf\wdkiemZlZpbxmkljZb\Zxll_klh\mxijh\_jdmBih^h[gZyijZdlbdZy\ey_lkyZ[khexlgh
ijZ\bevghcGh\hl\kn_jmnbgZgkh\dkh`Ze_gbxhgZfh`_l[ulvi_j_g_k_gZjZa\_qlhk
ba\_klgufbihijZ\dZfb
H^gZdhki_pbZevgh\hablvkygZ^kha^Zgb_fijhp_^mjuklj_kkl_klbjh\Zgby^eydZaZoklZgkdhc
nbgZgkh\hckbkl_fugbdhfmg_ijbrehkvHgZ gZrZnbgZgkh\Zykbkl_fZ\f[ueZ\h\e_q_gZ\
ijhp_kkijh\_jdbjZ[hqbok\hckl\gZlmjZevguf_kebfh`ghlZd\ujZablvkykihkh[hf
K\_kgu]h^Z\fbjh\hcnbgZgkh\hckbkl_f_gZqZejZa\b\Zlvkydjbabkebd\b^ghklb
I_j\hgZqZevghhg\hagbd\KR:gZbihl_qghfjugd_
G_kdhevdhe_lih^jy^^hlh]hjughdbihl_db\:f_jbd_jZa\b\Zekyhq_gv[mjgh;Zgdbklj_fykv
aZjZ[hlZlv\u^Z\Zebbihl_qgu_aZcfu\[hevrboh[t_fZo\lhfqbke_aZ_fsbdZfkkhfgbl_evghc
ieZl_`_kihkh[ghklvx \lZdgZau\Z_fhfkm[klZg^Zjlghfk_]f_gl_\fjZa]Zj[mfZ[Zgdb
hkms_kl\eyebj_nbgZgkbjh\Zgb_bihl_qguodj_^blh\iml_fk_dvxjblbaZpbbijh^Z\Zywlbdj_^blu
q_j_a\uimkdki_pbZevguobgkljmf_glh\ih[hqguoaZeh]h\uoh[yaZl_evkl\&'2kmsghklb
[Zgdbi_j_miZdh\u\Zeb^he]baZ_fsbdh\baZl_fi_j_ijh^Z\ZebboihemqZydhfbkkbhggu_ b
kgbfZykk_[yjbkdb\fIhkdhevdm`bev_jhkeh\p_g_lhgZoh^behkvfgh]h`_eZxsboijbh[j_klb
&'2Ghihlhfijhp_glgu_klZ\dbklZebjZklbZklhbfhklv`bevygZijhlb\kgb`Zlvkybg\_klhju
ij_djZlbebjZko\Zlu\Zlv&'2bgZ[ZgdZoklZebgZdZieb\Zlvky^he]b
k_j_^bg_fZjlZgZZf_jbdZgkdhfjugd_ijha\mqZei_j\uca\hghdij_^\_sZ\rbc]jy^msb_
ijh[e_funhg^h\Zy[bj`Z16(aZij_lbeZlhj]bZdpbyfbdhfiZgbb1HZ&HQWXU\)LQDQFLDO
&RUSRUDWLRQ djmig_crZybihl_qgZydhfiZgbyKR:^eyaZ_fsbdh\kgbadbfmjh\g_f
dj_^blhkihkh[ghklb\fI_j_^wlbfZdpbb1&)&miZebihqlbgZ\b
N_^_jZevgZyj_a_j\gZykem`[ZgZqZeZfZkkh\u_kdmidbbihl_qguoh[eb]Zpbc\u^_eb\gZwlh
lhevdh\Z\]mkl_[he__fbeebZj^h\^heeZjh\NJKlZd`_ihreZgZkgb`_gb_^bkdhglghcmq_lghc
klZ\db ih^dhlhjmxKem`[Zhkms_kl\ey_ldj_^blh\Zgb_[Zgdh\kdhckbkl_fuihaZeh]p_gguo
[mfZ]dZddj_^blhjihke_^g_cgZ^_`^u\f&LWLEDQN%DQNRI$PHULFD[Zgd-30RUJDQ&KDVHb[Zgd
:DFKRYLD\dhgp_Z\]mklZihemqbebhlN_^_jZevghcj_a_j\ghckbkl_fuKR:ihfbeebhgh\
^heeZjh\balZdgZau\Z_fh]h^bkdhglgh]hhdgZKe_^m_lebdhff_glbjh\Zlvqlhwlb[Zgdb
nbgZgkh\u_kmi_jly`_eh\_kuhi_jbjmxsb_^_kyldZfbfbeebZj^h\^heeZjh\LhlnZdlqlhhgb
\ugm`^_gu[uebh[jZlblvkyaZnbgZgkh\hcihfhsvxdj_]meylhjm klZeh[ulvjughqguoj_kmjkh\
^eygbog_gZrehkv\f\_kvfZdjZkghj_qb\
KR:djmig_crZywdhghfbdZfbjZl_kghk\yaZggZykwdhghfbdZfbjy^Z^jm]boahgIhwlhfmba
Gh\h]hK\_lZdjbabki_j_dbgmeky\KlZjucK\_l\hh[s_ijbh[j_eq_jlufbjh\h]hZ\]mklZ
]h^Z?\jhi_ckdbcp_gljZevguc[Zgd ?P;\f\u^Ze[ZgdZfdj_^blh\gZj_dhj^gmxkmffm\
fbeebZj^Z_\jhZ\]mklZ?P;[ueh\u^Zgh^hihegbl_evgh_s_hdhehfej^_\jhZZ\]mklZ
ijbf_jghfej^_\jhAgZqbl_evgu_\eb\Zgby^_g_]\nbgZgkh\u_kbkl_fuk\hbokljZg\k\yabk
j_adbfih^hjh`Zgb_ff_`[Zgdh\kdbodj_^blh\ijhba\_eblZd`_p_gljh[ZgdbYihgbbb:\kljZebb
GZjy^mkZf_jbdZgkdbfbihkljZ^Zejy^djmig_crbo[jblZgkdbo[Zgdh\LZdm`_mihfbgZ\rbcky
[jblZgkdbc[Zgd1RUWKHUQ5RFN\hkvfhc\kljZg_ihjZaf_jmZdlb\h\biylucihihjln_ex
bihl_qguodj_^blh\h[jZlbeky\k_gly[j_d;Zgdm:g]ebbaZ\u^_e_gb_fwdklj_gghcdj_^blghc
ebgbbihke_j_adh]hkgb`_gbyk\h_cieZl_`_kihkh[ghklbbihemqbehlj_]meylhjZ\h[s_c
keh`ghklbfbeebZj^Znmglh\kl_jebg]h\Ih^im[ebqgu_aZy\e_gby[jblZgkdh]hFbgnbgZhlhf
qlh]hkm^Zjkl\hg_^he`ghihfh]ZlvqZklguf[ZgdZf
WdhghfbdZDZaZoklZgZk\yaZgZkwdhghfbdhcKR:agZqbl_evghkeZ[__g_`_ebwdhghfbdZ_\jhahgu
bebl_f[he__[jblZgkdZywdhghfbdZ
Ihwlhfmijyfh]h^_ckl\bybihl_qgucdjbabk\KR:gZgZkg_hdZaZeGhhgj_adhkhdjZlbe
ebd\b^ghklvgZfbjh\uojugdZoBhihkj_^h\Zgghq_j_aih\_^_gb_aZiZ^guojugdh\dZiblZeZ
djbabkih\ebyegZkblmZpbx\DZaZoklZg_hq_gvk_jv_aghIjbgpbibZevgh\Z`gufba^_kv[ueb^\Z
h[klhyl_evkl\Z
hi_j\uo\h\j_fydjbabkZf_`^mgZjh^gu_bg\_klhjugZqZeb\u\h^blv^_gv]bkjZa\b\Zxsboky
jugdh\qZklghklbbaDZaZoklZgZm[_`ZehaZljbf_kypZhdhehfej^^heeZjh\Lh_klvwlZ
^hklZlhqghhsmlbfZy^eygZr_cwdhghfbdbkmffZ[ueZ\u\_^_gZhq_gv[ukljhkj_^g_kjhqghc
i_jki_dlb\_aZdjulb_wlboihabpbcg_hdZaZeh[uklhevkms_kl\_ggh]h^_ckl\by
h\lhjuodZaZoklZgkdbfaZ_fsbdZfklZehkeh`g_cbkms_kl\_ggh^hjh`_ijb\e_dZlvnbgZgkh\u_
j_kmjkugZf_`^mgZjh^guojugdZodZiblZeZj_amevlZl_ihy\bebkvijh[e_fukebd\b^ghklvxm
g_kdhevdbodjmiguodZaZoklZgkdbo[Zgdh\dhlhju_\ihke_^gb_]h^uqj_af_jghaZgbfZebaZ
jm[_`hfBkhhl\_lkl\_gghijh[e_fu\hagbdebmbodeb_glh\]eZ\gufh[jZahf^_\_ehi_jh\
dhlhju_dj_^blh\Zebkv\wlbo[ZgdZoih^k\hbkljhbl_evgu_ijh_dluKe_^m_laZf_lblvqlhi_j_^
l_fjughdkljhbl_evkl\Zbg_^\b`bfhklb\DZaZoklZg_jhkhq_gv[mjgh
;Zgdbm\e_dZxsb_kyaZbfkl\h\Zgb_fgZ\g_rgbojugdZokms_kl\mxl\_a^_Gh\jy^_kljZg \lhf
qbke_\Jhkkbb\flZdb_dj_^blgu_mqj_`^_gbyf_gvr_agZqZl^ey[Zgdh\kdhckbkl_fu\p_ehf:m
gZkg_\f_jmZdlb\ghaZgbfZebljb[ZgdZbai_j\hciyl_jdbG_f_gvr_ohlybg_[hevr_
g_\hagbdehkljZg_gZijhlb\gZ[ex^Zekyba[ulhdebd\b^ghklb
H^gZdhrmfm\hagbdehfgh]hIjh[e_fukebd\b^ghklvxmg_kdhevdbodjmiguo[Zgdh\ijb\_ebd
jhklmijhp_glguoklZ\hdihaZcfZfLZdgZau\Z_fu_wdki_jlubZgZeblbdbaZ\_ebrZjfZgdmijh
ijh[e_fu[Zgdh\kdhckbkl_fuDZaZoklZgZ\p_ehf:mgZk[Zgdb^Z\ghjZagu_Ijbq_fjZagbpZ
lZdZyqlhh[h^ghc[Zgdh\kdhckbkl_f_]h\hjblvg_ijboh^blky?kebihkfhlj_lvgZjughde_lgbo
^_nhelguok\hih\&'6lhgZhdly[jyjZaju\dhlbjh\hdGZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZk
dhlbjh\dZfbDZadhff_jp[ZgdZkhklZ\eye[Zabkguoimgdlh\ lh_klvjZagbpZ\l_hj_lbq_kdhc
p_g_aZbfkl\h\ZgbykhklZ\eyeZ\b\fkdhlbjh\dZfb[ZgdZLmjZg:e_f[Zabkguoimgdlh\k
dhlbjh\dZfb[ZgdZ:evygk[Zabkguoimgdlh\
�eykijZ\db&'6&UHGLW'HIDXOW6ZDSVwlh^\moklhjhggyyk^_edZijbdhlhjhcijh^Z\_p
dj_^blghcaZsbluh[yam_lky\haf_klblvihdmiZl_exdj_^blghcaZsbluihl_jbijbgZklmie_gbb
hij_^_e_ggh]hkh[ulby\hlghr_gbb[Zabkgh]hZdlb\Zdj_^blZBgufbkeh\Zfbklhbfhklv
^_nhelguok\hih\hij_^_ey_lklhbfhklvaZ_fguo^_g_]\kemqZ_^_nhelZgZjugd_[Zah\h]hZdlb\Z
JZagu_[ZgdbDZaZoklZgZij_^eZ]Zebwlbbgkljmf_gluihp_gZfkbevghhlebqZ\rbfky^jm]hl
^jm]Z\lhfqbke_ihlhcijbqbg_qlhh[eZ^ZebjZaebqghcnbgZgkh\hcmklhcqb\hklvxB\
hibku\Z_fucfhf_glwlZjZagbpZ\ureZgZjm`mlh_klvh^gb[Zgdbbkiulu\Zebhllhd
ebd\b^ghklbZm^jm]boljm^ghkl_cg_\hagbdZeh
GhwlZjZagbpZaZf_lgZebrvkihdhcghfmbd\Zebnbpbjh\ZgghfmgZ[ex^Zl_ex:gZjugd_
\hagbdeZiZgbdZ
j_amevlZl_hdly[jy]h^Zf_`^mgZjh^gh_j_clbg]h\h_Z]_glkl\h6WDQGDUG\tDPS3RRU?\nV
ihgbabehkm\_j_ggu_dj_^blgu_j_clbg]bDZaZoklZgZgZh^gmklmi_gvk^h lZd`_
[ueihgb`_gj_clbg];ZgdZjZa\blbyDZaZoklZgZk^h\f
:]_glkl\h)LWFK5DWLQJVhdly[jyi_j_kfhlj_ehijh]ghabaf_g_gbyj_clbg]h\q_luj_odjmig_crbo
j_kim[ebdZgkdbo[Zgdh\ ;JD;L:GZjh^gh]h[ZgdZbDZadhff_jp[ZgdZ\fkihablb\gh]hgZ
klZ[bevguc lh`_\j_fy)LWFKhlf_lbehqlhkZfhkgb`_gb_j_clbg]h\_kebbijhbahc^_llh
lhevdh\k\yabkihgb`_gb_fkm\_j_ggh]hdj_^blgh]hj_clbg]ZDZaZoklZgZ\f
:j_clbg]h\h_Z]_glkl\h0RRG\?\nVghy[jybaf_gbehj_clbg]bbijh]ghauj_clbg]h\r_klb[Zgdh\
DZaZoklZgZhlf_lb\g_[eZ]hijbylgu_ihke_^kl\byfbjh\h]hdjbabkZebd\b^ghklb^ey
dj_^blhkihkh[ghklbwlbo[Zgdh\\g_rgbc^he]dhlhjuoZ]_glkl\hhp_gbeh\fej^^heeZjh\
�eykijZ\dbJ_clbg]h\u_^_ckl\byij_^ijbgyluZ]_glkl\hf0RRG\?\nV\hlghr_gbbke_^mxsbo
[Zgdh\:HDZadhff_jp[Zgdj_clbg]nbgZgkh\hcmklhcqb\hklbkgb`_g^h'k'ijh]gha
g_]Zlb\guc:H;ZgdLmjZg:e_fj_clbg]nbgZgkh\hcmklhcqb\hklbg_baf_gbeky'
ijh]ghal_i_jvg_]Zlb\guc:HGZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdDZaZoklZgZj_clbg]nbgZgkh\hc
mklhcqb\hklbg_baf_gbeky'ijh]ghal_i_jvg_]Zlb\guc:H:evygk;Zgdijh]gha\k_o
^_ihablguob^he]h\uoj_clbg]h\baf_g_ggZg_]Zlb\guckhklZ[bevgh]h:H;Zgd
P_gljDj_^blj_clbg]nbgZgkh\hcmklhcqb\hklbg_baf_gbeky'ijh]ghal_i_jvg_]Zlb\guc
[ueklZ[bevguc:HL_fbj[Zgdj_clbg]nbgZgkh\hcmklhcqb\hklbg_baf_gbeky?
ijh]ghaklZ[bevguc
j_amevlZl_dZd\b^bf0RRG\?\nVhklZ\behg_baf_ggufkm\_j_ggucj_clbg]baf_gb\j_clbg]b
kbkl_fhh[jZamxsbo[Zgdh\Z6\tDPS3km\_j_ggucj_clbg]dZdjZakgbabehghhklZ\behijbwlhf
dZdjZabaaZljm^ghkl_cdhlhju_bkiulu\Zeb[ZgdbkljZguEh]bdba^_kvg_fgh]hgh^_ehg_\
eh]bd_
J_clbg]bf_`^mgZjh^guoZ]_glkl\wlhbg^bdZlhjgZdhlhjucf_`^mgZjh^gu_bg\_klhju
hjb_glbjmxlky\i_j\mxhq_j_^v
JZamf__lkykjZam\ke_^aZh[ty\e_gb_fhkgb`_gbbdj_^blguoj_clbg]h\bijh]ghah\ihgbfZdpbb
�dZaZoklZgkdbo[Zgdh\gZEhg^hgkdhcnhg^h\hc[bj`_gZqZebiZ^Zlv_ihablZjgu_jZkibkdb[ZgdZ
:evygkmiZeb[he__q_f\^\ZjZaZhlghkbl_evghp_gujZaf_s_gbyBgkljmf_glu
DZadhff_jp[ZgdZ^hklb]eb\^_gvh[ty\e_gbyhkgb`_gbbj_clbg]h\bklhjbq_kdh]hfbgbfmfZ
^heeZjZaZh^gm]eh[Zevgmx^_ihablZjgmxjZkibkdm
Dhff_glbjmywlbkh[ulby]Za_l_)LQDQFLDO7LPHVy]h\hjbeqlh\^ZgghfkemqZ_fubf__f^_ehk
we_f_glZjgufbi_j_dhkZfbjughqgh]h\hkijbylbyAZihke_^gb_]h^Z^\Zjughdi_j_dmibe
dZaZoklZgkdbo[mfZ]b\p_ehf[ueqj_af_jghihablb\_g\hp_gd_gZrbobgkljmf_glh\Ihlhf
ijhbahr_eaZdhghf_jgucjZa\hjhljughdklZeqj_af_jghg_]Zlb\_gbi_j_ijh^Zewlbo`_[mfZ]
WlhghjfZevgZykbgmkhb^Z^eyjZ[hlunhg^h\h]hjugdZ\_kvfZoZjZdl_jgZy
�_ehbg_\g_clh`_
G_ohjhrh[uehlhqlhq_j_kqmjg_]Zlb\ghhp_gb\ZeZkvb\hkijbgbfZeZkvkblmZpby\p_ehf
Kj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbbklZebh[km`^Zlvkp_gZjbbnbgZgkh\h]hdjbabkZ\DZaZoklZg_
gZqZebkvki_dmeypbbihiheaebkemobLZdZyiZgbdZ^_ckl\bl_evghfh`_lijb\_klbdk_jv_aguf
ihke_^kl\byfbklhjbynbgZgkh\uojugdh\ihegZijbf_jZfbih^h[gh]hjh^ZLml\Z`ghihgbfZlv
ih\lhjx_s_jZa\fqlhkemqb\r__kyg_y\ey_lky^eyDZaZoklZgZkbkl_fgufdjbabkhf
:]_glkl\hihj_]mebjh\ZgbxbgZ^ahjmnbgZgkh\h]hjugdZkh\_jr_gghj_ahgghoZjZdl_jbah\Zeh
kblmZpbxgZqZeZhk_gbdZdklZ[bevgmx:NGhlf_qZeh\qZklghklbqlhh[sbch[t_f^_ihablh\
j_ab^_glh\\[ZgdZo\lhjh]hmjh\gygZihkjZ\g_gbxk^ZggufbgZgZqZeh]h^Z\ujhkgZ
\b\deZ^ugZk_e_gbykgZqZeZ]h^Zm\_ebqbebkvgZ\b\ujhk kgZqZeZ]h^Z\fbkh\hdmiguc
kkm^gucihjln_ev[Zgdh\
Bgufbkeh\Zfbklhqdbaj_gbybf_gghkbkl_fugbq_]hhkh[hiehoh]hg_kemqbehkv
;ZgdbdZdex[u_`b\u_kms_kl\Zfh]mlhrb[Zlvky[jZlvgZk_[yqj_af_jgu_jbkdbblZd^Ze__
i_jbh^^_r_\uo^_g_]jy^gZrbo[Zgdh\lZdbihklmiZehgb[_ah]ey^ghaZgbfZebgZAZiZ^_
h[tykgyyj_]meylhjmbijZ\bl_evkl\mqlh\h\g_rgboaZbfkl\h\Zgbyog_lgbdZdh]hjbkdZbhgb
^_ckl\mxllZdbkdexqbl_evghbaiZljbhlbq_kdboih[m`^_gbcklj_fykvdj_^blh\ZlvjZklmsmx
dZaZoklZgkdmxwdhghfbdmWlb[Zgdbki_rbebaZjZ[hlZlv[hevrmxfZj`m[_ah]ey^dbgZlhqlh
baf_g_gbymkeh\bcdj_^blh\Zgbyfh]mlkdZaZlvkygZbo[ZeZgkZog_kZfufemqrbfh[jZahf:dh]^Z
mkeh\by^_ckl\bl_evghmom^rbebkvbih\e_debaZkh[hc[he_ag_ggu_ihke_^kl\bykijhkv[Zfbh
ihfhsb[ZgdbjuklZebZi_eebjh\Zlvbf_gghd\eZklyfihegmxkbemaZa\mqZeagZf_gblucehamg]
WRRELJWRRIDLO fukebrdhf[hevrb_qlh[uiha\heblvgZfh[Zgdjhlblvky\f
L_i_jvwlb`_kZfu_[Zgdbeh[[bjmxlb^_xqlhbf^he`ghihfh]Zlv]hkm^Zjkl\hijblhf\hkh[h
djmiguojZaf_jZoJZkkdZau\ZxlkljZrgu_bklhjbbh[bfi_jbZebklbq_kdhcZlZd_gZfheh^mx
jZklmsmxwdhghfbdmhlhfqlhfbjh\ZyaZdmebkZaZdZaZeZj_clbg]h\ufZ]_glkl\ZfnbgZgkh\mx
kbkl_fmDZaZoklZgZBlhfmih^h[gmxyjdmxqmrv
p_ehfkeh`b\rZykykblmZpbyieZlZaZbgl_]jZpbx\fbjh\mxwdhghfbdm
aZf_qZl_evghBdg_^hjh]bfaZcfZfijbkljZklbebkvGhba\_klghqlhaZ\bkbfhklvfh`_l
khijh\h`^Zlvkyehfdhc
YgZijbf_j\ijb\Zlguo[_k_^Zom`_^hklZlhqgh^Z\gh]h\hjbehlhfqlhh]jZgbq_gbygZ\g_rgb_
aZbfkl\h\ZgbyihjZ\\h^blvIhfhbfhp_gdZfwlhke_^h\Zeh^_eZlvm`_kbxey]h^ZH^gZdh\
lhlfhf_glk^_j`b\Zxsb_f_ju[uebg_ihimeyjguj_]meylhjih^\_j]ky[ujZaghklhjhgg_c
djblbd_Ihwlhfmih^mfZebZ\^jm]ijhg_k_lbh]jZgbq_gbyg_\\_eb
Ghdkh`Ze_gbxg_ijhg_keh
DklZlb\hafh`ghklbij_iylkl\h\Zlvqj_af_jguf\g_rgbfaZbfkl\h\Zgbyf[Zgdh\kbkl_fgh[ueb
\\_^_guGZp[Zgdhf_s_\]h^mq_j_aGZeh]h\ucdh^_dk \^hdmf_gl_bf__lkyijb\yadZh[t_fZ
aZbfkl\h\ZgbcdjZaf_jmkh[kl\_ggh]hdZiblZeZ[ZgdZ\fLhevdhwlbh]jZgbq_gbygbdlhk\h_\j_f_ggh
g_ZdlmZebabjh\ZeHl]h\Zjb\Zebkvl_fqlh^Zggu_h]jZgbq_gbyijhlb\hj_qZlf_`^mgZjh^guf
kh]eZr_gbyfb\lZdhcj_^ZdpbbghjfZjZ[hlZlvg_fh`_lk_lZdGhdlhf_rZek^_eZlv^jm]mx
j_^Zdpbxgm`ghcklZlvbqlh[ughjfZaZjZ[hlZeZ"
dhgp_dhgph\h]jZgbq_gby[ueb\\_^_gughlhevdhkhdly[jy]h^Z:NG\\_eh[he__
`_kldb_ghjfZlb\uihdeZkkbnbdZpbbZdlb\h\\_kZfjbkdh\aZeh]h\hfmh[_ki_q_gbxb
ebd\b^ghklblZd`_ieZgbjh\Zehkv\\_klblj_[h\Zgbyd[ZgdZf\l_q_gb_ijh^he`bl_evgh]h
\j_f_gbbbebg_h^ghdjZlghh[jZsZ\rbokyaZebd\b^ghklvxdG;D
Mf_klghaZf_lblvqlhiheh\bgm\k_]hh[t_fZ\g_rgboaZbfkl\h\ZgbcgZrb[Zgdb[eZ]hihemqgh
k^_eZebdZdjZa\h\lhjhfihem]h^bb]h^Zb\i_j\hfd\ZjlZe_Lh_klvihy\bkv
klhiehkku\bxe_h[t_fijh[e_fu[ue[u\^\ZjZaZf_gvr_GhblZdiheh`_gb_\k_jZ\gh
�^Ze_dhg_djblbq_kdh_Z`_l_[Zgdbmdhlhjuo\hagbdebljm^ghklb\khklhygbbkijZ\blvkykh
k\hbfbijh[e_fZfbkZfhklhyl_evghHgbfh]mlijh^Zlvk\hbZdlb\uZqZklvbodeb_glh\
j_nbgZgkbjh\Zlvky\l_odj_^blguomqj_`^_gbyoDZaZoklZgZmdhlhjuog_lijh[e_fk
ebd\b^ghklvxDjhf_lh]h[Zgdbfh]mlijh^Z\Zlvk\hbh[eb]Zpbbijb\e_dZlvbg\_klhjh\gh\ufb
wfbkkbyfbZdpbcbjZaf_sZlvkygZg_ljZ^bpbhgguojugdZoZg_lhevdh\Ehg^hg_bGvxChjd_
dZdhgbwlhihklhyggh^_eZeb^hdjbabkZ
p_ehfkblmZpby\gZpbhgZevghcwdhghfbd_[eZ]hijbylgZgZ[ex^Z_lkyba[ulhqgZyebd\b^ghklv
Ihwlhfm\]h^mGZpbhgZevguc[Zgdfh`_l^Z`_kgh\Zih\ukblvklZ\dbfbgbfZevguo
j_a_j\guolj_[h\ZgbcFJLohlyihdZwlhlijhp_kkijbhklZgh\e_g\fIjb\e_dZl_evguoijh_dlh\\
j_Zevghfk_dlhj_g_klZehf_gvr_Ijhklhex^bkbevghaZrhj_gubaaZim[ebdZpbc\KFBb
kemoh\bg_\b^ylqlh\p_ehfwdhghfbdZjZa\b\Z_lkyohjhrhQlhijh[e_fukebd\b^ghklvx
\hagbdrb_m[Zgdh\_s_g__klvijh[e_fu\k_c[Zgdh\kdhckbkl_fuZijh[e_fug_kdhevdbo
aZkljhcsbdh\g_ijh[e_fuwdhghfbdb\p_ehf
GZpbhgZevguc[ZgddZdj_]meylhj\p_ehflh`_\iheg_kijZ\ey_lkykkblmZpb_cohlydZdhclh
i_jbh^hgbjZ[hlZe\mkeh\byoklj_kkZ\ghlZoGZp[ZgdZgZZ\]mklZ]h^Z[uehjZaf_s_gh
fej^^heeZjh\ZdgZqZemghy[jydZ`_lkyg_hklZehkvgbq_]h
Dh]^Zbg\_klbpbbijbl_dZebex^bjZ^h\Zebkvqlh\kljZgmb^ml^_gv]bGhaZ\k_ijboh^blky
ieZlblvaZdjulb_wlboihabpbcijhbkoh^behg_lZdieZ\ghbdjZkb\hdZdgZfohl_ehkv[u
H^gZdh^Z`_j_adh_aZdjulb_dnZlZevgufihke_^kl\byfg_ijb\_ehbgZkZfhf^_e_wlhl
ihablb\gucj_amevlZlihdZaZl_ev\hafh`ghkl_cgZr_cnbgZgkh\hckbkl_fulZdhcdZdh\ZhgZ
b_kebghjfZlb\uihlj_[h\Zgbyf[m^mlkgb`_gulh[Zgdb[ukljhihemqZl^hihegbl_evgmx
ebd\b^ghklvDjhf_lh]hGZpbhgZevguc[Zgdm`_hdZaZeihfhsv[Zgdh\kdhfmk_dlhjmkljZgu\
\b^_djZldhkjhqguo\eb\Zgbcebd\b^ghklb\Z\]mkl_]h^Z[ZgdbihemqbebhlG;D \hkgh\ghf
aZkq_lhi_jZpbcJ?IHbKHI\ffej^^heeZjh\\k_gly[j_fej^^heeZjh\dZq_kl\__s_
h^ghcf_juihfhsbG;Diha\hebedhff_jq_kdbf[ZgdZfaZgbfZlvmg_]hkj_^kl\Zih^h[_ki_q_gb_
j_a_j\guolj_[h\Zgbcbhkms_kl\bedZdm`_kdZaZghfZkrlZ[gu_ihdmidbg_ih]Zr_gguoghl
GZp[ZgdlZd`_aZy\behk\h_c]hlh\ghklbij_^hklZ\blv\kemqZ_g_h[oh^bfhklbebd\b^ghklvqlh[u
ihfhqv[ZgdZf\uihegblvh[yaZl_evkl\Zihih]Zr_gbx\g_rg_]h^he]Z fej^^heeZjh\\
q_l\_jlhfd\ZjlZe_]h^Zbfej^^heeZjh\\]h^m\f
LZdqlh\hi_j\uo\l_dms_ckblmZpbb\gZr_cnbgZgkh\hckbkl_f_gZebq_kl\mxl\k_
\hafh`ghklb^eymj_]mebjh\Zgbyg_]Zlb\guoy\e_gbcZ\h\lhjuolZdh_j_]mebjh\Zgb_m`_
ijhbkoh^bl
GZkZfhf^_e_ex[u_kbkl_fudhgljheygZ^jbkdZfbohjhrbgZklhevdhgZkdhevdhohjhrb
mijZ\eyxsb_kbkl_fZfbex^bk\h_\j_f_gghebhgbj_Z]bjmxl\djblbq_kdbokblmZpbyofh]mleb
ijbgbfZlvij_^mij_`^Zxsb_f_juB`bagvmihjgh^_fhgkljbjm_lqlhohlygZkeh\ZonbgZgkh\u_
\eZklbdZdijZ\behaZy\eyxlk_[yklhjhggbdZfbij_\_glb\guof_jghgZijZdlbd_qZs_\k_]h
ijh\_klbbo\`bagvg_mki_\Zxl
KR:]^_[Zgdh\kdbcgZ^ahj\p_ehfjZ[hlZ_l`_kldhbijhn_kkbhgZevgh\eZklbaZihke_^gb_
e_ll_fg_f_g__ijhimklbeb\k_djbabku^hh^gh]hBkiZkebZ[khexlgh\k_odlh\eyiZeky\
djbabkgmxkblmZpbxOhlygZfZf_jbdZgkdb_dhee_]bihklhygghl\_j^bebqlh\f_rZl_evkl\hgZ
g_jughqguohkgh\Zgbyog_^himklbfhqlh]hkm^Zjkl\hg_^he`ghihfh]Zlvl_jiysbf[_^kl\b_
dhff_jq_kdbf[ZgdZfqlh\djbabkZo^_ckl\_ggulhevdh`_kldb_f_jubijhq__\lhf`_jh^_Gh
dh]^Z^_eh^hoh^beh^hk\hbokljmdlmjlhihfh]Zeb\k_fdlhijhkbeb7KH&RQWLQHQWDO,OOLQRLV
1DWLRQDO%DQNDQG7UXVW&RPSDQ\b&LWLEDQNbo_^`nhg^m/RQJ7HUP&DSLWDO0DQDJHPHQWblZd
^Ze__
L_i_jvijbf_jghlh`_kZfh_ijhbkoh^bl\:g]ebbk[Zgdhf1RUWKHUQ5RFNg_kfhljygZ\k_
aZy\e_gby]eZ\u)6$F_j\bgZDbg]Zhg_^himklbfhklb]hkm^Zjkl\_gghcihfhsbqZklguf
dhff_jq_kdbfkljmdlmjZf
k_fwlbf^_ygbyffh`ghij_^ihkeZlvwib]jZnbaDhgnmpby%HZDUHRIWKRVHZKRSUHDFK'RDV,
VD\EXWQRWDV,GRqlh\\hevghfdZaZokdhfi_j_\h^_hagZqZ_l^_eZcdZdfmeeZ]h\hjblZg_dZd
hgkZf^_eZ_l
Fus_^jh^Z_f^jm]^jm]mijZ\bevgu_kh\_lughgZ^_e_\k_]hjZa^hkeh`g__g_`_eb\l_hjbb
^Z`_fhg_lZjguf\eZklyfijboh^blkyijbgbfZlv\h\gbfZgb_j_Zdpbxh[s_kl\_gghklbkjhdb
]jy^msbo\u[hjh\blhfmih^h[gu_g_\iheg_nbgZgkh\u_h[klhyl_evkl\Z
:djbabkkZfihk_[__s_g_^Z_lih\h^h\^eyiZgbdb?keb\k_ihgbfZlvijZ\bevgh
Q_j_adjbabkuijhreb\k_wdhghfbdbaZiZ^guokljZgWlhg_hlt_fe_fZybkms_kl\_ggZyqZklvbo
jZa\blbyb\bklhjbbex[hcaZiZ^ghc[Zgdh\kdhckbkl_fuh[yaZl_evghbf__lkykx`_lhlhfdZd
kbevghhgbihiZebihjugdmg_^\b`bfhklbIhlhfmqlh\hkgh\ghf\k_mqZlkygZkh[kl\_gguo
hrb[dZoZg_qm`bodZd[ugZfgbohl_ehkv\lhjh]h
LZdqlhh[t_dlb\ghijhbkoh^ysb_kh[ulbyy\eyxlky^eyDZaZoklZgZ[eZ]hf y^hibku\Zxwlmdgb]m
ijh^he`_gb_b^eygZk\fnbgZgkh\hckbkl_f_kljZgugZdhibebkv^bk[ZeZgkub]hjZa^hijZ\bevg__
bkijZ\blvbok_cqZkqlh[ulhlfhf_gldh]^Zp_gugZg_nlvgZqgmliZ^Zlvfu\klj_lbeb\h
\k_hjm`bb:k_cqZkgZkljyogmehgZnhg_ih\ur_gbyp_ggZg_nlvbf_lZeeub\wlhckblmZpbb
gbq_]hkljZrgh]hg_l
IhgZrbfjZkq_lZf\]h^m\kn_j_gZpbhgZevguonbgZgkh\\ex[hfkemqZ_ijhbahreb[u
hij_^_e_ggu_djbabkgu_y\e_gbyghm`_ih^\ha^_ckl\b_fdZdbogb[m^vf_klguonZdlhjh\Beb
kemqbeky[u^_nheldjmighckljhbl_evghcdhfiZgbbbebkgbabekyj_clbg]djmigh]h[ZgdZbeb
h^bgba[Zgdh\g_kfh]jZaf_klblv_\jhh[eb]Zpbbbebihemqblvkbg^bpbjh\ZggucaZ_f ijblhf
qlhmg_]hgZAZiZ^_^h\bnhg^bjh\Zgby\fj_amevlZl_ZgZeblbdbjh\ghlZd`_klZeb[u
]h\hjblvqlhdZaZoklZgkdb_[Zgdbmya\bfubebfblugZgZk\k_jZ\ghaZdjuebkvLh_klvijbf_jgh
lh`_kZfh_ijhbahreh[u\ex[hfkemqZ_wlhfkfuke_ohjhrhqlhhkgh\gu_g_]Zlb\gu_
kh[ulbykemqbebkv\Z\]mkl_Zg_\fZ_ihlhfmqlhmjh\_gvkdhlhjh]hijbrehkviZ^Zlv
q_j_a]h^[ue[ukms_kl\_ggh\ur_;ZgdbaZgyeb[u_s_fej^^heeZjh\bagboihf_gvr_c
f_j_iheh\bgm\[moZeb\g_^\b`bfhklvblZd^Ze__
GZ^Zggucfhf_glh[sbc\g_rgbc^he]DZaZoklZgZkhklZ\ey_l\bhlIWlh\dexqZ_lb
]hkm^Zjkl\_gguc^he]b^he]b[Zgdh\b^he]bij_^ijbylbcIjbwlhf\g_rgb_Zdlb\ukljZgu
khklZ\eyxl[he__fej^^heeZjh\?keb\uq_klvba\g_rg_]h^he]Zf_`nbjf_ggu_
aZ^he`_gghklblh_klv^he]bbghkljZgguobg\_klhjh\kZfbfk_[_lhihemqblkyqlh\g_rgb_
Zdlb\uijZdlbq_kdbjZ\gu\g_rgbfh[yaZl_evkl\ZfLZdbfh[jZahfihdZk_jv_aguoijh[e_f\
[Zgdh\kdhckn_j_g_lGh_keb[m^_faZbfkl\h\Zlvih^h[gufh[jZahflhhgbihy\ylky
Lmlg_ba[_`_g\hijhkihq_fmijbgZebqbbba[uldZebd\b^ghklb\kljZg_[ZgdbnbgZgkbjh\Zebkv
aZjm[_`hfih^\_j]Zyk_[yk_jv_agufjbkdZf"_^vijZ\beZwnn_dlb\gh]hnbgZgkbjh\Zgby
ba\_klgu^Z\ghhkgh\gh_nhg^bjh\Zgb_^he`ghijhba\h^blvkygZ\gmlj_gg_fjugd_H^gZdhgZ
dZdhflhwlZi_g_dhlhjuf[ZgdZfdZaZehkvqlhijhs_aZgbfZlvaZjm[_`hfq_fjZ[hlZlvk
gZk_e_gb_fbij_^ijbylbyfbDZaZoklZgZ ;hxkvl_i_jvbflZdg_dZ`_lky\f
[m^ms_fih^h[gmxlZdlbdmg_f_rZeh[ubaf_gblv
Yg_klhjhggbdl_hjbcaZ]h\hjZKblmZpbyZ\]mklZ\hagbdeZ\j_amevlZl_khq_lZgbyjy^ZnZdlhjh\
g_dhlhju_bagboy\eyxlky^eykljZgu\g_rgbfbZm`\djbabk_bihl_qgh]hjugdZKR:gbdlhba
gZrbo]jZ`^Zglhqghg_\bgh\ZlGZhkh[_gghklbkeh`b\r_cky\DZaZoklZg_kblmZpbbih\ebyeb
f_g_^`_jul_o[Zgdh\dhlhju_g_hljZ[hlZebkbkl_fmmijZ\e_gbyjbkdZfbbk^_eZebjy^hrb[hd
ijbijbgylbbdj_^blguoj_r_gbcGh[Zgdh\kdb_jbkdkbkl_fufh`ghmemqrblvZhrb[db
ihiulZlvkybkijZ\blv
;_amkeh\ghkZfh_Zdlb\gh_mqZklb_\ijhp_kk_jZ[hlugZ^hrb[dZfb^he`guijbgylvj_]meylhju
GZpbhgZevguc[Zgdb:]_glkl\hihnbgZgkh\hfmgZ^ahjm
GZpbhgZevguc[Zgd\h\j_fydjbabkZfgh]b_\_sb^_eZel_ogbq_kdbijZ\bevghGhijbwlhfihqlb
g_h[tykgyegbjugdmgbh[s_kl\_gghklbqlhbf_ggh^_eZ_lbaZq_f WlhdklZlbbijh[e_fZ
;ZgdZ:g]ebb\kblmZpbbk[Zgdhf1RUWKHQ5RFN\fG_^hklZlhqgZyim[ebqghklvi_j\ucmjhd
djbabkZ^eyGZpbhgZevgh]h[ZgdZJDdZdj_]meylhjZ[Zgdh\kdhckn_ju
KlZjucfm^juc=jbgki_ggZihklmij_^k_^Zl_eyN_^_jZevghcj_a_j\ghckbkl_fugZr_e\wlhf
kfuke_hq_gvohjhrmxko_fmhg\k_]^Zfgh]hjZa]h\Zjb\Zekjugdhfohly\j_amevlZl_gbdlhg_
^hklZlhqghykghlh\ug_\_jghf_gyihgyebwlh\_^v_]h:eZgZ=jbgki_gZahehlu_keh\ZDjhf_
lh]hihkdhevdmhg^he]hjZ[hlZegZjugd_bg_kh\_jrZe[hevrbohrb[hdlhgZjh^_fm\p_ehf
\_jbeWlh\hijhkqbklhwfhpbhgZevgh]h\hkijbylbyGhmgZkgZihklmij_^k_^Zl_eyGZp[ZgdZihdZ
_s_gbdlhe_ldZd=jbgki_gg_ihjZ[hlZehijhkhlhffgh]b_ebfh]mlh[eZ^Zlv_]h
Z\lhjbl_lhf\ijbgpbi_^Z`_h[km`^Zlvg_klhblgZrbokljZgZoij_^k_^Zl_evP;gbdh]^Zg_
[m^_llZdhcdmevlh\hcnb]mjhcdZdjmdh\h^bl_evN_^_jZevghcj_a_j\ghckbkl_fu\KR:
J_ZevgZykl_i_gv\ebyl_evghklbP_gljZevgh]h[ZgdZ\gZr_fj_]bhg_kms_kl\_gghgb`_Ihwlhfm
a^_kvkblmZpby^jm]Zy_keb[ZgdbjkqblZ_lqlhklZe^hklZlhqghihimeyj_gb\ebyl_e_glhb^_l\
iheblbdm kemqZcmdjZbgpZbdlhjZXs_gdhbebWcgZjkZJ_ir_[u\r_]hij_^k_^Zl_eyP;
EZl\bb\f
LZdqlhGZpbhgZevghfm[ZgdmDZaZoklZgZke_^h\Zeh[uklj_fblvkygZeZ^blv[he__^_ckl\_ggu_
dhffmgbdZpbbkjugdhfWlh\hi_j\uo
:\h\lhjuo\fhf_gldjbabkZGZp[Zgdg_ijhy\eye^hklZlhqgh]hmjh\gyba[bjZl_evghklb\jZ[hl_
k[ZgdZfb\lhjh]hmjh\gyMg_]hkfh]ebihemqblv^_gv]b\k_[Zgdbh[jZsZ\rb_kydg_fmaZ
ebd\b^ghklvxbbf_\rb_aZeh]b \\b^_p_gguo[mfZ]bfbgbfZevguoj_a_j\guolj_[h\Zgbc\f:wlh
�g_ijZ\bevghZ`__kebm[ZgdZ_klvaZeh]\k_jZ\ghP;bf__lijZ\hj_nbgZgkbjh\Zlvebrvlh
dj_^blgh_mqj_`^_gb_dhlhjh_dZdkqblZ_lj_]meylhjbf__lgZwlhijZ\hIhebgbb
^bkdjbfbgZpbbGZp[Zgd^he`_g\aZbfh^_ckl\h\Zlvk:]_glkl\hfnbgZgkh\h]hgZ^ahjZbmqblu\Zlv
hp_gdbZ]_glkl\Z
M:NG\k\hxhq_j_^v^he`gZ[ulvjZajZ[hlZgZkbkl_fZdjbl_jb_\ih^h[ghchp_gdbIjbq_f
djbl_jbb^he`gu[ulvihgylgubh[hkgh\Zggueb[hjZaf_j[ZgdZb_]hagZq_gb_^ey[Zgdh\kdhc
kbkl_fu\p_ehfeb[hdhebq_kl\h\deZ^h\gZk_e_gby\[Zgd_eb[h\Z`ghklv[ZgdZ^eyieZl_`ghc
kbkl_fu l_hj_lbq_kdb[Zgdfh`_lg_bf_lv[hevrh]hh[t_fZ^_ihablh\ghieZl_`_cq_j_ag_]h
ijbwlhfb^_lfgh]h\f
Lh_klv^he`gukms_kl\h\Zlvq_ldb_djbl_jbbdeZkkbnbdZpbb[Zgdh\bf_xsboijZ\hjZkkqblu\Zlv
gZih^^_j`dmj_]meylhjZIhfh]Zlv\k_fg_hq_gvihgylgZykljZl_]by
Ijbwlhfg_f_rZ_lijhke_^blvaZl_fqlh[u[Zgdbbf_xsb_ijh[e_fukebd\b^ghklvxj_rZeb
boiml_fijh^Z`bZdlb\h\jZaf_s_gbyk\hbop_gguo[mfZ]bijb\e_q_gbygh\uobg\_klhjh\Lh
_klvjughqgufbf_lh^Zfbdhee_]bbaNJKb)6$]h\hjylihwlhfmih\h^mZ[khexlghj_ahggu_
\_sb LZdqlh\^ZgghfkemqZ_fh`ghjmdh\h^kl\h\Zlvkyg_lhevdhbo^_eZfbghlZd`_keh\Zfb\f
H^gZdhk_cqZkqZklvdZaZoklZgkdbo[Zgdh\ij_^eZ]Z_lijbgbfZlvb^jm]b_f_juih\hkklZgh\e_gbx
bonbgZgkh\hcklZ[bevghklb:bf_gghI_j_dj_^blh\u\Zlvdj_^bludhlhju_hgb\u^Z\Zeb
kljhbl_evgufdhfiZgbyfaZkq_lkj_^kl\;ZgdZjZa\blbyi_j_dj_^blh\u\Zlvbobihl_qgu_dj_^blu
aZkq_lkj_^kl\]hkm^Zjkl\_gghcDZaZoklZgkdhcbihl_qghcdhfiZgbbm\_ebqb\Zlvebfblu
i_gkbhgguonhg^h\gZihdmidmp_gguo[mfZ]wlbo[Zgdh\b^Z`_bkihevah\Zlv^eynbgZgkh\uo
\eb\Zgbckj_^kl\ZGZpbhgZevgh]hnhg^ZIhklmiZlvlZd[ueh[ug_ijZ\bevghbijhklhg_q_klghih
hlghr_gbxd^jm]bf[ZgdZfdhlhju_ijh\h^bebijZ\bevgmxdj_^blgmxiheblbdmbijh[e_fk
ebd\b^ghklvxg_bkiulu\Zxl
jZ[hl_[Zgdh\kdh]hj_]meylhjZfh]ml[ulv^\_djZcghklbI_j\Zydh]^Z\djbabkghckblmZpbbhg
ij_^hklZ\ey_lebd\b^ghklv\k_f[ZgdZfb\ex[hfdhebq_kl\_ebrv[ubokiZklbLh]^Z\hagbdZ_l
kebrdhffgh]hjbkdh\ihkdhevdmm\_j_guP;\udmiblwlbjbkdb\ex[hfkemqZ_K_cqZk
g_dhlhju_[ZgdbDZaZoklZgZ^\bgmebkvbf_ggh\wlmklhjhgm
JZgvr_[Zgdh\kdbcj_]meylhjgZh[hjhl[uekljh][ulvfh`_l^Z`_baebrg_AZaehmihlj_[e_gby
fuijbf_gyebkZgdpbb\iehlv^hhlau\Z[Zgdh\kdboebp_gabcdj_^blh\j_nbgZgkbjh\Zgby
GZp[Zgdh^bggZ^pZlve_lg_^Z\Zegbdhfm\hh[s__^v\mkeh\byo^hklZlhqghcZ\j_f_gZfb^Z`_
ba[ulhqghcebd\b^ghklblZdhcg_h[oh^bfhklbg_[ueh;he__lh]hFubkoh^bebbalh]hqlh_keb\
gZr_ckblmZpbbm[ZgdZ\hagbdebijh[e_fukebd\b^ghklvxlhagZqblhgjZ[hlZ_lg_ijZ\bevgh
Ihwlhfm[ZgdbbkZfbg_h[jZsZebkvdj_]meylhjmkijhkv[Zfbhj_nbgZgkbjh\Zgbb
K_cqZkGZp[Zgdj_rbeqlhgZ^hihfh]Zlv\k_fj_fyihdZ`_ldZdZyiheblbdZ[he__ijZ\bevgZ
?kebmqlymjhdbdjbabkZdhff_jq_kdb_[Zgdbihf_gyxlk\hbkljZl_]bbk^_eZxlbo[he__
k[ZeZgkbjh\ZggufblhP;[ueijZ\Gh_kebihke_lh]hdZddjbabkaZdhgqblkyex[bl_eb[hevrhc
[ukljhcfZj`bhiylvgZqgmlgZ[bjZlvgZaZiZ^guojugdZo^_r_\u_^_gv]bb\klZ\eylvbo\
g_^\b`bfhklvlh]^ZihemqblkyqlhPRUDOKD]DUGku]jZeihiheghcijh]jZff_
DZ`^ucdjbabk_^bgkl\_ggucbg_ihoh`gZ^jm]b_IhwlhfmjZ[hlZp_gljZevgh]h[ZgdZ\
[hevr_ckl_i_gbbkdmkkl\hq_fgZmdZg_c\k_]^ZhklZxlky\_sbg_ijhibkZggu_\ghjfZlb\Zo
;he__lh]h_kebij_^mkfhlj_ghbijhibkZghZ[khexlgh\k_lhih^h[gh_iheh`_gb_kZfhihk_[_
y\ey_lkyk_jv_aghcijh[e_fhc_^v^eylh]hqlh[ubkihevah\Zlvgh\u_bgkljmf_glugm`gh
kdZ`_fijbgylvgh\ucaZdhglh_klvijhclb\k_klmi_gvdbaZdhgh^Zl_evgh]hijhp_kkZZwlh
aZgbfZ_ldZdfbgbfmfihelhjZ]h^ZGhaZljm^g_gbygZjugd_\hagbdebm`_k_cqZkIhwlhfm
hij_^_e_ggZyk\h[h^Z^_ckl\bcmP;^he`gZ[ulv\k_]^ZIjbgpbiEODFNOHWWHUZm \aZdhg_\k_
ijhibkZghbg_lgbdZdhc\hafh`ghklbhlklmiblvhl_]h[md\u\f\h[eZklb[Zgdh\kdh]hgZ^ahjZg_
jZ[hlZ_laZiZ^guokljZgZomjh\_gvk\h[h^up_gljh[ZgdZ^hklZlhqgh\_ebd
aZdexq_gb_g_fh]mg_aZf_lblvfbfhoh^hfqlhGZjh^guck[_j_]Zl_evguc[Zgd OZeud\f\
]h^mnbgZgkh\uoaZljm^g_gbcg_bkiulu\ZeIhkdhevdm^hklZlhqghihke_^h\Zl_evghijZdlbdh\Ze
ijb\e_q_gb_hkgh\gh]hnhg^bjh\Zgbybf_gghgZ\gmlj_gg_fjugd_GZh[hjhlmgZkb\Z\]mkl_b\
k_gly[j_]h^ZgZ[ex^Zekyijblhdebd\b^ghklbdhlhjuckhklZ\beaZwlb^\Zf_kypZfej^
^heeZjh\K\h[h^gZyebd\b^ghklv\lj_o\ZexlZo\dexqZyp_ggu_[mfZ]bg_h[j_f_g_ggu_
gbdZdbfbaZeh]ZfbkhklZ\eyeZmgZkfej^^heeZjh\
AZ,,,d\ZjlZe]h^Zfu\ujhkebgZ\bihZdlb\Zfbi_j_\uihegbebk\hc]h^h\hcieZg 
\bijbjhklZ\faZ^_\ylvf_kyp_\Ijbq_f\hlebqb_hlg_dhlhjuo^jm]bo[Zgdh\fug_ijhkbeb
kgbablvfbgbfZevgu_j_a_j\gu_lj_[h\Zgbybebi_j_dj_^blh\ZlvaZcfukljhbl_evgufdhfiZgbyf
aZkq_l;ZgdZjZa\blbyblZd^Ze__
Bg_lhqlh[ufuk_cqZkmqbebdhee_]ijZ\bevghjZ[hlZlvk^_ihablghc[Zahcijhklhdkeh\m
aZf_qZ_fqlh\lZdhckblmZpbbhgbfh]eb[u\f_kl_kgZfbihjZ^h\ZlvkygZrbfmki_oZf_^v
kh\_luhgbdZdkg_]q_ffy]q_iZ^Zxll_f]em[`_ijhgbdZxl
Gh^_ehg_lhevdh\lhfqlhfu[uebijZ\u:_s_b\lhfqlhgZrZijZ\hlZhdZaZeZkv
k\h_\j_f_gghc
_^v[u\Z_lb^Z`_hq_gv[u\Z_llZdqlh[Zgdijh\h^bldjZcg_jbkdh\ZggmxnbgZgkh\mx
iheblbdmGhjughd\wlh\j_fy[ukljhjZkl_lbihwlhcijbqbg_jbkdmxsbcaZjZ[Zlu\Z_lfgh]h
beb^Z`_hq_gvfgh]h\f^_g_]:\hl[Zgdijb^_j`b\Zxsbckyhklhjh`ghcbdhgk_j\Zlb\ghc
gZ^h_^Z_llZdZyg_khihklZ\bfhklvj_amevlZlh\Lh]^Zhgbah\mlhklhjh`gh]hf_g_^`_jZb]h\hjyl
Yl_[ykbevghm\Z`Zxghfg_dZ`_lkyqlh]^_lhluijhkqblZekyh[s_f^Zjxl_[_dexqbhl
klZjh]hAZihjh`pZ[hevrh_kiZkb[hfh`_rvb^lbl_i_jvml_[y_klvrZgklZd`_fm^jhb
ijh^mfZgghjmdh\h^blv^jm]bf[ZgdhfIhlhfijhoh^bl\j_fybdjbabk\k_lZdbgZklmiZ_ldm^Z
�[_ag_]h;ZeZgkujbkdh\Z\rbo[Zgdh\gZqbgZxl\u]ey^_lvi_qZevghZ`_hq_gvi_qZevghB
Zdpbhg_jugZqbgZxlih^kqblu\Zym[uldbbkdj_gg_khdjmrZlvky:\_^vlhlhklhjh`guc
f_g_^`_jhg[ueijZ\Hg[uefm^j
:fm^jucf_g_^`_jdhlhjuc^Z\ghi_j_r_e\j_`bfaZkem`_ggh]hhl^uoZkb^bl\wlh\j_fygZ
kdZf__qd_klmqbliZehqdhcbdjyolblY`_\Zkij_^mij_`^Ze
LZdqlhohjhrhqlhohlyfu[uebfm^jufbbhklhjh`gufbghbklhjbywlZkemqbeZkvg_kgZfbB
fu_s_ijb^_eZoZg_gZi_gkbbbg_ih^\_j]Z_fkymgbabl_evghcg_h[oh^bfhklbklmqZlviZehqdhc
ihgZijZkgm
IJBEH@?GB?D=E:?
&#xhe;&#xvn;&#x]Z;&#xg];&#xZ;&#xFx;&#xgo;&#xZm;&#x;&#xDj;&#x_^;&#xbl;&#xgu;&#xju;&#xgh;

&#xZj;&#xlh;&#xqg;&#xuc;
&#xZf;&#xhd;&#x;�BaklZlvbhevn]Zg]ZFxgoZmDj_^blgucjughddZjlhqgucaZfhd@
?keb[ulhqlhijhbkoh^blgZ[bj`Zo[uehdjbabkhfjugdZ\ukhdhjbkdh\ZgguoaZdeZ^guo
VXESULPH\flh\k_[um`_aZdhgqbehkvGh^_ehg_\gbobagZqblaZdhgqblkyg_kdhjh_^vkjZam
g_kdhevdh^jm]bok_]f_glh\dj_^blgh]hjugdZhq_gvmya\bfuk_cqZkH^bgbak_]f_glh\ihjZaf_jm
�g_mklmiZxsbcVXESULPHaZ^he`_gghklvihdj_^blgufdZjlZfjm]hck\hiudj_^bl^_nhel
FUHGLWGHIDXOWVZDSV&'6\fkjZ\gbl_evghgh\u_nbgZgkh\u_bgkljmf_glukljZomxsb_^_j`Zl_e_c
h[eb]Zpbchl^_nhelZihgbfIjh^Z\_plZdhcaZsbluhl^_nhelZihemqZ_l_`_d\ZjlZevgmxij_fbx
\jZaf_j_^he_cijhp_glZhlaZkljZoh\Zgghcbfkmffu
H[t_fjugdZ&'6hp_gb\Z_lkyijbf_jgh\ljeg^heeZjh\g_lZdijhklhij_^klZ\blvk_[_wlm
pbnjm\ljh_ij_\urZxsmxIKR: ljeg^heeZjh\wlhkmffZ^he]h\uoh[yaZl_evkl\
dhlhju_aZkljZoh\Zguijbihfhsb&'6l_klhevdh\kmff_ijb^_lkyaZieZlblv\k_fijh^Z\pZf
kms_kl\mxsbo&'6_keb\k_aZ_fsbdbh[ty\yl^_nhelgZau\Zlvwlmpbnjmh[t_fhfjugdZg_
kh\k_fdhjj_dlgh_^hfhklb\fIjbwlhfjughd&'6ijZdlbq_kdbg_j_]mebjm_lkyihkdhevdmk
wdhghfbq_kdhclhqdbaj_gbywlhkljZoh\dZghxjb^bq_kdbg_l
K\hiwlhh[f_gihlhdZfbieZl_`_cdh]^Zh^gZklhjhgZj_]meyjghieZlblij_fbxaZaZsblmZ
^jm]ZyklhjhgZ\uieZqb\Z_l\kxkmffmaZ^he`_gghklb\kemqZ_^_nhelZIjb\udgm\\ohjhrb_
\j_f_gZdlhfmqlhqbkeh[Zgdjhlkl\g_\_ebdhfgh]b_bg\_klhjuklZebkqblZlvijh^Z`m&'6
hlghkbl_evgh[_ajbkdh\ufbklhqgbdhfihklhyggh]h^hoh^ZGhihf_j_jhklZdhebq_kl\Z^_nhelh\
gZqgmljZklbb\uieZluih&'6blh]_dh]^Zdhebq_kl\h^_nhelh\^hklb]g_lhij_^_e_ggh]h
mjh\gyfh`ghh`b^ZlvqlhqZklvijh^Z\ph\&'6kZfb[m^ml\ugm`^_guh[ty\blv^_nhelihk\hbf
h[yaZl_evkl\Zf
BlZdmklhcqb\hklvjugdZ&'6\hh[s_bKR:b?\jhiudZddjmig_crbo_]hk_]f_glh\\
qZklghklbhij_^_ey_lkydhebq_kl\hf^_nhelh\:hgh\k\hxhq_j_^vaZ\bkblhlh[s_]hkhklhygby
wdhghfbdb;hevrbgkl\hwdki_jlh\\dexqZybjmdh\h^kl\hN_^_jZevghcj_a_j\ghckbkl_fu
ijbagZxlqlhl_fiujhklZwdhghfbdbKR:j_adhkgb`Zxlkyb^_eh^Z`_fh`_l^hclb^h
j_p_kkbbIZ^Zxlbl_fiujhklZwdhghfbdb_\jhahguohlyihdZbg_lZdj_adh
Kj_^gyyijh^he`bl_evghklvj_p_kkbb\KR:ih^ZggufGZpbhgZevgh]h[xjhwdhghfbq_kdbo
mf_gvrZ_lkj_^gxxijh^he`bl_evghklv^hf_kyp_\BKR:_s_ih\_aeh=_jfZgbb\gZqZe_
wlh]h^_kylbe_lbyj_p_kkby^ebeZkv[_kdhg_qgu_d\ZjlZeh\Ijbwlhfj_p_kkbykhijh\h`^ZeZkv
ijh[e_fZfbgZdj_^blghfjugd_bg_f_pdb_[Zgdb[ueb\ugm`^_gujZa[bjZlvkykihke_^kl\byfb
k\h_]hbaebrg_hilbfbklbqgh]hih^oh^Zddj_^blh\Zgbxdeb_glh\
Hiul=_jfZgbbm[_`^Z_l\lhfqlhojhgbq_kdb_ijh[e_funbgZgkh\hckbkl_fu\uau\Zxl
aZly`gmxj_p_kkbx=eZ\guc\hijhkk_]h^gyg_\lhfm^ZklkyebKR:ba[_`Zlvj_p_kkbbkdhj__
\k_]hg_m^ZklkyZ\lhfdZd^he]hhgZijh^eblkyHilbfbklbqguckp_gZjbcdhjhldbcb
g_]em[hdbckiZ^Mf_j_gghhilbfbklbqguc\ZjbZglj_adh_gh\k_`_g_ijh^he`bl_evgh_
aZf_^e_gb_jhklZwdhghfbdbGh^he]Zyj_p_kkbyfh`_lklZlvgZklhysbfdhrfZjhfKR:
ijhoh^bebq_j_ai_jbh^uaZly`gh]hwdhghfbq_kdh]hkiZ^ZgZijbf_jkghy[jy^hfZjlZ
]h^Zgh\l_\j_f_gZg_[uehjugdZ&'6
DZdb_ihke_^kl\by\k_wlh[m^_lbf_lv^eyjugdZ&'6";bee=jhkk]eZ\ZdhfiZgbb3,0&2
mijZ\eyxs_cdjmig_crbf\fbj_h[eb]Zpbhggufnhg^hfgZijhrehcg_^_e_ijb[ebabl_evgh
hp_gbe\hafh`gu_ihl_jbhljhklZqbkeZ[Zgdjhlkl\\fej^^heeZjh\WlhpbnjZkjZ\gbfZyk
h[sbfbh`b^Z_fufbm[uldZfbhldjZoZjugdZjbkdh\ZgguoaZdeZ^guo
�\moe_lgbcwdhghfbq_kdbckiZ^fh`_le_]dhm\_ebqblvwlmpbnjm\jZau
Dlhlhfh`_l\hajZablvqlh\k_wlbmfhaZdexq_gbyg_bf_xlkfukeZlZddZdj_qvb^_lh
kljZoh\ZgbbZwlhb]jZkgme_\hckmffhc^_gv]bgbdm^Zg_bkq_aebijhklhhgbl_i_jv
ijbgZ^e_`Zldhfmlh^jm]hfmGh\k\_l_gug_rg_ch]jZgbq_gghcebd\b^ghklbfbjh\uo
nbgZgkh\uojugdh\ih^h[gh_hlghr_gb_dkblmZpbbdZ`_lky\_kvfZkZfhgZ^_ygguf
G_ljm^ghij_^klZ\blvdZdjughd&'6fh`_l\ua\ZlviheghfZkrlZ[gucdjbabkkihkh[gucdZd
\bjmki_j_db^u\Zlvkykh^gh]hjugdZgZ^jm]hcDjbabkVXESULPHihklZ\befbjh\mxnbgZgkh\mx
kbkl_fmgZ]jZgv^_klZ[bebaZpbbghdjbabk&'6ijbgZbom^r_f\ZjbZgl_jZa\blbykh[ulbcfh`_l
ijb\_klbd__djZom
Wlhg_ij_^kdZaZgb_g_fbgm_fh]hZ\k_]hebrvmkeh\guckp_gZjbcGhmkeh\b_ijbdhlhjhf
j_Zebam_lkywlhlkp_gZjbc]em[hdZybijh^he`bl_evgZyj_p_kkby\h\k_g_dZ`_lkylZdbfm`
g_\_jhylguf
I?JBQGU?IM;EBQGU?J:AF?S?GBY
:dlmZevghcwdhghfbq_kdhcl_fhc\DZaZoklZg_gZ]eZaZoklZgh\ylkyi_j\bqgu_im[ebqgu_
jZaf_s_gbyZdpbcdhfiZgbcj_Zevgh]hk_dlhjZ,32Ijhp_kkwlhlihgyl_gbaZdhghf_j_gkj_^gbc
l_fi]h^h\h]hwdhghfbq_kdh]hjhklZaZihke_^gb_k_fve_lmgZkkhklZ\eye\bZ\jZklms_c
wdhghfbd_dhfiZgbyf^eyjZa\blbyg_h[oh^bfubg\_klbpbb
Bf__lkyfZkkZ^h\h^h\\ihevamlh]hqlh[uihemqZlvbg\_klbpbbgZnbgZgkh\hfjugd_
kh[kl\_gghbf_ggh^eywlh]hhgbkms_kl\m_lIjbq_faj_eucnbgZgkh\ucjughdij_^hklZ\ey_l
[bag_km\kxebg_cdm\hafh`ghkl_cihijb\e_q_gbxj_kmjkh\hl[Zgdh\kdbodj_^blh\^h^he_\h]h
b^he]h\h]hnbgZgkbjh\Zgby\ex[uonhjfZoIjZ\^Z^eyagZqbl_evgh]hqbkeZdZaZoklZgkdbo
dhfiZgbcnbgZgkh\ucjughdihdZhklZ_lky\_svx\k_[_^eyjZa\blbyhgbbkihevamxlijb[uev
dhlhjmx]_g_jbjm_lbo[bag_klh_klv\hh[s_g_\uoh^ylgZjughdgb^he]h\uogb^he_\uo
bgkljmf_glh\ZaZgbfZxlkykZfhnbgZgkbjh\Zgb_fWlhijhp_kk^_l_jfbgbjh\Zggucmkeh\byo
jZa\b\Zxs_ckywdhghfbdbbZkkhjlbf_glij_^eZ]Z_fuokihkh[h\nbgZgkbjh\Zgbybihlj_[ghklv\
jughqguohlghr_gbcihqlb\k_]^Zhkgh\gufbgkljmf_glhfy\ey_lkykZfhnbgZgkbjh\Zgb_aZl_f
[Zgdh\kdh_dj_^blh\Zgb_ihkl_i_gghij_^ijbylbyhk\Zb\Zxlf_oZgbafu\uoh^ZgZjughd
h[eb]ZpbcaZl_fijboh^blq_j_^qZklguobim[ebqguojZaf_s_gbc
Djhf_lh]h^Z`_\kZfhcjZa\blhcwdhghfbd_nbgZgkh\ucjughdfh`_lg_ihgZ^h[blvkydhfiZgbb
kdhevm]h^gh^he]h\k_aZ\bkblhlfZkrlZ[h\bl_fih\__[bag_kZL_fg_f_g__\gZklhysbc
fhf_glmgZrboij_^ijbylbc_klv\u[hjdZdbfkihkh[hfnbgZgkbjh\Zlvk\hbihlj_[ghklb
DZaZoklZg_\l_q_gb_g_kdhevdboe_l[uebe_]dh^hklmigubhlghkbl_evgh^_r_\uaZ_fgu_kj_^kl\Z
[Zgdh\JughddhjihjZlb\guoh[eb]ZpbcmgZklh`_kZfucjZa\bluc hlghkbl_evghh[t_fh\I\f\
KG=Ihwlhfmhkh[hcg_h[oh^bfhklb\ijb\e_q_gbbZdpbhg_jgh]hdZiblZeZmgZrbo
ihl_gpbZevguowfbl_glh\g_\hagbdZehbfo\ZlZeh[Zgdh\kdbodj_^blh\bj_kmjkh\ijb\e_dZ_fuo
aZkq_l\uimkdZ[hg^h\K_cqZki_jbh^^_r_\uo[Zgdh\kdboaZcfh\ijhr_ejZaf_sZlvkygZjugd_
h[eb]ZpbcklZehlh`_g_lZdijhklhdZdij_`^_Bjy^dhfiZgbcklZe^haj_\Zlv^h]hlh\ghklbd
\uoh^mgZjughdZdpbcIj_`^_wlZl_fZg_\hagbdZeZ\ijbgpbi_\kbemba\_klghcki_pbnbdb
k_]f_glZ,32gZdhlhjhf^_ckl\mxl[he__`_kldb_lj_[h\ZgbydjZkdjulbxbgnhjfZpbbZlZd`_
kms_kl\m_l\hafh`ghklvmljZludhgljheygZ^dhfiZgb_cGhmi_j\bqgh]hjZaf_s_gbydZdkihkh[Z
ijb\e_q_gbyj_kmjkh\_klvbij_bfms_kl\Zl_hjbbnbgZgkh\hgbohjhrhba\_klgubfgh]hdjZlgh
hibkZguhi_j\uo,32wlh^hklmid^he]hkjhqghfmdZiblZemihemqZ_fucgZhldjulhfjugd_
gZ\u]h^guomkeh\byoh\lhjuojZaf_s_gb_memqrZ_ll_dms__nbgZgkh\h_khklhygb_dhfiZgbb
ZlZd`___bfb^`lj_lvbomdhfiZgbbh[jZam_lkylZdgZau\Z_fZy\ZexlZ^eykebygbcb
ih]ehs_gbcq_l\_jluom\eZ^_evp_\ihy\ey_lkyim[ebqgucf_oZgbafhp_gdb[bag_kZbqlh
g_fZeh\Z`gh\uoh^Zbag_]h
Keh\hf,32i_jki_dlb\gucbgkljmf_glijb\e_q_gbydZiblZeZ^eywfbl_glZbohjhrZy
\hafh`ghklv\eh`blvky^eybg\_klhjZH^gZdhki_j_oh^hfhll_hjbbdijZdlbd_i_j\hkl_i_ggh_
agZq_gb_dZdh[uqghijbh[j_lZxlbf_gghijZdlbq_kdb_^_lZeb:bf_gghIhq_fm\k_lZdb
bf_ggh,32 g_[Zgdh\kdbcdj_^blg_h[eb]Zpbbbl^\f\dZdbokemqZyoke_^m_lijb[_]Zlvbf_ggh
dwlhfmkihkh[mijb\e_q_gbydZiblZeZ"?kebijh\h^blv,32lh]^_gZdZdhcbf_gghiehsZ^d_"
Dlhdhgdj_lgh\DZaZoklZg_fh`_lohq_l[ulvwfbl_glhfZdlhbg\_klhjhf"DZd\k_wlbijhp_kku
fh]ml\u]ey^_lva^_kvbk_cqZk"Fh`ghebboj_]mebjh\Zlv\gm`ghf^eykljZgugZijZ\e_gbb"
Ihc^_fijyfhihkibkdmih^mfZ_f\gZqZe_gZ^\hijhkhf]^_"=^_ijZ\bevg__bm^h[g__[ueh[u
jZaf_sZlvkywfbl_glmbaDZaZoklZgZ"ZjbZglh\hl\_lZih^jZamf_\Z_lkydZdfbgbfmfljb
:efZ:lZFhkd\ZEhg^hgH^ghagZq_geb\u[hjiehsZ^db[hevrhcnbehkhnkdbc\hijhkIhlhfm
qlhjZkdeZ^uk_cqZk_kebkfhlj_lvgZnZdluijbf_jghlZdh\u
DZaZoklZg_aZihke_^gb_g_kdhevdhe_lijhbahrebg_kdhevdhdjmiguo,32i_j\bqgu_im[ebqgu_
jZaf_s_gbyijh\_ebdhfiZgbbDZaZofukDZaZoZelugDZadhff_jp[ZgdDZaFmgZc=Za
GZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdHkgh\ghciehsZ^dhc^eyK?OwlbojZaf_s_gbcklZeEhg^hg:
hlgx^vg_DZaZoklZgkdZynhg^h\Zy[bj`Z ]^_[ueZjZaf_s_gZebrvqZklviZd_lZdhfiZgbb
DZaFmgZc=Za\fDjhf_lh]h\j_]bhg_kms_kl\m_lFhkdh\kdZyf_`[Zgdh\kdZy\ZexlgZy[bj`Z
FF;\fh[t_dlb\ghdjmig_crZy\hklhqghc?\jhi_GZg_caZihke_^g__\j_fyijhreh^\Zhq_gv
djmiguo hijhqbok_cqZkg_]h\hjbfohly[uebbhgb\fjZaf_s_gbyjhkkbckdhcdhfiZgbb
Jhkg_nlv ijb\e_q_ghfej^^heeZjh\\fbjhkkbckdh]hK[_j[ZgdZ fej^^heeZjh\\f
jhkkbckdbo[bj`ZoFF;bJLKIhkdhevdmkms_kl\h\ZebhiZk_gbyqlhebd\b^ghklblhevdh
\gmlj_gg_]hjugdZ[m^_lg_^hklZlhqghGhmqZklb_\gmlj_gg_]hbg\_klhjZihemqbehkv^hklZlhqgh
hsmlbfufihklZlbklbd_\bkijhkZgZZdpbbdhfiZgbbJhkg_nlvh[_ki_qbebj_ab^_gluZ
Zdpbhg_jZfbklZeb\lhfqbke_lukyqnbabq_kdboebpK[_j[ZgdjZaf_sZekym`_lhevdh\
JhkkbbbjZaf_klbeky\h[s_fmki_rghg_kfhljygZh]jhfgmx^eyjhkkbckdh]hjugdZkmffm
ijb\e_q_gguokj_^kl\ Ihke_lh]hdZd[ueZgZibkZgZwlZ]eZ\Z\Jhkkbbijhbahreh_s_h^ghhq_gv
djmigh_jZaf_s_gb_[ZgdZL;\f
�ZgZhkgh\ZgbbebrvwlbonZdlh\\jy^ebfh`ghkm\_j_gghklvxml\_j`^Zlvqlhbg\_klbpbhgguc
ihl_gpbZejhkkbckdh]hjugdZ^hklZlhq_g^eyex[uojZaf_s_gbc\lhfqbke_g_bf_xsbo
iheblbq_kdhcih^^_j`dbL_fg_f_g__ba\_klghqlh]^_ijhbkoh^bljZaf_s_gb_lZfqZklh
hklZ_lkybebd\b^ghklv:_kebgZiehsZ^d__klvebd\b^ghklvlhgZg__ijboh^ylgh\u_wfbl_glu
&#xl;&#xhf;&#xq;&#xbk;&#xe_;&#xg;&#x_j;&#x_a;&#xb^;&#x_g;&#xlu;&#x;�lhfqbke_g_j_ab^_gluZb\hh[s_^hklZlhqghhq_\b^ghqlhjhkkbckdb_nbgZgkh\u_\eZklb
klj_fylkyk^_eZlvFF;p_gljhfnhjfbjh\Zgbyebd\b^ghklbbp_ghh[jZah\ZgbygZjhkkbckdb_
nhg^h\u_Zdlb\uKeh\hfFF;fh`_lbebihdjZcg_cf_j_klj_fblkyklZlvj_]bhgZevguf
nbgZgkh\ufp_gljhf
OhlyihiuldZaZfZgblvgZjhkkbckdbcjughdp_gguo[mfZ]dhgdj_lghdZaZoklZgkdbowfbl_glh\fg_
dZ`_lkyihdZijhba\h^beZkv\k_]hh^gZ`^u:bf_ggh\]h^m\DZaZoklZgijb_oZefwj
Fhkd\uXjbcEm`dh\khk\h_c[jb]Z^hcRebi_j_]h\hjukDZ`_]_ev^bguf lh]^Zij_fv_jhf\fb
Em`dh\gZqZejZkkdZau\ZlvqlhjZa\b\Z_lFhkdh\kdmxnhg^h\mx[bj`mBhgZhq_gvg_^mjgh
jZa\b\Z_lky:m\Zk\^jm]h[jZsZ_lkyhgdijbkmlkl\mxsbfgbdZdh]hjugdZp_gguo[mfZ]\k_
jZ\ghg_ihemqblkyLZdqlh^Z\Zcl_i_j_lZkdb\Zcl_\k_odZaZoklZgkdbowfbl_glh\dgZf
GZjh^\iZgbd_klj_edbi_j_\h^ylgZf_gy\hllmlijbkmlkl\m_lij_^k_^Zl_evdhfbkkbbihp_gguf
[mfZ]ZfimklvhgkdZ`_lY\k\hxhq_j_^v\_`eb\hkhh[sZx]hkih^bgmEm`dh\m=hjh^Fhkd\Z
g_^Z\gh\uimklbek\hb_\jhh[eb]ZpbbJ_kim[ebdZDZaZoklZgjZaf_klbeZkvqmlvjZgvr_LZd\hl
gZrb[mfZ]blhj]mxlkyihemqrbfp_gZfg_`_eb_\jh[hg^uFhkd\uWlhh^ghagZqgh
k\b^_l_evkl\m_lhlhfqlhJ_kim[ebd_DZaZoklZgbg\_klhju^h\_jyxl[hevr_bhp_gb\Zxl__
i_jki_dlb\u\ur_LZdqlh_s_\hijhkdlhgZq_cjughd^he`_gb^lb
Ihke_wlbokeh\Em`dh\ih[Z]jh\_e?]hk\blZijb]gmeZkvm`ZeZkvbkjZamklZeZaZgbfZlvaZf_lgh
f_gvr_f_klZ:\aZe_klZehkh\k_flbohlZdqlh^Z`_g_aZ\bkbfu_gZ[ex^Zl_ebaZg_j\gbqZeb
Em`dh\hldZreyekyb]h\hjblGmqlh`?keb\u[he__ijh^\bgmluq_ffulh]^Zy]hlh\mqblvky
m\ZkGbdh]^Zwlh]hg_kl_kgyekymqblvky?keb\ufh`_l_f_gyq_fmlhgZmqblvlh]hlh\i_j_^
\Zfb^Z`_gZdhe_gb\klZlvEm`dh\Zfh`ghm\Z`Zlv
Gh\p_ehfkblmZpbyihemqZ_lky^hklZlhqghbgl_j_kgZy
?keb\kihfgblvk_j_^bgmolhkZfu_i_j\u_[mfZ]bbaKG= \\b^_^_ihablZjguojZkibkhd\f
gZqbgZeblhj]h\Zlvky\=_jfZgbb\hNjZgdnmjl_b^Z`_\;_jebg_Ijblhfqlh;_jebggbdh]^Z
nbgZgkh\ufp_gljhfg_y\eyekyfbjh\hfmnbgZgkh\hfmkhh[s_kl\mohjhrhba\_klgZebrv
NjZgdnmjlkdZy[bj`ZIjhklh\=_jfZgbb lZdkeh`behkvbklhjbq_kdb\fg_dhlhju_n_^_jZevgu_
a_febkhojZgbebfZe_gvdb_f_klgu_[bj`b bog_kdhevdh\fbakhh[jZ`_gbcij_klb`Zb\hafh`gh
�^hfZrgbom^h[kl\eygZrbowfbl_glh\\u[hjg_f_pdboiehsZ^hd[ueh[mkeh\e_gl_fqlh
=_jfZgbyljZ^bpbhgguc\hkgh\ghfjhkkbckdbckljZl_]bq_kdbciZjlg_jDZaZoklZg_]hgZ
Djhf_lh]hbf__lagZq_gb_lZd`_lhh[klhyl_evkl\hqlhwfbl_glbaKG=\ijbgpbi_fh`_l
jZaf_klblvky\?\jhi_ebrvgZq_luj_o[bj`ZoDjhf_m`_gZa\ZgguoNjZgdnmjlZb;_jebgZ_s_\
Exdk_f[mj]_gmb\Ehg^hg_dhg_qgh
dhgp_oihqlb\k_lhj]m_fu_dhfiZgbbKG=i_j_f_klbebkv\GvxChjdgZ16([ueb
�¿&#x;b;î&#xv;�\uims_guijh]jZffu:JdhfiZgbcufi_edhfbff;beevZggF_q_e
aZj_]bkljbjh\ZghhdhehkhjhdZ\uimkdh\^_ihablZjguojZkibkhdgZp_ggu_[mfZ]bmdjZbgkdbo
wfbl_glh\blZd^Ze__GhihlhfjZaf_s_gbyf\KR:klZekbevghf_rZlvaZdhgKZj[_cgkZHdkeb
K_cqZkhq_\b^gucnZ\hjbljZaf_s_gbcEhg^hgLm^Z\fZkkh\hfihjy^d_b^mlbjhkkbckdb_b
dZaZoklZgkdb_bmdjZbgkdb_wfbl_gluijbq_fkljZgh\hckq_lb^_lgZ^_kyldbZ\kh\hdmighklb
dhg_qghbgZkhlgbG_^Zjhf\]h^mEhg^hgkdZynhg^h\Zy[bj`ZklZeZfbjh\ufeb^_jhfih
h[t_fmijh\_^_gguojZaf_s_gbc
LZdbfh[jZahfmwfbl_glh\baKG=\k_]haZe_lihy\ey_lky\dZq_kl\_ij_^ihqlbl_evghcm`_
lj_lvy[bj`_\ZyiehsZ^dZbg_nZdlqlhhgZ[m^_lihke_^g_cLZd]^_`_\[eb`Zcr_f[m^ms_f
[m^_ljZaf_sZlvkyhkgh\gZyfZkkZdZaZoklZgkdbowfbl_glh\ihij_`g_fm\Ehg^hg_"
Beb\Fhkd\_"Beb \k_lZdb\fgZjh^bg_":lZd`_]^_bf[ueh[uijZ\bevghjZaf_sZlvky"
MgZk\aZdhg_hjugd_p_gguo[mfZ]ijhibkZgZghjfZijbijh\_^_gbb,32aZ]jZgbp_c
dZaZoklZgkdbcwfbl_glh[yaZgjZaf_klblv\DZaZoklZg_g_f_g__\biZd_lZWlhihiuldZk^_eZlv
DZaZoklZgf_klhfjZaf_s_gbybh[jZs_gbyihdjZcg_cf_j_^eygZpbhgZevguoZdlb\h\GZkZfhf
^_e_mex[h]hj_]meylhjZ_klvwlZaZ^ZqZg_imklblvdjmigu_gZpbhgZevgu_dhfiZgbbgZ\g_rgb_
jugdbZ^fbgbkljZlb\ghijbeh`blv\k_mkbebydlhfmqlh[ubo[mfZ]bbij_^eZ]Zebkv
gZpbhgZevgufbg\_klhjZfblhj]h\ZebkvgZjh^bg_KdZ`_f\JhkkbbN_^_jZevgZydhfbkkbyih
p_gguf[mfZ]Zf NKNJ\faZdhgh^Zl_evgh\\_eZijZ\behdijbjZaf_s_gbbgZex[hc
iehsZ^d_wfbl_glh[yaZgjZaf_klblvgZhl_q_kl\_gghc[bj`_g_f_g__\bij_^eZ]Z_fuo
bg\_klhjZfZdpbcBdZdihdZaZehiulih^h[gh_h]jZgbq_gb_^_ckl\bl_evghihkem`behjZa\blbx
jhkkbckdh]hjugdZi_j\bqguojZaf_s_gbcLZdbfh[jZahfijhl_dpbhgbaf\wlhf\hijhk_dZd
fbgbfmfbf__lijZ\hgZkms_kl\h\Zgb_LZdqlhgZrbf\eZklyflZd`_ke_^m_l^h[b\Zlvkylh]h
qlh[udZaZoklZgkdb_dhfiZgbbjZaf_sZebkvg_lhevdh\Ehg^hg_ghlZd`_\:efZ:l_
Wlhl_fZZdlb\baZpbbjZ[hlugZpbhgZevgh]hnbgZgkh\h]hp_gljZXjb^bq_kdblZdhcp_glj
\hagbd\DZaZoklZg_e_lhfdh]^Zij_ab^_glkljZguGmjkmelZgGZaZj[Z_\ih^ibkZeaZdhgH
j_]bhgZevghfnbgZgkh\hfp_glj_]hjh^Z:efZluJNP:dZdke_^m_lbamqj_^bl_evguo
^hdmf_glh\kha^Zgkp_evxjZa\blbyjugdZp_gguo[mfZ]DZaZoklZgZm\_ebq_gbyqbkeZwfbl_glh\k
ebd\b^gufbZdpbyfbijb\e_q_gbybg\_klbpbc\wdhghfbdmkljZguZlZd`_^ey\uoh^Z
dZaZoklZgkdh]hdZiblZeZgZaZjm[_`gu_jugdbp_gguo[mfZ]
�eykijZ\dbJ_]bhgZevgucnbgZgkh\ucp_glj]hjh^Z:efZlunmgdpbhgbjm_l\nhjf_
ki_pbZevghcwdhghfbq_kdhcahgukhkh[ufijZ\h\ufj_`bfhfKyg\Zjy]h^Z\P_glj_
gZqZeb^_ckl\h\Zlvev]hludhlhju_^he`guijb\e_qvgZg_]hb]jhdh\
GZijbf_jkhi_jZpbcihnbgZgkh\hfmdhgkmevlbjh\ZgbxZg^_jjZclbg]ZfZjd_lf_cd_jkl\Z
[jhd_jkdhcb^be_jkdhc^_yl_evghklbg_\abfZ_lkykh\hdmigucih^hoh^gucgZeh]Wfbl_glZf
ij_^eh`_gukdb^dbgZebklbg]hk\h[h`^_gb_hlk[hjZaZj_]bkljZpbxb^Z`_qZklbqgh_
\haf_s_gb_aZljZlgZZm^bl
gZpbhgZevgh]hjugdZp_gguo[mfZ]Zdhebq_kl\hwfbl_glh\kms_kl\_gghm\_ebqblkyIjhbahc^_l
ebwlhj_Zevgh[hevrhcnbehkhnkdbc\hijhk?klvjy^nZdlhjh\^_eZxsbodhgdj_lgmx[bj`m
ijb\e_dZl_evghc^eywfbl_glZGZ[hevrhfdhgp_gljbjh\Zgghfbebd\b^ghfjugd_dZ`^ucfh`_l
\u[jZlvlhqlhgm`ghbf_ggh_fmWlhdZd[hevrhckmi_jfZjd_l\f_klhfZe_gvdh]hfZ]ZabgZ\hae_
^hfZu[hj\kmi_jfZjd_l_[hevr_Zp_gudZdijZ\behgb`_Ehg^hgkdbcbebgvxchjdkdbc
nbgZgkh\ucjughdwlhb_klvkmi_jfZjd_llhevdhnbgZgkh\uchi_j\uolZfjZ[hlZ_lijbgpbi
wdhghfbbgZfZkrlZ[_Fgh]b_]h\hjylhlhfqlhmkem]behg^hgkdhc[bj`bg_^_r_\u
�_ckl\bl_evgh\Ehg^hg_wfbl_glaZieZlblZg^_jjZcl_jm\bZ\Fhkd\_lhevdh\bGhaZlh\
Ehg^hg_Zg^_jjZcl_jjZaf_klbldhfiZgbxaZfej^^heeZjh\Z\Fhkd\_aZBdZdb_fh]ml
[ulvdhff_glZjbbihih\h^mlZdhcwdhghfbb":jZaf_jdhfbkkbhgguogZ[hevrhck^_ed_fh`gh
kgbablvh\lhjuolZf[_ahiZkg__ihlhfmqlhemqr_bgnjZkljmdlmjZ
Gm^ZJhkg_nlvkh[jZeZfgh]h^_g_]b\Fhkd\_GhqlhlZdh_Jhkg_nlv"=hkm^Zjkl\_ggZy
dhfiZgbylh_klvbkdmkkl\_ggh_nhjfbjh\Zgb_KlZlbklbdZq_ldhihdZau\Z_lqlhohly]hkdhfiZgbb
h[eZ^Zxl[he__agZqbl_evgufbh[t_fZfbj_a_j\h\ghbmjh\_gvdhjjmipbblZf\ur_kjZ\gbl_evgh
kqZklguf[bag_khfBkdexq_gb_f^mfZxy\ey_lkylhevdhKlZlhce ghghj\_`pub\:njbd_
ghj\_`puhgbg_\hjmxlgb]^_\fMki_oJhkg_nlbgZ[bj`_[ue\agZqbl_evghckl_i_gb
h[_ki_q_g]hkm^Zjkl\_gghcih^^_j`dhcBdjhf_lh]hwlhjZaf_s_gb_ijhbkoh^beh\mkeh\byo
dh]^Z\kljZg_g_kdhevdhe_lih\urZebkvaZjieZluohjhrbfbl_fiZfbjZa\b\ZeZkvbg^mkljby
dhee_dlb\guobg\_klbpbcBbg\_klhjuj_rbebqlhJhkg_nlvwlhj_ZevgZy]hem[ZynbrdZ
GhjfZevgh_bjZpbhgZevgh_ih\_^_gb_Ghg_klhbl^_eZlvbawlh]h\u\h^qlhjhkkbckdbf
wfbl_glZf[hevr_g_ihgZ^h[ylkyaZiZ^gu_[bj`bJZa\b\Zxsb_kynbgZgkh\u_jugdbg_fh]ml
kjZ\gblvkykjugdZfbjZa\blufbihh[t_fZfh[jZsZxsbokyj_kmjkh\
H^gZdhk^jm]hcklhjhguaZiZ^gucnbgZgkh\ucjughdwlhdem[g_]hg_hkh[hohlylimkdZlv
dh]hlhkhklhjhguihlhfmqlhaZq_f`_qe_gZfdem[ZebrZlvkyk\hbo^hoh^h\"
L_mkeh\byb]judhlhju_kms_kl\mxlgZwlbojugdZog_\k_]^Z^eygZkijbylguGhbkoh^blvba
lh]hqlhfufh`_fboihf_gylvg_ihemqblkyGbdZdbohkh[uomkeh\bc^eygZkgbdlhkha^Z\Zlvg_
[m^_lDZaZoklZgg_[hevrZyohlyb[h]ZlZyijbjh^gufbj_kmjkZfbkljZgZIhwlhfm\kZfh_
i_j\h_\j_fyf_`^mgZjh^gu_hj]ZgbaZpbb_s_rebgZfgZ\klj_qmlZd`_dZd^himklbfiheydZf
dhlhjuogZ^h[uehhlhj\ZlvhlZjrZ\kdh]h^h]h\hjZGhaZoh^beb\wlhf\klj_qghf^\b`_gbbg_
lZd^Ze_dhdZdkBg^b_cihlhfmqlhhgZhq_gv[hevrZyBg_lZddZdkJhkkb_cdhlhjZybf__l
y^_jgu_[h_]heh\dbDh]^Zfu\\h^bebl_g]_lhmagZ\Zebg_^Z^mlebbgZfdZdiheydZf
klZ[bebaZpbhggucdj_^blGhFNohjhrhihfgxm`_lh]^ZihdZaZeDZaZoklZgmZddmjZlgmx
nb]mLh_klvgZf^h\hevgh[ukljhkdZaZeb[m^_l_`blvihh[sbfaZdhgZfbg_juiZcl_kvWlh
ijb\_ehdgZr_fmyjhklghfm^\b`_gbx\klhjhgmf_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\KFhkd\hcijh[e_f
g_kdhevdhhi_j\uobgnjZkljmdlmjZp_gljZebah\Zggucmq_lhi_jZpbckp_ggufb[mfZ]Zfb
p_gljZebah\Zggucdebjbg]l_ogheh]byihklZ\dZijhlb\ieZl_`Z\k_wlhgZjhkkbckdhf
[bj`_\hfjugd_gZoh^blkyZ[khexlgh\klZ^bbklZgh\e_gby
Fukha^Z\ZebbgnjZkljmdlmjmgZr_]hnhg^h\h]hjugdZ\]h^mbhgZm`_\lhlfhf_gl
khhl\_lkl\h\ZeZ\hkvfbba^_\ylbdjbl_jb_\ijb\_^_gguo\J_dhf_g^Zpbyo]jmiiulb:\
JhkkbbbgnjZkljmdlmjZ lh]^Z\fkhhl\_lkl\h\ZeZebrvh^ghfmbawlbodjbl_jb_\Bdlh[uihr_egZ
[ulvgm`gu[_kdhg_qgu_bkdbdh]^Zdlhlhdh]hlhdbgme[mfZ]bg_ihklZ\be^_g_]g_aZieZlbe"
_^v^Z`__kebdhgdj_lgZydhfiZgbygb\q_flZdhfg_aZf_rZgZlh\ih^h[guomkeh\byo__\k_
jZ\gh\lygml\jZa[hjdbLmlijh[e_fZm`_^Z`_g_lhevdh\bgnjZkljmdlmj_ghb\dZq_kl\_
[bag_kkj_^u\p_ehfWlh\h\lhjuo
Jhkkbbkms_kl\mxllZdgZau\Z_fu_j_c^_juijbq_fkms_kl\mxllZdkdZaZlvbgklblmpbhgZevgh
bim[ebqghLh_klvijZdlbq_kdbhnbpbZevghknhjfbjh\ZeZkvlZdZyijhn_kkbyj_c^_jHg
ba\_klgucq_eh\_dkgbfkqblZxlkybgl_j\vxkj_c^_jhfi_qZlZ_l\_^msZy^_eh\Zy]Za_lZ
ihy\bebkvi_j\u_dgb]bhgboLh]hb]ey^bdZdhcgb[m^vbf_gblucj_c^_jaZimklblZ\lhjkdmx
i_j_^ZqmgZjhkkbckdhfl_e_\b^_gbbBebgZqg_l\_klbfZkl_jdeZkk\mq_[ghfaZ\_^_gbb:\_^v
_kebbkoh^blvba[Zah\h]hijbgpbiZqlhqZklgZykh[kl\_gghklvk\ys_ggZlhj_c^_jh\]hkm^Zjkl\h
ex[h_^he`ghmgbqlh`ZlvkjZamGh\Jhkkbbwlh_^\Zebg_hnbpbZevgucbgklblmlkdhlhjuf
j_Zevghgbdlhg_[hj_lkyBihijZ\vl_f_gy_kebyhrb[Zxkvihkdhevdmhrb[blvky\^Zgghf
kemqZ_[m^mlhevdhjZ^AZy\e_gbyh[s_]hieZgZ\lhfkfuke_qlhj_c^_jkl\hwlhZfhjZevgh
dhg_qgha\mqZlGhh^gboaZy\e_gbcfZeh\Zlh
LZdqlh\p_ehf\hagbdZxlbhq_gvgZklhyl_evgh\hijhku\g_nhg^h\h]hjugdZwlh\lj_lvbo
Bkiheg_gb_km^_[guoj_r_gbcg_\k_]^Z[ukljh_g_\k_]^ZdZq_kl\_ggh_bebdZd_s_fh`gh
dhjj_dlghkdZaZlv"BlZd^Ze__
Dh]^Zg_f_p\_jbe\k\hxfZjdmhg`__s_\_jbe\k\h_]hg_f_pdh]hkm^vx\g_f_pdh]h
ihebp_ckdh]h\g_f_pdh]hgZeh]h\h]hbgki_dlhjZ:_kebj_qvb^_lhijb\e_dZl_evghklb
jhkkbckdbop_gguo[mfZ]lhj]m_fuobebjZaf_sZ_fuogZfhkdh\kdhc[bj`_lhgZ^h\_jblv\
khhl\_lkl\mxsbojhkkbckdbolh\Zjbs_cBfgh]heb\Jhkkbbex^_cdhlhju_bkdj_gg_\_jyl
k\hbfkm^vyfk\hbffbebpbhg_jZfk\hbfgZeh]h\ufbgki_dlhjZf"
Ke_^m_lijbagZlvqlh^eygZk]jZ`^ZgDZaZoklZgZ[ueh[uj_ahgghqZklvwlbo\hijhkh\aZ^Z\Zlv
lZd`_kZfbfk_[_;_amij_qgZebgZrZkh[kl\_ggZy[bag_kkj_^Z"J_Zevghhl^h\bdeb_glh\
GZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDZaZoklZgZij_^k_^Zl_e_fijZ\e_gbydhlhjh]hy\gZklhysbc
fhf_gly\eyxkvbf_xl^hoh^uihfbfhe_]Zevguo^jm]bo[ZgdZolh`_kZfh_y]h\hjbegZwlb
l_fukdhee_]ZfbWlb\bg_h[yaZl_evghl_g_\ZywdhghfbdZ IhdZaZl_evl_g_\hcwdhghfbdb
\DZaZoklZg_y^mfZxihjy^dZ\b\fGhdZdbf_ggh[ulvg_e_]Zevgufwlhlh`_\hijhkYg_
agZxex^_cdhlhju_ieZlylgZeh]baZgbfZykvqZklgufba\hahfbebk^Zq_ckh[kl\_ggh]h`bevy\
Zj_g^mIhgZrbfhp_gdZfgZeh]gZk^Zqmd\ZjlbjieZlblf_gvr_\bgZk_e_gbyaZgbfZxs_]hky
wlbfijhfukehfblh\kblmZpbbdh]^Zihf_s_gb_Zj_g^m_laZiZ^gZydhfiZgbyklj_fysZyky[ulv
ijhajZqghcJy^e_]dhijh^he`blvij_ih^Z\Zgb_yaudh\ih^]hlh\dZ\\mauqZklgu_f_^bpbgkdb_
mkem]bjZ[hlZih^hfmblZd^Ze__
Kljh]h]h\hjy^hoh^ug_h[eZ]Z_fu_gZeh]Zfbbf__l[hevrbgkl\hgZr_]hgZk_e_gbyWlh
ijh^he`Z_lky^_kylbe_lbyfbOhly_kebijhajZqghklvklZg_lm^h[ghcbeb\u]h^ghcijhajZqgufb
klZgmlfgh]b_dhgp_dhgph\\_^v^_ckl\bl_evghdh]^ZaZieZlbegZeh]blhkibrvkihdhcgh
IjhklhihdZ\jy^_kemqZ_\^_r_\e_bijhs_jZajmeblv\hijhkkgZeh]h\bdZfbg_`_ebaZieZlblv
ihaZdhgmwlmb]jmb]jZxlfgh]b_bp_gm\hijhkZe_]dh\uqbkeblvGZ^h\k_]hebrvkjZ\gb\Zlv
pbnjmdhlhjmxgZeh]h\bdbij_^ty\eyxlg_ihkj_^kl\_gghihke_ijh\_^_gbyijh\_jdbkpbnjhcih
dhlhjhc\ughkblkykm^_[gh_j_r_gb_JZagbpZf_`^mi_j\hcbihke_^g_c^_e_ggZyihiheZfwlh
Djhf_lh]hfgh]b_jZa\h^u\wlmkmffmg_ihiZ^Zxlihlhfmqlhdhgk_gkmkZm^Z_lky^hklbqv^h
ij_^ty\e_gbygZeh]h\uoij_l_gabcijb]eZr_gb_dlZgpmijhba\h^behkvg_\ibkvf_gghcZ\
mklghcnhjf_B\k_ijhwlhagZxlBkihdhcghjZkkdZau\ZxlZg_d^hluhlhfqlhklZlv
[bag_kf_ghf[_aklZjlh\h]hdZiblZeZ\iheg_fh`ghgZ^hlhevdhgZqZlvk^he`ghklbbebijhdmjhjZ
bebgZeh]h\h]hbgki_dlhjZ
Hq_gvfgh]hg_h^ghagZqguofhf_glh\\gZr_fZ^fbgbkljZlb\ghfdh^_dk_KdZ`_fdh]^ZyjZ[hlZe
�\;k_dvxjblbadgZf\hnbkh^gZ`^uijbr_eih`ZjgucbihdZaZeihklZgh\e_gb_]^_[ueh
gZibkZghqlhgZdZ`^ucdhfivxl_j^he`_gijboh^blvkyh^bgh]g_lmrbl_evIj_^klZ\vl_lhj]h\uc
aZedjmigh]h[ZgdZkb^yl^\_klbq_eh\_dZlhb[hevr_kl_guklZeh[ulvm\_rZgu
khhl\_lkl\_ggufdhebq_kl\hfh]g_lmrbl_e_cG_kihjxklhqdbaj_gby^baZcgZwlh^Z`_
bgl_j_kghh[s_fih`Zjguc^Zeihgylvqlhp_gZ\hijhkZ^heeZjh\FudZdex^b
ijZ\bevgu_j_rbebdhjjmipb_cg_aZgbfZlvkyZdmiblvh]g_lmrbl_ebGhbdmiblvhdZaZehkvg_
ijhklhEbp_gabxgZijh^Z`mbf_eZlhevdhh^gZdhfiZgbyZkZfuc^_r_\uch]g_lmrbl_evklhbel_
`_kZfu_^heeZjh\Ijbq_fwlbrlmdbbf_xlh]jZgbq_gguckjhdojZg_gbyi_j_aZjy`Zlv`_bo
\hh[s_gm`ghdZ`^uc]h^ :dhfiZgbyihijh^Z`_h]g_lmrbl_e_c^Z`_g_m^h[ghmlhqgylv
ijbgZ^e_`ZeZih`Zjgufbgki_dlhjZf\f
Gmfulh]^ZihklmibebbjjZpbhgZevgh\k_lZdbijbh[j_ebh]g_lmrbl_ebGh]eh[Zevghqlh[u
bg\_klbpbhggucdebfZlghjfZebah\ZekylZdb_\hijhkugZ^hkgbfZlv\ijbgpbi_GZ^hqlh[uk
h^ghcklhjhgul_g_\ZywdhghfbdZe_]Zebah\ZeZkvZk^jm]hcqlh[uqbgh\gbdZfwlhlh`_[ueh
\u]h^ghQbgh\gbdkj_^g_cjmdbihmjh\gx^hoh^Z^he`_ghlghkblvkydkj_^g_fmdeZkkm:\
gZklhysbcfhf_glhgg_^hdZiblZebabjh\ZgB^h[jZlvdZiblZebaZpbxfgh]b_klj_fylkyaZkq_l
ij_^ijbgbfZl_e_c
Klhblebm^b\eylvkylhfmqlhij_^ijbgbfZl_eb\k\hxhq_j_^v\lZdbomkeh\byogZoh^yl\k_[_
kbeu\ha^_j`Zlvkyhlij_\jZs_gbyk\h_]h[bag_kZ\ijhajZqgucbim[ebqguc"lhfqlhhgbg_
\b^ylkfukeZijb\e_dZlvdZiblZebf_gghgZjugd_ZdpbcZklj_fylkyihemqblv_]hbgufbf_g__
hq_\b^gufb^eyihklhjhggbo]eZaimlyfb"
Ke_^mxsbc\hijhkdZdhcbf_gghwfbl_glfh][u[ulvdZg^b^ZlhfgZ,32"H[t_dlb\gh
klZgh\blvkyijhajZqgufbZdpbhg_jgufbh[s_kl\Zfbklj_fblvkydim[ebqghklbb\hafh`ghklb
lhj]h\Zlvky^he`gudjmigu_dhfiZgbblh]^Zb^heyheb]Zjoh\\wdhghfbd_[m^_lihkl_i_ggh
mf_gvrZlvkyKj_^g_fm`_ Zhkh[_gghfZehfm\f[bag_kmgZ[bj`_\[hevrbgkl\_kemqZ_\^_eZlv
g_q_]hGh^eygbobgZeh]h\ucj_`bf^he`_g[ulvbguf[he__[eZ]hijbylgufQj_af_jgZy
dhgp_gljZpbyIgZdjmiguobk\_jodjmiguoij_^ijbylbyowlhg_ijZ\bevghB\DZaZoklZg_b\
Jhkkbb^heyfZeh]hbkj_^g_]h[bag_kZ^he`gZ[ulv\jZaZ[hevr_q_fk_cqZkH^gZdh
hi_j_`Zxs__jZa\blb_fZeh]hbkj_^g_]h[bag_kZ[_akh^_ckl\by]hkm^Zjkl\Zg_\hafh`ghGZ^h
hkeZ[eylvZ^fbgbkljZlb\gucij_kkf_gylvijZ\hijbf_g_gb_h[s_fdZdgb^hkZ^ghlmlihdZh
fgh]hfijboh^blky]h\hjblv\khkeZ]Zl_evghfgZdehg_gbb
GZrZdjmigZyf_^gZydhfiZgbyDZaZofukaZdZdh_lh\j_fyi_j_^jZaf_s_gb_f\Ehg^hg_
ij_h[jZah\ZeZkv\LHH\j_amevlZl_q_]h__Zdpbbi_j_klZeblhj]h\ZlvkygZDZaZoklZgkdhc
nhg^h\hc[bj`_ .$6(\fIjbwlhfhgZgZgyeZbg\_klbpbhgguc[Zgd-30RUJDQqvbmkem]b
g_^_r_\u dZd]h\hjyl\fbZdlb\ghjZ[hlZeZgZ^ihemq_gb_febklbg]ZgZEhg^hgkdhc[bj`_B
Ijbq_fwlhg__^bgbqguckemqZcwlhl_g^_gpbyMoh^djmiguowfbl_glh\gZAZiZ^\ua\Zg
g_[eZ]hijbylgufgZeh]h\ufj_`bfhfbkeZ[hcaZsblhcijZ\bbg\_klhjh\bwfbl_glh\\gZrbo
km^ZoGhdkh`Ze_gbxwlZijh[e_fZg_fh`_l[ulv\h^bghqdmj_r_gZnbgZgkh\ufj_]meylhjhf
hgZ\ba\_klghckl_i_gbwdah]_ggZihhlghr_gbxdnbgZgkh\hfmjugdm
�\Zdjmiguodeb_glZgZr_]h[ZgdZijb\e_dZxlk[Zgdh\kdh]hjugdZdj_^blgu_j_kmjkudZ`^uc
ijbf_jghihfeg^heeZjh\\]h^kj_^g_f[_jmldj_^bluih^\bYklZeijh\h^blvkgbfb
jZatykgbl_evgmxjZ[hlmkdZaZe_keb\uklZg_l_ijhajZqgufbihemqbl_ebklbg]gZgZr_c
nhg^h\hc[bj`_bjZaf_klbl_k\hbh[eb]Zpbblhhl_q_kl\_ggu_i_gkbhggu_nhg^u\iheghf
wdklZa_[m^mljZko\Zlu\Zlv\Zrb[mfZ]bih^\b]h^h\uoH[sbch[t_f]h^h\hcwdhghfbb\wlhf
kemqZ_khklZ\bl e_]dhih^kqblZlv\ffeg^heeZjh\Ghfh_khh[s_gb_g_\ua\Zehm
ij_^ijbgbfZl_e_cwglmabZafZHdZau\Z_lkyh[_dhfiZgbbh[wlhfm`_^mfZebijb]eZrZeb
�aZiZ^guoZm^blhjh\bl_ih^kqblZeb\hqlhh[hc^_lky\uoh^gZ[bj`m_ckl\bl_evgh
fbeebhgZ[m^mlkwdhghfe_gugZp_g_nbgZgkbjh\ZgbyGhijbwlhfijb^_lky^hihegbl_evgh
aZieZlblvhl^hfeg^heeZjh\gZeh]h\DlZdhcg_^_r_\hcijhajZqghklb[bag_kkhq_\b^ghklvx
g_[m^_lklj_fblvky=hkm^Zjkl\h^he`ghkha^ZlvdZdfbgbfmflZdb_mkeh\bydh]^Z[ulv
ijhajZqguf^eyij_^ijbylby\ub]jurghohly[uklhqdbaj_gbyklZlmkZj_imlZpbb:emqr_
qlh[uwlh[ueh\u]h^ghbih^_gv]ZfIhlhfmqlh[bag_kjZpbhgZe_gu]h^gu_^eyk_[ygZqbgZgby
]hkm^Zjkl\Zhg[m^_lih^^_j`b\ZlvGmZg_\u]h^gu_kZ[hlbjh\ZlvBijbau\udkhpbZevghc
hl\_lkl\_gghklbwlh]hiheh`_gbygbq_]hg_baf_gyl
Lml[ueh[uih`Zemcmf_klgh\kihfgblvqlh^hey]hkm^Zjkl\Z\wdhghfbd_DZaZoklZgZg_hq_gv
\_ebdZGZ^hexgZpbhgZevghcdhfiZgbbDZaFmgZc=Zaijboh^blky\bg_nl_^h[uqb
hklZevgZyg_nlv^h[u\Z_lkyqZklgufb ijbq_f\hkgh\ghfbghkljZggufb\fdhfiZgbyfbp\_lghc
f_lZeemj]bbg_lgbh^ghc]hkm^Zjkl\_gghcdhfiZgbb=_g_jZpbywe_dljhwg_j]bbijZdlbq_kdb\ky
qZklgZy^bkljb[mpbywe_dljhwg_j]bbijb\Zlbabjh\ZgZgZiheh\bgmGZpbhgZevgufbdhfiZgbyfb
y\eyxlkyA:HDL@ `_e_agZy^hjh]Z\fDZaZlhfijhffZ]bkljZevgu_k_lbDjhf_lh]hm
]hkm^Zjkl\ZdhgljhevguciZd_l\DZaZol_e_dhf_G_lZdm`fgh]hQZklguc[bag_kijhba\h^blm
gZkhdheh\bI Wlh[hevr_q_f\=_jfZgbbNjZgpbbBlZebbdhlhju_ihij_`g_fmmqZl
gZkkljhblvjughqgmxwdhghfbdm\f?kebohly[uqZklvwlboij_^ijbylbcijh\_eZi_j\bqgu_
im[ebqgu_jZaf_s_gbygZrnhg^h\ucjughd[ue[ubgufDZdfbgbfmfgZihjy^hd
:dlhgZrbihl_gpbZevgu_bg\_klhju"Hlghr_gb_i_gkbhgguoZdlb\h\dI\DZaZoklZg_\ur_
q_f\hNjZgpbbbBkiZgbbQ_j_aiZjme_li_j_]hgbfb=_jfZgbxDZdym`_fgh]hjZakdZaZe
i_gkbhggZyj_nhjfZijb\_eZdlhfmqlhi_gkbhggu_nhg^uDZaZoklZgZm`_k_cqZkZddmfmebjh\Zeb
^hklZlhqgh[hevrb_h[t_fugZdhie_gbc
=eZ\guc\hijhk^eygbok_cqZk\eh`_gb_kj_^kl\?fdhklvgZpbhgZevgh]hjugdZdhjihjZlb\guo
h[eb]Zpbcg_^hklZlhqgZbghkljZggu_[mfZ]bgZrbGINfh]ml\deZ^u\Zlvg_[he__\b
Zdlb\h\bijblhf\kblmZpbbmdj_ie_gbyl_g]_d^heeZjmbghkljZggu_[mfZ]bdZdbgkljmf_gl
bg\_klbjh\Zgby^eygbog_hq_gvbgl_j_kgu=hkm^Zjkl\_ggu_[mfZ]bk_cqZk\mkeh\byo
[_a^_nbpblgh]h[x^`_lZ^Zxlhq_gvgbadmx^hoh^ghklvHklZ_lkyjughdZdpbcZhgijZdlbq_kdb
g_jZa\blIjh[e_fZ bgZrZbJhkkbb\fkhklhbl\lhfqlhba[ulhd^_g_]\nbgZgkh\hfb
g_nl_]Zah\hfk_dlhj_g_dhfi_gkbjm_lh]jhfgh]hg_^hklZldZbg\_klbpbc\bgnjZkljmdlmjmG_l
h[_ki_qbebaZsblmijZ\bg\_klhjZdjZldhkjhqghfieZg_\uoh^hffh`_l[ulv\uimkd
]hkm^Zjkl\_gguobg\_klbpbhgguop_gguo[mfZ]ih^ijyfu_]ZjZglbbeb[hfbgbkl_jkl\ZnbgZgkh\
eb[hgZpbhgZevguodhfiZgbc
:\kj_^g_kjhqghfieZg_ijh[e_fZj_rZ_lkyq_j_ajZkdjmldmjugdZZdpbcGhdZdm`_kdZaZgh
k_cqZkqZklgucdZaZoklZgkdbcdZiblZeg_hq_gvklj_fblkygZ[bj`mdhfiZgbyfg_\u]h^gh^_eZlv
,32IjblhfqlhmgZkohjhr__aZdhgh^Zl_evkl\hohjhrZybgnjZkljmdlmjZp_gljZevguc
^_ihablZjbcLVHWWOHPHQWihklZ\dZijhlb\ieZl_`Z\k_dZdiheh`_ghMi_gkbhgguonhg^h\b
[Zgdh\fgh]h^_g_]dhlhju_hgbkm^h\hevkl\b_f\eh`beb[u\p_ggu_[mfZ]bQ_]hg_o\ZlZ_llZd
wlhkZfbo[mfZ]Lh_klvfuhiylv\ha\jZsZ_fkyd\hijhkmdlhmgZkfh`_lbohq_l[ulvwfbl_glhf
Fgh]b_gZrbdhfiZgbbijh^ZxlZdlb\udblZcpZfijb]h\Zjb\ZyijbwlhfqlhkdblZckdhc
wdkiZgkb_cgZ^h[hjhlvky:\Jhkkbbhkgh\ghcihdmiZl_ev[bag_k_^bgbpaZiZ^gu_kljmdlmju
bfijh^Zgh^h\hevgh[hevrh_dhebq_kl\h[Zgdh\ \lhfqbke_bai_j\hc^\Z^pZldb\fg_kdhevdh
djmig_crbobg\_klbpbhgguodhfiZgbcIjh^Z\puijbwlhfklhgmlqlhhl_q_kl\_ggucjughd
gm`^Z_lky\aZsbl_:kmlvijhp_kkh\h^gZblZ`_uklmiZyim[ebqgh\k_iZljbhluGhihlhf\
g_im[ebqghfnhjfZl_^_eh\uoi_j_]h\hjh\bghkljZg_p^Z_laZZdlb\ugZ\b[hevr_q_f
khhl_q_kl\_ggbdblmlp_gZiZljbhlbafZhij_^_ey_lkyf]gh\_gghbh^ghagZqgh
?klv_s_ijh[e_fZlZdgZau\Z_fh]hbg\_klbpbhggh]hdebfZlZJmdh\h^kl\hkljZgu
ij_^klZ\bl_ebnbgZgkh\uo\eZkl_cfbgbkljnbgZgkh\ij_^k_^Zl_evP_gljZevgh]h[ZgdZ\k_
ih]heh\ghklhyl]hjhcaZ_]hmemqr_gb_Ghdhgdj_lgucbg\_klhj\aZbfh^_ckl\m_lg_kgbfbZk
jZchgghcgZeh]h\hcbgki_dpb_ckjZchggufkm^hfkih`ZjgufbkZgblZjghwib^_fbheh]bq_kdhc
klZgpb_cblZd^Ze__:lZfjZ[hlZxlex^bdhlhju_jmdh\h^kl\mxlky^jm]bfbih^oh^ZfbH[sb_
aZ^Zqbdhlhju_klhyli_j_^kljZghcbofhlb\bjmxlkeZ[hKh[kl\_ggZyg_^hdZiblZebabjh\Zgghklv
y\ey_lky^eygbo[he__kbevgufklbfmehfg_`_ebaZ^ZqZmdj_ie_gbygZpbhgZevgh]h
bg\_klbpbhggh]hdebfZlZIjbq_f\qZklghc[_k_^_hgb]hjyqhjZlmxlbf_gghaZmdj_ie_gb_b^Z`_
ihfukeblvg_fh]mlqlhbo^_ckl\bygZghkylwlhfm^_emk_jv_agucms_j[
ijhq_fihkl_i_gghiheh`_gb_f_gy_lkyKm^vb\DZaZoklZg_kZfu_\ukhdhhieZqb\Z_fu_
qbgh\gbdbKm^vy_joh\gh]hkm^ZihemqZ_l[hevr_q_fij_fv_jfbgbkljkm^vbjZchgguokm^h\
aZjZ[Zlu\Zxlihjy^dZ^heeZjh\Bh[t_dlb\ghkm^uklZeb[he__g_aZ\bkbfufbDjhf_
lh]h\hh[s_^_eh^Ze_dhg_\k_]^Z\dhjjmipbbIjZdlbdZihdZau\Z_lqlhhrb[dbqZklh\ua\Zgu
h[uqgufg_ihgbfZgb_fKm^vyg_jZa[bjZ_lky\nbgZgkh\uo\hijhkZoijhklhihlhfmqlhg_bf__l
khhl\_lkl\mxsboagZgbcGh\_^vkm^_[gh_j_r_gb_\k_jZ\ghijbgbfZlvgZ^h\hlbihklmiZ_l
q_eh\_dihbglmbpbbIhwlhfm^eykm^_ckdh]hdhjimkZ^he`gZ[ulvkha^ZgZihklhyggh
^_ckl\mxsZykbkl_fZnbgZgkh\h]hh[mq_gby:\b^_Ze_^he`gulZd`_\hagbdgmlv
ki_pbZebabjh\Zggu_km^uknbgZgkh\ufmdehghf
?kebfuohlbfihkljhblvghjfZevgmxwdhghfbdmijZ\Zbg\_klhjZke_^m_laZsbsZlvK_cqZkdh]^Z
gZqgmlaZimkdZlvkyf_oZgbafuk_dvxjblbaZpbbih\_^_gb_km^h\klZg_lijbgpbibZevguf
fhf_glhfFh`ghijbgylvkZfu_ohjhrb_aZdhgugh_keb[m^_l\ug_k_ghohly[uh^ghkm^_[gh_
j_r_gb_g_\ihevambg\_klhjZlh\g_^j_gb_i_j_^h\uonbgZgkh\uof_oZgbafh\\gZpbhgZevgmx
ijZdlbdmgZwlhfaZdhgqblkyIhwlhfml_i_jvdh]^Z\DZaZoklZg_ijbgylaZdhghk_dvxjblbaZpbb
bf_eh[ukfukerbjhdhjZatykgylvkj_^bkm^_ckdbo_]hhkgh\gu_iheh`_gbyaZq_fkha^Zxlky639
^_eZflZdh]hijhnbeyj_r_gbyh[yaZl_evgu_^eykm^h\[he__gbadh]hmjh\gyDh]^Z\k_jZkibkZgh
\hafh`ghkl_c^eyijhba\heZ]hjZa^hf_gvr_
IjbijZ\bevghfj_r_gbbwlboijh[e_fmnhg^h\h]hjugdZDZaZoklZgZ_klvrZgkihkl_i_ggh
�jZkdjmlblvkyeylh]hqlh[uijb\e_qvZdpbhg_jgucdZiblZedhfiZgbb[m^ml\ugm`^_gu
jZkdju\ZlvbgnhjfZpbxhk_[_^_eZlvZm^bli_j_oh^blvgZFKNHijhoh^blvijhp_^mjuebklbg]Z
bkh\_jrZlvijhqb_ijZ\bevgu_^_ckl\byq_]hfu\k_bohlbf:ihl_gpbZevgufZg^_jjZcl_jZf
_kebhgbohlylhklZlvkygZjugd_ijb^_lkyZdlb\ghaZgbfZlvkyjZatykgbl_evghcjZ[hlhck
ihl_gpbZevgufbwfbl_glZfbBlZdZyjZ[hlZg_ij_f_gghijbg_k_lieh^uKR:\_]h^u
jughdp_gguo[mfZ][uem^_ehfg_[hevrhcqZklbgZk_e_gbyGh[eZ]h^ZjyZdlb\ghcijhiZ]Zg^_Z
lZd`_jZa\blbxiZ_\uonhg^h\gZjughdkh^ghcklhjhgu\ureblukyqbwfbl_glh\dhfiZgbc
\lhjh]hblj_lv_]hwr_ehgZdhlhju_jZg__jZa\b\ZebkvdZdk_f_cguc[bag_kZk^jm]hcq_j_a
iZ_\u_nhg^uklZehbg\_klbjh\Zlv[he__iheh\bgugZk_e_gbyBl_i_jvnhg^h\ucjughdKR:
�djmig_crbc\fbj_Z`_\AZiZ^ghc?\jhi_gZpbhgZevgu_nhg^h\u_jugdb_s_g_^hklb]eb
ihdZaZl_e_cKR::mgZkjughdp_gguo[mfZ]\hh[s_lhevdhklZjlh\Ze
LZdqlhgZg_fk_cqZk\hklj_[h\Zgex[hcijZdlbq_kdbchiulijh\_^_gbymki_rguo,32
DklZlbGZjh^guck[_j_]Zl_evguc[ZgdDZaZoklZgZ mqj_`^_gb_\dhlhjhfygugq_ljm`mkv\fijh\_e
i_j\bqgh_im[ebqgh_jZaf_s_gb_h^gbfbai_j\uo\DZaZoklZg_Bkfh_clhqdbaj_gbybklhjby
gZr_]h,32y\ey_lky\iheg_iblZl_evguffZl_jbZehf^eyjZafure_gbc;uefhf_glgZijbf_j
dh]^ZgZrb[mfZ]bq_j_ag_kdhevdh^g_cihke_jZaf_s_gbylhj]h\ZebkvgZ\b\ur_p_gu
jZaf_s_gbyLZdhcj_amevlZl^_fhgkljbjm_l^Ze_dhg_dZ`^ucwfbl_glBaZwlbfjZamf__lky
klhblhij_^_e_ggZyjZ[hlZ
k_gZqZehkvklh]hqlhfuihklZ\bebaZ^Zqmijb\e_q_gby\dZiblZegZr_]h[ZgdZkljZl_]bq_kdh]h
bg\_klhjZ Hij_bfms_kl\Zobf_gghlZdhckljmdlmjukh[kl\_gghklbdj_^blgh]hmqj_`^_gbyy\
dgb]_]h\hjbe^hklZlhqghih^jh[ghlZdqlhih\lhjylvkyg_[m^m\fIj_^ihkuedhcj_r_gbyb^ey
Zdpbhg_jh\b^eyf_g_^`f_glZ[ZgdZy\eyeZkvm\_j_gghklv\lhfqlh]jmiiZOZeudij_^klZ\ey_l
kh[hc\_kvfZi_jki_dlb\guc[bag_kGZr[ZgdohjhrhjZklms__dj_^blgh_mqj_`^_gb_
jZ[hlZxs__\j_]bhg_kohjhrhjZklms_cwdhghfbdhcOZeuddjmig_crbc\kljZg_[Zgdih
^he_jhagbqguo^_ihablh\bihjZaf_jmnbebZevghck_lbHgy\ey_lkylj_lvbfdjmig_crbf[Zgdhf
DZaZoklZgZih\_ebqbg_Zdlb\h\MgZkkZfZy\ukhdZy\kljZg_j_glZ[_evghklvdZiblZeZ \bih
blh]Zf]h^Z\fBhq_gvgbadbcFRVWWRLQFRPHUDWLR\b
JZa\_l\e_ggZynbebZevgZyk_lvbkbevguc[jwg^^ZxlgZf\hafh`ghklv[ulv\_^msbf[Zgdhfih
jZ[hl_knbabq_kdbfbebpZfbGZrZ]jmiiZij_^hklZ\ey_l\DZaZoklZg_bkhk_^gbokljZgZomkem]b
gZ\k_ok_]f_glZonbgZgkh\h]hjugdZ [Zgdh\kdhfkljZoh\hfi_gkbhgghfp_gguo[mfZ]
ebabg]h\hf\fbbf__lgZdZ`^hfbawlbojugdh\kms_kl\_ggmx^hexKdZ`_fOZeudebabg]
djmig_crZyqZklgZyebabg]h\ZydhfiZgbyGZrZ^heyjugdZnbgZgkbjh\Zgbykljhbl_evkl\Zb
bihl_dbkhklZ\ey_lg_f_g__\bjy^_k_]f_glh\ ieZl_`gu_dZjlhqdbaZjieZlgu_ijh_dlu
Z]_glkdb_mkem]b[ZgdhfZlufh[bevguc[Zgdbg]ieZl_`bbi_j_\h^u\ffubf__fhq_\b^gh_
dhgdmj_glgh_ij_bfms_kl\h
FujZ[hlZ_fih_\jhi_ckdbfklZg^ZjlZfklj_fbfkyij_^hklZ\blvk\hbfdeb_glZffZdkbfZevgh
rbjhdbcgZ[hjnbgZgkh\uoijh^mdlh\q_j_afZdkbfZevgh_dhebq_kl\hlhq_dijh^Z`bgZf_j_gu
LZdbfh[jZahffu[ueb\ijZ\_jZkkqblu\ZlvgZlhqlhbg\_klhjugZkaZf_lylKwlboihabpbcfu
�gZqZeb\_klbi_j_]h\hjuijbf_jghkdjmigufbaZiZ^gufbnbgZgkh\ufb]jmiiZfbhklZlhqgh
[ukljh\uykgbehkvqlh\k_hgbohlylijbh[j_klbdhgljhevguciZd_lbebkjZambebq_j_ahipbhg
gh\ex[hfkemqZ_]hlh\uklZgh\blvkygZrbfbiZjlg_jZfblhevdh\kemqZ__keb^_ckl\mxsb_
Zdpbhg_jumklmiylbfiheghfhqby\kj_^g_kjhqghci_jki_dlb\_GZwlhfwlZi_Zdpbhg_juaZ^Z\Zeb
ihl_gpbZevgufkljZl_]Zf\klj_qguc\hijhkaZq_fijh^Z\ZlvdhgljhevguciZd_l\[Zgd_kZfhf
ijb[uevghfg_lhevdh\kljZg_ghb\j_]bhg_"
Ihkdhevdmhl\_l[uehq_\b^_glhihke_wlh]hjZmg^Zi_j_]h\hjh\hklZehkv^\Zihl_gpbZevguo
bg\_klhjZkh]eZkguogZihdmidmfbghjblZjgh]hiZd_lZZdpbcbebko_fmk\eZ^_gb_f\jZ\guo
^heyoGZwlhfwlZi_fh`ghm`_[uehh[km`^Zlvp_gmq_ffubaZgyebkvGh\j_amevlZl_
hdZaZehkvqlhihl_gpbZevgu_ihdmiZl_eb]hlh\ugZfij_^eh`blvfZdkbfmflZdgZau\Z_fuo
dgb]b ERRNYDOXH\flh_klv[ZeZgkh\hcklhbfhklbijhkluoZdpbcIhkdhevdmfukqblZebqlh
j_ZevghOZeudklhbl[hevr_lh[uehj_r_ghbkdZlv^jm]hc\ZjbZglh[gZjm`_gbyjughqghc
p_gu:^jm]h]h\ZjbZglZihfbfh,32g_kms_kl\m_l
Ihwlhfmfui_j_rebdj_`bfmGXDOWUDFN^\hcghcdhe_b\\yehl_dms_fj_`bf_ijh^he`Zeb
i_j_]h\hjukhkljZl_]bq_kdbfbbg\_klhjZfbZiZjZee_evgh]hlh\bebkvdim[ebqghfmjZaf_s_gbx
gZqZe_ijh\_ebl_g^_jkj_^bbg\_klbpbhgguo[Zgdh\dZq_kl\_gZrboeb^f_g_^`_jh\fu
ohl_eb\b^_lv^\_dhgdj_lgu_dhfiZgbbghkh^ghcbagbo^h]h\hjblvkyg_ihemqbehkvihlhfmqlh
bg\_kl[Zgdmr_e]hlh\blv,32gZrbodhgdmj_glh\hq_fihlhf^mfZxih`Ze_e
Ex^bbgh]^Zg_ihgbfZxlqlhjZaf_s_gbx^he`gZij_^r_kl\h\Zlv[hevrZybgklblmpbhgZevgZy
ih^]hlh\dZGhj_Zevghijb,32h[t_fjZ[hluhq_gv[hevrhcGZgZkjZ[hlZeb^\Zbg\_klbpbhgguo
[ZgdZq_luj_xjb^bq_kdb_dhfiZgbbbdjhf_lh]hgZrbkh[kl\_ggu_Zm^blhjuHp_gdZ[bag_kZ
djmigh]h[ZgdZijhp_kkfgh]hmjh\g_\ucbljm^h_fdbcH^gZlhevdh\klj_qZkZgZeblbdZfb
bg\_klbpbhgguo[Zgdh\aZgbfZeZqZkh\MZgZeblbdh\[uehfgh]h\hijhkh\djmdh\h^kl\m
^hihegbl_evghhgb\klj_qZebkvkhl^_evgufb[bag_kgZijZ\e_gbyfbbamqZeb^hdmf_glu
Xjb^bq_kdb_dhfiZgbb\dhebq_kl\_q_luj_olh`_g_hklZebkv[_a^_eZH^gZnbjfZ
ijhjZ[Zlu\ZeZ\hijhkuihZg]ebckdhfmijZ\m\lhjZyihdZaZoklZgkdhfmZdlb\gh_mqZklb_\
ijhp_kk_ijbgbfZeblZd`_gZrbZm^blhjuL_fg_f_g__fumeh`bebkv\bklhjbq_kdbk`Zlu_
kjhdbk^_eZeb\k_aZljbf_kypZ
L_i_jvygZibrmkZfu_]eZ\gu_keh\ZFuhkms_kl\beb,32[uklj__^_r_\e_bwnn_dlb\g__\k_o
hklZevguodjmiguodZaZoklZgkdbodhfiZgbcijh\h^b\rbojZaf_s_gb_
hi_j\uownn_dlb\g__GZqg_fklh]hqlhihj_amevlZlZfhp_gdbfuihemqbebfmevlbiebdZlhj
3% :kljZl_]bij_^eZ]ZebgZfnZdlbq_kdbihqlb\^\ZjZaZf_gvrmxp_gm
AZl_ffuijbgyeb_s_h^ghijZ\bevgh_j_r_gb_dZdjZahghk^_eZehgZr_,32[ukljufKgZqZeZ
fuieZgbjh\ZebjZaf_sZlvky\yg\Zj_GhihkdhevdmZm^blihblh]Zf^_\ylbf_kyp_\[ueaZdhgq_g
[uklj__q_fh[uqghlhfuihgyebqlhmki_\Z_f\uclbgZjughd\^_dZ[j_Bihki_rbeb^_eZlv
jhZ^rhm;m^mqbkdjhfgufbex^vfbfug_aZdmiZebj_ckup_ebdhfg_e_lZeb\O_evkbgdb
FbeZgIZjb`b^jm]b_ijbylgu_f_klZGZrfZjrjml[uedjZcg_ijZdlbq_kdbfNjZgdnmjl
@_g_\Z^\Z^gy\Ehg^hg_b^\Z^gy\GvxChjd_HlijZ\behkv\k_]hljbq_eh\_dZb^Z`_lZdZy
]jmiiZi_jbh^bq_kdb^_ebeZkvkdZ`_ffhbaZf_klbl_ebDZjZ[Z_\b?e_f_kh\_oZeb\;hklhgZy\
wnn_dlb\guffuijh\_eb[hevrh_dhebq_kl\h\klj_qkbg\_klhjZfb\h[s_ckeh`ghklb[he__
B\uclbgZ[bj`mkfh]ebhq_gv[ukljh_s_^hGh\h]h]h^Z
Wlhj_r_gb_^_ckl\bl_evgh[ueh\Z`gufihlhfmqlhjZaf_sZlvkyfh`ghlhevdh\l_q_gb_
^g_cklh]hfhf_glZdZdk^_eZgZm^blyg\Zj_gZjugd_fh]ehihy\blvky^hklZlhqghfgh]h
ihoh`bogZgZkwfbl_glh\baJhkkbbbebbakljZg[u\r_]hkhpeZ]_jy kdZ`_f_g]jbb\fbebba
P_gljZevghc:abb lh_klvlh]h`_j_]bhgZ\fbebg_kdhevdhk[_j[Zgdh\ lh_klvlh]h`_ijhnbey\f:
dh]^Zijb\e_qv\gbfZgb_bg\_klhjh\klj_fylkykjZamg_kdhevdhihoh`bowfbl_glh\lhkgbfb
ijboh^blkyk_jv_aghdhgdmjbjh\ZlvFubf_ebkemqZcm[_^blvky\wlhfdh]^Z\]h^m
jZaf_sZebk\hb_\jhh[eb]ZpbbqZklghklbZm^blihblh]Zf]h^ZgZflh]^Zk^_eZebg_
[uklj__h[uqgh]hbihlhfmgZjZaf_s_gb_fukfh]ebih_oZlvlhevdh\gZqZe_fZyblh]_
h^gh\j_f_gghkgZrbfb[hg^ZfbgZjugd_ihy\bebkvh[eb]Zpbb^\modZaZoklZgkdbo[Zgdh\Ziexk
dgbf[mfZ]bK[_j[ZgdZJhkkbbb_s_k_fbdZ`_lky^jm]bojhkkbckdbo[Zgdh\Klhqdbaj_gby
bg\_klhjZ\k_wlb[Zgdbwfbl_glukoh^gh]hjh^Z[bag_kZbdlhfm`_bakhk_^gbokljZgLZdZy
dhgdmj_gpbykdZau\Z_lkygZp_g_jZaf_s_gby
Dh]^Zj_]bhgij_^klZ\e_gebrvh^gbfwfbl_glhfZkijhkgZwlhlj_]bhgbgZwlhlk_dlhj[bag_kZgZ
jugd_[hevrhckblmZpbykh\k_f^jm]Zy
�hgZk\ghy[j_jZaf_s_gb_Zdpbc\Ehg^hg_^_eZeDZadhff_jp[Zgd ihp_g_ihem]h^h\h]h
Zm^blZ\fFu\urebgZ[bj`mq_j_af_kypihke_gboqlhihemqbehkvhq_gvm^Zqghihlhfmqlhhgb
\hi_j\uoijh\_ebhij_^_e_ggmxjZatykgbl_evgmxjZ[hlmjZkkdZau\Zybg\_klhjZfijh
^hklhbgkl\ZdZaZoklZgkdbo[Zgdh\\h\lhjuogZf[uehe_]q_h[tykgylvbg\_klhjZfdlhfulZdb_
bf_gghihkjZ\g_gbxkDD;b\lj_lvbogZ[mfZ]bdZaZoklZgkdbo[Zgdh\hklZekyhij_^_e_gguc
g_m^h\e_l\hj_gguckijhkLZdqlhklhqdbaj_gby\j_f_gbfujZaf_klbebkvhq_gvm^Zqghohly
jughdhklZ\Zekyohjhrbf_s_\_kvyg\Zjvb^Z`_^hevr_^hn_\jZey\dexqbl_evghdh]^Z
gZqZeZkvdhjj_dpbyFujZaf_klbebhdheh\bZdpbhg_jgh]hdZiblZeZqZklv[mfZ][ueZijh^ZgZ
gZr_fmhkgh\ghfmZdpbhg_jmdhfiZgbb:ef_dkZqZklv[ueZgh\hcwfbkkb_clh_klv^_gv]b
reb\dZiblZe[ZgdZj_amevlZl_jZaf_s_gby[uehihemq_ghihjy^dZfeg^heeZjh\
kfuke_wnn_dlb\ghklbwlhchi_jZpbb]eZ\guf[uehlhqlh\khhl\_lkl\bbkfmevlbiebdZlhjhf
 ihdgb]_]h^Z\ffuijh^ZebgZrbZdpbbihp_g_^heeZjh\aZ*'5wlhh^gZbakZfuo
\ukhdboklhbfhkl_cDjhf_lh]hkijhkgZgZrb[mfZ]b[uehq_gv\_ebdh[sbch[t_faZy\hd\
jZaZij_\ukbeij_^eh`_gb_
GZkm^b\behqlhhq_gv[hevrhckijhkgZfej^^heeZjh\]_g_jbjh\Zekyk;eb`g_]hhklhdZ
ijbq_f]eZ\gufh[jZahfkhklhjhgu[h]Zluobg^b\b^mZevguobg\_klhjh\Lh_klvqbklh
l_hj_lbq_kdbfufh]eb\_kvgZr\uimkd b^Z`_[hevr_\fjZaf_klblvkj_^bbg\_klhjh\ba
KZm^h\kdhc:jZ\bbbH:WZklh\ZjbsZfbbaEhg^hgZbGvxChjdZg_\hablvky\hh[s_Ohlyfu
k^_eZebjh\ghgZh[hjhlIjbwlhfqlhihjZabl_evghgbdZdhcj_deZfumZjZ[h\g_[uehfulm^Zg_
_a^bebbgnhjfZpbbbfg_hlijZ\eyebihl_e_nhgmg_jZa]h\Zjb\ZebHgbijhklh\b^_ebq_j_a
bgnhjfZpbhggmxkbkl_fm[bj`bqlhjZaf_sZ_lky[ZgdOZeudqlhwlhdZaZoklZgkdbc
k[_j_]Zl_evguc[ZgdbijbwlhcfbgbfZevghcbgnhjfZpbbklZ\bebaZy\dbgZihdmidm
Wlhd\hijhkmhlhfdZdhch[t_fk\h[h^ghcebd\b^ghklbkms_kl\m_l\fbj_g_[m^_l
ij_m\_ebq_gb_fgZa\Zlv_]hh]jhfguf
j_amevlZl_ex^bijh^he`ZebihdmiZlvgZrb[mfZ]bgZ\lhjbqghfjugd_P_gZgZZdpbbijb
jZaf_s_gbbkhklZ\eyeZ^heeZjh\Z\n_\jZe_hgZih^gyeZkv^h^heeZjh\Lh_klvdmjkgZrbo
ZdpbcaZ^\Zf_kypZ\ujhkgZ\bqlhlh`_y\ey_lkyqj_a\uqZcghohjhrbfj_amevlZlhfWfbl_glm
\Z`gh\_^vg_lhevdhihemqblvohjhrmxp_gmijbjZaf_s_gbbghbqlh[uihlhfdmjk_]hZdpbc
jhk
IhlhfgZjugd_gZqZebkvdhjj_dpbbn_\jZevkdZyihlhffZjlh\kdZyihlhf\gZqZe_bxgyihlhf
ihrebZ\]mklh\kdb_kh[ulbygZZf_jbdZgkdhfjugd_bihl_dbDmjkgZrbo[mfZ]lhiZ^Zelh
ih^gbfZekyGhnZdlulZdh\uihkhklhygbxgZhdly[jy]h^Z ^Ze_dhg_ibdjugdZ\fp_gZ
gZrbojZkibkhdkhklZ\eyeZhdheh^heeZjh\lh_klv\k_jZ\gh\bdp_g_,32GZwlm`_^Zlm
p_gZZdpbcDZadhfZkhklZ\eyeZ\bdp_g_jZaf_s_gby[ZgdZ:evygk\bjhkkbckdb_
K[_j[ZgdbL;lh`_lhj]h\Zebkvihp_g_gb`_ ^Z`_kms_kl\_gghgb`_\fk\hbolZdgZau\Z_fuo
gZjh^guojZaf_s_gbc
IhlhfgZjugd_\k_\j_fyihy\eyeZkvg_]Zlb\gZybgnhjfZpby\hagbdZebijh[e_fulhm1RUWKHUQ
5RFNlhm8%6bwlhdZ`^ucjZakdZau\ZehkvgZp_g_gZrbo[mfZ]_^vDZaZoklZgl_i_jvlh`_
aZ\bkblhllh]hqlhijhbkoh^blgZf_`^mgZjh^guojugdZo
Ghkms_kl\m_ldjZkghj_qb\h_khhlghr_gb_39dhlhjh_ihgbfZxs_fmq_eh\_dm]h\hjblkZfhaZ
k_[y 3[ZeZgkh\Zyklhbfhklv9jughqgZydZiblZebaZpby\fLZd\hlgZhdly[jy]h^ZZdpbb
GZjh^gh]hk[_j_]Zl_evgh]h[ZgdZDZaZoklZgZlhj]h\Zebkvihp_g_dgb]bZdpbbjhkkbckdh]h
K[_j[ZgdZihp_g_dgb]bZdpbbDZadhff_jp[ZgdZbL;ihp_g_f_gvr_
Bgufbkeh\Zfb[ZgdOZeudklhbl^hjh`_^jm]bo[Zgdh\j_]bhgZ
IJBEH@?GB?D=E:?
&#xJ;&#xhk;&#xkb;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#xi;&#xh^;&#xgy;&#xlv;&#x;ûî&#xbZ;&#xj^;&#x;�Babgl_j\vxHe_]Zvx]bgZJhkkbbfh`ghih^gylvbfbeebZj^@
HllhddZiblZeZbaJhkkbbijbgbfZ_lgh\u_nhjfuDZdihdZaZebg_^Z\gb_,32dhfiZgbc
Iyl_jhqdZb5DPEOHU\hnrhjZofh`_lhk_^Zlvg_lhevdhijb[uevjhkkbckdbodhfiZgbcghb
kj_^kl\Zijb\e_dZ_fu_bfb\j_amevlZl_[bj`_\uojZaf_s_gbcHlhfdZd_]h\_^hfkl\h
kh[bjZ_lky[hjhlvkykgZf_lb\r_ckyl_g^_gpb_cjZkkdZaZe`mjgZemDhfiZgby]eZ\ZN_^_jZevghc
kem`[uihnbgZgkh\ufjugdZf NKNJJN\fHe_]vx]bg
G_^Z\ghNKNJ\uklmibeZkj_adhcdjblbdhcnhjfZlZ,32ba[jZggh]hlhj]h\hck_lvxIyl_jhqdZ
Ibl_jkdbcjbl_ce_jijb\e_dgZEhg^hgkdhc[bj`_hdhehfeg^heZjh\\uimklb\Zdpbbhl
bf_gb]heeZg^kdh]hhnrhjZ3\DWHURFKND+ROGLQJhl\_l\_^hfkl\hvx]bgZh[\bgbehIyl_jhqdm
\kh^_ckl\bbhllhdmdZiblZeZbakljZgu
dZdhckl_i_gbhl_q_kl\_ggu_dhfiZgbbfh]mlijb\e_dZlvnbgZgkbjh\Zgb_gZf_`^mgZjh^guo
nbgZgkh\uojugdZo"
Jhkkbckdb_dhfiZgbb^he`gu\uoh^blvgZjughddZiblZeZbijb\e_dZlvqZklgh_nbgZgkbjh\Zgb_
hlbg\_klhjh\g_\Z`ghdZdbojhkkbckdbobebbghkljZgguo?kebwlhlf_oZgbafjZ[hlZ_llh
jZkl_lbjZ[hlZ_lwdhghfbdZ=hkm^Zjkl\_ggu_bg\_klbpbb_s_gbh^gmwdhghfbdmg_kiZkeb
Fug_kh[bjZ_fkyaZij_sZlvjhkkbckdbfdhfiZgbyfihemqZlvg_h[oh^bfh_bfnbgZgkbjh\Zgb_gZ
aZjm[_`ghfnbgZgkh\hfjugd_\hkh[_gghklb_kebwlhijhbkoh^blaZkq_l,32i_j\hfd\ZjlZe_
gug_rg_]h]h^Zkhklhyehkvljbi_j\bqguojZaf_s_gby\j_amevlZl_dhfiZgbbkfh]ebijb\e_qv
fej^^heeZjh\ \]h^mfej^\]h^mfej^\fBihbgnhjfZpbbNKNJ
lh`_\j_fyqlh[ujhkkbckdZywdhghfbdZg_hdZaZeZkvaZeh`gbdhfdhgtxgdlmjufbjh\uo
nbgZgkh\uojugdh\_cg_h[oh^bfkh[kl\_ggucnbgZgkh\ucjughdIhwlhfmfugZf_j_gu
ijbgbfZlvf_ju^eylh]hqlh[uklbfmebjh\ZlvjZa\blb_gZpbhgZevgh]hnbgZgkh\h]hjugdZ
JZa\_\kbeZoNKNJm^_j`Zlvwfbl_glh\\Jhkkbb"_^vkms_kl\mxliheblbq_kdb_jbkdbbaaZ
dhlhjuodZiblZemoh^blaZjm[_`
^ZgghfkemqZ_iheblbq_kdb_ijbqbgukms_kl\_gghcjhebg_b]jZxlF_gygbdlhg_m[_^blqlh
lZ`_Iyl_jhqdZij_\jZlbeZkv\]heeZg^kdbcohe^bg]^eylh]hqlh[uaZsblblvkyhliheblbq_kdbo
jbkdh\Mg__ih^Z\eyxsZy^heyZdlb\h\b[bag_kZ\Jhkkbb?kebg_^Zc;h]\eZklbaZohlyl
ij_^ty\blv_cdZdb_lhij_l_gabblhhl\_qZlv__kljmdlmjgufih^jZa^_e_gbyfijb^_lkya^_kv\
Jhkkbbi_j_^f_klgufbkm^_[gufbbgklZgpbyfb
�jm]h_^_ehqlhk_cqZkj_]mebjh\Zgb_hl_q_kl\_ggh]hnhg^h\h]hjugdZg_hq_gvm^h[gh^ey
i_j\bqguojZaf_s_gbc:^_gv]bbaZ_fsbd\klj_qZxlkylZf]^_gZb[he__dhfnhjlghwlhk^_eZlv
BFhkd\Z\wlhfhlghr_gbbihdZijhb]ju\Z_lEhg^hgmbebGvxChjdm
Fgh]b_jhkkbckdb_dhfiZgbbijb[_]Zxldmkem]ZfbghkljZgguobg\_klbpbhgguo[Zgdh\Bo
fg_gb_dZdlhmqblu\Z_lkyijb\u[hj_iehsZ^db^eyjZaf_s_gby"
AZihke_^gbc]h^gZjhkkbckdbcjughdijbrebihqlb\k_gZb[he__ba\_klgu_f_`^mgZjh^gu_
bg\_klbpbhggu_[ZgdbihgbfZyqlh,32y\ey_lkyk_cqZkkZfuf^hoh^guf[bag_khfihkdhevdm
jhkkbckdb_dhfiZgbb]hlh\ud\uoh^mgZim[ebqgucjughdBghkljZggufbg\_kl[ZgdZf]hjZa^h
ijhs_bm^h[g__hj]Zgbah\u\ZlvjZaf_s_gb_\GvxChjd_beb\Ehg^hg_MgbolZf\k_
ko\Zq_ghhgbij_djZkghhk\hbebkvkf_klgufj_]mebjh\Zgb_fmgbo_klvk\hbxjb^bq_kdb