Штепа_Методичні рекомендації з курсу Психологія(істор1)_2016


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1Львівський національний університет
імені Івана «ранка

«ілософський факультет

Кафе)ра психоло(іїО.
С. ШТЕПА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ
«ПСИ»ОЛОГІЯ»

)ля сту)ентів
історично(о
факультету

1

курсу

)енної форми навчанняЛЬВІВ
-
2016


2


Рекомендовано до друку

кафедрою психології

протокол №
2

від
0
6
.
0
9
.
201
6
.
Розробила: канд. психол. наук, доц. Штепа О. С.


Рецензент: канд. філос. наук.,
проф
. Грабовська С. Л.Методичні рекомендації до курсу

«
П
сихологія
»

для студентів
історичного

факультету
1

курсу

денної форми навчання


Підписано до дуку ________
. Формат 60x84/16. Умовн. друк.
а
кушів

1,
8
.

53с.

Наклад _______ прим. Замовл. №_______.3


Метою

даного курсу є формування у студентів загальної
компетентності
з психології
.

Завдання курсу:

надання
теоретичних знань для складання
студентами психологічної характеристики особистості та малої групи під час
проходження ними психолого
-
педагогічної практики,

а також надання
теоретичної інформації студентам щодо умінь ефективної роботи у групі
(команді).


В

результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
класичні й

суча
с
ні
концепції особистості,
складові

структури
особистості: особливості темперамент
у й характеру,

здібностей й
самооцінки,
мотиваційні особливості,
соціально
-
психологічні властивості
особистості
, типи с
прямованості

особистост
і
;
групові процеси та стани,
показники психологічного клімату малої групи
, показники особистої
ефективності, що зумовлюють ефективність роботи людини у групі та у
команд
і, особливості психологічної сумісності, стра
тегії інграціації.вміти:
аналізувати зміст наукової інформації з психології, складати
психологічну характеристику особист
о
ст
і
та
мал
ої

г
р
уп
и
.

Набуття студентами компетентності з курсу можливе за акт
уалізації
їхніх знань з курсів
«Вступ до спеціальності»,
«Філософія»
, «Логіка».

Курс розраховано на
од
ин
семестр
. Загальна кількість годин


64

год., з
них


16
год.
лекційних
занять
, 16 год
.

практичних занять, 32 год.
самостійної роботи.Форма підсумкового контролюзалік
.4


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН КУРСУ

Тема

Кількість
лекційних
годин

Кількість
семінарсько
-
практичних
годин

Кількість
годин
самостійної
роботи

Разом
(год.)

Змістовий модуль 1.
Психологія особистості

1.

Психологія як наука

4

2

4

1
0

2.

Структура особистості у
класичній і
некласичній
психології

4

2

4

1
0

3.

Темперамент та характер
(рівень рис)

4

2

4

1
0

4.

Психологія мотивації
(рівень характеристичних
адаптацій)

4

2

4

1
0

5.

Спрямованість
особистості (рівень
наративу)

4

2

4

1
0

Змістовий модуль 2.
Психологія взаємин

6.

Соціально
-
психологічні
властивості особистості

4

2

4

1
0

7.

Характеристика групової
динаміки

4

2

4

1
0

8.

Ефективне спілкування

4

2

4

1
0

Всього

3
2

16

32

7
2


БАЗОВІ ПОСІБНИКИ

1.

М‱ясоїд П. А. Загальна психологія / М. М‱ясоїд [навч. посіб].


К.:
Вища шк., 2006.

2.

Партико Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико
, С. Л. Грабовська, А. О.
Вовк та ін.

[
підручн.].


К.: Вид. Дім “ІнЮРЕ”, 2014
.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.

Занюк С. С. Психологія мотивації / С. Занюк [навч. посіб.].


К.:
Либідь, 2002.

5


2.

Копець Л. В. Психологія
особистості / Л. Копець.


К.: Вид. дім
“Києво
-
Могилянська академія”, 2007.

3.

Неровня О. Методичні рекомендації для складання психолого
-
педагогічної характеристики особистості учня (студента) та навчальної
групи студентами непсихологічних спеціальностей / О.

Неровня, О.
Штепа.


Методичні рекомендації, Львів, 2011.

4.

Орбан
-
Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2.
Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К., 2006.

5.

Основи психології [підручн.] / За заг ред. О. В. Киричука,

В. А.
Роменця.


К.: Либідь, 1999.

6.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами
буденності / Т. Титаренко.


К.: Либідь, 2003.

7.

Хамітов Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж / Н. Хамітов,
Л. Гармаш, С. Крилова.


К.: Наукова дум
ка, 2000.

8.

Niermeyer

R
.,
Seyffert

M
.
Motivation
.


Freiburg
, 2003
.

9.

Jacyno

M
.
Kultura

Indiwidualizmu
.


Widawnictwo naukowe PWN,
W
arszawa
, 2007.

Оцінювання знань студентів з спецкурсу за видами завдань

Види завдань

Кількість
завдань
протягом
семестру

Максимальна
кількість балів, що
нараховується за
правильне виконання
одного

завдання

Максимальна
кількість
балів за
певний вид
завдань

Виконання завдань на
семінарсько
-
практичних
заняттях

7

1
0

7
0

Самостійна робота

1

3
0

3
0

Всього

100

Рівень виконання
кожним студентом
завдань семінарсько
-
практичного
заняття оцінюється наприкі
нці заняття від 0 до 10 балів, які складаються з 5
балів за рівень теоретичних знань студента з відповідної теми заняття та 5
балів за виконання практичних завдань
т
а участь у дискусії
на
занятті.

6


ПЛАНИ СЕМІНАРСТКО
-
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ


Змістовий модуль 1
. Психологія

особистості

Тема «Психологія як наука»

Предмет та методи психології. Гол
овні напрями (школи) психології
(психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна
психологія, гештальт
-
психологія,
гуманістична психологія)
.


Головні проблеми сучасної психології як науки:
критерії істини, сучасні методи дослідження, особистість дослідника, який
формулює проблему. Характеристика особи у культурі постмодерну.
Психологіч
ні особливості «Я» особи як творця культури.

Проблеми сучасної
психології: толерантність до невизначеності, стресостійкість та
життєстійкість, зрілість та інфантильність, ресурсність та дискурсивність
особистості.

Типи критичних життєвих ситуацій

за Ф. Вас
илюком
.
Головні
н
апрями психо
логічного супроводу особистості: психологічна допомога та
психологічна підтримка.

Питання теми для самостійного вивчення

Характеристика особи у культурі постмодерну.
Гол
овні напрями (школи)
психології
(психоаналіз,
біхевіоризм, когнітивна психологія, гештальт
-
психологія, гуманістична психологія)
.

Типи критичних життєвих ситуацій

за
Ф. Василюком
.

Головні н
апрями психо
логічного супроводу особистості:
психологічна допомога та психологічна підтримка.

Головні питання
семінарського заняття:

1)

охарактеризуйте предмет
і методи сучасної
психології,

2)

вкажіть головні властивості особистості як творця культури,

3)

проаналізуйте головні проблем сучасної психології,

4)


розкрийте суть психологічного супроводу особистості.

П
рактичні
завдання

7


1.

Прочитайте давньогрецький міф про Психею та
розкрийте його
психологічний символізм.

2.

Завдання «Загадка семи мудреців»
1
.
Інструкція:

перед вами
висловлювання семи видатних мудреців світу. Ці висловлювання є
їхнім життєвим кредо, в якому кожен із них намагався викласти своє
бачення сенсу життя. Ці сім мудреців жили приблизно в один час


у 6
ст. до н. е. Можливо, логічне і гармонійне по
єднання їхніх висловів в
єдиній максимі містить загадку сенсу життя. Спробуйте її розгадати!
Ваше завдання


об‱єднати вислови мудреців в один, логічно
завершений. За потребою можна використовувати для з‱єднання
висловів і інші слова, але мінімально. Не пе
реставляйте місцями слова
у висловлюваннях, можна змінювати лише їх відмінки та порядок
самих висловів.Ніколи не перебільшуючи (Солон).Усьому знати міру (Клеобул).Тяжкий тягар


невігластво (Фалес).Усе своє носити з собою (Біант).Обмірковува
ти усе заздалегідь (Періандр).Не поспішати у дорозі (Хілон).Важко людині бути хорошою (Піттак).

Обговорення:

що означає для людини «бути хорошою»? У чому виявляється
самовиховання людини? що є важливим для людини у житті? Чому важливо
людині навчитися?

Який з цих висловлювань найточніше розкриває
проблеми сучасної особистості?

Основна література до теми

1.

Партико

Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико, С. Л. Грабовська, А. О.
Вовк та ін. [підручн.].


К.: Вид. Дім “ІнЮРЕ”, 2014.
1

Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація
особистісно
-
екзистенційних ресурсів» та
результати його апробації у групі студентів
-
психологів // Практична психологія та соціальна робота.


№6.


2014.


С.22
-
37.

8


2.

Основи психології / за ред. О. Киричука, В. Роменця.


К.: Либідь,
1999.

Додаткова література до теми

1.

Панок В. Г. Місце практичної психології в системі психологічного
знання // Практична психологія та соціальна робота.2014.


№8
.


С.
5
-
8
.

2.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами
буденності / Т. Титаренко.


К.: Либідь, 2003.

3.

Василю
к Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления
критических ситуацій.


М., 1984.

4.

Gardner H. A multiplicity of intelligences:

In tribute to Professor Luigi
Vignolo. 2004.

[Electronic

resource]. Mode of access:
http://www.howardgardner.com/Papers/documen
ts/
T
101%20A%20Multipli
city %20REVISED.pdf.

5.

Hassan J. Postmoderne heute // Wege aus der Moderne / Hrsg. v.W.welsch.
Wei

nheim, 1988. S.56.

6.

Maddi. S.R.Personality theories: a comparative analysis.


Homewood, Ill:
Dorsey Press, 1968.

Тема «
Структура
особистості у класичній і некласичній психології
»

Індивідуально
-
психоло
гічні властивості особистості.
Пр
облема
ідентичності особистості. Концепція особистості Д. МакАдамса:

риси,
характеристичні адаптації, наратив. Типи особистісних диспозицій.
Ідентичність особистості: класичний погляд. Теорія ідентичності Е.
Еріксона. Трактування ідентичності Е. Еріксоном. Стадії розвитку
особистості; характеристика базових здатностей осо
бистості у вікових
періодах. Ідентичність у некласичній психології: концепція психологічної
зрілості Дж. Стівенса. Аналіз принципів зрілості, визначення рівнів
психологічної зрілості людини за даними спостереження та інтерв‱ю
.

9


Питання теми для самостійного

вивчення

Концепція особистості Д. МакАдамса:

риси, характеристичні адаптації,
наратив.

К
онцепція психологічної зрілості Дж. Стівенса.

Психологічне
інтерв‱ю.

Головні питання семінарського заняття:

1)

охарактеризуйте сучасну концепцію особистості на прикладі
концепціїї

Д. МакАдамса,

2)

розкрийте суть концепції особистості

Е. Еріксона
,

3)

охарактеризуйте головні кризи ідентичності особистості за Е.
Еріксоном,

4)

сформулюйте суть концепції психологічної зрілості
Дж. Стівенса
.

П
рактичні завдання

1.

Опрацюйте опитувальник
багатоаспектної квантифікації міжособистісних
взаємин Т. Лірі
2

та за допомогою методу визначення рис охарактеризуйте
власні головні психологічні властивості.

Інші думають
про нього
прихильно

Здатний
викликати
захоплення в
інших

Любить давати
поради

Прагне
до успіху

1

Справляє
враження на
навколишніх

Користується
повагою в інших

Справляє
враження
значущості

Очікує
захоплення від
кожного

Вміє
наказувати

Має талант
керівника

Справляє
враження
впливової
людини

Командує іншими

Вміє наполягти
на своєму

Любить
відповідальність

Владний

Деспотичний

Має чуття
власної гідності

Впевнений у собі

Хвалько

Судить про
людей за їх
статусом

2

Незалежний

Самовпевнений

Самовдоволений

Марнославний
2

Реан А. А. психология и
психоди
агностика личности
. Теория, метолі, исследования, практик
ум.


СПБ.:
Прайм
-
ЕВРОЗНАК, 2006.

265
-
171.

10


Здатний сам
потурбуватись
про себе

Діловитий і
практичний

Думає лише про
себе

Егоїстичний

Може виявити
байдужість

Любить
змагатися

Хитрий

Холодний,
черствий

Може бути
суворим

Непохитний,
коли необхідно

Нетерпимий до
помилок інших

Часто
насміхається над
іншими

3

Строгий, але
справедливий

Неупереджений

Небезкорисливий

Жорстокий

Може бути
щирим

Дратівливий

Відвертий

Гнівливий

Критичний до
інших

Прямолінійний

Часто
недружелюбний

Байдужий

Любить
поплакатися

Не терпить, щоб
йому наказували

Озлоблений

Злопам‱ятний

4

Часто сумний

Скептичний

Часто
скаржиться на
інших

Просякнутий
духом протиріччя

Виявляє
недовіру

На нього складно
справити
враження

Ревнивий

Упертий

Часто
розчаровується

Образливий

Довго пам‱ятає
образи

Недовірливий

Здатний бути
самокритичним

Легко ніяковіє

Часто винуватить
себе

Несміливий

5

Здатний
визнати власну
неправоту

Невпевнений у
собі

Сором‱язливий

Часто відчуває
стид

Охоче
підкорюється

М‱який

Безініціативний

Несперечливий

Поступливий

Скромний

Беззлобний

М‱якотілий

Благородний

Часто
потребує
допомоги інших

Залежний,
несамостійний

Майже ніколи
нікому не
заперечує

6

Схильний
наслідувати

Дуже шанує
авторитети

Любить
підкорюватись

Нав‱язливий

Шанобливий

Охоче приймає
поради

Воліє, щоб інші
приймали
рішення

Любить, щоб ним
опікувались

Шукає
схвалення

Довірливий

Легко потрапляє
в халепу

Легковірний

11


Здатний до
співпраці

Завжди
люб‱язний

Легко підпадає
під вплив друзів

Прагне
сподобатись
кожному

7

Прагне
порозумітись з
іншими

Цінує думку
інших

Готовий
довіритись будь
-
кому

З усіма
погоджується

Дружелюбний

Комунікабельний

Дружелюбний до
усіх без винятку

Завжди
дружелюбний

Уважний

Сердечний

Усім симпатизує

Усіх любить

Делікатний

Добрий

Вибачає усе

Надто
поблажливий

8

Такий, що
схвалює

Ніжний

Переповнений
надмірним
співчуттям

Намагається
втішити кожного

Відгукується на
прохання про
допомогу

Любить
турбуватись про
інших

Великодушний

Турбується про
інших на шкоду
собі

Некорисливий

Щедрий

Прагне
опікуватися
іншими

Псує людей
надмірною
добротою

Обчислення та
інтерпретація даних:

1. Авторитарний:
13
-
16


владна особистість, прагне бути лідером в усьому;
дає іншим настанови
;
9
-
12


домінантний, енергійний, компетентний,
авторитетний лідер, успішний у справах, полюбляє давати поради, вимагає
поваги до себе
;
0
-
8


впевнена у собі людина, наполеглива, але не
обов‱язково лідер
.

2. Егоїстичний
:
13
-
16


незалежний, себелюбний; труднощі перекладає на
інших, хвалько
;
0
-
12


егоїстичні риси, зорієнтований на себе, схильни
й до
суперництва, самовпевнений.

3. Агресивний
:
13
-
16


жорсткий, ворожий до інших, різкий
;
9
-
12


впертий,
прямолінійний, суворий в оцінюванні інших, непримиренний, іронічний,
дратівливий, схильний в усьому звинувачувати інших
;.
0
-
8


вимогливий,
наполегливий, енергійний
.

4. Підозріливий:
13
-
16


образливий, злопам‱ятний, підозріливий,
постійно на всіх жаліється, схильний до сумнівів в усьому
;
9
-
12


критичний, має труднощі у спілкуванні через підозріливість та страх
12


поганого ставлення до себе з боку інших, розчарований в людях, може
виявляти верба
льну агресію

0
-
8


критичний до інших та до усіх явищ (критичність є властивістю
розуму)
.

5. Покір
ний:
13
-
16


схильний до самоприниження, слабодухий, схильний
поступатися усім та в усьому, завжди ставить себе на останнє місце,
прагне знайти опору у комус
ь сильнішому
;
9
-
12


сором‱язливий,
смиренний, легко ніяковіє, схильний підкорюватися сильнішому без
врахування ситуації
;
0
-
8


скромний, сумирний, поступливий, емоційно
стриманий, здатний підкорюватися, немає власної думки, слухняно та
чесно виконує власн
і обов‱язки
.

6. Залежний:
13
-
16


дуже невпевнений собі, надміру тривожний,
залежний від думки інших особливо в особистих взаєминах
;
9
-
12


слухняний, несміливий, безпомічний, не уміє виявляти супротиву, щиро
вважає, що інші є завжди правими
;
0
-
8


конформ
ний, м‱який, очікує
допомоги та порад, довірливий, схильний захоплюватися іншими,
тактовний, ґречний
.

7
. Дружелюбний:
9
-
16


люб‱язний з усіма, зорієнтований на соціальне
схвалення. Прагне бути для усіх «хорошим» без врахування ситуації,
емоційно лабільний
;
0
-
8


схильний до співпраці, гнучкий та
компромісний за розв‱язання проблем та конфліктних ситуацій, враховує
умовності, ініціативний у досягненні цілей групи, прагне допомагати
іншим, комунікабельний, виявляє теплоту та дружелюбність у взаєминах,
прагне

почуватися у центрі уваги та заслуговувати на увагу та любов
інших
.

8. Альтруїстичний:
9
-
16


гіпервідповідальний, завжди жертвує власними
інтересами, прагне допомагати та співчувати усім, нав‱язливий у власному
прагненні допомогти, неадекватно бере на се
бе відповідальність за інших,

13


0
-
8


відповідальний щодо інших, делікатний, м‱який, добрий,
турботливий, вміє підбадьорити та заспокоїти інших, некорисливий,
чуйний
.

2.

Виконайте завдання «Літопис»
3

та порівняйте інформативність даних про
особистість, отриманих методом визначення рис та методом наративу.
Виокремте у наративі головну лінію сюжету та основні теми життєвої
історії особи
, що його склала.

Інструкція:

уявіть, що ви певна країна. Напишіть л
ітопис цієї країни. У
ньому мають бути відображені основні події, що відбувалися на території цієї
країни (змагання, війни, угоди, свята, приїзд почесних гостей
-
посланців,
ярмарки, виставки тощо), згадані найвеличніші правителі, полководці,
мудреці, науков
ці, митці, описані головні закони, за якими жила країна у
різні часи. У літописі також має міститися міф про виникнення країни та про
пророцтво мудреців і астрономів щодо її майбутнього.


Напрями аналізу результатів виконання завдання:

якими головними
поді
ями пов‱язані минуле, теперішнє й майбутнє вашої країни? Що мало
відійти на другий план, втратити свою значущість, щоб відбулися позитивні
зміни? Які особи, описані у літописі, найбільше вплинули на розквіт вашої
країни? Якими є головні якості цих персонаж
ів? У яких саме ситуаціях вони
діяли ефективно? Що саме зумовлювало їх ефективність (сприятливі
обставини, особисті якості тощо)? Чи були ситуації, у яких дії цих
персонажів не були успішними? Що було причиною цього? Ким би з цих
головних персонажів могли
б бути ви? У яких саме життєвих ситуаціях ви
вважатимете за доцільне виявляти ваші унікальні якості, ресурси?

Основна література до теми

1.

Эриксон Э. Теория идентичности // Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность:
теории, эксперименты, упражнения.


СПб.: прайм
-
ЕВ
РОЗНАК, 2001.
3

Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно
-
екзистенційних ресурсів» та
результати його апробації у групі студентів
-
психологів // Практична психологія та соціальна робота.


№6.


201
4.


С.22
-
37.

14


2.

Stevens J. Transforming Your Dragons. Turning Personality Fear Patterns into
Personal Power.


Bear&Company Publishing, Santa Fe, New Mexico,
1994.

3.

McAdams D.P., Diamond A., de St. Aubin E. Mansfield E. Stories of
commitment: The psychosocial

construction of generative lives // J. Pers. Soc.
Psychol. 1997. 72. P. 678

694.

Додаткова література до теми

1.

Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець.


К.: Вид. дім “Києво
-
Могилянська академія”, 2007.

4.

Партико Т. Б. Загальна психологія /
Т.Партико, С. Л. Грабовська, А. О.
Вовк та ін. [підручн.].


К.: Вид. Дім “ІнЮРЕ”, 2014.


5.

McAdams D.P. The person: An integrated

introduction to personality

psychology. 3rd ed. Fort

Worth, TX, 2001.


Тема

«
Темперамент та характер (рівень рис)
»

Гуморальна теорія темпераменту, типи темпераменту за Гіппократом.
Конституційна теорія темпераменту, типи темпераменту за Кречмером та
Шелдоном. Властивості нервової системи за І. Павловим: сила,
врівноваженість, рухливість.

Характеристика глобальних рис х
арактеру.
Ситуативні риси, моральні та вольові властивості характеру. Типи
акцентуацій характеру. Фемінні й маскулінні риси характеру. Харизма.

Ознаки наявності здібностей. Класифікації здібностей: загальні та спеціальні
здібності, професійні здібності, на
дзвичайні здібності. Загальні здібності
(комунікативні, творчі, інтелектуальні). Спеціальні здібності (музичні,
літературні, образотворчі, артистичні, хореографічні, сценічні, спортивні,
технічні, організаційні, здібності до ремесел). Характеристика обдаро
ваності,
таланту, геніальності.

Питання теми для самостійного вивчення

Конституційна теорія темпераменту, типи темпераменту за Кречмером
та Шелдоном.

Ситуативні риси, моральні та вольові властивості характеру.

15


Типи акцентуацій характеру. Фемінні й
маскулінні риси характеру. Харизма.

Характеристика обдарованості, таланту, геніальності.

Головні питання семінарського заняття:

1)

охарактеризуйте головні властивості нервової системи людей з
різним типом темпераменту за Гіпократом,

2)

охарактеризуйте структуру
рис характеру,

3)

розкрийте суть здібностей

та особливостей їх вияву у дія
льності
людини,

4)

чому темперамент,
характер
, здібності є статичними
компонентами структури особистості?

П
рактичні завдання

1.

Інструкція: прочитайте вислів
Вільгельма Вундта
, який відкрив
першу у
світі психологічну лабораторію, щодо вияву типів темпераменту.
Сформулюйте ваш погляд щодо «найоптимальнішого» типу темпераменту
для людини.«У повсякденних життєвих радощах та сумі слід бути сангвініком; у
важливих подіях життя


меланхоліком; щ
одо вражень, які глибоко
торкаються наших інтересів,


холериком; флегматиком


у виконанні раз
прийнятих рішень».

2.

П
роаналізуйте та прокоментуйте наведені афоризми щодо характеру,
сформулюйте аналітичний висновок щодо ролі характеру людини у побудові
нею стратегії власного життя.

а)

Мрії


це наріжні камені нашого характеру (Г. Торо)

б)

Характер


влада над самим собою, талант


влада над іншими.
Чимало безхарактерних талантів та бездарних характерів (В.
Ключевський)
.

3.
Виконайте завдання
«Соціальні компете
нції»
4


Інструкція:

у наведеному переліку соціальних компетенцій зазначте ті,
якими ви володієте.
4

Hinsch R., Wittmann S. Soziale Kompetenz: kann man lernen. BELTZ
PVU
,
Berlin
, 2003.

16


Соціальні компетенції:уміння виявляти почуття;уміння приймати інші погляди;здатність надихати інших;уміння пов‱язувати один з одним різні погляди;уміння виявляти емпатію;готовність брати ініціативу до своїх рук;уміння розв‱язувати проблеми;уміння позбавлятися напруження;здатність нестандартно мислити;уміння об‱єднувати групу;здатність зберігати мужність у складних ситуаціях;уміння пропонувати свою підтримку іншим;здатність довіряти групі;уміння створювати нові стимули у роботі;уміння висувати нові стандарти у роботі.

Напрями аналізу результатів виконання завдання:

якими з означених
компетенцій ви найповніше володієте
? Які компетенції вважаєте за необхідне
сформувати у себе? У яких ситуаціях ви найчастіше виявляєте властиві вам
соціальні компетенції? Як
і

ціль у взаєминах вам дають змогу досягти ваші
компетенції
?

Основна література до теми

1.

М‱ясоїд П. А. Загальна
психологія / М. М‱ясоїд [навч.
посіб].


К.:
Вища шк., 2006.

2.

Особистість та її характер // У кн.: Основи психології
[
підручн.
] / за
ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця.


К.: Либідь, 1999.


С.283
-
288.

Додаткова література до теми

1.

Що таке корпоративна здібність? // Доступно з
http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html

17


2.

Універсальна обдарованість і конкретні здібності людини // У кн.:
У кн.:
Основи психолог
ії [підручн.] / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця.


К.:
Либідь, 1999.


С.331
-
350.

3.

Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // В кн.: Кант И.
Соч. В 6
-
ти томах., Т.6, М., 1996.

4.

Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности.


СПб.:
Питер, 2011.

5.

Enkelmann Nikolaus B. Charisma. Beruflichen und privaten Erfolg durch
Personlichkeit.


Freiburg,
1996
.

6.

Hinsch R., Wittmann S. Soziale Kompetenz: kann man lernen. BELTZPVU,
Berlin, 2003.

Тема «
Психологія мотивації (рівень
характеристичних адаптацій)
»

Характеристика потреби у першості

за Х. Мюрреєм
. Мотиви, цілі,
цінності, переконання. Характеристика мотивів за В. Гербочевським.
Характеристика мотиваційних тенденцій
(мотивація досягнення успіху,
мотивація уникання неуспіху,
мотивація уникання успіху).

Мотиваційні
теорії: теорій самоактуалізації А. Маслоу; теорія локусу
контролю

Дж.
Роттера; концепція самоефективності А. Бандури. особливості самооцінки
досягнення. Психологічні механізми захисту, долаюча

поведінка. Надання
валентності досягненню (рівень домагань, самооцінка, емоційність особи).

Параметри самооцінки


рівень, реалістичність, стійкість, узгодженість.
Зв‱язок загальної та парціальної самооцінки. Теорія Г. Кеплена щодо зв‱язку
рівня самоповаг
и та девіантної поведінки особи. Зв‱язок заниженої
самооцінки та чуття неповноцінності за А. Адлєром. Зв‱язок самооцінки та
рівня домагань; формула успіху В. Джеймса. Компоненти професійної
самооцінки за А. Рєаном.

К
ласифікації емоцій

(за валентністю, за я
кістю, за
силою та стійкістю, за конструктивністю)
, характеристи
ка голових емоцій за
К. Ізардом. С
итуативні (ейфорія, фрустрація, фобія, тривога, депресія, афект,
стрес) та тривалі (настрій, почуття) емоційні стани.

18


Питання теми для самостійного вивчення

Психологічні механізми захисту, долаюча поведінка

(копінг стратегії).
Параметри самооцінки. рівень домагань. Чуття неповноцінності.
характеристи
ка голових емоцій за К. Ізардом.

Ситуативні

та тривалі (настрій,
почуття) емоційні стани.

Головні питання
семінарського заняття:

1)

охарактеризуйте конфігурації
потреби у першості за Х.
Мюрреєм
,

2)

проаналізуйте головні мотиви осіб, які характеризуються
мотиваційними тенденціями досягнення успіху та уникання
неуспіху,

3)

проаналізуйте та виокремте спільне у мотиваційни
х теоріях А.
Маслоу, А. Бандури, Дж. Роттера,

4)

чому більшість емоцій людини характеризуються негативною
валентністю?

П
рактичні завдання

1.

На основі інформації з теми обґрунтуйте головні чинники самооцінки
людини.

2.

За допомогою опитувальника В. Гербачевського
5

визначте особливості
власної мотивації. проаналізуйте результати та сформулюйте висновки
щодо особливостей досягнення вами успіху, а також щодо
ефективності вашого навчання, роботи.

Інструкція:

уявіть, що ви є у такій ситуації, коли частина певного доруче
ного
вам завдання вже виконана, водночас слід ще пропрацювати над
завершенням роботи. Виходячи з заданих обставин, оцініть кожне з
наступних тверджень у балах від
-
3 (зовсім не згідний) до +3 (абсолютно
згідний).

1.


Я працюю на межі своїх сил

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

2.


Я не відчуваю, що мене змушують прагнути
якомога кращого результату

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3
5

Ма
лышев К. Б. Психология управления.


М.: ПЕР СЭ, 2000.


С.94
-
97.

19


3.


Розпочинаючи справу, мені цікаво, що
вийде

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

4.


Волію обирати складні завдання

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

5.


Мене цікавить, чи є мої результати
кращими за результати інших

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

6.


Оминаю ситуацій, що можуть завдати мені
прикрощів

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

7.


Чим кращим є мій результат, тим більшим
є бажання його перевершити

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

8.


Я виявляю достатньо старанності

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

9.


Завдання не викликає значного інтересу

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

10.


Волію сам ставити перед собою завдання

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

11.


Я схильний турбуватись щодо
результативності моєї роботи

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

12.


Відчуваю прилив сил

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

13.


Прагну більш складних цілей

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

14.


Я байдужий до власних результатів

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

15.


Чим більше працюю, тим цікавіше стає

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

16.


Завдання є досить простим

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

17.


Чим важчою є ціль, тим більшим є бажання
її досягти

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

18.


Відчуваю, що можу подолати усі труднощі
на шляху до мети

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

19.


Мені байдуже, якими будуть мої результати
у порівнянні з результатами інших

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

20.


Схильний захоплюватись роботою над
завданням

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

21.


Хочу уникнути низького результату

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

22.


Чуюся незалежним

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

20


23.


Я працюю упівсили

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

24.


Мене цікавлять межі моїх можливостей

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

25.


Хочу, щоб мій результат виявився одним
з
найкращих

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

26.


Я відчуваю, що у мене нічого не вийде

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

27.


Часто думаю, що завдання не з легких

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

28.


У мене виникає більший інтерес до
завдання, якщо його треба виконувати у
групі

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

29.


Я

дуже задоволений, коли є членом групи,
яка працює над завданням

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

30.


Чим більше працюєш з іншими людьми,
тим цікавіше стає робота

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

Обчислення результатів:

Ключ до методики

Пряма шкала

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

1

2

3

4

5

6

7

Обернена шкала*

-
3

-
2

-
1

0

+1

+2

+3

7

6

5

4

3

2

1

№№ питань для оберненої шкали*

1.


Внутрішній мотив

9
*, 15, 20


2.


Пізнавальний мотив

3,
14
*, 24


3.


Мотив уникання

6, 11, 21


4.


Змагальний мотив

5,
19
*, 25


5.


Мотив самоповаги

7, 13, 17


6.


Складність
завдання

4,
16
*, 27


7.


Вольове зусилля

1, 8,
23
*


8.


Оцінка свого потенціалу

12, 18,
26
*


9.


Ініціативність

2
*, 10, 22


10.


Зовнішній мотив

28, 29, 3021


3. З
а допомогою метод
ики
Г. А. Казанцево
ї
6

визначте рівень самооцінки.

Інструкція:

зазначте вашу згоду (+) чи незгоду (
-
) із наведеними
твердженнями.

1.

Зазвичай я розраховую на успіх у власних справах

2.

Більшість часу я перебуваю у пригніченому настрої

3.

Більшість одногрупників (членів родини) радяться зі мною

4.

У мене відсутня
впевненість у собі

5.

Я майже такий же здібний та винахідливий, як і більшість людей

6.

Часом я відчуваю себе нікому не потрібним

7.

Я добре виконую будь
-
яку справу

8.

Мені здається, що я [більше] нічого не досягну у майбутньому

9.

У будь
-
якій справі я вва
жаю себе правим

10.


Я роблю багато чого такого, про що потім шкодую

11.


Коли я дізнаюся про успіх людини, яку я знаю, то відчуваю це як
власну поразку

12.


Мені здається, що інші дивляться на мене з осудом

13.

Мене мало турбують можливі неуспіхи

14.


На
мій погляд, успішному виконанню справ мені заважають
нездоланні перешкоди

15.


Я рідко шкодую про то, що вже зробив

16.


Інші значно привабливіші за мене

17.


Я переконаний, що постійно є комусь необхідним

18.


Мені здається, що я (навчаюся)/ працюю значно

гірше за інших

19.


Мені частіше щастить, ніж не щастить

20.


У житті я завжди чогось боюся

Обчислення результатів
6

Реан А. А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы, исследования
, практикум.


СПб.:
Прайм
-
ЕВРОЗНАК, 2006.


С.42
-
43

22


Рівень самооцінки = кількість відповідей «так» за непарними
твердженнями


кількість «так» за парними твердженнями (з
урахуванням знаку)

Р
івень самооцінки:
-
10


-
4 низька самооцінка;
-
3


+3 середня
самооцінка; +4


+10 висока самооцінка

Основна література до теми

1.

Занюк С. С. Психологія мотивації / С. Занюк [навч. посіб.].


К.:
Либідь, 2002.

2.

Копець Л. В. Психологія особистості / Л.
Копець.


К.: Вид. дім
“Києво
-
Могилянська академія”, 2007.


3.

Izard Carrol E. The Psychology Of Emotoins.


Plenum Press, New York,
1991.

4.

Hobfoll S. E. Stress, culture, and community.


N. Y. and London.1998.

Додаткова література до теми

1.

Niermeyer R.,
Seyffert M. Motivation.


Freiburg, 2003.

2.

Goleman D. Emotional Intelligence.


Bricman, Inc., 1995.

3.

Heckhausen, H. Einfliisse der Erziehung auf die Motivationsgenese. In T.
Herrmann (Ed.), Psychologie der Erziehiingsstile. Gottingen: Hogrefe, 1966.
Pp. 131
-
169.

4.

McClelland

D
.
Human

motivation
.
Cambridge

University

Press
.
New York,
1987.

Тема «Спрямованість особистості (рівень наративу)»

Вектори
спрямованості особисті.
Модель життєвих позицій Е. Берна та
Ф. Ернста. Типи спрямованості особистості за Смейклом
, Кучером; типи
особистісної спрямованості та Т. Даніловою; типи емоційної спрямованості
за Б. Додоновим; типи соціальної спрямованості за Б. Братусем; типи
сенсожиттєвої спрямованості за І. Ку
л
агіною, В. Колюцкім.

Типи ресурсної
спрямованості особистості.

Типи екзистенційної спрямованості особи за А.
Ленгле.

23


Питання теми для самостійного вивчення

Типи спрямованості особистості за Смейклом, Кучером; типи
особистісної спрямованості та Т. Даніловою; типи емоційної спрямованості
за Б. Додоновим
; типи соціальної спрямованості за Б. Братусем; типи
сенсожиттєвої спрямованості за І. Ку
л
агіною, В. Колюцкім.
Типи
екзистенційної спрямованості особи за А. Ленгле.

Головні питання семінарського заняття:

1)

охарактеризуйте

типи
життєвих позицій
особи за
Е.
Берн
ом

та Ф.
Ернст
ом
,

2)

розкрийте суть градації типів соціальної спрямованості за Б.
Братусем
,

3)

проаналізуйте
переваги та недоліки у кар‱єрному зростанні осіб з
різним типом спрямованості за
Смейклом, Кучером
.

П
рактичні завдання

1.

З
а допомогою опитувальника
Т.
Данілової
7

ви
значте в
ластивий вам тип
спрямованості.

Інструкція:

перед Вами ряд тверджень, що стосуються Ваших життєвих
прагнень. Оцініть кожне з запропонованих тверджень (а, б, в, г) у балах: 5


так, повністю з цим згоден; 4


напевно так, в цілому згоден; 3


як коли,
згоден в певній мірі; 2


ні, не згоден; 1


не

знаю, не замислювався.

1.

Думаю, що у житті найважливіше:

А. навчитися любити і розуміти інших людей;

Б. навчитися довіряти своїм несподіваним імпульсам та бажанням;

В. навчитися приймати розчарування і невдачі;

Г. навчитися реалізовувати поставлені цілі
і завдання

2.

Мені здається, що справжній психолог це:

А. терпима, толерантна людина;

Б. людина, що вміє приймати життя у всіх його проявах;
7

Данилова Т.Н. Опросник диагностики типа направлености личности практического психолога // Практична
психологія та соціальна робота.


2004.


№8.


С.41
-
44.

24


В. людина, що вміє легко і невимушено реалізовувати свої потреби і
бажання;

Г. людина, що може, що б не трапилось,
досягати поставленої мети.

3.

Я думаю, що сенс життя, скоріше за все, полягає:

А. в любові, коханні, дружбі, спілкуванні з людьми;

Б. в самому житті;

В. в досягненні поставлених цілей і завдань;

Г. в тому, щоб збувалися всі бажання і мрії.

4.

Найбільшою
цінністю в житті для мене є:

А. допомога іншим людям;

Б. пошук істини і сенсу;

В. особисті успіхи і досягнення;

Г. вміння точно і правильно спрогнозувати результати власної діяльності

5.

Найбільше задоволення в житті я отримую від:

А. спілкування з цікавим
и для мене людьми;

Б. роздумів стосовно питань про сенс життя;

В. усвідомлення того, що мої плани і проекти реалізуються;

Г. від здійснення власних бажань

6.

Я думаю, що любов найчастіше проявляється:

А. у вмінні жертвувати своїми власними інтересами зарад
и інтересів іншої
людини;

Б. у вмінні повністю віддаватися почуттям, переживанням, стражданням;

В. у вмінні повністю насолодитися почуттями іншої людини;

Г. у вмінні створювати стабільні і надійні стосунки з любимою людиною

7.


В важкій кризовій ситуації я

частіше за все:

А. шукаю людину, яка здатна мене вислухати, заспокоїти, підбадьорити;

Б. повністю занурююсь в почуття, що мене охопили, намагаючись зрозуміти
їх природу;

В. зважую ситуацію і обмірковую всі можливі варіанти розв‱язання
проблеми, що виникла
;

25


Г. приймаю відповідальність за те, що трапилось і сподіваюсь на те, що
проблема скоро вирішиться

8.

У вільний час я частіше за все:

А. присвячую себе спілкуванню з людьми, що звернулися до мене по
допомогу (напишіть конкретно, що Ви робите);

Б. займаюсь
тим, що може принести мені матеріальний результат і рух в
соціальному зростанні;

В. присвячую собі;

Г. присвячую роздумам про прочитані книги, прослухану музику (вкажіть,
які саме книги Ви прочитали протягом останнього часу)

9.

Я часто розмовляю зі своїми
друзями і знайомими на теми:

А. про людські страждання, пошуки, переживання;

Б. про любов, стосунки між людьми;

В. про результати моєї діяльності і діяльність моїх близьких та знайомих;

Г. про свої останні успіхи і надбання.

10.

Мені б хотілося, щоб в житті мене більше оточували люди:

А. яким би я міг в чомусь допомогти чи посприяти;

Б. з якими цікаво поспілкуватися, поміркувати на теми, що мене цікавлять;

В. які досягли певного соціального статусу і успіхів в реалізації своїх
жи
ттєвих цілей і планів

Г. які могли б допомогти в реалізації моїх планів і бажань

11.

В університеті у мене багато вільного часу займає:

А. підготовка до семінарів, написання рефератів, науково
-
дослідницька
робота;

Б. спілкування і консультування одногрупни
ків, друзів, що звернулись до
мене по допомогу;

В. розмови, що стосуються мого особистого життя, моїх проблем і планів на
майбутнє;

Г. засвоєння психологічних дисциплін і напрямків, за допомогою яких можна
буде чогось досягнути в житті

26


12.

Моє життєве кред
о:

А. надавати допомогу слабким і тим, хто її потребує;

Б. пошук радощів і задоволення;

В. досягати успіхів


уникати невдач;

Г. прийняття відповідальності за свій кожний вчинок.

13.

Більше всього в житті я не люблю:

А. коли на мене не звертають уваги;

Б.
коли люди не замислюються над тим, для чого вони живуть і як вони
живуть;

В. коли я щось запланував, а в мене це не виходить;

Г. коли люди залишаються індиферентними і байдужими до оточуючих.

Обчислення
та інтерпретація
результатів:

слід додати бали за
від
повідними варіантами тверджень згідно з ключем

Гуманістичний тип спрямованості особистості: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7г, 8а, 9б,
10а, 11б, 12а, 13г.

Екзистенційний тип спрямованості особистості: 1в, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 7б, 8г,
9а, 10б, 11а, 12г, 13б

Прагматичний тип спрямованості особистості: 1г, 2г, 3в, 4г, 5в, 6г, 7в, 8б, 9в,
10в, 11г, 12в, 13в

Егоцентричний тип спрямованості особистості: 1б, 2в, 3г, 4в, 5г, 6в, 7а, 8в,
9г, 10г, 11в, 12б, 13а.

Яскраво виражений тип певної спрямованості


28
-
39 балів
, середній рівень
сформованості типу спрямованості


13
-
28 балів, низький рівень
сформованості типу спрямованості


0
-
13 балів.


2.

Виконайте завдання
«Очікування від інших»
8

Інструкція:

пригадайте певні важливі випадки, коли ви прагнули виявити
турботу щодо
інших.
8

Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно
-
екзистенційних ресурсів» та
результати його апробації у групі студентів
-
психологів // Практична психологія та соціальна робота.


№6.


2014.


С.22
-
37

27


Напрями аналізу результатів виконання завдання:

які слова чи дії певної
людини спонукали вас турбуватися про неї? Яким, на ваш погляд, вони мали
приховане «послання»? Які почуття ви переживали, коли «почули» це
«послання»? Що ви зробили? Яку реакцію ви очікували отримати у відповідь
на власні дії? Чи п
ідтверджує така реакція ваше чуття значущості? За що
саме ви себе цінуєте, виявляючи турботу про інших? Як ви реагували, коли
замість вдячності й визнання інші були роздратовані вашим намаганням
виявити турботу щодо них? Як в інший спосіб взаємин з іншим в
и можете
відчути те, що вони вас цінують? На виш погляд, окрім турботи, якими є
головні принципи взаємин з іншими? Чи можете ви сформулювати 2
-
3 ваших
особистих правила взаємин, які приносять вам радість та порозуміння з
іншими?

Основна література до теми

1.

Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець.


К.: Вид. дім
“Києво
-
Могилянська академія”, 2007.


2.

Лишин О. В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом
и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии
личности и психологические м
еханизмы ее формирования) //
Практична психологія та соціальна робота.


№12.


2010.


С.23
-
29.

Додаткова література до теми

1.

Кузікова

С. Б. Емпіричне дослідження саморозвитку суб‱єктної
діяльності // Психологічні науки: проблеми і здобутки


Додаток 1 до
№1, Том IV,


2012р.


Тематичний випуск «Проблеми емпіричних
досліджень у психології».


Вип. 6.


С.132
-
139.

2.

Кулагина И. Ю., Колюцк
ий В. Н. Возрастная психология: Полный
жизненный цикл развития человека [учеб. пособ.].


М.: ТЦ Яфера,
2008.


С. 110.

3.

Längle A. Emotion und Existenz.


Facultas Verlags
-
und Buchhandels AG,
Wien, 2003.


28


Змістовий модуль 2. Психологія взаємин

Тема «
Соціально
-
психологічні властивості особистості»

П
оле(не)залежність,
самомоніторинг,
соціальна спрямованість,
соціальні компетенції та соціальна роль, стратегія поведінки у
конфліктній
ситуації, стратегія

соціально
-
психологічної адаптації

у малій групі
.

Характеристика стратегій розв‱язання конфліктних ситуацій за Д. та Ф.
Джонсонами: конфронтація, тиск, уникання, компроміс, згладжування.
Характеристика полезалежності / поленезалежності особистості. Типи
соціальної спрямованості особистості за Б. Братусем:

егоцентричний,
групоцентричний, гуманістичний, есхатологічний. Характеристика
соціальних компетенцій за Р. Хіншем та С. Віттманном. Головні соціальні
ролі у групі:
«
людина ідеї
»
,
«
людина групи
»
,
«
перфекціоніст
»
,
«
суддя
»
,
«
тренер
»
,
«бос
»
.

Питання теми для

самостійного вивчення

Характеристика соціальних компетенцій за Р. Хіншем та С. Віттманном.

Головні соціальні ролі у групі.

Головні питання семінарського заняття:

1)

охарактеризуйте
стратегії

розв‱язання конфліктних ситуацій за Д. та Ф.
Джонсонами
,

2)

вкажіть
головні соціальні компетенції осіб з різними соціальними
ролями у групі
,

3)

проаналізуйте
стратегі
ї

соціально
-
психологічної адаптації у малій
групі
.

Практичні завдання

1.

В
иконайте завдання методики Д. та Ф. Джонсон
ів
9

щодо визначення
стратегії поведінки у конфліктній ситуації. Сформулюйте аналітичний
висновок щодо конструктивності вашої поведінки у конфлікті.
9

Джонсон Девід В. Соціальна пси
хологія: тренінг міжособистісного спілкування / Девід В. Джонсон; [пер. с
англ.].


К. : Вид. Дім “КМ Академія”, 2003.

2
9


Інструкція:
користуючись наведеною шкалою, визначте, якою мірою кожне
прислів‱я відображає ваші дії під час кон
фліктів: 5


завжди, 4


часто, 3


інколи, 2


дуже рідко, 1


ніколи.

1.

Від суперечки легше утриматися, ніж потім спекатись її.

2.

Якщо ви не можете примусити людину думати так, як ви робите, то
примусьте її робити так, як ви думаєте.

3.

Теплі слова розтоплюють

холодні серця.

4.

Послуга за послугу.

5.

Давай приходь і подумаємо разом.

6.

Під час суперечки заслуговує похвали той, хто першим замовкне.

7.

Чия сила, того й правда.

8.

Солодкі слова роблять рух уперед легким і приємним.

9.

Краще синиця у жмені, аніж журавель у небі.

10.


Іс
тина є у знаннях.

11.


Той, хто б‱ється і залишає поле бою, доживає до нової битви.

12.


Блискуче перемагає той, хто змушує своїх ворогів утікати врозтіч.

13.


Убий ворога своєю надмірною добротою.

14.


Чесний обмін думками не приведе до суперечки.

15.


Ніхто не може претенду
вати на істину в останній інстанції, але кожен
може зробити свій внесок у неї.

16.


Тримайся подалі від тих, хто не згідний з тобою.

17.


Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви.

18.


Добре слово мало коштує та дорого цінується.

19.


Зуб за зуб


це чесна гра.

20.


Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істину в
останній інстанції, збагатиться від істин, які знають інші.

21.


Уникайте сварливих людей, вони зроблять ваше життя нещасним.

22.


Людина, яка не тікає сама, змушує ті
кати інших.

23.


М‱які слова забезпечують гармонію.

24.


Хочеш мати хорошого друга


зроби йому щось приємне.

30


25.


Відкрито говори про свої конфлікти і йди їм назустріч


тільки це
зумовить їх найкраще розв‱язання.

26.


Найкращий спосіб залагодження конфліктів


уникати ї
х зовсім.

27.


Займаю тверду, рішучу позицію


не можу по
-
іншому.

28.


Лагідність перемагає гнів.

29.


Краще щось, аніж нічого, з того, чого бажаєш.

30.


Щирість, чесність і довіра


гори звернуть.

31.


Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі потрібно боротися.

32.


У світі
завжди були і будуть переможці і переможені.

33.


Вони до тебе з каменем, а ти до них з прихильністю.

34.


Якщо двоє йдуть на компроміс, то справедливе рішення гарантовано.

35.


Правди можна домогтися воюючи та виборюючи її.

Обчислення результатів:
відповідно до ключа

обчисліть суму балів у
кожному стовпці та визначити домінуючу стратегію розв‱язання
конфліктних ситуацій.

Втеча

Примус

Згладжування

Компроміс

Конфронтація

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


Разом


Разом


Разом


Разом


Разом2. В
иконайте вправу «Ресурсні взаємини»
10

Інструкція:

у запропонованому переліку виокремте головні
характеристики ваших взаємин з іншими: вдячність, конкуренція, співпраця,
прощення, толерантність, асертивність, залежність, домінування, контроль,
прийняття, звинувачення, прив‱язаність, авторитарність, автоно
мність,10

Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно
-
екзистенційних ресурсів» та
результати його апробації у групі ст
удентів
-
психологів // Практична психологія та соціальна робота.


№6.


2014.


С.22
-
37

31


слухняність, самостійність, навчання, наслідування. Проаналізуйте
особливості стосунків, які ви будуєте.

Напрями аналізу результатів виконання завдання:

що особливо вас
радує у взаєминах з іншими? Чим ви незадоволені у цих взаєминах? Як ви
можете в
пливати на характер взаємин з іншими? Які ваші унікальні якості,
ресурси сформувалися саме у взаєминах з значущими людьми? Які ваші
унікальні якості є джерелом для позитивних, конструктивних, добрих
взаємин з іншими? Що ви берете від інших, чому у них навч
аєтеся? Що ви
даєте іншим? Що ви не маєте можливості змінити у взаєминах з іншими, і
скільки часу, на ваш погляд, така ситуація триватиме? Опишіть за допомогою
характеристик взаємин, як вам найкраще реагувати на те, що ви не маєте
можливості змінити?

3. За

допомогою опитувальника
11

визначте вашу можливу соціальну роль у
малій групі. Проаналізуйте ваші сильні і слабкі сторони у цій соціальній ролі.

Інструкція:
до вашої уваги сім розділів, кожен з яких містить перелік
певних властивостей особистості. На кожен
розділ виокремлено 10 балів, у
межах яких потрібно оцінити, наскільки вам властива кожна з характеристик
переліку. Якщо ви вважаєте, що з переліку вам властива лише одна
характеристика, 10 балів потрібно проставити напроти цієї характеристики.
Якщ
о ви
вважаєте, що вам властиві декілька або усі характеристики з
переліку, необхідно кожній з характеристик присвоїти відповідну суму балів
так, щоб загальна сума дорівнювала 10. Чим більше властива вам певна
характеристика


тим більше балів слід їй присвоїти.

Опрацюйте результати та визначте властивий вам тип лідера.
Порівняйте отримані результати з тими, що були отримані при виконанні
завдання “Фільм про моє життя”, щоб визначити, наскільки ефективним
учасником команди ви можете бути.
11

Кирилюк Л. Активное обучение: инструментарий и методы / Л. Кирилюк, В. Величко, Д. Карпиевич, Е.
Карпиевич

// Практична психологія та соціальна робота.


№2.


2006.


С. 31
-
36.

32


ЧАСТИНА 1


Вважаю, що
мій внесок у роботу групи полягає у тому, що ...

Бали

а

Я можу швидко зауважити і використати нові можливості


б

Можу добре працювати з дуже різними людьми


в

Моя природна властивість “народжувати” нові ідеї


г

Моя сила полягає у тому, що я можу з
членів групи “витягнути”
в них найкращі риси (щоб вони сприяли досягненню цілей і
завдань групи)


д

Моє головне вміння у спроможності доводити справи до
завершення


е

Я в стані сприймати на певний час непопулярність моєї особи,
якщо це матиме корисні
наслідки для роботи групи


є

Зазвичай відчуваю, що є реалістичним, якщо йдеться про
досягнення успіху


ж

Можу без упереджень запропонувати альтернативний вихід


Усього

10

ЧАСТИНА 2


Якщо я роблю певні помилки, коли працюю у групі, то це тому, що ...

Бали

а

Я не можу заспокоїтись, коли на нараді немає порядку


б

Іноді забагато уваги присвячую ідеям, які не до кінця продумані


в

Можу почати багато говорити тоді, коли група працює
над
новими ідеями


г

Мій холодний погляд на справи перешкоджає мені приєднатися
до ентузіазму колег


д

Часом мене сприймають як людину, яка надто переймається
дрібницями


е

Мені важко керувати “на першій лінії”, оскільки я відчуваю
велику
відповідальність за атмосферу у групі


є

Маю схильність розмірковувати над своїми планами тоді, коли
усі працюють над ідеєю. Як наслідок


втрачаю контакт з
групою


ж

Колеги дивляться на мене, як на людину, яка концентрує увагу
на негативному розвитку с
прави


Усього

10

ЧАСТИНА 3


Коли я разом з іншими залучений до підготовки проекту ...


а

Я здатний впливати на людей


33


б

Моя інтуїція допомагає попередити багато помилок


в

Я готовий взяти участь у зборах, якщо впевнений, що вони не є
втратою часу


г

Зазвичай можна розраховувати на те, що я придумаю щось
оригінальне


д

Намагаюся, щоб добрі ідеї зацікавили групу


е

Завжди шукаю найсвіжішої інформації та результатів
досліджень щодо проблеми, яку розв‱язує група


є

Переконаний, що моє уміння
формулювати власну думку, може
допомогти групі прийняти правильне рішення


ж

Моя справа


організування найважливішої частини роботи


Усього

10

ЧАСТИНА 4


Моєю характерною рисою під час роботи у групі є ...


а

Моя зацікавленість у тому, щоб більше
дізнатися про своїх колег


б

Без вагань і сумнівів протиставляю свою думку думці більшості


в

Зазвичай знаходжу такі аргументи, які дають змогу групі
оминути помилкового рішення


г

Особливий талант втілювати задуми у життя


д

Умію уникати банального та

звертати увагу групи на
оригінальне рішення


е

Доводити до досконалості роботу, за яку взявся


є

Готовий знаходити та використовувати особисті контакти поза
групою в її інтересах


ж

Вміння сконцентруватись на одному рішенні, навіть якщо мене
цікавлять
різні аспекти справи


Усього

10

ЧАСТИНА 5


Робота у групі приносить мені задоволення, оскільки ...


а

Мені подобається аналізувати ситуацію та розглядати
можливість вибору


б

Мене цікавить можливість практичного розв‱язання проблеми


в

Мені приємно
бути переконаним, що я сприяю створенню
добрих взаємин між колегами на роботі


г

Мені подобається, що я можу значно впливати на прийняття
рішень


д

Мені подобається контактувати з людьми, які можуть

34


запропонувати щось нове

е

Можу об‱єднати людей
навколо справи


є

Можливість спрямувати усю свою увагу на завдання, яке
виконую


ж

Можу реалізуватись у сферах, що потребують розвинутої уяви


Усього

10

ЧАСТИНА 6


Якщо несподівано отримую складне завдання, яке маю виконувати у
групі неприємних мені людей ...


а

У мене виникає бажання десь заховатися, щоб придумати, як
вийти з цієї ситуації


б

Я готовий співпрацювати з людьми, які поважають мою справу


в

Пропоную розподілити роботу так, щоб менше спілкуватися з
цими людьми


г

Визначаю пріоритети та працюю за планом


д

Залишаюся спокійним та можу приймати зважені рішення


е

Незважаючи на тиск, не відступаю від своєї мети


є

Готовий організувати
роботу групи, якщо побачу, що справа не
просувається


ж

Запропоную дискусію для визначення планів та обговорення
рішень


Усього

10

ЧАСТИНА 7


Труднощі у моїй роботі виникають через те, що ...


а

Не вмію стримати свого незадоволення тими, хто, на мою
думку, перешкоджає групі у досягненні успіхів


б

Схильний усе аналізувати, не покладаючись на чуття ситуації,
що може не подобатись іншим


в

Моє прагнення дуже старанно виконувати роботу може
стримувати просування роботи групи


г

Швидко починаю нудьгув
ати та чекаю, що інші мене
стимулюватимуть та зацікавлюватимуть


д

Мені складно розпочати виконання завдання, якщо нечітко
розумію його мету


е

Іноді мені важко пояснити самому собі та групі мої думки та
рішення


є

Розумію, що вимагаю від інших того,
що сам не вмію робити


35


ж

Вагаюсь, чи необхідно наполягати на власному погляді, коли
мені суперечать


Усього

10

О
бчислення результатів:
п
еренести результати до ключа, підрахувати
бали у кожній графі (табл.
А
).

Таблиця
А

Частина

ПО

ПЛ

ЛД

ЛІ

ЛК

СУ

ЛГ

ПЕР

1


є


г


е


в


а


ж


б


д


2


а


б


д


є


в


г


е


ж


3


ж


а


в


г


е


є


д


б


4


г


ж


б


д


є


в


а


е


5


б


е


г


ж


д


а


в


є


6


е


в


є


а


ж


д


б


г


7


д


є


а


е


г


б


ж


в


Разом

Перевірити у табл.
Б

рівень вияву певного типу лідера.

Таблиця
Б

Рівень вияву типу лідера

Тип лідера

Результат (сума балів) за типом

Низький

Середній

Високий

Дуже високий

ПО

0


6

7


11

12


16

17


23

ПЛ

0


6

7


10

11


13

14


23

ЛД

0


8

9


13

14


17

18


36

ЛІ

0


4

5


8

9


12

13


29

ЛК

06

7


9

10


11

12


21

СУ

0


5

6


9

10


12

13


19

ЛГ

0


8

9


12

13


16

17


25

ПЕР

0


3

4


6

7


9

10


17

Інтерпретація

ПО


практичний організатор (консервативний, дисциплінований, надійний).
ПЛ


природний лідер (зрілий, впевнений, викликає довіру). ЛД


людина дії
(динамічний, активний, неспокійний). ЛІ


людина ідеї (розумний, стоврює
оригінальні ідеї). ЛК


людина конт
актів (комунікабельний, допитливий,
відкритий). СУ


суддя (об‱єктивний, послідовний, поміркований). ЛГ


людина групи (товариський, поступливий, вразливий). ПЕР


перфекціоніст
(чесний, добросовісний, тривожний, уважний до деталей).

36


Напрями аналізу резуль
татів виконання завдання:

яка роль у
взаєминах вам найбільше властива? Якими ви бачите ваші головні переваги
та недоліки у взаєминах з іншими, що зумовлені такою роллю? Що важливе
ви вносите у взаємини з іншими? Які ваші ресурси дають вам змогу зберігати
у
нікальність у взаєминах? Які ваші ресурси дають вам змогу бути для інших?
Ким ви є для інших?

4. Виконайте завдання
«Пазл»
12

Інструкція:

на основі рис.2. «Пазл

взаємин» зобразіть особливості ваших
взаємин з іншими. А саме: якщо вважаєте, що вам
властива експансія, активний вплив на інших, то
залиште сторону(
-
и) фігури випуклими. Якщо ви
частіше є вразливими і глибоко сприймаєте
впливи інших, то намалюйте сторону

(
-
и) фігури
так, щоб вона стала увігнутою. Якщо ж ви
зберігаєте нейтралітет − намалюйте сторону(
-
и)
фігури по прямій, щоб утворилася сторона
квадрату.

Напрями аналізу результатів виконання завдання:
якою є мотивація
ваших взаємин з іншими


бути кращим з
а інших, бути з іншими, бути для
інших? Чи ви є ініціатором взаємин? Як можна охарактеризувати суть
ваших взаємин з іншими


брати, віддавати, обмінюватися? Що для вас
важливо зберегти у взаєминах? Що для вас важливо досягти у взаєминах?
Чим ви цінні для і
нших?

Основна література до теми

1.

Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного
спілкування / Девід В. Джонсон [пер. с англ.].


К.: Вид. Дім “КМ
Академія”, 2003.
12

Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно
-
екзистенційних ресурсів» та
результати його апробації у групі студентів
-
психологів // Практична психологія та с
оціальна робота.


№6.


2014.


С.22
-
37

37


2.

Орбан
-
Лембрик

Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2.
Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К., 2006.

Додаткова література до теми

1.

Герасіна С. В. Асертивна поведінка як передумова формування почуття
власної гідності та самоповаги ст
удентської молоді // Проблеми
сучасної психології: Зб. наук. праць Кам‱янець
-
Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології
ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А.
Онуфрієвої.


Вип. 10.


Кам‱янец
ь
-
Подільський: Аксіома, 2010.


С.
139
-
149.

2.

Штепа О. С. Уміння працювати у команді (тіім
-
менеджмент) / У кн.:
Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч.
посібник] / О. Штепа.


Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.


С. 220
-
239.

3.

Ekman

P
.
Telling

Lies
.


W
.
W
.
Norton
&
Company
;
New

York
;
London
,
1992
.

Тема «Характеристика групової динаміки»

Групові процеси та стани.
Е
тапи формування

групи
,
групові цінності.
Компоненти психологічного клімату малої групи. Характеристика взаємин:
теорія

обміну, концепція «внесків», концепції «значущого Іншого».

Головні
характеристики команди: ефективна та конструктивна міжособистісна
взаємодія членів команди, професіоналізм, здатність узгоджено працювати
на спільний результат та орієнтування на загальний успіх команди.
Психологічна характеристика групи
: структура

характеристики, зміст
висновків, напрями рекомендацій.

Питання теми для самостійного вивчення

Групові процеси та стани. Етапи формування групи, групові цінності.
Компоненти психологічного клімату малої групи.

Головні питання семінарського заняття:

38


1)

охаракт
еризуйте
головні групові стани та етапи розвитку групи,

2)

охарактеризуйте головні групові процеси,

3)

проаналізуйте групові процеси, що зумовлюють конструктивні групові
стани та, ймовірно, трансформування групи у команду,

4)

обґрунтуйте, які групові процеси можуть

призвести до занепаду «духу
групи».

П
рактичні завдання

1.

З допомогою опитувальна Є. Мерзлякової
13

визначте властивий вам рівень
асертивності.

Інструкція:

дайте відповідь, на скільки ви згідні або не згідні
з
наведеними
твердженнями.
В
изначте особливості
вашо
ї
готовності до
асертивності та її рівень.

Проаналізуйте труднощі у вашому спілкуванні, які
знижують рівень асертивності. Визначте, яких принципів “Асертивного
біля”
вам необхідно дотримуватись.

1.

Мене дратують помилки інших людей.

2.

Я можу нагадати своєму
другові про його борг мені.

3.

Інколи я кажу неправду.

4.

Я в стані сам про себе потурбуватися.

5.

Мені траплялось їздити, не оплачуючи квитка.

6.

Суперництво є краще за співпрацю.

7.

Я можу замучити себе через дрібниці.

8.

Я людина самостійна і досить рішуча.

9.

Я люблю усіх,

кого знаю.

10.


Я вірю у себе і знаю, що мені вистачить сил здолати нагальні
проблеми.

11.


Людина має завжди бути насторожі своїх інтересів.

12.


Я ніколи не сміюся над непристойними жартами.

13.


Я поважаю авторитети та у захваті від них.
13

Мерзлякова Е. Социально
-
психологическая коррекционно
-
развивающяя программа: профилактика
психологической манипуляции и контроля сознания / Е. Мерзлякова, В. Петухов // Практична психологія та
соціальна робота.5.


2008.


С. 66
-
70.

39


14.


Я нікому не дозволяю маніпулю
вати собою або змушувати мене
робити те, чого не хочу.

15.


Я підтримую будь
-
яку добру справу.

16.


Я ніколи не кажу неправди.

17.


Я досить практична людина.

18.


Мене пригнічує вже сама думка про можливий неуспіх.

19.


Я згідний з висловом: “Сам собі не допоможеш


ніхто ць
ого не
зробить”.

20.


Друзі мають значний вплив на мене.

21.


Я завжди правий, навіть якщо моє оточення іншої думки.

22.


Я згідний з тим, що важлива не перемога, а участь.

23.


Перш ніж щось зробити, я добре думаю над тим, як це буде сприйнято
іншими.

24.


Я ніколи нікому не

заздрю.

Обчисле
ння результатів:

за кожну відповідь
«
так
»

начислити

1 бал
.
В
ідповідно до ключа у кожному рядку
визначити

загальну суму балів.
Визначити рівень асертивності
слід

додавш
и суму балів за шкалами А та Б:

високий рівень асертивності


12

16 балів
,

середній рівень асертивності


9

11балів,

низький рівень асертивності


0

8 балів.

Ключ

Шкала А

1, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 23

Шкала Б

2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 22

Шкала В

3, 5, 9, 12, 15, 16, 21, 24

Інтерпретація

Кількість балів за шкалою А свідчить про

ступінь довіри людини до
себе та її готовність бути собою, а також характеризують готовність людини
думати асертивно.

40


Кількість балів за шкалою Б інформують, наскільки активно людина
обстоює свою життєву позицію, а також характеризує уміння людини діяти
а
сертивно.

Кількість балів за шкалою В є показником реалістичності самооцінки
власної асертивності людиною. За В ≤ 4 бали


результати є недостатньо
чіткі для інтерпретації.

2.
Прочитайте текст та визначте, які стратегії інграціації задіяно у
промові
Вінстона Черчилля
14
.


«
М‱язи світу. Промова у Фултоні.

Я радий був сьогодні приїхати до вас до Вестмінстерського коледжу,
вважаю для себе за велику честь отримати від вас вчений ступінь <…>. По
суті, той Вестмінстер
, який багато чому мене навчив, і коледж, в якому
навчаєтеся ви


заклади дуже схожі або, у будь
-
якому випадку, достатньою
мірою споріднені.

Вважаю також за велику честь


для приватної особи, напевно,
небаченої


бути представленим академічній аудиторії
самим президентом
<…> країни. Незважаючи на свої багаточисленні та непрості обов‱язки, яких
президент не шукає, але яких і не уникає, він вирішив за можливе здолати
більше, ніж тисяча миль, щоб вшанувати і звеличити своєю присутністю
нашу сьогоднішню з вам
и зустріч, надавши мені тим самим можливість
виступити із зверненням <…>. У своєму вступному слові містер президент
висловив бажання, яке, я не сумніваюсь, збігається і з вашим, щоб я відчував
себе вільним, чесно і відверто поділитися з вами своїми міркув
аннями щодо
стану світових справ у <…> наш час.

Я з готовністю скористаюсь наданою мені свободою і гадаю, що маю
право на це, тим більше, що ті честолюбні цілі, які я ставив перед собою у14

Черчилль У. Мировой кризис. Автобиография. Речи / У. Черчилль [пер. с англ.].


М. : Изд
-
во Эксмо,
2004.


С.
744
-
745.

41


часи своєї юності, давно вже досягнуті мною, набагато перевершивши
н
айсміливіші мої очікування.

Водночас, я хотів би підкреслити, що не виконую нічиєї офіційної місії
і не маю жодного офіційного статусу, тому що говорю винятково від свого
імені. У моїх словах не слід вбачати нічого, окрім того, що ви почуєте
»
.

3. Проаналіз
уйте
соціально
-
психологічних чинник
и

психологічного клімату
малої групи
. Для систематизації інформації використайте
методи брейн
-
стормінгу та інтелект
-
мап
.

Основна література до теми

1.

Орбан
-
Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2.
Соці
альна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К., 2006.

2.

Vopel Klaus W. Themenzentriertes Teamtraining.


Salzhausen, 1994.

Додаткова література до теми

1.

Грабовська С. Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту
організації / С. Грабовська
[навч. пос.].


ЛНУ імені Івана Франка,
2014.

2.

Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного
спілкування / Девід В. Джонсон [пер. с англ.].


К.: Вид. Дім “КМ
Академія”, 2003.

3.

Штепа О. С. Уміння працювати у команді (тіім
-
менеджмент) / У к
н.:
Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч.
посібник] / О. Штепа.


Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.


С. 220
-
239.

4.

Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate
offise, Published fo Simon&Schuster
.


New York
-
London
-
Toronto, 2004.

Тема «Ефективне спілкування»

Види спілкування. Бар‱єри спілкування. Особистісні труднощі
спілкування.
Стратегії взаємодії

за К. Томасом:
суперництво, компроміс.
співпраця, пристосування, уникання.

С
тилі взаємодії (діалогічний,
42


авторитарний, маніпулятивний, альтруїстичний, конформний,
індиферентний)
.

Психологічна сумісн
ість
, рівні сумісності.

Уміння справляти
враження. Стратегії самопрезентації. Асертивність та асертивна поведінка.
психологічні характ
еристики людини
-
бренду. Компоненти особистісного
брендингу. Інформувальний та переконувальний виступ перед аудиторією.
Аргументація.

Питання теми для самостійного вивчення

Види спілкування. Бар‱єри спілкування. Стилі взаємодії (діалогічний,
авторитарний, м
аніпулятивний, альтруїстичний, конформний,
індиферентний)
.

Інформувальний та переконувальний виступ перед
аудиторією. Аргументація.

Головні питання семінарського заняття:

1)

охарактеризуйте с
тратегії взаємодії за К. Томасом
,

2)

проаналізуйте ефективність стилів
взаємодії осіб з різним рівнем
поленезалежності,

3)

обґрунтуйте рейтинг рівнів пси
хологічної сумісності,

4)

проаналізуйте чинники ефективності аргументів.

П
рактичн
е

завдання

1.

Протягом 15 хв підготуйте виступ на тему

«
Успіх
»

та виступіть з ним
перед групою. Проаналізуйте задіяну стратегію інграціації, рівень
самомоніторингу, тип поведінки самопрезентації, можливі помилки, які
дратували аудиторію, структурованість виступу. Визначте, чи досягнута
мета виступу, чи є виступ ефект
ивним. Сформулюйте рекомендації щодо
оптимізування підготовки виступу та його здійснення.

Основна література до теми

1.

Герасіна С. В. Асертивна поведінка як передумова формування почуття
власної гідності та самоповаги студентської молоді // Проблеми
сучасної

психології: Зб. наук. праць Кам‱янець
-
Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології
ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А.
43


Онуфрієвої.


Вип. 10.


Кам‱янець
-
Подільський: Аксіома, 2010.


С.
139
-
149.

2.

Verderber R., Verderber K. Communicate! Wadsworth Group, 2002.

Додаткова література до теми

1.

Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець.


К.: Вид. дім
«Києво
-
Могилянська академія», 2007.
Дикинсон

С. Презентация:
Технология успеха. [пер. с англ.]


М. : ЗАО
“Олимп” Бизнес, 2003.

2.

Юнг Р. психология убеждения. Главные секреты влияния на людей.


СПб.: Питер, 2014.

3.

Гриднева И. 4 правила общения без агрессии / Psychologies.


№39
(июнь).


2009.


С.
64
-
70.

4.

Накамото С. Гений общения. Как им стать? [пер. с англ.].


СПб. :
Питер, 2010.


Тема для самостійного вивчення:

«Психологічна характеристика особистості»«
Психологічні портрети» Йогана Лафатера та Жана де Лабрюйєра. Мета,

завдання, принципи психологічної характеристики особистості. Компоненти
психологічної характеристики. Особливості психологічної характеристики та
портрету особистості.
Структура характеристики, зміст висновків, напрями
рекомендацій.

Основна література до
теми

1.

Неровня О. Методичні рекомендації для складання психолого
-
педагогічної характеристики особистості учня (студента) та навчальної
групи студентами непсихологічних спеціальностей / О. Неровня, О.
Штепа.


Методичні рекомендації, Львів, 2011.

2.

Копець Л. В.

Психологія особистості / Л. Копець.


К.: Вид. дім
“Києво
-
Могилянська академія”, 2007.


44


Самостійна робота:
письмова пс
ихологічна характеристика особи

на основі
даних її опису
.

Критерії оцінювання психологічної характеристики особистості

(0


30 балів)


У
характеристиці правильно визначено та обґрунтовано:
особливості
темпераменту,
характеру
, здібностей


0
-
3 бали,особливості мотивації,
самооцінки, цінностей


0
-
3 бали, виокремлено головну лінію сюжету та
основні теми життєвої історії особи


0
-
3 бали,

припущено р
і
вень
психолог
ічної

зр
і
лост
і

та
схарактеризовано конструктивність проживання
відповідного вікового періоду життя


0
-
3 бали, визначено та обгруновано
тип спрямованості особистості


0
-
3 бали, визначено та обґрунтовано
соціально
-
психологічні вл
астивості особистості


0
-
3 бали, проаналізовано
стратегії та стилі взаємодії


0
-
3 бали.


Сформульовано висновки щодо життєвих та професійних цілей особи,
її психологічні переваги, особливості її психологічної сумісності з іншими


0
-
7 бали.


Приклади тес
тових завдань

з курсу

1.

Предметом сучасної психології є:

1.1.

вивчення неповторної індивідуальності людини, а також пояснення
фактів і закономірностей розвитку та вияву психіки людини;

1.2.

душа людини;

1.3.

свідоме особистості

2.

Головними методами психології є:

2.1.

спостереження та експеримент;

2.2.

рефлексія та метод аналізу продуктів діяльності людини;

2.3.

опитування, спостереження, тестування.

3.

Когнітивна психологія, гуманістична психологія, гештальт
-
психологія є:

3.1.

галузями психології;

45


3.2.

напрямами (школами) психології;

3.3.

методам
и психології.

4.

Автором трактату «Наука про душу» є:

4.1.

Сократ;

4.2.

Гіпократ;

4.3.

Арістотель.

5.

Холерик і флегматик


це назви типів темпераменту у теорії:

5.1.

гуморальній;

5.2.

конституційній;

5.3.

психофізіологічній.

6.

Демонстративний, сенситивний, циклоїдний, збудливий


це:

6.1.

глобальн
і риси характеру;

6.2.

назви типів акцентуацій характеру;

6.3.

назви типів спрямованості особистості.

7.

До загальних здібностей належать:

7.1.

усі, які зустрічаються у значної кількості людей;

7.2.

комунікативні, інтелектуальні, творчі;

7.3.

пізнавальні, соціальні, утворювальні.

8.

З
вказаних, глобальними рисами характеру є:

8.1.

дружелюбність, ворожість;

8.2.

оптимізм, песимізм;

8.3.

агресивність, товариськість.

9.

З вказаних, прикладами основних емоцій є:

9.1.

радість, сум, гнів;

9.2.

зневіра, творчий підйом, натхнення;

9.3.

позитивні та негативні.

10.

З вказаних, типам
и особистісної спрямованості є:

10.1.

гуманістичний, екзистенційний, прагматичний, егоїстичний;

10.2.

демонстративний, сенситивний, циклоїдний, збудливий;

10.3.

дружелюбний, впевнений, агресивний, тривожний.

46


11.

З вказаних, параметром самооцінки є:

11.1.

адекватність;

11.2.

вимогливість;

11.3.

значущість.

12.

Соціальними ролями у групі є:

12.1.

«людина ідеї», «людина
-
шеф», «людина
-
тренер»;

12.2.

інтелектуальна, артистична, соціальна;

12.3.

гуманістична, екзистенційна, прагматична.

13.

За А. Маслоу правильною є така послідовність потреб людини:

13.1.

фізіологічні потреби,
потреба у самовираженні, потреба у
спілкуванні, потреба у безпеці, потреба у самоактуалізації;

13.2.

потреба у спілкуванні, потреба у безпеці, потреба у
самоактуалізації, потреба у самовираженні, фізіологічні потреби;

13.3.

фізіологічні потреби, потреба у безпеці, пот
реба у спілкуванні,
потреба у самовираженні, потреба у самоактуалізації.

14.

Особа, яка чітко бачить ціль, якої прагне досягти, при цьому не приділяє часу
на аналіз можливих перешкод на шляху її досягнення, характеризується:

14.1.

мотиваційною тенденцією досягнення
успіху;

14.2.

мотиваційною тенденцією уникання неуспіху;

14.3.

пугнічною емоційною спрямованістю.

15.

Поняття «характер» так відноситься до поняття «темперамент», як поняття
«здібності» до поняття:

15.1.

спеціальні здібності;

15.2.

задатки;

15.3.

діяльність.

16.

Ідентифікація себе з групою, по
діл інших на «своїх» і «чужих»,
неефективність дій поза групою


це характеристики:

16.1.

групоцентричного типу соціального характеру;

16.2.

особистої неефективності учасника команди;

16.3.

поведінки людини у натовпі.

47


17.

За І. Павловим, головними властивостями нервової системи

є:

17.1.

сила, врівноваженість, рухливість;

17.2.

сила, слабкість, міцність;

17.3.

сила, стійкість, витривалість.

18.

Прагнення бути у центрі уваги, схильність до епатування, завищена
самооцінка, енергійність


це характеристики особи з акцентуацією
характеру:

18.1.

демонстративною;

18.2.

сенситивною;

18.3.

гіпертимною.

19.

Серед вказаних, ознакою наявності здібностей є:

19.1.

високий темп научання;

19.2.

самостійність виконання завдання;

19.3.

ініціативність виконання завдання.

20.

З вказаних, типами неадекватної самооцінки є:

20.1.

завищена, занижена;

20.2.

нестійка,
нереалістична;

20.3.

дифузна, неструктурована.

21.

Людина, яка є уважною до найменших деталей, добросовісна, воліє
виконати доручене завдання блискуче, прагне уникнути неуспіху, що робить
її тривожною


це характеристики особи, яка характеризується такою
соціальною

роллю у малій групі, як:

21.1.

«людина
-
перфекціоніст»;

21.2.

«людина групи»;

21.3.

«людина ідеї».

22.

Головною характеристикою поленезалежної людини є:


22.1.

обстоювання власних поглядів, незважаючи на очікування інших;

22.2.

відсутність прагнення отримати симпатії з боку інших;

22.3.

відповідальність

48


23.


Якщо особа надає перевагу збереженню взаємин, а не досягненню власної
цілі, то, згідно з Д. і Ф. Джонсонами, вона характеризується такою стратегією
розв‱язання конфліктної ситуації, як:

23.1.


«згладжування»;

23.2.

«втеча»;

23.3.

«конфронтація».

24.

Надія, во
ля, цілеспрямованість, компетентність, вірність, любов, турбота,
мудрість


це:

24.1.

базові здатності особистості за Е. Еріксоном;

24.2.

ресурси особистості за Е. Фроммом;

24.3.

характеристики людини з високим рівнем «соціального інтересу»
за А.Адлером.

25.

За Е. Еріксоном,
внутрішні чинники є визначальними у розвитку особистості:

25.1.

після 12 років;

25.2.

після 25 років;

25.3.

у віці 26
-
64 років.

26.

Головною характеристикою полезалежної людини є:

26.1.

прагнення відповідати очікуванням інших;

26.2.

емпатійність;

26.3.

несамостійність.

27.

Згідно з
класифікацією Ф.
Василюка типом
складн
ої

життєв
ої

ситуаці
ї з
наведених нижче є така:

27.1.

фрустрація;

27.2.

розчарування;

27.3.

самотність.

28.

Видами психологічного супроводу є:

28.1.

психологічна допомога та психологічна підтримка;

28.2.

психологічне консультування та психологічний тренінг;

28.3.

психологічна

діагностика та психологічні бесіда.

49


29.

Уміння виявляти почуття, здатність надихати інших, уміння позбавлятися
напруження, уміння об‱єднувати групу


це вияв:

29.1.

соціальних компетенцій особистості;

29.2.

акцентуації характеру особистості;

29.3.

домінування андрогенних рис
характеру .

30.

Головною соціальною компетенцією особи, яка характеризується
соціальною роллю «людина
-
шеф», є:

30.1.

здатність брати ініціативу до власних рук;

30.2.

уміння пов‱язувати один з одним різні погляди;

30.3.

уміння виявляти почуття.

31.

Головною соціальною компетенцією о
соби, яка характеризується
соціальною роллю «людина ідеї», є:

31.1.

здатність брати ініціативу до власних рук;

31.2.

здатність нестандартно мислити;

31.3.

уміння виявляти почуття.

32.

Головним концептом теорії особистості Еріка Еріксона є:

32.1.

ідентичність;

32.2.

любов;

32.3.

комплекс.

33.

З вказа
них, загальними здібностями не є:

33.1.

аналітичні;

33.2.

комунікативні;

33.3.

творчі.

34.

Відхилення поведінки особистості від суспільних та/або морально
-
етичних норм


означують:

34.1.

девіантною поведінкою;

34.2.

протиправною поведінкою;

34.3.

неадекватною поведінкою.

50


35.

Якщо особа надає переваг
у досягненню власної цілі, а не збереженню
взаємин, то, згідно з Д. і Ф. Джонсонами, вона характеризується такою
стратегією розв‱язання конфліктної ситуації, як:

35.1.

«примус»;

35.2.

«втеча»;

35.3.

«конфронтація».

36.

Прагнення відповідати очікуванням інших, викликати до себе
симпатію та
прихильність, високий рівень самомоніторингу, готовність змінити власні
погляди, залежно від схвальної реакції з боку інших


це характеристики
людини, яка характеризується як:

36.1.

полезалежна;

36.2.

демонстративна;

36.3.

сангвінік.

37.

Якщо особа відкрито
формулює власні цілі та виявляє зацікавленість у
збереженні добрих взаємин із співрозмовником, є толерантною до нього,
то, згідно з Д. і Ф. Джонсонами, вона характеризується такою стратегією
розв‱язання конфліктної ситуації, як:

37.1.

«компроміс»;

37.2.

«згладжування»
;

37.3.

«конфронтація».

38.

Чи вірно, що за неадекватної самооцінки, особі завжди властивий середній
рівень самооцінки:

38.1.

ні;

38.2.

так;

38.3.

так, якщо самооцінка є стійкою.

39.

Самоактуалізація, особистісне зростання, Я
-
концепція


це поняття, якими
характеризують людину у:

39.1.

гуманіс
тичній психології;

39.2.

гештальт
-
психології;

39.3.

сучасній психології.

51


40.

«Цілісність», «зрілість», «синергічність» є головними поняттями у:

40.1.

гуманістичній психології;

40.2.

гештальт
-
психології;

40.3.

сучасній психології.

41.

Психологічна допомога здійснюється:

41.1.

для допомоги особі здола
ти складні життєві ситуації;

41.2.

для сприяння саморозвитку клієнта;

41.3.

для отримання емпіричних даних.

42.

Метою психологічної підтримки особи є:

42.1.

розвиток її психологічної компетентності;

42.2.

допомога у доланні складних життєвих ситуацій;

42.3.

всебічний розвиток особистості
клієнта.

43.

Автором трактату «Наука про душу» є:

43.1.

Сократ;

43.2.

Гіпократ;

43.3.

Арістотель.

44.

Якщо суб‱єкт А спонукає суб‱єкт В до виконання певного завдання, але
приховує від нього свої істинні цілі, то суб‱єкт А:

44.1.

стимулює;

44.2.

маніпулює;

44.3.

не вміє сформулювати своє прохання.

45.

Мо
тивацією є:

45.1.

скерування дій іншої особи;

45.2.

форма активності людини;

45.3.

сенс, якого людина надає власним діям.

46.

Особа, яка у загальних рисах чітко бачить ціль, якої прагне досягти, при
цьому витрачає багато часу на обдумування власних дій у ситуаціях
виникнення пе
решкод на шляху її досягнення, а також тривожиться, що
може припуститись помилки, характеризується:

46.1.

мотиваційною тенденцією уникання неуспіху;

52


46.2.

конформістським мотиваційним джерелом;

46.3.

спрямованістю на справу.

47.

Особа, яка чітко бачить ціль, якої прагне досягти
, при цьому не приділяє
часу на аналіз можливих перешкод на шляху її досягнення,
характеризується:

47.1.

мотиваційною тенденцією досягнення успіху;

47.2.

мотиваційною тенденцією уникання неуспіху;

47.3.

пугнічною емоційною спрямованістю.

48.

Головною соціальною компетенцією осо
би, яка характеризується
соціальною роллю «людина
-
шеф», є:

48.1.

здатність брати ініціативу до власних рук;

48.2.

уміння пов‱язувати один з одним різні погляди;

48.3.

уміння виявляти почуття.

49.

Головною соціальною компетенцією особи, яка характеризується
соціальною роллю «люд
ина ідеї», є:

49.1.

здатність брати ініціативу до власних рук;

49.2.

здатність нестандартно мислити;

49.3.

уміння виявляти почуття

50.

Головними ознаками обдарованості є:

50.1.

успішність виконання завдання, ініційованого самою особою;

50.2.

швидкість виконання завдання;

50.3.

безпроблемність

виконання завдання.

51.

Надія, воля, цілеспрямованість, компетентність, вірність, любов, турбота,
мудрість


це:

51.1.

базові здатності особистості за Е. Еріксоном;

51.2.

ресурси особистості за Е. Фроммом;

51.3.

характеристики людини з високим рівнем «соціального інтересу»
за
А.Адлером.
53


Рівень знань та умінь з спецкурсу оцінюється відповідно до

загальнофакультетської системи

Оцінка

Бали

Рівень

5

90


100

A (відмінно)

81


89

B (дуже добре)

4

71


80

C (добре)

61


70

D (задовільно)

3

51


60

E (достатньо)

2

2
650

FX (незадовільно)

0


2
5


F (не зараховано)


Оцінка знань студента з курсу складається з суми балів, отриманих ним
протягом семестру
.

Приложенные файлы

  • pdf 14725625
    Размер файла: 856 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий