РП Самоменеджмент

Н - 3.04
Київський університет туризму, економіки і права Кафедра менеджменту підприємств туристичної індустрії“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з навчально-методичної роботи

_________________проф. Г.С. Цехмістрова
“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Самоменеджмент

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Факультет міжнародних економічних відносин і менеджменту

Київ – 2013 рік
Самоменеджмент: робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». -К.: КУТЕП. - 44 с.
02 вересня, 2013 року.


Розробник:
Ю.С.Печуляк, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії

Протокол від “02” вересня 2013 року № 1

Завідувач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії
_______________________ (___І.О. Галиця _)
(підпис) (прізвище та ініціали)
“02” вересня 2013 року


Схвалено Вченою радою факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту Київського університету туризму, економіки і права

Протокол від “11” вересня 2013 року № 1

Координатор напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
“11” вересня 2013 року ___________ (___І.Л. Мельник___)
(підпис) (прізвище та ініціали)( Печуляк Ю.С., 2013 рік
( Київський університет туризму, економіки і права, 2013 рік


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів –
4 ECTS
Галузь знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»
НормативнаНапрям підготовки
6.030601 «Менеджмент»


Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й
4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 144

7-й
7-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 5,5
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
«бакалавр»
30 год.
8 год.Практичні, семінарські30 год.
6 год.Лабораторні-
-Самостійна робота84 год.
130 год.Вид контролю: екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 60/84
для заочної форми навчання – 14/130


2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.
Завданням викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань:
Визначення особистісних цінностей та цілей менеджера.
Управління саморозвитком особистості.
Розвинення навичок ефективного керівництва.
Організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів.
5. Застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльностіменеджера.
6. Використання часу як ресурсу.
Результати вивчення дисципліни дозволять здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних професійних і особистісних компетенцій.

3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні підходи та основи практичної реалізації самоменеджменту
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих.
Визначення ціннісних оріснтирів особистості. Життєва позиція особистості: активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток особистості менеджера. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар'єри менеджера.
Тема 2. Планування особистої роботи менеджера
Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої діяльності менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера. Традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої роботи менеджера.
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління. Визначення функцій заступника та рівня централізації управління. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. Делегування повноважень. Основні перешкоди делегуванню. Розподіл завдань. Техніка і форми пере-дання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності.
Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань. Раціоналізація телефонних розмов.
Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки вис тупу. Структура і зміст виступу. Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації. Початок і кульмінація презентації. Критичні моменти під час виступу.
Класифікація й основні функції переговорів. Проблемний підхід до проведення переговорів. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів. Етапи підготовки і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження результатів переговорів. Оформлення результатів переговорного процесу. Засади ораторського мистецтва.
Планування ділової кар'єри менеджера.
Тема 3. Організовування діяльності менеджера
Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва. Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів.
Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць. Система планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень. Використання технічних засобів управління та їх класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення раціональних умов управлінської праці.
Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.
Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера
Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.
Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання конфліктних ситуацій.
Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях.

Змістовий модуль 2.
Розвиток якостей і потенціалу менеджера
Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера
Розвиток менеджера як особистості. Фактори впливу соціального оточення на формування професійно важливих якостей менеджера. Психологічні особливості стилів управління. Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника: суб'єктивна і об'єктивна значимість. Харизматична влада керівника. Розвиток харйзматичлих здібностей особистості. Внутрішньоособистісні проблеми лідера. Відповідальність лідера.
Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність; здатність генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них; прагнення до професійного зростання; підприємливість; авторитетність; здатність до інновацій та виваженого ризику. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера: оперативність; гнучкість управління, здатність стимулювати ініціативу; уміння доводити справу до завершення; інтернальшеть; уміння формувати команду та організовувати роботу підлеглих; здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час.
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура; розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності; колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність; емоційна стійкість, почуття гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток моральних якостей менеджера: порядність, людяність, чесність; повага до гідності людей; готовність допомагати; громадянська позиція; інтелігентність; національна свідомість.
Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу
Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості.
Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес самореалізації особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах творчої діяльності. Бар'єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


денна форма
Заочна форма


усього
у тому числі
усього
у тому числіл
с
лаб
інд
с.р.

л
с
лаб
інд
с.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Змістовий модуль 1. Теоретичні підходи та основи практичної реалізації самоменеджменту

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту
20
4
4
-
-
12
23
2
1
-
-
20

Тема 2. Планування особистої роботи менеджера
40
8
8
-
-
24
35
4
1
-
-
30

Тема 3. Організування діяльності менеджера
20
4
4
-
-
12
21
-
1
-
-
20

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера
20
4
4
-
-
12
21
-
1
-
-
20

Разом за змістовим модулем 1
100
20
20
-
-
60
100
6
4
-
-
90

Змістовий модуль 2. Розвиток якостей і потенціалу менеджера

Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера
24
6
4
-
-
14
23
2
1
-
-
20

Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу
20
4
6
-
-
10
21
-
1
-
-
20

Разом за змістовим модулем 2
44
10
10
-
-
24
44
2
2
-
-
40


Усього годин

144

30

30

-

-

84

144

8

6

-

-

130

5. Теми і плани лекційних занять

Змістовний модуль 1.
Теоретичні підходи та основи практичної реалізації самоменеджменту
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту
Мета: дослідити поняття та передумови виникнення самоменеджменту, розглянути сучасні наукові підходи до сутності самоменеджменту, визначити сутність і необхідність саморозвитку особистості менеджера та значення кар’єри у його житті.
План лекції 1
Поняття та передумови виникнення самоменеджменту.
Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта.
Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса.
План лекції 2
Саморозвиток особистості менеджера.
Професійне та посадове зростання.
Планування ділової кар'єри менеджера.
Рекомендована література: 1,8,10,12,14,16,17,21,25,29.
Тема 2. Планування особистої роботи менеджера
Мета: визначити роль та стадії процесу планування особистої роботи менеджера, розглянути види розподілу та кооперації управлінської діяльності, а також правила делегування повноважень підлеглим, ознайомитись з поняттям тайм-менеджменту, визначити функції переговорів та етапи їх проведення.
План лекції 1
Роль та значення планування особистої роботи менеджера.
Стадії процесу планування особистої праці менеджера.
Вибір пріоритетних справ менеджера.
План лекції 2
1. Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.
2. Делегування повноважень в діяльності менеджера.
3. Розпорядча діяльність менеджера.
План лекції 3
Методи нормування управлінської діяльності.
Тайм-менеджмент.
Техніка прийому відвідувачів.
План лекції 4
Технологія проведення нарад та зборів.
Класифікація та основні функції переговорів.
3. Етапи підготовки і проведення переговорів.
Рекомендована література: 1,2,3,6,11,12,16,17,21,27,28.
Тема 3. Організовування діяльності менеджера
Мета: розкрити зміст та особливості управлінської праці менеджера, визначити функції менеджера, розглянути значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі, ознайомитись з основними вимогами до організації робочого місця менеджера.
План лекції 1
Зміст та особливості управлінської праці менеджера.
Види та класифікація управлінської діяльності.
Функції менеджера в управлінні діяльністю підприємства.
План лекції 2
Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
Основні принципи наукової організації праці менеджера.
Основні вимоги до організації робочого місця менеджера.
Рекомендована література: 1,2,3,15,19,29.
Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера
Мета: розглянути необхідність самомотивування та самоконтролю у діяльності менеджера, вивчити сутність та види конфліктів, а також методи їх подолання.
План лекції 1
Поняття та значення самомотивування та самоконтролю.
Конфлікти у діяльності менеджера: сутність та види.
План лекції 2
Методи подолання конфліктних ситуацій.
Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях.
Рекомендована література: 1,6,10,11,15,20,26,27.
Змістовий модуль 2.
Розвиток якостей і потенціалу менеджера
Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера
Мета: дослідити сутність, види та психологічні особливості стилів керівництва, з’ясувати значення авторитету керівника, визначити шляхи формування якостей ефективного менеджера.
План лекції 1
Сутність та психологічні особливості стилів керівництва.
Види стилів керівництва.
Авторитет керівника.
План лекції 2
Розвиток харизматичних здібностей особистості.
Формування професійно-ділових якостей менеджера.
Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера.
План лекції 3
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера.
Розвиток моральних якостей менеджера.
Рекомендована література: 2,4,6,7,8,10,16,24,26.
Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу
Мета: з’ясувати сутність та напрямки розвитку менеджерського потенціалу, визначити основні його види, дослідити сутність творчого потенціалу особистості та творчого вирішення управлінських проблем.
План лекції 1
Сутність та види менеджерського потенціалу.
Напрямки розвитку менеджерського потенціалу.
План лекції 2
Творчий потенціал особистості.
Бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера.
Твоче вирішення управлінських проблем.
Рекомендована література: 7,8,11,17,18,22,25,27.
6. Теми і плани семінарських занять


з/п
Назва теми
Кіль-кість
годин

1
Тема. Методологічні підходи до самоменеджменту
Мета: оволодіти базовими категоріями з самоменеджменту та визначити передумови його виникнення, порівняти сучасні наукові підходи до самоменеджменту.
План семінарського заняття
1. Поняття та передумови виникнення самоменеджменту.
2. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта.
3. Концепція особистісних обмежень М.Вудкока і Д. Френсіса.
Рекомендована література: 1,8,10,12,14,21,25,29.
2

2
Тема. Методологічні підходи до самоменеджменту
Мета: визначити поняття ціннісних орієнтирів та життєвої позиції особистості, розглянути роль професійного та посадового зростання у діловій кар’єрі менеджера.
План семінарського заняття
1. Визначення ціннісних орієнтирів особистості.
2. Життєва позиція особистості.
3. Саморозвиток особистості менеджера.
4. Професійне та посадове зростання.
5. Планування ділової кар'єри менеджера.
Рекомендована література: 6,7,16,18,20,26.
2

3
Тема. Планування особистої роботи менеджера
Мета: навчитись основам планування особистої роботи, оволодіти основними методами, засобами та інструментами планування роботи менеджера, розглянути існуючі правила вибору пріоритетних справ менеджера.
План семінарського заняття
Роль та значення планування особистої роботи менеджера.
Стадії процесу планування особистої праці менеджера.
Методи планування особистої діяльності менеджера.
Традиційні і комп’ютерні засоби планування особистої роботи менеджера.
Вибір пріоритетних справ менеджера.
Рекомендована література: 1,3,6,11,17,27,28.
2

4
Тема. Планування особистої роботи менеджера
Мета: розглянути основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності, визначити функції заступника та рівні централізації управління, ознайомитись з правилами та перешкодами делегування, сформулювати ключові принципи розпорядчої діяльності.
План семінарського заняття
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.
Визначення функцій заступника та рівня централізації управління.
Принципи та етапи розподілу управлінських функцій.
Делегування повноважень в діяльності менеджера.
Основні перешкоди делегуванню.
6. Ключові принципи розпорядчої діяльності менеджера.
Рекомендована література: 2,3,11,12,16,17,21.
2

5
Тема. Планування особистої роботи менеджера
Мета: розкрити зміст тайм-менеджменту, оволодіти техніками прийому відвідувачів, проведення нарад, зборів, визначити функції та етапи проведення переговорів.
План семінарського заняття
Методи нормування управлінської діяльності.
Тайм-менеджмент.
Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань.
Технологія проведення нарад та зборів.
Класифікація та основні функції переговорів.
Етапи підготовки і проведення переговорів.
Рекомендована література:1,2,12,16,21,27,28.
2

6
Написання поточної контрольної роботи
Мета: перевірити теоретичні знання та набуті під час семінарських занять практичні навички за матеріалами тем 1,2.
2

7
Тема. Організовування діяльності менеджера
Мета: вивчити об’єктивні основи виникнення і розвитку, а також зміст та особливості управлінської праці, пригадати функції менеджера в управлінні діяльністю підприємства.
План семінарського заняття
Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці.
Зміст та особливості управлінської праці менеджера.
Види та класифікація управлінської діяльності.
Функції менеджера в управлінні діяльністю підприємства.
Закони розвитку організації праці.
Рекомендована література: 1,2,3,5,29.
2

8
Тема. Організовування діяльності менеджера
Мета: визначити сутність, принципи та значення наукової організації праці на сучасному етапі, сформулювати основні вимоги до організації робочого місця менеджера.
План семінарського заняття
Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
Основні принципи наукової організації праці менеджера.
Основні вимоги до організації робочого місця менеджера.
Класифікація робочих місць.
Система планування і правила розподілу приміщень.
Рекомендована література: 1,2,3,5,29.
2

9
Тема. Самомотивування та самоконтроль менеджера
Мета: з’ясувати поняття та значення самомотивування та самоконтролю в роботі менеджера, розглянути види конфліктів у діяльності менеджера та принципи його поведінки у конфліктних ситуаціях.
План семінарського заняття
Поняття та значення самомотивування та самоконтролю.
Конфлікти у діяльності менеджера: сутність та види.
Методи подолання конфліктних ситуацій.
Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях.
Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях.
Рекомендована література: 1,6,10,11,15,20,26,27.
2

10
Написання поточної контрольної роботи
Мета: перевірити теоретичні знання та набуті під час семінарських занять практичні навички за матеріалами тем 3,4.
2

11
Тема. Формування якостей ефективного менеджера
Мета: розкрити сутність та розглянути види стилів керівництва, дослідити фактори, що впливають на формування професійно важливих якостей менеджера, розглянути внутрішньособистісні проблеми лідера.
План семінарського заняття
Сутність та психологічні особливості стилів керівництва.
Види стилів керівництва.
Фактори впливу соціального оточення на формування професійно важливих якостей менеджера.
Авторитет керівника.
Внутрішньоособистісні проблеми лідера.
Відповідальність лідера.
Рекомендована література: 2,4,6,7,24,26.
2

12
Тема. Формування якостей ефективного менеджера
Мета: розглянути засади розвитку харизматичних здібностей керівника, набути знань щодо формування та розвитку необхідних якостей ефективного менеджера.
План семінарського заняття
Розвиток харизматичних здібностей керівника.
Формування професійно-ділових якостей менеджера.
Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера.
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера.
Розвиток моральних якостей менеджера.
Рекомендована література: 6,8,10,16,24,26.
2

13
Тема. Розвиток менеджерського потенціалу
Мета: визначити сутність та види менеджерського потенціалу, окреслити основні напрями його розвитку.
План семінарського заняття
Сутність та види менеджерського потенціалу.
Напрямки розвитку менеджерського потенціалу.
Психофізіологічний потенціал.
Інтелектуальний потенціал особистості.
Рекомендована література: 7,8,11,17,18,22,25,27.
2

14
Тема. Розвиток менеджерського потенціалу
Мета: з’ясувати сутність поняття “творчий потенціал особистості”, розглянути основні бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера та засвоїти шляхи творчого вирішення управлінських проблем.
План семінарського заняття
Творчий потенціал особистості.
Типи творчої особистості.
Бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера.
Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов’язків.
Творче вирішення управлінських проблем.
Рекомендована література: 7,8,11,17,18,22,25,27.
2

15
Написання підсумкової контрольної роботи
Мета: перевірити теоретичні знання та набуті під час семінарських занять практичні навички за матеріалами усіх тем дисципліни.
2


7. Самостійна робота


з/п
Назва теми
Кіль-кість
годин

1
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту
1. Критерії ефективного самоменеджменту.
2. Визначення ціннісних орієнтирів особистості.
3. Життєва позиція особистості: активна, проактивна, пасивна.
4. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера.

Перелік питань для самоконтролю:
Назвіть передумови виникнення самоменеджменту.
Що розуміє під самоменеджментом Л.Зайверт?
Які переваги самоменеджменту виділяє Л.Зайверт?
На чому засновується концепція М.Вудкока та Д.Френсіса?
Які критерії ефективного самоменеджменту Ви знаєте?
У чому практична цінність концепцій самоменеджменту для реалізації успішної ділової кар’єри менеджера?
Що таке “ціннісні орієнтири особистості”?
Якою може бути життєва позиція особистості і як вона впливає на професійний шлях менеджера?
Які ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера Ви знаєте?
Розкрийте сутність поняття “саморозвиток”.
Що потрібно менеджерові для успішного саморозвитку?
Дайте характеристику поняття “ділова кар’єра менеджера”. Як здійснюється її планування?
Рекомендована література: 1,8,10,12,16,17,29.
12/20

2
Тема 2. Планування особистої роботи менеджера
Методи планування особистої діяльності менеджера.
Традиційні і комп’ютерні засоби планування особистої роботи менеджера.
Визначення функцій заступника та рівня централізації управління.
Принципи та етапи розподілу управлінських функцій.
Основні перешкоди делегуванню.
Управління потоком відвідувачів.
Структура і зміст виступу, техніка презентації.
Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів.
Засади ораторського мистецтва.
Перелік питань для самоконтролю:
Що включає в себе планування роботи менеджера?
Які основні методи планування особистої діяльності менеджера Ви знаєте?
Які традиційні і комп’ютерні засоби застосовуються при плануванні особистої роботи менеджера?
Назвіть основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.
Як визначаються функції заступника керівника?
Назвіть відомі принципи та етапи розподілу управлінських функцій.
Розкрийте зміст поняття “тайм-менеджмент”.
Які правила вибору пріоритетних справ Ви знаєте?
Які основні принципи управління потоком відвідувачів?
Якою є технологія проведення нарад та зборів?
Якими є структура та зміст виступу під час наради?
Дайте характеристику етапів підготовки та проведення ділових переговорів.
Якими є засади ораторського мистецтва?
Рекомендована література: 1,2,3,6,11,12,16,28.
24/30

3
Тема 3. Організовування діяльності менеджера
Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці.
Форми керівництва.
Закони розвитку організації праці.
Класифікація робочих місць.
Система планування і правила розподілу приміщень.
Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів.
Перелік питань для самоконтролю:
Якими є об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці?
Розкрийте зміст і особливості управлінської праці.
Які види управлінської діяльності Ви знаєте?
Які існують форми керівництва?
Назвіть закони розвитку організації праці.
Яке значення наукової організації праці на сучасному етапі?
Сформулюйте основні принципи та напрями наукової організації праці.
Які вимоги висуваються до організації робочого місця менеджера?
Які системи планування і правила розподілу приміщень Ви знаєте?
Охарактеризуйте відомі методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів.
Рекомендована література: 1,2,3,15,19,29.
12/20

4
Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера
Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях.
Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях.
Перелік питань для самоконтролю:
Яке значення має самоконтроль і самомотивація у діяльності менеджера?
Які види конфліктів Ви знаєте?
Які існують закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях?
Назвіть методи подолання конфліктних ситуацій.
Охарактеризуйте стратегію і тактику взаємодії в конфліктних ситуаціях.
Якою має бути поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях?
Рекомендована література: 1,2,6,10,14,21,26,27.
12/20

5
Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера
Фактори впливу соціального оточення на формування професійно важливих якостей менеджера.
Внутрішньоособистісні проблеми лідера.
Відповідальність лідера.
Харизматична влада керівника.
Перелік питань для самоконтролю:
Які фактори соціального оточення впливають на формування професійно важливих якостей менеджера?
Розкрийте зміст поняття “стиль управління”? Якими вони бувають?
Що означає поняття “авторитет” керівника?
У чому сутність харизматичної влади керівника?
Як розвинути харизматичні здібності у особистості?
У чому полягають внутрішньоособистісні проблеми лідера?
Як формуються професійно-ділові та адміністративно-організаційні якості менеджера?
Яким чином можна розвинути соціально-психологічні та моральні якості менеджера?
Рекомендована література: 1,3,8,10,16,23,24,26.
14/20

6
Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу
Психофізіологічний потенціал.
Інтелектуальний потенціал особистості.
Типи творчої особистості.
Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов’язків.
Перелік питань для самоконтролю:
У чому полягає сутність розвитку менеджерського потенціалу?
Які види менеджерського потенціалу існують?
За якими напрямами може відбуватись розвиток менеджерського потенціалу?
Що таке психофізіологічний потенціал?
Розкрийте зміст інтелектуального потенціалу особистості.
У чому сутність творчого потенціалу особистості?
Які типи творчої особистості Ви знаєте?
Дайте характеристику керівника з творчим підходом до виконання посадових обов’язків.
Які існують бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера?
Рекомендована література: 7,8,11,17,18,22,25,27.
10/20


Разом
84/130


На самостійну роботу студента відводиться 84 години для студентів денної форми навчання, 130 годин - для студентів заочної форми навчання.
Самостійна робота студентів із залікового кредиту «Самоменеджмент» полягає у підготовці до лекційних та семінарських занять, вирішенні ситуаційних задач, виконанні індивідуальних завдань, опрацюванні питань для поглибленого вивчення курсу, що передбачає роботу з фаховою літературою.

8. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання (ІЗ) – є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.
Різновидами індивідуального завдання є підготовка індивідуальної роботи та реферування статті.
Індивідуальна робота представляє собою навчальний модуль, який виконується самостійно і оцінюється як частка навчального курсу з урахуванням у загальній оцінці за курс. Це надає вагомості даній роботі і робить її зміст вартісним.
Метою індивідуальної роботи є закріплення та перевірка якості знань, умінь та навичок, здобутих в процесі вивчення залікового кредиту «Самоменеджмент».
Індивідуальна робота складається з трьох завдань, які студент має виконати. Їх виконання обов’язково має супроводжуватися необхідними прикладами і висновками.
Індивідуальна робота повинна бути оформлена у відповідності з вимогами: надрукована або написана від руки, на титульній сторінці окрім даних студента має бути вказано номер варіанта (відповідає номеру студента у списку в журналі), робота має містити зміст розглянутих у ній питань, в кінці роботи наводиться список використаних джерел, проставляється дата і підпис студента. Орієнтовний обсяг роботи 15-25 сторінок.
Виконання індивідуальної роботи вимагає опрацювання матеріалів лекційних занять, навчальних посібників, періодичних видань з самоменеджменту тощо.
Виконану індивідуальну роботу необхідно подати на кафедру «Менеджменту підприємств туристичної індустрії» у встановлений термін.
При оцінюванні виконання завдання враховуються:
повнота виконання завдання і змістовність роботи;
творчий підхід, оригінальність виконання завдання;
грамотність, стилістика виконання роботи;
використання при написанні роботи додаткових джерел (навчальної та наукової літератури, статей в періодичних виданнях, даних веб-сайтів).
Індивідуальна робота, яка оформлена неохайно, написана нерозбірливо, списана з чужого матеріалу може бути повернена студенту без перевірки й оцінювання.
Реферування статті – це стислий виклад змісту та основних ідей автора статті. Основна мета реферування – ознайомити читача з її основними положеннями, не вдаючись до подробиць.
Реферування статті має складатись з:
титульного аркушу, де обов’язково вказано назву статті та її автора;
копії статті, де вказано її назву, автора і джерело, звідки було взято статтю;
реферування статті (обсягом 2-3 сторінки).
Стаття має бути за тематикою самоменеджменту, її обсяг має складати не менше 5-6 сторінок.
Вимоги до оформлення: друкований вигляд, шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5, текст вирівняний по ширині.
Контроль за виконанням студентами індивідуальних завдань та самостійного опрацювання питань, які визначені в робочій програмі, здійснюється за допомогою проміжного тестування, захисту індивідуальних робіт, реферувань статей, проведення семінарів та індивідуальних бесід.
Якщо вимоги до написання індивідуального завдання не виконуються або розкриті неповною мірою, то бал за його виконання повинен бути зменшений. У разі відсутності індивідуального завдання, до підсумкового модульного контролю студент не допускається.

8.1. Зміст завдань для індивідуальної роботи

Варіант № 1
1. Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту.
2. Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління.
3. Харизматична влада керівника. Розвиток харизматичних здібностей особистості.


Варіант № 2
1. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта.
2. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент.
3. Фактори виробничого середовища, правила створення раціональних умов управлінської праці.

Варіант № 3
1. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса.
2. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань.
3. Критерії оптимізації трудових процесів.

Варіант № 4
1. Сутність та характеристика критеріїв ефективного самоменеджменту.
2. Технологія проведення нарад та зборів (цільові установки виступу, структура і зміст виступу, вибір форм візуалізації тексту виступу, критичні моменти під час виступу).
3. Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера.

Варіант № 5
1. Життєва позиція особистості: активна, проактивна, пасивна.
2. Техніка презентації. Початок і кульмінація презентації.
3. Професійно важливі якості менеджера (професійно-ділові, адміністративно-організаційні, соціально-психологічні, моральні) та фактори впливу соціального оточення на їх формування.

Варіант № 6
1. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера.
2. Класифікація й основні функції переговорів.
3. Основні вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць.

Варіант № 7
1. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар'єри менеджера.
2. Проблемний, агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів.
3. Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.

Варіант № 8
1. Цільове планування роботи менеджера.
2. Етапи підготовки і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження і оформлення результатів переговорів.
3. Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.

Варіант № 9
1. Методи планування особистої діяльності менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера.
2. Засади ораторського мистецтва.
3. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях.

Варіант № 10
1. Традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої роботи менеджера.
2. Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості управлінської праці.
3. Використання технічних засобів управління та їх класифікація.

Варіант № 11
1. Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.
2. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
3. Система планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень.

Варіант № 12
1. Визначення функцій заступника та рівня централізації управління.
2. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства.
3. Психологічні особливості стилів управління. Індивідуальний стиль управління.

Варіант № 13
1. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації.
2. Закони розвитку організації праці.
3. Авторитет керівника: суб'єктивна і об'єктивна значимість.

Варіант № 14
1. Делегування повноважень. Основні перешкоди делегуванню.
2. Планування ділової кар'єри менеджера.
3. Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу (психофізіологічний, інтелектуальний і творчий потенціал особистості).

Варіант № 15
1. Техніка і форми передання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності.
2. Зміст, види та класифікації управлінської діяльності.
3. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем.

Варіант № 16
1. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса.
2. Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління.
3. Фактори виробничого середовища, правила створення раціональних умов управлінської праці.

Варіант № 17
1. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта.
2. Критерії оптимізації трудових процесів.
3. Харизматична влада керівника. Розвиток харизматичних здібностей особистості.

Варіант № 18
1. Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту.
2. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань.
3. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент.

Варіант № 19
1. Життєва позиція особистості: активна, проактивна, пасивна.
2. Класифікація й основні функції переговорів.
3. Професійно важливі якості менеджера (професійно-ділові, адміністративно-організаційні, соціально-психологічні, моральні) та фактори впливу соціального оточення на їх формування.

Варіант № 20
1. Сутність та характеристика критеріїв ефективного самоменеджменту.
2. Основні вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць.
3. Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера.

Варіант № 21
1. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера.
2. Технологія проведення нарад та зборів (цільові установки виступу, структура і зміст виступу, вибір форм візуалізації тексту виступу, критичні моменти під час виступу).
3. Техніка презентації. Початок і кульмінація презентації.

Варіант № 22
1. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар'єри менеджера.
2. Засади ораторського мистецтва.
3. Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення методики читання (використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів).

Варіант № 23
1. Методи планування особистої діяльності менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера.
2. Етапи підготовки і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження і оформлення результатів переговорів.
3. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях.
Варіант № 24
1. Цільове планування роботи менеджера.
2. Проблемний, агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів.
3. Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.

Варіант № 25
1. Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.
2. Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості управлінської праці.
3. Використання технічних засобів управління та їх класифікація.

Варіант № 26
1. Традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої роботи менеджера.
2. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва.
3. Система планування і правила розподілу приміщень.

Варіант № 27
1. Визначення функцій заступника та рівня централізації управління.
2. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
3. Психологічні особливості стилів управління. Індивідуальний стиль управління.

Варіант № 28
1. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації.
2. Планування ділової кар'єри менеджера.
3. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем.

Варіант № 29
1. Техніка і форми передання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності.
2. Закони розвитку організації праці.
3. Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу (психофізіологічний, інтелектуальний та творчий потенціал особистості).

Варіант № 30
1. Делегування повноважень. Основні перешкоди делегуванню.
2. Зміст, види та класифікації управлінської діяльності.
3. Авторитет керівника: суб'єктивна і об'єктивна значимість.

9. Методи навчання

Методи навчання студентів, які використовуються при викладанні дисципліни «Самоменеджмент»:
методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;
методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчальної діяльності.
За характером подачі матеріалу використовуються наступні методи: словесні (лекція, бесіди), наочні (презентаційні матеріали) та практичні (семінарські заняття).

10. Методи контролю

Методи контролю це способи, з допомогою яких визначається результативність навчально-пізнавальної та інших видів діяльності студентів.
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:
поточний контроль – призначений для перевірки набутих знань на семінарських заняттях. Може бути представлений як в усній, так і письмових формах (тестові завдання, кейс-методи, контрольні питання);
експрес-контроль – написання короткої роботи, для висвітлення основних понять та термінів заняття;
підсумковий контроль – оцінка набутих знань та навичок протягом вивчення дисципліни. Охоплює різні види робіт: теоретичне запитання, тестовий блок та ситуаційна задача.

10.1. Перелік питань для підсумкового модульного контролю

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту та передумови його виникненя.
Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта.
Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д.Френсіса.
Визначення ціннісних оріснтирів особистості.
Життєва позиція особистості: активна, проактивна, пасивна.
Саморозвиток особистості менеджера.
Професійне та посадове зростання.
Планування ділової кар'єри менеджера.
Цільове планування роботи менеджера.
Роль та значення планування особистої роботи менеджера.
Стадії процесу планування особистої праці менеджера.
Методи планування особистої діяльності менеджера.
Традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої роботи менеджера.
Вибір пріоритетних справ менеджера.
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.
Визначення функцій заступника та рівня централізації управління.
Принципи та етапи розподілу управлінських функцій.
Делегування повноважень в діяльності менеджера.
Основні перешкоди делегуванню.
Ключові принципи розпорядчої діяльності менеджера.
Методи нормування управлінської діяльності.
Тайм-менеджмент.
Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань.
Технологія проведення нарад та зборів.
Класифікація й основні функції переговорів.
Підходи до проведення переговорів.
Етапи підготовки і проведення переговорів.
Узгодження та оформлення результатів переговорів.
Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці.
Зміст та особливості управлінської праці.
Види та класифікація управлінської діяльності.
Функції менеджера в управлінні діяльністю підприємства.
Закони розвитку організації праці.
Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера.
Основні вимоги до організації робочого місця менеджера.
Класифікація робочих місць.
Система планування і правила розподілу приміщень.
Поняття та значення самомотивування та самоконтролю.
Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види.
Методи подолання конфліктних ситуацій.
Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях.
Сутність та психологічні особливості стилів управління.
Види стилів керівництва.
Фактори впливу соціального оточення на формування професійно важливих якостей менеджера.
Авторитет керівника.
Розвиток харизматичлих здібностей особистості.
Внутрішньоособистісні проблеми лідера.
Формування професійно-ділових якостей менеджера.
Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера.
Розвиток соціально-психологічних і моральних якостей менеджера.
Сутність і види, напрями розвитку менеджерського потенціалу.
Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості.
Бар'єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера.
Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов'язків.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Індивідуальна
робота
Реферування статті
Конспект лекцій
Модуль (ПМК)
Екзамен
Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий
модуль №2Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т64
6
4
2
6
3
15
5
5
15
35
100

* Тема 1, Тема 2

Розподіл балів за видами робіт
для студентів денної форми навчання


Вид та форма контролю
Кількість балів
Кількість відповідних форм контролю
Максимальна кількість балів

1
Виступи на семінарських заняттях
1-3
5
15

2
Поточні контрольні роботи
1-5
2
10

3
Індивідуальна робота
1-15
1
15

4
Реферування статті
1-5
1
5

5
Ведення конспекту лекцій
1-5
1
5

6
Підсумкова модульна контрольна робота
1-15
1
15

7
Екзамен
1-35
1
35

Разом
100


Розподіл балів за видами робіт
для студентів заочної форми навчання


Вид та форма контролю
Кількість балів
Кількість відповідних форм контролю
Максимальна кількість балів

1
Контрольна індивідуальна робота
1-30
1
30

2
Захист контрольної роботи
1-15
1
15

3
Активність на лекційних та семінарських заняттях
1-5
1
5

4
Підсумкова модульна контрольна робота (ПМК)
1-15
1
15

5
Екзамен
1-35
1
35

Разом
100


11.1. Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів охоплює всі види занять, які згідно з навчальною програмою залікового кредиту передбачають лекційні, семінарські заняття, виконання письмових контрольних робіт, а також самостійну та індивідуальну роботу.
Загальні результати поточного контролю знань протягом вивчення курсу оцінюються в діапазоні від 0 до 65 балів.
Система оцінювання поточної успішності студента за кожним з видів робіт здійснюється наступним чином:
Семінарські заняття оцінюються через:
відповіді на теоретичні питання;
усне або письмове експрес-опитування чи контроль;
розв'язання задач або кейсів;
написання поточної контрольної роботи.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за роботу на одному семінарському занятті – 3. Залежно від якості виконання студентом завдань залікові оцінки будуть:3,2,1.
Оцінювання проводиться за такими критеріями:
розуміння та ступінь засвоєння матеріалу семінарського заняття;
проведена робота із рекомендованою літературою;
уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді теоретичних питань із практичними вправами;
ступінь викладу та розуміння матеріалу в письмових роботах;
уміння обґрунтовувати свою позицію та здатність здійснювати власні висновки.
3 бали – отримує студент, який відповідає усім критеріям оцінювання семінарського заняття.
2 бали – отримує студент, який надає правильні відповіді, однак допускає певні неточності або помилки у використанні понятійного апарату, при цьому переконливо аргументує відповідь.
1 бал - отримує студент, який розуміє основні поняття заняття, наводить власні приклади, однак не володіє теоретичним матеріалом теми.
Поточні контрольні роботи представлені:
тестовими завданнями;
письмовими роботами.
Основна мета даного виду роботи – надати можливість розкрити знання, уміння та навички студента, обґрунтувати власне розуміння завдань.
Поточні контрольні роботи оцінюються в 5,3,1 бали.
5 балів – отримує студент, який повністю відповів на задані питання чи тестові завдання. Обґрунтував власні пропозиції та думки.
3 бали - отримує студент, який помилково або частково надав неправильні відповіді, не повністю розкрив питання.
1 бал – отримує студент, який частково надав правильні відповіді, майже не розкрив питання.
Максимальні кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуальної роботи - 15 балів.
15 балів – студент у повному обсязі виконав індивідуальну роботу, враховуючи усі вимоги до індивідуального завдання.
12-14 балів – робота виконана більш ніж на 80% до у відповідності до вимог.
7-11 балів - робота виконана більш ніж на 60% до у відповідності до вимог.
1-6 балів – робота виконана неповністю або розкрито не всі вимоги.
Якщо робота не відповідає вимогам, студент не отримує залікових балів.
Підсумкова модульна контрольна робота складається із:
1 теоретичного питання;
1 ситуаційного завдання;
5-ти тестових завдань.
Максимальна кількість балів за виконання даної роботи – 15. Зразок завдання наведено у додатку А.
15 балів – отримує студент, який дав відповіді на усі завдання.
10 балів – отримує студент, який допустив помилки або неточності у теоретичному питанні, відповів на більшу половину тестових завдань та виконав ситуаційне завдання.
5 балів – отримує студент, який частково розкрив усі завдання роботи.
Екзаменаційний білет складається із:
2-х теоретичних питань;
5 тестових завдань;
1 задачі.
Кожне теоретичне питання оціюється від 0 до 10 балів в залежності від повноти розкриття питання, за кожну правильну відповідь на тестове завдання студент отримує 1 бал, задача оцінюється від 0 до 10 балів.
Максимальна кількість балів за виконання екзаменаційної роботи – 35. Зразок завдання наведено у додатку Б.Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою ЕСТS
За 4-бальною шкалою
За шкалою навчального закладу


А
Відмінно
90-100


В
Добре
85-89

С

75-84

D
Задовільно

70-74


E

60-69

FX
Незадовільно

35-59


F

1-34


12. Методичне забезпечення
1. Робоча програма дисципліни
2. Конспект лекцій з усіх тем курсу
3. Лекції-презентації з окремих тем курсу
4. Тестові завдання з усіх тем курсу
5. Розрахункові задачі
6. Варіанти контрольних робіт для проведення поточного контролю знань.
7. Варіанти завдань для проведення підсумкового контролю знань.

13. Рекомендована література
Базова
Балабанова Л.В. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.П. Сар-дак. - К.: Професіонал, 2007. - 407 с.
Бишоф А., Бишоф К. Самоменеджмент. – М.: ОМЕГА-М, 2006.
Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч.посіб. для студентів екон.вузів. – К.: Кондор - 2010. -414с.
Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посіб. / Ф.І. Хміль. - К. : Академвидав, 2004. - 280 с.
Лукашевич Н. Самоменеджмент. Теория и практика: Учебник. К. : Ника-Центр, 2007. 344с.
Допоміжна
Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой. – М.: Эксмо, 2006. – С. 245 – 454.
Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн.: Навч.-метод. Видання. - К.: Либідь, 2003.
Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1998.
Грищенко В. О., Архипов О. Г., Журомська Л. М. Самоменеджмент: Навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля; Холдинг МЖК "Мрія". Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2006. 192с.
Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент : навч. посіб. / Л.Є. Довгань. -К. : Ексоб, 2002. - 384с.
Заветный С.А. Социальное управление и личностное самоуправление: истоки и взаимодействие / Харьковский гос. ун-т. – Х.: Фолио, 1999. – 383 с.
Зайверт Л. Ваше время в Ваших руках: советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время. - М.: Интерэксперт, 1995.
Комар Ю. М. Самоменеджмент навчання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Донецький ін-т ринку та соціальної політики. Донецьк : ДІРСП, 2005. 132с.
Кирпичев В. Самоменеджмент: Введение в проблему // Проблемы теории и практики управления. – 1994. – № 3. – С. 103-106.
Кузьмін О.Є. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала О.Г. Мельник, І.С. Проник. - Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політехніка», 2008. - 244 с.
Лукашевич Н. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере / Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". Х. : ОКО, 1998. Кн. 1 : Деловая карьера: путь к успеху. 126с.
Лукашевич Н. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере / Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". Х. : ОКО, 1998. Кн. 2 : Практикум деловой карьеры. 327с.
Маслоу А. Мотивация и личность. СПБ.: Питер, 2003. – 352 с.
Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 1999.- 336 с.
Психология человека от рождения до смерти. СПб: Прайм ЕВРОЗНАК, 2003. - 656 с.
Русинов Ф. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учеб. пособие / Федор Михайлович Русинов (ред.). М. : ИНФРА-М, 1996. 351с.
Сенге П. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего / 11. Сенге, О. Шай мер. - М. : Олимп-Бизнес, 2008. - 304 с.
Сухова И. М. Самоменеджмент студента: Практ. пособие для студ. и преподавателей М. : АНМИ, 2001. 92с.
Хайкин В. Активность (характеристики и развитие). – М.: Московский психолого-социальный институт, 2000. С 42 – 57.
Хроленко А.Т. Самоменеджмент: Для тех, кому от 16 до 20. М. : Экономика, 1996. 139с
Швальбе Б., Швальбе X. Личность, карьера, успех. Пер. с нем. -М.: Прогресе, Прогресс-Интер, 1999.
Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности. М.: Смысл , 2000. – 359 с.
Штепа О. С. Складові процесу самоменеджменту та діагностика його рівня // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина І. – Херсон, ПП Вишемирський В. С., 2008.
Штепа О. С. Структура та формування функції самоменеджменту / О. С. Штепа // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової. – Т. 15. част. 2. – К., 2008. – С. 430 – 436.

14. Інформаційні ресурси
1. http:// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
2. Self-management // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Самоменеджмент // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
php?fa=spos8


Додаток А
Зразок завдання підсумкового модульного
контролю знань (ПМК)

ВАРІАНТ №___

1. Теоретичне питання (максимальна кількість балів – 5)
Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера.

2. Ситуаційне завдання (максимальна кількість балів – 5)
На підприємстві формально ставляться до організації праці. Втрати робочого часу практично не знижуються. За останній рік з причини прогулів, запізнень та низького рівня виконавської дисципліни значно знизився рівень продуктивності праці на підприємстві.
Якою повинна бути техніка контактів керівника з підлеглими у ситуації, що склалася на підприємстві? Надайте пропозиції щодо покращення даної ситуації.

3. Тестові завдання (5 тестових завдань, 1 бал кожне, максимальна кількість балів – 5)

1. Принцип наукової організації праці (НОП) комплексності:
стосується одного працівника;
стосується всього колективу;
стосується суспільства в цілому;
забезпечення творчого підходу до роботи.

2. Функція планування полягає у:
встановленні цілей і визначенні шляхів їх досягнення;
безупинній зміні виконавців;
нераціональному використанні робочого часу;
всі відповіді вірні.

3. Розподіл праці передбачає його:
спеціалізацію і адаптацію;
кооперацію і концентрацію;
концентрацію і адаптацію;
кооперацію і спеціалізацію.

4. Керівником роблять людину:
1. ділові якості;
професійні та особисті;
особисті якості;
професійні, особисті та ділові якості.

5. У задачах менеджерів середнього рівня переважають:
тактичні задачі;
стратегічні задачі;
стратегічні та оперативні задачі;
тактичні та оперативні задачі.
Додаток Б
Зразок екзаменаційного білету

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

1. Теоретичні питання (2 питання, 10 балів кожне, максимальна кількість балів - 20)

1. Планування ділової кар'єри менеджера.
2. Зміст та особливості управлінської праці.

2. Тестові завдання (5 тестових завдань, 1 бал, максимальна кількість балів – 5)

1. До негативних сторін ділової наради належать:
а. висока вартість та невизначеність цілей.
б. високі витрати часу та неможливість досягти цілей.
в. високі витрати часу та невизначеність цілей.
г. висока вартість та невизначеність колективної відповідальності.

2. Розпорядчий вплив:
а. набуває форм наказів;
б. пряма адміністративна вказівка;
в. регламентується трудовим і господарським законодавством;
г. всі відповіді вірні.

3. Раціональна організація управлінської праці вимагає:
а. розподілу та відокремлення;
б. кооперації та колективізму;
в. розподілу та кооперації;
г. відокремлення та колективізму.

4. Менеджер є відповідальним за мотивацію та активізацію підлеглих, за набір, підготовку працівників і пов'язані з цим обов’язки, виконуючи роль:
а. представника.
б. головного керівника.
в. лідера.
г. підприємця.

5. До факторів, що перешкоджають активному делегуванню повноважень не належать:
а. недовіра до підлеглих.
б. недооцінка здібностей підлеглих.
в. використання керівником демократичного стилю керівництва.
г. бажання керівника самому брати участь у розв'язанні всіх конфліктів і виробничих проблем.

3. Задача (максимальна кількість балів - 10)

ТОВ „Туристичне підприємство „А-тур” має у своєму складі головний офіс у місті Києві та 2 філії у регіонах. Чисельність персоналу підприємства складає 42 особи.
На 11 годину директором туристичного підприємства було призначено нараду, куди були запрошені 8 осіб, в т.ч. заступник директора, фінансовий директор, бухгалтер, головні менеджери філій, провідні спеціалісти підприємства: керівник відділу кадрів, керівник господарської служби, менеджер з реклами. Нарада тривала 2 години.
Визначити ціну наради туристичного підприємства на основі нижче наведених даних.

Витяг із штатного розкладу
ТОВ „Туристичне підприємство „А-Тур”

з/п
Посада
Кількість одиниць
Місячна заробітна плата, грн.
Місячний фонд заробітної плати, грн.

1.
Директор
1
7700
7700

2.
Заст. директора по роботі з філіями
1
5200
5200

3.
Фінансовий директор
1
6000
6000

4.
Секретар-референт
1
2600
2600

5.
Бухгалтер
1
3600
3600

6.
Юрисконсульт
1
4600
4600

7.
Керівник відділу кадрів
1
4200
4200

8.
Керівник господарської служби
1
4300
4300

9.
Головний менеджер філії
2
3800
7600

10.
Менеджер з продажу
2
3100
6200

11.
Менеджер з реклами
1
3300
3300


Додаткова інформація
Кількість відпрацьованих робочих днів за місяць – 24 дні.
Тривалість робочого дня – 8 год.
Коефіцієнт прихованих втрат, пов’язаних з участю у нараді – 1,06.


Затверджено на засіданні кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії

протокол № 2 від „26” жовтня ____ 2012 року

Зав. кафедри ____ Галиця І.О. Екзаменатор Печуляк Ю.С.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


13PAGE 15
13PAGE 15


13PAGE 144415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7Основной шрифт

Приложенные файлы

  • doc 14698913
    Размер файла: 350 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий