Metodika_opratsyuvannya_ist_dzherel

Методика опрацювання історичних джерел”


Тема 1.Поняття методики історичного джерелознавства.
Визначте джерелознавчі методи джерелознавчого дослідження ?
евристичний
археографічний
іконографічний
*всі вірні

Коли вперше були сформульовані правила історичної критики стосовно літописів в Росії?
ХVІ ст
ХVІІ ст
*ХVІІІ ст
ХІХ ст

Коли вперше у вітчизняній літературі М.Петров застосував термін “методика джерелознавства”?
*1861 р.
1918 р.
1960 р.
1890 р.

На які види ділиться реальна джерельна база?
*актуалізовану
первісну
*потенційну
початкову

У якій праці було визначено поділ джерелознавчої критики джерел на зовнішню і внутрішню ?
“Методологія історії”
*“Вступ до вивчення історії”
“Актовое источниковедение”
“Історичні джерела та їх використання”

Хто є автором праці “Методологія історії” ?
*Лаппо-Данилевський.
В.Довгопол
В.Стрельський
М.Варшавчику

Хто одним з перших запровадив поняття “джерельна база” ?
М.Ковальський
*С.Шмідт
Е.Бернгейм
М.Варшавчик

Хто першим застосував термін “методика джерелознавства” у вітчизняній літературі ?
*Петров М
Биковський С
Антонович В
Багалій Д

Хто сформулював правила історичної критики стосовно літописів першим в Росії?
Ключевський В
Лаппо-Данилевський
*Шльоцер А
Левицький О

Що є ознакою історичного джерела ?
джерельна база
*джерельна інформація
*об'єктивно-суб'єктивна природа
всі відповіді вірні

Що можна віднести до причин руйнації історичних джерел ?
вплив певної ідеології
особисті інтереси
політичні мотиви
*всі вірні

Що належить до часткових фальсифікацій історичних джерел ?
*різноманітні підробки
фальсифіковані вставки до оригінальних документів
*вилучення частини документа
всі не вірні

Як називається конкретна інформація джерела, що дає йому змогу зясувати якесь певне питання ?
*актуалізованою
потенційною
прямою
побічною

Як професор М.Варшавчик, характеризуючи систему методів джерелознавства, поділяє джерелознавчу критику ?
зовнішню
внутрішню
аналітичну
*синтетичну

Яка з видів джерельної інформації відображає форму і зміст історичного джерела?
прихована
*відкрита
потенційна
актуалізована

Який російський історик поділяв історичну критику на філологічну і фактичну ?
*В.Ключевський
М.Ломоносов
О.Лаппо-Данилевський
Немає правильної відповіді

Які етапи дослідження літописних джерел визначав А.Шльоцер ?
Встановлення того, що дійсно належить авторові, а що привнесене
Перевірка достовірності висвітлених подій
Лексичне, граматичне, історичне тлумачення тексту
*всі вірні

Які методи застосовуються у процесі джерелознавчої критики ?
конкретні дослідницькі методи
міждисциплінарні методи
специфічні джерелознавчі методи
*всі вірні

Які методи належать до міждисциплінарних методів, що використовуються в процесі джерелознавчої критики ?
*статистичний
діахронічний
ретроспективний
аналізу і синтезу

Які методи належать до спеціальних методів історичного пізнання ?
хронологічний
*синхроністичний
статистичний
соціологічний

Які особливості літописів відбилися на становленні історичної критики ?
складна історія тексту
труднощі прочитання
деякі слова змінили свій зміст
*всі вірні

Визначте причини руйнації історичних джерел ?
вплив певної ідеології
особисті інтереси
політичні мотиви
*всі вірні.

Визначте причини часткових фальсифікацій історичних джерел ?
*різноманітні підробки
фальсифіковані вставки до оригінальних документів
*вилучення частини документа
всі не вірні

Які існують джерелознавчі методи джерелознавчого дослідження ?
евристичний
археографічний
іконографічний
*всі вірні.

Датуйте створення правил історичної критики стосовно літописів у Росії?
ХVІ ст
ХVІІ ст
*ХVІІІ ст
ХІХ ст

Вкажіть етапи, визначенні А.Шльоцером стосовно дослідження літописних джерел?
Встановлення того, що дійсно належить авторові, а що привнесене
Перевірка достовірності висвітлених подій
Лексичне, граматичне, історичне тлумачення тексту
*всі вірні

Назвіть методи, що використовують у процесі джерелознавчої критики ?
конкретні дослідницькі методи
міждисциплінарні методи
специфічні джерелознавчі методи
*всі вірні

Визначте міждисциплінарні методи, що використовуються в процесі джерелознавчої критики ?
*статистичний
діахронічний
ретроспективний
аналізу і синтезу


Тема. 2. Методика пошуку та опрацювання джерел.
Які каталоги використовуються для пошуку джерел з певної теми ?
*систематичний
алфавітний
довідковий
спеціальний

Визначте риси масових джерел.
ординарність
однорідність
однотипність
*всі вірні.

Що таке Архівна евристика ?
*спеціальна історична дисципліна, що розробляє теорію і методику джерельної інформації
спеціальна історична дисципліна, що вивчає походження, форму і зміст актових джерел
спеціальна історична дисципліна, що вивчає надписи на твердих матеріалах
немає вірної

Визначте основні види науково-довідкового апарату архівів, що застосовуються в Україні ?
путівники
описи
каталоги
*всі вірні

До яких груп джерел відносяться документи громадських об'єднань та політичних партій?
*писемні
актові та діловодні
статистичні
особистого походження

Визначте, що є основними елементами джерелознавчого аналізу ?
доведення автентичного тексту
прочитання тексту
встановлення авторства
*всі вірні

Вкажіть, що є компонентами надійності джерела ?
автентичність
повнота
репрезентативність
*всі вірні

Які чинники мають вирішальне значення для вибору класифікаційної схеми джерел?
*вона має визначатися характером джерельної бази, сприяти виявленню нових груп джерел
*сприяти здобуттю якомога повнішої і достовірнішої інформації
не брати до уваги досвід дослідника
всі вірні

Що є визначальними критеріями класифікації писемних джерел ?
*форма
*характер
місце написання
час написання

Який з елементів науково-довідкового апарату дає уявлення про фондоутворювача, і є формою обліку?
путівники
*описи
каталоги
бібліографія

Визначте, що таке джерелознавча евристика ?
*Уміння находити потрібні джерела
спеціальна історична дисципліна, що вивчає походження, форму і зміст актових джерел
спеціальна історична дисципліна, що вивчає надписи на твердих матеріалах
немає вірної

Визначте, що таке джерелознавча методика ?
*Система методів, прийомів, пов’язаних з пошуком, відбором джерел, наступним їх використанням з метою отримання інформації
Систематизація джерел
Класифікація джерел
Немає правильної

Визначте методи джерелознавчого дослідження ?
загальнонаукові
джерелознавчі
історичні
*всі вірні

Визначте загальнонаукові методи дослідження ?
аналітичний
математичний
логічний
*всі вірні

Визначте історичні методи дослідження ?
хронологічний
типологічний
синхроністичний
*всі вірні

До яких методів належить іконографічний метод ?
загальнонаукові
історичний
*джерелознавчий
Немає правильної відповіді

До яких методів належить ілюстративний метод ?
*загальнонаукові
історичний
джерелознавчий
Немає правильної відповіді

До яких методів належить діахронічний метод ?
загальнонаукові
*історичний
джерелознавчий
Немає правильної відповіді

До яких методів належить критичний метод ?
загальнонаукові
історичний
*джерелознавчий
Немає правильної відповіді

До яких методів належить типологічний метод ?
загальнонаукові
*історичний
джерелознавчий
Немає правильної відповіді

До яких методів належить ретроспективний метод ?
загальнонаукові
*історичний
джерелознавчий
Немає правильної відповіді

Назвіть найважливіші етапи роботи над джерелами ?
Класифікація джерел
Дослідження джерел, їх аналітична критика
Синтетична критика та наукове використання досліджених джерел
*всі вірні

Назвіть найважливіші етапи вивчення бібліографії ?
Перегляд бібліографічних покажчиків
Робота з каталогами бібліотек
Ознайомлення з при книжковою бібліографією
*всі вірні

Які є типи видання документів ?
наукові
Науково-популярні
навчальні
*всі вірні

На які групи можна поділити документи за формою і способом видання ?
Корпус, збірники
Плакат, альбом
моновидання
*всі вірні

Які елементи НДА архівів,застосовуються в Україні ?
путівники
описи
каталоги
*всі вірні

Визначіть основні етапи роботи над історичними джерелами ?
Класифікація джерел
Дослідження джерел, їх аналітична критика
Синтетична критика та наукове використання досліджених джерел
*всі вірні

Визначіть основні етапи етапи роботи над бібліографією ?
Перегляд бібліографічних покажчиків
Робота з каталогами бібліотек
Ознайомлення з при книжковою бібліографією
*всі вірні

Назвіть основні етапи джерелознавчого аналізу ?
доведення автентичного тексту
прочитання тексту
встановлення авторства
*всі вірні

Назвіть риси, що визначають надійність джерела ?
автентичність
повнота
репрезентативність
*всі вірні

У якому каталозі книга реєструється за першою літерою назви або прізвища ?
*алфавітний
систематичний
довідковий
спеціальний

У якому каталозі книга реєструється за темою ?
*алфавітний
систематичний
довідковий
спеціальний

Коли почав виходити бібліографічний показчик «Літопис книг» ?
*1924
1948
1954
1980

Як часто виходив бібліографічний показчик «Літопис книг» ?
*раз на місяць
Раз на рік
Раз в квартал
щотижня

Який бібліографічний показчик містить інформацію про літературу за період 1935-1991 рр ?
*«Ежегодник книги в СССР»
«Археографический ежегодник»
«Літопис книг»
Немає правильної

Який бібліографічний показчик містить інформацію про всі документальні видання ?
«Ежегодник книги в СССР»
*«Археографический ежегодник»
«Літопис книг»
Немає правильної

Коли почав виходити «Археографический ежегодник»?
*1956
1924
1948
1954

З якого року в Україні відновилося видання «Українського археографічного щорічника» ?
*1992
1991
1995
1999

Скільки томів містить серія «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России» ?
*15
10
20
25

Яке видання виходило за редакції археографічної комісії Наукового товариства ім. Т.Шевченка ?
*«Джерела до історії України-Русі»
«Археографический ежегодник»
«Літопис книг»
Немає правильної

Скільки томів архівних матеріалів вийшло в серії «Джерела до історії України-Русі»
*22
10
20
25

Хто очолював видання серії «Джерела до історії України-Русі»
*М.Грушевський
С.Томашівський
І.Крип’якевич
Всі вірні

Хто займався збором матеріалів, які війшли до серії «Джерела до історії України-Русі»
М.Грушевський
С.Томашівський
І.Крип’якевич
*Всі вірні

Скільки архівів діє на сьогодні в Україні ?
*665
284
715
118

Скільки одиниць зберігання міститься в системах Державного комітету архівів України ?
*понад 5млн.
понад 2млн.
понад 4млн.
понад 8млн.

Визначте профіль ЦДІАУ у м.Києві ?
*матеріали з ХVІ ст. по 1917
З ХІІІ ст. по 1939 р. (головним чином з історії Зх.України)
Архіви нових партій та політичних об’єднань
Справи репресованих та реабілітованих осіб

Визначте профіль ЦДІАУ в м. Львові ?
матеріали з ХVІ ст. по 1917
*З ХІІІ ст. по 1939 р. (головним чином з історії Зх.України)
Архіви нових партій та політичних об’єднань
Справи репресованих та реабілітованих осіб

Визначте профіль Центрального державного архіву громадських об’єднань України ?
матеріали з ХVІ ст. по 1917
З ХІІІ ст. по 1939 р. (головним чином з історії Зх.України)
*Архіви нових партій та політичних об’єднань
*Справи репресованих та реабілітованих осіб

Який архів є найбільшим архісховищем з історії України ХХ ст. ?
*ЦДА вищих органів влади та управління України
ЦДІАУ в м. Львові
ЦДІАУ у м.Києві
ЦДА громадських об’єднань України

Який архів було створено на базі партархіву Інституту історії партії ?
*ЦДА вищих органів влади та управління України
ЦДІАУ в м. Львові
ЦДІАУ у м.Києві
ЦДА громадських об’єднань України

Визначте профіль Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України ?
*фонди багатьох видатних діячів української культури
З ХІІІ ст. по 1939 р. (головним чином з історії Зх.України)
Архіви нових партій та політичних об’єднань
Справи репресованих та реабілітованих осіб

В якому архіві зберігаються основні матеріали з історії України ХVІ ст. по 1917 рр. ?
ЦДА вищих органів влади та управління України
ЦДІАУ в м. Львові
*ЦДІАУ у м.Києві
ЦДА громадських об’єднань України

В якому архіві зберігаються фонди багатьох видатних діячів української культури ?
*Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України
ЦДІАУ в м. Львові
ЦДІАУ у м.Києві
ЦДА громадських об’єднань України

В якому архіві зберігаються основні матеріали з ХІІІ ст. по 1939 р. (головним чином з історії Зх.України) ?
ЦДА вищих органів влади та управління України
*ЦДІАУ в м. Львові
ЦДІАУ у м.Києві
ЦДА громадських об’єднань України

В якому архіві зберігаються справи репресованих та реабілітованих осіб ?
ЦДА вищих органів влади та управління України
ЦДІАУ в м. Львові
ЦДІАУ у м.Києві
*ЦДА громадських об’єднань України

В якому архіві зберігаються архіви нових партій та політичних об’єднань?
ЦДА вищих органів влади та управління України
ЦДІАУ в м. Львові
ЦДІАУ у м.Києві
*ЦДА громадських об’єднань України

В якому архіві зберігаються матеріали Комуністичної партії та комсомолу України?
ЦДА вищих органів влади та управління України
ЦДІАУ в м. Львові
ЦДІАУ у м.Києві
*ЦДА громадських об’єднань України

Назвіть кількість фондів ЦДІАУ у м.Києві ?
*1600
1000
1200
2500

Скільки одиниць зберігання матеріалів з історії України міститься в Державному архіві Російської Федерації ?
*понад 5млн.
понад 2млн.
понад 4млн.
понад 8млн.

Визначте профіль матеріалів з історії України, що знаходяться в Державному архіві Російської Федерації ?
*матеріали з 1917 по 1991 рр
матеріали з ХVІ ст. по 1917 рр.
З ХІІІ ст. по 1939 р.
Немає правильної

В якому архіві зберігаються матеріали колишнього КДБ СРСР ?
ЦДА вищих органів влади та управління України
*Державний архів Російської Федерації
ЦДІАУ у м.Києві
*ЦДА громадських об’єднань України

Визначте зарубіжний архів, де зберігається понад 3,3 млн одиниць зберігання з історії України з сер ХVІІ до поч. ХХ ст. ?
*Російський державний архів давніх актів
Державний архів Австрії
Національний архів Угорщини
Державний архів Російської Федерації

Скільки одиниць зберігання з історії України з сер ХVІІ до поч. ХХ ст. містить Російський державний архів давніх актів ?
*3,3 млн.
2,2 млн.
1,5 млн.
4 млн.

Який зарубіжний архів містить родові колекції Потоцьких, Браницьких ?
*Головний архів давніх актів Польщі
Державний архів Австрії
Національний архів Угорщини
Державний архів Російської Федерації

Який зарубіжний архів містить відомості про трагічні події доби Української революції у сх.. Галичині ?
*архів нових актів (Варшава)
Державний архів Австрії
Національний архів Угорщини
Державний архів Російської Федерації

Який зарубіжний архів містить матеріали про становище Бессарабії і Буковини в 1918-1940 рр. ?
*Центральний державний архів Румунії
Державний архів Австрії
Національний архів Угорщини
Державний архів Російської Федерації

Датуйте створення українського музею-архіву у Празі ?
*1925 р.
1991 р
1945 р.
1954 р.

Хто підготував довідник про 32 українських архіви, бібліотеки, музеї у США ?
*Л.Винар
М.Грушевський
С.Томашівський
І.Крип’якевич

Коли був виданий довідник про 32 українських архіви, бібліотеки, музеї у США ?
*1995 р.
1928 р
1985 р
1990 р.

Як називається довідник про 32 українських архіви, бібліотеки, музеї у США ?
*«Збереження культурної спадщини: Українські архіви, бібліотеки та музеї в США»
«Джерела до історії України-Русі»
«Археографический ежегодник»
«Літопис книг»

Визначте скільки українських архіви, бібліотеки, музеї у США описані у «Збереження культурної спадщини: Українські архіви, бібліотеки та музеї в США» ?
*32
15
24
100

Датуйте створення СРСР багатотомного довідника до особових фондів 325 архівосховищ ?
*1962-1980 рр.
1948-1958 рр.
1952-1962 рр.
1980-1991 рр

Визначте, про матеріали скількох особових фондів дає відомості багатотомний довідник до особових фондів архівів та бібліотек ?
*18 480
20 000
15 600
10 500

Визначте, про матеріали скількох архівосховищ дає відомості багатотомний довідник до особових фондів архівів та бібліотек ?
*325
225
425
500

Хто є автором оглядів джерел з історії Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького ?
*М.Ковальський
*Ю.Мицик
М.Грушевський
немає правильної

Датуйте початок створення Національної зведеної архівної комп’ютерної системи в Україні ?
*1991 р.
1995 р
2002 р
2005 р.

Визначте, якому періоду з історії України присвячений огляд М.Ковальського та Ю.Мицика ?
*історії Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
історії України ХVІ ст. по 1917 рр.
Історії ІІ світової війни
Всі вірні

Визначте, на які етапи ділиться робота по вивченню бібліографії ?
Перегляд бібліографічних покажчиків
Робота з каталогами бібліотек
Ознайомлення з при книжковою бібліографією
*всі вірні

Назвіть основні види документів за формою і способом видання ?
Корпус, збірники
Плакат, альбом
моновидання
*всі вірні


Тема.3.Дослідження джерел. Джерелознавча критика.
Які прийоми можна використати для встановлення часу, місця, обставин та мотивів походження джерела?
аналіз зовнішніх ознак джерела
пошук згадок про даний документ в інших джерелах
вивчення подій та кола осіб, що згадуються в документі
*всі вірні

Яка наука дає цінні відомості для уточнення часу виникнення джерел ?
*палеографія
*історична хронологія
герменевтика
епіграфіка

Визначте об’єктивні перешкоди наукового аналізу джерела ?
*неповнота, розпорошеність джерела
ідеологічна заангажованість історика
неправильний пошук джерела
всі відповіді вірні

Визначте суб’єктивні перешкоди наукового аналізу джерела ?
неповнота, розпорошеність джерела
*ідеологічна заангажованість історика
неправильний пошук джерела
всі відповіді вірні

Які існують необхідні умови для об’єктивного аналізу джерел ?
*всі вірні
необхідно вивчити присвячену джерелу літературу
не можна досліджувати джерело у відриві від конкретної реальності
важливо знати історію тексту джерел, обставини їх створення

Які групи методів акумулює джерелознавча критика ?
*всі вірні
міждисциплінарні
загальноісторичні
спеціальні джерелознавчі

Визначте до яких методів джерелознавчої критики належить текстологічне вивчення джерела ?
*спеціальні джерелознавчі
всі вірні
міждисциплінарні
загальноісторичні

Визначте до яких методів джерелознавчої критики належить палеографічне вивчення джерела ?
*спеціальні джерелознавчі
всі вірні
міждисциплінарні
загальноісторичні

Визначте основні методи науковця у джерелознавчій критиці ?
*джерелознавчий аналіз
*джерелознавчий синтез
статистичний
всі вірні

Які обов’язкові елементи включає джерелознавча критика ?
*всі вірні
визначення зовнішніх обставин пам’ятки; прочитання тексту
встановлення часу, місця, авторства, мотивів походження
доведення автентичності джерела; тлумачення тексту

Які діють правила датування у документознавстві щодо діловодних документів ?
*за часом підписання
за часом їх прийняття
з часу їх опублікування
за часом їх відправлення

Які діють правила датування у документознавстві щодо телеграм ?
за часом підписання
за часом їх прийняття
з часу їх опублікування
*за часом їх відправлення

Які діють правила датування у документознавстві щодо документів, що вступають в силу після затвердження ?
за часом підписання
за часом їх прийняття
*з часу їх опублікування
за часом їх відправлення

Які діють правила датування у документознавстві щодо колективних документів ?
за часом підписання
*за часом їх прийняття
з часу їх опублікування
за часом їх відправлення

Методику якої спеціальної дисципліни використовують для встановлення дат документів ?
*історичної хронології
нумізматики
*палеографії
всі вірні

Коли в Україні почали виробляти папір ?
*ХVІ ст.
ХVІІ ст.
ХVІІІ ст.
ХІХ ст.

Визначте, що передбачає атрибуція в критичному аналізі джерела ?
*визначення авторства
визначення часу написання джерела
визначення місця написання джерела
всі вірні

Хто розробив систему передумов знання істини автором джерела ?
*Лаппо-Данилевський
Ключевський
Калакура
Соловйов

Який зміст вкладали в термін «тлумачення тексту» В.Ланглуа і Ш.Сеньобос ?
*мистецтво розпізнавати прихований текст
психологічне розуміння тексту
мовне і речове тлумачення
пошук класового, партійного змісту

Який зміст вкладав у термін «тлумачення тексту» О.Лаппо-Данилевський?
мистецтво розпізнавати прихований текст
*психологічне розуміння тексту
мовне і речове тлумачення
пошук класового, партійного змісту

Який зміст вкладав в термін «тлумачення тексту» І.Крип’якевич ?
мистецтво розпізнавати прихований текст
психологічне розуміння тексту
*мовне і речове тлумачення
пошук класового, партійного змісту

Який зміст вкладав в термін «тлумачення тексту» Л.Черепнін ?
мистецтво розпізнавати прихований текст
психологічне розуміння тексту
мовне і речове тлумачення
*пошук класового, партійного змісту

Які методи переважають на етапі внутрішньої критики джерела ?
*всі вірні
логічна критика
фактична критика
аналіз наведених у документі даних

Назвіть компоненти надійності джерела ?
*всі вірні
репрезентативність
автентичність
вірогідність

Що є об’єктом синтетичної критики?
*комплекс джерел
окреме джерело
отримання сукупності фактів
добування окремих фактів

Визначте мету синтетичної критики?
комплекс джерел
окреме джерело
*отримання сукупності фактів
добування окремих фактів

Що є об’єктом аналітичної критики?
комплекс джерел
*окреме джерело
отримання сукупності фактів
добування окремих фактів

Визначте мету аналітичної критики?
комплекс джерел
окреме джерело
отримання сукупності фактів
*добування окремих фактів

Визначте суттєві особливості масових джерел ?
*всі вірні
ординарність
однорідність
однотипність

Коли масові джерела стали об’єктом дослідження ?
*ХХ см.
ХІХ ст.
ХХІ ст.
ХVІІІ ст.

У яких випадках у джерелознавстві доцільні математичні методи ?
*всі вірні
коли доводиться мати справу з великим масивом джерел, які неможливо обробити традиційним способом
коли масив джерел однотипний за структурою
коли наявні випадкові ознаки, які можуть мати різне значення.

Визначте прийоми, які найбільш вживані при встановленні мотивів походження джерела?
аналіз зовнішніх ознак джерела
пошук згадок про даний документ в інших джерелах
вивчення подій та кола осіб, що згадуються в документі
*всі вірні

Назвіть прийоми, які можна використати для встановлення часу походження джерела?
аналіз зовнішніх ознак джерела
пошук згадок про даний документ в інших джерелах
вивчення подій та кола осіб, що згадуються в документі
*всі вірні

Вкажіть, які прийоми найчастіше використовують для встановлення обставин походження джерела?
аналіз зовнішніх ознак джерела
пошук згадок про даний документ в інших джерелах
вивчення подій та кола осіб, що згадуються в документі
*всі вірні

Назвіть прийоми, які найбільш вживані при встановленні місця створення джерела?
аналіз зовнішніх ознак джерела
пошук згадок про даний документ в інших джерелах
вивчення подій та кола осіб, що згадуються в документі
*всі вірні

Якими методами необхідно керуватися у джерелознавчій критиці ?
*джерелознавчий аналіз
*джерелознавчий синтез
статистичний
всі вірні

Визначте елементи джерелознавчої критики ?
*всі вірні
визначення зовнішніх обставин пам’ятки; прочитання тексту
встановлення часу, місця, авторства, мотивів походження
доведення автентичності джерела; тлумачення тексту


Тема. 4. Поняття історичних джерел.
Що таке боністичні джерела ?
герби
*паперові гроші
умовні зображення на папері
описи державних маєтків, замків

Якому поняттю відповідає визначення «носій інформації, що виник як продукт розвитку людини та природи й відображає людську діяльність» ?
архітектурної пам’ятки
інформаційного джерела
джерельна інформація
*історичне джерело

Визначіть, що є невід’ємною ознакою історичного джерела?
джерелознавча критика
теорія джерела
історичне дослідження
*джерельна інформація

Визначити етапи існування історичного джерела?
доджерельний, дослідницький
документальний, власне джерельний
доджерельний, функціонувальний
*доджерельний, власне джерельний

Вкажіть функції історичних джерел на першому етапі їх існування?
теоретичні та практичні
інформаційні та практичні
теоретичні та історичні
*природні та службові

Якому поняттю відповідає визначення «сукупність наявних у джерелі типів інформації та стійких зв’язків між ними, які забезпечують його цілісність й здатність слугувати основою для отримання наукового фактичного знання»?
зміст історичного джерела
історичне джерело
джерельна база
*джерельна інформація

Які є види джерельної інформації:
політична, культурна
особистісна, наукова
економічна, технічна
*всі варіанти відповідей вірні

Визначити різновиди джерельної інформації?
відкрита, закрита
пряма, непряма
актуалізована, потенційна
* всі варіанти відповідей вірні

Яку інформацію становлять форма та зміст історичного джерела при дослідженні ?
потенційні історичну інформацію
актуалізовану історичну інформацію
пряму історичну інформацію
*відкриту історичну інформацію

Що відображає концепція автора джерела, його ідеологічна чи політична орієнтація ?
потенційна історичну інформацію
непряма історичну інформацію
приховану історичну інформацію
*закриту історичну інформацію

Що використовувалося для приховування інформації в історичних джерелах ?
тайнопис
умовний знак
шифр
*всі варіанти відповідей вірні

Яка інформація може сформуватися у процесі копіювання та переписувань історичних джерел ?
закрита історична інформація
потенційна історична інформація
побічна історична інформація
*прихована історична інформація

Якому поняттю відповідає визначення «відомості, які безпосередньо стосуються досліджуваної проблеми» ?:
актуалізована джерельна інформація
відкрита джерельна інформація
потенційна джерельна інформація
*пряма джерельна інформація

Яка інформація історичного джерела вказує шлях пошуку інших джерел?
латентна джерельна інформація
закрита джерельна інформація
прихована джерельна інформація
*непряма джерельна інформація

Визначити різновид джерельної інформації, який спонукає історика до пошукової роботи та створення комплексів джерел ?
актуалізована джерельна інформація
відкрита джерельна інформація
потенційна джерельна інформація
*побічна джерельна інформація

Зазначити пріоритетне завдання історичного джерелознавства?
текстологічне вивчення історичних джерел
наукове пізнання історичних джерел
виявлення історичних джерел
*всі варіанти відповідей вірні

Визначити важливі теоретичні проблеми історичного джерелознавства?
класифікація історичних джерел
історіографія історичного джерелознавства
розробка основних понять історичного джерелознавства
*всі варіанти відповідей вірні

Зазначити найбільш поширений метод історичного джерелознавства?
встановлення між предметних зв’язків
виявлення історичних джерел
джерелознавча практика
*джерелознавча критика

Визначити метод історичного пізнання?
порівняльно-історичний
синхронічний
діахронічний
*всі варіанти відповідей вірні

Назвітьспецифічний джерелознавчий метод?
метод текстологічного вивчення
метод пошуку
метод виявлення та відбору джерел
*всі варіанти відповідей вірні

Який існує міждисциплінарний метод вивчення історичних джерел ?
ретроспективний
хронологічний
метод історичної критики
*статистичний

Визначте,для чого основи методології мають визначальне значення ?
методики джерелознавства
теорії джерелознавства
*джерелознавчої критики
всі варіанти відповідей не вірні

Обсяг якої інформації містить будь-яке історичне джерело ?
культурної інформації
економічної інформації
політичної інформації
*соціальної інформації

Якому поняттю відповідає визначення «сукупність джерел, на які спирається історичне пізнання» ?
джерелознавчий аналіз
джерелознавча структура
джерелознавче дослідження
*джерельна база

Хто запровадив термін «джерельна база»?
Я.Калакура
М.Грушевський
М.Ковальський
*С.Шмідт

Коли був запроваджений термін «джерельна база»?
початок ХХ століття
80-ті роки ХХ століття
20-ті роки ХХ століття
*60-ті роки ХХ століття

Визначити рівні джерельної бази?
реальний та потенційний
первісний та потенційний
початковий та актуалізований
*первісний та реальний

Яку назву носить джерельний комплекс, що зберігся до сьогодення ?
первісна джерельна база
потенційна джерельна база
актуалізована джерельна база
*реальна джерельна база

Визначити підгрупи реальної джерельної бази?
прихована, відкрита
початкова, актуалізована
початкова, потенційна
*актуалізована, потенційна

Як називається джерельна база, яка сформувалася паралельно з подіями чи невдовзі після них ?
реальна джерельна база
актуалізована джерельна база
відкрита джерельна база
*первісна джерельна база

Зазначити види потенційної джерельної бази?
виявлена та досліджена
виявлена та оприлюднена
досліджена та оприлюднена
*всі варіанти відповідей вірні

Якому поняттю відповідає визначення «джерельна база, що реально існує, але невідома історикам» ?
реальна джерельна база
закрита джерельна база
прихована джерельна база
*потенційна джерельна база

Якому поняттю відповідає визначення «джерельна база, історіографічно засвоєна шляхом публікації археографічного характеру, аналізу в наукових дослідженнях» ?
потенційна джерельна база
пряма джерельна база
відкрита джерельна база
*актуалізована джерельна база

Чим визначаються межі джерельної бази історичного дослідження ?
проблематикою дослідження
характером дослідження
хронологічними межами дослідження
*всі варіанти відповідей вірні

Хто вперше в Росії ввів у науковий оббіг термін «газета» для позначення іноземних щоденних видавництв ?
*Карамзін
Тихомиров
Ключевський
Соловйов

Хто започаткував вид історичного джерела- мемуари «сучасні історії» у 1524 р ?
*Філіп де Комміно
Ж.-Ж. Руссо
Сен-Сімон
Немає правильної

Коли було започатковано такий вид історичного джерела як мемуари «сучасні історії» ?
*1524 р
1624 р
1724 р
1824 р

Коли в Росії з’являється есе як вид історичного джерела ?
*на поч.ХІХ ст.
на поч.ХVІІІ ст.
вірна відповідь відсутня
в кінці ХІХ ст

Які джерела відносяться до джерел приватного походження ?
*всі відповіді вірні
Щоденники і приватна переписка
Мемуари та сповіді
есеістика

Визначте види періодичного друку ?
*всі вірні
газети
журнали
видавництва наукових товариств

Вкажіть кількість періодів, які виділяються у розвитку російського періодичного друку ?
*3
4
6
10

Вкажіть рік виходу першої приватної газети в Росії « Північна бджола»
*1825
1850
1875
1920

Яку назву мала перша приватна газета в Росії ?
*«Північна бджола»
«Голос православ’я »
«Правда»
«Земські вісті»

Назвіть рису, що характеризує історичне джерело?
джерелознавча критика
теорія джерела
історичне дослідження
*джерельна інформація

Які є етапи існування історичного джерела?
доджерельний, дослідницький
документальний, власне джерельний
доджерельний, функціонувальний
*доджерельний, власне джерельний

Визначте джерела приватного походження ?
*всі відповіді вірні
Щоденники і приватна переписка
Мемуари та сповіді
есеістика

Назвіть автора терміну «джерельна база»?
Я.Калакура
М.Грушевський
М.Ковальський
*С.Шмідт

Датуйте запровадження терміну «джерельна база»?
початок ХХ століття
80-ті роки ХХ століття
20-ті роки ХХ століття
*60-ті роки ХХ століття

Які існують рівні джерельної бази?
реальний та потенційний
первісний та потенційний
початковий та актуалізований
*первісний та реальний


Тема 5. Класифікація історичних джерел.
Хто з вчених вперше здійснив класифікацію історичних джерел ?
М.Кромер
М.Варшавчик
С.Валк
*Е.Бернгейм

Визначити функції, якими об’єктивно зумовлюється класифікація історичних джерел?
прогностична, пізнавальна
пізнавальна, евристична
пізнавальна, аналітична
*евристична, аналітична

Визначити функцію історичного джерелознавства, яка забезпечує пошук, виявлення джерел, вивчення сукупності певних груп історичних пам’яток ?
світоглядна
пізнавальна
прогностична
*евристична

Яка функція забезпечує розробку методів аналізу історичних джерел, перевірку їх достовірності ?
прогностична
евристична
пізнавальна
*аналітична

Якому поняттю відповідає визначення «групування об’єктів за найбільш суттєвими ознаками або їх сукупністю» ?
практична класифікація
історична класифікація
штучна класифікація
*природна класифікація

Визначте особливість класифікації джерел як наукового методу.
зв’язок класифікації джерел з теорією та практикою джерелознавства
охоплення класифікацією джерел основних етапів роботи з джерелами
класифікація ґрунтується на самій природі та характері джерела
*всі варіанти відповідей вірні

Якому поняттю відповідає визначення «поділ всієї маси джерел на групи за певною суттєвою ознакою, характерною для кожної групи» ?
принципи класифікації історичних джерел
особливість класифікації історичних джерел
завдання класифікації історичних джерел
*класифікація історичних джерел

Що допомагає виявити в історичних джерелах класифікаційна робота ?
найбільш характерні ознаки історичних джерел
встановити закономірності утворення історичних джерел
встановити особливості утворення історичних джерел
*всі варіанти відповідей вірні

Визначте завдання класифікації історичних джерел ?
розробка загальних принципів поділу джерел на види
виявлення специфічних ознак історичних джерел
розробка загальних принципів поділу історичних джерел на класи
*всі варіанти відповідей вірні

Що допомагає зробити виявлення найбільш характерних та повторювальних ознак історичних джерел ?
встановити функції класифікації історичних джерел
визначити принципи класифікації історичних джерел
p°визначити методи дослідження історичних джерел
* встановити закономірності утворення історичних джерел

Визначити основні принципи класифікації історичних джерел ?
об’єктивність та історизм
науковість та зв’язок з дослідницькою практикою
науковість та історизм
*всі варіанти відповідей вірні

Вкажіть на що впливає класифікація історичних джерел ?
внутрішню структуру історичного джерела
методику джерелознавчої критики
структуру історичного джерелознавства
*повноту джерельної бази

Чим супроводжується формування джерельної бази кожного конкретного дослідження ?
визначенням походження історичних джерел
визначенням основних методів дослідження
виявленням основної риси історичного джерела
*вибором відповідної класифікаційної схеми

Визначити значення класифікації історичних джерел ?
визначення методів дослідження історичних джерел
визначення методів використання історичних джерел
утворення груп споріднених джерел
*всі варіанти відповідей вірні

Зазначити загальні ознаки історичних джерел ?
природно-історичне походження джерел, спільні форми кодування інформації
суб’єктивно-об’єктивний характер джерел, спільні форми кодування інформації
природно-історичне походження джерел, суб’єктивно-об’єктивний характер джерел
*всі варіанти відповідей вірні

Що має визначальне значення для характеристики класифікаційної схеми історичних джерел ?
спосіб фіксації історичної інформації
завдання історичного дослідження
мета історичного дослідження
*вибір відповідних ознак джерела

Зазначити загальну вимогу до класифікаційних схем історичних джерел ?
класифікаційна схема має визначатися характером джерельної бази
класифікаційна схема повинна сприяти здобуттю достовірнішої історичної інформації
класифікаційна схема має враховувати джерелознавчий досвід дослідника
*всі варіанти відповідей вірні

На які види за формою поділяються історичні джерела ?
речові, словесні, зображальні, звукові
політичні економічні, культурні
особисті, колективні
*літописи, картини, будівлі

На які види за змістом поділяються історичні джерела ?
літописи, картини, будівлі
особисті, колективні
речові, словесні, зображальні, звукові
*політичні економічні, культурні

за походженням поділяються історичні джерела ?
політичні економічні, культурні
речові, словесні, зображальні, звукові
літописи, картини, будівлі
*особисті, колективні

На які види за способом відтворення поділяються інформації історичні джерела ?
особисті, колективні
політичні економічні, культурні
літописи, картини, будівлі
*речові, словесні, зображальні, звукові

Якому поняттю відповідає визначення «пам’ятки матеріальної та духовної культури, що виникли в процесі розвитку самих подій» ?
антропологічні пам’ятки
наративні джерела
історичні традиції
*історичні джерела

Зазначити історичні джерела, які відносяться до поняття «історичні залишки»?
законодавчі документи, акти
грамоти, універсали
службове листування, інформаційне листування
*всі варіанти відповідей вірні

Якому поняттю відповідає визначення «пам’ятки минулого, що склалися на основі вражень їх авторів від подій» ?
історичні залишки
носій інформації
інформаційні документи
*історичні традиції

Зазначити історичні джерела, які відносяться до поняття «історичні традиції» ?
нумізматичні пам’ятки, предмети озброєння
архітектурні пам’ятки, знаряддя праці
універсали, службове листування
*спогади, щоденники, інформаційні жанри періодики

Визначити головні критерії типологічної класифікації історичних джерел ?
спосіб кодування інформації, походження джерела
засіб фіксації інформації, хронологічно-географічна ознака джерел
форма та зміст інформації
*всі варіанти відповідей вірні

Якому поняттю відповідає визначення « групи джерел, що мають споріднений спосіб передачі відомостей або близькі за змістом, формою та походженням» ?
класифікаційна ознака історичних джерел
класифікаційна схема історичних джерел
спосіб фіксації джерельної інформації
*типи історичних джерел

Зазначити типи історичних джерел.
речові, словесні, фонічні
зображальні, звукові, речові
поведінкові, фонічні, зображальні
*всі варіанти відповідей вірні

Якому поняттю відповідає визначення «особливий тип джерел, який характеризується тим, що визначальною ознакою для них виступає слово в усній та письмовій формі» ?
звукові джерела
зображальні джерела
речові джерела
*вербальні джерела

Зазначити, до якого типу джерел відносяться орнаменти палеоліту, скульптури, фотографії ?
звукові джерела
вербальні джерела
речові джерела
*зображальні джерела

Визначити, до якого типу джерел відносяться лінгвістичні джерела, пам’ятки усної творчості, літописи ?
речові джерела
зображальні джерела
поведінкові джерела
*словесні джерела

Визначити тип історичних джерел, дослідження яких здійснюється шляхом використання філологічних методів?
речові джерела
звукові джерела
зображальні джерела
*вербальні джерела

Зазначити родову ознаку історичних джерел.
внутрішня форма джерела,
внутрішня структура джерела
спосіб зв’язку елементів змісту джерела
*всі варіанти відповідей вірні

Визначити умову відбору найбільш ефективних прийомів та методів вивчення історичних джерел ?
визначення форми передачі джерельної інформації
визначення інформаційного змісту історичного джерела
визначення внутрішньої структури історичного джерела
*визначення родових ознак історичних джерел.

Визначити види словесних історичних джерел ?
писемні джерела, лінгвістичні джерела
усні джерела, оповідні джерела
документальні джерела, літописи
*всі варіанти відповідей вірні

Визначити види речових історичних джерел ?
залишки людей, знаряддя праці
знаряддя праці, зброя
прикраси, посуд
*всі варіанти відповідей вірні

Які є види писемних історичних джерел ?
грамоти, угоди, анкети
трактати, історичні романи, щоденники
приватні та офіційні листи
*всі варіанти відповідей вірні

Зазначити поділ документальних джерел радянської доби ?
ідеологічні та законодавчі
законодавчі та виконавчі
громадські та приватні
*нормативні та виконавчі

Вказати визначальний критерій класифікації писемних джерел.
характер писемних джерел
зміст писемних джерел
форма писемних джерел
*всі варіанти відповідей вірні

Як поділяються писемні джерела за походженням ?
політичні, громадські, особисті
громадські, індивідуальні
суспільні, особисті
*колективні, індивідуальні

Визначити види документальних джерел ?
офіційна преса, публіцистика
літописи, щоденники, твори політичної літератури
автобіографії, літописи, публіцистика
*законодавчі акти, судово-слідчі матеріалиТема 6. Методика роботи з історичними джерелами ХІ-ХVІІ ст
Що означає термін « номоканон »?
*збір порад і правил, які не визнавалися офіційною церквою
збірник законів
збір порад і правил, які визнавалися офіційною церквою
всі відповіді вірні

Хто є автором « Слова о законі і благодаті»
*Іларіон
В.Мономах
Немає правильної
В.Великий

Скільки виділяють періодів в історії Руського права ?
*3
5
2
6

Визначте, що таке маніфест ?
*законодавчий акт, що проголошував про вступ на престол імператора, повідомляв про народження, шлюби в імператорській сім’ї
законодавчий акт, що регулює господарську діяльність
законодавчий акт конфіденційного характеру
всі відповіді вірні

Визначте, що таке указ ?
*найбільш чисельна і різнобічна група законодавчих актів
законодавчий акт, що проголошував про вступ на престол імператора,
спеціальні законодавчі акти, які регулюють певну сферу діяльності
законодавчий акт конфіденційного характеру

Визначте, що таке установи ?
законодавчий акт, що проголошував про вступ на престол імператора, повідомляв про народження, шлюби в імператорській сім’ї
найбільш чисельна і різнобічна група законодавчих актів
*спеціальні законодавчі акти, які регулюють певну сферу діяльності
законодавчий акт конфіденційного характеру

Визначте, що таке регламенти.
спеціальні законодавчі акти, які регулюють певну сферу діяльності
*законодавчі акти установчого характеру, які визначали організацію, склад, компетенцію державних установ
всі варіанти вірні
найбільш чисельна і різнобічна група законодавчих актів

Які джерела допомагають краще вивчити ту чи іншу епоху ?
лінгвістичні джерела
історичні дані
визначні події
*всі вірні

Який відомий вчений-економіст детально вивчав історію Москви ?
*А.В.Чаянов
А.Г.Аверченко
А.В.Луначарський
Т.К.Окуневська

До яких джерел належить словесна інформація про ті чи інші події, яка дійшла у вигляді слухів ?
*усні джерела
фольклор
письмові джерела
Не є джерелом

На скільки частин поділялася аграрна статистика ?
*2
3
4
5

Які договори належать до публічно-правових актів ?
міжнародні
княжі
удільні
*всі вірні

Які джерела належать до договірного законодавства ?
*Жалувані грамоти
Міждержавні угоди
Угоди між князями і церквою
Всі вірні

Які джерела належать до приватно-публічних документів ?
прохання
чолобитні
жалоби
*всі вірні

Коли з’явилися Жалувані грамоти ?
*ХІ ст
ХІІ ст
ХІІІст
ХVст

Які джерела належать до внутрішньо-політичних джерел ?
Церковні устави
Уставні грамоти
Жалувані грамоти
*всі вірні

Вкажіть рік становлення періодичного друку в Західній Європі ?
*ХVІ ст.
ХІХ ст.
ХХ ст.
кін.ХVІІ

Ким була сформульована теорія “Москва – Третій Рим” ?
Спиридоном-Саввою
*Філофеєм
Ф.Карповим
М.Башкіним

Коли відбулося стягування ряду архівів опозиційних центрів у Москву ?
ХІІІ ст.
*ХV ст.
ХVІ ст.
ХVІІ ст.

Кому належить думка про те, що літописні зводи не є творами історіографії ?
*Л.Рубінштейн
Б.Греков
Д.Ліхачов
*І.Єремін

Яку ідею розвинуто у “Сказании о князьях Владимирских” ?
теорію “Москва-Третій Рим”
*теорію походження влади московських царів
етапи становлення “Московського царства”
діяльність митрополитів

Який період висвітлено у “Летописи начала царства” ?
*політику Івана ІV
етапи становлення Русі
період феодальної роздрібненості
становлення Галицько-Волинської держави

У якому джерелі виклад матеріалу вівся не по роках, а по сімнадцяти ступенях ?
“Истории о Казанском царстве”
*“Книге степенной царского родословия”
“Лицевом своде”
“Новом летописце”

Що говориться про літописання ХVІ-ХVІІ ст. у працях академіків М.Тіхомірова, Л.Черепніна ?
*значно розширюється
перестає існувати
мало створюється нових літописів
поступово відмирає

Хто є автором “Истории о Великом князе Московском”?
І.Грозний
Митрополит Афанасій
*А.Курбський
В.Голіцин

Яку працю написав Авраам Паліцин у 1620р.?
“Повесть книги сея от прежних лет”
“Временник”
“Извет старца Варлаама”
*“Историю в память предыдущим родам”

Хто вперше в “Повести книги сея от прежних лет” наводить словесні портрети і психологічні характеристики урядовців Росії кінця ХVІ – початкуХVІІ ст. ?
*І. Катирев-Ростовський
А.Паліцин
І.Тімофєєв
Г.Котошихін

Коли з’явилася перша друкована праця з історії “Синопсис” ?
1654р.
1664р.
*1674р.
1684р.

Хто написав “Скифскую историю” ?
І.Гізель
*А.Лизлов
Ф.Грибоєдов
Ф.Прокопович

У написанні якої праці брали участь Шафіров, Прокопович, Брюс ?
“Ядро Российской истории”
“История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии”
*“Гистория Свейской войны”
“Синопсис”

У яких працях використані матеріали польських хроністів Бельського, Стрийковського, Кромера?
“Скифская история”
“Гистория Евейской войны”
*“Ядро Российской истории”
“Введение о главах в Гистории”

Назвіть основні ідеї у роботах В.М.Татіщева ?
*стверджував, що істинність віри в пізнанні розумності світу і людської діяльності
*визначив суть науки
керівним і визначальним фактором в історії народів вважав астрологію
заперечував арістотельське вчення про три основні форми державного ладу

Вкажіть особливості історико-філософських поглядів В.М.Татіщева?
провіденціалізм
*деізм
*практицизм
атеїзм

Які документи вперше у працях В.М.Татіщева введені у науковий обіг ?
польські хроніки
*“Руська правда”
*Судебник 1550р.
всі відповіді вірні

Що В.М.Татіщев вважав основою історичної науки?
методологію
джерелознавство
історіографію
*всі відповіді вірні

Скільки періодів в історії Росії виділяв В.М.Татіщев?
6
4
2
*3

Які праці можна виділити серед історичних праць В.М.Татіщева ?
праці узагальнюючого характеру
коментарі до текстів історичних пам'яток
історичні огляди в економічних записках
*всі відповіді вірні

Коли вперше була опублікована “История Российская с самых древнейших времен” В.М.Татіщева ?
1745р.
1750р.
*1768р.
1778р.

Хто працював в Академії наук, заснованій Петром І, в 1725р. ?
І.Коль та Х.-Ф.Гросс
Г.Байер та Г.Міллер
А.Шлецер та С.Башилов
*всі відповіді вірні

Назвіть основні ідеї у роботах М.В. Ломоносова?
*наголошував на необхідності критичного підбору джерел
доводив норманське походження Русі
*стверджував, що варяги – русь говорили славянською мовою
всі відповіді вірні

Назвіть праці М.В. Ломоносова?
*“Древняя Российская история”
*“Идеи для живописных картин из российской истории”
“История Российская от древнейших времен”
“О повреждении нравов в России”

Назвіть основні ідеї у роботах М.М.Щербатова ?
високо оцінює діяльність Анни Іоанівни та Бірона
повністю відкидав принципи підбору і критики джерел
*виступав захисником кріпосного права і дворянських привілегій.
*засуджував народні виступи

Назвіть основні ідеї у роботах І.М.Болтіна ?
“История древняя и нынешняя России” Леклерка – об'єктивна праця з історії Росії
*“История древняя и нынешняя России” Леклерка суб'єктивна праця з історії Росіі
*історик зобов'язаний правдиво висвітлювати факти минулого
необхідно відмінити кріпацтво

Назвіть видатних представників дослідження економічного напрямку в історіографії ?
*В.Крестінін, М.Чулков
*І.Голіков, П.Ричков
М.Новіков, М.Ломоносов
В.Татіщев, А.Радіщев

Хто став першими російськими професорами юридичного факультету Московського університету у другій половині 60-хр. ХVІІІ ст.?
М.Ломоносов
*І.Третьяков
І.Болтін
*С.Десницький

Кому належать слова: “Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием”?
*В.Татіщеву
І.Болтіну
М.Карамзіну
М.Сперанському

Кому належать слова: “Нашествие Батыево ниспровергло Россию”?
М.Полевому
*М.Карамзіну
М.Каченовському
М.Щербатову

Хто представляв критичний напрям в Російській історіографії 20-40-х рр. ХІХ ст ?
І.Еверс
М.Полєвой
М.Каченовський
*всі відповіді вірні

Хто репрезентував родову теорію походження держави ?
*І.Еверс
М.Полєвой
С.Соловйов
М.Каченовський

М.Полєвой є автором яких робіт ?
“О происхождении Русского государства”
*“Истории русского народа”
*“Истории Петра Великого”
всі відповіді вірні

Вкажіть особливості ідей “скептиків” ?
уявлення про історичний процес як єдиний, взаємопов'язаний, що підчиняється загальним закономірностям розвитку всесвітньої історії
впевненість, що кожний народ має свій славетний період розвитку
твердження про те, що літописи створювалися не раніше ХІІІ-ХІV ст.
*всі відповіді вірні

Які праці належать перу М.Погодіна ?
*“Поисхождение варягов и Руси”
*“Русская история”
“Исторические афоризмы”
всі відповіді вірні

Назвіть основні ідеї М.Погодіна ?
історія не відіграє значної ролі у суспільному житті
*національна ідея і національна свідомість є визначальними для Росії
*історику і кожній людині потрібно поважати, берегти і трудитися на благо Росії
всі відповіді вірні

Хто з дослідників поділив історію Росії на Давню (від початку Русі до Петра Великого) і Нову (від Петра І до смерті Олександра І) ?
М.Погодін
*М.Устрялов
А.Хомяков
І.Кірієвський

Визначте особливості ідей славянофілів ?
*розуміння внутрішнього змісту історичного процесу
зміст подій пов'язували з державним розвитком
*кожний народ має свій початок і володіє особливою субстанцією
всі відповіді вірні

Назвіть представників державної школи в російській історіографії?
*К.Кавелін, Б.Чичерін
А.Хомяков, І.Кірієвський
*С.Соловйов, В.Сергеєвич
І.Бєляєв, К.Аксаков

Визначте особливості ідей державників ?
*критичне відношення до миколаївського режиму і визнання необхідності реформ
*вивчення правових норм і юридичних установ
твердження, що російський історичний процес відмінний від західноєвропейського
всі твердження вірні


Тема 7. Методика роботи з історичними джерелами радянського періоду
Що стало новою формою періодичної печаті у ХХ ст..
службовий перепис
ділові папери
*дайджест
статистикаЩо називали нелегальною підпільною літературою ХХ ст. в публіцистиці ?
*самвидав
публвидав
перепис
дайджест

Які необхідно враховувати недоліки альтернативної преси як історичного джерела ?
Пошук джерела
Достовірність джерела
Не компетентність кореспондентів
*Всі вірні

Які критерії є визначними при критичному аналізі інтерв’ю ?
авторство
повнота передачі
зміст
*всі вірні

Які критерії є визначними при критичному аналізі мемуарів ?
*суб’єктивність
повнота передачі
зміст
всі вірні

У чому полягають характерні риси радянських мемуарів ?
Ідеологічна спрямованість
Стандартизація у характеристиці людей, ситуацій
Формування образу ворога
*всі вірні

Які основні елементи технології критичного аналізу мемуарів ?
встановити інформованість автора
встановити положення, яке автор займав у суспільстві
встановити час і місце створення джерела
*всі вірні

Для чого мемуаристи використовують додаткові матеріали ?
для більшої переконливості своїх тверджень
Щоб поновити в пам’яті хід подій
Для цілісності викладення
*всі вірні

За якими ознаками можна по групувати мемуари з історії радянського періоду ?
за походженням
за тематикою
за хронологією
*всі вірні

Який ефективний метод використовують для перевірки достовірності мемуарів ?
*співставлення з іншими джерелами
статистики
лінгвістичний
всі вірні

Якими формами поповнився жанр мемуарів у ХХ ст. ?
«лагерна» проза
«бліц-спогади»
«історичні інтервью»
*всі вірні

Що було основним законодавчим документом радянської влади в 1917-1922 рр ?
декларація
*декрет
конституція
всі вірні

Що було основним джерелом права у радянський період ?
звичай
нормативно-правовий акт
юридична наука
*всі вірні

Вкажіть в яких газетах починаючи з жовтня 1917 р публікувалися законодавчі акти ?

*«Известия ВЦИК»
«Комсомольська правда»
«Комуніст»
Всі відповіді вірні

Які «іменні закони» існували в літературі Росії ХХ ст. ?
«Ленінський декрет про землю»
«Сталінська Конституція»
«Колегаєвський закон про соціалізацію землі»
*всі вірні

Назвіть періодичні видання КПРС?
*«Правда»
«Зоря»
«Голос України»
Немає вірних

Вкажіть з якого року почали публікуватися стенограми з’їздів СРСР?
1933 р
1945 р
1954
*1989 р

Визначте, що можна вважати унікальним історичним джерелом ?
*лист
газета
спогади
Всі вірні

Скільки російських періодичних видань існувало за кордоном в період 1918-1931 рр ?
*1005
100
105
560

Коли вийшов наказ бібліотекам збирати і зберігати білогвардійські газети ?
*Січень 1920 р
Лютий 1919
Серпень 1932 р
Грудень 1926 р

Хто у січні 1920 р видав наказ бібліотекам збирати і зберігати білогвардійські газети ?
*В.Ленін
Й.Сталін
В.Сухомлинський
І.Фрунзе

Коли інститут марксизму-ленінізму розпочав публікацію «В.І.Ленін. Біографічна хроніка 1870-1924 рр»?
1960
1980
*1970
1950

Назвіть періодику 2пол ХХ ст., де друкувалися документи В.Леніна ?
«Правда»
«Комуніст»
«Біохроніки»
*всі вірні

Вкажіть друкарський орган ЦК компартії ?
«Правда»
«Комуніст»
«Біохроніки»
*«Голос землі і труда»

Які джерела були поширеними в 2 чверті ХХ ст. ?
Офіційні документи організацій
Агітаційні документи
Неформальні документи
*всі вірні

Визначте, що належить до офіційних документів організацій ?
*положення
*статути
характеристики
Всі відповіді вірні

Визначте, що належить до розпорядчої документації ?
рішення
резолюції
накази
*всі відповіді вірні

Назвіть напрями публіцистики ?
памфлет
пародія
фельєтон
*всі вірні

Які виділяють джерела особистого походження ?
мемуари
щоденники
Особиста переписка
*всі вірні

Коли відбувся земський з’їзд по шкільній статистиці ?
1911
*1913
1895
1890

Що таке інформаційні, наукові, мемуарні та інші матеріали, які автор сам видає ?
*самвидав
Нелегальна література
мемуари
Друковані видання


Тема 8. Статистика
Визначте форму громадської діяльності, яка спрямована на отримання, обробку та аналіз інформації, яка характеризує кількісні закономірності ?
*статистика
діловодство
інформатика
джерелознавство

Від чого залежить поділ статистичних обстежень ?
Вибору об’єкта
Способу вираження
Часу вираження
*Кількості об’єктів обстеження

На які поділяються статистичні обстеження ?
масові
вибіркові
регулярні
*всі вірні

Яку назву має принцип перепису, коли відомості збираються про все населення країни в один час ?
*єдність
загальність
опитування
конфіденційність

Яка епоха сприяла появі нового комплексу документів – матеріалів планування розвитку народного господарства ?
сучасна
*радянська
феодальна
первісна

Яку назву має принцип перепису населення, коли працівнику заборонено повідомляти про дані ?
*конфіденційність
уніфікованість
Об’єктивність
Всі вірні

Вкажіть від чого залежить поділ абсолютних і відносних даних вибірки ?
*від способу вираження ( число чи %)
від кількості об’єктів
від вибору об’єкта
немає правильно відповіді

В якому році пройшов земський з’їзд по шкільній статистиці ?
*1911
1913
1916
1917

Які бувають статистичні дослідження за вибором об’єкту ?
*всі вірні
одиничні
галузеві
загальні

Які бувають статистичні програми за шириною, різноманітністю ?
*всі вірні
за окремими показниками
монографічні описи
бюджетні дослідження

Які бувають статистичні дослідження за кількістю об’єктів, що досліджуються ?
*всі вірні
вибіркові
масові
загальні

Визначте період становлення статистики в Росії ?
*ХVІІІ-ХІХ ст.
ХVІІ-ХVІІІ ст.
ХІХ-ХХ ст.
ХХ ст.

Датуйте утворення Центрального статистичного комітету МВС ?
*1863
1917
1936
1991

Коли метод перепису отримав розповсюдження в Росії ?
*ХІХ-ХХ ст.
ХVІІІ-ХІХ ст.
ХVІІ-ХVІІІ ст.
ХХ ст.

Визначте, що досліджувала статистика акціонерних товариств ?
*всі вірні
страхування
торгівлю
транспорт

Визначте, що досліджували державні установи кін ХІХ - поч.ХХ ст., проводячи статистику?
*промисловість
страхування
торгівлю
транспорт

Датуйте проведення першого загального перепису населення Російської імперії ?
*1897 р.
1861 р.
1900 р.
1917 р.

Хто вперше очолив Центральний статистичний комітет МВС ?
*П.Семенов
М.Іванов
А.Бушен
Немає правильної


Тема 9. Архівне будівництво в Україні в 2 пол. ХХ ст.
Скільки етапів виокремлюється в архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
*3
4
6
2

Визначте перший етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
*2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Визначте другий етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
*середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Визначте третій етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
*поч. 1970-1991
немає правильної

Чим був характерний перший етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
*відновленням діяльності архівних установ
часткове розсекречування документів; розширення міжнародного співробітництва
домінування авторитаризму, повний контроль з боку партійно-бюрократичного апарату
всі вірні

Чим був характерний другий етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
відновленням діяльності архівних установ
*часткове розсекречування документів; розширення міжнародного співробітництва
домінування авторитаризму, повний контроль з боку партійно-бюрократичного апарату
всі вірні

Чим був характерний третій етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
відновленням діяльності архівних установ
часткове розсекречування документів; розширення міжнародного співробітництва
*домінування авторитаризму, повний контроль з боку партійно-бюрократичного апарату
всі вірні

Для якого етапу у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. було характерне повернення вивезених у роки війни архівних документів зі сходу СРСР та з-за кордону?
*2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Для якого етапу у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. було характерне відновлення діяльності архівних установ та відбудова їх приміщень ?
*2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Для якого етапу у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. було характерне часткове розсекречування документів та розширення науково-дослідної роботи ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
*середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Для якого етапу у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. було характерне спрощення доступу дослідників до архівних документів ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
*середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Для якого етапу у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. було характерне домінування авторитаризму ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
*поч. 1970-1991
немає правильної

Для якого етапу у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. було характерне повний контроль з боку партійно-бюрократичного апарату щодо практичної діяльності ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
*поч.1970-1991
немає правильної

Датуйте підпорядкування Архівного управління Раді Міністрів УРСР?
*1960
1950
1975
1980

Яка постанова поклала початок відбудові архівного господарства України після ІІ світової війни ?
*«Про заходи до створення документальної бази з історії України та ВВВ і впорядкуванню архівного господарства УРСР»
«Про впорядкування архівного господарства УРСР»
«Про відновлення та розбудову архівної справи України»
Немає правильної

Датуйте постанову, яка поклала початок відбудові архівного господарства України після ІІ світової війни ?
*31 серпня 1944
10 червня 1945
11 вересня 1946
20 травня 1945

Коли було прийнято постанову «Про поліпшення розміщення державних архівів в областях УРСР »?
*5 липня 1946
31 серпня 1944
10 червня 1945
11 вересня 1946

Яка постанова була покликана покращити умови зберігання документів ?
*«Про поліпшення розміщення державних архівів в областях УРСР »
«Про впорядкування архівного господарства УРСР»
«Про відновлення та розбудову архівної справи України»
Немає правильної

Скільки архівів функціонувало в Україні на кінець 1948 р. ?
*761
520
36
114

Датуйте відкриття кафедри архівознавства у Київському держуніверситеті ім. Т.Г.Шевченка ?
*31 серпня 1944
10 червня 1945
11 вересня 1946
20 травня 1945

Коли було засновано періодичне видання архівістів – «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління НКВС УРСР » ?
*1947
1945
1952
1950

Як називалося періодичне видання архівістів 40-50-х рр.?
*«Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління НКВС УРСР »
«Архівна справа УРСР»
«Нариси з архівної справи України »
Немає правильної

Вкажіть дату, коли Україна вступила до Міжнародної ради архівів ?
*1956
1945
1952
1950

Скільки архівів діяло в Україні після адміністративно-територіальної реформи 1963 р. ?
*407
215
734
112

Як змінилася кількість архівів в Україні після адміністративно-територіальної реформи 1963 р. ?
*збільшилася удвічі кількість міських архівів
зменшилася удвічі кількість міських архівів
*зменшилася удвічі кількість районний архівів
збільшилася удвічі кількість районних архівів

Скільки міських архівів діяло в Україні після адміністративно-територіальної реформи 1963 р. ?
*154
78
82
168

Скільки районних архівів діяло в Україні після адміністративно-територіальної реформи 1963 р. ?
*253
78
82
168

Що було однією з головних форм підвищення кваліфікації та обміну досвідом між архівістами ?
*нарада
симпозіум
лекція
з’їзд

Коли було утворено Центральний архів громадських об’єднань України?
*1991
1989
1992
1985

На основі якого архіву було утворено Центральний архів громадських об’єднань України?
*архів інституту історії партії
архів КДБ
архів КДУ ім. Т.Г.Шевченка
немає правильної

Який документ у повоєнний період визначав методику описування документів для предметно-тематичного каталогу ?
*Инструкции о порядке тематического выявления документальных материалов в архивах СССР и научной организации»
«Основные правила описания документальных материалов в государственных архивах СССР »
«Про заходи по впорядкуванню режиму зберігання і кращому використанню архівних матеріалів»
немає правильної

Визначте, коли вперше в Україні формується жанр такого елемента НДА як путівник ?
кін. 60-х
кін. 40-х
*кін.50-х
Немає правильної

Скільки путівників по архівах вийшло впродовж 1958-1971 рр ?
*24
15
3
28

Коли побачив світ путівник по фондах ЦДІАУ ?
*1958
1961
1955
1965

Вкажіть, коли в Україні було розпочато планову роботу по вдосконаленню та переробці описів ?
*1961
1954
1946
1991

На скільки груп поділяються архівні системи за принципом побудови та характером управління ?
*2
4
5
8

На які групи поділяються архівні системи за принципом побудови ?
*централізовані
*мішані
різні
Всі вірні

На які групи поділяються архівні системи за характером управління ?
*централізовані
*мішані
різні
Всі вірні

Визначте, що це за архівна система, де управління здійснюється єдиним державним органом на спільних засадах ?
*централізована
мішана
загальна
Всі вірні

Визначте, що це за архівна система, що включає елементи централізму і децентралізму ?
централізована
*мішана
загальна
Всі вірні

Датуйте прийняття в Україні закону «Про Національний фонд і архівні установи» ?
*1993 р.
1991 р.
1995 р.
2000 р.

Визначте, хто може бути засновником архівних установ ?
*всі вірні
Органи влади
Юридичні особи
Фізичні особи

Датуйте перший етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
*2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Датуйте другий етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
*середина 1950- 2 пол. 1960-х
поч. 1970-1991
немає правильної

Датуйтете третій етап у архівному будівництві України в 2 пол. ХХ ст. ?
2 пол. 1940-перша пол. 1950-х
середина 1950- 2 пол. 1960-х
*поч. 1970-1991
немає правильної


Тема 10. Історична бібліографія.
Яку дату можна вважати початком виникнення бібліографії ?
*ІХ ст.
ХІІ ст.
ХІХ ст.
ХХ ст.

Визначте найдавнішу бібліографічну працю ?
*«Оглавление книг, кто их сложил»
«Указец»
«Библиограф»
Всі вірні

Коли з’явилася перша фундаментальна бібліографічна праця історичного змісту ?
*30-ті рр. ХІХ ст.
20-ті рр. ХХ ст.
1861 р
Немає правильної

Хто є автором з’явилася першої фундаментальної бібліографічної праці історичного змісту ?
*О.Чертков
В.Белінський
А.Богданов
М.Польовий

Яку назву носила перша фундаментальна бібліографічна праця історичного змісту ?
*«Всеобщая библиотека России или каталог изучения нашего Отечества»
«Оглавление книг, кто их сложил»
«Указец»
«Библиограф»

На яку поділяється історична бібліографія залежно від хронологічного охоплення ?
*поточна
*ретроспективна
хронологічна
тематична

Визначте, яка це бібліографія – історична література, опублікована за незначний проміжок часу (від тижня до року) ?
*поточна
ретроспективна
хронологічна
тематична

Визначте, яка це бібліографія – історична література, опублікована за тривалий проміжок часу ?
поточна
*ретроспективна
хронологічна
тематична

Датуйте появу першого ретроспективного покажчика в Росії ?
*50-ті рр. ХІХ ст.
30-ті рр. ХІХ ст.
20-ті рр. ХХ ст.
1861 р

Хто був укладачем першого ретроспективного покажчика в Росії ?
*М.Калачов
О.Чертков
В.Белінський
А.Богданов

Яку назву носив перший ретроспективний покажчик в Росії ?
*«Архив историко-юридических сведений, относящихся к России»
«Всеобщая библиотека России или каталог изучения нашего Отечества»
«Оглавление книг, кто их сложил»
Немає правильної

Датуйте заснування Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича ?
*1834
1850
1861
1917

Датуйте заснування Наукової бібліотеки ім. В.Вернадського?
*1918
1850
1861
1917

На які види поділяються бібліографічні довідники ?
*всі вірні
реєстраційні
основні
додаткові

На які види поділяються бібліографічні посібники за характером опису ?
*всі вірні
описові
анотовані
реферативні

Які бібліографічні посібники за характером опису відносяться до описових ?
*де зафіксовано лише вихідні дані
де відбито коротенький зміст праці
Немає правильної
Всі вірні

Які бібліографічні посібники за характером опису відносяться до анотованих ?
де зафіксовано лише вихідні дані
*де відбито коротенький зміст праці
Немає правильної
Всі вірні

Вкажіть найважливіші елементи бібліографічного опису ?
*всі вірні
назва
автор
Вихідні дані

Які існують елементи бібліографічного опису ?
*обов’язкові
*факультативні
загальні
тематичні

До яких відносяться елементи бібліографічного опису, що забезпечують ідентичність видання ?
*обов’язкові
факультативні
загальні
тематичні

До яких відносяться елементи бібліографічного опису, що забезпечують додаткові відомості про видання ?
обов’язкові
*факультативні
загальні
тематичні15

Приложенные файлы

  • doc 14694318
    Размер файла: 579 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий