Орг_мет_ауд_2


Практичні завдання з дисципліни «Організація і методика аудиту»
Завдання 1
На кінець минулого (початок поточного) року залишок на рахунках обліку підприємства-клієнта становив:
Дт 361 — 94000 грн.;
Кт 38 — 5000 грн.;
Кт 44 (441) — 12000 грн.
У балансі підприємства на кінець минулого року дебіторська заборгованість відображалася за чистою реалізаційною вартістю, нерозподілений прибуток — 12 тис. грн. У поточному році виявлена безнадійна дебіторська заборгованість 6 000 грн, яка мала бути списана в минулому році, однак через помилку не було проведено її списання. Підсумок балансу минулого року — 430 тис. грн.
Оцінити суттєвість помилки та надати клієнту роз’яснення щодо виправлення помилки в обліку і її впливу на показники фінансової звітності.
Розв’язок1. Операція по списанню безнадійної дебіторської заборгованості потрібно було відобразити наступними проводками:
Дт 944 Кт 36 1000 грн.
Дт 38 Кт 36 5000 грн.
Виправлення помилки:
Дт 38 Кт 36 5000 грн.
Дт 44 Кт 36 1000 грн.
2. Вплив помилки та її виправлення у фінансовій звітості:
2.1. Завищено суму статті Балансу 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (необхідно зменшити на 1000 грн.)
2.2. Завищено статтю Балансу 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (необхідно зменшити на 1000 грн.)
2.3. Необхідно скоригувати суму статті Звіту про фінансові результати 2180 «Інші операційні витрати» (збільшити на 1000 грн.)
2.4. Скоригувати суму статті 2350 «Чистий фінансовий результат (прибуток)» в сторону зменшення на 1000 грн.
2.5. У Звіті про власний капітал на перетині стрічки 030 «Виправлення помилки» та графи 8 «Нерозподілений прибуток» проставити суму коригування 1000 грн.
3. Оскільки помилка не є суттєвою фінансова звітність не підлягає повторному оприлюдненню.
Завдання 2
Під час аудиту фінансової звітності ТОВ «Агроеко» встановлено, що бухгалтерією не списано в бухгалтерському обліку кредиторську заборгованість у сумі 20 000 грн. за отримані, але неоплачені товари ТОВ «Агро-зоря» за договором від 08.03.2011 р. № 765/2009, за якою сплив строк позовної давності в серпні 2014 року. Надати консультацію клієнту щодо виправлення помилки в обліку за умов, що йдеться про суттєві помилки та враховуючи, що:
кредиторська заборгованість не списана в поточному році; 
кредиторська заборгованість помилково не списана в минулому році.
Наведіть приклади заповнення бухгалтерських довідок, які має оформити бухгалтер підприємства-клієнта, за обома випадками.
Розв’язокВаріант 1
1. Коригування при виявленні помилки в поточному році:
Дт 631 Кт 717 на суму 20 000 грн.
Варіант 2
1. Коригування при виявленні помилки в минулому році:
Дт 631 Кт 44
______________________________________
(назва підприємства)
Бухгалтерська довідка № __
«___» _________ 2015 року
№ з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума
Виправлення помилки за 2014 рік 1. Списано кредиторську заборгованість за якою минув строк позовної давності 631 44 20 000,00
Виконавець ______________ Головний бухгалтер ______________
(підпис) (підпис)
__ __________ 2015 року
Завдання 3
Під час аудиторської перевірки було встановлено ряд помилок, зміст яких наведено нижче. Визначити:
1) вплив помилки на показники фінансової звітності;
2) порядок виправлення (бухгалтерські проведення та необхідні зміни у показниках звітності).
Реєстр виявлених помилок за наслідками аудиту:
- на початок звітного року було завищено нараховану суму резерву сумнівних боргів по розрахунках з покупцями на суму 800 грн.;
- у попередньому кварталі поточного року відсотки за користування банківським кредитом, що був отриманий для закупівлі товарів, в сумі 1800 грн., було включено до первісної вартості придбаних товарів;
- у попередньому звітному році не були проведені в обліку накладна й податкова накладна на реалізовану продукцію, яка була відвантажена покупцеві на загальну суму 6000 грн. (в тому числі ПДВ 1000 грн.);
- у попередньому кварталі поточного року було завищено розмір амортизації основних засобів на 3300 грн.;
- у попередньому звітному періоді не було відкориговано залишки незавершеного виробництва за результатами інвентаризації, якою було виявлено лишки на суму 2800 грн.
Розв’язок1. Метод червоного строрно: Дт 944 Кт 38 на суму 800 грн.
1.1. Оскільки занижено розмір дебіторської заборгованості за розрахунками покупцями коригуємо статтю Балансу 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (+ 800 грн.)
1.2. Оскільки занижено розмір нерозподіленого прибутку, коригуємо статтю Балансу 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (+ 800 грн.)
1.3. Завищено суму статті Звіту про фінансові результати 2180 «Інші операційні витрати» (-800 грн.)
1.4. Занижено суму статті «Чистий фінансовий результат (прибуток)» (+800 грн.).
2. Метод червоне сторно:
Дт – 28 Кт 684 на суму 1800 грн.
Завищено вартість товарів – стаття 1104 «Товари» Балансу на 1800 грн.
Додаткова проводка:
Нараховано відстоки за кредит: Дт 951 Кт 684 1800 грн.
3. Коригуємо нерозподілений прибуток:
Дт 361 Кт 44 5000 грн.
Дт 44 Кт 641 1000 грн.
Занижено суму статті 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» на 5000 грн.
Занижено суму по статті Балансу 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» на 1000 грн.
Занижено нерозподілений прибуток (стаття Балансу 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)») на 5000 грн.
У Звіті про фінансовий результат занижено статтю 2350 «Чистий фінансовий результат» (+5000 грн).
4. Метод червоного сторно:
Дт 23, 91, 92, 93 Кт 13 на суму 3300 грн.
Завищенно суму по статті 1012 Балансу «Знос основних засобів» на 3300 грн. Та відповідно, занижено суму залишкової вартості основних засобів.
5. Додаткова проводка:
Дт 26, 27 Кт 23 2800 грн. – збільшення собівартості залишку готової продукції та зменшення незавершеного виробництва.
Занижено суму по статті 1103 «Готова продукція» Балансу на суму 2800 грн. та завищено суму по статті 1102 «Незавершене виробництво» на суму 2800 грн.

Приложенные файлы

  • docx 14713794
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий