Загальна теорія політики-робоча програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет
Кафедра політичних наук




«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник декана/директора
з навчальної роботи
______________________
«____»_________2015 року





РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ"



Для студентів напряму підготовки 0301 – Соціально-політичні науки,
спеціальності 6.030104 - Політологія














КИЇВ – 2015
Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна теорія політики" для студентів напряму підготовки 0301 – Соціально-політичні науки, спеціальності 6.030104 – Політологія.

«____» ____________ 2015 року. – 51 с.

Розробники:
Постригань Г.Ф., доцент кафедри політичних наук, кандидат філософських наук, доцент.
Малкіна Г.М., доцент кафедри політичних наук, доктор політичних наук, доцент.

Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна теорія політики" затверджена на засіданні кафедри політичних наук.
Протокол № ____ від «____» ___________ 2015 року.
Завідувач кафедри ________________ Шляхтун П.П.

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол від «____» _____________ 2015 року №___

Голова науково-методичної комісії ______________ Кравчук А.А.



© Постригань Г.Ф., 2015 рік
© Малкіна Г.М., 2015 рік

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Загальна теорія політики" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з напряму підготовки 0301 – Соціально-політичні науки, спеціальності 6.030104 – Політологія.
Дисципліна "Загальна теорія політики" є нормативною за спеціальністю "Політологія".
Викладається у другому семестрі II року навчання та у першому семестрі III року навчання в обсязі 288 годин (8 кредитів ЕСТS), у тому числі: лекцій – 68 год., семінарські заняття – 68 год., самостійна робота – 152 год. У курсі передбачено чотири змістових модулі, модульні контрольні роботи у вигляді тестів. Вивчення дисципліни у другому семестрі II року навчання закінчуються заліком, у першому семестрі III року навчання закінчуються іспитом.
Мета навчальної дисципліни. Метою викладання і вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами знаннями про основоположні у політології категорії, поняття, концепції, отримання цілісної системи знань про політичні явища та процеси, вироблення у студентів навичок до самостійного аналізу актуальних питань суспільно-політичного розвитку сучасного світу та України.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: визначення та інтерпретації основних категорій та понять політичної науки; обґрунтування, зміст та еволюцію теоретичних концепцій політичних явищ та процесів; сутність та основні проблеми сучасного політичного життя;
вміти: критично оцінювати різноманітні теоретичні підходи та концепції, що існують у сучасній політичній науці; орієнтуватись в основних методах та процедурах дослідження політичних явищ та процесів та застосовувати їх до аналізу актуальних питань теорії та практики політики; вести самостійний пошук наукової інформації щодо тих або інших аспектів політики та обґрунтовувати особисту точку зору, спираючись на засвоєні поняття та категорії політології.
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців та її зв’язок з іншими дисциплінами. Нормативна навчальна дисципліна "Загальна теорія політики" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Практична політологія", "Партологія", "Політичний менеджмент", "Політичний аналіз та прогнозування", "Електоральна політологія" та низки спецкурсів по спеціальностях, за якими здійснюється підготовка політологів.
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Навчальна дисципліна "Загальна теорія політики" складається з 4 модулів.
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) входять теми 6-9, у змістовий модуль 3 (ЗМ3) входять теми 10-15, у змістовий модуль 4 (ЗМ4) входять теми 16-22. Обов’язковим для допуску до заліку та іспиту є набрання щонайменше 10 балів за результатами поточної успішності і виконання модульної контрольної роботи ( у вигляді тесту).


II семестр II курс

Модульний контроль
Підсумковий контроль


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

максимум 30 балів
20 балів
50 балів
100 балів


мінімум 5 балів

5 балів

50 балів

60 балів

10 балів
10 балів
40 балів
60 балів

15 балів
15 балів
30 балів
60 балів


I семестр III курс

Модульний контроль
Підсумковий контроль


Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 2

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

максимум 30 балів
20 балів
50 балів
100 балів


мінімум 5 балів

5 балів

50 балів

60 балів

10 балів
10 балів
40 балів
60 балів

15 балів
15 балів
30 балів
60 балів



Поточний контроль (кількість балів за видами навчальної діяльності):
Присутність на семінарському занятті – 1 бал.
Фіксований виступ (доповідь) на семінарському занятті – від 1 до 3 балів.
Участь в обговоренні виступу (доповіді) на семінарському занятті – до 2 балів.
Підготовка реферату за завданням викладача з питання теми семінарського заняття з наступним виступом на семінарі або без нього – 5 балів.
Відпрацювання тем пропущених семінарських занять – 1 бал за реферат з питань плану семінару.
Модульна контрольна робота ( у вигляді тесту) – до 10 балів.

Шкала оцінювання (кількість балів та відповідні оцінки):

90 -100 балів – 5 (відмінно)
75 - 89 балів – 4 (добре)
60 - 74 балів – 3 (задовільно)
до 59 балів – 2 (незадовільно).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Назва лекції
Кількість годин



лекції
семінари

Змістовий модуль 1

1
Предмет і методи теоретичного аналізу політики
4
2

2
Специфіка пізнання політичних явищ
2
2

3
Політика як суспільне явище
4
4

4
Політична діяльність
4
4

5
Феномен влади
4
4

Змістовий модуль 2

6
Соціальна обумовленість політики
4
4

7
Соціальний конфлікт і політика
4
4

8
Теорія демократії
4
6

9
Системний вимір політики
4
4

Змістовий модуль 3

10
Держава як головний політичний інститут
4
4

11
Парламентаризм
2
2

12
Політичні аспекти громадянського суспільства
2
2

13
Політичні партії та партійна системи
4
4

14
Групи інтересів і політика
2
2

15
Бюрократія в системі політичних інститутів
2
2

Змістовий модуль 4

16
Політичні режими
4
4

17
Політична культура
4
4

18
Політична соціалізація
2
2

19
Політичні еліти
2
2

20
Політичне лідерство
2
2

21
Міжнародні політичні відносини
2
2

22
Політичний процес та політична модернізація
2
2


Всього
68
68


Програма навчальної дисципліни

Семестр II, курс II.
Змістовий модуль 1
Зміст лекційного матеріалу

Тема 1. Предмет і методи теоретичного аналізу політики.
Політика як об’єкт комплексного політичного дослідження. Історичні особливості розвитку теоретичного аналізу політики. Підходи до визначення предмету сучасної політичної науки. Багатоконцептуальність як важлива риса політології. Місце теорії політики в системі політологічних знань. Зв'язок політичної науки з іншими науками.
Методи та функції теоретичного аналізу політики. Методи політичної науки і методи інших наук, що вивчають політичні процеси. Основні функції та категорії сучасної політології.

Тема 2. Специфіка пізнання політичних явищ.
Особливості суб’єкта та об’єкта політичного аналізу. Ірраціональність, мінливість та динамізм як характерні риси політичних явищ та процесів, що ускладнюють їхнє пізнання. Політична та ідеологічна заангажованість суб’єкта політичного аналізу. Проблеми достовірності та статусу політологічного знання.
Парадигми політології як методологічні засоби аналізу світу політики. Багатопарадигмальність політологічного знання. Основні парадигми політології.

Тема 3. Політика як суспільне явище
Багатозначність явища політики. Проблема визначення політики та політологічні концепції її тлумачення. Політика як основне організаційно-регулятивне начало суспільного життя. Передумови політики як суспільного явища. Структура політики. Основні рівні, засоби та функції політики.
Зв'язок політики з іншими сферами суспільства.
Політика та економіка. Політика та культура. Соціальна сфера суспільства та політика. Проблеми межі впливу політики на суспільні процеси. Причинно-наслідкові та функціональні зв’язки політики з іншими сферами суспільства.

Тема 4. Політична діяльність
Політика в структурі людської діяльності. Специфічні риси політичної діяльності. Владний характер політичної діяльності. Узгодження людських інтересів – одна з головних рис політичної діяльності. Структура та форми політичної діяльності. Політичне функціонування та політична участь. Основні форми консенсусного та радикального стилів політичної діяльності.
Суб’єкти та об’єкти політики. Взаємодія суб’єкта та об’єкта в політиці. Типологія суб’єктів та об’єктів політики. Політика як наука та мистецтво політичної дії. Раціональне та ірраціональне в політичній діяльності.

Тема 5. Феномен влади
Влада як одна з фундаментальних засад суспільства. Природні та соціальні передумови владних відносин. Основні концепції політики. Особливості політичної влади. Джерела, види та функції політичної влади. Політологічні концепції влади.
Легітимність політичної влади. Легітимність як соціокультурний феномен. Легітимність та легальність. Основні механізми легітимації політичної влади. Історичні типи легітимності політичної влади.
Проблема ефективності політичної влади. Відносність критерію ефективності в політиці. Ефективність як досягнення бажаної мети. Загальносуспільні інтереси як найвищий критерій політичної ефективності. Чинники досягнення ефективності політичної влади.

Плани семінарських занять
Семінар 1. Предмет політичної науки. – 2 год.
План:
Історичні особливості становлення предмету науки про політику.
Точки зору на визначення предмету політології
Методи і функції політичної науки.
Місце політології в системі наук про суспільство.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Виділіть основні етапи становлення предмету політології.
Розкрийте специфіку предмету політичної науки.
Чому політологія використовує методи інших наук?
Література:
Боришполец К.П. Методы политических исследований. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 221 с.
Воробьев Д.М. Политология в СССР: формирование и развитие научного сообщества // Полис. – 2004. - № 4.
Ильин М.В., Коваль Б.И. Что есть политика и что наука о политике // Полис. – 1991. - № 4.
Ильин М.В., Мельник А.Ю., Федоров Ю.Э. Основные категории политической науки // Полис. – 1996. - № 4.
Капустин Б.Г. Что такое политическая философия // Полис. – 1997. – № 2.
Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина // Социально-политический журнал. – 1995. - № 1.
Ледяев В.Г. О сущностной оспариваемости политических понятий // Полис. – 2003. - № 2.
Политическая наука на рубеже веков. Проблемно-тематический сборник / Отв. ред. Л.Н.Верченов. –М., 2000.
Рогачев С.В. Предмет политологии и ее место в системе социальных наук // Государство и право. – 1993. - № 5.
Рудич Ф. Політична наука в Україні: стан і перспективи // Політичний менеджмент. – 2003. - № 1.
Cattler D. The Political Theory Question in Political Science, 1956–1967 // American Political Science Review. – 2006. – Vol.100. - №4. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Parenti M. Patricians, Professionals, and Political Science // American Political Science Review. – 2006. – Vol.100. - №4. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Семінар 2. Специфіка пізнання політичних явищ. – 2 год.
План:
Особливості субєкта та обєкта політичного аналізу.
Проблема достовірності політологічних знань.
Основні парадигми політології.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Визначте основні суб’єкти та об’єкти політичного аналізу.
Обґрунтуйте особливості пізнавального процесу в політичній науці.
Розкрийте значення парадигм політології для аналізу політики.

Література:
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб.пособие. – М.: Гардарики, 2006. – 333 с.
Бейме фон К. Политическая теория: эмпирическая политическая теория // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д.Клингемана. – М., 1999.
Даль Р. Современный политический анализ (Политология 70-80-е годы) / Отв. ред. Ю.С.Пивоваров. – М., 1993.
Грин Д.П., Шапиро Н. Объяснение политики с позиции теории рационального выбора: почему так мало удалось узнать? // Полис. – 1994. - № 3.
Козлова С.А. Смена методологических парадигм в политологии. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Ледяев В.Г. О сущностной оспариваемости политических понятий // Полис. – 2003. - № 2.
Никитина А.Г. О том, как возможна наука политология // Полис. – 1998. - № 3.
Тертичка В.В. Раціоналізм як науковий підхід в аналізі політики // Державне управління: теорія та практика. – 2005. - № 1.
Холод В. Прояви закономірного в плавному і бурхливому плині політики // Політичний менеджмент. – 2007. - № 2.
Ball T. From Paradigms to Research Programs: Toward a Post-Kuhnian Political Science // American Journal of Political Science. – 1976. – Vol.20. – No.1. – pp.157-177. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Семінар 3. Політика як суспільне явище. – 4 год.
План:
Обєктивна обумовленість та сутність політики.
Структура та функції політики.
Основні політологічні концепції політики.
Звязок політики з іншими сферами суспільного життя.
Межа впливу політики на інші сфери суспільства.
Вплив політики на розвиток сучасної України.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Охарактеризуйте зміст поняття «політика».
Поясніть причини виникнення та відмінності політологічних концепцій політики.
Чому політику називають центральною сферою соціального життя.
Виділіть чинники, що обмежують вплив політики на інші сфери суспільства.
Сформулюйте своє бачення впливу політики на розвиток сучасної України.

Література:
Андреев С.С. Политика как социальное явление // Социально-политические науки. – 1991. - № 4.
Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль. ХХ в. – М.: Мысль, 1997. – 830 с. – С.509-523.
Борисенков А.А. О политике, ее сущности и видах // NB: Проблемы общества и политики. – 2013. - №4. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Бутенко А.П. Наука, политика, власть: проблемы взаимоотношения и соотношения // Социально-гуманитарные знания. – 1999. - № 3.
Вебер М. Политика как призвание и профессия / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. - 808 с.
Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А.Седова и А.Д.Ковалева. Под ред. М.С.Ковалевой. – М.: Аспект-Пресс, 1998. – 270с. – С.15-43.
Федотов А.П. Глобальный кризис и новое содержание понятия «политика» // Социально-политический журнал. – 1995. - № 2.
Федоркин Н.С. Политика как социальный феномен и предмет политической науки // Вестник МГУ, Сер. 18. - № 3. – М., 1995.
Федорова М.М. Понятие политического в контексте феноменологической критики философии истории // Полис. – 2007. – № 4.
Шайгородський Ю. Політика як міф і наукова діяльність // Політичний менеджмент. – 2008. - №6.
Шмит К. Понятие политического. – М.:НИЦ «Инженер», 2011. – 291 с.
Etzioni A. What is Political? [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Corning P.A. The Evolution of Politics / Wuketits F., Antweiler C., eds., Handbook of Evolution, Vol I. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2004. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 4. Політична діяльність. – 4 год.
План:
Визначення політичної діяльності.
Специфіка політичної діяльності.
Етапи та різновиди політичної діяльності.
Субєкти та обєкти політичної діяльності.
Політична діяльність як наука та мистецтво.
Особливості політичної діяльності в сучасній Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Порівняйте поняття «політична діяльність», «політична поведінка» та «політична дія».
Обґрунтуйте, чому політична діяльність є одним з найскладніших видів людської активності.
Поясніть, у чому політична діяльність є наукою, а у чому – мистецтвом.
Розкрийте діалектику суб’єкта та об’єкта в політичній діяльності.
Виділіть основні риси політичної діяльності в сучасній Україні.




Література:
Борисенков А.А. Понятие политической деятельности // NB: Проблемы общества и политики. – 2013. - №5. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Вебер М. Политика как призвание и профессия / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. - 808 с.
Головатий М.Ф.  Мистецтво політичної діяльності: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.
Демидов А.И. Политическая деятельность. Философский анализ факторов детерминации. – Саратов, 1987.
Ключников Ю.В. Мораль, право, политика как этическая сфера // Полис. – 1992. - № 1.
Кузьмин П.В. Политическая деятельность и политическое участие: соотношение понятий и взаимосвязь феноменов // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. - Вип. 112. - 2010. Серія: Політологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Луманн Н. Честность политики и аморальность политики // Вопросы социологии. – 1992. – Т. 1. - № 1.
Маликова Ю.О. Проблема соотношения политики и морали в философии Ханны Арендт // Полис. – 2003. - № 5.
Рікер П. Навколо політики. – К.: Дух і літера, 1995.  335 с.
Халипов В.Ф. Политика как наука и искусство // Социально-политические науки. – 1990. - № 7.
Walzer M. Political Action: the Problem of Dirty Hands // Vol. 2, No. 2 (Winter, 1973), pp. 160-180. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Buchanan D.A. The Logic of Political Action: an Experiment with the Epistemology of the Particular //British Journal of Management, Vol. 10, S73–S88 (1999). [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Семінар 5. Феномен влади. – 4 год.
План:
Сутність влади.
Влада як інструмент політики.
Політологічні концепції влади.
Джерела, види та функції політичної влади.
Легітимність політичної влади.
Проблема ефективності політичної влади.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Доведіть, що без влади існування суспільства неможливе.
Охарактеризуйте специфіку політичної влади.
Порівняйте політологічні концепції влади, знайдіть спільні та відмінні риси.
Розкрийте зміст понять «легітимна влада», «легальна влада», «законна влада».
Поясніть, що означає поняття «ефективність влади».

Література:
Болл Т. Власть // Полис. – 1993. - № 5.
Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования. – 1988. - № 3.
Висоцький О. Легітимаційна політика: поняття і сутність // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3.
Власть. Очерки современной политической философии Запада / отв. ред. В.В. Мшевениерадзе. М.: Наука, 1989. – 325 с.
Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полис. – 2001. - № 2.
Ильин М.В., Мельвиль П.Ю. Власть // Полис. – 1997. - № 6.
Колесников К. Легітимність державної влади в Україні // Українські проблеми. – 1997. - № 2.
Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. - № 1.
Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. – 2000. - № 2.
Мере Ж. Принцип суверенітету: Історія та основи новітньої влади. – Львів: Кальварія, 2003. – 216 с.
Рудич Ф. Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст // Віче. – 2013. - №17.
Халипов В.Ф. Кратология – наука о власти: концепция. – М.: Экономика, 2002. – 367 с.
Parsons T. On the Concept of Political Power // Vol. 107, No. 3 (Jun. 19, 1963), pp. 232-262. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Rose M., Miller P. Political Power beyond the State: Problematics of Government // The British Journal of Sociology, Vol. 43, No. 2. (Jun., 1992), pp. 173-205. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Типове завдання модульної контрольної роботи.
ТЕСТ. МОДУЛЬ 1. ВАРІАНТ 1.
ПІП___________________________________ група ____
Об’єктом політології як науки є:
А) суспільство; Б) політична сфера суспільного життя;
В) держава; Г) політичні інститути.

Інституціональний підхід до дослідження політичних явищ передбачає:
А) аналіз політичної культури; Б) аналіз політичних систем;
В) аналіз політичних інститутів; Г) аналіз політичних партій.

Політика – це ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Найголовнішою функцією політики є:
соціалізація особи;
раціоналізація соціальних суперечностей та конфліктів;
формування демократичного типу політичної культури;
керівництво та управління суспільними процесами й забезпечення завдяки цьому єдності та цілісності суспільства.

Інституціональними суб’єктами політики є (можна визначити декілька варіантів):
А) етнічні групи; Б) органи місцевого самоврядування;
В) церква; Г) парламент.

Ресурсами політичної влади є:
А) фізична сила; Б) авторитет;
В) політичні і правові норми; Г) ритуали.

Ознаками політичної влади є (можна визначити декілька варіантів):
А) верховенство; Б) публічність;
В) харизматичність; Г) легальність.

В межах реляційної концепції влади влада розуміється як:
символічний посередник, що зв’язує дії і обов’язки людей в політичній системі;
універсальний засіб компенсації людиною внутрішньої напруженості;
відношення між двома або більше партнерами, коли один з них – суб’єкт – справляє визначальний вплив на іншого – об’єкт.

Назвіть основні рівні організації політики:
А) ____________________________________;
Б) __________________________________;
В) ____________________________________;
Г) __________________________________.

Матеріальні та соціальні блага, пов’язані з задоволенням повсякденних потреб та інтересів людини відносяться до:
А) примусових ресурсів; Б) утилітарних ресурсів;
В) нормативних ресурсів.

Контрольні запитання та завдання (до модуля 1):
Проаналізуйте історичні особливості розвитку теоретичного аналізу політики.
Перерахуйте основні підходи до визначення предмету сучасної політичної науки.
Які методи теоретичного аналізу політики ви знаєте?
Назвіть основні функції політології. Яка функція, на ваш погляд, є найважливішою?
Які категорії політології ви знаєте? Які з них є базовими?
В чому полягає специфіка пізнання політичних явищ?
Проаналізуйте основні проблеми, пов’язані з достовірністю та статусом політологічного знання.
Що таке парадигма?
Перерахуйте основні парадигми політології. Чи є на сучасному етапі розвитку політології домінуюча парадигма?
Що таке політика?
Які структурні елементи політики ви знаєте?
Перерахуйте основні рівні політики. Який критерій лежить в основі такого поділу?
Які засоби здійснення політики ви знаєте? Які з них є більш ефективними, а які менш?
Назвіть основні функції політики. Яка з названих вами функцій є, на вашу думку, найголовнішою?
Проаналізуйте зв'язок політики з іншими сферами суспільства.
Які специфічні риси політичної діяльності ви знаєте?
В чому проявляється владний характер політичної діяльності?
Виокремте структурні елементи політичної діяльності? Коротко охарактеризуйте кожен з них.
Перерахуйте основні форми консенсусного та радикального стилів політичної діяльності.
Проаналізуйте взаємодію суб’єкта та об’єкта в політиці.
Які типи суб’єктів та об’єктів політики ви знаєте? Які критерії лежать в основі такого поділу?
Які концепції політики ви знаєте? Порівняйте їх з політологічними концепціями влади.
Порівняйте поняття «легітимність» та «легальність». Які механізми легітимації політичної влади ви знаєте?
Проаналізуйте проблему ефективності політичної влади. Чому критерій ефективності в політиці є відносним?
Назвіть чинники досягнення ефективності політичної влади.


Проблемні теми для обговорення.
Провідна роль політології у дослідженні політики.
Політологічні методи: проблемні аспекти.
Раціональне та ірраціональне в політиці.
Об’єктивне і суб’єктивне в політологічному знанні.
Політичне регулювання суспільства: витоки, результати, обмеження.
Наслідки політизації суспільних процесів в сучасній Україні.
Моральний вимір політичної діяльності.
«Мистецькість» політичної діяльності.
Особливості легітимації політичної влади в Україні.
Чинники ефективної влади.

Тематика індивідуальних творчих завдань (до модуля 1):
Еволюція поглядів на предмет політології.
Місце політології в системі наук про суспільство.
Проблеми достовірності та статусу політологічного знання.
Основні парадигми та школи політології.
Система категорій політології.
Політика як наука та мистецтво політичної дії.
Суб’єкти та об’єкти політичної діяльності.
Особливості політичної діяльності в сучасній Україні.
Джерела, види та функції політичної влади.
Поведінкові концепції влади.
Влада як інструмент політики.
Проблема ефективності політичної влади.
Джерела та показники делегітимації політичної влади.
Харизма та її роль в політиці.
Мотиваційні основи влади.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Тема 6. Соціальна обумовленість політики
Сутність соціальних відносин. Соціальні відносини як відносини політичні. Політика як відносини між соціальними спільностями людей. Соціальна структура суспільства і політика. Основні методологічні підходи до аналізу соціальної структури суспільства і їх вплив на теорію і практику політики. Соціальна політика. Соціальна справедливість як основна проблема соціальної політики. Етнонаціональні спільності як суб’єкти та об’єкти політики. Національне питання. Етнонаціональна політика. Держава і нація.

Тема 7. Соціальний конфлікт і політика
Конфлікт як закономірне явище суспільного життя. Соціально-групова природа суспільних конфліктів. Політика як засіб узгодження соціальних інтересів і розв’язання соціальних суперечностей. Типи, структура та функції конфліктів. Політичний конфлікт. Політичний зміст соціальних конфліктів. Стадії визрівання та розвитку політичних конфліктів. Методологічні проблеми подолання конфліктних політичних ситуацій. Політична криза і способи виходу з неї. Особливості компромісно-консенсусного подолання політичних конфліктів. Конфліктність українського суспільства та шляхи досягнення суспільної злагоди.

Тема 8. Теорія демократії.
Демократія як суспільне явище і наукове поняття. Інтегративний характер сучасних теоретичних концепцій про демократію. Основні політологічні концепції демократії. Демократія як форма держави і механізм політичної взаємодії. Політичні принципи демократії. Суперечливість та парадокси політичної демократії. Концепція прав людини як одна із фундаментальних засад сучасних інтерпретацій демократії. Проблеми становлення демократії в Україні.

Тема 9. Системний вимір політики
Сутність і необхідність застосування системного підходу до аналізу політичних явищ. Основні характеристики політичних систем з точки зору системного аналізу. Теоретичне моделювання політичних систем. Політична система суспільства як одна з головних категорій теоретико-політологічного аналізу. Структуризація, типологія та функціональне навантаження політичної системи суспільства. Основні тенденції розвитку сучасних політичних систем. Політична система України і перспективи її розвитку.

Плани семінарських занять
Семінар 6. Соціальна обумовленість політики. – 4 год.
План:
Звязок соціальних і політичних відносин.
Соціальні відносини як відносини політичні.
Соціальна структура суспільства і політика.
Соціальна політика і соціальна справедливість.
Специфіка етнонаціональних спільностей як субєктів та обєктів політики.
Національна політика в сучасній Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Поясніть перехід соціальних відносин у політичні.
Розкрийте зв'язок між інтерпретаціями соціальної структури суспільства і політичними концепціями.
Виділіть основні концепції соціальної справедливості.
Обґрунтуйте специфіку етнонаціональних спільностей як суб’єктів політики.
Охарактеризуйте основні риси національної політики в Україні.

Література:
Ануфриев Е.А. Субъективные основы и субъекты политики // Социально-политический журнал. – 1996. – № 4.
Білинський А. Народ, нація, держава // Віче. – 1994. – № 9.
Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./  М.: Socio-Logos, 1993.  336 с.
Вебер М. Основные понятие стратификации / Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. –М., 1999. С.255-272.
Волович В., Макєєв С. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка. – 1993. – № 3.
Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. – 1992. – № 9, 11.
Муздыбаев К. Идея справедливости // Социологические исследования. – 1992. – № 11.
Нижник Н., Дубенко С., Пашко Л. Соціальне партнерство як виклик сьогодення // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2.
Олейник А.Н. Социальная политика: пути достижения эффективности // Полис. – 1998. – № 5.
Сересова У.И. Социальная политика: социальная справедливость vs легитимация политической власти // Новые направления политической науки: Гендерная политология. Институциональная политология. Политическая экономия. Социальная политика. М., 2007.
Юрженко Л., Шепіло Ю. Конструювання моделі соціальної держави // Політичний менеджмент. – 2003. – № 1.
Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство // Полис. – 2000. – № 2.
Jost J.T., Kay A.C. (2010). [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / S.T. Fiske, D. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (5th edition). - Vol. 2, pp. 1122-1165. Hoboken, NJ: Wiley. – 2010. [Режим доступу]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Manza J., Brooks C. Class and Politics / Social Cleavages and Political Change. Voter Alignments and U.S. Party Coalitions. Oxford University Press, New York. – 1999. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 7. Соціальний конфлікт і політика. – 4 год.
План:
Соціальний конфлікт як закономірне явище суспільного життя.
Типи, структура та функції соціальних конфліктів.
Особливості політичних конфліктів.
Стадії розвитку та різновиди політичних конфліктів.
Теоретичні та технологічні проблеми подолання соціальних і політичних конфліктів.
Соціальна конфліктність і політичний процес в Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Наведіть аргументи щодо закономірного характеру конфліктів у суспільному житті.
Поясніть відмінності соціальних і політичних конфліктів.
Дайте характеристику основних стадій виникнення та розвитку політичних конфліктів.
Осмисліть труднощі у подоланні політичних конфліктів.
Аргументуйте зв'язок між соціальною конфліктністю та політичним процесом в Україні.

Література:
Белевский О.А. Современный социальный конфлікт как угроза национальной безопасности // Гуманитарные научные исследования. - 2014. - № 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – Пер. с нем. Л.Ю. Пантиной. Редактор перевода М. Н. Грецкий. М.: Издательство "Росспэн", 2002. – 289с.
Запрудский Ю.Г. Конфликт и политика: новые перспективы / Современная конфликтология в контексте культуры мира. – М., 2001. – С.91-101. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология. – М.: Ижица, 2002. – 398с.
Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 1999. 271с.
Преториус Р. Теория конфликта // Полис. – 1991. – № 5.
Коляденко В. Технології регулювання конфліктів // Нова політика. – 1997. – № 5.
Сперанский В.И. Конфликт: сущность и особенности // Социально-политический журнал. – 1995. – № 3.
Томенко М. Реальні та удавані конфлікти в українській владі // Політична думка. – 1997. – № 9.
Туронок С.Г. Информационно-коммуникативная революция и новый спектр военно-политических конфликтов // Полис. – 2003. – № 1.
Coser L.A. Social Conflict and the Theory of Social Change / The British Journal of Sociology. - Vol.8. - No. 3. 1957. - pp. 197-207. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 8. Теорія демократії. – 6 год.
План:
Поняття демократії.
Основні аспекти сучасного розуміння демократії.
Демократія як форма держави і механізм політичної влади.
Політичні принципи демократії.
Основні політологічні концепції демократії.
Парадокси демократії.
Права людини - фундаментальна засада сучасної демократії.
Проблеми становлення демократії в Україні.

Завдання для самостійної роботи (6 год.):
Виділіть основні аспекти тлумачення поняття «демократія».
Охарактеризуйте «парадокси» демократії.
З’ясуйте зв'язок між принципами демократії.
Виявіть визначальні концепції демократії.
Дайте відповідь на питання чому концепція прав людини вважалась ворожою в Радянському Союзі.
Сформулюйте своє бачення визначальних проблем становлення демократії в Україні.

Література:
Анкерсмит Ф.Р. Репрезентативная демократия. Эстетический подход к конфлику и компромісу // Логос. – 2004. - №2. – С.15-40. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Беззуб’як М. Шумпетерівська теорія демократії і посткомунізм // Політичний менеджмент. – 2006. – № 4.
Борисов Г.А. Демократия как феномен государственно-правовой жизни: проблемы становлення в переходом обществе // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2008. – Том.8. - №4. – С.13-18. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Гуггенбергер Б. Теория демократии // Полис. – 1991. – № 4.
Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий // Полис. – 2002. – № 6.
Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 груд.1948 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Зубов А.Б. Органические преимущества демократии // Полис. – 2013. – №2.
Красин Ю.А. Метаморфозы демократии в изменяющемся мире // Полис. – 2006. - № 4.
Латигіна Н. Шляхи та структурні фази демократизації суспільства // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2.
Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах – сравнительное исследования. – М., 1997.
Перегудов С.П. Концепция мониторинговой демократии: к новым отношениям власти и общества // Полис. – 2012. - №6.
Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. – 1993. – № 2.
Скрипнюк О. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). – К., Логос. – 2006. – 368.
Стур Дж. Дж. Открывая демократию заново // Полис. – 2003. – № 5,6.
Тилли Ч. Демократия. Перевод на русский язык Т.Б.Менской. М.: Published by Cambridge University Press, 2007. – 263 с.
Эйзенштадт Ш.П. Парадоркс демократических режимов: хрупкость и изменяемость // Полис. – 2002. – № 2, 3.
Меркушев В.Н. Права человека в мировой политике: современные теоретические модели // Полис. – 2006. – № 4.
Beetham D. Democracy: Key Principles, Institutions and Problems / Democracy: its Principles and Achievement. – Inter-Parliamentary Union, Geneva, 1998. – pp.21-31. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Fung A., Wright E.O. Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance // Politics and Society. – 2001. – Vol.29. – No.1. – pp.5-41. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 9. Політична система. - 4 год.
План:
Основні засади системних досліджень.
Політика як система.
Теоретичні моделі політичних систем.
Структура, типологія та функції політичної системи суспільства.
Політична система сучасної України (загальна характеристика).

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Обґрунтуйте, чому системний метод є одним з важливих у дослідженні політики.
Виділіть основні складові політичної системи суспільства.
Поясніть, яке практичне значення мають системні дослідження політики.
Дайте характеристику основним типам політичної системи суспільства.
Здійсніть змістовний аналіз політичної системи сучасної України.

Література:
Андреев С.С. Политические системы и политическая организация // Социально-политический журнал. – 1992. – № 1.
Борисов В.К. Теория политической системы. – М., 1991.
Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. [Текст]: навч.посіб. / А.О.Білоус. - К.: Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000. - 200 с.
Гавриленко І. Політична система суспільства // Політологічні читання. – 1993. – № 1.
Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли. – Т. 2. По ред. Т.А.Алексеевой. – М., 1997.
Краснов Б.И. Политические системы // Социально-политический журнал. – 1995. – № 3.
Линецкий А.И. Роль стихийных процессов в становлении политических систем // Полис. – 2013. - №2.
Мазіна А.В. Політична система як наукова категорія та суспільно-політичний феномен // Стратегічні пріоритети. – 2007. - №4(5). – С.56-61. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Політична система сучасної України: особливості, становлення, тенденції розвитку / За ред.. Ф.М. Рудича: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 327 с.
Эндрейн Чарльз Р. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования: Учебное пособие - Москва : ИНФРА-М:Весь Мир,   2000.  - 319с. 
Almond G.A. Comparative Political Systems // Journal of Politics. – 1956. – Vol.18. – No.3. – pp.391-409. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Easton D. An Approach to the Analysis of Political Systems // World Politics. – 1957. – Vol.9. – No.3. – pp.383-400. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Контрольні запитання та завдання (до модуля 2):
Проаналізуйте сутність соціальних відносин. Чи можна ототожнювати соціальні та політичні відносини?
Які основні методологічні підходи до аналізу соціальної структури суспільства і їх вплив на теорію і практику політики ви знаєте? В чому полягає особливість кожного з них?
Проаналізуйте соціальну структуру сучасного українського суспільства.
Перерахуйте основні напрямки соціальної політики. Які можна виокремити особливості соціальної політики в Україні?
Що таке соціальна справедливість? Які критерії визначення соціальної справедливості ви знаєте?
В чому полягають особливості етнонаціональної політики?
Що таке конфлікт? Чи є конфлікт цілком негативним яіищем?
Які типи конфліктів ви знаєте? Які з них є найнебезпечнішими?
Перерахуйте основні функції конфліктів. Яка з них, на вашу думку, є найголовнішою?
В чому полягає сутність політичного конфлікту? Чим політичний конфлікт відрізняється від інших видів конфлікту?
Назвіть основні стадії визрівання та розвитку політичних конфліктів.
Що таке політична криза? Які ви знаєте можливі шляхи виходу з політичної кризи?
Що таке демократія? Проаналізуйте еволюцію поглядів на сутність демократії.
В чому полягає сутність демократії як форми держави і механізму політичної взаємодії?
Перерахуйте основні політичні принципи демократії.
В чому полягає суперечливість політичної демократії?
Що таке «парадокс демократії»? Які парадокси політичної демократії ви знаєте?
Які проблеми становлення демократії існують в Україні на сучасному етапі її розвитку? Які існують шляхи вирішення цих проблем?
Розкрийте зміст концепції прав людини. Чому концепція прав людини є однією із фундаментальних засад сучасних інтерпретацій демократії?
Хто вважається засновником системного підходу до вивчення політики? Яких ще теоретиків політичної системи ви знаєте?
Що таке «політична система»? Які основні підходи до визначення політичної системи ви знаєте?
Перерахуйте всі відомі вам теоретичні моделі політичної системи. Розкрийте сутність кожної з них.
Виокремте основні структурні елементи політичної системи.
Назвіть основні тенденції розвитку сучасних політичних систем.
Охарактеризуйте політичну систему сучасної України і перспективи її розвитку.
Проблемні теми для обговорення.
Соціальні відносини як чинники політики.
Практична ефективність концепцій соціальної справедливості.
Особливості взаємодії суб’єкта та об’єкта в етнонаціональній політиці України.
Соціальні конфлікти як закономірність суспільного життя.
Наслідки політичних конфліктів для суспільства.
Чинники конфліктологічного характеру політичного процесу в Україні.
Переваги та недоліки демократії.
Оптимальна модель демократії для України.
Демократизація українського суспільства здобутки та проблеми.
Ефективність політичної системи України.

Тематика індивідуальних творчих завдань (до модуля 2):
Соціальна структура суспільства і політика.
Основні методологічні підходи до аналізу соціальної структури суспільства.
Теорії походження нерівності.
Теорії соціальних класів: між Марксом та Вебером.
Еволюція соціальної стратифікації західного суспільства.
Національне питання.
Особливості компромісно-консенсусного подолання політичних конфліктів.
Конфліктність українського суспільства та шляхи досягнення суспільної злагоди.
Демократія як суспільне явище і наукове поняття.
Суперечливість та парадокси політичної демократії.
Концепція прав людини як одна із фундаментальних засад сучасних інтерпретацій демократії.
Концепція «поліархії» Р. Даля.
Структурний функціоналізм як методологічна основа теорії політичної системи.
Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичної системи Д. Істона та Г. Алмонда.
Політична система України і перспективи її розвитку.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Теоретичні засади та етапи розвитку сучасної політології.
Становлення предмету сучасної політології.
Предмет політичної науки.
Структура політології.
Основні методи політологічних досліджень.
Чи існують специфічно політологічні методи дослідження?
Функції політології.
Місце політології в системі наук про суспільство.
Специфіка пізнання політичних явищ.
Особливості суб’єкта та об’єкта політологічного знання.
Основні парадигми політології.
Багатопарадигмальність політичної науки.
Політика як суспільне явище.
Об’єктивна обумовленість та структура політики.
Основні концепції політики.
Звязок політики з іншими сферами суспільства.
Політика як людська діяльність.
Різновиди політичної діяльності.
Структура та форми політичної діяльності.
Суб’єкти та об’єкти політики.
Політика як наука та мистецтво.
Феномен влади.
Політична влада: визначення та функції.
Джерела і види влади.
Політологічні концепції влади.
М.Вебер про легітимність в політиці.
Історичні типи легітимності політичної влади.
Типи та механізми легітимності політичної влади.
Ефективність як проблема політики.
Соціальна обумовленість політики.
Соціальна структура суспільства і політика.
Основні завдання та механізми соціальної політики.
Проблема соціальної справедливості і політика.
Етнополітична складова сучасної політики.
Національна політика в умовах сучасної України.
Соціальний конфлікт як закономірність суспільного життя.
Сутність та структура політичного конфлікту.
Вирішення соціальних і політичних конфліктів.
Типологія та функції конфліктів у суспільному житті.
Соціальна конфліктність і політичний процес в Україні.
Демократія як соціальне явище і наукове поняття.
Демократія як феномен політики.
Політичні принципи демократії.
Ліберальні засади демократії.
Плюралістична концепція демократії.
Соціал-демократична концепція демократії.
Марксизм про демократію.
Плебісцитарна концепція демократії М. Вебера.
Концепція прав людини.
Становлення демократії в Україні.
Системний вимір політики.
Основні моделі політики як системи.
Структура політичної системи.
Типи і функції політичної системи суспільства.
Політична система України.

Семестр І, курс ІІІ.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Зміст лекційного матеріалу

Тема 10. Держава як головний політичний інститут.
Виникнення та сутність держави. Теорії походження держави. Держава як головне знаряддя політичної влади у суспільстві. Ознаки і функції держави. Типологія держави. Концепція правової держави. Розподіл влад як один з основних принципів правової держави. Механізми здійснення державної влади. Форми державного правління і державного устрою. Тенденції розвитку сучасної держави. Конституція України про будову і механізми здійснення державної влади.

Тема 11. Парламентаризм.
Парламентаризм як цілісна характеристика взаємодії держави і суспільства. Становлення та розвиток парламентаризму. Парламент – основний елемент сучасного парламентаризму. Місце політичних партій, виборчої системи, громадської думки у функціонуванні парламентських демократій. Основні функції парламенту. Тенденції розвитку парламентаризму. Український парламентаризм.

Тема 12. Політичні аспекти громадянського суспільства
Сутність громадянського суспільства. Становлення ідей про громадянське суспільство. Економічні, політичні та морально-культурні засади громадянського суспільства. Характерні риси сучасного громадянського суспільства. Громадянське суспільство як джерело політичних інтересів. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства. Політичні структури громадянського суспільства. Становлення громадянського суспільства в Україні.

Тема 13. Політичні партії та партійні системи
Поняття політичної партії. Генезис політичних партій. Основні ознаки сучасних політичних партій. Моделі виникнення партій в сучасних умовах. Типологія політичних партій. Функції партій як зв’язуючої ланки між державою і громадянським суспільством. Партійні системи. Класифікація партійних систем. Політичні партії в Україні: особливості виникнення, функціонування та класифікація. Перспективи формування партійної системи в Україні.

Тема 14. Групи інтересів і політика
Політологічні концепції „груп інтересів”. „Групи інтересів”, „групи тиску”, лобістські об’єднання. Політичний зміст груп інтересів як механізму захисту соціально-групових інтересів у структурах державної влади. Типологія груп інтересів. Громадянські рухи та організації як особливий різновид груп інтересів. Динаміка та функції громадських рухів та організацій. Владні ресурси та механізми дій груп інтересів в сфері політики. Групи інтересів в сучасній Україні.

Тема 15. Бюрократія в системі політичних інститутів
Сутність бюрократії як суспільного явища. Організаційно-управлінські, економічні, політико-владні та психологічні аспекти аналізу бюрократії. Політологічні концепції бюрократії. Модель раціональної бюрократії. Бюрократія як політичне явище. Бюрократія та демократія. Політичні ресурси сучасної корпоративної бюрократії в Україні.

Плани семінарських занять
Семінар 10. Держава як головний політичний інститут. – 4 год.
План:
Виникнення та сутність держави.
Ознаки і функції держави.
Основні засади теорії правової держави.
Будова держави: світовий досвід і Україна.
Тенденції розвитку сучасної держави.
Проблеми побудови правової держави в Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Виділіть основні тлумачення поняття «держава».
Поясніть, чому держава є головним політичним інститутом.
Охарактеризуйте риси правової держави.
Обґрунтуйте форму державного правління в Україні.
Розкрийте суть проблем розвитку правової держави в Україні.
Література:
Воронов І.О. Правова держава як предмет політичного аналізу. – К.: Віра ІНСАЙТ. – 2000. – 375 с.
Гаман-Голутвина О.В. Меняющаяся роль государства в контексте реформ государственного управления: отечественный и зарубежный опыт // Полис. – 2007. – № 4.
Гусарєв С. Д.,Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник.-К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008 .  270 с.
Кайнейро Р. Л. Теории происхождения государства. Раннее государство, его альтернативы и аналоги.  Волгоград: Учитель, 2006 г. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кириченко С.О. Шляхи формування громадянського суспільства і правової держдави. – К.: Логос, 2000. 85 с.
Теория государства и права. Часть I. Теория государства: учебник / под ред. М. Н. Марченко.  М.: Зерцало-М, 2011.
Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи // Розбудова держави. – 1993. – № 7.
Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – Міжнародний фонд "Відродження". - К. : Тандем, 1996. - 239 с.
Соломін У.А. Концепція правової держави: сучасний контекст // Наукові записки НаУКМА. – Том 134 Політичні науки. – 2012. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Фетисов А.С. Разделение властей – критерий демократического государства // Социально-политический журнал. – 1995. – № 6.
Шабо Ж.-Л. Государственная власть: конституционные пределы и порядок осуществления // Полис. – 1993. – № 3.
Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. – 1995. – № 5.
Palmer T.G. The Origins of State and Government / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Gonzales C.P. The Political and the Rule of Law / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 11. Сучасний парламентаризм. – 2 год.
План:
Становлення та сутність сучасного парламентаризму.
Будова та функції парламенту.
Сучасні виборчі системи.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Співставте поняття «парламент» і «парламентаризм».
Розкрийте зміст функцій парламенту.
Проаналізуйте переваги та недоліки основних виборчих систем.

Література:
Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз). – Х., 2003.
Древаль Ю.Д. Парламенти и парламентаризм: уроки и перспективы // Віче. – 1999. – № 11.
Кіс І.Т. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. – 1996. – № 2-4.
Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К., 2000.
Котлевская И.В. Современный парламент // Государство и право. – 1997. – № 4.
Коукли Дж. Двухпалатность и разделение властей в современных государствах // Полис. – 1997. – № 3.
Мироненко Є. Політологічний аналіз теорії дослідження парламентаризму: умови розвитку в сучасній Україні // Персонал. – 2007. – № 6.
Рябов С.Г. Політичні вибори. – К., 1998.
Таагапера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис. – 1997. – № 3.
Уоллерстайн М. Избирательная система, партии и политическая стабильность // Полис. – 1992. – № 5, 6.
Шаповал В. Зарубежный парламентаризм. – К., 1993.
Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.
Яровой Т. Парламентаризм як засіб розвитку демократії // Віче. – 2010. - №10.
Cheibub J. Systems of Government: Parliamentarism and Presidentialism / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Hiroi T. Perils of parliamentarism? Political systems and the stability of democracy revisited // Democratization. – 2009. – рр. 485-507. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Семінар 12. Громадянське суспільство. – 2 год.
План:
Громадянське суспільство як соціально-політичний феномен.
Взаємодія громадянського суспільства і держави.
Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Розкрийте зміст поняття «громадянське суспільство».
З’ясуйте характер впливу громадянського суспільства на державу.
Осмисліть рівень розвитку громадянського суспільства в країні.

Література:
Арато Е., Коген Дж. Відродження, занепад та реконструкція концепції громадянського суспільства // Політична думка. – 1996. – № 1.
Бебик В. Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2.
Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. К: Атлант ЮЕмСі, 2007.
Буряк В.В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 152 с. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Васильев В.А. Гражданское общество: идейно-политические истоки // Социально-политический журнал. – 1997. – № 4.
Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. – 1991. – № 7.
Зеленько Г. І. Політична «матриця» громадянського суспільства (досвід країн Вишеградської групи та України).  К. : Знання України, 2007.  335 с.
Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. Перевод с английского.  М. : Изд-во «Весь мир», 2003  784 с.
Неклесса А.И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества // Полис. – 2013. - №2.
Перегудов С.П. Гражданское общество как субъект публичной политики // Полис. – 2006. – № 2.
Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. - 376 с.
Чувардинський О. Історична рефлексія поняття «громадянське суспільство» та його філософська еволюція // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Громадянське суспільство в Україні: чинники й особливості формування // Сучасна українська політика.  К. : Центр соціальних комунікацій, 2013.  Вип. № 28.  С. 323–334.
Foley M.W., Edwards B. The Paradox of Civil Society // Journal of Democracy. – 1996. – No.7. – pp.38-52 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Khilnany S. The Development of Civil Society / Civil Society: History and Possibilities / edited by Sudipta Kaviraj and Sunil Khilnary. – Kambridge Universaty Press. – 2001 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 13. Політичні партії та партійні системи. – 4 год.
План:
Поняття політичної партії.
Ознаки та функції сучасних політичних партій.
Типологія партій.
Політичні партії сучасної України.
Сутність та класифікація партійних систем.
Партійна система України.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Дайте визначення поняття «політична партія».
Проаналізуйте динаміку функцій політичних партій в історичній перспективі.
Виділіть основні критерії типології партій.
Наведіть класифікацію політичних партій України.
Охарактеризуйте партійну систему сучасної України.

Література:
Голосов В.В. Форматы партийных систем в нових демократиях: институциональные факторы устойчивости и фрагментации // Полис. – 1998. – № 1.
Дюверже М. Политические партии. – М., 2000.
Журавський В.С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту. – К., 2002.
Здіорук С.І., Бичек В.В. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин. – К., 2001.
Коломийцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право. – 1995. – № 10.
Недюха М., Михайлик О. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2.
Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Партологія: Навчальний посібник / за ред. М.І.Обушного.- К.: Арістея, 2006.- 432 с.
Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – 588 с. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. – 1994. – № 1.
Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем. Навчальний посібник.- Львів: Тріада Плюс, 2004.- 528 с.
Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.
Boix C. Emergence of Political Parties and Party Systems / The Oxford Handbook of Comparative Politic / edited by Boix&Stolses / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Mainwaring S., Torcal M. Party System Institutionalization and Party System Theory after the third Wave of Democratization // Kellogg Institute for International Studies. – 2005. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 14. Групи інтересів. – 2 год.
План:
Поняття та типологія груп інтересів.
Лобіювання в структурі груп інтересів.
Динаміка та функції громадсько-політичних рухів.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Порівняйте поняття «групи інтересів», «групи тиску», «лобістські групи».
Розкрийте механізми лобіювання в сучасних демократичних країнах.
Охарактеризуйте динаміку та функції громадсько-політичних рухів, спираючись на історичний досвід України.

Література:
Бакун Л.А. Группы в политике. (К истории развития американских теорий) // Полис. – 1999. – № 1.
Белоусов А.Б. Дискретная модель лоббистской коммуникации // Полис. – 2006. – № 4.
Биковець В. Групи інтересів у політиці: досвід типологізації // Віче. – 2007. - №1 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Виговський Д. Сутність лобізму як категорії політичної науки // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Вип.20 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Вяткин К.С. Лоббизм по-немецки // Полис. – 1993. – № 1.
Дюверже М. Партийная политика и группы давления // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4.
Коен Д. Лобіювання у Конгресі США // Політологічні читання. – 1992. – № 2.
Недюха М., Федорін М. Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу // Віче. – 2010. - №3 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 752 с.
Рудницький С.В. Інтерпретації категорії «політичний інтерес» в українській політології // Держава і право. – 2012. - №56 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сабанадзе Ю.В. Групи інтересів у перехідних суспільствах: Монографія. К.: Логос, 2009. 208 с.
Сергєєв В. Лобізм в Україні: можливості неурядових організацій // Політичний менеджмент. – 2007. – № 3.
Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. – К., 2002.
Drutman L. A Better Way to Fix Lobbying // Governance Studies/ - 2011. – No.40 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Harstad B., Svensson J. Bribe, Lobbying and Development // American Political Science Review. – 2011. – Vol.105. – No.1 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 15. Феномен бюрократії. – 2 год.
План:
Історична зумовленість і сутність бюрократії.
Бюрократія і демократія.
Бюрократія в Україні. Проблеми протидії бюрократизації суспільства.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Дайте відповідь на питання: коли виникає бюрократія та які функції вона виконує.
Обґрунтуйте, що демократія неможлива без бюрократії.
Поясніть, що викликає бюрократизацію суспільного життя.

Література:
Батрименко О.В. Бюрократія в сучасному суспільстві: сутність, роль та тенденції розвитку. Монографія. – К.: Адверта 2012. – 348 с.
Бруднер В. Бюрократия // Полис. – 1991. – № 5.
Макаренко В.П. Теория бюрократии М. Вебера и буржуазные концепции организации и управления // Вопросы философии. – 1986. – № 3.
Макарин А.В. Бюрократия в системе политической власти. – СПб: Изд-во С.-Петербург у-та, 2000. – 156 с.
Маркс К. До критики гегелівської філософії права // Твори. – Т.1. – К., 1978.
Михельс Р. Демократия и железный закон олигархии // Диалог. – 1991. – № 3.
Оболонский А.В. Бюрократия для ХХІ века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия. – М.: Дело. – 2002. – 168 с.
Панарин А.С. Социальная эсхатология и бюрократическая картина мира // Бюрократия и общество. М., 1991. С. 10-27;
Спиридонова В.И. Бюрократия и реформа (анализ концепции М. Крозье). – М., 1997;
Тарасов А. Бюрократия как социальный паразит // Свободная мысль. – 2007. - № 2.
Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.
Яковенко Г. Функції сучасної державної бюрократії // Теорія і практика державного управління. – 2008. - №3.
Meier K.J., Krause G.A. The Scientific Study of Bureaucracy: An Overview / [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Welch D.A. The Organizational Process and Bureaucratic Politics Paradigm: Retrospect and Prospect // International Security. – 1992. – Vol.17. – No.2. – pp.112-146 / [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Контрольні запитання та завдання (до модуля 3):
Які теорії держави ви знаєте? Коротко розкрийте зміст кожної з них.
Назвіть основні ознаки держави. Перерахуйте функції, які виконує держава в сучасному світі.
В чому полягає сенс ідеї правової держави?
Дайте визначення понять «форма державного правління» та «форма державного устрою». Які форми держаного правління ви знаєте? Перерахуйте відомі вам форми державного устрою.
Уважно прочитайте Конституцію України та назвіть статті, в яких характеризується будова та механізми здійснення державної влади в Україні.
Проаналізуйте процес становлення та розвитку парламентаризму.
Що таке парламент? Які функції виконує парламент у функціонуванні сучасних парламентських демократій?
Визначте місце політичних партій, виборчої системи, громадської думки у функціонуванні парламентських демократій.
Що таке громадянське суспільство? Проаналізуйте процес становлення ідей про громадянське суспільство.
Назвіть характерні риси сучасного громадянського суспільства.
Проаналізуйте взаємозв’язок правової держави та громадянського суспільства.
Які політичні структури громадянського суспільства вам відомі?
Що таке політична партія? Чим політична партія відрізняється від громадсько-політичної організації?
Перерахуйте основні ознаки сучасних політичних партій.
Назвіть відомі вам типології політичних партій. Які критерії лежать в основі такого поділу?
Що таке партійна система? Які типи партійних систем ви знаєте?
Охарактеризуйте партійну систему сучасної України.
Дайте визначення поняттям «група інтересу» та «група тиску». Знайдіть спільні та відмінні риси.
Які типології груп інтересів вам відомі?
Назвіть основні владні ресурси та механізми дій груп інтересів в сфері політики.
Що таке «громадський рух»? Які функції виконують громадські рухи та організації в сучасному світі?
В чому полягає сутність бюрократії як суспільного явища?
Які політологічні концепції бюрократії вам відомі? Охарактеризуйте коротко кожну з них.
Дайте загальну характеристику моделі раціональної бюрократії.
Яким чином співвідносяться бюрократія та демократія?

Проблемні теми для обговорення.
Правова держава: ідеї та реальність.
Концепція «світового уряду»: за і проти.
Оптимальна модель виборчої системи для України.
Шляхи подальшого становлення громадянського суспільства в Україні.
Політичні партії в умовах глобалізації.
Ідеологічна функція партій: історичний досвід та сучасні реалії.
Майбутнє партійної системи України.
Лобіювання в Україні і стандарти демократії.
Чинники виникнення та розвитку масових громадсько-політичних рухів.
Українські перспективи «раціоналізації» бюрократії.

Тематика індивідуальних творчих завдань (до модуля 3):
Розподіл влад як один з основних принципів правової держави.
Тенденції розвитку сучасної держави.
Конституція України про будову і механізми здійснення державної влади.
Особливості становлення та розвиток парламентаризму.
Тенденції розвитку парламентаризму в зарубіжних країнах.
Український парламентаризм: особливості та перспективи.
Економічні, політичні та морально-культурні засади громадянського суспільства.
Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства.
Особливості становлення громадянського суспільства в Україні.
Політичні партії в Україні: особливості виникнення, функціонування та класифікація.
Перспективи формування партійної системи в Україні.
Взаємозв’язок партійної та виборчої системи.
Групи інтересів в сучасній Україні.
Бюрократія як політичне явище.
Бюрократія та демократія.
Політичні ресурси сучасної корпоративної бюрократії в Україні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
Зміст лекційного матеріалу

Тема 16. Політичні режими
Політичний режим як категорія теоретико-політологічного аналізу. Сутність та основні компоненти політичного режиму. Типологія політичних режимів. Основні типи політичних режимів сучасності: тоталітарні, авторитарні, демократичні. Динаміка політичних режимів. Проблеми трансформації політичних режимів. Особливості переходу від тоталітаризму до демократії в Україні.

Тема 17. Політична культура
Культурологічний зміст політики. Політологічні концепції політичної культури. Визначення та структура політичної культури. Соціальна обумовленість політичної культури, її історичні типи. Концепція громадянської культури. Духовно-психологічні аспекти політичної культури. Функції політичної культури. Особливості політичної культури сучасного українського суспільства. Політична свідомість як суб’єктивно-ідеальний компонент політичного процесу. Структура політичної свідомості. Буденна і теоретична свідомість. Політична психологія і політична ідеологія. Форми прояву політичної свідомості. Основні політичні ідеології сучасності. Функції політичної ідеології в політичному житті суспільства. Місце міфів, стереотипів та громадської думки в структурі політичної свідомості. Фактори формування політичної свідомості. Засоби масової інформації в процесі формування й розвитку політичної свідомості.

Тема 18. Політична соціалізація
Індивідуально-особистісний вимір політики. Політична соціалізація як процес формування політичного обличчя індивіда, його політичних інтересів та політичної культури. Основні напрямки та умови політичної соціалізації. Визначальна роль в політичній соціалізації об’єктивних соціально-політичних умов життя людини. Соціально-психологічні фактори політичної соціалізації. Проблеми політичної соціалізації в сучасному українському суспільстві. Людина як агент політичного процесу. Особливості та структура політичної поведінки особи, груп, мас. Типологія політичної поведінки. Закрита та відкрита політична поведінка. Мотивація політичної поведінки особи. Концепція авторитарної особистості. Особливості політичної поведінки в умовах трансформації політичного режиму.

Тема 19. Політичні еліти
Поняття еліт. Розвиток ідей про еліти та основні політологічні концепції еліт. Структурно-функціональний і ціннісний підходи до визначення політичних еліт. Елітаризм і демократія. Концепції елітарної демократії. Типологія політичних еліт. Особливості політичних еліт сучасної України.
Тема 20. Політичне лідерство
Лідерство – закономірність політичного життя суспільства. Витоки та сутність політичного лідерства. Типологія і функції політичного лідерства. Харизматичне лідерство, популістські механізми політичного лідерства. Особливості політичного лідерства в сучасних умовах. Характерні риси і основні вимоги до політичного лідера. Політичне лідерство в українському суспільстві.

Тема 21. Міжнародні політичні відносини
Політичний зміст міжнародних відносин. Міждержавні відносини як головний компонент міжнародних політичних відносин. Основні фактори, що впливають на характер міжнародних політичних відносин. Принципи сучасних міжнародних відносин. Тенденції розвитку міжнародних політичних відносин. Суперечливий характер сучасної світової політики. Сутність зовнішньої політики. Зв’язок зовнішньої і внутрішньої політики. Форми і методи зовнішньої політики. Дипломатія як основна форма зовнішньої політики. Типи зовнішньої політики. Моральні аспекти зовнішньої політики. Основні завдання зовнішньополітичної діяльності України в умовах незалежності.

Тема 22. Політичний процес та політична модернізація
Динамічний аспект аналізу політики. Розвиток, зміна станів політичних взаємодій - основний зміст політичного процесу. Багатовимірність та суперечливість політичних процесів. Структура та типологія політичних процесів.
Політична модернізація як концепція політичних змін в сучасну епоху. Революція, еволюція і політична модернізація. Основні теоретичні моделі політичної модернізації. Суперечливо-кризовий характер модернізаційних процесів у політичних відносинах. Особливості політичної модернізації в сучасній Україні.

Плани семінарських занять
Семінар 16. Політичний режим. – 4 год.
План:
Сутність та типологія політичних режимів.
Авторитаризм і тоталітаризм: спільне і відмінне.
Демократія як політичний режим.
Політичний режим сучасної України.
Трансформації політичних режимів на шляху до демократії.
Особливості переходу від тоталітаризму до демократії в сучасній Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Розкрийте зміст поняття «політичний режим».
Виділіть риси, які відрізняють тоталітаризм від авторитаризму.
Дайте характеристику політичного режиму в Україні.
Поясніть, чому перехід від авторитаризму до демократії менш складний, ніж перехід від тоталітаризму до демократії.
Проаналізуйте, чим відрізняється перехід до демократії в Україні від досвіду інших країн.

Література:
Андерсон Р.Д. Тоталитаризм: концепт или идеология // Полис. – 1993. – № 3.
Арендт Ханна. Массы и тоталитаризм // Вопросы социологии. – 1992. – Т.1. – № 2.
Арон Раймон. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий // Полис. – 2002. - №6.
Бутенко А.П. От тоталитаризма к демократии: общее и специфическое // Полис. – 1995. - № 6; 1996. – № 1-2, № 3.
Гельман В.Я. Из огня да в полымя? (Динамика постсоветских режимов в сравнительной перспективе) // Полис. – 2007. – № 2.
Елисеев С.М. Выйти из «бермудского треугольника»: о методологии исследования посткоммунистических трансформаций // Полис. – 2002. – № 6.
Кермонн Ж.Л. Западные политические режимы.- Париж, 1986.
Мачкув Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая система трансформации: проблемы, концепции, периодизация // Полис. – 2000. – № 4.
Назаренко О.А. Политический режим: теоретико-правовая характеристика // Politbook. – 2013. - №2. – с.167-174 / [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пшеворский А. Переходы к демократии / Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. –М., 1999. С.672-691.
Романюк О. Моделі посткомуністичних трансформацій // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3.
Саламатин В.С. Политические режимы: к методологи понятий. – М., 1995.
Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации / Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. –М., 1999. - С.692-704.
McGuire J.W. Democracy, Agency and Classification of Political Regimes (2013) / [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Diamond L.J. Thinking about Hybrid Regimes // Journal of Democracy. – 2002. – Volume 13. - No.2. – pp. 21-35 / [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 17. Політична культура. – 4 год.
План:
Визначення, структура та функції політичної культури.
Типологія політичної культури.
Концепція громадянської культури.
Рівні та форми прояву політичної свідомості.
Основні різновиди політичної ідеології.
Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Поясніть місце і роль політичної культури в сучасному суспільстві.
Виділіть основні риси концепції громадянської культури.
Співставьте буденний та теоретичний рівень політичної культури.
Охарактеризуйте функції політичної ідеології.
Доведіть, що політична культура сучасного українського суспільства має суперечливий характер.

Література:
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. – 1992. – № 4.
Андрианов М.С. Эмоциональная составляющая политической культуры // Полис. – 1997. – № 2.
Горбатенко В. Ціннісні аспекти реформування політичної системи України // Політичний менеджмент. – 2007. – № 3 (24). – C. 9–12.
Дженусов А.И. Политическая культура: концептуальне аспекты // Социально-политический журнал. – 1994. – № 11-12.
Дмитренко М.А. Формування політичної культури суспільства в трансформаційний період. – К., 2006.
Кваша О. Політична культура в контексті регіональної політики // «Гілея (науковий вісник)»: Збірник наукових праць. – К., 2009. – Випуск 23.
Коваль О., Макаренко Е. Специфіка поняття „політична культура суспільства” // Нова політика. – 1997. – № 6.
Малинова О.Ю. „Политическая культура” в российском научном и публичном дискурсе // Полис. – 2006. – № 5.
Рукавишников В., Халмон Л., Эстер П., Политические культуры и социальные изменения/ - М., 2000.
Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. – 2001. – № 2.
Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Полис. – 2002. – № 5.
Хилько М. Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей // Політичний менеджмент. – 2007. - № 1.
Шайгородський Ю. Проблема цінностей у контексті сучасності // Політичний менеджмент. – 2008. – № 6 (33). / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Chilton S. Defining Political Culture // The Western Political Quarterly. - Vol.41. - No.3. – 1988. - pp.419-445 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Weil D.F. Political Culture, Political Structure and Democracy: The Case of Legitimation and Opposition Structure // Research on Democracy and Society. – 1994. – Vol.2. – pp.65-115 / / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 18. Політична соціалізація. – 2 год.
План:
Сутність політичної соціалізації.
Умови та фактори політичної соціалізації.
Особливості політичної соціалізації в Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Співставьте поняття «соціалізація» та «політична соціалізація».
Сформулюйте визначальні умови та фактори політичної соціалізації.
Порівняйте політичну соціалізацію в Україні за часів радянської влади і зараз.
Виділіть чинники політичної поведінки особи.
Обґрунтуйте мотивацію активності й пасивності громадян сучасної України.

Література:
Гайда А.В., Китаев В.В. Власть и человек // Философские науки. – 1990. - № 4.
Головин Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической социализации4.[Монографія] / Головин Н. А. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 288с.
Головин Н. А. О проблеме общей теории политической социализации / Н. А. Головин // Проблемы теоретической социологии : межвуз. сб./ [отв. ред. А. О. Бороноев]. –Вып. 5. СПб. : Астерион, 2005. – 290 с.
Ільясов Ф. М. Політична соціалізація. В кн.: Ільясов Ф. Н. Політичний маркетинг. Мистецтво і наука перемагати на виборах. М.: ІМА-прес, 2000. С. 32-38.
Кайгер В. Особливості процесу соціалізації особистості в сучасних умовах // Соціальна психологія: спец. випуск. –2007. –С. 116–120.
Климанська Л.Д., Савка В.Є. Процес політичної соціалізації: сучасні підходи // Політологічний вісник. Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. „Політична думка в Україні: минуле і сучасність”. – ч. 4. – К., 1993.
Корнхаузер Вільям. Політика масового суспільства // Політологічні читання. – 1992. – № 1.
Макеєв С., Надточний А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. – 1997. – № 1.
Малкевич А.А. Зарубежные концепции политической социализации // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2011. - №2 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Преснякова Л. А. Теория политической социализации // Политическая наука. –2002. –№ 2. –С. 24–35.
Проскуріна О. Політична культура України в умовах глобальної інформатизації: форми політичної соціалізації та їх удосконалення // «Гілея (науковий вісник)»: Збірник наукових праць. – К., 2009. – Випуск 20.
Owen D. Political Socialization in the Twenty-first Century (2009) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Hooghe M. Political Socialization and the Future of Politics // Acta Politica. – 2004. – No.39 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 19. Політичні еліти. – 2 год.
План:
Сутність та різновиди концепцій політичних еліт.
Елітаризм і демократія.
Політичні еліти України.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Охарактеризуйте зміст основних концепцій політичних еліт.
Поясніть, чому демократія не заперечує існування політичних еліт.
Розкрийте склад та шляхи формування політичних еліт в Україні.

Література:
Ашин Г.К. Курс истории элитологии. М.: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], 2003.  302 с.
Ашин Г. К. Элитология в системе общественных наук // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].  2003.  № 4.  С.124-134.
Зеленько Г.І. Коаліціячипактування: моделі взаємодії політичних еліт на пострадянському просторі // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. К: ІПіЕНДім. І.Ф. Кураса, 2006. Т. 2. С. 253–266.
Кухта Б. Політичні еліти і лідери [Текст] : [навч. вид.] / Б. Кухта, Н.Теплоухова. - 2-ге вид. - Львів : Кальварія, 1996. - 224 с.
Крэстева А. Власть и элита в обществе без гражданского общества // Социс. – 1996. – № 4.
Мінк Ж., Шурек Ж.-Ш. Стратегії адаптації колишніх комуністичних еліт // Політична думка. – 1994. – № 4.
Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Антология мировой политической мысли: В 5 тт.
· М.,1997. Т.2.
Миллс Р. Властвующая элита / Пер. с англ.  М.: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], 1959.
Моска Г. Правящий класс // Социс. – 1994. – № 10, 12.
Наумкіна С. Формування української політичної еліти та проблеми демократії: динаміка розвитку і взаємодії // Нова політика. – 2000. – № 6.
Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мысли: В 5 тт.
· М.,1997.
· Т.2.
Фесенко В.В. Политическая элита Украины: противоречия формирования и развития // Полис. – 1995. – № 6.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Українська політична еліта: стереотипні практики і виклики сучасності // Сучасна українська політика.  К. : Центр соціальних комунікацій, 2013.  Вип. 29.  С. 311–334.
Higley J. Elite Theory in Political Sociology / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Emilie M. Hafner-Burton, D. Alex Hughes, David. G. Victor The Behavioral Psychology of Elite Decision Making: Implications for Political Science (2011) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 20. Політичне лідерство. – 2 год.
План:
Необхідність та сутність політичного лідерства.
Типологія політичного лідерства.
Політичний лідер в сучасній Україні: реалії та перспективи.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Дайте визначення поняття «політичний лідер».
Виділіть критерії типології політичного лідерства.
Охарактеризуйте особливості політичного лідерства в Україні.

Література:
Блондаль Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М., 1992.
Вебер М. Три чисті типи леґітимного панування // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер ; Перекл. з нім., післям. та комент. О. Погорілого.  Київ, 1998.- С. 157–272.
Ильин М.В., Коваль Б.И. Личность в политике: кто играет короля? // Полис. – 1991. - № 6.
Карасев В.И. Феномен политического лидерства // Академия педагогических и социальных наук. – М., 2000.
Наумкіна С. Чемекова С. Політичне лідерство як суспільне явище // Нова політика. – 2000. - № 2.
Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізми реалізації всучасній Україні: монографія/ В.О. Корніенко, І.Д.Похило. Вінниця: ВНТУ, 2009. 140 с
Кочубей Л., Меркотан К. Архетипи політичного лідерства як підґрунтя маніпулятивних технологій // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління : спеціальний випуск. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – № 3–4. – С. 312–317.
Кухта Б. Політичні еліти і лідери [Текст] : [навч. вид.] / Б. Кухта, Н.Теплоухова. - 2-ге вид. - Львів : Кальварія, 1996. - 224 с.
Херманн М. Стили лидерства в формировании внешней политики // Полис. – 1991. - № 1.
Холод В. Пріоритетні функції політичного лідера // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4.
Шаблинский И.Г. Политическое лидерство:типология и технология. - М.: Новый Учебник., 2004. - 126 с.
Krebs L.F. Hoe Influential are Political Leaders? Elites and Ethno-Nationalist Conflict During Democratization / / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Morrell K., Hartley J. A. Model of Political Leadership // Human Relations. – 2006. – Vol.59(4) / Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 21. Міжнародні політичні відносини. – 2 год.
План:
Сутність міжнародних політичних відносин.
Зовнішня політика як складова міжнародних політичних відносин.
Тенденції розвитку сучасних міжнародних політичних відносин і України.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):
Співставьте поняття «міжнародні відносини» та «міжнародні політичні відносини».
Розкрийте зміст зовнішньополітичних функцій держави.
Поясніть, чим обумовлюються тенденції розвитку сучасних міжнародних політичних відносин.

Література:
Барабанов О.Н. Между Клинтоном и Бушем, или как преподавать мировую политику? // Полис. – 2004. - № 6.
Бжезинский Зб. Великая шахматная доска / Зб. Бжезинский. – М. : Международные отношения, 1999. – 256 с.
Глобальные социальные и политические перемены в мире. – М., 1997.
Дергачов О. Міжнародне становище України // Політична думка. – 2000. - № 2.
Евгеньева В.А. Образы США и СССР в концепции мировой политики Збигнева Бжезинского // Полис. – 2003. - № 1.
Коппель О.А., Пархомчук О.Ст. Міжнародні системи. Світова політика. – К., 2001.
Левандовський В. Україна в геополітичних концепціях першої третини ХХ століття // Політична думка. – 1994. - № 2-3.
Песков Д.Н. Мировая политика, иби Бег на месте // Полис. – 2005. - № 1.
Погорська І.І. Ефективність теоретичного виміру міжнародно-політичного аналізування в дослідженні проблематики сучасних глобальних взаємодій // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. К.: КиМУ, 2011. Вип. 3. С. 39-52 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. – 1995. - № 1.
Суліма Є. М. Глобалістика: підруч. / Є. М. Суліма, М. А.Шепєлєв. – К. : Вища школа, 2010. – 544 с.
Хантингтон С. Зіткнення цивілізацій? // Філософська і соціологічні думка. – 1996. - № 1-2.
Цыганков П. А. Теория международных отношений. – М. : Гардарика, 2002. – 590 с.
Чихарев И.А. Многомерность мировой политики (к современным дискуссиям) // Полис. – 2005. - № 1.
Этнициони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям / А. Этнициони [пер. с англ. В.Л. Иноземцева] –М. : Издательскийцентр«Ладомир»,2004.–384с
Donnelly J. Realism and International Relations. – Cambridge Universaty Press. – 2000 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Rathbun B. Politicas and Paradigm Preferences: The Implicit Ideology of International Relations Scholars // International Studies Quaterly/ - 2012. - №56. – p.607-622. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Семінар 22. Політичний процес та політична модернізація. – 2 год.
План:
Сутність, структура та типологія політичного процесу.
Концептуальні засади теорій політичної модернізації.
Особливості політичної модернізації в Україні.
Завдання для самостійної роботи (2 год.):
З’ясуйте зміст та значення поняття «політичний процес» для аналізу політики.
Виділіть складові основних концепцій політичної модернізації.
Обґрунтуйте, наскільки процеси в Україні відповідають ідеям політичної модернізації.

Література:
Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999.
Зеленько Г. “Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України. - К.: Критика, 2003. – 216с.
Кіндратець О. Політичні зміни і політична стабільність // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2.
Куприянов Г.Л. Политическая модернизация. – М., 1991.
Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. - К.: “Сталь”, 2005. - 500 с.
Никифоров А.А. Революция как объект теоретического осмысления: достижения и дилеммы субдисциплины // Полис. – 2007. – № 5.
Политические процессы / Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М., 2000.
Предборська І. Модернізація // Політологічні читання. – 1993. – № 3.
Проблеми модернізації політичних систем сучасності: Монографія // М.І.Панов (кер.авт.колект.), Л.М.Герасіна, О.Г.Данильян та ін.. За заг ред.. Л.М.Герасіної, О.Г.Данильяна.- Х.:Право, 2008.-320 с.
Ротар Н. Циклічні політичні процеси в Україні трансформаційного періоду: методологічні проблеми дослідження та викладання // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – №17. – с. 8-12 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ткач О.І. Модернізація політичних систем країн Латинської Америки (політологічний аналіз). Монографія. К.: Ніка-Центр, 2006. 312 с.
Холод В. Політична модернізація: згусток протиріч // Політичний менеджмент. – 2006. - № 5.
Caren N. Political Process Theory / Blackwell Encyclopedia of Sociology (2007) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Контрольні запитання та завдання (до модуля 4):
Охарактеризуйте сутність та перерахуйте основні компоненти політичного режиму.
Які типи політичних режимів сучасності вам відомі?
Назвіть основні проблеми трансформації політичних режимів. Які проблеми трансформації політичного режиму існують в Україні на сучасному етапі її розвитку?
Назвіть спільні та відмінні риси авторитаризму та тоталітаризму. Складіть таблицю на основі результатів свого порівняння.
Що таке політична культура? Які політологічні концепції політичної культури вам відомі?
Дайте загальну характеристику концепції громадянської культури. Хто є її автором?
Перерахуйте основні функції політичної культури. Яка з них, на вашу думку, є найголовнішою?
Що таке політична свідомість? Назвіть її структурні елементи. Розкрийте особливості буденної і теоретичної свідомості.
Що таке політична ідеологія? Які політичні ідеології сучасності вам відомі? Перерахуйте основні принципи кожної з них.
Виокремте основні напрямки та умови політичної соціалізації.
Які проблеми політичної соціалізації, на вашу думку, існують в сучасному українському суспільстві?
Що таке «авторитарна особистість»? Дайте загальну характеристику концепції авторитарної особистості. Хто є її автором?
Назвіть відомі вам концепції еліти, поділивши їх на класичні та сучасні.
Перерахуйте основні типології еліт. Які критерії лежать в основі такого поділу?
Проаналізуйте функціонування еліти в умовах демократичного політичного режиму.
Проаналізуйте витоки та сутність політичного лідерства.
Перерахуйте основні типології політичного лідерства. Які критерії лежать в основі такого поділу?
Що таке «харизматичне лідерство»? Назвіть характерні риси харизматичного лідера. Яких відомих вам політичних лідерів можна назвати харизматичними?
Чи існують відмінності в стилі політичного лідерства в різних країнах? Які чинники визначають ці особливості?
Назвіть основні принципи сучасних міжнародних відносин.
Охарактеризуйте тенденції розвитку сучасних міжнародних політичних відносин.
На яких моральних принципах повинна будуватись зовнішня політика?
Проаналізуйте співвідношення понять: «революція», «еволюція» і «політична модернізація».
Перерахуйте основні теоретичні моделі політичної модернізації. Коротко охарактеризуйте кожну з них.
Проаналізуйте особливості політичної модернізації в сучасній Україні.

Проблемні теми для обговорення.
Чинники деформації демократії як політичного режиму.
Людський вимір тоталітаризму.
Можливість реалізації в Україні концепції громадянської культури Г. Алмонда та С. Верби.
Перспективи політичної ідеології.
Українська модель системи політичного виховання.
Особливості політичної активності сучасних українців.
Елітність українських політичних еліт.
Лідер за посадою і лідер за авторитетом.
Демократія і сучасні міжнародні політичні відносини.
Український варіант політичної модернізації.

Тематика індивідуальних творчих завдань (до модуля 4):
Проблеми трансформації політичних режимів.
Політичний режим сучасної України.
Особливості переходу від тоталітаризму до демократії в Україні.
Авторитаризм і тоталітаризм: спільне і відмінне.
Рівні та форми прояву політичної свідомості.
Духовно-психологічні аспекти політичної культури.
Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.
Умови та фактори політичної соціалізації.
Особливості політичної соціалізації в Україні.
Елітаризм і демократія.
Особливості політичної еліти в сучасній Україні.
Політичний лідер в сучасній Україні: реалії та перспективи.
Тенденції розвитку сучасних міжнародних політичних відносин і України.
Концептуальні засади теорій політичної модернізації.
Особливості політичної модернізації в Україні.

Список основної рекомендованої літератури

Алексеева Т.А. Современные политические теории. – Москва: РОССПЭН. - 2000. – 343 с.
Байме К. Політичні теорії сучасності / Клаус Байме;пер. з нім. М.Култаєвої та М. Бойченка. –К. : Стилос, 2008. – 396 с.
Бенетон Ф. Введение в политическую науку: Пер. с фр. М.: Весь Мир, 2002. 367 с.
Гагаланова С.Г., Фролова М.А. Современная западная политическая теория: основы, парадигмы, исследования. – М., 1993.
Жиро Т. Политология / Пер. с польск. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр. 2006, 428 с.
История политических и правовых учений /Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1996.
Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология. – М., 2002.
Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Політологія. Методы исследования. – М., 1997.
Мухаев Р.Т. Теория политики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 623 с.
Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П Горбатенко.; За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. 2-вид., доп. і перероб. – К.: Ґенеза, 2004. 736 с.
Соловьев А.И. Політологія: политическая теория, политические технологии. – М., 2000.
Теория политики: Учебное пособие У Под ред. Б. А. Исаева. СПб.: Питер, 2008. 464 с
Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 544 с.
Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія Підручник / П. П. Шляхтун. К.: Центр учбової літератури, 2010. 472 с.
Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів. – К., 2005.
Ярош О.Б. Загальна теорія політики. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Виникнення, сутність та функції держави.
Теорії походження держави.
Ознаки та функції держави.
Форми державного правління.
Форми державного устрою.
Концепція правової держави.
Тенденції розвитку сучасної держави.
Становлення та розвитку парламентаризму.
Сутність та функції парламенту в структурі державної влади.
Особливості виборчих систем сучасності.
Правова держава і проблеми її побудови в Україні.
Сутність і структура громадянського суспільства.
Держава і громадянське суспільство.
Характерні риси сучасного громадянського суспільства.
Політичні структури громадянського суспільства.
Генезис політичних партій.
Основні ознаки та функції політичних партій.
Типологія політичних партій.
Сучасні партійні системи.
Партійна система України.
Поняття та типологія груп інтересів.
Громадські організації та рухи в політичному житті.
Лобізм як один з інститутів сучасних демократій.
Історична зумовленість і сутність бюрократії.
Політологічні концепції бюрократії.
Бюрократія і демократія.
Проблеми протидії бюрократії в Україні.
Сутність та типологія політичних режимів.
Тоталітаризм і авторитаризм.
Особливості трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у сучасні демократії.
Політичний режим України.
Визначення та структура політичної культури.
Типологія політичної культури.
Концепція громадянської культури.
Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.
Сутність і структура політичної свідомості.
Форми прояву політичної свідомості.
Політична ідеологія та її функції.
Основні різновиди політичних доктрин сучасності.
Роль громадської думки в політичному процесі.
Засоби масової інформації в політичному житті суспільства.
Місце міфів, стереотипів та громадської думки в структурі політичної свідомості.
Політична соціалізація як складова частина політичного процесу.
Умови та фактори політичної соціалізації.
Проблеми політичної соціалізації в сучасному українському суспільстві.
Політична поведінка особи.
Типологія політичної поведінки.
Концепція авторитарної особистості.
Сутність та обґрунтування теорій політичних еліт.
Елітаризм і демократія.
Політичні еліти в Україні.
Лідерство як закономірність політичного процесу.
Типологія політичного лідерства.
Концепція політичного лідерства М.Вебера.
Основні вимоги до сучасного політичного лідера.
Сутність, структура та типологія політичного процесу.
Модернізація як концепція політичних змін.
Міжнародні політичні відносини.
Зовнішня політика.
Взаємозвязок внутрішньої та зовнішньої політики.









13PAGE \* MERGEFORMAT14215




Cђ Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 14713446
    Размер файла: 441 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий