10. Список використаних джерел


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Алексеева М. М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / М. М. Алексеева. – М.: Академия, 2000. – 400с.
Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация / Е. Е. Анисимова. – М.: Высш. образование, 2003. – 128с.
Арнольд И. В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста / И. В. Арнольд. – Л.,1992. – 340с.
Бабич Н. Д. Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови / Н.Д. Бабич . – Чернівці: Рута, 2000. – 176с.
Бадер В. П. Формування інтонаційних умінь і навичок молодших школярів під час вивчення розділу «Текст» / В. П. Бадер // Початкова школа. – 1999. – №9. – С. 12–14.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 2012. – №7. – С. 4 –12.
Баранов А. Г. Функционально-прагматическая концепция текста / А. Г. Баранов. – Ростов-на-Дону, 1994. – 210с.
Бенера В. Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально- методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – К.: Видавничий Дім «Слово»,2010. – 376с.
Бих І. М. Лінгводидактичні ігри як засіб мовно-мовленнєвого розвитку молодших школярів. Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка / І. М. Бих. – Тернопіль, 2004. – С. 86-89.
Білан О. І. Заняття з розвитку зв’язного мовлення з дітьми старшого дошкільного віку / О. І. Білан. – Львів: Аверс, 2005. – 130с.
Білан О. І. Розповідання за ілюстраціями в дошкільних навчальних закладах / О. І. Білан. – Львів: Аверс, 2003. – 80с.
Білецький А. О. Про мову і мовознавство: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / А. О. Білецький. – К.,1997. – 224с.
Богданов В. В. Текст и текстовое общение / В. В. Богданов. – М.,1994. – 504с.
Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / А. М. Богуш. – Одеса: Маяк, 1999. – 88с.
Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови : Підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К.: Вища школа, 2007. – 542с.
Богуш А. М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку / А. М. Богуш. –К.,1988. – 174с.
Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум / А. М. Богуш . – К.: Вища школа,1992. – 191с.
Богуш А. М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі / А. М. Богуш, Н. М. Шиліна. – Одеса, 2003. – 335с.
Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років / А. М. Богуш. – К.: Видавничий дім «Слово». – 2004. – 376с.
Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей: Сутність та шляхи реалізації / А. М. Богуш // Дошкільне виховання. – 1990. – №7. – С. 7–12.
Бондарчук Л. І. Методику підказує текст. Посібник для студентів філологічних факультетів. Рекомендовано МОН України / Л. І. Бондарчук. – Тернопіль, 2001. – 110с.
Боридченко А. О. Описуємо картини за «Джмелем» / А. О. Боридченко // Дошкільне виховання. – 2005. – №5. – С. 5-10.
Брелова А. А. Формуємо зв’язне мовлення // Дошкільне виховання . – 2004. – №4. – С. 5–7.
Валгина Н. С. Теория текста / Н. С. Валгина. – М., 2002. – 280с.
Варзацька Л. О. Навчання мови та мовлення на основі тексту: Посібник для вчителів / Л. О. Варзацька. – К: Радянська школа,1986. – 104 с.
Васильева А. Н. Основы культуры речи / А. Н. Васильева. – М.,1990. – 160с.
Вашуленко М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі: методичний посібник / М. С. Вашуленко. – К.: Освіта,2006. –268с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Під ред. В. Т. Бусел. – К.: ВТФ Перун, 2001. –140с.
Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 104с.
Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 920с.
Гавриш Н. В. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят: навчальний методичний посібник / Н. В. Гавриш. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л. В. Галіцина. – 2006. – 120с.
Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєво-творчої діяльності в дошкільному дитинстві / Н. В. Гавриш. – Донецьк: Либідь, 2001. –218с.
Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М.,1981. –148с.
Гац Н. А. Формування у молодших школярів умінь використовувати засоби зв’язності тексту / Н. А. Гац. – Тернопіль, 1999. –203с.
Гац Н. А. Використання відомостей про текст / Н. А. Гац // Початкова школа. – 1992. – № 3. – С. 12-14.
Гац  Н. А. Засоби зв’язності тексту у початковому навчанні рідної мови / Н. А. Гац // Початкова школа . –1996. – №1. – С. 23-29.
Глинка Г. А. Развитие мышления и речи: Пособие для подготовки детей к школе: Учебное пособие для дошкольных учреждений и семьи / А. Г. Глинка. – Питер, 2000. – 128с.
Головко І. О. Системність у роботі над текстом-міркуванням / І. О. Головко // Початкова школа. – 1998. – №2. – С. 13-16.
Гордіюк Н. Ф. Особливості сприймання художніх текстів молодшими школярами / Н. Ф. Гордіюк // Мандрівець. – 2000. – №3. – С. 75-78.
Горєлова А. Ф. Формуємо зв’язне мовлення / А. Ф.Горєлова // Дошкільне виховання. – 2004. – № 4. – С.15-17.
Дем’яненко С. М. Дітям про текст як мовленнєве поняття / С. М. Дем’яненко // Дошкільне виховання. – 2003. – №3.– С.10-12.
Дем’яненко С. П. Формування мовленнєвого поняття «текст» у дітей шестилітнього віку / С. П. Дем’яненко // Початкова школа. – 2003. – № 7. – С. 10-14.
Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / за ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2011. – 188с.
Долбаев Л. П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Л. П. Долбаева. – М.: Педагогика,1983. – 160с.
Ефименкова Л. И. Формирование речи у дошкольников / Л. И. Ефименкова. – М.: Просвещение,1986. –112с.
Загнітко А. П. Основи мовленнєвої діяльності / А. П. Загнітко. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2001. – 56с.
Загнітко А. П. Особливості конструювання тексту / А. П. Загнітко // Український синтаксис. – К.,1996. – С. 16-22.
Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. – № 49. – 249с.
Зрожевська А. П. Опис – основа зв’язної розповіді / А. П. Зрожевська // Дошкільне виховання. – 1991. – №2. – С. 10-11.
Зубкова М. В. Тексти для уроків з розвитку зв’язного мовлення / М. В. Зубкова // Розкажіть онуку. – 2000. – №3. – С. 7-10.
Исследования по структуре текста / Под.ред. Т. В. Цивьян. – М.: Наука, 1984. – 104 с.
Іванченко С. М. Поліфонія тексту / С. М. Іванченко. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 318с.
Ігнатенко Н. І. Етапи діалогічної взаємодії молодших школярів із навчальним текстом / Н. І. Ігнатенко. – Переяслав - Хмельницький, 2003. – С. 50-60.
Калмикова Л. П. Розвиток описового мовлення / Л. П. Калмикова // Дошкільне виховання. – 2003. – № 4. – С.19-21.
Калмикова Н. С. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей / Н. С. Калмикова. – К.: НМЦВО, 2003. – 176с.
Каніщенко А. П. Система роботи над розумінням тексту у початковій школі / А. П. Каніщенко. – К.: Національний педагогічний університет ім. Д. П. Драгоманова, 2003. – 95 с.
Киричук О. І. Підготовка учня до сприймання нового тексту / О. І. Киричук, Г. П. Волошина // Початкова школа. – 1992. – №9. – С. 29-30.
Ковалик І. М. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. М. Ковалик, Л. К. Мацько, М. А. Плющ. – К.,1986. – 113с.
Коваль Г. П. Методика викладання української мови: Навчальний посібник для студентів педінститутів, університетів, педагогічних коледжів / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2010. – 214с.
Кожевникова Т. М. Мовленнєвий розвиток дошкільнят // Дошкільне виховання. – 2006. – №9. – С. 33–41.
Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста расска-зыванию / Э. П. Короткова. – М.: Просвещение, 1995. – 128с.
Кочан І. І. Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій / І. І. Кочан . – Львів: Світ, 1999. – 142 с.
Крутій К. Л. Розвиваймо у дитини мовлення, інтелект, здібності / К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 1999. – 60с.
Культура української мови / за ред. В. М. Русанівського. – К., 1990. – 94с.
Лексична робота з української мови з дітьми старшого дошкільного віку / Укр. пед. ун-т. Драгоманова / І. К. Луценко. : Освіта, 1994. – 137с.
Лобчук О. Ю. Ознайомлення молодших школярів з поняттями «тема» і основна думка «тексту» / О. Ю. Лобчук // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С. 14 –16.
Лосева Л. А. Как строится текст / Л. А. Лосева. – М.: Просвещение, 1980. – 94с.
Маліновська Н. В. Особливості мовної підготовки до школи / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в засадах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки. Рівненський державний гуманітарний ун. – Випуск 26. – Рівне: РДГУ,2003. –170с. (С.60-62).
Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови: Посібник для вчителя / В. Я. Мельничайко. – К.: Радянська школа, 1986. – 168с.
Методика навчання української мови в початковій школі : навчально- методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленко. – К.: Література ЛТЮ, 2011. – 195с.
Москольская О. И. Текст как лингвистическое понятие / О. И. Москольская // Иностранные языки. – 1984. – № 3. – С. 9 –13.
Мурзин Я. Н. Текст и его восприятие / Я. Н. Мурзин, А. С. Штерн. – Свердловск: Изд-во Уральск. Ун-та,1991. – 172 с.
Низьковська О. В. Вчити мови та розмови / О. В. Низьковська // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 10-12.
Одинцов В. В. Стилистика текста / В. В. Одинцов.– М.,1980. – 264с .
Омельченко А. М. Вчимось складати розповідь-роздум / А. М. Омельченко // Палітра педагога. – 2004. – № 3. – С.11-15.
Омельченко А. М. Розповіді-роздуми / А. М. Омельченко // Дошкільне виховання. – 2004. – №9. – С. 10-13.
Пироженко Т. А. Развитие коммуникативно-речевых способностей детей старшого дошкольного возраста / Т. А. Пироженко. – К., 1998. –210с .
Піроженко Т. О. Мовленнєве зростання дошкільника / Т. О. Піроженко. –К.,1999. – 102с.
Плющ М. Я. Работа над текстом в начальных классах / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. – К.: Радянська школа, 1996. – 168с.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська – К.: Академвидав, 2006. – 144с.
Попов Ю. В. Текст: структура и семантика / Ю. В. Попов, Т. П. Трегубович. – Минск, 1984. – 214с.
Проблемы теории текста. Реферативный сборник. – М., 1986. – 96с.
Росінська О. А. Українська мова: довідник школяра і студента / О. А. Росінська. – Донецьк: «БАО», 2007. – 115с.
Самкова О. В. Развиваем речь детей / О. В. Самкова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 1. – С. 37-40.
Семантические и коммуникативные категории текста: Тезисы докл. Всесоюзной научн. конф.– Ереван, 1990. – 100с.
Солганник Г. Я. Стилистика текста: Учеб. пособие / Г. Я. Солганник. – М., 1999.– 256с.
Сохин Ф. А. Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение, 1995. – 223с .Сохин Ф. А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников. – М., 2002. – 224с.
Стадненко Н. А. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку / Н. А. Стадненко // Дошкільне виховання. – 2001. – №1. – С.10-12.
Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту / за ред. М. І. Круше. – Тернопіль: Лілея, 1997. – 172с.
Тураева З. Я. Лингвистика текста. Текст: структура и семантика / З. Я. Тураева. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.
Українська мова: Енциклопедія / За ред.В.М. Русанівського. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 750с.
Ушакова О. С. Развитие связной речи детей / О. С. Ушакова. – М.: Академия, 2002. – 41с.
Харченко Н. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування / Н. В. Харченко. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 18с.
Художнє слово і дитяче мовлення / Н. В. Гавриш. – Донецьк: Либідь, 1998. –160с.
Цінько С. Ю. Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух / С. Ю. Цінько // Українська мова і література в школі. – 2000. – №4. – С.11-14.
Шабес В. Я. Событие и текст / В. Я. Шабес. – М.,1989. – 175с.
Шабес В. Я. Текст как целое и компоненты текста / В.Я. Шабес. – М.,1985. –149с.
Шанский М. Н. Лингвистический анализ художественного текста / М. Н. Шанский. – М.,1990. – 215с.
100. Шкльода В. М. Розвиваємо мовлення дошкільників / В. М. Шкльода // БВДС «Мовленнєва веселка». – 2003. – № 18. – С.1–6.
101. Ядэшко В. И. Развитие речи детей от 3 до 5 лет / В. И. Ядешко.– М.: Просвещение,1990. – 114с.


Приложенные файлы

  • docx 14703191
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий