Ekan_pratsi_ta_sots_trud_vidn

Економіка праці та соціально-трудові відносини
Елементами інфраструктури ринку праці є 1.комплекс регулювання і гарантування зайнятості:закони,НПА,що гарантують права у сфері трудової зайнятості;2.комплекс регулбвання з\п;3.регул.компенсацій у звязку з втратою або переміною роботи;4.пенсійна системамає вплив на економічну активність прац.передпенсійного віку;5.регул.умов праці;6.служба зайнятості і працевлаштування;7.система професійної перепідготовки;8.кадрові служби підприємств і фірм.
До якої категорії населення згідно класифікації МОП належить звільнений працівник, який протягом тривалого часу не міг знайти роботу і зрештою припинив пошуки-економічно неактивне населення
До якої категорії населення згідно класифікації МОП належить продавець магазину, який навчається заочно в комерційному технікумі-зайняті економічною діяльністю
До якої категорії населення згідно класифікації МОП належить шахтар, який за станом здоров'я більше не може працювати у зв'язку з одержанням виробничої травми-економічно-неактивне населення
До якої категорії населення згідно класифікації МОП належать громадяни України, які проходять службу в Збройних Силах України-зайняті економічною діяльністю
Співвідношення обсягів попиту і пропозиції на ринку праці – це-конюктура
Кон'юнктура ринку праці, за якої пропозиція праці перевищує попит на працю має назву -трудонадлишкова
Монопсонічна модель ринку праці передбачає-монополію одного покупця
Для якої з моделей ринку праці характерне проведення «політики солідарності» в заробітній платі з метою досягнення однакової плати за однакову працю незалежно від фінансового стану фірм?-ринкова економіка (шведська)
10.Політика на ринку праці, яка більшою мірою полягає у попередженні безробіття, ніж у сприянні тим, хто вже втратив роботу, характерна для -шведська
11 .Система трудових відносин, що грунтується на принципі «довічного найму» працівників, характерна для-японська
12.Модель ринку праці, за якої в разі скорочення масштабів виробництва працівників або переводять на інші робочі місця, або скорочують тривалість робочого дня, зберігаючи при цьому кадри на підприємстві, характерна для –США (японська)
13.Право на одержання допомоги по безробіттю мають зареєстровані на загальних підставах у державній службі зайнятості.
Які види безробіття належать до «природного» безробіття-фрикційне і структурне
Фрикційне безробіття - це пошук або чекання роботи потенційним працівником у найближчому майбутньому.
Циклічне безробіття це в умовах спаду як фази економічного циклу.
Структурне безробіття – виникає під впливом НТП і масштабних структурних перетворень.
Впродовж якого терміну виплачується допомога по безробіттю громадянам України, зареєстрованим в державній службі зайнятості на загальних підставах?-з 8-ого дня після реєстрації у держ.службі зайнятості,не більше 360 кал.днів протягом 2-ох років.
Яким є мінімальний розмір допомоги по безробіттю громадянам України, зареєстрованим в державній службі зайнятості на загальних підставах?-не менше 50%середньої з/пза попер.місцем роботи,не нижче встановленим законодавством розміру мінімальної з/п.
Не можуть бути визнані безробітними громадяни: 1.віком до 16 років,за вийнятком тих які працювали у зв.з змінами організації виробництва;2.які вперше шукають роботу,і немають професії;3.які відмовились від 2-ох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації;4.мають право на пенсію відпов.до законодавства.
21 .Виплата допомоги по безробіттю припиняється у випадку :1.працевлаштуванні безробітного ;2.поновленні безробітного на роботі за рішенням суду; 3.вступу до навч.закладуна навчання; 4.проходження проф.підготовки;5.призову на строкову військову службу; 6.набрання законної сили вироком суду до позбавлення волі,або направлення на лікування до профілакторію; 7.отримання права на пенсію. 8.переїзду на постійне місце проживання в ін. місцевість;9.закінчення строкеу її виплати;10.одерж.допомоги по безробіттю обманним шляхом;11.подання письмової заяви про бажання здійснбвати догляд за дитиною до 3-ох років.12.заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості;13.смерті безробітного.
22.Виплата допомоги по безробіттю відкладається на термін до трьох місяців у випадку -1.надання громадянину вихідної допомоги при вивільнювання з підприємств що забезпечують компенсацію втраченого заробітку;2.звільнення з підстав статті 3,4,7,8,40,41 кодексу законів про працю України
23.Безробітний має право на одержання матеріальної допомоги по безробіттю, якщо-
24.Контроль за дотриманням законодавства України про зайнятість населення здійснюють –радами народних депутатів,відповідними державними органами,інспекціями служби зайнятості,профспілковими обєднаннями
25.Виплата матеріальної допомоги безробітному в період його професійної
підготовки та перепідготовки здійснюється в розмірі .-75%їх середньої з/п,не нище розміру мінімальноїх з/п встановленої законодавством
26.Якщо безробітний направляється державною службою зайнятості на
оплачувані громадські роботи, то за ним зберігається виплата допомоги по безробіттю
Формами прихованого безробіття є –надлишкова чисельність прац,які одержують повну з/п;утримання на п-ві осіб,що працюють неповний робочий день;оформлення працівникам відпусток,без збереження з/п;наявність цілоденних простоїв на виробництві.
Основною причиною виникнення безробіття згідно класичної теорії є підвищення з/п
Основною причиною виникнення безробіття згідно кейнсіанської теорії є –недостатній обсяг ефективного попиту,спад економічного циклу.
До показників, що характеризують природний рух населення відносять –коефіціент народжуваності,смертності.
Різниця міжсукупним і ефективним попитом на працю - це надлишкоіа зайнятість,частиною якого є приховане безробіття.
Згідно з чинним законодавством України, особи, зайняті протягом неповного робочого дня (тижня) належать до категорії –неповна зайнятість
33.Зростання рівня безробіття на 1% над природним рівнем призведе до –втрати 2-2,5% потенційного валового продукту. 34.Характерними ознаками первинного ринку праці є –престижні робочі місця,висока оплата праці,прогрес технологій
35.Характерними ознаками вторинного ринку праці є-висока плинність кадрів,низька оплата праці,
36. В умовах фінансової кризи роботодавцю вигідніше утримувати
прихованих безробітних, ніж провести офіційне скорочення персоналу у зв'язку з тим, що –він виплачує меншу з/п,працює неповний робочий день
37.Керівними органами Міжнародної організації праці є ...
38.Поділ виробничого процесу на стадії, фази, операції - це: технологічний розподіл
39.Основним недоліком поопераційного поділу праці є: монотонність праці,стомлюваність працівників.
40.Виокремлення в процесі спорудження свердловин етапів буріння,
вежобудування, випробування - це поопераційний
41.Поопераційний поділ праці є недоцільним, якщо ...
42.Прикладом внутрівиробничого кооперування є внутрівиробнича коопераці шляхом устаткування взаємозвязку між окремими виконавцями або шляхом операцій колективної праці робітників..

43. Коефіцієнт кооперування визначається як:
Ккопер.=
Мз+Мнф+Мчв


Сп


44.Нижньою межею поділу праці є-виробнича операція,що склалась з одного трудового найму:як сукупність трудових дій і рухів робітника
45.Загальний поділ праці передбачає –рохподіл в сфері матеріального виробництва,с/г,транспорту у межах всього суспільства.
46.Поділ сільського господарства на рослинництво і тваринництво – це частковий .
47.Вартовий метод багатоверстатного обслуговування полягає в тому, що спостереження за роботою обладнання проводиться з-за визначеного місця.
48.Вихідним етапом впровадження наукової організації праці (НОП) є ...
49.Річний економічний ефект від поглиблення спеціалізації і кооперування
виробництва визначається за формулою Ер=(С1-С2)*В2-Еп*Зоч


50.Коефіцієнт кооперування виробництва на бурових підприємствах обчислюється за формулою
Ккопер=
Пгф+Пвс


Сп2


51 .Розрізняють такі види кооперування праці :у суспільстві,у галузі,у підприємстві.
52.Формами одиничного розподілу праці є –технологічне,функціональне,професійне
53.Робоче місце – це частина площі закріпленої за одним робітником,чи бригадою,оснащена машинами для виконання технологічних робіт.
54.Для якого з типів виробництва рекомендоване чергове обслуговування
робочих місць? -одиничне,дрібносерійне
55.Для якого з типів виробництва рекомендоване планово-запобіжне
обслуговування робочих місць?-серійне
56.Недоліком централізованої системи обслуговування робочих місць в порівнянні з децентралізованою системою є труднощі з управлінцями,звільнення відповідальності підприємства
57.Недоліком децентралізованої системи обслуговування робочих місць в порівнянні з централізованою системою є загальна кількість допоміжних робітників збільшується як наслідок гіршого використання їх робочого часу.
58.Ступінь точності нормативів праці залежить від ...
59.Час, витрачений робітником на виправлення браку продукції, що виник з його ж вини, належить до непродуктивний час.
60.Час перерв в роботі працівника, зумовлений перебоями в постачанні електроенергії, належить до нерегламентованих перерв
61.Час, витрачений робітником на виконання роботи непередбаченої змінним завданням належить до ненормований робочий час
62.Основною перевагою методу безпосередніх вимірів витрат робочого часу є вірогідність і точність реєстрації часу
63.Складовими оперативного часу є основний і допоміжний час
64.Елементами нормованого робочого часу є продуктивний час і регламентовані перви
65.Вивчення структури витрат робочого часу робітника протягом зміни здійснюють за допомогою фотграфія
66.Елементами нерегламентованих перерв є час налагодження технологій,порушення трудової дисципліни,відпустки
67.Елементами регламентованих перерв є перви зумовлуні технічною і трудовою діяльністю
68.Різниця між розміром норми часу і норми штучного часу складає Тпзр
69.При зменшенні норми часу норма виробітку зростає
70.Якщо норма часу або виробітку визначається в цілому на операцію без розчленування її на елементи, такий метод нормування праці називають сумарні,довідко-статистичні
71.Самофотографію робочого часу доцільно проводити тоді, коли
72.При груповій фотографії робочого часу кількість об'єктів спостереження не повинна перевищувати ...
73.Баланс робочого часу, що характеризує ефективність його використання та хронометражні ряди для проектування структури окремих операцій, прийомів чи рухів одержують внаслідок проведення ...
74.Для підвищення стійкості хронометражного ряду необхідно ...
75.3а допомогою якого методу розробляються технічно обгрунтовані норми праці ...
76.До недоліків циклового хронометражу не належить ...
77. Використання циклового хронометражу є доцільним, якщо тривалість елементів операції до 3 секунд
78.Величини нормативних коефіцієнтів стійкості хроноряду диференціюються в залежності від ...
79.Очищення хронометражного ряду полягає в тому, що ...
80.Фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду обчислюється за формулою .
81 .Хронометражний ряд вважається стійким, якщо ...
82.Випадкова робота, обумовлена виробничою необхідністю і не передбачена виробничим завданням належить до ...
83.Недоліком методу моментних спостережень є ...
84.До часу продуктивної роботи виробничого процесу буріння свердловин не належать витрати часу на ...
85.Норма штучного часу обчислюється за формулою –Тшт-к=Топ*(1+К/100), Тшт-к=Нч-Тпзр
86.Норма штучно-калькуляційного часу обчислюється за формулою Тшт.к=Тшт+Тпзр/п
87.Норма часу на виготовлення партії виробів обчислюється за формулою Тпарт=Тшт-к*п
88.Зв'язок між нормами і нормативами праці полягає в тому, що норма залежить від нормативу
89.В яких одиницях виміру можуть встановлюватися нормовані завдання?-нат.одиниці,нормогод.
90. До якої категорії витрат змінного робочого часу належить обідня перерва? час регламентованих перев,нормований робочий час
91.Взаємозв'язок між кількістю часу, необхідного робітнику на підготовчо-заключну роботу та обсягом партії деталей, що підлягають обробці ...
92.Якщо відомий середній тарифний коефіцієнт, розрахунок середнього тарифного розряду здійснюють за формулою
РЇ=Рп+
К-Км


Кб-Кп


Кб-Кп

93.Використання якого з теоретично можливих засобів державного регулювання оплати праці є неприйнятним для держав з ринковою економікою?-встановлення максимального розміру з/п
94.Розмір заробітної плати робітника-відрядника залежить від –к-сті виготовлених виробів ,розцінки,обсягу виконаних робіт
95.Розмір заробітної плати робітника-погодинника залежить від відпрацьований час,рівень кваліфікації
96. Планування фонду заробітної плати спеціалістів і службовців здійснюється на основі ...
98.При застосуванні якої із систем оплати праці темпи зростання заробітної плати випереджають темпи росту продуктивності праці?-часова
99.Недоліком застосування прямої відрядної системи оплати праці є ...
При непрямій системі оплати праці заробітна плата допоміжного робітника залежить від фактично відпрацьованого часу допоміжного робітника
Заробітна плата допоміжного робітника, який протягом зміни обслуговує кілька об'єктів з різними нормами виробітку, при застосуванні непрямої системи оплати праці обчислюється за формулою
Суть акордної системи оплати праці полягає в тому, що –встановлення розцінки на одиницю виконаного робітником,комплекс..
При плануванні зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати необхідно дотримуватись таких пропорцій:
Середній тарифний розряд визначається як величина ...
Розмір преміальних доплат робітникам-погодинникам визначається у відсотках від:суми заробітку нарахованої за прямою погодинноюсистемою оплати праці
Розмір преміальних доплат робітникам-вїдрядникам визначається у відсотках від:% перевиконання обсягу випуску ,тарифний заробіток робітника.
Максимальний розмір премії за 1% перевиконання плану визначається за формулою
Максимальний розмір премії за економію матеріальних ресурсів визначається за формулою ...
Максимальний розмір премії за підвищення якості продукції визначається за формулою ...
110.Заробітна плата допоміжних робітників-ремонтників при непрямій системі оплати праці залежить від фактично відпрацьованого часу,годиної тарифної ставки, середнього коефіціента виконання норм на дільниці,що обслуговує допоміжний робітник
Заробітна плата при безтарифній системі оплати праці залежить від кваліфікаційного рівня праціввників,коефіціент трудової участі,фактично-відпрацьованого часу.
За тарифною ставкою якого розряду нараховують заробітну плату робітнику V розряду, якщо він виконує роботу IV розряду?
За тарифною ставкою якого розряду нараховують заробітну плату робітнику V розряду, якщо він виконує роботу VI розряду?
За тарифною ставкою якого розряду нараховують заробітну плату робітнику V розряду, якщо він виконує роботу III розряду?
За тарифною ставкою якого розряду нараховують заробітну плату робітнику IV розряду, якщо він виконує роботу VI розряду?
До негрошових методів мотивації результативної діяльності працівників належать збагачення змістовності праці,гнучкі робочі графіки,охорона праці,прогнрама підвищення якості праці, прийняття рішення на відстані.
До сфери державного регулювання оплати праці, згідно з чинним законодавством України, належить податкова система,мінімальна з/п, індексацяія заходів.
Не належать до доплат грошові виплати працівникам за див 119(навпаки)
Доплатами до заробітної плати є грошові виплати працівникам за високуінтенсивність праці,робота у наднормований час,суміщення професій,виконання обовязків тимчасово відсутніх, робота у вихідні,святкові дні,нічний час,керівництво бригадою,різний характер роботи .
Надбавками до заробітної плати є грошові виплати працівникам за високу професійну майстерність,високі досягнення у роботі,вислугу років,виконання надважливої роботи,знання і використання у рорботі іноземної мови,робота у високогірних районах,польове утримання.
Не належать до надбавок грошові виплати працівникам за
До фонду основної заробітної плати належать: оплата праці по тарифних ставках,по розцінках відрядників,відрядний заробіток,премії за кількісні і якісні показники,робота в нічний час,в святкові дні,за навчання учнів,незвільненим бригадам,внутрізмінних простоїв,надурочні години.
До фонду додаткової заробітної плати належать:доплати підліткам за скорочений день,оплата переривів(кормлячим матерям),відпустки,виконання державних і гром обовязків,виплата вихідної допомоги,компенсація за невикористану відпустку,цілодення простої,працівникам які навчаються,за вислугу років.
До денного фонду заробітної плати входить :по тарифних ставках,по розцінках,вівдрядний заробіток,премії за кількісні і якісні показники,робота в нічний час,святкові дні,навчання учнів,незвільненим бригадам,внутріжзмінні простої,надурочні години,підліткам за скорочений день,перериви(кормлячі матері)
До місячного фонду заробітної плати входить :124+оплата відпусток,часу викон держ.і гром.обовязків,виплата вихідної допомоги,невикористані відпустки,цілоденні простої,працівникам,що знах. на навчанні,за вислугу років.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням загального рівня з/п,п.п,рівня зайнятості,величини мінімального спожитого бюджету.
Прогресивне зростання тарифних коефіцієнтів при зростанні тарифного розряду є виправданим у випадку ...
Прогресивне зростання тарифних коефіцієнтів при зростанні тарифного розряду є недоцільним у випадку ...
Нарахування заробітної плати при бригадній формі оплати праці здійснюється на основі ...
Про запровадження нових умов оплати праці або зміну діючих норм в бік погіршення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити працівника не пізніше як за ...
При якій формі оплати праці є недоцільним встановлення нормованих завдань?
В умовах високої інтенсивності виробничого процесу переведення робітників з погодинної форми оплати праці на відрядну призведе до ...
Номінальний фонд робочого часу це к-сть робочих днів які максимально можна використати протягом плановогго періоду.
Загальними показниками економічної ефективності заходів щодо удосконалення організації праці на підприємстві є ріст п.п.,частковий ефект.
Частковими показниками економічної ефективності заходів щодо удосконалення організації праці на підприсмстві є зменшення трудомісткості продукції,умовне вивільнення працівників,ріст обєму виробництва,економія робочого часу,економія по елементах собівартості.

13PAGE 15


13PAGE 14115


13PAGE 15


13PAGE 14615

Приложенные файлы

  • doc 14701421
    Размер файла: 105 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий