KINH-THUA-QUY-KHACH-HANG

KНNH TH
·A QUЭ KHБCH HАNG!
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
·
·
·c s
· k
· ho
·ch
·
·u t
· Tp.HCM c
·p gi
·y phйp kinh doanh S
·: 0313179468  (N
·i c
·p: S
· K
· Ho
·ch
·
·u T
·
Thаnh Ph
· H
· Chн Minh) 
c
·p gi
·y ch
·ng nh
·n
·
·
·i
·u ki
·n an ninh tr
·t t
·
·
· kinh doanh d
·ch v
· B
·O V
· CH
·T L
·
·NG CAO HOАNG MINH s
· 497/GXN .
     [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] CH
·T L
·
·NG CAO HOАNG MINH c
·a chъng tфi
·
·
·c thаnh l
·p b
·i cбc c
·u s
· quan
·г t
·ng nhi
·u n
·m cфng tбc trong C
·c C
·nh V
· (B
· Cфng An). Lа l
·c l
·
·ng "
·
·c bi
·t tinh nhu
·" trong cфng tбc [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]cбc m
·c tiкu tr
·ng y
·u, cбc
·oаn khбch qu
·c t
· vа cбc Nguyкn Th
· Qu
·c Gia.
 
V
·I PH
·
·NG CHВM: K
· LU
·T - TRUNG THАNH - TRБCH NHI
·M - HI
·U QU
·.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] v
·i l
·c l
·
·ng v
· s
· chuyкn nghi
·p
·
·y nhi
·t huy
·t, yкu ngh
· c
·a chъng tфi s
·n sаng th
·c hi
·n cфng tбc v
·i tinh th
·n trбch nhi
·m cao nh
·t, th
· hi
·n rх s
· v
·ng vаng trong cфng tбc, h
·
·г
·
·
·c tфi luy
·n v
· vх thu
·t vа nghi
·p v
·
·
· t
· tin khi ph
·c v
· quэ khбch hаng.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] v
·i tiкu chн tuy
·n ch
·n r
·t kh
·t khe t
· nhi
·u ngu
·n theo tiкu chu
·n trн tu
· m
·n ti
·p, th
· l
·c sung mгn, ph
·m ch
·t
·
·o
·
·c t
·t, ph
·n
·ng linh ho
·t v
·i t
·t c
· cбc tмnh hu
·ng.
  V
·i s chuyкn nghi
·p, qu
· c
·m, t
·n t
·y, trung thаnh, bi
·t g
·n li
·n trбch nhi
·m c
·a mмnh v
·i quy
·n l
·i c
·a khбch hаng, luфn coi tr
·ng cфng tбc b
·o m
·t thфng tin, hаnh  
·
·ng
·ъng phбp lu
·t v
·i ph
·
·ng chвm "An Toаn C
·a Khбch Hаng Lа Thаnh Cфng C
·a Chъng Tфi" Cфng ty [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] luфn lа n
·i
·
· Quэ khбch g
·i tr
·n ni
·m tin.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
CБC D
·CH V
· B
·O V
· C
·A CHЪNG TФI
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] b
·o v
· Cao
·c, Nhа mбy, Xн nghi
·p, Kho hаng, B
·n bгi, Tr
·
·ng h
·c, B
·nh vi
·n, Cфng tr
·
·ng xвy d
·ng, C
·n h
· cho thuк, Nhа riкng, V
·n phтng,..
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] b
·o v
· cбc H
·i tr
· tri
·n lгm, Cбc ch
·
·ng trмnh ca nh
·c, Th
· d
·c th
· thao vа cбc ho
·t
·
·ng xг h
·i khбc.
  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] b
·o v
· Nhа hаng, Khбch s
·n, Quбn Bar, V
· tr
·
·ng.
  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] b
·o v
· h
· th
·ng Ngвn hаng, бp t
·i hаng hуa, ti
·n vа nh
·ng tаi s
·n cу giб tr
· cao,...
  T
· v
·n vа
·аo t
·o nghi
·p v
·  B
·O V
· CH
·T L
·
·NG CAO .
 


Приложенные файлы

  • doc 14696983
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий