ДОДАТОК П Джерела інформ.

ДОДАТОК П
Шукати та знайти

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

ДОДАТОК
ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2


КОДИ01
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ з-д «Газотрон» за ЄДРПОУ
Територія Україна за КОАТУУ
Форма власності колективна за КФВ
Орган державного управління Мінмашпром за СПОДУ
Галузь промисловість за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності виробництво електронного устат. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума

Адреса: м. Рівне, Гагаріна, 39
Баланс
на 31 грудня 200 ___ р.

Форма № 1 Код за ДКУД
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
010
720
646

первісна вартість
011
838
791

Знос
012
138
145

Незавершене виробництво
020
4618
4067

Основні засоби:
залишкова вартість
030
25 480
25 628

первісна вартість
031
56 000
55 550

Знос
032
30 520
29 922

Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040Інші фінансові інвестиції
045Довгострокова дебіторська заборгованість
050
1600
1900

Відстрочені податкові активи
060Інші необоротні активи
070
730
759

Продовження форми №1
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

Усього за розділом I
080
33 148
33 000

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси
100
20 124
20 962

тварини на вирощуванні та відгодівлі
110незавершене виробництво
120
1403
2048

готова продукція
130
1042
1961

товари
140
948
1287

Векселя одержані
150
1141
1530

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
160
4000
5260

первісна вартість
161
4380
5930

резерв сумнівних боргів
162
380
670

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170за виданими авансами
180
88
286

з нарахованих доходів
190
147
259

із внутрішніх розрахунків
200
38
75

Інша поточна дебіторська заборгованість
210
810
1320

Поточні фінансові інвестиції
220
151
94

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
230
124
327

в іноземній валюті
240
43
126

Інші оборотні активи
250
2191
231

Усього за розділом II
260
32 250
35 766

III. Витрати майбутніх періодів
270
102
134

Баланс
280
65 500
68 900

ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
Статутний капітал
300
25 000
26 000

Пайовий капітал
310Додатковий вкладений капітал
320
3200
3500

Інший додатковий капітал
330
396
320

Резервний капітал
340
1908
1280

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
-104


Закінчення форми №1
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

Неоплачений капітал
360
( )
( )

Вилучений капітал
370
( )
( )

Усього за розділом I
380
30 400
31 100

II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
84
102

Інші забезпечення
410
103
148

Страхові резерви
415Частка страховиків у страхових резервах
416Цільове фінансування
420
960
1430

Усього за розділом II
430
1147
1680

III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
440
1200
800

Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
609
916

Відстрочені податкові зобов’язання
460
1034
2634

Інші довгострокові зобов’язання
470
580
1150

Усього за розділом III
480
3423
5500

IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
500
4510
4062

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
510
1380
1460

Векселі видані
520
780
216

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
4100
7248

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
9388
4752

з бюджетом
550
1343
1269

з позабюджетних платежів
560
792
1390

зі страхування
570
1055
1204

з оплати праці
580
1167
1879

з учасниками
590
390
520

із внутрішніх розрахунків
600
400
450

Інші поточні зобов’язання
610
5005
5950

Усього за розділом IV
620
30 300
30 400

V. Доходи майбутніх періодів
630
230
220

Баланс
640
65 500
68 900

Керівник __________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ________________________
(підпис, прізвище)
ДОДАТОК
ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3КОДИ01


Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ з-д «Газотрон» за ЄДРПОУ
Територія Україна за КОАТУУ
Орган державного управління Мінмашпром за СПОДУ
Галузь промисловість за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності виробництво електронного устат. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума
Звіт про фінансові результати
за рік 200 _____ р.

Форма № 2 Код за ДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
7870
7770

Податок на додану вартість
015
1310
1290

Акцизний збір
020
025Інші вирахування з доходу
030

43

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
6560
6437

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
5530
5318

Валовий:
Прибуток
050
1030
1119

збиток
055Інші операційні доходи
060
453
311

Адміністративні витрати
070
267
271

Витрати на збут
080
43
44

Інші операційні витрати
090
19
20

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибиток
100
1154
1095

Збиток
105Доход від участі в капіталі
110
61
72

Інші фінансові доходи
120
43
42

Інші доходи
130
19
20

Фінансові витрати
140
52
53

Закінчення форми №2
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Утрати від участі в капіталі
150

4

Інші витрати
160
9
11

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
1216
1161

Збиток
175Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
364,8
348,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
851,2
812,7

Збиток
195Надзвичайні:
Доходи
200витрати
205Податок з надзвичайного прибутку
210Чистий:
прибуток
220
851,2
812,7

Збиток
225
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Матеріальні витрати
230
1932
2138

Витрати на оплату праці
240
1729
1420

Страхування на соціальні заходи
250
640
516

Амортизація
260
662
638

Інші операційні витрати
270
567
606

Разом
280
5530
5318III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Середньорічна кількість простих акцій
300
42 500
45 100

скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
48 600
56 300

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
320
20,03
18,02

Скоригований прибуток, що припадає на одну просту акцію
330
17,51
14,43

Дивіденди на одну просту акцію
340
2
1,4Керівник __________________________________


Головний бухгалтер ________________________

ДОДАТОК
ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 4КОДИ01


Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ з-д «Газотрон» за ЄДРПОУ
Територія Україна за КОАТУУ
Орган державного управління Мінмашпром за СПОДУ
Галузь промисловість за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності виробництво електронного устат. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума


Звіт про рух грошових коштів
за рік 200_____ р.

Форма № 3 Код за ДКУД
Стаття
Код
За звітній
період
За попередній
періодНадходження
Видаток
Надходження
Видаток

1
2
3
4
5
6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
010
1216

1161


Коригування на:


амортизація необоротних активів
020
145
х
138
х

збільшення (зменшення) забезпечень
030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
040
28

37


збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
050

29

18

Витрати на сплату відсотків
060

х

х

Прибуток (збиток) від неопераційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
070
27


10

Зменшення (збільшення):


оборотних активів
080
81
120
71
30

Витрати майбутніх періодів
090

32
6


Збільшення (зменшення) :


поточних зобов’язань
100

100

135

доходів майбутніх періодів
110

10
11


Грошові кошти від операційної діяльності
1209

Сплачені:


відсотки
130
х

Х
61

податки на прибуток
140
х
364,8
Х
348,3

Чистий рух коштів від надзвичайних подій
150
851,2

812,7


Закінчення форми №3
Стаття
Код
За звітній
період
За попередній
періодНадходження
Видаток
Надходження
Видаток

1
2
3
4
5
6

Рух коштів від надзвичайних подій
160

Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
851,2

812,7


II. рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Реалізація:


фінансових інвестицій
180
192
х
153
х

необоротних активів
190
126
х
148
х

майнових комплексів
200

Отримані:


відсотки


дивіденди
220

х

х

Інші надходження
230

х

х

Придбання:


фінансових інвестицій
240
х

х


необоротних активів
250
х
79
х
56

майнових комплексів
260
х

х


Інші платежі
270
х
239
х
213

Чутий рух коштів до надзвичайних подій
280

318

132

Рух коштів від надзвичайних подій
290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
318
318

132

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310

х

х

Отримання позики
320
192
х
253
х

Інші надходження
330
27
х
56
х

Погашення позик
340
х
200
х
300

Сплачені дивіденди
350
х

х


Інші платежі
360
х
584,2
х
687,7

Чутий рух коштів до надзвичайних подій
370

Рух коштів від надзвичайних подій
380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390

565,2

698,7

Чистий рух коштів за звітній період
400

565,2

698,7

Залишок коштів на початок року
410
167
х
185
х

Вплив змін валютних курсів на залишок коштів
420

Залишок коштів на кінець року
430
453
х
167
х

Інші надходження
330
27
х
56
х


Керівник _________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ________________________
(підпис, прізвище)
ДОДАТОК
ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5КОДИ01


Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ з-д «Газотрон» за ЄДРПОУ
Територія Україна за КОАТУУ
Орган державного управління Мінмашпром за СПОДУ
Галузь промисловість за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності виробництво електронного устат. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума
Звіт про власний капітал
за рік 200_____ р.

Форма № 4 Код за ДКУД

Стаття
Код
Статутний
капітал
Пайовий
капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом

Залишок на початок року
010
25 000

3200
396
1908
-104


30 400

Коригування:
Зміна облікової політики
020


Виправлення помилок
030


Інші зміни
040


Скоригований залишок на початок тису
050
25 000

3200
396
1908
-104


30 400

Переоцінка активів:
До оцінка основних засобів
060
252,8

500
100
852,8

Уцінка основних засобів
070


200
176
77453

Дооцінка незавершеного будівництва
080


Уцінка незавершеного будівництва
090
551511

Дооцінка нематеріальних активів
100


Уцінка нематеріальних активів
110120


Чистий прибуток (збиток) за звітний період
130

851,2


851,2

Уцінка незавершеного будівництва
090
551511

Закінчення формі №4
Стаття
Код
Статутний
капітал
Пайовий
капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дооцінка нематеріальних активів
100


Розділ прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
140


Спрямування прибутку до статутного капіталу
150
747,2
-747,2


-747,2

Відрахування до Резервного капіталу
160170


Внески учасників:
Внески до капіталу
180


Погашення заборгованості з капіталу
190200


Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
210


Перепродаж викуплених акцій (часток)
220


Анулювання викуплених акцій (часток)
230


Вилучення частки в капіталі
240


Зменшення номінальної вартості акцій
250


Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків
260


Безкоштовно отримані активи
270280


Разом змін в капіталі
290


Залишок на кінець року
300
26 000

3500
320
1280
0


31 100
Керівник __________________________________
(підпис, прізвище)


Головний бухгалтер ________________________
(підпис, прізвище)


Кому подається _____________________________________ Форма №11 - ОФ
Найменування Затверджена
___________________________________________________ наказом Держкомстату України
адреса одержувача від 31.07.2000 №257
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади
___________________________________________________ Почтова - річна
Концерн, асоціація та інше об’єднання _________________
___________________________________________________ Подають підприємства і організації всіх галузей економі-
Підприємство (організація)____________________________ ки нене пізніше 9 лютого звітного року:
___________________________________________________ 1) Головному управлінню статистики в Автономній
Адреса підприємства (організації)______________________ Республіці Крим, управлінню статистики області, міста
___________________________________________________ або за їх вказівкою статистичному органу за місцем
Форма власності ____________________________________ знаходження звітуючої організації;
Огранізаційно-правова форма господарювання___________ 2) своїй вищій організації або органу, який здійснює
___________________________________________________ регулювання у відповідній галузі економіки.
Вид економічної діяльності (основний)_________________
___________________________________________________


ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РУХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ,
АМОРТИЗАЦІЮ (ЗНОС) за 200______ рік

1. Наявність та рух основних фондів
(тис. грн.)
Стаття
Код секції (підсекції) згідно з КВЕД
№ рядка
Наявність
у звітному році
Надійшло у звітному році
Вибуло у звітному році
Наявність на кінець 2005 року
Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість
Амортизація основних фондів за рік
КС
без урахування індексації за 2004 рік
у урахуванням індексації за 20004 рік
Всього
у т.ч. введено в дію нових основних фондів
Всього
у т.ч. ліквідовано основних фондів

на початок 2005 року
на кінець 2005 рокуА
Б
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всього по підприємству
Х
100
43080
56000
1400
950
1400
900
55550
25480
25628
2240


Основні форми за видами діяльності: сільське господарство, мисливство та лісове господарство
A
201
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
01
202
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
02
203
Металургія та оброблення металу
DJ
218
Виробництво машин та устаткування
DK
219
43080
56000
1400
950
1400
900
55550
25480
25628
2240


Виробництво електричного та електронного устаткування
DL
220
Виробництво транспортного устаткування
DM
221
Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань
DN
222
Продовження звіту
Стаття
Код секції (підсекції) згідно з КВЕД
№ рядка
Наявність
у звітному році
Надійшло у звітному році
Вибуло у звітному році
Наявність на кінець 2005 року
Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість
Амортизація основних фондів за рік
КС
без урахування індексації за 2004 рік
у урахуванням індексації за 20004 рік
Всього
у т.ч. введено в дію нових основних фондів
Всього
у т.ч. ліквідовано основних фондів

на початок 2005 року
на кінець 2005 рокуА
Б
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Виробництво електроенергії, газу та води
E
223
Будівництво
F
224
Всього по підприємству
X
100
43080
56000
1400
950
1400
900
55550
25480
25628
2240


Основні фонди за видами діяльності: сільське господарство, мисливство та лісове господарство
A
201
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
01
202
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
02
203
Рибне господарство
B
204
Добувна промисловість
C
205
Видобування енергетичних матеріалів
AC
206
Видобування енергетичних матеріалів
CB
207
Обробна промисловість
D
208
Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів
DA
209
Текстильна промисловість та пошиття одягу
DB
210
Виробництво шкіри та шкіряного взуття
DC
211
Виробництво деревини та виробів з деревини
DD
212
Целюлозно-паперова промисловість;видавнича справа
DE
213
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива
DF
214
Хімічне виробництво
DG
215
Закінчення звіту
Стаття
Код секції (підсекції) згідно з КВЕД
№ рядка
Наявність
у звітному році
Надійшло у звітному році
Вибуло у звітному році
Наявність на кінець 2005 року
Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість
Амортизація основних фондів за рік
КС
без урахування індексації за 2004 рік
у урахуванням індексації за 20004 рік
Всього
у т.ч. введено в дію нових основних фондів
Всього
у т.ч. ліквідовано основних фондів

на початок 2005 року
на кінець 2005 рокуА
Б
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Виробництво гумових та пластмасових виробів
DH
216
Виробництво інших неметалевих виробів
DI
217II. Склад основних фондів основного виду діяльності
(тис. грн.)
Найтування показника
№ рядка
НаявністьНа початок року
На кінець року

А
Б
1
2

I. Будівлі, споруди та передавальні пристрої
101
14 900
15 050

з них:
будівлі
102
9050
9050

споруди
103
2890
2890

передавальні пристрої
104
2960
3110

II. Автомобільний транспорт, меблі, прилади та інструменти
105
8100
8300

з них:
транспорті засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі
106
4340
4460

прилади та інструменти, включаючи побутові електронні
107
2560
2580

інформаційні системи, електронно-обчислювальні машини та інші машини для автоматичного оброблення інформації
108
1200
1260

III. Інші основні фонди
109
21 500
21 300

з низ:
машини та обладнання - всього
110
21 500
21 300

у тому числі:
машини сільськогосподарські та лісогосподарські
111у тому числі:
трактори (включаючи трактори, на яких змонтовані машини)
112комбайни та інші сільськогосподарські машини і знаряддя
113насадження багаторічні
114капітальні витрати та покращення земель (без споруд)
115
«___» _________________ 200 _ р. Керівник ________________________________
(підпис, прізвище)
_____________________________
Прізвище і № телефонна виконавця Головний бухгалтер ______________________
(підпис, прізвище)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОД

форми документа за ДКУД
організації складача – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
території за КОАТУУ
галузі за ЗКГНГ
виду економічної діяльності за КВЕД
форми власності за КФВ
організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ
вищої організації – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
приватизації
КС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Форма № 1-ПВ
Кому подається______________________________ Затверджена
найменування та адреса споживача наказом Держкомстату України
_____________________________________________________ 04.11.2000№1
одержувача Термінова - квартальна
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади Подається до 7-го числа після звітного
_________________________________________________ періоду підприємствами, установами,
Концерни, асоціація та інше об’єднання ______________ організаціями, незалежно від форми
_________________________________________________ власності та господарювання:
1) Головному управлінню статистики
Підприємство (організація) _________________________ в Автономній Республіці Крим,
_________________________________________________ обласному (районному, міському)
Адреса підприємства (організації) ___________________ органу державної статистики – за його
_________________________________________________ вказівкою;
Форма власності __________________________________ 2) органу, до сфери управління якого Організаційно-правова форма господарювання ________ належить, - за вказівкою. _________________________________________________ Телеграфом дані передаються у
Вид діяльності ____________________________________ випадку, якщо звіт не може бути переданий іншими засобами зв’язку
_________________________________________________ в установлений термін.

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
за січень – грудень 200_____року
(заповнюється за I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Розділ I.Використання робочого часу
Назва показників
Код рядка
За період з початку рокулюдино-години
працівники, осіб

А
Б
1
2

Фонд робочого часу, всього (рядки 302 + 304)
301
1256,9
х

Відпрацьовано, всього.
302
954
х

з них надурочно
303
954
х

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 305 по 316 за винятком 311)
304
302,9
х

у тому числі
щорічні відпустки (основні та додаткові)
305
123,2
642

тимчасова непрацездатність
306
25,7
152

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством
307
15,4
х

. Із форми №1-ПВ (термінова) місячна рядок 009 гр. 2 за відповідний період.

Продовження звіту
неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням для роботи на іншому підприємстві
308
0,6
х

неявки з дозволу адміністрації
309
7,2
х

відпустки за ініціативою адміністрації
310
71,9
260

з них тривалістю понад 3 місяці підряд
311
-


неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень
312
45,2
253

простої
313
13,6
х

масові невиходи на роботу (страйки)
314
-
х

прогули
315
2,1
х

неявки у зв’язку з міжсезонням ..
316
-
х

Довідково: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
317
Х318.. Заповнюють сільськогосподарські підприємства на працівників, зайнятих в основній діяльності.
Розділ II. Рух робочої сили
Назва показників
Код рядка
За період з початку рокуВсього, осіб
З них жінки

А
Б
1
2

Прийнято працівників
501
48
32

Вибуло працівників, усього
502
93
48

з них:
з причин скорочення штатів
503
30
21

за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді
504
15
х

Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду
505
640
х

з них:
працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості
506
253
х

Станом на 31 грудня звітного року

Із рядка 505 – осіб:
постійних працівників
507
640
х

іноземних працівників
508
-
х


509
510Розділ III. Інформація про укладення колективних договорів станом на 31 грудня 200____ р.
(1 квітня, 31 грудня)
Назва показника
Код рядка
Всього
з них виконано

А
Б
1
2

Кількість укладених колективних договорів, одиниць
601
4
х

з них зареєстрованих
602
4
х

Чисельність працівників, які охоплені колективними договорами, осіб
603
640
х

Сума витрачених коштів на запровадження непередбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей, з початку року, тис. грн. (з одним десятковим знаком)
604
10,6
х

Розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), грн. (з двома десятковими знаками):
у галузевій угоді
605
120
х

у колективному договорі
606
80
х

Кількість зобов’язань у колективному договорі, що підлягали виконанню на момент складання звіту, з питань:
зайнятості

607

2

х

оплати праці
608
3
1

охорони праці
609
5
2


610
“___” _____________2005р. Керівник_________________________________
(підпис, прізвище)

_________________________________ Головний бухгалтер__________________________
прізвище та № телефону виконавця (підпис, прізвище)

Голова профкому____________________________
(в частині складання розд


Кому подається ___________________________________ Форма № 1-ПВ
найменування та адреса споживача Затверджена
__________________________________________________ наказом Держкомстату України
одержувача 22.11.2000 № 374
Міністерство, інший центральний орган виконавчої Влади Термінова - місячна
__________________________________________________
Концери, асоціація та інше об’єднання ________________ Подається до 7-го числа після звітного періоду підпри-
__________________________________________________ ємствами, установами, організаціями, незалежно від фор-
Підприємство (організація) __________________________ мивласності та господарювання:
__________________________________________________ 1) Головному управлінню статистики в Автономній Рес-
Адреса підприємства (організації) ____________________ публиці Крим, обласному (районному, міському) орга-
__________________________________________________ ну державної статистики – за його вказівкою;
Форма власності ___________________________________ 2) органу, до сфери управління якого належить, - за вка-
Організаційно-правова форма господарювання__________ зівкою.
__________________________________________________ Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не
Вид діяльності _____________________________________ може бути переданий іншими засобами зв’зку в установ-
__________________________________________________ лений термін.

ЗВІТ З ПРАЦІ
за рік 200_____ року

Розділ I. Чисельність та фонд оплати праці
Назва показників
Код
рядка
Весь персонал
Із графи 2*за звітний
місяць
за період
з початку року
працівники
основної
діяльності
жінки

А
Б
1
2
3
4

Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті
повної зайнятості, осіб
001
640
642
610
342

Фонд оплати праці
(рядки 003+004+006), тис. грн*
002
176,2
1729
1645
983

у тому числі:
фонд основної заробітної плати
003
128
1408
1327


фонд додаткової заробітної плати
004
30,2
215з нього :
нараховано за невідпрацьований час**
005

32,0інші заохочувальні та компенсаційні виплати
006
18
106з них:
нараховано за невідпрацьований час**
007

106Доходи, дівіденди,проценти, які нараховано штатним
працівникам облікового складу згідно з їх акціями,
внесками та догово
·°рами оренди земельних ділянок,
тис. грн*
008

Відпрацьовано людино-годин працівниками, які вра-
ховані у рядку 010, тис.
009
103
1220Середньооблікова чисельність штатних працівників
Облікового складу, осіб
010
640
642у тому числі:
працюючі за контрактом**
011

-


з них керівники**
012

-


Сума прибуткового податку, тис. грн*
013
27
225


Продано продукції в рахунок заробітної плати,тис.грн*
014
-
-
-
-

Нараховано працівникам в порядку компенсації втрати
Заробітної плати згідно з чинним законодавством
(із рядка 004)**:
- у звязку з порушенням термінів її виплати, тис.грн*
015

-


- внаслідок зростання споживчих цін, тис.грн*
016

-017


* З одним десятковим знаком.
** Заповнюється щоквартально (1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік).


Продовження звіту
Розділ II. Розподіл працівників
за розмірами заробітної плати за грудень 200_____ р.
(заповнюється за останній місяць кварталу –
березень, червень, вересень, грудень)


Назва показників

Код
рядка
Фактично, осіб

А
Б
1

Чисельність працівників, які повністю відпрацювали місяць (сума рядків 041-053)
040
640

з них нараховано заробітної плати: у розмірі однієї мінімальної заробітної плати
041


від 90 до 118
042
73

від 118,1 до 150
043
80

від 150,1 до 200
044
85

від 200,1 до 250
045
107

від 250,1 до 300
046
115

від 300,1 до 350
047
62

від 350,1 до 400
048
55

від 400,1 до 450
049
43

від 450,1 до 500
050
20

від до
051


від до
052


від до
053
Включаються дані про чисельністьт працівників, які повністю відпрацювали місяць згідно з встановленою нормою робочого часу на підприємстві. Також включаються працівники, які пере-
бували в основних та додаткових відпустках, та ті, що працювали неповний робочий день (тиж-
день) або перебували у відпустках за рішенням адміністрації за умови, що вони відпрацювали не менше 50% табельного фонду робочого часу, який встановлено на цей місяць.
Не включаються прийняті на умовах неповного робочого дня (тижня) за власним бажанням,
учні, працівники, які залучаються до роботи за спеціальними договорами.

_____________________________ Головний бухгалтер ______________
прізвище та номер телефону виконавця (підпис)

Закінчення звіту


ДОВІДКА
Чисельність окремих категорій працівників
та склад фонду оплати праці
(заповнюється за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Назва показників
Код
рядка
Всього
осіб
Фонд оплати праці,
тис. грн*,
із ряд. 002, гр. 2,розд.I

А
Б
1
2

Чисельність працюючих за сумісництвом
(крім внутрішнього)
060
-
-

Чисельність працюючих за договорами циві-
льно-правового характеру
061
-
-

Нараховано в порядку заохочувальних та
компенсаційних виплат, із 006, гр.2, розд.I
- доплати, що пов’язані з ліквідацією наслід-
ків аварії на ЧАЄС
062

38

- матеріальна допомога
063

47

- соціальні пільги
064

21

Нарахована оплата праці продукцією, що до-
зволена до виплати, із ряд. 003, гр.2, розд.I
065Крім того:
доходи (дивіденди, проценти), що нараховані
особам, які не перебувають в обліковому складі згідно з їх акціями, внесками та договорами оренди земельних ділянок, тис.грн*
066
067
068
069

* З одним десятковим дробом
** У разі відсутності обліку використання робочого часу середня чисельність сумісників та
працюючих за договорами цивільно-прававого характеру розраховується як середня хроноло-
гічна на підставі даних про чисельність працівників відповідної категорії на початок кожного
місяця за формулою:
де К – кількість працівників; n – 3 (6, 9, 12 місяців).


К на 1.01.2005 : 2+ К на 1.02.2005 + ... + К на 1.n.2005 + К на 31.n.2005 : 2
n


«___»_______________200_р. Керівник __________________
(підпис)

Державна статистична звітність
КОД

Форми докуме-нта за ДКУД
Організації
складача ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ
Території
За
КОАТУУ
Галузі за
ЗКГНГ
Види еко-
номічної
діяльності
за КФВ
Форми
Власності
за КФВ
організацій-
но правової
форми гос-
подарювання
за КОПФГ
Міністерства центрального органу виконавчої влади за СПОДУ
Вищої
Організації-ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

КС


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Кому подається____________________________ Форма №1 – підприємство
(найменування та адреса одержувача) Затверджена наказом Держкомстату України
_________________________________________ від 20.07.2000р. №239
Міністерство, інший центральний Поштова - квартальна
орган виконавчої влади_____________________
_________________________________________ Подають підприємство й організації, що є юри-
Концерн, асоціація та інше об’єднання________ чними особами, незалежно від видів діяльності
_________________________________________ та форми власності за 1 квартал, II квартал, III
Форма власності___________________________ квартал – 25 числа місяця, наступного за звіт-
Організаційно – правова форма господарювання ним періодом, за IVквартал – не пізніше 15 лю-
_________________________________________ того:
1)органу державної статистики за місцем
знаходження
2) органу, що здійснює державне регулювання
відповідній галузі економіки

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За рік квартал 200____ року
Показник
Код виду
tкономі-
чної діяльності
За КВЕД
Обсяг виробленої продукції (без ПДВ і акцизу) у діючих цінах
Операційні витрати на виробництво продукції, робот, послуг
У тому числі за елементами витрат

Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів
Амортизація

Витрати на оплату праці
З них на навчальні відпустки, у зв’язку з реорганізацією ат скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездатності
Відрахування на соціальні заходи
Інші операційни витрати

А
Б
1
2
3
4
5
6
7


Всього по підприємству:

Х

6714

5560

1932

662

1729

56

640

597

У тому числі за видами економічної діяльності6714


5560


1932


662


1729


56


640

597

Виробництво електричного та електричного устаткування
Підсекція DL


6714


5560


1932


662


1729


56


640


597«___»_______________200_р. Керівник __________________
(підпис)
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

Код

Форми документа за ДКУД
Організації-складача – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Території за КОАТУУ
Галузі за ЗКГНГ
Виду економічної діяльності за КВЕД
Форми власності за КФВ
Організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

Міністерство, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ
Вищої організації – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
КС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Кому подається __________________________ Форма № 1-П (квартальна)
Найменування та адреса споживача затверджена наказом Держкомстату України
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади від 26.07.99 № 270
_____________________________________________ ПОШТОВА
Концерн, асоціація та інше об’єднання _____________ Подають промислові підприємства всіх
______________________________________________ форм власності 15 числа після звітного
______________________________________________ 1) районному (міському) відділу статис-
_____________________________________________ тики;
Адреса підприємства____________________________ 2) Держкомстату Автономної Респуб-
____________________________________________ ліки Крим;
____________________________________________ 3) органу, що здійснює регулювання у
Форма власності______________________________ відповідній галузі економіки.
Організаційно-правова форма господарювання
_________________________________________


КВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПО ПРОДУКЦІЇ
за січень – грудень 200____ р.


I.Економічні показники

(тис. грн. з одним десятковим знаком)
Найменування показника
№ рядка
Фактично виробленоЗа звітний квартал
За рік

А
Б
1
2

Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору
у діючих цінах звітного року................
821
1683
6714

У тому числі по місяцях звітного року*:січень
лютий
березень
квітень
травень
червень

3
4
5
6
7
8

550
550
560
561
562
562липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

9
10
11
12
13
14

562
562
562
562
561
560

Заповнюється у звіті за рік.Продовження звіту

II. Виробництво видів промислової продукції

Види продукції, що виробляються на підприємстві
Одиниця виміру
Коди за
Фактично вироблено
Вартість фактично випущеної продукції за звітний рік у діючих оптових цінах підприємств, тис.грн.*
ПланК –ЗКП (А-ЗКП)
ДКПП
СПОВ
За звітний період з початку року
За відповідний період попереднього року
Всього
у числі з давальницької сировини*
А
Б
В
Г
Д
1
10
2
3
4

Вироби квантової електроніки КТД2-2
шт.116

110
1220
120

Прилади електровакуумні
шт.230

220
621
230

Прилади оптоелектронні та індикатори
шт.900

800
1620
900

Обчислювальна техніка
шт.6520

6400
782
6500

Медична техніка
шт.350

320
875
370

Товари народного споживання
тис.грн1216

1210
1216
1200

в тому числі:


годинники побутові
тис.грн34,5

34
966
34

іграшки та прекраси
тис.грн66

66
250
60

Роботи та послуги промислового призначення
тис.грн380

380
380
380
Разом
тис.грн6714

6675
6714
6726

ЕлектроенергіяТеплоенергія (відпущено) –всього
у тому числі: електростанціями

котельними


утилізаційними установками
тис.кВт * год
0110000000

0246


тис.Гкал
0120000000

0301
4,2

4,5
96-//-
0121000000

0301-//-
0122000000

0301
4,2

4,5
96-//-
0123000000

0301


Товари народного споживання, у діючих цунах*
тис.грн
9600008837

0373
1216

х
х


у тому числі:
продовольчі товари
-//-
9100008813

0373


х
х


алкогольні напої
-//-
9170008803

0373


х
хЗакінчення звіту
товари легкої промисловості
-//-
8100991001

0373


х
х


Непродовольчі товари без товарів легкої промисловості
-//-
9600008825

0373
1216

х
х* Заповнюється у звіті за рік.


“___” _______________________р. Керівник_____________________________
(прізвище, підпис)


________________________________ Головний бухгалтер_____________________
(прізвище, підпис)ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Розділ І. Фінансові результати за січень – грудень 200 р.

Найменування показника
№ рядка
На кінець звітного періоду
За зведений період минулого року

Балансовий прибуток чи збиток
001
1216
1161

Контрольна сума
002

Х


Розділ ІІ. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 1 січня 200 р.
(тис. грн.)

Найменування показника


№ рядка
Дебіторська
Кредиторськавсьо
го
з неї прострочена
всьо
го
з неї прострочена

А
Б
1
2
3


Всього: (ряд. 020+150+300)
010
8730
3120
26338
12240

1. Між підприємствами України всього:
020
7250
2497
23956
10820

у тому числі:


За товари, роботи, послуги
030
3780
670
6326
2650

За векселями
040
1530
720
216
50

За оплатою праці персоналу
050
Х
Х
1879
1240

З персоналом за іншими операціями
060
75
75
Х
Х

З податкових розрахунків
070
Х
Х
Х
Х

З бюджетом
080
-

1269
380

За позабюджетними платежами
090
Х
Х
1390
296

По авансах
100
286
210
4752
3186

З учасниками
110
259
259
520
-

За страхуванням
120
Х
Х
1204
1060

З дочірніми підприємствами
130
-

450
-

Інша заборгованість
140
1320
563
5960
1958

З неї:


Штрафи, пені, неустойки
141
280
91
430
430

2. З суб’єктами господарської діяльності країн – колишніх СРСР
150

1480
623
2382
1420

У тому числі:


Азербайджан
160

Білорусь
170
280
83
308
200

Вірме6нія
180

Грузія
190

Естонія
200

Казахстан
210

Киргизстан
220

Латвія
230

Литва
240

Молдова
250


120
46

Росія
260
1200
540
1580
800

Таджикистан
270

Туркменія
280


374
371

Узбекистан
290

3. З суб’єктами господарської діяльності інших країн
300“__” __________________2005 р. Керівник ________________________________

___________________________ Головний бухгалтер_______________________
(Виконавець, телефон)


Державна статистична звітність

0605417

КОД
форми документа за ЗКУД

Організації
складача за ЗКПО

Території за СПАТО

Галузі за ЗКГНГ


форми власності за ЗКФВ
Мін-ва (відомства) МДО, концерну, асоціації за СПОДУ


вищої
організації
за ЗКПО


КС

1
2
3
4
5
6
7
8
9


Кому подається_____________________________________
назва
_______________________________________________________________________
адреса одержувача
Міністерство (відомство)....................................... Форма №24 – енергетика
........................................................МДО, концерн, Затверджено наказом Мінстату України
від 29.04.2000 № 57
асоціація...................................................................
Виробниче об’єднання, підприємство.................. Поштова – річна
З-д „Газотрон” Подається 25 січня:
Форма власності...................................................... 1) Управління статистики за місцем знаходження
виробничого об’єднання підприємства;
Адреса 266000 м. Рівне, вул.. Гагаріна, 39 2) своїй організації.

ЕЛЕКТРОБАЛАНС СКЛАД ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ І ЗВІТ ПР РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК)
за 2005 рік.Рядка
Кіль-сть

№ рядка

Кіль-сть


А
Б
1

А
Б
1

А. НадходженняТранспорту (залізничному, водному, і автомобільному, включаючи ремонтні майстерні і депо)
17

Вироблено електроенергії
01


Одержано зі сторони (вказати від кого і скільки)
02
12684

У тому числі на електротягу залізничного транспорту
18


Всього надходження (ряд 01+02)
03
12614

Трамваям і тролейбусам
19


Б. ВитратиМагістральним нафтопроводом, продуктоводам
20


Спожито всього (ряд 05+06+07+08+09)
у тому числі

04
12160

Магістральним газопроводам
21


Сільському господарству – всього (ряд23+24+25)
22


Електроапаратами для технологічних процесів (сушка, нагрівання, електрозварювання, електроліз, електроплавка і т. ін.)

05
4438,5

З нього:На виробничі потреби
23


На освітлення і побутове споживання сільського населення
24


Електродвигунами (на рушійну силу)
06
6567

На освітлення виробничих приміщень
07
972

Підприємствам і установам зв’язку, культури, охорони здоров’я, торгівлі, громадського харчування, державним установам, комунальним підприємствам, для водопроводів, каналізацій, на освітлення вулиць у міській місцевості
25


Витрачено на власні потреби електростанції
08


Витрати у заводських мережах, трансформаторних підстанціях і перетворювачах
09
182,5

Відпущено на сторону (включаючи відпуск своєму непромисловому господарству) – всього (ряд 11+12+13+14+15+17+19+20+21 +22+26 +
27+28)
10
524

Промисловим підприємствам
___________________________________
(вказати кому і скільки по кожному споживочу)
26


Продовження звіту

На освітлення квартир та інші побутові потреби населення у містах і селищах міського типу
11
524

Підприємствам і установам зв’язку, культури, охороні здоров’я, торгівлі, заготівельним організаціям, державним установам і т. Ін. У містах і селищах міського типу
27


На освітлення вулиць у містах і селищах міського типу
12


Комунальним водопроводам і каналізації у містах і селищах міського типу
13


Самостійним електростанціям і електромережам (вказати кому і скільки по кожному споживачу)
28


Іншим комунальним підприємствам у містах і селищах міського типу
14


Всього витрат (ряд 04+10)
29
12684

Будівництво – всього
15


У тому числі для експлуатаційного і розвідувального буріння нафтових і газових свердловин
16

2. СКЛАД ЕНЕГГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ ОБСЛУГОВУЄ ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС (БЕЗ УСТАТУКУВАННЯ ЄЛЕКТРОСТАНЦІЙ), НА СІЧНЯ НАСТУПНОГО ЗА ЗВІТНИМ РОКУ


Види устаткування


Одиниця виміру

№ рядка
Встановлене устаткування

Кількість

Сумарно максималь тривала марочна потужність

А
Б
В
1
2

Механічні двигуни (1)
кВт
40Електродвигуни (2)

60
3561
18720

Електроапарати

70
3149
17690

Середньо облікова численність промислово-виробничого персоналу (3)

ол..

90У тому числі робочих

91Контрольна сума (рядків 16, 18, 40, 60, 70, 90, 91) (3)

98Контрольна сума за звітом (3)


3. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ (ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК)
(відомості наводяться по кожній електростанції – електрогенератор ній установці)Код
Найменування електростанції (паротурбінна, дизельна, локомобільна і т.ін.) і місце знаходження (область, населений пункт)

Стаціонарні “1”,
Пересувні
“2”
Потужність електростанцій на 1 січня наступного за звітним року, кВт
Виробництво електроенергії у звітному році,
кВт /год.


Примітка


А
1
2
3
4


Дизельна4 блока


електростанція
1
195

3 (1 * 40 кВт)


1 (1 * 75 кВт)


Парові турбіни, локомобілі, дизелі та інші двигуни, які обслуговують робочі машини, насоси компресори, паровітродувки, підйомно транспортне устаткування (транспортери, автонавантажувачі та ін.). Якщо потужність механічного двигуна вказана у кінських силах, її необхідно перевести в кіловати (1 к.с. = 0,736 кВт).
Електродвигуни потужністю 0,252 кВт і більше, включаючи електродвигуни, які скомплектовані безпосередньо з робочим устаткуванням, а також електродвигуни, які обслуговують внутрізаводський транспорт (електрокрани, електронавантажувачі, електрокари, електроконвейєери).
рядки з кодами 90,91,98 і контрольну суму розділу ІІ підприємства не заповнюють Управління статистики рядки з кодами90, 91 заповнюють з форми № 1-ТВ.
У графі 4 зазначають причину змін потужності на 1 січня наступного року за звітним року порівняно з потужністю на перше січня звітного року.


______________________________________ Керівник _________________________________
прізвище і № телефону виконавця (підпис, прізвище

Довідка 1

ЗАПАСИ

Найменування показника


Код
рядка


Балансова
вартість на кінець року
Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації*

Уцінка

1
2
3
4
5

Сировина і матеріали
800
7250

539

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

4356


396

Паливо
820
1664
192


Тара й тарні матеріали
830
1180Будівельні матеріали
840
3991
219


Запасні частини
850
3463

418

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860

-Тварини на вирощування та відгодівлі

870

-Малоцінні та швидкозношувані предмети

880
Незавершене виробництво
890
2345

297

Готова продукція
900
2144

183

Товари
910
1462

175

Разом
920
27855
411
2008


*Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921) 26258
переданих у переробку (922) 20860
оформлених в заставу (923) _____
переданих на комісію (924) 5398
Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925) _____
Довідка 2
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ

Найменування показника
Код рядка
Всього на кінець року
У т.ч. за строками непогашення
До 3 місяців
Від 3 до 6 місяців
Від 6 до12 місяців

1
2
3
4
5
6

Дебіторська заборгованість (товари. роботи, послуги)
940

5930
2790
1690
780

Інша поточні дебіторська заборгованість
950
1940
922
640
378


Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 85

Довідка 3

НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника
Код рядка
Сума


1
2
3

Виявлено і (списано) за рік нестач і втрат

960
76

Визначено заборгованістю винних осіб у звітному році
970
87

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980
670Довідка 4
Розшифрування інших витрат (рядка 270)


Найменування показника

№ рядка

Усього

Контрольна сума

А
Б
1
2

Витрати на відрядження
1
32


З них добові
2
17


Страхові платежі
3
21


Проценти за короткотермінові кредити
4
40


Оплата послуг:

195


- зв’язку
5
18


- транспорту
6
25


- обчислювальних центрів
7
17


- за підготовку і перепідготовку кадрів
8
6


- загальної комерційної діяльності по забезпеченню функціонування ринку
9- операції з нерухомим майном
10
5


- житлово – комунального господарства і побутово обслуговування населення
11
19


- наукових організацій
12- послуг банків (крім сплати процентів)
13
28


- організацій управління
14- інших послуг
15
5


Знос нематеріальних активів
16
145


Відрахування у позабюджетні фонди
17
23


Орендна плата
18Винагороди за винахідництво та раціоналізаторські пропозиції
19Відрахування на ремонт основних засобів
20
110


Оплачені проценти та сплачена комісія по послугах клієнта, банкам при кореспондентських відносинах (заповнюють банки)
21Вирізне (експортне) мито
22Платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин
23Відрахування до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

24

73


Інші витрати
25Разом
270
567


Контрольна сума (сума рядків 201-230)
270
567
Довідка 5
Розшифрування матеріальних витрат (рядка 230)


Витрати продуктів

№ рядка
По основному виду діяльності
код _____

Контрольна сума

А
Б
1
2

Електроенергетики
1
530


Нафтогазової промисловості
2
218


Вугільної промисловості
3Іншої паливної промисловості
4Чорної металургії
5
195


Кольорової металургії
6
139


Хімічної та нафтохімічної промисловості
7
186


Машинобудування та металообробки
8
299


У тому числі капітальний ремонт машини та обладнання
9
256


Деревообробної та целюлозно – паперової промисловості
10
105


Промисловості будівельних матеріалів, скляної та фарфоро – фаянсової промисловості
11
89


Легкої промисловості
12
63


Харчової промисловості
13Інших галузей промисловості
14Сільського господарства
15У тому числі:
Рослинництва
16Тваринництва
17Лісового господарства
18Рибного господарства
19Будівництва
20
82


У тому числі капітальний ремонт будівель, споруд, передавальних пристроїв
21
36


Інших видів діяльності сфери матеріального виробництва
22
25


Разом
230
1932


Контрольна сума (сума рядків 301-325)
230
1932

Довідка 6

ЦІНА ПРОДУКЦІЇз/п

Вид продукції

Ціна за одиницю, грн.

Випуск за планом, шт.

1
КТД2 - 2
10000
120

2
Прилади електровакуумні
2700
230

3
Прилади оптоелектричні
1800
900

4
Обчислювальна техніка
120
6500

5
Медична техніка
2500
370
Довідка 7

ВИПУСК ПРОДУКЦІЇз/п


Показники

Показник минулого року

План

Звіт0
1
2
3

1
Обсяг продукції (робіт, послуг), тис. грн.


а) у діючих оптових цінах відповідного року

6675

6726

6714


б) у порівняних цінах
6630
6660
6594

2
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.А) у порівняних цінах, без ПДВ
6437
6640
6560


Б) у діючих цінах
7770
7970
7870

3
Виробництво товарів народного споживання, тис. грн.

1200

1208

1216

4
Продукція на експорт у порівняних цінах, тис. грн.

1310

1335

1360

5
Оновлена продукція в діючих оптових цінах підприємств, тис. грн.

2410

2460

2340

Довідка 8
ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА


п/п

Показник
Чисельність осібу минулому році
у звітному році
план
факт

1
2
3
4
5

1
Весь персонал підприємства в тому числі
690
655
642

2
Працівники основної діяльності
650
620
610

3
Із них робітники
475
450
436

4
Питома вага робітників у загальній кількості ПОД
73,08
72,58
71,48

5
Персонал, зайнятий в непромислових організаціях
40
35
32Довідка 9

РУХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ


п/п
Показник
Всього основних фондів
У тому числі
виробничі основні фонди основного виду діяльності. тис. грн.
виробничі основні фонди інших галузей.
тис. грн.
Невиробничі основні фонди.
тис.грн.

1
Наявність на початок року тис. грн.
56000
44500
2200
8300

2
Надійшло у звітному році, всього
950
950
-
-


у тому числі нових основних фондів
950
950
-
-

3
Вибуло у звітному році - всього
1400
800
100
500


у тому числі ліквідовано основних фондів
900

800
100
-

4
Наявність на кінець року
55550
44650
3100
7800

5
Знос майна


на початок року
30520
24900
1920
3700


на кінець року
29922
25400
1922
3600

6
Амортизація (знос) за рік
2240
1670
260
310


у тому числі на повне відновлення
1085

800
130
155

7
Середньо річна вартість виробничих основних фондів
47700
44550
3150
-


у тому числі машини та обладнання
23000
21400
1600
-Довідка 10
ОСНОВНІ ФОНДИ ТА ОБЛАДНЯННЯ


з/п
Показник
За минулий рік
За звітній рік
план
Факт

1
Середньорічна вартість вироблених основних фондів – усього, тис. грн
45100
44400
44550


у тому числі активна частина
22100
22200
21400

2
Кількість робітників в найбільшу зміну
200
240
240

3
Верстати – всього, одиниць
1050
1020
1000


у тому числі з терміном служби до 10 років
500
500
490
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ КОПЛЕКСНО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (ОБЄДНАННЯ) за 200____ рік

№ рядка


Назва показника

Одиниця виміру

Фактично
за звітний рік
за мин. рік


А
Б
1
2


І. Продукція

Осяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємств без податку на додану вартість

тис. грн.4
У порівняних цінах
тис. грн.
6594


6
У діючих цінах відповідного року
тис. грн.
6714
6630


ІІ. Фінансові результати


6675

14
Прибуток або збиток до оподаткування
-”-
1216


52
Виручка від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг)
-”-
7870
1161

16
Собівартість виробленої продукції
-”-
5530
7770

17
Додана вартість у діючих цінах відповідного року
-”-
1310
1290


ІІІ. Основні фонди
19
Середньорічна вартість виробничих основних фондів промислового призначення
-”-
44550
45100

20
Виробничі основні фонди промислового призначення на початок року
-”-
44500
45300

21
на кінець року
-”-
44650
Х


ІV. Праця
25
Середньо облікова численність промислово-виробничого персоналу
осіб
610
650

28
Фонди оплати праці промислово-виробничого персоналу
тис. грн.
1650
1360


V. Споживання електроенергії і енергетична потужність, яка обслуговує виробничий процес
50
Енергетична потужність, яка обслуговує виробничий процес, на кінець року

кВт
18720
21840

51
Спожито електроенергії
тис. кВт/г
12160
12240

53
Результат від реалізації (продукції, робіт, послуг)
тис. грн.

6560
6437

54
Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)
-”-
5530
5318

55
Рентабельність або збитковість (-) продукції рядок 57 * 100 рядок 16
-”-
118,62
121,04

56
Середньооблікова численність – всього
персоналу
осіб
642


690

57
Кошти, що направленні на споживання – всього персоналу
тис. грн.

1729
1420

58
Виручка від реалізації без ПДВ
-”-
6560
6480

59
Виручка від реалізації в далеке зарубіжжя
-”-
-
-

60
Виручка від реалізації в близьке зарубіжжя
-”-
1360
1310

61
Придбано сировини та матеріалів в далекому зарубіжжі
-”-
-
-

62
Придбано сировини та матеріалів у близькому зарубіжжі
-”-
1090
1140

63
Кредити по кредитних лініях іноземних держав
-”-
-
-

64
Іноземні інвестиції
-”-
-
-

13PAGE 15


13PAGE 1475151801001

1801003

1801004

1801005

Закінчення звіту
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 14703635
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий