05_2013_ЧИН УСП прац влашт пакет KKR

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415ПАКЕТ
КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЧИННИКИ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ФАХОМ»

напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

спеціальності 7.08010101 та 8.08010101 « Геодезія»

Київ - 2013
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: НАЦІОНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТНИМ УНІВЕРСИТЕТОМРОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доц. кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, к. геогр. н., старший науковий співробітник Ляшенко Д.О.

Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною радою Національного транспортного університету за спеціальністю 7.080103 та 8.080101 «Геодезія»
Протокол від "29" серпня 2013 року № 1

"____"_________ 2013 року
Голова
____________ (підпис)
(__________________) (прізвище та ініціали)


© Ляшенко Д.О. 2013
© Національний транспортний університет 2013

Навчальна програма дисципліни

Змістовий модуль 1
Чинники успішності працевлаштування випускників ВНЗ авіаційного напряму
Модуль 1. Регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.
Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці. Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.
Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді. Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації. Механізми подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи. Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді.
Характеристика основних функцій підрозділу вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Моніторинг працевлаштування випускників ВНЗ.
Модуль 2. Організації та алгоритм пошуку роботи.
Агентства з працевлаштування. Рекрутингові агентства. Кадрові агентства. Державні служби зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення.
Алгоритм пошуку роботи. Використання новітніх технологій під час пошуку роботи. Пошук випускниками вільних вакансій в Інтернеті.
Модуль 3. Форми взаємодії з роботодавцем.
Резюме як основний документ особистості, що зайнята пошуками роботи. Загальні вимоги до написання резюме. Види резюме: хронологічне та функціональне; резюме комбінованого типу; резюме в форматі відео презентації. Правила складання супровідного листа до резюме. Складання особистого резюме на комп’ютері та розміщення його на сайті вищого навчального закладу.
Процедура тестування. Види тестів.
Співбесіда з роботодавцем, підготовка до співбесіди, особливості поведінки під час співбесіди.
Техніка ведення телефонних розмов з роботодавцем.
Самопрезентація: основні правила подачі себе.
Модуль 4. Правове забезпечення успішного працевлаштування
Освітньо-кваліфікаційні характеристики спеціаліста. Перелік посад, які може обіймати випускник за напрямом підготовки "Менеджмент". Права і гарантії випускника ВНЗ.
Правове регулювання трудових відносин. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Перші кроки на робочому місці. Механізми професійної адаптації молодих спеціалістів.


Анотація до комплексної контрольної роботи

Комплексна контрольна робота (ККР) з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» відноситься до засобів діагностики якості вищої освіти.
ККР розробляється з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з менеджменту та робочої програми навчальної дисципліни і використовується:
- при проведенні самоаналізу Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету з метою корекції робочих навчальних програм, удосконалення навчального процесу;
- при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою державної оцінки рівня підготовки студентів.
ККР з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» складається із 30 варіантів формалізованих завдань професійного спрямування рівнозначної складності, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни, термін виконання яких знаходиться в межах 2 академічних годин:
Варіанти ККР з дисципліни формуються із:
1) пакету тестових завдань в кількості 80 завдань;
2) комплекту практичних завдань в кількості 30 завдань.
Зміст структурних частин ККР (30 варіантів):
а) теоретична частина (контроль знань):
- контрольний тест довжиною у 40 тестових завдань, який формується автоматично із вищезазначеного пакету тестових завдань за допомогою «Універсальної програми для перевірки знань «Конструктор тестів», відповіді на які вимагають інтегрованих знань усього курсу з терміном виконання в межах 1 академічної години;
б) практична частина (контроль умінь та навичок):
- практичне завдання (розрахунково-аналітична задача/ситуаційне завдання), рішення якого вимагає вміння інтегрованого, творчого застосування знань програмного матеріалу дисципліни з терміном виконання в межах 1 академічної години.
Технологія виконання ККР передбачає два види контролю:
а) комп’ютерне тестування – виконання 40 тестових завдань з використанням «Універсальної програми для перевірки знань «Конструктор тестів» на протязі 40 хвилин з автоматичним оцінюванням відповідно до нижченаведених критеріїв і виведенням його результатів на друк;
б) письмова робота – виконання практичного завдання у письмовому вигляді в межах 1 академічної години з наступною його перевіркою та оцінюванням відповідно до нижченаведених критеріїв.


Пакет тестових завдань для контролю залишкових знань

Теоретична частина
комплексної контрольної роботи
(пакет тестових завдань для контролю залишкових знань)
з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
для студентів напряму підготовки 8.080101 «Геодезія»

ТЕМА 1. Регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.(2 год.).
Тестові завдання з теми 1.
Сукупність соціально-економічних відносин щодо зайнятості та використання працівників у суспільному виробництві – це
а) Ринок праці.
б) Трудові відносини.
в) Трудове регулювання.
г) Працевлаштування.
Який з принципів не належить до основних принципів функціонування ринку праці?
а) Вільної конкуренції.
б) Правової та економічної рівності.
в) Визнання унікальної цінності будь-якої праці.
г) Регулювання держави.
Об'єктами державного регулювання ринку праці являються:
а) Трудові відносини, зайнятість, соціальні відносини, підготовка, перепідготовка кадрів.
б) Міністерство праці та соціальної політики.
в) Служби зайнятості, управління з праці та соціальних питань при держадміністраціях.
г) Працівники, трудові відносини.
Оберіть правильний перелік установ, на які покладаються основні функції щодо регулювання ринку праці?
а) Міністерство праці та соціальної політики, обласні, міські, районні служби зайнятості, відділи з праці та соціальних питань.
б) Профспілки, комітети з заробітної плати та умов праці.
в) Відділи з праці та соціальних питань, відділи кадрів, спеціаліст з соціального розвитку.
г) Кабінет міністрів України, Міністерство праці та соціальної політики, міська, обласна, районна державна адмінстрація.
Пільгове оподаткування підприємствам, що створюють додаткові робочі місця для неконкурентоспроможних категорій працівників належить до важелів регулювання ринку праці.
а) Економічних.
б) Правових.
в) Адміністративних.
г) Державних.
До правових важелів регулювання ринку праці не належить
а) Конституція України.
б) Закон України "про зайнятість населення".
в) Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне стархування на випадок безробіття".
г) Державна програма зайнятості.
Суб'єктами державного регулювання ринку праці являються:
а) Міністерство праці та соціальної політики, служби зайнятості, управління з праці та соціальних питань при держадміністраціях.
б) Трудові відносини,зайнятість, соціальні відносини, підготовка, перепідготовка кадрів.
в) Працедавці, власники підприємств та організацій.
г) Працівники, трудові відносини.
Впровадження активної та пасивної політики на ринку праці через організацію громадських робіт належить до важелів регулювання ринку праці.
а) Адміністративних.
б) Правових.
в) Економічних.
г) Державних.
До яких методів регулювання ринку праці належить створення страхових фондів на випадок безробіття?
а) Адміністративних.
б) Правових.
в) Економічних.
г) Державних.
Створення центрів з підготовки кадрів при центрах сприяння зайнятості належить до важелів регулювання ринку праці.
а) Адміністративних.
б) Економічних.
в). Правових
г) Державних.
До яких методів регулювання ринку праці належить оптимізація заробітної плати з урахуванням ціни мінімального споживчого кошика?
а) Економічних.
б) Правових.
в) Адміністративних.
г) Державних.
Випускник державного навчального закладу, потреба в якому раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше 3-х років – це:
а) Молодий спеціаліст.
б) Молодший спеціаліст.
в) Молодий фахівець.
г) Молодий працівник.
Які державні гарантії забезпечення громадян на працю?
а) Ст.43 Конституції України, ст..5-1 КЗпП України.
б) Ст.56 Конституції України, ст..22 КЗпП України.
в) Ст.42 Конституції України, ст.4 ЗУ "Про зайнятість населення".
г) Ст.56 ЗУ "Про вищу освіту".
На який термін надається відпустка молодим спеціалістам, які отримали направлення на роботу після закінчення ВНЗ?
а) на 30 календарних днів.
б) на 45 календарних днів.
в) на 25 календарних днів.
г) на 14 календарних днів.
На яких умовах надається відпустка молодим спеціалістам, які отримали направлення на роботу після закінчення ВНЗ?
а) фахівцям виплачується допомога у розмірі академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у ВНЗ.
б) фахівцям не виплачується жодної допомоги.
в) фахівцям виплачується допомога у розмірі мінімальної заробітної плати.
г) фахівцям виплачується допомога у розмірі соціальної допомоги по безробіттю.
В який термін молодим фахівцям, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості підшукується підходяща робота?
а) протягом 10 календарних днів.
б) протягом 15 календарних днів.
в) протягом 25 календарних днів.
г) протягом 30 календарних днів.
Що не має права вчинити державна служба зайнятості у разі неможливості надати підходящу роботу молодим фахівцям?
а) відмовити молодому спеціалісту у працевлаштування з огляду на відсутність вакансій за спеціальністю його підготовки.
б) залучати молодих спеціалістів до участі в оплачуваних громадських роботах.
в) за бажанням молодого фахівця направити його на перепідготовку з метою подальшого працевлаштування за набутою новою спеціальністю.
г) надати молодому спеціалісту статус безробітного з виплатою допомоги по безробіттю.
Реєстрація молодих спеціалістів у державній службі зайнятості здійснюється ?
а) за місцем постійного проживання.
б) за місцем навчання.
в) за місцем отримання бажаного місця роботи.
г) за місцем прописки.
Серед основних проблем працевлаштування молоді в Україні сьогодні виділяють
а) економічні, соціальні, психологічні фактори.
б) політичні, структурні, демографічні фактори.
в) внутрішні і зовнішні фактори.
г) національні, регіональні, міжнародні фактори.
Платник податку. Який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності – це?
а) Самозайнята особа.
б) Безробітна особа.
в) Найманий працівник.
г) Власник підприємства.
Тестові завдання з теми 2. Організації та алгоритм пошуку роботи. (2 год.)
Кар'єра – це?
а) поетапні зміни службового положення, пов’язані із просуванням щаблями службової ієрархії в організації.
б) стрімкий шлях до успіху по службових сходах до престижного соціального статусу і положення у суспільстві..
в) жага до слави, багатства і високих посад.
г) значне збагачення фахового досвіду, зростання професійного авторитету особи.
Поглиблення в одній, обраній на початку професійного шляху, лінії руху передбачається в рамках
а) Професійної кар’єри по лінії спеціалізації.
б) Професійної кар’єри по лінії транспрофесіоналізації.
в) Вертикальної кар’єри.
г) Горизонтальної кар’єри.
Оволодіння іншими областями людського досвіду, пов'язане з розширенням інструментарію та областей діяльності передбачається в рамках
а) Професійної кар’єри по лінії транспрофесіоналізації.
б) Професійної кар’єри по лінії спеціалізації.
в) Вертикальної кар’єри.
г) Горизонтальної кар’єри.
Яку назву має вид кар'єри, що припускає або переміщення в іншу функціональну область діяльності, або виконання певної службової ролі на щаблі, що не має жорсткого формального закріплення в організаційній структурі?
а) Горизонтальна кар’єра.
б) Внутрішньоорганізаційна кар’єра.
в) Вертикальна кар’єра.
г) Міжорганізаційна кар’єра.
Яку назву має вид кар'єри, що припускає підйом на більш високу ступінь структурної ієрархії (підвищення на посаді, яке супроводжується більш високим рівнем оплати праці)?
а) Вертикальна кар’єра.
б) Внутрішньоорганізаційна кар’єра.
в) Горизонтальна кар’єра.
г) Міжорганізаційна кар’єра.
Що передбачає пасивний метод пошуку роботи?
а) пошук за рекламними оголошеннями в газетах і журналах, в банках даних служб працевлаштування.
б) метод, орієнтований на активну рекламу здібностей, бажань і можливостей претендента (оголошення в газетах і журналах) і т.п..
в) в процесі пошуку роботи людина проходить всі стадії розвитку: навчання, надходження на роботу, професійний ріст, підтримка та розвиток професійних здібностей працюючи на різних посадах в різних організаціях.
г) звернення до знайомих, впливових осіб, які здатні посприяти в працевлаштуванні за певну компенсацію.
Що передбачає активний метод пошуку роботи?
а) метод, орієнтований на активну рекламу здібностей, бажань і можливостей претендента (оголошення в газетах і журналах) і т.п..
б) пошук за рекламними оголошеннями в газетах і журналах, в банках даних служб працевлаштування.
в) в процесі пошуку роботи людина проходить всі стадії розвитку: навчання, надходження на роботу, професійний ріст, підтримка та розвиток професійних здібностей працюючи на різних посадах в різних організаціях.
г) звернення до знайомих, впливових осіб, які здатні посприяти в працевлаштуванні за певну компенсацію.
Першим етапом у процесі пошуку роботи є
а) визначення мети і власного місця в процесі пошуку роботи.
б) аналіз конюктури ринку праці.
в) визначення власної цінності як працівника.
г) визначення стратегії просування інформації про себе до роботодавців.
Алгоритм пошуку роботи – це
а) виконання послідовності деяких елементарних дій, кроків, що приведуть до результату у вигляді працевлаштування.
б) частина працевлаштування, що полягає у встановленні контактів з потенційними роботодавцями.
в) дії, що виконує молодий спеціаліст після закінчення ВНЗ.
г) співпраця з організаціями, що сприяють працевлаштуванню на ринку праці.
Посередник на ринку праці, організація, що надає послуги роботодавцям по пошуку і підбору персоналу і/або надає послуги претендентам з пошуку роботи і працевлаштування, а також інші супутні послуги за комісійну винагороду – це
а) Кадрове агентство.
б) Компанія з цілеспрямованого підбору персоналу.
в) Біржа праці.
г) Рекрутингове агентство
Рекрутингові агентства – це
а) агентства, що стягують винагороду і з претендентів, і роботодавців, спрямовуючи свою діяльність на пошук, оцінку і підбір персоналу на певні вакансії, наявні у роботодавців.
б) агентства, що повністю націлені на шукачів роботи, і пропонують супутні послуги тільки їм.
в) агентства, що підбирають топ-менеджмент компаній і ексклюзивних спеціалістів.
г) агентства, що стягують винагороду лише з роботодавців, гарантуючи їм швидкий підбір висококваліфікованого персоналу.
Компанії з цілеспрямованого добору персоналу здійснюють за замовленням :
а) забезпечення компанії/організації керівниками вищої ланки, а також рідкісними фахівцями.
б) підбір працівників за вказаними замовниками параметрами (критеріями).
в) огляд і аналіз ринку праці та знаходять працівників, що найбільше потребують роботи.
г) підбір робітників на тимчасову та сезонну роботу.
Яку стратегію роботи з оголошеннями про працевлаштування спеціалісти вважають малоефективною?
а) розміщення власних оголошень про пошук роботи на спеціалізованих інтернет-сайтах, публікація їх у друкованих виданнях.
б) відзиви на вже опубліковані оголошення.
в) аналіз і відгуки на опубліковані і розміщені в інших джерелах оголошення.
г) вибір "ефективних" оголошень і встановлення контактів безпосередньо з роботодавцем.
До типових помилок пошуку роботи через знайомих не належить
а) прохання про роботу слід висловлювати чітко, впевнено, без надмірної жалісливості і закликів до співчуття.
б) варто вводити у коло спілкування тільки тих людей, хто безпосередньо за своїм службовим становищем чи соціальним статусом здатний надати Вам роботу.
в) Необхідно знати «потрібних» людей, щоб знайти гарну роботу
г) Люди можуть образитися чи навіть розлютитися, якщо до них звернутися з проханням про допомогу в пошуках роботи
Чи може випускник ВНЗ звернутися до послуг кадрового агентства з метою пошуку роботи?
а) не може, тому що прийнятий Закон України "Про зайнятість" заборонив діяльність кадрових агентств.
б) Це єдино правильний шлях молодого спеціаліста.
в) Не може – закон забороняє молодим спеціалістам звертатися до послуг недержавних підприємств в пошуках роботи.
г) Може – після невдалого пошуку через центр зайнятості
Передача організацією певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншої компанії, що спеціалізується у відповідній області – це
а) Аутосорсинг.
б) Аутстафінг.
в) Бізнес-сорсинг.
г) Лізинг персоналу
Які підходи до пошуку роботи можуть бути використані пошуковцем?
а) На основі власних бажань, на основі ринкового попиту, на основі практичних навиків, вмінь.
б) На основі авторитетного прикладу, на основі перспектив кар’єри, на основі заробітної плати.
в) На основі місця проживання, на основі розвитку регіону, на основі розвитку галузі.
г) На основі сформованого колективу, на основі сімейних традицій, на основі економічних мотивів.
"Хедхантинг" – термін, який використовують у вітчизняній практиці для означення
а) Процесу "переманювання" ексклюзивних спеціалістів з однієї компанії до іншої.
б) Компаній з ціле направленого підбору персоналу.
в) Процесу стимулювання відмінних працівників компанії.
г) Процесу планування соціального розвитку в компанії
До функцій державної служби зайнятості не входить
а) Отримання інформації про всі навні вакансії в Україні.
б) Аналіз і прогноз попит та пропозиції на робочу силу.
в) Інформування населення й державних органів управління про стан ринку праці.
г) Допомога громадянам у виборі підходящої роботи і власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам у доборі необхідних працівників.
Що фахівці називають неодмінною умовою успішної роботи та пошуку її на ринку праці?
а) Постійне підвищення кваліфікації
б) Наявність вищої освіти.
в) Особистісні якості: комунікабельність, адаптивність, динамічність.
г) Наявність зв’язків та "блату".
Тестові завдання з теми 3. Форми взаємодії з роботодавцем. (2 год.)
Психологічне тестування – це
а) Дослідження певних психологічних якостей і властивостей особи при відборі на роботу.
б) Тестування для визначення загального рівня інтелекту кандидата, його здатностей до логічного мислення.
в) Дослідження, що допомагає оцінити рівень професійних знань і навичок кандидата.
г) Дослідження навичок сприйняття і переробки інформації, вміння виконувати найпростіші завдання.
Дослідження навичок сприйняття і переробки інформації, вміння виконувати найпростіші завдання здійснюється за допомогою
а) Найпростіших тестів.
б) Інтелектуальних тестів.
в) Особистісних тестів.
г) Кваліфікаційних тестів.
Варіантом кваліфікаційного тесту для визначеня рівня професійним володінням англійською мовою за шкалою ІКАО є
а) RELTA.
б) RMIT English Worldwide.
в) TOEFL.
г) FIST.
Попередня співбесіда – це
а) Спілкування з роботодавцем по телефону з метою первинного виявлення відповідності претендента вимогам вакансії.
б) бесіда з представником відділу кадрів або агентства по підбору персоналу з метою первинного виявлення відповідності претендента вимогам вакансії.
в) бесіда з рекрутером чи агентом для вибору одного або декількох працівників з групи претендентів.
г) спілкування з представником фірми для уточнення умов прийому та координат розміщення.
Чи слід пошуковцю піднімати питання про заробітну плату на співбесіді?
а) Так, це свідчить про серйозність намірів пошуковця і бажання стабільного положення.
б) Ні, це свідчить про самовпевненість і нахабство пошуковця.
в) Ні, якщо роботодавець сам не піднімає це питання.
г) Так, щоб у будь-якому випадку попросити більше.
Чого слід уникати пошуковцю під час співбесіди?
а) Загрозливих жестів, "закритих" положень тіла, прискіпливих поглядів, надмірної відвертості, демонстрації політичних та расових поглядів.
б) Сором'язливих поглядів, строгого стилю одягу, наявності списку питань, які б ви хотіли задати роботодавцю.
в) Дорогих прикрас і аксесуарів, "розумного" виразу обличчя, демонстрації почуття гумору, створення атмосфери довірливості.
г) Звернення до прізвищ людей, що могли б дати рекомендації, звернення до минулого досвіду роботи, демонстрації зацікавленості життям компанії.
Співбесіда, під час якої кандидата намагаються вивести з рівноваги, поставити в ситуацію, коли він відчує себе некомфортно або ж просто зробити те, чого здобувач не готовий має назву
а) Стресове інтерв’ю.
б) Психологічне випробування.
в) Кваліфікаційний тест.
г) Шок-інтерв'ю.
Основний метод відбору та оцінки персоналу, що представляє собою процес обміну інформацією між представником кадрової служби або керівником підрозділу та кандидатом на вакантну посаду – це
а) Співбесіда.
б) Тестування.
в) Анкетування.
г) Атестація.
Який метод взаємодії з роботодавцем дає змогу ефектно і виграшно представити себе в різних ситуаціях, продемонструвати індивідуальний стиль спілкування, неповторний образ?
а) Самопрезентація.
б) Співбесіда.
в) Адаптація.
г) Невербальна презентація.
Які характеристики є визначальним при веденні телефонної розмови з потенційним роботодавцем?
а) Темп и манера мови, гучність голосу, інтонація і чіткість вимови.
б) Ввічливість і конкретність питань/відповідей.
в) Демонстрація знань і позитивні характеристики минулих роботодавців.
г) Наявність відомостей про розміщення, історію і розвиток компанії, куди збираєтесь влаштуватись.
Резюме – це
а) Документ, що дає роботодавцю коротку позитивну і достовірну інформацію про кандидата на вакантне робоче місце і служить основою для запрошення на співбесіду.
б) Довідка про працевлаштування.
в) Рекомендація з попереднього місця роботи.
г) Виписка з трудової книжки про попередні місця роботи.
Метою складання резюме є
а) Зацікавити роботодавця в кандидатурі претендента на вакансію.
б) Ознайомити роботодавця з основними особистісними характери тисками пошуковця.
в) Продемонструвати наявний досвід роботи пошуковця.
г) Демонстрація намірів влаштуватися на роботу та вміння використовувати для цього ділове листування.
Резюме, що демонструє досвід роботи і досягнення на конкретних посадах називається
а) Хронологічним.
б) Професійним.
в) Функціональним.
г) Кар’єрним.
Резюме, що в першу чергу демонструє професійні навики, досвід та досягнення, при цьому інформацію про те, де і в який період працював пошуковець або замовчується, або описується в загальних рисах має назву
а) Функціонального.
б) Хронологічного.
в) Комбінованого.
г) Кар'єрного.
Що не слід розміщувати в резюме?
а) Фізичні дані, причини звільнення з попередньої роботи, вимоги до заробітку.
б) Дату народження, домашню адресу, адресу ел.пошти.
в) Досвід роботи, попередні посади, функціональні обов’язки.
г) Особистісні якості, додаткову освіту, курси підвищення кваліфікації.
Супровідний лист – це
а) Це короткий документ, який додається до резюме шукача, що служить для подачі інформації, яка не увійшла в резюме.
б) Це самостійний документ, що підтверджує отримання резюме роботодавцем.
в) Документ, що підтверджує наявну освіту і кваліфікацію пошуковця.
г) Лист звернення до роботодавця з обґрунтуванням рішення про прийняття на роботу.
Яку назву має документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності?
а) Автобіографія.
б) Резюме.
в) Особовий листок.
г) Анкета.
Визначте принципову різницю між автобіографією та резюме.
а) Автобіографія розкриває весь життєвий шлях пошуковця, а резюме –професійний.
б) Автобіографія пишеться у вільній формі, а резюме – за визначеною структурою.
в) Автобіографія демонструє особистісні якості, а резюме – кваліфікаційні.
г) Мета автобіографії – створити образ людини, а автобіографія – працівника.
До вимог написання резюме не належить:
а) Розміщення власного фото в резюме.
б) Машинописний вигляд резюме.
в) Лаконічність та структурованість.
г) Уникнення займенника "Я".
В тексті автобіографії не повинно бути наступних даних:
а) Фізичні дані і параметри, стан здоров'я.
б) Дані про власну сім'ю (батьків).
в) Дані про сімейний стан, наявність дітей.
г) Дані про середню освіту.
Тестові завдання з теми 4. Правове регулювання трудових відносин. (2 год).
Посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник кваліфікаційного рівня "магістр" одразу після закінчення університету має назву
а) Первинна посада.
б) Управлінська посада.
в) Професійна посада.
г) Магістерська посада.
Основні напрями професійної діяльності менеджера не передбачають виконання функцій наступного характеру:
а) Державно-владного.
б) Організаційно-управлінського.
в) Адміністративно-господарського.
г) Інформаційно-аналітичного.
Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості відображені в
а) Переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи вмінь, що є відображенням наявності цих здатностей.
б) Переліку вмінь щодо вирішення типових задачі діяльності з урахуванням специфіки підприємницької діяльності.
в) Умінні приймати та реалізовувати рішення в умовах невизначеності інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу.
г) умінні критично переоцінювати набутий досвід, аналізували свої можливості, безперервно поповнювати свої знання.
Трудові відносини на підприємстві становлять єдність
а) Правових відносин та організаційних відносин.
б) Адміністративних та владних відносин.
в) Економічних відносин та відносин підлеглості.
г) Людських та підприємницьких відносин.
Що являється предметом трудового договору?
а) Праця, певна трудова функція, трудові обов’язки.
б) Відносини між працівником і роботодавцем.
в) Права і обов’язки роботодавця і працівника.
г) Винагорода (заробітна плата).
Що є правовою основою формування трудових відносин?
а) Ст.21 КЗпП.
б) Ст.43 Конституції України.
в) Ст. 1 ЗУ "Про зайнятість населення".
г) Ст. 22 КЗпП.
В якій формі може укладатися трудовий договір?
а) В усній і письмовій формі.
б) Лише в письмовій формі.
в) Лише в усній формі.
г) В письмовій формі, нотаріально засвідчений.
Оформлення трудового договору визначається як
а) Внесення власником або уповноваженим ним органом у відповідні документи, що мають правове значення для працівника, точних відомостей про нього і його роботу відповідно до чинного законодавства і досягнутої угоди, а також у встановлені терміни.
б) Підписання 2-х екземплярів трудового договору роботодавцем та скріплення його печаткою.
в) Підписання 2-х екземплярів договору власником та працівником та скріплення його печаткою.
г) Підписання договору власником або уповноваженим органом, працівником та його нотаріальне завірення.
Трудовий контракт – це
а) Особливий вид трудового договору, що укладається за певними правилами лише у письмовій формі.
б) Трудовий договір, що містить заходи стягнень за порушення умов договору.
в) Трудовий договір, що містить строки і умови укладення трудових відносин.
г) Трудовий договір, що обмежує права працівника та захищає роботодавця.
Які документи необхідні громадянину для укладення трудового договору?
а) Документ, що засвідчує особу, трудова книжка, в випадках, передбачених законодавством – документ про освіту та стан здоров'я.
б) Паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код.
в) Паспорт, трудова книжка, санітарна книжка.
г) Трудова книжка, диплом.
які відомості не має права вимагати роботодавець від громадянина, що влаштовується на роботу?
а) Відомості про прописку, політичні погляди, національність.
б) Відомості про сімейний стан, наявність (відсутність) судимості, притягнення до адміністративної відповідальності.
в) Відомості про стан здоров'я, приналежність до пільгових категорій населення.
г) відомості про попереднє місце роботи, характеристики з попереднього місця роботи /навчання.
З якою метою укладається трудовий контракт?
а) З метою створення умов для виявлення ініціативності та самостійності працівника, врахування його індивідуальних здібностей і професійних навичок, посилення правової і соціальної захищеності працівника.
б) Для фіксування підвищеної відповідальності працівника, додаткових підстав розірвання договору, визначення відповідальності працівника в т.ч. матеріальної при достроковому розірванні договору.
в) Виходячи з необхідності посилення правових засобів захисту прав громадян у галузі праці, унеможливлення їх ущемлення, додержання вимог ратифікованої Україною Конвенції МОП №158.
г) Для уникнення судового втручання при виникненні спірних питань в трудових відносинах.
Яким нормативним документом регулюється встановлення випробуваного терміну при працевлаштуванні?
а) Ст.26 КЗпП.
б) Ст.21 КЗпП.
в) Ст.27 КЗпП.
г) Ст.28. КЗпП.
Який строк не може перевищувати випробуваний термін при прийнятті на роботу?
а) 3 місяці.
б) 6 місяців.
в) 1 місяць.
г) 14 днів.
До якого терміну може бути продовжено випробуваний термін в окремих, передбачених законодавством , випадках?
а) До 6 місяців.
б) До 4 місяців.
в) До 1 місяця.
г) До 25 днів.
В якому(их) документі (ах) має бути відображено встановлення випробуваного терміну працівникові?
а) В трудовому договорі і в наказі про зарахування на роботу.
б) В трудовому договорі.
в) В наказі про зарахування на роботу.
г) В жодному з вказаних документів
На основі яких документів робиться висновок про те, що працівник не пройшов випробуваного терміну?
а) На основі складеного акту (протоколу) про те, що працівник не справився з поставленими завданнями та письмових пояснень працівника причин неналежного виконання обов’язків.
б) Службової записки безпосереднього керівника про неналежне виконання працівником своїх обов’язків.
в) Усного зауваження безпосереднього керівника щодо неналежного виконання працівником своїх обов’язків та письмових пояснень працівника причин такої поведінки.
г) Жодної правильної відповіді.
Які права має працівник, що прийнятий на роботу з випробуваним терміном?
а) Всі права, що мають і інші працівники підприємства.
б) Працівник не отримує заробітної плати за період випробуваного терміну.
в) Працівник не має соціальних гарантій в період випробуваного терміну.
г) Працівник працює скорочений робочий день, без закріплених функціональних обов’язків і заробітної плати.
Від чого, в найбільшій мірі, залежить успіх професійної адаптації молодого спеціаліста?
а) Від особистісних якостей та психологічного настрою.
б) Від теоретичної підготовки, вмінь, набутих під час навчання.
в) Від відношення колективу і керівництва до процесу адаптації.
г) Від попереднього досвіду і здатності адаптуватися до навколишніх умов.
Які процеси складають сутність професійної адаптації?
а) Професійна соціалізація та професіоналізація.
б) Внутрішня та зовнішня адаптація.
в) Первинна та вторинна адаптація.
г) Виникнення конфліктних ситуацій та вирішення конфліктних ситуацій.

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту та економіки,
протокол № 1 від 29 серпня 2013 р.
Завідувач кафедри _____________ Д.О.Павлюк
Комплект практичних завдань з дисципліни

Практична частина
комплексної контрольної роботи (комплект практичних завдань)
з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
для студентів напряму підготовки 8.080101 «Геодезія»

Практичне завдання 1:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за галузями економіки дає можливість виявити ті галузі, які потребують стимулювання, а які навпаки – стримування попиту на працівників.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними таблиці 1 зробіть наступні висновки:
В яких галузях економіки відбулися суттєві зміни кількості зайнятого населення?
Які з галузей господарства України потребують заходів стримування попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
Які з галузей господарства України потребують стимулювання попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Кількість зайнятого населення у галузях господарства України*
Галузі
2000 р.
2005 р.
2010 р.
2011 р.


Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн..осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення

Всього
25.4
100.0
21.8
100.0
20.9
100.0
20.3
100.0

У галузях економіки
25.4
100.0
18.8
86.1
18.8
71.5
20.3
100.0

Промисловість
7.8
30.8
4.4
19.9
3.9
18.8
4.0
19.7

Сільське та лісове господарство
5.0
19.8
4.9
22.6
2.4
11.5
4.0
19.7

Будівництво
2.4
9.4
1.0
4.5
0.8
3.7
0.9
4.4

Транспорт і зв'язок
1.8
7.2
1.2
5.6
1.1
5.4
1.4
6.9

Торгівля, громадське харчування, мат.-тех. збут та постачання заготівлі, готельний бізнес 
1.9
7.3
1.5
6.9
1.2
5.6
1.4
6.9

Охорона здоров'я, фізкультура та спеціальне забезпечення
1.5
5.9
1.4
6.6
1.4
6.5
1.3
6.8

Освіта, культура, мистецтво, наука та наукове обслуговування
3.0
11.9
2.2
10.3
2.1
9.9
2.0
9.5

Фінансування, кредитування, страхування
0.1
0.4
0.2
0.7
0.2
0.8
0.2
1.0

Апарат органів державного та господарського управління
0.4
0.2
0.8
3.4
0.9
4.2
1.1
5.4

Інші сфери економічної діяльності
1.5
4.2
4.2
17.5
6.9
33.6
4.0
19.7

Практичне завдання 2:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за областями України дає можливість виявити ті області, які потребують державної підтримки і засобів регулювання ринку праці, та ті області, які справляють позитивний вплив на загальну структуру і підтримують раціональний розподіл трудових ресурсів на ринку праці.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними табл..1
1) Визначте, яка з областей України має найбільший рівень безробіття? Які причини можуть зумовлювати подібні явища?
2) До яких наслідків призводить значне відхилення потреби працівників та кількості безробітніх?
3) За рахунок зміни показників яких областей відбулося зменшення навантаження на 1 робоче місце з 30 осіб до 6? Поміркуйте чому.
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці у регіонах України на 1.01.2010 р., 1.01.2011 р.
Регіони
Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, тис.осіб
Потреба у працівниках, тис.осіб
Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб


2010
2011
2010
2011
2010
2011

Україна
1039.3
998.8
34.6
166.5
30
6

АР Крим (з м.Севаст.)
40.1
41.3
2.2
4.8
31
9

Області:


Вінницька
30.6
42.2
0.9
2.6
35
16

Волинська
33.9
27.1
0.2
2.1
137
13

Дніпропетровська
72.4
64.9
2.8
16.3
26
4

Донецька
83.4
65.7
6.2
33.4
13
2

Житомирська
44.0
39.0
0.6
2.8
76
14

Закарпатська
38.3
28.6
0.5
2.7
74
11

Запорізька
31.7
37.6
1.2
5.8
27
6

Івано-Франківська
58.0
35.8
0.2
1.3
329
27

Київська
60.0
30.3
3.3
5.8
52
5

Кіровоградська
30.9
31.7
0.9
3.5
32
9

Луганська
46.3
37.5
3.7
8.9
12
4

Львівська
91.4
60.9
0.9
4.6
103
13

Миколаївська
27.1
28.8
0.9
3.9
31
7

Одеська
13.5
31.9
1.0
4.7
13
7

Полтавська
38.7
40.9
1.3
5.0
29
8

Рівненська
36.3
40.2
0.5
1.9
76
21

Сумська
39.7
31.8
0.8
3.4
48
9

Тернопільська
34.0
48.9
0.4
1.6
85
31

Харківська
56.7
53.2
3.0
11.2
19
5

Херсонська
17.1
34.5
0.5
2.0
31
17

Хмельницька
23.7
32.5
0.6
3.9
38
8

Черкаська
28.7
44.5
0.8
1.8
36
25

Чернівецька
19.6
32.7
0.3
1.8
75
18

Чернігівська
43.2
26.6
0.9
2.8
46
10


Практичне завдання 3:
І. Вихідні дані:
Особа закінчила у 2010 році вищий учбовий заклад державної форми власності. Навчання проходила за державним замовленням, проте направлення на працевлаштування та довідки про дозвіл на самостійне працевлаштування не отримала. Через 3 місяці після закінчення навчання вона вирішила звернутися до державної служби зайнятості не за місцем власного проживання, а за місцем проживання тітки, щоб отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу по безробіттю, проте в цьому там їй відмовили, запропонувавши лише профорієнтаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи була відмова працівників служби зайнятості обґрунтованою?
Чи змінилося б рішення щодо статусу безробітної особи і виплати допомоги, якби звернення відбулося за місцем проживання особи?

Практичне завдання 4:
І. Вихідні дані:
До центру зайнятості звернулася особа, що має закінчену вищу освіту за напрямом підготовки "Менеджмент", навчалася на комерційній основі. Після надання всіх необхідних документів, особа була зареєстрована як така, що вперше шукає роботу. Через 10 днів особі запропонували роботу спеціаліста маркетингового відділу, але в іншому місті, від якого також відмовилася. 15 днів потому їй запропонували роботу спеціаліста 2-ї категорії промислового підприємства з заробітною платою в 1200 грн., від якої особа також відмовилася. Працівники служби зайнятості повідомили, що особа не може бути визнана безробітною та знімається з обліку.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи правомірні дії працівників служби зайнятості?
Чи може особа відновити свій статус і очікувати сприяння в працевлаштуванні?

Практичне завдання 5:
І. Вихідні дані:
Випускник ВНЗ авіаційного напряму, що працював вже кілька років менеджером торгівельної фірми, вирішив пройти співбесіду для зарахування в кадровий резерв відомої авіакомпанії на посади, пов’язані з роботою з продажами, дослідженням споживчого ринку. На співбесіду він з'явився дещо раніше, одягнений в діловому стилі, а для підтвердження своєї успішності в комерційній сфері торгівельної фірми "дозволив" собі дорогий годинник, який час від часу демонстрував, поглядаючи на нього під час очікування співбесіди в приймальні.
На початку співбесіди випускник поводився впевнено, розслаблено, на питання відповідав швидко і чітко. Після з'ясування основних пунктів резюме, працівник, що проводив співбесіду, став з'ясовувати плани і мотивацію роботи в авіакомпанії. Випускник відповів,що його приваблює саме ця сфера діяльності – вона має більші можливості кар’єрного зростання та рівень престижності; до того ж він закінчив ВНЗ відповідного напряму, тому добре знає специфіку і особливості галузі. Після запитання які саме моменти кадрової політики авіакомпанії найбільше до вподоби випускникові, він помітно занервував, засовався на стільці і почав викладати загальновідомі факти про компанію та хронологію її існування. Тоді інтерв’юер сказав, що у випадку появи підходящої вакансії претендентові на роботу встановлюється випробуваний термін строком на 3 місяці, а оплата в цьому періоді буде здійснюватися в мінімальному розмірі. Це загальні правила для всіх "новачків". Претендент виглядав розчарованим і розгубленим.
ІІ. Завдання до ситуації:
Проаналізуйте, до яких помилок вдався та які вимоги щодо проходження співбесіди витримав претендент на зарахування в кадровий резерв авіакомпанії?
Які техніки використав інтерв’юер під час проведення співбесіди?

Практичне завдання 6:
І. Вихідні дані:
15 осіб – претендентів на різні вакантні посади в авіакомпанії запросили для проходження процедури тестування. Після запрошення до учбової зали та представлення осіб, що будуть проводити тестування, запрошеним роздали надруковані тести, попросили підписати прізвище виконавця тестів і оголосили час на їх виконання. Після відведеного часу всі претенденти здали свої завдання і отримали вказівку повернутися через годину для оголошення результатів тестування. Під час очікування деякі претенденти, поспілкувавшись один з одним, виявили, що майже у всіх тестові завдання були різними, хоча і включали завдання як інтелектуального, так і професійного та особистісного характеру.
Через годину було оголошено результати тестування. Жінка середнього віку, яка "не пройшла", але була впевнена майже у 100% вірності своїх відповідей, попросила довести до відома критерії задовільного оцінювання тесту. На що працівник, який проводив тестування відповів, що це спеціально розроблений для авіакомпанії тест, який дозволяє скласти комплексну характеристику працівника (чи претендента) і результат формується автоматично після занесення отриманий відповідей в базу даних комп’ютера. Жінка заявила, що вона буде звертатися до суду через неправомірну відмову у працевлаштуванні.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які правила проходження процедури тестування порушили особи, що його проводили?
Чи зможе жінка, що пішла на конфлікт з працівниками авіакомпанії, відстояти свої права в судді?

Практичне завдання 7:
І. Вихідні дані:
Випускницю ВНЗ було прийнято на посаду спеціаліста по запитах клієнтів туристичної фірми з випробуваним терміном 3 місяці, що було зафіксовано в трудовому договорі та наказі про зарахування на роботу. Рівень заробітної плати на випробуваний термін було встановлено на рівні мінімальної заробітної плати в галузі.
Після 2-х місяців роботи начальник відділу по роботі з клієнтами відправив працівницю в інше місто для переймання досвіду роботи з клієнтами у колег з іншого представництва тур фірми-партнера. Після проходження 3-х місяців з дати укладення трудового договору працівниця поцікавилась у економічному відділі якого розміру тепер буде її зарплатня? На що економіст відповіла, що її випробуваний термін закінчуються тільки через тиждень, оскільки вона рівно стільки не перебувала на своєму робочому місці. Працівниця заперечила, що це було відрядження за наказом лінійного керівника і заявила, що за Законом вона має право на підвищену заробітну платню, яка передбачалася після проходження випробуваного терміну.
Наступного дня працівницю було звільнено за ст..28 КЗпП як таку, що не пройшла випробуваний термін. Відповідний запис був зроблений в трудовій книжці.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які положення ст..26 КЗпП порушили працівники відділу кадрів?
На основі яких документів і аргументів звільнена працівниця може звернутися до суду?
Яких помилок допустилася сама працівниця, виконуючи свої трудові обов’язки?

Практичне завдання 8:
І. Вихідні дані:
При працевлаштуванні в невелике туристичне агентство, яке щойно вийшло на ринок, неповнолітня студентка першого курсу ВНЗ уклала з директором усний трудовий договір, згідно якого виконувала погодинну роботу (роздавала листівки з рекламою турів) у вільний від навчання час з погодинною оплатою.
Після належного виконання своїх обов’язків протягом 3-х місяців студентка під час сесії в університеті не зявлялася в агентство протягом 2-х тижнів, про що попередньо, за тиждень повідомила кадрового менеджера. Після повернення з зимових канікул вона знову прийшла в тур агентство з намірами продовжити роботу, яку виконувала раніше. На що кадровий менеджер відповіла,що відносини з нею розірвано, оскільки у відповідальний для агентства час, під час якого можна активно залучати клієнтів в т.ч. і розповсюдженням друкованої продукції, студентка на роботі не з'являлась, тому агентство понесло збитки.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які статті КЗпП порушив роботодавець?
Яким чином слід було оформити відсутність студентки на роботі під час зимової сесії?
Чи було порушено законодавство відносно розірвання відносин зі студенткою?

Практичне завдання 9:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за галузями економіки дає можливість виявити ті галузі, які потребують стимулювання, а які навпаки – стримування попиту на працівників.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними таблиці 1 зробіть наступні висновки:
В яких галузях економіки відбулися суттєві зміни кількості зайнятого населення?
Які з галузей господарства України потребують заходів стримування попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
Які з галузей господарства України потребують стимулювання попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Кількість зайнятого населення у галузях господарства України*
Галузі
2000 р.
2005 р.
2010 р.
2011 р.


Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн..осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення

Всього
25.4
100.0
21.8
100.0
20.9
100.0
20.3
100.0

У галузях економіки
25.4
100.0
18.8
86.1
18.8
71.5
20.3
100.0

Промисловість
7.8
30.8
4.4
19.9
3.9
18.8
4.0
19.7

Сільське та лісове господарство
5.0
19.8
4.9
22.6
2.4
11.5
4.0
19.7

Будівництво
2.4
9.4
1.0
4.5
0.8
3.7
0.9
4.4

Транспорт і зв'язок
1.8
7.2
1.2
5.6
1.1
5.4
1.4
6.9

Торгівля, громадське харчування, мат.-тех. збут та постачання заготівлі, готельний бізнес 
1.9
7.3
1.5
6.9
1.2
5.6
1.4
6.9

Охорона здоров'я, фізкультура та спеціальне забезпечення
1.5
5.9
1.4
6.6
1.4
6.5
1.3
6.8

Освіта, культура, мистецтво, наука та наукове обслуговування
3.0
11.9
2.2
10.3
2.1
9.9
2.0
9.5

Фінансування, кредитування, страхування
0.1
0.4
0.2
0.7
0.2
0.8
0.2
1.0

Апарат органів державного та господарського управління
0.4
0.2
0.8
3.4
0.9
4.2
1.1
5.4

Інші сфери економічної діяльності
1.5
4.2
4.2
17.5
6.9
33.6
4.0
19.7


Практичне завдання 10:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за областями України дає можливість виявити ті області, які потребують державної підтримки і засобів регулювання ринку праці, та ті області, які справляють позитивний вплив на загальну структуру і підтримують раціональний розподіл трудових ресурсів на ринку праці.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними табл..1
1) Визначте, яка з областей України має найбільший рівень безробіття? Які причини можуть зумовлювати подібні явища?
2) До яких наслідків призводить значне відхилення потреби працівників та кількості безробітніх?
3) За рахунок зміни показників яких областей відбулося зменшення навантаження на 1 робоче місце з 30 осіб до 6? Поміркуйте чому.
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці у регіонах України на 1.01.2010 р., 1.01.2011 р.
Регіони
Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, тис.осіб
Потреба у працівниках, тис.осіб
Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб


2010
2011
2010
2011
2010
2011

Україна
1039.3
998.8
34.6
166.5
30
6

АР Крим (з м.Севаст.)
40.1
41.3
2.2
4.8
31
9

Області:


Вінницька
30.6
42.2
0.9
2.6
35
16

Волинська
33.9
27.1
0.2
2.1
137
13

Дніпропетровська
72.4
64.9
2.8
16.3
26
4

Донецька
83.4
65.7
6.2
33.4
13
2

Житомирська
44.0
39.0
0.6
2.8
76
14

Закарпатська
38.3
28.6
0.5
2.7
74
11

Запорізька
31.7
37.6
1.2
5.8
27
6

Івано-Франківська
58.0
35.8
0.2
1.3
329
27

Київська
60.0
30.3
3.3
5.8
52
5

Кіровоградська
30.9
31.7
0.9
3.5
32
9

Луганська
46.3
37.5
3.7
8.9
12
4

Львівська
91.4
60.9
0.9
4.6
103
13

Миколаївська
27.1
28.8
0.9
3.9
31
7

Одеська
13.5
31.9
1.0
4.7
13
7

Полтавська
38.7
40.9
1.3
5.0
29
8

Рівненська
36.3
40.2
0.5
1.9
76
21

Сумська
39.7
31.8
0.8
3.4
48
9

Тернопільська
34.0
48.9
0.4
1.6
85
31

Харківська
56.7
53.2
3.0
11.2
19
5

Херсонська
17.1
34.5
0.5
2.0
31
17

Хмельницька
23.7
32.5
0.6
3.9
38
8

Черкаська
28.7
44.5
0.8
1.8
36
25

Чернівецька
19.6
32.7
0.3
1.8
75
18

Чернігівська
43.2
26.6
0.9
2.8
46
10


Практичне завдання 11:
І. Вихідні дані:
Особа закінчила у 2010 році вищий учбовий заклад державної форми власності. Навчання проходила за державним замовленням, проте направлення на працевлаштування та довідки про дозвіл на самостійне працевлаштування не отримала. Через 3 місяці після закінчення навчання вона вирішила звернутися до державної служби зайнятості не за місцем власного проживання, а за місцем проживання тітки, щоб отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу по безробіттю, проте в цьому там їй відмовили, запропонувавши лише профорієнтаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи була відмова працівників служби зайнятості обґрунтованою?
Чи змінилося б рішення щодо статусу безробітної особи і виплати допомоги, якби звернення відбулося за місцем проживання особи?

Практичне завдання 12:
І. Вихідні дані:
До центру зайнятості звернулася особа, що має закінчену вищу освіту за напрямом підготовки "Менеджмент", навчалася на комерційній основі. Після надання всіх необхідних документів, особа була зареєстрована як така, що вперше шукає роботу. Через 10 днів особі запропонували роботу спеціаліста маркетингового відділу, але в іншому місті, від якого також відмовилася. 15 днів потому їй запропонували роботу спеціаліста 2-ї категорії промислового підприємства з заробітною платою в 1200 грн., від якої особа також відмовилася. Працівники служби зайнятості повідомили, що особа не може бути визнана безробітною та знімається з обліку.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи правомірні дії працівників служби зайнятості?
Чи може особа відновити свій статус і очікувати сприяння в працевлаштуванні?

Практичне завдання 13:
І. Вихідні дані:
Випускник ВНЗ авіаційного напряму, що працював вже кілька років менеджером торгівельної фірми, вирішив пройти співбесіду для зарахування в кадровий резерв відомої авіакомпанії на посади, пов’язані з роботою з продажами, дослідженням споживчого ринку. На співбесіду він з'явився дещо раніше, одягнений в діловому стилі, а для підтвердження своєї успішності в комерційній сфері торгівельної фірми "дозволив" собі дорогий годинник, який час від часу демонстрував, поглядаючи на нього під час очікування співбесіди в приймальні.
На початку співбесіди випускник поводився впевнено, розслаблено, на питання відповідав швидко і чітко. Після з'ясування основних пунктів резюме, працівник, що проводив співбесіду, став з'ясовувати плани і мотивацію роботи в авіакомпанії. Випускник відповів,що його приваблює саме ця сфера діяльності – вона має більші можливості кар’єрного зростання та рівень престижності; до того ж він закінчив ВНЗ відповідного напряму, тому добре знає специфіку і особливості галузі. Після запитання які саме моменти кадрової політики авіакомпанії найбільше до вподоби випускникові, він помітно занервував, засовався на стільці і почав викладати загальновідомі факти про компанію та хронологію її існування. Тоді інтерв’юер сказав, що у випадку появи підходящої вакансії претендентові на роботу встановлюється випробуваний термін строком на 3 місяці, а оплата в цьому періоді буде здійснюватися в мінімальному розмірі. Це загальні правила для всіх "новачків". Претендент виглядав розчарованим і розгубленим.
ІІ. Завдання до ситуації:
Проаналізуйте, до яких помилок вдався та які вимоги щодо проходження співбесіди витримав претендент на зарахування в кадровий резерв авіакомпанії?
Які техніки використав інтерв’юер під час проведення співбесіди?

Практичне завдання 14:
І. Вихідні дані:
15 осіб – претендентів на різні вакантні посади в авіакомпанії запросили для проходження процедури тестування. Після запрошення до учбової зали та представлення осіб, що будуть проводити тестування, запрошеним роздали надруковані тести, попросили підписати прізвище виконавця тестів і оголосили час на їх виконання. Після відведеного часу всі претенденти здали свої завдання і отримали вказівку повернутися через годину для оголошення результатів тестування. Під час очікування деякі претенденти, поспілкувавшись один з одним, виявили, що майже у всіх тестові завдання були різними, хоча і включали завдання як інтелектуального, так і професійного та особистісного характеру.
Через годину було оголошено результати тестування. Жінка середнього віку, яка "не пройшла", але була впевнена майже у 100% вірності своїх відповідей, попросила довести до відома критерії задовільного оцінювання тесту. На що працівник, який проводив тестування відповів, що це спеціально розроблений для авіакомпанії тест, який дозволяє скласти комплексну характеристику працівника (чи претендента) і результат формується автоматично після занесення отриманий відповідей в базу даних комп’ютера. Жінка заявила, що вона буде звертатися до суду через неправомірну відмову у працевлаштуванні.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які правила проходження процедури тестування порушили особи, що його проводили?
Чи зможе жінка, що пішла на конфлікт з працівниками авіакомпанії, відстояти свої права в судді?

Практичне завдання 15:
І. Вихідні дані:
Випускницю ВНЗ було прийнято на посаду спеціаліста по запитах клієнтів туристичної фірми з випробуваним терміном 3 місяці, що було зафіксовано в трудовому договорі та наказі про зарахування на роботу. Рівень заробітної плати на випробуваний термін було встановлено на рівні мінімальної заробітної плати в галузі.
Після 2-х місяців роботи начальник відділу по роботі з клієнтами відправив працівницю в інше місто для переймання досвіду роботи з клієнтами у колег з іншого представництва тур фірми-партнера. Після проходження 3-х місяців з дати укладення трудового договору працівниця поцікавилась у економічному відділі якого розміру тепер буде її зарплатня? На що економіст відповіла, що її випробуваний термін закінчуються тільки через тиждень, оскільки вона рівно стільки не перебувала на своєму робочому місці. Працівниця заперечила, що це було відрядження за наказом лінійного керівника і заявила, що за Законом вона має право на підвищену заробітну платню, яка передбачалася після проходження випробуваного терміну.
Наступного дня працівницю було звільнено за ст..28 КЗпП як таку, що не пройшла випробуваний термін. Відповідний запис був зроблений в трудовій книжці.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які положення ст..26 КЗпП порушили працівники відділу кадрів?
На основі яких документів і аргументів звільнена працівниця може звернутися до суду?
Яких помилок допустилася сама працівниця, виконуючи свої трудові обов’язки?

Практичне завдання 16:
І. Вихідні дані:
При працевлаштуванні в невелике туристичне агентство, яке щойно вийшло на ринок, неповнолітня студентка першого курсу ВНЗ уклала з директором усний трудовий договір, згідно якого виконувала погодинну роботу (роздавала листівки з рекламою турів) у вільний від навчання час з погодинною оплатою.
Після належного виконання своїх обов’язків протягом 3-х місяців студентка під час сесії в університеті не зявлялася в агентство протягом 2-х тижнів, про що попередньо, за тиждень повідомила кадрового менеджера. Після повернення з зимових канікул вона знову прийшла в тур агентство з намірами продовжити роботу, яку виконувала раніше. На що кадровий менеджер відповіла,що відносини з нею розірвано, оскільки у відповідальний для агентства час, під час якого можна активно залучати клієнтів в т.ч. і розповсюдженням друкованої продукції, студентка на роботі не з'являлась, тому агентство понесло збитки.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які статті КЗпП порушив роботодавець?
Яким чином слід було оформити відсутність студентки на роботі під час зимової сесії?
Чи було порушено законодавство відносно розірвання відносин зі студенткою?

Практичне завдання 17:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за галузями економіки дає можливість виявити ті галузі, які потребують стимулювання, а які навпаки – стримування попиту на працівників.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними таблиці 1 зробіть наступні висновки:
В яких галузях економіки відбулися суттєві зміни кількості зайнятого населення?
Які з галузей господарства України потребують заходів стримування попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
Які з галузей господарства України потребують стимулювання попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Кількість зайнятого населення у галузях господарства України*
Галузі
2000 р.
2005 р.
2010 р.
2011 р.


Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн..осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення

Всього
25.4
100.0
21.8
100.0
20.9
100.0
20.3
100.0

У галузях економіки
25.4
100.0
18.8
86.1
18.8
71.5
20.3
100.0

Промисловість
7.8
30.8
4.4
19.9
3.9
18.8
4.0
19.7

Сільське та лісове господарство
5.0
19.8
4.9
22.6
2.4
11.5
4.0
19.7

Будівництво
2.4
9.4
1.0
4.5
0.8
3.7
0.9
4.4

Транспорт і зв'язок
1.8
7.2
1.2
5.6
1.1
5.4
1.4
6.9

Торгівля, громадське харчування, мат.-тех. збут та постачання заготівлі, готельний бізнес 
1.9
7.3
1.5
6.9
1.2
5.6
1.4
6.9

Охорона здоров'я, фізкультура та спеціальне забезпечення
1.5
5.9
1.4
6.6
1.4
6.5
1.3
6.8

Освіта, культура, мистецтво, наука та наукове обслуговування
3.0
11.9
2.2
10.3
2.1
9.9
2.0
9.5

Фінансування, кредитування, страхування
0.1
0.4
0.2
0.7
0.2
0.8
0.2
1.0

Апарат органів державного та господарського управління
0.4
0.2
0.8
3.4
0.9
4.2
1.1
5.4

Інші сфери економічної діяльності
1.5
4.2
4.2
17.5
6.9
33.6
4.0
19.7


Практичне завдання 18:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за областями України дає можливість виявити ті області, які потребують державної підтримки і засобів регулювання ринку праці, та ті області, які справляють позитивний вплив на загальну структуру і підтримують раціональний розподіл трудових ресурсів на ринку праці.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними табл..1
1) Визначте, яка з областей України має найбільший рівень безробіття? Які причини можуть зумовлювати подібні явища?
2) До яких наслідків призводить значне відхилення потреби працівників та кількості безробітніх?
3) За рахунок зміни показників яких областей відбулося зменшення навантаження на 1 робоче місце з 30 осіб до 6? Поміркуйте чому.
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці у регіонах України на 1.01.2010 р., 1.01.2011 р.
Регіони
Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, тис.осіб
Потреба у працівниках, тис.осіб
Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб


2010
2011
2010
2011
2010
2011

Україна
1039.3
998.8
34.6
166.5
30
6

АР Крим (з м.Севаст.)
40.1
41.3
2.2
4.8
31
9

Області:


Вінницька
30.6
42.2
0.9
2.6
35
16

Волинська
33.9
27.1
0.2
2.1
137
13

Дніпропетровська
72.4
64.9
2.8
16.3
26
4

Донецька
83.4
65.7
6.2
33.4
13
2

Житомирська
44.0
39.0
0.6
2.8
76
14

Закарпатська
38.3
28.6
0.5
2.7
74
11

Запорізька
31.7
37.6
1.2
5.8
27
6

Івано-Франківська
58.0
35.8
0.2
1.3
329
27

Київська
60.0
30.3
3.3
5.8
52
5

Кіровоградська
30.9
31.7
0.9
3.5
32
9

Луганська
46.3
37.5
3.7
8.9
12
4

Львівська
91.4
60.9
0.9
4.6
103
13

Миколаївська
27.1
28.8
0.9
3.9
31
7

Одеська
13.5
31.9
1.0
4.7
13
7

Полтавська
38.7
40.9
1.3
5.0
29
8

Рівненська
36.3
40.2
0.5
1.9
76
21

Сумська
39.7
31.8
0.8
3.4
48
9

Тернопільська
34.0
48.9
0.4
1.6
85
31

Харківська
56.7
53.2
3.0
11.2
19
5

Херсонська
17.1
34.5
0.5
2.0
31
17

Хмельницька
23.7
32.5
0.6
3.9
38
8

Черкаська
28.7
44.5
0.8
1.8
36
25

Чернівецька
19.6
32.7
0.3
1.8
75
18

Чернігівська
43.2
26.6
0.9
2.8
46
10


Практичне завдання 19:
І. Вихідні дані:
Особа закінчила у 2010 році вищий учбовий заклад державної форми власності. Навчання проходила за державним замовленням, проте направлення на працевлаштування та довідки про дозвіл на самостійне працевлаштування не отримала. Через 3 місяці після закінчення навчання вона вирішила звернутися до державної служби зайнятості не за місцем власного проживання, а за місцем проживання тітки, щоб отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу по безробіттю, проте в цьому там їй відмовили, запропонувавши лише профорієнтаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи була відмова працівників служби зайнятості обґрунтованою?
Чи змінилося б рішення щодо статусу безробітної особи і виплати допомоги, якби звернення відбулося за місцем проживання особи?

Практичне завдання 20:
І. Вихідні дані:
До центру зайнятості звернулася особа, що має закінчену вищу освіту за напрямом підготовки "Менеджмент", навчалася на комерційній основі. Після надання всіх необхідних документів, особа була зареєстрована як така, що вперше шукає роботу. Через 10 днів особі запропонували роботу спеціаліста маркетингового відділу, але в іншому місті, від якого також відмовилася. 15 днів потому їй запропонували роботу спеціаліста 2-ї категорії промислового підприємства з заробітною платою в 1200 грн., від якої особа також відмовилася. Працівники служби зайнятості повідомили, що особа не може бути визнана безробітною та знімається з обліку.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи правомірні дії працівників служби зайнятості?
Чи може особа відновити свій статус і очікувати сприяння в працевлаштуванні?

Практичне завдання 21:
І. Вихідні дані:
Випускник ВНЗ авіаційного напряму, що працював вже кілька років менеджером торгівельної фірми, вирішив пройти співбесіду для зарахування в кадровий резерв відомої авіакомпанії на посади, пов’язані з роботою з продажами, дослідженням споживчого ринку. На співбесіду він з'явився дещо раніше, одягнений в діловому стилі, а для підтвердження своєї успішності в комерційній сфері торгівельної фірми "дозволив" собі дорогий годинник, який час від часу демонстрував, поглядаючи на нього під час очікування співбесіди в приймальні.
На початку співбесіди випускник поводився впевнено, розслаблено, на питання відповідав швидко і чітко. Після з'ясування основних пунктів резюме, працівник, що проводив співбесіду, став з'ясовувати плани і мотивацію роботи в авіакомпанії. Випускник відповів,що його приваблює саме ця сфера діяльності – вона має більші можливості кар’єрного зростання та рівень престижності; до того ж він закінчив ВНЗ відповідного напряму, тому добре знає специфіку і особливості галузі. Після запитання які саме моменти кадрової політики авіакомпанії найбільше до вподоби випускникові, він помітно занервував, засовався на стільці і почав викладати загальновідомі факти про компанію та хронологію її існування. Тоді інтерв’юер сказав, що у випадку появи підходящої вакансії претендентові на роботу встановлюється випробуваний термін строком на 3 місяці, а оплата в цьому періоді буде здійснюватися в мінімальному розмірі. Це загальні правила для всіх "новачків". Претендент виглядав розчарованим і розгубленим.
ІІ. Завдання до ситуації:
Проаналізуйте, до яких помилок вдався та які вимоги щодо проходження співбесіди витримав претендент на зарахування в кадровий резерв авіакомпанії?
Які техніки використав інтерв’юер під час проведення співбесіди?

Практичне завдання 22:
І. Вихідні дані:
15 осіб – претендентів на різні вакантні посади в авіакомпанії запросили для проходження процедури тестування. Після запрошення до учбової зали та представлення осіб, що будуть проводити тестування, запрошеним роздали надруковані тести, попросили підписати прізвище виконавця тестів і оголосили час на їх виконання. Після відведеного часу всі претенденти здали свої завдання і отримали вказівку повернутися через годину для оголошення результатів тестування. Під час очікування деякі претенденти, поспілкувавшись один з одним, виявили, що майже у всіх тестові завдання були різними, хоча і включали завдання як інтелектуального, так і професійного та особистісного характеру.
Через годину було оголошено результати тестування. Жінка середнього віку, яка "не пройшла", але була впевнена майже у 100% вірності своїх відповідей, попросила довести до відома критерії задовільного оцінювання тесту. На що працівник, який проводив тестування відповів, що це спеціально розроблений для авіакомпанії тест, який дозволяє скласти комплексну характеристику працівника (чи претендента) і результат формується автоматично після занесення отриманий відповідей в базу даних комп’ютера. Жінка заявила, що вона буде звертатися до суду через неправомірну відмову у працевлаштуванні.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які правила проходження процедури тестування порушили особи, що його проводили?
Чи зможе жінка, що пішла на конфлікт з працівниками авіакомпанії, відстояти свої права в судді?

Практичне завдання 23:
І. Вихідні дані:
Випускницю ВНЗ було прийнято на посаду спеціаліста по запитах клієнтів туристичної фірми з випробуваним терміном 3 місяці, що було зафіксовано в трудовому договорі та наказі про зарахування на роботу. Рівень заробітної плати на випробуваний термін було встановлено на рівні мінімальної заробітної плати в галузі.
Після 2-х місяців роботи начальник відділу по роботі з клієнтами відправив працівницю в інше місто для переймання досвіду роботи з клієнтами у колег з іншого представництва тур фірми-партнера. Після проходження 3-х місяців з дати укладення трудового договору працівниця поцікавилась у економічному відділі якого розміру тепер буде її зарплатня? На що економіст відповіла, що її випробуваний термін закінчуються тільки через тиждень, оскільки вона рівно стільки не перебувала на своєму робочому місці. Працівниця заперечила, що це було відрядження за наказом лінійного керівника і заявила, що за Законом вона має право на підвищену заробітну платню, яка передбачалася після проходження випробуваного терміну.
Наступного дня працівницю було звільнено за ст..28 КЗпП як таку, що не пройшла випробуваний термін. Відповідний запис був зроблений в трудовій книжці.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які положення ст..26 КЗпП порушили працівники відділу кадрів?
На основі яких документів і аргументів звільнена працівниця може звернутися до суду?
Яких помилок допустилася сама працівниця, виконуючи свої трудові обов’язки?

Практичне завдання 24:
І. Вихідні дані:
При працевлаштуванні в невелике туристичне агентство, яке щойно вийшло на ринок, неповнолітня студентка першого курсу ВНЗ уклала з директором усний трудовий договір, згідно якого виконувала погодинну роботу (роздавала листівки з рекламою турів) у вільний від навчання час з погодинною оплатою.
Після належного виконання своїх обов’язків протягом 3-х місяців студентка під час сесії в університеті не зявлялася в агентство протягом 2-х тижнів, про що попередньо, за тиждень повідомила кадрового менеджера. Після повернення з зимових канікул вона знову прийшла в тур агентство з намірами продовжити роботу, яку виконувала раніше. На що кадровий менеджер відповіла,що відносини з нею розірвано, оскільки у відповідальний для агентства час, під час якого можна активно залучати клієнтів в т.ч. і розповсюдженням друкованої продукції, студентка на роботі не з'являлась, тому агентство понесло збитки.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які статті КЗпП порушив роботодавець?
Яким чином слід було оформити відсутність студентки на роботі під час зимової сесії?
Чи було порушено законодавство відносно розірвання відносин зі студенткою?

Практичне завдання 25:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за галузями економіки дає можливість виявити ті галузі, які потребують стимулювання, а які навпаки – стримування попиту на працівників.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними таблиці 1 зробіть наступні висновки:
В яких галузях економіки відбулися суттєві зміни кількості зайнятого населення?
Які з галузей господарства України потребують заходів стримування попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
Які з галузей господарства України потребують стимулювання попиту на робочу силу за результатами 2011 року?
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Кількість зайнятого населення у галузях господарства України*
Галузі
2000 р.
2005 р.
2010 р.
2011 р.


Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн..осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення
Всього зайнято, млн.осіб
В % до всього зайн. населення

Всього
25.4
100.0
21.8
100.0
20.9
100.0
20.3
100.0

У галузях економіки
25.4
100.0
18.8
86.1
18.8
71.5
20.3
100.0

Промисловість
7.8
30.8
4.4
19.9
3.9
18.8
4.0
19.7

Сільське та лісове господарство
5.0
19.8
4.9
22.6
2.4
11.5
4.0
19.7

Будівництво
2.4
9.4
1.0
4.5
0.8
3.7
0.9
4.4

Транспорт і зв'язок
1.8
7.2
1.2
5.6
1.1
5.4
1.4
6.9

Торгівля, громадське харчування, мат.-тех. збут та постачання заготівлі, готельний бізнес 
1.9
7.3
1.5
6.9
1.2
5.6
1.4
6.9

Охорона здоров'я, фізкультура та спеціальне забезпечення
1.5
5.9
1.4
6.6
1.4
6.5
1.3
6.8

Освіта, культура, мистецтво, наука та наукове обслуговування
3.0
11.9
2.2
10.3
2.1
9.9
2.0
9.5

Фінансування, кредитування, страхування
0.1
0.4
0.2
0.7
0.2
0.8
0.2
1.0

Апарат органів державного та господарського управління
0.4
0.2
0.8
3.4
0.9
4.2
1.1
5.4

Інші сфери економічної діяльності
1.5
4.2
4.2
17.5
6.9
33.6
4.0
19.7


Практичне завдання 26:
І. Вихідні дані:
На ринку праці України спостерігається нераціональна структура зайнятості як за галузями промисловості, так і за регіонами розподілу зайнятого та незайнятого населення. Аналіз структури ринку праці за областями України дає можливість виявити ті області, які потребують державної підтримки і засобів регулювання ринку праці, та ті області, які справляють позитивний вплив на загальну структуру і підтримують раціональний розподіл трудових ресурсів на ринку праці.
ІІ. Завдання до ситуації:
За даними табл..1
1) Визначте, яка з областей України має найбільший рівень безробіття? Які причини можуть зумовлювати подібні явища?
2) До яких наслідків призводить значне відхилення потреби працівників та кількості безробітніх?
3) За рахунок зміни показників яких областей відбулося зменшення навантаження на 1 робоче місце з 30 осіб до 6? Поміркуйте чому.
ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:
Таблиця 1
Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці у регіонах України на 1.01.2010 р., 1.01.2011 р.
Регіони
Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, тис.осіб
Потреба у працівниках, тис.осіб
Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб


2010
2011
2010
2011
2010
2011

Україна
1039.3
998.8
34.6
166.5
30
6

АР Крим (з м.Севаст.)
40.1
41.3
2.2
4.8
31
9

Області:


Вінницька
30.6
42.2
0.9
2.6
35
16

Волинська
33.9
27.1
0.2
2.1
137
13

Дніпропетровська
72.4
64.9
2.8
16.3
26
4

Донецька
83.4
65.7
6.2
33.4
13
2

Житомирська
44.0
39.0
0.6
2.8
76
14

Закарпатська
38.3
28.6
0.5
2.7
74
11

Запорізька
31.7
37.6
1.2
5.8
27
6

Івано-Франківська
58.0
35.8
0.2
1.3
329
27

Київська
60.0
30.3
3.3
5.8
52
5

Кіровоградська
30.9
31.7
0.9
3.5
32
9

Луганська
46.3
37.5
3.7
8.9
12
4

Львівська
91.4
60.9
0.9
4.6
103
13

Миколаївська
27.1
28.8
0.9
3.9
31
7

Одеська
13.5
31.9
1.0
4.7
13
7

Полтавська
38.7
40.9
1.3
5.0
29
8

Рівненська
36.3
40.2
0.5
1.9
76
21

Сумська
39.7
31.8
0.8
3.4
48
9

Тернопільська
34.0
48.9
0.4
1.6
85
31

Харківська
56.7
53.2
3.0
11.2
19
5

Херсонська
17.1
34.5
0.5
2.0
31
17

Хмельницька
23.7
32.5
0.6
3.9
38
8

Черкаська
28.7
44.5
0.8
1.8
36
25

Чернівецька
19.6
32.7
0.3
1.8
75
18

Чернігівська
43.2
26.6
0.9
2.8
46
10


Практичне завдання 27:
І. Вихідні дані:
Особа закінчила у 2010 році вищий учбовий заклад державної форми власності. Навчання проходила за державним замовленням, проте направлення на працевлаштування та довідки про дозвіл на самостійне працевлаштування не отримала. Через 3 місяці після закінчення навчання вона вирішила звернутися до державної служби зайнятості не за місцем власного проживання, а за місцем проживання тітки, щоб отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу по безробіттю, проте в цьому там їй відмовили, запропонувавши лише профорієнтаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи була відмова працівників служби зайнятості обґрунтованою?
Чи змінилося б рішення щодо статусу безробітної особи і виплати допомоги, якби звернення відбулося за місцем проживання особи?

Практичне завдання 28:
І. Вихідні дані:
До центру зайнятості звернулася особа, що має закінчену вищу освіту за напрямом підготовки "Менеджмент", навчалася на комерційній основі. Після надання всіх необхідних документів, особа була зареєстрована як така, що вперше шукає роботу. Через 10 днів особі запропонували роботу спеціаліста маркетингового відділу, але в іншому місті, від якого також відмовилася. 15 днів потому їй запропонували роботу спеціаліста 2-ї категорії промислового підприємства з заробітною платою в 1200 грн., від якої особа також відмовилася. Працівники служби зайнятості повідомили, що особа не може бути визнана безробітною та знімається з обліку.
ІІ. Завдання до ситуації:
Чи правомірні дії працівників служби зайнятості?
Чи може особа відновити свій статус і очікувати сприяння в працевлаштуванні?

Практичне завдання 29:
І. Вихідні дані:
Випускник ВНЗ авіаційного напряму, що працював вже кілька років менеджером торгівельної фірми, вирішив пройти співбесіду для зарахування в кадровий резерв відомої авіакомпанії на посади, пов’язані з роботою з продажами, дослідженням споживчого ринку. На співбесіду він з'явився дещо раніше, одягнений в діловому стилі, а для підтвердження своєї успішності в комерційній сфері торгівельної фірми "дозволив" собі дорогий годинник, який час від часу демонстрував, поглядаючи на нього під час очікування співбесіди в приймальні.
На початку співбесіди випускник поводився впевнено, розслаблено, на питання відповідав швидко і чітко. Після з'ясування основних пунктів резюме, працівник, що проводив співбесіду, став з'ясовувати плани і мотивацію роботи в авіакомпанії. Випускник відповів,що його приваблює саме ця сфера діяльності – вона має більші можливості кар’єрного зростання та рівень престижності; до того ж він закінчив ВНЗ відповідного напряму, тому добре знає специфіку і особливості галузі. Після запитання які саме моменти кадрової політики авіакомпанії найбільше до вподоби випускникові, він помітно занервував, засовався на стільці і почав викладати загальновідомі факти про компанію та хронологію її існування. Тоді інтерв’юер сказав, що у випадку появи підходящої вакансії претендентові на роботу встановлюється випробуваний термін строком на 3 місяці, а оплата в цьому періоді буде здійснюватися в мінімальному розмірі. Це загальні правила для всіх "новачків". Претендент виглядав розчарованим і розгубленим.
ІІ. Завдання до ситуації:
Проаналізуйте, до яких помилок вдався та які вимоги щодо проходження співбесіди витримав претендент на зарахування в кадровий резерв авіакомпанії?
Які техніки використав інтерв’юер під час проведення співбесіди?

Практичне завдання 30:
І. Вихідні дані:
15 осіб – претендентів на різні вакантні посади в авіакомпанії запросили для проходження процедури тестування. Після запрошення до учбової зали та представлення осіб, що будуть проводити тестування, запрошеним роздали надруковані тести, попросили підписати прізвище виконавця тестів і оголосили час на їх виконання. Після відведеного часу всі претенденти здали свої завдання і отримали вказівку повернутися через годину для оголошення результатів тестування. Під час очікування деякі претенденти, поспілкувавшись один з одним, виявили, що майже у всіх тестові завдання були різними, хоча і включали завдання як інтелектуального, так і професійного та особистісного характеру.
Через годину було оголошено результати тестування. Жінка середнього віку, яка "не пройшла", але була впевнена майже у 100% вірності своїх відповідей, попросила довести до відома критерії задовільного оцінювання тесту. На що працівник, який проводив тестування відповів, що це спеціально розроблений для авіакомпанії тест, який дозволяє скласти комплексну характеристику працівника (чи претендента) і результат формується автоматично після занесення отриманий відповідей в базу даних комп’ютера. Жінка заявила, що вона буде звертатися до суду через неправомірну відмову у працевлаштуванні.
ІІ. Завдання до ситуації:
Які правила проходження процедури тестування порушили особи, що його проводили?
Чи зможе жінка, що пішла на конфлікт з працівниками авіакомпанії, відстояти свої права в судді?Розглянуто на засіданні кафедри ПДГЗ,
протокол № 1 від 29 серпня 2013 р.
Завідувач кафедри _____________ Д.О.Павлюк
Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи

Загальна оцінка успішності виконання ККР складається із оцінки результатів комп’ютерного тестування і оцінки письмового виконання практичного завдання з дисципліни за критеріями, які відображають їх повноту та правильність.
Оцінка результатів комп’ютерного тестування здійснюється «Універсальною програмою для перевірки знань «Конструктор тестів» автоматично за 100-бальною (кількістю правильних відповідей на тестові завдання у відсотках), ECTS і національною шкалою оцінювання за критеріями, наведеними в табл. 1.
Таблиця 1
Шкала оцінювання
виконання теоретичної частини ККР: 100-бальна, ECTS і національна
Кількість
правильних відповідей
на тестові завдання, %
Оцінка
за шкалою ECTS
Оцінка
за національною шкалою

90 – 100
A
відмінно

82 – 89
B
добре

75 – 81
C


68 – 74
D
задовільно

60 – 67
E


35 – 59
FX
незадовільно


Результати виконання практичного завдання ККР оцінюються за 100-бальною, ECTS і національною шкалою оцінювання за критеріями, наведеними в табл. 2.
Таблиця 2
Критерії та шкала оцінювання
виконання практичної частини ККР: 100-бальна, ECTS і національна
Критерії успішності
виконання практичних
завдань
Бальна оцінка
Оцінка
за шкалою ECTS
Оцінка
за національною шкалою

Відмінна робота:
без помилок або з однією незначною помилкою.
90 – 100
A
відмінно

Робота вище середнього рівня:
з двома-трьома незначними помилками.
82 - 89
B
добре

Взагалі правильна робота:
з декількома незначними помилками
або з однією-двома значними помилками.
75 - 81
C


Непогана робота:
з декількома значними помилками.
68 - 74
D
задовільно

Робота задовольняє мінімальні критерії:
виконана не менше, ніж на 60%.
60 - 67
E


Робота не задовольняє мінімальні критерії:
виконана менше, ніж на 60% і потребує доробки.
35 - 59
FX
незадовільно

Робота не задовольняє мінімальні критерії:
виконана менше, ніж на 60% і потребує
повної переробки.
1 - 34
FЗагальна оцінка успішності виконання ККР визначається шляхом усереднення оцінки результатів комп’ютерного тестування за критеріями кількості правильних відповідей на тестові завдання у відсотках (табл. 1) і бальної оцінки результатів письмового виконання практичного завдання з дисципліни за критеріями їх успішності (табл. 2) у 100-бальній шкалі та переводиться у шкалу ECTS і національну шкалу оцінювання.

Рецензія на комплексну контрольну роботу

Рецензія
на комплексну контрольну роботу
з дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом”
напряму підготовки 8.080801 «Геодезія»

Розроблений пакет комплексної контрольної роботи (ККР) з дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом” відповідає програмним вимогам. Він характеризується необхідним професійним спрямуванням та достатньою реалізацією принципу комплексності у представлених варіантах завдань ККР, виконання яких вимагає вміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. До позитивних моментів розробленої ККР слід віднести також рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та застосування комп’ютерного тестування.
Критерії оцінки виконаних завдань обґрунтовані, зрозумілі, загальноприйняті, котрі відповідають існуючим положенням і широко застосовуються в реальній науково-педагогічній практиці відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу.
Запропонований перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні ККР, достатньо обґрунтований (при наявності).
До недоліків запропонованого пакету ККР слід віднести окремі недостатньо вдалі формулювання окремих тестових завдань, що певною мірою не завжди орієнтують студентів не лише на репродуктивну, а на творчу, розумову діяльність. Слід вказати також на окремі зауваження стосовно розроблених практичних завдань відносно повноти реалізації в них можливості інтегрованого застосування знань навчально-програмного матеріалу дисципліни.
Вказані зауваження не є суттєвими та можуть бути легко усунені при подальшому доопрацюванні завдань розглянутого пакету ККР.
В цілому підготовлений пакет ККР з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» відповідає встановленим вимогам і може бути використаний для діагностування якості вищої освіти фахівців з напряму підготовки 8.080101 «Геодезія».

Завідувач кафедри
проектування доріг,
геодезії та землеустрою (випускова) Д.О. Павлюк


Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи

(при наявності вказаного переліку – до нього включаються
таблиці, каталоги,довідник, які не мають методик проведення розрахунків,
або короткого викладу процесів і явищ).
1. Василенко П.М., Федоренко В.Г. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях. – К.: Алерта, 2011. – 304 с.

Зміст пакету ККР

Навчальна програма дисципліни
Анотація до комплексної контрольної роботи
Пакет тестових завдань для контролю залишкових знань
Комплект практичних завдань з дисципліни
Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи
Рецензія на комплексну контрольну роботу
Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи

13 PAGE 1411515

Приложенные файлы

  • doc 14707199
    Размер файла: 517 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий