вікова психологія плани с.з

13 EMBED PBrush 1415
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
самостійної та індивідуальної роботи
для студентів факультету «Психологія»

Дніпропетровськ – 2008

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАДисципліна Вікова психологія

Напрям підготовки 0401 Психологія__________

Спеціальність 6.040100 “Психологія”___

Освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавр____________

Форма навчання денна_____________Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вікова психологія» / Укладач: викладач Тарасевич І.Ю. – Дніпропетровський гуманітарний університет, 2008.- 45 с.

Рецензенти:


Самойлов О.Є. (Дніпропетровський гуманітарний університет, доктор психологічних наук, професор).
Сапожников С.В. (Дніпропетровський гуманітарний університет, кандидат педагогічних наук, доцент)Плани обговорені та схвалені на засіданні кафедри практичної психології
“___”_____________2006 року. Протокол № __.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Мета: створити у студента аналітичний підхід до людини з погляду уявлень про психологічний вік, який відображає психологічні особливості, характерні для більшості представників даної культури або субкультури за порівняно однакових соціально-економічних умов.

Основними завданнями є: вивчення предмету дисципліни як єдність трьох складових: теоретичного, прикладного і практичного; засвоєння студентами основних теоретичних положень вікової психології; уміння застосовувати їх в практичній роботі; рішення практичних задач.

Місце курсу Вивчаючи розвиток психіки на різних вікових етапах, вікова психологія використовує дані ряду інших наук, у свою чергу, дає матеріал, що має для них важливе значення. Вікова психологія спирається на знання про психіку людини, які дає загальна психологія, використовує досягнення вікової анатомії і фізіології. Знання в області вікової психології входять до складу наукових основ педагогіки і необхідні для практики навчання і виховання дітей.

В процесі вивчення кожної теми студент повинен відпрацювати відповідні положення конспектів лекцій, підручників, наукових коментарів та навчальних посібників, щоб забезпечити теоретичну базу для засвоєння більш складного матеріалу і можливості самостійного поглибленого засвоєння проблемних питань психологічної практики.
У випадку виникнення окремих труднощів при вивченні теми, студент може заздалегідь звернутись за допомогою до викладача, який проводить заняття, або до іншого викладача кафедри.

В результаті вивчення курсу студент повинен
Знати: основні методичні розробки для контролю за ходом, повноцінністю змісту і умовами психічного розвитку людини на різних вікових етапах онтогенезу

Уміти: вирішувати проблемні ситуації, що вимагають вживання віковий - психологічного аналізу і конструювання різного типу взаємодії психолога з учнями, батьками, вчителями, соціальними працівниками.ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення практичних та семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.
Модульний контроль – виконання самостійних завдань, рубіжне атестування, виконання практичних завдань.
Підсумковий контроль – семестровий іспит.

Критерії оцінки знань і вмінь:
“Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) – студент глибоко і в повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно висловлюється, вільно справляється з завданнями, правильно аргументує висновки, володіє різноманітними навичками і виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускає помилок.
“Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає неточностей у відповіді на запитання та володіє необхідними навичками при виконанні завдань.
“Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) – студент засвоїв тільки основний матеріал. Але не знає окремих положень, допускає суттєві неточності і порушує послідовність у викладені програмного матеріалу, або вагається при виконанні завдань.
“Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) – студент не знає більшої частини програмного матеріалу, допускає помилки, з великими труднощами виконує завдання.

Тематичний план дисципліни
“Вікова психологія ”
№ з/п
ТЕМИ
Всього годин
З викладачем
Сам. роб.
Інд.
Роб.
разом
лекції
с/з
пз1
2
3
4
5
6

7


1
РОЗДІЛ І. теоретичні проблеми вікової психології
Тема 1. Предмет і задачі вікової психології.
Тема 2.особливості психологічного обстеження людей різного віку.
Тема 3. Рушійні сили і умови психічного розвитку людини в зарубіжній психології.
Тема 4. Рушійні сили і умови психічного розвитку людини у вітчизняній психології.
Тема 5. Стратегія і методи вікової психології.


8

8
8


8


8


4

4
4


4


4


2

2
2


2


2


2

1
1


11
1


1


2


2

2
2


2


2


2

2
2


2


2


ВСЬОГО:
40
20
10
5
5
10
10

2
РОЗДІЛ ІІ. Особливості психічного розвитку особистості в дитячому, підлітковому та юнацькому віці.
Тема 6. Новонародженість.
Тема 7. Ранній вік.
Тема 8. Дошкільний вік.
Тема 9 Криза 6-7 років та психологічна готовність до школи.
Тема 10. Молодший шкільний вік.
Тема 11. Підлітковий вік.
Тема 12. Юнацький вік.
Тема 13. Молодість.8
12
8

8

16
16

8
84
8
4

4

8
8

4
42
4
2

2

4
4

2
21
2
1

1

2
2

1
11
2
1

1

2
2

1
1
2
2
2

2

4
4

2
22
2
2

2

4
4

2
2


ВСЬОГО
84
44
22
11
11
20
20

3
РОЗДІЛ ІІІ. Особливості
психічного розвитку особистості в зрілому та старечому віці.
Тема 14. Психологія зрілих віків.
Тема 15. Психологія старості. Смерть як криза індивідуального існування.10

104

42

21

11

13

33

3


ВСЬОГО
20
8
4
2
2
6
6


ВСЬОГО
144
72
36
18
18
36
36

Примітка : після вивчення курсу студенти складають іспит.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основні монографії і навчальні посібники.
Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ.
вузов.- М,: Альма-Матер, 2005.- 702 с.
Вікова та педагогічна психологія: Навч. noci6. / О.В. Скрипченко. -
К.: Каравела, 2007. - 400 с.
Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб.
пособ. /Сост. И.В. Дубовина.- М.: Академия, 2003,- 368 с.
Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия.
/Сост. В.С.Мухина.- М.: Академия, 2003,- 624 с.
Кон И.С. Психология ранньої юності. М., 1989.
Леонтьев А.Н. До теорії розвитку психіки дитини //Проблеми розвитку психіки. М.,1970.
Лисина М.И. Проблеми онтогенезу спілкування. М., Педагогіка, 1986.
Маркова А.К. Формування мотивації навчання. М., Освіта, 1990.
Мухина B.C. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество: Учебник,- М.: Академия, 2003,- 456 с.
Обухова Л.Ф. Дитяча психологія. Теорії. Факти. Проблеми. М., Трівола, l995.
Обухова Л.Ф. Концепція Піаже: за і проти. М., 1981.
Поліщук В.М. Вікова i педагогічна психологія: Навч. noci6. - Суми:
Університетська книга, 2007. - 330 с.
Репина Т.А. соціально-психологічна характеристика групи дітей дитячого саду. М., Педагогика,1988.
Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посіб.- К.:
Академвидав, 2006. - 360 с.
Эльконин Д.Б. До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці. М., МГУ,1992.
Эльконин Д.Б. Вибрані психологічні праці. М., 1989.
Эльконин Д.В. Дитяча психологія. М.,1966.


Додаткова література:
Бреслав Г.М. Емоційні особливості формування особи в дитинстві. М., 1990.
Бондаренко С.М. Вивчаєте дітей порівнювати. М., 1981.
Венгер Л.А. Домашня школа мислення. М., 1983.
Венгер Л.А. Сприйняття і навчання. М.,1969.
Доналдсон М. Мыслительная діяльність дітей. М., 1985.
Дьяченко О.М. Психічний розвиток дошкільників. М., Педагогіка, 1984.
3енькозский В.В. Психология дитинства: Навчальний посібник для вузів. Катеринбург, 1995.
Карпова С.Н. Психологія мовного розвитку дитини. Ростов, 1987.
Лешлі Дж. Працювати з маленькими дітьми. М., 1991.
Мзс М. Культура і мир дитинства. М., 1988.
Практикум по дитячій психології /Під ред. Г.А. Урунтаевой і ін., М., 1995.
Розвиток особи дитини /Під ред. А.М. Фонарева, М., Прогрес, 1987.
Субботский Е.В. Дитина пояснює мир. М., 1985.
Психологія особи. Тексти /Під ред. Ю.В. Гиппенрейтери ін., М., 1982.Тема 1: Предмет і задачі вікової психології.
Семінарське заняття 2 години
Ключові слова: вікова психологія, предмет вікової психології, вік, соціальна ситуація розвитку, умови психічного розвитку, механізми психічного розвитку,
Питання для обговорення:
Предмет вікової психології.
Історична зміна предмету вікової психології.
Актуальні задачі вікової психології.
Зв’язок вікової психології з іншими науками.
Теми доповідей
Яку роль відіграла дитяча психологія у становленні вікової психології?
Вплив педології на формування вікової психології.
Найвидатніші вітчизняні та зарубіжні вчені другої половини ХХ – початку ХХІ ст., які займаються проблемами вікової психології.
Побудуйте схему взаємозв’язку вікової психології з іншими галузями психології.
Чим відрізняються предмети вікової і генезисної психології?
Ідеї Л. Виготського та А. Шопенгауера про вік людини.

Література:
1. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С. 256 – 260.
2. Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. К.: Наукова думка, 1984. С. 31, 34 – 36, 41 – 42, 45, 163 – 186.
3. Кудрявцев В. Т. Историзм в психологии развития: от принципа к проблеме. Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 1. С. 5 – 18.
4. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. К., 1998. С. 9 – 17, 23 – 24.
5. Шопенгауэр А. О различии между возрастами // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М.: Республика, 1992. С. 403 – 420.

Тема 2: Особливості психологічного обстеження людей різного віку
Семінарсько-практичне заняття 2 години
Ключові слова: Організаційні методи вікової психології (поперечні та поздовжні зрізи). Труднощі у проведенні психологічних обстежень з досліджуваними різного віку та шляхи їх подолання. Особливості проведення спостереження за досліджуваними різного віку. Вікові обмеження у застосуванні експерименту. Специфіка опитування дітей, підлітків, юнацтва, дорослих та людей похилого віку. Аналіз процесу та продуктів діяльності людей різного віку. Тестування у віковій психології.

Питання для обговорення:
Поняття, структура і динаміка психологічного віку.
Вікові етапи і періодизація психічного розвитку.
Вікові кризи.
Теорії психічного розвитку.
Практична частина
Ознайомлення з варіантами (дитячим, підлітковим, дорослим) методики багатофакторного дослідження особистоті Р. Кеттела. (Варіанти методики пропонує викладач.)
Самостійна робота
Письмове завдання: складіть варіанти плану бесіди на одну й ту ж тему враховуючи вік респондентів (4, 9, 14, 19 і 35). Кількість питань у кожному варианті від 5 до 7. приклади бесіди: «Твоя сім’я», «Твої захоплення», «Твої друзі» тощо.

Література:
1. Басов М. Я. Методика психологического наблюдения над детьми // Избранные
психологические произведения. – М.: Педагогика, 1975.
2. Гальперин П. Я. Метод „срезов” и метод поэтапного формирования в исследовании детского мышления // Вопросы психологии, 1966, № 4.
3. Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. С. 45 – 50.
4. Лайпциг Дж., Леш Дж. Вивчення дітей шляхом проведення та запису спостережень. К., 1997.
5. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми. М.: Просвещение, 1991.С. 33– 67.
6. Максименко С. Д. Проблема метода в возрастной и педагогической психологии // Вопросы психологии, 1989, № 4.
Додаткова
1. Каптерев П. Ф. О наблюдениях за детьми // Возрастная психология: Детство, отрочество,
юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Академия, 2001.
С. 106 – 111.
2. Менчинская Н. А. Развитие психики ребенка: Дневник матери // Возрастная психология:
Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов.
М.: Академия, 2001. С.138 – 149.
3. Станчинская Э. И. Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до семи лет // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Академия, 2001. С. 116 – 128.

Тема 3: Рушійні сили і умови психічного розвитку людини в зарубіжній психології.
Семінарсько-практичне заняття 2 години

Ключові слова: психоаналітична теорія, психосоціальний розвиток, рітуалізація, бихевиоризм, експериментальні дослідження, З.Фрейд, М.Кляйн, Ж.Піаже, А.Бандура.
Питання для обговорення:
Теорія класичного психоаналізу З.Фрейда (поняття, стадії психосексуального розвитку).
Школи психоаналізу. Психоаналіз дитинства в дослідженнях М. Кляйн і З. Фрейд.
Основні поняття і стадії психосоціального розвитку в эпигенетической концепції Е. Еріксона. Рітуалізация як форма подолання життєвих криз особи.
Проблема розвитку поведінки в класичному бихевиоризме.
Еволюція теорії соціального навчення і основні експериментальні дослідження:
1) покоління дослідників – Н. Міллер, Дж. Доллард;
2) покоління дослідників – А. Бандура, Р. Уоллерс, Дж. Гевірц;
3) Покоління дослідників – Же. Аронфрід, Ю. Вронфенбреннeр.
Практична частина
Рішення психологічних задач
Теми рефератів:
Основні напрями і початкові принципи інтелектуального розвитку дитини ж. Піаже.
Проблема дослідження пізнавальних процесів в когнітивній психології: уявлення Дж. Брунера;
дослідження Р. Ганье, Р. Кингсли ("кумулятивна концепція інтелектуального розвитку");
"информационный підхід" Д. Клера, Дж. Уоллеса"'
вивчення "чутливості до нового досвіду" Р. Сиглера.
Література:
Гальперин П.Я. і ін. Актуальні проблеми вікової психології. М., 1978.
Ярошевский М.Г. Історія психології. М., 1978.
3ейгарник Б.В. Теории особи в зарубіжній психології. М., 1982.
Фрейд 3.Очерки по психосексуальности. Київ, 1991.
Обухова Л.Ф. Дитяча психологія. Теорії. Факти. Проблеми. М., Трівола, 1995.
Бурменская Г.И. і ін. Сучасна американська психологія розвитку. М., 1986.
Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б., Запорожец А.В. До аналізу теорії Ж.Піаже про розвиток дитячого мислення в дитинстві

Тема заняття 4: Рушійні сили і умови психічного розвитку людини в вітчизняній психології.

Семінарсько-практичне заняття2 години

Ключові слова: зона найближчого розвитку, роль діяльності в розвитку психіці, онтогенез. Д.Б.Ельконін, Л.С.Виготський, А.Н.Леонтьєв, В.С.Мухіна, Лісіна.
Питання для обговорення:
Культурно-історична теорія Л.С. Виготського. Поняття «вищі психічні функції»,про співвідношення навчання і розвитку.
Зона найближчого і актуального розвитку.
А.Н. Леонтьев про розвиток як засвоєнні суспільно-історичного досвіду. Роль діяльності в психічному розвитку.
В.С. Мухіна про механізми розвитку особи в онтогенезі.
Гіпотеза психічного розвитку дитини Д.Б. Ельконіна.
Практична частина
Рішення психологічних задач
У чому полягають сильні та слабкі сторони різних теорій онтогенезу психіки людини?
Схарактеризуйте основні показники психічного розвитку людини.
Самостійна робота
Письмове завдання
1. Вкажіть основні події, які зробили Вас тим, ким Ви є зараз.
2. Чи вважаєти Ви, що Ваше життя склалось під впливом стійких і неперервних впливів, чи на нього істотно вплинули непередбачені обставини та події, які привели до різких змін. Коротко опишіть ці впливи (обставини).
Теми рефератів
На матеріалах спеціальної літератури подайте приклади пластичності, інтегрованості та гетерохронності психічного розвитку.
Порівняйте перебіг сензитивних та критичних періодів розвитку людини.

Література:
Возрастная и педагогическая психология. - под ред. М. В. Гамезо и др. М., 1984.
Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия./ Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. - М., 2003.
Выготский Л.С. Історія розвитку вищих психічних функцій. Гл.1,4,6,7-14 //Собр. соч.Т.3, 1983.
Выготский Л.С. Мислення і мова //Cобр. coч. T.2, 1982.
Эльконин Д.Б. До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці. М., МГУ,1992.
Эльконин Д.Б. Вибрані психологічні праці. М., 1989.

Тема заняття 5: Стратегія і методи вікової психології.
Практичне заняття 2 години

Ключові слова: спостереження, експеримент, дослідження, бесіда, опитування, вікові особливості, близнюків метод, лонгітюдне дослідження.
Мета заняття: складання стратегічного плану психологічного дослідження.
Завдання:
Стратегія нагляду.
Стратегія експерименту.
Основні форми констатуючого експерименту: "подовжній" і "поперечний" зрізи.
«психологія життєвого шляху» як граничний варіант констатуючої стратегії дослідження.
Стратегія формуючого експерименту.
Значення кросскультурных досліджень для вирішення задач вікової психології.
Література:
Кон И.С. Ребенок і суспільство. М., 1998.
Эльконин Д.Б. Вибрані психологічні праці. М., 1989.
Ананьев Б.Г. Про проблеми сучасного человекознания. М., 1977.
Гальперин П.Я. Метод «зрізів» і метод поетапного формування в дослідженні дитячого мислення //Вопр.психол, 1966 №4.
Шванцара Й. Диагностика психічного розвитку. Прага, Авіценум, l978.


Тема 6: Новонародженість.
Семінарсько-практичне заняття 2 години
Ключові слова: немовля, маля, емоційне спілкування, особливості психічного розвитку немовляти. Фаза новонародженності. Адаптація до зовнішнього світу. "Комплекс пожвавлення". Початок розвитку мовленнєвої та моторної сфери. Емоційне спілкування.

Питання для обговорення:
Новонароджений. Корінні зміни способу життя при переході від пренатального до постнатального дитинства.
Безумовні і ранні умовні рефлекси.
Перехід від новонародженості до дитинства. Комплекс "пожвавлення".
Динаміка соціальної ситуації розвитку на 1-у році життя.
Ведуча діяльність і формування потреби в спілкуванні.
Характеристика пізнавальної сфери особи.
Практична частина:
Скласти план спостереження за новонародженою дитиною.
Самостійна робота
Провести спостереження за новонародженою дитиною.
Написати звіт.
Література:
1. Батуев Е. С., Кащавцев А. Г., Соболева М. В. Исследование зрительного представления у новорожденных детей в ситуации выбора // Вопросы психологии. 1995, № 3. С. 114 – 118.
2. Бауэр Т. Психичесое развитие младенца. М.: Прогресс, 1979.
3. Горбунов И. А., Горбунова Н. В. Прогнозирование психического развития детей по характеристикам после родов / Психология: итоги и перспективы // Тезисы научно-практической конференции 28-31 октября 1996 г. СПб, 1996. С. 163 – 164.
4. Дольто Ф. На стороне ребенка. СПб: Петербург – ХХІ век, 1997.
5. Захаров А. И. Ребенок до рождения и психотерапия последствий психических травм. СПб: СОЮЗ, 1998.

Тема 7: Ранній вік.
Семінарське заняття 2 години
Ключові слова: Період маляти - 1-3 роки. Оволодіння ходою. Предметно-знаряддєва діяльність. Сензитивний період мовленнєвого розвитку. Початок розвиток свідомості та елементів самосвідомості. Криза 3-х років, початковий етап формування особистості - "Я - сам".

Питання для обговорення:
Загальна психологічна характеристика раннього віку.
Наочно-гарматна діяльність – ведуча діяльність раннього віку.
Психологічні механізми формування наочних дій.
Соціальна ситуація психічного розвитку.
Характеристика пізнавальної сфери.
Розвиток особи. Характеристика кризи 3-х років.
Теми рефератів
1. Який експеримент міг би засвідчити те, що до 1,5 років в дитини ще не сформована постійність об’єктів?
2. У чому відмінність між розумінням мовлення і говоренням? Коли вони виникають?
3. Які фактори сприяють створенню оптимального середовиша для інтелектуального зростання дитини?
4. Як сенсорна депривація може вплинути на психічний розвиток немовляти?
5. Перелічіть основні види діяльності, які можуть використовувати батьки і вихователі для стимуляції когнітивного та мовленнєвого розвитку дитини (див. Г. Крайг.: Психология развития. СПб.: 2000. С. 286 – 287.) 12
6. Наведіть приклади того, як зайнятість батьків відбивається на психосоціальному розвитку
немовлят.
7. Дайте характеристику двом моделям адаптації дитини до нематеринського виховання (за Е. Ягер і M. Вайнрауб, 1990).
8. Які найпоширеніші причини страхів немовлят? Наведіть приклади Ваших спостережень.

Практичне заняття2 години
Мета: Скласти план дослідження дитини трьох років та розробити практичні рекомендації батькам, що до виховання дитини у кризовий період.
Завдання:
Підібрати методики для діагностування особистісних якостей дитини трьох років.
Розробити план дослідження.
Скласти лекцій матеріал для батьків дітей раннього віку.
Розробити рекомендації батькам, що до виховання дітей раннього віку.
Самостійна робота:
Провести діагностичне дослідження дитини раннього віку.
Написати звіт.
Література
1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М.-Воронеж, 2000.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.
3. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. М.: Педагогика, 1990.
4. Выготский Л. С. Раннее детство. Кризис трех лет. / Собр. соч. в 6 т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С. 340 – 375.
5. Гурковська Т. Л. Система завдань з розвитку сприймання дітей третього року життя // Практична психологія та соціальна робота. 2001. № 3. С. 32 – 34.
6. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей. М.: Педагогика, 1985.
7. Кулачківська С. Є., Ладивір С. О. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку). К.: Нора-прінт, 1996.
8. Лисина М. И., Силвестру А. И. Психология самопознания у дошкольников. Кишинев.: Штиинца, 1983.
9. Миллер С. Психология игры.СПб.: Университетская книга, 1999.
10. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М.: Педагогика, 1981.
11. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми / Под ред. М. И. Лисиной. М.: Педагогика, 1985.
12. Перре-Клермон А.-Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. М.: Педагогика, 1991.
13. Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской. М.: Педагогика, 1990.
14. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А. Г. Рузской. М.: Педагогика, 1989.
15. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: Психологические исследования / Под ред. А. В. Запорожца, Я. З. Неверович. М.: Педагогика, 1986.
16. Репина Т. А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. М.: Педагогика, 1988.
17. Рояк А. А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности ребенка. М.: Педагогика, 1988.
18. Смирнова Е. О., Утробина В. Г. Развитие отношения к сверстнику в дошкольном возрасте // Вопросы психологии. 1996. № 3.
19. Снайдер М., Снайдер Р., Снайдер-мл.Р. Ребенок как личность: становление культуры справедливости и воспитание совести. М.: Смысл; СПб.: Гармония, 1994.
20. Субботский Е. В. Ребенок открывает мир. М.: Просвещение, 1991.Тема 8: Дошкільний вік.
Семінарсько-практичне заняття 2 години

Ключові слова: Дошкільний вік. Розвиток ігрової діяльності як провідної. Теорії дитячої гри. Види ігор. Розвиток моторики, сенсорики, перцепції. Мислення, уява. як інтелектуальні процеси. Становлення вольових зусиль. Формування особистості дошкільника. Формування фізичної та психічної готовності до школи.

Питання для обговорення:

Загальна психологічна характеристика.
сюжетно-ролева гра – ведуча діяльність:
теорії гри;
соціально-історичне походження, структура і функції гри;
основні закономірності розвитку ігрової діяльності;
значення гри для психічного розвитку;
інші види діяльності дошкільника і їх роль в розвитку дитини;
Соціальна ситуація психічного розвитку.
Характеристика пізнавальної сфери.
Практична частина:
Рішення психологічних задач
Опишіть ігри, в які Ви бавились у дитинстві, ігри Ваших батьків, ігри сучасних дітей.
Розкажіть, у який спосіб можуть батьки навчити дітей віком від 2 до 6 років контролювати свої емоції?
Наведіть приклади залежності експресії емоцій і почуттів дітей від національних та культурних традицій батьків.
Самостійна робота
Письмове завдання: наведіть приклади з особистого життя образно-рольової гри; сюжетно-рольової гри; гри за правилом.
Письмове завдання: наведіть приклади симптомів кризи трьох років з особистого досвіду і досвіду Вашої родини або знайомих.

Література:
1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М.-Воронеж, 2000.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.
3. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. М.: Педагогика, 1990.
4. Выготский Л. С. Раннее детство. Кризис трех лет. / Собр. соч. в 6 т. Т. 4. М.: Педагогика,
1984. С. 340 – 375.
5. Гурковська Т. Л. Система завдань з розвитку сприймання дітей третього року життя // Практична психологія та соціальна робота. 2001. № 3. С. 32 – 34.
6. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей. М.: Педагогика, 1985.
7. Кулачківська С. Є., Ладивір С. О. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку). К.: Нора-прінт, 1996.
8. Лисина М. И., Силвестру А. И. Психология самопознания у дошкольников. Кишинев.: Штиинца, 1983.
9. Миллер С. Психология игры.СПб.: Университетская книга, 1999.
10. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М.: Педагогика, 1981.
11. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми / Под ред. М. И. Лисиной. М.: Педагогика, 1985.
12. Перре-Клермон А.-Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. М.: Педагогика, 1991.
13. Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской. М.: Педагогика, 1990.
14. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А. Г. Рузской. М.: Педагогика, 1989.
15. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: Психологические
исследования / Под ред. А. В. Запорожца, Я. З. Неверович. М.: Педагогика, 1986.
16. Репина Т. А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. М.:
Педагогика, 1988.
17. Рояк А. А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности ребенка. М.: Педагогика, 1988.
18. Смирнова Е. О., Утробина В. Г. Развитие отношения к сверстнику в дошкольном возрасте // Вопросы психологии. 1996. № 3.
19. Снайдер М., Снайдер Р., Снайдер-мл.Р. Ребенок как личность: становление культуры справедливости и воспитание совести. М.: Смысл; СПб.: Гармония, 1994.
20. Субботский Е. В. Ребенок открывает мир. М.: Просвещение, 1991.


Тема 9 : Криза 6-7 років та психологічна готовність до школи.
Семінарсько-практичне заняття 2 години

Ключові слова: психологічна готовність дитини до шкільного навчання, симптоми кризи 6-7 років,
Питання для обговорення:
Розвиток особистості. Характеристика кризи 6-7 років.
Проблема психологічної готовності дитини до навчання в школі.

Практична частина
Мета: Діагностика психологічної готовності дитини до навчання в школі.
Завдання:
Ознайомитися з методиками вивчення психологічної готовності дитини до навчання в школі: орієнтовний тест «Шкільної зрілості» До. Йірасека, методика Гильбуха И.3. і ін.
Скласти план психологічного дослідження готовності дитини до навчання в школі.
Розробити рекомендації батькам дітей 6 річного віку.
Самостійна робота;
Провести дослідження однієї дитини 6 років на предмет готовності до шкільного навчання.
Написати звіт.
Література:
Діагностична і коректувальна робота шкільного психолога /Під ред. Дубровиной И.В., М., 1987
Набір психодіагностичних методик для проведення досліджень в школі. Сімферополь, l993 .
Выготский Л.С. Собр.соч. Т.4.М., 1984 .
Эльконин Д.Б. Дитяча психологія. М., 1960.
Эльконин Д.Б. Вибрані психологічні праці. М., 1989 .
Леонтьев А.Н. Психологічні основи дошкільної гри //Проблеми розвитку психіки. М., 1981
Эльконин Д.Б. Психологія гри. М., 1978.
Особливості психічного розвитку дітей 6-7-річного віку. Під ред. Эльконина Д.Б., Венгера Л.А., М., 1988.
9. Шванцара И. Диагностика психічного розвитку. Прага. Авіценум, 1978

Тема 10: молодший шкільний вік.
Семінарське заняття 2 години

Ключові слова: Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини. Механічна пам’ять. Мимовільний характер уваги. Синдром дефіциту уваги та гіперактивність. Формування почуттів. Висока емоційність дитини. Емоційна нестійкість. Утворення дитячих груп. Розвиток Я-концепції у пізньому дитинстві. Особливості самооцінки. Характер дитини. Криза сьомого року життя: її симптоми та шляхи подолання.

Питання для обговорення:
Загальна психологічна характеристика віку 6-7 років.
Адаптація до школи.
Учбова діяльність – ведуча діяльність:
структура учбової діяльності;
значення, зміст і організації учбової діяльності для психічного розвитку дитини.
Соціальна ситуація психічного розвитку.
Характеристика пізнавальної сфери.
Розвиток особи і основні новоутворення молодшого шкільного віку.
Література:
Выготский Л.С. Собр.соч. T 2."Мышление і мова" гл.6: Дослідження розвитку наукових понять в дитячому віці. М., 1984.
Эльконин Д.Б. Психологія навчання молодшого школяра. М., 1974 (изд-во Знання, сірий. "педагогіка і психологія" №10)
Божович Л.Ф. Особа і її формування в дитячому віці". М., 1968.
Хрестоматія по віковій і педагогічній психології. М., МГУ, .1981 (під ред. Ільясова, статті Л.І. Божовіч, П.Я. Гальперіна, Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, А.К. Маркової).
Особливості психічного розвитку дітей б-7 літнього віку. Гл.3,7,9. М., 1988 (під ред. Венгера )Л.А.

Практичне заняття 2 години

Мета: Особливості характеру, самооцінки, емоцій, агресивної поведінки і мислення у пізньому дитинстві. Методики їх дослідження
Завдання:
1. Опишіть особливості характеру дитини. Як ці особливості впливають на її Я-концепцію і дружні стосунки з ровесниками? За допомогою якої методики можна дослідити характер дитини?
2. Особливості самооцінки дитини. Ознайомлення з методикою визначення рівня самооцінки і соціальної рефлексії „Сходинки”.
3. Опишіть, які страхи і тривоги характерні сучасним дітям? Згадайте, чого Ви найбільше боялись у віці 6-12 років. Ознайомлення з методикою дослідження шкільних страхів дитини „ТШТ”.
4. Агресивна поведінка дітей. Ознайомлення з методикою дослідження дитячої агресії в конфліктній ситуації з ровесниками і батьками „АК”.
5. Охарактеризуйте вікові особливості мислення дітей віком від 6 до 12 років. Ознайомлення з методикою дослідження рівня розвитку розумових здібностей дитини „РРРД”.
Самостійна робота:
Складання психологічного портрета сучасної дитини
1. Письмове завдання: Використовуючи дитячий варіант методики багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттела (тема 3, питання 4), обстежте одну дитину, опрацюйте отримані результати і дайте їх інтерпретацію.
2. Письмове завдання: Використовуючи методику „Сходинки”, обстежте одну дитину і дайте інтерпретацію отриманих результатів.
3. Письмове завдання: Використовуючи методику „РРРД”, обстежте одну дитину, опрацюйте отримані результати і дайте їх інтерпретацію.
4. Письмове завдання: Використовуючи методику „ТШТ” обстежте одну дитину, опрацюйте отримані результати і дайте їх інтерпретацію.
5. Письмове завдання: Використовуючи методику „АК” обстежте одну дитину, опрацюйте отримані результати і дайте їх інтерпретацію.
6. Письмове завдання: На основі результатів, отриманих в пунктах 1–5, напишіть психологічний портрет однієї дитини.
Література
1. Выготский Л. С. Кризис семи лет // Собр. соч. в 6 т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С.376 – 385.
2. Выготский Л. С. К вопросу о динамике детского характера / Собр. соч. в 6 т. Т. 5. М.: Педагогика, 1984. С.153 – 165.
3. Дусавицкий А. К. Дважды два – икс (Развитие мышления в начальной школе). М.: Знание, 1985.
4. Зак А. З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. М.: Педагогика, 1984.
5. Захаров А. И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. СПб., 1995.
6. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Шестилетний ребенок. М: Знание, 1987.
7. Кулачківська С. Є., Ладивір С. О. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку). К.: Нора-прінт, 1996.
8. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6–7 лет. М.: Педагогика, 1992. 15
9. Психическое развитие младших школьников / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика, 1990.
10. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова и др. М.: Педагогика, 1985.
11. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А. М. Матюшкина. М., 1991.
12. Савина Е. А. Особенности представлений детей 5–10 лет о душе / Вопросы психологии. 1995. № 3. С. 21 – 27.
13. Скалько Е. В. Стресс у детей (Индивидуальные и возрастные особенности реагирования на стресс) // Практична психологія та соціальна робота. !998. № 1. С. 14 – 15.
14. Смольська Л. І. Психолого-дидактичні умови формування творчого мислення молодшого школяра // Практична психологія та соціальна робота. !999. № 1. С. 43 – 44.
15. Эльконин Д. Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. С. 169 – 288.


Тема 11: Підлітковий вік.
Семінарське заняття 2 години

Ключові слова: Загальні тенденції формування особистості. Самосвідомість підлітків. Я-концепція та самооцінка підлітків. Зміна зовнішності. Комплекс дисморфоманії. Ідеалістичний бунт. Псевдоглупота. Підлітковий егоцентризм. Криза 13-го року життя: її симптоми та шляхи подолання. Статева ідентичність. Сексуальні установки. Перший сексуальний досвід і сексуальна поведінка. Підліток у соціальному середовищі. Підліток у сім’ї. Причини конфліктів з батьками та шляхи їх вирішення. Спілкування з ровесниками. Причини сором’язливості та самотності.

Питання для обговорення:
Загальна психологічна характеристика.
інтимно-особове спілкування з однолітками як ведуча діяльність в підлітковому віці.
Соціальна ситуація психічного розвитку. Умови кризового характеру переходу до підліткового віку.
Характеристика пізнавальної сфери.
Розвиток особи і формування характеру підлітків.

Література:
Выготсхий Л.С. Собр.соч. Т.4. М., 1984.
Эльконин Д.Б. Вибрані психологічні праці. М., 1989.
Личко А.Е. Психопатії і акцентуація характеру у підлітків. А., 1983.
Гаврилова Т.А. Нові дослідження особливостей підліткового і юнацького віку //Вопр.психологиі. 1984 №1.
Кле М. Психология підлітка. психосексуальний розвиток. М., 1991.

Практичне заняття 2 години

Тема: Творча робота. Аналіз підліткового віку з власного досвіду. Проблеми підлітків.
Мета: Набути практичних навичок роботи з підлітками з власного досвіду та добору діагностичних методик.
Завдання:
Особливості характеру, темпераменту, тривожності, депресивності та адаптації підлітків. Методики їх дослідження
1. Опишіть особливості підліткового характеру. Як ці особливості впливають на прояви підліткової кризи і стосунки з дорослими? За допомогою якої методики можна дослідити характер підлітка?
2. Акцентуація характеру у підлітковому віці. Ознайомлення з підлітковим варіантом методики Шмішека.
3. Особливості темпераменту підлітків. Ознайомлення з підлітковим варіантом методики Айзенка.
4. Тривожність та депресивність у підлітковому віці. Ознайомлення з методикою дослідження тривожності та депресивності.
5. Які проблеми адаптації до соціального середовища характерні підліткам? Ознайомлення з методикою дослідження адаптації підлітків.
6. Вплив психологічних особливостей підлітків на їхню культуру та субкультуру.

Індивідуальна робота:
1. Висловіть письмово свої спогади про підлітковий вік і проаналізуйте їх, використовуючи прочитаний матеріал. Пригадайте інформацію, що стосується проблем статевого дозрівання, особливостей фізичного і розумового розвитку підлітків, психологічних, емоційних реакцій на різні моменти в їх житті, а також питань загального розумового і етичного розвитку. Проаналізуйте ваш виклад з цих точок зору.
2. Поговоріть з ким-небудь з батьків, з бабусею або дідусем, іншими людьми старше вас, а також з людьми з іншими культурними традиціями і попросите їх розказати, як протікає підлітковий вік в їх соціальному і культурному оточенні зараз і проходив тоді, коли вони самі були підлітками.
3. Опишіть і проаналізуйте умови виникнення і зовнішні ознаки підліткових об'єднань.
4. Розкажіть, як розвивалися відносини між підлітками у вашій школі, коли ви вчилися в ній.
5. Прочитайте романи Ф.М. Достоевского "Подросток" і Дж. Селінджера "Над прірвою в житі". Порівняйте проблеми підлітків в XIX і XXІ століттях.

Література
1. Адлер А. Подростковый возраст и половое воспитание // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Академия, 2001. С. 355 – 359.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.
3. Борисов И. Ю., Радзиховский Л. А. Зарубежные исследования молодежных субкультур // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Академия, 2001. С. 507 – 515.
4. В мире подростка / Под ред. А. А. Бодалева. М.: Медицина, 1982.
5. Выготский Л. С. Педология подростка / Собр. соч. в 6 томах. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С. 5 – 242.
6. Кле М. Психология подростка. Психосексуальное развитие. М.: Педагогика, 1991.
7. Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.
8. Лебединская К. С., Райская М. М., Грибанова Г. В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере. М.: Педагогика, 1988.
9. Моргун В. Ф., Седых К. В. Неформальные подростковые группы // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Академия, 2001. С. 428 – 436.
10. Особенности обучения и психическое развитие школьников 13–17 лет / Под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. М.: Педагогика, 1988.
11. Райс Ф. Психология подоросткового и юношеского возраста. СПб.: Питер, 1999.
12. Сизанов А. Н. Подготовка подростков к семейной жизни. Минск: Нар. асвета, 1989.
13. Трудный подросток: причины и следствия / Под ред. В. А. Татенко. К.: Рад. школа, 1985.
14. Формирование личности в переходный период: От подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И. В. Дубровиной. М.: Педагогика, 1987.
15. Эриксон Э. Отрочество // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Академия, 2001. С. 343 – 349.

Тема 12: Юнацький вік.
Семінарсько-практичне заняття 2 години

Ключові слова: Формування особистої ідентичності. Статуси ідентичності за Дж. Марсіа. Проблема самовизначення. Пошук сенсу життя. Інтеграція особистості. Я-концепція у юності. Криза юнацького віку: її симптоми та шляхи подолання.

Питання для обговорення:
Загальна психологічна характеристика.
"поріг дорослого життя" як соціальна ситуація розвитку.
Життєві плани і професійне самовизначення в юнацтві.
Характеристика пізнавальної сфери.
Основні новоутворення і особливості формування особи.
Способи самовираження і самоутвердження в дорослому житті. Проблема юнацької самотності. неформальні молодіжні об'єднання.
Практична частина:
Мета: розробити програму профорієнтації
Завдання:
Підібрати методики по профорієнтації
Підібрати методики які виявляють психологічні особливості особистості.
Написання рекомендацій, щодо обраної професії.
Література:
Кон И.С. Психология ранньої юності. М., 1969.
Грановская Р.М. Елементи практичної психології. М., 1988.
Вірне Р. Развитие "Я"-концепции і виховання. М., 1986 .
Гаврилова Т.А. Нові дослідження особливостей підліткового і юнацького віку //Вопр.психологиі, 1984 №1.
Формування особи в перехідний період від підліткового до юнацького віку /ред.И.В.Дубровина. М., 1987
3апесоцкий А., Файн А. Эта незрозуміла молодь. Проблема неформальних молодіжних об'єднань. М., 1990.

Тема 13: Молодість.
Семінарсько-практичне заняття 2 години

Ключові слова: Психологічні особливості молодості.Центральні новоутворення молодості. Досягнення особистої ідентичності. Проблема генеративності. Суперечність між інтимністю та ізоляцією. Трьохкомпонентна теорія кохання Р. Стернберга. Основні соціальні завдання молодості. Створення сім’ї та засвоєння батьківських ролей. Стосунки з дітьми. Перша криза сімейних відносин. Професійна кар’єра. Суперечність між роллю матері, дружини і працівника.

Питання для обговорення:
Трудова діяльність і професійне навчання як основні види діяльності у молодому віці.
Освоєння норм відносин між людьми і професійно-трудових умінь як провідна сторона соціалізації в період молодості.
Товариство, дружба, любов, брак, сім'я. Реалізація можливостей саморозвитку як мета молодості.
Криза молодості і перехід до стадії дорослої.
Практична частина:
Рішення психологічних задач.
Опрацювання методик діагностики сімейних відносин: ШСО, АСВ, FACES-3 Ейдеміллера,
Література:
Кон, И.С. Психология ранней юности. - М., 1989.
Мир детства: Юность / под ред. А.Г. Хрипковой. - М., 1988.
Сапогова, Е.Е. Психология развития человека. - М., 2001.
Слободчиков, В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. - М., 2000.


Тема 14: Психологія зрілих віків.
Семінарсько-практичне заняття 2 години

Ключові слова: Закономірності психічного розвитку в дорослому віці. Теорія двохфазного розвитку психічних функцій Б. Г. Ананьєва. Центральні новоутворення дорослості. Досягнення особистої ідентичності. Проблема генеративності. Основні соціальні завдання дорослості. Стосунки з дітьми. Друга криза сімейних відносин. Кризові періоди середини життя.

Питання для обговорення:
Молодість: основні проблеми, соціальна ситуація розвитку, ведуча діяльність.
Криза 30 років: психологічна характеристика.
Період розквіту: основні проблеми і новоутворення.
Загальна психологічна характеристика переходу до зрілості.
Зрілість як вершина життєвого шляху особи.
Криза 50-55 років, його психологічне значення.
Практична частина:
Рішення психологічних задач:
1. Порівнятйте закономірності психічного розвитку у дитячо-підлітково-юнацькому і дорослому віці.
2. З якими основними психологічними проблемами зустрічається людина у ранній дорослості? Як вони вирішуються?
3. Як сучасні жінки і чоловіки можуть розв’язати суперечність між різними соціальними ролями?
4. Які зміни в пізнавальній сфері характерні для ранньої дорослості? Які наслідки вони спричиняють? Чи можна уникнути цих змін?
5. З якими основними психологічними проблемами зустрічається людина у середній дорослості? Як вони вирішуються?
6. У чому суть кризи середини життя? Які Ви пропонуєте шляхи виходу з цієї кризи?

Література:
1. Ананьев Б. Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. М., 1972.
2. Возрастные изменения памяти взрослых людей / Под ред. Я. И. Петрова, Ю. Н. Кулюткина. Л., 1977.
3. Возрастные особенности психических функций взрослых в период зрелости (41–46 лет) / Отв. ред. Я. И. Петров. М., 1984.
4. Возрастные особенности умственной деятельности взрослых / Под ред. Е. И. Степановой. Л., 1973.
5. Кулюткин Ю. Н., Сухобская Г. С. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности взрослых учащихся. М., 1971.
6. Развитие психофизиологических функций взрослых людей / Под ред. Б. Г. Ананьева. М.: Педагогика, 1977.


Тема 15: Психологія старості.. Смерть, як криза індивідуального існування.
Семінарсько-практичне заняття 2 години

Ключові слова: Причини старіння. Теорії старіння. Соціально-психологічні зміни в похилому віці. Вихід на пенсію та зміна статусу. Коло спілкування. Стосунки з дітьми та онуками. Життєва мудрість. Когнітивний розвиток у похилому віці. Особливості сенсорно-перцептивної сфери, пам’яті та уваги. Роль читання у житті людей похилого віку. Згасання інтелекту. Деменція. Хвороба Альцгеймера. Емоційно-вольові зміни. Депресія та тривоги. Пристосування до важких втрат. Думки про смерть та страх смерті. Стадії погодження з думкою про смерть.

Питання для обговорення:
Біологічні і соціальні критерії і чинники старіння.
Основні проблеми віку.
Зміни в особі і активності в немолодому і старечому віці.
Старість і мудрість досвіду життя.
Індивідуальні відмінності в появі ознак старіння.
Практична частина:
1. На прикладі досвіду своїх рідних і знайомих продемонструйте, як вихід на пенсію впливає на психологічний стан людини і стосунки з дітьми.
2. Яку допомогу у цьому може психолог людині похилого віку?
3. Рішення психологічних задач.

Література:
1. Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.
2. Ананьев Б. Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. М.: Знание, 1972.
3. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс, 1992.
4. Бороздина Л. В., Молчанов О. Н. Особенности самооценки в позднем возрасте // Вестн. Моск. ун-та, 1988. Сер. 14. Психология. № 1. С. 23 – 40.
5. Сонин М. Я., Дыскин А. А. Пожилой человек в семье и обществе. М.: Финансы и статистика, 1984.
6. Ярмусь С., Ярмусь А. До питання питання старості, хворіння і смерті. Вінніпег: Екклезія, 1989.Самостійна робота студентів

Проводиться по всіх розділах тематичного плану з використанням наступних форм:
Конспектування основних наукових монографій (Примітка: в роботах об'ємом понад 100 стор. конспектувати окремі розділи по вибору; об'ємом до 100 стор. конспектувати повністю);
Підготовка рефератів і докладів;
Практичне завдання по проведенню експериментально-психологічного дослідження рівня психічного розвитку особистості.

Теми рефератів або докладів

Проблема розвитку дитини у вітчизняній психології.
Формування спрямованості особи школяра.
Розвиток і формування здібностей школярів.
Психологічні основи самовиховання волі школярів.
Формування характеру школяра.
Гра – ведуча діяльність дошкільника.
Особливості спілкування дошкільників з однолітками.
Особливості прояву темпераменту в дошкільному віці.
Розвиток творчої діяльності дошкільника.
Особливості уваги дошкільників і його організація в діяльності дітей.
Психологічна готовність дитини до навчання в школі.
Психологічна готовність молодшого школяра до навчання в середній школі.
Психологічні особливості формування понять молодшого школяра по різних учбових предметах.
Формування розумових дій у молодших школярів в процесі навчання.
Формування мотивів навчання у молодшого школяра.
Психологічні особливості міжособових відносин в колективі молодших школярів.
Молодший школяр і молодший підліток: порівняльна психологічна характеристика.
Молодший і старший підліток: порівняльна психологічна характеристика.
Психологічні причини поведінки "важких" підлітків, що відхиляється, і педагогічні шляхи корекції їх особи.
Психологічні проблеми сімейного виховання підлітків.
Психологічні проблеми спілкування в підлітковому віці.
Психологічно обгрунтовані шляхи педагогічних дій на підлітків.
Формування світогляду і суспільної активності старшокласників.
Особливості психічного розвитку хлопців і дівчат.
Індивідуальні особливості старшокласників і робота профорієнтації .
Товариство, дружба і любов в старшому шкільному віці.
Проблеми підготовки старшокласників до сімейного життя.
Системний підхід до вивчення інтелекту дорослих.
Вікова періодизація зрілості і місце в ній студентського віку.
Чинники, вплив на формування особи студента.
Роль навчання в інтелектуальному розвитку і вихованні дорослих вчаться.
Предмет, розділи і актуальні задачі вікової психології.
Місце вікової психології в системі психологічних дисциплін.
Стратегії дослідження у віковій психології.
Вивчення розвитку емоційно-вольової сфери особи в зарубіжній психології.
Психологічний аналіз розвитку поведінки в класичному і сучасному бихевиоризме.
Дослідження пізнавального розвитку в зарубіжній психології.
Вклад Л.С. Виготського і його школи в розвиток вікової психології.
Психічний розвиток в дитинстві.
Психічний розвиток в ранньому дитинстві.
Психічний розвиток в дошкільному віці.
Психічний розвиток в молодшому шкільному віці.
Психічний розвиток в підлітковому віці.
Психічний розвиток в період юності.
Психологічна характеристика зрілості.
Психологічна характеристика пізніх віків онтогенезу.

Індивідуальна робота студентів
1. Складання тлумачного словника з тих ключових понять, які входять в кожну з опрацьованих тем.
2. Законспектувати першоджерела з тем:
Лазурский А.). О естественном эксперименте. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. П/р И.И.Ильясова, А.Я.Ляудис. - Изд. МГУ, 1980 (с. 6-8).
А.А.Бодалев. Восприятие человеком человека. Хрестоматия по психологии -М., 1977 (с. 199).
3. Розв’язати задачі за темами:
Б С.Волков, Н.В.Волкова. Задачи й упражнения по детской психологии.. - М., 1991 (с.8-28).
Ф.И.Ивашенко. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии. - Минск, 1985 (с. 12-13).
4. До кожного вікового періоду підібрати діагностичний матеріал, який дозволить виявляти психологічні особливості особистості.
5. Розробити лекційний матеріал для батьків дітей різного віку.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ» 3 КУРС ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ.

Контрольна робота з курсу „Вікова психологія" призначена сприяти свідомому засвоєнню і закріпленню теоретичного матеріалу дисципліни, а також формуванню вмінь та навичок використання набутих знань в практичній діяльності. З огляду на зазначене в ході підготовки матеріалів контрольних робіт ми виходили з необхідності оптимального співвідношення в самостійній роботі слухачів теоретичної та практичної підготовки. Тому пропонуємо для самостійного опрацювання в контрольній роботі теоретичні питання відповідно змісту тем, передбачених програмою курсу ,Вікова психологія", та практичні завдання з психологічного аналізу ситуацій, задач, текстів.
Слухачі подають для оцінювання контрольну роботу, яка містить
Титульний аркуш
Відповідь на два контрольні питання (1. 2.)
Розв'язання одного контрольного завдання (3)
Список літератури (12– 15 джерел)
Додатки (у разі необхідності)
Загальні вимоги до виконання контрольної роботи
контрольна робота виконується державною мовою;
відповіді на контрольні питання подаються у розгорнутому вигляді з посиланнями на авторитетні психологічні джерела та прізвища авторів, бажано з ілюстраціями конкретними прикладами;
розв'язання контрольного завдання обов'язково психологічно обґрунтовується та аргументується;
стиль викладання має бути науковим; при викладанні матеріалу слід користуватися загальновизнаного термінологією, звертаючи увагу на точність її застосування та чіткість формулювань;
скорочення слів у тексті, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається;
текст контрольної роботи може бути написаним від руки чорнилом одного кольору чітко і розбірливо або видрукуваним на принтері чи друкарській машинці, охайно, без помилок та виправлень;
усі сторінки контрольної роботи (крім титульного аркуша і сторінки змісту) мають бути пронумеровані;
у тексті обов’язкові посилання на автора [3.стор.56-57], де 3 номер автора зі списку літературних джерел, 56-57 сторінки в тексті.
список літератури складається в алфавітному порядку з дотриманням загальноприйнятих стандартів (точне прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, кількість сторінок);
додатки розміщуються після списку літератури у порядку появи посилань на них у тексті контрольної роботи; кожний додаток повинен мати тематичний заголовок та починатися з нової сторінки, на якій праворуч у верхньому куті пишеться слово „Додаток";
обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 10-12 друкованих аркушів;
контрольні питання і завдання обираються слухачем за порядковим номером у списку навчальної групи або за професійною спрямованістю чи інтересом. Якщо контрольна робота не відповідає вказаним вимогам, вона
повертається на доробку.

Варіанти контрольних робіт по курсу
«Вікова психологія»

Варіант 1
Вікова психологія як наука. Основні галузі та міжпредметні зв'язки вікової психології.
Новонароджений. Корінні зміни способу життя при переході від пренатального до постнатального дитинства.
Помічено, що в закритих дитячих закладах, не зважаючи на досить добрий догляд, діти перших років життя погано набирають вагу, пізно починають ходити, багато хворіють І різко відстають в загальному психічному розвитку.
Як називається це явище ? Вкажіть можливі причини його виникнення. Чи можливе таке явище в умовах сімейного виховання? Сформулюйте практичні рекомендації щодо запобігання виникнення цього явища.

Варіант 2
Проблема розвитку поведінки в класичному бихевиоризме.
Динаміка соціальної ситуації розвитку на 1-у році життя.
3. В наведених нижче ситуаціях визначте, у кого з дітей швидше сформується гра як діяльність. Відповідь обґрунтуйте.
Оленка (Зр.5 міс.) під керівництвом мами вчиться одягати і роздягати ляльку, заколисувати і вкладати її у ліжко. Дівчинка точно виконує ці дії, але тільки за вказівкою мами та в її присутності.
Мати Ніни (Ніні Зр.6 міс), показуючи дочці спосіб дій з лялькою, звертає увагу дівчинки на те, яка мама турботлива, добра, уважна, як вона любить свою доньку. Вона говорить, що так вчиняють всі мами. Пропонуючи Ніні погратися самій, вона просить дочку покласти ляльку у ліжко, як це робить турботлива мама.

Варіант 3
Основні напрями і початкові принципи інтелектуального розвитку дитини ж. Піаже.
Характеристика пізнавальної сфери особистості.
3. Проаналізуйте наступні судження з точки зору розвитку особистості дитини:
а) „Дівчинка тому „стає мамою", що у неї в руках лялька";
б) „Дівчинка тому бере в руки ляльку, що їй хочеться бути „ як мама". Яке судження є правильним?
У чому полягає принципова відмінність у розвитку дитини в умовах гри?

Варіант 4

1.Эволюция теорії соціального навчення і основні експериментальні дослідження:1) покоління дослідників – Н. Міллер, Дж. Доллард;
2.Психічний розвиток в ранньому дитинстві.
3. Спостереження - один з основних методів вивчення розвитку дитини. Однак деякі дослідники відмічають, що під час спостереження ми бачимо те, що вже знаємо, а невідоме залишається поза нашою увагою.
Чи є правильним таке судження?
Назвіть психічні явища, які вивчаються за допомогою методу спостереження.
Перелічите вимоги, дотримання яких є необхідною умовою ефективної реалізації метода спостереження.


Варіант 5

1.Эволюция теорії соціального навчення і основні експериментальні дослідження покоління дослідників – А. Бандура, Р. Уоллерс, Дж. Гевірц;
2.Психічний розвиток в дошкільному віці.
3. При проведенні дослідження експериментатори зацікавилися особливостями уваги дітей 3-4 років, причинами їх частого відволікання, особливо під час занять з розвитку мовлення.
Якими методами слід скористатися психологу для дослідження причин частого відволікання дітей?
Складіть план дослідження на основі одного з методів. Підготуйте протокол для реєстрації дослідження.


Варіант 6

1.Эволюция теорії соціального навчення і основні експериментальні дослідження
Покоління дослідників – Же. Аронфрід, Ю. Вронфенбреннeр.
2.Развиток особистості. Характеристика кризи 6-7 років.
3. Сашко (6 років) споруджує висотний будинок з будівельного матеріалу. За допомогою методу спостереження з' ясуйте ставлення дитини до конструктивної діяльності.
Визначте ознаки, що виражають ставлення дитини до конструктивної діяльності.
Складіть план проведення спостереження.
Визначте способи реєстрації фактів спостереження,

Варіант 7

Проблема дослідження пізнавальних процесів в когнітивній психології: - уявлення Дж. Брунера;
2. Адаптація до школи.
3. Вихователь звернув увагу на те, що Сашко і Мишко (5 років) завжди гуляють і граються разом. Це здивувало педагога, оскільки в характерах обох хлопчиків не було помічено нічого спільного. Вихователь вирішив з'ясувати, на чому базується дружба дітей.
Якими методами може скористатися педагог для з 'ясування цього?
Підготуйте матеріали для проведення дослідження.


Варіант 8

1.Проблема дослідження пізнавальних процесів в когнітивній психології: - дослідження Р. Ганье, Р. Кингсли ("кумулятивна концепція інтелектуального розвитку");
2.Проблема психологічної готовності дитини до навчання в школі.
3. Психолога зацікавило ставлення дитини до школи. Були підготовлені відповідні цільові питання. Але дослідник почав бесіду з Петриком (5,5 років) не з цільового питання, а запитав: "Петрик, ти любиш казки? Які з них твої найулюбленіші?" Питання зацікавили дитину, хлопчик охоче відповідав на них.
Чому дослідник почав бесіду з таких питань?
Які питання, окрім цільових, мають бути підготовлені для бесіди і яке їх призначення?
Продумайте питання для з 'ясування ставлення дитини до школи


Варіант 9

1.Проблема дослідження пізнавальних процесів в когнітивній психології: інформаційний підхід" Д. Клера, Дж. Уоллеса"'-
2.Учебная діяльність – ведуча діяльність шкільного віку:
-структура учбової діяльності;
- значення, зміст і організації учбової діяльності для психічного розвитку дитини.
3. Вам необхідно дослідити особливості уяви дітей 5 років.
Які продукти діяльності дитини ви будете вивчати, щоб отримати необхідні дані?
Складіть план вивчення різних продуктів діяльності дитини.
Варіант 10

1.Проблема дослідження пізнавальних процесів в когнітивній психології: вивчення "чутливості до нового досвіду" Р. Сиглера. 2. сюжетно-ролева гра – ведуча діяльність дошкільника:
теорії гри;
соціально-історичне походження, структура і функції гри;
основні закономірності розвитку ігрової діяльності;
значення гри для психічного розвитку;
3. Максимка (4 міс), знаходячись у манежі, весь час пересувається. Ось він звернув увагу на іграшку - яскраву дзиґу. Він тягнеться ручками до іграшки, виставляючи їх далеко вперед, намагається схопити дзиґу, але промахується.
Чому так відбувається?
Що повинен робити дорослий, щоб навчити дитину діяти з предметами, іграшками?
Сформулюйте практичні рекомендації.

Варіант 11

1. Критерії періодизації психічного розвитку дитини.
2.Развитие пізнавальної сфери дошкільника.
3. Артему (9 міс.) дуже подобається викидати іграшки з манежика. Мати постійно піднімає іграшки і повертає у манеж, а син їх знову викидає на підлогу.
Як повинна вести себе мати в даній ситуації?
Який вид мислення розвивається у малюка при подібних діях з іграшками
та предметами?

Варіант 12

1.Периодизация психічного розвитку по Л.С. Виготскому і Д.Б. Ельконіну.
2. Особливості спілкування в дошкільному віці.
3. Оленка (1 рік) ходить, тримаючись за мамину руку, а самостійно ходити відмовляється.
Дайте практичні рекомендації батькам, як допомогти дитині подолати страх, що пов'язаний з першими кроками ( напруженням, втратою рівноваги, падіннями).
Розкрийте значення оволодіння ходьбою для психічного розвитку дітей 1-3 років.

Варіант 13

1.Социально-психологические підходи до розвитку особи (А.В. Петровській, Д.І. Фельдштейн).
2.Развитие особи молодшого школяра.
3. Студентка, спостерігаючи за діями дво- і трирічних дітей з іграшками, відмітила:
Катруся (1 рік 1 міс), граючись різними Іграшками, діє приблизно однаково: стукає, стискає, катає і т.д.
Оленка (2 роки 1 міс), граючись тими ж іграшками, діє зовсім Інакше: ляльку - качає, машинку - возить, олівцем - малює і т.д.
Як називаються дії з іграшками Катрусі і Оленки?
В чому їх відмінність?
Яка послідовність оволодіння дітьми раннього віку предметними діями?
Проаналізуйте процес переходу від вільного маніпулювання з предметами
до предметної діяльності у дитини раннього віку.
Як організувати предметну діяльність дитини, щоб сформувати в ній
основи нових видів діяльності.


Варіант 14
Вікова періодизація по Е. Єріксону
2. Структура і формування учбової діяльності в молодшому шкільному віці.
3. Мишку (1,3 роки) ще важко даються слова, і він часто застосовує жести. Мати, зрозумівши, чого хоче дитина, тут же виконує її бажання.
Як впливає швидке задоволення потреб дитини на розвиток мовлення? Дайте психологічне обґрунтування своїй відповіді.
Сформулюйте практичні рекомендації батькам щодо розвитку мовлення у дітей раннього віку.


Варіант 15

Періодизація психічного розвитку (по Д.Б. Ельконіну)
2. Визначити місце підліткового віку в життя людини, психологічну своєрідність отроцтва і його основні проблеми.
3. Вчені стверджують, що ім'я людини впливає на формування її особистості.
В ранньому віці дитина добре засвоює своє ім'я. Воно вказує на стать дитини, національну приналежність, є одним з вирішальних факторів в набутті індивідуальних якостей.
Поспостерігайте, як дитина ставиться до свого імені; як до її імені та до
неї самої ставляться однолітки, оточуючі дорослі.
На підставі даних спостереження зробіть прогноз щодо можливого
розвитку певних якостей особистості цього малюка.

Варіант 16

Предмет і задачі вікової психології.
Розвиток самосвідомості, Я-концепция підлітка.
3. Олег (2,4 роки) намагається самостійно одягнутися. У нього майже нічого не виходить. Мати втручається з допомогою.
Я сам! - протестує дитина.
Сиди спокійно, нічого в тебе не виходить.
- Я хочу сам! - знову заявляє малюк. Чим пояснити таку поведінку дитини? Проаналізуйте дії мами.
Яка роль дорослого в цей період розвитку дитини?


Варіант 17

1. Методи дослідження психіки дитини у віковій психології.
Соціально-психологічні аспекти девіантної поведінки підлітків і форми його прояву.
3. Пропонуємо запис двох ігор дітей на одну тему:
1). Гра у „магазин". Наталя йде за покупками у магазин. Бере сумку і говорить: "Піду куплю хліб і молоко."
2). Гра у „магазин". Бавляться Марійка, Катруся, Світланка, Сергійко, Олег, Ніна. У кожного своя роль. Двоє - продавці, один - касир, один – приймає товар, двоє - розвантажують його, покупець - Ніна. Вона вибирає, що покупати, платить гроші, складає покупки у сумку.
Визначте вік дітей. Назвіть основні ознаки, за якими це можна встановити.
Що складає основний зміст сюжетно-рольових ігор у молодшому, середньому і старшому дошкільному віці?

Варіант 18

1.Основні проблеми вікової психології.
2. Підлітковий вік в світлі різних концепцій Ст. Хол, Е. Шпрангер, Ш. Бюлер, Е. Штерн, До. Льовін, З. Фрейд.
3. У грі кожна дитина вчиться вести себе відповідно загальній ситуації гри і складу даної групи дітей.
Які новоутворення закладаються і розвиваються у грі?
Як можна використати вміння дитини грати, не подавляючи її
індивідуальних особливостей?

Варіант 19

1.Зв'язок вікової психології з іншими науками.
2. Підлітковий вік в світлі різних концепцій Е. Еріксон, Же. Піаже, Л.С. Виготській, Л.І. Божовіч, Д.Б. Ельконін, Д.І. Фельдштейн.
3. Розкрийте особливості переживання самотності людиною похилого віку. Порівняйте з переживаннями самотності в інших вікових періодах. Дайте оцінку та пояснення отриманим результатам.
Варіант 20

Біогенетичні і социогенетичні концепції психічного розвитку людини.
Загальна характеристика юнацького віку.
3. Деякі діти дошкільного віку починають боятися темряви, собак, чужих людей, залишатися самому, захворіти і т.д.
Назвіть причини виникнення страхів у дітей? Дайте психологічне обгрунтування.
Сформулюйте практичні рекомендації батькам щодо запобігання виникнення страхів у дошкільників.Варіант 21
Культурно-історична концепція розвитку особистості.
2. учбово-професійна діяльність як ведуча діяльність в період ранньої юності.
3. Сашко постійно питає: що це у тебе? Яка це машина? Який дядя тут сидить? Не дослухавши відповіді, він біжить гратися. Потім знов підбігає і питає: слон сильний? А лев? Звідки я взявся?
Діти якого віку зазвичай ставлять такі запитання? За яких обставин у дошкільника з 'являється потреба задавати питання Іноді дошкільник не задає питання дорослим. Назвіть можливі причини цього явища.


Варіант 22

1. Умови, джерела і рушійні сили психічного розвитку
Періодизація психічного розвитку дорослої людини.
3. Часто батьки задають педагогу або шкільному психологу такі питання:" Чому не всі діти однаково оволодівають читанням, письмом? Всі ходять у дитячий садок, з усіма в рівній мірі займаються вихователі, у школі їх вчить один і той самий вчитель. Що робити нам, батькам, щоб якось допомогти своїм
дітям?
Розкрийте причини даного явища. Сформулюйте практичні рекомендації батькам.


Варіант 23

Особливості Я-концепциі і її динаміка на етапі дорослої.
Психологічна характеристика родової кризи. Розвиток дитини в перші тижні життя.
3. Закінчити речення:
а) На уроках у початкових класах необхідна часта зміна завдань і вправ,тому що...
б) Формулювання завдань і вправ повинні бути короткими, конкретними,так як ...
в) Молодші школярі дуже емоційні, тому...
г) Вольові вияви молодших школярів ще дуже слабкі, тому ... на уроках... д) У період навчання у початковій школі поряд з удосконаленням наочно-дійового і наочно-образного мислення інтенсивно розвивається і абстрактне мислення, у зв'язку з цим вчителю необхідно...
є) Для молодших школярів значима оцінка вчителя, яка повинна використовуватися грамотно, тобто...
ж) Одним з недоліків сприймання молодших школярів є невміння виділити суттєве в об'єкті, що сприймається, тому вчитель...
Дайте психологічне обґрунтування своїм відповідям.

Варіант 24

Професійний цикл дорослої людини.
Формування символічних процесів у ранньому віці.
А.Е.Лічко писав: „Підліток виявляється найбільш чутливим до того з видів виховання, яке адресується до ахіллесової п'яти його типу акцентуаці?'.
Поясніть це твердження. Відповідь обґрунтуйте. Наведіть приклади.

Варіант 25

Сім'я як найважливіший контекст розвитку дорослих.
Дитинство як соціально-історичний феномен.
3. .«Я не знаю, - пише юнак дівчині, - люблю я тебе чи ненавиджу. Мені здається, що ці почуття в мені дивним чином перемішані». Ставлю запитання: чому можу любити тебе? Не знаходжу відповіді. Та немає, здається, підстав і для ненависті. Може ти допоможеш мені зрозуміти самого себе, і чим спричинено мій такий незрозумілий стан щодо тебе?
Яке явище у сфері почуттів виявилося у даному випадку? Відповідь психологічно обґрунтуйте.

Варіант 26
Кризи на етапі дорослості.
Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності дошкільника та її структурні компоненти.
Проаналізуйте і опишіть умови виникнення І зовнішні ознаки підліткових об'єднань. Проілюструйте прикладами.

Варіант 27

Період геронтогенеза: психологія людей немолодого і старечого віку.
2.Індивідуальні відмінності в адаптації до школи дітей 6-ти і 7-ми років.
3. Не всі старшокласники правильно обирають професію. Багато хто з них допускає, наприклад, такі помилки:
1) невірна оцінка „престижності" професії;
2) захоплення тільки зовнішньою стороною професії (так, в професії геолога приваблює можливість мандрувати);
3) невміння розібратися у власних здібностях і мотивах. Як усунути ці причини або їх появу?
Які рекомендації Ви дасте учню, щоб він правильно обрав професію? Якими психодіагностичними методиками може скористатися психолог для
з 'ясування професійної спрямованості юнаків?

Варіант 27

1.Школи психоаналізу. Психоаналіз дитинства в дослідженнях М. Кляйн і З. Фрейд.
2.Специфіка новоутворень психіки та особистості дорослої людини.
3. Якось один студент, який щойно закінчив школу, у відвертій розмові після дискусії про сучасне мистецтво сказав: "А я хочу бути несхожим на всіх! Якщо буду кричати: "Пушкін геніальний!" - що тут оригінального? Сказав і розчинився у загальній масі. А кожен з нас хоче заявити про себе, та ще й на весь голос!"
Чи є цей факт типовим для юнацького віку? Про які особливості цього віку він свідчить? Дайте психологічно обґрунтовану відповідь.

Варіант 28

1 Поняття розвитку, форми та основні механізми розвитку.
2.Психологічні теорії підліткового віку.
3. Картина психічного розвитку дорослої людини, за Балтесом, визначається дією нормативних та ненормативних факторів соціокультурного, біологічного характеру та подіями особистого життя.
Поясніть власний погляд на особливості детермінації психічного розвитку та особливості змісту й динаміки змін в умовах кризового суспільства.

Варіант 29

1. Закони і закономірності психічного розвитку людини.
2.Основні зміни пізнавальних процесів, характерні для підліткового і раннього юнацького віку.
3. Клієнти юристів, психологів схильні звертатися до фахівців, старших за 35 років.
Чому це так? Чи відбуваються якісні перетворення в інтелектуальних, професійних можливостях людини за межами юності? Психологічно обгрунтуйте свою відповідь.

Варіант 30

1. Фактори та рушійні сили психічного розвитку як актуальна проблема сучасної психології.
2.Кризи дорослості: характеристика, умови запобігання і розв'язання.
3. Підготуйте напівпроективне інтерв'ю „Сімейний фотоальбом" з метою встановлення ступеня задоволеності життям людей похилого віку. Яку роль відіграє осмислення минулого, віднайдення у ньому сенсу і формування зв'язного образу пережитого в переживанні насиченості життя та задоволеності прожитим в старості? Відповідь проілюструйте прикладами.

Варіант 31

1. Провідна роль середовища, навчання і виховання в психічному розвитку дитини.
2.Психосексуальний розвиток особистості юнака.
3. В дослідженні американських психологів на питання:" Чи відчували ви коли-небудь, що вам легше обговорювати питання з друзями, ніж з батьками?" позитивно відповіли 61% хлопчиків 11-13 років, 90% - підлітків 15-18 років і 76% чоловіків 20-24 років. У жінок відповідно 55,93 і 72%. На питання: "Чи відчували ви коли-небудь, що ваші батьки розуміють вас не так добре, як ваші друзі?" позитивні відповіді по тих же вікових групах відповідно: у чоловіків - 59,88, і 77%, у жінок - 54,89, і 74%.
Проаналізуйте ці дані і зробіть висновок про те, як змінюється з віком взаєморозуміння дітей з батьками і з друзями-однолітками. З якими віковими особливостями пов 'язані ці зміни?

Варіант 32

1.Роль сім'ї у формуванні особистості, зміна її значення з віком людини.
2.Сприйняття казки дошкільником та її розвиваюче значення.
3. Приведіть результати власних спостережень за дорослими людьми в період кризи ЗО років та середини життя.
Чим викликані нормативні кризи ЗО років та середини життя? Чи завжди доросла людина у вказаному віці переживає характерні для кризи стани?
Чи є вікові кризи необхідними складовими розвитку дорослої людини? Поясніть продуктивні наслідки нормативних криз ранньої дорослості

Варіант 33

1.Критичні та літичні періоди розвитку. Кризи дитинства: психологічна характеристика і умови подолання.
2.Проблема розвитку предметних дій в ранньому дитинстві.
3. Поясніть необхідність знання практикуючим психологом вікової норми психічного розвитку дорослої людини на різних стадіях і фазах. Як змінюється завдання й організація процесу позитивного перетворення свідомості та поведінки людини відповідно до наявної у психотерапевта концепції „проблемної"" та здорової особистості.

Варіант 34

1.Проблема періодизації повного життєвого шляху розвитку особистості.
2.Розвиток рухів руки (хапання, маніпулювання, наслідування рухів) протягом першого року життя та їх роль у психічному розвитку дитини.
3. Порівняйте ставлення до старості, поширене у нашому суспільстві, зі стереотипами старіння в інших культурах.
Яке позитивне та негативне ставлення до старості поширене у нашому суспільстві?
Чи існує культура, де ставлення до старості можна вважати еталонним

Варіант 35

1.Організація психолого-педагогічного експерименту.
2.Формування сенсорної і моторної сфер немовляти.
3. Ставлення до смерті та процесу вмирання коливається залежно від віку, періоду життя та минулого досвіду, пов'язаного зі смертю.
Які суттєві відмінності у ставленні до смерті пов'язані із віком людини? В якому сенсі смерть може розглядатися як стадія розвитку? Які специфічні переживання щодо смерті та вмирання характерні для людей


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Предмет і розділи вікової психології.
Актуальні задачі вікової психології.
Місце вікової психології в системі психологічних дисциплін.
Система понять.
Лонгитюдне дослідження.
Стратегія поперечного зрізу.
Комплексне дослідження.
Метод експерименту, бесіди, нагляди.
Біографічний метод.
Метод аналізу продуктів діяльності.
Метод тестів.
Метод близнят.
Проблема психосексуального розвитку дитини в класичному психоаналізі 3.Фрейда.
Основні поняття і стадії психосоціального розвитку особи в эпигенетической концепції Е. Еріксона.
Концепція навчення в класичному бихевиоризмі і методи дослідження психіки дитини.
Теорії соціального навчення в сучасному бихевиоризмі.
Вчення Ж.Піаже про розвиток операціонального інтелекту. Стадії інтелектуального розвитку.
Поняття вищих психічних функцій в культурно-історичній концепції Л.С. Виготського. Закони психічного розвитку.
Учіння про егоцентричну мову у Л.С. Выготского і Ж.Піаже.
Системна і смислова будова свідомості по Л.С. Виготському.
Вчення про кризи дитячого розвитку.
Проблема періодизації психічного розвитку в роботах Д.Б. Ельконіна.
Особливості психічного розвитку в період новонародженості. Безумовні і ранні умовні рефлекси.
Кризи новонародженості і дитинства. Комплекс "пожвавлення".
Соціальна ситуація розвитку в дитинстві і її динаміка на 1 -у році життя.
Характеристика 1.-ro року життя. Виникнення і розвиток психічних процесів у немовляти.
Психологічні механізми формування наочних дій в ранньому дитинстві.
Криза 3 х років. Психологічна симптоматика і причини.
Динаміка соціальної ситуації розвитку в ранньому дитинстві і старшому дошкільному віці.
Розвиток пізнавальної сфери особи в ранньому дитинстві і старшому дошкільному віці.
Особливості формування особи в ранньому дитинстві і старшому дошкільному віці.
Значення гри для психічного розвитку дитини. соціально-історичне походження і функції сюжетно-ролевої гри.
Характеристика кризи 6-7 років.
Психологічна готовність дитини до навчання в школі.
Загальні особливості розвитку в молодшому шкільному віці.
Динаміка соціальної ситуації розвитку в молодшому шкільному і підлітковому віці.
Розвиток пізнавальної сфери особи в молодшому шкільному і підлітковому віці.
Особливості формування особи в молодшому шкільному і підлітковому віці.
Структура і зміст учбової діяльності молодших школярів.
Загальні особливості розвитку в підлітковому віці.
Анатомо-фізіологічні і психологічні передумови переходу до підліткового віку.
"відчуття дорослої" як основне новоутворення і як форма самосвідомості підлітка. Форми прояву відчуття дорослої.
Проблема кризи в підлітковому віці. Підліток і дорослі.
Взаємостосунки підлітків з однолітками.
Формування характеру в підлітковому віці. Акцентуація характеру підлітків.
Адективна поведінка. Профілактика адективної поведінки.
Загальні особливості розвитку в юнацькому віці.
"поріг дорослого життя" як соціальна ситуація розвитку в юності.
Життєві плани і професійне самовизначення в юності.
Розвиток пізнавальної сфери в юнацькому віці.
Особливості розвитку особи в юнацтві.
Класифікації вікових періодизацій психічного розвитку.
Вікова динаміка форм дитячого спілкування в роботах М.І. Лисячої.
Молодість як початковий етап зрілості.
Криза 30 років, його психологічне значення.
Період розквіту: загальна психологічна характеристика.
Зрілість як вершина життєвого шляху особи.
Криза 50-55 років, його психологічне значення.
Загальна психологічна характеристика пізніх віків.
Криза «середнього віку». Особливості прояву.
Методи дослідження психіки дитини у віковій психології.
Зв'язок вікової психології з іншими науками.
Біогенетичні і социогенетические концепції психічного розвитку людини.
Теорія конвергенції двох чинників.
Психоаналітичні теорії дитячого розвитку.
Епігенетична теорія розвитку особи.
Культурно-історична концепція розвитку особи.
Теорія когнітивного розвитку.
Періодизація психічного розвитку людини.
Кризи в психічному розвитку дитини.
Соціальна ситуація розвитку.
Поняття про провідну діяльність.
Психологічна характеристика раннього дитячого віку.
Загальна характеристика дошкільного дитинства.
Психічний розвиток дошкільника.
Розвиток мотивів поведінки і формування самосвідомості в дошкільному віці.
Психологічна готовність дитини до шкільного навчання.
Загальна характеристика молодшого шкільного віку.
Початковий період навчання і адаптація дитини до школи.
Структура і формування учбової діяльності в молодшому шкільному віці.
Психологічні новоутворення молодших класів, що вчаться.
Розвиток пізнавальної сфери і особи в молодшому шкільному віці.
Підлітковий період в розвитку людини.
Перебудова організму підлітка.
Проблема підліткової кризи.
Проблеми спілкування в підлітковому віці.
Розвиток самосвідомості в підлітковому віці.
Учбова діяльність і розвиток теоретичного мислення підлітка.
Юність як соціально-психологічне явище.
Розвиток самосвідомості в ранній юності.
Професійне самовизначення старшокласника.
Доросла, загальна психологічна характеристика.
Кризи на етапі дорослої.
Старість як соціальна і психологічна проблема
Біологічні і соціальні критерії і чинники старіння.
Основні проблеми віку.
Зміни в особі і активності в немолодому і старческому віці.
Старість і мудрість досвіду життя.
Індивідуальні відмінності в появі ознак старіння.

13PAGE 141115
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 14724740
    Размер файла: 442 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий