Практичні Екстремальна психологія та психологія психотравмуючих ситуацій

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСУ
«ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ»
Мета та завдання:
поглибити знання, уміння та навички студентів у сфері психологічних аспектів екстремальних та надзвичайних ситуацій у відповідності із сучасними науковими уявленнями;
формувати у студентів уявлення про основні психічні реакції людини на травматичні події;
вчити самостійно здійснювати психодіагностичну і консультативну роботу з особами, що пережили екстремальні, психотравмуючі ситуації; вміють відповідально здійснювати психологічний супровід екстремальної професійної поведінки та корекцію її наслідків.
виробляти базові практичні уміння та навички екстреної психологічної допомоги.
N з/п
Назва теми
Кількість годин


Поняття екстремальності. Види екстремальних ситуацій
2


Стрес в житті людини
2


Профілактика професійної деформації та вторинної травматизації
2

4.
Психологічні особливості травмуючих ситуацій та їх вплив на людину
2

5.
Стрес і травматичний стрес. ПТСР та інші психічні розлади як наслідок впливу психотравмуючої ситуації
2

6.
Особливості переживання психотравмуючої ситуації дітьми
2

7.
Втрата як психотравмуюча ситуація
2

8.
Насильство як психотравмуюча ситуація. Домашнє і дитяче насильство
4

9.
Суїцид
2

10.
Надання першої психологічної допомоги
2

11.
Кризове консультування та кризова інтервенція
2

12.
Здійснення психологічної допомоги особам, що пережили психотравмуючу подію. Травматерапія та психологічна реабілітація
4

13
Особливості психотерапії дітей та підлітків, що перенесли психотравмуючі події
2


Разом
30

Практичне заняття № 1
Тема: Поняття екстремальності. Види екстремальних ситуацій умовах
План
Поняття ризику, екстремальності, екстремальної ситуації, екстремального стану.
Співвідношення понять «стрес», «криза», «екстремальна ситуація», «травма».
Історія розвитку екстремальної галузі психологічної науки.
Види екстремальних ситуацій. Класифікація екстремальних ситуацій.
Типологія екстремальних ситуацій: за змістом діючих чинників, за характером виникнення, за тривалістю дії, за можливістю розв
·язання, за наслідками, за сферою життєдіяльності людей.
Епідемії, природні лиха та їх наслідки, техногенні катастрофи, аварії на атомних станціях, вибухи газу, авіа-, залізничні та автокатастрофи. Вплив природніх та техногенних катастроф на психологічні особливості поведінки людини.
Соціальні катастрофи: військові дії, міжетнічні конфлікти, теракти, перебування у полоні, бандитські напади. Вплив соціальних катастроф на психологічні особливості поведінки людини.
Самостійна робота студентів:
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Екстремальні життєві ситуації.
Катастрофа. Психологія катастрофи.
Надзвичайні ситуації в сучасних умовах та їх вплив на поведінку людини.
Оптимальні і екстремальні умови життя і діяльності.
Суспільство в ситуації нестабільності. Соціальні стреси і здоров’я в сучасному суспільстві.
Психологія тероризму і жертв терористичних актів.
Проблема безпеки та її забезпечення.
Військові дії як надзвичайна ситуація.
Масова свідомість і явища в екстремальних ситуаціях.
Феномен паніки і агресії.
Агресія в сучасному суспільстві.
Агресія в міжособистісних взаєминах.
Практичне заняття № 2
Тема: Поняття про психологію стресу та психологічну адаптацію
План
Уявлення про стрес. Концепція стресу Г. Сєльє.
Фізіологічні (адаптаційні) теорії стресу.
Психологічні теорії стресу.
Психологічний стрес та його психологічні характеристики.
Нейробіологія стресу.
Види стресу. Типологія стресорів.
Професія педагога, кризового психолога як стресогенний чинник.
Служба в армії як стресогенний чинник.
Самостійна робота студентів:
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Диференціація стресу, емоційних станів та стомлення.
Індивідуальна значущість стресорів. Індивідуальний стресовий профіль. Копінг-стратегії.
Типологія стресових розладів.
Професійний стрес у працівників МНС України, кризових психологів
Екстремальні ситуації та стрес в предметно-професійній діяльності та повсякденно-побутовому житті.
Перебільшення звичайного адаптивного потенціалу людини: життєві труднощі, критичні ситуації, негативні життєві події, стресові життєві події, травматичні події, небажані події, життєві кризи.
Поняття про бар
·єри психічної адаптації.
Поведінкові, емоційні, мовленнєві, професійні аспекти діагностики межових психічних станів.
«Ціна діяльності» та «ціна адаптації» людини в умовах несприятливих впливів – чинників професійної сфери.
Резерви людського організму. Біологічні ритми та адаптація.
Практичне заняття №3
Тема: Профілактика професійної деформації та вторинної травматизації
План
Екстремальні умови професійної діяльності. Проблеми адаптації до екстремальних умов.
Екстремальні професії.
Професійна діяльність в екстремальних умовах. Вимоги до особистості працівника.
Проблема емоційного вигоряння та розвитку у фахівців, працюючих з психотравмою. Симптоми емоційного вигоряння.
Вторинний травматичний стрес, причини й способи запобігання.
Професійна компетентність психолога; неефективна поведінка психолога; інтегрування досвіду.
Самостійна робота студентів:
Провести психодіагностичне дослідження з метою визначення ступеня професійного вигорання, нервово-психічної стійкості тощо.
Підготувати техніки, вправи і прийоми щодо профілактики емоційного вигоряння і вторинної травматизації (не менше 5) і провести в групі.
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Структура емоційного вигорання за В. Бойко: нервова напруга, резистенція, виснаження.
Стратегії неефективної поведінки психолога.
Професійні захворювання. Психогігієна в професійній діяльності. Професійна деформація як наслідок перебування в екстремальній ситуації. Вплив особливостей діяльності на розвиток професійної деформації.
Критерії оцінки успішності професійної діяльності.
Психологічний аналіз особистісних особливостей, які забезпечують високий рівень стресостійкості.
Підвищення стресостійкості та психогігієна в професійній діяльності. Засоби подолання емоційного вигоряння і вторинної травматизації.
Професійна діяльність в екстремальних умовах. Вимоги до особистості працівника.
Симптоми професійного вигорання (емоційна виснаженість, цинізм, професійна неефективність).
Структура емоційного вигорання за В. Бойко: нервова напруга; резистенція; виснаження.
Професійні захворювання.
Психогігієна в професійній діяльності.
Професійна деформація як наслідок перебування в екстремальній ситуації.
Вплив особливостей діяльності на розвиток професійної деформації.
Зв’язок професійного вигорання з професійною діяльністю.
Співвідношення понять «емоційне вигорання» і депресія, стрес.
Теоретичні підходи до описування емоційного вигорання: інтерперсональний, індивідуальний, організаційний.
Соціально-демографічні, особистісні, організаційні фактори емоційного вигорання.
Практичне заняття № 4
Тема: Психологічні особливості травмуючих ситуацій та їх вплив на людину
План
Поняття про психологію травмуючих ситуацій. Визначення поняття «психотравмуюча ситуація».
Співвідношення понять «криза» та «психотравмуючий чинник», «психічна травма».
Класифікація психотравм, основні критерії класифікації.
Психологічні механізми виникнення та перебігу психотравми.
Особливості функціонування Его-системи після пережитих подій.
Самостійна робота студентів:
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Проблеми психології травмуючих ситуацій.
Вплив психотравми на життєву перспективу особистості.
Конструктивне й деструктивне вирішення проблем кризових станів.
Психосоціальні проблеми людини в посттравматичний період.
Вегетативні прояви психічних станів.
Вікові особливості діагностики психічних станів.
Особливості психологічного захисту особистості в ситуаціях фізичного, психологічного, сексуального насильства.
Клінічні особливості та форми проявів психогенних розладів як наслідок психотравми. Чинники виникнення психогеній.
Психічна напруга та фрустраційні стани під час переживання травматичного стресу.
Стрес і травматичний невроз.
Типологія екстремальних психічних станів в залежності від віку, статі та інших характеристиках жертви. Патологічні психогенні реакції при психотравмі.
Гострі афективно-шокові реакції при психотравмі.
Межові переживання та їх роль в посттравматичному функціонуванні та розвитку особистості.
Внутрішня робота особистості з прийняття / відторгнення психотравмуючого досвіду.
Порушення окремих психічних функцій і викривлення розвитку особистості під впливом психотравмуючих чинників.
Практичне заняття № 5
Тема: Стрес і травматичний стрес. ПТСР та інші психічні розлади як наслідок впливу психотравмуючої ситуації
План
Гостра психічна травма. Хронічна психічна травма; накопичений травматичний стрес.
Сутність поняття, феноменологія. Діагностичні критерії ПТСР відповідно класифікатору ДСМ-4.
Психологічні механізми виникнення посттравматичного стресу. Етапи розвитку ПТСР.
Теоретичні моделі ПТСР.
Фактори ризику ПТСР. Характеристика психічних функцій при ПТСР.
Механізми захисту психіки від травматичних переживань.
Самостійна робота студентів:
Підібрати вправи, техніки та прийоми щодо психокорекції і психотерапії ПТСР.
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Види і динаміка психогенних розладів, що виникають в небезпечних для життя ситуаціях.
Діагностика стресових розладів. Особливості діагностики ПТСР.
Клінічні особливості психогенних розладів, що перенесли психотравмуючу ситуацію.
Система психогенній як наслідок екстремальних ситуацій.
Клінічні особливості й форми проявів психогенних розладів як наслідок психотравми.
Види і динаміка психогенних розладів, що виникають в небезпечних для життя ситуаціях.
Переживання дітей після подій, пов’язаних з військовими діями.
Основні чинники, що зумовлюють можливість виникнення психогенних психічних розладів.
Дисоціація і посттравматичний розлад.
Лікування ПТСР.

Практичне заняття №6
Тема: Особливості переживання психотравмуючої ситуації дітьми та підлітками
План
Причини виникнення психічної травматизації дитини.
Психологічна характеристика дітей на різних етапах онтогенезу, що пережили психотравмуючу ситуацію.
Прояви на психосоматичному, когнітивному, поведінковому, внутрішньоособистісному та міжособистісному рівнях.
Основні проблеми несприятливого дитинства та види травматизації дитини.
Переживання дітей при стихійних явищах і катастрофах. Терористичні акти.
Психосоматичні розлади у дітей та підлітків при психотравмі.
Особливості переживання посттравматичного стресу у дітей.
Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (повідомлення, презентацію) на одну з тем:
Чинники підвищеного ризику психічної травматизації дитини.
Моделі поведінки підлітків в стресових ситуаціях.
Розвиток особистості і образу «Я», що мають психотравмуючій досвід.
Психогенні розлади у дітей та підлітків.
Сімбіотичний зв
·язок між дитиною та одним з батьків як фактор її психотравматизації.
Нав
·язування дитині певної ролі в родині як фактор її психічної травматизації.
Психологічне «відторгнення» дитини як фактор травматизації.
Дитяче насильство. Соціальна депривація. Діти в умовах інтернатних закладів та дитячих будинках сімейного типу.
Переживання дітей після подій, пов’язаних з військовими діями.
Переживання дітей при стихійних явищах і катастрофах.
Терористичні акти і діти.
Психогенні розлади у дітей та підлітків.
Особливості психотерапії дітей та підлітків.
Підібрати вправи, техніки та прийоми щодо психокорекції і психотерапії дітей та підлітків.
Скласти конспект консультації та надання рекомендацій щодо роботи з особистістю у посткризовий для неї період.
Реферат.
Теми рефератів:
Психотравма і психічний розвиток дітей та підлітків.
Психологічні прояви травматичного переживання подій у дітей та підлітків.
Чинники підвищеного ризику психічної травматизації дитини. Психологічний аналіз сімейного виховання як психотравмуючий фактор.
Вплив психотравми на розвиток особистості підлітка.
Особливості переживання подій минулого дітьми та підлітками.
Сім
·я на допомогу дітям у складних життєвих оставинах.

Практичне заняття № 7
Тема: Втрата як психотравмуюча ситуація
План
Розлучення і сімейні кризи як втрата.
Хвороба як втрата здоров’я. Емоційна реакція на хворобу.
Діти і хвороба.
Життя в секті як втрата особистої свободи.
Психологічні наслідки тероризму.
Тюремна криза.
Втрата роботи, або професійна криза.
Пcихологія смерті. Термінальний хворий.
Втрата близької людини. Симптоми і ознаки переживання горя.
Етапи переживання горя.
Психологічна допомога при синдромі втрати.

Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Формування уявлень про смерть в онтогенезі. Поняття про біологічну та клінічну смерть. Етапи підготовки до смерті (за Е. Кюблер-Росс).
Специфіка взаємовідносин з вмираючим на кожному етапі. Психологічні проблеми контакту з вмираючим.
Втрата, горе, скорбота. Етапи «нормального» горювання.
Патологічне горе.
Завдання роботи горя. «лікування» горя.
Переживання дітей, що перенесли втрату на різних вікових етапах.
Поведінкові, фізіологічні, емоційні, когнітивні симптоми патологічного горя у дітей.
«Лікування» горя.
Підібрати вправи, техніки та прийоми щодо роботи з потерпілим при втраті.
Скласти конспект консультації та надання рекомендацій клієнту за одним з пунктів плану семінару.
Реферат.
Теми рефератів:

Тюрма як втрата. Дослідження проблеми в Україні.
Переживання людей, що потрапили за грати. Адаптація людей до місць позбавлення волі.
Психосоціальні та психосоматичні наслідки людини, що знаходилась в місцях позбавлення волі.
Надання психологічної допомоги особам після звільнення з тюрми.
Хвороба як психотравмуюча ситуація.
Криза як наслідок невиліковної хвороби. Етапи прийняття хвороби.
Термінальний хворий, психологічні особливості стану.
Онкозахворювання дітей та особливості психологічної допомоги.
Психологічна допомога особам з невиліковними хворобами.


Практичне заняття №8-9
Тема: Насильство як психотравмуюча ситуація
План
Фізичне й психічне насильство. Психологічні наслідки насильства.
Насильство в сім
·ї.
Насильство дітей.
Визначення, види, причини сексуального насильства. Сексуальне насильство дітей. Інцест.
Віктимна поведінка. Психологічні ознаки жертви, що потерпіла від сексуального насильства.
Типологія «сексуальних» злочинців.
Шкільне насильство та його причини.
Буллінг, мобінг. Форми травлі. Жертви травлі.
Психологічні ознаки дітей, що страждають від шкільного насильства. Наслідки шкільного насильства
Психологічна допомога жертвам шкільного насильства.
Культове насильство. Реабілітація потерпілих від групового психологічного насильства від авторитарних лідерів.
Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Стигматизація як елемент психічного й фізичного насильства. Психологічні наслідки стигматизації. Дослідження проблеми в Україні.
Основні форми насильства в сім
·ї: насильство між партнерами по шлюбу; жорстокість між батьками і дітьми; насильство між сиблінгами; насильство над старшими членами сім
·ї. Дослідження проблеми в Україні.
Психологічні особистості сексуального насильника і жертви.
Психологічна теорія Карптмана («Трикутник Карптмана»).
Боротьбі з шкільним насильством. Дослідження проблеми в Україні.
Насильство та військові дії в Україні: сучасний стан проблеми.
Підібрати вправи, техніки та прийоми щодо психокорекції і психотерапії жертви насильства та агресора.
Скласти конспект консультації та надання рекомендацій клієнту за одним з пунктів плану семінару.
Реферат.
Теми рефератів:
Віктимна поведінка жертви, її причини.
Насильство над дітьми.
Фізичне насильство.
Психологічне насильство.
Емоційне насильство.
Сексуальне насильство.
Шкільна агресія та насильство як психотравмуюча ситуація.
Види дитячого насильства. Ознаки насильства.
Підліткова агресивність та запобігання насильству.
Втручання в небезпечних ситуаціях.
Специфіка психодіагностичної роботи з дітьми, що пережили насильство.
Особливості проведення індивідуальної консультативної і психокорекційної роботи з дітьми.
Групова психокорекція з дітьми, які стали жертвами насильства.
Форми і фази сексуального насильства.
Стадії реакції на зґвалтування.
Психотерапія осіб, що перенесли сексуальне насильство. Основні принципи.
Юридичне покарання домашнього і сексуального насильства в сім
·ї.
Культове насильство над свідомістю. Історичне походження. Культове маніпулювання, механізми дії.
Гіпнотичні методики, що використовуються при культовому зверненні в нову віру (еріксонівський гіпноз).
Психологічні наслідки культового насильства над свідомістю. Методи терапії культової травми.
Реабілітація потерпілих від групового психологічного насильства від авторитарних лідерів.

Практичне заняття № 10
Тема: Суїцид
План
Визначення поняття «суїцид».
Поняття «суїцидальна поведінка». Основні концепції суїцидальної поведінки.
Чинники суїцидального ризику: соціально-дефмографічні, індивідуально-психологічні, медичні, природні чинники.
Психологічні особливості суїцидальної поведінки. Підготовка, різновиди. Етапи скоєння суїциду: суїцидальні думки, наміри, дії.
Підлітковий суїцид.
Індикатори суїцидального ризику: ситуаційні, поведінкові, комунікативні, когнітивні, емоційні.
Міфи у суїцидах і суїцидентах.
Чинники ризику повторних суїцидів.
Психодіагностика суїцидальної поведінки.
Консультування суїцидальних клієнтів.
Консультування клієнтів після скоєного суїдидального наміру.
Підтримка для консультанта.

Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Дитячі та підліткові суїциди. Дослідження проблеми в Україні.
Масові суїциди. Дослідження проблеми в Україні.
Самогубство та психіатрія. Дослідження проблеми в Україні.
Військові дії в Україні та суїцид: сучасний стан проблеми.
Підібрати вправи, техніки та прийоми щодо психокорекції і психотерапії жертви після скоєння суїцидального наміру.
Скласти конспект консультації та надання рекомендацій щодо роботи з суїцидальним клієнтом.
Реферат.
Теми рефератів:

Причини самогубства. Фактори ризику. Соціальні та демографічні фактори. Особистісні, медичні фактори.
Захисні (антисуїцидальні) фактори. Профілактичні засоби.
Релігія та суїцид.
Замогубство та закон.
Самогубства в тваринному світі.

Практичне заняття №11
Тема: Надання першої психологічної допомоги в екстремальній ситуації
План
Цілі, завдання першої психологічної допомоги.
Екстрена психологічна допомога в екстремальних ситуаціях. Моделі екстреної допомоги.
Методи, що використовують фахівці екстреної психологічної допомоги. Психологічна допомога потерпілим в різних станах: маячня та галюцинації, апатія, ступор, рухове збудження, агресія, страх, істерика, нервове тремтіння, плач, спроба самогубства.
Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Міжвідомча взаємодія. Функції та внутрішньогрупова взаємодія спеціалістів служби екстреної психологічної допомоги. Дослідження проблеми в Україні.
Сфери впливу (мішень), проблеми, з якими працюють психологи, що надають першу психологічну допомогу.
Прийоми «допсихологічної» допомоги: ведення та інформування, психологічне втручання (інтервенція), кризисне втручання, психологічний дебрифінг, психічна регуляція та саморегуляція.
Підібрати вправи, техніки та прийоми надання першої психологічної допомоги.

Практичне заняття № 12
Тема: Кризове консультування та кризова інтервенція
План
Кризові інтервенції, основні принципи, використання різних методів психотерапії.
Діагностика психічної болі. Принципи терапії психічної болі.
Терапевтична робота з фрустрацією трьох мета-потреб: безпеки, прихильності, маніпулювання.
Травма розвитку та важкі розлади особистості – особливості терапевтичних відносин, перенос та контрперенос, агресія в контрпереносі.

Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Завдання, що стоять перед психологічною наукою щодо проблем консультування у травматичних і посттравматичних ситуаціях.
Подолання кризи. Дослідження проблеми в Україні.
Підібрати прийоми кризової інтервенції при психологічному втручанні.

Практичне заняття №13-14
Тема: Здійснення психологічної допомоги особам, що пережили психотравмуючу подію. Травматерапія та психологічна реабілітація
План
Завдання та принципи надання пролонгованої психологічної допомоги.
Профілактика виникнення емоційного вигорання та вторинної травматизації у спеціалістів, що працюють з психотравмою.
Завдання та техніки на етапі шокової реакції.
Психологічна допомога на етапі переживання гострої психотравми.
Завдання та техніки на етапі конфронтації з травмою (експозиція травми).
Інтеграція психологічної травми в життєвий досвід: техніки та прийоми.

Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Підібрати вправи на відпрацювання моделей поведінки в різних ситуаціях та провести в групі.
Реферат.

Теми рефератів до усього курсу:
Поведінка людини в психотравмуючій ситуації.
Психотравмуючі ситуації в сучасних умовах та їх вплив на поведінку людини.
Оптимальні й екстремальні умови життя та діяльності людини.
Ризик, екстремальні ситуації, екстремальні стани, психотравма.
Екстремальні умови в професійній діяльності людини.
Психотравмуючі ситуації в професійній діяльності людини.
Особистість у нестандартних і екстремальних умовах.
Людина і небезпека.
Феномен стресу.
Психотравмуючі ситуації в житті дитини.
Ефективне функціонування й виживання в екстремальних умовах.
Мистецтво подолання стресу в екстремальній ситуації.
Причини виникнення й розвитку психотравма.
Соціальні стреси і здоров’я в сучасному суспільстві.
Проблема психологічної безпеки для дітей в сучасному суспільстві.
Екстремальні життєві ситуації.
Надзвичайні ситуації мирного часу.
Масова свідомість в екстремальних ситуаціях (екологічні, соціальні, військові, фінансові катаклізми й катастрофи).
Феномен паніки й агресії.
Агресія в сучасному суспільстві.
Агресія в міжособистісних взаєминах.
Агресія в сім’ї як чинник психотравма для дітей.
Оптимізація психічних станів.
Профілактика й превенція стресу.
Антикризові психологічні засоби.
Психологічний захист особистості.
Психологічна підтримка й допомога особистості в психотравмуючих ситуаціях.
Діагностика психопатологічних наслідків психотравмуючих ситуацій.
Психотерапія психопатологічних впливів травмуючих ситуацій.
Психотехнології розвитку психологічної стійкості.

Практичне заняття №15
Тема: Особливості психотерапії дітей та підлітків, що перенесли психотравмуючі події
План
Загальні правила роботи з дітьми, що перенесли психотравмуючу подію.
Основні завдання та проблеми організації психотерапевтичної роботи з дітьми та підлітками.
Етапи психотерапевтичної роботи, мета та завдання на кожному етапі.
Методи психотерапії дітей та підлітків після психологічної травми: арт-терапія, ігрова терапія, пісочна терапія, когнітивно-поведінкові методи, психодинамічний підхід в психотерапії травм розвитку.
Системний підхід у психологічній допомозі дітям та підліткам.
Техніки психодинамічного підходу та корекції.
Техніки надання психологічної допомоги у кризових та посткризових періодах.
Самостійна робота студентів6
Підготувати доповідь (презентацію, реферат) на одну з тем:
Завдання, що стоять перед психологічною наукою на сучасному етапі щодо психологічної допомоги дітям та підліткам в Україні на сучасному етапі.
Психологічні труднощі та проблеми, які виникають в процесі психотерапевтичної роботи з дітьми та підлітками у спеціалістів, працюючих в колі даної проблематики.
Методи психотерапії дітей та підлітків після психологічної травми: арт-терапія, ігрова терапія, пісочна терапія, когнітивно-поведінкові методи, психодинамічний підхід в психотерапії травм розвитку.
Системний підхід у психологічній допомозі дітям та підліткам.
Техніки психодинамічного підходу та корекції.
Техніки надання психологічної допомоги у кризових та посткризових періодах.
Підібрати техніки, вправи, прийоми психотерапії дітей та підлітків та провести в групі.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Прогресс, 1995.
Александровский Ю.А. Психогения экстремальных условий. – М., 1991.
Андреева Г.М. Методы исследования межличностного восприятия. – М., 1984.
Анциферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование и психологическая защита. // Психологический журнал. – 1994. – т.15 – ?1 – с.3 – 18.
Артамонова В.Г. Профессиональные болезни. – М., 1988.
Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники: Пер с англ. – М.: ЭКСМО Пресс, 2002.
Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1988.
Берн Э. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. – СПб.: Лениздат 1992.
Бурлачук Л. Ф., Трабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотерапии. – К., 1999.
Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь справочник по психодиагностике. – СПб., 2001.
Василюк Ф. Е. Пережить горе // О человеческом в человеке. / Под ред. И. Т. Фролова – М., 1990.
Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М., 1984.
Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 1990.
Гештальттерапия. Теория и практика. – М., 2000.
Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002.
Гуревич К.М, Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. – М., 1970.
Зазыкин В.Т. Деятельность специалистов в особых условиях. – М., 1994.
Гримак Л.П. Общение с собой. – М., 1991.
Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – М., 1988
Защиринская О. В. Сказка в гостях у психологии. – М., 2001.
Зверев Ю.И. Социальные проблемы пожилых людей. // Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. – М., 1992, с. 104 – 110.
Кононова Л.И. Социальные аспекты одиночества. // Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. – М., 1992, с.94 – 99.
Зубалий Н. П., Левочкина А. М. Основы психотерапии: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2001.
Кучерявий І. Т., Клепіков О. І. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 288 с.
Ладанов И. Управление стрессом. – М., 1989.
Лейпец Г. Психодрама: теория и практика: Пер. с нем. – М., 1994.
Лендерт Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер. с англ. – М., 1994.
Литвак М.Е. Психологическое айкидо. Ростов-на-Дону, 1992.
Личко А.Е, Подростковая психиатрия. – Л., 1985.
Мирсон Ф. З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. – М., 1988.
Малкина Пых И. Г. Экстремальные ситуации. – М.: ЭКСМО, 2005.
Ольшанский Д. В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2003.
Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Сфера, 2000.
Пельсон Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2001.
Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия. – М.: Прогресс, 2004.
Психология эмоций: Тексты. / Под ред. В.К. Вилюнаса и Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 1984.
Психиатрия. Практика. – М., 1998.
Психология воздействия (проблема теории и практики)/ Под ред. Бодалева А.А. – М., 1989.
Пушкарев А.Л., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическоестрессовое расстройство. Диагностика и лечение. – М., 2000.
Притчи человечества / Сост. В. В. Лавский. – Минск: Лотаць, 2001.
Психоанализ и культура / Избр. тр. Карен Хорни и Эриха Фромма. – М.: Юристь, 1995.
Психодрама и групповой процесс/ Под ред. И. А. Гринберга. – М., 1993.
Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т. М. Титаренко. – К.: Агропромвидав України, 1998.
Психотерапевтическая энциклопедия / Под. ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 1999.
Рабочая книга войскового психолога/ Под ред. Уварова Л.Н. – М., 1995.
Роджерс К. С. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Прогресс, 1994.
Рождественская Н. В., Толшин А. В. Креативность: пути развития и тренинги. – СПб.: Речь, 2006. 320 с.
Ромек В. Г., Конторович В. А., Крукович Е. И. Психологическая помощь в кризисной ситуации. – М., 2004.
Роменець В. А. Психологія творчості: Навч. посіб. – 3 вид. – К.: Либідь, 2004. – 288 с.
Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – М.: Прогресс, 1990.
Сидоренко Е. В. Психодраматический и недирективный подходы к групповой работе с людьми: Методические описания и комментарии. – СПб., 1992.
Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. – СПб.: Речь, 2002.
Старк А., Хендрикс К. Танцевально двигательная психотерапия: Пер. с англ. – Ярославль, 1994.
Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2002.
Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. – М., 1992.
Фромм Е. Человек для себя: Исследование психологических проблем этики. – М., 1992.
Черепанова Е. Психология стресса. – М., 1996.
Шадриков В..Д. Проблемы системного анализа профессиональной деятельности. – М., 1982.
Холмс П., Карп М. Психодрама вдохновение и техника: Пер с англ. – М., 1997.
Эйдемиллер А. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии: Метод. пособие. – М.: Фолиум, 1996.
Эйдемиллер З. Г., Юстицкий В. В. Психология и психотерапия семьи. – СПб, 1999.
Япко М. Депрессия. – М., – СПб., 1996.
Яссман Л.В. Основы детской психопатологии. 1995.
Додаткова
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. – Брест, 1993.
Абрамова Г. С. Практическая психология. – М., 1997.
Алешина Ю.Е., Борисов И.Ю. Полоролевая дифференциация как комплексный показатель отношений супругов. // Вестник МГУ, сер.14, психология. 1989. – №2. – С. 44-53.
Алешина Ю.Я., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. – М., 1987.
Аварии и катастрофы: Учебное пособие / под ред В.Н. Александрова. – М., 2008.
Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 2005.
Антонов В.Я., Цыган В.Н. Стрессоустойчивость человека. – М.:Дело, 2007.
Беляев Г.С, Лобзин B.C., Копылова И.А. Психогигиеническая саморегуляция. – Спб.: Медицина, 2007.
Бойко В.В. Энергия эмоций в обращении: взгляд на себя и других. – М.: Филин, 2006.
Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л., 1997.
Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. – СПб.: Питер, 2007.
Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К.: Укртехпресс, 1997. – 215 с.
Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание. Конфликт. – Новосибирск, 1989.
Бродли Б. Т. Рекомендации начинающему практику в центрированной на клиенте терапии / Под ред. А. М. Дружинина. – К., 1997.
Вагин И.О. Психология жизни и смерти. – Спб.: Питер, 2008.
Вагин И.О. Психология зла. Практика решения конфликтов. – СПб.: Питер, 2007.
Васильев В. Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2002.
Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: Изд во МГУ, 1984.
Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое консультирование: ситуационные задачи. – К.: Вища шк., 1996.
Витек К. Проблемы супружеского благополучия. – М., 1998
Волкова А. Н. Опыт исследования супружеской неверности. // Вопросы психологии. 1989. ?2. С.98–102.
Волкова А.Н. Ролевая адекватность как фактор супружеской совместимости/Психология общения и познания людьми друг друга. – Краснодар, 1989.
Волкова А.Н., Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики супружеских отношений. // Вопросы психологии. 1985. №5. С.110–116.
Вулридж Д. Механизмы мозга. – М.: Мир, 1995.
Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наук. думка, 1995.
Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учеб. пособие. – М., 1999.
Вачков И. В. Введение в тренинговые технологии. – М., 1998.
Гиссен Л.Д. Время стрессов. – М.: ФиС, 2000.
Грачев Н.Н. Психология инженерного труда. – М.: 2008.
Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. – М.: Наука, 1990.
Дельгадо X. Мозг и сознание. – М.: Мир, 1991.
Дьячук Н.В. Психотехника. – М.: КСП, 1997.
Ермолаева М. В. Восприятие и переживание сказки – путь от смысла житейского к смыслу жизненному // Мир психологии. – 1988. – № 3.
Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. – М., 1975.
Захаров А.И. Психологические особенности диагностики оптимизации взаимоотношений в конфликтной семье // Вопросы психологии. 1981. №3. С.58–68.
Иванченко В.А. Секреты вашей бодрости. – М.: Знание, 1998.
Игры: обучение, тренинг, досуг / Под ред. В. В. Петрусинского. – М., 1994.
Калмыков Е. С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни. // Вопросы психологии. 1983. ?3. С. 83-89.
Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 2005.
Карпова Г. О. Зміст професійної діяльності рай(міськ)центрів психологічної служби / За ред. Н. Л. Коломінського. – К., 1995.
Карцева Т. Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных перемен. //Психологический журнал. 1988. – Т.9. – №5. – С. 123–129.
Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 2008.
Кроник А., Кроник Е. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. – М., 1989.
К л и м о в Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Казань: ЮГУ, 1999.
Козин А.П. Умей владеть собой. – Киев: Здоровье, 1991.
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.
Кратохвилл С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. – М., 1991.
Кузнецов А. В. Успешность совместной деятельности и эффективность межличностного восприятия// Вестник МГУ, сер.14, психология. 1986. №1. С.67-68.
Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984.
Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. – М., 2009.
Леви В.Л. Искусство быть собой. – М.: Знание, 1997.
Левкович В.П., Зуськова О.Э. Методика диагностики супружеских отношений//Вопросы психологии. – 1987. – №4. С.92–101.
Личность воина. / Под ред. Кузнецова Л.Н. – М., 1990.
Макшанов С. И. Психология тренинга. – СПб., 1997.
Маслоу А. Психология бытия. – М.: Ваклер, 1997.
Mapищук В.Л. Самоуправление своими эмоциями в условиях психического стресса. /Вестник гипнологии и психотерапии. – СПб, 2004. №4.
Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. – М.: Наука, 2001.
Мировский К.И., Шпаченко Д.И. Психофизиологическая саморегуляция: Методические рекомендации летному составу. – Ростов-на-Дону: ВВС СКВО, 1990.
Модели и методы изучения экспериментальных эмоциональных стрессов. – Волгоград, 2007.
Моляко В.А. Психологические последствия Чернобыльской катастрофы//Психол.журн. – 2007. – Т. 13. – №1.
Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994.
Навайтис Г.А. Муж, жена и психолог. – М.: Институт практической психологии. – Воронеж, 1995.
Навайтис Г. Тайны семейного (не) счастья. – М., 1998.
Навайтис Г.А. Семья в психологическом консультировании. – Калининград, 1999.
Наенко Н.И. Психология напряженности. – М.: МГУ, 1976.
Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы. – М.: Просвещение, 1986.
Никифоров Г.С. Самоконтроль как механизм надежности человека. – Л.: ЛГУ, 1987.
Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья. Практическое руководство. – М.: Изд. Институ та Психотерапии, 2001.
Панферов В.Н. Психология человека. – СПб.: Изд. В.А. Михайлова, 2000.
Психологические проблемы деятельности в особых условиях/ Под ред. Ю.М. Забродина. – М.: Наука, 1985.
Пономарев В.Т. Энциклопедия безопасности. – Д.: Сталкер, 1997.
Психология. Словарь. – М.: 1990.
Психология и этика делового общения. Учебник. – М.: 1997.
Психология экстремальных состояний. Хрестоматия. – Минск, 1999.
Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций, – М.: Академический проект, 2008.
Ротеиберг В.С. Аршавский В.В. Поисковая активность и адаптация. – М., 2004.
Русало в В.М. Биологические основы индивидуально-психологических. различий. – М.: Наука, 1989.
Рудестам Н. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Семья глазами психолога: сборник методик. – М., 1995.
Скрытое управление человеком. Психология манипулирования. – М., 2002.
Собчик Л.Н. Психодиагностика. – М., 1990.
Степенко Е.Н. Психогигиена моряка. – М., 1981.
Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: 2002.
Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – М.: МЕДГИЗ, 1998.
Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. – М.: Наука, 1990.
Сосновикова Ю.Е. Психические состояния человека, их классификация и диагностика: Пособие для студентов и учителей. – М., 2005.
Стрелков Ю.К. Психология жизненных кризисов и значимых событий. //Психологический журнал. 1993. Т.14 ?5. С.141-142.
Стресс и болезни. – М.: Медицина, 1996.
Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – М., 1993.
Тастов И.Н. Тайна личности. М., 2009.
Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. –Спб.: Питер, 2007.
Тарабрина Н.В. Синдром посттравматических стрессовых нарушений: современное состояние и проблемы//Психол. Журн. – 2007. – Т. 13. ?2.
Таранов П.С. Приемы влияния на людей. М.: Агентство «ФАИР», 2007.
Торубаров Ф.С., Чинкина О.В. Психологические последствия участия в ликивидации аварии на ЧАЭС// Клиническая медицина. – 2001.
Ушаков И.Б., Карпов В.Н. Мозг и радиация. – М., 1997.
Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1991.
Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1994.
Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1995.
Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992.
Хей Луиза. Как исцелить свою жизнь. – М., 1988.
Черепанова Е.М Психологический стресс. – Книга для школьных психологов, родителей и учителей. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.
Черникова О.А. Эмоции в спорте. – М.: ФиС, 2008.
Шапиро А.З. Психолого-гуманистические проблемы позитивности-негативности внутрисемейных отношений. // Вопросы психологии. 1994. ?4. С.45-46.
Шмелев А.Г. Острые углы семейного круга. – М., 1986. 24.Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. –СПб., 1999.
Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. – СПб, 1998.
Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. – Л., 1990.
Энрайт Р. Духовное развитие прощения. – М., 1991.
Эриксон Э.Г. Детство и общество. – СПб., 1996.
Юнг К.Г. Конфликты детской души. – М., 1995.
Юзефович Г.Я., Соколова В.Н. Отцы и дети в меняющемся мире. – М., 1991.

Інформаційні ресурси:

http://heatpsy.narod.ru/05/child.html
http://www.all-about-child.com/developmentdisorder/2childposttraumstress.html
http://www.koob.ru/search/?cx=005981379277374831887%3A0jyriruaxh4&cof=FORID%3A9&ie=windows-1251&q=%F2%F0%E0%E2%EC%E0&Ok=%CF%EE%E8%F1%EA
http://www.dissercat.com/content/perezhivanie-travmiruyushchego-sobytiya-kak-problema-psikhologii-lichnosti13PAGE \* MERGEFORMAT142015
Заголовок 1 Заголовок 3Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку15???????? ????? ?????? Font Style49 Font Style50 Font Style48Номер сторінки
Font Style162
Font Style157
Font Style163
Font Style164
Font Style161
Font Style158
Font Style15915???????? ????? 3 ???? Font Style28????????? 3 ????
Font Style196
Font Style204?????? ?????????Основний текстНижній колонтитул
Зміст 1
Зміст 2???????? ????? 3
Зміст 3?????????? ???????????????? ????????????????? ??????Верхній колонтитул Абзац списку

Приложенные файлы

  • doc 14725640
    Размер файла: 204 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий