contr__ek_pr_stv__vsi

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет управління персоналом та маркетингу
Кафедра управління персоналом та економіки праці


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Проректор з науково-педагогічної роботи
________________ А.М. Колот
"___" _________ 2012 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,
ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З НАУКИ

"ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"
для всіх напрямів підготовки


Декан факультету
________________ О.К. Шафалюк
"___" __________ 2012 р.

Заступник завідувача кафедри
________________ В.М. Петюх
"___" __________ 2012 р.Київ КНЕУ 2012
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
Соціально-економічна сутність праці та соціально-трудових відносин. Особливості праці та соціально-трудових відносин як об’єкта дослідження.
Еволюція та сучасні трансформації напряму наукових досліджень соціально-трудових проблем.
Зміст та характер праці. Особливості змісту та характеру праці в умовах постіндустріального розвитку економіки.
Системна класифікація праці: ознаки, види та їх особливості.
Опис роботи згідно міжнародної практики: зміст та сфера застосування.
Зміст та практичне значення аналізу роботи в управлінні трудовими показниками.
Мета, завдання, об’єкт, суб’єкти управління працею на підприємстві (в організації). Сутність сучасного типу управління працею.
Сутність, зміст соціально-трудових відносин.
Сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин.
Рівні соціально-трудових відносин.
Характеристики предмета соціально-трудових відносин.
Методи регулювання соціально-трудових відносин.
Критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин.
Регулювання соціально-трудових відносин.
Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин.
Роботодавці і їх роль у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин.
Профспілки і їх роль у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин.
Сутність, форми соціального партнерства.
Генеральна угода: її призначення, структура, зміст, у регулюванні соціально-трудових відносин, процедура укладання.
Галузева угода: призначення, структура, зміст, процедура укладання.
Регіональна угода: призначення, структура, зміст, процедура укладання.
Колективний договір: призначення, структура, зміст, процедура укладання.
Сучасний механізм функціонування ринку праці: суб’єкти, об’єкти, засоби впливу.
Гнучкість та жорсткість ринку праці: сутність, критерії, засоби.
Зайнятість та категорії зайнятих осіб за вітчизняним законодавством.
Фактори диференціації допомоги по безробіттю: характеристика, порядок врахування.
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування: сутність, джерела формування, напрями використання.
Класифікація населення: ознаки, практичне значення
Трудовий потенціал: сутність, рівні та підходи до оцінювання.
Механізм управління трудовим потенціалом: сутність, складові.
Людський капітал: еволюція концептуальних підходів, сучасне розуміння.
Індекс людського розвитку: методика оцінювання та характеристика рейтингу України.
Конкурентоспроможність працівника: сутність, складові, методика оцінювання.
Важкість праці: сутність, показники, методичні засади оцінювання.
Сутність, чинники та методичні аспекти визначення напруженості праці.
Сутність та ознаки складності праці. Групи складності праці.
Сумарні та аналітичні методи визначення складності праці.
Сутність та методичні засади визначення інтенсивності праці.
Методи визначення інтенсивності праці.
Якість праці: сутність та підходи у визначенні. Структура якості праці.
Статистичні індикатори якості праці, що використовуються для забезпечення міжнародних зіставлень.
Концептуальні підходи до визначення поняття та рівня ефективності праці.
Продуктивність праці: сутність, практичне значення, рівні та показники оцінювання.
Резерви продуктивності праці: сутність, види, методи оцінювання.
Методи оцінювання продуктивності праці: характеристика, переваги та недоліки.
Програми управління продуктивністю праці: сутність, етапи розробки.
Гранична продуктивність праці: сутність, показники та практичне значення.
Сутність і зміст організації праці. Основні складові процесу організації праці на підприємстві.
Сутність та форми поділу і кооперації праці.
Багатоверстатне обслуговування: сутність та організаційні передумови введення.
Робоче місце. Організація та обслуговування робочого місця.
Умови введення, проектування, упровадження та соціально-економічне значення суміщення професій.
Форми та системи обслуговування робочих місць та їх зміст.
Цілі та завдання атестації робочих місць.
Фактори, що визначають умови праці на підприємстві.
Методологічні засади проектування раціональних режимів праці та відпочинку й організаційні заходи щодо їх раціоналізації.
Алгоритм проведення комплексного аналізу організації праці на підприємстві.
Показники економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці та методичні засади їх розрахунку.
Сутність раціоналізації трудових процесів, що базується на процесному підході.
Алгоритм раціоналізації трудових процесів на підприємстві.
Зміст аналізу трудових процесів.
Опис трудового процесу: сутність та методи.
Сутність нормування праці.
Поняття та структура норми часу. Визначення тривалості окремих елементів норми часу.
Сутність та еволюція винагороди за працю.
Заробітна плата як економічне явище. Економічні основи заробітної плати як форми винагороди за працю найманого працівника.
Вартість та ціна робочої сили: соціально-економічна сутність та параметри формування. Види реального існування ціни робочої сили.
Структура ставки заробітної плати як ціни робочої сили на ринку праці.
Витрати на робочу силу: сутність та склад елементів за міжнародними класифікаціями та вітчизняними нормами.
Сутність та структура сукупного доходу працівника.
Соціально-економічна природа заробітної плати. Сучасне визначення сутності заробітної плати.
Структура заробітної плати. Основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати: сутність та склад.
Функції заробітної плати та механізм їх реалізації.
Чинники диференціації заробітної плати.
Організація заробітної плати.
Ринкова кон’юнктура як регулятор заробітної плати.
Система державного регулювання заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія. Процедури та порядок встановлення мінімальної заробітної плати.
Тарифне нормування заробітної плати: призначення та зміст.
Основні елементи тарифних умов оплати праці та підходи до їх визначення.
Тарифна сітка: сутність та варіанти побудови.
Схеми посадових окладів. Чинники диференціації міжкваліфікаційних співвідношень у посадових окладах. Алгоритм проектування схем посадових окладів.
Єдина тарифна сітка: принципи побудови, параметри, варіанти диференціації тарифних ставок.
Грейдування як інноваційний підхід в оплаті праці.
Системи оплати праці.
Загальні вимоги до організації преміювання працівників. Критерії ефективності та елементи системи преміювання.
Доплати та надбавки у складі заробітної плати. Види, умови призначення та розміри надбавок і доплат.
Система трудових показників у складі бізнес-плану та тактичного плану діяльності підприємства. Чинники формування системи трудових показників.
Сутність і сфера застосування методів планування продуктивності праці.
Алгоритм планування та аналізу трудомісткості виробничої програми.
Методичні аспекти планування та аналізу використання робочого часу.
Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника: зміст та призначення.
Сутність, переваги та недоліки методів планування фонду заробітної плати
Алгоритм аналізу використання фонду заробітної плати.
Алгоритм аналізу середньої заробітної плати.
Моніторинг соціально-трудової сфери: сутність, призначення, завдання, інформаційна база.
Значення та складові звітності з питань праці. Державна статистична звітність та оперативна звітність підприємств із питань праці.
Сутність, значення, пріоритетні сфери консалтингу у сфері праці.
Напрями, етапи і методи проведення аудиту у сфері праці.
Основні функції, зміст, цілі та завдання контролінгу як інструменту вдосконалення соціально-трудових відносин.


Зразок екзаменаційного білета для денної форми навчання
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___
Навести сучасне визначення соціально-трудових відносин та розкрити сутність їх видів і типів.
Охарактеризувати сферу застосування, переваги та недоліки методів вимірювання продуктивності праці.
Обґрунтувати структуру ставки заробітної плати як ціни робочої сили на ринку праці.
Розкрити сутність, назвати напрями, етапи і методи проведення аудиту у сфері праці.
Задача. Використовуючи наведені в таблиці статистичні дані, визначити рівень безробіття в Україні та проаналізувати його динаміку за 2000-2008 р.р.
Таблиця
Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Економічно активне населення
працездатного віку

22830,8
21150,7

22426,5
20893,6

22231,9
20669,5

22171,3
20618,1

22202,4
20582,5

22280,8
20481,7

22245,4
20545,9

22322,3
20606,2

22397,4
20675,7

Зайняті
працездатного віку
20175,0
18520,7
19971,5
18453,3
20091,2
18540,9
20163,3
18624,1
20295,7
18694,3
20680,0
18886,5
20730,4
19032,2
20904,7
19189,5
20972,3
19251,7

Безробітні (за методологією МОП)
працездатного віку
зареєстровані у держ. службі зайнятості

2655,8

2630,0

1178,7

2455,0

2440,3

1063,2

2140,7

2128,6

1028,1

2008,0

1994,0

1024,2

1906,7

1888,2

975,5

1600,8

1595,2

891,9

1515,0

1513,7

784,5

1417,6

1416,7

673,1

1425,1

1424,0

596,0

Економічно неактивне населення
працездатного віку

13318,4

7562,4

13595,6

7894,1

13667,5

8140,2

13687,6

8262,8

13622,9

8365,4

13540,4

8406,5

13518,9

8310,7

13312,0

8144,8

12971,1

7909,5


6. Задача. Кранівник мостового крана обслуговує дві бригади формувальників та двох арматурників. Для формувальників норма виробітку за зміну становить 28 куб. м залізобетону, змінна норма виробітку арматурника 110 кг арматурних сіток. За місяць перша бригада формувальників виготовила 580 куб. м, друга 630 куб. м, арматурники по 2300 кг арматурних сіток.
Визначити заробіток кранівника на основі непрямих відрядних розцінок, якщо його денна тарифна ставка складає 120 грн.

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та економіки праці
Протокол №__ від _______ 20__ р.
Завідувач кафедри _____________________ А.М.Колот


ТИПОВІ ЗАДАЧІ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
Задача 1
Використовуючи наведені в таблиці статистичні дані, визначити рівень економічної активності, зайнятості та безробіття в Україні (за методологією МОП) та проаналізувати його динаміку.
Таблиця
Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Економічно активне населення
працездатного віку

22830,8
21150,7

22426,5
20893,6

22231,9
20669,5

22171,3
20618,1

22202,4
20582,5

22280,8
20481,7

22245,4
20545,9

22322,3
20606,2

22397,4
20675,7

Зайняті
працездатного віку
20175,0
18520,7
19971,5
18453,3
20091,2
18540,9
20163,3
186
·24,1
20295,7
18694,3
20680,0
18886,5
20730,4
19032,2
20904,7
19189,5
20972,3
19251,7

Безробітні (за методологією МОП)
працездатного віку
зареєстровані у держ. службі зайнятості

2655,8
2630,0

1178,7

2455,0
2440,3

1063,2

2140,7
2128,6

1028,1

2008,0
1994,0

1024,2

1906,7
1888,2

975,5

1600,8
1595,2

891,9

1515,0
1513,7

784,5

1417,6
1416,7

673,1

1425,1
1424,0

596,0

Економічно неактивне населення
працездатного віку

13318,4
7562,4

13595,6
7894,1

13667,5
8140,2

13687,6
8262,8

13622,9
8365,4

13540,4
8406,5

13518,9
8310,7

13312,0
8144,8

12971,1
7909,5


Задача 2
Використовуючи наведені в таблиці статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку.
Таблиця
Населення України за зайнятістю та показники національних рахунків
Показники
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Чисельність зайнятих в економіці, тис.осіб

20175,0

19971,5

20091,2

20163,3

20295,7

20680,0

20730,4

20904,7

Валовий внутрішній продукт
(у фактичних цінах), млн.грн.
170070
204190
225810
267344
345113
441452
544153
720731

Валовий національний доход
(у фактичних цінах), млн.грн.
164942
200610
222585
264247
341686
436411
535459
717406

Чистий національний доход
(у фактичних цінах), млн.грн.
134719
166307
186425
225362
295110
385866
477194
644335

Споживання основного капіталу, млн.грн
30223
34303
36160
38885
46576
50545
58265
73071


Задача 3
Розрахувати грошовий дохід працівника за місяць і визначити частку доходу від трудової діяльності, якщо:
у цьому місяці працівник отримав заробітну плату в сумі 1135 грн., в тому числі премію розміром 250 грн.;
в результаті патентування винаходу у цьому місяці працівникові виплачено авторську винагороду розміром 600 грн.;
будучи акціонером ВАТ „Ритм”, у цьому місяці працівник отримав дивіденди за підсумками попереднього фінансового року в розмірі 1300 грн.;
за рахунок здачі в оренду власної квартири цей працівник щомісяця отримує 1000 грн.
Проаналізувати різницю в номінальному та реальному доході працівника за місяць, якщо за статистичними даними індекс споживних цін в порівнянні з попереднім місяцем становив 104,6%.

Задача 4
В зимових умовах у ливарному цеху машинобудівного підприємства робітник впродовж робочої зміни тривалістю 7,2 год. витрачає 2400 ккал енергії, з яких 1400 пов’язані безпосередньо з виконанням роботи, а 1000 ккал – з опором несприятливим умовам праці: високій температурі, загазованості, запиленості, шуму тощо. Виробіток робітника за зміну складає 20 заготовок. В умовах літньої спеки температура у виробничому приміщенні значно підвищується, у зв’язку з чим загальні затрати енергії зростають в середньому на 10%, а її втрати – на 30%.
Визначити, як змінилась інтенсивність та продуктивність праці.

Задача 5
Для виробництва продукції у плановому періоді при збереженні виробітку, досягнутого в базисному періоді, потрібно 1200 робітників. Впровадження нової технології у І кварталі планового року дозволить скоротити потребу робітників на 5%, модернізація діючого устаткування у ІІ кварталі на 7,5%, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу у ІІ кварталі на 1,5%, удосконалення організації праці у IV кварталі – на 4%. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.

Задача 6
Розрахувати зростання продуктивності праці за кожним резервом (ступінчастим методом) та в цілому по підприємству, якщо економія робочої сили становить: за рахунок зниження браку продукції - 16 осіб, зменшення внутрішньозмінних простоїв - 25 осіб, збільшення кількості явочних днів - 11 осіб, удосконалення технології - 22 особи, зменшення чисельності обслуговуючого персоналу - 8 осіб. Всього на підприємстві працює 1500 осіб.

Задача 7
На основі наведених в таблиці даних визначити вплив показників відпрацьованого часу на зміни годинної, денної, річної продуктивності праці. Зробити висновки.

Показники
Базисний період
Звітний період

Годинний виробіток, грн.
Середня тривалість робочого дня, год.
Кількість робочих днів за рік
18,0
7,8
253
20,0
7,6
254


Задача 8
Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху на основі даних.

Показник
Базисний період
Звітний період

Обсяг продукції, тис. грн.
32600
37800

Відпрацьовано робітниками:Людино-годин
172000
176000

Людино – днів
23000
23000

Середньооблікова чисельність робітників цеху, осіб
98
105


Задача 9
Визначити рівень продуктивності праці за показником обсягу нормативної вартості обробки матеріалів та показником чистої продукції, якщо обсяг валової продукції підприємства у звітному періоді склав 4320 тис. грн., а питома вага основних витрат за нормативами становить: заробітна плата основних робітників – 12% без відрахувань на соціальне страхування; цехові витрати – 15%, загальнозаводські витрати – 10%, сировина і основні матеріали – 35%, кооперовані поставки - 10%, амортизація – 9%. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу - 156 осіб. Відрахування на соціальні заходи здійснюються за нормативом 38% фонду заробітної плати.

Задача 10
На підприємстві, де працюють 530 робітників, здійснені заходи, що підвищили річну продуктивність праці на 3%. За рахунок цього скорочено чисельність робітників при незмінному обсязі виробництва. Визначити економічну ефективність заходів, якщо середня заробітна плата одного робітника – 1480 грн., відсоток відрахувань на соціальні заходи 38%; поточні витрати за рік 73,5 тис.грн., витрати капітальні 560 тис. грн.; нормативний коефіцієнт економічної ефективності Ен 0,2.

Задача 11
Кранівник мостового крана обслуговує 2 бригади формувальників та арматурника. Кожна бригада формувальників виробляє за зміну по 35 куб. м залізобетону, змінна норма виробітку арматурника 100 кг арматурних сіток. За місяць перша бригада формувальників виготовила 750 куб. м, друга 800 куб. м, арматурник 2550 кг арматурних сіток. Визначити заробіток кранівника на основі непрямих відрядних розцінок, якщо його денна тарифна ставка складає 82 грн.

Задача 12
Розрахувати заробітну плату за місяць робітника VІ тарифного розряду за умови застосування відрядно-преміальної системи оплати праці, якщо:
годинна тарифна ставка за VІ тарифним розрядом становить 7,50 грн.;
загальний відпрацьований час за місяць - 164 години;
норма виробітку за зміну (8 годин) – 6 виробів
за місяць працівник виготовив 89 виробів належної якості;
за умови високої якості робіт за перевиконання плану понад 110% передбачається виплата премії розміром 20% до тарифної заробітної плати.

Задача 13
Робітник-відрядник ІV тарифного розряду протягом лютого-місяця виготовив 450 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 12 хв., та 265 деталей В, на кожну з яких встановлена норма часу 20 хв. За роботу в особливо важких умовах праці робітникові передбачена доплата в розмірі 24% тарифної ставки. Тарифна ставка на місяць (176 годин) робітника-відрядника першого тарифного розряду встановлена на рівні 1,5 мінімальної заробітної плати. Тарифні коефіцієнти встановлені на основі 12-відсоткового зростання.
Визначити місячний заробіток робітника за лютий.

Задача 14
Визначити заробіток за січень-місяць робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами, за відрядно-преміальною системою оплати праці, якщо норма виробітку деталей за годину – 10 штук, розряд роботи - ІV, норма годин за графіком роботи на місяць – 172 год., фактичний виробіток деталей за місяць склав 1920 штук, розмір премії за перевиконання планового завдання – 15%.
Тарифна ставка на місяць робітника-відрядника першого тарифного розряду встановлена на рівні подвоєної мінімальної заробітної плати.
Тарифні коефіцієнти встановлені на основі 10-відсоткового зростання.

Задача 15
Робітник-наладчик, денна тарифна ставка якого становить 42,4 грн., обслуговує 2 одиниці обладнання. На першому об’єкті нормоване завдання основних робітників складає 120 штук деталей за зміну, а на другому - 85 штук деталей за зміну. Фактично на першому об’єкті за місяць (23 робочих дні) було виготовлено 3180 деталей, а на другому – 1935 деталей. Визначити заробіток допоміжного робітника на основі непрямої відрядної системи оплати праці.

Задача 16
Розрахувати, на яку суму збільшиться заробітна плата начальника цеху у грудні 2008 р. в порівнянні з попередніми місяцями поточного року, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати складає 3,5; розмір премії за виконання виробничої програми цеху по всіх показниках - 20%, надбавка за професійну майстерність - 24%.

Задача 17
Розрахувати комплексну відрядну розцінку спеціалізованої бригади операторів стрічкового устаткування.
Завдання по виготовленню стрічки на місяць - 172,519 т.
Чисельність операторів стрічкового встаткування 4 розряду – 6 осіб.
Типова галузева зона обслуговування - 2 машини.
Фактична зона обслуговування - 2,5 машини.
Відсоток освоєння галузевої зони обслуговування - 125,0.
Відсоток збільшення тарифної ставки 25,0 (за кожен відсоток збільшення галузевої ставки - 1%).
Тарифна ставка 11 грн/год.
Визначити ФЗП при фактичному виробництві стрічки в обсязі 204,5 т.
Як буде розподілятися фактичний ФЗП між членами бригади?

Задача 18
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-відрядників на ІІ квартал 2009 року, якщо:
чисельність робітників за розрядами становить:
І розряд – 5 осіб, ІІ розряд – 8 осіб, ІІІ розряд – 11 осіб, IV розряд – 23 особи, V розряд – 32 особи, VI – 39 осіб, VIІ розряд -18 осіб, VIІІ розряд – 15 осіб.
тарифна ставка на місяць робітника-почасовика першого тарифного розряду встановлена на рівні 1,25 мінімальної заробітної плати;
тарифні ставки робітників-відрядників - на 10% вище тарифних ставок робітників-почасовиків відповідного тарифного розряду;
тарифні коефіцієнти встановлені на основі 12-відсоткового зростання.


Задача 19
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків на ІІІ квартал 2009 року, виходячи з таких даних:

Види робіт
Чисельність робітників
за тарифними розрядами, осіб


І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI

Роботи по ремонту, наладці й обслуговуванню універсального обладнання

Інші роботи

10

11

12

14

24

15

22

18

40

23

53

35


Тарифна ставка на місяць робітника-почасовика першого тарифного розряду встановлена на рівні подвоєної мінімальної заробітної плати.
Тарифні коефіцієнти встановлені на основі 11-відсоткового зростання.

Задача 20
Трудомісткість виготовлення продукції на 2009 рік за тарифними розрядами виконавців роботи наведено в таблиці
Таблиця
Показник
Розряди


ІІ
ІІІ
ІV
V


Трудомісткість виготовлення продукції , тис. нормо-год.

300

630

1100

480

290


Розрахувати годинний, денний і річний фонди заробітної плати робітників.
Тарифна ставка на місяць (176 годин) робітника-почасовика першого тарифного розряду встановлена на рівні мінімальної заробітної плати.
Тарифні коефіцієнти встановлені на основі 10-відсоткового зростання.
Доплати від тарифного фонду до годинного фонду заробітної плати – 20,2%.
Доплати від годинного фонду до денного фонду заробітної плати - 3%.
Доплати від денного фонду до річного фонду заробітної плати - 7%.13PAGE 14615


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 14710361
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий