Bozena_N_O_Dvanacti_Mesickach.a6


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.Němcová o 
 dv ácti měsíčkách


Něěmcoovvvá ě á omdt oi i síissčokd ěhháo Němcová
 dv ácti měsíčkách

 dv ácti měsíčkách

Němc ová c c c c mc á ádvtěi ová c sěmc mcí čk
áthhá cí t ě o vmdv mcmck cmv c cí t ě 
c hmvá v hmck ová t k v sěmc Mcthš c
táí ošč v ovoč Hmv c – Dstá Mcthš c vz cmc ío
táíhk v hmc í ěím k vtc ovk v ív á vř c
vm c h ák áě m c hméá v Všvd h tád
íc c ámc hívmc: mčzvmc dhěk cřmck tcmck šmck
řvámck cmck táh ímc tc* h íc  á sí ctác 
hívmc Hmv c ív ov í tomc c c zcíč č í hmc +v
Mcthš c švd táác tcdcmck sěmc tmák í áščd má k
hřvšv č íví ř  c * oc svtá v 
+vsěm šc d mc k ě sěmě áv áv á v htščk
c ová t k v ív Mcthš c í ácmc *č áámv č
táí ošč c Hmv c š ctváošč
, ěímmc c c: -+c*v sě  smk csědh
í oc vdhácmc v . cí t ě/h á vi vď tčáh
dhmcd c hľcáěk zcľ.sc í Mcthšh c shá. dhdvť ľ.sť
Hmv h“ – Oá h c v č hmvámě cdvdhc ádvtc
ovočk oc sě ív hshé Mcthš ě ztí měi hmcáv o řměksmě ok v c tmc c ř šv í ácmc ív áv áv
á v táí ošč Tc ýdh h tv č í c ě ěímměk v sě
í c v* é h *m h c c h vřšmě Jvá h á vk
sěm  md mvá ck zcdh m ív Hmv ů fcmv 
-:hok Mcthšck á vívš z htě ě dh fcmv k
dhdv dh cť zc áí k csě í hmc *dhcťk“
– tz ázcmc íví řv
-Jco svk íví t mv ák *v  tšm c h i *
 á ímýdhcmk csě tí mě á í vh fcm ě;“ – tcmc
hshá áč c
-Tě šc átk ě tz áv ; – :hě t dhok c oc á ívš z htě fcmv k
zcsov ťc=“ – zchtzmc oč Hmv c Mcdvdhc cmv Mcthš h
hdhmck ěí t*mc zv ávřč c áéřv zc č v zcřvmc
– D*v šm hřdv mc*čd á htě – hh mvvm ěí k
 áv vsěm í ě D*v smhámk smhám ámhhi hmcá
o řmk z c č řáímck tímc >á c Nhck csě o tcáo
zcm z h í c – Th zhméá v zzáámč í m Jáv 
zářk řoáv c c tdh htě – +c tdhh htě hřč vm á
c tc (hv/) c m c tě mvč ác ád v c v ůi c dh
c v vdh íváč ác ád v hů – Tř oíh smhíčk
ř oíh mcášč odhk ř ovš mcáščk c ř vo mcášč
oíh vo táí ošč +v mhmk ov šv ívám c á h 
hmčvm – Tdh ác ád v hů sěm ác ád v íčdů
Vvm ý ív*v (mváv ) ívám htvk v m mcíě híě sčmé
oc í čh c thdv átvm sc ě ( ěo)Mcthš c ív hmv mci zůí cmc dhčm háv č í á k c cmv
í mš ív ří hmc smčvk tíčd: -Dstč mháv sčk
áco íc zhtcť t c tvk z c /c tcív“
Vvm ý ív*v ý c hmchk ázcm ív á*v v:
-+c*v í tšmck áh c ock * h hľcááš;“ – -,á c
fcm ě“ -áámc Mcthš c
-+v ov *cí dháť c fcm ěk vď ov í h=“ – řv m Vvm ý
ív*v 
-Eok vď oc v k cmv íví tc Hmv c c cddhc
ř ázcmě á víť fcmv z htě Kvď čdh á ív k
zcso. /c > áí tíč k sá* vk váz v
k ávv čdh coá ;“ – Th ív záhm Vvm ý ív*v k
švm vo mcášč h íčd c ácm h sc ě á th ě
ř c: -Ntc*v h (Ntvz v)k ícá ht=“ – Míčd Nřvzv
ívám ht c á v c ádhm sc ě v cá c th V
 c v č zmc hmc c tc ýšvk í čh zc*cm tz ác k
í t ě zc*cmě h*v k á sh* c zvmv cmc ív tc* ck
 tc*dv tůmě ív há c dhhásv c sěm oct
>á řč hídhá ě á mčí c tz cmě fcm ěk c
v ív Mcthšc cáámák sěmk oc sě áth mv h tí řvm
– -:hě t ísvtcok Mcthšck dhě t=“ – ázcm oč Nřvzv 
Mcthšc tcáhočdč ív thcmck c mc vm h ě d fcmv 
> íč* ů  zcá cmc c vívmv
íčdhcmc á ů
Dmc ív Hmv ck ámc ív cdvdhck áhdv Mcthšhk
v ř ášč fcm ěi šmě oč áéřv vřč c ů fcmv dvmé dhý zcc hmc – -Kávv í čdh c thcmc;“ cmc ív
hth Hmv c – -+h ěí c htv tí .k á
tč* c i áíť dh c vthk“ tcmc Mcthšc Hmv c
zcmc fcm ěk ácmc í ov zc cík mc íc ck ácmc
c dv ř k cmv íví řv vřv mc: ->t/ í=“ – Dthhý
áv hmc í Hmv c h vdvk zcdh m ív oč ochá –
, zcmcmc í h vá c íví th ř hd oč: -:hok Mcthšck c
á ví z htě ochhá=“ – -Jco svk íví t mv ák
ávv coá ocháě; – Č á ímýdhcmk csě á
í h ocháě tí mě=“ – tcmc Mcthšc
-Eh ě šc átk ě oc tz áv – :hě t dhok c oc á ívš ochhák
zcsov ťc=“ – zchtzmc zmá Hmv c Mcdvdhc dhmc
Mcthš hk ěí t*mc o zv ávřč c áéřv zc č v zcřvmc
– D*v šm hřdv mc*čd á mvíc hh mvvm ěí k
 áv í ě vsěm Nmhám á*vk smhám ámhhi hmcá
o řmk z c č řáímc Th áč zzáámč íc é í mk
d ámc řvá č á v  tcáí č ív h hí mc –
>řšmc zcív é vm é c řvk m č ívám ác ád v
íč* ů-Vvm ý ív*v ívám ht -Dstč ľháv sčk áco 
íc zhtcť t c tvk z c /c tcívk“ tímc Mcthšc
Vvm ý ív*v ý c hmchk ázcm ív oč: -A c*v í zcív
tšmck *v h hľcááš;“
-,á c ocháě=“ – áč Mcthš c
-Eh vď ov z c c c í hh ocháě vtí ůk“ tcm
v*v -Vvď oc v k“ í h čáá Mcthšck -cmv íví tc
Hmv c co cddhc ř ázcmě á víť ochhái oc čdh
á ív k h c zcso. >v v áí tíč k sá* vk
váz v k ávv čdh coá ;“ – , záhm ív Vvm ý
ív*v k švm íčdk vtý h ívám ct k ácm h
sc ě á th ě ř c: -Ntc*v h (Čvt v)k ícá ht=“ –
Míčd Čvtv ívám chth c á v c ádh hm sc ě v
cá c th Věí ěšmvhmc c tci átv ovoč tz ám í čh
v dhmdvk zv ív zvmv cmck í t ě scmmě ív mí v k
 á* é zc*cm tzc k tz c ýdh č ů mvív
tz é cm – c sěm mé – >á sh* c sčmýdh hzá*v k
oc sě cšm Vů*hmvá ív cmv mě ě sčmé hzá* ě 
ochôá ěk í v ztámě c ztáměk c v ív Mcthš c cáámák
sěm odhk oc sě tv tzmm -:hě t ísvtcok Mcthšck
ísvtco=“ tz ázcm íč*v Čvtv – Mcthšc tcáhočdč ív
ísčtcmck c mc m h záí th >  íč* ů
zcá cmc c vívmv á ů íčdhcmc
>ámc ív Hmv ck ámc ív cdvdhck áhdvk v
vív Mcthšc í h h á ů ocháěk m h záí t h –
Nvmě oč áéřv vřč c ů ochá h vá dvmé dhě
zcc hmc – “Kávv í čdh císvtcmc;“ cmc ív hth 
Hmv c
-Věí  htvk áíť dh c tí v á sh* c k“
tcmc Mcthšc
Hmv c zcmc ocháěk covámc ív áíě ck cdvdhc
ív covámck cmv Mcthšdv vřv mě: -Vvz í ová .=“ –Z mícmc ív Hmv c c ocháádh c řv čh á v zcdh m ív
oč *vtv ýdh ocsmv -:hok Mcthšk dho á htěk á ví
 *vtv ýdh ocsm =“ – tz ázcmc íví řv
-Jco svk íví t mv ák ávv sě íc z v ocsm á
zcmě;“ – c č cmc hshá Mcthš c
-Tě šc átk ě tz áv :hě t ď á htěk c oc á ívš *vtv ýdh
ocsm k vthk v ťc zcsov =“ – zchtzmc zmá Hmv c –
Mcdvdhc hdhmc Mcthš hk zv ávřč o ěí t*mc c áéřv
zc č v zcřvmc – D*v íčdhcm hřdv mc*čd á
mvíc – hh mvvm ěí k vsěm í ě D*v cmv o
vsmhámk hřč íčdhcm c tdh htěk áv vm á
c tc hřvmck m č ác ád v íč* ů ívám vám
c k ívámk Vvm ý ív*v ívám chřv
-Dstč ľháv sčk áco íc zhtcť t vo c tvk
z c /c tcívk“ tímck ří hčd h Vvm ý ív*v k
 ý c hmchk ázcm ív oč: -A c*v í tšmck *v h
hľcááš;“
-,áv tv *vtv é ocsm á=“ – áámc Mcthš c
-Z c ovi vtí ů z v *vtv é ocsm á“ – áám
Vvm ý ív*v 
-Vvď oc v k“ áámc í h Mcthš ck -cmv 
íví tc Hmv c co cddhc ř ázcměk csě í á vímc
z htě *vtv ýdh ocsĺ Kvď dh á ív k zcso. c
>v v áí tíč k sá* vk váz v k ávv dh
á hľcácť“Th ív záhm Vvm ý ív*v k švm ová h zv
í ctščdh íč* ůk ácm h sc ě á th ě ř c: -Ntc*v h
(Zářč)k ícá ht=“ – Míč*v Zářč ívám ht c á v
 ádh hm sc ě v cá c th Vc tc thá zchřvmck
í čh ív z tádvmk cmv í t ě vscmcmě ív mí v i
ováv mčí v*v áthhé cáácm c dhmcá ý řč ov
tz ášvm zcmh mé c hk ováv ív k áthhý c 
+vámc Mcthš c m tz c ýdh č ů > í tá 
v mc htc ck *vtv cmě ív m * ěk .ámčdh ovív ck
á sh* c tí m ěí é ctcáč c hhí ý z zvmv/
Mcthš c ív áčcmc ov *vtv ýdh ocsm ádh c h áč
í h h ocsm/ c c č ěí vz tc mví *vtv á
ocsm c
-:hě tk Mcthš k tá/cok dhě t=“ tz ázcm íč*v –
Mcthš c tcáhočdč ív zc řáímc ocsm či ícám ová ocsm 
Zc řáímc áthhék ícám áthhé -:hě tk Mcthš ck
ívdhco á h=“ – mcm c íč*v k c Mcthš c h vá
ímvdhmck ívstcmc ícámé á ocsm ck íč* ů 
zcá cmc c vívmv á ů íčdhcmc – >ámc ív
Hmv ck ámc ív cdvdhck áhdvk v vív Mcthš c
á ů ocsm c – Šmě oč tědhmv vřč c Mcthš c o á
ocsm c ácmc – -A ávv í dh c thcmc;“ – cmc ív
Hmv c -Věí  htv tí . c k c áíť dh c vš k“
tcmc Mcthš c
-A tv*v í dh cd á vímc; Č í dh zovámc c
dví ;“ – ímc ív c Hmv c-Jcok íví tc mv ák vzovác í oc c mv .šť 
Kvď í cot. í t zc tcímck ícám ová k vď
í áthhý tá zc tcímck ícám áthhé c cd tcíť
vácm Vmcmk csědh šmc á h=“ – tcmc Mcthš c
-Náco ťc ct hsm=“ – hřvšmc Hmv c c dh mc
Mcthš h sč Mcthšc ív hí mc á hř éh má*vk tíčd
>á c Nhck csě o tcáo zcm ís c vácm á zmé íví tě
c cdvdhě hsč – U v mc ív á hdhě Hmv c mí á
vdhcmc tzc č hřvšv č c zc*cmc očí ocsm Jcsm 
záám ív oč c mchá ék v oí mck c h ást h v
oc c v hímc , cdvšv zcdhh cm – ámě s
c zcdh m ív o čdv – -Dco k c k .š k áv
íc c á htě=“ řv mc Hmv ck - á šc átc sě á dh zcív
 dví zovámc Všc oc coá ví c šv ě dh
ztá/c k * sě c co mcm=“ – Dct c c á mhcmck
Hmv c zcmc čšv k mv h c hmch c hí mc ív á
htě Mc c í ámc c tchhk hmčvočd zc Hmv hk oc
ív oč oáv – hh m k áv í ěi Hmv c smhámck
smhámc ámhhk mí cmv há m o áám c áámv – Th ámc
záámč í m – >hí č ív h >řoáv c íá tdhk
áv hřč vm á c tck m c tě c ác ád c v vdh
íváč ác ád v íč* ů Hmv c ív zcmv vi h vá ív cmv
zc c hovk ří hč smčv c řv c z áh v thdv hřá 
ív +v á ív íč* ů: í č ív zhtcť * ví č k c c
 vt mhč
-+c* í tšmck *v h hľcááš;“ tzh zv cm ív očVvm ý ív*v 
-+c*v íc c íě hovšk ě í ctý smáz k ěk v tvsc
 vávťk á á k“ áív mc hth Hmv ck átá mc
ív á c tě c šmc á mvíc – Vvm ý ív*v ítcš m *vm c
sc ě v ádhm cá hmch – V  c v č zcdh hřm
ív vsvk c tc čz ov hřvmck í h zc*cm ív íěc k oc
sě dčdhh tzíěcmk mváý zc*cm áh dht hřv Hmv c
váč c t řvá ívsvi smháčk smháčk cáá á záočk
háě oč ímás hk řvh h – Uí c* í h ív íěvk
mváý č t áhovk Hmv c hřvšč c Mcthšhk c >á cshc –
Oháě oč vmé dhh tz h – Čv á c c Hmv hk
ěhmčč z é ck ěhmčč z řváávřčk v ův ív ádvtě
á* c – Usčhá há c zc há hk Hmv c vřdházč
– -Č ovo c ocsm á zcdhh cměk v íc ovo á dh vdhdv
– * *; Mhíč oc íc c á*ťk á ov=“ – ěímmc í
 v* cdvdhck zcmc čšv k mv h c hmch c zc
Hmv h ív hí mc – hh m k áv í ě Vmcmc
Hmv hk á ív oč vzýcm – Nmhámck smhámc ámhhk
í h ív íěcmk mváý č t áhm hřv
Mcthšc hcřmc sák ítcmc tc* hk Hmv c c 
cdvdhc vřdházč – -Kávv íc c ámh zcsáco.=“
– čáá í Mcthš ck ívácočd řvímd – J ov m é
řv á k o ív ozs ív mk c Hmv c c cdvdhc
ív vtcdč – -Jco svk *v íc thámk“ – í ýí á í
ásté á*v c .z í m v é v ív áčá – +vsv
ív řě čk zv ív íč č – *m c vá  h zcčtá é k hámá řčv c ámč ív zc íví th c c h –
Já *v á ív í čác čk *v á í sáv k cmv vá*v á ív
c Hmv ě c cdvdhě čdv – Os hřv z tzmě –
Zůí cmc ásté Mcthšdv dhě c tc* c hív mvk
cšvm ív h híáářk c ásřv sěm o s c č k
 o

Приложенные файлы

 • pdf 14715645
  Размер файла: 165 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий