Zamyatin_E._Myi.a6


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Евгений в нпвир З мятин
Мы


Евген ийв енпрЗвм ят пнвЗМенр ы АцСЕд
ййкккКк:ОбъКОлй.убъйш:шк:*+ш**,й-.О.343ДЭ4
5В цСЕф цСЕ 5 егрп6 5 егрп6 «»»Э
7:;< Д4Э-=-34-»«>3>3-=ф Д4Э-=-Д43?-ЯЭ=4-3

Аннпт ция
Евген
ий й прЗмяйтяМыый йыАцСАЗпц дй Ацыйн ый ц
мй г ый МыцАг йыАцСАЗпцй црйн
А Евге ЗААйякцтйям К пЗ МкЗ мЗ:мАтМыыг мяЗтй К
яЗм Ойкмяц т мтЗМ ЕбцтыЗ ыЗтЗ црМен
ъМ Евге ыМ мСлМмАтЗтйяЗ :г пЗрйцАМя.ыЗкЗ рЗ йый
Еуш*+е рС,яяйн
ЕияйтыЗМ :ССлММе пЗ дй АцыС-
вцрК т кЗАЗрЗ :гА. яц.ыЗмА.3 4 СДМ прМмАСпяМыцМнЗ ий к-я
Кпнект:
Объявление. Мудейш я
и* линий. +п,м

: прЗмАЗ мпцмгтй3 4 мяЗтЗ т мяЗтЗ 4 АЗК .АЗ мМкЗ-
ы ыйпМ.йАйыЗ т ;ЗмСйрмАтМыыЗй ;йМАМ<
Е=МрМ у5» ыМй йкйы.цтйМАм пЗмАрЗйкй >7-
?Я;хЧ0Чн ъяцЗк тМяцкцйК цмАЗрц.Ммкцй .ймК кЗкй
пМртгй >7?Я;хЧ0 тЗт.МАм т црЗтЗМ прЗмАрйы-
мАтЗн ?гм .С яМА АЗ С ыйй тй…ц кМрЗц.МмкцМ прМ-
кц пЗкЗрцяц тяймАц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй тМм. М -
ыЗй …йрн Нй прМмАЗцА МлМ :ЗяММ мяйтыгй пЗ-
тцк< мАМкя ыыг К ,яМкАрц.Ммкц К ЗкыМг…йлц >7-
?Я;хЧ0в прЗцыАМкрцрЗтйА. :МмкЗыМ.ыЗМ СрйтыМ-
ыцМ НмМяМыыЗйн Нй прМмАЗцА :яйкЗМАМя.ыЗ С цкС
рйС й пЗ.цыцА. ыМтМЗ гМ мСлМмАтйК З:цАй3лцМ
ый цыг пяйыМАй 4 :гА. ЗДМАК МлМ т цкЗ мЗмАЗ -
ыцц мтЗ:Згн Ямяц Зыц ыМ пЗй САК .АЗ г ыМмМ ц
йАМ йАц.Ммкц :МЗ…ц:З.ыЗМ м.ймА.МК ый… Зяк й-
мАйтцА. ц :гА. м.ймАяцтг цн 7З прМДМ ЗрСДц г
цмпгАйМ мяЗтЗн
А ц Мыц ъяйкЗМАМя З:, тя МАм тмМ ыС МрйЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй<
Нм кцйК кАЗ .СтмАтСМА мМ: т мцяйК З: йы мЗмАйт-
я А. АрйкАйАгК пЗ, гК йыцХМмАгК Зг цяц цыгМ мЗ-
.цыМыц З крймЗАМ ц тМяц.цц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйн
ЖАЗ :СМА пМртгй крСК кЗАЗргй пЗыМмМА >7?Я-
;хЧ0н
бй рйтмАтСМА ЯцыЗМ ;ЗмСйрмАтЗК й рйтмАтС-
3А ыС МрйК й рйтмАтСМА ъяйкЗМАМя.юе
: пц…С ,АЗ ц .СтмАтС3< С Мы кЗр А лМкцн бй<
прЗцыАМкрцрЗтйА. крйыцЗыЗМ тмМяМымкЗМ СрйтыМ-
ыцМн бй< рйЗкыйА. цкС3 крцтС3К тгпр цА. ММ пЗ кй-
мйАМя.ыЗй 4 ймц пАЗАМ 4 пЗ пр Зйн JЗАЗ С .АЗ яц-
ыц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй 4 ,АЗ пр й н НМяцкй К :З-
ДМмАтМыый К АЗ.ый К Срй пр й 4 СрМй…й ц
яцыцй-
:К б-ф»ВК мАрЗцАМя. Е>ыАМкрйяйеК 4 АЗя.кЗ Зцы
ц йАМ йАцкЗт ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйн вЗМ прцтг.ыЗМ
к KцХрй пМрЗ ыМ т мцяй мЗйА. Сгкц йммЗыйымЗт
ц рцХ н : яц…. пЗпгАй3м. йпцмйА. АЗК .АЗ тцДСК .АЗ
С й3 4 АЗ.ыММК .АЗ г С йМ Lц МыыЗ Айк< гК ц
пСмА. ,АЗ ЕвMе :СМА йкяйтцМ Зц йпцмМйNн 7З
тМ. ,АЗ :СМА прЗцтЗый ЗА ый…Мй ДцыцК ЗА йАМ-
йАц.Ммкц мЗтМр…МыыЗй Дцыц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйК
й Ммяц АйкК АЗ рйтМ ,АЗ ыМ :СМА мй З пЗ мМ:МК пЗ ц-
З ЗМй тЗяцК пЗ, Зй( ъСМА 4 тМр3 ц ый3н
: пц…С ,АЗ ц .СтмАтС3< С Мы кЗр А лМкцн НМрЗ А-ыЗК ,АЗ пЗЗДМ ый АЗК .АЗ цмпгАгтйМА ДМылцыйК кЗкй
тпМртгМ Смяг…цА т мМ:М пСя.м ыЗтЗкЗК МлМ крЗ…М.-
ыЗкЗК мяМпЗкЗ .МяЗтМ.кйн ЖАЗ ц ЗыЗтрМ МыыЗ ыМ н
> ЗякцМ Мм Kг ыйЗ :СМА пцАйА. МкЗ мтЗц мЗкЗ К
мтЗМй крЗт.3К й пЗАЗ 4 м :Зя.3 ЗАЗртйА. МкЗ ЗА мМ:
ц пЗяЗДцА. к ыЗкй ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйн
7З кЗАЗтК Айк ДМ кйк кйДгйК цяц пЗ.Ац кйДгйК
ц ыймн : кЗАЗтн
З ий --я
Кпнект:
. лет. Кв д тн я г мпния. к

НМмыйн >-й дМяМыЗй иАМыгК м цкц ыМтцц г
рйтыцыК тМАМр ыМмМА ДМяАС3 МЗтС3 пгя. кйкц-АЗ
KтМАЗтн А ,АЗй мяйкЗй пгяц мЗыСА кС:г 4 МДМ ц-
ыСАыЗ прЗтЗц…. пЗ ыц гкЗ 4 цК ЗяДыЗ :гА.К
мяйкцМ кС:г С тмМ тмАрМ.ыг ДМылцы Lц СД.цы АЗ-
ДМК кЗыМ.ыЗNн ЖАЗ ыМмкЗя.кЗ М…йМА яЗкц.Ммкц гм-
яцА.н
7З йАЗ ыМ:Зю ицыММК ыМ цмпЗр.МыыЗМ ыц Мцыг З:-
яйкЗ LЗ .МкЗ :гяц цкц ткСмг С рМтыцК Ммяц ц пЗ-
,АЗт Зкяц тЗыЗтя А. ,Ац ыМяМпгМК :Мйяй:МрыгМК
кяСпЗАЗякСлцМм кС.ц пйрйNн : я3:я3 4 СтМрМыК ыМ
З…ц:См.К Ммяц мкйДС< г я3:ц АЗя.кЗ АйкЗМ тЗАК мАМ-
рця.ыЗМК :МСкЗрцыМыыЗМ ыМ:Зн Н АйкцМ ыц тМм. цр
ЗАяцА ц АЗкЗ ДМ мй ЗкЗ ыМг:яМ ЗкЗК тМ.ыЗкЗ мАМкяйК
кйк ц дМяМый иАМыйК кйк ц тмМ ый…ц пЗмАрЗйкцн Н Ай-
кцМ ыц тцц…. мй С3 мцы33 кяС:. тМлМйК кйкцМ-АЗ
ыМтМЗ гМ ЗАЗяМК цС цАМя.ыгМ ц СрйтыМыц 4 тц-
ц…. т .М -ыц:С. АйкЗ мй З прцтг.ыЗ К МДМыМт-
ыЗ н
7СК тЗА ЗА. :г ,АЗн 7гы.М САрЗ :гя ый ,яяцы-кМК кМ мАрЗцАм Е>ыАМкрйяеК ц трСк СтцМя мАйыкц<
м йкргАг ц кяйй цК мй Зй:тМыыЗК крСДцяцм. …й-
рг рМкСя АЗрЗт) ЗАгяцК мтМркй К мкц:йяцм. тпрйтЗ
ц тяМтЗ) кЗрЗ пЗкй.цтйя пяМ.й ц :йяйымцр) т АйкА
ыМмяг…ыЗй СгкМ прцмМйяЗ ЗяЗАЗ Зя:МДыЗкЗ
мАйыкйн : трСк СтцМя тм3 крймЗАС ,АЗкЗ крйыцЗыЗ-
кЗ й…цыыЗкЗ :йяМАйК йяцАЗкЗ яМккц кЗяС:г мЗяы-
KМ н
> йя.…М мй м мЗ:З3< пЗ.М С крймцтЗ( JЗ.М С Ай-
ыМK крймцт( АтМА< пЗАЗ С .АЗ ,АЗ ыМмтЗ:ЗыЗМ тц-
ДМыцМК пЗАЗ С .АЗ тМм. кяС:Зкцй м гмя АйыKй ц МыыЗ
т й:мЗя3АыЗйК ,мАМАц.МмкЗй пЗ.цыМыыЗмАцК цМйя.-
ыЗй ыМмтЗ:ЗМн > Ммяц тМрыЗК .АЗ ый…ц прМкц ЗАй-
тйяцм. АйыKС т мй гМ тЗыЗтМыыгМ З МыАг мтЗМй
Дцыц LрМяцкцЗыгМ цмАМрццК тЗМыыгМ пйрйгNК АЗ
,АЗ ый.цА АЗя.кЗ ЗыЗ< цымАцыкА ыМмтЗ:Зг црМтяМ
Зркйыц.Ммкц прцмСл .МяЗтМкСК ц г т АМпМрМ…ыМй ый-
…Мй Дцыц 4 АЗя.кЗ мЗыйАМя.ыЗ-
УЗы.цА. прцМАм пЗмяМ< лМякыСя ыС МрйАЗрн :
пЗг й3 кяйй< -ш»К кЗыМ.ыЗн > .МрМ пЗя цыСАг
Зый мй й :СМА Мм.< й ыЗй ый прЗкСякСн
вцяй ю 4 ыМ тмМкй ,АЗ кййяЗм. 4 .АЗ Зый пЗ-
ЗДй ый мтЗМ ц < мйыАц МАрЗт ый у» ыцДМ вйАМрцы-
мкЗй 7Зр г 4 ц ЗААЗкЗ тм крСкяЗ З:АЗ.Мыый К ц рЗЗ-
тЗМ 4 рЗА 4 рймкргА ыйтмАрМ.С кйДЗ С ЗМ С мяЗ-
тСн > МлМ< крСкяй К пСяй мкяйЗ.кй ый йп мА.М рСкц4 АйкцМ :гтй3А С МАМйн
УЗкй Зый тЗ…яйК МлМ тЗтм3 тЗ ыМ кСМя яЗкц-
.Ммкцй йЗтцкК ц пЗ цыМрKцц йкЗтЗрця З АЗя.кЗ
.АЗ СмАйыЗтяМыыЗй ыЗ3 ХЗр СяМК кСй тЗцяц ц г
тмМК ц й…цыгК ц АйыМKн
4 =СМмыЗн 7М прйтй яц( 4 мпрЗмця н
4 бйК .СМмыЗн НМмыйК 4 рЗЗтЗ Сяг:ыСяйм. ыМ
-ш»н
7С тЗАК ыМ СкЗыЗ яц< тМмый- ый 4 З тМмыМн ЖМы-
лцыг- : й Зя.йян
НыцСн JрЗмпМкА пЗяЗы< т АйкС3 пЗкЗС пЗмяМЗ:М-
Мыыгй яц.ыгй .йм г З:г.ыЗ АрйАц ый ЗпЗяыц-
АМя.ыС3 прЗкСякСн Уйк тмМкйК вСгкйя.ыгй дйтЗ
тмМ ц мтЗц ц АрС:й ц пМя вйр… ЯцыЗкЗ ;ЗмСйр-
мАтйн вМрыг ц р й цК пЗ .МАгрМК тЗмАЗрДМыыЗ ЗА:ц-
тй АйкАК …яц ыС Мрй 4 мЗАыцК Агм .ц ыС МрЗтК т кЗ-
яС:ЗтйАг 3ыцХйК
у
м ЗяЗАг ц :я й ц ый крСц 4
кЗмСйрмАтМыыгй ыС Мр кйДЗкЗ ц кйДЗйн > 4 гК
.МАтМрЗК 4 Зый ц :Мм.цмяМыыг тЗяы т ,АЗ ЗкС.М
пЗАЗкМн ияМтй ЗА Мы -ш» LМмяц :г ,АЗ пцмйя Зцы
ц Зц тЗяЗмйАг прМкЗт яМА Агм .С ыййК ЗыК тМ-
рЗ АыЗК ыйтйя :г ММ ,Ац м М…ыг мяЗтЗ Е З еN)
мпрйтй 4 тй кйкц-АЗ ыМыйкЗ г ыС МрйК ДМымкцй ц
СДмкЗйн
у
НМрЗ АыЗК ЗА рМтыМкЗ ЕUnZ[\]^_ен 4 ￿
х веМ я пЗвв р й ыпмв А5Вд
ийяывЧК прн йп
нъяйДМыыЗ-мцыММ ыМ:ЗК крЗ…М.ыгМ МАмкцМ мЗяыKй т
кйДЗй ц :я К ыМ З рй.МыыгМ :МС цМ гмяМй яц-
Kй- 0С.ц 4 пЗыц йМАМ< тмМ ц кйкЗй-АЗ МцыЗйК яС.ц-
мАЗйК Сяг:й3лМйм йАМрццн Ч МыгМ АйкАг< Е?рй-
Ай-Ай-Ай н ?рй-Ай-Ай-Ай еК ,Ац мтМркй3лцМ ый мЗяыKМ
МыгМ мАСпМыцК ц м кйДЗй мАСпМы.3 4 тг пЗыц й-
МАМм. тмМ тг…МК т кЗяЗтЗкрСДцАМя.ыС3 мцыМтС-
> тЗАК Айк ДМ кйк ,АЗ :гяЗ САрЗ К ый ,яяцыкМК Зп А.
СтцМяК :САЗ АЗя.кЗ тЗА мМй.йм пМртгй рй т ДцыцК
СтцМя тмМ< ыМпрМяЗДыгМ пр гМ СяцKгК :ргДСлММ
яС.й ц мАМкяЗ ЗмАЗтгК :ЗДМмАтМыыгМ пйрйяяМяМ-
пцпМг прЗрй.ыг ДцяцлК ктйрйАыС3 кйр Зыц3 мМ-
рЗ-кЗяС:г …МрМыкн > Айк< :САЗ ыМ KМягМ пЗкЗяМыц К
й 4 ц МыыЗ 4 пЗ:Мця мАйрЗкЗ ъЗкй ц мАйрС3 Дцы.К
ц МыыЗ мЗйя тмМ ,АЗК ц кйк :й…ы К :З3м. тц-
ыСА. яЗкАМ К .АЗ:г ыМ пЗмгпйяцм. ЗмкЗякц мАМыК кСпЗ-
яЗтК й…цы-
Ч йАМ кыЗтМыцМ 4 пргДЗк .МрМ тМкйК м + ый
—н выМ тмпЗ ыцяйм. LЗ.МтцыЗК йммЗKцйKц пЗ кЗы-
АрймАСN 4 ыМ трСк тмпЗ ыцяйм. кйрАцый т СММ< цК
АЗкй…ыцйК тйKйАг тМкЗтК прЗмпМкАК ЗкяС…цАМя.-
ыЗ пМмАрй К пСАйый АЗя.М я3МйК кЗяМмК ДцтЗАыгК
йХц…К МрМт.МтК крймЗкК пАцK- > тМ.К кЗтЗр АК ,АЗ
ый мй З МяМ :гяЗ 4 ,АЗ ЗкяЗ :гА.н выМ пЗкйй-
яЗм. ,АЗ Айк ыМпрйтЗпЗЗ:ыЗК Айк ыМяМпЗК .АЗ ыМ
тгМрДйя ц рймЗЗАйям трСкн> АЗА.йм ДМ ,З 4 м М 4 мпрйтйн :МрыСям < т кяй-
й ыМ 4 :МягМ 4 ыМЗ:г.ййыЗ :МягМ ц ЗмАргМ С:гК
ыМыйкЗ ЗМ ДМымкЗМ яцKЗн
4 JрЗмАцАМК 4 мкййяй ЗыйК 4 ыЗ тг Айк тЗыЗтМы-
ыЗ тмМ ЗцрйяцК кйк ыМкцй цХц.Ммкцй :Зк т мМ. Зй
Мы. АтЗрМыц н выМ кйДМАм К тг СтМрМыгК .АЗ ц Мы
мЗАтЗрцяц тгК й ыМ кАЗ цыЗйн выМ З.Мы. яМмАыЗ-
НмМ ,АЗ :М Сяг:кцК :г йДМ мкййяК м ыМкЗАЗрЗй
пЗ.АцАМя.ыЗмА.3 L ЗДМА :гА.К Мй цтМмАыЗК .АЗ 4
мАрЗцАМя. Е>ыАМкрйяйеNн 7З ыМ ый3 4 т кяйй цяц
:рЗт 4 кйкЗй-АЗ мАрйыыгй рйрйДй3лцй цкмК ц
ыцкйк ыМ ЗкС МкЗ пЗй йА.К йА. М С KцХрЗтЗМ тгрй-
ДМыцМн
: пЗ.М С-АЗ м САцям цК мяМккй пСАй м.К мАйя яЗкц-
.Ммкц ЗАцтцрЗтйА. мтЗй м Мн иЗтМр…МыыЗ мыЗК .АЗ
,АЗА кЗыАрймАК ,Ай ыМпрЗЗц й прЗпймА. МДС мМ-
кЗы …ыц ц АЗкй…ыц -
4 7З пЗ.М С ДМ ыМпрЗЗц й ( LУйкцМ :МягМ С:гюN
=МрМ прЗпймА. ЗДыЗ пМрМкцыСА. ЗмАцкн Нг АЗя.-
кЗ прМмАйт.АМ мМ:М< :йрй:йыК :йАйя.ЗыгК …МрМыкц 4
тМ. ,АЗ АЗДМ :гяЗ 4 ц мяМЗтйАМя.ыЗ-
4 7С й< мыЗю 4 крцкыСяй L,АЗ :гяЗ пЗрйцАМя.ыЗМ
пМрМмМ.МыцМ гмяМй< Зый 4 пЗ.Ац Зц ц ДМ мяЗтй ц
4 АЗК .АЗ йпцмгтйя пМрМ прЗкСякЗйNн 4 JЗыц йМ-
АМ< йДМ гмяцн ЖАЗ пЗАЗ СК .АЗ ыцкАЗ ыМ ЕЗцыеК ыЗ
ЕЗцы цен вг Айк ЗцыйкЗтг-ый<
4 Нг СтМрМыг(
: СтцМя ЗмАрг СкяЗ тМрыСАгМ к тцмкй :рЗ-
тц 4 кйк ЗмАргМ рЗДкц цкмйК Зп А. пЗ.М С-АЗ м:цям )
ткя ыСя ыйпрйтЗК ыйяМтЗ 4 ц-
7йпрйтЗ ЗА Мы 4 ЗыйК АЗыкй К рМкй К Спр З-кц:-
кй К кйк ягмАК I-ВВ» LтцДС АМпМр. ММ ыС МрN) ыйяМтЗ 4
К мЗтмМ рСкй К тм ц ЗкрСДыЗмАМйК м МАмкЗй мкяй-
З.кЗй ый рСкМ) ц м крй3 ый…Мй .МАтМркц 4 ыМцтМмА-
ыгй ыМ СДмкЗй ыС Мр 4 кйкЗй-АЗ тйДг цЗкыСАгй
трЗМ :Сктг Sн вг тмМ :гяц рйыгМ-
ЖАйК мпрйтйК I-ВВ»К пМрМтйАцяйК пЗ-тцц З СК Зй
рймАМр ыыгй ткя 4 ц мЗ тЗЗ <
4 бй- Утгю
Н мСлыЗмАцК ,АЗ ЕСтге :гяЗ мЗтМр…МыыЗ С МмАыЗн
7З Зп А. .АЗ-АЗ АйкЗМ ый яцKМ С ыМй цяц т кЗяЗмМ-
: м ыМЗ:г.ййыЗй я Мы рМкЗмА.3 мкййя<
4 7ц.МкЗ ыМ Стгн 7йСкй рймАМАК ц мыЗ 4 Ммяц ыМ мМй-
.ймК Айк .МрМ п А.Мм АК мАЗ яМА-
4 бйДМ ыЗмг С тмМ-
4 бйК ыЗмгК 4 СДМ пЗ.Ац крц.йян 4 хй МмА. 4 тмМ
рйтыЗ кйкЗМ ЗмыЗтйыцМ я йтцмАц- хй С Мы ыЗм
ЕпСкЗтцKМйеК й С рСкЗкЗ-
4 7СК ыЗм-АЗ С тймК пЗДйяСйК йДМ ц Екяйммц.МмкцйеК
кйк т мАйрцыС кЗтЗрцяцн Ч тЗА рСкц- 7МАК пЗкйДцАМ-кйК
пЗкйДцАМ-кй рСкцю?МрпМА. ыМ ЗкСК кЗкй м ЗАр А ый Зц рСкц< тмМ
т тЗяЗмйК яЗ йАгМ 4 кйкЗй-АЗ ыМяМпгй йАйтц н :
прЗА ыСя рСкС ц 4 пЗ тЗ ЗДыЗмАц пЗмАЗрЗыыц кЗяЗ-
мЗ 4 мкййя<
4 :М. ы.цн
ый ткя ыСяй ый рСкцК пЗАЗ ый яцKЗ<
4 бй ,АЗ прМя3:ЗпгАыгй йккЗрК 4 Зый прцкцгтй-
яй Мы кяйй цК кйк ый тМмйК Мя.кыСяц Зп А. рЗДкц
т Скяй :рЗтМйн
4 ы йпцмйы ый Мы К 4 рйЗмАыЗ-рЗЗтЗ ЗАкргяй
рЗА -ш»н
УД яС.…М :г Зя.йяй 4 ,АЗ :гяЗ мЗтМр…МыыЗ ыц к
.М Сн НЗЗ:лМ ,Ай цяй - кйк :г мкййА.- С ыМй
ыМпрйтця.ыЗ рймм.цАйый мкЗрЗмА. гкйК мМкСыый
мкЗрЗмА. гкй ЗяДый :гА. тмМкй ыМ ыЗкЗ Мы.…М
мМкСыыЗй мкЗрЗмАц гмяцК й СДМ ыцкйк ыМ ыйЗ:ЗрЗАн
Н кЗыKМ прЗмпМкАйК ый йккС Ся АЗрыЗй :й…ыМК кЗ-
яЗкЗя кСякЗ :ця у«н 0ц.ыгй .йм кЗы.цям н I-ВВ» СЗ-
цяй т МмАМ м АМ S-З:рйыг СДмкц ыС МрЗ н У
ыМкЗ АйкЗМ тыС…й3лММ пЗ.АМыцМ цК АМпМр. тцДСК кйк
:САЗ йДМ ыйкЗ ЗМ яцKЗн ;М-ыц:С. тмАрМ.йя МкЗ 4
мМй.йм ыМ тмпЗ ы3н
7й прЗлйыцМ I 4 тмМ Айк ДМ цкмЗтЗ 4 См МыСяйм.
ыМн
4 дйкя ыцАМ пЗмяМйтАрй т йСцАЗрцС уу5н
: пЗДйя пяМ.й ц<4 Ямяц С Мы :СМА ыйр ц МыыЗ ый АЗА йСцАЗрц-
С К кйкЗй тг ыйтйяц-
ый м кйкЗй-АЗ ыМпЗы АыЗй СтМрМыыЗмА.3<
4 ъСМАн
7й Мы ,Ай ДМылцый МймАтЗтйяй Айк ДМ ыМпрц А-
ыЗК кйк мяС.ййыЗ йАМмйт…цйм т СрйтыМыцМ ыМрйяЗ-
Дц гй цррйKцЗыйя.ыгй .яМын > :гя рй ЗмАйА.м
ЗА. ыМыйЗякЗ ттЗМ м цяЗй н
: рСкС м ыМй г прЗ…яц .МАгрМ яцыцц прЗмпМкАЗтн
7й СкяС Мй :гяЗ ыйпрйтЗК ыМ 4 ыйяМтЗн
4 : :г Айк ЗАМяй мМкЗы прцйАц к тй К ЗпСмАцА.
…АЗргн > МыыЗ мМкЗы К мМй.йм- 4 рЗ:кЗ пЗы яй ый
Мы крСкягМК мцыМ-рСмАйя.ыгМ кяййн
и М…ый н 7С .АЗ Зк Мй мкййА.( ый :гяй С М-
ы АЗя.кЗ т.Мрй ц ыМ СДМ Мы ыйМАК .АЗ ый… :яц-
Дйй…цй мМкмСйя.ыгй Мы. пЗмяМйтАрйн ЖАЗ прЗмАЗ
тмМ АЗ ДМ мй ЗМ ММ ЕЗпМрМДМыцМ гмяце 4 кйк :гтй-
МА LцыЗкй трМыЗМN ЗпМрМДМыцМ пЗй.ц цмкрг т тц-
кйАМяМн
Jрц рйммАйтйыцц тй- ыМАК :СС АЗ.МыК Арц рйй
пЗKМяЗтйя .СМмыгМК мцыцМК ыМ цмпЗр.МыыгМ ыц З-
ыц З:яй.кЗ К кяййн
З ий 3-я
Кпнект:
+ид к. Стен . Ски лй

JрЗм ЗАрМя тмМ ыйпцмйыыЗМ т.Мрй 4 ц тцДС< пц-
мйя ыМЗмАйАЗ.ыЗ мыЗн ?З МмА. тмМ ,АЗ мЗтМр…МыыЗ
мыЗ я я3:ЗкЗ ц ыймн 7З кйк ыйА.< :гА. ЗДМАК тгК
ыМтМЗ гМК кЗ С Е>ыАМкрйяе прцыМмМА Зц йпцмкцК
ЗДМА :гА.К тг тМяцкС3 кыцкС KцтцяцйKцц З.цАйяц
яц…. З АЗй мАрйыцKгК .АЗ ц ый…ц прМкц яМА ш»» ый-
йн ъгА. ЗДМАК тг ыМ ыйМАМ йДМ Айкц йЗтК кйк
=ймЗтй икрцДйя.К 0ц.ыгМ =ймгК вйАМрцымкй 7Зр-
йК дМяМый иАМыйК ъяйкЗМАМя.н выМ м М…ыЗ ц т АЗ
ДМ трМ З.Мы. АрСыЗ кЗтЗрцА. З:З тмМ ,АЗ н ЖАЗ
тмМ рйтыЗ кйк Ммяц :г пцмйАМя3 кйкЗкЗ-ыц:С.К мкй-
ДМ К 5»-кЗ тМкй т мтЗМ рЗ йыМ прц…яЗм. З:, мы А.К
.АЗ АйкЗМ ЕпцДйкеК ЕктйрАцрйеК ЕДМыйен Ч тпрЗ.М К
Ммяц МкЗ рЗ йы пМрМтММы я цкйрМйК рйтМ гмяц-
З З:ЗйАцм. :М прц М.йыцй ыйм.МА ЕпцДйкйе(
: СтМрМыК цкйр. кя Мя ый ЕпцДйке ц С йя< Е7С
к .М С ,АЗ( ?Зя.кЗ З:Сйен выМ кйДМАм К АЗ..-т-АЗ..
Айк ДМ :СМАМ кя МА. ц тгК кЗкй мкйДС тй К .АЗ ыц-
кАЗ ц ыйм мЗ трМ Мы бтСмЗАяМАыМй НЗйыг ыМ :гя й
дМяМыЗй иАМыЗ3н7ЗК ЗрЗкцМК ыйЗ ДМ мкЗя.кЗ-ыц:С. С йА.К ,АЗ
З.Мы. пЗ ЗкйМАн НМ. мыЗ< тм .МяЗтМ.Ммкй цмАЗрц К
мкЗя.кЗ г ММ ыйМ К ,АЗ цмАЗрц пМрМЗй ЗА кЗ.М-
тг ХЗр кЗ тмМ :ЗяММ ЗмМяг н хйтМ ыМ мяМСМА
ЗАм3йК .АЗ ыйц:ЗяММ ЗмМяй ХЗр й Дцыц Lый…йN
МмА. т МмАМ м АМ ц ыйц:ЗяММ мЗтМр…Мыый Lый…йNн
Ямяц я3ц МАйяцм. пЗ М яМ ц кЗыKй т кЗыМKК Айк
,АЗ АЗя.кЗ тЗ трМ Мый ЗцмАЗрц.МмкцМК кЗкй :гяц
ыйKццК тЗйыгК АЗркЗтяцК ЗАкргАц рйыг й Мрцкн 7З
й.М К кЗ С ,АЗ АМпМр. ыСДыЗ(
: ЗпСмкй3< прцтг.кй к ,АЗй ЗмМяЗмАц пЗяС.цяйм.
ыМ :М АрСй ц ыМ мрйСн УЗкй тЗ трМ бтСмЗАяМА-
ыМй НЗйыг тмМ ЗрЗкц рйрС…цяцм. ц йрЗмяц АрйтЗй
4 пМртЗМ трМ К ЗяДыЗ :гА.К кййяЗм. З.Мы. ыМСЗ:-
ыЗ ДцА. т кЗрЗйК ЗАрМйыыг Зцы ЗА рСкЗкЗ МяМ-
ыг ц М:р цн 7З .АЗ ДМ ц ,АЗкЗ( JЗмяМ АЗкЗ кйк С
.МяЗтМкй ЗАтйяцям тЗмАК ЗыК тМрЗ АыЗК АЗДМ ыМ мрй-
С ыйС.цям мкЗы А. С :М пЗ Злц тЗмАйн ы пМр-
тЗМ трМ К ыМмЗ ыМыыЗК АЗмкЗтйя :М тЗмАйн 7З АМ-
пМр. 4 ЗДМАМ тг мМ:М тЗЗ:рйцА.К .АЗ С тйм тЗмА(
>яц< ЗДМАМ тг мМ: тЗЗ:рйцА. ый СяцKМ кЗяг К :М
ЕпцДйкйе LтЗ ЗДыЗК .АЗ тг МлМ рйкСяцтйМАМ т Епц-
ДйкйеNн НЗА Айк ДМ ц АСА< ыМ ЗкС мМ:М прМмАйтцА.
кЗрЗК ыМ ЗМАгй дМяМыЗй иАМыЗ3К ыМ ЗкС прМмАй-
тцА. Дцы.К ыМ З:яМ.МыыС3 т KцХрЗтгМ рцг икрцДй-
яцникрцДйя.- НЗА мМй.йм мЗ мАМыг С Мы т кЗ ыйАМ
мСрЗтЗ ц ыМДыЗ т кяйй ыМ кя А ММ пСрпСрыгМ ый
ЗяЗАЗ пЗяМ KцХргн 7МтЗя.ыЗ тмпЗ цыйМАм АЗК .АЗ
С рМтыц ыйгтйяЗм. ЕцкЗыЗйеК ц ыМ З.МАм мяй-
кйА. мАцц цяц ЗяцАтг L.АЗ ЗыЗ ц АЗ ДМNн ЧК й.М
ыМ пЗ,АК .АЗ:г ЗмАЗйыЗ тЗмпМА. АМ: К З икрцДйя.К
З мМрKМ ц пСя.м ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйн
НмМ г Lй ЗДМА :гА.К ц тгN МлМ МА. цК т …кЗяМК
.цАйяц ,АЗА тМяц.йй…цй ц З…М…ц З ыйм пй А-
ыцкЗт рМтыМй яцАМрйАСрг 4 ЕхймпцмйыцМ ДМяМыг
ЗрЗкен 7З пЗмАйт.АМ йДМ МкЗ р З мЗ икрцДйя.3
4 ц тг СтццАМ р З крйХцА ц йя й< т З:Зц ЗыЗ
ц АЗ ДМ 4 иК СкяМрЗК 4 ыЗ кйк тМ.МыК прЗрй.МыК кйк
мц МА йя йн У кЗкЗ ыМ йтйАгтйМА СйК кЗкй тг м
крЗЗАЗ .цАМм. пЗ мАрйыцKй Ехймпцмйыц ен 7З =й-
мЗтй икрцДйя. кйДЗкЗ ц ыйм ый тС прМтрйлйМА т
мАйя.ыЗкЗ …МмАцкЗяМмыЗкЗ кМрЗ тМяцкЗй пЗ, гн УйД-
ЗМ САрЗК м …МмАцкЗяМмыЗй АЗ.ыЗмА.3К т Зцы ц АЗА ДМ
.йм ц т ЗыС ц АС ДМ цыСАС гК цяяцЗыгК тмАйМ
кйк Зцын Н Зцы ц АЗА ДМ .йм МцыЗ цяяцЗыыЗ ый.ц-
ыйМ рй:ЗАС 4 МцыЗ цяяцЗыыЗ кЗы.йМ н >К мяцтй м.
т МцыЗМК цяяцЗыыЗрСкЗМ АМяЗК т ЗыС ц АС ДМК ый-
ый.МыыС3 икрцДйя.3К мМкСыСК г пЗыЗмц яЗДкц
кЗ рАС ц т ЗыС ц АС ДМ мМкСыС тгЗц ый прЗкСякС
ц цМ т йСцАЗрцС К т йя ?,йяЗрЗтмкц ,кМрмцмЗтК
ЗАЗц кЗ мыС-ъСС тпЗяыМ ЗАкрЗтМыМы< й:мЗя3АыЗ АЗ.ыЗкЗ рМ…М-
ыц йй.ц м.ймА. ыМА МлМ ц С ыйм< тй рйй т Мы.
4 ЗА у6 З у« ц ЗА 5у З 55 Мцыгй Злыгй Зркйыц
рйммгпйМАм ый ЗАМя.ыгМ кяМАкц< ,АЗ СмАйыЗтяМыыгМ
икрцДйя.3 0ц.ыгМ =ймгн Н ,Ац .ймг тг СтццАМ< т
кЗ ыйАМ С Зыц KМяЗ СрМыыЗ мпСлМыг …АЗргК рС-
кцМ МрыЗ пЗ Мыг мАСпМы вйр…й прЗЗ А прЗ-
мпМкАЗ К АрМА.ц 4 кйк мМй.йм 4 й пцм. Мыыг мАЗ-
яЗ н 7З АтМрЗ тМр3 4 пСмА. ыйЗтСА Мы цМйяц-
мАЗ ц ХйыАйМрЗ 4 тМр3< рйы.…М цяц пЗДМК ыЗ
кЗкй-ыц:С. ц я ,Ац .ймЗт г ыййМ МмАЗ т З:-
лМй ХЗр СяМК кЗкй-ыц:С. тмМ *6 +»» мМкСы тЗйСА
т =ймЗтС3 икрцДйя.н
выЗкЗ ыМтМрЗ АыЗкЗ ыМ прцЗцяЗм. .цАйА. ц мяг-
…йА. З АМ трМ МыйК кЗкй я3ц Дцяц МлМ т мтЗ-
:ЗыЗ К АЗ МмА. ыМЗркйыцЗтйыыЗ К цкЗ мЗмАЗ ыццн
7З мй г ыМтМрЗ Аыг ыМ тмМкй кййяЗм. ц Мы-
ыЗ ,АЗ< кйк АЗкй…ы 4 пСмА. йДМ й.йАЗ.ый 4 кЗ-
мСйрмАтМыый тяймА. Зкяй ЗпСмАцА.К .АЗ я3ц Дц-
яц :М тм кЗкЗ пЗЗ:ц ый…Мй икрцДйяцК :М З: й-
АМя.ыг прЗкСяЗкК :М АЗ.ыЗкЗ СрМкСяцрЗтйыц мрЗкЗт
МгК тмАйтйяц ц яЗДцяцм. мпйА. кЗкй ц т:рММА т
кЗяЗтС) ыМкЗАЗргМ цмАЗрцкц кЗтЗр А йДМК :САЗ т АМ
трМ Мый ый СяцKй тм3 ыЗ.. кЗрМяц ЗкыцК тм3 ыЗ.. пЗ
СяцKй Зцяц ц Мцяцн
НЗА ,АЗкЗ ыцкйк ыМ ЗкС Зм гмяцА.н НМ. кйк :г ыц:гя Зкрйыц.Мы ц рйС К ыЗ тмМ-Айкц ЗяДыг ДМ Зыц
:гяц пЗыц йА.К .АЗ Айкй Дцы. :гяй мй г ыймАЗ-
лц пЗкЗяЗтыг С:цймАтЗ 4 АЗя.кЗ МяМыыг К
цЗ ы т Мы.н ;ЗмСйрмАтЗ LкС йыыЗмА.N йпрМлй-
яЗ С:цА. ыйм МрА. ЗыЗкЗ ц ыМ йпрМлйяЗ С:цтйА.
цяяцЗыг ыйпЗяЗтцыСн У:цА. ЗыЗкЗК АЗ МмА. С Мы.-
…цА. мС С .МяЗтМ.Ммкц ДцыМй ый ф» яМАК 4 ,АЗ прМ-
мАСпыЗК й С Мы.…цА. мС С .МяЗтМ.Ммкц ДцыМй ый
ф» цяяцЗыЗт яМА 4 ,АЗ ыМ прМмАСпыЗн 7СК рйтМ ыМ
м М…ыЗ( У ыйм ,АС йАМ йАц.Ммкц- Зрйя.ыС3 йй.С
т пЗя цыСАг рМ…цА я3:Зй Мм АцяМАыцй ыС Мр) С ыц
ыМ Зкяц 4 тмМ ц УйыАг т МмАМ LпЗАЗ С .АЗ ыц Зцы ц
УйыАЗт ыМ Зкййям пЗмАрЗцА. мцмАМ С ыйС.ыЗй ,Ац-
кцК АЗ МмА. ЗмыЗтйыыЗй ый тг.цАйыццК мяЗДМыццК М-
яМыццК С ыЗДМыццNн
Ч ,АЗ рйтМ ыМ й:мСрК .АЗ кЗмСйрмАтЗ LЗыЗ м МяЗ
ыйгтйА. мМ: кЗмСйрмАтЗ юN ЗкяЗ ЗмАйтцА. :М тм -
кЗкЗ кЗыАрЗя мМкмСйя.ыС3 Дцы.н УАЗК кЗкй ц мкЗя.кЗ
ЗАМя- иЗтМр…МыыЗ ыМыйС.ыЗК кйк тМрцн > кйк тМ-
рцК тмяМпС3К рЗДйяц МАМйн 7М м М…ыЗ яц< ыйА. мй-
ЗтЗмАтЗК кСрЗтЗмАтЗК рг:ЗтЗмАтЗ LС ыйм МмА. АЗ.-
ыгМ йыыгМК .АЗ Зыц ыйяц тмМ ,АЗN ц ыМ мС МА. Зй-
Ац З пЗмяМыМй мАСпМыц ,АЗй яЗкц.МмкЗй яМмАыцKг<
МАЗтЗмАтйн 7М ЗС йА.м З ый…ц вйАМрцымкЗй ц
АKЗтмкЗй 7Зр н
?йк м М…ыЗК Айк ыМпрйтЗпЗЗ:ыЗК .АЗ тЗА ыйпц-мйя ц :З3м.< й трСк тгК ыМтМЗ гМ .цАйАМяцК мЗ.АМ-
АМ Мы й яЗкЗ …САыцкйн НрСк пЗС йМАМК .АЗ прЗ-
мАЗ З.С пЗцМтйА.м ый тй ц ц м мМр.Мыг тцЗ
рйммкйгтй3 мЗтМр…МыыМй…С3 .С….н
7З пМртЗМ< ыМ мпЗмЗ:Мы ый …САкц 4 тЗ тм кС3 …СА-
кС ыМ тыЗй ХСыкKцМй тЗцА яЗД.) ц тАЗрЗМ< Яцый
;ЗмСйрмАтМыый 7йСкй САтМрДйМАК .АЗ Дцы. рМт-
ыц :гяй ц МыыЗ АйкЗтйК й Яцый ;ЗмСйрмАтМыый
7йСкй З…ц:йА.м ыМ ЗДМАн бй ц ЗАкСй АЗкй :гяЗ
:г т А.м кЗмСйрмАтМыыЗй яЗкцкМК кЗкй я3ц Дцяц
т мЗмАЗ ыцц мтЗ:ЗгК АЗ МмА. тМрМйК З:М. ыК мАййн
=МкЗ ЗДыЗ АрМ:ЗтйА. ЗА ыцК Ммяц йДМ ц т ый…М трМ-
ЗАкСй-АЗ мЗ ыйК ц ЗыйАг кяС:цыК 4 МлМ црМ-
кй мяг…ыЗ цкЗМК З:М. ы.М ,Зн
У м.ймА.3К АЗя.кЗ црМкйн У м.ймА.3К ,АЗ АЗя.кЗ
МякцМ йтйрцц МАйяМй< ц яМккЗ рМ ЗыАцрЗтйА.К ыМ
ЗмАйыйтяцтй тМ.ыЗкЗК тМяцкЗкЗ Зй тмМй вй…цыгн >
я АЗкЗК .АЗ:г тгкцыСА. тЗы пЗкыСт…цйм :ЗяАК С ыйм
МмА. цмкСмый К А Дкй рСкй ъяйкЗМАМя К С ыйм МмА.
ЗпгАыгй кяй ОрйыцАМяМй-
бйК кмАйАцК АМпМр. тмпЗ ыця< ,АЗА т.Мрй…ыцйК тй-
Дг цЗкыСАгйК кйк SК 4 кйДМАм К ыМ мяС.йяЗм. тц-
йА. МкЗ тгЗ лц ц ъ3рЗ ОрйыцАМяМйн ?МпМр. пЗ-
ыц й3К ЗА.МкЗ С Мы :гяЗ ,АЗ цымАцыкАцтыЗМ .Ст-
мАтЗ пЗ.АМыц к ыМ С ц кйкй -АЗ ыМяЗткЗмА.К кЗкй ,Ай
мАрйыый I прц ыМ - бЗяДМы мЗыйА.м К .АЗ ,Ай I-дтЗы А мпйА.< 55нВ»н бЗ йтАрйн
З ий 4-я
Кпнект:
Дик й б пметпм.
Эилеия. Ели бы

бЗ мц пЗр ыМ тмМ т Дцыц :гяЗ мыЗ LыМйрЗ ДМ
С Мы К кйДМАм К ыМкЗАЗрЗМ прцмАрймАцМ к ,АЗ С мй З-
С мяЗтС Е мыЗеNн Ч мМкЗы - 7М пЗыц й3н
JМртЗМ< МймАтцАМя.ыЗ пЗяС.ця ыйр :гА.
ц МыыЗ т йСцАЗрцС М уу5К кйк Зый ыМ ц кЗтЗрцяйн
ОЗА тМрЗ АыЗмА. :гяй —
Lуф»» 4 ,АЗ .цмяЗ йСцАЗрцС ЗтК у» »»» »»» 4 ыС М-
рЗтNн Ч тАЗрЗМ- НпрЗ.М К яС.…М пЗ пЗр кСн
ЧСцАЗрцС н крЗ ыгйК ыймктЗ. прЗмЗяыМ.ыгй
пЗяС…йр ц мАМкя ыыг йммцтЗтн ЦцркСя рыгМ р -
г :яйкЗрЗыЗ …йрЗЗ:рйыгК кяйкЗ ЗмАрцДМыыг
кЗяЗтн и яМккц й црйыцМ мМрKй Зкя Мям крС-
кЗ н бС й3К цмкйя< ыМ :яМмыМА яц кМ ый кЗяС:г ц
тЗяый ц 3ыцХ рЗЗтгй мМрп 4 цягМ кС:г н НЗА ..ц-АЗ ыМЗ:г.ййыЗ :МягМ ц ЗмАргМ С:гК пЗЗДМ- ыМАК ыМ
АЗн 7гы.М тМ.МрЗ К т 5уК прцМА кЗ ыМ 4 ДМяйыцМ
СтцМА. ММ Мм. :гяЗ мЗтМр…МыыЗ МмАМмАтМыыЗн
НЗА 4 тЗыЗкн вг тмАйяцК мпМяц ;ц ы ЯцыЗкЗ ;ЗмС-
йрмАтй 4 ц ый ,мАрйМ мтМркй3лцй ЗяЗАг крЗ кЗ-
кЗтЗрцАМяМ ц ЗмАрЗС цМ ХЗыЗяМкАЗрн
4 ЕУтйДйМ гМ ыС Мрйю 7МйтыЗ йрМЗяЗкц ЗАкЗпй-
яц ЗыС кыцкС тйKйАЗкЗ тМкйн Н ыМй црЗыц.Ммкцй йт-
АЗр рйммкйгтйМА З цкйрМ ц З :йрЗ МАрМн бцкйр. й-
МАця< тм кцй рйК кйк :йрЗ МАр ЗмАйыйтяцтйям ый
„ЗДМ“К МймАтцАМя.ыЗ …Мя ЗД.н > Айк кйк цкйр3
йЗАМяЗм. ЗД К АЗ Зы пЗтгкЗтгр я рЗтыЗ мАЗя.кЗ
рАСАцК .АЗ:г СрЗтМы. мАйя ый „ЗД.“ Lый ,крйыМ 4 ц-
кйр. т пМр. К тгкЗяСпгтй3лцй рАСА.< м МNн Нг м М-
МАМм.< ыЗ ыМ кйДМАм яц тй К .АЗ м Мй кЗрйЗ :ЗяММ
ЗмАЗцы МтрЗпММK АЗй ,пЗцн ?йк ДМК кйк цкйр.К МтрЗ-
пММK ЗАМя „ЗД “ 4 ЗД м прЗпцмыЗй :СктгК ЗД
йякМ:рйц.МмкЗкЗн 7З Зы мАЗ я пМрМ :йрЗ МАрЗ Зк-
рЗй кСрцKМйн У цкйр пЗ крййыМй МрМ :гяЗ :Зя.…М
м МяЗмАц ц ,ыМркцц ц 4 пСмА. цкЗй 4 яЗкцкц< Зы мС-
Мя СмАйыЗтцА.К .АЗ МмА. мт . МДС мяМмАтцМ ц
прц.цыЗйн НгкЗтгр т рАСА.К Зы мС Мя мМяйА. пМртгй
…йк ый АЗ тМяцкЗ пСАцК пЗ кЗАЗрЗ С-е
?СА LпЗтАЗр 3< пц…СК ыц.МкЗ ыМ САйцтй N 4 АСА ый
ыМкЗАЗрЗМ трМ мАйя кйк :г ыМпрЗ ЗкйМ г я Дц-
тцАМя.ыг пЗАЗкЗтК яцт…цм ц крЗ кЗкЗтЗрцАМяМйнвыМ трСк пЗкййяЗм.К .АЗ прц…Мя м3й ыйпрймыЗ
LпЗ.М С ЕыйпрймыЗе ц кйк Зк ыМ прцйАцК рй :гя йы
ыйр (N) ыМ пЗкййяЗм. 4 тмМ пСмАЗМК Зый мкЗряСпйн
> м АрСЗ ткя3.ця тыц йыцМ АЗя.кЗ АЗкйК кЗкй
ХЗыЗяМкАЗр пМрМ…Мя СДМ к ЗмыЗтыЗй АМ М< к ый…Мй
СгкМК к йАМ йАц.МмкЗй кЗ пЗцKцц L йАМ йАцк 4
прц.цыйК Сгкй 4 мяМмАтцМNК к Зпцмйыц3 ыМйтыЗ
цЗ:рМАМыыЗкЗ СгкЗ МАрйн
4 Е-JрЗмАЗ трйлй тЗА ,АС рС.кСК я3:Зй ц тйм
прЗцтЗцА З АрМ мЗыйА т .ймн Ч м кйкц АрСЗ й-
тйяЗм. ,АЗ тй…ц прМкй н ыц Зкяц АтЗрцА.К АЗя.-
кЗ ЗтМ мМ: З прцпйкЗт „тЗыЗтМыц “ 4 ыМц-
тМмАый ХЗр й ,пцяМпмццн > тЗА тй й:йтыМй…й
цяя3мАрйKц АЗкЗК .АЗ С ыц пЗяС.йяЗм.К 4 Сгкй
икр :цый 4 тйKйАгй тМкн ЖАЗА .Мрыгй лцк Lый ,мА-
рйМ рйтцыСяц йыйтМм ц Ай 4 ц рМтыМй…цй цы-
мАрС МыАN 4 ,АЗА лцк Зыц ыйгтйяц „рЗ я.ыг “ цяц
„кЗрЗяМтмкц “К .АЗ яц…ыцй рй ЗкйгтйМАК ыймкЗя.кЗ
тм ц Сгкй-е
> йя.…М 4 Зп А. ыМ пЗ ы3К З.Мы. тЗ ЗДыЗ пЗ-
АЗ СК .АЗ- 7СК й мкйДС пр З< пЗАЗ С .АЗ к ЕрЗ я.-
ыЗ Се лцкС пЗЗ…яй Зый 4 I-ВВ»н НМрЗ АыЗК :гя
прЗмАЗ пЗрйДМы ,Ац ММ ыМЗДцйыыг пЗ тяМыцМ ый
,мАрйМн
ый :гяй т ХйыАймАц.МмкЗ кЗмА3 М рМтыМй ,пЗ-
ц< пяЗАыЗ З:яМкй3лММ .МрыЗМ пяйА.МК ЗмАрЗ пЗ.Мрк-ыСАЗ :МяЗМ ЗАкргАг пяМ.Мй ц крСцК ц ,Ай АМпяй К кЗ-
ягй3лй м ЗА гйыц АМы. МДС- ц ЗмяМпцАМя.-
ыгМК пЗ.Ац ягМ С:г-
Уяг:кй 4 СкСмК м3й 4 тыцн иМяйК йцкрйяйн бцкЗМК
мСЗрЗДыЗМК пМмАрЗМК кйк тм АЗкй…ы ц Дцы.К 4
ыц АМыц рйС ыЗй Мйыц.ыЗмАцн > кЗыМ.ыЗК ЗыцК крС-
кЗ Мы К прйтг< тмМ м М3Ам н ?Зя.кЗ ыМ ыЗкцМ- ыЗ
пЗ.М С ДМ ц 4 (
бйК ,пцяМпмц 4 С…Мтый :ЗяМы. 4 :Зя.н вМяМы-
ый К мяйкй :Зя. 4 СкСм 4 ц .АЗ:г МлМ кяС:ДМК МлМ
:Зя.ыММн > тЗАК МяМыыЗ 4 мЗяыKМн 7М ый…МК ыМ ,АЗ
кЗяС:ЗтйАЗ-рСмАйя.ыЗМ ц рйтыЗ МрыЗМ мктЗ. мАМк-
я ыыгМ кцрпц.ц 4 ыМА< цкЗМК ыМмСлММм К Зпйя 3лММ
мЗяыKМ 4 ЗяЗй тмМ м мМ: 4 тмМ т МякцМ кяЗ.. н
ицМт…цй р З мЗ ыЗй пЗкЗмцям тяМтЗ 4 ый М-
ы 4 ц ццкыСян JЗ.М С-АЗ З.Мы. ЗА.МАяцтЗ йпЗ ыц-
яЗм.< СтцМя 4 ый кС:й С ыМкЗ тгмкЗ.ця цкрЗмкЗ-
пц.Ммкцй мя3ыыгй пСгрМк ц яЗпыСян ЖАЗА пСгрМк
ЗАрМтця Мы н : 4 мыЗтй н
Уйк ц тмМК мяг…йя АЗя.кЗ ыМяМпС3К мСМАяцтС3
АрМмкЗАы3 мАрСын : м М ям н иАйяЗ яМккЗ ц прЗмАЗн ?й-
яйыАяцтгй ХЗыЗяМкАЗр мяц…кЗ ДцтЗ цЗ:рйця ый
,АС цкС3 ,пЗС 4 тЗА ц тмМн
и кйкц ыймяйДМыцМ мяС…йя йАМ ый…С АМ-
пМрМ…ы33 СгкСн Lый прЗМ ЗымАрцрЗтйый :гяй
т кЗыKМ я кЗыАрймАйнN ОрСмАйя.ыгМ рЗ йАц.МмкцМмАСпМыц мЗ лцм ц рймЗ лцм :МмкЗыМ.ыг р -
Зт 4 ц мС црС3лцМ йккЗрг ХЗр Ся ?,йяЗрйК вй-
кяЗрМый) KМяЗАЗыыгМК ктйрйАыЗкрСыгМ Зг JцХй-
кЗрЗтг …АйыЗт) крСмАыгМ МяЗцц йАСй3лМ-кЗяМ-
:йАМя.ыЗкЗ тцДМыц ) пМрМ Мы 3лцМм ХрйСыкЗХМ-
рЗтг ц яцыц ц пйС ркцМ АйкАг 4 мпМкАрйя.ыгй
йыйяц пяйыМА- УйкЗМ тМяц.цМю Уйкй ыМг:яМ й
йкЗыЗ МрыЗмА.ю > кйк Дйякй мтЗМтЗя.ый К ыц.М 4
крЗ М цкц ХйыАйцй 4 ыМ Зкрйыц.Мыый Сгкй
рМтыц-
Уйк З:г.ыЗК мАрЗйыг ц р й цК пЗ .МАгрМК .МрМ
…црЗкцМ тМрц тмМ тгЗцяц ц йСцАЗрцС йн вц З
Мя.кыСяй ыйкЗ й тЗ кЗцЗкыСАй ХцкСрй) пЗ-
.АцАМя.ыЗ пЗкяЗыцям н
=МрМ .йм ЗяДый прцйАц цяй н : .СтмАтЗтйя
мМ: прц АыЗ ц пЗяМыЗ ттЗяыЗтйыыг н бЗ й 4 мкЗ-
рМй т кЗыАЗрСК мСыСя МДСрыЗ С мтЗй рЗЗтгй :цяМА
ц пЗяС.ця СЗмАЗтМрМыцМ ый прйтЗ …АЗрн ЖАЗ прйтЗ
С ыйм АЗя.кЗ я мМкмСйя.ыг ыМйн Ч Айк мрМц мтЗ-
ц прЗрй.ыгК кйк :г мЗАкйыыг ц мтМркй3лМкЗ тЗ-
СйК мАМы 4 г ДцтМ тмМкй ый тцСК тМ.ыЗ З гтй-
М гМ мтМАЗ н 7й ыМ.МкЗ мкргтйА. рСк ЗА рСкйн У
АЗ С ДМ ,АЗ З:яМк.йМА А Дкцй ц тгмЗкцй АрС Орйыц-
АМяМйн >ый.М йяЗ яц .АЗ ЗкяЗ :гА.н НЗ ЗДыЗК .АЗ
ц МыыЗ мАрйыыгМК ыМпрЗрй.ыгМ З:цАйяцлй рМтыц
пЗрЗцяц ,АС ц ДйякС3 кяМАЗ.ыС3 пмцЗяЗкц3н ЕвЗйLsZcюN З 4 З крМпЗмА.е 4 тМ. ыСДыЗ ДМ :гяЗ З-
С йА.м ю
Н 5у ЗпСмАця …АЗрг 4 ц т АС ДМ цыСАС тЗ…яй
ыМ ыЗкЗ йпгйт…й м н JрЗА ыСяй ыМ мтЗй рЗЗ-
тгй рЗАцк 4 ц рЗЗтгй :цяМАцкн : ЗАЗртйя АйяЗы ц ыМ
Зк ЗАЗртйА.м ЗА рЗЗтЗкЗ рАй З мй ЗкЗ пЗмяМыМкЗ
З МыАй 4 55нуфн
JЗАЗ пЗкййя Мй мтЗц Ейпцмце ц кЗтЗрця 4 кйДМА-
м К З.Мы. ЗрЗ…З 4 З крймЗАМ ктйрйАйК кС:йК пр Зйн
ый Айк З.йрЗтйАМя.ыЗ-рЗЗтЗ мяС…йяй 4 ц трСк ц
мцыц кяй мяМйК рСкй К АрМА. 4 пр З ый рймкрг-
АС3 мАрйыцKС LмАрн «- Nн =Мрыцяй рймпягяцм.н 7С тЗАК
прцМАм пМрМпцмгтйА.н
4 вцягй бК Ммяц :г АЗя.кЗ тгК Ммяц :г-
7С .АЗ ЕМмяц :ге( =АЗ ЕМмяц :ге( п А. ММ мАй-
рй пМмы < рМ:МыЗкн >яцК ЗДМА :гА.К .АЗ-ыц:С. ыЗ-
тЗМ 4 ЗАыЗмцАМя.ыЗ- ЗАыЗмцАМя.ыЗ АЗй( ОЗА СД АСА
кйк :САЗ- 7МАК ,АЗ :гяЗ :г мяц…кЗ ыМяМпЗн
З ий 5-я
Кпнект:
Кв д т. Вл дыки ми .
+иятнп-пле*н я функция

п А. ыМ АЗн п А. м тй цК ыМтМЗ гй Зй .цАй-
АМя.К кЗтЗр3 АйкК кйк :САЗ тг- 7СК мкйДМ К мАйргй
Зй АЗтйрцлК R-уВК пЗ,АК ыМкрЗкС:гйК 4 ыС й тмМ МкЗ
ый3Ан Ч МДС АМ тг 4 ый 0СыМК ый НМыМрМК ый вйр-
мМК ый вМркСрцц 4 кАЗ тйм ыйМАК кМ тг ц кАЗн
НЗА .АЗ< прМмАйт.АМ мМ:М 4 ктйрйАК ДцтЗйК прМ-
крймыгй ктйрйАн > М С ыйЗ рйммкййА. З мМ:МК З мтЗ-
Мй Дцыцн JЗыц йМАМК ктйрйАС Мы.…М тмМкЗ прц…яЗ
:г т кЗяЗтС кЗтЗрцА. З АЗ К .АЗ С ыМкЗ тмМ .МАгрМ Скяй
рйтыг< Зы ,АЗкЗ СДМ прЗмАЗ ыМ тццА 4 ыймАЗя.кЗ ,АЗ
я ыМкЗ прцтг.ыЗК МДМыМтыЗн НЗА ц тмМ трМ т
,АЗ ктйрйАыЗ пЗяЗДМыццн 7СК ЗА. :г рЗЗтгМ Ай-
яЗыг ц тмМ м ыц ц мт йыыЗМ< я Мы ,АЗ 4 рйтМы-
мАтЗ .МАгрМ СкяЗтК ыЗ я тйм ,АЗК ЗДМА :гА.К пЗ.ц-
лМК .М :цыЗ 7.3АЗыйн
?йк тЗАн УйкЗй-АЗ ц рМтыц СрМKЗтК рйС ММАм К
мяС.ййыЗК мкййя С ыС3 тМл.< Е03:Зт. ц кЗяЗ тяй-
М3А црЗ ен E]g\< .АЗ:г ЗтяйМА. црЗ 4 .МяЗтМкЗяДМы ЗтяйМА. тяйгкй ц црйн 7й…ц прМкц З-
рЗкЗй KМыЗй пЗкЗрцяцК ыйкЗыМKК ;ЗяЗ< кЗтЗр3 З НМ-
яцкЗй бтСмЗАяМАыМй НЗйыМ 4 З тЗйыМ МДС кЗрЗЗ
ц МрМтыМйн НМрЗ АыЗК ц рМяцкцЗыг прМрйммСкЗт
цкцМ рцмАцйыМ Спр З МрДйяцм. й мтЗй ЕяМ:ен
5
7З т Вф- кЗС 4 З ЗмыЗтйыц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй 4
:гяй цЗ:рМАМый ый…й АМпМрМ…ы К ыМХА ый пцлйн
JрйтйК тгДцяЗ АЗя.кЗ »К5 ыймМяМыц М ыЗкЗ …йрйн
7З йАЗК З.цлМыыЗМ ЗА Агм .МяМАыМй кр цК кйкц мц-
3лц мАйяЗ яцKЗ М яцн > йАЗ ,Ац ыЗя. KМяг ц
тМ Мм Аг ткСмцяц :яйДМымАтЗ т .МрАЗкй ЯцыЗкЗ
;ЗмСйрмАтйн
7З ыМ мыЗ яц< :яйДМымАтЗ ц йтцмА. 4 ,АЗ .цмяц-
АМя. ц ый МыйАМя. рЗ:цК ц МыСМ Зй м.ймА.М н >
кйкЗй :гя :г м гмя тЗ тмМ :Мм.цмяМыыг ДМрАтй
бтСмЗАяМАыМй НЗйыгК Ммяц :г т ый…Мй Дцыц тмМ-Ай-
кц МлМ ЗмАйтйям пЗтЗ я йтцмАцн Ч Зы ЗмАйтйя-
м К пЗАЗ С .АЗ ЗмАйтйяцм. ыЗмг ЕпСкЗтцKМйе ц ыЗмг
Екяйммц.МмкцМе Lый… АЗкй…ыцй рйкЗтЗр ый прЗкСя-
кМNК пЗАЗ С .АЗ я3:тц Зыц З:цтйяцм. ыЗкцМК рС-
кц 4 ыцкАЗн
ЯмАМмАтМыыЗК .АЗК пЗ.цыцт мМ:М ;ЗяЗ LйякМ:рйц-
.Ммкцй = мС М тыМ…ыц :яйкNК ЯцыЗМ ;ЗмСйрмАтЗ
пЗтМяЗ ыймАСпяМыцМ прЗАцт рСкЗкЗ тяйгкц црй 4
5
ЖАЗ мяЗтЗ С ыйм мЗрйыцяЗм. АЗя.кЗ т тцМ пЗ,Ац.МмкЗй МАйХЗрг<
ц ц.Ммкцй мЗмАйт ,АЗкЗ тМлМмАтй ый ыМцтМмАМынпрЗАцт 03:тцн 7йкЗыМK ц ,Ай мАцц :гяй АЗДМ пЗ-
:МДМыйК АЗ МмА. ЗркйыцЗтйыйК йАМ йАццрЗтйыйК ц
ЗкЗяЗ В»» яМА ыйй :гя прЗтЗкяй…Мы ый… цмАЗрц-
.Ммкцй ЕL_j s_jklmZsе< Етм кцй ц ыС МрЗт ц ММА прй-
тЗ 4 кйк ый мМкмСйя.ыгй прЗСкА 4 ый я3:Зй ыС Мрен
7СК йя.…М Ай СД АМыцкйн Нйм АлйАМя.ыЗ цммяМ-
С3А т яй:ЗрйАЗрц иМкмСйя.ыЗкЗ ъ3рЗК АЗ.ыЗ ЗпрМ-
Мя 3А мЗМрДйыцМ пЗяЗтг кЗр ЗыЗт т крЗтц 4 ц тг-
рй:йАгтй3А я тйм мЗЗАтМАмАтС3лцй ?й:Мя. мМкмС-
йя.ыг ыМйн дйАМ тг МяйМАМ й тяМыцМК .АЗ т мтЗц
ыц ДМяйМАМ пЗя.ЗтйА.м ыС МрЗ Айкц -АЗ Lцяц Ай-
кц -АЗNК ц пЗяС.йМАМ ыйяМДйлС3 АйяЗыыС3 кыцДМ.кС
LрЗЗтС3Nн НЗА ц тмМн
:мыЗ< пЗтЗЗт я йтцмАц ыМА СДМ ыцкйкцК ый М-
ыйАМя. рЗ:ц м.ймА. прцтММы к ыСя3 4 рЗ:. прМ-
трйлйМАм т тМяцкЗяМпыС3 :МмкЗыМ.ыЗмА.н > АЗ мй-
ЗМК .АЗ я рМтыц :гяЗ цмАЗ.ыцкЗ :Мм.цмяМы-
ыг кяСпМй…ц АрйкМцйК С ыйм прцтММыЗ к кйр Зыц-
.МмкЗйК прц АыЗ-пЗяМыЗй ХСыкKцц Зркйыц й Айк ДМК
кйк мЗыК Хцц.Ммкцй АрСК прцМ пцлцК МХМкйKц ц
прЗ.ММн Ам3й тг тццАМК кйк тМяцкй мцяй яЗкцкц
З.цлйМА тмМК .МкЗ :г Зый ыц кЗмыСяйм.н К Ммяц :г ц
тгК ыМтМЗ гМК пЗыйяц ,АС :ЗДМмАтМыыС3 мцяСК Ммяц
:г ц тг ыйС.цяцм. цАц й ыМй З кЗыKйн
-иАрйыыЗК пцмйя мМкЗы З тгмЗ.йй…ц тМр…ц-
ый т .МяЗтМ.МмкЗй цмАЗрццК тмМ трМ г…йя .ц-мАМй…ц кЗрыг тЗСЗ гмяцК й тыСАрц кйк-АЗ З:-
яй.ыЗК пйСАцыыЗ ц крМмАЗ 4 кйкЗй-АЗ .МАгрМяйпгй
цкмн >яц ,АЗ Зц яйпгК ц тмМ ЗААЗкЗК .АЗ Зыц :гяц Зя-
кЗ С Мы пМрМ кяйй ц 4 Зц яЗ йАгМ яйпгн : ыМ
я3:я3 кЗтЗрцА. З ыц 4 ц ыМ я3:я3 ц< ,АЗ мяМ цкЗй
,пЗцн 7МСДМяц тЗ ыМ МймАтцАМя.ыЗ —
ОЗАМяЗм. й.МркыСА. тмМ ,АЗ 4 пЗАЗ С .АЗ ,АЗ тг-
ЗцА ц прММяЗт кЗымпМкАйн 7З пЗАЗ рМ…ця< ыМ й-
.МркыСн JСмА. Зц йпцмцК кйк АЗы.йй…цй мМйм ЗкрйХК
йСА крцтС3 йДМ мй г ыМый.цАМя.ыг ЗкЗтг
кЗяМ:йыцй< тМ. цыЗкй ц МыыЗ АйкцМ кЗяМ:йыц мяС-
ДйА прМтМмАыцкЗ —
Ч тЗА СДМ й:мСрК ,АЗ СД МймАтцАМя.ыЗ мяМЗтйяЗ
:г й.МркыСА.< ый ц ттММыг т рСмяЗ тмМ мАццц 4 ыц-
кйкц кйАймАрЗХ ыМ ЗДМА :гА.н
> ыМ АМпМр. мЗтМр…МыыЗ мыЗ< мАрйыыЗМ .СтмАтЗ
тыСАрц 4 тмМ ЗА АЗкЗ ДМ мй ЗкЗ ЗМкЗ ктйрйАыЗкЗ пЗ-
яЗДМыц К З кйкЗ кЗтЗрця тый.йяМн > ыМ тЗ ыМ цкм
L,АЗкЗ ыМ ЗДМА :гА.N 4 прЗмАЗ :З3м.К .АЗ кйкЗй-ыц-
:С. цкм ЗмАйыМАм т тймК ыМтМЗ гМ Зц .цАйАМяцн
7З тМр3 4 тг ыМ :СМАМ мяц…кЗ мАрЗкЗ мСцА. М-
ы н : тМр3 4 тг пЗй МАМК .АЗ ыМ Айк АрСыЗ пцмйА.К
кйк ыцкЗкй ыц ЗыЗ С йтАЗрС ый прЗА ДМыцц тмМй .М-
яЗтМ.МмкЗй цмАЗрцц< Зыц пцмйяц я мЗтрМ МыыцкЗтК
рСкцМ 4 я пЗАЗ кЗтК ыЗ ыцкАЗ ыцкЗкй ыМ пцмйя я
прМкЗт цяц мСлМмАтК пЗЗ:ыг ц цкц К ЗАйяМы-ыг прМкй -
З ий 6-я
Кпнект:
Слур й. +пклятпе
«янп». -4 р 

JЗтАЗр 3< т Мыця мМ:М т З: йыыЗмА. пцмйА.К
ыц.МкЗ ыМ САйцтй н JЗ,АЗ СК кйк ыц крСмАыЗК ЗяДМы
ЗА МАцА. Мм.К .АЗК З.МтцыЗК йДМ С ыйм прЗKМмм
ЗАтМрМыц К крцмАйяяцйKцц Дцыц МлМ ыМ йкЗы.ця-
м К З цМйяй МлМ ыМмкЗя.кЗ мАСпМыМйн >Мйя L,АЗ м-
ыЗN Ай К кМ СДМ ыц.МкЗ ыМ мяС.йМАм К й С ыйм- НЗА ыМ
СкЗыЗ яц< т ;ЗмСйрмАтМыыЗй ;йМАМ мМкЗы .цАй3К
.АЗ ый пяЗлйц УС:й .МрМ тй ы мЗмАЗцАм прй-
ыцк JрйтЗмСц н иАйяЗ :гА.К Зп А. кйкЗй-АЗ ц ыС М-
рЗт ыйрС…ця З тМяцкЗй ;ЗмСйрмАтМыыЗй вй…цыгК
Зп А. мяС.цяЗм. .АЗ-АЗ ыМпрМтцМыыЗМК ыМпрМтг-
.цмяц ЗМн
>К крЗ М АЗкЗК ыМ.АЗ мяС.цяЗм. мЗ ыЗйн JрйтйК
,АЗ :гяЗ т АМ.МыцМ 0ц.ыЗкЗ =ймйК АЗ МмА. т АМ.МыцМ
трМ МыцК мпМKцйя.ыЗ ЗАтММыыЗкЗ я ыМпрМтцМы-
ыг З:мАЗ АМя.мАтК ыЗ тмМ ДМ-
кЗяЗ у6 LАЗ.ыММК :М Мм Ац у6N :гя З йн НрСк
4 АМяМХЗын4 б-ф»В( 4 ДМымкцй кЗяЗмн
4 бйн
4 итЗ:Зыг(
4 бйн
4 ЖАЗ К I-ВВ»н : мМй.йм йяМ.С й тй цК ц г ЗАпрй-
тц м т брМтыцй бЗ н иЗкяймыг(
I-ВВ»- ЖАй I Мы рйрйДйМАК ЗААйякцтйМА 4 пЗ.Ац
пСкйМАн 7З ц МыыЗ пЗАЗ С-АЗ ц мкййя< йн
=МрМ ф цыСА г :гяц СДМ ый й,рЗн ицы йй-
мкй ййЗяцкй ыМ:й ц яМккЗМ мЗяыKМ ый мтЗМ ЗяЗАЗ
й,рЗ ДСДДцА мяМЗ й ый цК ыМ З:кЗы ц ыМ ЗАмАй-
тй н 7З Ай К тпМрМцК :МяММА :Мя. З З:яйкЗК ыМяМ-
пЗМК пСяЗМК кйк лМкц мАйрцыыЗкЗ ЕкСпцЗыйеК ц ,АЗ
кйк-АЗ М…йМАн JМрМыММ ЗкЗ…кЗ пЗы АЗК тМАМрК мЗ-
ыСА кС:гК пЗыМтЗяМ ц тмМ трМ З:яцгтйМ…. ц тмМ
трМ С йМ…. З кС:йн
НЗА СДМ тцыг цйяц САыЗ-МяМыгМ п Аый 4 Ай К
й иАМыЗ3н дйАМ яМккЗМК ыМтЗя.ыЗМ й црйыцМ мМр-
Kй 4 тыцК тыцК тыцК кйк м крСАЗй кЗргК 4 ц г С
брМтыМкЗ бЗ йн НмМ ,АЗ мАрйыыЗМК рСпкЗМК мяМпЗМ мЗ-
ЗрСДМыцМ ЗМАЗ крСкЗ т мАМкя ыыС3 мкЗряСпС< цый-
.М ЗыЗК кЗыМ.ыЗК йтыЗ :г СДМ рСыСяЗн У мАМкя ыыЗй
тМрц 4 мАйрСйК тм м ЗрлМыый К ц ЗмЗ:МыыЗ рЗА< З-
ыц мкяйкцК м:ЗркцК кС:г СДМ С…яц тыСАр.К рЗА кйк-АЗ
йрЗм 4 ц :гяЗ мЗтмМ ыМтМрЗ АыЗК .АЗ:г Зый йкЗтЗ-
рцяйн > тмМ ДМ йкЗтЗрцяйн4 7С .АЗК цягМК З цк Зй прц…яц пЗкя МА.( 4
> Зрлцыг ймц яц LАн МнК тМрЗ АыЗК мяЗДцяцм. яС.М-
З:рйыЗК .АЗ ц мЗйяЗ тпМ.йАяМыцМ Еймц яцеNн
4 бйК :й:С…кйК Зп А. йЗАМяЗм.К 4 мкййяй Мй Iн
вЗрлцыкц мц яц<
4 иЗяыKМ-АЗК й( 7С .АЗК .АЗ( ЧК прЗкйыцKйК йК
прЗкйыцKйю дый-3К ый3ю 7СК яйыЗ< Зыц ццАМК СД
яС.…М АСАК ый мЗяыKМ-
; - НМрЗ АыЗК З мпСАыцKй 4 АСА .ймАгй кЗмА.н
выМ З.МАм .АЗ-АЗ м мМ: мАр ыСА. 4 М…йМА< тМрЗ-
АыЗК тмМ АЗА ДМ ыМЗАт ыгй рцАМя.ыгй З:рй< З:яй-
кЗ ый кяйкЗй мцыМй ййЗяцкМн
УЗкй пЗыц йяцм. пЗ …црЗкЗйК АМ ыЗй яМмАыцKМК
I мкййяй<
4 03:я3 ММ 4 мАйрСС ,АСн
4 дй .АЗ(
4 Ч ыМ ый3н вЗДМА :гА. 4 й ММ рЗАн Ч ЗДМА :гА.
4 ыц й .АЗн JрЗмАЗ Айкн
: пЗДйя пяМ.й цн ый прЗЗяДйяйК Сяг:й м. .СА.-
.СА.К й ЗДМА :гА.К йДМ мЗтмМ ыМ Сяг:й м.<
4 : .СтмАтС3 мМ: З.Мы. тцыЗтйАЗйн :мыЗК .АЗ ЗяД-
ый :гА. ыМ ЕпрЗмАЗ-Айк-я3:Зт.еК й ЕпЗАЗ С-.АЗ-я3-
:Зт.ен НмМ мАццц ЗяДыг :гА.н
4 :мыЗ- 4 ый.йя К АЗА.йм ДМ пЗй йя мМ: ый ,АЗ
мяЗтМ ц СкрйкЗй йкя ыСя ый I< й МАцяй цяц ыМА(
ый м ЗАрМяй кСй-АЗ тыц) кяйй :гяц ЗпСлМыг 4кйк …АЗргн
НмпЗ ыцяЗм.< тМ.МрЗ К ЗкЗяЗ 55К прЗЗц…. пЗ
прЗмпМкАСК ц мрМц ркЗ ЗмтМлМыыгК прЗрй.ыг кяМ-
АЗк 4 АМ ыгМК м ЗпСлМыыг ц …АЗрй цК ц Ай К й …АЗ-
рй ц 4 =АЗ С ыМй Ай К й …АЗрй ц( дй.М Зый мМкЗы
пЗтЗыцяй ц й.М тмМ ,АЗ(
: ЗАкргя А ДМяС3К мкрцпС.С3К ыМпрЗрй.ыС3 тМр.
4 ц г т рй.ыЗ К :МмпЗр З.ыЗ пЗ МлМыцц L,АЗ
ыйгтйяЗм. С ыц ЕктйрАцрйеNн ?ЗА мй гйК мАрйыыгйК
ЕкЗрЗяМтмкцйе Сгкйя.ыгй цымАрС МыА 4 ц цкй К
ыМЗркйыцЗтйыый К мС йм…М…й К кйк АЗкй…ы С-
гкйК пМмАрЗАй крймЗк ц ХЗр н ъМяй пяЗмкЗмА. ттМр-
С) АМ ыЗ-мцыцМ мАМыг) крймыгМК МяМыгМК ЗрйыДМ-
тгМ пМрМпяМАг рМтыц кыцк) ДМяАй :рЗый 4 кйыМ-
я :ргК мАйАС ъСг) цмкЗтМркйыыгМ ,пцяМпмцМйК ыМ
Скяйгтй3лцМм ыц т кйкцМ СрйтыМыц яцыцц М:М-
яцн
: м АрСЗ тгыЗмця ,АЗА йЗмн 7З С ЗМй мпСАыцKг
:гяК пЗ-тцц З СК :ЗяММ крМпкцй Зркйыц н
4 ЖАЗ 4 мй й З я3:ц й - 4 ц трСк :САЗ мпЗ-
тйАцяйм. 4 СкСм-Сяг:кйК :МягМ ЗмАргМ С:гн 4 ?З.-
ыММ< мй й ыМяМпй ц тмМ ц ЕктйрАцрен
4 >яц МлМ АЗ.ыММ< кЗмСйрмАтК 4 пЗпрйтця н 4 ?г-
м .ц цкрЗмкЗпц.МмкцК тМ.ыЗ тЗ33лц кЗмСйрмАтК
:МмпЗлйыгК кйк-
4 7С йК мыЗ- 4 пЗ-тцц З СК З.Мы. мМр.МыЗ мкй-йяй Iн
вг прЗ…яц .МрМ кЗ ыйАСК кМ мАЗ яц йяМы.кцМК
МАмкцМ крЗтйАц LМАц т АС ,пЗС :гяц АЗДМ .ймАыЗй
мЗ:мАтМыыЗмА.3Nн > мыЗтй кЗ ыйАгК МрKйыцМ МркйяК
Скр3 гМ …кйХгК ыМмАМрпц З пМмАргМ цтйыгК крЗ-
йыгй Екй цыеК :Зя.…й К крймыЗкЗ МрМтй крЗтйА.н
7й…М АМпМрМ…ыММ 4 прМкрймыЗМК прЗрй.ыЗМК тМ.ыЗМ
4 мАМкяЗ :гяЗ АЗя.кЗ т тцМ ДйякцК рСпкц ктйрй-
АцкЗт-ЗкЗын
4 > пЗС йА.< Мм. ЕпрЗмАЗ-Айк-я3:цяцеК кЗрМяцК
С.цяцм.- LЗп А. ЗпСлМыый …АЗрй кяйNн 4 Уйкй
ыМяМпй К ыМрйм.МАяцтй АрйАй .МяЗтМ.МмкЗй ,ыМркццК
ыМ прйтй яц(
ый кЗтЗрцяй кйк-АЗ ц Мы К кЗтЗрцяй Зц гмяцн
7З т Сяг:кМ С ыМй :гя тмМ трМ ,АЗА рйрйДй3лцй
цкмн ?й К й …АЗрй цК т ыМй прЗцмЗцяЗ .АЗ-АЗ АйкЗМ
4 ыМ ый3 .АЗК .АЗ тгтЗцяЗ Мы ц АМрпМыц ) ыМ
ЗАМяЗм. мпЗрцА. м ыМйК крц.йА. ый ыММ Lц МыыЗ АйкNК
ыЗ прцЗцяЗм. мЗкяй…йА.м 4 ыМ мЗкяймцА.м :гяЗ
ыМя. н
НЗА ЗмАйыЗтцяцм. пМрМ МркйяЗ н Н ,АЗА З МыА
тцМя АЗя.кЗ ММ кяййн выМ прц…яй цМ < тМ. .МяЗ-
тМк СмАрЗМы Айк ДМ цкЗК кйк ,Ац тЗА ыМяМпгМ Ектйр-
АцргеК 4 .МяЗтМ.МмкцМ кЗяЗтг ыМпрЗрй.ыгК ц АЗя.кЗ
крЗ…М.ыгМ Зкый тыСАрц< кяййн ый кйк :САЗ Скййяй
4 З:МрыСяйм.н Е7СК тЗА Зц кяййн 7С(е LЖАЗК кЗыМ.ыЗКЗя.йнN
JМрМЗ ыЗ3 тй ДСАкЗ-АМ ыг ЗкыйК ц тыСАрц Ай-
кй ыМтМЗ й К .СДй Дцы.н : тцМя АЗя.кЗ ЗкЗы. 4
пгяйМА Ай кйкЗй-АЗ мтЗй Екй цые 4 ц кйкцМ-АЗ ХцкС-
ргК пЗЗДцМ-
ЖАЗК кЗыМ.ыЗК :гяЗ МмАМмАтМыыЗ< СтцМя Ай ЗА-
рйДМыыг мМ: н 7З :гяЗ ыММмАМмАтМыыЗ ц ыМпЗЗДМ
ый Мы LЗ.МтцыЗК ,АЗ :гяЗ СрС.й3лММ МймАтцМ
З:мАйыЗткцN 4 ЗпрММяМыыЗ пЗ.СтмАтЗтйя мМ: пЗй-
йыыг К пЗмйДМыыг т ,АС цкС3 кяМАкСК пЗ.СтмАтЗ-
тйя мМ: йтй.Мыыг т цкцй тцр. рМтыМй Дцыцн
4 дыйМАМ .АЗК 4 мкййяй IК 4 тгйцАМ ый цыСАС т мЗ-
мМы33 кЗ ыйАСн 4 ;ЗяЗм ММ :гя мяг…Мы ЗААСйК ц-
ыСАрцК ц-й АМ ыг ЗкЗы-кяйК кМ пгяйя кй цын
: тг…МяК мМян и пЗяЗ.кц ый мАМыМ пр З т яцKЗ
ыМ .СА. прц МАыЗ Сяг:йяйм. кСрыЗмй ймц МАрц.М-
мкй ХццЗыЗ ц кйкЗкЗ-АЗ ц рМтыц пЗ,АЗт LкйДМА-
м К JС…кцыйNн А.МкЗ мцДС тЗА 4 ц пЗкЗрыЗ тгыЗ…С
,АС Сяг:кСК ц й.М тмМ ,АЗ< й.М Мм.К ЗА.МкЗ ,АЗ
ыМяМпЗМ мЗмАЗ ыцМ( ЖАй рйрйДй3лй К ЗААйякцтй3-
лй ДМылцыйК мАрйыый цкрй-
?й мАСкыСяй тМр. …кйХйК …Ср…йя …МякК м АрС-
З СМрДцтйям К .АЗ:г ыМ пЗйАц АСйК ц 4 АЗ.ыЗ ыМ
пЗ ы3< тМрЗ АыЗК ЗАМяЗм. ыйкЗтЗрцА. Мй З.Мы. рМ-
кц тМлМйн
7З Зый СДМ тг…яйн ъгяй т кЗрЗАкЗ К мАйрцыыЗркЗ-ДМяАЗ пяйА.МК .МрыЗй …я пМК .Мрыг .Сякйн
JяйА.М яМккЗкЗ …Мякй 4 ыМ :гяЗ мыЗ тцыЗ< .Сякц
З.Мы. яцыыгМК кЗрйЗ тг…М кЗяМыК ц ЗАкргАй …М К
АМы. МДС-
4 JЗмяС…ййАМК тгК мыЗК ЗАцАМ Зрцкцыйя.ыц.йА.К
ыЗ ыМСДМяц тг-
4 :мыЗК 4 пМрМ:цяй IК 4 :гА. Зрцкцыйя.ыг 4 ,АЗ
ый.цА кйк-АЗ тгМяцА.м мрМц рСкцн ияМЗтйАМя.-
ыЗК :гА. Зрцкцыйя.ыг 4 ,АЗ ыйрС…цА. рйтМымАтЗ-
> АЗК .АЗ ый ццЗАмкЗ гкМ рМтыц ыйгтйяЗм.
Е:гА. :йыйя.ыг еК С ыйм ый.цА< АЗя.кЗ цмпЗяы А.
мтЗй Зякн JЗАЗ С .АЗ-
4 бйК йК йю > МыыЗн 4 : ыМ тгМрДйян 4 > тй
ыМ.МкЗК ыМ.МкЗ-
ый пЗЗ…яй к мАйАСМ кСрыЗмЗкЗ пЗ,Ай цК йтМмцт
…АЗрЗй цкцй ЗкЗы. кяйК Ай К тыСАрцК й мтЗц ц Зкый-
цК мкййяй ый ,АЗА рйК кйДМАм К мЗтМр…МыыЗ мМр.М-
ыЗ L ЗДМА :гА.К .АЗ:г м к.цА. Мы NК мкййяй З.Мы.
рйС ыС3 тМл.<
4 7М ыйЗцАМ яц тг СцтцАМя.ыг К .АЗ кЗкй-АЗ
я3ц АМрпМяц тЗА Айкц тЗА( > ыМ АЗя.кЗ АМрпМяц 4
пЗкяЗы яцм. ц н УйкЗй рй:мкцй Сю 7М прйтй яц(
4 :мыЗ- ?З МмА. ЗАМя- LЖАЗ прЗкя АЗМ Е мыЗеюN
4 7С йК пЗыц й3н 7З тМ.К т мСлыЗмАцК ,АЗ :гяц
тяйгкц пЗмця.ыММ ц кЗрЗыЗтйыыгн А.МкЗ Зыц ыМ
цЗяцрЗтйяцК ыМ цмАрМ:цяц ц( У ыйм-4 бйК С ыйм- 4 ый.йя н > трСк Зый рймм М яйм.н :
прЗмАЗ тЗА тцМя кяйй ц ,АЗА м М< тЗыкС3К крСАС3К
кц:кЗ-СпрСкС3К кйк ягмАК крцтС3 ,АЗкЗ м Мйн
JЗ ы3 4 тМм. рЗДйян НЗА 4 ММ мтйАцА. 4 ц СД ыМ
пЗ ы3 .АЗ- 7йЗ :гяЗ .АЗ-ыц:С. 4 тмМ рйтыЗ .АЗ 4
мМяйА.н : й…цыйя.ыЗ рймкргя мтЗ3 ЗяЗАС3 :я СК
ткя ыСя ый .ймгн ъМ Мм Ац у«н
4 Нг ыМ ыйЗцАМК .АЗ СДМ пЗрй( 4 мкЗя.кЗ Зк тМД-
яцтЗ мкййя н
4 Ч Ммяц :г тйм пЗпрЗмцяй ЗмАйА.м Мм. мЗ
ыЗй(
4 JЗмяС…ййАМ< тг- тг мЗыйМАМК .АЗ кЗтЗрцАМ( =М-
рМ Мм А. цыСА З: йы :гА. т йСцАЗрцС М-
4 -> тмМ ыС Мрй З: йыг прЗйАц СмАйыЗтяМыыгй
кСрм цмкСммАтй ц ыйСк- 4 Зц кЗяЗмЗ мкййяй Iн JЗ-
АЗ ЗАМрыСяй …АЗрС 4 пЗы яй кяйй< мктЗ. АМ ыгМ
Зкый пгяйя кй цын 4 Н вМцKцымкЗ ъ3рЗ С Мы МмА.
Зцы трй. 4 Зы йпцмйы ый Мы н > Ммяц пЗпрЗ…С 4
Зы тгймА тй СЗмАЗтМрМыцМК .АЗ тг :гяц :Зя.ыгн
7С(
: пЗы ян : ыйкЗыМK пЗы яК кСй тМяй тм ,Ай цкрйн
4 НЗА йДМ кйкю Ч тг ыйМАМК .АЗК кйк тм кцй .МмАыгй
ыС МрК К т мСлыЗмАцК ЗяДМы ыМ МяМыыЗ ЗАпрйтцА.-
м т ъ3рЗ ОрйыцАМяМй ц-
4 Ч ыМ т мСлыЗмАц LЗмАрй Сяг:кй-СкСмNн выМ мАрй…-
ыЗ я3:ЗпгАыЗ< пЗйМАМ тг т ъ3рЗ цяц ыМА(4 Нг ЗмАйМАМм.( 4 т ям й рС.кС тМрцн хС.кй
:гяй Мый К ц мяг…йя< АйкЗй ДМ Мыгй С Мы
кЗяЗмн
4 ыС цыСАкС- вЗДыЗ(
ый пЗЗ…яй к АМяМХЗыСн 7йтйяй кйкЗй-АЗ ыС Мр
4 :гя ыймАЗя.кЗ ттЗяыЗтйыК .АЗ ыМ йпЗ ыця МкЗК
ц крцкыСяй<
4 : :СС тйм ДйА. т брМтыМ бЗ Мн бйК йК Зый-
: пЗтМрыСя МыС3 ЗяЗыС3 рС.кС<
4 Нг пЗтЗяцАМ ыМ т А. й,рЗ(
4 йК кЗыМ.ыЗю JЗДйяСймАй-
?й К ый мЗяыKМК С тгЗйК кйк рймАМыцМК рМ йяй
мАйрСйн п А. :гяЗ СцтцАМя.ыЗК .АЗ рймкргям ММ
йрЗм…цй ыйкяСЗ рЗА ц .АЗ Зый йкЗтЗрцяй<
4 Ч ,Ай тй…й 4 .АЗ ДМК Ай Зый ЗмАйяйм.(
4 ыйн
иАйрСцы рЗА мыЗтй йрЗмн ый пЗкй.йяй кЗяЗтЗйн
JЗ-тцц З СК йДМ ММ мяй:М3лцМ Зкц пЗыц йяц
тм3 ыМяМпЗмА. ц рцмкЗтйыыЗмА. пЗтММыц ,АЗй ДМы-
лцыгн
хЗтыЗ т у« :гя ый яМкKццн > АСА пЗ.М С-АЗ трСк
пЗы яК .АЗ мкййя мАйрСМ ыМпрйтС< I :гяй Ай АМ-
пМр. ыМ Зыйн вЗДМА :гА.К ц МыыЗ ,АЗ 4 .АЗ ыМтЗя.-
ыЗ З: йыСя мАйрСС 4 Айк С.цяЗ Мы ц М…йяЗ мяС-
…йА.н бйК ыМ Зый< тЗА т .М МяЗн
JЗмяМ 5унВ» С Мы :гя мтЗ:Зыгй .ймн вЗДыЗ :г-яЗ :г СДМ мМкЗы пЗйАц т ъ3рЗ ОрйыцАМяМй ц мМ-
яйА. й тяМыцМн
7З пЗмяМ ,АЗй кяСпЗй цмАЗрцц Айк СмАйян > пЗАЗ К
йкЗыыгй мрЗк я й тяМыц тЗМ мСАЗкн УмпМ3 йт-
Арй< МлМ KМяг 5+ .ймйн
З ий 7-я
Кпнект:
:енирный вплппк.
;,йлп. .елен и л ндыш

7З..н дМяМыЗМК ЗрйыДМтЗМК мцыММ) крймыгй кЗрЗ-
яМтмкцй цымАрС МыА) ДМяАЗМК кйк йпМя.мцыК пяйА.Мн
JЗАЗ 4 Мыгй ъСй) трСк пЗы я МыгМ тМкц 4
ц пЗяцям мЗк< ц ъСгн > ц ДМяАЗкЗ пяйА. 4 мЗкК
ц пЗ МркйяС кйпяц мЗкйК ц мЗ.цАм :Зя.…й крЗтйА.К
ц МАмкцМ крЗтйАкцК ц мМй.йм мй 4 ц кйкЗй-АЗ м Мр-
АМя.ыЗ-мяйЗмАыгй СДйм-
JрЗмыСям < С МрМыыгйК мцыМтйАгй мтМА) :яМмАцА
мАМкяЗ мАМыК мАМкя ыыгМ крМмяйК мАЗян ЖАЗ СмпЗкЗцяЗК
мМрKМ пМрМмАйяЗ кЗяЗАцА.м н иЗкК ъСй- .АЗ й й:-
мСр( :мыЗ< :ЗяМын хйы.…М ыцкЗкй ыМ тцМя мыЗтн
;ЗтЗр АК С рМтыц ,АЗ :гяЗ мй ЗМ З:гкыЗтМыыЗМ ц
ыЗр йя.ыЗМ 4 тцМА. мыгн 7С й< тМ. ц тм Дцы. С
ыц :гяй тЗА Айкй СДймый кйрСмМя.< МяМыЗМ 4 Зрйы-
ДМтЗМ 4 ъСй 4 мЗкн 7З г-АЗ ыйМ К .АЗ мыг 4 ,АЗ
мМр.Мый пмцц.Ммкй :ЗяМы.н > ый3< З мц пЗр
Зй Зк :гя рЗыЗ МАрц.Ммкц тгтМрМыыг К мтМркй-
3лц К :М МцыЗй мЗрцыкц Мйыц З К й АМпМр.-бйК АМпМр. ц МыыЗ Айк< .СтмАтС3 Ай К т ЗкСК кй-
кЗМ-АЗ цыЗрЗыЗМ АМяЗ 4 кйк АЗы.йй…цй рМмыц.ыгй тЗ-
яЗмЗк т кяйС< тмМкЗ мМ: .СтмАтСМ….К й тЗА ,АЗА кяй
м тЗяЗмкЗ 4 ыМя. З ыМ й:гА. ыц ый мМкСыС-
ъЗргйК рСмАйя.ыгй кЗяЗкЗя..цк т цкЗяЗт.М< «К
тмАйтйА.н ипрйтй ц мяМтй мктЗ. мАМкя ыыгМ мАМыг
тцДС кйк :г мй ЗкЗ мМ: К мтЗ3 кЗ ыйАСК мтЗМ пяйА.МК
мтЗц тцДМыц 4 пЗтАЗрМыыг ц Агм .С рйн ЖАЗ :З-
рцА< тцц…. мМ: .ймА.3 ЗкрЗ ыЗкЗК ЗлыЗкЗК МцыЗ-
кЗн > Айкй АЗ.ый крймЗАй< ыц ЗыЗкЗ яц…ыМкЗ ДМмАйК
цкц:йК пЗтЗрЗАйн
бйК ,АЗА ?,йяЗр :гяК ыМмЗ ыМыыЗК кМыцйя.ыМй…ц
ц рМтыцн JрйтйК Зы ыМ ЗС йям З АЗкЗК .АЗ:г
рймпрЗмАрйыцА. мтЗй МАЗ ый тм3 Дцы.К ый кйДгй
…йкК ый крСкягМ мСАкц 4 Зы ыМ мС Мя прЗцыАМкрцрЗтйА.
мтЗМй мцмАМ г ЗА .ймС З 5+н 7З тмМ ДМ кйк Зыц Зкяц
пцмйА. KМягМ :ц:яцЗАМкц З кйкЗ -ыц:С. Ай УйыАМ 4
ц Мтй й М.йА. ?,йяЗрй 4 ,АЗкЗ прЗрЗкйК мС Мт…МкЗ
йкя ыСА. ый Мм А. тМкЗт тпМрМн
УЗы.Мы йтАрйкн иАрЗйыЗ прЗпМА ;ц ы ЯцыЗкЗ ;З-
мСйрмАтйн иАрЗйыЗК пЗ .МАгрМ 4 к яцХАй н =СА.
мяг…ыЗМ ДСДДйыцМ ЗАЗрЗт 4 ц :гмАрЗ тыцК тыцК
тыц 4 яМккЗМ й црйыцМ мМрKй-
> АСА трСк пЗ.М С-АЗ Зп А. ,АЗА ыМяМпгй мЗы 4 цяц
кйкй -АЗ ыМ тый ХСыкKц ЗА ,АЗкЗ мыйн Ч йК т.Мрй
Айк ДМ ый й,рЗ 4 мпСмк тыцн НпрЗ.М К тмМ ,АЗ кЗы.МыЗ<АЗ.кйн > З.Мы. ЗрЗ…ЗК .АЗ :гя м ыМ3 Айк рМ…цАМяМы
ц рМЗкн
Н тйкЗыМ пЗМ ыЗй ЗрЗкц ыМмм АСйК кМ ый мАй-
пМяМ мтМркйяЗ пЗ мЗяыKМ МлМ ыМтцДыЗМК МлМ ыМ
ЗСЗАтЗрМыыЗМ ЗкыМ К ц лыЗМ АМяЗ Е>ыАМкрйяйен
дйкргт…ц кяййК М.Айя ХЗр Сяй ц< МлМ рй гм-
яМыыЗ тгм.цАгтйяК кйкй ыСДый ый.йя.ый мкЗрЗмА.К
.АЗ:г ЗАЗртйА. Е>ыАМкрйяе ЗА М яцн УйДгй йАЗ
мМкСыг 4 йммй Е>ыАМкрйяйе Мы МАм LрймЗСМА-
м тргтыЗМ АЗпяцтЗNн УрйтыМыцМ пЗяС.йяЗм. З.Мы.
мяЗДыЗМК м АрйымKМыМыАыг ц тМяц.цый цн
Уйк мктЗ. мЗы< Мм.К т АтМрЗ .цмяЗтЗ црМК
кАЗ-АЗ мМя р З мЗ ыЗйК кАЗ-АЗ мяМккй АЗякыСяК мкй-
йя ЕпрЗмАцАМен
: прцЗАкргя кяйй 4 ц мпМртй LйммЗKцйKц ЗА
Е>ыАМкрйяйеN .АЗ-АЗ мАрМ цАМя.ыЗ ыМмСлММм т прЗ-
мАрйымАтЗ< кЗяЗтй 4 ц Зый ыМмМАм К пЗАЗ С .АЗ пЗ :З-
кй 4 ЗААЗпгрМыыгМ рЗЗтгМ кргя. -С…цн > йАМ
крцтй ыйтцм…МкЗ йАгякй 4 мСАСяй мпцый 4 тЗ кЗ-
цЗкыСАЗМ 4 :Сктй S-
> мктЗ. мАМкя ыыгМ мАМыг ЗМкЗ йякМ:рйц.МмкЗкЗ
црй 4 мыЗтй рМмыц.ыгй тЗяЗмЗк 4 .АЗ-АЗ ыМпрц АыЗМК
.АЗ ЗяДМы мМкЗы —
4 7ц.МкЗК ыц.МкЗК пЗДйяСймАйК 4 Сяг:ыСям мЗмМ-
СК рймкяйы ям м ыц н 7й :я М С ыМкЗ мтМркыСяЗ<
S-+«уу LпЗы АыЗК пЗ.М С ЗА мй ЗкЗ пМртЗкЗ З МыАй:гя мт йы я Мы м :СктЗй S< ,АЗ :гяЗ ыМ йрМкц-
мАрцрЗтйыыЗМ мЗыйыцМ рцАМя.ыЗМ тпМ.йАяМыцМNн >
мтМркыСяц кяйй 4 тй ЗмАрг :Срйт.цкйК :гмАрЗ трй-
лй м.К ттцы.цтйяцм. тмМ кяС:ДМК ц тЗА мМй.йм Зтцы-
А Ам З мй ЗкЗ ыйК Стц А АЗК .АЗ йДМ мМ:М мй З-
С-
НрСк рМмыц.ыгй тЗяЗмЗк мАйя ыМ мЗтМр…МыыЗ
мМы< Зцы ц ыцК ц ОрйыцАМяМйК ц прЗлМ тмМкЗК ыМ
ЗАкяйгтй К мМй.йм ДМ мкййА. М С тмМн
4 :К тццАМ яцК т.Мрй :гя т брМтыМ бЗ М- 4 ;З-
яЗм С Мы мАрйыыгйК прцпя3мыСАгйК пяЗмкцйК прЗ-
:Зтйя ЗАкй…я А.м н
4 =АЗ ДМК ЗАяц.ыЗн ЖАЗ йМА йАМрцйя я З.Мы. пЗ-
С.цАМя.ыг тгтЗЗтн
4 7ЗК пЗыц йМАМК :гя ыМ ЗцыК мЗпрЗтЗДйя ыС-
Мр I-ВВ»К ц тЗА-
4 I-ВВ»( хй й тймн .Мы. цыАМрМмый К АйяйыАяцтй
ДМылцыйн У ыММ ыЗкЗ пЗ.цАйАМяМйн
-7З тМ. ц Зы 4 АЗкй ый прЗкСякМ 4 цК ЗДМА :гА.К
Зы йДМ йпцмйы ый ыММ( 7МАК М С З: ,АЗ 4 ыМя. К
ыМ гмяц З< ,АЗ мыЗн
4 бйК йю Уйк ДМК кйк ДМю .Мы.К 4 Сяг:йям тмМ
…црМК ыМяМпМй ц .СтмАтЗтйя< ЗА ,АЗй Сяг:кц кЗягйК
кяСпгй-
ъСрйт.цкц ЗмАйяц тЗ ыМ З ыйК пЗАЗ К :гмАрЗ
трйлй м.К ттцыАцяцм. З:рйАыЗ т кяйй) S 4 тЗ кЗСяг:ыСям К кцтыСя ыМК прЗмкЗя.ыСя к тгЗСн
: йкргям кйМАЗй L ыМ кййяЗм.К тмМ ый Мы
м ЗАр АN ц мкЗрЗ й:гя З рМмыц.ыЗ тЗяЗмкМК З :С-
рйт.цкйК З:З тмМ < Айк ттЗяыЗтйяЗ Мы прЗ.цАйы-
ыЗМн ый кЗрЗАкй мАрЗ.кй< ЕJЗ ЗмАЗтМрыг мтММ-
ыц К тыЗт. З:ыйрСДМыг мяМг З мц пЗр ыМСяЗтц-
Зй ЗркйыцйKццК мАйт лМй мМ:М KМя.3 ЗмтЗ:ЗДМ-
ыцМ ЗА :яйкЗМАМя.ыЗкЗ цкй ;ЗмСйрмАтйен
ЕмтЗ:ЗДМыцМе( >С цАМя.ыЗ< З .МкЗ т .МяЗтМ-
.МмкЗй пЗрЗМ ДцтС.ц прМмАСпыгМ цымАцыкАгн : мЗ-
ыйАМя.ыЗ кЗтЗр3< ЕпрМмАСпыгМен итЗ:Зй ц прМмАСп-
яМыцМ Айк ДМ ыМрйргтыЗ мт йыг МДС мЗ:ЗйК кйк-
ыСК кйк тцДМыцМ й,рЗ ц МкЗ мкЗрЗмА.< мкЗрЗмА. й,рЗ =
»К ц Зы ыМ тцДМАм ) мтЗ:Зй .МяЗтМкй = »К ц Зы ыМ мЗ-
тМр…йМА прМмАСпяМыцйн ЖАЗ мыЗн ЯцымАтМыыЗМ мрМ-
мАтЗ ц:йтцА. .МяЗтМкй ЗА прМмАСпяМыцй 4 ,АЗ ц:й-
тцА. МкЗ ЗА мтЗ:Згн > тЗА Мтй г ЗА ,АЗкЗ ц:йтц-
яцм. Lт кЗм ц.МмкЗ йм…Ай:М тМкй ,АЗК кЗыМ.ыЗК ЕМ-
тйеNК кйк трСк кйкцМ-АЗ ДйякцМ ыМЗС кц-
7МАК ыМ пЗыц й3< пЗ.М С ыМ МяМыыЗК т.Мрй ДМК
ыМ ЗАпрйтцям т ъ3рЗ ОрйыцАМяМйн иМкЗы пЗмяМ у6
цС АСй ыМпрМ МыыЗ-
Н у6ну» тг…Мя 4 ц АЗА.йм ДМ ый СкяС Стцйя К тм3
т рЗЗтЗ тЗмАЗркМ ЗА ,АЗй тмАрМ.цн ЕНЗА С ыММ прЗ-
мАЗй крСкягй С н ЖАЗ кмАйАц< Зый пЗй МА ц пЗМрДцА
Мы -е НпрЗ.М К ыМАК т пЗМрДкМ ыМ ыСДйям <рМ…ця АтМрЗн
иАрЗйыЗ крМ Мяц вйр… АрС:г вСгкйя.ыЗкЗ дйтЗ-
й 4 тмМ АЗА ДМ МДМыМтыгй вйр…н УйкЗМ ыМц, мыц-
ЗМ З.йрЗтйыцМ т ,АЗй МДМыМтыЗмАцК пЗтАЗр М ЗмАцК
Мркйя.ыЗмАцю
 мтйАцяй Мы й рСкСн
4 ;Ся А.К 4 крСкягМ мцыцМ кяйй ыМ …црЗкЗ рйм-
кргАг 4 мцыцМ Зкый тыСАр.К 4 ц прЗыцкй3 тыСАр.К ыц
й .АЗ ыМ йKМпя м.< ыц.МкЗ 4 тыСАрцК АЗ МмА. ыц.МкЗ
пЗмАЗрЗыыМкЗК ыМыСДыЗкЗн
4 7МАК ыМ кСя А.н выМ ыйЗ- 4 мкййя Мй кСйн >К к
цС яМыц3 мтЗМ СК СтцМя< рЗЗтгй крСк рАй мяЗДця-
м т рЗЗтгй пЗяС Мм KК рЗДкй ц кыцС 4 кйк ЗА кцм-
яЗкЗн вМы тЗртйяЗн
4 НгК ДМымкцМ ыС МрйК кйДМАм К ыМцяМ.ц З ц,-
ММыг прМрйммСкй цн Нг мЗтМр…МыыЗ ыМмпЗмЗ:ыг
гмяцА. й:мАрйкАыЗн >тцыцАМ Мы К ыЗ ,АЗ прЗмАЗ АС-
пЗмА.н
4 Нг цМАМ к …пцЗый - ХСю Ч :гяЗ ЗмАйяй я
тйм т ъЗАйыц.МмкЗ вСММ тМАЗ.кС яйыг…Мй-
4 JЗ.М С ЕЧ е 4 пЗ.М С ,АЗ ЕЧе( иЗтМр…МыыЗ
пЗ-ДМымкцн 4 : мМрцАЗ LмЗый3м.N мтйАця ММ яйыг-
…цн 4 7С тЗА ЗыК тй… яйыг…К ыС( 73ййАМ< ЗрЗ…ЗК
й( ?йк ц МйАМ ДМ яЗкцкц ЗА. ыймАЗя.кЗ тЗАн 0йыг…
пйыМА ЗрЗ…З< Айкн 7З тМ. ыМ ЗДМАМ ДМ тг мкййА.
З йпйМК З мй З пЗы Ацц ЕйпйеК .АЗ ,АЗ ЗрЗ…Зцяц пяЗЗ( 7М З-ДМ-АМК ыС( ЯмА. йпй яйыг…й 4 ц
МмА. Мркцй йпй :МяМыг< ц АЗ ц рСкЗМ йпйн ъг-
яц …пцЗыг т рМтыМ кЗмСйрмАтМ 4 ц МмА. …пцЗыг
С ыйм- йК …пцЗыгн : ыМ :З3м. мяЗтн 7З тМ. мыЗ
ДМ< Ай …пцЗы 4 ,АЗ :МяМыйК АСА …пцЗы 4 яйыг…н бйК
яйыг…К йю
хЗЗтгй пЗяС Мм K рЗДйян иМй.йм пЗыц й3< ,АЗ
ыМ АЗя.кЗ пЗкййяЗм.К ыЗ АЗкй :гя СтМрМыК .АЗ Зый
йм ММАм н > йкрц.йя МлМ крЗ .М<
4 бйК яйыг…н > ыц.МкЗ м М…ыЗкЗК ыц.МкЗ м М…ыЗ-
кЗн
УрСкягМК кяйкцМ …йрг кЗяЗт пягяц ц З ц З:Зрй-
.цтйяцм.н яймкЗтЗ т яй Мы й рСкС<
4 Нг кйкЗй-АЗ мМкЗы - Нг ыМ :Зя.ыг(
иЗы 4 ДМяАЗМ 4 ъСй- выМ АЗА.йм мАйяЗ мыЗ<
ЗяДМы пЗйАц т вМцKцымкЗМ ъ3рЗн
4 бй тМ. ц прйтй :ЗяМыК 4 мкййя З.Мы. рй-
ЗмАыЗ LАСА мЗтМр…МыыЗ ыМЗ:, мыц ЗМ прЗАцтЗрМ.цМ<
рйЗтйА.м :гяЗ ыМ.М СNн
4 ?йк тй ыйЗ мМй.йм ДМ цАц к трй.Сн НМ. тг ДМ
пЗыц йМАМ< тг З: йыг :гА. ЗрЗтг 4 м М…ыЗ З-
кйгтйА. тй ,АЗн
4 7СК К цяй К 4 ыСК кЗыМ.ыЗ ДМК тг прйтгн Ч:мЗ-
я3АыЗ прйтгю
: ыМ пЗ…Мя т ъ3рЗ ОрйыцАМяМй< МяйА. ыМ.МкЗК прц-
…яЗм. цАц т вМцKцымкЗМ ъ3рЗ) Ай Мы йМрДй-яц З у«н
Ч тМ.МрЗ LтпрЗ.М К тмМ рйтыЗ тМ.МрЗ Ай СДМ
:гяЗ йкргАЗN 4 тМ.МрЗ прц…яй кЗ ыМ н nАЗрг
ыМ :гяц мпСлМыгн вг рМ…йяц йй.ц ц мАйрцыыЗкЗ
йй.ыцкй< ,АЗ З.Мы. СмпЗкйцтйМА ц З.цлйМА гмяцн
-ш» мцМяй ый АМАрйкЗйК ыйкыСт кЗяЗтС к яМтЗ С
пяМ.С ц ЗА мАйрйыц пЗпцрй цыСАрц гкЗ яМтС3
лМкСн ЖАЗ :гяЗ Айк пЗ-МАмкцК Айк З.йрЗтйАМя.ыЗн >
Айк тЗ ыМ тмМ ЗрЗ…ЗК АЗ.ыЗК прЗмАЗ-
У…яйн : Зцын бтй рйй кяС:ЗкЗ тЗыСя L,АЗ З.Мы.
пЗяМыЗ пМрМ мыЗ Nн > трСк кйкЗй-АЗ ыМпрМСм ЗА-
рМыыгй йпй 4 ц З .М -АЗ АйкЗ З.Мы. ыМпрц АыЗ -
икЗрЗ ый…Мя< С Мы т пЗмАМяц :гяй мпр Айый тМ-
АЗ.кй яйыг…Мйн ирйС тмМ ттцрцяЗм.К пЗы яЗм.
мЗ ыйн 7МАК ,АЗ :гяЗ прЗмАЗ :МмАйкАыЗ м ММ мАЗрЗыг
4 пЗкцыСА. ыМ ,Ац яйыг…цн 7С й< ыМ пЗ…МяК йн
7З тМ. ыМ тцыЗтйА ДМ К .АЗ :ЗяМын
З ий <-я
Кпнект:
 ципн лйный кпенй.
=-к3. ;еугплйник

ЖАЗ 4 Айк йтыЗК т …кЗя.ыгМ кЗгК кЗкй мЗ ыЗй
мяС.цям н ?йк мыЗК тгрМйыыЗ пЗ ы3< мтМАягй …й-
рЗ-йяК мЗАыц йя..ц…Ммкц крСкяг кЗяЗт 4 ц Jя пйК
ый… йАМ йАцкн вг прЗтйяц МкЗ Jя пЗй< Зы :гя СДМ
цр ыЗ пЗМрДйыыгйК рй:ЗяАйыыгйК ц кЗкй МДСр-
ыгй тмАйтя я т ыМкЗ мйц …АМпмМя.К АЗ ц крЗ кЗкЗ-
тЗрцАМя тмМкй мый.йяй< ЕJя -пя -пя -А………еК й пЗ-
АЗ СДМ СрЗкн ыйДг Jя пй рйммкййя З: цррйKц-
Зыйя.ыг .цмяй 4 цК пЗ ы3К пяйкйяК :ця кСяйкй ц
З: мАЗя ц тЗпця< Е7М З.Сю Нгы.АМ ц Мы юе ЖАЗА цр-
рйKцЗыйя.ыгй кЗрМы. трЗм т Мы К кйк .АЗ-АЗ .СДЗМК
цыЗрЗыЗМК мАрй…ыЗМК Зы пЗДцрйя Мы 4 МкЗ ыМя.
:гяЗ Зм гмяцА.К З:МтрМцА.К пЗАЗ С .АЗ Зы :гя тыМ
]loZ\н
> тЗА АМпМр. мыЗтйн : пМрМм ЗАрМя мтЗц йпцмц 4 ц
ыМ мыЗ< цАрця мй м мЗ:ЗйК якйя мМ:М 4 АЗя.кЗ
.АЗ:г ыМ СтцМА.н ЖАЗ тмМ пСмА кц 4 .АЗ :ЗяМы ц прЗ-
.ММ< Зк пЗйАц АСй) ыММя3 ыйй 4 ый3К пЗ…Мя:г ыМ йС гтй м.н JЗ.М С ДМ АМпМр.- JЗ.М С(
НЗА ц мМкЗы н хЗтыЗ т у6ну» 4 мАЗ я пМрМ мтМркй-
3лМй мАМкя ыыЗй мАМыЗйн 7йЗ ыЗй 4 ЗяЗАЗМК мЗя-
ыМ.ыЗМК .цмАЗМ мц ыцМ :Скт ый тгтМмкМ ъ3рЗн Н кяС:ц-
ыМ мктЗ. мАМкяй яцыый З.МрМ. кЗяС:ЗтйАг 3ыцХн
Уйк яй пйг т рМтыМй KМрктцК АМпя Ам яцKй< Зыц
прц…яцК .АЗ:г мЗтМр…цА. пЗтцкК Зыц прц…яцК .АЗ:г
прМйА. ый йяАйр. ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй мтЗц я3:ц-
гК рСМй 4 мМ: н Ч 4 ртйям к ыц К м ыц цн >
ыМ ЗкС< ыЗкц кяС:ЗкЗ тпй ыг т мАМкя ыыгМ пяцАг 4
мАЗ яК м ЗАрМя АСпЗК ыМ т мцяй тцыСА.м м МмАй-
4 ЖйК йАМ йАцкК й М.Айям ю
: трЗкыСян 7й Мы 4 .МрыгМК яйкцрЗтйыыгМ м М-
З кяййК АЗямАгМК ыМкрмкцМ кС:гн JЗ,А R-уВК мАйргй
прц АМя.К ц м ыц рЗЗтй н
: З:МрыСям мМрцАЗ LС й3К Ммяц :г Зыц ыМ пЗ М-
…йяцК :г т кЗыKМ кЗыKЗт м мЗ тгртйя ц мМ: К
:г тЗ…Мя т ъ3рЗNн
4 7М й М.Айям К й СД Ммяц СкЗыЗ 4 йя3:Зтйям К 4
ЗтЗя.ыЗ рМкЗ мкййя н
4 7С йК ыС йю Нй :гК цяМй…цйК ыМ йАМ йАцкЗ
:гА.К й пЗ,АЗ К пЗ,АЗ К йю Яй-МйК пМрМЗцАМ к ый 4
т пЗ,АгК й( 7СК ЗАцАМ 4 цкЗ СмАрЗ3К й(
R-уВ кЗтЗрцА йяМ:гтй м.К мяЗтй ц ыМкЗ Айк ц яМ-
лСАК ц АЗямАг кС: 4 :ргкц) кйДЗМ Епе 4 ХЗыАйыК
ЕпЗ,Аге 4 ХЗыАйын4 : мяСДця ц :СС мяСДцА. ыйыц3К 4 ый Срцям <
…САЗк ыМ я3:я3 ц ыМ пЗыц й3К й С R-уВ МмА. Срый
прцтг.кй …САцА.н
4 7С .АЗ Ай < ыйыцМю дыйыцМ тй…М ,АЗ мй ЗМ 4 АрС-
мЗмА.н бй СД .МкЗ Ай < тМрыЗн JрЗмАЗ тг ЗАцАМ мАМы-
кЗй З:кЗрЗцА. :МмкЗыМ.ыЗМК й й мАМыкС-АЗ ц :ЗцАМм.
йкя ыСА.н бйю Нгкя ыцАМ 4 ц кяйй йД СрцАМн бйю
4 иАМыг 4 ,АЗ ЗмыЗтй тм кЗкЗ .МяЗтМ.МмкЗкЗ- 4 ый-
.йя н
R 4 :ргыСя ХЗыАйыЗ К 4 рЗЗтЗК крСкяЗ м М -
яйм.н : йыСя рСкЗй< м МйАМм.К тмМ рйтыЗн выМ :гяЗ
ыМ З ,АЗкЗн выМ ыйЗ :гяЗ .М -ыц:С. йМмА.К йкяС-
…цА. ,АЗА прЗкя Агйн
4 дыйМАМ .АЗК 4 прМяЗДця К 4 пЗйМ АМК пЗмцц С
Мы К пЗрМ…йМ йй.кц LтмпЗ ыцям т.Мрй…ыцй Ац-
цй .йм 4 ЗДМА :гА.К АйкЗй :СМА ц мМкЗы Nн
 ткя ыСяй ый R) мыЗК крСкяЗ ткя ыСяй ый Мы К
лМкц .СА.-.СА. Зкрймцяцм. ыМДыг К тЗяыС3лц KтМ-
АЗ ый…ц АйяЗыЗтн
4 7З мМкЗы - У Мы мМкЗы 4 АйяЗы к ыМ СК 4
кцтыСяй ый RК 4 й тМ.МрЗ Зы йы А- ?йк .АЗ-
вЗкргМК яйкцрЗтйыыгМ кС:г З:рЗС…ыЗ …яМпыС-
яц<
4 7С .МкЗ Ай < ый м ыМ3 ц пЗя.ймй тйАцАн ?йк тМ.К
( бЗ йй.Мк тй…ц 4 ыМ ЗЗАыцкК й прЗмАЗ 4 пЗй-
М кЗ ыМК пЗмцц нвыМ :гяЗ ДСАкЗ ЗмАйА.м м мй ц мЗ:Зй 4 цяцК тМр-
ыММК м ,Ац ыЗтг К .СДц ыМК С кЗкЗ АЗя.кЗ :САЗ пЗ
мАрйыыЗй мяС.ййыЗмАц :гя Зй ыС Мр 4 б-ф»Вн > пЗ-
…Мя к ыМ СК к Rн JрйтйК Зы ыМ АЗ.МыК ыМ рцА ц.МыК
С ыМкЗ кйкй -АЗ тгтЗрЗ.Мыый К м М…яцтй яЗкцкйК ыЗ
тмМ ДМ г 4 прц АМяцн 7МйрЗ ДМ Арц кЗй ыйй г
м ыц т МмАМ тг:рйяц ,АС цяС3К рЗЗтС3 н ЖАЗ мт -
йяЗ ыйм кйк-АЗ МлМ крМп.МК .М …кЗя.ыгМ кЗгн
бйя.…М 4 т кЗ ыйАМ Rн Уйк :САЗ 4 тмМ АЗ.ыЗ АйкЗМК
.АЗ ц С Мы < икрцДйя.К мАМкяЗ крМмМяК мАЗяйК …кйХйК
крЗтйАцн 7З .СА. АЗя.кЗ тЗ…Мя 4 тцыСя ЗыЗ крМмяЗК
рСкЗМ 4 пяЗмкЗмАц м МмАцяцм.К тмМ тг…яЗ ц СмАй-
ыЗтяМыыЗкЗ кй:йрцАйК мАйяЗ ыМ,ткяцыг н R 4 тмМ АЗА
ДМК тмМ АЗА ДМн JЗ ?,йяЗрС ц йАМ йАцкМ 4 Зы тмМкй
…Мя т тЗмАМн
НмпЗ ыцяц мАйрЗкЗ Jя пС< кйк гК йя..ц…кцК :г-
тйяЗК тмМ МкЗ мАМкя ыыгМ ыЗкц З:кяМц :яйкЗйр-
мАтМыыг ц йпцмЗ.кй ц L г З.Мы. я3:цяц Jя пСNн
НмпЗ ыцяц дйкЗыЗС.цАМя н
В
дйкЗыЗС.цАМя. С ыйм :гя
крЗ ЗкяймМы ыМЗ:г.ййыЗ 4 Айк ц СяЗ тМАрЗ ц крЗ -
кЗкЗтЗрцАМя К 4 й гК МАцК тЗ тМм. кЗяЗм Зрйяц й ыц
АМкмАгн > кйк ЗА.й ыыгй R-уВ ыйпцйя М С ЗыйДг
т рСпЗр ДМтйыЗй :С йкц< .АЗ ыц АМкмА 4 АЗ тгмАрМя
ДМтйыЗй :С йкЗйн RК кЗыМ.ыЗК :гя ыйкййыК АЗК .АЗ Зы
В
хйС ММАм К рМ.. цМА ыМ З ЕдйкЗыМ ъЗД.М е рМтыцК й З йкЗыМ
ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйнмМяйяК :гяЗК кЗыМ.ыЗК мктМрыЗК ыЗ мМй.йм г ЗЗАй-
яц 4 тМм. ый… АрМСкЗя.ыцкК 4 цК мЗый3м.К АЗДМн
4 Ч .АЗК Ммяц :г Зы :гя ДцтЗй 4 кйк С рМтыцК й(
НЗА :г 4 Е:е 4 ХЗыАйы ц АЗямАгК …яМпй3лц кС:-
иЗяыKМ 4 мктЗ. пЗАЗяЗкК мАМыг) мЗяыKМ мтМрСК м
:ЗкЗтК ЗАрйДМыыЗМ 4 мыцСн 4 ый кЗяМы С R-уВК ц
крЗ…М.ыгМ кйпМя.кц мЗяыKй С ыМй т мцыц кяййн :
кйк-АЗ СкрМям К ЗАЗ…Мя) йкяЗК ыМ …МтМяцям -
4 7СК й кйк ДМ тй… Е>ыАМкрйяе( JяйыМАыг-АЗ Дц-
АМяМй прЗмтМлйА. мкЗрЗ пЗяМАц К й( 7СК кЗыцАМК кЗыц-
АМю Ч АЗ гК пЗ,АгК мАЗя.кЗ тй ыймАрЗ.ц К .АЗ ц тй-
…М С Е>ыАМкрйяСе ыМ пЗы А.н УйДгй Мы. ЗА * З
уу- 4 R ЗАыСя кЗяЗтЗйК пЗ.Ммйя т йАгякМ< йАгяЗк
С ыМкЗ 4 ,АЗ кйкЗй-АЗ .МАгрМСкЗя.ыгйК прцт йыыгй
мйц .М Зйы.цк LтмпЗ ыцяйм. мАйрцыый кйрАцый 4
Ет кйрМАМеNн
: ЗДцтцям <
4 ЧК тг АЗДМ пц…МАМ я Е>ыАМкрйяйе( 7СК й мкйДц-
АМК З .М ( 7С тЗА ЗА.К ыйпрц МрК мМкЗы н
4 иМкЗы 4 ыц З .М н брСкц йы А :гя- 4 Е:е
:ргыСяЗ пр З т Мы н
4 =М рСкц (
R м Зрлцям <
4 =М -.М ю 7СК Ммяц СкЗыЗ 4 прцкЗтЗрЗ н JрцкЗтЗр
пЗ,АццрЗтйян цы ццЗАК ц ый…ц ДМ пЗ,АЗт- бтй
кЗй мцМя р З К кйк :САЗ ыц.МкЗн > трСк 4 ый АМ:М<Е:К 4 кЗтЗрцАК 4 кМыцйК кМыцй 4 тг…М йкЗыйен > АйкЗМ
ыйя пйя- 7СК й .АЗ- Жю
?ЗямАгМ кС:г тцмМяцК яйк т кяйй м,МяЗн R-уВ тмкЗ-
.цяК пЗтМрыСям К СмАйтцям кСй-АЗ мктЗ. мАМыСн :
м ЗАрМя ый МкЗ крМпкЗ йпМрАгй .М Зйы.цк ц С йя<
.АЗ Зы мМй.йм Ай пМрМ:црйМА 4 С мМ: т .М Зйы.ц-
кМ(
вцыСАй ыМяЗткЗкЗ ймц МАрц.ыЗкЗ Зя.йыц н выМ
:гяЗ ыМ мыЗК т .М МяЗК ыЗ АСА :гяЗ .АЗ-АЗн
4 У м.ймА.3К ЗпЗАЗпыгМ трМ Мый тмМтЗ ЗДыг
…МкмпцрЗт ц ЗмАЗМтмкц 4 цяц кйк ц Ай 4 прЗ…яцК 4
ыйрЗ.ыЗ крЗ кЗ мкййя н
R пЗтМрыСям яцKЗ н ияЗтй пЗ-прМДыМ С :ргкй-
яцК яМмАйяц ц ыМкЗК ыЗ ыМ пЗкййяЗм. 4 тМмМяЗкЗ
яйкй т кяйй СДМ ыМ :гяЗн
4 бйК цяМй…цй йАМ йАцкК к м.ймА.3К к м.ймА.3К к
м.ймА.3ю вг 4 м.ймАяцтМй…ММ мрМыММ йрцХ МАц.М-
мкЗМ- Уйк ,АЗ С тйм кЗтЗрцАм < прЗцыАМкрцрЗтйА. ЗА
ыСя З :МмкЗыМ.ыЗмАц 4 ЗА крМАцый З nМкмпцрй-
?йкю
7М ый3 пЗ.М С 4 кйк :САЗ ,АЗ :гяЗ мЗтМр…Мы-
ыЗ ыМкмАйАц 4 ыМ тмпЗ ыцяйм. АйК ММ АЗыК прЗА кц-
тйяйм. кйкй -АЗ АЗы.йй…й ыцА. МДС ыМ3 ц Rн LУй-
кй (N п А. йтЗрЗ.йям н : рймкргя :я С< 5ф цыСА
у«-кЗн У ыц ый рЗЗтгй АйяЗы ЗмАйтйяЗм. +ф цыСАн
4 7СК ыМ пЗрй- 4 ц пЗKМяЗтйя К пЗДйя рСкС RКпЗ…Мя к яцХАСн
7й прЗмпМкАМК СДМ пМрМй ый рСкС3 мАЗрЗыСК Зкя -
ыСям < т мтМАяЗйК ыймктЗ. прЗмЗяыМ.МыыЗй мАМкя ы-
ыЗй кяг:М З й 4 АСАК Ай :гяц мМрЗ-кЗяС:гМК ыМпрЗ-
рй.ыгМ кяМАкц мпСлМыыг …АЗр 4 кяМАкц рцА ц.ыЗкЗ
А,йяЗрцЗтйыыЗкЗ м.ймА. н Н мМ. З ,АйДМ ый…Мя
кяйй ц кяМАкС R-уВ< Зы СДМ ЗпСмАця …АЗргн
вцяй - вцягй R- Н ыМ МмА. АЗДМ LыМ ый3К
пЗ.М С ЕАЗДМеК 4 ыЗ пСмА. пц…МАм К кйк пц…МАм N 4 т
ыМ МмА. АЗДМ .АЗ-АЗК ыМ мЗтмМ ыМ мыЗМн > тмМ-Айкц
К Зы ц 4 г АрМСкЗя.ыцкК пСмА. йДМ ц ыМрйтыЗ:М-
рМыыгйК й тмМ-Айкц АрМСкЗя.ыцкн вгК Ммяц кЗтЗрцА.
гкЗ ый…ц прМкЗт L:гА. ЗДМАК тй К пяйыМАыгМ
Зц .цАйАМяцК ,АЗА гк 4 пЗы АыМйNК г 4 мМ . н > Айк
ЗрЗ…З цыЗкй ЗА. ыМыйЗякЗ ЗАЗыСА.К т прЗмАЗйК
крМпкцй АрМСкЗя.ыцк й кыСА. мМ: ЗА тмМкЗК .АЗ-
З ий >-я
Кпнект:
?итугия. Ямбы и
хпей. Чугунн я ук

?ЗрДМмАтМыыгйК мтМАягй Мы.н Н АйкЗй Мы. й:г-
тйМ…. З мтЗц мяй:ЗмА К ыМАЗ.ыЗмА К :ЗяМы 4 ц
тмМ рСмАйя.ыЗ-ыМкЗяМ:ц ЗМК тМ.ыЗМ 4 кйк ый…МК ыЗ-
тЗМ мАМкяЗ-
JяЗлй. УС:йн nМмА.Мм А …МмА. Злыг кЗыKМы-
Арц.Ммкц крСкЗт< Арц:Сыгн > …МмА.Мм А …МмА. р -
Зт< АццМ мтМАця.ыцкц яцKК кяййК ЗАрйДй3лцМ мц -
ыцМ ыМ:Мм 4 цяцК ЗДМА :гА.К мц ыцМ ЯцыЗкЗ ;ЗмС-
йрмАтйн ЧягМК кйк крЗт.К KтМАг 4 кС:г ДМылцын 7МД-
ыгМ кцря ыг МАмкц яцK 4 т пМртг р йК :яцкЗ к
МмАС МймАтц н УкяС:яМыый К мАрЗкй К кЗАц.Ммкй Ац-
…цыйн
иС пЗ З…М…ц З ыйм Зпцмйыц К ыМ.АЗ пЗЗ:-
ыЗМ цмпгАгтйяц рМтыцМ тЗ трМ мтЗц Е:ЗкЗмяСДМ-
ыцйен 7З Зыц мяСДцяц мтЗМ С ыМяМпЗ СК ыМтМЗ З С
ъЗкС 4 г мяСДц яМпЗ С ц АЗ.ыМй…ц З:рйЗ тМ-
З З С) ц ъЗк ыМ йя ц ыц.МкЗК крЗ М тМ.ыгК С-
.цАМя.ыг цмкйыцй) ц ъЗк ыМ тгС йя ыц.МкЗ С ыММКкйк ыМцтМмАыЗ пЗ.М С прцыМмАц мМ: т ДМрАтС 4 г
ДМ прцыЗмц ДМрАтС ый…М С ъЗкСК ЯцыЗ С ;ЗмСйр-
мАтСК 4 мпЗкЗйыС3К З:С йыыС3К рйС ыС3 ДМрАтСн бйК
,АЗ :гяй АЗрДМмАтМыый яцАСркц ЯцыЗ С ;ЗмСйр-
мАтСК тЗмпЗ цыйыцМ З крМмАыг ы -кЗй бтСмЗА-
яМАыМй НЗйыгК тМяц.МмАтМыыгй прйыцк пЗ:Мг тмМ
ый Зыц К мС г ый МцыцKМй-
НЗА Зцы 4 мАЗ я ый мАСпМы ыйяцАЗкЗ мЗяыKМ УС-
:йн ъМяЗМ- ц йДМ ыМА 4 ыМ :МяЗМК й СД :М KтМАй
4 мАМкя ыыЗМ яцKЗК мАМкя ыыгМ кС:гн > АЗя.кЗ Зыц
кяййК .МрыгМК тмймгтй3лцМК кяЗАй3лцМ грг ц АЗА
ДСАкцй црК ЗА кЗАЗрЗкЗ Зы :гя тмМкЗ т ыМмкЗя.кц
цыСАйн дЗяЗАй :я й м ыС МрЗ 4 СДМ мы Айн хС-
кц пМрМт йыг пСрпСрыЗй яМыАЗй LмАйрцыыгй З:г.йй<
З:, мыМыцМК пЗ-тцц З СК т АЗ К .АЗ т рМтыЗмАцК кЗ-
кй тмМ ,АЗ мЗтМр…йяЗм. ыМ тЗ ц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйр-
мАтйК ЗмСДМыыгМК пЗы АыЗК .СтмАтЗтйяц мМ: тпрйтМ
мЗпрЗАцтя А.м К ц рСкц т ыц З:г.ыЗ мкЗтгтйяцм. KМ-
п цNн
Ч ыйтМрСК ый УС:МК тЗяМ вй…цыг 4 ыМпЗтцДый К
кйк ц МАйяяйК ХцкСрй АЗкЗК кЗкЗ г ц МыСМ ъяй-
кЗМАМяМ н 0цKй ЗАм3йК мыцСК ыМ рйЗ:рйА.< тцыЗ
АЗя.кЗК .АЗ ЗыЗ Зкрйыц.МыЗ мАрЗкц цК тМяц.МмАтМы-
ыг ц ктйрйАыг ц З.МрАйыц цн 7З йАЗ рСкц- ?йк
цыЗкй :гтйМА ый ХЗАЗкрйХц.Ммкц мыц кй< мяц…-
кЗ :яцкЗК ый пМртЗ пяйыМ пЗмАйтяМыыгМ рСкц 4 тг-З А ЗкрЗ ыг цК прцкЗтгтй3А тЗр 4 ймяЗы 3А мЗ-
:З3 тмМн ЖАц А ДкцМК пЗкй МлМ мпЗкЗйыЗ яМДйлцМ ый
кЗяМы рСкц 4 мыЗ< Зыц 4 кй МыыгМК ц кЗяМыц 4 МяМ
тгМрДцтй3А ц тМм-
> трСк Зый ц ,Ац крЗ йыг рСк МяМыыЗ пЗ-
ы яйм. 4 МяМыыгйК .СкСыыгй ДМмА 4 ц м Арц:СыК пЗ-
тцыС м. пЗы АЗй рСкМК пЗЗ…Мя к УС:С ыС Мрн ЖАЗ
:гя Зцы ц ;ЗмСйрмАтМыыг JЗ,АЗтК ый Зя3 кЗАЗ-
рЗкЗ тгпйя м.ймАяцтгй ДрМ:цй 4 СтМы.йА. прйыцк
мтЗц ц мАцй цн > йкрМ Мяц ый Арц:Сый ц :ЗДМ-
мАтМыыгМ МыгМ :г 4 З АЗ К :МС ыЗ К мЗ мАМк-
я ыыг ц кяйй цК .АЗ мАЗ я Ай К ый мАСпМы К ц Дйя
яЗкц.МмкЗкЗ мяМмАтц мтЗц :МС мАтн
-JЗДйрн Н :й кй.й3Ам З йК т:ргкцтй3А
ттМр Дцкц ЗяЗАЗ К рСыСяцн УЗр.йАм МяМыгМ
МрМт. К кйпяМА мЗк 4 СД Зыц .МрыгМ крМмАг мкяМпЗтн
7З тцям JрЗ МАМй L,АЗК кЗыМ.ыЗК гN —
Е> тпр к ЗкЗы. т й…цыСК мАйя.К
> йЗм йкЗтйя йкЗыЗ ен
НмМ ыЗтЗМК мАйя.ыЗМ< мАйя.ыЗМ мЗяыKМК мАйя.ыгМ
МрМт. К мАйя.ыгМ я3цн НрСк кйкЗй-АЗ :МС МK 4
ЕЗкЗы. м KМпц мпСмАця ый тЗя3е 4 ц Зп А. тмМ кц:ыМА-
У Мы К к мЗДйяМыц3К пяЗй пй А. ый мАццК ыЗ
ЗыЗ пЗ ы3< ыМя. :гяЗ тг:рйА. :ЗяММ пЗС.цАМя.-ыг ц прМкрймыг З:рйЗтн
иыЗтй МяМыыгйК А Дкцй ДМмА 4 ц ый мАСпМы.кй
УС:й тАЗрЗй пЗ,Ан : йДМ прцтмАйя< :гА. ыМ ЗДМАю
7МАК МкЗ АЗямАгМК ыМкрмкцМ кС:гК ,АЗ Зы- А.МкЗ ДМ
Зы ыМ мкййя йрйыММК .АЗ М С прМмАЗцА тгмЗкЗМ-
;С:г С ыМкЗ Ар мСАм К мМргМн : пЗыц й3< прМ яцKЗ
ъяйкЗМАМя К прМ яцKЗ тмМкЗ мЗы й ОрйыцАМяМй 4
ыЗ тмМ ДМ< Айк тЗяыЗтйА.м -
хМкцМК :гмАргМ 4 ЗмАрг АЗпЗрЗ 4 ЗрМцн 
ыМмягйыыЗ прМмАСпяМыцц< З кЗлСымАтМыыг мАцйК
кМ ъяйкЗМАМя. ц МыЗтйям - ыМАК С Мы ыМ пЗыц-
йМАм рСкй пЗтАЗрцА.н
R-уВК :яМыгйК ыц ый кЗкЗ ыМ кя LыМ Дйя ЗА ыМкЗ
,АЗй ймАМы.цтЗмАцNК 4 мпСмАцям К мМян 7й Зцы Мя.-
.йй…цй цХХМрМыKцйя мМкСыг ыМ Мя.кыСяЗ р -
З м ыц ..М-АЗ яцKЗ 4 ЗмАргйК .Мрыгй АрМСкЗя.ыцк
4 ц АЗА.йм ДМ мАМряЗм.< Зц кяйй 4 Агм .ц кяй 4 АС-
йК ыйтМрК к вй…цыМн ?й 4 АрМАцй .СкСыыгй ДМмА
ыМ.МяЗтМ.МмкЗй рСкцн >К кЗяМ:яМ гй ыМтцц г тМА-
рЗ К 4 прМмАСпыцк цМАК МяМыыЗК мАСпМы. 4 МлМ 4 ц
тЗА …йкК пЗмяМыцй т МкЗ Дцыц 4 ц Зы яцKЗ к ыМ:СК
м йпрЗкцыСАЗй ыйй кЗяЗтЗй 4 ый пЗмяМыМ мтЗМ
яЗДМн
? ДкцйК кй МыыгйК кйк мС.:йК ъяйкЗМАМя. З:З…Мя
вй…цыС крСкЗ К пЗяЗДця ый рг.йк ЗкрЗ ыС3 рСкС-
7ц …ЗрЗйК ыц гйыц < тмМ кяйй 4 ый ,АЗй рСкМнУйкЗй ,АЗК ЗяДыЗ :гА.К ЗкыМыыгйК йтйАгтй3лцй
тцр. 4 :гА. ЗрСцМ К :гА. рйтыЗМймАтС3лМй мЗАМы
Агм . тЗя.Ан УйкЗй тМяцкцй СМяю
7Мц Мрц й мМкСыйн хСкйК ткя3.й АЗкК ЗпСмАц-
яйм.н итМркыСяЗ ыМмАМрпц З-ЗмАрЗМ яМтцМ яС.й 4 кйк
рЗД.К МяМ мяг…ыгй АрМмк т АрС:кй вй…цыгн хйм-
прЗмАМрАЗМ АМяЗ 4 тмМ т яМккЗйК мтМА лМйм г кМ
4 ц тЗА ый кяйй АйМАК АйМАК рймАтЗр МАм м СДймй3-
лМй :гмАрЗАЗйн > 4 ыц.МкЗ< АЗя.кЗ яСДй ц ц.Ммкц
.цмАЗй тЗгК МлМ цыСАС ыйй :СйыЗ ц крймыЗ :цт-
…й т мМрKМ-
НмМ ,АЗ :гяЗ прЗмАЗК тмМ ,АЗ ыйя кйДгй ц ыйм<
йК цммЗKцйKц йАМрццК йК рймлМпяМыцМ йАЗ Зт
.МяЗтМ.МмкЗкЗ АМяйн > АМ ыМ МыММ ,АЗ тм кцй рй
:гяЗ 4 кйк .СЗК ,АЗ :гяЗ 4 кйк ый МыцМ ыМ.МяЗтМ-
.МмкЗй Злц ъяйкЗМАМя н
7йтМрСК пМрМ 7ц 4 рйкЗрМт…цМм яцKй Мм Ац
ДМымкц ыС МрЗтК пЗяСЗАкргАгМ ЗА тЗяыМыц кС:гК кЗ-
яМ:яМ гМ тМАрЗ KтМАгн
+
JЗ мАйрЗ С З:г.й3 4 Мм А. ДМылцы СтМы.цтйяц
KтМАй ц МлМ ыМ тгмЗ…С3 ЗА :ргк 3ыцХС ъяйкЗ-
МАМя н НМяц.МмАтМыыг …йкЗ пМртЗмт лМыыцкй ы
+
УЗыМ.ыЗК ц ъЗАйыц.МмкЗкЗ вСМ н : яц.ыЗ ыМ тцДС т KтМАй ыц.МкЗ
крймцтЗкЗ 4 кйк ц тЗ тмМ К .АЗ прцыйяМДцА к цкЗ С црСК йтыЗ ц-
кыйыыЗ С l дМяМыС3 иАМыСн УрймцтЗ АЗя.кЗ рйС ыЗМ ц пЗяМыЗМ< й-
…цыгК мйпЗкцК ХЗр СягК пцлй ц прЗ.нМяМыыЗ мпСмкйМАм тыцК МяМыыЗ прЗЗцА МД-
С Арц:Сы 4 ц тмяМ Я С пЗы АгМ ттМр ыМДыгМ :М-
ягМ тМАтц ДМымкц рСк ц МцыЗ цяяцЗыый :Ср кяц-
кЗтн > йАМ АйкцМ ДМ кяцкц т .МмА. мЗы й ОрйыцАМ-
яМйК ыМрц З прцмСАмАтС3лц кМ-АЗ Мм. ДМК т ый-
…ц р йн УАЗ ыйМА< ЗДМА :гА.К ц МыыЗ цК Орй-
ыцАМяМйК прЗтцМяй ХйыАйц рМтыМкЗ .МяЗтМкйК мЗ-
йтй мтЗц ыМДыЗ-крЗыг ЕйрйыкМяЗтеК прцмАйт-
яМыыг ЗА рЗДМыц к кйДЗ С .МяЗтМкСн
бйК .АЗ-АЗ ЗА рМтыц рМяцкцйК .АЗ-АЗ З.цлй3лММК
кйк крЗй ц :Ср 4 :гяЗ тЗ тмМ АЗрДМмАтМн НгК кЗ С
прцМАм .цАйА. ,АЗК 4 ыйкЗ г яц тй АйкцМ цыСАг(
выМ Дйя. тймК Ммяц тг ц ыМ ыйМАМ-
З ий к0-я
Кпнект:
+иймп. Мемб н . ?пхм тый я

Н.Мрй…ыцй Мы. :гя я Мы АЗй мй Зй :С йкЗйК
.МрМ кЗАЗрС3 ц цкц Хця.АрС3А мтЗц рймАтЗрг< тмМ
ттМ…МыыгМ .ймАцKгК тмМ яц…ыММ ЗмАйМАм ый ,АЗй
:С йкМн > САрЗ мпСмАцям тыц ый.цмАЗ ЗАцмАця-
яцрЗтйыыгйК прЗрй.ыгйн
НыцСК т тМмАц:3яМК й мАЗяцкЗ К кЗыАрЗяМр…йК пЗ-
кя гтй ый .ймгК йпцмгтйяй ыС Мрй тЗ лцн ЯМ
ц 4 Ю- тпрЗ.М К яС.…М ыМ ыйЗтС ММ KцХрК пЗАЗ-
С .АЗ :З3м.К кйк :г ыМ ыйпцмйА. З ыМй .МкЗ-ыц:С.
пяЗЗкЗн ОЗА К т мСлыЗмАцК ,АЗ 4 З.Мы. пЗ.АМыый пЗ-
Дцяй ДМылцыйн ЯцымАтМыыЗМК .АЗ ыМ т ыМй ыМ ырй-
тцАм К 4 ,АЗ АЗК .АЗ лМкц С ыМй ыМмкЗя.кЗ З:тцмяц 4
кйк рг:.ц Дй:рг LкййяЗм. :г< .АЗ АСА АйкЗкЗ(Nн
ый мкрцпыСяй пМрЗ К СтцМя мМ: ый мАрйыцKМ<
Еб-ф»Ве 4 ц 4 р З кя кмйн
?Зя.кЗ .АЗ ЗАМя З:рйАцА. ый ,АЗ ММ тыц йыцМК
кйк трСк Зый пЗы яй кЗяЗтС 4 ц кйпыСяй т Мы .Мр-
ыця.ыЗй ,АйкЗй Сяг:З.кЗй<
4 Ч тЗА пцм. Зн бйн JЗяС.цАМК ЗрЗкЗйК 4 йК йК пЗ-
яС.цАМн: ыйя< прЗ.АМыыЗМ М3 пцм. З 4 ЗяДыЗ МлМ прЗй-
Ац .МрМ ъ3рЗ ОрйыцАМяМй LС й3К цяц…ыМ З:, м-
ы А. ,АЗА МмАМмАтМыыгй пЗр ЗкN ц ыМ пЗДМ у5 :С-
МА С Мы н 7З :гя м СлМы ,АЗй мй Зй Сяг:З.кЗйК
.Мрыця.ый кйпя й САцяй Зй прЗрй.ыгй рймАтЗрн
7ймАЗя.кЗК .АЗ пЗДМ ый пЗмАрЗйкМ Е>ыАМкрйяйе ыц-
кйк ыМ Зк мЗмрМЗАЗ.цА.м 4 ц йДМ ЗыйДг З…ц:м
т тг.цмяМыц К .МкЗ мЗ ыЗй ыцкЗкй ыМ :гтйяЗн
Н у5 .ймЗт 4 Зп А. рЗЗтйАЗ-кЗрц.ыМтгМ рг:.ц
Дй:ргК Сяг:З.кй 4 ц ыйкЗыМK пцм. З С Мы т рСкйн
7М ый3 пЗ.М СК ыМ прЗ.Мя МкЗ Мм. ДМК й мСыСя т
кйр йы 4 ц мкЗрММ к мМ:М т кЗ ыйАСн хйтМрыСяК прЗ-
:МДйя кяйй ц ц 4 мМя- ЖАЗ :гяЗ ЗХцKцйя.ыЗМ ц-
тМлМыцМК .АЗ ый Мы йпцмйям ыС Мр I-ВВ» ц .АЗ мМ-
кЗы т 5у ЗяДМы тцА.м к ыМй 4 тыцС йрМм-
7МА< пЗмяМ тмМкЗК .АЗ :гяЗК пЗмяМ АЗкЗ кйк ый-
мАЗя.кЗ ыМтСм гмяМыыЗ пЗкййя мтЗМ ЗАыЗ…МыцМ к
ыМйн НЗ:йтЗк тМ. Зый йДМ ыМ ыйяй< :гя яц т ъ3-
рЗ ОрйыцАМяМйК 4 тМ. Мй ыМЗАкСй :гяЗ СыйА.К .АЗ
:гя :ЗяМыК 4 ыСК тЗЗ:лМ ыМ Зк- > ыМм ЗАр ый тмМ —
Н кЗяЗтМ С Мы крСАцяЗм.К кСМяЗ цый Зн ъСй 4
ДМяАЗМ 4 яйыг…ц 4 рЗЗтгй пЗяС Мм K- бйК ц тЗА
,АЗ 4 ц тЗА ,АЗ МлМ< мМкЗы ЗАМяй кЗ ыМ ййАц н
JЗкййА. Мй ,АЗ цтМлМыцМ 4 ЗАыЗмцАМя.ыЗ I-ВВ»( :
ыМ ый3< Зый ыМ пЗтМрцА Lй ц кйкК т мй З МяМК пЗ-
тМрцА.(NК .АЗ Мм. ыц прц .М К .АЗ мЗтМр…МыыЗ-> ый3< :СМА АрСыгйК ыМяМпгйК й:мЗя3АыЗ ыМяЗкц.-
ыгй рйкЗтЗр- 7МАК АЗя.кЗ ыМ ,АЗн JСмА. тмМ рМ…цАм
Мйыц.Ммкц< прЗмАЗ пЗ…я3 Мй кЗпц3 м цтМлМыц н
: АЗрЗпяцтЗ ймЗтгтйя цтМлМыцМ т кйр йы 4 ц
СтцМя ,АС мтЗ3 СДймыС3К З:М. ы.3 рСкСн НмпЗ ыц-
яЗм.К кйк ЗыйК IК АЗкй ый прЗкСякМ т яй З3 рСкСК
м ЗАрМяй ый ыММн 7МСДМяц Зый МймАтцАМя.ыЗ-
> тЗА :М .МАтМрАц 5ун ъМяй ыЗ..н НмМ МяМыЗтй-
АЗ-мАМкя ыыЗМн 7З ,АЗ кйкЗМ-АЗ рСкЗМК рСпкЗМ мАМк-
яЗ 4 ыМ ый…МК ыМ ыймАЗ лММК ,АЗ 4 АЗыкй мАМкя ыый
мкЗряСпйК й пЗ мкЗряСпЗй крСАцАм К ыМмМАм К кСцА-
> ыМ Сцтя3м.К Ммяц мМй.йм крСкяг ц МяМыыг ц
г й ц пЗг САм ттМр кСпЗяй йСцАЗрцС ЗтК ц пЗ-
Дцяй яСый Сяг:ыМАм .Мрыця.ыЗ 4 кйк АйК й мАЗяц-
кЗ ыгы.М САрЗ К ц тЗ тмМ З й мрйС ЗпСмА Ам тмМ
…АЗргК ц й …АЗрй ц —
иАрйыыЗМ ЗлСлМыцМ< .СтмАтЗтйя рМ:рй 4 ,АЗ кй-
кцМ-АЗ ДМяМыгМ прСА. ц М…й3А 4 пЗяЗДцАМя.ыЗ
М…й3А мМрKСК АМмыЗК ыМ тйАйМА МмАйн : мАЗ я С
мАМкя ыыЗй тМрц м ЗяЗАг ц KцХрй ц< I-ВВ»н IК мпц-
ыЗ3 кЗ ыМК ый мАЗяЗ К .АЗ-АЗ пцмйяйн : тЗ…Мя-
4 НЗА- 4 прЗА ыСя Мй рЗЗтгй :цяМАн 4 : пЗяС.ця
мМкЗы цтМлМыцМ ц тцям н
4 Уйк тг йккСрйАыгю вцыСАкС 4 ЗДыЗ( Jрцм .АМК
АЗя.кЗ кЗы.Сн
п А. ЗпСмАцяй кяйй т пцм. З 4 ц .АЗ Ай С ыМйтыСАрц й ЗпСлМыыг ц …АЗрй ц( =АЗ Зый мкйДМА 4
.АЗ мМяйМА .МрМ мМкСыС( Уйк ,АЗ СыйА.К тг.цм-
яцА.К кЗкй тм Зый 4 ЗААСйК ц цкЗйК рМтыМй мАрй-
ыг мыЗтн
: Зя.й м ЗАрМя ый ыММн хМ:рй 4 ДМяМыгМ прСА. К
АМмыЗ- УЗкй Зый кЗтЗрцА 4 яцKЗ С ыМй кйк :гмАрЗМК
мтМркй3лММ кЗяМмЗ< ыМ рйкя МА. ЗАМя.ыг мпцKн
7З мМй.йм кЗяМмЗ 4 ыМпЗтцДыЗн > СтцМя мАрйыыЗМ
мЗ.МАйыцМ< тгмЗкЗ тМрыСАгМ С тцмкЗт АМ ыгМ :рЗ-
тц 4 ыйм М…яцтгй ЗмАргй АрМСкЗя.ыцкК З:рйлМыыгй
тМр…цыЗ3 ттМр 4 тМ кяС:ЗкцМ ЗрлцыкцК ЗА ыЗмй к
Скяй рАйн > ,Ац тй АрМСкЗя.ыцкй кйк-АЗ прЗАцтЗрМ.ц-
яц Зцы рСкЗ СК кяйяц ый тмМ яцKЗ ,АЗА ыМпрц АыгйК
рйрйДй3лцй X 4 кйк крМмА< пМрМ.МркыСАЗМ крМмАЗ
яцKЗн
УЗяМмЗ йтМрАМяЗм.К мпцKг мяцяцм.-
4 Ч тМ. тг ыМ :гяц т ъ3рЗ ОрйыцАМяМй(
4 : :гя- : ыМ Зк< :гя :ЗяМын
4 бйн 7СК Айк ц С йяй< .АЗ-ыц:С. тй ЗяДыЗ :г-
яЗ пЗ М…йА. 4 тмМ рйтыЗ .АЗ LЗмАргМ С:гК Сяг:кйNн
7З йАЗ АМпМр. тг 4 т Зц рСкйн Нг пЗ ыцАМ< ЕНм -
кцй ыС МрК т АМ.МыцМ +* .ймЗт ыМ й тцт…цй ъ3рЗК
м.цАйМАм -е
иМрKМ мАСкыСяЗ АйкК .АЗ прСА. мЗкыСяцм.н Уйк
йя..ц…кйК 4 кяСпЗК кйк йя..ц…кйК пЗпйям К кяСпЗ
Зя.йян > .СтмАтЗтйя< йпСАйям 4 ыц рСкЗйК ыц ыЗ-кЗй-
ый тмАйяйК пЗА ыСяйм. яМыцтЗн 7ййтцяй кыЗпкСК
м яМккц АрМмкЗ Спйяц мЗ тмМ мАЗрЗы …АЗргн : :гя
ЗАрМйы ЗА црй 4 ттЗМ м ыМйн
I :гяй кМ-АЗ Ай К С Мы й мпцыЗйК тЗяМ …кйХйн
ЮыцХй …Ср…йяйК пййяй 4 мяС…йя 4 тМм. мяС…йян
> тмпЗ ыцяЗм.- ыМА< мтМркыСяЗ т ЗыС мЗАС3 мМкСы-
г-
выМ прц…яЗм. ыМйтыЗ цм.цмяцА. крцтцыС Сяц.-
ыЗй М :рйыг ыЗтЗкЗ Ацпй LАМпМр. ,Ац М :рйыгК
ц лыЗ йМкЗрцрЗтйыыгМК ый тмМ прЗмпМкАй йпц-
мгтй3А я ъ3рЗ ОрйыцАМяМй Сяц.ыгМ рйкЗтЗргNн >
пЗ ы3< тЗкыСАй К рЗЗтй АрМпМлСлй пМрМпЗыкй 4
мАрйыыЗМ мСлМмАтЗК мЗмАЗ лММ АЗя.кЗ ц ЗыЗкЗ Зркй-
ый 4 Сйн : :гя мМй.йм АйкЗй М :рйыЗйн
НЗА АМпМр. лМякыСяй кыЗпкй С тЗрЗАй 4 ый крСц 4
МлМ ыцДМн иАМкя ыыгй …Мяк …Ср…цА пЗ пяМ.й К кЗ-
яМы 4 пЗ пЗяСн : мяг…С 4 ц ,АЗ МлМ мыММК .М тц-
МА.К 4 ц кЗяС:ЗтйАЗ-мМрЗй …МякЗтЗй крСг тг…йк-
ыСяй Зый ыЗкй ц рСкй -
?СкЗ ыйА ыСАй М :рйый рЗДцА ц йпцмгтйМА Ац-
…цыСн 7МА< рМкцМК м :МмкЗыМ.ыг ц пйСй ц 4 Сйрг
ЗяЗАй З прСА. н > мяг…С 4 тцДС< ЗыйК мйцК С-
йМА мМкСыСн
НЗА 4 тМрц …кйХйК тЗА 4 мАСкыСяй кйкй -АЗ крг…кй
4 ц мыЗтй …МякК …Мяк-4 7СК пЗДйяСймАйн
: З:МрыСям н ый :гяй т яМккЗ К …йХрйыыЗ-ДМя-
АЗ К рМтыМкЗ З:рйKй пяйА.Мн ЖАЗ :гяЗ т Агм .С рй
яММК .М Ммяц :г Зый :гяй :М тмМкЗн бтМ ЗмАргМ АЗ.-
кц 4 мктЗ. АЗыкС3 Акйы.К АяМ3лцМ рЗЗтг 4 тй Скя
мктЗ. пМпМян бтй ыМДыЗ-крСкяг кЗяМый-
ый мцМяй т ыцМы.кЗ крМмяМн 7й .МАгрМСкЗя.-
ыЗ мАЗяцкМ пМрМ ыМй 4 ХяйкЗы м .М -АЗ ЗтцАЗ-М-
яМыг К тй крЗ…М.ыг мАйкйы.цкй ый ыЗДкйн Н СкяС
рАй С ыММ г цяЗм. 4 т АЗы.йй…Мй :С йДыЗй АрС:З.кМ
,АЗ рМтыММ кСрМыцМ Lкйк ыйгтйМАм 4 мМй.йм й:гяNн
вМ :рйый тмМ МлМ рЗДйяйн вЗяЗА :ця Ай 4 тыСА-
рц С Мы 4 т ыйкйяМыыгМ Зкрймый прСА. н : ЗА.МА-
яцтЗ мяг…йя кйДгй Сйр ц- ц трСк Зый ,АЗ АЗДМ
мяг…цА(
7З Зый мпЗкЗйыЗ г цяйК мпЗкЗйыЗ пЗкя гтйяй ый
Мы ц ыМ:рМДыЗ мАр ыСяй пМпМя 4 ый Зй рЗЗтгй
:цяМАцкн
Уйк ЗДыЗ яйыЗкрЗтыММ 4 мпрЗмця<
4 JЗмяС…ййАМК т АйкЗ мяС.йМ 4 й.М ДМ тг йпц-
мйяцм. ый Мы ( > й.М ймАйтцяц Мы прцйАц м3-
й(
ъСАЗ ц ыМ мяг…цАн 7йяцяй ц ХяйкЗый т мАйкйы.цкК
ЗАяМ:ыСяйн
4 JрМяМмАыгй яцкМрн ОЗАцАМ(
?СА АЗя.кЗ пЗы я< йякЗкЗя.н вЗяыцМй Мя.кыСяЗт.Мрй…ыММ< кй Мыый рСкй ъяйкЗМАМя К ыМмАМрпц ЗМ
яМтцМ яС.йК ыЗ Ай < ый УС:М 4 ,АЗ тЗАК м йкцыСАЗй
кЗяЗтЗйК рймпрЗмАМрАЗМ АМяЗн : трЗкыСян
4 ияС…ййАМК 4 мкййя К 4 тМ. тг ДМ ыйМАМ< тмМ
ЗАрйтя 3лц мМ: ыцкЗАцыЗ ц ЗмЗ:МыыЗ йякЗкЗяМ
4 ЯцыЗМ ;ЗмСйрмАтЗ :МмпЗлйыЗ-
?М ыгМ :рЗтц 4 тгмЗкЗ к тцмкй К ЗмАргй ыйм М…-
яцтгй АрМСкЗя.ыцк<
4 ъгмАрЗ Сыц.АЗДцА. ыМ ыЗкц 4 рйС ыМйК .М
йА. тЗ ЗДыЗмА. ыЗкц кС:цА. мМ: 4 ц тгрЗДМыцМ
4 ц Айк йяММн ЖАЗ З ыМпрцмАЗйыЗмАц тМрыЗн
4 бй- З ыМпрцмАЗйыЗмАцн
4 бй кЗ пйыцйкС тЗА ,Айкц тЗА ягмгК кЗяг цмАцы
4 тгпСмАцА. ый СяцKС- 7МАК тг прМмАйт.АМ мМ:М- ыСК
ЗА. ,АЗкЗ ыМц МыыМй…МкЗ ЗМкЗ З:ЗДйАМя 4 ыСК й
тг МкЗ ыйМАМК 4 прМмАйт.АМК .АЗ Зы м:рЗмця м мМ:
тм3 ,АС яЗД. ЗМД 4 ц т цмАцыыЗ тцМ мрМц пС:-
яцкц- ю
ый м М яйм.н 7З ыМ мыЗ :гя тцМы ММ ыцДыцй
мкЗр:ыгй АрМСкЗя.ыцк< тМ кяС:Зкц мкяйкц ЗА СкяЗт
рАй к ыЗмСн > пЗ.М С-АЗ ЗА ,Ац мкяйЗк ыМ мАйяЗ м-
ыЗ< АЗАК тЗ кЗцЗкыСАгйК мСАСягй ц кргяЗСцй 4 З:-
ыц йя ММ 4 АйкС3- ы-
НпрЗ.М К мМй.йм мАйрй3м. пМрМйА. АЗкй…ыцМ
мтЗц 4 ыМыЗр йя.ыгМ 4 ЗлСлМыц н ?МпМр.К кЗкй ,АЗ
пц…СК мЗый3 прМкрймыЗ< тмМ ,АЗ Айк ц ЗяДыЗ :гА.Кц ЗыК кйк тм кцй .МмАыгй ыС МрК ц ММА прйтЗ ый рйЗ-
мАц 4 ц :гяЗ :г ыМмпрйтМяцтЗ- 7СК й ,АЗ мыЗн
I м М яйм. З.Мы. мАрйыыЗ ц ЗякЗн JЗАЗ прцмАйя.-
ыЗ пЗм ЗАрМяй ый Мы 4 тыСАр.<
4 Ч кяйтыЗМ 4 м тй ц мЗтМр…МыыЗ мпЗкЗйыйн Нг
АйкЗй цягй 4 ЗК СтМрМый т ,АЗ К 4 тг ц ыМ пЗС й-
МАМ пЗйАц т ъ3рЗ ц мЗЗ:лцА.К .АЗ тЗА 4 п.3 яцкМрК
4 кСр3н Нг :СМАМ :Зя.ыг 4 цяц тг :СМАМ йы Аг
4 цяц СД ыМ ый3 .АЗн ъЗя.…М< СтМрМый 4 тг мМй.йм
:СМАМ пцА. мЗ ыЗй ,АЗА З.йрЗтйАМя.ыгй -
УйкЗй ыйкягйК цМтй3лцйм АЗын : ЗпрММяМыыЗ
.СтмАтЗтйя< мМй.йм Зп А. ыМыйтцДС ММн НпрЗ.М К пЗ-
.М С ЕмМй.йме( : ыМыйтцМя ММ тмМ трМ н
прЗкцыСяй т рЗА тМм. мАйкйы.цк МяМыЗкЗ СК
тмАйяй цК прЗмтМ.цтй мктЗ. …йХрйыыЗМ рЗЗтг К 4
мМяйяй ыМмкЗя.кЗ …йкЗт 4 ЗмАйыЗтцяйм. мйц ЗМ-
кЗ крМмяй-
НрСк 4 рСкй тЗкрСк ЗМй …Мц 4 кС:й ц т кС:г- ыМАК
кСй-АЗ МлМ кяС:ДМК МлМ мАрй…ыММ- Уя ыСм.К ,АЗ :г-
яЗ мЗтМр…МыыЗ ыМЗДцйыыЗ я Мы К цК ЗДМА :гА.К
АЗя.кЗ пЗАЗ С- НМ. ыМ Зк ДМ 4 мМй.йм ,АЗ пЗыц-
й3 мЗтМр…МыыЗ ЗА.МАяцтЗ 4 ыМ Зк ДМ мй ЗАМА.
АЗкЗК .АЗ пЗАЗ мяС.цяЗм.н
7МмАМрпц З-мяйкцМ кС:г L пЗяйкй3 4 ,АЗ :гя
ткСм ЕяцкМрйеN 4 ц т Мы тяцА кяЗАЗк ДкС.МкЗ й 4
ц МлМ 4 ц МлМ- : ЗАмАМкыСям ЗА М яц ц мй ЗмАЗ -АМя.ыЗй пяйыМАЗйК ыМцмАЗтЗ трйлй м.К пЗыМмм тыцК
тыц 4 пЗ кйкЗй-АЗ ыМтг.цмяМыыЗй Зр:цАМ-
бйя.ыМй…ММ ЗкС ЗпцмйА. АЗя.кЗ прц:яццАМя.-
ыЗК АЗя.кЗ пСАМ :ЗяММ цяц МыММ :яцкц йыйяЗкцйн
хйы.…М ыМ ,АЗ кйк-АЗ ыцкЗкй ыМ прцЗцяЗ т кЗяЗ-
тС 4 ыЗ тМ. ,АЗ ц МыыЗ Айк< гК ый М яМК тмМ трМ
Зц ый кяЗкЗ.Слц К :йкрЗтг ЗрМ Зкы К мкрг-
АЗкЗ Ай 4 т .рМтМ М яцн 7З ыцкЗкй ыМ С йМ З:
,АЗ н > тЗА трСк :г АЗыкй мкЗряСпй С ыйм пЗ ыЗкй ц
мАйяй мАМкя ыыЗйК трСк :г г СтцМяц-
: мАйя мАМкя ыыг н : СтцМя 4 т мМ:МК тыСАрцн
ъгяЗ тй Мы н цы 4 прМДыцйК б-ф»ВК ыС Мр
б-ф»ВК й рСкЗй- хйы.…М Зы АЗя.кЗ .СА. тгмЗтгтйя
мтЗц яЗ йАгМ яйпг ц мкЗряСпгК й АМпМр. тгяМйя
тМм.К мкЗряСпй АрМлйяйК тЗА мМй.йм рйяМАцАм т кСм-
кц ц- ц .АЗ АЗкй(
>З тмМ мця СтйАцт…цм. й мЗяЗ цыкС 4 й рС.-
кц крМмяй 4 мпрЗмцяК .АЗ:г Смяг…йА. мМ: 4 АЗкЗК
прМДыМкЗ<
4 ;М- кМ тг ЗмАйяц ,АЗА- ,АЗА (
4 К ,АЗю JрЗмАЗ Зцы МцкК Зцы ц Зц-
4 Е> Зце( Е> Зце 4 кЗкЗ(
> ,АЗА рСкЗй 4 трСк тгпргкыСя ц йЗрйя<
4 : ыМ пЗтЗя3ю : З.СК .АЗ: ыцкАЗК крЗ М Мы н :
С:.3 тм кЗкЗК кАЗ- JЗАЗ С .АЗ тйм 4 тйм —
: СтцМя< яЗ йАг ц яйпй ц Зы крС:З мтйАця ММКрйЗрйя С ыМй АЗыкцй …МякК тпцям С:й ц 4 АЗ.ыЗ
пЗ ы3< ц МыыЗ С:й цн
УД ыМ ый3 кйк 4 I тгмкЗя.ыСяйн > тЗА 4 кяйй й-
МрыСАг ,АЗй прЗкя АЗй ыМпрЗыцKйМ Зй …АЗрЗй 4 Зый
мАЗ яйК прцмяЗыцт…цм. мпцыЗй к …кйХСК ц мяС…йяй
Мы н
JЗ ы3< :гя ый пЗяСК З:ыц йя ММ ыЗкцК KМяЗтйя
кЗяМыцн > Зяця< ЕиМй.йм 4 мМй.йм ДМ 4 мц3 ДМ ц-
ыСАС-е
мАргМ С:г 4 ЗмАргйК ыйм М…яцтгй АрМСкЗя.ыцк
:рЗтМйн ый ыйкяЗыцяйм.К Зя.й ЗАмАМкыСяй З3 :я -
Сн
Ебйю бйК цяй 4 цяй еК 4 мАйя АЗрЗпяцтЗ м:рй-
мгтйА. м мМ: 3ыцХСн 7З I 4 Айк ДМ Зя.йяцтЗ 4 пЗ-
ыМмяй к мй г Зц кяйй .ймг ый ЗМй :я Мн ъг-
яЗ :М п Ац цыСА 55нВ»н
: пЗЗяЗМян : ыйяК .АЗ ,АЗ ый.цА 4 пЗкййА.м ый
СяцKМ пЗДМ 55нВ»н НмМ ЗМ мС йм…МмАтцМ 4 мрйС кйк
мСыСяЗн : 4 :гя н выМ :гяЗ мыЗ ЗыЗ< ыМыйтцДС
ММК ыМыйтцДСК ыМыйтцДСю
7М прЗлй м.К ыМ Зкя гтй м. 4 кцыСям тЗы ц
кЗ ыйАгн УЗМ-кйк прцкйягтй :я С ый :МкСК .МрМ
мАСпМыц 4 пЗ йпймыЗй яМмАыцKМ L:З ям 4 кЗкЗ-ыц:С.
тмАрМ.С т яцХАМN 4 тгмкЗ.ця ый пСмАЗй прЗмпМкАн
НмМ :гяЗ ый мтЗМ МмАМ 4 АйкЗМ прЗмАЗМК З:г.-
ыЗМК йкЗыЗ МрыЗМ< мАМкя ыыгМК мц 3лцМ Зкы ц З-йК мАМкя ыыЗМ :яМыЗМ ыМ:ЗК МяМыЗтйАй ыМпЗтцД-
ый ыЗ..н 7З пЗ ,Ац Ацц прЗяйыг мАМкяЗ 4
ыМмяЗм. ыМмяг…ыЗ :СйыЗМК :йкрЗтЗМК яЗ йАЗМн > К
йгй м.К .йям 4 .АЗ:г ыМ ЗпЗйА.н
НрСк пЗ.СтмАтЗтйя< ыймпМ прцкЗяЗАй :я й 4 ЗА-
мАМкцтйМАм 4 ЗАмАМкыСяйм.К т кыСяй З мАМкя ыыгй
АрЗАСйрн 7йкыСям пЗы А. 4 ц т мМкСыыЗй Ац…цыМ<
.Мй-АЗ АЗпЗА мйцн :МрыСям < ц-й Скяй пЗтЗрй.ц-
тйяЗ .АЗ-АЗ йяМы.кЗМК цЗкыСАЗМн ?йкК пЗ крййыМй М-
рМК ыМ АЗкй пЗкййяЗм.н
: пЗыМмм тЗ тМм. С 4 АЗя.кЗ т С…й мтцмАМяЗн У
тЗй ЗмАйыЗтцям < ый .ймй :гяЗ :М ЗыЗй цыСАг
55нВ»н JрцмяС…йям < мйц ыцкЗкЗн НмМ ,АЗ 4 тыЗ :г-
яй ыМяМпй ХйыАйц К МймАтцМ йн
7З.. :гяй С.цАМя.ыйн УрЗтйА. пЗЗ ыЗ3 пЗг-
йяйм.К ЗпСмкйяйм. ц тыЗт. пЗг йяйм. 4 пягяй пЗ
мцыСмЗцМн : тыС…йя мМ:М< Е7З..3 4 ыС Мрй З: йыг
мпйА.) ,АЗ З: йыыЗмА. 4 Айкй ДМК кйк рй:ЗАй ыМ н
ЖАЗ ыМЗ:Зц ЗК .АЗ:г рй:ЗАйА. ыМ н 7М мпйА. ыЗ-
..3 4 прМмАСпыЗ-е > тмМ ДМ ыМ ЗкК ыМ Зкн
: кц:ыСн : ыМ т мЗмАЗ ыцц тгпЗяы А. мтЗц З: йы-
ыЗмАц пМрМ Яцыг ;ЗмСйрмАтЗ - :-
З ий кк-я
Кпнект:
…Нет, не мпгу, утй
т к, бе* кпнект

НМ.Мрн 0Мккцй АС йын 7М:З йМрыСАЗ ЗяЗАц-
мАЗ- ЗяЗ.ыЗй Акйы.3К ц ыМ тцыЗ< .АЗ Ай 4 йя.…МК
тг…Мн брМтыцМ ыйяцК .АЗ Ай ц тМяц.йй…цйК мкС.й-
3лцй мкМпАцк 4 ъЗкн вг ыйМ К .АЗ Ай рСмАйя.ыЗ-мц-
ыММК кЗяЗМК ыМпрцмАЗйыЗМ ыц.АЗн : АМпМр. ыМ ый3К .АЗ
Ай мяц…кЗ ыЗкЗ Сыйян дыйыцМК й:мЗя3АыЗ СтМ-
рМыыЗМ т АЗ К .АЗ ЗыЗ :МЗ…ц:З.ыЗК 4 ,АЗ тМрйн У М-
ы :гяй АтМрй тМрй т мМ: К тМрцяК .АЗ ый3 т мМ:М
тмМн > тЗА —
: 4 пМрМ МркйяЗ н > пМртгй рй т Дцыц 4 ц Мы-
ыЗ Айк пМртгй рй т Дцыц 4 тцДС мМ: мыЗК ЗА.МА-
яцтЗК мЗыйАМя.ыЗ 4 м цС яМыцМ тцДС мМ: К кйк кЗ-
кЗ-АЗ ЕМкЗен НЗА 4 Зы< .МрыгМК прЗ.Мр.МыыгМ пЗ пр -
Зй :рЗтц) ц МДС ыц ц 4 кйк …рй 4 тМрАцкйя.-
ый Зрлцый LыМ ый3К :гяй яц Зый рйы.…МNн иАйя.-
ыгМК мМргМ кяййК З:тММыыгМ АМы.3 :МммЗыыЗй ыЗ.ц)
ц й ,АЗй мАйя.3- ЗкйгтйМАм К ыцкЗкй ыМ ыйяК
.АЗ Ай н > ц ЕАй е L,АЗ ЕАй е ЗыЗтрМ МыыЗ ц Мм.Кц :МмкЗыМ.ыЗ йяМкЗN 4 ц ЕАй е кя ДС ый мМ: 4
ый ыМкЗ ц АтМрЗ ый3< Зы 4 м прЗ.Мр.Мыыг ц пЗ пр -
Зй :рЗт ц 4 пЗмАЗрЗыыцйК .СДЗй ыМК тмАрМАцям
м ыц пМртгй рй т Дцыцн Ч ыймАЗ лцйК 4 ыМ 4 Зы-
7МА< АЗ.кйн НмМ ,АЗ 4 пСмА кцК ц тмМ ,Ац ыМяМпгМ
ЗлСлМыц 4 :рМК рМСя.АйА т.Мрй…ыМкЗ ЗАрйтяМ-
ыц - =М < кяЗАкЗ МяМыЗкЗ й 4 цяц М3( НмМ рйт-
ыЗн : йпцмгтй3 ,АЗК АЗя.кЗ .АЗ:г пЗкййА.К кйк З-
ДМА мАрйыыЗ йпСАйА.м ц м:цА.м .МяЗтМ.Ммкцй 4 Ай-
кЗй АЗ.ыгй ц ЗмАргй 4 рйС н ?ЗА рйС К кЗАЗргй йДМ
,АСК пСкйт…С3 рМтыцК :МмкЗыМ.ыЗмА. мС Мя мМяйА.
СЗ:Зтйрц Зй 4 пЗмрМмАтЗ -
ЩМяк ыС МрйАЗрй 4 ц KцХрг< R-уВн JСмА.К йДМ
рй< мМй.йм ЗыЗ С ыМ :гяЗ :г-
=МрМ 5» цыСА<
7й пяЗмкЗмАц :С йкцК т тС МрыЗ црМ 4 ,Ац
мАрЗкц р З К ыЗ т рСкЗ црМ- : АМр 3 KцХрЗЗлС-
лМыцМ< 5» цыСА 4 ,АЗ ЗДМА :гА. 5»» цяц 5»» »»»н >
,АЗ Айк цкЗ< мпЗкЗйыЗК рй МрМыыЗК З:С гтй кйД-
ЗМ мяЗтЗК йпцмгтйА. АЗК .АЗ :гяЗ С Мы м Rн НмМ
рйтыЗ кйк Ммяц :г тгК пЗяЗДцт ыЗкй ый ыЗкСК мМяц т
крМмяЗ С мЗ:мАтМыыЗй мтЗМй крЗтйАц 4 ц м я3:ЗпгА-
мАтЗ м ЗАрМяцК кйк тгК тг ДМ 4 кЗр.цАМм. ый ,АЗй
крЗтйАцн
УЗкй тЗ…Мя R-уВК :гя мЗтМр…МыыЗ мпЗкЗМы ц
ыЗр йяМын и .СтмАтЗ цмкрМыыМкЗ тЗмцлМыц мАйякЗтЗрцА. З АЗ К кйк тМяцкЗяМпыЗ М С СйяЗм. ЗрМц-
црЗтйА. прцкЗтЗр ц .АЗ :Зя.…М тмМкЗ ц МыыЗ ,Ац ц
ЗрМ ц :гя црС:яМыК Сыц.АЗДМы АЗА :МС МKн
4 -> йДМ Айк< Ммяц :г ыМ прМяЗДцяц мМяйА.
мМ йАц.Ммкцй .МрАМД вй…цыг ъяйкЗМАМя К :г
ыМпрМ МыыЗ 4 ыМпрМ МыыЗ кйк-ыц:С. ыйыМм ый ,АЗ
.МрАМДМ тй…ц ЗрМцК 4 йкЗы.ця н
НрСк тцДС< С R 4 йАЗтМ3А кяййК мМрМ3А кС:гн
4 =АЗ м тй ц(
4 =АЗ-.АЗ( 7С- 7С прЗмАЗ ыйЗМяЗ< тмМ крСкЗ 4
прцкЗтЗрК прцкЗтЗрн 7М ДМяй3 :Зя.…М З: ,АЗ 4 тЗА
ц тмМн 7СК ыМ ДМяй3ю
ы ыймСпцям К АМр йАгяЗк 4 ,АЗА мтЗй .М Зйы.цк
м пЗмАЗрЗыыц К ыМпЗы Аыг ыМ :йкйДЗ н JйСйн НЗА
ый…Мя т .М Зйы.цкМ .АЗ-АЗК тгАйлцяК рйтМрАгтйМАК
рйтМрыСя 4 йяйкцрЗтйяцм. м МЗ кяййК тмкЗ.цян
4 Ч тЗА я тй…МкЗ Е>ыАМкрйяйе мЗ.цы 3- ,АЗ 4
йю ЖАЗ тЗА йю
JрМДыцй< кС:г …яМпй3АК :ргДСАК мяЗтй яМлСА
ХЗыАйыЗ н
4 JЗыц йМАМ LЕпе 4 ХЗыАйыN 4 рМты яМкМый З
рйМ- ЖАЗ тМ. З ыймК З АМпМр.н бйю Нг тС ййАМм.н
?М тС т рй3 4 :гя прМЗмАйтяМы тг:Зр< цяц м.й-
мА.М :М мтЗ:Зг 4 цяц мтЗ:Зй :М м.ймА. ) АрМА.МкЗ
ыМ йыЗн ыцК ЗяСцК тг:рйяц мтЗ:ЗС 4 ц .АЗ ДМ< пЗ-
ы АыЗ 4 пЗАЗ тМкй АЗмкЗтйяц З: ЗкЗтйн : ЗкЗтй 4пЗыц йМАМК 4 тЗА З .М црЗтй мкЗр:.н НМкйю > АЗя.-
кЗ г мыЗтй Зкййяцм.К кйк тМрыСА. м.ймА.М- 7МАК
тг йя.…М 4 йя.…М мяС…ййАМю брМтыцй ъЗк ц г 4
р З К й Зыц мАЗяЗ н бйю вг пЗ Зкяц ъЗкС ЗкЗы-
.йАМя.ыЗ ЗЗяМА. цйтЗяй 4 ,АЗ тМ. Зы АЗякыСя я3-
Мй ыйрС…цА. йпрМА ц ткСмцА. пйкС:ыЗй мтЗ:ЗгК Зы
4 цй Мцыгйн Ч г мйпЗДцлМ ый кЗяЗткС М С 4
Аррйю > кЗАЗтЗ< Зп А. рййн > г мыЗтй прЗмАЗС…ыгК
ыМтцыыгК кйк Чй ц Ятйн 7цкйкЗй ,АЗй пСАйыцKг З
З:рМК яМ< тмМ 4 З.Мы. прЗмАЗК рйймкцК МАмкц прЗмАЗн
ъяйкЗМАМя.К вй…цыйК УС:К ;йЗтгй УЗяЗкЗяК Орйыц-
АМяц 4 тмМ ,АЗ З:рЗК тмМ ,АЗ 4 тМяц.МмАтМыыЗК прМ-
крймыЗК :яйкЗрЗыЗК тЗтг…МыыЗК крцмАйя.ыЗ-.цмАЗн
JЗАЗ С .АЗ ,АЗ Зрйы МА ый…С ыМмтЗ:ЗС 4 АЗ МмА. ый-
…М м.ймА.Мн ЖАЗ рМтыцМ мАйяц :г АСА мСцА.К р цА.К
яЗ йА. кЗяЗтС 4 ,АцкйК ыМ,Ацкй- 7СК й яйыЗ) мяЗ-
тЗ К тЗА ,АйкС3 тЗА рйймкС3 пЗ, кСК й( > прц ,АЗ АЗы
мМр.МыМй…цй- пЗыц йМАМ( nАС.кйК й(
7С МлМ :г ыМ пЗы А.н JЗ ы3К пЗС йя< Е?йкй С
ыМкЗ ыМяМпй К ймц МАрц.ый тыМ…ыЗмА. ц АйкЗй прй-
тця.ыЗ гмя лцй С ен > ЗААЗкЗ Зы Айк :яцЗк ыМ 4
ыймАЗ лМ С ыМ L тмМ ДМ м.цАй3 прМДыМкЗ мМ: 4 ый-
мАЗ лц К тмМ АМпМрМ…ыММ 4 ,АЗК кЗыМ.ыЗК АЗя.кЗ :З-
яМы.Nн
RК З.МтцыЗК прЗ.Мя ,АЗ С Мы ый я:СК З:ы я Мы
й пяМ.цК йЗЗАйян4 Ч тг- Чй ю бйК кмАйАцК ыйм.МА Ятг-
ы пЗргям т кйр йыМК тгАйлця йпцмыС3 кыцДкСК
пМрМяцмАйян
4 JЗмяМйтАрй- ыМА< .МрМ тй ы 4 С рЗЗтгй
АйяЗы к тй н ?йк кйк тг( JЗ-прМДыМ С( ОЗАцАМК .АЗ:г
Зый-
4 7С йК мыЗн
4 ?йк ц мкйДСн Ч АЗ мй й ЗыйК тццАМ яцК мАМмы МА-
м - ?йкй К тй мкйДСК цмАЗрц ю вМы Зый АЗя.кЗ АйкК
рЗЗтЗ-АйяЗыыЗК й тйм- > ыМ кЗтЗрцАК .АЗ ,АЗ .МАтМр-
Агй тяМ т ый… АрМСкЗя.ыцкн УАЗ 4 кййАМм.К крМЗтЗ-
ыцкК ыС(
НЗ ыМ ттцям йыйтМмК ц 4 …МяМмА …МякйК МяМ-
ыгй ХяйкЗыК кС:г- > ыц к .М СК ыМкмАйАц 4 С Мы
тгртйяЗм. LМмяц :г СМрДйям юN<
4 Ч мкйДцАМ< тй кЗкй-ыц:С. мяС.йяЗм. прЗ:ЗтйА.
ыцкЗАцы цяц йякЗкЗя.(
R пЗЗ:рйя кС:гК пЗкя Мя ый Мы цмпЗяЗ:. н :
мЗтМр…МыыЗ мыЗ мяг…йя МкЗ гмяц< ЕJрц АМя.-АЗ
Аг 4 прц АМя.- Ч тмМ-Айкц-е > ЗАтМА<
4 бй кйк мкййА.( иЗ:мАтМыыЗ 4 ыМАн 7З ыйя ЗыС
ДМылцыС-
4 IК 4 йкрц.йя н
4 Уйк- тг 4 тг АЗДМ м ыМ3( 4 ыйяцям м МЗ К й-
яМ:ыСям ц мМй.йм :ргыМАн
дМркйяЗ С Мы тцмМяЗ АйкК .АЗ м ЗАрМА.м т ыМкЗыйЗ :гяЗ .МрМ мАЗя< ЗАм3йК м крМмяйК тцМя АЗя.-
кЗ мтЗй яЗ: ц :рЗтцн
> тЗА 4 ыймАЗ лцй 4 СтцМя т МркйяМ цмкЗтМр-
кйыыС3 пргкй3лС3 пр С3 :рЗтМйК ц ыймАЗ лцй 4
Смяг…йя цкцйК ЗАтрйАцАМя.ыгй крцк<
4 =АЗ ЕАЗДМе( 7МА< .АЗ АйкЗМ ЕАЗДМе( 7МА 4 АрМ-
:С3н
хймп яМыыгМ ыМкрмкцМ кС:гн НгАйрйлМыыгМ кяй-
й- : 4 ыймАЗ лцй крМпкЗ мтйАця й …цтЗрЗА ,АЗкЗ
рСкЗкЗ мМ: 4 цкЗкЗК яЗ йАЗкЗК А ДМяЗ г…йлМкЗн
: 4 ыймАЗ лцй 4 мкййя М СК R<
4 JрЗмАцАМ Мы К рйц ъяйкЗМАМя н : мЗтмМ :З-
яМыК ыМ мпя3н 7М пЗыц й3К .АЗ мЗ ыЗй-
?ЗямАгМ кС:г ц ЗяМАыЗ См МыСяцм.<
4 бй-й-йю : пЗыц й3 4 пЗыц й3ю выМ тмМ ,АЗ
ый-кЗ З- рйС ММАм К АМЗрМАц.Ммкцн JрЗлййАМю
Н тМр пЗтМрыСям .Мрыг .цкЗ 4 ыйй к
мАЗяСК :рЗмця ый мАЗя кыцкС<
4 JЗмяМы З - 7йрЗ.ыЗ прцыМм 4 .СА. ыМ й-
:гян JрЗлййАМ- 4 Епе :ргыСяЗ т Мы К СкйАцям -
: 4 Зцын >яц тМрыММ< ыйМцыМ м ,Ац К рСкц Е ен :
4 т крМмяМК цК пЗяЗДцт ыЗкй ый ыЗкСК ц кйкЗкЗ-АЗ ЕАй е
м я3:ЗпгАмАтЗ кя ДСК кйк 4 ДМ 4 кЗр.См. ый крЗ-
тйАцн
А.МкЗ 4 ыС ЗА.МкЗ KМяг Арц кЗй ц 4 Дцяц
Айк рСДМмкц 4 ц трСк АМпМр. ЗыЗ АЗя.кЗ мяЗтЗ ЗАЗйК З:- 7МСДМяц тмМ ,АЗ мС йм…МмАтцМ 4 я3:Зт.К
рМтыЗмА. 4 ыМ АЗя.кЗ т ццЗАмкц рМтыц кыцДкй( >
кяйтыЗМ 4 ю УрйтыМыц К ХЗр СягК KцХрг 4 ц- ,АЗ 4
ыц.МкЗ ыМ пЗыц й3ю 7ц.МкЗ- дйтАрй ДМ пЗйС к R ц
мкйДСК .АЗ —
7Мпрйтй< ыМ пЗйСн > йтАрйК ц пЗмяМйтАрй 4 ыц-
кЗкй :Зя.…М ыМ пЗйСн 7М ЗкСК ыМ З.С МкЗ тцМА.н
УЗыМKю ?рМСкЗя.ыцк ый… 4 рйтйяцям н
: 4 Зцын НМ.Мрн 0Мккцй АС йын 7М:З йМрыСАЗ З-
яЗ.ыЗ-ЗяЗАцмАЗй Акйы.3К Ммяц :г ыйА.< .АЗ Ай 4
тг…М( > Ммяц :г ыйА.< кАЗ 4 К кйкЗй 4 (
З ий к--я
Кпнект:
Ог нирение бекпнернпти.
Ангел. : *мышления п п,*ии

выМ тмМ ДМ кйДМАм 4 тгЗрЗтМ3К ЗкС тгЗ-
рЗтМА.н JрМкрймыЗ мпйян 7цкйкц ,Ац мыЗт цяц цыг
:ЗяМыМыыг тяМыцйн дйтАрй прцМА кЗ ыМ цяй К
тмМ :СМА прЗмАЗК прйтця.ыЗ ц Зкрйыц.МыЗК кйк крСкн
: ыМ :З3м. ,АЗкЗ мяЗтй 4 ЕЗкрйыц.МыыЗмА.е< рй:ЗАй
тгм…МкЗК .АЗ МмА. т .МяЗтМкМК 4 рйммСкй 4 мтЗцАм
ц МыыЗ к ыМпрМргтыЗ С Зкрйыц.Мыц3 :МмкЗыМ.ыЗмАцК
к рйрЗ:яМыц3 :МмкЗыМ.ыЗмАц ый СЗ:ыгМК яМккЗ пМ-
рМтйрц гМ пЗрKцц 4 цХХМрМыKцйягн Н ,АЗ ц Мы-
ыЗ :ЗДМмАтМыый крймЗАй ЗМй мАццц 4 йАМ йАцкцн
> тЗА пЗыц йыц ,АЗй мй Зй крймЗАг кйк рй ц ыМ тй-
АйМА АЗйн НпрЗ.М К ,АЗ Айк 4 мяС.ййый йммЗKцйKц н
НмМ ,АЗ 4 пЗ МрыгйК МАрц.Ммкцй мАСк кЗяМм пЗ-
М ыЗй ЗрЗкцн : прЗ мМ: мкйыцрС3 кЗяМмй 4 ц мАцц
LМкЗ т.Мрй…ы кыцкйNн > .СтмАтС3< мйцК .МрМ пяМ-
.ЗК ЗмАЗрЗДыЗ пМрМкц:йМАм кАЗ-АЗ ц йкя гтйМА т
рйтМрыСАС3 мАрйыцKСн 7М З:Зрй.цтй м.К Зыц АЗя.-
кЗ СкЗякЗ кяйй тцДС< рЗЗтгМК рймпрЗмАМрАгМ крг-я. -С…цК тЗ кЗцЗкыСАЗМ- Зыю 7М ЗАМяЗм. М…йА.
М С 4 ц мМяйя тцК .АЗ ыМ й МАцян Уйк Зы З.САцям
АСА 4 ыМ ый3< кЗкй тЗця т тйкЗы 4 МкЗ кйк :САЗ
ыМ :гяЗн
ЖАЗ ыМый.цАМя.ыЗМ мй З пЗ мМ:М прЗцм…МмАтцМ
ЗмЗ:МыыЗ ЗрЗ…З пЗМймАтЗтйяЗ ый Мы К :г мкй-
йя< СкрМпцяЗн ?йк прц АыЗ .СтмАтЗтйА. .Мй-АЗ Зркцй
кяйК я3:ЗтыЗ Зрйы 3лцй ЗА йяМй…Мй З…ц:кцК ЗА
йяМй…МкЗ ыМтМрыЗкЗ …йкйн JСмА. ,АЗ тС.цА ыМмкЗя.-
кЗ мМыАц МыАйя.ыЗК ыЗ ыМ прцЗцА т кЗяЗтС Зп А.
тмМ Ай ДМ йыйяЗкц < йыкМяг-рйыцАМяцК З кЗАЗрг М.-
Айяц рМтыцМн Уйк ыЗкЗ ц АЗкЗК З .М Зыц АЗя.кЗ М.-
АйяцК т ый…Мй Дцыц йАМрцйяцЗтйяЗм.н
Н АЗА З МыАК кЗкй ЗлСАця йыкМяй-рйыцАМя С
мМ: й мпцыЗйК ыймяйДйям мЗыМАЗ К ЗйкяйтяМы-
ыг Еи.ймА.Мен бС й3 4 ыМ З…ц:См.К Ммяц мкйДСК .АЗ
,АЗ рМкй пЗ крймЗАМ ц кяС:цыМ гмяц тМл.н НЗА пМр-
тгМ .МАгрМ мАрЗ.кц<
НМ.ыЗ тя3:яМыыгМ тйДг тйК
НМ.ыЗ мяцАгМ т мАрймАыЗ .МАгрМК
ий гМ ДйркцМ я3:Зтыцкц т црМ —
7МЗАргтй3лцМм тйДг тй-
> йя.…М тмМ З: ,АЗ < З СрЗ К тМ.ыЗ м.ймА.М
Ай:яцKг С ыЗДМыц н
Нм кцй пЗяцыыгй пЗ,А 4 ыМпрМ МыыЗ УЗяС :н Ч М-рцкй ц З УЗяС :й мСлМмАтЗтйяй тМкйК ыЗ АЗя.кЗ УЗ-
яС : мС Мя ЗАгмкйА. ММн ?й:яцKй С ыЗДМыц ц З
R-уВ мСлМмАтЗтйяй тМкйК ыЗ АЗя.кЗ R-уВ мС Мя т Мт-
мАтМыыЗй .йлМ KцХр ыййАц ыЗтЗМ Жя.ЗрйЗн Н мй-
З МяМ< МмА. яц кМ м.ймА.М СрММК :МЗ:яй.ыММК
.М т ,АЗ .СМмыЗ црМн иАйя. 4 рДйтММА) рМт-
ыцй ъЗк 4 мЗйя рМтыМкЗК Ан Мн мпЗмЗ:ыЗкЗ З…ц:йА.-
м .МяЗтМкй 4 цК мяМЗтйАМя.ыЗК мй З…ц:м н ?й:яцKй
С ыЗДМыц СрММК й:мЗя3АыММ рМтыМкЗ ъЗкй< Зый
ыцкЗкй 4 пЗыц йМАМ< ыцкЗкй 4 ыМ З…ц:йМАм н > ыМА
м.ймАяцтММ KцХрК ДцтСлц пЗ мАрЗйыг тМ.ыг й-
кЗый Ай:яцKг С ыЗДМыц н 7ц кЗяМ:йыцйК ыц й:яСД-
Мыцйн >мАцый 4 ЗыйК ц цмАцыыгй пСА. 4 Зцы) ц ,Ай
цмАцый 4 тйДг тйК ц ,АЗА цмАцыыгй пСА. 4 .МАгрМн
> рйтМ ыМ й:мСрЗ :гяЗ :гК Ммяц :г ,Ац м.ймАяц-
тЗК цМйя.ыЗ пМрМ ыЗДМыыгМ тЗйкц 4 мАйяц С йА.
З кйкЗй-АЗ мтЗ:ЗМК Ан Мн мыЗ 4 З: З…ц:кМ( бя Мы
4 йкмцЗ йК .АЗ R-уВ мС Мя мтйАцА. мй ЗМ ЗмыЗтыЗМК
мй ЗМ-
?СА Зп А. пЗ.СтмАтЗтйя 4 мпМртй ый мтЗМ йАгя-
кМК пЗАЗ ый яМтЗ СМ 4 АМпяЗМК ыМДыЗМ СыЗтМыцМ
йыкМяй-рйыцАМя н ы тыЗ прц МАцяК .АЗ кыцкй ый кЗ-
яМы С Мы 4 СДМ йкргАй ц гмяц Зц 4 йяМкЗн =АЗ
ДК ЗА. мМй.йм кЗАЗт рйтМрыСА. пМрМ ыц мАрйыц-
Kг мтЗМкЗ Зкй< ,АЗ АйкЗМ мпЗкЗйыЗМК ЗАрйыЗМ .Ст-
мАтЗн JЗ ы3< йДМ Зкя ыСям К ыймАЗй.цтЗК прЗмц-АМя.ыЗ пЗм ЗАрМя М С т кяййК ыЗ Зы ыМ пЗы я 4 цяц ыМ
йЗАМя пЗы А. 4 Зы ыц З .М Мы ыМ мпрЗмця- выМ
ЗмАйМАм ЗыЗ< тмМ рйммкйгтйА. тй К ыМтМЗ гМ Зц
.цАйАМяц LмМй.йм тг я Мы Айк ДМ ЗрЗкцК ц :яцкцК
ц ыМЗм кйМ г 4 кйк :гя Зы т АЗА З МыАNн
НЗА :гя Зй пСА.< ЗА .ймАц к KМяЗ С) .ймА. 4 R-уВК
тМяц.МмАтМыыЗМ KМяЗМ 4 ый… >ымАцАСА ;ЗмСйрмАтМы-
ыг JЗ,АЗт ц JцмйАМяМйн : С йя< кйк ЗкяЗ мяС.цА.-
м К .АЗ рМтыц ыМ :рЗмйяйм. т кяйй тм ыМяМпЗмА.
ц яцАМрйАСрг ц пЗ,ццн крЗ ыМй…й тМяцкЗяМпый
мцяй СЗДМмАтМыыЗкЗ мяЗтй 4 АрйАцяйм. мЗтМр…МыыЗ
р н JрЗмАЗ м М…ыЗ< тм кцй пцмйя 4 З .М М С тС-
йМАм н ?йк ДМ м М…ыЗ ц ыМяМпЗК кйк АЗК .АЗ ЗрМ С
рМтыц крСкягМ мСАкц АСпЗ :цяЗм. З :МрМкК ц йкя3-
.МыыгМ т тЗяый мцяяцЗыг кцяЗкрй З МАрЗт 4 СЗ-
цяц АЗя.кЗ ый пЗЗкрМтйыцМ .СтмАт С тя3:яМыыгн
вг ц тя3:яМыыЗкЗ …МпЗАй тЗяы 4 З:гяц ,яМкАрц.М-
мАтЗК ц :ргДСлМкЗ :М…МыЗй пМыЗй тМр 4 г мМ-
яйяц З й…ыММ ДцтЗАыЗМ< ц АЗ.ыЗ Айк ДМ С ыйм прцрС-
.Мый ц ЗмМяйый кЗкй-АЗ цкй мАцц пЗ,ццн ?МпМр.
пЗ,ц 4 СДМ ыМ :МмпйрЗыыгй мЗяЗт.цыгй мтцмА< пЗ-
,ц 4 кЗмСйрмАтМыый мяСД:йК пЗ,ц 4 пЗяМыЗмА.н
7й…ц ый МыцАгМ ЕвйАМ йАц.МмкцМ 7Зыыге< :М
ыц 4 рйтМ Зкяц :г г т …кЗяМ Айк цмкрМыыМ ц ыМД-
ыЗ пЗя3:цА. .МАгрМ прйтцяй йрцХ МАцкц( Ч Еnцпге
4 ,АЗ кяйммц.Ммкцй З:рй< ОрйыцАМяц 4 …цпг ый рЗМКЗрйы 3лцМ ыМДыгй ;ЗмСйрмАтМыыгй ЦтМАЗк ЗА крС-
:г кймйыцй- =.М кй МыыЗМ мМрKМ ЗмАйыМАм рйт-
ыЗС…ыг прц тцМ ыМтцыыг МАмкц СмАК яМпМ.Слц
кйк ЗяцАтС< ЕдяЗй йя..цк рЗС тйА. рСкЗйн 7З …цп
мАйя.ыЗй кЗя.ыСя цкяЗйК …йяСы 4 ЗйК Зй 4 :МДцА З-
Зйе ц Айк йяММ( Ч ЕЯДМыМтыгМ Зг ъяйкЗМАМ-
я3е( УАЗК прЗ.цАйт цК ыМ мкяЗыцАм ый:ЗДыЗ пМрМ
мй ЗЗАтМрДМыыг АрСЗ ,АЗкЗ 7С Мрй ц 7С МрЗт(
Ч ДСАкцМ крймыгМ ЕЦтМАг иСМ:ыг прцкЗтЗрЗте( Ч
:Ммм МрАый АрйкМц ЕпЗйт…цй ый рй:ЗАСе( Ч
ыймАЗя.ый кыцкй ЕиАйымЗт З пЗяЗтЗй кцкцМыМе(
Нм Дцы. тЗ тмМй ММ мяЗДыЗмАц ц крймЗАМ 4 ыйтМкц
й.МкйыМый т ЗяЗАМ мяЗтн
7й…ц пЗ,Аг СДМ ыМ тцАй3А :ЗяММ т , пцрМ < Зыц
мпСмАцяцм. ый М я3) Зыц м ый ц т ыЗкС цСА пЗ мАрЗ-
кцй Мйыц.Ммкцй йр… вСгкйя.ыЗкЗ дйтЗй) ц яц-
рй 4 САрМыыцй …ЗрЗ ,яМкАрц.Ммкц С:ыг лМАЗк ц
крЗыгй АрМмк цмкр т вй…цыМ ъяйкЗМАМя К ц тМяц-
.МмАтМыыЗМ ,З ;ц ый ЯцыЗ С ;ЗмСйрмАтСК ц цыАц -
ыгй тЗы рСмАйя.ыЗ-мц 3лМй ыЗ.ыЗй тйгК ц тЗяыС-
3лцй АрМмк пйй3лц …АЗрК ц тМмМягМ кЗяЗмй ыЗтМй-
…Мй пЗтйрМыыЗй кыцкцК ц МяМ мяг…ыгй …МпЗА Сяц.ыг
М :рйын
7й…ц :Зкц 4 Мм.К м ый ц 4 т ъ3рЗК т кСыМК т й-
мАМрмкЗйК т С:ЗрыЗй) :Зкц мАйяцК кйк г< ,ркЗ 4 г мАй-
яцК кйк :Зкцн > к тй К ыМтМЗ гМ Зц пяйыМАыгМ .ц-АйАМяцК к тй г прцМ К .АЗ:г мМяйА. тй…С Дцы.
:ЗДМмАтМыыЗ-рйС ыЗй ц АЗ.ыЗйК кйк ый…й-
З ий к3-я
Кпнект:
;ум н. ;ы. Спвешеннп
нелепе пишетвие

7й йрМ прЗмыСям 4 т кяйй ыМ рЗЗтй К крМпкй
АтМр.н НмМ ЗрЗ…ЗК крСкяЗн НМ.МрЗ прцМА н : 4
ыМмЗ ыМыыЗ СДМ ЗрЗтн Уяг:ыСям К ймыСян
УАрМыыцй тЗыЗк 4 тмАй3 4 ц мЗтмМ рСкЗМ< мктЗ.
мАМкяй пЗАЗякйК мАМыК тм3СК тММК ыймктЗ. 4 АС йын
иС йм…М…цМ З:яйкйК тмМ А ДМяММ 4 ц яМк.МК ц :яц-
ДМК ц СДМ ыМА крйыцK МДС М яМ3 ц ыМ:З К тмМ яМ-
АцАК АйМАК пййМАК ыМ й .АЗ СтйАцА.м н 7МА :Зя.…М
З Зт< мАМкя ыыгМ мАМыг рймпСмАцяцм. т АС йыМК кйк
крцмАйяяцкц мЗяц т тЗМн Ямяц пЗм ЗАрМА. м АрЗАСйрй
4 АМ ыгМ ХцкСрг я3Мй т З й 4 кйк ттМ…МыыгМ
.ймАцKг т :рМЗтЗ К ЗяЗ.ыЗ рймАтЗрМ 4 пЗтцмяц
ыцкЗК ц тг…МК ц МлМ тг…М 4 т Мм АЗ ,АйДМн > тмМ
г цАм 4 ЗДМА :гА.К кйкЗй-АЗ ыМмяг…ыЗ :С…С3лцй
пЗДйрн
хЗтыЗ т уун+ф< АЗкй ыйрЗ.ыЗ ткя ыСя ый .ймг 4
.АЗ: СтйАцА.м й KцХрг 4 .АЗ: мпймяц ЗА. KцХргн
Н уун+фК пМрМ АМ кйк цАц ый З:г.ыгМК мЗкяймыЗ=ймЗтЗй икрцДйяцК йы Ац Хцц.Ммкц АрСЗ К й-
:МДйя к мМ:М т кЗ ыйАСн НрСк АМяМХЗыыгй тЗыЗкК кЗ-
яЗм 4 яцыый К МяМыый цкяй т мМрKМ<
4 ЧкйК тг З й( .Мы. рййн ЖцАМ Мы ый СкяСн
вг м тй ц ЗАпрйтц м - ыСК Ай СтццАМ кСйн
4 Нг ЗАяц.ыЗ ыйМАМ< мМй.йм цС ый рй:ЗАСн
4 Нг ЗАяц.ыЗ ыйМАМК .АЗ мМяйМАМ АйкК кйк тй
кЗтЗр3н бЗ мтцйыц н =МрМ тМ цыСАг-
=МрМ тМ цыСАг мАЗ я ый СкяСн 7СДыЗ ДМ :гяЗ
пЗкййА. МйК .АЗ ыЗ3 Спрйтя МА ЯцыЗМ ;ЗмСйрмАтЗК
й ыМ Зыйн Е?йкК кйк тй кЗтЗр3-е > тМ. СтМрМый<
мяг…ыЗ пЗ кЗяЗмСн 7СК мМй.йм пЗкЗтЗр3 м ыМй пЗ-ый-
мАЗ лМ С-
иМргМК ц мгрЗкЗ АС йый мЗАкйыыгМ 3ыцХг АЗрЗп-
яцтЗ мСлМмАтЗтйяц тЗяМ Мы мМкСыС ц ыМЗДцйы-
ыЗ рймАтЗр яцм. т АС йын : ыМ ЗАргтйям ЗА .ймЗтК
:гя 4 ЗмАрй К рЗДйлй мМкСыый мАрМякйн НЗмМ .К
Мм А. цыСА- ъМ АрМК :М тС тМыйKйА.-
УЗыМ.ыЗн 7й рй:ЗАС 4 СДМ ЗпЗйян Уйк ММ ыМый-
тцДСн 7З ыйЗ ДМ ыМ :гяЗ пЗкййА.-
7й СкяС т :МяЗ АС йыМ 4 крЗт. 4 рйрМ ЗмАрг
ыЗДЗ 4 кС:гн
4 :К кйДМАм К йМрДйяй тймн НпрЗ.М К тмМ рйтыЗн
?МпМр. тй пЗыЗ СДМн
Уйк ММ 4 тпрЗ.М К й< пЗыЗ СДн
: Зя.й м ЗАрМя ый кС:гн НмМ ДМылцыг 4 кС:гК З-ыц кС:гн =.ц-АЗ рЗЗтгМК СпрСкЗ-крСкягМ< кЗя.KЗК ыМД-
ый Зкрйй ЗА тмМкЗ црйн > ,Ац< мМкСыС ыйй ц ыМ
:гяЗК ц АЗя.кЗ тЗА мМй.йм 4 ыЗДЗ К 4 ц МлМ кйпяМА
мяйкй крЗт.н
ъяцДМ 4 прцмяЗыцт…цм. кЗ ыМ пяМ.З 4 ц г З-
ыЗК ц ыММ пМрМяцтйМАм т Мы 4 ц ый3К Айк ыСДыЗн
дый3 кйДг ыМртЗ К кйДг тЗяЗмЗ К кйДг З
:Зяц мяйкц СйрЗ мМрKйн > Айкй рйЗмА. пЗкЗ-
рцА.м ,АЗ С ЕыСДыЗен НМрЗ АыЗК кСмкС ДМяМй Айк ДМ
рйЗмАыЗ пЗкЗрцА.м ыМц:МДыЗ СК АЗ.ыЗ С йкЗыС 4
ц тпцА.м т йкыцАн Уй ы3К :рЗ…МыыЗ С ттМрК мМкСы-
С пЗкЗяМ:йА.м 4 ц пЗАЗ мАрМ кяйт тыцК ыйМ .н >
.МяЗтМкСК пЗмяМ йкЗыццК ыйкЗыМK тЗыСА. пЗмяМыцй
рй 4 ц С МрМА.н
JЗ ы3< Сяг:ыСям рймАМр ыыЗ ц ыц к .М С мкййя<
4 ?С йы- .Мы.н
4 ?г я3:ц…. АС йы(
ЖАЗ рМтыММК йтыЗ й:гАЗМ ЕАгеК ЕАге тяймАМяц-
ый к рй:С 4 тЗ…яЗ т Мы ЗмАрЗК МяМыыЗ< йК рй:К
ц ,АЗ 4 АЗДМ ыСДыЗК АЗДМ ЗрЗ…Зн
4 бйК ЗрЗ…З- 4 тмяС мкййя мМ:Мн > пЗАЗ Мй<
4 : ыМыйтцДС АС йын : :З3м. АС йыйн
4 дый.цА 4 я3:ц….н ъЗц….м 4 пЗАЗ С .АЗ ,АЗ мця.-
ыММ АМ: К ыМыйтцц…. 4 пЗАЗ С .АЗ :Зц….м К я3:ц….
4 пЗАЗ С .АЗ ыМ ЗДМ…. пЗкЗрцА. ,АЗ мМ:Мн НМ. АЗя.-
кЗ ц ЗДыЗ я3:цА. ыМпЗкЗрыЗМнбйК ,АЗ Айкн > ц МыыЗ пЗАЗ С 4 ц МыыЗ пЗАЗ С -
вг …яц тЗМ 4 ЗыЗн ;М-АЗ йяМкЗ мктЗ. АС йы
.СА. мяг…ыЗ пМяЗ мЗяыKМК тмМ ыйяцтйяЗм. СпрСкц К
ДМ .СДыг К ЗяЗАг К рЗЗтг К крймыг н НМм. цр 4
Мцый ыМЗ:, Аый ДМылцыйК ц г 4 т мй З ММ .рМ-
тМК г МлМ ыМ рЗцяцм.К г рйЗмАыЗ рММ н > ыМ
мыЗК ыМрС…ц З мыЗ< тмМ 4 я Мы К мЗяыKМК АС йыК
рЗЗтЗМК ЗяЗАЗМ 4 я Мы -
: ыМ мпрй…цтйяК кСй г …яцн НмМ рйтыЗ< АЗя.кЗ
:г цАцК цАцК рМА.К ыйяцтйА.м тмМ СпрСДМ —
4 7С тЗА- 4 I ЗмАйыЗтцяйм. С тМрМйн 4 дМм. мМкЗ-
ы МДСрцА кйк рй Зцы- : З ыМ кЗтЗрцяй АЗкйК
т брМтыМ бЗ Мн
: цйяцК Зыц ц кяйй цК ЗмАЗрЗДыЗ м:МрМкй
рМ3лММ 4 прЗ.Мя тгтМмкС< ЕвМцKцымкЗМ ъ3рЗен
НмМ пЗы ян
иАМкя ыый К пЗяый ЗяЗАЗкЗ АС йыйК кЗ ыйАйн
иАМкя ыыгМ пЗАЗякц м KтМАыг ц :САгякй цК :йыкй цн
JрЗтЗйн ицыМтйАгМ цмкрг т АрС:кйн
> .МяЗтМ.Мк 4 АЗы.йй…цйн ы тМм. кйк :САЗ тгрМ-
йы ц :С йкцК ц кйк :г Зы ыц пЗтМрыСям 4 тмМ рйтыЗ С
ыМкЗ АЗя.кЗ прЗХця.К ЗмАрЗ ЗААЗ.Мыыгй< мтМркй3лММ
яМтцМ 4 ыЗмК ыЗДыцKг 4 кС:гн
: ыМ мяг…йяК .АЗ М С кЗтЗрцяй I< м ЗАрМяК кйк Зый
кЗтЗрцяй 4 ц .СтмАтЗтйя< Сяг:й3м. ыМСМрДц ЗК :яй-
ДМыыЗн итМркыСяц яМтцМ ыЗДыцKг-кС:гК ц трй. мкй-йя<
4 ?йкК Айкн JЗыц й3н ий й Зпймый :ЗяМы. 4
ЗпймыММ ыц.МкЗ ыМ ый3- 4 йм М ям К АЗы.йй…Мй
:С йДыЗй рСкЗй :гмАрЗ ыйпцмйя .АЗ-АЗК ЗАйя яцмАЗк
I) ыйпцмйя 4 ЗАйя ыМн
ЖАЗ :гяц СЗмАЗтМрМыц К .АЗ г 4 :Зя.ыгК .АЗ г
ыМ ЗДМ тцА.м ый рй:ЗАСн : крйя мтЗ3 рй:ЗАС С
ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйК 4 тЗрК 4 пЗ вй…цыЗй ъяй-
кЗМАМя н 7З ,АЗ ыМ 4 йяМкЗК рйтыЗС…ыЗК кйк т кыц-
кМ- : т я яцмАЗкК ыМ кЗяМ:я м. ыц мМкСыг) 4 Зц
кяййК кС:гК рСкц 4 ыйя< Айк ыСДыЗн
7й СкяСК т пЗяСпСмАЗ кйрйДМ г т яц й,рЗК I
Зп А.К кйк АЗкйК мМяй й рСя.К пЗтцыСяй мАйрАМр ый
ЕтпМрМеК г ЗАЗртйяцм. ЗА М яцК пЗпягяцн > мяМ-
З й ый ц тмМ< рЗЗтЗ-ЗяЗАЗй АС йы) мЗяыKМК АЗы-
.йй…М-яМтцйыгй прЗХця. трй.йК трСк АйкЗй я3:ц-
гй ц :яцкцйн хйы.…М 4 тмМ тЗкрСк мЗяыKй) АМпМр.
ыйяК тмМ тЗкрСк Мы 4 МяМыыЗК :яйДМыыЗК м й-
Д СрМыыг ц кяйй ц-
иАйрСй С тЗрЗА брМтыМкЗ бЗ йн вцягйК йрЗм…цйК
м яС.й ц- Зрлцый ц рЗАн НМрЗ АыЗК :гя йрЗм…ц
тмМ ,Ац ыц 4 ц АЗя.кЗ мМй.йм рймкргям К Сяг:ыСям <
4 Ч-йК прЗкйыцKйю 7МА .АЗ:г рй:ЗАйА.К кйк тмМ- ыС
СД яйыЗю Ямяц .АЗ 4 АЗкй прц:МкСК мкйДС-
? ДМяй К мкрцпС.й К ыМпрЗрй.ый тМр. йкрг-
яйм.К ц АЗА.йм ДМ м :Зя.3 рймкргяЗм. мМрKМ …црЗ-кЗ 4 МлМ …црМ< 4 ыймАМД.н ЯМ кС:г 4 ЗцК пцяК пцяК
ЗАргтйям К Зя.й кя Мя т рймпйыСАгМ ыМ кяйй 4
ц Зп А.-
JЗяС рйк кЗ ыйАК мцыММК …йХрйыыЗ-ДМяАЗМК АМ -
ыЗ-МяМыгй мйХ. ыК ЗяЗАй Сяг:кй ъСгК МрKй-
ыцМ Мркйян > 4 Зй мАйргй мЗыК АйкЗй АМпМр. пЗы А-
ыгй< тмМ ыйпцАйыЗ ЗяЗАцмАЗ-рЗЗтг мЗкЗ К ц мМй.йм
пМрМя.МАм .МрМ крййК :ргыМА —
иЗрМяЗн > ыМц:МДыЗК кйк ДМяМЗ ц йкыцАК м мяй-
кЗй пЗкЗрыЗмА.3 АЗ.ыЗ С ыМпрМяЗДыЗ С йкЗыС 4
тяцям т ыММн 7М :гяЗ рЗЗтЗкЗ АйяЗыйК ыМ :гяЗ м.М-
АйК ыМ :гяЗ ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйК ыМ :гяЗ Мы н ъгяц
АЗя.кЗ ыМДыЗ-ЗмАргМК мАцмыСАгМ С:гК :гяц …црЗкЗ
рймпйыСАгМ ыМ ЗяЗАгМ кяйй 4 ц .МрМ ыц М-
яМыыЗ тЗця тыСАр.К тмМ кяС:ДМн > Ац…цый 4 АЗя.кЗ т
СкяС 4 й Агм .ц ця. 4 кйпй3А кйпяц т С гтйя.ыцкМК
ц 4 тмМяМыый К ц ЗА кйпяц З кйпяц 4 ,ргК ,пЗц-
7йкцыСт ый мМ: 3ыцХСК ыйкыСям к I 4 ц кяйй ц
т:црйя т мМ: ММ пЗмяМыцй рйн
4 : ыйяй ,АЗ- : ыйяй АМ: - 4 мкййяй I З.Мы. Ац-
Зн ъгмАрЗ пЗы яйм.К ыйМяй 3ыцХС ц тмМкй…ы33
мтЗ3 ЗмАрС3 Сяг:кС-СкСмн 4 7С-мК пй…цй йыкМян Нг
тМ. АМпМр. пЗкц:яцн 7МАК ыМ :ЗцАМм.( 7СК З мтцй-
ыц ю Нг тМрыМАМм. Зцын 7С(
ый ЗАкргяй Мркйя.ыС3 тМр.К тМяйыыС3 т мАМ-
ыС …кйХй) .МрМ пяМ.З 4 ый Мы К Дйяйн : пЗмяС…ыЗтг…Мян 7З Мтй пМрМмАСпця пЗрЗк 4 трСк мАйяЗ ыСД-
ыЗК .АЗ:г Зый прцДйяйм. кЗ ыМ пяМ.З 4 АЗя.кЗ ый
мМкСыС пяМ.З К :Зя.…М ыц.МкЗн
: кцыСям ыйй 4 т АС кЗ ыйАСК кМ Зый LтМрЗ АыЗN
МлМ ймАМкцтйяй 3ыцХС пМрМ МркйяЗ К т:МДйя 4 ц
ЗмАйыЗтцям н НЗА 4 мыЗ тцДС 4 МлМ пЗкй.цтйМАм мАй-
рцыыЗМ кЗя.KЗ ый кя3.М т тМрц …кйХйК й I 4 ыМАн УйАц
Зый ыцкСй ыМ Зкяй 4 тгЗ ц кЗ ыйАг АЗя.кЗ Зцы 4
ц тмМ-Айкц ММ ыМАн : З:…йрця тмМК йДМ ЗАкргя …кйХ
ц ЗлСпйя Ай пМмАргМК рМтыцМ пяйА. < ыцкЗкЗ-
выМ кйк-АЗ ыМяЗткЗК пяйыМАыгМ Зц .цАйАМяцК рйм-
мкйгтйА. тй З: ,АЗ мЗтМр…МыыЗ ыМтМрЗ АыЗ прЗ-
цм…МмАтццн 7З .АЗ Д МяйА.К Ммяц тмМ ,АЗ :гяЗ ц Мы-
ыЗ Айкн Ч рйтМ тМм. Мы. м мй ЗкЗ САрй ыМ :гя пЗ-
яЗы ыМтМрЗ АыЗмАМйК рйтМ ыМ пЗЗДМ тмМ ый ,АС рМт-
ы33 :ЗяМы. мыЗтцМыцй( > Ммяц Айк 4 ыМ тмМ яц рйт-
ыЗ< ЗыЗй ыМяМпЗмА.3 :Зя.…М цяц Мы.…М( УрЗ М АЗ-
кЗК СтМрМы< рйы.…М цяц пЗДМ тм кС3 ыМяМпЗмА. ыМ
СймАм ткя3.цА. т кйкЗй-ыц:С. мцяяЗкц н ЖАЗ М-
ы СмпЗкйцтйМАК ыйМ3м.К СмпЗкЗцА ц тймн
-Уйк пЗяЗыю Ямяц :г тг ыйяц< кйк пЗяЗыю
З ий к4-я
Кпнект:
«Мпй». Нелй*я. Хплпдный пл

НмМ МлМ З т.Мрй…ыМ н 0ц.ыгй .йм пМрМ мыЗ С М-
ы :гя йы АК ц ыМ Зк йпцмйА. т.Мрйн 7З тЗ ыМ тмМ
,АЗ 4 кйк тгрМйыЗК ц пЗАЗ С-АЗ ЗмЗ:МыыЗ 4 ЗяДыЗ
:гА.К ыйтмМкй 4 ,АЗА ыМмАМрпц З-ЗяЗыгй пЗя-
НМ.МрЗ ЗяДый :гяй кЗ ыМ прцйАц 4 ,АЗ :гя ММ
Мы.н : мпСмАцям к МДСрыЗ С т А. прйтЗ ый …АЗргн
4 =АЗ м тй цК 4 мпрЗмця МДСрыгйн 4 Нг кйкЗй-АЗ
мМкЗы -
4 :- :ЗяМы-
Н мСлыЗмАцК ,АЗ :гяй прйтй< К кЗыМ.ыЗК :ЗяМын
НмМ ,АЗ :ЗяМы.н > АЗА.йм ДМ тмпЗ ыцяЗм.< йК тМ.
СЗмАЗтМрМыцМ- JЗлСпйя т кйр йыМ< тЗА 4 …Ср…цАн
дый.цА 4 тмМ :гяЗК тмМ :гяЗ МймАтцАМя.ыЗ-
: прЗА ыСя :С йДкС МДСрыЗ Сн =СтмАтЗтйяК кйк й-
кЗрМяцм. лМкц) ыМ кя тцМя< МДСрыгй СцтяМыыЗ
м ЗАрцА ый Мы н
> тЗА 4 5унВ»н Н кЗ ыйАМ мяМтй 4 мпСлМыг …АЗргн
Н кЗ ыйАМ мпрйтй 4 тцДС мЗмМй< ый кыцкЗй 4 МкЗ
…ц…кЗтйАй К тм т кЗ.кйК ягмцый ц яЗ: 4 ЗкрЗ ый К
ДМяАй пйрй:Зяйн : С.цАМя.ыЗ ЗДСК ЗДС< кйк ыМ 4пЗмяМ тмМкЗ 4 м ыМ3К м ( > мпрйтй 4 мыЗ .СтмАтС3
ый мМ:М кяййК ЗА.МАяцтЗ тцДС Зрлцыг ый я:С 4 р 
ДМяАгК ыМрй:Зр.цтг мАрЗк) ц ыМ пЗ.М С-АЗ кйДМА-
м 4 ,Ац мАрЗкц З:З ыМн
ъМ .МАтМрАц 55 т кЗ ыйАМ С Мы 4 рйЗмАыгй рЗ-
Зтгй тцр.К крМпкЗМ кЗя.KЗ рЗЗтг рСк тЗкрСк ЗМй
…Мцн > тЗА .СтмАтС3< тмМ мяй:ММ кЗя.KЗК тмМ мяй:ММ 4
рйЗ кыСяЗм. 4 рСкц ЗпСмАцяцм.-
4 Нг ыМ АЗАК тг ыМ прМДыцйК тг ыМ Зйю
4 =АЗ й цкй АМр цыЗяЗкц < Е Зйен : ыцкЗкй ыМ
:гя- 4 ц йпыСям < ыМ прц…яЗ т кЗяЗтС 4 рйы.…М
ыМ :гяК тМрыЗК ыЗ АМпМр.- НМ. АМпМр. ДцтС ыМ т
ый…М рйС ыЗ црМК й т рМтыМ К :рМЗтЗ К т црМ
кЗрыМй ц цыСм МцыцKгн
nАЗрг пйй3Ан ?й К й мАМыЗй ыйпрйтЗК мЗмМ рЗы -
МА кыцкС мЗ мАЗяй ый пЗяК ц т пЗмяМы33К кыЗтМыыС3
СкС3 лМя. МДС …АЗрЗй ц пЗяЗ 4 тцДС< ДМяАй
рСкй мтйАцяй кыцкСК ц тЗ ыМ< цЗ тмМ мця СтйАцА.м
:г й ,АС рСкС-
4 : С йяй 4 ЗАМяй тмАрМАцА. тйм мМкЗы ый прЗ-
кСякМн выМ З ыЗкЗ 4 ыМ ыйЗ тй Айк ыЗкЗ-
вцяй К :Мый ю хЗЗтгй рЗА 4 рЗЗтгй пЗяС М-
м K рЗДкй ц кыцСн 7З ыМ ЗкС ДМ рйммкййА. Мй тмМК
.АЗ :гяЗК 4 ЗА : пЗАЗ СК .АЗ ,АЗ мМяйМА ММ мЗС.ймА-
ыцKМй Зц прМмАСпяМыцй< тМ. ый3К С ыМй ыМ тй-
АцА мцяг пЗйАц т ъ3рЗ ОрйыцАМяМйК ц мяМЗтйАМя.ыЗ
 яМДйяйн : МяМыыЗ KМяЗтйя ММн : KМяЗтйя ,АС
ыйцтыС3 пСяС3 мкяйЗ.кС ый йп мА.МК мцыцМ кяйй
:гяц йкргАгК рЗЗтгй пЗяС Мм K МяМыыЗ рймKтМ-
АйяК рймпСмкйям 4 ц KМяЗтйя ММ тм3н
НрСк мыЗ .СтмАтС3< З .МкЗ тмМ ЗпСмАЗ…МыЗК ЗА-
йыЗн 7М ЗкСК ыМя. н 7йЗ 4 ц ыМя. н ;С:г С Мы
мрйС ЗмАгяц-
хЗЗтгй пЗяС Мм K йрЗДйяК пЗ МркК мкЗр.цям н
 ыйкцыСяй ый мМ: пЗкргтйяЗК йкСАйяйм. 4 яцKЗ т
пЗС…кС-
: мцМя ый пЗяС тЗяМ крЗтйАц 4 кйкЗй ЗА.й ыыЗ-З-
яЗыгй пЗя 4 мцМя Зя.йн вС.цАМя.ыгй ЗяЗ мыцС
4 тмМ тг…МК тмМ тг…Мн НМрЗ АыЗК АйкЗй ДМ Зя.йяц-
тгй ЗяЗ Ай К т мцыцК ыМ г МДСпяйыМАыг прЗ-
мАрйымАтйн
4 JЗй цАМ ДМ< ыМ ЗАМя- 4 прЗ:Зр ЗАйя н 4 :
тмМ ц мцяй ц-
ЖАЗ прйтй< К ыймАЗ лцй ыМ ЗАМян > тмМ ДМ< кй-
кц ц мяЗтй ц мкййА. Мйн Уйк З:, мыцА. МйК .АЗ ДМяМ-
З ыМ ЗАМяЗК ыЗ йкЗы 4 ыМц:МДМыК АЗ.Мы —
 пЗы яй яцKЗ ц пЗС…Мк цК ыМ ЗАкргтй кяйК
мкййяй<
4 УйцАМК 4 ыЗ ЗА мяМ тг…яЗ С ыММ ЕСыцАМе 4 ц тЗА
пЗ.М С-АЗ трМйяйм. ц ,Ай ыМяМпй МяЗ..н
НМм. прЗыцйыыгй ЗяЗЗ К KМпМыМ К тг…Мя т кЗ-рцЗрн ?й й мАМкяЗ 4 яМккцйК .СА. прц МАыгй г-
Зк АС йыйн 7З к ыЗ.цК ЗяДыЗ :гА.К Зп А. Зы мпСмАцА-
м К ыйяМкыМА тЗтм3н =АЗ :СМА й ыЗ..(
 Зя.й мкЗя.ыСяй ц З Мы К к яцХАС 4 мАСкыСяй
тМр.н
4 ыС цыСАкСК 4 крцкыСя < мАйяЗ мАрй…ыЗн
7З яцХА СДМ кСМя тыцК тыцК тыц-
ый ЗАы яй С Мы Rн
ый ЗАы яй С Мы н
> тмМ-АйкцК ц тмМ-Айкцн
З ий к5-я
Кпнект:
Кплпкпл. Зек лйнпе
мпе. Мне вернп гпетй

?Зя.кЗ тЗ…Мя т ,яяцыкК кМ мАрЗцАм Е>ыАМкрйяеК 4
кйк ыйтмАрМ.С НАЗрЗй иАрЗцАМя.н 0цKЗ С ыМкЗ кйк тмМ-
кй< крСкяЗМК :МяЗМК Хй ымЗтЗМ 4 АйрМякйК ц кЗтЗрцА
4 пЗыЗмцА ый АйрМякМ .АЗ-АЗ АйкЗМ ыМмАМрпц З-ткСм-
ыЗМ<
4 Нг тЗА :ЗяМА. цтЗяцяцК й АСА :М тймК :М ый.йя.-
мАтйК т.МрйК ЗДыЗ мкййА.К 4 прЗцм…МмАтцМн
4 JрЗцм…МмАтцМ(
4 7С йю дтЗыЗкК кЗы.цяцК мАйяц тмМ м ,яяцыкй тг-
пСмкйА. 4 ц прМмАйт.АМ< тгпСмкй3лцй цяЗтця ыМыС-
МрЗтйыыЗкЗ .МяЗтМкйн УД кйк \ы прЗ:рйям 4 пЗы А.
ыМ ЗкСн АтМяц т пМрйKцЗыыЗМн ?й ц ыМкЗК кЗяС:-
.цкйК тгА ыСАК кйк ц й.М - LУяг:кй 4 ткСмый -N
Н пМрйKцЗыыЗ 4 рй:ЗАй3А ый…ц яС.…цМ ц ЗпгА-
ыМй…цМ трй.цК пЗ ыМпЗмрМмАтМыыг рСкЗтЗмАтЗ
мй ЗкЗ ъяйкЗМАМя н ?й 4 рйыгМ прц:Зрг цК кяйт-
ыЗМК ый МыцАгй ;йЗтгй УЗяЗкЗян ЖАЗК т мСлыЗмАцК
мАйрцыыгй …кЗя.ыгй ЗпгА< г…. пЗмйДМый пЗ мАМк-я ыыгй кЗяпйк) тЗС…ыг ыймЗмЗ тЗС т кЗяпйкМ
рйрМДйМАм тмМ :Зя.…М- 7С ц Айк йяММн 7З АЗя.-
кЗК кЗыМ.ыЗК ;йЗтгй УЗяЗкЗя ый.цАМя.ыЗ :ЗяММ мЗ-
тМр…Мыыгй йппйрйА 4 м прц МыМыцМ рйяц.ыг кй-
ЗтК ц йАМ 4 АСАК кЗыМ.ыЗК СДМ ыМ цМтйАМя.мАтЗ ый
йяМы.кц :МйлцАыг ДцтЗАыг К АСА тгмЗкй KМя.
4 й:ЗАй З :МЗпймыЗмАц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйК рСкц-
ц мяЗтй цК З м.ймАцц цяяцЗыЗтн кЗяЗ п Ац мАЗяМ-
Ацй ыййК кЗкй рй:ЗАй т пМрйKцЗыыЗ МлМ АЗя.-
кЗ ыйяйДцтйяйм.К ый…яцм. кяСпKгК кЗАЗргМ мрйтыц-
тйяц пМрйKцЗыыЗМ м рМтыМй цыктццKцМйК ыЗ тМ.
,АЗ Айк ыМяМпЗК кйк мАйтцА. ый ЗыС АЗ.кС црСркйК М-
яй3лМкЗ АрйМЗАЗ ц3К ц рй:Зйыцкй м :Зя.…Зй ЗрЗ-
кц< С З:Зц т рСкйК :гА. ЗДМАК Зцы ц АЗА ДМ ыЗДК З:й
Мяй3А ЗыЗ ц АЗ ДМ 4 рМДСА кЗряЗ ДцтЗ С .МяЗтМкСн
> тмМ-Айкц Зцы 4 :яйкЗМАМя.К рСкЗй 4 прМмАСпыцкК
Зцы мЗ ыйкЗ +К рСкЗй мЗ ыйкЗ 4 -
НмМ ,АЗ мяц…кЗ мыЗК тмМ ,АЗ т ЗыС мМкСыСК т
Зцы З:ЗрЗА яЗкц.МмкЗй й…цыгК й пЗАЗ АЗА.йм ДМ
С:Kг йKМпцяц цыСм 4 ц тЗА ыйтМрС СД рСкЗМ< МлМ
пЗкй.цтйМАм кЗя.KЗ т …кйХСн бтМр.К З.МтцыЗК АЗя.-
кЗ йяЗпыСяц 4 й ММК IК ыМА< цм.Мяйн ЖАЗкЗ й…цый
ыцкйк ыМ Зкяй прЗтМрыСА.н иЗы( 7З МлМ ц мМй.йм
.СтмАтС3< ыМпЗы Аый мяйкй :Зя. т прйтЗ пяМ.М 4
прцДйт…цм. к прйтЗ С пяМ.СК I 4 р З мЗ ыЗй т АС-
йыМн Е?г я3:ц…. АС йы(е бйК ц АС йы- тмМ я3:я3Кц тмМ 4 СпрСкЗМК ыЗтЗМК СцтцАМя.ыЗМК тмМ 4 ЗрЗ…З-
4 НмМ 4 ЗрЗ…ЗК 4 тмяС мкййя н
4 ОЗрЗ…З( 4 крСкяЗ тгАйрйлцяцм. Хй ымЗтгМ кяй-
йн 4 ?З МмА. .АЗ ДМ АСА ЗрЗ…МкЗ( Ямяц ,АЗА ыМыС-
МрЗтйыыгй С Срцям - мАйяЗ :гА.К Зыц 4 тм3СК
крСкЗ К тмМ трМ К Зыц АСАК Зыц 4 ЗкЗяЗ Е>ыАМкрйяйеК
Зыц-
4 бй кАЗ Зыц(
4 Ч пЗ.М ый3К кАЗн 7З ц .СтмАтС3 4 пЗыц й-
МАМ( НмМ трМ н
4 Ч тг мягйяц< :САЗ кйкС3-АЗ ЗпМрйKц3 цЗ:рМяц
4 ХйыАйц3 тгрМгтй3А( L7й ы т мй З МяМ
.АЗ-АЗ трЗМ ,АЗкЗ мяг…йянN
4 7СК ый3н Jрц .М ДМ ,АЗ АСА(
4 Ч прц АЗ К .АЗ :г ый тй…М МмАМ 4 пЗ…Мя ц
пЗпрЗмця мМяйА. мМ:М ,АС ЗпМрйKц3н
7й АйрМякМ тмАтМыыЗ З:Зый.цяЗм. ыМ.АЗ яц Зы-
ыЗ-кцм-яЗМн вцягй 4 М С пЗкййям З:цыг ЗАй-
яМыыгй ый Мк ый АЗК .АЗ С ыМкЗ ЗДМА :гА. ХйыАй-
ц - НпрЗ.М К .АЗ ДМ< ыММя3 ыййК тМрЗ АыЗК :г
АЗДМ З:цМям н Ч АМпМр. 4 АМпМр. ыМА< пЗАЗ С .АЗ
ый3К .АЗ ,АЗ С Мы МмА.К 4 .АЗ :ЗяМын > ый3
МлМ 4 ыМ З.МАм тгЗрЗтМА.н НЗА ыМ З.МАм К ц тмМн
JЗ мАМкя ыыг мАСпМы г пЗы яцм. ыйтМрн НмМ 4
пЗ ый ц тыцС 4 кйк ый яйЗыц-
НгК .цАй3лцМ ,Ац йпцмкцК 4 кАЗ :г тг ыц :гяцК ыЗый тй ц мЗяыKМн > Ммяц тг АЗДМ кЗкй-ыц:С. :гяц
Айк :Зя.ыгК кйк мМй.ймК тг ыйМАМК кйкЗМ :гтйМА 4
кйкЗМ ЗДМА :гА. 4 САрЗ мЗяыKМК тг ыйМАМ ,АЗ рЗ-
ЗтЗМК прЗрй.ыЗМК АМпяЗМ ЗяЗАЗн > мй гй тЗС 4
.СА. рЗЗтгйК ц тмМ прЗпцАйыЗ ыМДыЗй мЗяыМ.ыЗй крЗ-
т.3К тмМ 4 ДцтЗМ< ДцтгМ ц тмМ З ЗыЗкЗ Сяг:й3Ам 4
я3цн вЗДМА мяС.цА.м К .МрМ .йм цм.МыМАК .МрМ .йм
тгкйпяМА рЗЗтй крЗт.К ыЗ пЗкй 4 ДцтЗМн > тцДС<
пСя.мцрСМА ц пМрМяцтйМАм .АЗ-АЗ т мАМкя ыыг мЗкй
Е>ыАМкрйяйе) тцДС< Е>ыАМкрйяе гмяцА З тМяцкЗ ц
мАрй…ыЗ мтЗМ :ССлМ К З А ДкЗ крСМ ыМц:МДыЗ-
кЗ м.ймА. К кЗАЗрЗМ Зы пЗыМмМА АСй ттМрК тй К ыМтМ-
З г К тй К тМ.ыЗ цлСлц ц ыцкЗкй ыМ ыйЗ лц н
Нг ыййМАМК тг :СМАМ м.ймАяцтг 4 тг З: йыг :гА.
м.ймАяцтг цК ц СДМ ыМЗякЗ тй ДйА.н
УЗрпСм Е>ыАМкрйяйе пЗ.Ац кЗАЗт< ц лыгй Сяц-
ыМыыгй ,яяцпмЗц ц ый…МкЗ мАМкяй 4 тМ.ыЗкЗК кйк
ЗяЗАЗК кц:кЗкЗК кйк мАйя.н : тцМя< цыСАрц крМпцяц
к мАМкя ыыЗ С АМяС пЗпМрМ.ыгМ рМ:рй 4 …пйыкЗСАгК
прЗЗя.ыгМ 4 мАрцыкМрй) т кЗр М мАйтцяц ХСый МыА
я кцкйыАмкЗкЗ рйкМАыЗкЗ тцкйАМя н УйДгМ В мМкСы-
г ЗкС.цй тЗмА Е>ыАМкрйяйе :СМА ыцтМркйА. пяй-
ц кйг т црЗтЗМ прЗмАрйымАтЗ 4 ц :СМА ыМмАцм.К
ыМмАцм. 4 ЗкыМыыгй ?й Мряйы м.ймА. -
: тцМя< пЗ ?,йяЗрСК рй МрМыыЗ ц :гмАрЗК т АйкАК
кйк рг.йкц ЗыЗй ЗкрЗ ыЗй й…цыгК ыйкц:йяцм.К рй-кц:йяцм.К пЗтЗрй.цтйяцм. я3ц тыцСн Н рСкй С ыц
мтМркйяц АрС:кц< ЗкыМ рМйяцК ЗкыМ мпйцтйяц мАМк-
я ыыгМ мАМыкцК СкЗя.ыцкцК рМ:рйК кыцKгн : тцМя<
пЗ мАМкя ыыг рМя.мй МяМыыЗ кйАцяцм. прЗрй.-
ыЗ-мАМкя ыыгМ .СЗтцлй-крйыгК ц Айк ДМК кйк я3цК
пЗмяС…ыЗ пЗтЗрй.цтйяцм.К ыйкц:йяцм.К прЗмЗтгтйяц
тыСАр.К т .рМтЗ Е>ыАМкрйяйеК мтЗц крСгн > ,АЗ :гяЗ
ЗыЗ< З.МяЗтМ.МыыгМК мЗтМр…МыыгМ я3цн ЖАЗ :гяй
тгмЗ.йй…й К пЗАр мй3лй крймЗАйК кйр Зыц К Сг-
кй- икЗрММ 4 тыцК к ыц К м ыц цю
> тЗА 4 пяМ.З к пяМ.СК мпяйтяМыыгй м ыц цК йтй-
.Мыыгй мАйя.ыг рцА З - вМрыгМ тцДМыц < СпрС-
кЗ-крСкягМК рС ыгМ лМкц) Мркйя.ыгМК ыМ З рй.Мы-
ыгМ :МС цМ гмяМй я:гн : пягя пЗ Мркйя.ыЗ С
Зр3н : ЗАгйян
> трСк Зцы :М АМДыЗ З:МрыСям кЗ ыМ<
4 7С кйк< ыц.МкЗК яС.…М мМкЗы (
4 =АЗ яС.…М(
4 бй тЗА 4 ыМ :гяЗ-АЗ тйм т.Мрйн УД г С йяц 4
С тйм ЗпймыЗМ .АЗ- 4 мц МА яЗ:К Сяг:кй 4 МАмкй К
ыМтцыый н
УрЗт. яМмАыСяй ыМ т яцKЗн : ыМ ЗкК ыМ Зк мЗ-
якйА. ,Ац кяйй н : Зя.йяК АЗыСя-
итМрС прЗмСыСяЗм. т я3кК мц крСкяЗй :МяцыЗйК
Хй ымЗтЗМ яцKЗн
4 ЖйК б-ф»Вю JЗДйяСйАМ-кй м3йю ?СА С ыймК пЗыц й-МАМК пЗяС.цяйм. ДМмАкй рй й м кЗымЗя ц ц СяЗтгМ
З МыАг й3А ыйпр ДМыцМ ый ктйрйАыЗйн
7М ЗмяС…йтК ЗпрЗ МА.3 :рЗмцям к ыМ С ыйтМр
4 пЗЗрыЗ мпймйям :МкмАтЗ н 7М :гяЗ мцяг пЗ-
ы А. кяйй 4 р :цяЗ ЗА мтМркй3лцК мАМкя ыыг мАС-
пМыМй пЗ ыЗкй цК ц м кйДЗй мАСпМы.3 тмМ :МыйМД-
ыМй< ыМК прМмАСпыцкСК ЗАрйтяМыыЗ СК 4 Мм. ыМ М-
мАЗн выМ ыцкЗкй СД :Зя.…М ыМ тяцА.м т АЗ.ыгй М-
йыц.Ммкцй рцА К ыМ пягА. пЗ Мркйя.ыЗ-:М АМДыЗ-
С Зр3н выМ 4 тМ.ыЗ кЗрМА.К МАйА.м К ЗАгмкцтйА.
СкЗяЗкК кСй :г мпр АйА. кяййК 4 тМ.ыЗК пЗкй ыйкЗ-
ыМK ыМ ыййС мцяг прЗйАц ц —
> яМ ый цмкрй 4 ыймктЗ.< 4 пСмА.) 4 тмМ рйтыЗ)
ыЗ тМ. ыйЗ :СМА ц З ыМйК ц ММ АЗДМ-
: тгяМ ц я3кй ый пйяС:С ц ЗмАйыЗтцям < ыМ ый3К
кСй АМпМр.К ыМ ый3К й.М прц…Мя м3йн JЗм ЗА-
рМя ттМрн ?й АСмкяЗ пЗг йяЗм. ц С.МыыЗМ пЗя-
ыМ мЗяыKМн НыцС 4 :гя Е>ыАМкрйяеК мМрЗ-мАМкя ы-
ыгйК ыМДцтЗйн хЗЗтй крЗт. тгАМкяйК ыМ мыЗК .АЗ
тмМ ,АЗ 4 АЗя.кЗ З ХйыАйц К .АЗ тмМ ЗмАйяЗм. пЗ-
прМДыМ СК ц т АЗ ДМ трМ мыЗ-
4 бй тг .АЗК ф»ВК ЗкяЗяц( дЗтСК ЗтС- =АЗ м тй-
ц( 4 ЖАЗ НАЗрЗй иАрЗцАМя. 4 пр З ый СЗ С Мы <
ЗяДыЗ :гА.К СД йтыЗ крц.цАн
=АЗ мЗ ыЗй( : пЗАМр я рСя.н вЗАЗр кСцА тЗтм3К
й,рЗ рЗДцА ц .цАм К ыЗ рСя ыМА 4 ц ыМ ый3К кСй.См.< тыц 4 ц мМй.йм З:М . цяц ттМр 4 ц т мЗяыKМК
т ЗкЗы.-
З ий к6-я
Кпнект:
Желтпе. Двухмен я
тенй. Неи*лерим я душ

7М йпцмгтйя ыМмкЗя.кЗ ыМйн 7М ый3 мкЗя.кЗ< тмМ
ыц 4 Зцын НмМ ыц 4 ЗыЗкЗ KтМАй 4 ДМяАЗкЗК кйк цммС-
…МыыгйК ыйкйяМыыгй пМмЗкК ц ыц кяЗ.кй АМыцК ыц кйп-
яц тЗгК ц пЗ ДМяАЗ С пМмкС :М кЗыKйн : ыМ ЗкС :М
ыММ 4 й ЗыйК м АМ пЗр кйк АЗкй ыМпЗы АыЗ цм.Мяй т
брМтыМ бЗ М-
и АМ пЗр тцМя ММ АЗя.кЗ Зцы рй ый прЗкСякМн
бтйК АрцК .МАгрМ ы ыйй 4 ыМ ый3< тмМ ыц 4 Зцын
ый прЗ Мя.кыСяйК ый мМкСыС йпЗяыцяй ДМяАгйК пС-
мАЗй црн и ыМ3 З: рСкС 4 пЗ пяМ.З Мй 4 тЗ кцй SК ц
АЗы.йй…М-:С йДыгй ЗкАЗрК ц кАЗ-АЗ .МАтМрАгй 4 й-
пЗ ыцяцм. АЗя.кЗ МкЗ пйя.Kг< Зыц тгяМАйяц ц рСкй-
тЗт 3ыцХгК кйк пС.кц яС.Мй 4 ыМЗ:г.ййыЗ АЗыкцМК :М-
ягМК яцыыгМн I пЗы яй рСкСК пЗ ййяй ыМ) .МрМ
кЗяЗтС I 4 ыйкыСяйм. к АЗ С м пйя.Kй ц-яС.й цн выМ
пЗмяг…йяЗм. мяЗтЗ Е>ыАМкрйяе< тмМ .МАтМрЗ Зкя ыС-
яцм. ый Мы ) ц тЗА СДМ пЗАМр яцм. т мМрЗ-кЗяС:З
ыМ:МК ц мыЗтй 4 ДМяАгйК цммС…Мыыгй пСА.нНМ.МрЗ т АЗА Мы. С ыММ :гя рЗЗтгй :цяМА кЗ
ыМн : мАЗ я пМрМ ыС МрйАЗрЗ 4 ц м ыМДыЗмА.3К м
ыМыйтцмА.3 С Зя я МкЗК .АЗ:г лМякыСяК .АЗ:г т :М-
яЗ прЗрММ пЗ тцяЗм. мкЗрММ< I-ВВ»н ОяЗпйяй тМр.К
тгЗцяц ц яцХАй :яМыгМК тгмЗкцМК рЗЗтгМК м Ск-
ягМ) пййяц крСкЗ …АЗргн ЯМ ыМ :гяЗн 7М прц…яйн
> ЗДМА :гА.К кйк рй мц3 цыСАСК рЗтыЗ т 55К кЗкй
пц…С ,АЗ 4 ЗыйК йкргт…ц кяййК Айк ДМ прцмяЗы МА-
м к кЗ С-АЗ пяМ.З ц Айк ДМ кЗтЗрцА кЗ С-АЗ< Е?г я3-
:ц….(е УЗ С( УАЗ Зы( ЖАЗАК м яС.й ц-пйя.Kй цК цяц
кС:ймАгйК :ргДСлцй R( >яц S(
S- JЗ.М С тмМ ыц мяг…С й мЗ:Зй МкЗ пяЗмкцМК
я3пй3лцМК кйк пЗ яСДй К …йкц( JЗ.М С Зы тмМ ыц
й ыЗй 4 кйк АМы.( НпМрМцК м:ЗкСК мйцК мМрЗ-кЗяС-
:й К тС Мрый АМы.< .МрМ ыММ прЗЗ АК ый ыММ ый-
мАСпй3АК ыЗ Зый тмМ Айк ДМ ыМц МыыЗ Мм.К р З К
прцт йыый ыМтцц Зй пСпЗтцыЗйн ъгА. ЗДМАК ,Ай
пСпЗтцый 4 ЗыйК I( 7М ый3н >яцК :гА. ЗДМАК ц К Орй-
ыцАМя К СДМ цтМмАыЗК .АЗ -
Ямяц :г тй мкййяц< тй…й АМы. тццА тймК тмМ трМ-
тццАн JЗыц йМАМ( > тЗА трСк 4 С тйм мАрйыыЗМ
ЗлСлМыцМ< рСкц 4 пЗмАЗрЗыыцМК М…й3АК ц яЗтя3
мМ: ый АЗ К .АЗ ыМяМпЗК ыМ т АйкА …йкй К рй йцтй3
рСкй цн >яц трСк 4 ыМпрМ МыыЗ Зкя ыСА.м К й Зкя -
ыСА.м ыМя. К ыц й .АЗК …М 4 йкЗтйыйн > :МкСК :М-
кС тмМ :гмАрММ ц мпцыЗ3 .СтмАтС3< :гмАрММ й ыЗ3АМы.К ц ЗА ыММ 4 ыцкСйК ыцкСй-
У мМ: т кЗ ыйАМ 4 ыйкЗыМK Зцын 7З АСА рСкЗМ< АМ-
яМХЗын п А. :МрС АрС:кС< ЕбйК I-ВВ»К пЗДйяСймАйен >
мыЗтй т АрС:кМ 4 яМккцй …С К ..ц-АЗ …йкц т кЗрцЗрМ 4
ц З тМрМй ММ кЗ ыйАгК ц Зя.йыцМ- ърЗмй3 АрС:-
кС 4 ц ыМ ЗкСК ыМ ЗкС :Зя.…Мн ?Сй 4 к ыМйн
ЖАЗ :гяЗ т.Мрйн JЗ:МДйя АСй ц KМягй .ймК ЗА у6
З у«К :рЗця ЗкЗяЗ З йК кМ Зый ДцтМАн вц ЗК р -
й цК ыС Мрйн Н АйкА мгпйяцм. Агм .ц ыЗкК цяяцЗы-
ыЗыЗкцй яМтцйХйыК кЗягй м.К пягя ц Зн Ч ЗцыК
тгяМмАыСА :СрМй ый ыМЗ:цАйМ гй ЗмАрЗтК ц цлСК цлС
кяйй ц т мМрЗ-кЗяС:г тЗяыйн
НЗА мМй.йм ЗАкСй-ыц:С. 4 ЗмАрЗ-ыйм М…яцтгй
СкЗя пЗы Аг к тцмкй :рЗтМй ц АМ ыгМ Зкый кяйК ц
Ай К тыСАрцК пгяйМА кй цыК тцДСАм ..ц-АЗ АМыцн >
пр З АСйК тыСАр.К ц мкйДС Мй ЕАге 4 ыМпрМ МыыЗ
ЕАге< Е?г ДМ ыйМ…. 4 ыМ ЗкС :М АМ: н ?йк й.М
ДМ(е
7З Зый Зя.цАн : трСк мяг…С Ац…цыСК трСк мяг…С
4 вСгкйя.ыгй дйтЗ ц пЗыц й3< СДМ :Зя.…М у«К тмМ
йтыЗ С…яцК ЗцыК ЗпЗйян УрСкЗ 4 мАМкя ыый К
йяцАй ДМяАг мЗяыKМ пСмАгы н : тцДС< кйк т тЗМ
4 мАМкя ыыЗй кяйц пЗтМ…Мыг ттМр ыЗкй ц ЗпрЗкц-
ыСАгМК мтМркй3лцМ мАМыгК ц ЗпрЗкцыСАЗК ыйм М…яц-
тЗК ттМр ыЗкй ц пЗтМ…Мы н
выМ ыСДыЗ мкЗрММК мц3 ДМ мМкСыС 4 т вМцKцымкЗМъ3рЗ пЗяС.цА. СЗмАЗтМрМыцМК .АЗ :ЗяМыК цый.М М-
ы тЗ. СА ц 4 Ч ЗДМА :гА.К ,АЗ ц :СМА мй ЗМ яС.-
…ММн мАйА.м АСА ц мпЗкЗйыЗ ДйА.К пЗкй Стц АК З-
мАйт А т пМрйKцЗыыЗМ 4 мрйС тмМ кЗы.цА.К мрйС тмМ
цмкСпцА.н
0Мккцй …ЗрЗК ц пМрМЗ ыЗ3 4 тЗ кЗцЗкыСАй
АМы.н : ыМ кя .СтмАтЗтйяК кйк :гмАрЗ ттцыАцяцм.
т Мы тй мМрЗ-мАйя.ыг мтМряйК цЗ тмМ мця Сяг:-
ыСям ц мкййя 4 .АЗ-ыц:С. ыСДыЗ :гяЗ мкййА.<
4 выМ- ыМ ыйЗ т вМцKцымкЗМ ъ3рЗн
4 дй .М ДМ МяЗ( =МкЗ ДМ тг мАЗцАМ Мм.(
7МяМпЗ ЗпрЗкцыСАгйК пЗтМ…Мыыгй й ыЗкцК Зя-
.йяК тМм. пЗягй ЗА мАгйн
4 >цАМ й ыЗйК 4 мСрЗтЗ мкййя Sн
: пЗкЗрыЗ пЗ…МяК рй йцтй ыМыСДыг цК пЗмАЗ-
рЗыыц ц рСкй цн ;яй ыМя. :гяЗ пЗы А.К тмМ трМ-
…Мя т цкЗ К пМрМтМрыСАЗ тыц кЗяЗтЗй црМ<
тЗА кйкцМ-АЗ й…цыг 4 ХСый МыАЗ ттМрК ц йыАц-
пЗыЗ прцкяММыыгМ ыЗкй ц к пЗАЗякС я3цК ц МлМ ыц-
ДМ 4 мкЗтйыыЗМ АЗямАг мАМкяЗ ЗмАЗтЗй ыМ:Зн JЗ -
ы3< З:цыМй тмМкЗ :гяЗК .АЗ пЗмяМыцй рй т Дцыц
СтцМя ,АЗ тЗА АйкК ЗпрЗкцыСАЗК ыМ пЗ-ыймАЗ лМ Сн 7З
кяй пЗы А. :гяЗ ыМя. н
мАйыЗтцяцм.н JМрМЗ ыЗ3 4 мАСпМыцн цы …йк
4 ц СтцДС< ХцкСрг т :Мяг ЗкАЗрмкц ХйрАСкйК
ЗкрЗ ыгй ыМ Зй УЗяЗкЗя-и мцяЗйК кйкц -АЗ тцыАЗтг прцтЗЗ К ыйкЗыМK
ЗАЗртйя кяйй ЗА мАМкяй пЗ ыЗкй ц 4 трСк т яцKЗ
ыМ :ргыСяц ЗяЗАгМ :Сктг ЕвМцKцымкЗМе- JЗ.М-
С Зы прцтМя Мы м3йК й ыМ т пМрйKцЗыыЗМК пЗ.М-
С Зы пЗлйця Мы 4 З: ,АЗ т АЗА З МыА йДМ
ц ыМ пЗС йя< Зыц мкй.кЗ 4 .МрМ мАСпМыцК пяЗАыЗ
йяЗпыСя й мЗ:Зй тМр. 4 ц тЗыСян ?йк< :САЗ м
мй ЗкЗ САрй ыМ г…йяК ыМ :цяЗм. мМрKМ 4 ц АЗя.кЗ
мМй.йм тЗыСя пМртгй рйК АЗя.кЗ мМй.йм рймкргя-
м …я3 т крСц-
бтЗМ< Зцы 4 кЗрЗАМы.кцйК АС :ЗыЗкцй 4 кяйй цК
кйк ый рЗкйК пЗкцгтйя пйKцМыАЗтК ц рСкЗй 4 АЗы.йй-
…цйК мтМркй3лцМ ыЗДыцKг-кС:гК яМтцМ-ыЗм- ?ЗА
мй гйн
: кцыСям к ыМ СК кйк к рЗыЗ СК пр З ый яМтц
4 .АЗ-АЗ З :МммЗыыцKМК мыйК АМыцК ДМяАЗ црМн 7ЗД-
ыцKг-кС:г мтМркйяцК Сяг:йяцм.н
4 JяЗЗ тй…М МяЗю JЗ-тцц З СК С тйм З:рйЗтй-
яйм. С…йн
бС…й( ЖАЗ мАрйыыЗМК рМтыММК йтыЗ й:гАЗМ мяЗ-
тЗн вг кЗтЗрцяц цыЗкй ЕС…й т С…СеК ЕрйтыЗС…-
ыЗеК ЕС…МкС:еК ыЗ С…й —
4 ЖАЗ- З.Мы. ЗпймыЗК 4 прЗяМпМАйя н
4 7МцяМ.ц ЗК 4 ЗАрМйяц ыЗДыцKгн
4 7З- мЗ:мАтМыыЗК т .М ДМ мСА.( : кйк-АЗ ыМ- ыМ
прМмАйтя 3н4 НццАМ- кйк :г ,АЗ тй - НМ. тг йАМ йАцк(
4 бйн
4 ?йк тЗА 4 пяЗмкЗмА.К пЗтМрыЗмА.К ыС тЗА ,АЗ Мр-
кйяЗн > ый пЗтМрыЗмАц г м тй цК тЗА 4 тццАМК ц лС-
рц кяйй ЗА мЗяыKйК ц ,Ай мцы ,яМкАрц.Ммкй цмкрй
т АрС:кМК ц тЗы 4 Мя.кыСяй АМы. й,рЗн ?Зя.кЗ ый пЗ-
тМрыЗмАцК АЗя.кЗ мМкСыыЗн 7З прМмАйт.АМ 4 ЗА кйкЗ-
кЗ-АЗ Зкы ,Ай ыМпрЗыцKйМ й пЗтМрыЗмА. трСк рй-
к.цяйм.К ц СД ыц.АЗ ыМ мкЗя.цА пЗ ыМй 4 тмМ прЗ-
ыцкйМА тыСАр.К АСйК т ,АЗА Мркйя.ыгй црК кСй г
м я3:ЗпгАмАтЗ йкя гтйМ МА. ц 4 МАц тЗтмМ ыМ
Айк кяСпгК СтМр 3 тймн JяЗмкЗмА. мАйяй З:,М З К АМ-
яЗ К црЗ К ц ,АЗ тыСАрц Мркйяй 4 тыСАрц тйм 4 мЗяы-
KМК ц тцр. ЗА тцыАй й,рЗК ц тй…ц рЗДйлцМ кС:гК ц
МлМ ..ц-АЗн > пЗыц йМАМ< ЗяЗыЗМ МркйяЗ ЗАрйДй-
МАК ЗА:рймгтйМАК й ,АЗ 4 тпцАгтйМАК ц ЗА тмМкЗ мяМ 4
ыйтМкцн ыйДг МяМ й МАый Зрлцыкй С кЗкЗ-АЗ ый
яцKМ 4 ц Зый СДМ ыйтмМкй т тйм) ЗыйДг тг Смяг-
…йяц< т Ац…цыМ Спйяй кйпя 4 ц тг мяг…цАМ мМй.йм-
4 бйК йК ц МыыЗ- 4 мтйАця МкЗ й рСкСн : мяг-
…йя мМй.йм< ц крйый С гтйя.ыцкй 4 МяМыыЗ кйпй-
3А кйпяц т Ац…цыСн > ыйяК ,АЗ 4 ыйтмМкйн 7З тмМ-
Айкц пЗ.М С ДМ трСк С…й( 7М :гяЗК ыМ :гяЗ 4 ц
трСк- JЗ.М С ыц С кЗкЗ ыМАК й С Мы -
: МлМ крМп.М тKМпцям т АЗы.йй…С3 рСкС< ыМ ДСА-
кЗ :гяЗ пЗАМр А. мпймйАМя.ыгй крСкн4 JЗ.М С( Ч пЗ.М С С ыйм ыМА пМр.МтК ыМА кргя.Мт 4
Зыц АЗя.кЗ яЗпйАЗ.ыгМ кЗмАц 4 ХСый МыА я крг-
я.Мт( бй пЗАЗ С .АЗ кргя. СДМ ыМ ыСДыг 4 МмА. й,-
рЗК кргя. АЗя.кЗ М…йяц :гн Ургя. 4 .АЗ:г яМАйА.К
й ый СДМ ыМкСй< г 4 прцяМАМяцК г 4 ый…яцн 7М
Айк яц(
: рймАМр ыыЗ кцтыСя кЗяЗтЗйн ы пЗм ЗАрМя ый М-
ы К рймм М ям ЗмАрЗК яйыKМАыЗн ?ЗАК рСкЗйК Смяг-
…йяК АС :ЗыЗкЗ прЗАЗпйя ц мтЗМкЗ кй:цыМАйК кяйй ц
пЗкцыСя ый рЗкй ЗМкЗ АЗы.йй…МкЗ ЗкАЗрйК пЗкцыСя
Мы н
4 Н .М МяЗ( Уйк< С…й( бС…йК тг кЗтЗрцАМ( =МрА
ыйМА .АЗю ЖАйк г мкЗрЗ ц З ЗяМрг ЗйМ н : тй
кЗтЗрця LАЗы.йй…МкЗ ый рЗкйN 4 тй кЗтЗрця< ыйЗ С
тмМ 4 С тмМ ХйыАйц3- ЖкмАцрпцрЗтйА. ХйыАйц3н
?СА АЗя.кЗ црСркц К АЗя.кЗ Зый црСркц -
ы ыйп яця ЗкрЗ ыгМ рМыАкМыЗтмкцМ З.кцК ЗякЗ
Зця крСкЗ ц ткя гтйям мктЗ. кЗмАц .МрМпй 4 т
Зй ЗкК йпцмгтйя .АЗ-АЗ т кыцДкСн
4 =рМтг.ййыЗК .рМтг.ййыЗ я3:ЗпгАыЗю JЗмяС-
…ййАМ< й ыМ мЗкяймцяцм. :г тг- ймпцрАЗтйА.м (
ЖАЗ :гяЗ :г я ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй .рМтг.ййыЗ-
,АЗ пЗ ЗкяЗ :г ый прМСпрМцА. ,пцМ ц3- Ямяц
С тймК рйС ММАм К ыМА ЗмЗ:г ЗмыЗтйыцй-
4 НццАМ яцК 4 мкййя ЗыК 4 ыС Мр б-ф»В 4 мАрЗцАМя.
Е>ыАМкрйяйеК ц СтМрМы 4 ,АЗ ыйрС…цяЗ :г-4 Ч-йК 4 прЗ г.йя АЗА ц йАС :Зтйя ыйй т мтЗй
кй:цыМАн
вг ЗмАйяцм. ттЗМ н ъС йДый рСкй яМккЗК яймкЗ-
тЗ яМкяй ый З3 рСкСК прЗХця.ыЗМ яцKЗ :яцкЗ ыйкыС-
яЗм. кЗ ыМ) Зы …МпыСя<
4 JЗ мМкрМАС мкйДС тй 4 ,АЗ ыМ С тйм ЗыЗкЗн вЗй
кЗяяМкй ыМйрЗ кЗтЗрцА З: ,пцМ ццн НмпЗ ыцАМ-кйК
рйтМ тг мй ц ыМ й М.йяц С кЗкЗ-ыц:С. пЗЗДММ
4 З.Мы. пЗЗДММК З.Мы. :яцкЗМ- 4 Зы прцмАйя.ыЗ
пЗм ЗАрМя ый Мы н 7й .АЗ Зы ый МкйМА 4 ый кЗкЗ(
7МСДМяц —
4 ияС…ййАМ- 4 тмкЗ.ця мЗ мАСяйн 7З Зы СДМ крЗ -
кЗ йкЗтЗрця З рСкЗ <
4 -Ч ЗА :МммЗыыцKгК ЗА ,Ац тй…ц мыЗт 4 З-
кС тй ЗыЗ пЗмЗтМАЗтйА.< пЗ:Зя.…М ЗцАМ пМ…кЗ н
НЗА тЗ. цАМ ц йтАрй ДМ м САрй прЗкСя йАМм.- ыС
ЗА. :г к брМтыМ С бЗ Сн
ы Зп А. прЗкЗяЗя Мы кяйй цК Сяг:йям АЗы.йй-
…Мн > ыМ пЗкййяЗм.< мЗтМр…МыыЗ мыЗ СтцМя й-
тМрыСАЗМ т АЗыкС3 Акйы. ,АЗй Сяг:кц мяЗтЗ 4 :СктС 4
ц К МцымАтМыыЗМ ц - >яц ,АЗ Зп А. АЗя.кЗ Хйы-
Айц (
: МяМ ЗДйям К пЗкй ыйпцмйя Зы ыМ СЗмАЗтМрМ-
ыцМ З :ЗяМыц ый мМкЗы ц ый йтАрйК МлМ рй Зя.й
крМпкЗ мДйя М С рСкС ц тг:МДйя ыйрСДСн
иМрKМ 4 яМккЗМК :гмАрЗМК кйк й,рЗК ц ыМмМАК ыМмМАМы ттМрн : ыйя< йтАрй 4 кйкй -АЗ рйЗмА.н Уйкй (
З ий к7-я
Кпнект:
Сквп*й теклп. Я
уме. Кпидпы

: мЗтМр…МыыЗ Зйй.Мын Н.МрйК т ,АЗА мй гй З-
МыАК кЗкй С йяК .АЗ тмМ СДМ рймпСАйяЗм.К ыйй-
Мыг тмМ цкмг 4 т ЗМ СрйтыМыцц пЗ тцяцм. ыЗтгМ
ыМцтМмАыгМн
7й.йяЗ кЗЗрцыйА тЗ тмМй ,АЗй цмАЗрцц 4 кЗыМ.ыЗК
брМтыцй бЗ н > ,АЗй АЗ.кц 4 Змц О-ЗтК Y-ЗтК Z-ЗтК ый
кЗАЗрг я Мы м ыМйтыМкЗ трМ Мыц пЗмАрЗМы тМм.
црн JЗ Змц О-Зт LJрЗмпМкАС фш- СN …Мя пМ…кЗ к
ый.йяС кЗЗрцыйАн НЗ ыМ 4 пМмАрг тцрМ т.Мрй…-
ыММ< ЗпрЗкцыСАгМ З й ц я3цК С.цАМя.ыЗ-пЗмАЗрЗы-
ыцМ рСкцК мтМркй3лцМ ыЗДыцKгК ЗмАрЗ-кйпй3лцМ кйп-
яц ц С гтйя.ыцкй 4 Айк :гяЗК :гяЗ ЗыйДгн > тмМ
,АЗК рйргтй мЗК мАрМ цАМя.ыЗ крСАцАм Ай 4 й
рймпяйтяМыыЗй ЗА Зкы пЗтМрыЗмА.3К кМ ЕС…йен
=АЗ:г тгпЗяыцА. прМпцмйыцМ ЗкАЗрйК ыйрЗ.-
ыЗ тг:рйя пСА. ыМ пЗ кцпЗАМыСМК й пЗ тС кйАМАй н
> тЗА СДМ тАЗрЗй кйАМА< крСкЗтй ЗрЗкй С пЗыЗДц
дМяМыЗй иАМыгн > ыМЗ:Зрц ЗкЗ МяМыЗкЗ ЗкМйый йиАМыЗй кйАцям ый Мы цкцй тйя ц кЗрыМйК KтМАЗтК
мС..МтК яцмА.Мт 4 тмАйя ый г:г 4 мМй.йм йяМмАыМА
Мы К ц ц .МяЗтМкй 4 АЗы.йй…МкЗ ц АЗы.йй…МкЗ ц М-
йыц Зт 4 прМтрйлСм.-
7ЗК к м.ймА.3К МДС ыЗй ц цкц МяМыг ЗкМй-
ыЗ 4 мАМкяЗ иАМыгн тМяцкй К :ЗДМмАтМыыЗ-Зкрйыц-
.цтй3лй СрЗмА. мАМыК прМкрйю ЖАЗК ЗДМА :гА.К
тМяц.йй…ММ ц тмМ цЗ:рМАМыцйн =МяЗтМк пМрМмАйя
:гА. цкц ДцтЗАыг АЗя.кЗ АЗкйК кЗкй Зы пЗмАрЗця
пМртС3 мАМыСн =МяЗтМк пМрМмАйя :гА. цкц .МяЗтМ-
кЗ АЗя.кЗ АЗкйК кЗкй г пЗмАрЗцяц дМяМыС3 иАМыСК
кЗкй г ,АЗй иАМыЗй цЗяцрЗтйяц мтЗй й…цыыгйК
мЗтМр…Мыыгй цр 4 ЗА ыМрйС ыЗкЗК :МЗ:рйыЗкЗ ц-
рй МрМт.МтК пАцKК ДцтЗАыг-
иктЗ. мАМкяЗ ый Мы 4 АС йыыЗК АСмкяЗ 4 АСпй
Зрй кйкЗкЗ-АЗ тМр К ДМяАгМ кяййК СпЗрыЗ пЗтАЗр -
3лцМ ЗыС ц АС ДМ ыМпЗы АыС3 ыМ гмя.н вг Зя-
кЗ м ЗАрМяц рСк рСкС т кяйй 4 т ,Ац …йАг ц пЗ-
тМрыЗмАыЗкЗ црй т рСкЗйК йпЗтМрыЗмАыгйн > тЗ
ыМ кЗпЗ…цАм < ЕЧ трСк ЗыК ДМяАЗкяйгйК 4 т мтЗМй
ыМяМпЗйК кр ыЗй кС.М яцмА.МтК т мтЗМй ыМтг.цмяМы-
ыЗй Дцыц 4 м.ймАяцтММ ыйм(е
: т йыСя рСкЗйК ДМяАгМ кяйй цкыСяцК пЗп Ац-
яцм.К прЗпйяц т яцмАтМн ЖйякЗМ мСлМмАтЗю УйкЗй й:-
мСр< Зы 4 м.ймАяцтММ ыймю вЗДМА :гА.К м.ймАяцтММ
Мы 4 й) ыЗ тМ. 4 АЗя.кЗ цмкя3.МыцМК :ЗяМынбй ц - : СДМ тцДС АМ ыЗ-крймыгМ мАМыг брМтыМкЗ
бЗ й 4 ц цягй йрЗм…цй мАйрС…М.цй рЗА 4 кцй-
3м. к мАйрСМ мЗ тмМ ыЗк<
4 ?СА Зый(
дйрЗм…цй рЗА рймкргям МяМыыЗ<
4 ЖАЗ кАЗ ДМ АйкЗМ 4 Зый(
4 ЧК ыС кАЗ-кАЗ( бй IК кЗыМ.ыЗ- вг ДМ т МмАМ м ыМй
АЗкй 4 ый й,рЗ-
4 Ч-йК АйкК Айк- ?йк-Айк-Айк-
0С.ц- Зрлцыг ЗкЗяЗ кС:К яСкйтгМ яС.ц ц ДМяАг
кяйК прЗ:црй3лцм тыСАр. Мы К 4 тмМ кяС:ДМ- >
ыйкЗыМK<
4 7СК яйыЗ СД- АСА ЗыйК ыМйтыЗ прЗ…яйн
?САн : СтцМя< С мАйрСцыг ыЗк 4 кСмА мМрМ:рц-
мАЗ-кЗр.кЗй пЗягыц LтЗр брМтыМкЗ бЗ й 4 ,АЗ АЗА ДМ
СМйК Зы АлйАМя.ыЗ мЗрйыМы т ЗцмАЗрц.МмкЗ тц-
МNК пЗягы. прЗА ыСяй тМАкС ый рСкС мАйрСМК мАйрСй
пЗкяйДцтйМА тМАкСК ый кЗяМы С ыМй 4 ЗА мЗяыKй ДМя-
Ай пЗяЗмйн > ый Зцы цк< К мЗяыKМК мАйрСйК пЗягы.К
ДМяАгМ кяйй 4 г тмМ ЗыЗК г прЗ.ыЗ мт йыг кй-
кц ц-АЗ Дцякй цК ц пЗ Дцякй 4 Зый З:лй К :Сйый К
тМяцкЗяМпый крЗт.-
выМ мМй.йм мАгыЗ пцмйА. З: ,АЗ К ыЗ З:Млйя
т ,Ац йпцмкй :гА. ЗАкрЗтМыыг З кЗыKйн ?йк тЗА<
ыйкыСям 4 ц пЗKМяЗтйя йрЗм…цйК ккцйК ЗЗтЗй
рЗАн иАйрСй САМряйм.К йм М яйм.-ъМкЗ .МрМ ыйкЗ гМ пЗяСАМмыгМ кСякцМ кЗ ый-
Аг 4 пЗ.М С-АЗ пр З АСйК т мпйя.ы3н УДМ С тМрМй
мтйАцям й рС.кС ц трСк< ЕЧ Ммяц Зый Ай ыМ Зый(е
иАйяК прцмяС…йям н 7З мяг…йя АЗя.кЗ< АСкйяЗ ЗкЗяЗ
4 ыМ тЗ ыМК й кМ-АЗ ЗкЗяЗ Мы 4 ЗМ мМрKМн
НЗ…Мян nцрЗкй К ыМм Ай крЗтйА.н дМркйяЗн ЯлМ
МркйяЗ т тМрц …кйХйК ц т й З.ыЗй мктйДцыМ Ай 4
кя3. мЗ мАйрцыыг кЗя.KЗ н > ыцкЗкЗн
: АцЗы.кЗ пЗтйя<
4 Iю ?г Мм.( 4 > МлМ Ац…МК м йкргАг ц кяйй цК
ыМ г…йК 4 АйкК кйк Ммяц :г мАЗ я СДМ ый кЗяМы 
пМрМ ыМй< 4 Iю вцяй ю
?цЗн ?Зя.кЗ т :МяС3 .й…кС С гтйя.ыцкй ц крй-
ый кйпяМА тЗйК АЗрЗпяцтЗн 7М ЗкС мМй.йм З:, мыцА.
пЗ.М СК ыЗ АЗя.кЗ ,АЗ :гяЗ ыМ ыМпрц АыЗ) крМпкЗ
йтМрыСя крйыК тг…Мян ?СА ММ ыМА< мыЗн > ый.цАК Зый
т кйкЗй-ыц:С. рСкЗй ЕктйрАцрМен
JЗ …црЗкЗй мС рй.ыЗй яМмАыцKМ м:МДйя ыцДМК пЗ-
А ыСя ЗыС тМр.К рСкС3К АрМА.3< йпМрАЗн НмМ :гяЗ
йпМрАЗК крЗ М АЗя.кЗ АЗй ЗыЗй Еый…Мйе ктйрАцргК
ц Ай 4 ыцкЗкЗн
> тмМ-Айкц 4 Зп А. АСйК мй ыМ ый3 й.М н : …Мя
МяМыыЗК м АрСЗ 4 пЗЗ…тг трСк мАйяц .СкСыыг-
цн JЗ ы3 ЗА.МАяцтЗ гмя.< ЕЖАЗ З…ц:кйК .АЗ мцяй
А ДМмАц 4 кЗымАйыАыйн ияМЗтйАМя.ыЗК тмМ Зц ХЗр-
Сяг —е?СА 4 рйргт) т мй З ыцС яЗпыСяй тМр.К кАЗ-АЗ
:гмАрЗ прЗАЗпйя пЗ пяцАй н : 4 мыЗтй яМккцйК яМк.йй-
…цй 4 :рЗмцям к пМрцяй 4 пМрМкыСА.м К т ЗыЗ мяЗ-
тМК т ЗыЗ крцкМ Е?гюе 4 тгкрцкыСА. тмМ-
> йЗяЗыСя< тыцС 4 тпцмйыый т АМ ыгй ктйрйА
АМыц ЗА ЗкЗыыЗкЗ пМрМпяМАйК рй йцтй рЗЗтг ц
кргя. ц-С…й цК ыМмяйм. кЗяЗтй Sн
вЗяыцМй 4 Зцы АЗя.кЗ кЗягй тгтЗК :М пЗмгяЗк
LпрМпЗмгяЗк ыМ ый3 ц мМй.ймN< Е7Мя. 4 ыц й .АЗ
4 .АЗ:г Зы Мы СтцМяен
> ый KгпЗ.кйК тДц й м. т мАМыСК мкЗя.ыСя ттМр
к АЗй ыМйпМрАЗй ктйрАцрМн
7й мМкСыС С тМрцн ?ЗА 4 АСпЗ АЗпйМА ттМрК м3-
йн ?Зя.кЗ :г тМр.ю : С Зя я тМр.К ыЗ Зый МрМт ы-
ый ) ймкрцпМяйК ттцкыСяйн НцрМ ц З 4 МяМыЗМК
крймыЗМК ДМяАгй ъСй 4 пМрМ Мркйя.ыЗй тМр.3
…кйХй< ЗМ :яМыЗМ яцKЗК прцмяС…цтй3лцМм кяййК
кС:г- : мяг…С 4 мктЗ. …С крЗтц 4 Зп А. мкрцпцА
тМр.- ЖАЗ ЗыК Зын
: СтйАцям й кя3. т тМрц …кйХй 4 ц тЗА кЗя.-
KЗ пЗкй.цтйМАм н ЖАЗ .АЗ-АЗ ыйпЗ цыйМА ыМ 4 Зп А.
кыЗтМыыгйК кЗягйК :М пЗмгяЗкК тгтЗ 4 тМрыММК
ЗмкЗяЗк< ЕН АЗА рй I —ен : :гмАрЗ ЗАкргтй3 тМр. т
…кйХ 4 тыСАрцК т АМ ыЗАМК йяЗпгтй3 ММ пяЗАыЗн
цы …йк 4 пЗ ыЗкй ц кй.ыСяЗм.н : МяМыыЗК ккЗ
пЗпягя кСй-АЗ тыцК т кяйй пЗАМ ыМяЗК С МрнJЗДМК кЗкй ыМ прц…яЗм. йпцмгтйА. тмМ ,Ац
мАрйыыгМ прЗцм…МмАтц К пЗргям т пй АцК т кыцкй
4 ц АМпМр. К кЗыМ.ыЗК пЗыц й3< ,АЗ :гяЗ мЗмАЗ ыцМ
трМ МыыЗй м МрАцК ыйкЗ ЗМ рМтыц ц 4 мкЗя.кЗ
ый3 4 мЗтМр…МыыЗ ыМцтМмАыЗМ С ыймн
7М ц М3 прМмАйтяМыц К кйк ЗякЗ :гя МрАтК
мкЗрММ тмМкЗ ф 4 у» мМкСыК ыЗ АЗя.кЗ .МрМ ыМкЗАЗ-
рЗМ трМ тЗмкрМмК ЗАкргя кяйй< АМ ыЗ ц .СтмАтС3
4 тыцК тыц- JрЗА ыСя рСкС 4 СтйАцям 4 KйрйпыС-
яй …Мр…йтй К :гмАрЗ С:Мкй3лй мАМыкйК ый пйя.KМ
крЗт.К мыЗ 4 тмМ ,АЗ ыМ цкрй ЗМй :Зя.ыЗй ХйыАйццн
7З .АЗ ДМК .АЗ(
: мяг…йя мтЗМ пСыкАцрыЗМК Ар мСлММм гйыцМ
L ыМ мАгыЗ мЗыйА.м т ,АЗ 4 Айк тмМ :гяЗ ыМЗДц-
йыыЗ ц ыМпЗы АыЗNн вцыСАйК тМК Арц 4 тмМ тыцн 7йкЗ-
ыМK ккцй АЗя.Зк< АЗК .АЗ пййяЗ С Мы пЗ ыЗкй цК 4
АМпМр. ыМпЗтцДыЗн Н АМ ыЗАМ ый…йрця кйкС3-АЗ
рС.кСК АЗякыСя 4 ЗАкргяйм. тМр. 4 АСмкягй мтМАн Утц-
Мя< мйц Мы :гмАрЗ СыЗмцяйм. ттМр ыМ:Зя.…й
ктйрйАый пяйАХЗр йн УцыСям 4 ыЗ СДМ :гяЗ пЗ-
ыЗ< :гя ЗАрМйы Мм.- кМ ,АЗ ЕМм.е 4 ыМ ый3н
УЗрцЗрн ?гм .МпСЗтй Ац…цыйн 7й крСкяг мтЗ-
й 4 яй пЗ.кцК :МмкЗыМ.ыгйК МрKй3лцйК рЗДйлцй
пСыкАцрн JЗЗцяЗ ыМ ыЗкЗ ый ЕАрС:ге ый…ц пЗ-
М ыг ЗрЗкК ыЗ АЗя.кЗ кЗрйЗ СДМ ц ыМ ц ый…МкЗ
мАМкяйК й ц кйкЗкЗ-АЗ рСкЗкЗ мАйрцыыЗкЗ йАМрцйяйнвМя.кыСяЗ 4 З пЗМ Мя. К кМ :САЗ :г мпймйяцм.
тЗ трМ бтСмЗАяМАыМй НЗйыг- НмМ рйтыЗ< ыйЗ ц-
Ацн
nМяК пЗяйкй3К цыСА тйKйА.н итМрыСя ыйпрйтЗК
кЗрцЗр …црМК яй пЗ.кц р.Мн УйкЗй-АЗ м САыгй кСян
вЗДМА :гА.К й…цыгК ЗДМА :гА.К кЗяЗмй 4 ыМ ый3К
ыЗ АЗя.кЗ 4 тЗяМ А ДМяЗй ыМпрЗрй.ыЗй тМрц< кСя
ЗААСйн
JЗмАС.йяК МлМ рй 4 крЗ .Мн дй тМр.3 4 йАцяЗн
=АЗ-АЗ я кыСяЗК тМр. МяМыыЗК А ДМяЗ рймАтЗрц-
яйм.н
: ыМ ый3К кАЗ ц ыйм тЗц ЗмАЗя:МыМя :Зя.…МК 4
пМрМЗ ыЗй :гя Зй яМтцМыЗмгйК АЗы.йй…цй Зк-
АЗрн
4 Нг( дМм.( 4 ц ыЗДыцKг МкЗ Айк ц йяЗпыСяцм.н
Ч 4 :САЗ ыцкЗкй ц ыМ ыйя ыц ЗыЗкЗ .МяЗтМ.М-
мкЗкЗ мяЗтй< Зя.йяК кя Мя ц мЗтМр…МыыЗ ыМ пЗыц-
йяК .АЗ Зы кЗтЗрця ыМн бЗяДыЗ :гА.К .АЗ ыМ ыйЗ
СйАц ЗАм3й) пЗАЗ С .АЗ пЗАЗ Зы :гмАрЗ мтЗц пяЗм-
кц :С йДыг ДцтЗАЗ ЗААМмыця Мы З кЗыKй ,АЗйК
:ЗяММ мтМАяЗй .ймАц кЗрцЗрй 4 ц АЗякыСя т мпцыСн
4 JЗтЗя.АМ- ЗАМя- С йяК .АЗ ЗыйК I-ВВ»н 7З
й ыЗй-
4 иАЗйАМ АСАК 4 ЗАрМйя ЗкАЗр ц цм.М-
7йкЗыМKю 7йкЗыМK Зый р З К Мм. 4 ц ыМ тмМ яц
рйтыЗК кМ ,АЗ ЕМм.ен дыйкЗ гйК …йХрйыыЗ-ДМяАгй…МякК Сяг:кй-СкСмК йМрыСАгМ …АЗрЗй кяйй- У М-
ы рЗДйА кС:гК рСкцК кЗяМыц 4 й т кЗяЗтМ кяСпМй…й
гмя.<
ЕУЗяМ:йыц 4 тСкн брЗД. ЗяДый тС.йА.н А.МкЗ
ДМ ыМ мяг…ыЗ(е
ЯМ кяйй рймкргяцм. ыМ 4 ыймАМД.К тЗ…Мя
тыСАр.-
4 : ыМ Зк :Зя.…Мю ;М тг :гяц( А.МкЗ- 4 ыц ый
мМкСыС ыМ ЗАргтй ЗА ыММ кяйК кЗтЗрця кйк т :рМ-
С 4 :гмАрЗК ыМмт ыЗК 4 ЗДМА :гА.К йДМ АЗя.кЗ С-
йян 4 ?Мы. 4 й ыЗ3- : С Мр 4 ц …кйХй- JЗАЗ-
С .АЗ ,АЗА тй…- кЗтЗрцА ыЗДыцKй ц< С Мы С…й-
7МцяМ.ц й -
4 7МцяМ.ц й С…йю ъМыМы.кцй Зйю 4 I рймм М-
яйм. 4 ц Мы м:ргыСяй м МЗ < тМм. :рМ прЗ…МяК
ц тм3С мтМркй3АК тМы А м М…цыкцК ц кйк 4 кйк тмМ
ЗрЗ…Зн
>-й Скяй мыЗтй тгтМрыСям ЗкАЗр 4 .СМмыгйК
тМяцкЗяМпыгйК АЗы.йй…цй ЗкАЗрн
4 7С-мК 4 ЗмАйыЗтцям Зы тЗяМ ыММн
4 7ц.МкЗК ыц.МкЗю : тй пЗАЗ рйммкйДСн ы мяС-
.ййыЗ- икйДцАМК .АЗ тМрыСм. .МрМ- цыСА п Аый-
KйА.-
бЗкАЗр Мя.кыСя й СкЗян ый Дйяйн ;яСЗ мАСк-
ыСяй тМр.н ?Зкй I МяМыыЗК МяМыыЗК тмМ кяС:ДМ
тЗый ыМ т мМрKМ ЗмАрС3К мяйкС3 цкяС 4 прцДй-яйм. пяМ.З К рСкЗ3К тм 4 ц г пЗ…яц т МмАМ м ыМ3К
т МмАМ м ыМ3 4 тЗМ 4 ЗыЗ-
7М пЗ ы3К кМ г мтМрыСяц т АМ ыЗАС 4 ц т АМ ыЗАМ
пЗ мАСпМы ттМрК :М кЗыKйК Зя.йн : ыМ тцМяК ыЗ
ыйя< Зый …яй Айк ДМК кйк ц К 4 м йкргАг ц кяйй цК
мяМпй К йкцыСт ттМр кЗяЗтСК йкСмцт кС:гК 4 ц мяС-
…йяй СгкС< З3 .СА. мяг…ыС3 рЗД.н
: З.ыСям т ЗыЗ ц :Мм.цмяМыыг йкЗСякЗт тЗ
тЗрМ брМтыМкЗ бЗ й< кйкЗй-АЗ й:ЗрК ц М яц 4 кЗ-
ягМК кй МыцмАгМ рМ:рй ц ДМяАгМ С:г рйтйяцт…ц-
м мАМын ый ЗАкргяй кяййК мкййяй< ЕJЗмяМйтАрй т
у6ен У…яйн
ъгяЗ яц тмМ ,АЗ ый мй З МяМ( 7М ый3н Уый3
пЗмяМйтАрйн хМйя.ыгй мяМ АЗя.кЗ Зцы< ый прйтЗй
рСкМ 4 ый кЗыKй пйя.KМт 4 мЗрйый кЗДйн 7З мМкЗы
ый Е>ыАМкрйяМе НАЗрЗй иАрЗцАМя. СтМр я Мы К :С-
АЗ Зы мй тцМяК кйк мяС.ййыЗ АрЗыСя ,Ац ц пйя.-
Kй ц …яцХЗтйя.ыЗМ кЗя.KЗ 4 т ,АЗ ц тмМ МяЗн =АЗ
ДК ЗДМА :гА.К ц Айкн .Мы. ЗДМА :гА.н 7М ый3 4
ыц.МкЗ ыМ ый3н
З ий к<-я
Кпнект:
?пгирекие деби. : ны и
л тый. .плйше никпгд

Н.Мрй яМк 4 ц АЗА.йм ДМ кйыСя ый мЗыыЗМ ыЗК кйк пМ-
рМтМрыСт…цйм К мяц…кЗ йкрСДМыыгй кЗрй:я.н ?Зя-
лй кяСЗй кЗягй3лМйм МяМыЗй тЗгн > тЗА М-
яМыыЗ тмпягтй3 мЗ ый ттМр ц кМ-АЗ ый мрМцыМ кяС-
:цыг ЗАкргтй3 кяйй< З кЗ ыйАйК МлМ МяМыЗМК й-
мАгт…ММ САрЗн 7й Мркйя.ыЗй тМрц …кйХй 4 ЗмкЗяЗк
мЗяыKй 4 т кяйй ыМн ЖАЗ М…йМА т АЗ.ыЗмАц тгпЗя-
ыцА. СмАйыЗтяМыыгМ икрцДйя.3 .ймг мыйн 0С.…М :г
тмМкЗ 4 ЗАкргА. …кйХн 7З тМм. 4 кйк т пйСАцыМК ц
пйСАцый ый кяййК ыМА мця тмАйА.-
НмМ-Айкц тмАйяК ЗАкргя 4 ц трСк й Мркйя.ыЗй тМ-
р.3К тгпСАгтй м. ц пяйА. К тм рЗЗтй 4 Iн : Айк
прцтгк АМпМр. к мй З С ыМтМрЗ АыЗ СК .АЗК мкЗя.кЗ
пЗ ы3К 4 йДМ мЗтМр…МыыЗ ыМ Сцтцям К ыц З .М
ыМ мпрЗмця< мкЗрМй т …кйХК йяЗпыСя й мЗ:З3 Мр-
кйя.ыС3 тМр. 4 цК йгй м.К :гмАрЗК мяМпЗК Дй-
ыЗ мЗМцыцям м Iн Уйк мМй.йм тцДС< мктЗ. тМрыС3
лМя. т АМ ыЗАМ 4 ЗмАргй мЗяыМ.ыгй яС. пМрМяй гтй-МАм ЗяыцМй ый пЗяСК ый мАМыкМ …кйХйК тг…М 4 ц тЗА
,АЗ ДМмАЗкЗМК мтМркй3лММ яМтцМ СпйяЗ ый йпрЗкц-
ыСАС3К З:ыйДМыыС3 …М3 I- ц т ,АЗ я Мы АйкЗМ
.АЗ-АЗ мАрй…ыЗМК .АЗ ыМ тгМрДйяК крцкыСя 4 ц МлМ
рй ЗАкргя кяййн
вЗ кЗ ыйАйн ЯлМ МяМыЗМК ймАгт…ММ САрЗн 7й
тМрц …кйХй ЗмкЗяЗк мЗяыKйн : 4 т крЗтйАцн иЗын 7З
МлМ :СйыЗ :.МАм К трйкцтйМАК :ргДМА мМрKМК ыЗМА
т кЗыKй пйя.KМтК т кЗяМы н ЖАЗ 4 ыМмЗ ыМыыЗ :гяЗн
> ыМ ый3 АМпМр.< .АЗ мЗы 4 .АЗ т.) цррйKцЗыйя.-
ыгМ тМяц.цыг прЗрймАй3А мктЗ. тмМ прЗ.ыЗМК прц-
тг.ыЗМК АрМ МрыЗМК ц т МмАЗ АтМргК …яцХЗтйы-
ыг пяЗмкЗмАМй 4 крСкЗ .АЗ-АЗ кЗр тЗМК яЗ йАЗМ-
бЗ тЗыкй МлМ йяМкЗн : яМДСК С й3 4 ц рй йАг-
тйМАм .рМтг.ййыЗ мАрйыый К яЗкц.Ммкй KМп.н
Нм кЗ С СрйтыМыц3К тм кЗй ХЗр СяМ т пЗтМрыЗмА-
ыЗ црМ мЗЗАтМАмАтСМА крцтй цяц АМяЗн бя ХЗр-
Ся цррйKцЗыйя.ыгК я ЗМкЗК г ыМ ыйМ мЗЗА-
тМАмАтС3лц АМяК г ыцкЗкй ыМ тцМяц ц- 7З т АЗ -
АЗ ц СДймК .АЗ ,Ац АМяй 4 ыМтцц гМ 4 МмА.К Зыц ыМпрМ-
МыыЗК ыМ цыСМ З ЗяДыг :гА.< пЗАЗ С .АЗ т йАМ-
йАцкМК кйк ый ,крйыМК прЗЗ А пМрМ ый ц ц прц-
.СяцтгМК кЗя3.цМ АМыц 4 цррйKцЗыйя.ыгМ ХЗр С-
яг) ц йАМ йАцкйК ц м МрА. 4 ыцкЗкй ыМ З…ц:й3Ам н
> Ммяц ,Ац АМя г ыМ тцц т ый…М црМК ый пЗ-
тМрыЗмАцК я ыц МмА. 4 ыМц:МДыЗ ЗяДМы :гА. 4KМягй ЗкрЗ ыгй цр Ай К й пЗтМрыЗмА.3-
: тмкЗ.цяК ыМ ЗДцй м. тЗыкйК ц й:Мкйя пЗ кЗ -
ыйАМн вЗ йАМ йАцкй 4 З мц пЗр МцымАтМыыгй
прЗ.ыгй ц ыМг:яМ гй ЗмАрЗт тЗ тмМй ЗМй мтцыСт-
…Мйм Дцыц 4 АЗДМ ЗАЗртйяйм.К пЗпягяйК йкрСДц-
яйм.н =АЗ ДМК ый.цАК ,Ай ыМяМпй ЕС…йе 4 Айк ДМ рМ-
йя.ыйК кйк З 3ыцХйК кйк Зц мйпЗкц 4 ЗА ц ц
ыМ тцДС мМй.йм LЗыц й Мркйя.ыЗй тМр.3 …кйХйN( >
Ммяц мйпЗкц ыМ :ЗяМы. 4 пЗ.М С ДМ ЕС…йе :ЗяМы.(
: цмкйя ц ыМ ыйЗця тгЗй ц цкЗй яЗкц.МмкЗй
.йлцн ЖАЗ :гяц АйкцМ ДМ ыМтМЗ гМ ц ДСАкцМ М-
:рцК кйк АМ 4 й дМяМыЗй иАМыЗйК 4 ц Зыц Айк ДМ :г-
яц ыМЗ:г.ййыг цК ыМпЗы Аыг цК :М мяЗт кЗтЗр лц-
ц мСлМмАтй цн выМ .СцяЗм. 4 мктЗ. кйкЗМ-АЗ АЗя-
мАЗМ мАМкяЗ 4 тцДС< :МмкЗыМ.ыЗ ЗкрЗ ыЗМК ц ЗыЗ-
трМ МыыЗ :МмкЗыМ.ыЗ йяЗМК мкЗрпцЗыЗЗ:рйыЗМК мЗ
мпр Айыыг ц тмМ трМ .СтмАтСМ г цыСмЗ -Дй-
яЗ < - Ч ЗДМА :гА.К ,АЗ ыМ .АЗ цыЗМК кйк З ЕС-
…йеК пЗЗ:ыЗ яМкМыйрыЗ С мкЗрпцЗыС рМтыц З:-
рЗтЗя.ыЗ Дйя лц мМ: тмМ АМ К .АЗ-
дтЗыЗкн бМы.н НмМ ,АЗК ыМ С црй К ыМ цм.Мй К 4
АЗя.кЗ прцкргАЗ ыМтыг мтМАЗ ) кйк тцц гМ прМ-
МАгК ыМ С црй К 4 к ыЗ.ц прцкргАг ыЗ.ыЗй А. Зйн Н
кЗяЗтМ 4 яМккцйК г:кцй АС йын иктЗ. АС йы 4 яцы-
ыгМК мАМкя ыыгМ мАЗяг) МяМыыЗК Зя.йК т АйкА ДС3-
лцМ …йрЗ-кЗяЗтгн >йяМкйК мктЗ. АС йы пЗАСкцтй-МА МАрЗыЗ К ц пЗ ,АС прцтг.ыЗ-яймкй3лС3 СгкС
й…цыйя.ыЗК т МмАМ мЗ тмМ цК м.цАй3 З п АцМ-
м Ац< п А.Мм А СйкЗыМыыг ДМтйАМя.ыг тцДМыцй
ый кйДгй кСмЗкн >К й…цыйя.ыЗ ЗА:цтй АйкАК ЗпСм-
кй3м. тыцК ЗА М.й3 мтЗМ ц т кыцкМ СЗ лц 4 кйк
тмМн 7З .СтмАтС3< ДцтС ЗАМя.ыЗ ЗА тмМК ЗцыК ЗкЗрЗ-
ДМыыгй ккЗйК йкяС…й3лМй тСкцК мАМыЗйК ц й ,АЗй
мАМыЗй 4 Зй цр-
7З тЗА .АЗ< Ммяц ,АЗА цр 4 АЗя.кЗ ЗйК й.М ДМ
Зы т ,Ац йпцм ( дй.М Мм. ,Ац ыМяМпгМ ЕмыгеК
…кйХгК :МмкЗыМ.ыгМ кЗрцЗрг( : м прцмкЗр:цМ тц-
ДСК .АЗ т МмАЗ мАрЗйыЗй ц мАрЗкЗ йАМ йАц.МмкЗй пЗ-
, г т .МмА. ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй 4 С Мы тгЗцА
кйкЗй-АЗ ХйыАймАц.Ммкцй йтйыА3рыгй рЗ йын ЧК Мм-
яц :г ц т мй З МяМ ,АЗ :гя АЗя.кЗ рЗ йыК й ыМ АМ-
пМрМ…ы З К цмпЗяыМыый цкмЗтК ц пйМыцйК Дцы.н
НпрЗ.М К ЗДМА :гА.К тмМ к яС.…М Сн НМрЗ АыММ
тмМкЗК тгК ыМтМЗ гМ Зц .цАйАМяцК 4 МАц пЗ мрйтыМ-
ыц3 м ый ц LтМ. г трйлМыг Яцыг ;ЗмСйрмАтЗ
4 мяМЗтйАМя.ыЗК ЗмАцкяц тгмЗ.йй…цК тЗ ЗДыг
я .МяЗтМкй тМр…цыNн > кйк МАц 4 АЗя.кЗ АЗкй тг
:М крцкй прЗкяЗАцАМ тмМ кЗр.кЗМК .АЗ тй й К кЗкй
,АЗ :СМА АлйАМя.ыЗ З:яЗДМыЗ кСмАг прцкя3.Мы.М-
мкц мцрЗпЗ -
НМ.МрЗ <
дыйкЗ З яц тй ,АЗ .СтмАтЗ< кЗкй ый й,рЗ .ц….-м ттгм. пЗ мцыМй мпцрйяцК ЗкыЗ ЗАкргАЗК т яцKЗ мтц-
мАцА тцр. 4 М яц ыМАК З М яМ й:гтйМ….К М я Айк
ДМ йяМкЗ ЗА ыймК кйк ийАСрыК ЮпцАМрК НМыМрй( ?йк
ДцтС АМпМр.К т яцKЗ 4 тцр.К ц й:гя З М яМК й-
:гя З цяЗйК рЗЗтЗй н 7З тмМ ДМ М я мСлМмАтС-
МАК рйы.…М цяц пЗДМ 4 ыйЗ мпяйыцрЗтйА. ый ыММК ц
АЗя.кЗ йкргтй3 кяйй пМрМ АМ ыМ К кМ ый ЗМй
иМкмСйя.ыЗй ?й:Мяц мАЗцА ММ ц 4 ц -ш»-
иМкЗы тМ.МрЗ йяМкй М я ыйпЗ ыцяй З мМ:Мн
=АЗ:г тгпЗяыцА. прМпцмйыцМ ЗкАЗрй L цмкрМы-
ыМК цмкрМыыМ З.С тгЗрЗтМА.NК KМяг тй .й-
мй :рЗця пЗ мАМкя ыыг К пр ЗяцыМйыг пСмАгы
прЗмпМкАЗтн НмМК мЗкяймыЗ икрцДйяцК :гяц т йСцАЗ-
рцС йК ц АЗя.кЗ Зцы- ЖАЗ :гяЗК т мСлыЗмАцК прЗ-
АцтЗМмАМмАтМыыЗМ рМяцлМ< тЗЗ:рйцАМ мМ:М .МяЗтМ-
.Ммкцй пйяМKК ЗАрМйыыгй ЗА KМяЗкЗК ЗА рСкц 4 ЗАМя.-
ыгй .МяЗтМ.Ммкцй пйяМKК мСАСяЗ мЗкыСт…цм.К прцпрг-
кцтй :МДцА пЗ мАМкя ыыЗ С АрЗАСйрСн ЖАЗА пйяМK 4
н > мАрйыыММК прЗАцтЗМмАМмАтМыыММ тмМкЗК .АЗ пйя.KС
тЗтмМ ыМ З.МАм :гА. ый рСкМК :гА. м рСкц ц< цяц 4
тЗА АйкК ЗыЗ СК цяц- 7С йК ыМ СД :Зя.…М ыМ.МкЗ
мкргтйА.< цяц ттЗМ м ыМ3 4 м АЗйК Зп А. Айк ДМ пМ-
рМяцтй т ыММ тмМкЗ мМ: мктЗ. пяМ.ЗК мктЗ. мпяМ-
АМыыгМ пйя.Kг рСк-
бЗ Зй тМрыСям К кЗкй мЗяыKМ СДМ мйцяЗм.н НМ-
.Мрыцй рЗЗтгй пМпМя 4 ый мАМкяМ мАМыК ый ЗяЗАМ…пцKй йккС Ся АЗрыЗй :й…ыцК ый кЗяЗмй ц Сяг:кй
тмАрМ.ыг ыС МрЗтн 7М мАрйыыЗ яц< пЗАСй3лцМ мЗя-
ыМ.ыгМ яС.ц пйй3А пЗ АМ ДМ АЗ.ыЗ СкяЗ К .АЗ ц
йкЗрй3лцМм САрЗ К й тмМ 4 мЗтМр…МыыЗ цыЗМК цый
,Ай рЗЗтЗмА. 4 мМй.йм З.Мы. Ацй К .СА.-.СА. кЗр.кЗ-
тйАй К й САрЗ 4 Зп А. :СМА тЗыкй К …цпС.й н
> тЗА тыцСК т тМмАц:3яМК ц-пЗ крСг пЗкргАг
рЗЗтг пМпяЗ кЗытМрАЗт 4 ЮК кЗыАрЗяМр…йК тгАй-
лцяй ц пЗйяй ыМ пцм. Зн JЗтАЗр 3< ,АЗ З.Мы. пЗ-
.АМыый ДМылцыйК ц СтМрМы 4 С ыММ ыйцяС.…цМ .Ст-
мАтй кЗ ыМн
> тмМ ДМК тм кцй рйК кйк тцДС ,Ац З:тцм…цМК пЗ-
ЗДцМ ый рг:.ц Дй:рг лМкцК ыМ пЗ.М С-АЗ ыМпрц А-
ыЗн
JрЗА кцтй кЗ ыМ мС.кЗтйАЗй рСкЗй пцм. ЗК Ю
тЗыСяйн 7З ,АЗА тЗ АЗя.кЗ .СА. кЗягыСя АС й-
ыйтМм.К кйкй ЗАМя яй Мы ЗА црй< тМм. KМяцкЗ
мпрЗМкАцрЗтйы :гя ый рЗДйт…цй т Зц рСкй кЗы-
тМрАК кМ 4 ыМ мЗ ыМтйям 4 пцм. З ЗА Iн
дМм. 4 тАЗрЗй тЗК ыймАЗя.кЗ тыЗК тС .Мр-
Ай ц пЗ.МркыСАгйК .АЗ ЗАЗртйям ЗА кЗытМрАй 4 ц
СтцМя< МДС Дй:МрК мктЗ. мАгяцтгМ Дйя3ц мпС-
лМыыг кяй 4 ыМДый К З:тЗяйкцтй3лй К ЗмяМпя 3-
лй Сяг:кйн Ч йАМ <
4 ъМыгй тгК :МыгйК 4 тЗ м АрМ .МрАй ц ц
кцтЗк ый пцм. ЗК .СА. прц МАыгй LмЗМрДйыцМ пцм. йЗыйК пЗ З: йыыЗмАцК МмАМмАтМыыЗК ыйяйNн
4 7МАК прйтЗК - JЗ.М С ДМ(
4 7МАК ыМАК ЗрЗкЗй Зй< ый3 тйм яС.…МК .М тг
мй цн : СД йтыЗ прцкя гтй3м. к тй 4 ц тцДС< ыСД-
ыЗК .АЗ:г З: рСкС м тй ц т Дцыц …Мя кАЗ-ыц:С.К СД
ЗякцМ кЗг цС.йт…цй Дцы.-
: .СтмАтС3< тМм. З:яМпяМы ММ Сяг:кЗй 4 ,АЗ пяй-
мАгр. ый АМ рйыгК кйкц ц мМй.йм пЗкрЗМА Мы ,АЗ
рЗДйлММ т Зц рСкй пцм. Зн > ыйкЗыМK 4 мктЗ.
мАгяцтгМ Дйя3ц 4 мЗтмМ АцЗ<
4 : пЗС й3К ЗрЗкЗйК пЗС й3н > :С.АМ пЗкЗй-
ыг< Ммяц пЗ.СтмАтС3 т мМ:М ЗмАйАЗ.ыЗ мцяг 4 ыМА-
ыМАК мый.йяй МлМ ЗяДый пЗС йА.-
ъяйкЗМАМя. тМяцкцйю 7МСДМяц ыМ мСДМыЗ-
ыМСДМяц Зый З.МА мкййА.К .АЗ —
Н кяйй С Мы 4 р :.К Агм .ц мцыСмЗцК пцм. З
прг-кйМАн : пЗЗДС :яцДМ к мтМАСК к мАМыМн ?й пЗАС-
йМА мЗяыKМК ц ЗААСй 4 ый Мы К ый пЗяК ый Зц рСкцК
ый пцм. З тмМ кСлМ АМ ыЗ-рЗЗтгйК пМ.йя.ыгй пМпМян
УЗытМрА тЗртйы 4 мкЗрММ пЗпцм. 4 ц рйый 4 ,АЗ ыМ
IК ,АЗ- н > МлМ рйый< ый яцмАЗ.кМ мыцСК т прйтЗ
СкяС 4 рймпягт…й м кя кмй 4 м3й кйпыСяЗ- : ыМ
тгыЗ…С кя км 4 тмМ рйтыЗ< ЗА .Мрыця Зыц цяц ЗА- тмМ
рйтыЗ ЗА .МкЗн > ый3 4 рйы.…М 4 ыМ :гяЗ :г прЗмАЗ
ыМпрц АыЗК ыМпрц АыЗ кяйй 4 ЗА ,АЗкЗ ыМпрц АыЗкЗ
п Аыйн 7З пЗ.М С ДМ АМпМр. ,АЗ мМрМы.кЗМ п Аыг…кЗ4 кйк АС.йК ц ЗА ыМкЗ 4 тмМ мтцыKЗтММ ц тмМ АМ ыММ(
>яц ,АЗ Зп А. 4 ЕС…йе(
Jцм. З<
А0В тмпвнв… яЗяф ы Нвн ,ВнМф рВ мв
тмпвнв Х Ж мв ы юJ гпг еЗв Jвн ияепнМ Х рев
йпрм евKЧпе рВ тмпвнвф Чн ,вт рпе J ывмЖ мв
,J вн мя м ю мЖф мя м ю Jнйпф мя м K
рвемВК L н ыJ Чн M ЗЖ ывмЖ н ЗМг … мJф
п Nн мв рпНм рпыК ( выJф р реЖг ы еЗJЧпвф
ЧвмМ ,Зпю пймп мп ,вт мвю ф Nня мя Х Ж
,В мв тмп) Чн … хп Nня мя я м Чя Ж ий НяЗп
веЖнМ яЗяф ы Нвн ,ВнМф рп УпнМ ЗвнК Ж
,J н г ымпнп J ывмЖ Х мв ЧвнВйв+Jю ЗМмпЖф п
гйJюЗпЖф я ,вт г мУп Х гйJю ыф гйJю ыф я рев м
я н Нвф я мяю в мягпгя+ рвйвKК
( мв ы юJ ,вт рпе Х и н ыJ Чн Ж рпе З),З)К
L н ыJ Чн Ж ряНJф Ж и мяып) рпы нвивйМ
мягн ф мягн мп ервнв мв мJНвмф гй ыв н Kф
йJю Kф я Х и мяыпвнв яывмм ф веЗя Ж рпе
З),З)ф Ж ЗНмп —
5мв мJНм вIв н ЗМг рп-нйя мЖф Чн ,В
ят гJе Чг р ывмЖ г K-гпг егЗвянМ + нМ ЧJнМ
и + Нвв мп ийвНм)) S-Д»ф Х я Ж и K J я е вЗп)
епып тпЖрЗвмявф Чн емяып) ер ) тпияеМ мп рпеф
я рпы ЗНм ,ВнМ ЗJЧУвф рпы ЗНм ,ВнМ
+ й У К U ЗМУв мяг ю п мв ,J Jф ий енянвКдК
ъЗя.…М ыцкЗкйн ?йкК кЗыМ.ыЗК яС.…М< Зый прйтйн 7З
ЗА.МкЗ ДМ 4 ЗА.МкЗ —
З ий к>-я
Кпнект:
.екпнернп м л я
тетйегп пядк .
пдлпбный. Чее*  ет

?й К т мАрйыыЗ кЗрцЗрМ м рЗДйлц пСыкАцрЗ
АСмкяг яй пЗ.Мк- цяц ыМАК ыМА 4 ыМ Ай < пЗДМК кЗ-
кй г СДМ :гяц м ыМ3 т кйкЗ -АЗ йАМр ыыЗ СкЗякМ
ый тЗрМ брМтыМкЗ бЗ йК 4 Зый мкййяй< ЕпЗмяМйт-
Арйен ЖАЗ ЕпЗмяМйтАрйе 4 мМкЗы К ц тмМ 4 ый крг-
я. К Мы. 4 яМАцАК ц ый… Е>ыАМкрйяе СДМ кргяйАгй<
ый ыМ кЗы.цяц СмАйыЗткС рйкМАыЗкЗ тцкйАМя ц мМ-
кЗы прЗ:Зтйяц МкЗ тЗяЗмАС3н УйкцМ тМяцкЗяМпыгМК
ЗкС.цМ йяпгК ц я Мы кйДгй ц ыц 4 мйя3А т
.МмА. АЗйК МцымАтМыыЗйК т .МмА. мМкЗы н
Jрц пМртЗ ЗМ L= тгмАрМяМN пЗ СяЗ тцкйАМ-
я Зкййям м Мм АЗк йМтйт…цм ыС МрЗт ц ый-
…МкЗ ,яяцыкй 4 ЗА ыц рЗтыЗ ыц.МкЗ ыМ ЗмАйяЗм.К крЗ-
М кйкц-АЗ крЗ…Мк ц мйДцн и кЗрЗмА.3 йпцмгтй3
Мм.К .АЗ рцА ый…Мй рй:ЗАг ыМ мпЗАкыСям ЗА ,АЗ-
кЗ ыц ый мМкСыСК ыцкАЗ ыМ трЗкыСя< ц гК ц ый…ц
мАйыкц 4 прЗЗяДйяц мтЗМ пр ЗяцыМйыЗМ ц крСкЗтЗМтцДМыцМ тмМ м АЗй ДМ АЗ.ыЗмА.3К кйк :САЗ :г ыц-
.МкЗ ыМ мяС.цяЗм.н бМм А. ыС МрЗт 4 ,АЗ Мтй яц З-
ый мАЗ цяяцЗыый .ймА. йммг ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйК
прц прйкАц.Ммкц рйм.МАй 4 ,АЗ :МмкЗыМ.ыЗ йяй
АрМА.МкЗ пЗр кйн ЧрцХ МАц.Ммкц-:Мкрй ЗАыС3 Дй-
яЗмА. ыйяц АЗя.кЗ рМтыцМ< ый Зый м М…ыйн
> ыМ м М…ыЗК .АЗ т.Мрй Зк йС гтйА.м 4 ц й-
ДМ йпцмгтйА. ый ,Ац мАрйыцKг 4 З кйкЗ -АЗ ДйякЗ
мМрМы.кЗ п Аыг…кМК З кйкЗй-АЗ кя кмМн ЖАЗ 4 тмМ АЗ
ДМ мй ЗМ Ерй к.МыцМ пЗтМрыЗмАцеК кЗАЗрй ЗяД-
ый :гА. йя йыЗ-АтМрй 4 кйк ый…ц мАМыг LрМты
пЗкЗтЗркй< Екйк З: мАМыС кЗрЗеNн
nМмАыйKйА. .ймЗтн 7й ЗпЗяыцАМя.ыС3 прЗкСякС
ыМ пЗ…Мя< кйк ыйА.К :гА. ЗДМАК Мй тС йМАм ц Мы-
ыЗ мМй.ймК кЗкй тмМ тМыцА ЗА мЗяыKй-
: пЗ.Ац Зцы т З Мн иктЗ. прЗмЗяыМ.МыыгМ мАМ-
ыг 4 ыМ йяМкЗ тцыЗ тпрйтЗ ц тяМтЗ ц тыц 4 пЗ-
тцм…цМ т тЗСМК пСмАгМК Мркйя.ыЗ пЗтАЗр 3лцМ
Зый рСкС3 кЗ ыйАгн > АЗя.кЗ пЗ кЗяС:ЗтйАЗйК .СА.
прЗ.Мр.МыыЗй мЗяыМ.ыЗй АС….3 яМмАыцKМ МяМыыЗ
мкЗя.цА ттМр АЗлй К мМрй АМы.н НЗА СДМ мяг…ыг
…йкц 4 ц тцДС мктЗ. тМр. 4 .СтмАтС3< кЗ ыМ прц-
яМпяМый пяймАгр.-Сяг:кй 4 ц йАМ ц ЗК пЗ рСкЗй
яМмАыцKМ 4 тыц-
ЩМяк ыС МрйАЗрйн : тМм. кцыСям т СМы.кцй :М-
ягй прЗрМ 4 ц- ц кйкЗй-АЗ ыМыйкЗ гй ыМ СДмкЗйLм мЗкяймыЗй :СктЗйN ыС Мрн JрЗкСМяК яЗпыСя яцХАн
JМрМЗ ыЗ3 4 ыМ:рМДыЗК ый:МкрМы. ыйяЗ:С.Мыыгй
яЗ:К й кяйй- З.Мы. мАрйыыЗМ тпМ.йАяМыцМ< кйк :САЗ
Зы кЗтЗрця ЗААСйК цмпЗяЗ:. К кМ кяййн
4 Нй ЗА ыММ пцм. З- LцмпЗяЗ:. К ц-пЗ ыйтМмйNн
JрЗмцяйК .АЗ:г ыМпрМ МыыЗ 4 тмМК кйк Ай мкййыЗн
>мпЗяЗ:. К ц-пЗ ыйтМмй 4 крСкЗ н бй ыцкЗкЗК ыц-
кЗкЗ ыМАК ыСК йтйй ДМю ЯлМ рй Зкя ыСт…цм.К Зы мСыСя
ыМ кЗытМрАК С…Мян : Зцын
7МАК ыМ Зцы< ц кЗытМрАй 4 рЗЗтгй АйяЗыК ц 4 .СА.
прц МАыгй 4 ММ йпйн ЖАЗ ЗыйК Зый прцМАК прцМА
кЗ ыМн икЗрММ 4 пцм. ЗК .АЗ:г прЗ.цАйА. ,АЗ мтЗц ц
кяйй цК .АЗ:г пЗтМрцА. т ,АЗ З кЗыKй-
=АЗ( 7М ЗДМА :гА.ю : .цАй3 МлМ рй 4 пМрМпрг-
кцтй3 .МрМ мАрЗ.кц< Е?йяЗы- ц ыМпрМ МыыЗ мпСмАц-
АМ …АЗргК кйк :САЗ ц т мй З МяМ С тйм- выМ
ыМЗ:Зц ЗК .АЗ:г С йяцК .АЗ - ыМ З.Мы.К З.Мы.
Дйя.-е
Jцм. З 4 т кяЗ.. н Н МркйяМ ый мМкСыС 4 Зц цм-
кЗтМркйыыгМК мяЗ йыыгМ :рЗтцн : :МрС АйяЗыК .АЗ:г
ц МкЗ Айк ДМК кйк ММ йпцмкС —
4 ЕJрЗмцяйК .АЗ: ыМпрМ МыыЗ 4 тмМК кйк Ай мкйй-
ыЗен
хСкц Змяй:МяцК рйДйяцм.н ?йяЗы тгпйя ц ыц ый
мАЗян ый мця.ыММ Мы К ц К кйДМАм К мМяй3 АйкК кйк
Зый З.МАн Ч тпрЗ.М - тпрЗ.М К ыМ ый3< Стцц 4 ЗтМ.Мрй МлМ йяМкЗ- ?йяЗы яМДцА ый мАЗяМн
Н МркйяМ 4 Зц цмкЗтМркйыыгМК мяЗ йыыгМ :рЗ-
тцн А.МкЗ ц ый мМкЗы С Мы ыМА ЗкАЗрмкЗкЗ мтцМ-
АМя.мАтй< пЗйАц :г ЗцА.К ЗцА. :М кЗыKйК крСкЗ
тмМй дМяМыЗй иАМыг 4 ц пЗАЗ мтйяцА.м т крЗтйА. 4
ый ыЗ- Ч ЗяДМы 4 т уВ-й йСцАЗрцС К ЗяДМы
ыйкрМпкЗ йтцыАцА. тмМкЗ мМ: К .АЗ:г тй .ймй 4 тй
.ймй ыМ …МтМя м.- кЗкй ыйЗ крц.йА.К АЗпйА.н
0МкKц н .Мы. мАрйыыЗК .АЗ ц мтМркй3лМкЗ йппй-
рйАй 4 ыМ МАйяяц.МмкцйК кйк З:г.ыЗК й кйкЗй-АЗ к-
кцйК ЗыйАгйК ЗЗтЗй кЗяЗмн ЖМымкцй 4 ыМ Мя.кй-
МА Зый АйкЗ3К кйкЗ3 кЗкй-АЗ Дцяй йяМы.кй 4 кр3-
.З.Мк-мАйрС…кйК трЗМ АЗй 4 С брМтыМкЗ бЗ йн
брМтыцй бЗ - ц тмМ мрйС 4 ХЗыАйыЗ 4 мыцСК
ц ыМ ыСДыЗ цЗ тмМ мця йтцыАцА. мМ: К .АЗ:г ыМ
йАЗпцА. крцкЗ тМм. йСцАЗрцС н в ккцМК ЗыйАгМ
мяЗтй 4 мктЗ. Мы К ц ЗА тмМкЗ ЗмАйМАм АЗя.кЗ З-
ыЗ< .АЗ-АЗ 4 З МА К З МАЗтЗмАтМн : 4 кйк ХЗАЗ-
крйХц.Ммкй пяймАцыкй< тмМ ЗАпМ.йАгтй3 т мМ:М м
кйкЗй-АЗ .СДЗйК пЗмАЗрЗыыМйК :Ммм гмяМыыЗй АЗ.ыЗ-
мА.3< ЗяЗАЗй мМрп 4 мтМАЗтЗй ЗА:яМмк ый крЗ кЗкЗтЗ-
рцАМяМ) пЗ ыц 4 рМ:МыЗкК Дцтй цяя3мАрйKц 4 А -
ыМАм к мМрKС) ймСыСА т рЗА пЗЗя цкрЗмкЗпц.МмкЗй
3ыцХг) крМпкЗ мАцмыСАгй кСяй.ЗкК :Зя.…Зй LтМрыММК
З.Мы. йяМы.кцйN пйяМK йДйА тыСАр. 4 яМккй К пС-
яй АМы.-мкяйЗ.кй ый йп мА.Мн Уйк ХЗАЗкрйХц.М-мкй пяймАцыкй 4 ЗАпМ.йАгтй3< тЗА АМпМр. кЗяй ыЗ-
кй 4 пМрМтМмцяйм. .МрМ крййК рЗЗтгй тММр пйя.KМт
мАСпйМА ый тЗС 4 тЗА мМй.ймК мМй.йм З: пЗя —
> 4 ДМымкцй крцкК ый ,мАрйС т йыСяй прЗрй.-
ыг ц кргя. ц 3ыцХйК пЗтйАцяй рМ:Мыкй 4 кС:й ц
4 т пСяС3 мкяйЗ.кС ый йп мА.МК мтцыСяй ый мМрМ-
цыС мАЗяйК мпСмкйМАм м ,мАрйгн НЗ ыМ пМ.йАйМАм <
рЗЗтгй 4 рЗДкй ц кыцС 4 пЗяС Мм K рАйК ыйяцАгМ
З крйМт мцыцМ :я3М.кц-кяййн ЖАЗ 4 н > К кйк прц
.АМыцц кйкЗй-ыц:С. мАрЗйыЗй ХЗр СягК 4 трСк ЗлС-
лй3 ыМЗ:Зц ЗмА.К йкЗыЗ МрыЗмА. ,АЗкЗ ыц.АЗДыЗ-
кЗ мяС.й н
ый мМяй .СА.-.СА. мйц Мы ц мяМтйн : Зкя ыСя-
м ) Зый пЗмяС…ыЗ ЗАтМяй кяйй ЗА мАЗяй м рМ:МыкЗ К
кяйй ц 4 т Мы К тЗ ыМК ц Зп А.< ЗыйК ц мАЗя ый ,мА-
рйМ 4 Арц АЗ.кцК ц .МрМ ,Ац АЗ.кц 4 прЗ.Мр.Мыг яц-
ыццК прЗМкKцц кйкц-АЗ ыМ цыСМ гК МлМ ыМтцц г
мЗ:гАцйн
бЗ Зй 4 пЗ МяМыЗйК мС МрМ.ыЗйК СДМ кяйймАЗй ЗА
ЗкыМй СяцKМн : мяг…йя< тМм. Ацкй3 4 кйк .ймгн >
мАрМякц тЗ ыМ 4 мМй.йм пМрМ…йкыСА .МрМ кйкС3-АЗ
KцХрСК мМяй3 .АЗ-АЗ АйкЗМК .АЗ СДМ ыМя. :СМА
ыййн Яй ыСДыЗК .АЗ:г кАЗ-АЗ Ай С йя< Зый 4 С М-
ы н Ч ыМ ыСДый ЗыйК ц .АЗ ыМ й МяЗ З ММ ЕыСДыЗен
: ыМ З.С :гА. .СДц ц …АЗрй ц 4 ыМ З.СК ц тмМн
ийц 4 ыйкЗ й К пя3й3лй К кйк пЗ яСДй К пЗ-Зкйн : СДМ ыМ Зкя гтй3м.К ый3< Sн JЗйМА й
ыЗ3 З мй г тМрМй 4 ц пЗАЗ К ыйтМрыЗМК :СМА
мАЗ А. тыцСК ый АрЗАСйрМК ц :Срйт.цкй ц ттцы.цтйА.-
м АСйК ыйтМрК т З3 кЗ ыйАС 4 пЗкй Ай ыМ СпйСАК
мкргтй ..М-АЗ прМмАСпяМыцМК …АЗрг-
ыК ЧыкМя-ОрйыцАМя.К пЗмАйтця АЗ.кСн : рМ…ця< ыМАн
: рМ…цян
УЗкй пЗы ям т кЗ ыйАС ц пЗтМрыСя тгкя3.й-
АМя. 4 ыМ пЗтМрця кяйй < тЗяМ ЗМкЗ мАЗяй мАЗ -
яй н >яц тМрыММК 4 тцмМяй< Айк тцмцА пСмАЗМК мы АЗМ
пяйА.М 4 пЗ пяйА.М С ыММ кйк :САЗ СД ыМ :гяЗ ыц
ЗыЗй прСДцыгК :МмпрСДцыыг ц :гяц рСкцК ыЗкцК :Мм-
прСДцыыгйК тцм .цй кЗяЗмн
4 : 4 З мтЗМ пцм. Мн Нг пЗяС.цяц МкЗ( бй( выМ
ыСДыЗ ыйА. ЗАтМАК ыМ ыСДыЗ 4 мМкЗы ДМн
: пЗДйя пяМ.й цн : м ыймяйДМыцМ 4 кйк :САЗ
Зый :гяй тЗ тмМ тцыЗтйАй 4 м ЗАрМя ый ММ мцыцМК
пЗяыгМ З крйМт кяйй 4 Мяця м ЗАтМАЗ н >К м ый-
мяйДМыцМ К тАгкй т ыММ пЗ ЗыЗ С мяЗтСК мкййя<
4 АтМА( =АЗ Д- Нг прйтгн ъМСмяЗтыЗн НЗ тмМ н
4 ?йк ый.цА- LУяг:кЗ3 прцкргАй Мя..йй…й
рЗД.К ыЗ тцДСнN 7СК З.Мы. ЗрЗ…Зю : мМй.йм 4 мМй-
.йм СйСн
> тцмМяй ый мАЗяЗ н пСлМыыгМ кяййК ыЗкцК рСкцн
7й мАЗяМ МлМ яМДцА мкЗ кйыыгй рЗЗтгй АйяЗы А З
йн : :гмАрЗ рйтМрыСя ,АС мтЗ3 рСкЗпцм. 4 ЕвMе 4ММ мАрйыцKй ц прцкргя АйяЗы L:гА. ЗДМАК :Зя.…М ЗА
мй ЗкЗ мМ: К .М ЗА Nн
4 НЗА 4 тмМ пц…Сн УДМ мАЗ мМ .Мм А мАрйыцK- Нг-
ЗцА АйкЗМ .АЗ-АЗ ыМЗДцйыыЗМ-
;ЗяЗм 4 АМы. кЗяЗмй<
4 Ч пЗ ыцАМ- тй АЗкй ый мМ. Зй мАрйыцKМ-
: тй АЗкй кйпыСяй 4 ц тг-
ицыцМ :я3М.кц 4 .МрМ крййК ыМмяг…ыгМК АЗрЗп-
яцтгМ кйпяц 4 пЗ лМкй К тыцК АЗрЗпяцтгМ .МрМ крйй
4 мяЗтй<
4 : ыМ ЗкСК мМй.йм СйС- ыцкЗкй :Зя.…МК ц
пСмА.н 7З АЗя.кЗ З.С 4 ЗяДый ЗА тйм рМ:Мыкй 4
ЗмАйт.АМ ыМ рМ:МыкйК ц СйСК СйСю
: тцМя< Зый тм рЗДйяй пЗ 3ыцХЗйК ц .СтмАтЗ-
тйя< АЗДМ мМй.йм 4 : йяЗДця ыйй рСкцК Сяг:ыСя-
м <
4 =АЗ( дйЗАМяЗм. вй…цыг ъяйкЗМАМя (
> ый Мы 4 тмМ Айк ДМК рС.. ц .МрМ пяЗАцыг 4
мяЗтй<
4 JСмА.ю 7З тМ. ДМ пЗ.СтмАтС3 4 пЗ.СтмАтС3
МкЗ т мМ:Мн > ЗА. ыМмкЗя.кЗ ыМй- УтцМА. 4 АЗя.кЗ
рй СтцМА. С ыМкЗ мкяйЗ.кС тЗА АСА 4 кйк Ай 4 кйк
ый мАЗяМн цы Мы.ю
?рц АЗ.кц< ЗыйК 4 ц Ай ый мАЗяМ кСяй.Зк м пСяЗй
мкяйЗ.кЗй-
ыйДг т МАмАтМК пЗ ы3К ыйм пЗтМяц ый йккС С-я АЗрыС3 :й…ы3н 7й мй З тМрыМ прЗяМАМ пМрМ-
кыСям .МрМ мАМкя ыыгй пйрйпМАК тыцС 4 АЗ.кц-я3-
цК ц мяйкЗ АцкыСяЗ мМрKМ< ЕЧ .АЗК Ммяц(е ?Зкй
АЗя.кЗ МлМ крМп.М СтйАцям й пЗрС.ыц) АМпМр. 4
пргкыСя тыцн
4 ?йк тг ЗАцАМ( иЗтМр…МыыЗ мЗыйтй К .АЗ-
дйкргАгМ 4 кйк :САЗ пр З т яцKЗ мЗяыKС 4 кяййн
вЗкрй К мц 3лй Сяг:кйн
4 бйК йю ОЗ.Сю
: тгтйАця ц-пЗ рСкЗпцмц рЗЗтгй АйяЗы 4 АЗй
4 ц пЗ:МДйя тыцК к МДСрыЗ Сн мтйАцяй Мы й
рСкСК .АЗ-АЗ крцкыСяйК ыЗ .АЗ 4 пЗы я АЗя.кЗ пЗАЗ К
кЗкй тМрыСям н
ый мцМяй ый крй3 пЗмАМяцК рСкц крМпкЗ йДйАг т
кЗяМы н
4 ЖАЗ- ,АЗ ММ АйяЗы(
4 7М тмМ яц рйтыЗн 7С 4 ММК йн
=АЗ-АЗ рСмАыСяЗн икЗрММ тмМкЗ 4 прЗмАЗ …МтМя.-
ыСяйм.н ицМяйК рСкц т кЗяМы К Зя.йяйн
4 7С( икЗрММ- 4 : крС:З мАцмыСя Мй рСкСК ц крймыгМ
п Аый LйтАрй 4 мцы кцN С ыМй ый йп мА.МК Ай 4 кМ
пСяй МАмкй мкяйЗ.кйн
ЖАЗ 4 пЗмяМыММн дйАМ 4 пЗтМрыСА тгкя3.йАМя.К
гмяц кймыСАК А. йК цмкрг 4 ц .МрМ пйрйпМА тыц-
З ий -0-я
Кпнект:
: *яд. М теи л
идей. Нулевпй уте

хйр 4 мй ЗМ пЗЗ лММ ЗпрММяМыцМн ?МпМр.
тцДСК .АЗ ,АЗ :гяЗ ц МыыЗ кйк ,яМкАрц.Ммкцй рйр н
JСя.м Зц пЗмяМыц ыМй мАйыЗтцАм тмМ мС…МК тмМ
.йлМК тмМ ыйпр ДМыыМй 4 пЗя3мг тмМ :яцДМ 4 мСЗМ
пЗАрМмкцтйыцМ 4 МлМ цяяц МАр< тргтК пЗАЗ 4 Ац-
…цыйн
НЗ ыМ АМпМр. З.Мы. АцЗ ц пСмАЗ 4 кйк т З МК кЗ-
кй тмМ С…яц ц яМДц…. ЗцыК :Зя.ыЗйК ц Айк мыЗ мяг-
…ц…. ЗА.МАяцтЗМ МАйяяц.МмкЗМ пЗмАСкцтйыцМ гм-
яМйн
ъгА. ЗДМАК ,АЗА Ерйр е цяМ.ця Мы ыйкЗыМK
ЗА ЗМй С.цАМя.ыЗй ЕС…це 4 ц мыЗтй мАйяК кйк тмМ
гн JЗ крййыМй МрМК мМй.йм :М тм кЗй :Зяц гм-
яМыыЗ тцДС ый мАСпМы УС:йК тцДС ММ т ;йЗтЗ УЗ-
яЗкЗяМн > Ммяц Ай К т пМрйKцЗыыЗ К Зый ыйЗтМА ЗМ
ц 4 пСмА.< т пЗмяМыцй З МыА 4 ый:ЗДыЗ ц :яй-
кЗйрыЗ яЗ:гыС кйрй3лС3 рСкС ъяйкЗМАМя н У Мы
пЗ ЗАыЗ…Мыц3 к ЯцыЗ С ;ЗмСйрмАтС МмА. ,АЗ прйтЗ4 пЗыМмАц кйрСК ц ,АЗкЗ прйтй ыМ СмАСпя3н 7цкАЗ ц
ыймК ыС МрЗтК ыМ ЗяДМыК ыМ м ММА ЗАкййА.м ЗА ,АЗкЗ
МцымАтМыыЗкЗ мтЗМкЗ 4 АМ KМыыМй…МкЗ 4 прйтйн
-?цЗы.кЗК МАйяяц.Ммкц-ЗА.МАяцтЗ пЗмАСкцтй3А
гмяц) ыМтМЗ гй й,рЗ СыЗмцА Мы т мцы33 тгм.
Зц я3:ц г й:мАрйкKцйн > тцДСК кйк Мм. 4 т .ц-
мАМй…М К рйрМДМыыЗ тЗСМ 4 м яМккц АрМмкЗ К
кйк пыМт йАц.Ммкй …цыйК 4 яЗпйМАм ЗМ рйммСДМ-
ыцМ ЕЗ МймАтМыыЗ прйтМен > тцДС мыЗК .АЗ ,АЗ
АЗя.кЗ ЗАргДкй ыМяМпЗкЗ прМрйммСкй рМтыц 4 ц
цМц З ЕпрйтМен
ЯмА. цМц кяцы ыгМ 4 ц МмА. цМцК ыйтМкц цтй ы-
ыгМ ц ЗяЗАй цяц рйкЗKМыыЗкЗ ый…МкЗ мАМкяйн > .АЗ-
:г ЗпрММяцА. йАМрцйя цМцК ыСДыЗ АЗя.кЗ кйпыСА.
ый ыМкЗ мця.ыЗМймАтС3лМй кцмяЗАЗйн ыС ц Айкц
кцмяЗА ыйяц ц рМтыцМ< ]_dkcoZ\ ld [Zn_^н УйДМАм К
,АЗ ыйгтйяЗм. С ыц Айк) ыЗ Зыц :З яцм. ,АЗкЗ йК
Зыц прМпЗ.цАйяц тцМА. ЗА. кйкЗМ-ыц:С.К ЗА. кяц-
ы ыЗМК ЗА. цкрС…М.ыЗМ ыМ:ЗК .М мцыММ ыц.АЗн вг ДМ
4 мяйтй ъяйкЗМАМя3 4 трЗмягМК ц цкрС…кц ый ыМ
ыСДыгн
?йк тЗА 4 Ммяц кйпыСА. ый цМ3 Епрйтйен бйДМ С
рМтыц 4 ыйц:ЗяММ трЗмягМ ыйяц< цмАЗ.ыцк прйтй
4 мцяйК прйтЗ 4 ХСыкKц ЗА мцягн > тЗА 4 тМ .й…кц
тМмЗтю 7й ЗыЗй 4 крй К ый рСкЗй 4 АЗыыйК ый ЗыЗй
4 Е еК ый рСкЗй 4 Е геК ЯцыЗМ ;ЗмСйрмАтЗн 7М мыЗяц< ЗпСмкйА.К .АЗ С Е е ЗкСА :гА. кйкцМ-АЗ Епрйтйе
пЗ ЗАыЗ…Мыц3 к ;ЗмСйрмАтСК ц ЗпСмкйА.К .АЗ крй
ЗДМА СрйтыЗтМмцА. АЗыыСК 4 ,АЗ мЗтМр…МыыЗ ЗыЗ ц
АЗ ДМн Ам3й 4 рймпрММяМыцМ< АЗыыМ 4 прйтйК крй -
С 4 З: йыыЗмАц) ц МмАМмАтМыыгй пСА. ЗА ыц.АЗДМ-
мАтй к тМяц.ц3< й:гА.К .АЗ Аг 4 крй К ц пЗ.СтмАтЗ-
тйА. мМ: цяяцЗыыЗй ЗяМй АЗыыг-
НгК пг…ыЗАМягМК рС ыгМ тМыМр ыМК тгК йкЗп.Мы-
ыгМК кйк кСыМKгК СрйыцАг 4 мяг…С т мтЗМй мцыМй
Ац…цыМ тй… рЗпЗАн 7З пЗй цАМ ДМ тг< тмМ тМяцкЗМ 4
прЗмАЗ) пЗй цАМ ДМ< ыМг:яМ г ц тМ.ыг АЗя.кЗ .МАг-
рМ прйтцяй йрцХ МАцкцн > тМяцкЗйК ыМг:яМ ЗйК тМ.-
ыЗй 4 прМ:СМА АЗя.кЗ Зрйя.К пЗмАрЗМыый ый .МАг-
рМ прйтцяйн ЖАЗ 4 пЗмяМы СрЗмА.К ,АЗ 4 тМр…ц-
ый АЗй пцрй цгК ый кЗАЗрС3 я3ц 4 крймыгМ ЗА пЗАйК
:ргкй м. ц рцп К кйрй:кйяцм. тМкй цн > м ,АЗй тМр-
…цыг 4 Ай К ый ыМК кМ ыц.АЗДыг ц .Мрт ц МлМ кЗ-
пЗ…цАм ыМ.АЗК СKМяМт…ММ т ыйм ЗА цкЗмАц прМкЗтК 4
м ,АЗй тМр…цыг ЗцыйкЗтг< ц прЗАцтЗйкЗыый йА. 4
К ц С:цйKйК ц АЗА :МС МKК МрыСт…цй :рЗмцА. мАц-
З т ЯцыЗМ ;ЗмСйрмАтЗ) ц ЗцыйкЗт я ыц мС<
ЗтрМ Мыый м МрА.н ЖАЗ 4 АЗ мй ЗМ :ЗДМмАтМыыЗМ
прйтЗмСцМК З кйкЗ М.Айяц кй МыыЗЗ ЗтгМ я3цК
ЗмтМлМыыгМ рЗЗтг ц ыйцтыг ц яС.й ц САрй цмАЗ-
рцц< ц ЕъЗке 4 СяС ый ит АС3 ЦМркЗт. 4 кйрйя Айк
ДМК кйк С:цймАтЗнНгК СрйыцАгК 4 мСрЗтгМ ц .МрыгМК кйк рМтыцМ цм-
пйыKгК СрЗ С Мт…цМ мДцкйА. ый кЗмАрйК 4 тг Зя-
.цАМК ыМ кйДМАм К тг 4 мЗ ыЗ3н 7З мяг…С< рЗЗтгМ
тМыМр ыМ 4 .АЗ-АЗ Ай З пгАкйК кйы К З тЗтрйАМ
к тйртйрмкц трМ Мый н бЗрЗкцМ Зц< ыМ Дйя. тйм
4 тг ыМ мпЗмЗ:ыг ХцяЗмЗХмкц- йАМ йАц.Ммкц гм-
яцА.н
=МяЗтМ.Ммкй цмАЗрц цМА ттМр крСкй ц 4 кйк й,-
рЗн УрСкц рйыгМ 4 ЗяЗАгМК крЗтйтгМК ыЗ тмМ Зыц Зц-
ыйкЗтЗ рйМяМыг ый В6» крйСмЗтн > тЗА ЗА ыСя 4
тпМрМ< у»К 5»К 5»»К В6» крйСмЗт 4 Зп А. ыСя.н бйК г
тМрыСяцм. к ыСя3 4 йн 7З я ЗМкЗ йАМ йАц.Ммкц
гмя лМкЗ С й мыЗ< ыСя. 4 мЗтмМ рСкЗйК ыЗтгйн
вг пЗ…яц ЗА ыСя тпрйтЗ 4 г тМрыСяцм. к ыСя3 мяМ-
тйК ц пЗАЗ С< т МмАЗ пя3мй ыСя. 4 С ыйм цыСм ыСя.н
JЗыц йМАМ(
ЖАЗА 7Ся. ыМ тццАм кйкц -АЗ Зя.йяцтг К крЗ-
йыг К Скц К ЗмАрг К кйк ыЗДК САМмЗ н Н мтцрМпЗйК
кЗм йАЗй АМ ыЗАМК йАйцт гйыцМК г ЗА.йяцяц ЗА
.МрыЗй ыЗ.ыЗй мАЗрЗыг 7СяМтЗкЗ УАМмйн НМкй 4 гК
УЗяС :гК пягяцК пягяцК г З:ЗкыСяц тм3 М я3 крС-
кЗ К цК ыйкЗыМKК Срйю ийя3А 4 ц тмМ ый й.Аг< пМрМ
ый ц 4 рСкЗйК ЗАЗяМ ыМтМЗ гй :Зк 7СяМтЗкЗ УАМмйК
ЗйрМыыгй пЗя рыг мц ыцМ ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйК
кЗяС:й кяг:йК цмкрг рйСкцК мЗяыKй 4 мЗАыц мЗяыKК
цяяцйрг рйСк-=АЗ ц АЗкЗК .АЗ яц…. АЗялцыЗ3 ыЗДй ЗАМяМыг г
ЗА рСкЗй мАЗрЗыг 7СяМтЗкЗ УАМмйн 7ЗД 4 мй ЗМ прЗ.-
ыЗМК мй ЗМ :Ммм МрАыЗМК мй ЗМ кМыцйя.ыЗМ ц тмМ-
кЗК мЗйыыЗкЗ .МяЗтМкЗ н 7ЗД 4 :гя кця.ЗАцыЗйК ыЗД
4 СыцтМрмйя.ыгй мпЗмЗ: рйрМ…цА. тмМ СягК ц пЗ
ЗмАрц3 ыЗДй цМА пСА. пйрйЗкмЗт 4 МцымАтМыыЗ З-
мАЗйыгй :МммАрй…ыЗкЗ С й пСА.-
З ий -к-я
Кпнект:
Автпкий дплг. ?ед н бух ет.
С м я тудн я любпвй

Н.Мрй :гя ММ Мы.К й Зый 4 Зп А. ыМ прц…яйК ц
Зп А. ЗА ыММ 4 ыМты Аый К ыц.МкЗ ыМ рй, мы 3лй
йпцмкйн 7З мпЗкЗМыК мЗтМр…МыыЗ мпЗкЗМын Ямяц
тмМ ДМ пЗмАСпй3 АйкК кйк ,АЗ прЗцкАЗтйыЗ т йпцмкМК
Ммяц тмМ ДМ ЗАыЗ…С к МДСрыЗ С ММ АйяЗы ц йАМ К
ЗпСмАцт …АЗргК мцДС С мМ: т кЗ ыйАМ Зцы 4 Айк ,АЗК
рйС ММАм К ыМ пЗАЗ СК .АЗ:г :гя ыМ т мцяй цАц
прЗАцт ММ ДМяйыц н и М…ыЗю УЗыМ.ыЗК ыМАн JрЗмАЗ 4
ЗАМяМыыгй …АЗрй ц ЗА тмМ пяймАгрМ-KМяцАМя.ыг
Сяг:ЗкК ЗкС мпЗкЗйыЗ пцмйА. тЗА ,Ац мй гМ мАрй-
ыцKгК ,АЗ пМртЗМн > тАЗрЗМ< т ыМйК т IК :З3м. пЗ-
АМр А.К :гА. ЗДМАК МцымАтМыыгй кя3. к рймкргАц3
тмМ ыМцтМмАыг LцмАЗрц мЗ …кйХЗ К З трМ Мы-
ый м МрА. ц Айк йяММNн Ч рймкргА. ц 4 АМпМр.
.СтмАтС3 мМ: З: йыыг К прЗмАЗ йДМ кйк йтАЗр ,Ац
йпцмМйК ыМ кЗтЗр СДМ З АЗ К .АЗ тЗЗ:лМ ыМцтМмА-
ыЗМ Зркйыц.Ммкц трйДМ:ыЗ .МяЗтМкСК ц h\^\ slpZ_ns
4 АЗя.кЗ АЗкй .МяЗтМк т пЗяыЗ м гмяМ ,АЗкЗ мяЗтйКкЗкй т МкЗ крй йАцкМ мЗтМр…МыыЗ ыМА тЗпрЗмцАМя.-
ыг ыйкЗтК ыЗ яц…. Зыц тЗмкяцKйАМя.ыгМК йп АгМ
ц АЗ.кцн
> тЗАК рСкЗтЗц гйК кйк ыМ кйДМАм К ц МыыЗ йт-
АЗрмкц ЗякЗ К мМкЗы т у6 т я й,рЗ ц мыЗтй ЗА-
прйтцям т брМтыцй бЗ н ъгя мця.ыгй тмАрМ.ыгй тМ-
АМрн Ч,рЗ м АрСЗ прЗцрйям мктЗ. тЗС…ыС3 .й-
лСК прЗрй.ыгМ тМАтц мтцмАМяц ц яМмАйяцн ;ЗрЗ тыц-
С 4 тМм. :САЗ ц кЗяС:г кяг: я.йн НрСк 4 З:яй-
кЗК :гмАрй кЗмй АМы.К яМ мтцыKЗтММАК ый:СйМАК кйк
тМмыЗйК кЗкй мАЗц…. ый :МрМкС ц ДМ….< тЗА мМй.йм
тмМ АрМмыМАК ягыМАК йкрСАцАм К пЗыМмМА) ыЗ цыСАй
й цыСАЗйК й яМ тмМ мАЗцАК ц мй ый:СйМ….К мМр-
KМ :.МАм тмМ :МмпЗкЗйыМйК тмМ .йлМ LтпрЗ.М К й.М
пц…С З: ,АЗ ц ЗАкСй ,Ац мАрйыыгМ ЗлСлМыц ( JЗ-
АЗ С .АЗ тМ. ыМА АйкЗкЗ яМЗкЗяйК кйкЗй Зк :г тяЗ-
йА. прЗрй.ыМй…цй ц прЗ.ыМй…цй рСмАйя. ый…Мй
Дцыц-Nн
У тЗй т брМтыцй бЗ 4 ыцкЗкЗн : З:З…Мя крС-
кЗ ц СтцМя мАйрСС прцтрйАыцKС тЗяМ дМяМыЗй иАМ-
ыг< прцмАйтцяй кЗгр.кЗ рСкСК кя цА ттМрн ?й ый
иАМыЗй 4 ЗмАргМК .МрыгМ АрМСкЗя.ыцкц кйкц-АЗ пАцK<
м кйркйыцМ :рЗмй3Ам ый прцмАСп 4 крС.3 З прЗ.-
ыС3 ЗкрйС ц ,яМкАрц.Ммкц тЗяы 4 ц ыйй ц мыЗтй
ый иАМыЗ3н
: тцДС< пЗ АМ ыЗ СК йрЗм…М С Зрлцый ц яцKС 4кЗмгМК :гмАргМ АМыцК :гмАргй ткя ый Мы н
4 7цкЗкЗК ыцкЗкЗК ыцкЗкЗ ыМАСю бйю > ЗцА. ыМй.М н
бй-
?З МмА. кйк ,АЗ ыМй.М ( > .АЗ ,АЗ й мАрйыый й-
ыМрй 4 м.цАйА. Мы АЗя.кЗ ..Мй-АЗ АМы.3н Ч ЗДМА
:гА.К мй ц тг тмМ 4 Зц АМыцн хйтМ ыМ ыймМяця тй-
ц ,Ац мАрйыцKг 4 МлМ ыМйтыЗ .МАгрМСкЗя.ыгМ :М-
ягМ пСмАгыцн ъМ Мы рйтМ :г СтцМяц тйм тмМ АМК
кЗкЗ пЗтМС й мЗ:Зй пЗ Скц АрЗпцыкй мАрЗк(
НмМкЗ ,АЗкЗ К рйС ММАм К ыМ мкййя Мй) пЗ мЗ:-
мАтМыыЗ С ЗпгАС ый3< мй ЗМ С.цАМя.ыЗМ 4 ,АЗ й-
рЗыцА. т .МяЗтМкй мЗ ыМыцМ т АЗ К .АЗ Зы 4 рМйя.-
ыЗмА.К АрМ Мрый 4 й ыМ кйкй -яц:З цый 4 рМйя.-
ыЗмА.н : АЗя.кЗ мСЗ й МАця МйК .АЗ ММ МяЗ ЗАкрг-
тйА. тМр.К ц Зый тпСмАцяй Мы тЗ тЗрн
JСмАЗн ?цЗн НМАМр 4 Ай К й мАМый цК йяМкцйК кйк
АЗА Мы.К кЗкй г пяМ.З к пяМ.СК тЗМ-ЗыЗК тг…яц
мыцСК ц кЗрцЗрЗт 4 Ммяц АЗя.кЗ ,АЗ МймАтцАМя.ыЗ
:гяЗн : …Мя пЗ кйкц ц-АЗ кй Мыыг ц йркй цК кМ
…йкцК Сйрцт…цм. З мгргМ мтЗгК пййяц пЗйц М-
ы 4 :САЗ тмМ трМ рСкЗй …йкйя й ыЗй пЗ п -
Ай н ЖМяАгМ 4 м крймыг ц кцрпц.ыг ц прглй ц 4
мАМыг мяМцяц й ыЗй мктЗ. АМ ыгМ ктйрйАыгМ З.-
кц ЗкЗыК мяМцяцК кйк ЗАкргтйя пМтС.цМ тМрц мйрй-
МтК кйк йкя гтйя т СкягК АСпцкцК йкЗСякцн УйяцАкй
т й:ЗрМ ц пСмАгр. 4 пй Аыцк НМяцкЗй бтСмЗАяМА-ыМй НЗйыг< ц М яц 4 кЗягМ кй МыыгМ рМ:рйК ДМяАгМ
ЗмкйяМыыгМ .Мя3мАц мАМыК рМты пМ.. м тМрАцкйя.3
АрС:г 4 ыйтМкц Зкй МыМт…цй кЗрй:я. мрМц кй Мы-
ыг ДМяАг ц крймыг кцрпц.ыг тмпяМмкЗтн
JЗкййяЗм.< ц МыыЗ ,Ац ДМяАгМ С:г СДМ тцМя
ЗыйДг 4 ыМ мыЗК кйк ый ыМК мктЗ. АЗялС тЗг 4
ц мАйя цмкйА.н JрЗтйяцтйям т гК мпЗАгкйям З
кй ыцК рДйтгМ яйпг тйАйяц Мы й 3ыцХСК пЗ я:С
пЗяяц тыцК т кяййК ЗмАрЗмЗяМыгМ кйпяц пЗАй-
7цкМю ?Зкй…ыМкЗ тгЗй мыцС ц кЗрцЗрЗт ыц-
кМ ыМ Зк ыййАц 4 МкЗ ыМ :гяЗн Ч тпрЗ.М 4 АйкК ЗДМА
:гА.К ц яС.…М< :Зя.…М тМрЗ Ац К .АЗ тмМ ,АЗ 4 :гя
Зцы ц Зц ыМяМпг ЕмыЗтен
УмАйягйК тМм. т кйкЗй-АЗ пйСАцыМК т пгяцК 4 СДМ
ЗАкргя кйяцАкС 4 тМрыСА.м ый кяйтыгй тЗрн НрСк
мйц 4 …ЗрЗК я3пй3лцМ …йкцК ц пМрМЗ ыЗ3 4
рЗЗтгМ кргя. -С…цК тЗ кЗцЗкыСАй Сяг:кй Sн
ыК прцлСрцт…цм.К ттцыАця т Мы мтЗц :Срйт.цкц
ц мпрЗмця<
4 JрЗкСяцтйМАМм.(
: Зя.йян хСкц М…йяцн
4 7СК .АЗ ДМК АМпМр. яС.…М мМ: .СтмАтСМАМ(
4 бйК :яйкЗйр3 тймн УйДМАм К прцЗДС т ыЗр Сн
ы ЗАпСмАця Мы 4 пЗы я кяйй ттМрн ;ЗяЗтй й-
прЗкцыСАй 4 ц т пМртгй рй й МАця МкЗ кйгкн
НтМрС ыМтгмЗкЗ 4 МАрй т ф» 4 ДСДДйяц й,рЗн JЗц МяМыыЗ С ыцкЗ С яМАСК пЗ мпСлМыыг тыц .Мр-
ыг З:ЗАй ый:я3йАМя.ыг АрС: 4 Сыйя йппйрй-
Аг ОрйыцАМяМйн 7З ц :гяЗ ыМ тй ц ыМ АрцК кйк З:г.-
ыЗК й ЗА Мм Ац З тМыйKйАц Lк мЗДйяМыц3К ЗяДМы
Зкрйыц.цА.м прц:яццАМя.ыЗй KцХрЗйNн
4 А.МкЗ ц Айк мМкЗы ыЗкЗ( 4 т я ый мМ: м М-
яЗмА. мпрЗмцА.н
4 А.МкЗ( ; - 7ймАЗ лцй трй. ый.цыйМА яМ.цА.
МлМ ЗрЗтЗкЗ .МяЗтМкйК АйкЗкЗК кйкЗй й:ЗяММА МлМ
АЗя.кЗ йтАрйК пЗмяМйтАрйК .МрМ ыММя3н JрЗХц-
яйкАцкйК йю
ы кцтыСяК йпя3йя пЗ кй Мыыг пяцАй тЗрйн
JЗАЗ З:МрыСям 4 ц .МрМ пяМ.З ыМ<
4 ъС.АМ ЗмАЗрЗДыгю
: Зцын ?цЗн JСмАЗн бйяМкЗ ый дМяМыЗй иАМыЗй
М.САм пАцKгК тМАМрн =АЗ Зы ,Ац ЗАМя мкййА.(
Ч,рЗ :гмАрЗ мкЗя.цА пЗ АМ.Мыц3н 0МккцМК А ДМягМ
АМыц ЗА З:яйкЗтК тыцС 4 кЗяС:гМ кСпЗяйК кС:г ц мАМк-
я ыыЗкЗ я.й 4 мтцыKЗтМ3АК ый:Сй3А-
НМ.МрЗ <
: рймкргя мтЗ3 рСкЗпцм.К .АЗ:г йыМмАц ый ,Ац
мАрйыцKг ыМмкЗя.кЗК кйк ыМ кйДМАм К пЗяМыг Lя
тймК .цАйАМяцN гмяМй З тМяцкЗ быМ ЯцыЗкяймц 4
,АЗА Мы. СДМ :яцЗкн > СтцМя< ыМ ЗкС мМй.йм пц-
мйА.н НмМ трМ тмяС…цтй3м.К кйк тМАМр яЗпйМА АМ -
ыг ц кргя. ц З мАМкяЗ мАМыК тмМ трМ Зкя гтй-3м.К ДСн =МкЗ( 7М ый3н > кЗкй т кЗ ыйАМ С Мы
пЗ тцяцм. ыйкЗ гМ кЗрц.ыМтйАЗ-рЗЗтгМ Дй:рг 4
:гя З.Мы. рйК кЗтЗр3 .цмАЗмМрМ.ыЗн ый мМяйК KМ-
яЗ СрМыыЗ Зпрйтцяй йпйт…С3 МДС кЗяМы мкяй-
кС 3ыцХгК :гмАрЗ З:кяМцяй тмМкЗ Мы Сяг:кй ц 4
пЗ кСмЗ.кС ый кйДС3 ц Зц АрМлцыК 4 ц пЗ.СтмАтЗ-
тйя мМ: прц АыЗК крМпкЗ мт йыыг н
4 JЗыц йМАМК прцЗДС мМкЗы т кяймм LЗый рй:ЗАй-
МА ый бМАмкЗ-тЗмпцАйАМя.ыЗ дйтЗМN 4 ц ый мАМыМ кй-
рцкйАСрйн бйК йК СтМр 3 тймю ыц цЗ:рйцяц Мы т
кйкЗ -АЗ рг:.М тцМн ъгА. ЗДМАК ц ый мй З М-
яМ-
4 7МАК ыМАК .АЗ тгК 4 пЗАЗрЗпцям мкййА. Lт:яцц т
мй З МяМ мыЗК .АЗ ыц.МкЗ пЗЗДМкЗ ый Дй:рг ыМАК ц
С Мы З Дй:рй 4 ,АЗ :гяЗ мЗтМр…МыыЗ ыМС МмАыЗNн
4 бй т кЗыKМ кЗыKЗт 4 ,АЗ ц ыМ тйДыЗн 7З пЗыц йМАМ<
мй гй пЗмАСпЗкн :К кЗыМ.ыЗК тгтйяй ОрйыцАМяМйн :
З.Мы. я3:я3 МАМйК ц м.цАй3К .АЗ мй й АрСый ц
тгмЗкй я3:Зт. 4 ,АЗ ДМмАЗкЗмА. 4 тг пЗыц йМАМ(
ЯлМ :гю ЖАЗ Айк пМрМмМкйяЗм. м Зц ц гмя цн :
ыМ САМрпМя ц прЗ.цАйя Мй ЗАргтЗк ц мтЗМй 5»-й йпц-
мцК ый.цый ЗАм3й< Е?цЗы.кЗК МАйяяц.Ммкц-ЗА.МА-
яцтЗ пЗмАСкцтй3А гмяц-е
7М кя тцМяК кйк трйкцтй3А кЗрц.ыМтЗ-рЗЗ-
тгМ лМкцК ц Зыц тцкй3Ам кЗ ыМ тмМ :яцДМК ц тЗА т
Зц рСкй 4 мСцМК АтМргМК йДМ мяМккй пЗкйягтй-3лцМ пйя.Kгн
4 бййАМК ййАМ ,АЗ ыМю : мХЗыЗкрйХцрС3 ,АЗ ц й-
мАйтя3 МАМй тгС.цА. ыйцСмА.н ЖАЗ ыСДыЗ ыМ мАЗя.-
кЗ тй…ц тМыМ-р ый К мкЗя.кЗ ый К ый 4 мМй.ймК йт-
АрйК пЗмяМйтАрйн
ый Зкя ыСяйм. 4 ц мЗтмМ АцЗ<
4 Нг мяг…йяц< кЗтЗр АК .АЗ т бМы. ЯцыЗкяймц -
: тмкЗ.ця<
4 =АЗ 4 .АЗ кЗтЗр А( =АЗ 4 т Мы. ЯцыЗкяймц (
У3Аыг мАМы СДМ ыМ :гяЗн : кыЗтМыыЗ пЗ.СтмАтЗ-
тйя мМ: тг:рЗ…Мыыг АСйК ыйрСДСК кМ ый крг…й-
ц МАйям ЗкрЗ ыгй тМАМрК ц кЗмгМ мС МрМ.ыгМ З:-
яйкй 4 тмМ ыцДМ-
Ю З:тйАцяй Мы й пяМ.ц рМ…цАМя.ыЗК АтМрЗ
LЗА й МАця< рМЗыцрС ЗМ тЗяыМыцМ 4 кЗмАЗ.кц
ММ пйя.KМт рЗДйяцNн
4 и .АМК ЗрЗкЗйК ыМ тЗяыСйАМм.н вйяЗ яц .АЗ кЗ-
тЗр А- > пЗАЗ К Ммяц АЗя.кЗ тй ,АЗ ыСДыЗ 4 т ,АЗА
Мы. :СС ЗкЗяЗ тймК ЗмАйтя3 мтЗц МАМй ц …кЗ-
яг ый кЗкЗ-ыц:С. рСкЗкЗ 4 ц :СС м тй цК пЗАЗ С .АЗ
тМ. тгК ЗрЗкЗйК тг 4 АЗДМ цА К ц тй ыСДыЗ-
4 7МАК ыМАК 4 й ййя К 4 ыц й .АЗю ?Зкй тг т мй-
З МяМ :СМАМ С йА.К .АЗ кйкЗй-АЗ рМ:МыЗк 4 .АЗ
Зцы ыМ ЗкС- 7ц й .АЗю LиЗый3м. С Мы :гяц
рСкцМ пяйыг ЗАыЗмцАМя.ыЗ ,АЗкЗ ы нN
ый Сяг:ыСяйм.) ыМпцмйыгй АМкмА Сяг:кцК З.Мтц-ыЗК :гя< ЕЧК кйкЗй Спр гй йя..цкюе JЗАЗ мМяйн
;яйй ЗпСлМыгн хСкц мАгяцтЗ Зпрйтя 3А мыЗтй й-
пйт…С3 МДС кЗяМы мкяйкС 3ыцХг 4 ц АМпМр. З рС-
кЗ <
4 : С й3К .АЗ ЗяДый рМ…цА.м - рйц тйм-
7МАК С Зя 3 тйм< ыМ АЗрЗпцАМ Мы К МлМ ЗяДый пЗ-
С йА.-
: ыМ АЗрЗпцян ОЗА ц пЗыц йяК .АЗ ЗяДМы :гА.
м.ймАяцт ц .АЗ ыМА :Зя.…Мй .МмАцК .М СтМы.йА. мЗ-
:З3 ..ц-ыц:С. тМ.МрыцМ кЗгн
-Нм3 ыЗ.. 4 кйкцМ-АЗ кргя. К ц ЗДС ц йкргтй3
кЗяЗтС рСкй ц ЗА кргя.Мтн Ч пЗАЗ 4 мАСян 7З мАСя 4
ыМ ый…К АМпМрМ…ыцйК й рМтыМкЗ З:рйKйК ц МрМтйн
: пМрМ:црй3 ыЗкй цК кйк яЗ…й. Lпрйтй пМрМы 4
ц яМтй йы К яМтй пМрМы 4 ц прйтй йы NК
мАСя пЗ:МкйМА к ЗМй крЗтйАцК тяМйМА ый ыММ 4 ц
я3:я3 МрМт ыыгй мАСя< ыМСЗ:ыЗК :Зя.ыЗн
УцтцАМя.ыЗ< ыМСДМяц ыМя. прцС йА. ыцкйкЗкЗ
мрМмАтйК .АЗ:г цяМ.цА. ,АС мыЗ:ЗяМы. цяц мМяйА.
ММ рйС -ыЗй 4 ЗДМА :гА.К йДМ пЗяМыЗйн
З ий ---я
Кпнект:
Оцееневшие вплны. Ве
пвешентвуетя. Я J микпб

Нг прМмАйт.АМ мМ:МК .АЗ мАЗцАМ ый :МрМкС< тЗяыг 4
МрыЗ ттМр) ц пЗы т…цм. 4 трСк Айк ц ЗмАйяцм.К й-
мАгяцК ЗKМпМыМяцн НЗА Айк ДМ ДСАкЗ ц ыММмАМмАтМыыЗ
:гяЗ ц ,АЗ 4 кЗкй тыМйпыЗ мпСАйяйм.К м М…йяйм.К
ЗмАйыЗтцяйм. ый…йК прМпцмйыый икрцДйя.3К прЗ-
кСякйн JЗмяМыцй рй ыМ.АЗ пЗЗ:ыЗМК кйк кяйм А ый-
…ц яМАЗпцмцК прЗцЗ…яЗ ууш яМА ыййК кЗкй т мй С3
.йлС прЗкСякцК мЗ мтцмАЗ ц г З К мтйяцям м ыМ:й
МАМЗрцАн
вг …яц АйкК кйк тмМкйК Ан Мн АйкК кйк цЗ:рйДМыг
тЗцыг ый йммцрцймкц пй Аыцкй< Агм .й кЗяЗт 4 тМ
мяцАыгК цыАМкрйя.ыг ыЗкцК тМ цыАМкрйя.ыгК т рй-
йМК рСкцн Н кЗыKМ прЗмпМкАй 4 Ай К кМ крЗыЗ кСМ-
яй йккС Ся АЗрый :й…ы К 4 ыйтмАрМ.С ый .МАгрМ-
СкЗя.ыцк< пЗ :Зкй К тпМрМцК мйц 4 мАрйДй) т мМрМ-
цыМ АрЗМК ый 3ыцХй ,Ац я3Мй 4 СДМ ыМА ЗяЗАг
ыС МрЗт 4 ц тмМ З ДСАц мыЗн
крЗ ыгй KцХМр:яйА ый тМр…цыМ :й…ыц 4 ,АЗ :г-яЗ яцKЗ< ыйкыСяЗм. ц З:яйкЗт цК мпяМтгтй тыц мМ-
кСыгК рйтыЗС…ыЗ ДйяЗн > тЗА рЗтыЗ т уВ .ймЗт ц 6
цыСА 4 т .МАгрМСкЗя.ыцкМ прЗцЗ…яЗ й М…йАМя.-
мАтЗн НмМ ,АЗ :гяЗ мЗтмМ :яцкЗ ЗА Мы К ыМ тцыг
:гяц Мя..йй…цМ МАйяцК ц З.Мы. мыЗ йпЗ ыцяйм.
АЗыкй К яцыый …М ц ый тцмкМ 4 пСАйыгй пМрМпяМА
кЗяС:г ДцяЗкК кйк рМкц ый кМЗкрйХц.МмкЗй кйрАМ й-
яМы.кЗкЗ ыМтМЗ ЗкЗ црйК ц ,АЗА ыМтМЗ гй цр 4
тцц ЗК 3ыЗ…йн НМрЗ АыЗК Зы й МАця кЗкЗ-АЗ т ый-
…ц р й< пЗы ям ый KгпЗ.кцК тгА ыСя …М3К ЗмАй-
ыЗтцям н цы ц мАрйДц лМякыСя пЗ ыМ С мцыМтй-
АЗй цмкрЗй ,яМкАрц.МмкЗкЗ кыСАй) Зы АЗыкЗК пЗ-лМы -
..цК ттцкыСян > йАМ 4 .МАкцй лМякК прц:яццАМя.-
ыЗ кйДгМ 5 мМкСыг 4 ц ттцкК лМяк 4 ттцкн
вг пЗ-прМДыМ С МрыЗК йммцрцймкцК …яц 4 ц К
кя ый ц лыгМ цкйкц цмкрК С йя< ЕНмМ т .МяЗ-
тМ.МмкЗ З:лМмАтМ :Мкрйыц.ыЗ мЗтМр…МымАтСМАм 4
ц ЗяДыЗ мЗтМр…МымАтЗтйА.м н Уйкц :МЗ:рйыг
ЗрСцМ :гя рМтыцй кыСА 4 ц мкЗя.кЗ крймЗАг-е
7З Мм.К кйк мЗмкЗ.цт…й ый пЗяыЗ ЗС кййкйК ЗА
ый…ц р Зт ЗАЗртйяйм. АЗыкй К СпрСкЗ-кц:кй ДМы-
мкй ХцкСрй ц м крцкЗ < ЕбЗтЗя.ыЗю 7М м МА.юе 4 :рЗ-
мцяйм. пр З АСйК т .МАгрМСкЗя.ыцкн ЖАЗ :гяЗ 4 кйк
МАМЗр 4 ууш яМА ыйй< тм прЗкСякй ймАгяйК ц ый…ц
р г 4 мМргМ крМ:ыц мкЗтйыыг тыМйпыг ЗрЗЗ
тЗяыниМкСыС м ЗАрМя ый ыММ пЗмАЗрЗыыМК кйк ц тмМ<
Зый СДМ ыМ :гяй ыС МрЗ 4 Зый :гяй АЗя.кЗ .МяЗ-
тМкЗ К Зый мСлМмАтЗтйяй АЗя.кЗ кйк МАйХцц.Ммкй
мС:мАйыKц ЗмкЗр:яМыц К ыйыМмМыыЗкЗ ЯцыЗ С ;ЗмС-
йрмАтСн 7З ЗыЗ кйкЗМ-АЗ ММ тцДМыцМ 4 йтЗрй.ц-
тй К Зый мЗкыСяй :Мрй ыйяМтЗ 4 ц ыМ трСк мыЗ<
ый3К ый3 ,АЗ кц:кЗМК кйк ягмАК АМяЗ 4 Зц кяййК
Зц кС:гК Зц рСкц ый3А МкЗК 4 т АЗА З МыА :гя т
,АЗ мЗтМр…МыыЗ СтМрМын
бтЗМ ц мАрйДц 4 ыйпМрМрМ Мйн иМй.йм 4 т пЗкй МлМ
мыЗйК Мркйя.ыЗй АЗ.кМ ЗмАЗтЗй 4 ц АрйМкАЗрцц пМ-
рМмМкСАм К 4 мМй.йм ММ мтйА А- иМрKМ С Мы кяЗА-
ыСяЗК ЗмАйыЗтцяЗм. 4 ц ыМ рйммСДй < ЗДыЗК ыМя. К
ыМяМпЗК рйС ыЗК 4 кцыСям т ,АС АЗ.кС-
: .СтмАтЗтйя ый мМ:М Агм .ц ЗкрСкяМыыг ЗА СДймй
кяйК ыЗ ,АЗ АЗя.кЗ йтйяЗ МлМ :Зя.…М кйкЗй-АЗ ЗА.й-
ыыЗ-тМмМяЗй мцяг АЗ С цкЗ СК тЗяЗмйАЗрСкЗ СК .АЗ
тгртйям ц Мы К ц Зы :МДйя тмМ :гмАрММн НЗА СДМ
тй …йкйК Зый З:МрыСяйм. —
JМрМЗ ыЗ3 рЗДйлММК й:ргкйыыЗМ тМмыС…кй-
ц яцKЗК ргДцМ :рЗтц- 7М Зыйю 7М Iн
ъМ…Мый К яМлСлй рйЗмА.н : З.С крцкыСА. .АЗ-
АЗ трЗМ< Е?йк ММюеК ЕбМрДц ММюе 4 ыЗ мяг…С АЗя.кЗ
мтЗй …МпЗАн Ч ый пяМ.М С Мы 4 СДМ А ДМяй рСкйК
Мы МрДйАК тМСАК пгАй3м. З:, мыцА. ц -
4 JЗмяС…ййАМК ыЗ тМ. тг ДМ ЗяДыг пЗы А.К .АЗС йяК .АЗ ,АЗ-
7З кйк З:, мыцА. тмМкЗ мМ: К тм3 мтЗ3 :ЗяМы.К й-
пцмйыыС3 ый ,Ац мАрйыцKйн > пЗАСй3К пЗкЗрыЗ
цС- 0цмАК мЗртйыыгй м МрМтй ыМЗДцйыыг СйрЗ
тМАрйК пЗкЗрыЗ пййМА тыцК ыЗ пЗ пСАц крСДцАм К KМп-
я МАм й кйДС3 ыйкЗ С3 тМАкСК рйтцякСК мС.Зк< Айк
KМпя ям й кйДС3 ц :М Зятыг …йрЗт-кЗяЗтК й
прЗрй.ыгй яМ мАМыК й тЗАкыСАС3 т З:яйкЗ кЗяС:С3
цкяС йккС Ся АЗрыЗй :й…ыцн
Н ,АЗА З МыАК кЗкй кяСЗй йыйтМм ЗкЗы.йАМя.-
ыЗ кЗАЗт :гя ЗАМяцА. ЗА Мы тМм. ,АЗА прМкрйм-
ыгй црК СтцМя< ыМтйяМкМК рй йцтй рЗЗтг ц
рСкй ц-кргя. цК ый МркйяЗ ЗмАЗтЗй мкЗя.цяй
ыйкЗ й К крЗ йый кЗяЗтйн > ыйкЗ гйК мпя3лМы-
ыгй кЗяЗм<
4 : м.цАй3 ЗякЗ ймтцМАМя.мАтЗтйА.К .АЗ ыС Мр
б-ф»В 4 :ЗяМы ц ыМ т мЗмАЗ ыцц рМкСяцрЗтйА. мтЗц
.СтмАтн > СтМрМыК .АЗ Зы СтяМ.Мы :гя МмАМмАтМыыг
ыМкЗЗтйыцМ -
4 бйК йК 4 СтйАцям н 4 : йДМ крцкыСя< МрДц ММю
ийцК й пяМ.й ц<
4 Нг ыц.МкЗ ыМ крц.йяцн
4 бйК ыЗ ЗАМя 4 кя ыСм. ъяйкЗМАМяМ К ЗАМян
: ый мМкСыС прЗтцы.Мы мМрг цК ЗяЗыг ц :Срйт-
.цкй ц кяйн 7М ый3К СтцМя яц Зы тЗ ыМК .АЗ ,АЗ
LпЗ.АцN прйтйК цяц С ыМкЗ :гяй кйкй -АЗ Аййый KМя.Зп А. ый трМ пЗлйцА. Мы К ыЗ АЗя.кЗ Зы ыйпцмйя
йпцмЗ.кСК ЗАйя ММ ЗыЗ С ц МрДйт…ц Мы 4 ц
мыЗтй мтЗ:ЗМыК Ан МнК тМрыММК мыЗтй йкя3.Мы т мАрЗй-
ыгМК :МмкЗыМ.ыгМК йммцрцймкцМ р гн
=МАгрМСкЗя.ыцкК ц т ыМ тМмыС….йАЗМ яцKЗ ц тц-
мЗк м кМЗкрйХц.МмкЗй кйрАЗй кЗяС:г ДцяЗк 4 мкрг-
яцм. й СкяЗ К ыйтМкцн вг цМ 4 ЗыЗ цяяцЗыыЗ-
кЗяЗтЗМ АМяЗК ц т кйДЗ ц ыйм 4 Ай м црМыый рй-
ЗмА.К кйкЗ3К тМрЗ АыЗК ДцтСА ЗяМкСягК йАЗ гК Хй-
кЗKцАгн Н рМтыМ црМ 4 ,АЗ пЗыц йяц рцмАцйыМК
МцымАтМыыгМ ый…ц LЗА ц З.Мы. ыМмЗтМр…МыыгМN
прМ…МмАтМыыцкц< м црМыцМ 4 З:рЗМАМя.К й кЗрг-
ы 4 пЗрЗкК ц .АЗ ЕвMе 4 ЗА ъЗкйК й Е:е 4 ЗА цйтЗяйн
НЗА 4 мМй.йм т ыЗкС мЗ тмМ ц 4 ц тмМ-Айкц ЗАМя.-
ыЗ ЗА тмМн : МлМ тМм. рЗДС ЗА пМрМДцАг тЗяыМыцйК
кйк ЗмАК пЗ кЗАЗрЗ С АЗя.кЗ .АЗ прЗкрЗЗАйя рМтыцй
ДМяМыгй пЗМн : .СтмАтС3 мМ: н 7З тМ. .СтмАтС3А
мМ: К мЗый3А мтЗ3 цыцтцСйя.ыЗмА. 4 АЗя.кЗ ймЗ-
рМыыгй кяйК ыйргтй3лцй пйяМKК :Зя.ыЗй С:< ЗрЗ-
тгй кяйК пйяМKК С: 4 ц :САЗ ц ыМАн хйтМ ыМ мыЗК
.АЗ яц.ыЗМ мЗыйыцМ 4 ,АЗ АЗя.кЗ :ЗяМы.(
:К :гА. ЗДМАК СДМ ыМ ХйкЗKцАК МяЗтцАЗ ц мпЗкЗй-
ыЗ пЗДцрй3лцй цкрЗ:Зт Lм кЗяС:г тцмкЗ ц тМм-
ыС….йАгN< К :гА. ЗДМАК цкрЗ:К цК ЗДМА :гА.К ц
СДМ Агм .й мрМц ыймК МлМ прцкцгтй3лцм К кйк ц
К ХйкЗKцАй ц-=АЗК Ммяц мМкЗы …ыММК т мСлыЗмАцК йяЗтйДыЗМ
прЗцм…МмАтцМК 4 .АЗК Ммяц тмМ ,АЗ АЗя.кЗ ый.йяЗК
АЗя.кЗ пМртгй МАМЗрцА ц KМяЗкЗ р й крЗЗ.Слц
кЗр лц кй ыМйК тгмгпйыыг :МмкЗыМ.ыЗмА.3 ый ый…
мАМкя ыыгй рйй(
З ий -3-я
Кпнект:
Kветы. : твпение
кит лл . Ели тплйкп

;ЗтЗр АК МмА. KтМАгК кЗАЗргМ рймпСмкй3Ам АЗя.кЗ
рй т мАЗ яМАн А.МкЗ ДМ ыМ :гА. ц Айкц К кйкцМ KтМ-
АСА рй т Агм .С 4 т Мм А. Агм . яМАн вЗДМА :гА.К З:
,АЗ З мц пЗр г ыМ ыйяц АЗя.кЗ пЗАЗ СК .АЗ ц Мы-
ыЗ мМкЗы прц…яЗ ,АЗ рй-т-Агм .С-яМАн
> тЗАК :яйДМыыЗ ц п. ыЗК цС пЗ яМмАыцKМ тыцК к
МДСрыЗ СК ц :гмАрЗ С Мы ый кяййК тм3С крСкЗ
ыМмяг…ыЗ яЗпй3Ам Агм .МяМАыцМ пЗ.кц ц рймKтМАй-
3А крМмяйК :й… йкцК ЗяЗАгМ :я цК ,яМкАрц.МмкцМ
яй пЗ.кцК ..ц-АЗ АМ ыгМ яЗ йАгМ кяййК крйыМыгМ
кЗяЗыкц пМрцяК З:рЗыМыыгй ый мАСпМы пяйАЗкК мАЗ-
яцк МДСрыЗкЗК ый мАЗяцкЗ 4 ыМДыЗ-кЗрц.ыМтгМК м
крйпцыкй цК лМкц Юн НмМ 4 ыМЗ:г.ййыЗМК ыЗтЗМК ыМД-
ыЗМК рЗЗтЗМК тяйДыЗМн
Ю :МрМА С Мы рЗЗтгй АйяЗыК й ый кЗяЗтЗй С ыМй
4 мктЗ. мАМкяЗ мАМыг 4 мтМ…цтйМАм м ыМтцйыыЗй
тМАкц яСыйК кЗяС:й К пйС.й н : м АЗрДМмАтЗ пЗкйг-
тй3 пйя.KМ ц кЗтЗр3<Спде ние
дйпцм. у-
6
дйпцм. 5-
ш
дйпцм. В-
у«
дйпцм. +-
5+
дйпцм. ф-
В»
дйпцм. 6-
Вф
дйпцм. «-

дйпцм. *-
фВ
дйпцм. ш-

дйпцм. у»-
66
дйпцм. уу-
««
дйпцм. у5-
*+
дйпцм. уВ-
ш»
дйпцм. у+-
ш«
дйпцм. уф-
у»у
дйпцм. у6-
у»*
дйпцм. у«-
уу«
дйпцм. у*-
у56
дйпцм. уш-
уВ+
дйпцм. 5»-
у+5
дйпцм. 5у-
у+«
дйпцм. 55-
уфф
дйпцм. 5В-
у6у4 0СыйК 4 пЗыц йМАМ(
Ю ткя гтйМА ый Мы К пЗАЗ ый ыС Мр АйяЗый 4
ц тцДС ,АЗ ММ ыйкЗ ЗМК АйкЗМ З.йрЗтйАМя.ыЗ KМ-
яЗ СрМыыЗМ тцДМыцМ< пЗпрйтя МА мкяйкц 3ыцХг
МДС Скяй ц кЗяМын
4 У тймК ЗрЗкЗйК ыМыЗр йя.ыгйК :ЗяМыМыыгй тц
4 пЗАЗ С .АЗ ыМыЗр йя.ыЗмА. ц :ЗяМы. ЗыЗ ц АЗ ДМн
Нг мМ: кС:цАМК ц тй ,АЗкЗ ыцкАЗ ыМ мкйДМА 4 ыцкАЗн
ЖАЗ ЕыцкАЗе 4 кЗыМ.ыЗК рйты МАм ыС МрС ый АйяЗ-
ыМ< I-ВВ»н вцяй К .СМмый Юю НгК кЗыМ.ыЗК прйтг< 4
ыМ:яйкЗрйС МыК 4 :ЗяМыК С Мы 4 С…йК 4 цкрЗ:н
7З рйтМ KтМАМыцМ 4 ыМ :ЗяМы.( хйтМ ыМ :Зя.ыЗК кЗ-
кй яЗпйМАм пЗ.кй( > ыМ С йМАМ яц тгК .АЗ мпМр й-
АЗЗц 4 мАрй…ыМй…цй ц цкрЗ:Зт(
: 4 ыйтМрСК С мМ: т кЗ ыйАМн Н …црЗкЗ рймкргАЗй
.й…М.кМ крМмяй Iн : ый пЗяСК З:ы я ММ ыЗкцК З кЗяЗтй
С ыМй ый кЗяМы К г Зя.ц н ?ц…цыйК пСя.м- ц Айк<
4 крцмАйяяК ц рймАтЗр 3м. т ыМйК т Iн : мЗтМр…Мы-
ыЗ мыЗ .СтмАтС3К кйк Ай3АК Ай3А Зкрйыц.цтй3лцМ М-
ы т прЗмАрйымАтМ …яцХЗтйыыгМ крйыц 4 цм.Мй3К
рймАтЗр 3м. т ММ кЗяМы К т ыМйК мАйыЗтя3м. тмМ
Мы.…М 4 ц ЗыЗтрМ МыыЗ тмМ …црМК тмМ :Зя.…МК тмМ
ыМЗ:, АыМйн JЗАЗ С .АЗ Зый 4 ,АЗ ыМ ЗыйК й НмМяМы-
ый н Ч тЗА ый мМкСыС ц ,АЗ прЗыцйыыЗМ рйЗмА.3
крМмяЗ тЗяМ крЗтйАц 4 г ЗыЗ< ц тМяцкЗяМпыЗ Сяг-
:й3лй м мАйрСй С тМрМй брМтыМкЗ бЗ йК ц цкцММ:рц й дМяМыЗй иАМыЗйК ц кйкцМ-АЗ мМрМ:р ыгМ ый
.МрыЗ рйтйяцыгК рМ я3лцМК кйк мАйрСйК ц кМ-АЗК
ыМтМрЗ АыЗ йяМкЗК мМй.йм яЗпыСт…й тМр. 4 ,АЗ
тмМ тЗ ыМК т МмАМ мЗ ыЗ3К мяС…йМА Сйрг пСя.мй ц
ыМмМАм мктЗ. :яйДМыыС3 мМкСыС-
Н ыМяМпгК мпСАйыыгК йАЗпяМыыг мяЗтй пгАй-
3м. рйммкййА. МйК .АЗ 4 крцмАйяяК ц пЗАЗ С тЗ ыМ 4
тМр.К ц пЗАЗ С .СтмАтС3К кйк м.ймАяцтЗ крМмяЗн 7З
тгЗцА Айкй :Ммм гмяцKйК .АЗ ЗмАйыйтяцтй3м.К
ыМ прЗмАЗ мАгыЗ< 4 ц трСк-
4 вцяй IК прЗмАц Мы ю : мЗтМр…МыыЗ ыМ пЗыц й3<
кЗтЗр3 АйкцМ кяСпЗмАц-
4 А.МкЗ ДМ Аг С йМ….К .АЗ кяСпЗмА. 4 ,АЗ ыМЗ-
рЗ…З( Ямяц :г .МяЗтМ.МмкС3 кяСпЗмА. Зяцяц ц тЗм-
пцАгтйяц тМкй ц Айк ДМК кйк С К ЗДМА :гА.К ц ыММ
пЗяС.цяЗм. :г ыМ.АЗ ыМЗ:г.ййыЗ рйкЗKМыыЗМн
4 бй- LвыМ кйДМАм К Зый прйтй 4 кйк Зый ЗДМА мМй-
.йм :гА. ыМ прйтй(N
4 > й ЗыС АтЗ3 кяСпЗмА. 4 й АЗК .АЗ Аг мМяйя
т.Мрй ый прЗкСякМК 4 я3:я3 АМ: МлМ :Зя.…М 4 МлМ
:Зя.…Мн
4 7З й.М ДМ Аг Мы С.цяйК й.М ДМ ыМ прцЗ-
цяйК й.М прцмгяйяй мтЗц АйяЗыгК й.М ймАйтя -
яй Мы -
4 Ч ЗДМА :гА.К ыМ ыСДыЗ :гяЗ цмпгАйА. АМ: (
вЗДМА :гА.К ыМ ыСДыЗ ыйА.К .АЗ Аг мМяйМ…. тмМК.АЗ йЗ.СК 4 .АЗ Аг СД мЗтмМ Зй(
4 бйК мЗтмМ ю
ый т яй ЗМ яцKЗ 4 тмМкЗ Мы 4 т мтЗц яйЗыцК
пЗы яй З3 кЗяЗтС<
4 7СК й кйк ДМ тй…ц ЕЗ: йыыЗмАц тм кЗкЗ .МмАыЗкЗ
ыС Мрйе( Ч(
ияйкцМК ЗмАргМК :МягМ С:г) Сяг:кйн ый т рйм-
кргАЗй .й…М.кМ крМмяй 4 кйк п.Мяй< т ыМй ДйяЗ ц Мн
бйК З: йыыЗмАц- : гмяМыыЗ пМрМяцмАгтй3 мтЗц
пЗмяМыцМ йпцмц< т мй З МяМК ыцкМ йДМ ц гмяц
З АЗ К .АЗК т мСлыЗмАцК :г ЗяДМы-
: Зя.Сн : тЗмАЗрДМыыЗ LцК тМрЗ АыЗК кяСпЗN Сяг:й-
3м.К м ЗАр3 т ММ рй.кцК пМрМ:Мкй3 м ЗыЗкЗ ый рС-
кЗйК ц т кйДЗ ц ыц тцДС мМ: < 4 крЗ…М.ыгйК ця-
яц МАрЗтгй 4 йкя3.Мы т ,Ац крЗ…М.ыгК рйСДыг
АМ ыцKйн > йАМ Зп А. 4 п.Мяг 4 кС:гК мяйкй :Зя.
KтМАМыц -
Н кйДЗ ц ыймК ыС МрЗтК МмА. кйкЗй-АЗ ыМтцц-
гйК АцЗ Ацкй3лцй МАрЗыЗ К ц гК ыМ кя ый .й-
мгК м АЗ.ыЗмА.3 З ф цыСА ыйМ трМ н 7З АЗкй 4
МАрЗыЗ тЗ ыМ ЗмАйыЗтцям К ыМ ыйяК мкЗя.кЗ прЗ-
…яЗК т цмпСкМ мтйАця ц-пЗ пЗС…кц :я С м .ймй-
ц-
ияйтй ъяйкЗМАМя3< МлМ тйKйА. цыСАю 7З цыС-
Аг 4 АйкцМ З м М…ыЗкЗ кЗрЗАМы.кцМК кСKгМ 4 :МкСАК й
ыМ ыСДыЗ мАЗя.кЗ рйммкййА. Мй 4 тмМК тмМкЗ мМ: < Зпцм. М К ц З: СДймыЗ тМ.МрМК кЗкй йя Мй рМ:Мы-
кй) ц пЗ.М С-АЗ З мтЗц МАмкц кЗй 4 З йАМ йАцкМ
Jя пМК З ц кйк т пМртгй рй :гя ый прйыцкМ Яц-
ыЗкяймц ц кЗр.кЗ пяйкйяК пЗАЗ С .АЗ С Мы ый 3ыц-
ХМ 4 т АйкЗй Мы. 4 ЗкййяЗм. .Мрыця.ыЗМ п АыЗн
I пЗы яй кЗяЗтСК ЗпМряйм. ый яЗкЗА.н JЗ Скяй кС: 4
тМ яцыыгМК рМкцМ яцыцц 4 ц АМ ыгй СкЗя пЗы Аг
:рЗтМй< крМмАн
4 вЗДМА :гА.К т ,АЗА Мы.- 4 ЗмАйыЗтцяйм.К ц :рЗ-
тц МлМ АМ ыММн Н яй З3 рСкСК крМпкЗ мДйяй ММн 4
икйДцК Аг Мы ыМ й:СМ….К Аг тмМкй :СМ…. З:З
ыМ пЗ ыцА.(
4 JЗ.М С Аг Айк( .М Аг( IК цяй (
I Зя.йяйК ц ММ кяйй СДМ 4 ц З Мы К мктЗ. М-
ы К йяМкцМн : трСк Смяг…йяК кйк тМАМр яЗпйМА З
мАМкяЗ ЗкрЗ ыг ц кргя. ц LрйС ММАм К ,АЗ :гяЗ ц
тмМ трМ К ыЗ Смяг…йя АЗя.кЗ мМй.ймNК ц пЗ.М С-АЗ
тмпЗ ыцяцм. прЗыцАМя.ыгМ пАцKг ый тМр…цыЗй дМ-
яМыЗй иАМыгн
I тмАр ыСяй кЗяЗтЗйК м:рЗмцяй м мМ: .АЗ-АЗн ЯлМ
рйК мМкСыСК кЗмыСяйм. Мы тм 4 Айк й,рЗ мМкСыыЗК
прСДцыыЗ кймйМАм М яц пМрМ АМ К кйк мМмА.н
4 7СК йтйй Зц .Сякцю икЗрММю
=Сякц 4 :рЗ…Мыг С Мы ый мАЗяМК ый рймкргАЗй
LушВ-йN мАрйыцKМ Зц йпцмМйн НАЗрЗп йМя й
рСкЗпцм.К мАрйыцKг рйммгпйяцм.К ц ыцкйк ыМ мяЗДцА.пЗ пЗр кСК й кяйтыЗМ 4 Ммяц ц мяЗДцА.К тмМ рйтыЗ ыМ
:СМА ыймАЗ лМкЗ пЗр кйК тмМ рйтыЗ 4 ЗмАйыСАм кй-
кцМ-АЗ пЗрЗкцК гК цкмгн
4 : ыМ ЗкС АйкК 4 мкййя н 4 ?г 4 тЗА 4 Мм.К р -
З К ц :САЗ тмМ-Айкц й рМтыМй ыМпрЗрй.ыЗй мАМ-
ыЗй< мяг…С мктЗ. мАМыг …ЗрЗцК кЗяЗмй 4 ц ыМ ЗкС
рйЗ:рйА. мяЗтК ыМ ый3К .АЗ Ай н : ыМ ЗкС Айкн ?г
тмМ трМ .АЗ-АЗ ыМЗкЗтйрцтйМ….К Аг ыц рйС ыМ мкй-
йяй ыМК кСй АЗкй пЗпйя т брМтыМ бЗ МК ц кйкцМ
кЗрцЗргК ц пЗ.М С ЗкАЗр 4 цяцК ЗДМА :гА.К ыц.МкЗ
,АЗкЗ ыМ :гяЗ(
I пЗяЗДцяй ыМ рСкц ый пяМ.цК МяМыыЗК кяС:ЗкЗ
тЗ…яй т кяйй<
4 ?г З.М…. СыйА. тмМ(
4 бйК З.Сн бЗяДМын
4 > Аг ыМ пЗ:Зц….м пЗйАц й ыЗй тм3СК З кЗыKй
4 кСй :г АМ: ыц пЗтМяй(
4 бйК тм3Сю
4 ОЗрЗ…Зн :Млй3 АМ:М< кЗкй кЗы.цАм прйыцкК
Ммяц АЗя.кЗ- Ч й< й кйк тй… Е>ыАМкрйяе 4 тмМ й-
:гтй3 мпрЗмцА. 4 мкЗрЗ(
4 7МА< .АЗ ЕМмяц АЗя.кЗе( п А.( =АЗ ЕМмяц АЗя.-
кЗе(
ый LСДМ С тМрцN<
4 ий Стцц….-
: 4 Зцын НмМК .АЗ ЗА ыММ ЗмАйяЗм.К 4 ,АЗ .СА. мяг…-ыгй йпйК пЗЗДцй ый мяйкС3К мСС3К ДМяАС3 пгя.
кйкц-АЗ KтМАЗт ц-й иАМыгн > МлМ< прЗ.ыЗ ймМт-
…цМ тЗ ыМ кр3.З.кц-тЗпрЗмг 4 трЗМ АМК кЗАЗрг ц
пЗя.Зтйяцм. рМтыцМ я ЗЗАг ый рг:С LбЗцмАЗрц-
.Ммкцй вСМйNн
-JЗ.М С Зый трСк З: Е>ыАМкрйяМе(
З ий -4-я
Кпнект:
+едел функции.
+ х . Ве * рекнутй

: 4 кйк й…цыйК пСлМыый ый мяц…кЗ :Зя.…ЗМ
.цмяЗ З:ЗрЗАЗт) пЗ…цпыцкц ыйкйяцяцм.К МлМ цыС-
Ай 4 йкйпйМА рймпяйтяМыыгй МАйяяК ц тмМ 4 т ыц.АЗн
икЗрММ 4 ЗяЗыЗй тЗгК яЗкцкцн : я.3 тМрй цК ыЗ
яЗкцкй …цпцА ый кЗр .ц пЗ…цпыцкй ц рймпягтйМА-
м т тЗСМ ыМСяЗтц г :Мяг пйрЗ н
7С йК мыЗ< .АЗ:г СмАйыЗтцА. цмАцыыЗМ ый.МыцМ
ХСыкKцц 4 ыйЗ т А. ММ прММян > мыЗК .АЗ т.Мрй…-
ыММ ыМяМпЗМ ЕрймАтЗрМыцМ тЗ тмМяМыыЗйеК т АЗМ т
прММяМК МмА. м МрА.н JЗАЗ С .АЗ м МрА. 4 ц МыыЗ
пЗяыМй…ММ рймАтЗрМыцМ Мы тЗ тмМяМыыЗйн Ам3-
йК Ммяц .МрМ Е0е З:Зый.ц я3:Зт.К й .МрМ Еие
м МрА.К АЗ 0=[LиNК Ан Мн я3:Зт. ц м МрА.-
бйК ц МыыЗК ц МыыЗн JЗАЗ С-АЗ ц :З3м. IК :З-
р3м. м ыМйК ыМ З.Сн 7З пЗ.М С ДМ тЗ ыМ р З
ц Е ыМ З.Се ц Е ыМ З.МАм е( Н АЗ -АЗ ц СДймК .АЗ
ыМ З.МАм Зп А. ,АЗй т.Мрй…ыМй :яйДМыыЗй м Мр-
Ацн Н АЗ -АЗ ц СДймК .АЗ йДМ АМпМр.К кЗкй яЗкц.МмкйХСыкKц прЗцыАМкрцрЗтйыйК кЗкй З.МтцыЗК .АЗ Зый
ыМ тыЗ ткя3.йМА т мМ: м МрА.К тмМ-Айкц З.С ММ кС-
:й цК рСкй цК крС.3К кйДг цяяц МАрЗ -
дйтАрй 4 бМы. ЯцыЗкяймц н ?й К кЗыМ.ыЗК :СМА ц
ЗыйК СтцДС ММК ыЗ АЗя.кЗ цйяцн >йяц 4 ,АЗ :СМА
:Зя.ыЗК пЗАЗ С .АЗ ыМ ыйЗК Мы ыМСМрДц З А ыМАК
.АЗ:г 4 р З м ыМйК .АЗ:г 4 ММ рСкцК ММ пяМ.ЗК ММ
тЗяЗмг- 7З З.С йДМ ,АЗй :Зяц 4 пСмА.н
ъяйкЗМАМя. тМяцкцйю УйкЗй й:мСр 4 ЗАМА. :Зяцн
УЗ С ДМ ыМ пЗы АыЗК .АЗ :ЗяМтгМ 4 ЗАрцKйАМя.ыгМ 4
мяйкйМ гМ С Мы.…й3А АС мС СК кЗАЗрС3 г ыйгтй-
М м.ймА.М н > мяМЗтйАМя.ыЗ-
> тЗА 4 ыцкйкц ЕмяМЗтйАМя.ыЗен =цмАЗн ;ЗяЗн
НМ.МрЗ <
иктЗ. мАМкя ыыгМ мАМыг З й 4 тМАрМыгйК яцЗ-
рйЗ.ыЗ-рЗЗтгйК АрМтЗДыгй йкйАн : пЗтЗрй.цтй3
крМмяЗ АйкК .АЗ:г пМрМЗ ыЗ3 ыМ АЗр.йяЗ ,АЗ рЗЗ-
тЗМК пМрМяцмАгтй3 йпцмц 4 ц тцДС< Зп А. й:гяК
.АЗ пц…С ыМ я мМ: К й я тймК ыМтМЗ гМК кЗкЗ
я3:я3 ц ДйяМ3К 4 я тймК МлМ пяМАСлцм кМ-АЗ т
йяМкц тМкйК тыцСн
НЗА 4 З быМ ЯцыЗкяймц К З: ,АЗ тМяцкЗ ыМн :
тмМкй я3:ця МкЗ 4 м МАмкц яМАн выМ кйДМАм К я
ыйм 4 ,АЗ ыМ.АЗ трЗМ АЗкЗК .АЗ я рМтыц :гяй ц
ЕJймйен JЗ ы3К ыйкйыСыМК :гтйяЗК мЗмАйтц…. мМ:М
АйкЗй .ймЗтЗй кйяМый-рцк 4 м АЗрДМмАтЗ тг.Мркц-тйМ…. пЗ ЗыЗ С .ймС< Зыц .ймЗ :яцДМК ый Зцы
.йм Мы.…М ДйА.- ъС. СтМрМыК .АЗ ыцкАЗ ыМ Стц-
цАК 4 .МмАыЗМ мяЗтЗК :г ц ыгы.М тм3С ыЗмця м мЗ-
:Зй АйкЗй кйяМыйрцк ц мяМця пЗ ыМ СК мкЗя.кЗ МлМ
ЗмАйяЗм. З йтАрйК кЗкй СтцДС 4 ЗА. цйяц-
LJЗ М…йяц< прцыМмяц ыЗтС3К АЗя.кЗ .АЗ ц ймАМр-
мкЗйК 3ыцХСн JЗ З:г.й3К ый тмМ тгй3А ыЗтгМ
3ыцХг к йтАрй…ыМ С ы3н Н кЗрцЗрМ 4 …йкцК рй-
ЗмАыгМ тЗкяймгК …С нN
: прЗЗяДй3н дйтАрй СтцДС тмМ АЗ ДМК ц кЗй
т кЗ пЗтАЗр 3лММм ц кйДгй рй пЗ-ыЗтЗ С тЗяыС-
3лММ рМяцлМ< ЗкС.С3 =й…С иЗкяймц К :яйкЗкЗтМй-
ыЗ пЗы АгМ рСкцн дйтАрй 4 Мы. МДМкЗыг тг:ЗрЗт
ъяйкЗМАМя н дйтАрй г мыЗтй трС.ц ъяйкЗМАМя3
кя3.ц ЗА ыМг:яМ Зй АтМргыц ый…МкЗ м.ймА. н
хйС ММАм К ,АЗ ыМпЗЗДМ ый :МмпЗр З.ыгМК ыМЗр-
кйыцЗтйыыгМ тг:Зрг С рМтыцК кЗкй 4 м М…ыЗ мкй-
йА. 4 йДМ ыМцтМмАМы :гя йрйыММ мй гй рМСя.АйА
тг:ЗрЗтн иАрЗцА. кЗмСйрмАтЗ ый мЗтМр…МыыЗ ыМС.ц-
АгтйМ г мяС.ййыЗмА К тмяМпС3 4 .АЗ ЗДМА :гА.
:Ммм гмяМыыМй( > тЗА тмМ ДМК ЗкйгтйМАм К ыСДыг
:гяц тМкйК .АЗ:г пЗы А. ,АЗн
7СДыЗ яц кЗтЗрцА.К .АЗ С ыйм ц Мм.К кйк тЗ тмМ К 4
ыц я кйкц мяС.ййыЗмАМй ыМА МмАйК ыцкйкц ыМЗДц-
йыыЗмАМй :гА. ыМ ЗДМАн > мй гМ тг:Зрг ц М3А
ый.МыцМ мкЗрММ мц тЗяц.МмкЗМ< ыйпЗ ыцА.К .АЗ гМцыгйК ЗкС.цй цяяцЗыыЗкяМАЗ.ыгй Зркйыц К .АЗ
г 4 кЗтЗр мяЗтй ц ЕЯтйыкМяц е рМтыц 4 Мцый
ЦМркЗт.н JЗАЗ С .АЗ цмАЗрц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй ыМ
ыйМА мяС.й К .АЗ:г т ,АЗА АЗрДМмАтМыыгй Мы. ЗА
:г Зцы кЗяЗм Зм Мяцям ыйрС…цА. тМяц.МмАтМыыгй
СыцмЗын
;ЗтЗр АК рМтыцМ прЗцтЗцяц тг:Зрг кйк-АЗ Айй-
ыЗК мкргтй м.К кйк тЗрг) ыМкЗАЗргМ ый…ц цмАЗрцкц
САтМрДй3А йДМК .АЗ Зыц тя яцм. ый тг:ЗрыгМ
прйыМмАтй АлйАМя.ыЗ й ймкцрЗтйыыг ц LтЗЗ:рй-
Дй3 ,АЗ ХйыАймАц.Ммкц- рй.ыЗМ рМяцлМ< ыЗ..К пяЗ-
лй.К крйСлцМм тЗя. мАМы ХцкСрг т АМ ыг пяй-
лй) прцмМй3лММ ЗА тМАрй :йкрЗтЗМ пяй ХйкМ-
яЗт-Nн дй.М ыСДый :гяй тм ,Ай АйцымАтМыыЗмА. 4
З мц пЗр ыМ тг мыМыЗ ЗкЗы.йАМя.ыЗ) тМрЗ АыМй тмМ-
кЗК тг:Зрг мт гтйяцм. м кйкц ц-ыц:С. цмАц.Ммкц-
цК мСМтМрыг цК ЗДМА :гА.К йДМ прМмАСпыг ц З:-
р й цн 7й ДМ мкргтйА. цяц мАгцА.м ыМ.МкЗ< г
прйыСМ тг:Зрг ЗАкргАЗК .МмАыЗК ыМ н : тцДСК кйк
кЗяЗмС3А й ъяйкЗМАМя тмМ) тмМ тц АК кйк кЗяЗмС3
й ъяйкЗМАМя 4 ц ЗДМА яц :гА. цый.МК рй ЕтмМе
ц Е е 4 ,АЗ МцыЗМ Евген 7ймкЗя.кЗ ,АЗ З:яйкЗрйДц-
тй3лМйК цмкрМыыМйК тг…МК .М АрСмяцтй тЗрЗтмкй
ЕАййыйе С рМтыцн JЗАЗ < ыймкЗя.кЗ ,АЗ KМяМмЗЗ:-
рйыМйн НМ. Ммяц йДМ прМпЗяЗДцА. ыМтЗ ЗДыЗМК
Ан Мн кйкЗй-ыц:С. цммЗыйым т З:г.ыЗй ЗыЗХЗыццКАйк тМ. ыМрц гМ ОрйыцАМяц Мм. ДМК т ый…ц р -
й< Зыц АЗА.йм ЗкСА СмАйыЗтцА. ыС Мрй тпйт…ц т
й:яСДМыцМ ц мпймАц ц ЗА йя.ыМй…ц яЗДыг …й-
кЗтК й ЯцыЗМ ;ЗмСйрмАтЗ 4 ЗА ыц мй цн > ыйкЗыМKК
МлМ ЗыЗ-
иктЗ. мАМыС мяМтй< пМрМ Мркйя.ыЗй тМр.3 …кй-
Хй 4 ДМылцый АЗрЗпяцтЗ рйммАМкцтйМА 3ыцХСн > ый
мМкСыСК м САыЗ< кяййК кС:гК тМ ЗмАрг рЗЗтг й-
т цн дйАМ пййМА …АЗрйК тЗ ыМ кыЗтМыыЗ тмМ т.М-
рй…ыММК ц ыМ ый3К .АЗ ЕыйкЗыМK МлМ ЗыЗеК ц ыМ
З.С З: ,АЗ К ыМ З.Сю : З.С ЗыЗкЗ< Iн : З.СК .АЗ-
:г Зый кйДС3 цыСАСК тм кС3 цыСАСК тмМкй :гяй мЗ
ыЗй 4 АЗя.кЗ мЗ ыЗйн > АЗК .АЗ пцмйя тЗА мМй.йм
З ЯцыЗкяймццК ,АЗ тмМ ыМ ыСДыЗК ыМ АЗК ыМ З.МАм
тмМ тг.МркыСА.К рйЗртйА.К тг:рЗмцА.н JЗАЗ С .АЗ
ый3 LпСмА. ,АЗ кЗлСымАтЗК ыЗ ,АЗ АйкN< прйыцк АЗя.-
кЗ м ыМ3К АЗя.кЗ АЗкйК Ммяц Зый :СМА р З К пяМ.З к
пяМ.Сн Ч :М ыММ йтАрй…ыММ мЗяыKМ :СМА АЗя.кЗ крС-
ДЗ.кЗ ц ДМмАцК ц ыМ:З 4 тгкрй…Мыый мцыц ДМмА.К
ц мй н
: тйАй3м. й АМяМХЗыыС3 АрС:кС<
4 IК ,АЗ тг(
4 бйК н Уйк тг пЗыЗю
4 вЗДМА :гА.К МлМ ыМ пЗыЗн : З.С тйм пЗпрЗ-
мцА.- : З.СК .АЗ: тг йтАрй :гяц мЗ ыЗйн вцяй -
Евцяй е 4 кЗтЗр3 мЗтмМ АцЗн > пЗ.М С-АЗ Мя.-кйМА АЗК .АЗ :гяЗ мМкЗы САрЗ ый ,яяцыкМ< т …САкС
пЗяЗДцяц пЗ мАЗАЗыыгй ЗяЗА .ймг 4 рй йК тМА-
рЗ т яцKЗ 4 ц мАЗАЗыыЗ-ыМДыЗМК АцЗМ прцкЗмыЗтМыцМ
к рСпкц .ймй н
JйСйн выМ .СцАм К мяг…С Ай 4 т кЗ ыйАМ I 4
.Мй-АЗ …МпЗАн JЗАЗ ММ кЗяЗм<
4 7МАК ыМ ЗкСн НМ. тг пЗыц йМАМ< :г мй й- 7МАК
ыМ ЗкСн А.МкЗ( дйтАрй СтццАМн
Нпрй
З ий -5-я
Кпнект:
Спшетвие небе. Велир йш я
в итпии к т тпф .
*ветнпе кпнрилпй

УЗкй пМрМ ый.йяЗ тмМ тмАйяц ц АЗрДМмАтМыыг
МяМыыг пЗяЗкЗ йкЗягйям ый кЗяЗтй ц кц ы
4 мЗАыц АрС: вСгкйя.ыЗкЗ дйтЗй ц цяяцЗыг .МяЗ-
тМ.Ммкц кЗяЗмЗтК 4 ый мМкСыС й:гя тмМ< й:гя
.АЗ-АЗ АрМтЗДыЗМК .АЗ кЗтЗрцяй З мМкЗы …ыМ прй-
ыцкМ IК й:гяК кйДМАм К йДМ З ыМй мй Зйн : :гя мМй-
.йм АЗА мй гй йя..цкК кйкЗй ыМкЗкй т ,АЗА Мы. пяй-
кйя ЗА крЗ…М.ыЗкЗК М С ЗыЗ С й МАыЗкЗ п Аыг…кй
ый 3ыцХМн JСмА. ыцкАЗ крСкЗ ыМ тццАК т кйкц .Мр-
ыг ыМм гтйМ г п АыйК ыЗ тМ. -АЗ ый3К .АЗ ыМК
прМмАСпыцкСК ыМ МмАЗ мрМц ,Ац ыймАМД. рймкргАг
яцKн ЧК тмАйА. :г тЗА мМй.йм цК йяМ:гтй м.К тгкрц-
.йА. тмМ З мМ:Мн JСмА. пЗАЗ кЗыМK 4 пСмА.ю 4 ыЗ ЗыС
мМкСыС пЗ.СтмАтЗтйА. мМ: .цмАг К :Ммм гмяМыыг К
кйк ,АЗ МАмкц-мцыММ ыМ:ЗнНмМ кяйй :гяц пЗы Аг АСйК ттМр< т САрМыыМйК
ыМпЗрЗ.ыЗйК МлМ ыМ тгмЗ…Мй ЗА ыЗ.ыг мяМ мцыМтМ
4 Мтй й МАыЗМ п АыЗК АЗ АМ ыЗМК АЗ ЗМАЗМ яС.й цн
ЖАЗ м ыМ:Мм ыцмЗця к ый ы 4 ыЗтгй >МкЗтй ый й,-
рЗК АйкЗй ДМ Сргй ц я3: лМ-ДМмАЗкцйК кйк >МкЗтй
рМтыцн и кйДЗй цыСАЗй ы тмМ :яцДМ 4 ц тмМ тг-
…М ыйтмАрМ.С М С цяяцЗыг мМрМKК 4 ц тЗА СДМ ы
тццА ыймн > т МмАМ м ыц гмяМыыЗ Зцрй3 мтМрС<
ый М.МыыгМ АЗыкц кЗяС:г пСыкАцрЗ кЗыKМыАрц.М-
мкцМ крСкц Арц:Сы 4 кйк :г крСкц пйСАцыгК ЗмгпйыыгМ
цкрЗмкЗпц.Ммкц ц мЗяыKй ц Lмц ыцМ :я N) ц т KМы-
АрМ ММ 4 мМй.йм м МА :МягйК Сргй JйСк 4 т :Мяг
ЗМДй ъяйкЗМАМя.К СрЗ мт йт…цй ыйм пЗ рСкй
ц ыЗкй :яйкЗМАМя.ыг ц АМыМАй ц м.ймА. н
7З тЗА йкЗы.цяЗм. ,АЗ тМяц.МмАтМыыЗМ ЯкЗ мЗ…М-
мАтцМ м ыМ:МмК М. кц ый й ЗякяйК тмМ мМяц 4 ц
АЗА.йм ДМ пЗы я< МймАтцАМя.ыЗ тмМ 4 АЗы.йй…й пй-
САцыйК Зый ыйА ыСАйК ц рЗДцАК ц тЗА-тЗА пЗртМАм К ц
прЗцЗйМА .АЗ-АЗ ыМтМрЗ АыЗМ-
ияМккй прцтмАйтК Зкя ыСям крСкЗ 4 ц тмАрМАця-
м ткя З м я3: лМ-АрМтЗДыг цК пМрМ:Мкй3лц ц
ЗА яцKй к яцKС кяйй цн НЗА Зцы пЗы я рСкС цК МяМ
й МАыЗ …МтМя пйя.Kй цК мцкыйяццрСМА рСкЗ Сн >
тЗА ЗАтМАыгй мцкыйя пйя.KМ н > МлМ- : пЗы я< ЗыцК
ОрйыцАМяцн : пЗы я< Зыц .М -АЗ тмАрМтЗДМыгК пйСАц-
ый ыйА ыСАйК рЗДцАн > тЗ ыМ 4 кйк т ыймАрЗМыыЗ ыйАС ДМ яцыС тЗяы прцМ ыцкМ рйцЗ 4 ЗАтМАый рЗД.н
7й ,мАрйМ пЗ,А .цАйя прМтг:ЗрыС3 ЗСК ыЗ
ыМ мяг…йя ыц ЗыЗкЗ мяЗтй< АЗя.кЗ МрыгМ кй.йыц
кМкй МАрц.МмкЗкЗ й АыцкйК ц м кйДг МкЗ рй й-
З тмМ :яцДМ кйкЗй-АЗ ыйый.Мыыгй .ймн > МлМ яц-
ЗрйЗ.ыЗ пМрМяцмАгтй3 т р й ЗыЗ яцKЗ й рС-
кц 4 кйк мАрйыцKг 4 ц тмМ МлМ ыМ тцДС АЗкЗ Мцы-
мАтМыыЗкЗК кйкЗМ цлСК ц МкЗ ыйЗ мкЗрММ ыййАцК пЗ-
АЗ С .АЗ мМй.йм й Аыцк АцкыМАК й пЗАЗ —
ы 4 ЗыК кЗыМ.ыЗн НыцСК ц З ,мАрйгК мкЗя.
ый мтМркй3лц мАМкяЗ К прЗыМмяцм. рЗЗтгМ крг-
я. -С…цК АМ ыЗйК тЗ кЗцЗкыСАЗй пМАяМй :Сктг S ЗА-
рйцяЗм. :МкСлММ АМяЗ 4 Зы мАрМ цям кСй-АЗ т й-
пСАйыыгМ прЗЗг МДС Арц:Сын
SК I 4 кйкй -АЗ ыцА. L МДС ыц ц 4 я Мы тмМ трМ-
кйкй -АЗ ыцА.) МлМ ыМ ый3 кйкй 4 ыЗ кЗкй-ыц-
:С. ММ рймпСАй3Nн : СKМпцям й ыМкЗ кяйй цК Зы
кяС:З.кЗ тмМ йя.…МК ц й ыц ыцА.н НЗА ЗмАйыЗтця-
м К тЗА-
Уйк ЗяыцйыгйК тгмЗкЗтЗя.Аыгй рйр < Мы
прЗыцяЗК мкрСАцяЗ т СМян Н ый…М р СК тмМкЗ т +»
крйСмй ЗА Мы К S ЗмАйыЗтцям К ыйкыСям н : СтцМя
IК й р З м ыМй ЗАтрйАцАМя.ыЗ ыМкрЗкС:гйК С гя 3-
лцйм R-уВн
JМртй гмя. 4 кцыСА.м АСй ц крцкыСА. Мй< ЕJЗ-
.М С Аг мМкЗы м ыц ( JЗ.М С ыМ ЗАМяйК .АЗ:г (е7З ыМтцц й К :яйкЗМАМя.ый пйСАцый крМпкЗ мпСАй-
яй рСкц ц ыЗкц) мАцмыСт С:гК ДМяМыЗ мцМяК ыМ мпСм-
кй кяйн Уйк мМй.йм< ,АЗ ЗмАрй К Хцц.Ммкй :Зя. т
мМрKМ) К пЗ ы3К пЗС йя< ЕЯмяц ЗА ыМХцц.Ммкц
прц.цы ЗДМА :гА. Хцц.Ммкй :Зя.К АЗ мыЗК .АЗ —е
НгтЗй К к мЗДйяМыц3К ыМ ЗмАрЗця< тмпЗ цыйМАм
АЗя.кЗ 4 Мя.кыСяЗ .АЗ-АЗ З ЕС…МеК прЗыМмяйм. :Мм-
м гмяМыый рМты пЗкЗтЗркй 4 ЕС…й т п Акцен >
й Мр< кМкй МАр м Зякн иМй.йм ый.цыйМАм - =АЗ(
УмАйыЗтяМыыгй З:г.йМ п Ац цыСАыгй прМтг-
:Зрыгй пМрМргтн УмАйыЗтяМыыЗМ З:г.йМ прМтг-
:ЗрыЗМ Зя.йыцМн 7З мМй.йм ЗыЗ ыМ :гяЗ АМ Мй-
мАтцАМя.ыЗ ЗяцАтМыыг К :яйкЗкЗтМйыг К кйк тмМкй<
мМй.йм :гяЗ кйк С рМтыцК кЗкй МлМ ыМ ыйяц ый…ц
йккС Ся АЗрыг :й…МыК кЗкй ыМпрцрС.МыыЗМ ыМ:З
МлМ :С…МтйяЗ трМ ЗА трМ Мыц ЕкрЗй цен иМй.йм
:гяЗК кйк С рМтыц пМрМ крЗЗйн
НЗС 4 ц прЗрй.ыЗкЗ .СкСыйн ОЗ.МАм г…йА.К
…црЗкЗ рйцыСт…ц рЗАн бЗ :Зяц ыйпр ДМыыгй мяС
йпцмгтйМА< кМ-АЗ мйц г…цыЗ-кргСлцйК АрМтЗД-
ыгй …МпЗАн 7МпЗы Аг ц кяйй ц тцДС тмМ трМ АМ
тС 4 I ц R 4 р З К пяМ.З к пяМ.СК ц С Мы ый кЗ-
яМы рЗДйА .СДцМ 4 ыМыйтцмАыгМ Зц 4 яЗ йАгМ
рСкцн
Н рСкй С тмМ 4 :я ц м .ймй цн ыйн бтМн ?рц-
J А. цыСА- м ,мАрйг 4 .СкСыыгйК МяМыыгй кЗяЗм<4 УАЗ Ейе 4 прЗ…С пЗы А. рСкцн
Ямяц :г Зк ткя ыСА. Я С т кяййК кйк рйы.…МК 4
пр З ц прМйыыЗ< ЕНЗА тМм.н НМм.н НЗ. ц Мы юе
7З АМпМр. ыМ м Мян : м СмцяцМ 4 :САЗ йрДйтМяц
тмМ мСмАйтг 4 пЗы я рСкСн
nМяМмА цяяцЗыЗт рСкн =Мй-АЗ пЗйтяМыыгй Ейею
> .СтмАтС3К .АЗ-АЗ СДМ ый.йяЗм.К мАрМ кяйт пййяЗК
ыЗ ыМ пЗыц йя 4 .АЗК ц ыМ :гяЗ мцяг 4 ыМ м Мя
пЗм ЗАрМА.-
4 УАЗ 4 ЕпрЗАцте(
ЖАЗ тмМкй :гя мй гй тМяц.МмАтМыыгй З МыА
прйыцкй< тмМ прЗЗяДй3А мцМА. ыМпЗтцДыЗК рй-
ЗмАыЗ мкяЗы кяйтг :яйкЗМАМя.ыЗ С цкС 7С Мрй ц
7С МрЗтн 7З АСА м СДймЗ мыЗтй Смяг…йя …МяМмА<
яМк.йй…цйК кйк тЗК Зы :гя мяг…ыММК .М рйы.-
…М МыгМ АрС:г кц ыйн ?йк пЗмяМыцй рй т Дцыц
тЗыМА .МяЗтМк МяМ мяг…ыЗК 4 й крСкЗ С тмМ :яМ-
ыМ3А яцKйК С тмМ 4 ЗяЗыгМ кйпяц ый я:Сн
: пЗы я кяйй 4 ц-
ЖАЗ 4 мЗАй Зя мМкСыгК тЗяЗмЗкн : СтцМя< Агм -
.ц рСк т йыСяц ттМр 4 ЕпрЗАцте 4 Спйяцн : СтцМя
:яМыЗМК пМрМ.МркыСАЗМ крМмАЗ яцKЗ IК ММ пЗы АС3
рСкСн Н кяйй пЗАМ ыМяЗн
ЯлМ тЗяЗмЗк) пйСй) АцЗ) пСя.мн дйАМ 4 кйк пЗ ый-
кС кйкЗкЗ-АЗ мС йм…М…МкЗ црцДМрй 4 ый тмМ Арц:С-
ый мрйС АрМмкК крцкцК тцр. ттМ ыыг :МкЗ 3ыцХКрймАМр ыыЗ М.СлцМм ХцкСрг ОрйыцАМяМйК ..ц-АЗ
кй:яСкц т тЗСМ пМрМ мй г ц Зц ц кяйй ц 4
тЗяМ кй:яСкЗт .Мй-АЗ …црЗкЗ рймкргАгйК ыйргтй3-
лцйм ЗА ыМмяг…ыЗкЗ крцкй рЗАн ЖАЗ пЗ.М С-АЗ трМ-
йяЗм. ЗмАрММ тмМкЗ< Агм .ц :МтС.ыЗ ЗрСлц рАЗт 4
кйк ый .СЗтцлыЗ ,крйыМн
> кйк ый ,крйыМ 4 кМ-АЗ йяМкЗ тыцС ый мМкСыС
пМрМЗ ыЗй 4 пЗ:МяМт…цМ кС:г ) прцДйАй к мАМыМ
т прЗЗМК Зый мАЗ яйК йкЗрйДцтй мтЗй ДцтЗА мяЗ-
ДМыыг ц ыйкрМмА рСкй цн > СДМ ыМА ММ 4 м гАйК цяц
й:гя З ыМйК пЗАЗ С .АЗ-
ЖАЗ СДМ ыМ ый ,крйыМ 4 ,АЗ тЗ ыМ мй З К т мАцмыС-
АЗ мМрKМК т ймАС.йт…ц .ймАЗ тцмкйн 7й ЗМй кЗ-
яЗтЗй мяМтйК ый мкй .МК трСк тгмкЗ.ця R-уВ 4 :рг-
ДСлцйК крймыгйК :М…Мыгйн 7й рСкй С ыМкЗ 4 IК :яМ-
ый К 3ыцХй ЗА пяМ.й З крСц рйЗртйыйК ый :МяЗ 4
крЗт.н ый крМпкЗ МрДйяй МкЗ й …М3К ц Зы ЗкрЗ ыг-
ц мкй.кй ц 4 мЗ мкй .ц ый мкй .3 4 ЗАтрйАцАМя.ыгй
ц яЗткцйК кйк кЗрцяяйК 4 СыЗмця ММ ттМрн
ъСАЗ пЗДйр С рМтыц 4 тмМ мАйяЗ :йкрЗтг К 4
ц АЗя.кЗ ЗыЗ< пргкыСА.К ЗмАйА. цн 7М ЗкС мМй.йм
З:, мыцА. мМ:МК ЗАкСй т яйм. С Мы Айкй мцяйК ыЗ
К кйк АйрйыК прЗпЗрЗя АЗяпС 4 ый ..ц-АЗ пяМ.ц 4 ый
мкй .цК 4 ц тЗА СДМ :яцкЗК тЗА мтйАця й …цтЗрЗА R<
4 7М м МА.ю 7М м МА.К кЗтЗр3н иМй.йм ДМ Lк м.ймА.3К
ЗМкЗ кЗяЗмй ыМ :гяЗ мяг…ыЗ 4 тмМ крц.йяц мтЗМК тмМ:МДйяцNн
4 УАЗ( =АЗ АйкЗМ( =АЗ( 4 З:МрыСям К кС:гК :ргкй К
Ар мяцм. 4 ЗыК тМрЗ АыЗК С йяК .АЗ МкЗ мтйАця Зцы
ц ОрйыцАМяМйн
4 =АЗ( Ч тЗА ыМ З.СК ыМ пЗтЗя3ю бЗяЗй ММ м рСк 4
мМй.йм ДМю
7З Зы АЗя.кЗ мМрцАЗ …яМпыСя кС:й цК ЗАыСя кЗ-
яЗтЗй ц пЗ:МДйя йя.…Мн > АСА 4 ыМ ыМтМрЗ АыЗ
мАгыЗ йпцмгтйА. ,АЗК ыЗ ыМ кйДМАм < тмМ ДМ Зя-
ДМыК ЗяДМы йпцмйА.К .АЗ:г тгК ыМтМЗ гМ Зц .ц-
АйАМяцК Зкяц З кЗыKй цС.цА. цмАЗрц3 ЗМй :ЗяМ-
ыц 4 АСА м йС Сйрця МкЗ пЗ кЗяЗтМн Нг пЗыц йМАМ
4 Сйрцяю ЖАЗ ЗА.МАяцтЗ пЗ ы3н > МлМ пЗ ы3< .Ст-
мАтЗ кйкЗкЗ-АЗ ЗмтЗ:ЗДМыц К яМккЗмАц тЗ тмМ АМяМ
ЗА ,АЗкЗ Сйрйн
I :гмАрЗ мЗмкЗя.ыСяй С ыМкЗ м рСкн
4 УЗцАМК 4 крцкыСяй Зый RК 4 тг ДМ тццАМ< Зы-
УЗцАМК RК СЗцАМю
RК Змкйяцт :МягМК ыМкрмкцМ С:гК :ргыСя ыМ т яц-
KЗ кйкЗМ-АЗ мяЗтЗК ыгрыСя тыцК прЗпйян Ч пЗы я
ый рСкц IК крМпкЗ прцДйя ММ к мМ:М ц пЗыМмн
иМрKМ тЗ ыМ :цяЗм. 4 ЗкрЗ ыЗМК ц м кйДг Сй-
рЗ тгяМмАгтйяЗ АйкС3 :СйыС3К кЗр .С3К АйкС3 рй-
ЗмАыС3 тЗяыСн > пСмА. Ай .АЗ-АЗ рйяМАМяЗм. трМ-
:Мкц 4 тмМ рйтыЗю ?Зя.кЗ :г Айк тЗА ыМмАц ММК ыМмАцК
ыМмАц-
Верепм, -- р 

: м АрСЗ МрДС пМрЗ т рСкй< Айкй ыМц Мрц-
й СмАйяЗмА. пЗмяМ тмМ кЗяЗтЗкрСДцАМя.ыг мЗ:г-
Ацй мМкЗы …ыМкЗ САрйн 7МСДМяц З:тйяцяцм. мпймц-
АМя.ыгМ тМкЗтгМ мАМыг ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй( 7МСДМ-
яц г Зп А. :М крЗтйК т цкЗ мЗмАЗ ыцц мтЗ:Зг 4
кйк ый…ц йяМкцМ прМкц( 7МСДМяц ыМА ъяйкЗМАМя (
JрЗАцт- т бМы. ЯцыЗкяймц 4 прЗАцт( выМ й ыц
мАгыЗК :Зя.ыЗК мАрй…ыЗн Ч тпрЗ.М К кАЗ ЕЗыце( > кАЗ
мй < ЕЗыце цяц Е ге 4 рйтМ 4 ый3(
НЗА< Зый мццА ый кЗр .Мй ЗА мЗяыKй мАМкя ыыЗй
мкй .М 4 ый мй Зй тМрыМй Арц:СыМК кСй ММ прцыМмн
JрйтЗМ пяМ.З ц ыцДМ 4 ый.йяЗ .СМмыЗй ыМтг.цмяц-
Зй крцтцыг 4 ЗАкргАг) АЗы.йй…й крймый Мйкй
крЗтцн ый :САЗ ыМ й М.йМАК .АЗ крЗт.К .АЗ ЗАкргАй
крС.- ыМАК :Зя.…М< Зый тццА тмМ ,АЗ 4 ыЗ ,АЗ ц Мы-
ыЗ АЗК .АЗ Мй мМй.йм ыСДыЗК ц Ммяц :г 3ыцХй :гяй
ймАМкыСАйК 4 Зый рйЗртйяй :г ММК Зый-
4 Ч йтАрй- 4 Зый г…цА ДйыЗ мктЗ. мДйАгМК
мтМркй3лцМ ЗмАргМ С:гн 4 Ч йтАрй 4 ыМцтМмАыЗ
.АЗн ?г пЗыц йМ….< ыц ыМ ый3К ыцкАЗ ыМ ыйМА 4
ыМцтМмАыЗн ?г пЗыц йМ….К .АЗ тмМ цтМмАыЗМ кЗы.ц-
яЗм.( 7ЗтЗМК ыМтМрЗ АыЗМК ыМтцйыыЗМн
?й К тыцСК пМы Ам К .йАм К крц.йАн 7З ,АЗ йяМ-кЗК ц тмМ йя.…МК пЗАЗ С .АЗ Зый м ЗАрцА ый Мы К
Зый МяМыыЗ тА кцтйМА Мы т мМ: мктЗ. СкцМ З-
яЗАгМ Зкый рй.кЗтн ?йк 4 ЗякЗК Зя.йн > пЗ.М С-АЗ
тмпЗ цыйМАм К кйк ЗыйДг мктЗ. дМяМыС3 иАМыС
АЗДМ м ЗАрМя т ..ц-АЗ ыМпЗы АыгМ ДМяАгМ рй.кцК й
ый иАМыЗй тцяцм. пАцKг Lцяц ,АЗ :гяЗ т рСкЗй рйNн
4 ияС…йй< Ммяц йтАрй ыМ мяС.цАм ыц.МкЗ ЗмЗ:Мы-
ыЗкЗ 4 пЗтМС АМ: АСй 4 Аг пЗыц йМ….(
7МАК ыМ пЗыц й3н 7З Зя.й кцтй3 кЗяЗтЗйн : 4
рймАтЗрцям К 4 :МмкЗыМ.ыЗ- йяЗМК 4 АЗ.кй-
Н кЗыKМ кЗыKЗт т ,АЗ АЗ.М.ыЗ мЗмАЗ ыцц МмА.
мтЗ яЗкцкй LмМкЗы …ы N< т АЗ.кМ :Зя.…М тмМкЗ
ыМцтМмАыЗмАМй) мАЗцА Мй тцыСА.м К …МтМя.ыСА.м 4
ц Зый ЗДМА З:рйАцА.м т Агм .ц рйыг крцтгК мЗА-
ыц АМян
выМ мАрй…ыЗ …МтМя.ыСА.м < тЗ .АЗ З:рйлСм.( >
ыМ кйДМАм 4 тмМ Айк ДМК кйк ц К :З Ам Мя..йй…М-
кЗ тцДМыц н НЗА мМй.ймК кЗкй пц…С ,АЗК тмМ мц АК
й:цт…цм. т мтЗц мАМкя ыыгМ кяМАкцК ц .МкЗ-АЗ ДСАн
Н кЗрцЗрМ ыМ мяг…ыЗ З:г.ыЗкЗ т ,АЗА .йм ДСДДй-
ыц яцХАйК ыМ мяг…ыЗ м МйК …йкЗтн >ыЗкй тцДС< пЗ
тЗМК Зкя гтй м.К прЗЗ А ый KгпЗ.кй пЗ кЗрцЗ-
рСК …Мп.САм -
=АЗ :СМА йтАрй( НЗ .АЗ З:рйлСм. йтАрй(
З ий -6-я
Кпнект:
Ми уLетвует. Сый. 4кM

УАрЗн иктЗ. пЗАЗяЗк 4 ыМ:З пЗ-тмМкй…ыМ С крМп-
кЗМК крСкяЗМК крймыЗлМкЗМн : С й3 4 Мы Мы.…М
СцтцяЗ :гК Ммяц :г СтцМя ый кЗяЗтЗй кйкЗМ-ыц-
:С. ыМЗ:г.ййыЗМ .МАгрМСкЗя.ыЗМ мЗяыKМК я3Мй т
рйыЗKтМАыг ЗМДй ц тМрцыЗй …МрмАцК кй Мы-
ыгМК ыМпрЗрй.ыгМ мАМыгн ?йк .АЗ ДМК мАйяЗ :гА.К цр
4 ый… цр 4 МлМ мСлМмАтСМА( >яц ,АЗ АЗя.кЗ цыМрKц К
кМыМрйАЗр СДМ тгкя3.МыК й …МмАМрыц МлМ крЗ гй3А
ц тМрА Ам 4 тй З:ЗрЗАйК Арц З:ЗрЗАй 4 ый .МАтМрАЗ
й рСА-
дыйкЗ З яц тй ,АЗ мАрйыыЗМ мЗмАЗ ыцМ( 7З..3
тг прЗмыСяцм.К рймкргяц кяйй т .МрыЗАС ц трСк
.СтмАтСМАМ 4 й:яСцяцм.К ц мкЗрММК мкЗрММ ый.цыйМ-
АМ ЗлСпгтйА. крСкЗ К цмкйА. .АЗ-ыц:С. ыйкЗ ЗМ ц
АтМрЗМ 4 мАМыСК яй пЗ.кСК мАСян > МыыЗ Айк ЗлСпг-
тйяК цмкйя т ЯцыЗй ;ЗмСйрмАтМыыЗй ;йМАМ 4 мкЗрММК
мкЗрММ 4 ц тЗА<
ЕН.Мрй мЗмАЗ ям йтыЗ м ыМАМрпМыцМ ЗДцйт-
…цйм тмМ ц бМы. ЯцыЗкяймц н Н +*-й рй МцыЗ-
кяймыЗ ц:рйы тмМ АЗА ДМК ыЗкЗкрйАыЗ Зкййт…цймтЗ3 ыМпЗкЗяМ:ц С3 СрЗмА. ъяйкЗМАМя.н ?ЗрДМ-
мАтЗ З рй.МыЗ :гяЗ ыМкЗАЗрг й М…йАМя.мАтЗ К
тгтйыыг трйкй ц м.ймА. К кЗАЗргМ АМ мй г К
МмАМмАтМыыЗК яц…цяц мМ: прйтй мАйА. кцрпц.й ц З:-
ыЗтяМыыЗкЗ т.Мрй ХСый МыАй ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйн
Нм кЗ С мыЗК .АЗ прцы А. т рйм.МА ц кЗяЗмй :гяЗ :г
Айк ДМ ыМяМпЗК кйк прцы А. й .ймА. тМяцкЗяМпыЗйК кМ-
рЗц.МмкЗй мц ХЗыцц 4 кй…Мя. мяС.ййыЗ прцмСАмАтС-
3лц т кЗыKМрАыЗ йяМ :Зя.ыг-е
 Сргйю 7МСДМяц г тмМ-АйкцК ыМм ЗАр ыц ый
.АЗК мпймМыг( 7З .АЗ ДМ т мй З МяМ ЗДыЗ тЗрй-
цА. ый ,АЗА крцмАйя.ыМй…цй мцяяЗкц (
> йя.…М 4 МлМ тМ мАрЗкц<
ЕиМкЗы т у5 мЗмАЗцАм мЗМцыМыыЗМ ймМйыцМ
ъ3рЗ Ч цыцмАрйАцтыЗкЗК ъ3рЗ вМцKцымкЗкЗ ц ъ3-
рЗ ОрйыцАМяМйн 7й ы прМмАЗцА тйДыгй ;ЗмСйр-
мАтМыыгй йкАен
7МАК МлМ мАЗ А мАМыг 4 тЗА Зыц 4 ЗкС ц ЗлСпйА.н
> СД ыМА ,АЗкЗ мАрйыыЗкЗ ЗлСлМыц К .АЗ пЗАМр ыК
.АЗ ыМцтМмАыЗ кМК .АЗ й:яСцям К ц ыцмкЗя.кЗ
ыМ СцтцАМя.ыЗК .АЗ тцДС мцыММ ыМ:ЗК крСкяЗМ мЗяыKМ)
ц тмМ 4 кйк З:г.ыЗ 4 ЗАпрйтя 3Ам ый рй:ЗАСн
: …Мя пЗ прЗмпМкАС ЗмЗ:МыыЗ АтМрЗ ц тЗыкЗ 4 ц
ыМ кййяЗм.К Айк ДМ …яц тмМн 7З тЗА пМрМкрМмАЗкК пЗ-
тЗрЗА й СкЗяК ц тцДС< тмМ кйк-АЗ мАрйыыЗК мАЗрЗыЗй
Зкц:й3А СкЗя йыц 4 :САЗ Ай т мАМыМ прЗртйяЗ кй-кС3-АЗ АрС:СК :ргДМА ЗяЗый тЗйК ц пЗ АрЗАСйрС
ыМя. прЗйАцн
ЯлМ п А.К Мм А. …йкЗт 4 ц Мы АЗДМ З:яцяЗ З-
яЗыЗй тЗЗйК кй.ыСяЗК м…ц:яЗ м АрЗАСйрй- 7й тгмЗ-
АМ прц МрыЗ 5- МАрЗт ый мАМыМ 4 .МАгрМСкЗя.ыгй
яцмАЗк :С йкцК ц ЗААСй 4 ыМпЗы АыгМ 4 ЗтцАЗ-М-
яМыгМ :Сктг<

МЕN

Ч тыцС 4 З:рйыЗ цЗкыСАй мпцыйК прЗрй.ыЗ кЗ-
ягй3лцМм ЗА кыМтй цяц ЗА тЗяыМыц кргя. -С…цн
JЗы т…ц ттМр прйтС3 рСкС ц :МмпЗ ЗлыЗ тгА ыСт
ыйй яМтС3 4 кйк :Зя.ыЗМК пЗ:цАЗМ кргяЗК Зы пЗ-
пргкцтйя ттМр 4 мЗртйА. :С йДкС 4 ц ыМ ЗкК ыМ тй-
АйяЗ тЗА мАЗя.кЗн
НМрЗ АыЗК С кйДЗкЗ ц прЗЗцт…ц ц З :гяй
гмя.< ЕЯмяц пЗЗйС К Зцы ц тмМК 4 ыМ пЗС й-
МА яц Зы< т .М -ыц:С. тцыЗтйА ц ц МыыЗ пЗАЗ С З-
.С-е
иЗый3м.< Ай ДМ гмя. :гяй ц С Мы н 7З
тмпЗ ыцяК мкЗя.кЗ рй Зы :гя ыймАЗ лц Зц йыкМ-
яЗ -рйыцАМяМ К мкЗя.кЗ рй Зы мпймйя Мы К ц м МяЗ
пЗЗ…МяК прЗА ыСя рСкСК мЗртйя яцмАЗкн
S З:ЗрЗАцям К :гмАрЗ-:гмАрЗ :Срйт.цкц т Мы К ыйыЗК .АЗ-АЗ ЗмАйя ЗААСйн JЗАЗ пЗы я ттМр яМ-
тС3 :рЗт.К :рЗт.3 пЗ цкыСя ый мАМыСК кМ тцмМяЗ
ЕвМХцен > ыМ Мя.кыСя тЗмАцк МкЗ Сяг:кц 4 к З-
М С СцтяМыц3К кйк :САЗ йДМ тМмМяЗйн Ч тпрЗ.М К
.МкЗ ДМ Сцтя А.м н ?З цАМя.ыЗйК МяМыыЗ пЗг й-
3лМйм АМ пМрйАСрМ цыкС:йKцЗыыЗкЗ пМрцЗй трй.
тмМкй прМпЗ.АМА мгп. ц мЗрЗкйкрйСмыгй Дйр< АСА
СДК пЗ крййыМй МрМК мыЗК .АЗ й :ЗяМы.н ЕвМХцеК
тгмгпйт…ММ мМкЗы ый мАМыйК 4 ,АЗ мгп.н : пЗыц-
й3 МкЗ Сяг:кС-
ф
ипСмк т пЗМ кС 4 ц пЗ ыЗкй цК ый ыМпЗрЗ.ыЗ
мАМкяМ мАСпМыМй 4 Зп А. :Мягй яцмАЗк< ЕвМХцен > ый
мАМыМ тыцСК ый мкй МйкМК ый МркйяМ т тйкЗыМ Lтцц-
ЗК ыйкяММыЗ ыймпМ 4 ыМ:рМДыЗК крцтЗN 4 тММ Ай ДМ
мй й :Мяй К ДСАкй мгп.н
Н Ац…цыМ 4 тмАтМыыЗМ ДСДДйыцМ кЗяМмК кйк …С
тЗмпйяМыыЗй крЗтцн УЗкЗ-АЗ АрЗыСяц й пяМ.З 4 Зы
трЗкыСяК СрЗыця мтМрАЗк м :С йкй цн > мяМтй ЗА М-
ы 4 рСкЗй< .цАйМА т кйМАМ тмМ ЗыС ц АС ДМК ЗыС ц
АС ДМК ЗыС ц АС ДМ мАрЗ.кСК ц кйМАй МяМ й МАыЗ рЗ-
ДцАн > .СтмАтС3К кйк тм3С 4 т кЗяМмйК рСкйК кйМ-
АйК рМмыцKй 4 пСя.м тмМ .йлМ цК ЗДМА :гА.К мМкЗ-
ы К кЗкй м I пЗпйС АСйК 4 :СМА ВшК +»К +у крйСм
ф
бЗяДМы мЗыйА.м К .АЗ АЗ.ыЗМ рМ…МыцМ ,АЗй Сяг:кц ый…Мя АЗя.кЗ
.МрМ ыЗкЗ ыМйК ЗтМрС ый:цАг мЗ:гАц ц мй г ц мАрйыыг ц ц
ыМЗДцйыыг цн4 ЗА М.МыыгМ ый АМр З МАрМ .МрыЗй .МрАЗй-
7й ,яяцыкМ 4 Айкй ДМК ДСДДйлй йяМкц К ыМтц-
ц г прЗпМяяМрЗ Ац…цыйн иАйыкц Зя.йК ыймСпцт-
…цм. мАЗ Ан > АЗя.кЗ крйыгК .СА. мяг…ыЗК :САЗ ый
KгпЗ.кйК мкЗя. АК ыйкц:й3Ам К тйАй3А кяМ…ы ц
кЗяС:гМ кяг:г й ЗрЗДМыыЗкЗ тЗСй ц крС А ц т
:ЗрАЗтгМ KцмАМрыг Е>ыАМкрйяйе< г СДМ кЗАЗтц МкЗ
к прЗ:ыЗ С пЗяМАСн
4 7С .АЗ< т ыММя3 кЗы.ц пЗкрСкС(
ЖАЗ НАЗрЗ С иАрЗцАМя3н 0цKЗ С ыМкЗ 4 Хй ымК
рймпцмйыыгй мяйкЗ-кЗяС:г цК ыМДыЗ-рЗЗтг ц KтМ-
АЗ.кй ц LкяййК кС:гNК ыЗ Зыц мМкЗы кйкцМ-АЗ яцы -
ягМК м гАгМн вг м.цАйМ тмяСК ыЗ трСк З:рС:ця
ый пЗяСмяЗтМ ц мАЗ3К рйцыСт рЗА< тгмЗкЗ пЗ кСпЗяЗ
ый пЗы АЗй крйыЗ кЗяС:Зй кяг:М 4 .СА. й МАыгй
:Мягй ктйрйАцк 4 ыйкяММый :С йДкйн > Мы тмМкЗ
Ар мМА 4 ЗДМА :гА.К ЗА м МйК 4 йК мй мяг…СК кйк
м М3м. LыйМАМ яц тг ,АЗК кЗкй тг мй ц мяг…цАМ
мтЗй м М(Nн
4 7МАК мяС…ййАМ- 4 кЗтЗр3 н 4 JрМмАйт.АМК .АЗ
тг ый рМтыМ й,рЗпяйыМК йя.Ац МАр п А. Агм . МА-
рЗтК мяЗ йяЗм. кргяЗК тг АСр йыЗ тыцК ц пЗ ЗрЗкМ
тгм.цАгтйМАМ< ЕдйтАрй 4 ЗА тМыйKйАц З тС- ЗА
тС З …МмАц- т 6 З:М-е 7С ыМ м М…ыЗ яц( Ч тМ.
г мМй.йм 4 ц МыыЗ Айкю
;ЗяС:гМ KтМАЗ.кц …МтМя Ам К АйрйлйАм н =АЗК Ммяц: :гя мАМкя ыыгй ц ыМ тцМяК .АЗ .МрМ кйкц-ыц-
:С. В4+ .ймй-
З ий -7-я
Кпнект:
Ник кпгп кпнект J нелй*я

: Зцы т :МмкЗыМ.ыг кЗрцЗрй 4 АМ мй гн
7М ЗМ :МАЗыыЗМ ыМ:Зн ;М-АЗ кйпйМА З кй Мы. тЗйн
дыйкЗ й К А ДМяй К ыМпрЗрй.ый тМр. 4 ц ЗААСй
кяСЗй кСян
ый мкййяйК .АЗ тгйМА кЗ ыМ рЗтыЗ т у6н 7З тЗА
СДМ прЗ…яЗ пЗмяМ у6 п А. цыСАК Мм А.К п АыйKйА.<
ыцкЗкЗн
7й мМкСыС прМДыцй К кЗАЗрЗ С мАрй…ыЗК Ммяц ЗА-
крЗМАм ,Ай тМр.н ЯлМ пЗмяМыцМ п А. цыСАК ц Ммяц
Зый ыМ тгйМА —
;М-АЗ кйпйМА З кй Мы. тЗйн 7цкЗкЗн : м АЗмкяцтЗй
рйЗмА.3 .СтмАтС3< мпймМын вМяМыыЗ цС пЗ кЗрцЗ-
рСК ыййн брЗДйлцй пСыкАцр яй пЗ.Мк ый пЗАЗякМ тмМ
АСмкяММК АСмкяММ-
НрСк мйц АЗрЗпяцтЗ :р кыСяй тМр.К :гмАргй
АЗпЗАК ккЗ ЗАмкйкцтй3лцй ЗА пЗАЗякйК ЗА мАМыК 4 ц
ЗыйК яМАС.й К мяМккй йпгйт…й м ЗА :МкйК г…цА
рАЗ н
4 : ыйяй< Аг :СМ…. Мм.К Аг прцМ….ю : ыйяй<
Аг-Аг-УЗп. рМмыцK ЗАЗтцкй3Ам К прЗпСмкй3А Мы
тыСАр. 4 ц- Уйк рйммкййА. АЗК .АЗ мЗ ыЗ3 МяйМА
,АЗА рМтыцйК ыМяМпгйК .СМмыгй З:р К кЗкй ММ кС-
:г кймй3Ам Зц( УйкЗй ХЗр СяЗй тгрйцА. ,АЗАК
тмМК крЗ М ыММК т С…М тг МАй3лцй тцр.( бйК йК т
С…М 4 м МйАМм.К Ммяц ЗАцАМн
ый м СмцяцМ К МяМыыЗ пЗг йМА тМкц 4 ц м АрС-
З К МяМыыЗ мяЗтй<
4 7МАК ЗтЗя.ыЗ- пЗмяМ< мМй.йм 4 пЗйМ н
бтМр. ЗАкргяйм.н иАСпМыц 4 мАМрАгМК мАйргМн >
ыМмАМрпц З пМмАргй кй К мтцмАК мтМА-
и АМ пЗр прЗ…яц СДМ пЗ.Ац мСАкцК тмМ тЗ ыМ СДМ
ыМмкЗя.кЗ ЗАмАЗ яЗм. 4 ц АМ ыМ МыММ ыМ .рМтг-
.ййыЗ АрСыЗ йА. ЗА :г прц:яцДМыыЗ-АЗ.ыЗМ Зпц-
мйыцМн Н кЗяЗтМ кйк :САЗ тЗртйяц :З :СК й рймкрг-
АгМ рАгК кргя. К крцкцК яцмА. К мяЗтйК кй ыц 4 р З К
кС.МйК ЗыЗ й рСкц -
: пЗ ы3 4 пМртЗМ С Мы :гяЗ< ЕикЗрММК мяЗ кЗ-
яЗтСК ыййен JЗАЗ С .АЗ ыМ мыЗ< пЗкй Ай К т кЗ-
рцЗрйК Дйя 4 Зыц кйк-АЗ тЗртйяц цяц рйрС…цяц
дМяМыС3 иАМыС 4 ц ЗААСй тмМ рцыСяЗм. ц йяМмАыСяЗ
ый… З.цлМыыгй ЗА ыц…МкЗ црй кЗрЗн
бЗяДыЗ :гА.К .АЗ-ыц:С. т ,АЗ рЗМ мкййя Iн
ый йм М яйм.<
4 бй ыМА ДМю JрЗмАЗ г тг…яц й дМяМыС3 иАМыС-
?Зкй рймкргя кяйй 4 ц яцKЗ к яцKС мЗ ыЗйК ый-тС АЗ мй ЗМК .МкЗ З мц пЗр ыМ тцМя ыцкАЗ ц Дцтг
цый.МК кйк т Агм .С рй С Мы.…МыыЗМК Змяй:яМыыЗМК
йАС…МтйыыЗМ САыг мАМкяЗ иАМыгн
иЗяыKМ- ,АЗ ыМ :гяЗ ый…МК рйтыЗ МрыЗ рймпрММ-
яМыыЗМ пЗ Мркйя.ыЗй пЗтМрыЗмАц ЗмАЗтг мЗяыKМ<
,АЗ :гяц кйкцМ-АЗ ДцтгМ ЗмкЗякцК ыМпрМмАйыыЗ прг-
кй3лцМ п АыйК ЗА кЗАЗрг мяМпяц кяййК кЗяЗтй …яй
крСкЗ н > МрМт. К кйк мтМ.кцК 4 т мй ЗМ ыМ:З) кйк ый
кЗр тг яйпй прцмМт…цМ к М яМ пйСкц) кйк ыМ гМ
МяМыгМ ХЗыАйыг- > тмМ ,АЗ кйрй.цАм К …МтМяцАм К
…Ср…цАК ц-пЗ ыЗк …йрййМАм кйкЗй-АЗ …Мр…йтгй
кяС:З.МкК й прцкЗтйыК ыМ ЗкС ыц …йкС 4 пЗАЗ С
.АЗ пЗ ыЗкй ц ыМ пяЗмкЗмА. 4 пЗыц йМАМК ыМ пяЗм-
кЗмА.К 4 й .АЗ-АЗ ЗАтрйАцАМя.ыЗ- ккЗМК пЗйАяцтЗМК
ДцтЗМК МяМыЗМК СпрСкЗМн
: :гя ЗкяС…Мы тмМ ,Ац К йяМ:ыСям 4 ,АЗК З-
ДМА :гА.К мй ЗМ пЗЗ лММ мяЗтЗн : мАЗ яК З:Мц ц
рСкй ц тKМпцт…цм. т кйкЗй-АЗ кй.й3лцйм мСкн
4 7ц.МкЗК ыц.МкЗю ЖАЗ АЗя.кЗ мый.йяйК ,АЗ прЗйМАн
и МяММю
х З м I 4 ый МяМыЗйК кЗяЗтЗкрСДцАМя.ыЗ пргкй-
3лМй мМАкМ .Мй-АЗ АЗы.йй…цйК тгрМйыыгй ц :С й-
кц прЗХця.- ыМАК ыМ .Мй-АЗК й МкЗ ый3н : пЗ ы3<
ЗкАЗр 4 ыМАК ыМАК З.Мы. мыЗ тмМ пЗыц й3н > тЗА пЗ-
ыц й3< Зыц ттЗМ мтйАцяц Мы пЗ рСкц ц мЗ м М-
З АйлйА тпМрМн 7Зкц С Мы йпяМАй3Ам К мкЗя. Ан?й кйркйы.МК ЗК кЗ.кцК кяМкЗАК мС.. К мАтЗягК крг-
я. К яцмА. К мтцмА-
> 4 МрМт. рй:МДйяцм.К ркй пЗя ыйК ый пЗя ыМ
4 я3ц- цяц СД ыМ ый3 кйк< ЗДМА :гА.К прйтця.-
ыМй 4 мСлМмАтйн
?СА мй ЗМ АрСыЗМн JЗАЗ С .АЗ ,АЗ тгЗцяЗ ц тм -
кц прММяЗт тМрЗ Ац н > ыМ АМпМр. мыЗК ЗА.МкЗ I
тмМкй Айк СпЗрыЗ ЗА йя.цтйяйм.< тмМ рйтыЗ :г ыМ
пЗтМрця 4 йДМ Мйн НЗ ЗДыЗК .АЗ йтАрй ц ыМ :СС
тМрцА. ц мй З С мМ:М 4 тЗА ,АЗй мтЗМй йпцмцн
7й пЗя ыМ тЗкрСк кЗяЗкЗК пЗЗДМкЗ ый .МрМп кй ы
…С Мяй АЗяпй т АрцмАй 4 .МАгрМмАй- .МяЗтМк 4 пСмА.
4 Е.МяЗтМкеК ыМ АрСыЗ кЗтЗрцА. цый.Мн Уйк ый Арц:С-
ый ц З:лМй мС г яцK тг т пМртгй З МыА тЗмпрц-
ыц йМАМ АЗя.кЗ ыйкЗ гК Айк ц Мм. мпМртй СтцМя
АЗя.кЗ ый…ц мМрЗ-кЗяС:гМ 3ыцХгн Ч йАМ мМкСый
4 ц мрМц 3ыцХК мЗтМр…МыыЗ ЗА.МАяцтЗ ц прЗмАЗ< тЗ-
рЗыгМК ргДцМК ЗяЗАцмАгМК кйрйкЗтгМК .йягМК :МягМ
я3ц 4 пЗ-тцц З СК я3цн НмМ Зыц :гяц :М ЗМД
ц тмМ :гяц пЗкргАг кЗрЗАкЗй :яМмА лМй …МрмА.3 4
трЗМ АЗйК кйкС3 тм кцй ЗДМА тцМА. ый яЗ…йцыЗ
.С.МяМ т бЗцмАЗрц.МмкЗ вСММн 7З С мй Зк :гяц яц-
Kй АЗ.ыЗ АйкцМ 4 йК йК АЗ.ыЗ АйкцМ ДМК 4 кйк ц С ый…ц
ДМылцы< ыМДыЗ-рЗЗтгМ ц ыМ йрЗм…цМ тЗяЗмй цК ц С
ыц мтЗ:Зыг ЗА тЗяЗм :гяц АйкДМ крСц 4 крСпыгМК
крМпкцМК прМкрймыЗй кМЗ МАрц.МмкЗй ХЗр гн У мй -KЗт :М …МрмАц :гяй АЗя.кЗ .ймА. яцKй 4 кйк С ый…ц
прМкЗтн
ЖАЗ :гяЗ З АйкЗй мАМпМыц ыМтМрЗ АыЗК З АйкЗй
мАМпМыц ыМЗДцйыыЗК .АЗ мпЗкЗйыЗ мАЗ я 4 пЗяЗДц-
АМя.ыЗ САтМрДй3< мпЗкЗйыЗ мАЗ я ц м ЗАрМян Уйк тМ-
мг< пМрМкрСцАМ ЗыС .й…кС 4 ц пЗАЗ ЗДМАМ кяймА.
АСй СДМ мкЗя.кЗ СкЗыЗ 4 мАрМякй тмМ рйтыЗ ыМ тц-
ыМАм -
НрСк 4 Зцы< I СДМ мЗ ыЗй ыМА 4 ыМ ый3К кйк ц кС-
й Зый цм.Мяйн УрСкЗ АЗя.кЗ ,АцК йАяймыЗ яЗмы лц-
Мм ый мЗяыKМ …МрмА.3н : тйАй3м. й ..М-АЗ кЗр .ММК
крМпкЗМК тЗрЗыЗМ пяМ.З<
4 JЗмяС…ййАМ 4 рйц ъяйкЗМАМя 4 тг ыМ тцйяц 4
кСй Зый С…яй( НЗА АЗя.кЗ мМй.йм 4 тЗА мц3 цыСАС-
7й Мы 4 кЗм йАгМК мАрЗкцМ :рЗтц<
4 n-…-…ю ?ц…Мн 4 > кЗм йАЗ кцтыСяц АСйК ый мМрМ-
цыСК кМ ДМяАгйК кйк .МрМпК кй Мы.н
?й К ыйтМрСК ый кЗяЗтй цК ый тмМ ц 4 СтцМя
ММн иЗяыKМ пр З т кяййК пЗ АС мАЗрЗыСК ц ЗА ,АЗкЗ тм
Зый 4 ый мцыМ пЗяЗАыМ ыМ:й 4 рМкй К СкЗя.ыЗ-.Мр-
ый К СкЗя.ыгй мцяС,А ый мцыМ н =СА. тг…М яМА А З:-
яйкйК ц АйкК :САЗ ыМ З:яйкйК й кй Мы.К ц Зый мй й ый
кй ыМК ц й ыМ3 АЗяпйК ц пЗя ый 4 ыМмяг…ыЗ мкЗя. АК
кйк кЗрй:я.К ц яМккй 4 СпягтйМА М я пЗ ыЗкй ц-
4 ърйА. - 4 ,АЗ Зыйн 4 ърйА. ю Нг тмМ ыйМАМ< Ай К
й иАМыЗ3К т кЗрЗМ 4 мАрЗ А Е>ыАМкрйяен > тг ыйМАМ<прц…Мя Мы.К кЗкй г рйрС…ц ,АС иАМыС 4 тмМ мАМ-
ыг 4 .АЗ:г МяМыгй тМАМр ц кЗыKй т кЗыМK 4 пЗ тмМй
М яМн 7З Е>ыАМкрйяе СыМмМА ,Ац мАМыг АСйК ттМрК т
Агм .ц цыг М Мя.К кйкцМ мМкЗы ыЗ..3 й…МяМмА А
тй Зкы ц мктЗ. .МрыгМ ыЗ.ыгМ яцмА. -
: кй Мы. 4 тЗяыгК пМыйК тМАМр<
4 бЗяЗй Е>ыАМкрйяею бЗяЗйю
4 7МАК :рйА. < ыМ ЗяЗйн 7З Е>ыАМкрйяе ЗяДМы
:гА. ый…ц н Н АЗА Мы.К кЗкй Зы тпМртгМ ЗА.йяцА т
ыМ:ЗК ый ыМ :СМ гн JЗАЗ С .АЗ м ый ц иАрЗцАМя.
Е>ыАМкрйяйен ы пЗкцыСя мАМыгК Зы прц…Мя мЗ ыЗй
м3йК .АЗ:г :гА. мрМц тймн бй рйтмАтСМА иАрЗц-
АМя.ю
вцк 4 ц кМ-АЗ ыйтМрСК пЗЗ ыЗ3 4 кЗяЗтгК кЗ-
яЗтгК кЗяЗтгК …црЗкЗ крц.йлцМ рАгК тгпяМмыСАгМ
ттМр ц пйй3лцМ рСкцн ЖАЗ :гяЗ ыМЗ:г.ййыЗ мАрйы-
ыЗМК п. ыЗМ< .СтмАтЗтйя мМ: ый тмМ цК :гя К
ЗАМя.ыЗМК црК пМрМмАйя :гА. мяйкйМ г К кйк тмМ-
кйК ц мАйя МцыцKМйн
> тЗА 4 м ц Аг К м.ймАяцтг К мкЗ кйыыг К кйк
пЗмяМ я3:Зтыг З:, АцйК АМяЗ 4 тыцСК ЗкЗяЗ мй З-
кЗ кй ы н иЗяыKМК кЗяЗмй мтМрС 4 Сяг:кй Iн Уйкй -АЗ
ЗяЗАЗтЗяЗмй ц тм йАяймыЗ-ЗяЗАй К пйыСлй Арй-
тй ц ДМылцыйн Н рСкй С ыМй .й…йК пЗ-тцц З СК ц
МрМтйн ый ЗАпцтйМА крймыг ц кС:й ц ц пЗйМА ыМК
ц ДйыЗК йкргт…ц кяййК п.3К .АЗ: йяцА. ЗкЗы.К 4п.3 мяйкцМК кЗя3.цМК ЗяЗыгМ цмкргн
Ч йАМ 4 крЗт. тЗ ыМ ц тМм. цр 4 т Агм .С рй
:гмАрММК яМккй М я яМАцА пСЗ н > тмМ ыМ яМккЗК
прЗмАЗК мыЗн
НЗА АМпМр. тцДС ый кй ыМ ыйкЗ гМК ЗкрЗ ыгМ
:Сктг< ЕвМХце 4 ц пЗ.М С-АЗ ,АЗ Айк ыСДыЗК ,АЗ прЗ-
мАй К прЗ.ый ыцА.К мт гтй3лй тмМн : тцДС крС:ЗМ
цЗ:рйДМыцМ 4 ЗДМА :гА.К АЗДМ ый ,АЗ кй ыМ< крг-
яйАгй 3ыЗ…йК прЗрй.ыЗМ АМяЗК ц Ай К кМ ЗяДыЗ
:гА. мМрKМК 4 ЗмяМпцАМя.ыгйК йяцыЗтЗ-АяМ3лцй
СкЗя.н > Зп А.< пЗыц й3 ,АЗА СкЗя.- цяц ыМ АЗ< .Ст-
мАтС3 МкЗ 4 Айк ДМК кйкК ыМ мяг…йК .СтмАтС3 кйДЗМ
мяЗтЗ LЗый кЗтЗрцА мтМрСК м кй ы N 4 ц .СтмАтС3К .АЗ
тмМ г…йА т МмАМ 4 ц тмМ т МмАМ кСй-АЗ яМАМА.К кйк
АЗкй пАцKг ый иАМыЗй-
ийцК ц кСмАЗ г…йлМй .йлц АМя 4 крЗ кцй кЗяЗм<
4 7З ,АЗ ДМ :МС цМю
> кйДМАм К 4 йК С й3К .АЗ ,АЗ :гя ц МыыЗ К 4
тмкЗ.ця ый кй Мы.К ц ЗААСй мЗяыKМК кЗяЗтгК ый мцыМ
4 МяМый С:.йАй пцяйК ц крц.С<
4 бйК йК ц МыыЗю > ыйЗ тмМ мЗйАц м С йК ыМЗ:З-
ц З тмМ мЗйАц м С й 4 кйк ЗДыЗ мкЗрММю ЖАЗ ыМЗ:-
Зц З 4 ый3н
х З 4 I) ММ Сяг:кйК тМ АМ ыг .МрАг 4 ЗА крйМт
рАй ттМрК СкяЗ ) ц тЗ ыМ СкЗяК ц ,АЗ кыЗтМыыЗК яМк-
кЗК .СА. :Зя.ыЗК прМкрймыЗ-JЗАЗ 4 АЗя.кЗ ймАр т…цМК рйрЗыМыыгМ ЗмкЗякцн
вМяМыыЗК ыцкЗ 4 пАцKйн : тцДС< Зый Дцтй К кйк К
ЗыйК кйк .МяЗтМкК пЗтЗрй.цтйМА кЗяЗтС тпрйтЗК тяМтЗК
ц т Мы ттцы.цтй3Ам .МрыгМК крСкягМ кяйй-
ЯлМ< мпцый 4 м :яМмА лМйК KтМАй мАйрЗй мяЗыЗтЗй
кЗмАц …МрмА.3н JЗ мпцыМ пЗяМА АМ ыЗМК м крЗ…М.ыг-
цК прЗрй.ыг ц кргя. ц ыймМкЗ ЗМ 4 мпцый трй-
кцтйМАК .АЗ:г мЗкыйА. ыймМкЗ ЗМК МлМ рй трйкцтй-
МА-
ЯлМ< ЗА яцмА.Мт АМы. 4 пяМАМый К рМ…МА.йАй н Н АМ-
ыц яМДйА ц ДС3А .АЗ-АЗ пЗЗДММ ый яМкМыйрыС3 пцлС
рМтыц< яцыыгй ДМяАгй пяЗ ц кСмЗк .МкЗ-АЗ АМ ыЗ-
кЗн ЖМылцый мСМА ,АЗ ыМ т рСкСК ц ыМ м М…ыЗ< ыМ
ый3К ЗкС яц ,АЗ МмА.н
> мыЗтй< АЗяпйК кЗяЗтгК ыЗкцК рСкцК рАгн Нгмкйкцтй-
3А ый мМкСыС яцKй 4 ц прЗпйй3АК яЗпй3Ам К кйк пС-
грцн > ый мМкСыС 4 цяцК ЗДМА :гА.К ,АЗ АЗя.кЗ ыМ
кйДМАм 4 прЗрй.ыгМК яМА лцМ кргя. -С…цн
: ц тмМ мця мАцмкцтй3 рСкС Iн ый Зкя гтйМАм <
4 =АЗ Аг(
4 ы Мм.- выМ пЗкййяЗм.-
4 УАЗ Зы(
4 -НЗА АЗя.кЗ мМй.йм 4 т АЗяпМ-
УкЗя.ыЗ-.МрыгМК АЗыкцМ :рЗтц тМрыСАг к тцмкй <
ЗмАргй АрМСкЗя.ыцкК Сяг:кйн выМ ыМ мыЗ< пЗ.М С Зый
Сяг:йМАм 4 кйк Зый ЗДМА Сяг:йА.м (4 ?г ыМ пЗыц йМ…. 4 IК Аг ыМ пЗыц йМ….К .АЗ ый-
.цАК Ммяц Зы цяц кАЗ-ыц:С. ц ыц 4 Мм.н
4 и М…ыЗйю хйтМ кЗ С-ыц:С. Ай К й иАМыЗ3К
прцМА т кЗяЗтСК .АЗ г Мм.( НмпЗ ыц< тЗА Аг 4 рй-
тМ Аг кЗкй-ыц:С. С йяК .АЗ ,АЗ тЗ ЗДыЗ( ыц яЗ-
т А ыйм Ай 4 пСмА. яЗт Аю ?г :рМц….н
ый Сяг:йМАм яМккЗК тМмМяЗК ц Сяг:й3м.К М я
4 п. ый К тМмМяй К яМккй 4 пягтМА-
З ий -<-я
Кпнект:
Обе. Энтпия и ,негия.
Неп* рн я р тй тел

НЗА< Ммяц тй… цр пЗЗ:Мы црС ый…ц йяМкц
прМкЗтК Айк прМмАйт.АМ мМ:МК .АЗ ЗыйДг т ЗкМй-
ыМ тг ыйАкыСяцм. ый …МмАС3К мМ. С3 .ймА. мтМАй
4 кйкС3-ыц:С. ЧАяйыАцСК ц Ай 4 ыМ:гтйягМ кЗрЗ-
й-яй:црцыАгК я3цК пйр лцМ т тЗСМ :М пЗ Злц
кргя.МтК цяц й,рЗК кй ыцК пЗг йМ гМ ттМр мцяЗ3
ткя йК 4 мяЗтЗ К АйкЗМК .АЗ тй ыМ ЗкяЗ :г прцйАц
т кЗяЗтСК йДМ кЗкй тг мАрййМАМ мыЗ:ЗяМы.3н НЗА
Айк ДМ ц т.Мрйн JЗАЗ С .АЗ 4 пЗй цАМ ДМ 4 ыцкАЗ ц
ыцкЗкй ц ыйм мЗ трМ Мыц бтСмЗАяМАыМй НЗйыг ыМ
:гя й иАМыЗ3 4 СДМ кЗтЗрця тй З: ,АЗ н
: ый3< Зй Зяк пМрМ тй цК ыМтМЗ гМ рС. К
рйммкййА. пЗрЗ:ыММ З: ,АЗ мАрйыыЗ ц ыМЗДцйы-
ыЗ црМК ЗАкргт…М м ыМ т.Мрйн 7З пЗкй ыМ т
мЗмАЗ ыцц тМрыСА.м к ,АЗ Сн НмМ ыЗтЗМ ц ыЗтЗМК кй-
кЗй-АЗ яцтМы. мЗ:гАцйК ц Мы ыМ тйАйМАК .АЗ:г мЗ-
:рйА. тмМ< пЗмАйтя 3 пЗягК прцкЗр…ыц 4 ц тмМ-Ай-
кц KМягМ тМрй прЗяцтй3Ам ц ЗК й ый ,Ац мАрйыцKгпЗпйй3А АЗя.кЗ кйпяц-
ипМртй Смяг…йя С мМ: й тМр.3 крЗ кцМ кЗяЗ-
мй 4 ц Сыйя ММ кЗяЗмК IК СпрСкцйК МАйяяц.Ммкцй 4 ц
рСкЗйК пЗ.Ац ыМкыСт…цйм 4 кйк МрМт ыый яцыМйкй
4 кЗяЗм Юн дйАМ тМр. рйтМряйм. м АрМмкЗ ц тг-
мАрМяцяй ц З:Мц кЗ ыМ т кЗ ыйАСн > МыыЗ Айк< тг-
мАрМяцяйн
I пЗяЗДцяй рСкС ый мпцыкС ЗМкЗ крМмяй ц .МрМ пяМ-
.ЗК тпрйтЗ 4 Зыц ц С:й ц Сяг:йяйм. АЗйн : ыМ З-
АМя :г мАЗ А. пЗ ,АЗй Сяг:кЗйн
4 JЗмяС…ййАМК 4 мкййяй ыМ IК 4 ,Ай ДМылцыйК кй-
ДМАм К пЗмАйтцяй мМ:М KМя.3 Зрйы А. тйм ЗА Мы
кйк йяЗкЗ рМ:Мыкйн ЖАЗ 4 м тй…МкЗ рйрМ…Мыц (
> АЗкй 4 рСкй К трйкцтй Дй:рй ц<
4 бй Зы ц МмА. рМ:МыЗкн бйю ?Зя.кЗ пЗАЗ С Зы ц ыМ
тццАК .АЗ тг м ыц тмМ ,АЗ 4 АЗя.кЗ йАМ К .АЗ:г-
.АЗ тмМ ,АЗ кЗ Мц н бйю > Зй Зяк-
7й цк т МркйяМ 4 мяЗ йыый К пргкй3лй пр й
Зц :рЗтМйн : тмкЗ.ця цК м АрСЗ СМрДцтй т мМ:М
АЗкЗ 4 м Ар мСлц цм тЗяЗмйАг ц кСяйкй цК м АрСЗ
прЗАцмкцтй мктЗ. С:г кйДЗМ мяЗтЗК крцкыСя Мй т
СпЗр 4 т мй гМ Дй:рг<
4 и-мц3 ДМ м-мМкСыС 4 тЗыю иц3 ДМ мМкСыСю
Жй:рг тСяцм. кцрпц.ыЗ-крймыЗК пЗАЗ ЗпйяцК пЗ-
мМрМяцн ый рймкргяй рЗА .АЗ-АЗ мкййА. цК ыц.МкЗ ыМ
мкййтК йяЗпыСяйм.К тг…яйн: :рЗмцям к I<
4 : ыМ прЗлС 4 ыцкЗкй мМ:М ,АЗкЗ ыМ прЗлСю ый
м Мяй 4 АМ: ( 7З Аг ДМ ыМ ЗДМ…. С йА.К .АЗ С-
й3К .АЗ- .АЗ Зый- ЖАЗ тмМ пЗАЗ СК .АЗ Зый З.МА
йпцмйА.м ый Мы К й -
4 дйпцмйА.м ЗыйК к м.ймА.3К ыМ СмпММАн > ЗА. Аг-
м .С АйкцК кйк Зый< ыМ тмМ рйтыЗн : ый3 4 Аг пЗтМ-
рц…. ыМ Агм .МК ыЗ ЗыЗй ыМн JЗАЗ С .АЗ тМ. пЗмяМ
т.Мрй…ыМкЗ 4 пМрМ АЗ:Зй тм К З кЗыKйК кйк Аг З-
АМян : 4 т АтЗц рСкйК Аг ЗДМ…. 4 т я3:Зй З МыА-
4 =АЗ 4 т я3:Зй З МыА( 4 ц АЗА.йм ДМ пЗы я 4 . А
ЗК крЗт. :ргыСяй т С…цК т лМкцК крцкыСя< 4 7М ыйЗ
З: ,АЗ К ыцкЗкй ыМ кЗтЗрц ыМ З: ,АЗ ю НМ. Аг ДМ
пЗыц йМ….К .АЗ ,АЗ АЗА К прМДыцйК й АМпМр.-
4 УАЗ АМ: ыйМА- =МяЗтМк 4 кйк рЗ йы< З мй Зй
пЗмяМыМй мАрйыцKг ыМ ыйМ….К .М кЗы.цАм н >ый.М
ыМ мАЗцяЗ :г ц .цАйА.-
I кяйцА Мы пЗ кЗяЗтМн 0цKй ММ ыМ ыМ тцыЗК ыЗ пЗ
кЗяЗмС мяг…С< м ЗАрцА мМй.йм кСй-АЗ З.Мы. йяМкЗК
йKМпцяйм. кяйй ц й З:яйкЗК пягтСлММ ыМмяг…ыЗК
МяМыыЗК ыМцтМмАыЗ кСй-
НрСк ЗАмАрйыцяй Мы рСкЗй 4 АтМрЗ ц ыМДыЗ<
4 ияС…йй< прц…яй мкййА. АМ:МК .АЗК ЗДМА :гА.К
г СДМ пЗмяМыцМ ыц- ?г ыйМ….< м мМкЗы …ыМкЗ
тМ.Мрй ЗА МыМыг тмМ йСцАЗрцС гн
4 А МыМыг(4 бйн > …яй ц З 4 тцМяй< т йыц йСцАЗрц-
С Зт .АЗ-АЗ кЗАЗт АК кйкцМ-АЗ мАЗягК Мцкц т :МяЗ н
4 7З .АЗ ДМ ,АЗ ый.цА(
4 : ыМ ый3н JЗкй МлМ ыцкАЗ ыМ ыйМАн > ,АЗ СДМ
тмМкЗн : АЗя.кЗ .СтмАтС3< ткя3.цяц АЗкК цмкрй :МДцА 4
ц ыМ ыгы.МК Айк йтАрй- 7ЗК ЗДМА :гА.К Зыц ыМ СмпМ-
3Ан
: СД йтыЗ пМрМмАйя пЗыц йА.< кАЗ 4 Зыц ц кАЗ 4
гн : ыМ пЗыц й3К .МкЗ З.С< .АЗ:г СмпМяц 4 цяц ыМ
СмпМяцн выМ мыЗ АЗя.кЗ ЗыЗ< I мМй.йм цМА пЗ мй З-
С крй3 4 ц тЗА-тЗА-
4 7З ,АЗ :МС цМК 4 кЗтЗр3 н 4 Нг 4 ц ЯцыЗМ ;З-
мСйрмАтЗн ЖАЗ тмМ рйтыЗ кйк йАкыСА. рСкЗ3 СяЗ 4
ц С йА.К .АЗ ЗДыЗ СМрДйА. тгмАрМян ЖАЗ 4 мЗтМр-
…МыыЗМ :МС цМю
Уяг:кй<
4 Е7йЗ тмМ мЗйАц м С й 4 кйк ЗДыЗ мкЗрММ мЗйАц
м С йен ЖАЗ кЗтЗрця кАЗ-АЗ т.Мрйн ?г пЗ ыц….( ?й -
бйК ,АЗ С Мы йпцмйыЗн > мяМЗтйАМя.ыЗК ,АЗ :гяЗ
ый мй З МяМн : Зя.й м ЗАр3 ый ММ яцKЗ< ый ыМ
мМй.йм ЗмЗ:МыыЗ тмАтМыыЗ 4 АМ ыгй крМмАн
4 IК цяй К 4 пЗкй МлМ ыМ пЗыЗ- ОЗ.М…. 4 :рЗ-
…С тмМК й:СС тмМ 4 ц СйМ м АЗ:З3 АСйК й иАМыС
4 к ,Ац - ыМ ый3К кАЗ Зыцн
ый пЗкй.йяй кЗяЗтЗйн иктЗ. АМ ыгМ Зкый кяй 4
Ай К тыСАрц С ыМйК тцМяК пгяйМА пМ..К цмкргК г-кц Зкы ттМрК ыйтйяМыг кЗрг мСцК м Зя ыг рЗтн
> ыМ мыЗ< пЗыЗ СДМК Зц мяЗтй СДМ ыц.МкЗ ыМ З-
кСА-
НмАйяй 4 мМй.йм СйМАн вЗДМА :гА.К СДМ пЗмяМыцМ
ыцК ЗДМА :гА.К цыСАг- : мтйАця ММ й рСкСн
4 7МАю ЯлМ ЗА. ыМ ыЗкЗ 4 ыСК рйц- рйц-
ый МяМыыЗ пЗыц йяй ттМрК к мтМАСК З3 рСкС
4 З3 тЗяЗмйАС3 рСкСК кЗАЗрС3 Айк ыМыйтцМян : З-
АМя тгМрыСА.К ыЗ Зый МрДйяй крМпкЗн
4 ?тЗ рСкй- НМ. Аг ыМ ыйМ…. 4 ц ыМ ыЗкцМ ,АЗ
ый3АК .АЗ ДМылцый ЗАм3йК ц кЗрЗйК мяС.йяЗм.
я3:цА. АМн > т АМ:МК ыйтМрыЗМК МмА. ыМмкЗя.кЗ кйпМя.
мЗяыМ.ыЗйК яМмыЗй крЗтцн вЗДМА :гА.К пЗАЗ С АМ:
ц —
JйСй 4 ц кйк мАрйыыЗ< ЗА пйСгК ЗА пСмАЗАгК ЗА ыц-
.МкЗ 4 Айк ыМмМАм мМрKМн > крц.С<
4 Чкйю ?г МлМ ыМ СйМ….ю ?г ыМ СйМ…. 4 пЗкй ыМ
ыМ рйммкйДМ…. З ыц 4 пЗАЗ С .АЗ Аг я3:ц….- цК й
йДМ ыМ ый3К кАЗ ЗыцК ЗАкСй Зыцн УАЗ Зыц( JЗяЗтцыйК
кйкС3 г пЗАМр яцК 7
«
ц 4 й .АЗ:г пЗяС.цяЗм. 7
«

4 рС..цК Зр К тЗЗпйгК тЗяыгК :Срц 4 ыСДыЗК .АЗ:г
пЗяЗтцыг мЗМцыцяцм.-
: ЗА.МАяцтЗ пЗ ы3 кйДЗМ ММ тцДМыцМн : пЗ ы3К
кйк Зый т яй мЗ мАЗяй Зй мАМкя ыыгй АрМСкЗя.ыцк
ц тмМ трМ К пЗкй кЗтЗрцяК прцДц йяй МкЗ ЗмАрг
рМ:рЗ к лМкМ 4 ый лМкМ тгмАСпйя :Мягй рС:МKК пЗ-АЗ ыйяцтйям рЗЗтг К цм.Мйян > СцтцАМя.ыЗ< ыМ
ЗкС тмпЗ ыцА. ММ мяЗт 4 ЗмЗ:МыыЗ тый.йяМК 4 ц АЗя.-
кЗ кйкцМ-АЗ ЗАМя.ыгМ З:рйгК KтМАйн
дый3< мпМртй ,АЗ :гяЗ З бтСмЗАяМАыМй НЗйыМн >
тЗА 4 крймыЗМ ый МяМыц АрйтК ый АМ ыг кяцыйК ый
мцыМтМ мыМкЗт 4 крймыгМК ыМпрЗмгй3лцМ яСДцн JЗ-
АЗ ДМяАгМК мЗДДМыыгМ мЗяыKМ АрйтгК кЗягМК ДМя-
АгМК тмкяЗкЗ.МыыгМ я3ц 4 ц тмкяЗкЗ.МыыгМ мЗ:йкц
4 р З К тЗяМ рймпС…Мй пййяцК мЗ:й..Мй цяцК З-
ДМА :гА.К .МяЗтМ..Мй- ЖАЗК кЗыМ.ыЗК 4 й мАМый ц<
пЗАЗ С .АЗ кЗрЗ 4 СДМ пЗ:МцяК т кЗрЗМ СДМ ый…й
АМпМрМ…ы 4 ыМХА ый пцлйн
> пЗ.Ац м ыМ:й ЗыцС 4 .МрыгМК А ДМягМ мкяйкцК ц
мкяйкц кЗяг…САм < ый яМмй цК ый МрМты ц М-
яМыыгМ мАЗя:гК г н ;яСЗй тЗй< кЗы А т кЗрЗ .Мр-
ыгМ :МмкЗыМ.ыгМ тМрМыцKгК .АЗ:г мцяЗ3 мпймАц ц ц
ыйС.цА. м.ймА.3н
4 ?г тмМ ,АЗ пЗ.Ац ыйя(
4 бйК пЗ.Ацн
4 7З Аг ыМ ыйя ц АЗя.кЗ ыМ ыЗкцМ ыйяцК .АЗ
ыМ:Зя.…й .ймА. ц тмМ ДМ СKМяМяй ц ЗмАйяйм. ДцА.
Ай К й иАМый цн ;ЗягМ 4 Зыц С…яц т яМмйн ыц С.ц-
яцм. Ай С МрМт.МтК тМрМйК пАцKК KтМАЗтК мЗяыKйн
ыц З:рЗмяц …МрмА.3К ыЗ йАЗ пЗ …МрмА.3 м:МрМк-
яц кЗр .С3К крймыС3 крЗт.н и тй ц СДМ< тг З:рЗмяц
KцХрй цК пЗ тйм KцХрг пЗяй3АК кйк т…цн 7йЗ м тйммЗрйА. тмМ ц тгкыйА. кЗяг ц т яМмйн JСмА. ыйС.йА-
м рЗДйА. ЗА мАрййК ЗА рйЗмАцК ЗА :М…МыЗкЗ кыМтйК
ЗА ЗяЗйК пСмА. Зя Ам Зкы3н > гК вМХцК 4 г З-
Ац -
4 7МАК пЗЗДц 4 й ЕвМХце( =АЗ АйкЗМ ЕвМХце(
4 вМХц( ЖАЗ 4 рМтыММ ц К ,АЗ 4 АЗАК кЗАЗргй-
?г пЗ ыц….< Ай К ый кй ыМ 4 цЗ:рйДМы 3ыЗ…й- >яц
ыМА< яС.…М ый АтЗМ гкМК Айк Аг мкЗрММ пЗй М….н
НЗА< тМ мцяг т црМ 4 ,ыАрЗпц ц ,ыМркц н ый 4
к :яйДМыыЗ С пЗкЗ3К к м.ймАяцтЗ С рйтыЗтМмц3) рС-
кй 4 к рйрС…Мыц3 рйтыЗтМмц К к С.цАМя.ыЗ-:МмкЗ-
ыМ.ыЗ С тцДМыц3н ЖыАрЗпцц 4 ый…ц цяцК тМрыММК 4
тй…ц прМкцК рцмАцйыМК пЗкяЗы яцм. кйк ъЗкСн Ч гК
йыАцрцмАцйыМК г-
> тЗА З МыА 4 .СА. мяг…ыгйК …МпЗАЗ К мАСк т
тМр. 4 ц т кЗ ыйАС тмкЗ.ця АЗА мй гй мпя3мыСАгйК м
ыйяЗ:С.Мыыг ый кяйй я:З К кйкЗй ыМ рй прцыЗмця
ыМ йпцмкц ЗА Iн
ы пЗ:МДйя к ый К ЗмАйыЗтцям К мЗпМя 4 кйк тЗ-
С…ыгй ыймЗм 4 ц ыМ Зк мкййА. ыц мяЗтй< ЗяДыЗ
:гА.К :МДйя тЗ тм3 З..н
4 бй ыС ДМю =АЗ мяС.цяЗм.( 4 мтйАцяй МкЗ й рСкС Iн
4 >СА 4 м3й- 4 прЗпгАМя ыйкЗыМK ыймЗмн 4
иАрйДй- ц м ыц ц ,АЗА 4 ыСК кйк ,АЗ- трЗМ кЗр:й-
АМы.кЗкЗ-
4 S(4 7С йю х З 4 т З Мн иМй.йм :ССА Мм.н икЗ-
рММК мкЗрММю
4 JСмАЗМю УмпММАм - 4 м М яйм.К т кяйй 4 цмкргК
тМмМягМ гкцн
ЖАЗ 4 цяц ыМяМпЗМК :МрйммСыЗМ СДМмАтЗ 4 цяц
АСА :гяЗ .АЗ-АЗ МлМ ыМпЗы АыЗМ ыМн
4 IК рйц ъяйкЗМАМя ю JЗй ц ДМ 4 тМ. ,АЗ-
4 хйц ъяйкЗМАМя К 4 ЗмАргй АрМСкЗя.ыцк 4 Сяг:-
кйн
4 7С- ыСК рйц Мы - JрЗ…С АМ: н
4 ЧК й ыМ МлМ ыйЗ :гяЗ м АЗ:Зй З: ЗыЗ МяМ-
7СК тмМ рйтыЗ< йтАрй-
ый тМмМяЗ Lй< тМмМяЗN кцтыСяй ыМ) кцтыСя ц АЗА
4 тгмСыСт…цм. ый мМкСыС ц-пЗ мтЗМкЗ я: ыЗкЗ ый-
тМмйн > 4 Зцын
икЗрММ 4 й мАЗян хйтМрыСя мтЗц йпцмцК т я пМ-
рЗ 4 .АЗ:г Зыц ый…яц Мы й ,АЗй рй:ЗАЗй ый пЗя.-
С ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйн > трСк 4 кйДгй тЗяЗм ый
кЗяЗтМ ДцтЗйК ЗАМя.ыгй ц …МтМяцАм < ЕЧ .АЗК Ммяц
тЗ. СА ц прЗ.АСА ЗА :г ЗыС мАрйыцKС 4 ц ,АцК ц
пЗмяМыц(е
: мцМя й мАЗяЗ К ыМ тцкй м.К 4 ц тцМяК кйк
рЗДйяц мАМыгК рЗДйяЗ пМрЗ С Мы т рСкМК кЗягй-
яцм.К мяцтй м.К :Сктг-
ипр АйА.( 7З кСй< тмМ 4 мАМкяЗн иДМ..( 7З ц кЗ-
рцЗрй ц ц мЗмМыц кЗ ыйА 4 Стц Ан > пЗАЗ К СДМыМ ЗкСК ыМ т мцяй цмАрМ:цА. ,АЗА С.цАМя.ыгй 4 ц
ЗДМА :гА.К мй гй ЗрЗкЗй ыМ 4 кСмЗк мй ЗкЗ мМ: н
>йяц 4 т кЗрцЗрМ 4 СДМ кЗяЗмйК …йкцн : СмпМя
АЗя.кЗ мтйАцА. пй.кС яцмАЗтК мСыСА. ц пЗ мМ: 4
ц тЗА АМпМр. прцкЗтйыыгй к кЗяМ:я3лМ См кйДг
йАЗ З крМмяСК ц пЗя пЗ ыЗкй ц 4 пйяС:йК ттМр ц
тыц-
иДйт…цм. т кЗ З.МкК й:цт…цм. пЗ ыйтМм я:й 4
кйк-АЗ цмпЗяЗ:. К крйС.цм.К тцМя< Зыц …яц ц
кЗ ыйАг т кЗ ыйАСК ый.цый м прйтЗкЗ кЗыKй кЗрцЗ-
рйК ц тмМ :яцДМн ыц мцМяц ймАгт…цМК кйк ) рС-
кцМ 4 тмкйкцтйяц ц ыйтмАрМ.С ц …црЗкЗ рймпйцтйяц
тМр. 4 м.ймАяцтKгю Ямяц :г АЗДМ-
ЕъяйкЗМАМя. 4 МмА. ыМЗ:Зц й я .МяЗтМ-
.МмАтй СмЗ-тМр…МымАтЗтйыыМй…й МцыХМкKц К ц
тмяМмАтцМ ,АЗкЗ т Зркйыц М ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй
ыцкйкй пМрцмАйя.Ацкй-е 4 пргкй3лц пМрЗ тг-
йтяцтйя ,АС мЗтМр…МыыС3 :Ммм гмяцKС ц ыйкц:йя-
м ый мАЗяЗ тмМ ыцДМК й т кЗяЗтМ 4 мС йм…М…й
кСыцKйК ц мпцыЗ3 мяг…йя 4 :р кыСяй рС.кй тМрцК
ЗпйыСяЗ тМАрЗ К крМмяЗ пЗЗ ыЗ3 йпя мйяЗ-
?Зя.кЗ АЗкй м АрСЗ ЗАЗртйям ЗА мАрйыцKг
ц пЗтМрыСям к тЗ…М…ц Lкйк АрСыЗ цкрйА. кЗ М-
ц3- йК кАЗ ыМ мМкЗы кЗтЗрця З кЗ Мцц(Nн НпМ-
рМц :гя S 4 рй.ыЗК Зя.йК :гмАрЗ тгмтМряцтй кяй-
й ц кЗяЗKг тЗ ыМК т ЗМ крМмяМК тЗ трйкцтй3-лц С Мы пЗ рСкЗй яцмАкйн JЗАЗ ый мМкСыС 4 кй-
кцМ-АЗ ыйкЗ гМК МДМыМтыгМ яцKй ый пЗрЗкМК ц тЗА
ЗА ыц ЗАМяцяЗм. ЗыЗ 4 рйСтй3лцМм К рЗЗтЗ-кЗ-
рц.ыМтгМ Дй:рг-
: тмпЗ ыця тмМК .АЗ :гяЗ т ,АЗй кЗ ыйАМ пЗя.ймй
ыййК ц ыМ :гяЗ мыЗК .АЗ Зый мМй.йм 4 НмМ ЗМ
мСлМмАтЗ :цяЗм. ц пСя.мцрЗтйяЗ т АЗй Lк м.ймА.3К
ыМпрЗрй.ыЗйN .ймАц АМяйК кйкЗ3 прцкргя рСкЗпцм.н
Ю пЗЗ…яй мйц к ыМ СК к SК ЗмАЗрЗДыЗ АрЗыСяй
МкЗ й рСкйт 4 ц ыМкрЗ кЗ мкййяй<
4 ЖАЗ 4 б-ф»ВК иАрЗцАМя. Е>ыАМкрйяйен НгК ыйтМр-
ыЗМК мяг…йяц( ы 4 тмМкй тЗА АйкК й мАЗяЗ - иЗ-
тМр…МыыЗ ыМ лйцА мМ: ю
-Ч -АЗ( Уйкй .СМмый К СцтцАМя.ый ДМылцыйн
S ймкЗя.ця кЗ ыМК пМрМкыСям .МрМ ЗМ пяМ.З
4 ый мАЗяЗ н : ймяЗыця яЗкАМ ыйпцмйыыЗМК ыЗ Зы
мАрЗкЗ крцкыСя<
4 JрЗ…С мМй.йм ДМ пЗкййА. ыМК .АЗ С тйм Ай ю
:К тМм. пЗягй ЗА мАгйК пЗйя М С яцмАЗкн ы
прЗ.цАйяК ц тцМяК кйк ц кяй тгмкЗя.ыСяй С ыМкЗ
Сяг:кйК 3ркыСяй тыц пЗ яцKС цК .СА. пЗ…МтМяцтй
тЗмАцкЗ К прцмМяй кМ-АЗ т прйтЗ СкяС рАй-
4 7МмкЗя.кЗ тСм гмяМыыЗК ыЗ тмМ-Айкц- =АЗ ДМК
прЗЗяДййАМ< г :Зя.…М ыМ :СМ тй М…йА.н
ы й…яМпйя 4 кйк пяцKй ц пЗ тЗМ 4 к тМрцК ц м
кйДг МкЗ …йкЗ кЗ ыМ пЗмАМпМыыЗ тЗтрйлйяцм.ыЗкцК рСкцК пйя.Kг 4 С…й мыЗтй рйтыЗ МрыЗ рймпрМ-
Мя яйм. пЗ тмМ С АМяСК г…йя-
JЗмяМыММ< Ю йМрДйяйм. С Мы т кЗ ыйАМК пЗ-
З…яйК ыйкыСяйм. к СС 4 ц …МпЗАЗ <
4 Нй…М м.ймА.МК .АЗ -
7МпЗы АыЗ< .АЗ Зый ЗАМяй ,Ац мкййА.(
НМ.МрЗ К пЗДМК Сыйя< Зыц СтМяц м мЗ:З3 АрЗцн
НпрЗ.М К тмяС З: ,АЗ К рйтыЗ кйк ц З тмМ прЗцм-
З лМ К ыцкАЗ ыМ кЗтЗрцА LтЗмпцАйАМя.ыЗМ тяц ыцМ
ыМтцц З прцмСАмАтС3лц т ый…Мй мрММ ОрйыцАМ-
яМйNн хйкЗтЗрг 4 кяйтыг З:рйЗ З :гмАрЗ пйМ-
ыцц :йрЗ МАрй ц З пМрМ МыМ пЗкЗгн
З ий ->-я
Кпнект:
Нити н лице. :птки.
+птивпететвенн я
кпмеия

иАрйыыЗ< :йрЗ МАр цМА тыцК й тМАрй тмМ МлМ ыМАК
Ац…цыйн ?й К ыйтМрСК СДМ ый.йяЗм. 4 МлМ ыМмяг…-
ый ый 4 :Ср н НЗ тМм. С ыМмСАм АС.цн > пЗкй й-
яЗ 4 ЗАМя.ыгМ С:.йАгМ З:яЗ кцн > Айк< :САЗ ый-
тМрС СДМ ыцрцыСА кйкЗй-АЗ кЗрЗК ц яМА А тыц кСмкц
мАМы ц :й…МыК рймАСА ый кяйй м СДймй3лМй :гмАрЗ-
АЗй 4 тмМ :яцДМК 4 ыЗ МлМ ыц ц яМАМА. мктЗ. кЗяС-
:С3 :МмкЗыМ.ыЗмА.К пЗкй ыМ рСыСА ый ыЗК к ый К тыцн
НыцС 4 Ац…цыйн Н тЗСМ 4 АЗыкцМК ыМпЗы АыгМК
пЗ.Ац ыМтцц гМ ыцАцн > кйДС3 ЗмМы. прцыЗмцА ЗА-
АСйК ц-й иАМыгн вМяМыыЗ пягтСА 4 ц трСк тг .Ст-
мАтСМАМ< .АЗ-АЗ пЗмАЗрЗыыММК ыМтцц ЗМ С тйм ый яц-
KМК тг ЗАцАМ м йыСА. 4 ц ыМА< ыМ ЗДМАМК ыцкйк ыМ
ЗАМяйА.м -
мЗ:МыыЗ ыЗкЗ ,Ац ыцАМй 4 Ммяц цАц ЗкЗяЗ дМ-
яМыЗй иАМыгК кМ …Мя мМкЗы САрЗ < I ыйый.цяй
ыМ СтцМА.м м ыМ3 т брМтыМ бЗ М 4 т АЗйК ый…МйКЕктйрАцрМен
: СДМ цыЗтйя крЗ йС брМтыМкЗ бЗ йК кЗкй мй-
ц Смяг…йя ..ц-АЗ МякцМК АЗрЗпяцтгМ …йкцК .ймАЗМ
гйыцМн кя ыСям 4 ц Стцйя< Мы ЗкЗы яй н
Нм Зый :гяй кйк-АЗ пЗ-ЗмЗ:МыыЗ СК йкЗы.МыыЗК
СпрСкЗ крСкяйн хСкцК ц .й…ц крСМйК ц тмМ ММ АМяЗК Ай-
кЗМ ыМ ыйкЗ ЗМК крСкяцяЗм. ц ыйА кцтйяЗ 3ыцХС<
тЗА мМй.йм прЗртМА АЗыкС3 йАМрц3 4 ц ыйрСДСК ый
мЗяыKМК ый мтМАн выМ прМмАйтя МАм < Ай К т МяМыг
М:р К тМмыЗ3 Айк ДМ Спр З прЗ:цтй3Ам мктЗ.
М я3 рЗмАкц 4 .АЗ:г мкЗрММ тг:рЗмцА. тМАкцК яц-
мА. К мкЗрММ KтМмАцн
7МмкЗя.кЗ мМкСы Зый Зя.йяйК мцыМ мц яй ыМ т
яцKЗн
4 : тцМяй тйм 4 АЗкйК т бМы. ЯцыЗкяймц н
4 : АЗДМ тйм тцМя- 4 > мМй.йм ДМ ыМ тмпЗ ыц-
яЗм.К кйк Зый мАЗ яй тыцСК т СкЗ прЗЗМК прцДйт-
…цм. к мАМыМ ц йкргт ДцтЗА рСкй цн : ыМтЗя.ыЗ пЗ-
м ЗАрМя ый ММ крСкягй пЗ 3ыцХЗй ДцтЗАн
ыйК З.МтцыЗК й МАцяй 4 тм мАйяй крСкяЗ-рЗЗ-
тй К ц рЗЗтй Сяг:кйн
4 : Айк м.ймАяцтй 4 Айк м.ймАяцтй- : пЗяый 4 пЗ-
ыц йМАМ< трЗтМы. м крй цн > тЗА 4 ЗДС ц ыц.МкЗ ыМ
мяг…СК .АЗ крСкЗ К й тмМ мяС…й3 тыСАрцК т мМ:М-
: Зя.йян 7й яцKМ С Мы 4 .АЗ-АЗ пЗмАЗрЗыыММК ЗыЗ
М…йяЗ 4 ц ыцкйк ыМ Зк ЗА ,АЗкЗ ЗмтЗ:ЗцА.м н >трСк ыМЗДцйыыЗК МлМ мцыММ мц К Зый мтйАцяй З3
рСкС 4 ц С мМ: ый рСкМ пЗ.СтмАтЗтйя ММ кС:г- ЖАЗ
4 пМртгй рй т ЗМй Дцыцн ЖАЗ :гяй кйкй -АЗ ыМтМ-
З й ыМ З мц пЗр рМты яймкйК ц ЗА ыММ 4 АйкЗй
мАг ц :Зя.К .АЗ LпЗДйяСйК йДМ крС:ЗN тгМрыСя
рСкСн
4 ияС…ййАМ 4 тг м С й мЗ…яцю > ыМ мАЗя.кЗ ,АЗ 4
тЗЗ:лМ тг- =М С тг рйСМАМм.( 7МСДМяц тг ЗДМАМ
й:гА. З АЗ К .АЗ тйм ДМА( 7М мМй.йм 4 Айк тмМ рйтыЗ
.МрМ Мм KК .МрМ тй Мм Kй-
ый 4 пЗАСяй) тмМ крСкц 4 мрйС прЗкыСяцм.К пЗкЗ-
рЗ:цяцм.н Ч С Мы т мМрKМ 4 ыМпрц Аый К йДМ :З-
яМыМыый кЗ прМммц К мт йыый м ЗлСлМыцМ Дй-
яЗмАц LмМрKМ 4 ыМ .АЗ цыЗМК кйк цМйя.ыгй ыймЗм)
кЗ прМммц К мДйАцМ 4 ймймгтйыцМ ыймЗмЗ ДцкЗмАц
4 МмА. АМыц.Ммкцй й:мСр) ЗАм3й мыЗ< ыймкЗя.кЗ т
мСлыЗмАц й:мСрыгК прЗАцтЗМмАМмАтМыыгК :ЗяМыМы-
ыг тмМ Ея3:тцеК ЕДйяЗмАце ц тмМ прЗ.ММК тггтй3-
лММ АйкС3 кЗ прМммц3Nн
?ц…цыйн вСАыЗ-МяМыЗМ мАМкяЗ иАМыг 4 мяМтйн ?М -
ыЗ-крймый крЗ йй 4 тпМрМцн > ,Ац тй KтМАйК мяй-
кй м.К йяц тЗ ыМ т тцМ рйтыЗМймАтС3лМй 4 кйк
ыМ кйДМАм К :яМмА лС3 цМ3н
4 иАЗйАМю : ый3К кйк мпймАц тймн : ц:йтя3 тйм
ЗА ,АЗкЗ< СтцйА. мтЗМкЗ рМ:Мыкй 4 ц йАМ С МрМА.н
Нг м ЗДМАМ тгкЗр цА. МкЗ 4 пЗыц йМАМ 4 тг :СМАМмяМцА.К кйк Зы С тйм ый рСкй :СМА рймАцК крСкяМА.К
ыйяцтйА.м К кйк пяЗ-
ый тм Айк ц йАр мяйм.К Айк ц тKМпцяйм. т Мы н
4 Нг пЗ ыцАМ АС ДМылцыС- ыСК АЗкйК йтыЗК ый
прЗкСякМн ?йк тЗА< Зый мМй.йм Мм.К т брМтыМ бЗ Мн
>М АМ к ыМйК ц рС.й3м.< тмМ СмАрЗ3 ыМ Мя н
: СДМ тцМяК кйк г ттЗМ м I тММ ММ кЗрцЗрй-
ц 4 тЗА Зый СДМ Ай К мрМц KтМАЗтК АрйтК яцмА.Мт-
7З Зый ЗАмАСпцяй ЗА Мы ыййК рЗДкц рЗЗтЗкЗ ММ
пЗяС Мм Kй рЗДйяц ц цкц:йяцм. тыцн
4 ЖАЗ 4 Ай мй й К 4 мкййяй Зыйн
4 ?З МмА.- 4 пЗ.М С-АЗ м САцям н 4 7С й< Ай мй-
й н
4 > тг ЗАцАМК .АЗ:г пЗ…яй к ыМй 4 .АЗ:г прЗ-
мцяй ММ 4 .АЗ:г - 7М м МйАМ :Зя.…М ыцкЗкй ыМ
З: ,АЗ ю
иЗкыСт…цм.К Зый :гмАрЗ пЗ…яй ЗА Мы н ъСАЗ МлМ
.АЗ-АЗ тмпЗ ыцяй 4 З:МрыСяйм. ц крцкыСяй<
4 > С рС 4 йК пСмА.ю > тй ыцкйкЗкЗ Мяй 4 ыМ тмМ
яц тй рйтыЗ(
?ц…цыйн Jйй3А мтМрСК м СДймй3лМй :гмАрЗАЗй
рймАСА ый кяйй 4 кСмкц мцыц :й…Мы ц мАМыК ыЗ ц
МлМ .ймг 4 ЗДМА :гА.К ыц 4 яМАМА. мктЗ. :МмкЗыМ.-
ыЗмА.) МяМыыЗ пягтСА ыМтцц гМ ыцАцК ЗмМй3А ый
яцKЗ 4 ц ыцкйк ц ыМ мАр ыСА.К ыцкйк ыМ ЗАМяйА.м
ЗА ыцн: МяМыыЗ цС к брМтыМ С бЗ Сн Н мМрKМ 4 й:-
мСрый К С.цАМя.ый кЗ прМммц -
дйпцм. В»- н
УЗымпМкА<
Jи0Яб7ЯЯ =>и0н n>ъУЧ ;Ч0>0Я:н
7Я 0У=nЯ 0>(
НЗА Зй рйкЗтЗр м I 4 Ай К т.МрйК т брМтыМ бЗ МК
мрМц йкяС…й3лМкЗ яЗкц.Ммкцй З гмяМй пМмАрЗ-
кЗ …С й 4 крймыгМК МяМыгМК :рЗыЗтЗ-ДМяАгМК :М-
ягМК ЗрйыДМтгМ KтМАй- > тмМ трМ 4 пЗ ймАгт-
…Мй ый рй ЗрМ Сяг:кЗй кСрыЗмЗкЗ рМтыМкЗ пЗ,Айн
: тЗмпрЗцтЗДС ,АЗА рйкЗтЗр :Сктй т :СктС 4 пЗАЗ-
С .АЗ ЗыК кйк ыМ кйДМАм К :СМА ц МА. ЗкрЗ ыЗМК рМ-
…й3лММ ый.МыцМ я мС.:г ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй 4
ц :Зя.…М< НмМяМыыЗйн > йАМ 4 Мм. тгК ыМтМЗ гМ
Зц .цАйАМяцК :гА. ЗДМАК ыййМАМ ыМкЗАЗрЗМ Зпрйт-
йыцМ ыМ-
I мрйСК :М тм кЗй пЗкЗАЗткцК З:рС…цяй ый Мы
тмМ<
4 : ый3К пЗмяМйтАрй С тйм 4 пМртгйК прЗ:ыгй пЗ-
яМА Е>ыАМкрйяйен Н ,АЗА Мы. 4 г йтйАц МкЗ т мтЗц
рСкцн
4 Уйк( JЗмяМйтАрй(
4 бйн и .К ыМ тЗяыСйм н вг ыМ ЗДМ АМр А. ыц
цыСАгн ирМц мЗАМыК ыйСй.С т Аг т.Мрй ОрйыцАМ-
я цК 4 пЗпйяЗ у5 вМХцн > СпСмАцА. тй-Арц ы 4 ЗыцпЗкц:ыСАн
: Зя.йян
4 =АЗ:г ый:я3йА. й ЗЗ цмпгАйыц 4 к тй
ЗяДыг прцмяйА. ,яМкАрЗАМыцкЗтК МйыцкЗтК трй-
.МйК МАМЗрЗяЗкЗтн > рЗтыЗ т у5 4 йпЗ ыцК 4 кЗкй
прЗтЗы А к З:МС ц тмМ прЗйСА т мАЗяЗтС3К г ЗмАй-
ыМ м т кЗрцЗрМК йпрМ тмМ т мАЗяЗтЗй 4 ц Е>ыАМ-
крйяе ый…- ?г пЗыц йМ….< ,АЗ ыСДыЗ тЗ .АЗ :г АЗ ыц
мАйяЗн Е>ыАМкрйяе т ый…ц рСкй 4 ,АЗ :СМА ЗрСДцМК
кЗАЗрЗМ пЗ ЗДМА кЗы.цА. тмМ мрйСК :гмАрЗК :М :Зяцн
> й,рЗ- йю ЖАЗ :СМА прЗмАЗ ыц.АЗДый З…кйрй
прЗАцт кЗр…Сыйн > пЗАЗ К Ммяц СД ,АЗ :СМА ыМц:МД-
ыЗ 4 ЗДыЗ :СМА ыйпрйтцА. тыц Сяй тцкйАМяМй ц
ЗыЗй АЗя.кЗ ц рй:ЗАЗй-
: тмкЗ.ця<
4 ЖАЗ ыМ гмяц Зю ЖАЗ ыМяМпЗю 7МСДМяц АМ:М ыМ м-
ыЗ< АЗК .АЗ тг йАМтйМАМК 4 ,АЗ рМтЗя3Kц (
4 бйК рМтЗя3Kц ю JЗ.М С ДМ ,АЗ ыМяМпЗ(
4 7МяМпЗ 4 пЗАЗ С .АЗ рМтЗя3Kцц ыМ ЗДМА :гА.н
JЗАЗ С .АЗ ый…й 4 ,АЗ ыМ АгК й кЗтЗр3К 4 ый…й рМ-
тЗя3Kц :гяй пЗмяМыМйн > :Зя.…М ыцкйкц рМтЗя3-
Kцй ыМ ЗДМА :гА.н ЖАЗ цтМмАыЗ тм кЗ С-
7йм М…яцтгйК ЗмАргй АрМСкЗя.ыцк :рЗтМй<
4 вцягй Зй< Аг 4 йАМ йАцкн бйДМ 4 :Зя.…М< Аг
ХцяЗмЗХ 4 ЗА йАМ йАцкцн ?йк тЗА< ыйЗтц ыМ пЗ-
мяМыММ .цмяЗн4 ?З МмА.( :- ыМ пЗыц й3< кйкЗМ 4 пЗмяМыММ(
4 7С 4 пЗмяМыММК тМрыММК мй ЗМ :Зя.…ЗМн
4 7ЗК IК 4 ,АЗ ДМ ыМяМпЗн хй .цмяЗ .цмМя 4 :МмкЗ-
ыМ.ыЗК кйкЗМ ДМ Аг З.М…. пЗмяМыММ(
4 Ч кйкС3 ДМ Аг З.М…. пЗмяМы33 рМтЗя3Kц3(
JЗмяМыМй 4 ыМАК рМтЗя3Kцц 4 :МмкЗыМ.ыгн JЗмяМ-
ы 4 ,АЗ я МАМй< МАМй :МмкЗыМ.ыЗмА. пСкйМАК й
ыМЗ:Зц З 4 .АЗ:г МАц мпЗкЗйыЗ мпйяц пЗ ыЗ.й -
4 7З кйкЗй м гмя 4 кйкЗй ДМ м гмя тЗ тмМ ,АЗ
4 рйц ъяйкЗМАМя ( УйкЗй м гмяК рй тмМ СДМ м.ймА-
яцтг(
4 JЗяЗДц - 7С ЗрЗ…З< пСмА. йДМ Айкн Ч .АЗ
йя.…М(
4 и М…ыЗю иЗтМр…МыыЗ рМ: .Ммкцй тЗпрЗмн хйм-
мкйДц .АЗ-ыц:С. МА 4 тмМ З кЗыKйК й Зыц тмМ-Айкц
ыМпрМ МыыЗ мпрЗм А< й йя.…МК й й.М (
4 бМАц 4 МцымАтМыыЗ м МягМ ХцяЗмЗХгн > м МягМ
ХцяЗмЗХг 4 ыМпрМ МыыЗ МАцн > МыыЗ АйкК кйк МАцК
тмМкй ц ыйЗ< й .АЗ йя.…М(
4 7ц.МкЗ ыМА йя.…Мю ?З.кйн НЗ тмМй тмМяМыыЗй 4
рйтыЗ МрыЗК пЗтм3С 4 рйяцАЗ-
4 Чкй< рйтыЗ МрыЗК пЗтм3Сю НЗА АСА Зый мй й ц
МмА. 4 ,ыАрЗпц К пмцЗяЗкц.Ммкй ,ыАрЗпц н ?М:МК й-
АМ йАцкСК 4 рйтМ ыМ мыЗК .АЗ АЗя.кЗ рйыЗмАц 4 рй-
ыЗмАц 4 АМ пМрйАСрК АЗя.кЗ АМпяЗтгМ кЗыАрймАг 4
АЗя.кЗ т ыц Дцы.н Ч Ммяц тм3СК пЗ тмМй тмМяМыыЗйКЗцыйкЗтЗ АМпягМ 4 цяц ЗцыйкЗтЗ прЗяйыгМ АМ-
яй- > ыйЗ мАЗякыСА. 4 .АЗ:г ЗкЗы.К тргтК кММыыйн
> г 4 мАЗякыМ н
4 7ЗК IК 4 пЗй ц ДМК пЗй ц< ый…ц прМкц 4 тЗ трМ
бтСмЗАяМАыМй НЗйыг 4 ц МыыЗ ,АЗ ц мМяйяц-
4 К ц Зыц :гяц прйтг 4 Агм .С рй прйтгн У ыц
АЗя.кЗ Зый З…ц:кй< пЗДМ Зыц СтМрЗтйяцК .АЗ Зыц
МмА. пЗмяМыММ .цмяЗ 4 кйкЗкЗ ыМА т прцрЗМК ыМАн >
З…ц:кй 4 З…ц:кй ;йяцяМ < Зы :гя прйтК .АЗ М я
тцДМАм тЗкрСк мЗяыKйК ыЗ Зы ыМ ыйяК .АЗ тм мЗя-
ыМ.ый мцмАМ й тцДМАм МлМ тЗкрСк кйкЗкЗ-АЗ KМы-
АрйК Зы ыМ ыйяК .АЗ ыймАЗ лй К ыМ ЗАыЗмцАМя.ый К Зр-
:цАй М яц 4 тЗтмМ ыМ ыйцтыгй крСк-
4 Ч тг(
4 Ч г 4 пЗкй ыйМ К .АЗ ыМА пЗмяМыМкЗ .цмяйн вЗ-
ДМА :гА.К й:СМ н 7МА< йДМ ыйтМрыЗМ 4 й:СМ К кЗ-
кй мЗмАйрц м 4 кйк ыМ цыСМ З мАйрцАм тмМн > АЗкй
г 4 АЗДМ ыМц:МДыЗ тыц 4 кйк ЗмМы.3 яцмА. м М-
рМтй 4 кйк пЗмяМйтАрй тг- 7МАК ыМАК цягйК 4 ыМ Агн
?г ДМ 4 м ый цК Аг 4 м ый цю
хйкЗрМт…й м К тцрМтй К мтМркС.й 4 ыцкЗкй
МлМ ыМ тцМя ММ АйкЗй 4 Зый З:ы яй Мы мЗ:З3К тм н
: цм.М-
JЗмяМыММ 4 кя прЗ.ыЗК АтМрЗ т кяйй ыМ<
4 ?йк пЗ ыц ДМ< т тМыйKйА.н
> мкййя<4 бйК пЗ ы3н
У…яйн : Зцы 4 мрМц :СйыЗкЗК рйыЗкЗяЗмЗкЗ кй й
4 мцыцК крймыгК МяМыгК :рЗыЗтЗ-ДМяАгК ЗрйыДМ-
тг-
бйК т у5- 4 ц трСк ыМяМпЗМ ЗлСлМыцМ .МкЗ-АЗ пЗ-
мАЗрЗыыМкЗК ЗмМт…МкЗ ый яцKЗ 4 .МкЗ ыцкйк ыМ м й-
ыСА.н НрСк 4 т.Мрй…ыММ САрЗК Ю 4 ц АЗК .АЗ Зый крц-
.йяй АЗкй т яцKЗ I- JЗ.М С( =АЗ й й:мСр(
: пЗАЗрЗпцям тгйАц ыйрСДС 4 ц мкЗрММ З ЗйК З-
Зй-
;М-АЗ мйц мяг…йя прЗыцАМя.ыгй пцмк пАцK
ый иАМыЗйн Ч тпМрМцК т йкйАыЗ мЗяыKМ 4 ц й-
яцыЗтЗкЗ крцмАйяяцЗтйыыЗкЗ Зкы 4 …йрг кСпЗяЗтК
ЗкрЗ ыгМ пгяй3лцМ кС:г-З йК ймАгт…Мй ЗяыцМй
т ыМ:М 4 …пцK йккС Ся АЗрыЗй :й…ыцн > тмМ ,АЗ 4
тм3 ,АС :МСкЗрцыМыыС3К кМЗ МАрц.МмкС3 крймЗАС 4
ЗяДМы :СС мй К мтЗц ц рСкй ц- 7МСДМяц 4 ыцкй-
кЗкЗ тгЗйК ыцкйкЗкЗ пСАц(
вц З кйкЗкЗ-АЗ йСцАЗрцС й LыС Мр МкЗ ыМ пЗ ы3Nн
НыСАрц 4 крСЗй мяЗДМыг мкй .ц) пЗмрМцыМ 4 мАЗягК
пЗкргАгМ прЗмАгы ц ц :МяЗмыМДыЗкЗ мАМкяй) ый :М-
яЗ 4 п АыЗ рЗЗтЗй мЗяыМ.ыЗй крЗтцн > тЗ тмМ ,АЗ
мкргАЗ кйкЗМ-АЗ ыМтМЗ ЗМ 4 пЗАЗ С ДСАкЗМ 4 йтАрйн
ЖАЗ прЗАцтЗМмАМмАтМыыЗ< гмя лМ С 4 р .М С мС-
лМмАтС ДцА. мрМц ыМйкЗыЗ МрыЗмАМйК ыМцтМмАыгК
цкмЗтн НЗА Ммяц :г тй йт йяц кяйй ц ймАйтцяцАйк ЗцА.К ЗлСпгтйА.К мпЗАгкйА.м К ц тг ыйМАМК .АЗ
кМ-АЗ АСА тЗА мЗтмМ :яцкЗ 4 крййК Зцы АЗя.кЗ …йк 4
ц ЗА тйм ЗмАйыМАм АЗя.кЗ мпя3лМыыгйК цмкЗтМркйы-
ыгй кСмЗк мйн хйтМ ,АЗ ыМ АЗ ДМ мй ЗМ(
-Ч .АЗК Ммяц ыМ ЗДцй м. 4 мй З С тыц кЗяЗтЗй(
7М :СМА яц ,АЗ МцымАтМыыг ц прйтця.ыг К мрйС
рймпСАгтй3лц тмМ(
З ий 3к-я
Кпнект:
Велик я пе ция. Я птил
ве. Стплкнпвение пе*дпв

ипймМыгю Н мй гй пЗмяМыцй З МыАК кЗкй СДМ кй-
йяЗм. 4 ыМ й .АЗ СтйАцА.м К кййяЗм. 4 СДМ тмМ кЗы-
.МыЗ-
?йк< :САЗ тг пЗ мАСпМы СДМ пЗы яцм. к крЗыЗй
вй…цыМ ъяйкЗМАМя К ц м А Дкц я кЗ СДМ ыйкргя
тйм мАМкя ыыгй кЗяпйкК ц тг т пЗмяМыцй рй т Дцыц
4 мкЗрММ 4 кяЗАйМАМ кяйй ц мцыММ ыМ:З-
> трСк< тмМ ,АЗ 4 АЗя.кЗ ЕмЗыен иЗяыKМ 4 рЗЗтЗМ
ц тМмМяЗМК ц мАМый 4 Айкй рйЗмА. пЗкяйцА. рСкЗй
ЗяЗыС3 мАМыС 4 ц пЗС…кй 4 :М кЗыKй СпцтйА.м
кЗй ЗА тй…Мй кЗяЗтг ый :МяЗй пЗС…кМ-
НЗА прц:яццАМя.ыЗ АЗК .АЗ пМрМДця К кЗкй мМ-
кЗы САрЗ прЗ.цАйя ;ЗмСйрмАтМыыС3 ;йМАСн ъгя
мАрй…ыгй мЗыК ц Зы кЗы.цям н Ч К йяЗС…ыгйК К
ыМтМрС3лцйК 4 С йя СДМ З мтЗМтЗя.ыЗй м МрАцн
выМ мАгыЗ мМй.йм .цАйА. пЗмяМыцМК ыйпцмйыыгМ
т.МрйК мАрЗкцн 7З тмМ рйтыЗ< пСмА.К пСмА. Зыц ЗмАйыСА-
м К кйк пй А. З АЗ ыМтМрЗ АыЗ К .АЗ ЗкяЗ :гА. 4 ц.МкЗ СДМ ыМ :СМА- йК ыМ :СМАюнн
7й пМртЗй мАрйыцKМ ;ЗмСйрмАтМыыЗй ;йМАг мц -
яЗ<
ЕхйСйАМм.К
ц:З ЗАыгыМ тг 4 мЗтМр…Мыыгю бЗ мМкЗ
ы тй…ц ДМ МАцлйК Мйыц г 4 :гяц
мЗтМр…МыыММ тймн
=М (
УйДй цмкрй цый З 4 цмкрй .цмАМй…МкЗ
рйС й) кйДгй З пЗр…ы 4 ыМпЗрЗ.ыгй
мцяяЗкц н 7З рйтМ ыМ АЗА ДМ :МЗ…ц:З.ыгй
рйС ц т тйм(
ФцяЗмЗХц С крйыЗтК прМммЗт ц ыймЗмЗт 4
йкЗы.Мыый ц мыйК кйк KцркСя.ыгй крСкн 7З рйтМ
тй…й ХцяЗмЗХц МыММ KцркСя.ый(
УрймЗАй Мйыц й 4 т ыМСкяЗыыЗ ц АЗ.ыЗ К
кйк й АыцкК рцА Мн 7З рйтМ тгК м МАмАтй
тмкЗр яМыыгМ мцмАМ Зй ?,йяЗрйК 4 ыМ мАйяц
й АыцкЗтЗ-АЗ.ыг(
> АЗя.кЗ ЗыЗ<
С Мйыц Зт ыМА ХйыАйццн
Нг тцМяц кЗкй-ыц:С.К .АЗ:г тЗ трМ
рй:ЗАг ый ХццЗыЗ цц С ыймЗмыЗкЗ Kцяцырй
4 рймпягтйяйм. йяМкй К :Ммм гмяМыыЗ-
М.АйАМя.ый Сяг:кй( Нг мяг…йяц кЗкй-
ыц:С.К .АЗ:г крйыг пЗ ыЗ.й К т
.ймгК ыйый.МыыгМ я ЗАгйК :МмпЗкЗйыЗ
тЗрЗ.йяцм.К тгйяц(7МАю
Ч С тйм 4 крймыМйАМю 4 ОрйыцАМяц тмМ .йлМ
тц А ,Ац Сяг:кц ц тЗцн > 4 пр ..АМ кяйй 4
цмАЗрцкц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй прЗм А ЗАмАйткцК
.АЗ:г ыМ йпцмгтйА. пЗмАгыг мЗ:гАцйн
7З ,АЗ ыМ тй…й тцый 4 тг :Зя.ыгн > ,АЗй
:ЗяМыц<
ХйыАйц н
ЖАЗ 4 .Мрт.К кЗАЗргй тгкргйМА .МрыгМ
Зрлцыг ый я:Сн ЖАЗ 4 яцЗрйкйК кЗАЗрй кЗыцА
тйм :МДйА. тмМ йя.…М 4 ЗА :г ,АЗ Ейя.…Ме
ый.цыйяЗм. Ай К кМ кЗы.йМАм м.ймА.Мн ЖАЗ 4
пЗмяМы :йррцкйй ый пСАц к м.ймА.3н
> рйСйАМм.< Зый СДМ тЗртйыйн
JСА. мтЗ:ЗМын
JЗмяМыММ ЗАкргАцМ ;ЗмСйрмАтМыыЗй 7йСкц<
KМыАр ХйыАйцц 4 Дйякцй ЗкЗтЗй СМяЗк
т З:яймАц НйрЗяцМтй ЗмАйн ?рМкрйАыЗМ
прцДцкйыцМ ,АЗкЗ СМякй О-яС.й ц 4 ц тг
цяМ.Мыг ЗА ХйыАйцц —
ыйтмМкйн
Нг 4 мЗтМр…МыыгК тг 4 й…цыЗрйтыгК пСА.
к мАЗпрЗKМыАыЗ С м.ймА.3 4 мтЗ:ЗМын ипМ…цАМ
ДМ тмМ 4 мАйр ц яй 4 мпМ…цАМ пЗтМркыСА.м
НМяцкЗй пМрйKццн ипМ…цАМ т йСцАЗрцС гК кМ
прЗцтЗцАм НМяцкй пМрйKц н бй рйтмАтСМА
НМяцкй пМрйKц н бй рйтмАтСМА ЯцыЗМ
;ЗмСйрмАтЗК й рйтмАтСМА ъяйкЗМАМя.юе
-Нг 4 Ммяц :г тг .цАйяц тмМ ,АЗ ыМ т Зц йпц-м К пЗЗДц ый кйкЗй-АЗ рМтыцйК прц.Сяцтгй рЗ-
йыК 4 Ммяц :г С тйм т рСкйК кйк С Мы К рЗДйя тЗА
,АЗА МлМ пйыСлцй крймкЗй кйМАыгй яцмА 4 Ммяц :г
тг ыйяцК кйк К .АЗ тмМ ,АЗ мй й ыймАЗ лй рМйя.-
ыЗмА.К ыМ мМкЗы …ы К Айк йтАрй…ы 4 рйтМ ыМ .Ст-
мАтЗтйяц :г тг АЗ ДМ мй ЗМК .АЗ ( хйтМ 4 кйк С М-
ы мМй.йм 4 ыМ крСДцяйм. :г С тйм кЗяЗтй( хйтМ 4 пЗ
мпцыМ ц рСкй 4 ыМ :МДйяц :г С тйм ,Ац ДСАкцМК мяй-
кцМ яМ ыгМ цкЗяЗ.кц( хйтМ ыМ кййяЗм. :г тй К .АЗ
тг 4 кцкйыАК ЧАяйм 4 ц Ммяц рймпр цА.м К АЗ ыМпрМ-
МыыЗ мАСкыМАМм. кЗяЗтЗй З мАМкя ыыгй пЗАЗяЗк(
: мтйАця АМяМХЗыыС3 АрС:кС<
4 I 4 ВВ»- бйК й< ВВ»К 4 пЗАЗ К йяМ:гтй м.К крцк-
ыСя< 4 Нг З йК й( Нг .цАйяц 4 тг .цАйМАМ( НМ. ,АЗ
ДМК ,АЗ ДМ- ЖАЗ цС цАМя.ыЗю
4 бй- 4 ЗякЗМК АМ ыЗМ Зя.йыцМн ?рС:кй .СА.
мяг…ыЗ ДСДДйяйК С йяй .АЗ-АЗ- 4 выМ ыМпрМ МыыЗ
ыйЗ тйм СтцМА. мМкЗы н бйК С Мы пЗмяМ у6н 7МпрМ-
МыыЗн
вцяй ю Уйкй -кйкй цяй ю Е7МпрМ МыыЗе- : .Ст-
мАтЗтйя< Сяг:й3м. 4 ц ыцкйк ыМ ЗкС ЗмАйыЗтцА.м К ц
Айк тЗА пЗыМмС пЗ СяцKМ ,АС Сяг:кС 4 кйк ХЗыйр.К тг-
мЗкЗ ый кЗяЗтЗй-
?й К мыйрСДцК ый Мы ыйяМАМя тМАМрн УрСАцяК мтц-
мАМяК мМкн 7З ыМ АЗя.кЗ МлМ тМмМяММн НЗпцК тЗй 4 тмМ
рйтыЗ< АМпМр. АМ:М СДМ ыМ мтйяцА. мАМын > ый кЗяЗ-тЗй рС…йАм .С-кСыыЗ-яМАС.цМ АС.ц 4 пСмА.< тй ыМ й-
АМ ыцА. мЗяыKй 4 г ыйтМкц прцкЗтйяц МкЗ KМп.3 к
МыцАС 4 гК >цмСмг 7й-тцыгн
7й СкяС 4 пяЗАый кС.кй >цмСм-7йтцыЗт мАЗ яйК
тяцп…ц я:й ц т мАМкяЗ мАМыгн НыСАрц ый ЗмяМпцАМя.-
ыЗ :МяЗ мАЗяМ СДМ яМДйя Зцын НцыМяцм. ц-пЗ
:МяЗкЗ рйтМрыСАгМ ДМяАг СкяЗ :ЗмгМ пЗЗ…тгК
:МягМ Мцкц 4 ыйкыСяцм. к цкЗяЗт.3К :Мяй рСкй 4
прЗА ыСяй рСкМ ыйпЗяыМыыгй .М -АЗ …прцKн
4 Ч тг 4 .АЗ Д ыМ цМАМК 4 мпрЗмця 4 ыцкЗкЗК цяцК
тМрыММК тмМн
4 Ч тгК 4 З:МрыСям кЗ ыМ .Мй-АЗ …йрн
4 : 4 пЗАЗ н выМ ыйЗ МлМ мый.йяй-
:К ыМмкЗя.кЗ м СлМыыгйК ЗАЗ…Мян выМ МймАтц-
АМя.ыЗ мый.йяй ыйЗ :гяЗ СтцМА. ММК Iн 7З пЗ.М С
Емый.йяйе 4 ыМ Зк ЗАтМАцА. мМ:М-
Жяяцыкн ;ЗяС:ЗтйАЗ-яМ ыЗйК пЗмтМркцтйяК цмкрця-
м Е>ыАМкрйяен Н й…цыыЗ кСМяй цый З 4 яймкЗ-
тЗК ЗыЗ ц АЗ ДМ кйкЗМ-АЗ мяЗтЗ пЗтАЗр :М кЗыKй 4
кйк :САЗ ЗМ ыйкЗ ЗМ мяЗтЗн : ыйкыСям К пЗкяйця
яцыыС3 ЗяЗыС3 АрС:С тцкйАМя н вцяй - кйкй 4
кйкй цяй н дйтАрй Аг 4 ЗДцтМ….К йтАрй 4 пМртгй
рй т Дцыц мЗрЗкыМ….м ЗА ЗкыМыыг ДкС.ц :ргк
т АтЗМ .рМтМ-
Уйкц ц кяйй ц м ЗАрМя :г ый ,АЗ ЗкС.ММ мАМк-
я ыыЗМ .СЗтцлМК Ммяц :г тмМ ЗмАйтйяЗм. кйк т.Мрй(Ямяц :г ыйяК .АЗ йтАрй т у5 4 прМй МкЗ- йК
прМй -
мАЗрЗДыЗ 4 й яЗкЗА. мйцн :МрыСям ) АйрМяЗ.-
ыЗМК пяЗмкЗМ яцKЗ НАЗрЗкЗ иАрЗцАМя н
4 Нг СДМ ыйМАМК 4 мкййя Зын
4 =АЗ( пМрйKц ( бйК ыМ прйтй яц( Уйк 4 тмМК тмМ
4 мрйС-
4 бй ыМАК ыМ АЗ< прЗ:ыгй пЗяМА ЗА МыцяцК З пЗмяМ-
йтАрйн НмМ ц-й пМрйKцц ,АЗй- др кыйяцК мАйрй-
яцм.-
ЕНмМ ц-й пМрйKцце- и М…ыЗйК Зкрйыц.Мыыгй
.МяЗтМкн 7ц.МкЗ ыМ тццА йя.…М мтЗМй АйрМякцн Ямяц
:г Зы ыйяК .АЗК ыМ :С. пМрйKццК 4 йтАрй т у5 Зы
мцМя :г пЗ й кЗ т мАМкя ыыЗй кяМАкМК МАйям :г
Ай ц яМ ый мАМыС-
У Мы т кЗ ыйАМК т уфнВ»н : тЗ…Мя 4 ц СтцМя
Юн ый мцМяй й Зц мАЗяЗ 4 кЗмА ый К пр й К
АтМрй К 4 САтМрцт ый рСкМ прйтС3 лМкСн бЗяДыЗ
:гА.К Дйяй СДМ йтыЗ< пЗАЗ С .АЗ кЗкй тмкЗ.цяй ый-
тмАрМ.С ыМ 4 ый лМкМ С ыМй Айк ц ЗмАйяцм. п А. Зк
ЗА пйя.KМтн
ыС мМкСыС тЗ ыМ 4 АЗ мй ЗМ ыМм.ймАыЗМ САрЗК ц
тЗА Мм. ДМК тЗяМ мАЗяй 4 Зый р З м IК рй, рМы-
ый - 7З АЗя.кЗ мМкСыС 4 ц мМй.йм ДМ м гАЗ мМкЗ-
ы …ыц мЗяыKМ н ?йк :гтйМАК Ммяц т ркцй Мы. тгК
тЗ т кЗ ыйАСК пЗ рйммМ ыыЗмАц пЗтМрыСяц тгкя3-.йАМя. 4 яй пЗ.кй йкЗрМяйм.К ыЗ кйк :САЗ ММ ц ыМА 4
Айкй м М…ый К :Мый К ыМыСДый -
:К ыМ йС гтй м.К прЗА ыСя Мй рСкСК прЗмАця тмМ
4 Зый мтйАцяй Зц З:МК крМпкЗК кЗя3.М мАцмыСяй ц цК
ттЗяыЗтйыыЗ трйкцтй мтцмй3лц цК кйк рМтыцМ
Скрй…Мыц К лМкй цК 4 мкййяй<
4 : Дйяй- АЗя.кЗ ый цыСАС- АЗя.кЗ ЗАМ-
яй мкййА.< кйк м.ймАяцтйК кйк рйй й тймю Нг пЗ-
ыц йМАМ< йтАрй-пЗмяМйтАрй 4 тг мЗтМр…МыыЗ ЗрЗ-
тгК тг йыЗтЗ 4 рЗцяцм.-
: СтцМя ый мАЗяМ яцмАЗк 4 пЗмяМыцМ тМ мАрйыц-
Kг т.Мрй…ыМй ЗМй йпцмц< кйк ЗмАйтця ц Ай м тМ-
.Мрй 4 Айк ц яМДйяцн Ямяц :г Зый тцМяйК .АЗ пцмйя
Ай - НпрЗ.М К тмМ рйтыЗ< АМпМр. ,АЗ 4 АЗя.кЗ цмАЗ-
рц К АМпМр. ,АЗ 4 З м М…ыЗкЗ йяМкЗМК кйк мктЗ. пМ-
рМтМрыСАгй :цыЗкя.-
4 бйК 4 мкййя К 4 ц ыйМАМ< тЗА мМй.йм …Мя пЗ
прЗмпМкАСК ц тпМрМц Мы .МяЗтМкК ц ЗА ыМкЗ 4 АМы. ый
ЗмАЗтЗйн > пЗыц йМАМ< АМы. мтМАцАм н > ыМ кйДМАм
4 ыС тЗА СтМрМы 4 йтАрй мЗтмМ ыМ :СМА АМыМйК ыц
ЗА ЗыЗкЗ .МяЗтМкйК ыц ЗА ЗыЗй тМлцК мЗяыKМ 4 мктЗ.
тмМ-
ый 4 ыМДыЗ ц мАрЗкЗ<
4 Нг 4 ХйыАйМрю бМА С Мы т …кЗяМ 4 :г ыМ
пЗтЗяцяй кЗтЗрцА. Айк-
> .АЗ-АЗ З МА К ц кйк Зый ц тмМ мрйСК кСрАЗ КпЗтМяй ый пМрйKц3К ц кйк ц Ай прц…яЗм. мт йА.К
ц З АЗ К .АЗ Ея3:цА. 4 ыСДыЗ :МмпЗлйыЗК йК :МмпЗ-
лйыЗеК ц .АЗ ЗыйК кйДМАм К ыйкЗыМK рМ…цАм -
прйтцяй МДС кЗяМы мМрЗ-кЗяС:С3 Акйы.К Зя.йК
:гмАрЗ 4 З:кяМцяй тмМкЗ Мы Сяг:кЗйК С…яйн
> 4 к м.ймА.3К мЗяыKМ мМкЗы МлМ ыМ ЗмАйыЗтц-
яЗм.К мЗяыKМ :МДйяЗК ц тЗА СДМ у6К мАС.С т тМр. 4
мМрKМ мАС.цА-
4 НЗйцАМю
7й пЗя 4 тЗяМ ММ крМмяйК З:ы т ММ ыЗкцК йкцыСт кЗ-
яЗтС ттМрК м ЗАрМА. т кяйй 4 пЗЗ.МрМыЗК т Зцы ц т
рСкЗй 4 ц т кйДЗ тцМА. мМ: 4 т .СМмыЗ пяМыС-
Ч Ай К й мАМыЗ3К :Ср К Ай 4 АС.ц тмМ .СкСыыММ<
пСмА.ю Н кЗяЗтМ 4 АМмыЗК :СйыгМ 4 .МрМ крйй 4 мяЗтйК
ц тмяС т МмАМ м мЗяыKМ яМ.С кСй-АЗ- ыМАК АМпМр.
г СДМ ыйМ кСй 4 ц й ыЗ3 пяйыМАг 4 пяйыМАгК
:ргДСлцМ пяй МыМ ц ыймМяМыыгМ ЗкыМыыг цК пЗ-
3лц ц KтМАй цК 4 ц пяйыМАг ыМ гМК мцыцМК кМ рй-
С ыгМ кй ыц З:,МцыМыг т ЗркйыцЗтйыыгМ З:лМ-
мАтйК 4 пяйыМАгК ЗмАцк…цМК кйк ый…й М я К тМр…ц-
ыг й:мЗя3АыЗкЗК мАЗпрЗKМыАыЗкЗ м.ймА. -
> трСк 4 мтМрС<
4 Ч Аг ыМ С йМ….К .АЗ тМр…цый 4 ,АЗ ц МыыЗ З:,-
МцыМыыгМ т ЗркйыцЗтйыыЗМ З:лМмАтЗ кй ыц(
> тмМ ЗмАрММК тмМ АМ ыММ АрМСкЗя.ыцк<
4 Ч м.ймА.М- =АЗ ДМ( НМ. ДМяйыц 4 С.цАМя.ыгКыМ Айк яц( > мыЗ< м.ймА.М 4 кЗкй ыМА СДМ ыцкйкц
ДМяйыцйК ыМА ыц ЗыЗкЗ- Уйкй З…ц:кйК кйкЗй ыМяМ-
пгй прМрйммСЗкК .АЗ г З мц пЗр пМрМ м.ймА.М
4 мАйтцяц ыйк пя3мК пМрМ й:мЗя3Аыг м.ймА.М 4
кЗыМ.ыЗК цыСм 4 :ЗДМмАтМыыгй цыСмн
: 4 пЗ ы3 4 рймАМр ыыЗ прЗ:Зр ЗАйя<
4 Ч:мЗя3Аыгй цыСм 4 тМмАц мМ .Мм А Арц крй-
Смй-
4 вцыСм тМмАц мМ .Мм А Арц 4 ц МыыЗн 7М ыЗкЗ
прЗяйыЗК ыЗ рйтМ ,АЗ-АЗ мй ЗМ ц ыМ ЗкйгтйМАК .АЗ
г 4 ый тМр…цыМн
Уйк АЗкйК йтыЗ 4 Зый кЗтЗрцяй кйк-АЗ й Мы К
ыЗ3 4 рйтМрАгтйяй З кЗыKй Зц гмяцн 7З :гяЗ
т ,АЗ .АЗ-АЗ АйкЗМ ДСАкЗМ 4 ыМ Зк 4 ц м СмцяцМ
тгАйлця ц мМ: ЕыМАен
4 7МАК 4 мкййя н 4 ?г- Аг …САц….-
ый йм М яйм.К крЗ кЗ 4 мяц…кЗ крЗ кЗн ъгмАрЗК
т мМкСыСК Зм М яйм. З кйкЗкЗ-АЗ крй 4 ЗмАСпцяйм.
4 тыц- JйСйн
НмАйяйн JЗяЗДцяй ыМ рСкц ый пяМ.цн бЗякЗК М-
яМыыЗ м ЗАрМяйн JЗАЗ прцА ыСяй к мМ:М 4 ц ыц.МкЗ
ыМАК АЗя.кЗ ММ ЗмАргМК кЗр .цМ кС:гн
4 JрЗлййю
ЖАЗ 4 цйяМкйК мтМрСК ц З…яЗ З Мы ыМ мкЗрЗ
4 ЗДМА :гА.К .МрМ цыСАСК .МрМ тМн
4 Уйк Айк ЕпрЗлййе(4 ?г ДМ :ЗяМыК Аг ц-й Мы мЗтМр…йя прМмАСпяМ-
ыц К 4 рйтМ АМ:М ыМ :гяЗ С.цАМя.ыЗ( Ч АМпМр. пМ-
рйKц 4 ц Аг цяМ.ц….м ЗА Мы н > ,АЗ 4 прЗлййн
4 7МАК 4 йкрц.йя н
ъМмпЗлйыЗ-ЗмАргйК .Мрыгй АрМСкЗя.ыцк ый :М-
яЗ <
4 Уйк( 7М З.М…. м.ймА. (
;ЗяЗтй С Мы рйммкйкцтйяйм.К тй яЗкц.Ммкц пЗ-
Мй мАЗякыСяцм.К яМяц рСк ый рСкйК крС…цяцК АрМ-
лйяц-
4 7С .АЗ ДМК ДС 4 тг:црйй< пМрйKц ц мАЗпрЗ-
KМыАыЗМ м.ймА.М 4 цяц-
Е7М ЗкС :М АМ: К ыМ ыйЗ :М АМ: еК 4 мкййя цяц
АЗя.кЗ пЗС йя 4 ыМ ый3К ыЗ I мяг…йяйн
4 бйК ый3К 4 ЗАтМАцяй ыМн > пЗАЗ 4 тмМ МлМ
МрДй С Мы ый пяМ.й мтЗц рСкц ц кяйй ц ыМ ЗАпСм-
кй Зц кяй< 4 ?Зкй 4 З йтАрйн дйтАрй 4 т тМый-
KйА.< Аг пЗ ыц….(
4 7МАн АяЗДМыЗ ый Зцы Мы.- JЗмяМйтАрй-
4 ?М яС.…М я ыймн Н тМыйKйА. 4 пЗмяМйт-
Арй-
: …Мя Зцы 4 пЗ мС МрМ.ыЗй СяцKМн НМАМр крСАця
Мы К ыМмК кыйя 4 кйк :С йДкСК З:яЗ кц .СкСыыЗкЗ ыМ:й
яМАМяцК яМАМяц 4 мктЗ. :МмкЗыМ.ыЗмА. ц яМАМА. МлМ
Мы.К тй- вМы йМтйяц 3ыцХг тмАрМ.ыг 4 ыЗ
…Мя Зцын выМ :гяЗ мыЗ< тмМ мпймМыгК ыЗ ыМ мпй-мМыц СДМ ыМАК ыМ З.С мпймМыц -
З ий 3--я
Кпнект:
Я не вею. ; ктпы.
Челпверек я Lепрк

НМрцАМ яц тг т АЗК .АЗ тг С рМАМ( бйК .МяЗтМк м Мр-
АМыК 4 .МяЗтМк< мяМЗтйАМя.ыЗ- 7МАК ыМ АЗ< ый3К
.АЗ тг ,АЗ ыйМАМн Ч мпрй…цтй3< мяС.йяЗм. яц тй
пЗтМрцА. т ,АЗК пЗтМрцА. ЗкЗы.йАМя.ыЗК пЗтМрцА. ыМ
С З К й АМяЗ К пЗ.СтмАтЗтйА.К .АЗ ЗыйДг пйя.KгК
кЗАЗргМ МрДйА тЗА ,АС мй С3 мАрйыцKСК 4 :ССА ДМя-
АгМК яМ ыгМ-
7МА< кЗыМ.ыЗК ыМ тМрцАМ 4 ц ЗААЗкЗ З мц пЗр ыМ
пргкыСяц м Мм АЗкЗ ,АйДй ый ЗмАЗтС3К ЗААЗкЗ З мц
пЗр МцАМК пМрМтМрАгтйМАМ мАрйыцKСК :рММАМм.К Сяг-
:йМАМм.К пц…МАМ-
?З ДМ мй ЗМ 4 йК ц МыыЗ АЗ ДМ мй ЗМ 4 мМкЗы
мЗ ыЗйн : ый3К .АЗ ,Ай йяМы.кй .Мрый мАрМя-
кй ый .ймй мпЗяМА тЗА м3йК тыцК к пЗяыЗ.цК мыЗ-
тй МяМыыЗ пЗг МАм ыйтМрК пМрМ…йкыМА кйкС3-АЗ
пЗмяМы33 .МрАС 4 ц ыймАйыМА ыМтМрЗ АыЗМ йтАрйн
: ый3 ,АЗК ыЗ тЗА тмМ ДМ кйк-АЗ ыМ тМр3 4 цяцК З-
ДМА :гА.К ыМ кйДМАм К .АЗ тйKйА. .МАгрМ .ймй 4,АЗ тйKйА. .МАгрМ кЗйн > ЗААЗкЗ ЗкС МлМ .АЗ-
АЗ МяйА.К кСй-АЗ АЗрЗпцА.м К ЗАтМ.йА. ый тЗпрЗмгК
т:црйА.м пЗ АрйпС ттМр ый Е>ыАМкрйяен : .СтмАтС3
МлМК кйк Зы пЗкй.цтйМАм ый тЗМК ц пЗыц й3 4 .АЗ
ыйЗ СтйАцА.м й пЗрС.Мы. 4 ц пЗ рСкЗ3 ЗяЗ-
ыЗМ мАМкяЗн : тцДСК кйк прЗрй.ыгМ ДцтгМ крйыгК мЗ-
кыСт ДСрйтяцыгМ …МцК тгА ыСт кя3тгК й:ЗАяцтЗ ц
ыМДыЗ кЗр А Е>ыАМкрйяе мАрй…ыЗй тргтыЗй пцлМй
я тцкйАМяМйн > тыцС ый рМкМ 4 тцДС мыЗ мцыцМК
тСт…цМм ЗА тМАрй тЗ ыгМ ДцягК Сягн 7З Айк< тмМ
,АЗ З.Мы. ЗАМя.ыЗ ЗА Мы К пЗмАЗрЗыыМК пяЗмкЗ 4 кйк
.МрАМД ый яцмАМ :С йкцн > мАрйыыЗК .АЗ пяЗмкЗМК .Мр-
АМДыЗМ яцKЗ НАЗрЗкЗ иАрЗцАМя 4 трСк кЗтЗрцА<
4 ?йк кйк ДМ< мкЗя.кЗ :МрМ АЗпяцтй я тцкйАМ-
яМй( Ямяц м.цАйА. Арц- ыСК Арц м пЗяЗтцыЗй .ймй-
JМрМЗ ыЗ3 4 т прЗМкKццК ый .МрАМДМ 4 З рС-
кй мЗ м.МА.цкЗ К яЗкйрцХ ц.Ммкцй KцХМр:яйАК KцХрй
уфн
4 J АыйKйА. АЗыын 7З яС.…М тЗ. цАМ- й< тЗ.-
цАМ мАЗ-
ЖАЗ пЗАЗ СК .АЗ тмМ-Айкц тМ. ый3К .АЗ йтАрй —
> тцДС мЗ мАЗрЗыг 4 кйк .СА. й МАыЗ ый.цыйМА
рЗДйА. З рСкй м KцХМр:яйАЗ н
4 иАЗ( бй й.М ДМ АйкС3 Сй С( НМ. ,АЗ 4 ый ыММ-
я3н УСй 4 ый ыММя3< :Зя.…Мю
4 вйяЗ яц .АЗ- кАЗ ыйМА-4 : ый3-
НМАМр мтцмАцАК тМм. тЗС АСкЗ ый:цА .М -АЗ ыМтц-
ц г З мй ЗкЗ тМрСн выМ АрСыЗ г…йА.К АрСыЗ
цАц 4 ц АрСыЗК МяМыыЗК ыМ ЗмАйыйтяцтй м. ыц ый
мМкСыСК 4 пЗяМА мАрМякй ый .ймй йккС Ся АЗрыЗй
:й…ыц Ай К т кЗыKМ прЗмпМкАйн ъй…Мыыгй …пцK 4 т
АС.й 4 АСмкягйК мцыцй ц кяСЗ тЗМА< мЗмМА ,яМкАрц.М-
мАтЗн НЗ3А АрС:г вСгкйя.ыЗкЗ дйтЗйн
Уйк тмМкй 4 р й цК пЗ .МАгрМн 7З р г 4 кйкцМ-АЗ
ыМпрЗ.ыгМ цК ЗДМА :гА.К ЗА тМАрй 4 кЗяМ:я3Ам К кыСА-
м н > тмМ :Зя.…Мн НЗА З:З .АЗ-АЗ ый СкяС Сйрцяцм.К
ЗАягыСяцК ц СДМ мпяЗ…ыЗйК ймАгт…цйК АМмыгйК м .й-
мАг гйыцМ кЗ ЗкК С тмМ мрйС 4 яцыыгМК кСмц-
ыгМ …Мцн
4 ;я цАМю 7МАК кя цАМ 4 тЗы Ай К мкЗрМйю
4 ыцю ЖАЗ Зыцю
4 -Ч 4 ыц й .АЗю 7ц й .АЗ 4 яС.…М кЗяЗтС т вй-
…цыС-
4 ?ц…Мю иС йм…М…цй-
7й СкяСК т йСцАЗрцС М 4 …црЗкЗ рйцыСАй тМр.К ц
ЗААСй 4 МяМыый К крСый кЗяЗыыйК .МяЗтМк п А.-
Мм Ан НпрЗ.М К Е.МяЗтМке 4 ,АЗ ыМ АЗ< ыМ ыЗкц 4 й кй-
кцМ-АЗ А ДМягМК мкЗтйыыгМК тЗрЗ.й3лцМм ЗА ыМтц-
ц ЗкЗ прцтЗй кЗяМмй) ыМ я3ц 4 й кйкцМ-АЗ .МяЗтМ-
кЗЗ:рйыгМ АрйкАЗргн 7й кЗяЗтй ц С ыц яЗпйМА пЗ
тМАрС :МяЗМ ый м тг…цАг ЗяЗАг мЗяыKМ 4 ц тяС.й ыйпцм.< Евг пМртгМю вг 4 СДМ ЗпМрцрЗтйыгю
НмМ й ый цюе
ыц МяМыыЗК ыМСМрДц З прЗпййяц мктЗ. АЗя-
пС 4 ц мыЗК :С. т МмАЗ ыйм ый пСАц С ыц мАМыйК М-
рМтЗК З 4 Зыц тмМ Айк ДМК ыМ ЗмАйыйтяцтй м.К прЗ-
пййяц :г мктЗ. мАМыСК МрМтЗК З н НЗА 4 Зыц СДМ
ый мМрМцыМ прЗмпМкАйн итцыАцт…цм. пЗ рСкС 4 рйм-
А ыСяцм. т KМп.К яцKЗ к ый н > г 4 ыйпр ДМыыгйК
ЗлМАцыцт…цйм кЗяЗтй ц кЗ Зк 4 ДМ н nМц кСмцыЗ
тгА ыСАгн ?С.цн НМАМр мтцмАцАн
НрСк кргя. KМпцК мпрйтй ц мяМтйК :гмАрЗ йкыС-
яцм. 4 ц ыйм 4 тмМ :гмАрММ 4 кйк А ДМяй й…цый
пЗ кЗрС 4 З:Дйяц кЗя.KЗ 4 ц к рйцыСАг тМр К
т тМр.К тыСАр.-
=Мй-АЗ прЗыцАМя.ыгй крцк<
4 дйкЗы 3Аю ъМкцАМю
> тмМ рцыСяЗм.н НЗяМ мй Зй мАМыг 4 МлМ СМы.-
кцМ ДцтгМ тЗрЗАKйК тмМ АСйК кЗяЗтй ц тпМрМ 4 кЗяЗ-
тг кыЗтМыыЗ йЗмАрцяцм. кяцы. цК ц ЗмАргМ яЗкАцК
рМ:рйК пяМ.цК :Зкйн Уйк мАрС тЗгК мАцмыСАй пЗДйр-
ыЗй кц…кЗйК рй:ргыС-яцм. тММрЗ К ц крСкЗ мгп-
я3Ам АЗпй3лцМ ыЗкцК т йцтй3лцМ рСкцК 3ыцХгн
АкСй-АЗ ый цк т кяйй ыМ 4 тЗ- кЗцЗкыСАЗМК кйк
:Сктй SК АМяЗК прЗрй.ыгМ кргя. -С…ц 4 ц СД МкЗ ыМАК
мктЗ. М я3 4 ц Зцы 4 мрМц мМкСыыг рСкК ыЗк
4 :МкС-JМрМЗыСА. т кйкЗй-АЗ пЗ,М 4 мпцыЗ3 крМпкЗ
к тМр 4 ц АЗА.йм ДМ кЗ ыМК кйк тМАрЗ К прц:цяЗ
йяМы.кС3 .МяЗтМ.МмкС3 лМпЗ.кСн
4 : тмМ трМ - й тй ц- : ыМ З.С 4 пЗыц йМАМ
4 ыМ З.Сн : мЗкяймый-
УрСкягМК крЗ…М.ыгМ рСкц С Мы ый рСкйтМК крСкягМ
мцыцМ кяйй< ,АЗ ЗыйК н > тЗА кйк-АЗ тм мкЗя.цА пЗ
мАМыМ ц ЗмМйМА ыйМ .н УЗ З.кЗ мЗкыСяйм. Ай К тыц-
СК ый ЗяЗыг мАСпМы К ц 4 ый ыМйК кяйДС ММ пЗ кЗ-
яЗтМК пЗ яцKС 4 рСкц ЗкргМн ?йк< :САЗ З.Мы. :Зя.-
…ЗйК й Зый 4 мЗтмМ йяМы.кй 4 йяМы.кй .ймА. М-
ы ДМ мй ЗкЗн ЖАЗ мЗтМр…МыыЗ рСкЗМК .М IК ц ыМ
мМй.йм прМмАйтя МАм < ыМ.АЗ пЗЗ:ыЗМ ЗкяЗ :гА. С
рМтыц пЗ ЗАыЗ…Мыц3 к ц .ймАыг МА н
НыцС 4 мктЗ. рСкцК йкргтй3лцМ яцKЗК 4 МяМ
мяг…ыЗ<
4 : кйДС3 ыЗ..- : ыМ ЗкС 4 Ммяц Мы тгяМ.йА-
: кйДС3 ыЗ.. 4 ЗыйК т АМ ыЗАМ С й3 З ыМ 4 кйкЗй
Зы :СМАК кйк МкЗ :СС- выМ ДМ ыМ.М АЗкй ДцА. 4
пЗыц йМАМ( > тг ЗяДыг 4 тг ЗяДыг-
7МяМпЗМ .СтмАтЗ 4 ыЗ т мй З МяМ СтМрМы< йК
ЗяДМын 7МяМпЗМ 4 пЗАЗ С .АЗ ,АЗА Зй Зяк 4 МлМ
ЗыЗ прМмАСпяМыцМн 7МяМпЗМ 4 пЗАЗ С .АЗ :МяЗМ ыМ
ЗДМА :гА. ЗыЗтрМ МыыЗ .Мрыг К Зяк ц прМмАСпяМ-
ыцМ 4 ыМ ЗкСА мЗтпййА.н >яц ыМА т Дцыц ыц .МрыЗкЗК
ыц :МяЗкЗК ц KтМА йтцмцА АЗя.кЗ ЗА ЗмыЗтыЗй яЗкц.М-мкЗй пЗмгякцн > Ммяц пЗмгякЗй :гяЗ АЗК .АЗ прЗАц-
тЗйкЗыыЗ йя Мй рМ:Мыкй-
4 7С ЗрЗ…З 4 АЗя.кЗ ыМ ыйЗК АЗя.кЗ ыМ ыйЗ- 4
кЗтЗр3 н 4 Нг пЗыц йМАМ< ЗяДМы пЗтМмАц тйм к I 4
кйк АЗкй прМяйкйя 4 .АЗ:г Зый-
4 бй- LАцЗК ыМ ЗАыц й рСк ЗА яцKйNн
: пЗ Зк тмАйА. Мйн > Зя.йК кйДгй З мтЗМ 4 цяцК
ЗДМА :гА.К З: ЗыЗ ц АЗ ДМ 4 пЗ АМ ыМ3лМй Сяц-
KМК мрМц ыМ г мтцыKЗтг З ЗтК мктЗ. АСкцМК яМ-
лСлцМ тМАкц тМАрй-
Н кйкЗй-АЗ прЗрй.ыЗйК ыйпр ДМыыЗй АЗ.кМ 4
мктЗ. мтцмА тМАрй Смяг…йя мйц ыйкЗ гМК тг…яМ-
пгтй3лцМК кйк пЗ яСДй К …йкцн 7й пЗтЗрЗАМ Зкя ыСя-
м 4 мрМц ЗпрЗкцыСАЗ ыМмСлцм К ЗАрйДМыыг т АСмк-
яЗ мАМкяМ ЗмАЗтЗй АС. 4 СтцМя Sн ?ЗА.йм ДМ С М-
ы 4 пЗмАЗрЗыыцМК ыМ т АйкА рй йцтй3лцМ рСкцК ц
крЗ кЗ рйммкйгтй3 4 .АЗ йтАрй- йК йтАрй
4 пМртгй пЗяМА Е>ыАМкрйяйеК ,АЗ :СМА ыМ.АЗ мЗтМр-
…МыыЗ ыМ:гтйяЗМК .СМмыЗМК ДСАкЗМн
 4 цС яМыыЗК крСкяЗК мцыМ м ЗАрцА ый Мы К ый
Зц крЗ кЗК :Ммм гмяМыыЗ рй йцтй3лцМ рСкцн 7З
ыМ й3 мкййА. Мй мяЗтй 4 кЗтЗр3К кЗтЗр3н Ч тыСА-
рцК ЗАМя.ыЗ 4 ,АЗ мяг…ыЗ АЗя.кЗ ыМ 4 яцЗрйЗ.-
ыЗ ДСДДцА ц пЗмАСкцтйМА гмя.< Е7Мя. - ыйЗ кйк-
АЗ- 7Мя. тМмАц МкЗ й мЗ:З3 к I-е
Н МмАЗ АЗкЗ .АЗ:г мтМрыСА. тяМтЗ 4 мтЗрй.цтй3тпрйтЗн вЗмА пЗмАйтя МА мтЗ3 пЗкЗрыЗК рй:мкц мЗ-
кыСАС3 мпцыС 4 ый АрЗц < ыМК 4 ц М СК SК мйцн
> ЗмтМлМыыг йыцй ый АЗ :МрМкС мгпя3Ам т тЗ-
С ЗкыцК рй:цтй3Ам т Агм .ц яцЗрйЗ.ыЗ пргкй3-
лцК З:ргкйыыг :М…МыЗй :МяЗй пМыЗйК цмкрн НМАМр
кСцА 4 кйк кМ-АЗ ыМтгмЗкЗ ыйА ыСАй кйыйАыЗ-:ймЗ-
тй мАрСыйн > мктЗ. :йм 4 мйц тмМ трМ —
бЗ К кМ ДцтС н У тМрМй ЗмАйыЗтцяйм.К ый.йяй
:гяЗ .АЗ-АЗ<
4 7МАю Нг ДМ З:Млйяц-
7З ыМ йя Мй кЗы.цА.К АЗрЗпяцтЗ тАЗякыСя т тМр.
4 ц г тыСАрцК т тМмАц:3яМн 7й кЗыАрЗя.ыг мАЗ-
яцкЗ 4 ыйкЗ гМК ттЗяыЗтйыыЗ-трйкцтй3лцМК З:-
тцмягМ лМкц) крСкЗ 4 пяЗАый кС.кй ыС МрЗт 4 кй-
кЗй-АЗ мпЗрК кЗяЗтгК пМрМтМмцт…цМм мЗ тАЗрЗкЗ ,Ай-
Дй .МрМ пМрцяйК 4 пЗЗцыЗ.кМ м:Мкй3А тыцн 7З ,АЗ 4
пЗАЗ К пЗАЗ - Ч мМй.йм мкЗрММ СтяМк т прЗАцтЗ-
пЗяЗДыгй СкЗяК мМя мпцыЗ3 к мАМыМ LАй К й мАМыЗ3К
тцМя< мкЗя.цяй пЗ АрЗАСйрС тй ц тпМрМ АМ ый К
:Зя.…МкЗяЗтй АМы.NК тгАйлця :яЗкыЗАн
 4 МяМыыЗ ЗмМйяй т мтЗМ крМмяМ 4 :САЗ пЗ
3ыц-ХЗй цмпйр яЗм.К Ай яЗ АМяЗК ц АЗя.кЗ ЗыЗ пС-
мАЗМ пяйА.М ц пСмАгМ 4 ймймгтй3лцМ мцыМй пСмАЗАЗй
4 кяййн УмАйяЗ<
4 дй.М тг Мы м3й( Нг Мы З: йыСяц(
4 7МА- ?ц…Мю и ЗАрцАМ АСй< тццАМ 4 й мАМыЗй(4 бйн ?Мы.н
4 ы 4 тмМ трМ й ыЗй- : ыМ ЗкСн JЗыц йМАМ 4
ыМ ыМя. н : мМй.йм ыйпц…С тй мяЗтй 4 тг тЗ. МАМ
ц пЗйМАМ Зыйн : ый3< Зы ЗмАйыМАм Мм.н
JЗ 3ыцХЗй 4 мыЗтй й…МтМяцяЗм. ыйяцАЗМ АМяЗК
.СА.-.СА. йкрСкяМя ДцтЗАК ый лМкй 4 .СА. й МАыгй
рйммтМАК йр н
: мСыСя Мй т ЗяЗыгМ пйя.Kг йпцмкСК крМпкЗ мДйя
рСкСК пЗмяМыцй рй й.МрпыСя кяйй ц ц ММ мцыц
кяйн
4 JрЗлййАМю вЗДМА :гА.К МлМ кЗкй-ыц:С.-
ый тгыСяй рСкСн иЗкыСт…цм.К МяМыыЗ пЗ…яй 4
тй …йкй 4 :гмАрЗ пЗтМрыСяйм. 4 ц тЗА Зп А. р З
мЗ ыЗйн ;С:г …МтМя Ам 4 кяйй цК кС:й ц 4 тм 4
ЗыЗ ц АЗ ДМК ЗыЗ ц АЗ ДМ ыМ кйкЗМ-АЗ мяЗтЗ 4 ц кйкй
ыМтгыЗмц й Сяг:кйК кйкй :Зя.-
Ч пЗАЗ мЗкыСАй .МяЗтМ.Ммкй лМпЗ.кй т тМр К
крЗ…М.ый АМы. й мАМыЗй 4 ыМ Зкя гтй м.К :гмАрЗ
4 тмМ :гмАрММ-
: пЗЗ…Мя к мАЗяцкС Юн НтЗяыЗтйыыЗК ыМкЗС3лМ
рйСтй Дй:ргК Зый мкййяй ыМ<
4 Нг пЗыц йМАМ 4 тмМ кйк м С й мЗ…яцю НЗА Зы СтМ-
р МАК :САЗ мй тцМя ЗкЗяЗ брМтыМкЗ бЗ й кйкЗкЗ-АЗ
.МяЗтМкй 4 кЗягй ц тМм. пЗкргА …МрмА.3-
> пСмАЗйК ЗлМАцыцт…Мйм кЗяЗтй ц кС.кц 4 кЗяЗм<
4 бйю > МлМ рй пЗтАЗр 3< тцМяК йн4 7СК кйк тй ,АЗ ырйтцАм К й( =АЗ й :рМю
> ,АЗ Е:рМе 4 С ыММ АйкЗМ С:МДМыыЗМК ыМкыСлМ-
Мм К .АЗ мпрЗмця мМ: < Е7М :рМ яц ц т мй З М-
яМ тмМ ,АЗК .АЗ АтЗрцАм мЗ ыЗ3 ц тЗкрСк Мы й пЗ-
мяМыММ трМ (е
7З ткя ыСя ый мтЗц тЗяЗмйАгМ рСкц 4 тмпЗ ыцяЗм.<
ЕН АМ:МК ыйтМрыЗК МмА. кйпя яМмыЗй крЗтц- вЗДМА
:гА.К АМ: ЗААЗкЗ ц-е
7МА< к м.ймА.3 4 ыМ :рМн 7МА< к ыМм.ймА.3 4 ыМ
:рМн
З ий 33-я
Кпнект:
(Этп бе* кпнект ,
н ех, пледнее)

ЖАЗА Мы. 4 ыймАйян
икЗрМй й кйМАС< :гА. ЗДМА 4 Ай - : .цАй3 кйМ-
АС кяйй ц Lц МыыЗ Айк< Зц кяйй мМй.йм 4 кйк пМрЗК
кйк м.МА.цкК кЗАЗргМ МрДц….К .СтмАтСМ….К т рСкй 4
,АЗ пЗмАЗрЗыыММК ,АЗ цымАрС МыАNн
?й 4 крСпыЗК тЗ тм3 пМртС3 мАрйыцKС<
4 ЕНрйкц м.ймА. ыМ рМ я3Ан :Мц ц рСкй ц Мр-
ДцАМм. й м.ймА.Мю дйтАрй прцЗмАйыйтяцтй3Ам рй:З-
Аг 4 тмМ ыС Мрй т Ам я пМрйKццн 7М тцт…цМм
4 пЗяМДйА вй…цыМ ъяйкЗМАМя ен
дйтАрйю хйтМ ЗДМА :гА. 4 рйтМ :СМА кйкЗМ-ыц-
:С. йтАрй(
JЗ МДМыМтыЗй цыМрKцц прЗА ыСя рСкС LцымАрС-
МыАN к кыцДыЗй пЗякМ 4 тяЗДця мМкЗы …ы33 кйМАС
к ЗмАйя.ыг К т Скрй…Мыыгй ЗяЗАЗ пМрМпяМАн > ый
пСАц<
4 Едй.М ( 7М тмМ яц рйтыЗ( НМ. м3йК т ,АС кЗ -
ыйАС 4 СДМ ыцкЗкй :Зя.…МК ыцкЗкй-е> кйМАй ц рСк 4 ый пЗян Ч мАЗ3 ц Зкя гтй3 крС-
кЗ тм3К тм3 кЗ ыйАСК пЗмпМ…ыЗ й:црй3 м мЗ:Зй 4
яцЗрйЗ.ыЗ йпццтй3 т ыМтцц гй .М Зйы тмМК
.АЗ ДйякЗ ЗмАйтцА. Мм.н иАЗян Уыцкцн УрМмяЗн 7й
крМмяМ АЗкй мцМяй I 4 й тыцСК ый пЗяС- УрЗтйА.-
JЗАЗ цыСАСК тМ 4 ыМяМпЗ ДС кйкЗкЗ-АЗ .СйК
:гА. ЗДМА 4 йтЗыцА АМяМХЗыК :гА. ЗДМАК Зый мкй-
ДМАК .АЗ:-
7МАн 7МА .Сй-
: СЗДС 4 т ыМцтМмАыЗМн ЖАЗ Зц пЗмяМыцМ мАрЗ-
кцн JрЗлййАМ 4 тгК ыМтМЗ гМК тгК я3:ц гМК м кМ
прЗДця мАЗя.кЗ мАрйыцKК кЗ С К й:ЗяМт…цй С…ЗйК 4
пЗкййя тмМкЗ мМ: К З пЗмяМыМкЗ м ЗяЗАЗкЗ тцыАцкйК
З пЗмяМыМй яЗпыСт…Мй прСДцыг-
: СЗДСн
З ий 34-я
Кпнект:
ОтуLенники. Сплнерн я
нпрй. : дип-в лйкиия

К Ммяц :г МймАтцАМя.ыЗ рй:ця мМ: ц тмМ
трМ:МкцК Ммяц :г МймАтцАМя.ыЗ 4 т МмАМ м ыМ3 4
Зкййям кМ-ыц:С. й иАМыЗйК мрМц мкйя лц ДМя-
АгМ кягкц тМрМйК Ммяц :г МймАтцАМя.ыЗ СДМ :Зя.-
…М ыцкЗкй ыМ тМрыСям м3йн Н Агм .С 4 т цяяцЗы
рй яМк.Мн Ч АМпМр. 4 .АЗ ДМ( JЗйАц ц йС…цА. ,АС 4
7З рйтМ ,АЗ .М С-ыц:С. пЗ ЗДМА(
7МАК ыМАК ыМАю НЗ. ц мМ: т рСкцК б-ф»Вн 7ймйц мМ-
: ый крМпкС3 яЗкц.МмкС3 Зм. 4 ЗА. ыМыйЗякЗ ыйтй-
яцм. цЗ тмМ мця ый рг.йк 4 цК кйк рМтыцй рй:К тЗ-
рЗ.йй ДМрыЗтй мцяяЗкц Зт 4 пЗкй ыМ йпц…М….К ыМ
З: гмяц…. тмМкЗК .АЗ мяС.цяЗм.-
УЗкй тЗ…Мя ый Е>ыАМкрйяе 4 тмМ СДМ :гяц т м:З-
рМК тмМ ый МмАйК тмМ мЗАг кцкйыАмкЗкЗК мАМкя ыыЗкЗ
Ся. :гяц пЗяыгн иктЗ. мАМкяЗ пйяС: 4 крЗ…М.ыгМ
Срйт.цыгМ я3ц тыцС 4 тЗяМ АМяМкрйХЗтК цый-
ЗК АрйымХЗр йАЗрЗтК йя.Ац МАрЗтК тМыАцяМйК мАрМ-
яЗкК тцкйАМяМйК пЗ пК АрС:н Н кй3А-кЗ пйыцц 4 кй-кцМ-АЗ ый Ай:яцKй ц ц цымАрС МыАй ц 4 тМрЗ АыЗК
кЗ йыцрЗтйыыгМ 7йС.ыг ъ3рЗн > тЗяМ ыц 4 НАЗ-
рЗй иАрЗцАМя. м тС мтЗц ц пЗ Злыцкй цн
У тмМ АрЗц кЗяЗтг пЗ-.МрМпй….ц тА ыСАг т пяМ.цК
яцKй 4 мМргМК ЗмМыыцМК :М яС.Мйн
4 7СК .АЗ( 4 мпрЗмця н
4 ?йк- ЖСАкЗтйАЗ- 4 мМрЗК :М яС.Мй Сяг:ыСям
Зцын 4 вЗДМАК прцМАм мпСмАцА.м ыМцтМмАыЗ кМн >
тЗЗ:лМ 4 ыМцтМмАыЗ-
выМ :гяЗ ыМмАМрпц З м ЗАрМА. ый ыц 4 ый ыцК кЗ-
кЗ К тЗА ,Ац ц мй г ц рСкй цК .МрМ .йм ыйтмМкй
тгкцыС ц С3Аыг KцХр =ймЗтЗй икрцДйяцК ыйтмМкй
ЗАЗртС ЗА йАМрцымкЗй крСц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйн
ыц ыйпЗ ыцяц ыМ Арйкц.МмкцМ З:рйг Е?рМ АпС-
лМыыцкЗте 4 цмАЗрц кЗАЗрг цтМмАый С ыйм я3:З С
…кЗя.ыцкСн ЖАй цмАЗрц З АЗ К кйк АрЗц ыС МрЗтК т
тцМ ЗпгАйК ый Мм K ЗмтЗ:Зцяц ЗА рй:ЗАг< Мяйй
.АЗ З.М….К цц кСй З.М….н
6
7Мм.ймАыгМ мяЗы яцм.
тЗяМ МмАй прцтг.ыЗкЗ АрСй ц кЗяЗыг ц кяйй ц
йкя гтйяц тыСАр.) ЗмАйыйтяцтйяцм. ый пяЗлй 4
ц пЗ KМяг .ймй прЗМягтйяц АМ тцДМыц К кйкцМ
т ЗпрММяМыыЗМ трМ ы :гяц СДМ пЗАрМ:ыЗмА.3
ц Зркйыц й< пцяцяц ц мАрСкйяц тЗСК ыМтцц г ц
ЗяЗАй ц пЗ:р кцтйяцК :Сйяц т ыМтцц гМ :Зятйы-
кцн > ыйкЗыМK ый Мм Агй Мы. ыМ тгМрДйяц< т т-
6
ЖАЗ йтыЗК МлМ т III тМкМ пЗмяМ икрцДйяцн…цм. й рСкцК тЗ…яц т тЗС ц пЗ тСкц вйр…й пЗкрС-
Дйяцм. тмМ кяС:ДМК пЗкй тЗй ыМ прМкрйАцяй ц С.М-
ыцй-
JЗтАЗр 3< ыМ :гяЗ А ДМяЗ м ЗАрМА. ый ыцК АЗ-
рЗпцям СйАцн
4 : АЗя.кЗ прЗтМр3 т й…цыыЗ К 4 мкййя К 4 ц
пЗАЗ 4 т пСА.н
 .М -АЗ Мы мпрй…цтйяц 4 кйкЗй тЗя.АйД т А.
я пСмкЗтЗкЗ тргтйК мкЗя.кЗ ыСДыЗ тЗ ыЗкЗ :йяяй-
мАй т кЗр ЗтС3 KцмАМрыСн НЗ ыМ :гя кйкЗй-АЗ крй -
ЗХЗы< Зы ЗАтМ.йя ый тмМ тЗпрЗмг :гмАрЗ ц АЗ.ыЗК й
К ыМ пМрМмАйтй К 4 тыСАрцК З мтЗМ н
> трСк т СМы.кЗ кЗрцЗр.цкМ 4 ЗыЗ пЗпйяЗ ыМ
АСйК тыСАр. 4 ц м АЗкЗ З МыАйК т мСлыЗмАцК ый.йяЗм.н
Н СМы.кЗ кЗрцЗр.цкМ Мя.кйяц ц З мМргМ
3ыцХгК мМргМ яцKйК ц мрМц ыц ый мМкСыС ЗыЗ< ыц-
кЗ ыйяЗ:С.МыыгМ тЗяЗмгК кяйй цмпЗяЗ:. 4 АЗА мй-
гйн : пЗы я< Зыц Мм.К ц ыМ ыМ СйАц ЗА тмМкЗ ,АЗ-
кЗ ыцкСйК ц ЗмАйяцм. АЗя.кЗ цыСАг 4 ыМмкЗя.кЗ М-
м АкЗт цыСА- вМя..йй…й К ЗяМкСя рый рЗД. тЗ
тмМ АМяМ LЗый пЗАЗ ыМ прМкрйлйяйм. СДМ З мй ЗкЗ
кЗыKйN 4 :САЗ пЗмАйтяМы ЗкрЗ ыгй ЗАЗрК й йыцМ
ЗМкЗ АМяй 4 мяц…кЗ яМккЗМК ц тЗА тмМ мАМыгК пМрМ-
:ЗркцК кй:МяцК :йякцК Зкыц 4 тмМ рЗДцА-
: МлМ ыМ ый3< Мм. яц Зыйн 7З мМй.йм СДМ ыМкЗкй
4 й ыЗй прцмяйяцК .АЗ:г мкЗрММ ыйтМрК т кЗ йы-ыС3 рС:кС< пЗрй т пСА.- кСй(
иМргМК :М яС.МйК яцKйн 7йпрСДМыыгМ мцыцМ Дцяг
тыцСК ый тЗМн ? ДкцМК .СкСыыгМ пяймАг ыМ:йн > Айк
.СкСыыЗ ыМ пЗы А. рСкСК т А. АрС:кС кЗ йыыЗкЗ АМ-
яМХЗыйн
4 НтМр 4 мЗрЗк п А. крйСмЗтю
;яСЗй тргт 4 АЗя.Зк 4 :М…Мый :МяЗ-МяМый кЗ-
рй тЗг т кЗр М 4 пйяС:й пЗ ыЗкй ц СЗцА 4 к-
кй К рМцыЗтй 4 ц тмМ тыцСК тм Дцы.К ыйтмМкй-
7й мМкСыС 4 тмМ кяС:ДМ пйй т кйкС3-АЗ тЗрЗыкСК тмМ
крСкЗ мДц йяЗм. 4 тгпСкягй мцыМ-яМ ыЗй .МрАМД
кЗрЗйК крСкягМ пСгр.кц кСпЗяЗтК ЗцыЗкцй мтцыKЗ-
тгй пйяМK йккС Ся АЗрыЗй :й…ыцн JЗАЗ 4 кыЗтМы-
ый тйАый йыйтМм. АС. 4 г мктЗ. ыММ 4 ц мЗяы-
KМК мцыММ ыМ:Зн иМкСыгК цыСАгК цяц 4 мцыММ :гмА-
рЗ АтМрММАК ыйяцтйМАм АМ ыЗАЗйК кйпя ц ЗяЗыЗ-
кЗ мМрМ:р ыЗкЗ пЗАй прЗмАСпй3А тМг-
> тЗА 4 ДСАкй К ыМмАМрпц З- ркй К .Мрый К тМ-
ый К мЗяыМ.ый ыЗ..н Уйк Ммяц :г тыМйпыЗ тг ЗкяЗ-
яц< тг МлМ тццАМК .АЗ рМтСА АрС:гК ыЗ АЗя.кЗ тццАМ<
АрС:г ыМ гМК Ац…цыйн ?йкЗМ :гяЗ 4 ыМ ЗМ 4 мЗяыKМн
ЖАЗ :гяЗ МмАМмАтМыыЗК ,АЗкЗ ц ыйЗ :гяЗ ДйА.н
вг тг…яц ц М ыЗй йА ЗмХМргн 7З Айк кйк-АЗ тмМ
:гмАрЗК трймпяЗ 4 .АЗ тмМ крСкЗ ЗрЗ:МяцК прцАцяцн
Ч ыМ 4 ыМ пЗкййяЗм. йДМ яМк.М пЗ ,Ац ХйыАй-
мАц.Ммкц К ыМ г мЗяыKМ < кйк :САЗ К мкЗр.цт…цм.пЗмяМыцй рйК СДМ пМрМмАСпця ыМц:МДыгй пЗрЗк 4 ц
ЗМ АМяЗ кМ-АЗ Ай К тыцСК й ыМмСм. т ыЗтЗ црМК
кМ тмМ ц ЗяДыЗ :гА. ыМпЗЗДММК пМрМтМрыСАЗМ-
4 ?йк МрДйА.К 4 крцкыСя т й…цыСК 4 цяц ыМ К
й АЗА мй гй крй ЗХЗы тЗ ыМ 4 ц крй ЗХЗы Мй-
ыц.МмкЗйК …йрыцрыЗй рСкЗй мСыСя кЗ йыыС3 АрС:кС
НАЗрЗ С иАрЗцАМя3н Ч К тМм. ЗМАгй АЗы.йй…МйК З-
яМкСя рыЗйК ЗыЗ С ыМ мяг…ыЗй рЗД.3К 4 пЗ:МДйя
тыцК цмкйА.-
бтМр. т кй3А-кЗ пйыц3 4 Ай мй й < .МрМ .йм Зый
А ДкЗ т кыМАК й кыМАм - НЗяМ тМрц 4 кйкЗй-АЗ
ыМыйкЗ гй ыМК ыцМы.кцйК м мЗАг К Агм .ыг К прЗ-
пйй3лц т АЗяпМ яцKЗ К ц АЗя.кЗ рСкц ыМЗ:г.ййыЗ
яцыыгМК З кЗяМы< :САЗ пЗ З…ц:кМ ыймпМ т Аг ц
рСкЗкЗ .МяЗтМ.МмкЗкЗ ый:Зрйн
бяцыый рСкй тгА ыСяйм.К йкЗрЗцяй<
4 Нй кСй(
выМ мыЗ< Зы ыМ ыйМАК .АЗ ый3 тмМн JСмА.< ЗДМА
:гА. 4 Айк ыСДыЗн > мтМрСК ый МрМыыЗ рМкЗ<
4 : иАрЗцАМя. Е>ыАМкрйяйен > 4 рймпЗр Дй3м.
цмпгАйыц цн JЗы яц(
хСкц ыМАн
Уй3А-кЗ пйыц н 7й цымАрС МыАй цК кйрАй ц 4
З:,МДМыыгМ мМрЗй лМАцыЗй кЗяЗтг 4 ц кЗяЗтг ДМя-
АгМК ягмгМК мпМягМн ъгмАрЗ тмМ т кЗрмА. 4 Зыц
ткя З 4 ц ыййК пЗ кЗрцЗрСК пЗ АрйпСК тыцК т й-…цыыЗМн ?й Дйр ц крЗЗА ЗА рймкйяМыыг тргтй ц
АрС:К т ЗА.й ыыЗй п. ыЗй прцм кМ мтМркй3лцМ З-
АгяцК т ыМ пМрМмАй3лМй ыц ый мМкСыСК .СА. й МАыЗй
рЗДц 4 мАрМякц ый KцХМр:яйАй-
> тЗА 4 ыйкЗыМK 4 тЗяМ АйЗ МАрй 4 ЗыК м ыцкЗ ый-
яЗ:С.Мыыг ый йпцмыЗй кыцДкЗй я:З -
4 JЗмяС…ййАМ- L;рЗЗА< ыйЗ крц.йА. т мй ЗМ СЗнN
ый Мм.( ;М Зый(
Н АМыц 4 цмпЗяЗ:. 4 Сяг:кй<
4 ый( ?й н Н рйцЗАМяМХЗыыЗй-
> 4 АСйн ?й ц 4 АрЗМн НмМ 4 т мяСЗтг крг-
яйАг …яМ йн > Зый 4 :САЗ ый кЗяЗтС тг…МК .М
тмМкйК кргяйАй К мтМркй3лй К яМАС.й 4 кйк рМтыцМ
тйя.кцрццК ц :САЗ ЗкрЗ ыгМК мцыцМ цмкрг ыйтМрСК
ый рйцЗ…пцKМ 4 ,АЗ ЗА ыММК ц ЗА ыММ Мм. 4 яМккцйК
ЗяыцйыгйК ЗЗыыгй йпйн
4 УАЗ-ыц:С.- ыМАК ЗА :г 4 тг- 4 мкййя МйК й-
гй м. LЗА :МкйNн 4 выМ ыйЗ пМрМйА. тыцК ый М -
я3К ый ,яяцык- JЗйМ АМК прЗцкАС3-
х З м йппйрйАыЗй 4 йяМы.кй кЗрЗ:З.кй-кй3Айн
дй мАЗяЗ К р З н : ый…МяК крМпкЗ мДйя ММ рСкС<
4 7СК .АЗ ДМ( =АЗ ДМ :СМА(
4 7М ый3н ?г пЗыц йМ….К кйк ,АЗ .СМмыЗ< ыМ ый
4 яМАМА. 4 тмМ рйтыЗ кСй- > тЗА мкЗрЗ тМыйKйА.
4 ц ыМцтМмАыЗ .АЗ( > ыЗ..- кМ г м АЗ:Зй :СМ
ыЗ..3( вЗДМА :гА. 4 ый АрйтМК ый мСц яцмА. -А ыММ 4 мцыцМ цмкрг ц пйыМА ЗяыцМйК ц рЗД. тЗ
ыМ 4 МлМ .йлМн
4 дйпц…цАМК 4 кЗтЗр3 крЗ кЗ ц тмМ МлМ йгй м.
LЗА :МкйNн 4 НрМ уунВ»н икЗрЗмА.< 6*»»-
ый 4 ц-пЗ кргяйАЗкЗ …яМ йК ыМ ЗАргтй кяй ЗА
:С йкцК АцЗ<
4 -Н.Мрй тМ.МрЗ прц…яй кЗ ыМ м АтЗМй йпцм-
кЗй- : ый3 4 тмМ ый3< Зя.цн 7З тМ. рМ:МыЗк
4 АтЗй( > ММ ЗАпрйтцяй 4 Зый СДМ Ай К й иАМыЗ3н
ый :СМА ДцА.-
: 4 мыЗтй т кЗ йыыЗй рС:кМн иыЗтй 4 :рМЗтй К м
.Мрыг тМыг ыМ:З ц ЗмяМпцАМя.ыг мЗяыKМ К
ыЗ..) МяМыыЗ м ЗыЗй цыСАг ый рСкС3 пМрМрй-
гтй3лй мАрМякй .ймЗт ый мАМыМ) ц тмМК кйк т АС-
йыМК ЗМАЗ АЗы.йй…МйК .СА. й МАыЗй LЗыЗ С ыМN
рЗД.3н
JЗ.М С-АЗ пЗкййяЗм.< яС.…МК .АЗ: тмМ ,АЗ прЗцЗ-
…яЗ ыМ Мм.К й кМ-АЗ тыцСК :яцДМ к М яМн
4 иАЗпК 4 крцкыСя т й…цыСн
НмМ МлМ тпМрМ 4 пЗ цыМрKццК 4 ыЗ МяМыыМйК М-
яМыыМйн НЗА АМпМр. Е>ыАМкрйяе йKМпцям й кйкЗй-АЗ
мМкСыыгй тЗяЗмЗкК ый цк пЗтцм ыМпЗтцДыЗК пЗАЗ
тЗяЗмЗк яЗпыСя 4 ц Е>ыАМкрйяеК кйк кй Мы.К тыц 4
тмМ :гмАрММн ?йк т Зя.йыццК цыСАгК Мм Акц цыСА
4 мяг…Мы пСя.м 4 мАрМякй пМрМ кяйй ц тмМ :яцДМ к
у5К ц ыМ мыЗ< ,АЗ 4 кй Мы.К I 4 М я К й 4 кМ -АЗ :рЗ…Мыыгй кй Мы. 4 ц кй ы3 ыМмАМрпц З ыСДыЗ
СпймА.К тйАцА.м ЗМ .К .АЗ: трМ:Мкц- Ч .АЗК Мм-
яц- 4 тыцС СДМ АтМргйК мцыцй г АС.- 4 й .АЗК
Ммяц-
7З крй ЗХЗы тЗ ыМ 4 …йрыцрыЗК АЗ.ыЗ т я АрС:-
кСК мкЗ йыЗтйя Е йягй Зе 4 кй Мы. пМрМмАйя пй-
йА.н > тЗА СмАйяЗ пЗХгркцтй3А яц…. .МАгрМ ыцДыц
ЗАрЗмАкй 4 тй кЗр Зтг ц тй ыЗмЗтг 4 АЗя.кЗ .АЗ-
:г пйрйяцЗтйА. тМм Е>ыАМкрйяйеК ц Е>ыАМкрйяеК .СА.
трйкцтй К прЗ.ыЗК кйк ый кЗрМК 4 мАйя т тЗСМК т
кйкЗ -ыц:С. кцяЗ МАрМ ЗА М яцн
НмМ тгмгпйяц ый пйяС:С LмМй.йм у5К тЗыЗк ый
З:МN цК пМрМкыСт…цм. .МрМ мАМкя ыыгй пяйы…црК АЗ-
рЗпяцтЗК йяпЗ кяЗАйяц ыМтМЗ гйК ймАМыыгй цр
4 Ай К тыцСн :ыАйрыЗМК МяМыЗМК мцыММ< ЗмМыыцй яМмК
яСкйК ЗМрЗн 7й крй3 мцыМкЗ :я3М.кй 4 кйкцМ-АЗ ДМя-
АгМК кЗмА ыгМ рйтйяцыгК крЗцА ДМяАгйК тгмЗ…цй
пйяМKК 4 ЗяДыЗ :гА.К .СЗ СKМяМт…й :й…ы рМт-
ыМй KМрктцн
4 ;я цАМК кя цАМю НЗы Ай 4 прйтММю
?й 4 пЗ МяМыЗй пСмАгыМ 4 кЗрц.ыМтЗй АМы.3 яМ-
АйяЗ кйкЗМ-АЗ :гмАрЗМ п АыЗн Н рСкй С Мы :цыЗкя.К
Мйыц.Ммкц пЗыМм МкЗ к кяйй < пЗ крС. т АрйтМК
ттМ т тЗмАЗ К мкйкйя Ай:Сы кЗрц.ыМтг яЗ…йМйК й
ый мпцый С ыц 4 АМК кйрйкЗтгМК :МягМК тЗрЗыгМ-
ийц Мы <4 Ч тй кЗтЗр3< 4 тцМя 4 яцKЗн
4 JЗцАМ тгю хйммкйгтййАМ кЗ С рСкЗ Сю
4 7С ыйАМК ыйАМ :цыЗкя.-
7З СДМ цм.Мяцн ъМмкЗыМ.ый МяМый пСмАгы -
> т пСмАгыМ 4 йпЗяы тм3 ММК ц тмМкЗ Мы К ц тмМ
4 прЗыцАМя.ый рЗД. тЗыкй< З:МК .МрМ цыСАС 4
у5н
хймкцйыыгй ый кыЗтМыыгМК ыМмт ыгМ З:яЗ кц 4
црн 7й мАСпМы.кй 4 .. -АЗ тЗыкй ЗяЗАй :я й 4
ц ,АЗ ыМ тмМ рйтыЗ< тЗА АМпМр. Зый рСмАыСяй С М-
ы пЗ кй:яСкЗ н ;ЗяЗм< ЕЧ кЗтЗр3 4 яцKЗюе ?М ыгй
ктйрйА< ЗАкргАй тМр. кй3А-кЗ пйыццн иАцмыСАгМК
:МягМК ЗмАрЗСяг:й3лцМм С:г-
> т АЗА З МыАК кЗкй :МмкЗыМ.ыЗ МяМыыЗК ыМ г-
…й ЗА ЗыЗкЗ Сйрй З рСкЗкЗК ый.йяц :цА. .ймг ц пМ-
рМыцМ р г СДМ тцыСяцм.К ктйрйА тМрц трСк пМ-
рМ.МркыСА тС ыйкЗ г цК ыММмАМмАтМыыЗ яцыыг-
ц рСкй ц<
4 иАЗйАМю
Н яйЗы. ыМ тпцяцм. пйя.Kг 4 ,АЗ IК ,АЗ Зый р -
З <
4 УАЗ( ?г ыМ ыйМ…. МкЗ(
4 Ч рйтМ- й рйтМ ,АЗ ыМ-
ы 4 ый пяМ.йн 7й мЗАыМ3 яцK 4 МкЗ мЗАЗМК Агм .-
ыЗМ ц МцымАтМыыЗМ ц тмМ яцKЗ<
4 А ц Мыц ОрйыцАМяМй- Нй 4 кЗ С кЗтЗр3К АМмяг…йАК кйДгй ц ыц мяг…цА Мы 4 тй кЗтЗр3<
г ыйМ н вг МлМ ыМ ыйМ тй…ц ыС МрЗт 4 ыЗ г
ыйМ тмМн Е>ыАМкрйяе 4 тй…ц ыМ :СМАю >мпгАйыцМ
:СМА ЗтММыЗ З кЗыKйК ц тг ДМ 4 тг АМпМр. ыМ пЗ-
м ММАМ …МтМя.ыСА.м 4 тг ДМК мтЗц ц рСкй цК мМяй-
МАМ ,АЗн Ч пЗАЗ - НпрЗ.М К кЗы.ця-
вЗя.йыцМн иАМкя ыыгМ пяцАг пЗ ыЗкй ц 4 ккцМК
тйАыгМК ц С Мы ккцМК тйАыгМ ыЗкцн х З С ыММ
4 мЗтМр…МыыЗ :Мяй Сяг:кйК :М…МыгМК мцыцМ цмкргн
иктЗ. С:г 4 ый СЗ ыМ<
4 ЧК Айк ,АЗ тг( Нг 4 ЕцмпЗяыцяц Зяке( 7СК .АЗ
ДМ-
хСкй 4 тгртйяйм. ц Зц рСкК тйя.кцрцйыгйК кыМт-
ыЗ-кргяйАгй …яМ 4 кМ-АЗ йяМкЗ тпМрМцн : 4 Зцы
ймАгяЗК Зя.йК кйк тмМК цС т кй3А-кЗ пйыц3-
Е7З тМ. ыМ ДМ 4 ыМ ю : ДМ З: ,АЗ ыц м кМ К
ыцкЗ СК крЗ М ,Ац :МягК ыМ г мАрйыцK-е
НыСАрц мМ: 4 ыМмяг…ыЗК ЗА.й ыыЗК крЗ кЗ 4 крц-
.йя Мй ,АЗн ый мцМяй .МрМ мАЗяК ыйпрЗАцт 4 ц Зый
йДМ ыц рйС ыМ кЗмыСяйм. Мы кяйй цн х З м ыМй
4 .. -АЗ мпМяЗ-ДМяАй ягмцыйн выМ мяг…ыЗ L,АЗ 4 IN<
4 ЕъяйкЗрЗмАтЗе( 7ЗК цяМй…цй прЗХМммЗрК тМ.
йДМ прЗмАЗй ХцяЗяЗкц.Ммкцй йыйяц ,АЗкЗ мяЗтй 4
пЗкйгтйМАК .АЗ ,АЗ прМрйммСЗкК пМрМДцАЗк рМт-
ыцК ХМЗйя.ыг ,пЗн Ч г-
: .СтмАтЗтйя< :яМыМ3 4 ц тЗА мМй.йм тмМ Стц А,АЗ- 7З крй ЗХЗы тЗ ыМ прЗМягтйя ф» СмАйыЗт-
яМыыг ДМтйАМя.ыг тцДМыцй ый кйДгй кСмЗкК й-
пМрм т мМ: К кйк т рМтыМ ыМпрЗрй.ыЗ З М 4
йтйяця тМр. кй ы цК йтМмця Зкый-
JЗАЗ 4 т рСкй С Мы кЗ йыый АрС:кйК ц яМА 4 т
яМ ыЗйК пЗмяМыМй АЗмкМ 4 мктЗ. АС.ц 4 т яМ ыС3К
тМыЗ-мЗяыМ.ыС3 ыЗ..н вцыСАгК .ймгн > З.МтцыЗК
тЗ ыМ тмМ трМ яцЗрйЗ.ыЗК пЗяыг ЗЗ 4 ыМ
ДМ мй З С ыМмяг…ыгй яЗкц.Ммкцй ЗАЗрн JЗАЗ С .АЗ
трСк т кйкЗй-АЗ АЗ.кМ мцыМкЗ прЗмАрйымАтй< Зй пцм.-
Мыыгй мАЗяК ый ыц 4 Дй:МрыгМ лМкц ЮК й:гАгй
яцмА Зц йпцмМйн > ыМ мыЗ< ыцкАЗК крЗ М ыММК 4
ыМ тмМ мыЗ-
ЧК АЗя.кЗ :г 4 АЗя.кЗ :г З:рйА.м З рйцЗ-
УргяйАгМ …яМ гК йпй мцыц Зяыцй- JЗ ы3 4
.АЗ-АЗ крЗ кЗ кЗтЗрця МйК ц пЗ ы3 4 ЗыйК кя мктЗ.
Мы К кйк :САЗ :гя мАМкя ыыгйК 4 цйяМкй<
4 : йы Ай< прцыц й3 мыцСн JрЗцкАСйАМ тЗА Мй-
Н крЗ…М.ыЗй кЗрЗ:З.кМ-кй3АМК цыСАС пЗС йтК
АтМрЗ прЗцкАЗтйя<
4 НрМ 4 у+н+»н Ныцю мАйыЗтцА. тцкйАМяцн УЗ-
ыМK тмМкЗн
УЗ йыый рС:кйн вй…цыыЗМ мМрKМ Е>ыАМкрйяйе
ЗмАйыЗтяМыЗК г пййМ К ц С Мы мМрKМ 4 ыМ пЗмпМ-
тйМА пййА.К ЗАмАйМАК пЗг йМАм тмМ тг…М к кЗряСн
:яйкй 4 ц пЗАЗ йяМкЗ МяМыЗМ п АыЗ 4 тмМ МяМ-ыММК тмМ тмАтМыыМй 4 тцрМ .цАм ый ыйм 4 мМй.йм
кЗыМK —
Фй ымЗтЗ-:МяЗМК цмкЗтМркйыыЗМ яцKЗ НАЗрЗкЗ
иАрЗцАМя н НМрЗ АыЗК ,АЗ Зы 4 АЗякыСя Мы мЗ тмМ-
кЗ йСК З:З .АЗ-АЗ Сйрцям кЗяЗтЗй цК СДМ АМ ыМ К
пйй К 4 АС йыыЗ мяг…йя<
4 УЗр ЗтгМ 4 пЗяыгй Зю
хМкцй мкй.Зк ттМр- ъЗя.…М ыц.МкЗ ыМ пЗ ы3н
З ий 35-я
Кпнект:
В пбуре. Мпкпвк . Убийтвп

Нм3 ыЗ.. ыМ мпйян Нм3 ыЗ.. 4 З: ЗыЗ -
;ЗяЗтй пЗмяМ т.Мрй…ыМкЗ С Мы АСкЗ мА ыСАй :цы-
Ай цн > Айк< ,АЗ ыМ :цыАгК й З:рС.) :МмпЗлйыгйК ц
мАМкя ыыЗй мАйяцК З:рС. ыйкяМпйы ыМ ый кЗяЗтСК ц 4
т ЗыЗ ц АЗ ДМ кЗтйыЗ крСкС< С:цА. Юн У:цА. ЮК 4 й
пЗАЗ пЗйАц к АЗй ц мкййА.< Е?МпМр. 4 тМрц….(е JрЗ-
АцтыМй тмМкЗК .АЗ С:цА. кйк-АЗ кр ыЗК рМтыМК рй З-
ДцА. .М -АЗ кЗяЗтС 4 ЗА ,АЗкЗ мАрйыыЗМ ЗлСлМыцМ .М-
кЗ-АЗ ЗАтрйАцАМя.ыЗ-мяйкЗкЗ тЗ рАСК ц ыМ ЗкС прЗ-
кяЗАцА. мя3ыСК тмМ трМ мпяМтгтй3 ММ т пяйАЗкК тЗ
рАС мСЗн
Н …кйХС С Мы яМДйя яЗпыСт…цй пЗмяМ ЗАяцткц
А ДМягй пЗр…ыМтЗй …АЗк L ыМ ыСДыЗ :гяЗ пЗм ЗА-
рМА. мАрСкАСрС цяЗ й пЗ цкрЗмкЗпЗ Nн : мтМрыСя
т АрС:кС мтЗц йпцмц LпСмА. Зый прЗ.АМА тмМкЗ Мы
4 З пЗмяМыМй :СктгNК мСыСя тыСАр. З:яЗ Зк …АЗкй
ц пЗ…Мя тыцн 0МмАыцKй 4 :МмкЗыМ.ый К мАСпМыц 4 кй-
кцМ-АЗ прЗАцтыЗ мкЗя.кцМК ДцкцМК тмМ трМ 4 тгАц-
рйА. рЗА пяйАкЗ -
НыцСн иМрKМ :СыСяЗн : ЗмАйыЗтцям К тгАйлця…АЗк 4 к кЗыАрЗя.ыЗ С мАЗяцкС —
7З Ю Ай ыМ :гяЗ< пСмАй К яМ ый Змкйн : тмпЗ -
ыця< мМкЗы 4 тмМ рй:ЗАг ЗА МыМыг) тмМ ЗяДыг ый
пМрйKц3К ц пЗы АыЗ< Мй ыМй.М К ыМкЗкЗ йпцмгтйА.
Мм.-
7й СяцKМн НМАМрн 7М:З ц ыМмСлцм .СкСыыг пяцАн
> АйкК кйк ,АЗ :гяЗ т кйкЗй-АЗ З МыА т.Мрй< тМм.
цр рй:цА ый ЗАМя.ыгМК ЗмАргМК мй ЗмАЗ АМя.ыгМ
кСмЗ.кцК ц кйДгй ц ыцК пйй мАрМ кяйтК ый мМкСы-
С ЗмАйыйтяцтйям К тцмМя пМрМЗ ыЗй т тЗСМ 4 ц
:М мяМй цмпйр ям н
Уйк Ммяц :г .МрыгМК АЗ.ыгМ :Сктг ый ,АЗй мАрйыцKМ
4 трСк мтцыСяцм.К т цмпСкМ рйммкйкйяцм. кйкй кСй
4 ц ыц ЗыЗкЗ мяЗтйК АЗя.кЗ :Ммм гмяцKй< пСк-мкйк-
кйк-н 7й СяцKМ 4 тЗА Айкй ДМ рйммгпйыый К ыМ т р йК
АЗяпй 4 пр ЗК ыййК ыйцмкЗм.К пЗпМрМкн
> СДМ ыцкЗкЗн > ый мМкСыСК ыМм м. мАрМ кяйтК й-
мАгяЗ< тЗыК тЗ тАЗрЗ ,АйДМК т мАМкя ыыЗйК пЗтцм…Мй
ый тЗСМК кяМАкМ 4 СД.цый ц ДМылцый 4 т пЗKМяСМК
мАЗ 4 Зый тмМ АМяЗ мяЗ йыыЗ ЗАЗкыСяйм. ыййн
ЖАЗ 4 ыйтМкцК пЗмяМыцй рй-
7й кйкЗ -АЗ СкяС 4 …МтМя лцйм кЗя3.цй кСмА кЗ-
яЗтн 7й кЗяЗтй ц 4 ЗАМя.ыЗК т тЗСМК 4 ый К
мяЗтй< ЕбЗяЗй вй…цыгю бЗяЗй пМрйKц3юе > ЗАМя.-
ыЗ LЗА Мы N 4 К С й3лцй мМкСыыЗ< Е7МСДМяц С кйД-
ЗкЗ Айкй :Зя.К кйкС3 ЗДыЗ цмАЗркыСА. цыСАрц 4АЗя.кЗ т МмАМ м мМрKМ К ц кйДЗ С ыСДыЗ .АЗ-АЗ мМ-
яйА.К прМДМ .М —е > ый мМкСыС 4 ыц.МкЗ тЗ тмМ
црМК крЗ М L ЗМйN тМрцыЗй рСкц м .СкСыыЗ-А ДМяг
мтМрАкЗ -
?МпМр. 4 йя..ц…кй< тМм. 4 тпМрМК пЗ ыцДыМй кС-
:Зй 4 АМы.н 7цДы кС:й 4 тгтМрыСАйК кйк З:…яйк й-
мС.МыыЗкЗ рСкйтйК тгтМрыСАЗ тмМ яцKЗ 4 Зы рМтМА 4 ц
ЗА кЗкЗ-АЗ мЗ тмМ ыЗк 4 й ыц АЗпЗА-
А йя..ц…кц< ЕбйК Ю 4 ЗяДый :гА. АМпМр. т …кЗ-
яМК ыСДыЗ мкЗрМйен : пЗ:МДйя к :яцДйй…М С мпСмкС
пЗМ кцн
Н тМр кАЗ-АЗ :МкЗ <
4 7М цСАю JЗМй мМкЗы ыМ цСАю ?й —
: мпСмАцям н ?й :гя 4 мЗтМр…Мыыгй :рМн ъяМмк
крйыМыг рСмАйя.ыг мЗяыKн JяЗАыЗ САрй :Зтйыый
кЗяЗтй ц пяйАХЗр йн JСмАЗйК ймАгт…цй пЗМн
> т Ац…цыМ 4 кЗяЗмн ЯМ 4 ыМ тцыЗК ыЗ ый3К ый3
,АЗА СпрСкцйК кц:кцйК кйк ягмАК яМлСлцй кЗяЗм 4 ц
кМ-ыц:С. Ай тМрыСАгй к тцмкй ЗмАргй АрМСкЗя.-
ыцк :рЗтМй- : йкрц.йя<
4 JСмАцАМ ДМю JСмАцАМ Мы АСйю : ЗяДМы —
7З ..ц-АЗ кяМлц Мы 4 й рСкцК й пяМ.цК ктЗ цн
> т Ац…цыМ 4 кЗяЗм<
4 -7МА< :МкцАМ ыйтМрю ?й тйм 4 тгяМ.йАК Ай тйм
З ЗАтйяй ыйкЗр А мЗ:ыг м.ймА.М К ц тгК мгАгМК
:СМАМ црыЗ рМ йА.К ЗркйыцЗтйыыЗК т АйкАК пЗрй-пгтй К 4 рйтМ тг ыМ мяг…цАМ ,АЗй тМяцкЗй мц ХЗ-
ыцц рйпй( и М…ыгМ< тйм ЗА А ЗмтЗ:ЗцА. ЗА цтц-
тй3лцм К кйк .МртцК С.цАМя.ыЗ кргСлцК кйк .Мр-
тцК тЗпрЗмцАМя.ыг ыйкЗтн Ч тг Мм. мАЗцАМ ц мяС-
…йМАМ Мы н икЗрММ 4 ыйтМр 4 к НМяцкЗй пМрйKццю
=АЗ тй й МяЗК .АЗ ЗмАйыСм. Мм. Зый( =АЗ тй
й МяЗ 4 Ммяц ыМ З.СК .АЗ:г й Мы ЗАМяц рСкцМК
й З.С ЗАМА. мй йК 4 Ммяц З.С ыМтЗ ЗДыЗкЗ-
брСкЗй кЗяЗм 4 МяМыыгйК А ДМягй<
4 Чкйю 7МтЗ ЗДыЗкЗ( ЖАЗ ый.цА 4 кЗыцм. й АтЗц-
ц СрйKкц ц ХйыАйц цК й Зыц .АЗ: пМрМ ыЗмЗ С
АМ: тМрАМяц тЗмАЗ ( 7МА< г 4 й тЗмА й пЗ мМ-
: К й пЗАЗ -
4 Ч пЗАЗ 4 мяЗпйМАМК йрйпцАМ 4 ц ыСДМы пМрМ
ыЗмЗ ыЗтгй тЗмАн ;ЗтЗр АК С рМтыц :гяЗ АйкЗМ Дц-
тЗАыЗМ< ЗмМян =АЗ:г ймАйтцА. МкЗ цАц тмМ тпМрМК
тмМ тпМрМ 4 пМрМ ЗрЗй к ЗкяЗ:яМ прцт гтйяц
ЗркЗт. АйкК .АЗ: Зы ыМ Зк СтйАцА.н > Ммяц СтйАцяК
мяЗпйя-
НрСк кяМлц Мы ЗАпСмАцяцК кцыСям т мМрМц-
ыСК кМ кЗтЗрцяй Зый 4 ц т АЗА ДМ З МыА тмМ пЗмг-
пйяЗм.К мАцмыСяЗм. 4 мйц крцк< Еи3йК м3й цСАюе
итМА пЗпргкыСяК пЗкйм 4 кАЗ-АЗ пМрМрМйя прЗтЗ 4
ц яйтцыйК крцкцК рцпК кЗяЗтгК пйя.Kг-
: ыМ ый3К мкЗя.кЗ трМ Мыц г кйАцяцм. Айк т пЗ-
М ыЗй АрС:Мн 7йкЗыМK< мАСпМы.кц 4 мС Мркц 4 тмМмтМАяММ 4 ц г мыЗтй ый СяцKМ 4 тММрЗ К т рйыгМ
мАЗрЗыг-
> тЗА 4 Зцын НМАМрК мМргМК ыцкцМ 4 мЗтмМ ый кЗ-
яЗтЗй 4 мС Мркцн 7й ЗкрЗ мАМкяМ АрЗАСйрй 4 З.Мы.
кяС:ЗкЗ 4 ЗпрЗкцыСАг ЗкыцК мАМыгК тцДСлцМм ттМр
ыЗкй ц ХцкСргн > ыМтМрЗ АыЗ А ДМягй мтМрАЗк т рСкМ
4 А ыМА Мы ткяС:.К кЗ ыСн
НыцСК й мАЗяцкЗ К Ю Зп А. ыМ :гяЗК ц пСмАй К АМ -
ый 4 ММ кЗ ыйАйн
: пЗы ям к мМ:МК ЗАкргя мтМАн ?СкЗ мА ыСАгМ З:рС-
.М тцмкц мАС.йяцК Зця 4 йкЗтйыыгй тмМ т ЗыЗ
ц АЗ ДМ крСкС< мАЗяК ый мАЗяМ :Мягй мтМрАЗкК крЗтйА.К
тМр.К мАЗяК :Мягй мтМрАЗк- Н кЗ ыйАМ мяМтй ЗпСлМ-
ыг …АЗргн ипрйтй< ый кыцкЗй 4 …ц…кЗтйАй ягмцыйК
ц яЗ: 4 ЗкрЗ ый ДМяАй пйрй:Зяйн вЗрлцыг ый я:С 4
р ДМяАг ыМрй:Зр.цтг мАрЗкн >ыЗкй г тмАрМ.й-
М м кяйй ц 4 ц АЗкй .СтмАтС3< ,Ац ДМяАгМ мАрЗкц
4 З:З ыМн
-JрЗцЗ…яЗ рЗтыЗ т 5ун Jрц…яй Ю 4 мй йн А-
.МАяцтЗ ЗмАйяЗм. т пй Ац АЗя.кЗ ЗыЗ< г…йя Айк
крЗ кЗК .АЗ мяг…йяК кйк г…СК ц тмМ ЗАМя кйк-ыц:С.
пЗАц…М 4 ц ыМ Зкн
ый мМяйК рймпрйтцяй ый кЗяМы 3ыцХСн хЗЗ-
тЗ-кЗрц.-ыМтгМ Дй:рг АрМпгйяцм.н
4 ЧК ЗрЗкЗйК 4 Айк ,АЗ прйтйК тг рйыМыг( : кйк
АЗя.кЗ Сыйяй 4 мМй.йм ДМ-nАЗк пМрМЗ ыЗ3 ый мАЗяМн : тмкЗ.цяК г…й МлМ
крЗ .Мн ый Смяг…йяйК ЗмАйыЗтцяйм. ый пЗямяЗтМК
АЗДМ пЗ.М С-АЗ тмАйяйн : тцМя СДМ ,АЗ МмАЗ ый кЗ-
яЗтМК тЗ рАС ЗАтрйАцАМя.ыЗ-мяйкЗ- пяйАЗкК ыЗ пяйА-
кй ыМА 4 мпя3ыСя ый пЗян
?ЗАК й мАМыЗй мпрйтйК 4 ДМяАгМК прцмАйя.ыгМ Зр-
лцыг 4 З:З ыМн 7СДыЗК .АЗ:г Зы ыМ тцМяК МлМ прЗ-
АцтыМй 4 Ммяц Зы :СМА м ЗАрМА.- : ыйДйя кыЗпкС 4
пСмА. ыцкйкЗкЗ прйтйК рйтМ ,АЗ АМпМр. ыМ тмМ рйтыЗ
4 …АЗрг Спйяцн
ыйК З.МтцыЗК пЗ.СтмАтЗтйяйК пЗы яйК МАыСяйм.
к тМрцн 7З ЗпМрМця ММ 4 цК крЗ кЗ г…йК ыц ый
мМкСыС ыМ мпСмкй кяй м ,АЗкЗ МмАй ый кЗяЗтМ-
4 Нг- тг м С й мЗ…яцю Нг ыМ м ММАМ- 4 ый п -
Ацяйм. йЗ 4 мМяйК тМрыММК Спйяй ый крЗтйА. 4 ймС-
ыСяйК рЗДйК мяЗДМыыгМ яйЗы ц рСкц МДС кЗяМын
НМм. прСДцыыгйК тмМ Айк ДМ крМпкЗ МрДй ММ кяйй ц
ый прцт цК МяМыыЗ прЗА ыСя рСкС к мАЗяС 4 тц-
кйяйм. АЗя.кЗ Зый рСкй 4 мтйАця …АЗкн
4 У Зя 3 тймю бМы. 4 АЗя.кЗ Зцы Мы.ю : йтАрй 4
йтАрй ДМ 4 пЗйС ц тмМ мМяй3-
 .М Зый( : й йыСям —
> м.цАй3< С:ця ММн бйК тгК ыМтМЗ гМ Зц .цАй-
АМяцК тг ц ММАМ прйтЗ ыйтйА. Мы С:цйKМйн : ый3К
.АЗ мпСмАця :г …АЗк ый ММ кЗяЗтСК Ммяц :г Зый ыМ крцк-
ыСяй<4 хйц- рйц- : мЗкяймый 4 - мМй.ймн
?р мСлц цм рСкй ц Зый мЗртйяй м мМ: 3ыцХС 4
прЗмАЗрыЗМК ДМяАЗМК тцм .ММ АМяЗ ЗпрЗкцыСяЗм. ый
крЗтйА.- > АЗя.кЗ АСА пЗы я< Зый С йяйК .АЗ …АЗ-
рг 4 ,АЗ я АЗкЗК .АЗ:г 4 .АЗ З.С-
ЖАЗ :гяЗ Айк ыМЗДцйыыЗК Айк кяСпЗК .АЗ рймЗЗ-
Айям н > АЗА.йм ДМ АСкЗ йкрС.Мыый прСДцый тЗ ыМ
4 яЗпыСяйК рСкй Змяй:МяйК …АЗк крЗ гыСя ый пЗян
?СА ый мЗ:мАтМыыЗ ЗпгАМ СтцМяК .АЗ м М 4 мй-
ЗМ мАрй…ыЗМ ЗрСДцМ< м МЗ ЗДыЗ С:цА. тмМ 4 й-
ДМ С:цймАтЗн
: мцМя й мАЗяЗ ц м М ям 4 ЗА.й ыыг К пЗмяМ-
ыц м МЗ 4 ц ыМ тцМя ыцкйкЗкЗ тгЗй ц тмМкЗ ,АЗ-
кЗ ыМяМпЗкЗ пЗяЗДМыц н 7М ый3К .М :г тмМ ,АЗ кЗы-
.цяЗм.К Ммяц :г рйтцтйяЗм. МмАМмАтМыыг пСАМ 4
ыЗ АСА трСк ыЗтй К тыМ…ы К мяйкй3лй < йтЗыця АМ-
яМХЗын
: кцыСям К мАцмыСя АрС:кС< ЗДМА :гА.К Зый( > т
АрС:кМ .Мй-АЗ ыМыйкЗ гй кЗяЗм<
4 иМй.ймн
?З цАМя.ыЗМК :МмкЗыМ.ыЗМ ДСДДйыцМн >йяц 4 А -
ДМягМ …йкцК тмМ :яцДМК тмМ кСя.МК тмМ .СкСыыМй 4 ц
тЗА-
4 б-ф»В( УкС- и тй ц кЗтЗрцА ъяйкЗМАМя.н 7М М-
яМыыЗ кЗ ыМю
бцы.К 4 АрС:кй пЗтМ…МыйК 4 цы.нЮ тмМ МлМ яМДйяй т крЗтйАцК кяйй йкргАгК Дй:рг
…црЗкЗ рйтцыСАг Сяг:кЗйн : мкрМ: м пЗяС ММ пяй-
А.МК кцыСя ый ыММ 4 мктЗ. С:г<
4 7Сю икЗрММ 4 мкЗрММю
ый прцпЗы яйм. ый яЗкАМК крСц мпяМмыСяцм. ый-
:ЗкК кяйй крСкягМК тм пЗтЗмкЗтМяйн
4 Уйк(
4 ?йкн 7С 4 ЗМтййАМм. ДМю
ый 4 тм СяЗ К крМпкЗ тKМпцт…цм. т пяйА.МК кЗяЗм
тпя3лМыыгйн
4 АтМрыцАМм.-
: ЗАтМрыСям К прцмяЗыцям я:З к мАМкяСн 7й .Мр-
ыЗ К ЗкрЗ МркйяМ рЗДйяц ЗкыцК ХцкСргК цмкргн
7МА< ,АЗ 4 К ,АЗ 4 тЗ ыМ- дй.М ы Мы ( 7МСДМяц
Я С СДМ цтМмАыЗ З ыМйК З:З ыМК З:З тмМ (
ЮК СДМ ЗМАй К С тМрцн бтй …йкй к ыМй 4 мАцмыСя
Мй рСкц АйкК :САЗ ц МыыЗ ц ММ рСк мМй.йм пЗ кйпя
тгД С АЗК .АЗ ыМ ыСДыЗ<
4 ияС…ййАМ- ЯМ ц 4 тг ыйМАМК З кЗ К 4 тг ММ
ыйгтйяц( 7МА( ?Зя.кЗ прйтС 4 ыМ ,АЗ ыСДыЗ- ыМ
тмМ рйтыЗ 4 АЗя.кЗ прйтС-
4 7МАн
4 7МА( 7З пЗ.М С ДМ 4 рй СД тг пЗ…яц АСй ц мЗ-
З:лцяц-
7цДы кС:й С ыМй 4 трСк ыйцыйыкСК кйк С АЗкЗ
йя..ц…кц 4 ц ц лМкК пЗ лМкй кйпяц-4 JЗАЗ С .АЗ - :З яйм.К .АЗ Ммяц ММ- .АЗ й
,АЗ тг ЗДМАМ- тг пМрМмАйыМАМ я3- К ыМ ЗкС 4
ыМ Зкяй :гю
: пЗы я< ,АЗ 4 прйтйн 7МяМпй К м М…ый К .МяЗтМ-
.Ммкй прйтйю
: ЗАкргя тМр.н
З ий 36-я
Кпнект:
+утые т ницы. Хити нкий
бпг. О мпей м теи

?СА мАрйыыЗ 4 т кЗяЗтМ С Мы кйк пСмАй К :Мяй
мАрйыцKй< кйк АСй …МяК кйк Дйя Lый3К .АЗ ДйяN 4
ыц.МкЗ ыМ пЗ ы3К ыц ЗыЗкЗ тСкйК ыц ЗыЗкЗ яцKйК ыц
ЗыЗкЗ ДМмАйн Уйк :САЗ :гяц пМрМрМйыг тмМ прЗтЗ-
й МДС ыЗ3 ц црЗ н
.ыСям 4 СДМ мАЗ пМрМ 7ц К ц ыМ мАрй…ыЗ пЗ-
ы А. кяйй< тцДС АЗя.кЗ ЯкЗ ЗкрЗ ыгМК .СкСыыгМ рСкц
4 ый кЗяМы н ЖАц рСкц йтцяц ЯкЗ мй ЗкЗК пЗкц:йяц
кЗяМыцн ы МяМыыЗ …МтМяця пйя.Kй цн 0цKЗ 4 кМ-
АЗ т АС йыМК ттМрСК ц :САЗ тЗА АЗя.кЗ пЗАЗ СК .АЗ кЗ-
яЗм ЯкЗ ЗЗця кЗ ыМ м АйкЗй тгмЗАгК 4 Зы ыМ крМ-
Мя кйк крЗ К ыМ ЗкяС…йя Мы К й тмМ ДМ :гя пЗЗД ый
З:гкыЗтМыыгй .МяЗтМ.Ммкцй кЗяЗмн
4 >Айк 4 тг АЗДМ( Нг 4 иАрЗцАМя. Е>ыАМкрйяйе( Нг
4 кЗ С йыЗ :гяЗ мАйА. тМяц.йй…ц кЗыктцмАйЗрЗ н
Нг 4 ..М ц ЗяДыЗ :гяЗ ый.йА. ыЗтС3К :яцмАйАМя.-
ыС3 кяйтС цмАЗрцц ЯцыЗкЗ ;ЗмСйрмАтй- Нг(
УрЗт. пяМмыСяй ыМ т кЗяЗтСК т лМкц 4 Зп А. :МяймАрйыцKй< АЗя.кЗ т тцмкй 4 пСя.мК ц ттМрС кСякцй кЗ-
яЗмК ыЗ ыц ЗыЗкЗ мяЗтйн 0ц…. кЗкй Зы й ЗякК З.-
ыСям К СтцМя< рСкй тцыСяйм. мАЗпСЗтЗ 4 МяМы-
ыЗ пЗпЗяяй 4 ый Мы СмАйтцям пйяМKн
4 7С( =АЗ ДМ тг Зя.цАМ( ?йк цяц ыМА( Jйяй.(
4 ?йкК 4 пЗкЗрыЗ ЗАтМАця н > йя.…М мыЗ мяг…йя
кйДЗМ ЯкЗ мяЗтЗн
4 =АЗ ДМ( Нг С йМАМ 4 :З3м. ,АЗкЗ мяЗтй( Ч
тг прЗ:Зтйяц кЗкй-ыц:С. мЗрйА. м ыМкЗ мкЗряСпС
ц пЗм ЗАрМА.К .АЗ Ай тыСАрц( : тй мМй.йм пЗкйДСн
НмпЗ ыцАМ< мцыцй Зя К крМмАК АЗяпйн ыц 4 ттМрСК
З:ргкйыыгМ крЗт.3К прц:цтй3А АМяЗ к крМмАС) рСкцМ
4 тыцСК З:ргкйыыгМ мяМй цК м ЗАр Ан 7М кйДМАм
яц тй К .АЗ рЗя. АМК тМрыцК 4 мй й АрСый К мй й
тйДый н бй ыМ :С. цК рйтМ :гяй :г пЗмАйтяМый тм
,Ай тМяц.МмАтМыый АрйкМц ( ыц :гяц ЗмтцмАйыг
АМ ыЗй АЗяпЗй< ыЗ тМ. й ,АЗ йтАЗр АрйкМцц 4 ъЗк 4
ЗяДМы МлМ лМрММ тЗыйкрйцА. цн Ч мй рцмАцйы-
мкцйК цяЗмМрыМй…цй ъЗкК МяМыыЗ мДцкй3лцй ый
ймкЗ ЗкыМ тмМ ыМпЗкЗрыгК 4 рйтМ ы ыМ пйяй.(
> рйтМ мЗДДМыыг рцмАцйый ц ый кЗмАрй Мы.…МК
.М мЗДДМыыг рцмАцйы( Ч тмМ-Айкц 4 пЗй цАМ ,АЗК
тмМ-Айкц ,АЗкЗ ъЗкй тМкй ц мяйтцяц кйк ъЗкй я3:тцн
Ч:мСр( 7МАК ыйЗ:ЗрЗА< ыйпцмйыыгй крЗт.3 пйАМыА ый
ыМцмкЗрМыц ЗМ :яйкЗрйС цМ .МяЗтМкйн бйДМ АЗкй 4
цкцйК яЗ йАгй 4 Зы пЗыц йя< цмАцыый К йякМ:рйц.М-мкй я3:Зт. к .МяЗтМ.МмАтС 4 ыМпрМ Мыыгй прцыйк
цмАцыг 4 ММ ДМмАЗкЗмА.н Уйк С Зкы 4 ыМпрМ Мыыгй
прцыйк АЗАК .АЗ Зы мДцкйМАн JЗкйДцАМ ыМ ыМ ДкС.цй
ЗкЗы.ю 7СК 4 ЗкйгтййАМ ДМК мпЗр.АМю
Уйк Зк мпЗрцА.( Уйк Зк мпЗрцА.К кЗкй ,АЗ :г-
яц LпрМДМN Зц ДМ гмяц 4 АЗя.кЗ ыцкЗкй ыМ С Мя
ЗМА. ц т АйкС3 кЗтйыС3К :яМмА лС3 :рЗы3н : Зя-
.йя-
4 Ямяц ,АЗ ый.цАК .АЗ тг мЗ ыЗй мЗкяймыгК 4
Айк йтййАМ кЗтЗрцА.К кйк трЗмягМК кЗкй МАц С…яц
мпйА.< тмМ З кЗыKйн : мпрй…цтй3< З .М я3ц 4 м мй-
г пМяМыЗк 4 Зяцяцм.К М.АйяцК С.цяцм.( АЗ К
.АЗ:г кАЗ-ыц:С. рй ыйтмМкй мкййя ц К .АЗ АйкЗМ
м.ймА.М 4 ц пЗАЗ прцкЗтйя ц к ,АЗ С м.ймА.3 ый
KМп.н =АЗ ДМ рСкЗМ г АМпМр. МяйМ К кйк ыМ ,АЗ(
брМты М.Ай З рйМ- НмпЗ ыцАМ< т рй3 СДМ ыМ ый-
3А ДМяйыцйК ыМ ый3А ДйяЗмАцК ыМ ый3А я3:тцК Ай
4 :яйДМыыгМ м ЗпМрцрЗтйыыЗй ХйыАйцМй LАЗя.кЗ пЗ-
АЗ С ц :яйДМыыгМN 4 йыкМягК рй:г ъЗД.ц- > тЗАК т
АЗА З МыАК кЗкй г СДМ Зкыйяц ,АС М.АСК кЗкй г
мтйАцяц ММ тЗА Айк LЯкЗ рСкй мДйяйм.< Ммяц :г т ыМй
:гя кй Мы. 4 ц кй ы :ргыСя :г мЗкNК кЗкй СДМ
ЗмАйяЗм. АЗя.кЗ ЗмтМДМтйА. З:г.С ц рйМяцА. ММ
ый кСмкцК 4 т ,АЗА мй гй З МыА тг 4 тг-
=СкСыыгй кСя тыМйпыЗ З:Зртйям н : 4 тМм. крйм-
ыгйК кйк :Зятйыкй ый ыйкЗтйя.ыМ пЗ :Сй3лц З-яЗАЗ н вЗяЗА Зя.й ыйтцмК ц ДйА. 4 ,АЗ МлМ-
мАрй…-
НрСк<
4 Нй мкЗя.кЗ яМА(
4 ?рцKйА. тйн
4 Ч тг рЗтыЗ ттЗМ 4 …МмАыйKйАцяМАыМ ыйцтыгю
ияС…ййАМ< ыМСДМяц тй т мй З МяМ ыц рйС ыМ прц-
…яЗ т кЗяЗтСК .АЗ тМ. ц 4 г МлМ ыМ ыйМ ц ц МыК
ыЗ СтМрМыК ЗА тйм СыйМ К 4 .АЗ ц тг ыСДыг :гяц
АЗя.кЗ кйк иАрЗцАМя. Е>ыАМкрйяйе 4 АЗя.кЗ я АЗкЗК
.АЗ:г .МрМ тйм-
4 7М ыйЗю 7М ыйЗК 4 крцкыСя н
-?йк ДМ кйк ймяЗыцА.м рСкй ц ц крцкыСА. ,АЗ пС-
яМ< тг МлМ мяг…цАМ мтЗМ м М…ыЗМ ЕыМ ыйЗеК й пСя
4 СДМ прЗДкяйК СДМ тг кЗр.цАМм. ый пЗяСн
бйК й< иАрЗцАМя. Е>ыАМкрйяйе- бйК й- ц АЗА.йм
ДМ< рй, рМыыЗМК мЗ трйкцтй3лц ц кцрпц.ыЗ-крйм-
ыг ц Дй:рй ц яцKЗ Ю 4 т АЗ САрЗК кЗкй Зыц З:М т М-
мАМ С Мы т кЗ ыйАМ-
JЗ ы3 З.Мы. мыЗ< йм М ям 4 пЗы я кяййн JМ-
рМЗ ыЗ3 мцМя ягмгйК мЗкрйАЗтмкц-ягмгй .МяЗтМкК
ц ый ягмцыМ 4 МякцМ кйпМя.кц пЗАйн
Уйк тмМ прЗмАЗн Уйк тмМ тМяц.МмАтМыыЗ-:йыйя.ыЗ ц
З м М…ыЗкЗ прЗмАЗн
и М С…ця Мы К тгргтйям кяС:й цн : йАкыСя
рЗА яйЗы.3 ц ЗпрЗ МА.3 кцыСям тЗыниАСпМыцК тМАМрК ЗкргМК пргкй3лцМ ЗмкЗякц ЗкыМйК
яцKК ц ый :МкС< Е7МАю УтцМА. ММю ?Зя.кЗ МлМ рй Стц-
МА. ММюе
?СА 4 мыЗтй пСмАй К :Мяй мАрйыцKйн JЗ ы3 АЗя.-
кЗ< ыЗкцн 7М я3цК й ц МыыЗ 4 ыЗкц< ыМмАрЗйыЗ АЗпй3-
лцМК ЗАкСй-АЗ мтМрС пйй3лцМ ый ЗмАЗтС3 мЗАыц
ыЗкК А ДМягй ЗД. ыЗкн > кйкй -АЗ тМмМяй К ЗЗрый
пМмы К ц крцк 4 ЗяДыЗ :гА.К ыМ< ЕЖйю Жйю и3йК к
ый юе
JЗАЗ 4 пСмАгыый пяЗлй.К ЗтМрС ый:цАй АС-
кц тМАрЗ н JЗмрМцыМ 4 АСмкяй К крСый К крЗый
крЗ йй< вй…цый ъяйкЗМАМя н > ЗА ыММ 4 тЗ ыМ Ай-
кЗМК кйк :САЗ ыМЗДцйыыЗМК ,З< ркЗ-:Мяй пЗС…кй)
ый пЗС…кМ йкцыСАй ыйй м пЗяСйкргАг ц кяйй-
ц кЗяЗтй< ЗмАрй К мяйкй пЗяЗмкй С:Зт- > тмМ ,АЗ
кйк-АЗ ыМяМпЗК СДймыЗ мт йыЗ м вй…цыЗй 4 ый3
кйкК ыЗ МлМ ыМ З.С СтцМА.К ыйтйА. тмяС 4 ыМ З.СК
ыМ ыйЗн
: йкргя кяййК мМя ый мАСпМы К цСлц ыйтМрК
к вй…цыМн бЗяДыЗ :гА.К …Мя ЗД.< яцKЗ С Мы
ЗкрЗМн ;М-АЗ йяМкЗК кяСЗ 4 крцкцн 7З ыцкАЗ ыМ мяг-
…цАК ыцкАЗ ыМ мяг…цАК кйк крц.С< мпймцАМ ДМ Мы ЗА
,АЗкЗ 4 мпймцАМю
Ямяц :г С Мы :гяй йА. 4 кйк С рМтыц< З 4
тЗА ц МыыЗ 4 йА.н > .АЗ:г я ыММ 4 ыМ иАрЗцАМя.
Е>ыАМкрйяйеК ц ыМ ыС Мр б-ф»ВК ц ыМ ЗяМкСяй Яц-ыЗкЗ ;ЗмСйрмАтйК й прЗмАЗй .МяЗтМ.Ммкцй кСмЗк 4 кС-
мЗк ММ ДМ мй Зй 4 цмАЗпАйыыгйК рййтяМыыгйК тг-
:рЗ…Мыыгй- > пСмА. прц:цтй3 цяц Мы прц:цтй-
3А 4 ЗДМА :гА.К ,АЗ ЗцыйкЗтЗК 4 .АЗ:г Зый Смяг…й-
яй АЗК .МкЗ ыцкАЗ ыМ мяг…цАК .АЗ:г ММ мАйрС…М..цК й-
рЗм…цМ Зрлцый ц кС:г —
З ий 37-я
Кпнект:
нфу*пия.
Светпет вление. Ее кпмн т

УАрЗ т мАЗяЗтЗй 4 мЗмМ мяМтй цмпСкйыыЗ …МпыСя
ыМ<
4 бй М….АМ ДМю 7й тйм м ЗАр Аю
: 4 цЗ тмМ мця 4 Сяг:ыСям н > пЗ.СтмАтЗтйя ,АЗ 4
кйк кйкС3-АЗ АрМлцыС ый яцKМ< Сяг:й3м. 4 крй АрМ-
лцыг рйяМАй3Ам тмМ …црМ 4 ц ыМ ЗА ,АЗкЗ тмМ :Зя.-
ыММ-
бйя.…М 4 Айк< Мтй СмпМя т А. кС:цк ый тцякСК кйк
АЗА.йм ДМ тцякй трЗкыСяй С Мы т рСкМ ц т кыСяй
З АйрМякС 4 ц трЗкыСяцК йтМыМяц мАЗягК мАМыгК пЗ-
мСйК тЗСК ц мыйрСДц 4 кйкЗй-АЗ ЗкрЗ ыгйК З ыМ:йК
ДМяМыгй крСкягй кСя 4 .МрМ кЗяЗтгК .МрМ З й 4 ц
йяМкЗ й Мр .СА. й МАыг цК Мякц цК кйк ый тЗМК
крСкй цн
: СтцМя тЗ кыЗтМыцМ мяцы т…цМК тгKтМА…цМ яц-
KйК ймАЗпЗрМыыгМ ый пЗяыЗ ЗС рАгК й Мр…цМ т
тЗСМ тцякцн
JЗАЗ тмМ мпСАйяЗм.К мЗ…яЗ м тМкЗтг рМя.мК тмМтмкЗ.цяц м МмА LыМ прЗпМт кц ыйN 4 кЗМ-кйкК ыМ т АйкАК
ЗДМтгтй К йт м.К тйАйяцм. рСк й рСкй< Е=АЗ(
=АЗ мяС.цяЗм.( =АЗ(е > 4 :МмпЗр З.ыгМ ЗмкЗякц
ыМкЗкй мАрЗйыЗй тМяцкЗй вй…цыг 4 тмМ пЗмгпйяцм.
тыцК к яцХАй 4 пЗ яМмАыцKМ 4 мАСпМыц 4 АЗпЗА 4 З:-
ргткц мяЗт 4 кйк кяЗ.. рйЗртйыыЗкЗ ц ттцрМыыЗкЗ
тМАрЗ пцм. й-
?йк ДМ мгпйяцм. цЗ тмМ мЗмМыц З ЗтК ц .МрМ
цыСАС прЗмпМкА 4 кйк кйпя тЗг пЗ цкрЗмкЗпЗ <
йпМрАгМ т мАМкя ыыЗ-прЗрй.ыЗй кйпяМ цыХСЗрцц
рймАМр ыыЗ М.САм т:ЗкК ттМрК тыцн
4 ЧкйК 4 .Мй-АЗ АЗрДМмАтС3лцй кЗяЗм 4 пМрМЗ ыЗ3
йАгяЗк ц ыйKМяМыыгй т ыМ:З пйяМK 4 З.Мы. ЗА.МАяц-
тЗ пЗ ы3 ДМяАЗ-рЗЗтгй ыЗкЗА. ц тыцС ыЗкА 4 :М-
ягйК кйк тгяМй3лцй ц-й кЗрцЗыАйК пЗяС Мм Kн >
,АЗ кйк кЗ пйм< мЗАыц кяйК мяМС й ,Ац пйя.KМ К
пЗтМрыСяцм. к ыМ:Сн
?й К мпймй м. ЗА кйкЗй-АЗ ыМтцц Зй пЗкЗыцК .й-
яцм.К йтцяцК пМрМпргкцтйяц рСк .МрМ рСкй АС.ц 4
ц Зкрй…МыыгМ АС.й ц АМ ыгМ й,рЗ ОрйыцАМяМй м мтц-
мй3лц ц .Мрыг ц З:ЗАй ц АрС: 4 ц МлМ йя.…М 4
Ай К ый йпйМК .АЗ-АЗ пЗЗДММ —
ипМртй ыцкАЗ ыМ пЗыц йяК .АЗ ,АЗК 4 ыМ пЗыц йя
йДМ ц К кЗ С Lк ыМм.ймА.3N :гяЗ ЗАкргАЗ :Зя.…МК
.М тмМ рСкц н ЖАЗ :гяЗ пЗЗДМ ый ЗкрЗ ыгй рЗй
.Мрыг й,рЗ< кМ-АЗ т ыМтМрЗ АыЗй тгмЗАМ 4 МяМ й-МАыгМ :гмАргМ АЗ.кцн НмМ :яцДМ) мтМрС рцпягМК
кЗрАйыыгМ кйпяц 4 ыйкЗыМKК ый кЗяЗтй ц С ыйм пАц-
Kгн мАрг цК .Мрыг цК прЗыцАМя.ыг цК пйй3лц-
ц АрМСкЗя.ыцкй ц йпЗяыцяц ыМ:ЗК :СрМй м:цтйяЗ ц
тыцК Зыц мйцяцм. ый кСпЗяйК ый крг…цК ый мАЗя:гК
ый :йякЗыгн
4 Чкй-йК 4 АЗрДМмАтС3лцй йАгяЗк пЗтМрыСям 4
СтцМя АЗкЗК цмпЗяЗ:ыЗкЗн 7З т ыМ АМпМр. ЗмАйяЗм.
ЗА прМДыМкЗ АЗя.кЗ ЗыЗ кйкЗМ-АЗ йкяйтцМК Зы кйк-АЗ
тМм. тгяМ ц ,АЗкЗ тМ.ыЗкЗ мтЗМкЗ пЗяЗ:. К ц ый яц-
KМ С ыМкЗ 4 ЗкЗяЗ кяйК ЗкЗяЗ кС: 4 пС.кй ц тЗяЗм рЗм-
яц яС.цК Зы Сяг:йям н
4 Нг пЗыц йМАМК 4 мктЗ. мтцмА тМАрйК кргя.МтК кйр-
кйы.МК 4 крцкыСя Зы ыМн 4 Нг пЗыц йМАМ< иАМыС 4 иАМ-
ыС тЗртйяцю JЗ-ыц й-МАМ(
вц ЗЗЗ К кМ-АЗ ый йыМ пяйыМК Мя.кй3лцМ
ХцкСрг 4 кЗяЗтг тгА ыСАг 4 :МкСА мкЗрММК тыСАр.К т
З йн JЗмрМцыМ ЗмАЗтЗй 4 :гмАрй ц тмМ-Айкц :С-
АЗ МяМыый LЗА А ДМмАцN яйтцый ЗпМрцрЗтйыыгК
…йкй3лц АСй 4 ый йпйн
-НЗяЗмйАгМ пС.кц яС.Мй ЗкЗяЗ кС:К кяйн : мтйАця
МкЗ й рСкС<
4 ияС…ййАМ< кМ Зый 4 кМ I( ?й К й иАМыЗй 4 цяц-
выМ ыСДыЗ 4 мяг…цАМ( иМй.йм ДМК ыМ ЗкС-
4 дМм.К 4 крцкыСя Зы ыМ п. ыЗК тМмМяЗ 4 крМпкцМК
ДМяАгМ С:г- 4 дМм. ЗыйК т кЗрЗМК МймАтСМАн кЗ4 г МймАтСМ ю
УАЗ 4 г( УАЗ 4 (
кЗяЗ ыМкЗ 4 :гяЗ м пЗямЗАыц Айкц ДМК кйк ЗыК 4 тг-
яМ…ц ц мтЗц АМ ыг пЗяЗ:цйК крЗ кцК тМмМягК
крМп-кЗС:гн ;яЗАй рймкргАг ц рАй ц :Ср3К пЗ й-
цтй Айкц ц ый тц м црыг ц ц ыМмАрй…ыг ц ,яМк-
АрЗкСАЗрй ц LкМ Зыц ц ЗмАйяц(NК 4 Зыц тцыСяцм.
АСй ДМК ый йпйК й ЗпМрцрЗтйыыг цК ыЗ т З:З 4
пйрйяяМя.ыг К +*- прЗмпМкАЗ -
: мпЗАгкйям З АСкцМК мтцАгМ ц тМАрй кйыйАг ц :М-
Дйя к ыМйн дй.М ( 7М ый3н : мпЗАгкйям К пСмАгМ Сяц-
KгК .СДЗйК цкцй кЗрЗК ыМС Зя.ыгйК АЗрДМмАтС3лцй
пАц.цй кй К мтМАЗпрМмАйтяМыцМн иктЗ. мАМкяЗ мАМы
4 т ыМмкЗя.кц З й тцМя LтрМйяЗм.N< ДМымкцМ
ц СДмкцМ ыС Мрй :МммАгыЗ мЗтЗкСпя яцм. 4 йДМ
ыМ мпСмАцт…ц …АЗрК :М тм кц АйяЗыЗтК мрМц :Мяй
ы -
бЗ 4 ММ З н АкргАй ыймАМД.К рймАМр ыый
тМр.н НыцСК й кЗыАрЗя.ыг мАЗяцкЗ К 4 пСмАЗн 0цХА
ймАр я пЗмМрМцыМ …йАгн дйгй м.К пЗ:МДйя ый-
тМр пЗ :МмкЗыМ.ыЗй яМмАыцKМн УЗрцЗрн ъгмАрЗ 4 кйк
кЗяМмыгМ мпцKг 4 KцХрг ый тМр < В5»К В56К ВВ»-
I-ВВ»К йю
> мктЗ. мАМкя ыыС3 тМр.< тмМ т кЗ ыйАМ рйммг-
пйыЗК пМрМтМрыСАЗК мкЗ кйыЗн НпЗпгй ЗпрЗкцыСАгй
мАСя 4 ыц.кЗ К тмМ ц .МАгр. ыЗкй ц ттМр 4 кйкцЗ…й мкЗАцыйн УрЗтйА. 4 кйк-АЗ ыМяМпЗК ыйцмкЗм.
ЗАЗтцыСАй ЗА мАМыгн 7й пЗяС 4 Змгпйт…цМм К йАЗп-
АйыыгМ яМпМмАкц рЗЗтг АйяЗыЗтн
: ыйкыСям К пЗы я ЗцыК рСкЗйК АрМАцй< ый тмМ
:гяЗ б-ф»В 4 ый тмМ :гя 4 кйпяц Мы К рймпяйт-
яМыыЗкЗК пМрМпяМмыСт…МкЗ .МрМ крййн > ,АЗ тмМК .АЗ
ЗмАйяЗм.-
JЗ.М С-АЗ ыМя. :гяЗК .АЗ:г Зыц Айк тЗАК ый пЗяСК
ц .АЗ:г пЗ ыц Зцяцн : йтйАця МлМ кЗрмА.К пЗяЗ-
Дця ый мАЗяК рйкяйця ЗмАЗрЗДыЗК ткя ыСя 4 ц- й-
м М ям н
хйы.…М ,АЗкЗ ыМ ыйя 4 АМпМр. ый3К ц тг ,АЗ ый-
МАМ< м М :гтйМА рйыЗкЗ KтМАйн ЖАЗ 4 АЗя.кЗ йяМкЗМ
,З тргтй тыСАрц тйм< ЗДМА :гА. 4 ,АЗ прйыц.-
ыгМК крймыгМК мцыцМК ЗяЗАгМ рйкМАгК ЗДМА :гА. 4
тяМАМяц ттМр кяЗ.. .МяЗтМ.МмкЗкЗ АМяй-
7й АйяЗый Мя.кыСяЗ мЗтМр…МыыЗ ыМыйкЗ ЗМ
ыМ ц н ЦцХр ыМ йпЗ ыця 4 АЗя.кЗ :СктС< Фн :
м йыСя тмМ АйяЗыг мЗ мАЗяй ый пЗяК ыймАСпця ый ыц
4 ый мМ: кй:яСкЗ 4 тЗА АйкК Айк 4 ц тг…Мя-
ицМя т кЗрцЗрМ ый пЗЗкЗыыцкМ прЗАцт тМрц 4
тмМ .МкЗ-АЗ ДйяК АСпЗК ЗякЗн ияМтй й…яМпйяц …й-
кцн иАйрцк< яцKЗ 4 кйк прЗкЗяЗАгйК пСмАЗйК ЗмМт…цй
мкяйкй ц пСгр. 4 ц ц прЗкЗяй МлМ мЗ.цАм .АЗ-АЗ
прЗрй.ыЗМК МяМыыЗ мАМкйМА тыцн вМяМыыЗК м СА-
ыЗ пЗы я< мяМгн > АЗя.кЗ кЗкй мАйрцк :гя СДМ йяМ-кЗ 4 мпЗтйАцям ц ЗкяцкыСя МкЗ<
4 JЗмяС…ййАМ 4 пЗмяС…ййАМК тг ыМ ыйМАМ< ыС Мр
I-ВВ»-
иАйрцк З:МрыСям К ЗА.й ыыЗ йыСя рСкЗй ц йкЗ-
тгя я йя.…М-
Н мС Мркй тМрыСям к мМ:МК З Зйн 7й йпйМ
ыМ:З кйДС3 мМкСыС мАцмкцтйяЗм. :яМыЗ-мцыМй мС-
ЗрЗкЗй 4 ц ЗААСй кяСЗйК йкСАйыыгй кСян Ург…ц
Смгпйыг .Мрыг ц пЗАС…ц ц кЗяЗтМ…кй ц< пАцKгн
: яМк ый крЗтйА. 4 ц АЗА.йм ДМ тМрМ ыйтйяцям К
прцС…ця Мы мЗы-
З ий 3<-я
Кпнект:
(Не *н ю к кпй. Мпет
бытй, вей кпнект J пднп:
бпшенн я ипк )

.ыСям 4 ркцй мтМАК кя МА. :Зя.ыЗн дйД Срця
кяййн Н кЗяЗтМ 4 кйкЗй-АЗ МС.цй мцыцй г ЗкК тмМ т
АС йыМн > мктЗ. АС йы<
Е7З тМ. ыМ йДцкйя мтМА 4 кйк ДМ-е
: тмкЗ.ця 4 й мАЗяЗ К пЗпМрМт рСкЗ3 пЗ:ЗрЗЗкК
м См М…кЗй кя Мяй ый Мы I-
дй АМ ДМ мй г мАЗяЗ пц…С мМй.ймн УДМ пЗйц
,Ац Мм А. 4 п АыйKйА. цыСАК ДМмАЗкЗ мкрС.Мыыг т
мй С3 АСкС3 прСДцыСн Ч ыМ кйДМАм К .АЗ тЗА АЗя.кЗ
мМй.йм йкргяйм. й ыМй тМр. ц МлМ ЗДыЗ ЗкыйА.
ММК мтйАцА. й рСкц 4 цК ЗДМА :гА.К Зый йм ММАм
ц мкйДМА-
I мцМяй й мАЗяЗ н : кцыСям к ыМйн
4 ?гК Агю : :гя 4 тцМя АтЗ3 кЗ ыйАС 4 С йяК
Аг —
7З ый пЗяЗрЗкМ ыйАкыСям ый ЗмАргМК ыМпЗтцД-
ыгМ кЗп. рМмыцKК ЗмАйыЗтцям н НмпЗ ыця< Айк ДМ Зыйткя ыСяй ый Мы АЗкйК ый Е>ыАМкрйяМен > тЗА ыйЗ
мМй.йм ДМ тмМК т ЗыС мМкСыСК мС МА. мкййА. Мй 4 АйкК
.АЗ:г пЗтМрцяй 4 цый.М СД ыцкЗкй-
4 ияС…ййК IК 4 ЗяДМы- ЗяДМы АМ:М тмМ- 7МАК
ыМАК мМй.йм 4 АЗя.кЗ тгп.3 тЗг-
НЗ рАС 4 мСЗК тмМ кйк З:яЗДМыЗ прЗ ЗкйАМя.ыЗй :С-
йкЗйн : ыйяцтйя тЗС 4 ц ыМ ЗкС< пЗмАйтця мАйкйы
ый мАЗя ц крМпкЗ т ям й крйХцы З:Мц ц рСкй цн
?МпМр. СтцМя< мцыцй г Зк 4 ,АЗ ЗА пйпцрЗ-
мгн ый пЗыМмяй к кС:й К тА ыСяйК ДйыЗ прЗкяЗАцяй
г 4 Айк ДМК кйк тЗСК ц мкййяй<
4 7М ыйЗн вЗя.цн НмМ рйтыЗ 4 Аг тцц….< тмМ-
Айкц прц…яйн ?й К тыцСК 4 Мы ДСАн > Аг З.М….К
.АЗ: ,Ац ый…ц пЗмяМыцМ цыСАг-
ый …тгрыСяй пйпцрЗмС ый пЗяК тм пМрМтМмцяйм.
.МрМ рС.кС крМмяй ыйй LАй т мАМыМ кыЗпкйК ц ММ
АрСыЗ ЗмАйА.N 4 ц ыМ йпЗ ыцяЗм.К кйк пЗкй.ыСяЗм.
крМмяЗ ц пЗы яцм. ЗА пЗяй тМ МкЗ ыЗДкцн JЗАЗ Спй-
яц …АЗргн
JЗЗ…яйК З:тйАцяй крМпкЗн ЯМ кЗяМыц мктЗ. пяй-
А.М 4 МяМыыгйК ыМДыгйК АМпягйК З:тЗяйкцтй3лцй
тмМ -
> трСк- ъгтйМА< СД тМм. ЗкСыСям т мяйкцй ц АМп-
ягй мЗы 4 трСк .АЗ-АЗ прЗкЗяЗяЗК трйкцтйМ….К ц
Зп А. кяйй …црЗкЗ рймкргАг- ?йк мМй.йм< ый пЗяС т
ММ кЗ ыйАМ йАЗпАйыыгМ рЗЗтгМ АйяЗыгК ц ый ЗыЗ <:Сктй Ф ц кйкцМ-АЗ KцХрг- НЗ ыМ Зыц 4 мKМпцяцм.
т Зцы кяС:ЗкК ц йДМ мМй.йм ыМ ЗкС мкййА.К .АЗ
,АЗ :гяЗ й .СтмАтЗК ыЗ мАцмыСя ММ АйкК .АЗ Зый ЗА
:Зяц тмкрцкыСяй-
ЯлМ Зый цыСАй 4 ц ,Ац Мм Ац цяц п АыйKйАцК
ый ркЗ-:МяЗй пЗС…кМ 4 йкцыСАй ыйй м пЗяСй-
кргАг ц кяйй ц кЗяЗтй) ЗмАрй К мяйкй пЗяЗмкй С-
:Зтн > ,АЗ тмМ трМ ыМЗАт ыЗК ыМяМпЗК С.цАМя.ыЗ
ыйпЗ цыйМА ыМ З .М -АЗК З .М ыМя. К З .М мМй.йм
4 ыМ ыйЗн > тмМ ыМДыММК тмМ ДМмАЗ.М мДц й3 ММ 4
тмМ р.М мцыцМ п Аый ЗА Зц пйя.KМт-
ый мкййяй LыМ ЗАкргтй кяй 4 ,АЗ й МАцяN<
4 ;ЗтЗр АК Аг т.Мрй :гя С ъяйкЗМАМя ( ЖАЗ прйт-
й(
4 бйК прйтйн
> АЗкй кяйй рймпйыСяцм. 4 ц м ыймяйДМыцМ
м ЗАрМяК кйк :гмАрЗ :яМыМяЗК мАцрйяЗм.К цм.МйяЗ
ММ яцKЗ< Зыц кяййн
: рйммкййя Мй тмМн > АЗя.кЗ 4 ыМ ый3 пЗ.М С-
ыМАК ыМпрйтйК ый3 4 АЗя.кЗ З: ЗыЗ прЗ Зя.йя 4
З АЗ К .АЗ ы кЗтЗрця т мй З кЗыKМК З АЗ К .АЗ ц
:гя ыСДМы АЗя.кЗ-
JЗмАМпМыыЗК кйк ХЗАЗкрйХц.Ммкцй мыц Зк т прЗ-
тцАМяМК тгмАСпцяЗ ММ яцKЗ< лМкцК :Мяй пЗяЗмкй С-
:ЗтК кС:гн НмАйяйК пЗЗ…яй к Мркйя.ыЗй тМрц …кй-
Хйнп А. мСЗ тЗ рАСн : ыйяця мМ:М тЗгК ыЗ пцА. :гяЗ
прЗАцтыЗ 4 пЗмАйтця мАйкйы ый мАЗя ц мпрЗмця<
4 ?г й ,Ац ц прцЗцяй 4 пЗАЗ С .АЗ АМ:М ыСДыЗ
:гяЗ СыйА.(
> Мркйяй ый Мы 4 ЗмАргйК ыйм М…яцтгй АрМ-
СкЗя.ыцк :рЗтМйК прцпЗы Аг ттМрК к тцмкй н ый
З:МрыСяйм. .АЗ-АЗ мкййА. ыМК ыЗ ыц.МкЗ ыМ мкййяйн
7М ыСДыЗн : ый3н
JрЗмАцА.м м ыМй( : тцыСя мтЗц 4 .СДцМ 4 ыЗкцК
йМя мАСя 4 Зы Спйя ыц.кЗ К МрАтгйК кйк Ай 4 С ыММ
т кЗ ыйАМн ;С:г С ыММ :гяц ЗяЗыгМ 4 кЗкй-АЗ АйкЗй
ДМ ЗяЗыгй :гя пЗя тЗА Мм.К т ЗМй кЗ ыйАМ тЗяМ
крЗтйАцн
Ч кЗкй С…яй 4 мМя ый пЗяК ыйкыСям ый :рЗ…Мы-
ыЗй ММ пйпцрЗмЗй —
: ыМ ЗкС :Зя.…М пцмйА. 4 ыМ З.С :Зя.…Мю
З ий 3>-я
Кпнект:
Кпнец

НмМ ,АЗ :гяЗ кйк пЗмяМы крСпцыкй мЗяцК :рЗ-
…Мыый т ыймглМыыгй рймАтЗр< :гмАрЗК кЗя3.йм. цк-
яй цК пЗпЗяяц крцмАйяягК ЗАтМрМяцК ймАгяцн >
ыМ :гяЗ мыЗ< тмМ рМ…МыЗ 4 ц йтАрй САрЗ мМяй3
,АЗн ъгяЗ ,АЗ АЗ ДМ мй ЗМК .АЗ С:цА. мМ: К 4 ыЗК З-
ДМА :гА.К АЗя.кЗ АЗкй ц тЗмкрМмыСн JЗАЗ С .АЗ тМ.
АЗя.кЗ С:цАЗМ ц ЗДМА тЗмкрМмыСА.н
7й йпйМ МДМмМкСыыЗ т мцыМй мСЗрЗкМ мЗрЗкй-
яЗм. ыМ:Зн ;ЗяЗтй С Мы кЗрМяй ц мАС.йяйн ?йк прЗ-
мцМя тм3 ыЗ.. ц ймыСя АЗя.кЗ .ймЗт т мМ . САрйК
кЗкй А. й СДМ тА ыСяйм.К йМяМыМяй ц мАйяц тцыг
СмМ ыыгМ пАцKй ц крЗтяц-
JрЗмыСям < СДМ Мм А. LтЗыкй мМкЗы К З.МтцыЗК
ыМ :гяЗNн 7й мАЗяМ 4 МлМ мЗ т.Мрй…ыМкЗ 4 мАЗ я мАй-
кйы м тЗЗйн : ДйыЗ тгкяЗАйя тЗС ц пЗ:МДйя< ыМ
ыйЗ :гяЗ тмМ ,АЗ мкЗрММК кйк ЗДыЗ мкЗрММн
7М:З 4 пСмАгыыЗМК кЗяС:ЗМК ЗАяй тгММыыЗМ :С-
рМйн УЗя3.цМ Скяг АМыМйК тмМ тгрМйыЗ ц мцыМкЗ
ЗмМыыМкЗ тЗСй 4 АЗыкЗМ 4 мАрй…ыЗ прцАрЗыСА.м <
мМй.йм ДМ рСпыМАК рйяМАцАм мАМкя ыыЗй пгя.3н >АйкЗМ 4 тЗ ыМ< ыМя. С йА.К ыМ ыйЗ С йА.К ыМ ый-
З С йА.К цый.М —
> ыМ С йяК йДМК ЗДМА :гА.К ыМ тцМя пЗ-ый-
мАЗ лМ СК й АЗя.кЗ рМкцмАрцрЗтйян НЗА ый ЗмАЗтЗй
4 ЗАкСй-АЗ тМАкцК яцмА. ый ыц МяМыгМК ыАйрыгМК
йяцыЗтгМн НЗА ыйтМрС 4 пМрМкрМлцтй м.К М.САм
пАцKг ц й,рЗн НЗА 4 кЗяЗтгК рймкргАгМ рАгК рСкц й-
…СА тМАкй цн бЗяДыЗ :гА.К тмМ ,АЗ ЗрМАК кйркйМАК ДСД-
ДцА-
JЗАЗ 4 пСмАгМК кйк тг МАМыыгМ кйкЗй-АЗ .С ЗйК
СяцKгн JЗ ы3< мпЗАкыСям З:З .АЗ-АЗ ыМмАМрпц З
ккЗМК пЗйАяцтЗМ ц тмМ-Айкц ыМпЗтцДыЗМн 7йкыСя-
м < АрСпн ы яМДйя ый мпцыМК рйтцыСт мЗкыСАгМ ыЗ-
кцК кйк ДМылцыйн 0цKЗ-
: Сыйя АЗямАгМК ыМкрмкцМ ц кйк :САЗ йДМ мМй-
.йм МлМ :ргДСлцМ м МЗ кС:гн УрМпкЗ йД Срцт-
…ц кяййК Зы м М ям ыМ т яцKЗн иМкСый 4 пМрМ-
…йкыСя .МрМ ыМкЗ ц пЗ:МДйя 4 пЗАЗ С .АЗ СДМ ыМ
ЗкК ыМ ыйЗ :гяЗ мМяйА. тмМ мкЗрММК цый.М 4
.СтмАтЗтйя 4 мяЗ й3м.К прЗкыСм.К кйк пМрМкрСДМыыгй
рМя.м-
У м.ймА.3 4 ,АЗ :гяЗ СДМ т тйKйАц …йкйК СДМ
тгтМмкй 4 ЗяЗАгМ :Сктг Еъ3рЗ ОрйыцАМяМйен 7й пЗ-
рЗкМ ЗмАйыЗтцям К яМ:ыСя тЗСС мкЗя.кЗ Зк 4 ц
тЗ…Мян
НыСАрцК т кЗрцЗрМК 4 :МмкЗыМ.ыЗй KМп.3К т йАг-яЗкК мАЗ яц ыС МрйК м яцмАкй цК м АЗямАг ц АМАрйкй-
ц т рСкйн вМяМыыЗ пЗтцкйяцм. ый …йкК ый тй 4 ц
Зп А. ЗмАйыйтяцтйяцм.н
: й МАйям тЗя. KМпцК кЗяЗтй рйммкйкцтйяйм.К
тйАйя ц й рСкйтйК Зяця ц 4 кйк :Зя.ыЗй З-
яцА йА. М С мкЗрММ .МкЗ-ыц:С. АйкЗкЗК .АЗ мМкСы-
ыЗй ЗмАрМй…Мй СкЗй мрйС пМрМрС:цяЗ :г тмМн
Уйкй -АЗ ДМылцыйК АСкЗ пМрМА ыСАй пЗ мЗ пЗтМр
3ыц-ХгК ЗА.МАяцтЗ тгп .Мыг тй мМйяцлыг пЗяС-
…йрйК ц Зый тмМ трМ пЗтЗцяй ц ц пЗ мАЗрЗый К кйк
:САЗ ц МыыЗ Ай С ыММ :гяц кяййн ый ХгркыСяй ый
Мы <
4 У ыМкЗ ДцтЗА :ЗяцАю JрЗтЗцАМ МкЗ т С:ЗрыС3 4
тЗыК тАЗрй тМр. ыйпрйтЗ-
> ый Мы 4 м М< ц ЗА ,АЗкЗ м Мй .АЗ-АЗ к кЗряСК ц
мМй.йм йкрц.С цяц- цяц-
НрСк мйц кАЗ-АЗ мтйАця Мы й яЗкЗА.н : З:Мр-
ыСям < прЗрй.ыгМК кргяйАгМ С…цн 7З Зыц :гяц ыМ рЗ-
ЗтгМК кйк З:гкыЗтМыыЗК й пСыKЗтгМ< кйгк ый …ММ
Мрйя 4 тЗА-тЗА прЗртМА АЗыкцй .МЗян
4 дй.М тг Мм.( 4 мпрЗмця ЗыК :гмАрЗ ттцы.цтй-
м. т Мы н
: Айк ц тKМпцям т ыМкЗ<
4 икЗрММ 4 к тй т кй:цыМА- : ЗяДМы тмМ 4 мМй.йм
ДМю ЖАЗ ЗрЗ…ЗК .АЗ ц МыыЗ тй - ЖАЗК ЗДМА :гА.К
СДймыЗК .АЗ ц МыыЗ тй К ыЗ ,АЗ ЗрЗ…ЗК ,АЗ ЗрЗ…З-ы АЗДМ ыйя ММК ц ЗА ,АЗкЗ ыМ :гяЗ МлМ С.цАМя.-
ыМйК ыЗК ЗДМА :гА.К Зы АЗДМ трЗкыМАК кЗкй Смяг-
…цАК ц г :СМ С:цтйА. СДМ ттЗМ К ыМ :СС Зцы
т ,АС пЗмяМы33 З3 мМкСыС-
дйяЗпыСяйм. тМр.н JЗ ы3< тыцС пЗ тМр.3
прцKМпцяйм. кйкй -АЗ :С йДкй ц ймкрМ:яй ый пЗяСК
кЗкй тМр. йкргтйяйм.К й пЗАЗ К кйк кЗяпйкЗ К ый-
кргяЗ кйкЗй-АЗ ЗмЗ:МыыЗйК :МтЗС…ыЗй Ац…цыЗйн
Ямяц :г Зы мкййя ЗА. ЗыЗ мяЗтЗ 4 тмМ рйтыЗ кйкЗМ
4 мй ЗМ пСмА кЗтЗМ мяЗтЗК :г тмМ мтцыСя мрйСн 7З
Зы Зя.йян
>К тМм. ыйпр к…цм. З АЗкЗК .АЗ йкСМяЗ т С…йК 4
мкййя LыМ кя N<
4 выМ кйДМАм 4 тмМкй ММ ыМыйтцМяК м мй ЗкЗ
ый.йяйн : :ЗрЗям - Ч тпрЗ.М 4 ыМАК ыМАК ыМ тМр.АМ
ыМ< Зк ц ыМ ЗАМя мпймАцм.К ЗАМя пЗкц:ыСА.К ,АЗ
:гяЗ ыМ ЗрЗДМ тмМкЗ- АЗ МмА. ыМ пЗкц:ыСА.К й .АЗ-
:г Зый- > йДМ мМй.йм 4 йДМ мМй.ймК кЗкй СДМ
тмМ ый3- Нг ыйМАМК тг ыйМАМК .АЗ Мы тггтйя
ъяйкЗМАМя.(
4 бйК ый3н
4 7З АЗК .АЗ ы мкййя ыМ- JЗй цАМ ДМ 4 ,АЗ тЗА
тмМ рйтыЗК кйк Ммяц мМй.йм тгМрыСА. ц-пЗ тйм пЗя
4 ц тг мЗ тмМ К .АЗ тЗА АСА ый мАЗяМ 4 м :С йкЗйК .Мр-
ыцяй ц- .Мрыцяй тгпяМмыСАм 4 ц тмМ т кя кмС-
4 бйя.…МК йя.…Мю > АЗрЗпцАМм.н ?й ДСА рСкцМн> АЗкй 4 йяМ:гтй м.К пСАй м. 4 тмМ .АЗ :гяЗК
тмМК .АЗ йпцмйыЗ Мм.н мМ:М ыймАЗ лМ К ц З мМ:М
яЗ йАЗ К ц АЗК .АЗ Зый мкййяй АЗкй З Зц рСкй
4 йК ц МыыЗ м ,АЗкЗ тмМ ц ый.йяЗм.К 4 ц кйк АЗкй
ыМ ЗАМя цмпЗяыцА. мтЗй ЗякК ц кйк З: йыгтйя мМ: К
ц кйк Зый ЗмАйяй пЗяЗДыгМ СЗмАЗтМрМыц К ц кйк
рДйтМя Мы. ЗАЗ ы К ц кЗрцЗрг тыцСК ц кйк Ай 4
й иАМыЗ3-
НмМ ,АЗ 4 ыМмСрйыг ц кЗ . цК кяЗ.. ц 4 й-
яМ:гтйям К мяЗт ыМ тйАйяЗн УрцтгМК тЗ кЗцЗкыС-
АгМ кС:г м См М…кЗй пЗЗтцкйяц кЗ ыМ ыСДыгМ мяЗ-
тй 4 :яйкЗйрыЗ кцтйя< йК й- > тЗА L.АЗ ДМ ,АЗ(N 4
тЗА СДМ кЗтЗрцА й Мы ЗыК й АЗя.кЗ мяС…й3< ЕбйК
й пЗАЗ - ?йк ц МыыЗ ц :гяЗК йК йюе
: .СтмАтС3К кйк ЗА ,Хцрй 4 ый.цыйМА ЗяЗМА. тЗА
АСАК тЗкрСк тЗрЗАйК ц м АрСЗ мпрй…цтй3<
4 7З кйк ДМ 4 ыЗ ,АЗкЗ тг ыцЗАкСй ыМ Зкяц-
У ыМкЗ См М…кй 4 Зя.й 4 тмМ крцтММ- > йАМ <
4 Ч ыйМАМ 4 тг ЗАМяц кЗй-.АЗ ЗА Мы САйцА.К тЗА
тг пМрМ.цмяцяц тмМК кЗкЗ й МАцяц Ай К й иАМыЗйК
ыЗ ЗыЗкЗ й:гяцн Нг кЗтЗрцАМ 4 ыМА( Ч ыМ пЗ ыцАМ яц
тгК .АЗ Ай Мя.кЗ К ый мМкСыСК 4 тг тцМяц Ай -
Мы ( бйК й< Мы н
JйСйн
> трСк 4 ыМ ЗяыцйыЗК З кЗяЗтгК :МммАгыЗ м-
ыЗ< Зы 4 Зы АЗДМ ц- > тМм. К тмМ Зц СкцК тмМ АЗК.АЗ К цыМ Зкй К ц пЗмяМыц мця прцыМм м3й кйк
пЗтцк 4 тмМ ,АЗ АЗя.кЗ м М…ыЗК кйк рМтыцй йыМкЗА
З: Чтрйй М ц >мййкМн Чтрйй 4 тМм. т ЗяЗыЗ пЗАС
4 СДМ й йыСям ыЗДЗ ый мтЗц мгыЗ 4 ый мЗ-
:З3 4 трСк мтМрС кЗяЗм< Е7М мАЗцАю : пЗ…САця-е
7М ЗАргтй кяй ЗА крцтМ3лМй тмМ :Зя.…М См М…-
кцК СпМрм рСкй ц З крйй мАЗяйК МяМыыЗК МяМыыЗ
т МмАМ м крМмяЗ ЗА,МйяК пЗАЗ мрйС 4 мМ: тмМкЗ
4 мтйАця т ЗйпкС 4 ц ц З крцкЗтК мАСпМыМйК рАЗт 4
ЗпрЗ МА.3н
7М пЗ ы3К кйк З.САцям тыцСК т ЗыЗй ц З:-
лМмАтМыыг С:Зрыг прц мАйыKцц пЗМ ыЗй ЗрЗкцн
?й К ыйтМрСК тмМ кц:яЗК рС…цяйм. тМяц.йй…й ц рй-
С ыМй…й тЗ тмМй цмАЗрцц KцтцяцйKц К й Мм. 4 пЗ
..Мй-АЗ црЗыцц 4 тмМ ЗмАйтйяЗм. прМДыц К прМкрйм-
ыг н > пЗС йА.< тмМ ,АЗ 4 ЗмСДМыЗК тмМ ,АЗ йрймАМА
АрйтЗйК З:З тмМ ,АЗ 4 :ССА АЗя.кЗ Е цХге-
: крЗ кЗ ймАЗыйян > т АЗА ДМ З МыА .СтмАтС3 4
кАЗ-АЗ яймкЗтЗ пЗкяйДцтйМА Мы пЗ пяМ.Сн
ЖАЗ :гя Зй мЗмМК йыц йт…цй мцМы.М мяМтйн
0З: 4 ЗкрЗ ый ягмй пйрй:ЗяйК ый я:С ДМяАгМ
ыМрй:Зр.цтгМ мАрЗкц Зрлцын > ,Ац мАрЗкц З:З ыМн
4 : тйм пЗыц й3К тпЗяыМ пЗыц й3К 4 мкййя Зын 4
7З тмМ-Айкц СмпЗкЗйАМм.< ыМ ыйЗн НмМ ,АЗ тМрыМАм К
ыМ цыСМ З тМрыМАм н НйДыЗ АЗя.кЗК .АЗ:г тмМ Сыйяц
З ЗМ ЗАкргАццн : кЗтЗр3 З: ,АЗ тй пМртЗ С<тг.цмяцяК .АЗ :МмкЗыМ.ыЗмАц ыМАю
: цкЗ пЗм ЗАрМя ый ыМкЗн
4 бйК йК кЗтЗр3 тй < :МмкЗыМ.ыЗмАц ыМАн Ямяц цр
:МмкЗыМ.МыК АЗ мрМы пяЗАыЗмА. йАМрцц т ыМ
ЗяДый :гА. рйтый ыСя3н Ч Айк кйк Зый ыМ ыСя. 4 ,АЗ
г ыйМ К 4 АЗК мяМЗтйАМя.ыЗК НмМяМыый 4 кЗыМ.ыйК
Зый мХМрц.МмкЗй ХЗр гК ц ктйрйА тмМяМымкЗкЗ рй-
цСмй С
«
рйтМы мрМыМй пяЗАыЗмАцК С ыЗДМыыЗй ый-
НЗА ыМ АЗя.кЗ ц ыйЗ 4 пЗм.цАйА. .цмяЗтЗй кЗ,Х-
ХцKцМыАК ц АЗкй- Нг пЗыц йМАМ< тмМ кЗыМ.ыЗК тмМ
прЗмАЗК тмМ 4 тг.цмяц З) ц АЗкй г пЗ:Мц ХцяЗ-
мЗХмкцК 4 пЗыц йМАМ( Ч тгК СтйДйМ гйК М…йМАМ ыМ
йкЗы.цА. тг.цмяМыцМК тг 4 крц.цАМ-
7М ый3К .М :Зя.…М :гя пЗАр мМы< МкЗ ЗАкргАц-
М цяц МкЗ АтМрЗмА.3 т ,АЗА йпЗкйяцпмц.Ммкцй .йм<
т рСкй С ыМкЗ L СтцМя ,АЗ АЗя.кЗ АМпМр.N :гяй й-
пцмый кыцДкй ц яЗкйрцХ ц.Ммкцй KцХМр:яйАн > пЗ-
ы я< Ммяц йДМ тмМ пЗкц:ыМАК Зй Зяк LпМрМ тй цК
Зц ыМтМЗ гМК я3:ц гМN 4 ЗмАйтцА. мтЗц йпцмкц т
йкЗы.МыыЗ тцМн
: пЗпрЗмця С ыМкЗ :С йкц 4 ц Мм. йпцмйя ,Ац
пЗмяМыцМ мАрЗкц-
: ЗАМя СДМ пЗмАйтцА. АЗ.кС 4 АйкК кйк рМтыцМ мАй-
тцяц крМмА ый й цК кСй Зыц мтйяцтйяц МрАтгК
ыЗ трСк кйрйый… йАр мм ц тгпйя С Мы ц пйя.-
KМт-4 ияС…ййАМК 4 Мркйя мЗмМйн 4 бй мяС…ййАМ ДМК
кЗтЗр3 тй ю Нг ЗяДыг 4 тг ЗяДыг ыМ ЗАтМАцА.<
й Ай К кМ кЗы.йМАм тй…й кЗыМ.ый НмМяМыый ( =АЗ
Ай 4 йя.…М(
АтМАцА. Зы ыМ СмпМя) мтМрС 4 пЗ мАСпМы 4 АЗпЗА

З ий 40-я
Кпнект:
N кты. Кплпкпл. Я увеен

бМы.н :мыЗн ъйрЗ МАр «6»н
7МСДМяц К б-ф»ВК ыйпцмйя ,Ац тМмАц тйKйА.
мАрйыцK( 7МСДМяц кЗкй-ыц:С. .СтмАтЗтйя 4 цяц
тЗЗ:рйДйяК .АЗ .СтмАтС3 ,АЗ(
JЗ.Мрк 4 Зйн > йя.…М 4 АЗА ДМ мй гй пЗ.МркК
ыЗ 4 к м.ймА.3К АЗя.кЗ пЗ.Мркн 7цкйкЗкЗ :рМйК ыцкй-
кц ыМяМпг МАйХЗрК ыцкйкц .СтмАт< АЗя.кЗ ХйкАгн
JЗАЗ С .АЗ ЗрЗтК мЗтМр…МыыЗК й:мЗя3АыЗ З-
рЗтн : Сяг:й3м. 4 ыМ ЗкС ыМ Сяг:йА.м < ц кЗяЗтг
тгАйлцяц кйкС3-АЗ йыЗСК т кЗяЗтМ яМккЗК пСмАЗн ?З.-
ыММ< ыМ пСмАЗК ыЗ ыМА ыц.МкЗ пЗмАЗрЗыыМкЗК М…й3лМ-
кЗ Сяг:йА.м LСяг:кй 4 МмА. ыЗр йя.ыЗМ мЗмАЗ ыцМ
ыЗр йя.ыЗкЗ .МяЗтМкйNн
ФйкАг 4 АйкЗтгн Н АЗА тМ.Мр ЗМкЗ мЗмМйК ЗАкргт-
…МкЗ кЗыМ.ыЗмА. НмМяМыыЗйК ц Мы К ц тмМК кАЗ :гя м
ый цК 4 т яц т :яцДйй…цй йСцАЗрцС LыС Мр йСц-
АЗрцС й 4 пЗ.М С-АЗ ыйкЗ гй< уу5Nн дМм. г :гяц
прцт йыг к мАЗяй ц пЗтМркыСАг НМяцкЗй пМрй-
Kццн
7й рСкЗй Мы. К б-ф»ВК тцям к ъяйкЗМАМя3 црйммкййя М С тмМК .АЗ ыМ :гяЗ цтМмАыЗ З трйкй
м.ймА. н JЗ.М С рйы.…М ,АЗ ЗкяЗ ыМ кййА.м АрС-
ыг ( 7МпЗы АыЗн ЯцымАтМыыЗМ З:, мыМыцМ< прМДы
З :ЗяМы. LС…йNн
НМ.МрЗ т АЗА ДМ Мы. 4 й Зыц мАЗяЗ м 7ц К м
ъяйкЗМАМяМ 4 мцМя LтпМртгМN т ый МыцАЗй ;й-
ЗтЗй УЗ ыйАМн JрцтМяц АС ДМылцыСн Н ЗМ прцмСА-
мАтцц Зый ЗяДый :гяй йА. мтЗц пЗкййыц н ЖАй ДМы-
лцый СпЗрыЗ Зя.йяй ц Сяг:йяйм.н : й МАцяК .АЗ С
ыМй ЗмАргМ ц З.Мы. :МягМ С:г ц .АЗ ,АЗ крймцтЗн
дйАМ ММ ттМяц пЗ УЗяЗкЗян У ыММ мАйяЗ З.Мы. :М-
яЗМ яцKЗК й Айк кйк кяйй С ыММ АМ ыгМ ц :Зя.…цМ
4 АЗ ,АЗ :гяЗ З.Мы. крймцтЗн УЗкй ц-пЗ УЗяЗкЗяй
мАйяц тгкй.цтйА. тЗС 4 Зый ЗАкцыСяй кЗяЗтСК пЗяС-
йкргяй кяййК кС:г мАцмыСАг 4 ,АЗ ыйпЗ ыцяЗ ыМ
.АЗ-АЗн ый м ЗАрМяй ый Мы К крМпкЗ тKМпцт…цм. т
рС.кц крМмяйК 4 м ЗАрМяйК пЗкй кяйй мЗтмМ ыМ й-
кргяцм.н ?Зкй ММ тгАйлцяцК м пЗ Зл.3 ,яМкАрЗЗт
:гмАрЗ прцтМяц т мМ: ц мыЗтй пЗмйцяц пЗ УЗяЗкЗян
?йк пЗтАЗр яЗм. Арц рйй 4 ц Зый тмМ-Айкц ыМ мкййяй
ыц мяЗтйн брСкцМК прцтММыыгМ т МмАМ м ,АЗй ДМылц-
ыЗйК Зкййяцм. .МмАыММ< ыЗкцМ ц ыц мАйяц кЗтЗрцА.
м пМртЗкЗ ДМ рййн дйтАрй Зыц тмМ тЗйСА пЗ мАСпМ-
ы вй…цыг ъяйкЗМАМя н
АкяйгтйА. ыМя. 4 пЗАЗ С .АЗ т йпйыг ктйр-
Айяй 4 тмМ МлМ йЗмК рМтК АрСпгК тМрц ц 4 к мЗДй-яМыц3 4 ый.цАМя.ыЗМ кЗяц.МмАтЗ ыС МрЗтК ц Мыцт-
…ц рйС Сн
7З ый пЗпМрМ.ыЗ К +»- прЗмпМкАМ СйяЗм. мкЗы-
мАрСцрЗтйА. трМ МыыС3 иАМыС ц тгмЗкЗтЗя.Аыг
тЗяын > ыйМ3м. 4 г пЗ:Мц н ъЗя.…М< СтМрМы 4
г пЗ:Мц н JЗАЗ С .АЗ рйС ЗяДМы пЗ:МцА.н
3Д«»
-дйпцм. 5+-
у6*
7З..
у«+
дйпцм. 56-
у*В
дйпцм. 5«-
у*ш
дйпцм. 5*-
уш*
дйпцм. 5ш-
5»ш
дйпцм. Ву-
5уш
дйпцм. В5-
5В»
дйпцм. ВВ-
5Вш
дйпцм. В+-
5+у
дйпцм. Вф-
5фВ
дйпцм. В6-
565
дйпцм. В«-
56*
дйпцм. В*-
5«+
дйпцм. Вш-
5«*
дйпцм. +»-
5*6
5
5*ш
Евгений в нпвир З мятин
Аннпт ция
ий й прЗмяйтяМыый йыАцСАЗпц дй Ацыйн ый ц
мй г ый МыцАг йыАцСАЗпцй црйн
А Евге ЗААйякцтйям К пЗ МкЗ мЗ:мАтМыыг мяЗтй К
яЗм Ойкмяц т мтЗМ ЕбцтыЗ ыЗтЗ црМен
ъМ Евге ыМ мСлМмАтЗтйяЗ :г пЗрйцАМя.ыЗкЗ рЗ йый
Еуш*+е рС,яяйн
ЕияйтыЗМ :ССлММе пЗ дй АцыС-
вцрК т кЗАЗрЗ :гА. яц.ыЗмА.3 4 СДМ прМмАСпяМыцМн

Приложенные файлы

 • pdf 14715634
  Размер файла: 824 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий